Řízení školy - rozdělení úkolů :

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Řízení školy - rozdělení úkolů :"

Transkript

1 1 Řízení školy - rozdělení úkolů : Ředitel školy: Jan Mužík kontrola práce a plnění povinností všech pedagogických a správních zaměstnanců návrhy, schvalování, krácení a odebírání osobních příplatků a odměn organizace a metodické řízení ŠD volba povolání (ve spolupráci s p.uč. Slezákem) spolupráce s rodičovským sdružením rozpočet školy, školní majetek (ve spolupráci s p. Pagáčovou) vedení a spolupráce s MS a PK vedení práce třídních učitelů organizační řízení a režim školy zajišťování personálního obsazení ZŠ zajišťování přenosu informací z MÚ, KÚ, KVIC a dalších subjektů hospitační činnost Zástupce ředitele : Karla Bukovská * rozvrh hodin vyplňování statistických výkazů o škole evidence docházky zaměstnanců v jednotlivých měsících - 1. stupeň přidělení pedagogických dozorů ve školní budově, jídelně a na paviloně kontrola TK, TV a MS měsíční plán práce zodpovědnost vůči řediteli školy za metodické vedení 1. stupně sledování dalšího vzdělávání učitelů organizace soutěží a olympiád, vedení přehledu jejich výsledků nákup pomůcek a vybavení

2 spolupráce s KDK - kulturní programy pro žáky školy návrhy osobních příplatků a mimořádných odměn hospitační činnost 2 Zástupce ředitele : Pavel Rosinský * rozvrh hodin řízení a kontrola práce správních zaměstnanců evidence docházky zaměstnanců v jednotlivých měsících - 2. st., správní zaměstnanci bezpečnost práce zajišťování suplování za nepřítomné pedagogické pracovníky kontrola TK, TV a PK inventarizace,archiv (ve spolupráci s p.pagáčovou) kontrola závad ve třídách, budovách a areálech školy; zajišťování oprav organizace soutěží a olympiád, vedení přehledu jejich výsledků nákup pomůcek a vybavení přidělení pedagogických dozorů ve školní budově, jídelně a na paviloně zodpovědnost vůči řediteli školy za metodické vedení 2. stupně sledování nadstandardní činnosti učitelů a mimovyučovacích aktivit návrhy osobních příplatků a mimořádných odměn hospitační činnost * Odpovědnost za práci zástupců nese ředitel školy

