Riegrova turistická chata na Kozákově opět slouží

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Riegrova turistická chata na Kozákově opět slouží"

Transkript

1 Ročník XI. číslo 12 (146) Úterý 23. prosince 2003 Informační měsíčník občanů Semilska Cena 7, Kč DNES 12 STRAN CENA 7, Kč PŘÍŠTÍ ČÍSLO VYJDE V SOBOTU 31. ledna 2004 Uzávěrka: 22. ledna Riegrova turistická chata na Kozákově opět slouží Už v létě roku 1996 a v zimě roku 2002 se uskutečnily dvě rekonstrukce kuchyně, restaurace či sociálního zařízení chaty na Kozákově; ta nejrozsáhlejší ovšem čekala celý objekt letos. Práce byly zahájeny začátkem srpna a zejména sportovněji založenou část veřejnosti jistě potěší zpráva, že 5. prosince byla Riegrova turistická chata po rekonstrukci opět slavnostně otevřena. Během čtyř měsíců usilovné práce bylo vybouráno a nahrazeno novým původní obvodové zdivo, zčásti dřevěné. Nová jsou také okna i dveře v celém objektu. Prostory, které obývala až do roku 1999 armáda, byly přestavěny a budou opět sloužit k ubytování. Zcela zrekonstruováno bylo jak topení, tak rozvody vody a odpadů, nový je i kotel s nádržemi na topný olej, celý objekt včetně střechy byl zateplen. Přestavbou prošla také vstupní veranda a celá chata byla obložena dřevem, aby se její vzhled co nejvíce přiblížil tomu původnímu. Slavnostního otevření se spolu s turisty zúčastnila celá řada hostů, mezi nimiž byli např. Jan Havel, předseda ústředí KČT Praha, Stanislav Patočka, předseda Ještědské oblasti KČT a rodák, Jiří Rázl, ředitel odboru sportu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Vladimír Boháč, předseda KS ČSTV Libereckého kraje, dále zástupci oblastní turistické a sportovní organizace, starostové okolních měst a obcí a další hosté. Předsedkyně KČT Semily Z. Marková připomněla, že v letošním roce chata oslavila 75 let a poděkovala všem, kteří se o její náročnou přestavbu zasloužili. Její velké díky patřily poslanci parlamentu M. Krausovi, který pomohl zajistit čtyřmilionovou finanční dotaci, bývalé přednostce OkÚ v Semilech V. Kodejšové, která se začátkem 90. let velmi starala o to, aby turisté dostali chatu zpět do svého majetku, dále semilskému místostarostovi S. Pěničkovi a předsedovi ústředí KČT J. Havelkovi, kteří se taktéž na ministerstvech snažili navrácení majetku prosadit. Poděkování se dostalo projektantovi M. Jiroušovi, J. Pelantovi a M. Svatošovi, kteří zajišťovali stavební dozor, nájemci objektu Č. Vrabcovi a dalším. Všem bude slavnostní chvíle na Kozákově připomínat i k této příležitosti zhotovená upomínková plaketa. V neděli 7. prosince se v Riegrově chatě sešli členové KČT Semily, mezi nimiž nechyběl ani nejstarší turista J. Malý. Atmosféru setkání zpříjemňovalo slunečné počasí se sněhovou pokrývkou, k nahlédnutí byla i stará pamětní kronika návštěvníků chaty, kterou odbor po několika letech hledání získal zpět. Členové KČT si kromě interiéru chaty prohlédli i výstavu fotografií z její historie, průběh rekonstrukce jim přiblížil videofilm. Z. Marková členy klubu informovala také o dovybavení chaty a úpravách okolí, ke kterým postupně dojde v příštím roce. Jak se zdá, k tomu, aby se chata stala opět vyhledávaným místem, kam se lidé rádi vracejí, jsou předpoklady vytvořeny. Připomeňme, že základní kámen chaty byl položen a k jejímu slavnostnímu otevření došlo Za války obsadilo chatu německé vojsko, po roce 1948 byla turistům odňata majetková práva a chata připadla družstvu Vzhled a později podniku Restaurace a jídelny. V roce 1962 dokonce částečně vyhořela. Po roce 1989 museli turisté vyvinout velké úsilí, aby chatu získali zpět (mz,bv) (FOTO: O. Kudrnáč) Pozvání starosty Starosta města František Mojžíš zve všechny semilské spoluobčany na už tradiční silvestrovské půlnoční setkání s přípitkem, které se koná u vánočního stromu na Riegrově náměstí. K příjemné atmosféře společného vítání nového roku přispějí nabídkou občerstvení podmokličtí hasiči. Přijďte se tedy navzájem pozdravit a popřát si vše dobré. (jm) Změna v radě Semilské zastupitelstvo zvolilo na svém zasedání 11. prosince novým členem rady města MUDr. Petra Krtičku (ČSSD), který nahradil Michala Krause (ČSSD). Poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR M. Kraus rezignoval v září nejen na funkci člena rady města, ale i člena zastupitelstva, aby se mohl plně věnovat své práci v parlamentu. V zastupitelstvu M. Krause už v září nahradil Radovan Hříšný (ČSSD). (bam) A na závěr roku... Jsme na této planetě už příliš spleteni dohromady. Můžeme přežít jen všichni spolu, nebo nikdo. MARTIN ŠIMEČKA Každý pokus jednotlivce řešit sám pro sebe to, co se týká všech, musí ztroskotat. FRIEDRICH DÜRRENMATT Alkohol je myslím celkem legitimní způsob, jak přežít některé situace, které jsou v podstatě k nepřežití. Otevřete si láhev a vraťte životu jeho urážky! MICHAL VIEWEGH

2 Strana 2 Semilské noviny PROSINEC 2003 Informace z radnice Změny vyhlášek o místních poplatcích Zastupitelstvo města Semily na svém veřejném zasedání ve čtvrtek 11. prosince schválilo několik nových obecně závazných vyhlášek. Na podstatné změny si veřejnost dovolujeme upozornit. Především byla schválena nová vyhláška týkající se místního poplatku za komunální odpad. Na změnu zákona o dani z přidané hodnoty, kterou byly odpady ze skupiny se sazbou 5 % přesunuty do skupiny se sazbou 22 %, reagovalo zastupitelstvo vydáním nové vyhlášky o místním poplatku za sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s účinností od 1. ledna Touto vyhláškou byl poplatek stanoven ve výši 456 Kč za rok pro osoby s trvalým pobytem v Semilech, resp. pro objekty určené nebo sloužící k rekreaci. Další změna je ve způsobu splatnosti. V roce 2004 lze hradit poplatek pouze ve čtvrtletních, pololetních či ročních platbách s tím, že složenkou lze platit pouze pololetní a roční poplatek. Měsíční platby již nebudou v roce 2004 možné. Město nabízí byt k pronajmutí Město Semily nabízí k pronajmutí byt č. 13 (1+KK), ulice Na Olešce, čp Byt o ploše 44,3 m 2 je v půdní vestavbě. Podmínky pronájmu: - zájemce musí mít trvalé bydliště nebo zaměstnání v Semilech, - minimální výše předplaceného nájemného činí 80 tis. Kč, - každý zájemce je povinen nejpozději do složit v hotovosti na odboru MH a ŽP kauci ve výši 10 tis. Kč, - měsíční nájemné činí 27 Kč/m 2. Zájemci mohou své nabídky zasílat nejpozději do 16. ledna v zapečetěné obálce opatřené zpětnou adresou a označené heslem BYT č. 13 na adresu: Městský úřad, Husova 82, Semily. Nabídka musí obsahovat zdůvodnění podání nabídky a popis současné bytové situace, výši nabízené částky předplaceného nájemného a číslo účtu, na který je možné v případě neúspěchu vrátit složenou kauci. Prohlídkabytu proběhne 6. a 13. ledna, sraz zájemců vždy v l0.00 hod. před domem. Bližší informace lze získat na odboru MH a ŽP, tel nebo Chválíme Se žádostmi o bližší informace týkající se tohoto poplatku se občané i nadále mohou obracet na odbor místního hospodářství a životního prostředí, telefonní čísla nebo Dále zastupitelstvo vydalo