3 Organizační struktura ZŠ Emila Zátopka, Kopřivnice Počet tříd : stupeň : A Mgr. Pavla Honusová 6. A Mgr. Eva Nedjalková 2. stupeň: B Mgr. Daniela Purdeková 6. B Mgr. Monika Kellerová 2. A Mgr. Irena Kašubová 6. C Mgr. Karen Kostelníková 2. B Mgr. Klára Rašková 7. A Mgr. Šárka Jurečková 3. A Mgr. Renata Šimonová 7. B Mgr. Kateřina Fedorová 3. B Mgr. Jarmila Gilarová 8. A Mgr. Filip Bordovský 4. A Mgr. Ivana Kladivová 8. B Mgr. Iva Kubátková 4. B Mgr. Ivana Rašková 9. A Mgr. Naděžda Vištejnová 4. C Mgr. Jana Polívková 9. B Mgr. Jana Němcová 5. A Mgr Břetislav Holub 9. C Mgr. Kateřina Zamišková 5. B Mgr. Hana Veselková Vedení školy : ředitel ZŠ Mgr. Jan Mužík zást. ředitele Mgr. Pavel Rosinský, Mgr. Karla Bukovská Netřídní učitelé : Šárka Prokopová, Kateřina Krahulíková, Mgr. Jan Slezák, Šárka Dostálová, Miroslav Bartoň, Ing. Dobromila Kloudová, Mgr. Miloš Šlapal, Zuzana Obrátilová, Mgr. Gabriela Vrábelová, Mgr. Denisa Svobodová Mgr. Tereza Kelnarová - školní psycholog (zast) Radka Krompolcová, DiS - asistent pedagoga Školní družina: 3. oddělení Bc. Lenka Bartoňová Hana Zátopková Zuzana Kovaláková 3 Složení a činnost předmětových komisí a metodických sdružení : a) předmětová komise jazyk český Mgr. Miloš Šlapal vyučující JČ b) předmětová komise matematiky Mgr. Jana Němcová vyučující M c) předmětová komise dějepisu Mgr. Karen Kostelníková vyučující D d) předmětová komise tělesné výchovy Mgr. Jan Slezák vyučující Tv e) předmětová komise pracovního vyučování Mgr. Pavel Rosinský vyučující Pv f) předmětová komise cizích jazyků Šárka Prokopová vyučující cizí jazyky g) předmětová komise přírodopis Mgr. Šárka Jurečková vyučující Př h) předmětová komise fyzika - chemie Mgr. Naděžda Vištejnová vyučující F, Ch i) předmětová komise ON Mgr. Monika Kellerová vyučující On j) předmětová komise cizích jazyků 1. st. Mgr. Jarmila Gilarová vyučující 1. st. k) metodické sdružení 1-2. ročník Mgr. Irena Kašubová třídní učitelky 1-2. ročník l) metodické sdružení 3-5. ročník Mgr. Jana Polívková třídní učitelky 3-5. ročník m) metodické sdružení informatika Mgr. Filip Bordovský vyučující info. n) předmětová komise zeměpis Mgr. Iva Kubátková vyučující Z

4 4 Předmětové komise a metodická sdružení budou na základě účasti v DVP zavádět nové poznatky do výuky. Při své práci se budou řídit svými rámcovými plány a na svých schůzkách budou řešit konkrétní problémy, které vyplývají z výchovně vzdělávacího procesu, např. péče o žáky s VPU, prevence neg. jevů, sjednocení klasifikace a hodnocení. Vyučující matematiky, jazyka českého a cizích jazyků budou úzce spolupracovat s třídními učitelkami 4. a 5. tříd. Vedení PK a MS zabezpečí předání informací o stavu předmětů a jejich hodnocení na pedagogických radách. Práci výchovného poradce se zaměřením na volbu povolání bude škole zastávat pan učitel Mgr. Jan Slezák. Úkoly viz Pracovní náplň... Funkci metodika školní prevence byla pověřena pí. učitelka Mgr. Naděžda Vištejnová. Úkoly viz Pracovní náplň... Výchovného poradce pro individuální přípravu žáků s vývojovými poruchami učení bude vykonávat paní učitelka Mgr. Pavla Honusová. Úkoly viz Pracovní náplň Funkci ICT koordinátora bude vykonávat pan učitel Mgr. Filip Bordovský. Úkoly viz Pracovní náplň Správci kabinetů sbírek : a) kabinet JČ Mgr. Hana Veselková c) kabinet cizích jazyků Šárka Prokopová d) kabinet M Mgr. Jana Němcová e) kabinet Ch Mgr. Naděžda Vištejnová f) kabinet F Mgr. Naděžda Vištejnová g) kabinet Z Mgr. Iva Kubátková h) kabinet Př Mgr. Šárka Jurečková i) kabinet D Mgr. Karen Kostelníková j) kabinet Tp Mgr. Pavel Rosinský k) kabinet Pp Mgr. Iva Kubátková, Mgr. Ivana Rašková, Mgr. Ivana Kladivová l) kabinet Tv Mgr. Jan Slezák m) kabinet Vv Mgr. Kateřina Zamišková n) kabinet Hv Mgr. Eva Nedjalková o) žákovská knihovna Mgr. Miloš Šlapal p) národní škola Mgr Daniela Purdeková, Mgr. Pavla Honusová, Mgr. Klára Rašková, Mgr. Renata Šimonová r) poč. učebny Mgr. Filip Bordovský s) kabinet Ov Mgr. Monika Kellerová

5 Volitelné předměty 7. r. Konverzace AJ (1. sk.) K. Krahulíková, 8. r. Konverzace AJ (1. sk.) K. Krahulíková 7. r. Informatika (1 sk.) - Mgr. J.Mužík, 8. r. Informatika (1 sk). - Mgr. F.Bordovský 7. r. Praktika z Bi (1. sk.) Mgr. Š.Jurečková 8./9.r. Technické činnosti (1. sk.) Mgr Pavel Rosinský 9 r. Seminář z M a ČJ (2 sk.) - Mgr. H. Veselková, Mgr. E.Nedjalková, Mgr. M. Šlapal, Mgr. J. Němcová, Finanční gramotnost (1 sk.) Mgr. I. Kubátková, r. Výtvarné činnosti (1. sk.) Mgr. Kateřina Zamišková Úbytek volitelných předmětů se zaměřením na cizí jazyk způsobilo zavedení druhého cizího jazyka do pravidelné výuky. 5 Nepovinné předměty Sportovní hry ( chlapci ) Mgr. J. Slezák, Šachy Mgr. P. Rosinský Sportovní hry ( dívky ) Mgr. N. Vištejnová, Mgr. Iva Kubátková SH Florbal - Mgr. J. Slezák Provozní zaměstnanci: Jana Pagáčová ekonom účetní Zuzana Obrátilová administrativní pracovnice Zdeněk Bargel školník Martina Kaňaková vedoucí uklízečka Anna Barglová uklízečka Oldřiška Schenková Anna Bartoňová Libuše Oherová Eva Macháčová Výdejna stravy: počet: 5 Vladimír Vištejn vedoucí VS Anna Bartoňová pracovnice provozu Monika Bartoňová Martina Kaňakova Eva Macháčová Další zaměstnanci: počet: 2 Zdenek Kovalák údržbář (sportovní hala) Alena Vincze úklid (sportovní hala) Stav k

6 Organizace školního roku 2014/ zahájení škol. roku podzimní prázdniny vánoční prázdniny ukončení 1. pol. ŠR pololetní prázdniny jarní prázdniny velikonoční prázdniny ukončení 2. pol. škol. roku hlavní prázdniny Zápis do 1. tříd: v termínu Termíny třídních schůzek: listopad 2014 * duben 2015 * *Termíny třídních schůzek jsou pouze předběžné Termíny pedagogických rad: a listopad 2014 * leden 2015 * duben 2015 * červen 2015 * Termíny provozních porad: podle potřeby během školního roku *Termíny ped. rad jsou pouze předběžné Soustředění sportovních tříd prosinec 2014 ve Velkých Karlovicích Lyžařský výcvik tříd 7. ročníku: ve Velkých Karlovicích 6