novou vyhlášku o místních poplatcích, jejímž předmětem je i poplatek ze psů. Poplatku podléhá pes starší tří měsíců a plátcem poplatku je držitel psa. Poplatek činí za kalendářní rok za psa na sídlišti a v centru města 600 Kč, za psa v ostatních částech města 150 Kč. Poplatek za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, nebo poživatel sirotčího důchodu, činí 100 Kč. S otázkami týkajícími se tohoto poplatku se občané i nadále mohou obracet na odbor finanční a plánovací. Úplné znění schválených vyhlášek je k dispozici na Městském úřadě v Semilech nebo na internetových stránkách města ODBOR MH a ŽP Pamětní deska Dr. F. L. Riegra U příležitosti 185. výročí narození Dr. Františka Ladislava Riegra ( ) byla 10. prosince na budově Městského informačního střediska odhalena významnému rodáku pamětní deska. Tato budova, tzv. Riegrův domek, je jedinou zachovanou z celého komplexu bývalého mlýna, kde se Rieger 10. prosince 1818 narodil. Desku slavnostně odhalil místostarosta města Stanislav Pěnička, o Riegrově odkazu promluvil Jaroslav Vávra, ředitel základní školy nesoucí Riegrovo jméno. Symbolicky tak byl zakončen rok, ve kterém jsme si připomínali 185 let od narození a současně 100 let od úmrtí osobnosti, která vešla do českých dějin. Odhalení pamětní desky na ostatcích Riegrova mlýna bylo přirozeně jen symbolické. F. L. Rieger se nemohl v prosinci 1818 narodit vbudově, kterou dal s matkou Terezií postavit teprve v roce 1842, navíc pro chlévy a stáje. Bohužel, mlýn s pilou byl novým majitelem Franzem Schmittem už roku 1883 zbourán, aby uvolnil místo nové továrně tkalcovně bavlny, pozdějším Kovozávodům a Vistě, vysvětluje Ivo Navrátil, ředitel okresního archivu. Ale jak dále dodává, i to málo, co z původního mlýna zůstalo zachováno do naší doby, má pro město zvláštní, možná až magickou sílu. O jeho označení deskou z černého mramoru s bronzovým reliéfem od Mirko Strádala z Podmoklic se 5. července 1936 zasloužila nejvíce semilská mládež. V 90. letech minulého století se podařilo nevzhledný domek, do té doby sloužící jako tovární skladiště, citlivě přestavět a na sv. Václava roku 1999 v něm otevřít Městské informační středisko. Je opravdu jen náhoda, že se obnovení rozbité desky opět ujali mladí lidé z infocentra? Snad nebudeme daleko od pravdy, když to budeme chápat jako opětovné přihlášení k hodnotám slušné a kultivované politiky, které František Ladislav Rieger po celý život vyznával, zaznělo kromě jiného před pamětní deskou (mis,soka) (FOTO: O. Kudrnáč) Dnes bychom rádi pochválili aktivitu občanského sdružení Cervus Semilensis, jehož členové nezištně opravili malebnou kapličku v lokalitě Na Hlínách u komunikace k Nouzovu. Upraven byl rovněž okolní terén a lavička, která láká k příjemnému posezení s neméně příjemným výhledem. Kvalita opravy byla přitom na takové úrovni, že s ní byli bez výhrad spokojeni i jinak přísní památkáři. Nezbývá než si přát, aby se čin občanského sdružení Cervus Semilensis stal inspirací i pro další semilské spolky či jednotlivé občany. JOSEF MATURA, tajemník MěÚ (FOTO: O. Kudrnáč) MĚSTO SEMILY zveřejňuje záměr pronajmout od nebytový prostor v Semilech, Čapkova 71 Podmínky: 1. Jde o jednu místnost (15,04 m 2 ) ve 2. p. domu čp. 71 v Čapkově ulici. 2. Minimální výše nájemného byla stanovena usnesením rady města ve výši 200 Kč/m 2 /rok. Nájemné bude valorizováno o míru inflace dle ČSÚ. Nájemní smlouva na dobu neurčitou. 3. Obsah nabídky: podnikatelský záměr, výše nabízeného nájmu za lm 2 /rok. 4. Své nabídky zasílejte na adresu: Městský úřad, Husova 82, Semily, nejpozději do Obálku opatřenou zpětnou adresou označte heslem Nebytový prostor čp. 71. Bližší informace lze získat na odboru místního hospodářství a životního prostředí MěÚ Semily, tel nebo

3 PROSINEC 2003 Semilské noviny Strana 3 Informace z radnice Starý rok končí, nový přichází Nastal vánoční čas, konec roku se blíží. To je vždy období, které nás všechny vybízí k zamyšlení se nad vlastním počínáním v roce končícím a současně také k nahlédnutí do nejbližší budoucnosti roku příštího. Přestože na nějakou exaktní bilanci podloženou čísly je ještě času dost, už nyní lze konstatovat, že z pohledu města mnohé z toho, co nás v tomto roce čekalo, bylo splněno úspěšně. Především musím v této souvislosti vzpomenout na reformu veřejné správy, jejímž uskutečněním přešlo na město nemálo úkolů a povinností z bývalého okresního úřadu. Ti z vás, kteří celý složitý proces sledovali v médiích, dají jistě za pravdu názoru, že šlo o transformaci velmi komplikovanou. Navíc to díky nepochopitelně nevstřícnému jednání státních úředníků znamenalo pro naše město nutnost řešit mnoho problémů, které by za normálních podmínek určitě nenastaly. Mnoho kroků nás v blízké budoucnosti ještě čeká, chceme-li, aby reforma i u nás ve svém důsledku znamenala skutečné přiblížení veřejné správy občanům. Z letošních aktivit bych dále rád zmínil rekonstrukci budovy penzionu pro důchodce, kterou se podařilo vybavit nutným zařízením jak pro zlepšení vlastního provozu, tak pro zvýšení požární bezpečnosti objektu. Za zmínku jistě stojí i rekonstrukce kuchyně mateřské školy v Luční ulici nebo právě probíhající úpravy v Základní škole Dr. F. L. Riegra. Nemalé úsilí bylo věnováno přípravě výstavby bytového domu na sídlišti v Řekách, kde už koncem příštího roku najde svůj domov na třicet rodin. Sportovní veřejnosti je pak nadbytečné připomínat novou tribunu na fotbalovém hřišti. Všem, kteří při uskutečnění těchto i dalších investic pomáhali, patří poděkování. Ale nejen investicemi žije město. V Semilech se podařilo uskutečnit krajské dožínky, které byly všeobecně příznivě přijaty. Rok co rok probíhá velmi úspěšná akce divadelních souborů Semilský paroháč, tradičně vynikající byl i letos festival Jazz pod Kozákovem, neméně skvělá tradice se zrodila při setkávání dětí v rámci festivalu Patříme k sobě.a opravdu dlouhý by byl byť jen pouhý výčet všech ostatních společenských, kulturních či sportovních aktivit s podporou či účastí města. Svědčí to o invenci, nadšení a obětavosti mnohých našich spoluobčanů, svědčí to i o podpoře města těmto aktivitám. I tady je na místě poděkování. Při pohledu do roku příštího nelze nepřipomenout dva důležité okamžiky. Tím prvním je 1. květen, kdy naše republika přistoupí k Evropské unii. Druhým důležitým okamžikem bude den voleb do krajských zastupitelstev. Obě zmíněné události budou mít na komunální politiku našeho města, na další fungování samosprávy i prosperitu celého regionu zásadní vliv; věřme, že kladný. Vážení čtenáři, dovolte mi, abych závěrem vám všem, občanům Semil i občanům nových spádových obcí a měst, popřál příjemné a ničím nerušené vánoční svátky a do nového roku pevné zdraví, optimismus a osobní pohodu. FRANTIŠEK MOJŽÍŠ, starosta města Oznámení městského úřadu Městský úřad oznamuje občanům, že dne 31. prosince nebudou poskytovány služby pro veřejnost s výjimkou řešení záležitostí předem dohodnutých. Posledním úředním dnem roku 2003 bude tak pondělí 29. prosince. JOSEF