7 7 Úkoly školního roku 2014/ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROCES: Úkol Období Zodpovídá Poznámky - realizovat novou verzi upraveného ŠVP Spolu za poznáním Celoročně Všichni - neustálé zkvalitňování práce PK a MS - zařazování nových metod a forem práce, zvyšovat efektivnost vyuč. Celoročně Všichni - v rámci dalšího vzdělávání učitelů se zaměřit na SPU, PZNL kurzy pro začínající učitele, uč. jazyků a další dle nabídek, které nejsou komerčně zaměřené (jak je v poslední době obvyklé), ale mají význam pro zlepšení vyučovacího procesu Celoročně Všichni - umožnit žákům v plné míře uplatnit získané poznatky při soutěžích pořádaných KVIC Nový Jičín, MŠ ČR, MÚ Kopřivnice, AŠSK, popřípadě jinými subjekty Celoročně TU, MS - zapojovat se a vypracovávat projekty zaměřené na rozvoj školství,protidrogovou prevenci, ekologii apod. Celoročně Všichni - tradičně podporovat a upřednostňovat ekologickou výchovu, ochranu životního prostředí, tělesnou výchovuceloročně ŘŠ+ZŘ+TU - opětovně věnovat zvýšenou pozornost prevenci úrazů a jejich evidenci Celoročně Všichni - pokračovat ve výchově k rodičovství, preferovat problematiku drogové závislosti a její prevenci Celoročně ŘŠ+ZŘ+TU+PP - příprava lyžařského výcvikového kurzu pro žáky 7. tříd ( Velké Karlovice ) Únor 2014 ZŘ+TU 7. Roč. - příprava akcí pro žáky a učitele kopřivnických i mimokopřivnických škol Celoročně ŘŠ+ ZŘ - spolupráce se školním psychologem Celoročně Všichni 2. SPOLUPRÁCE S RODIČOVSKOU VEŘEJNOSTÍ: - spolupráce s Radou školy Celoročně ŘŠ+ZŘ+TU - společně se stávajícím výborem rodičovského sdružení připravit tradiční společenský ples společně s vedením školy a KH Kopřivnice (příp. s dalším subjektem). Únor 2015 ŘŠ+ZŘ + SR - společně se stávajícím výborem rodičovského sdružení připravit tradiční školní akademii Květen 2015 ŘŠ+ZŘ+TU + SRPŠ - s výborem sdružení rodičů řešit případné stížnosti a připomínky ze strany rodičovské veřejnosti Celoročně ŘŠ+ZŘ+TU + SRPŠ

8 8 3. VOLNÝ ČAS MLÁDEŽE: - ovlivňovat využití volného času žáků a tím předcházet vzniku negativních jevů ve spolupráci s organizacemi: DDM Kopř., sportovními organizacemi, KDK... Celoročně ŘŠ+TU - v období volna ( prázdniny, st. a jiné svátky ) připravovat pro žáky sport. a jiné akce ve spolupráci s jinými subjekty Celoročně ŘŠ + ZŘ + PP 4. PREVENCE KRIMINALITY: - předepsaným způsobem řešit narůstající problém s žáky Celoročně MP + VŠ + TU - besedy a přednášky pro žáky i ped. prac. Podzim MP + VŠ + TU 5. MATERIÁLNĚ TECHNICKÝ ROZVOJ ŠKOLY: - zajišťování pravidelných revizí zařízení školy Celoročně ŘŠ+ZŘ - v rámci jmenovitých akcí požadovat ve spolupráci s odborem MSR a odborem školství MÚ Kopřivnice finanční dotace na: rekonstrukci elektroinstalace v suterénu sportovní haly rekonstrukce šaten, umýváren, WC v suterénu sportovní haly rekonstrukce školního hřiště rekonstrukce schodiště na školní hřiště rekonstrukce vody a odpadů ve sport. hale rekonstrukce šaten v prostorách hlavní budovy rekonstrukce podlahy v chodbách budovy školy rekonstrukce podlah ve třídách realizace kamerového systému zabezpečujíciho okolí ZŠ Celoročně ŘŠ+ZŘ - odstranění starých nebezpečných porostů z areálu a okolí školy Celoročně ŘŠ - dle finančních možností doplňovat učební pomůcky, učebnice a vybavení tříd. Celoročně ŘŠ+ZŘ - dle finančních možností dokončit dovybavování tříd novým nábytkem a tabulemi Celoročně ZŘ ( Ros. ) - v rámci finančních možností pokračovat ve vybavování výpočetní technikou Celoročně ŘŠ + ZŘ + ICT