MATURA, tajemník MěÚ Změna provozní doby sběrného dvora Odbor místního hospodářství aživotního prostředí MěÚ upozorňuje občany, že od 1. ledna 2004 se mění provozní doba sběrného dvora v Semilech (areál technických služeb, Jatecká ulice). Nová provozní doba: Středa: hod. Sobota: hod. Změna v kině K 1. lednu 2004 dojde ke změně nájemce kina Jitřenka v Semilech. Po pětiletém nájemním vztahu ukončí provozování kina J. Hanzlíček, novým nájemcem se stane M. Miškovský. Smluvní vztahy dosud nebyly konkretizovány, doplňuje informaci tajemník MěÚ Josef Matura. Chceme je totiž sladit s rodícím se návrhem celkové koncepce kulturního života ve městě. Z důvodu výše uvedené změny nenajdou také čtenáři v tomto čísle program kina na měsíc leden. (bam) Z jednání zastupitelstva Usnesení č. 171, Zastupitelstvo města ukládá: Zastupitelům připomínkovat předložený návrh rozpočtu na rok 2004 nejpozději do 5. ledna s tím, že rozpočet dopracuje pracovní skupina složená z pracovníků vedení města, příslušných vedoucích odborů a členů finančního výboru. Návrh rozpočtu předložit na pracovní schůzce zastupitelstva dne 22. ledna Nezahrnovat částku na třináctý plat do nákladů jednotlivých organizací včetně MěÚ Semily, uvádět tuto položku jako rezervu na výplatu třináctých platů. Pracovní skupině zreálnit požadavky jednotlivých organizací do 5. ledna 2004 s ohledem na zdrojové možnosti rozpočtu. Pracovní skupině navrhnout pořadí profinancování jednotlivých akcí s ohledem na zdrojové možnosti. Místostarostovi Vladimírovi Šimkovi v zájmu krytí rizika z nepředvídaných nákladů plynoucích z růstu DPH u stavebních prací a z nezabezpečení předpokládaných zdrojů na financování jednotlivých akcí vést jednání s jednotlivými peněžními ústavy a získat příslib na možné poskytnutí dlouhodobého úvěru ve výši 8 10 mil. Kč. Termín do Tyto zdroje nebudou součástí rozpočtu, ale budou tvořit rezervu na případný výkyv ve financování. Vladimír Šimek, místostarosta: První varianta rozpočtu na rok 2004 byla zpracována dle požadavků jednotlivých organizací a vnitřní správy. Je to varianta zcela nereálná, neboť výdaje převyšují zdroje o 72,263 mil. Kč, tj. o 49 %. Byl proto navržen a odsouhlasen harmonogram pro zpracování rozpočtu, který je obsahem výše citovaného usnesení. Konečná verze rozpočtu by měla být schválena 5. února. Usnesení č. 172, Zastupitelstvo města schválilo: Hospodaření města dle pravidel rozpočtového provizoria do doby schválení rozpočtu města pro rok Do doby schválení rozpočtu lze hradit pouze nezbytné provozní výdaje, z investičních akcí lze hradit pouze následně vyjmenované: - rekonstrukce sociálního zařízení v KC Golf, - rekonstrukce ZŠ Dr. F. L. Riegra III. etapa, - rekonstrukce domova důchodců. Usnesení č. 174, Zastupitelstvo města schválilo: Půjčku mezi Městskou bytovou správou, spol. s r. o., Semily, a městem Semily ve výši 5 mil. Kč, a to od počátku roku 2004 se splatností do Vladimír Šimek, místostarosta: Krátkodobá půjčka ve výši 5 mil. Kč bude realizována počátkem ledna. Děje se tak v zájmu posílení financování rozpočtu města. Usnesení č. 175, Zastupitelstvo města schválilo: Poskytnutí půjčky Městem Semily Klubu českých turistů Semily ve výši 500 tis. Kč se splatností ve dvou splátkách po 250 tis. Kč k a do při úrokové sazbě 4 %. Vladimír Šimek, místostarosta: Půjčka zabezpečí financování nákupu speciálního čerpadla k čerpání vody pro chatu na Kozákově ze studánky Radostná a dále zajistí úhradu několika faktur za stavební práce. Usnesení č. 176, Zastupitelstvo města schválilo: Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2003 o stanovení příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů za pobyt dětí v mateřských školách, školních družinách a školních klubech a stanovuje na období od do výši příspěvku: - v mateřských školách 260,- Kč na dítě, - ve školních družinách a klubech 75,- Kč na žáka. Josef Matura, tajemník MěÚ: Příspěvek zůstává ve stejné výši jako v loňském roce. Mateřské školy dnes navštěvuje 238 dětí. Usnesení č. 182, Zastupitelstvo města schválilo: Obecně závaznou vyhlášku č. 6/2003, kterou se mění a doplňují vyhlášky č. 4/97 a 5/97 týkající se zimní údržby místních komunikací. Josef Matura, tajemník MěÚ: Upravuje se režim zimní údržby v Petřinově ulici. V případě extrémního počasí bude udržována její spodní část, neboť spád ulice je nebezpečný i pro techniku. Tu nahradí ruční posyp. Usnesení č. 183, Zastupitelstvo města schválilo: Nové upravené znění zřizovací listiny KC Golf Semily s účinností od Josef Matura, tajemník MěÚ: Zřizovací listinu bylo nutno přepracovat, neboť město se stalo vlastníkem budovy a svěřilo ji do správy příspěvkové organizaci KC Golf. Usnesení č. 184, Zastupitelstvo města souhlasí: S výsledkem výběrového řízení na dodavatele stavebních prací rekonstrukce objektu Vista. Smlouva bude uzavřena s vítězem za předpokladu splnění podmínky proinvestovat do částku 7 mil. Kč z dotace. V případě, že toto nebude realizováno, platnost smlouvy bude mít odkladný účinek do doby zajištění financování.

4 Strana 4 Semilské noviny PROSINEC 2003 V lékařské pohotovosti dojde ke změnám Jak už možná mnozí čtenáři Semilských novin vědí, dochází na přelomu roku ke změnám v zajištění lékařské pohotovosti v semilském okrese. Podívejme se trochu blíže, jak budou tyto změny vypadat v praxi a jak se dotknou občanů. Výjezdová skupina zdravotnické záchranné služby (ZZS) přechází od 1. ledna 2004 pod Zdravotnickou záchrannou službu Libereckého kraje (ZZS LK), která bude zajišťovat technický provoz a jejími zaměstnanci se stanou i řidiči. Lékaři a sestry zůstávají zaměstnanci semilské nemocnice. V péči poskytované zdravotnickou záchrannou službou, tj. v život ohrožujících situacích, se nic zásadního z pohledu pacienta nemění. V našem blízkém okolí bude nově zřízeno výjezdové stanoviště ZZS v Rokytnici nad Jizerou. Z rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje nebude nadále dotován pohotovostní provoz lékáren. Jediná lékárna v kraji bude mimo běžnou pracovní dobu otevřena v Liberci a v této službě se bude střídat několik tamních lékáren. Je jasné, že bez krajských dotací nelze pohotovostní službu dále ekonomicky udržet. V této souvislosti bych rád poděkoval všem lékárníkům v okrese za dosavadní činnost a pochopení i vstřícnost při předchozích jednáních. Z rozhodnutí krajského úřadu, jak mi počátkem prosince sdělil starosta města F. Mojžíš, nebude dotována ani stomatologická pohotovost. I bez dotací bude však po dohodě se stomatology pro celý semilský okres služba zajištěna první čtyři měsíce roku v Semilech, další čtyři v Turnově a poslední čtyři měsíce v Jilemnici. Po vyhodnocení dosavadních zkušeností a také vzhledem k tomu, že akutní ambulantní péče (dříve lékařská služba první pomoci), provozovaná dosud o víkendech a svátcích na semilské poliklinice, ztratí vnovém roce návaznost na lékárnu, dojde ke změnám i zde. Akutní ambulantní péče se zcela přesune do nemocnice. Bude zajišťována ve všedních dnech v době od do hodin, o víkendech a