9 6. ÚKOLY BOZP: - veřejná prověrka BOZP Duben 2015 ZŘ ( Ros. ) - úzká spolupráce s firmou BESPA při řešení BOZP Celoročně ZŘ ( Ros. ) 9 7. Koncepční záměry pro školní rok 2014/ Nejdůležitější prioritou školy nadále zůstává poskytovat všem žákům co nejzodpovědněji ZÁKLADNÍ VZDĚLÁNÍ a tím je připravovat co nejlépe k dalšímu studiu na všech typech středních škol a odborných učilišť. Celoročně Všichni 2. Pokračovat v realizaci ŠVP. Celoročně Všichni 3. Ve spolupráci s KH Kopřivnice pokračovat v rozvoji sportovních tříd. Celoročně ŘŠ+ZŘ 4. Snaha o zlepšení komunikace školy s rodiči ve smyslu posilování rodičovské zodpovědnosti. Celoročně ŘŠ+ZŘ+TU 5. V oblasti DVPP se zaměřit na: - oblast specifických poruch učení Celoročně Všichni - osvojování nových poznatků ICT - osvojování nových poznatků ve školství a jejich uvádění do Celoročně Všichni pedagogické praxe Celoročně Všichni - oblast prevence sociálně patologických jevů. Celoročně ŘŠ+ZŘ+TU+MP+VP Vysvětlivky: ŘŠ - ředitel školy ZŘ - zástupci ředitele VŠ - vedení školy TU - třídní učitelé MP - metodik prevence ICT - ICT koordinátor PK - předmětová komise VP - výchovný poradce MS - metodické sdružení Závěr: Tento organizační plán slouží výhradně k vnitřní potřebě školy. Členové vedení školy si vyhrazují právo provádět v něm během školního roku případné korektury v návaznosti na změny objektivních podmínek. V Kopřivnici: Mgr. Jan Mužík ředitel školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, Č.j.: ZŠ/164/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, p.o. Zahradní 403 340 04 Železná Ruda PLÁN PRÁCE ŠKOLY 1 ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 I.Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost

Více

Plán práce školy. na školní rok 2014/2015. Schváleno dne: 31. 8. 2014. Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28

Plán práce školy. na školní rok 2014/2015. Schváleno dne: 31. 8. 2014. Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28 Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28 Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Schváleno dne: 31. 8. 2014 Mgr. Anna Sedláčková ředitelka OBSAH: Charakteristika zařízení Organizace

Více

PLÁN PRÁCE ZŠ A ZUŠ DOLNÍ NĚMČÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN PRÁCE ZŠ A ZUŠ DOLNÍ NĚMČÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN PRÁCE ZŠ A ZUŠ DOLNÍ NĚMČÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Ve školním roce 2014/2015 bude vyučováno podle učebního dokumentu Školní vzdělávací program ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí ze dne 1.9.2013 v platném znění.

Více

Organizace ZŠ Loučovice ve školním roce 2014/2015

Organizace ZŠ Loučovice ve školním roce 2014/2015 Organizace ZŠ Loučovice ve školním roce 2014/2015 Učební plány: Ve školním roce 2014/2015 se v 1. 9. ročníku vyučuje podle učebního plánu ŠVP ZŠ a MŠ Loučovice Přes překážky ke hvězdám. Počet tříd a žáků:

Více

Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 tel. 318 623817 tel., fax 318 635739 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory.

Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 tel. 318 623817 tel., fax 318 635739 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory. Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 tel. 318 623817 tel., fax 318 635739 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory.cz P L Á N P R Á C E na školní rok 2014 / 2015 příloha č.1 k organizačnímu

Více

Výroční zpráva 2005-2006

Výroční zpráva 2005-2006 Výroční zpráva 2005-2006 OBSAH: 1 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání 3. Přehled pracovníků školy 3. 1. Pracovníci provozu 3. 2. Školní výdejna stravy 3. 3. Pedagogičtí pracovníci 4. Nabídka

Více

OBSAH: 1. Závěry z výsledků minulého školního roku -výchovně vzdělávací oblast -materiální oblast