svátcích pak od 8.00 do hodin. Lékař bude mít k dispozici rentgen a laboratoř a nebude odkázán jen na základní somatické vyšetření. Uzavřenou lékárnu jsme schopni alespoň částečně nahradit pohotovostní výdejnou, aby pacienti, kteří potřebují základní léky, nemuseli jezdit do Liberce. Věřím, že do této omezené, jistým způsobem však i zlepšené služby se zapojí většina praktických lékařů, jejichž klienti patří do spádu semilské nemocnice. Vždy jsme se snažili a budeme snažit i nadále, aby nedocházelo k omezování zdravotní péče. Pokud je to dáno rozhodnutím některého orgánu (obvykle takového, který přestane financovat), snažíme se některé činnosti přebírat, aby dopad na občany byl co nejmenší. Přeji vám, čtenářům, mnoho úspěchů a především klidný život v plném zdraví v příštím roce. MUDr. PETR KRTIČKA ředitel nemocnice v Semilech Nový rok přinese novely ekonomických zákonů Jak jsme mohli v poslední době zaznamenat, parlament postupně schvaluje novely a nové zákony vztahující se k tzv. reformě veřejných financí, popřípadě ke vstupu České republiky do Evropské unie. Situace by se dala přirovnat k lavině, o níž víme, že spadne 1. ledna Lavina je navíc v oblasti daně z přidané hodnoty doprovázena i menším zemětřesením, které zaznamenali seizmologové už 1. října 2003, a dále je předpovězen výbuch sopky na 1. května Ale dost přirovnání, dovolte mi uvést několik konkrétních příkladů změn, a to včetně zrušení jednoduchého účetnictví. Už 1. října 2003 platí novela zákona o dani z přidané hodnoty. Tu jako občané nejvíce pocítíme od 1. ledna 2004, kdy dochází ke změnám sazeb. K 1. květnu 2004 by měl navíc nabýt účinnosti zcela nový zákon o dani z přidané hodnoty. Od 1. ledna 2004 bude platit také nový zákon o spotřebních daních, jenž nám přinese např. zvýšení spotřební daně (a tím i cen) u pohonných hmot, a rozhodně nepotěší ani kuřáky. Novela zákona o dani dědické, darovací a dani z převodu nemovitostí nám přináší snížení sazby daně z převodu nemovitostí o 2 % a změny související s podáním daňového přiznání a splatností daně z převodu nemovitostí. Novela zákona o dani z příjmů nám přináší zcela nový institut minimální daně, resp. minimálního daňového základu. V souvislosti s obecně známým faktem, že novela zákona o účetnictví ruší od 1. ledna 2004 jednoduché účetnictví, vyvstává otázka: Jak bude fungovat účetnictví v roce 2004? Zaměřme se na podnikatele (fyzickou osobu), který doposud vede jednoduché účetnictví a možná si láme hlavu s tím, co bude dělat v lednu 2004, když mu jeho jednoduché účetnictví zruší. Rozhodně nemusí věšet hlavu, protože přes úpravu dané problematiky současně v zákoně o účetnictví, v zákoně o dani z příjmů a v zákoně o DPH (definice obratu) je řešení docela jednoduché. Takový podnikatel uzavře k 31. prosinci 2003 všechny účetní knihy jednoduchého účetnictví a od 1. ledna 2004 povede tzv. daňovou evidenci (nepovede tedy žádné účetnictví, není účetní jednotkou). Přechod z jednoduchého účetnictví na daňovou evidenci nemá pro poplatníky daňových dopad. A co to je daňová evidence? Vymezuje ji zákon o dani z příjmů, který definuje její obsah - příjmy a výdaje v členění potřebném pro zjištění základu daně a údaje o majetku a závazcích -, ale neurčuje formu, způsob jejího vedení. Tím ale důsledky zrušení jednoduchého účetnictví nekončí. Zmíněný podnikatel si bude muset na konci roku 2004 také provést test svého obratu (hranice 6 mil. Kč) a zjistit, zda nebude muset od 1. ledna 2005 vést podvojné účetnictví, nebo zda bude moci pokračovat v daňové evidenci. Obrat je definovaný zákonem o DPH jako příjmy za zdanitelná plnění, přičemž do obratu se nezahrnují tzv. osvobozená plnění (platí např. pro lékaře provozující soukromou praxi, zprostředkovatele spoření nebo pojištění) a u plátce daň. V době, kdy píši tento článek, čekají novely (zák. o účetnictví a o dani z příjmů) na podpis prezidenta. ová adresa pro vaše dotazy, připomínky, ohlasy: VĚRA PROKŮPKOVÁ Farní úřad na internetu Už se vám také stalo, že jste se marně snažili dovědět, zda a kdy je v Semilech půlnoční, kdy je možné přijmout svátost smíření, nebo třeba vaše dítko mělo zjistit do školy nějakou zajímavost o kostele na Koštofranku? Od Nového roku se také římskokatolický farní úřad v Semilech zařadí mezi instituce, které si budeme moci vyhledat na světové pavoučí síti - internetu. Ostatně vatikánské webové stránky patří již dlouhá léta k těm nejzdařilejším. Adresa nabízí nebo v nejbližší době bude nabízet základní kontakty, informace o bohoslužbách v Semilech a Chuchelně i v poměrně širokém okolí, stručné dějiny farnosti, popisy jejích kostelů a kaplí, nechybí ani texty pohádek, příběhů a povídek z populárního farního čtrnáctideníku Hřivna. Tvůrci stránek by byli rádi, kdyby co nejvíce odrážely život ve farnosti, informovaly o probíhajících i zamýšlených opravách budov nebo o výsledku charitativních a stavebních sbírek. Uvítáme staré i nové fotografie z církevních slavností, obřadů a událostí, z činnosti katolických spolků, ale i podobenky duchovních. Stránky budou pravidelně aktualizovány a zůstávají otevřené - prostřednictvím mailových adres na nich uvedených nebo návštěvou na děkanství můžete i vy ovlivnit svými příspěvky jejich obsah a podobu. Upřímné poděkování zaslouží semilská firma Mikroservis, která stránky ochotně umístila na svém serveru. (in) Učiní někdo přítrž řádění vandalů? Už 25 let se starám o sportovní volejbalové skříňky na náměstí a v Nádražní ulici. Je to práce dobrovolná, směřující k tomu, aby veřejnost byla informována i o méně populárních, přesto však úspěšných semilských sportech. Za poslední dva roky jsem pětkrát musel skříňku odmontovat a donést ke sklenáři nechat zasklít. To je smutné, víkend 6. a 7. prosince však překonal veškeré meze. Skříňka v Nádražní ulici byla nejen vysklená, ale tentokrát i hrubým způsobem rozlámaná. S tím jsem si tedy už neporadil, to je práce pro truhláře. A já se ptám: Proč má někdo zájem stále ničit dobrovolnou práci druhých? A kdo vlastně jsou ti vandalové? Opravdu o nich nic nevíme? LIBOR HAMPL Evropský sociální fond může pomoci Úřad práce v Semilech vytipoval pět desítek zaměstnavatelů a 14 vzdělávacích zařízení, které osloví s nabídkou využití podpory z tzv. Evropského sociálního fondu (ESF). Jde o strukturální fond, kterým EU podporuje rozvoj zaměstnanosti a sociální integraci a odstraňování rozdílů v této oblasti mezi jednotlivými zeměmi či regiony. Fond má zájem podporovat vzdělávání, spolupráci mezi vzdělávacími a výzkumnými institucemi, věnuje pozornost podpoře rovných příležitostí na trhu práce. Konečným příjemcem prostředků z EFS budou pověřené úřady práce, podmínkou je však vypracování programovacích dokumentů (Operační program rozvoje lidských zdrojů a z něj vycházející krajské rámcové projekty). Podrobné informace získají zájemci o případný grant na Úřadu práce v Semilech (Kateřina Stojková), nebo na Úřadu práce v Liberci (Lenka Škaloudová, tel , Petra Schejbalová, tel ). úp-

5 PROSINEC 2003 Semilské noviny Strana 5 Hasičská kronika (Události, které v listopadu zaznamenal Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, územní odbor Semily) V listopadu evidovali semilští profesionální hasiči celkem 53 událostí, mezi nimiž bylo 24 dopravních nehod (vyprošťování osob z havarovaných vozidel, vyproštění osobního automobilu z koryta řeky, odstraňování uniklých provozních náplní vozidel), devět případů technické pomoci (mj. záchrana zraněné osoby z řeky, vytažení utonulého z řeky), ale také únik kyseliny dusičné z barelu. Hasiči museli dále zasahovat u 19 požárů, které způsobily celkovou škodu za 1,586 mil. Kč; uchránit se však podařilo hodnoty odhadem za 2,6 mil. Kč. V samotných Semilech došlo tentokrát pouze ke dvěma požárům kontejnerů, které nezpůsobily žádnou škodu. Největší škodu v listopadu (1,5 mil. Kč) způsobil požár rekreační chalupy v Rokytnici n. Jiz., jehož příčina je stále všetření. Uchráněné hodnoty byly v tomto případě odhadnuty na 200 tis. Kč. Paragrafy Pravděpodobně technická závada na chladničce způsobila požár baru v Jilemnici se škodou 50 tis. Kč, technická závada na elektroinstalaci pro změnu zavinila požár v chalupě v Bozkově (škoda 10 tis. Kč). V Turnově hořelo bytové jádro, s největší pravděpodobností v důsledku neopatrnosti dospělých při kouření (škoda 20 tis. Kč). Ve Studenci hořelo po úletu jiskry z kotle na tuhá paliva vkotelně rodinného domu, špatný stav komínového tělesa připravil horké chvilky jiným majitelům rodinného domu, tentokrát v Martinicích. V obou těchto případech byla škoda naštěstí jen velmi nízká, uchráněné hodnoty byly však odhadnuty na 300, resp. 500 tis. Kč. Hasiči zasahovali také u drobných požárů, které se obešly bez hmotných škod (igelitové zástěny stánků na tržnici v Turnově, vznícení sazí v komíně, požár udírny ad.). ALEŠ NAVRÁTIL, HZS Semily VLOUPÁNÍ DO HASIČSKÉ ZBROJNICE. Dne 5. prosince se do bývalé hasičské zbrojnice v Chuchelně Lhotě vloupali pachatelé, kteří odtud odcizili kompresor, elektrickou vrtačku, ředidla ve spreji a další věci. Včasným zásahem policejních psovodů byli bezprostředně po vloupání zadrženi dva podezřelí - 18letá dívka a 31letý muž z Prahy. Policejním radou bylo oběma sděleno obvinění z trestného činu krádeže vloupáním. Jednáním obviněných vznikla 30letému majiteli škoda přesahující 16 tis. Kč. DO CHALUPY PRO HRNCE. V blíže neupřesněné době mezi 1. říjnem a 4. prosincem se do chalupy v Libštátě vloupal pachatel, který z objektu odcizil sadu šesti nerezových hrnců s poklicemi a dva keramické hrníčky. Celkem způsobil 72letému majiteli z Prahy škodu přesahující 1000 Kč. Pachatel se dopustil trestného činu krádeže vloupáním. ŽHÁŘ ŠKODIL. Dne 9. prosince v pozdních nočních hodinách zapálil neznámý pachatel v obci Příkrý zásobník krmiva. Škoda přesahující 25 tis. Kč vznikla mysliveckému sdružení Jizera Semily. Žhář se v daném případě dopustil trestného činu poškozování cizí věci. (sš) Městská policie informuje (VÝPIS ZE SVODKY UDÁLOSTÍ MĚSTSKÉ POLICIE SEMILY ZA OBDOBÍ OD 19. LISTOPADU DO 15. PROSINCE 2003) KDYŽ SE ŽENA ZLOBÍ Dne 21. listopadu po čtrnácté hodině došlo v bytovém domě v Brodské ulici k manželské rozepři, která se nakonec stala příčinou přivolání městské policie. Pořádková služba na místě zjistila, že manželka odmítá v důsledku vzájemných nesrovnalostí svého manžela vpustit do společného bytu. Hlídce se nakonec podařilo se ženou se domluvit a následně i zajistit, aby manžela vpustila domů. Návrh na zahájení řízení o přestupku proti občanskému soužití nebyl manželem podán. NEPŘÍJEMNÝ OPILEC. Obavy z chování podnapilého muže byly důvodem přivolání pořádkové služby městské policie k čerpací stanici Pento dne 24. listopadu večer. Zasahující služba na místě zajistila pořádek, zjistila totožnost podnapilého muže a učinila opatření k tomu, aby opustil prostory čerpací stanice a svou návštěvu už neopakoval. S ODPADY NA BŘEH? Vyvážení odpadů na břeh řeky Jizery v oblasti Pod Vartou bylo zjištěno dne 28. listopadu dopoledne. Pořádková služba na místě zjistila totožnost osoby z tohoto skutku podezřelé a zadokumentovala aktuální stav. K dalším opatřením bude věc postoupena odboru místního hospodářství aživotního prostředí městského úřadu. NEOPATRNOST, NIKOLIV PŘESTUPEK. Dne 10. prosince před čtrnáctou hodinou bylo na oddělení městské policie podáno oznámení z Klinkovic, kde při navážení zeminy došlo ke znečištění sousedního pozemku a také k částečnému poškození rámu oplocení sousedního domu. Spolu s pořádkovou službou byli na místě zástupci odboru místního hospodářství a životního prostředí a odboru výstavby MěÚ. I když Dopravní nehody V říjnu a listopadu došlo na silnicích okresu Semily celkem ke 197 dopravním nehodám, což je o 53 nehod méně než za stejné období roku Usmrceny byly dvě osoby (stejně jako vloni), deset našich spoluobčanů (méně o jednoho) bylo zraněno těžce a 35 lehce (méně o tři). Hmotné škody byly odhadnuty na 8,3 mil. Kč. Nesprávným způsobem jízdy bylo zaviněno 106 nehod, nepřiměřenou rychlostí 40 nehod, nedáním přednosti v jízdě 28 nehod a pět nesprávným předjížděním. Alkohol byl zjištěn u 20 viníků nehod, což je o čtyři více než vloni. Dalších 88 řidičů (o 14 více!) bylo po požití alkoholických nápojů zadrženo dříve, než mohli dopravní nehodu způsobit. Nehodovost v okrese tedy celkově poklesla na 78% ve srovnání se stejným obdobím roku 2002, klesly počty zraněných i hmotné škody, ale počet nehod zaviněných pod vlivem alkoholu stoupl o jednu čtvrtinu, přestože byli zadrženi v průměru až tři podnapilí řidiči denně! Také na teritoriu Obvodního oddělení Policie ČR v Semilech byl vývoj nebylo zjištěno podezření z přestupku proti majetku, byla věc k dalšímu projednání oznámena stavebnímu úřadu. JAROSLAV DUCHÁČ, vrchní strážník GENERALI POJIŠŤOVNA, a. s. vypisuje výběrové řízení na spolupracovníky pro náš tým (okresy JN, SM, TU) Požadujeme: komunikativnost, pracovní zápal, iniciativní přístup k práci Nabízíme: možnost neomezených výdělků, kariérní růst, zaškolení, cílem spol. je připravit zájemce na místo vedoucího agentury Kontaktní tel dopravní nehodovosti v říjnu a listopadu ve srovnání se stejným obdobím loňského roku příznivější. Stalo se zde 36 dopravních nehod, což je o 16 méně než vloni. Nikdo nebyl usmrcen (stejně), čtyři osoby byly těžce zraněny (vloni žádná) a jde prakticky o jediný sledovaný údaj, u nějž došlo k nárůstu. Deset účastníků nehod bylo zraněno lehce (méně o pět), hmotné škody dosáhly výše 1,237 mil. Kč (pokles o 176 tis. Kč). Sedmnáct nehod bylo zaviněno nesprávným způsobem jízdy, čtrnáct nepřiměřenou rychlostí, tři nedáním přednosti v jízdě. K jedné z vážných nehod došlo v neděli 23. listopadu kolem šesté hodiny ranní v Semilech mezi Riegrovým náměstím a mostem přes Jizeru. V uvedenou dobu jel dosud nezjištěný řidič s osobním automobilem zn. Renault 21 od náměstí směrem k mostu. Křižovatkou projížděl nepřiměřenou rychlostí, vozidlo nezvládl, vjel na levý chodník a levou přední částí vozidla narazil do výlohy a zdi prodejny (foto). Osádka vozidla, kterou