OBSAH: 1. Závěry z výsledků minulého školního roku -výchovně vzdělávací oblast -materiální oblast Základní škola a Mateřská škola Osoblaha příspěvková organizace, 793 99 Osoblaha, Třešňová 99, IČ 00852490 554642106 e-mail: zetel@zsosoblaha.cz 554642107 OBSAH: 1. Závěry z výsledků minulého školního

Více

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLY

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Aloise Štěpánka, Dolany, příspěvková organizace 783 16 Dolany č. p. 174 IČ 70983259 CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLY pro školní rok 2013 / 2014 Dolany, září 2013 SEZNAM PŘÍLOH 2013

Více

Mgr. Marie Petelíková zástupkyně ředitele, pracoviště Komenského. Mgr. Martina Kalousková zástupkyně ředitele, pracoviště Palackého náměstí

Mgr. Marie Petelíková zástupkyně ředitele, pracoviště Komenského. Mgr. Martina Kalousková zástupkyně ředitele, pracoviště Palackého náměstí Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí Č.J. : ZS-GJ-KNO 451/2014 Plán pedagogické činnosti pro školní rok 2014-2015 Zpracovali: Mgr. Jiří Němec ředitel školy Mgr. Marie Petelíková zástupkyně

Více

Základní škola Prostějov, ulice Dr.Horáka 24. Plán práce školy

Základní škola Prostějov, ulice Dr.Horáka 24. Plán práce školy Základní škola Prostějov, ulice Dr.Horáka 24 Plán práce školy Školní rok 2013/2014 1 Obsah: - Úvod analýza výchovně vzdělávací práce - Hlavní úkoly školního roku 2013/2014 - Hlavní úkoly školního roku

Více

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Plán práce školy na školní rok 2008/2009 O b s a h: - Základní údaje o škole... str. - 2 - Cíle základního

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 I.Výchova a vzdělávání Základní myšlenka Rozvíjet osobnost žáka ta, aby mohl samostatně myslet a svobodně se rozhodovat, učit jej odpovědnosti za vlastní chování a jednání

Více

Základní škola, Chrudim

Základní škola, Chrudim Základní škola, Chrudim U Stadionu 756 537 03 Chrudim 3 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2010/2011 Mgr. Jindřich Vyhnánek ředitel školy V Chrudimi, září 2011 Základní údaje o škole Název školy:

Více

Č.j. ZSSM 62/2013 skartační znak: A10

Č.j. ZSSM 62/2013 skartační znak: A10 ZÁKLDNÍ ŠKOL MTEŘSKÁ ŠKOL STRÉ MĚSTO OKRES FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGNIZCE se sídlem Jamnická 270, Staré Město, PSČ 738 01 Č.j. ZSSM 62/2013 skartační znak: 10 PLÁN PRÁCE ZÁKLDNÍ ŠKOLY N ŠKOLNÍ ROK

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝRO NÍ ZPRÁVA ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Králův Dvůr Jungmannova 292, 267 01 Králův Dvůr tel., fax: 311/637088 e-mail: zskraluvdvur@centrum.cz stránky: www.zskraluvdvur.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Zpracovali : Ing.

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17 OBSAH Plán práce Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy 2011/2012 Porady, schůze, prázdniny, zvonění

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace. Roční plán práce

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace. Roční plán práce Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Roční plán práce Školní rok 2014/2015 Vedení školy: ředitelka Mgr. Hana Koudelová Pedagogičtí pracovníci: Základní škola zástupce ŘŠ Ing.

Více

Plán práce. Školní rok 2008/2009. Základní škola Hluk

Plán práce. Školní rok 2008/2009. Základní škola Hluk Plán práce Školní rok 2008/2009 Základní škola Hluk 1 Organizace školy: třída počet chlapců dívek třídní učitel Aprobace žáků 1.A Hana Jackivová I. stupeň 1.B Marcela Koubková I. stupeň 2.A Monika Tomáštíková

Více

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI PLÁN VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI A HOSPODÁŘSKÉHO ZABEZPEČENÍ NA ŠKOLNÍ ROK Havířov, 1. září 2014 Obsah 1. ORGANIZACE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI ZŠ... 3 1.1 Speciální škola... 3 1.2 Základní škola...