tvořil jeho majitel a další čtyři osoby, svorně tvrdila, že řidič vozidla ihned po nehodě z místa utekl a oni jej neznají. Všichni, kteří zůstali na místě nehody, byli převezeni do semilské nemocnice, kde u nich byla zjištěna mnohočetná, naštěstí ale jen lehká zranění. Je jen otázkou času, než bude skutečný řidič vozidla zjištěn. Ať už to byl někdo jiný, nebo přímo někdo z osádky, čeká ho výrazně přísnější trest, než kdyby se k řízení vozidla okamžitě přiznal. Poslední dobou se množí případy, kdy viníci nehod z místa zbaběle ujíždějí nebo utíkají, a to i tehdy, dojde-li ke zranění. Vyskytují se bohužel i případy, kdy dojde k úmrtí účastníka nehody, přestože by mu i laická první pomoc a rychlé přivolání lékaře zachránilo život. Každý, kdo ujede nebo uteče z místa nehody, musí počítat s tím, že policisté vyvinou maximální úsilí k jeho dopadení a že jej čeká ten nejpřísnější trest. Dojde-li při nehodě k úmrtí, může se bezohledný řidič připravit na to, že soud jeho jednání jistě ocení nepodmíněným trestem. Mjr. MILAN ČERMÁK, vedoucí DI

6 Strana 6 Semilské noviny PROSINEC 2003 Školství Praktická ekologická výchova v ZŠ Ivana Olbrachta V říjnu se žáci šestých tříd zúčastnili ekologicko-výchovného výukového programu v Jizerských horách, pořádaného obecně prospěšnou společností Suchopýr lesní školky, která se zabývá záchranou a obnovou přirozených lesních společenstev Jizerských hor. Žáci pomáhali se sběrem semen bukvic, navštívili lesní školky, ve kterých se dozvěděli o pěstování sazenic původních a ohrožených druhů dřevin, ukázali si rozdíl mezi přirozeným smíšeným lesem a smrkovou monokulturou, dále sutěným lesem s přimíšeným tisem. Dozvěděli se o vývoji lesů Jizerských hor, naučili se rozeznávat jednotlivé dřeviny, zahráli si hru na rozpoznávání stromů. Přispěli tak alespoň trochu k záchraně lesů Jizerských hor. Když jim lektorka ze sdružení Suchopýr navrhla, že se mohou stát členy Klubu přátel Jizerských hor, pokud si zakoupí alespoň jeden strom, souhlasili. Nyní vybírají peníze na adopci stromů. Náklady na jeden strom činí průměrně 200 Kč; zahrnují sběr reprodukčních částic, luštění semen, skladování, výsev, pěstování v lesní školce, výsadbu a individuální ochranu. Snad se přidají k adopci i ostatní třídy! Ti nejaktivnější se budou moci zúčastnit i výsadby semenáčků. V rámci projektu Les ve školce, škola v lese proběhl pro žáky 6. třídy také výchovný blok na téma Stromy a lesy Krnapu. Žáci si promítli diapozitivy, vyslechli vyprávění zajímavostí o stromech a o lese, ukázali si různé druhy dřeva, v terénu se učili zjišťovat výšku, stáří a zdravotní stav stromů. Zkusili si také zasadit semínka jehličnanů a teď pozorují a zapisují jejich klíčení a růst. Ve škole také probíhá třídění odpadu sběr PET láhví, dvakrát ročně sběr papíru a sběr pečiva pro Stanici pro záchranu živočichů v Libštátě. Zájemci tuto stanici v listopadu také navštívili a vyslechli si poutavý výklad pana Včeláka. Teď už vědí, kam dovézt poraněného živočicha. (hol) Peer program pro čtvrťáky Nejen v letošním školním roce si s našimi vyučujícími často povídáme o drogách. Toto téma provází školní docházku už od 1. třídy. Paní učitelky nám slíbily překvapení, které splnily v úterý 2. prosince. Pozvaly dívky z druhého stupně naší školy Petru Stránskou, Vendulu Pěničkovou a Ditu Maturovou, které nám zajímavě vyprávěly o drogách. Na začátku besedy jsme se rozdělili do skupinek a řešili zadané úkoly. Učili jsme se rozpoznat to, že kamarád bere drogy. Petra, Dita a Vendula se ve vedení besedy střídaly a objasnily nám, co může droga chvíli dát, ale hlavně navždy vzít. Učily nás odmítat nabízené zboží. Na konci besedy jsme se mohli dívek zeptat na vše, co nás zajímá. Dozvěděli jsme se spoustu nových věcí. Spokojeny byly i paní ředitelka a třídní učitelky, které vše sledovaly ze zadních lavic. Chceme děvčatům z 8. A, 8. B i jejich třídní učitelce Veronice Šmídové poděkovat. ŽÁCI 4. A a 4. B ZŠ Ivana Olbrachta Zprávy a informace ze semilského gymnázia Ředitelství školy přeje všem pedagogickým i nepedagogickým zaměstnancům, studentům a rodičům studentů gymnázia, dále všem sponzorům, dalším příznivcům školy, redakci a čtenářům Semilských novin a všem lidem dobré vůle krásné vánoční svátky a pevné zdraví do dalšího roku. Nezapomeňme v příštím roce chválit a děkovat - každý potřebuje být alespoň někdy pochválen za dobrou práci, pokud takovou odvádí. Jinak se opravdu v tomto světě plném konzumu a spěchu špatně prosazuje optimismus! Je to těžké - ale je to výzva! Ve čtvrtek 8. ledna se s našimi studenty a zájemci z řad semilské veřejnosti setká spisovatel Emil Hakl. Nástup Emila Hakla do české literatury na počátku této dekády v lecčems připomínal zjevení Bohumila Hrabala v 60. letech století minulého. Když představil svůj prozaický debut Konec světa, zareagovala na něj česká kritika shodně až neobvykle kladně: konstatovala, že do vod tuzemské prózy vstoupil hotový autor s osobitým postojem ke světu a vlastní imaginací. Haklovi, stejně jako kdysi Hrabalovi, bylo v té době už přes čtyřicet let a stejně i jemu byl univerzitou sám život, poznal práci aranžéra, skladníka, strojníka, knihovníka. A přišly další prózy, román Intimní stránka Sabriny Black a novela O rodičích a dětech. Za ni v letošním roce obdržel Emil Hakl prestižní domácí literární cenu Magnesia Litera. V současné době působí v redakci týdeníku Instinkt a připravuje novou knihu O létajících objektech. Emila Hakla bude na jeho návštěvě v Semilech doprovázet překladatel a básník Tomáš Míka, autor překladu nedávno vydaného románu Samuela Becketta TSO. Autoři navštíví odpolední literární seminář a poté budou pokračovat v besedě v aule gymnázia přibližně od hodin. Semilská veřejnost je tímto srdečně zvána - k prodeji budou i knihy Informační středisko Konec roku ve znamení dotazníků Konec kalendářního roku je v Městském informačním středisku v Semilech pravidelně ve znamení dotazníkových šetření a aktualizace databází. Už jsme informovali o probíhající aktualizaci databáze firem a podnikatelů, současně probíhá také aktualizace údajů ubytovacích a stravovacích služeb. V neposlední řadě se s nadcházejícím kalendářním rokem připravuje kalendář kulturních, sportovních a společenských akcí na rok Vždy v závěru roku oslovujeme spolky, sdružení a další organizátory akcí a sestavujeme kalendář akcí na nadcházející rok. Výsledek se objevuje v několika podobách. V tištěné podobě vychází roční přehled akcí, určených široké veřejnosti a návštěvníkům města. Vybrané akce jsou zveřejňovány i v nadregionálních seznamech, např. v kalendáři Českého ráje, v sezonních turistických novinách Český ráj a libereckém Krajánku, v kalendáři Libereckého kraje ivrámci celé České republiky. Kromě celoročního kalendáře je každý měsíc zpracováván souhrnný měsíční přehled, který zájemci naleznou na internetových stránkách města a je k dispozici k nahlédnutí přímo v informačním středisku. Tento infoservis, jak je pracovně nazýván, je rozesílán na desítky míst - médiím, informačním střediskům, obcím apod. Formuláře pro všechna šetření si lze vyžádat v informačním středisku. Zájemci si je mohou vyzvednout osobně, nebo jim je na vyžádání zašleme elektronickou poštou. Formuláře budou zveřejněny také na internetových stránkách. V informačním středisku se snažíme mapovat veškeré dění na území Semil i v blízkém okolí. K tomu je ale důležitý aktivní přístup organizátorů, se kterým se ne vždy setkáváme. A tak se bohužel ke škodě možným zájemcům a vlastně i organizátorům samotným stává, že se informace o některých akcích nedostanou k těm, kterým jsou určeny. zmiňovaných spisovatelů, kteří se vám rádi podepíší při následné autogramiádě. Po úspěšných besedách s Arnoštem Lustigem a Petrem Šabachem nabízíme další literární odpoledne, které připravuje Mgr. Petr Pýcha. Zájemcům o studium na semilském gymnáziu od školního roku 2004/2005 sdělujeme, že nejen pro ně a jejich rodiče chystáme Den otevřených dveří. Tentokrát proběhne ve všech prostorách Gymnázia Ivana Olbrachta Semily v sobotu 17. ledna 2004, a to od 9.00 do hodin. Zahájení je plánováno v aule od 9.00 hod. - k zájemcům promluví ředitel školy, dotazy rádi zodpoví také zástupce ředitele a výchovný poradce. Poté bude následovat prohlídka areálu školy. Bude možné se detailně informovat na podmínky přijímacího řízení, k zakoupení budou připraveny i cvičné testy nadace SCIO (ostré verze těchto testů budeme používat i při letošních přijímacích zkouškách). jv- V případě, kdy nejsme schopni zodpovědět kvalifikovaně dotaz o konkrétní akci, působíme jako pracovníci informačního střediska poněkud neprofesionálně. Návštěvníka v takovém případě nezajímá, že nám pořadatel neposkytl bližší údaje. Pro něj je zásadní, že se akce má uskutečnit v Semilech a informační středisko je tu od toho, aby mělo k dispozici veškeré informace Naštěstí většina pořadatelů je s námi v úzkém kontaktu a pravidelně informace o svých akcích předává. Prosíme všechny partnery, aby nám i v příštím roce zachovali přízeň a současně děkujeme za dosavadní spolupráci. (mis) Aktuality Pro rok 2004 připravujeme novou řadu upomínkových předmětů. V lednu budou v prodeji pamětní trička, hrníčky a také nové igelitové tašky, vše v černobílé kombinaci s jednotnou grafikou. Na pultě se objevilo druhé číslo periodika Naše obec, časopisu pro politiku, historii a kulturu Mikroregionu Pojizeří. Z obsahu: Pošty a pošťáci, Kroniky a kronikáři, Naši rodáci v zahraničí. Cena 25 Kč. Na zimní sezonu jsme zpracovali kompletní nabídku zimních středisek. Obsahuje informace o areálech, délce vleků a sjezdovek, možnostech nočního lyžování či umělého zasněžování, nechybí ani aktuální ceník služeb a vleků. Až do 11. ledna je v informačním středisku k vidění výstavka prací dětí z Domova Tereza. Od 18. prosince jsou na pultě turistické noviny Krajánek. Informace z nich vám pomohou s rozhodnutím kam na lyže, za kulturou, sportem nebo na výlet. (mis) P. F Městské informační středisko přeje všem partnerům a návštěvníkům hodně pracovních i osobních úspěchů v novém roce Naše dveře pro vás budou vždy otevřené

7 PROSINEC 2003 Semilské noviny Strana 7 Kultura Městská knihovna oslaví 140 let V roce 2004 oslaví Městská knihovna v Semilech 140. výročí svého založení. Při této příležitosti už nyní vyhlašuje dětské oddělení knihovny založení Klubíčka, klubu dětí, které majírády knížky a chtějí s nimi trávit svůj volný čas. Základ klubu budou tvořit šikovné děti, které se v knihovně už více než půl roku pravidelně scházejí. Děti nejprve vyráběly knižní záložky, které putovaly na celostátní přehlídku a budou věnovány členům celosvětového krajkářského kongresu, jenž se uskuteční v roce 2005 v Praze. Před Vánocemi pak děti vyráběly také drobné dárky. Do Klubíčka se může přihlásit každý, kdo má chuť výtvarně pracovat, kdo se rád nechá inspirovat Změna začátku Pěvecký spolek Jizeran a Komorní symfonický orchestr Krkonošského metra oznamují, že dílo Missa pastoralis F. X. Brixiho bude uvedeno v bozkovském kostele Navštívení P. Marie sice v plánovaný den (sobota 27. prosince), začátek koncertu se však z technických důvodů posouvá až na hodin. Dobrou zprávou pro příznivce vánočních písní, koled a mší je jistě fakt, že spoluúčinkovat bude i část Vysokoškolského uměleckého souboru pardubické univerzity. (jav) Ivan Štampach o duchovním životě Máme za sebou několik desetiletí bezduchého komunistického režimu, žijeme v době konzumně laděného materialismu. A přesto - anebo právě proto - hrají otázky duchovního života člověka stále větší roli. Co je to ale duchovní život? Jakou může mít v současné (post)moderní společnosti podobu? Těmto a dalším otázkám se bude věnovat Ivan Štampach, znalec duchovního života a religionista, v přednášce, kterou pro veřejnost pořádá Pobočka anthroposofické společnosti Kozákov v pondělí 12. ledna od hodin v sálku waldorfské základní školy. Srdečně zvou pořadatelé. (ds) literaturou, má chuť seznamovat se snovými knížkami, zákulisím jejich vzniku i se spisovateli a ilustrátory. První setkání se v knihovně uskuteční ve čtvrtek 8. ledna od hodin. Knihovna se také zapojila do celostátního projektu Klubka dětských knihoven, jehož cílem je právě intenzivní práce s dětskými čtenáři. Rok 2004 se ponese v duchu podtitulu Kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem, přičemž semilská knihovna zvolila jako téma Řeč poezie. Během roku se proto děti budou věnovat básním, budou zkoušet samy psát a kreslit. I tradiční velká výtvarná soutěž pro školy, v pořadí už devátá, ponese název Moje nejmilejší básnička. Knihovna i v roce 2004 nabídne školám možnost uskutečnění různých besed a kulturních pořadů. Při příležitosti Roku české hudby si připomeneme život a dílo skladatelů A. Dvořáka, B. Smetany a L. Janáčka. Kromě dalších setkání, během nichž se děti seznámí s činností knihovny či s novými knížkami, nabídne knihovna pořady o regionální literatuře, děti se mohou seznámit s českými i světovými spisovateli, se starými řemesly apod. Nabízí se i řada dalších témat. Bližší informace lze získat na tel. čísle Připomeňme, že v lednu bude v knihovně probíhat výstava amatérských fotografií s názvem Co vypráví obloha aneb čteme v mracích. (mk) K zamyšlení Nový rok Už je tu. Rok Proč právě on, to má starou a v každém případě zvláštní historii. Je stará právě 2004 let. Každý skutečný křesťan by vám NEJPRODÁVANĚJŠÍ KNIHY V SEMILECH PROSINEC 2003 KNIHKUPECTVÍ KODOŇOVÝCH: 1. Václav Chaloupek: Bráškové prázdniny s vlčaty 2. Kotalík Vávra: Obrazy z dějin české architektury 3. J. Slavík, S. Slavík: Naše skokanské můstky 4. Aleš Cibulka: Nataša Gollová 2 5. Jackie Collinsová: Hollywoodské rozvody Knihkupectví Kodoňových děkuje svým zákazníkům za celoroční přízeň a přeje všem šťastný a ve zdraví prožitý rok KNIHKUPECTVÍ HOBIT: 1. Všeobecná encyklopedie (Universum) 2. Ottova všeobecná encyklopedie 3. Kalendáře pro radost 4. Šumava příroda, historie, život (Baset) divů světa (Rebo) Knihkupectví Hobit přeje všem svým zákazníkům krásné Vánoce a hodně zdraví a štěstí do nového