Více

Plán a informace na školní rok

Plán a informace na školní rok Plán a informace na školní rok školní rok 2009/2010 Funkce pracovníků na ZŠ Mšeno ve školním roce 2009/2010 Milena Baďurová: vychovatelka ŠD, učitelka na I. stupni Dana Dlouhá: provozní zaměstnanec vedoucí

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, PALMOVKA 8

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, PALMOVKA 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, PALMOVKA 8 Plán na školní rok 2014/2015 ředitel školy 1. Úvod Škola má v letošním školním roce ke dni 22. 9. 2014 9 tříd se 185 žáky (I.stupeň 5 tříd žáků 99, II. stupeň 4 třídy

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRHOVÝ ŠTĚPÁNOV 2013-2014. Části plánu: 1) Organizace výuky. 2) Organizace školy. 3) Organizace šk. roku.

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRHOVÝ ŠTĚPÁNOV 2013-2014. Části plánu: 1) Organizace výuky. 2) Organizace školy. 3) Organizace šk. roku. ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRHOVÝ ŠTĚPÁNOV 2013-2014 Části plánu: 1) Organizace výuky 2) Organizace školy 3) Organizace šk. roku 4) Hlavní úkoly 5) ŠVP Trhový Štěpánov dne 2.9.2013. ředitelka školy 1. Organizace

Více

Mgr. Marcela Klatovská - ředitelka školy

Mgr. Marcela Klatovská - ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Uherčice, 691 62 okres Břeclav Uherčice 24, 691 62 Uherčice, te.:519418112, fax:519417077, e-mail: zs.uhercice@cmail.cz Plán práce základní školy byl projednán a schválen

Více

Plán práce školy 2010/2011

Plán práce školy 2010/2011 Obsah: Plán práce školy 2010/2011 Základní informace o škole Přehled tříd Učební plány Základní školy Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy pro školní rok 2009/2010 (s určením disponibilních

Více

Plán a informace na školní rok. školní rok 2011/2012

Plán a informace na školní rok. školní rok 2011/2012 Plán a informace na školní rok školní rok 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Jiřina Trunková ředitelka srpen 2011 Funkce pracovníků na ZŠ Mšeno ve školním roce 2011/2012 Dana Dlouhá: provozní zaměstnanec vedoucí

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola a školní jídelna, Místo 66; 431 58 Místo tel. č.: 474 658 216, fax. č.: 474 658 302, e-mail: reditel@vudds.cz Č.j.: VÚM 719/2013/MDv

Více

Č. j. ZS/208/2013 Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, 340 04

Č. j. ZS/208/2013 Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, 340 04 Č. j. ZS/208/2013 Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, 340 04 + 420 376 397 024 www.zszeleznaruda.maleskoly.info Výroční zpráva

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola, Skuteč, Smetanova 304, okres Chrudim - 1 - Obsah Základní údaje o škole.. 3 1. Název 2. Zřizovatel 3. Základní údaje o škole 4. Charakteristika školy 5. Vzdělávací

Více

Plán školy. Základní škola Štěpánov, okres Olomouc, příspěvková organizace Dolní 597, 783 13 Štěpánov. pro školní rok 2013/2014

Plán školy. Základní škola Štěpánov, okres Olomouc, příspěvková organizace Dolní 597, 783 13 Štěpánov. pro školní rok 2013/2014 Základní škola Štěpánov, okres Olomouc, příspěvková organizace Dolní 597, 783 13 Štěpánov tel.: 587 571 044 skola@zsstepanov.cz Plán školy pro školní rok 2013/2014 V minulých letech se začalo na jednotlivých

Více