roku České Vánoce v Schauenburgu Spolupráci Semil a partnerského německého Schauenburgu v letošním roce ukončil pořad o českých Vánocích. Českou podobu nejkrásnějších svátků roku odjel do SRN spolu se zástupci semilské radnice představit hudební soubor Fidle. Audiovizuální program doplnily koledy a přednášky o tradičních českých vánočních zvycích, betlémech, štědrovečerních kaprech či o proslulé vánoční mši Jana Jakuba Ryby. Německým přátelům byl ale také představen skříňkový betlém, který vyrobil Vladimír Kubík, vedoucí odboru školství a kultury Městského úřadu v Semilech. Jak dokládá fotografie, účinkoval betlém spolu se členy souboru Fidle i na jevišti. r- Pozvánka na koncert do Libštátu V příjemných prostorách libštátského evangelického kostela se v neděli 28. prosince uskuteční Vánoční koncert. Účinkují: V kvarteto (Jarmila Vávrová hoboj, Kateřina Vávrová příčná flétna, Jan Vávra klarinet, Jana Vávrová ml. - fagot), Mgr. Libuše Roudnická (soprán) a Jana Vávrová (klavír). Zazní skladby F. Schuberta, C. Debussyho, P. I. Čajkovského, B. Marcella, G. Cacciniho i úpravy koled avánočních písní od J. Volejníka, J. Krčka a A. Cmírala. Pořad uvádí Jaroslav Vávra. Dobrovolné vstupné věnují účinkující na úhradu rekonstrukčních prací v našem kostele. Koncert začíná v hod. FILIP SUSA, farář o tom mohl leccos povědět. Je spojena se jménem Ježíš. Možná většině se vybaví Betlém s malým dítětem Ježíšem - a je to tak správné. Ale datum první roku našeho letopočtu není užíváno především proto, že se Ježíš narodil, ale hlavně proto, proč umíral a že to hrobem neskončilo. Tomu srdcem porozumět je životní terno! Začneme nový rok. Nevíme přesně, co nás v něm čeká, něco snad jen tušíme. Prognózy politiků a ekonomů nejsou zvlášť příznivé (utáhnutí opasků?), ale také ne tragické (vstup do EU?). Běh života jednotlivce však může být naprosto překvapivý, v dobrém i ve zlém. Dobře si v jednotlivých situacích poradit, správně se rozhodnout, nebude jednoduché. Dobrá rada může mít cenu zlata, ba dokonce cenu života. Křesťané sice nemají nebe na zemi, ale pro svůj osobní vztah k Bohu prožívají mimořádnou možnost dobré, ba někdy přímo výborné orientace v životních situacích. Vždyť dopis od Boha, známá Bible, je svítilnou na životní cestu. A když si přece jen neví rady, živý Bůh je neopustí, těžkostmi sám nějak provede, nebo dá sílu je unést. Osobní zkušenosti nás v tom jen utvrzují. Proto je vztah k živému Bohu pro křesťany rozhodující. I v novém roce. Budeme se i nadále radit, sdílet, vzdělávat v Písmu svatém, učit se více chápat podstatu vzájemného vztahu, prožívat naději i lásku od Boha. K tomu zveme i vás, čtenáře tohoto měsíčníku. Dál chceme pokračovat v Hovorech nad otevřenou Biblí vždy čtvrté úterý v měsíci v Muzeu a Pojizerské galerii. K rozhovorům nad předem určeným tématem zveme i všechny ostatní. Koho by nezajímaly názory druhých? Ze srdce vám všem přeji v roce 2004 především požehnání od toho Nejvyššího, včetně pevného zdraví (či alespoň unesení stávajících nemocí), dobrý vývoj vztahů v rodině a spokojenost ve smysluplném zaměstnání. JAN VALEŠ, kazatel Církve bratrské, spoluúčastník Hovorů nad otevřenou Biblí

8 Strana 8 Semilské noviny PROSINEC 2003 Od pramenů Nilu k Ol Doinyo Lengai (3) (Z afrických zážitků semilského cestovatele Daniela Macha) Kdo by rád necestoval a nepoznával svět! Není však mnoho takových, kteří dokážou své sny o cestování uskutečňovat a za jejich naplněním se vydávat i do zemí vskutku exotických. Semilský příležitostný cestovatel Daniel Mach si jeden takový sen splnil. V první a druhé části svých afrických zápisků nám přiblížil pobyt v Ugandě; dnes se s ním vydejme za africkým dobrodružstvím potřetí. Zugandského Kisora je to na hranice se Rwandou něco přes 10 kilometrů. Taxík měl stát dolar, ale všichni chtějí desetinásobek. Vyrážím proto na pěší túru a stopuji. Asi polovinu cesty se vezu dodávkou, pak na hranici nejdříve vyplňuji dotazník k opuštění Ugandy, pak dotazník ke vstupu do Rwandy. A ocitám se v jiném světě. Nejprve mě celníci prošacují, aby mě vzápětí ujistili, že se ve Rwandě nemám čeho bát. Následně mě obklopují veksláci, jakoby vystřižení ze starých českých tuzexových časů. Kupodivu je jejich kurz obdobný jako ve směnárnách a kromě dolarů mění i ugandské šilinky. V rámci Afriky je to tvrdá měna. Rwandský frank je na tom o poznání hůř. Od hranic mířím minibusem do Ruhengheri. Silnice je tu asfaltová. Po genocidě v roce 1994, kdy kmeny Hutuů a Tutsiů navzájem vyvraždili na 900 tisíc lidí a další dva miliony vyhnali do exilu, sem začali Američané cpát peníze, ze kterých vláda postavila slušné silnice a přestavěla centrální část hlavního města Kigali. Už před genocidou byla však Rwanda rozvinutou zemí, kam z ostatních afrických států směřovali turisté hlavně za bohatým nočním životem. Ten už není, nepodařilo se ho obnovit. A noční ulice nejsou pro bílého turistu bezpečné, i když o život rozhodně nejde. Ruhengheri leží u hranic s Ugandou a Kongem na úbočí sopečného pohoří Virunga. Můžete odsud vyrazit na vyhaslé sopky s exotickými názvy jako Karisimbi nebo Bisoke, ke hrobu Diany Fossey, známé zachránkyně horských goril, a při dostatku financí i za gorilami samotnými. Žijí na úbočí sopek v několika tlupách a čtyři z těchto tlup jsou připravovány na setkání s turisty. Co to obnáší? Například to, že je jim občas přinášeno žrádlo s léky proti některým lidským nemocem a průvodci chodí do blízkosti tlup každodenně, aby vznikl u goril pocit, že kontakt s lidmi je něco naprosto samozřejmého. Během mého pobytu bylo ovšem pod mrakem, sopky se ztrácely v mlze ave městě nebyli žádní turisté, což znamenalo, že mé náklady za výstup by stouply na neúnosnou míru. Po čtyřech dnech čekání na lepší počasí strávené samostudiem francouzštiny (hrubě mi nešla!) jsem se rozhodl pokračovat v cestě. Jezero Kivu je v Africe unikátní. Jednak se v něm nevyskytují krokodýli, jednak se při koupání nenakazíte nebezpečnými chorobami, což u ostatních jezer hrozí. Pobřežní město Gysenyi bývalo něčím jako Saint Tropez východní Afriky, ale ze snu zůstala jen palmová kolonáda a travnaté nábřeží. Hotely zejí prázdnotou a na břehu se toulá mládež z Konga, která se přes děravé hranice lehce dostane. Dalším reliktem minulosti je povinná francouzština ve školách, neboť ta je zde úředním jazykem. Mnoho mladých se ale učí i anglicky, takže s dorozumíváním to není tak špatné, jak jsem původně předpokládal. Od jezera vyrážím pěšky podél konžské hranice a zasněně sleduji siluetu aktivní sopky Nyaragongo. Musím se rozhodnout: buď gorily, nebo sopka, nebo později Zanzibar. Na všechno peníze nemám. Místo válení se (navíc nejistého) na plážích Zanzibaru nakonec volím nezodpovědnou, ale o to dobrodružnější cestu do válkou zmítaného Konga. Zní to možná nebezpečně, ale u hranic se Rwandou se nebojuje. Noviny píší o bojůvkách na hranicích s Ugandou, ale to je několik set kilometrů na sever. Vyměnil jsem si peníze. Zní to jednoduše, ale jednoduché to nebylo. Přestože jsem na dobrodružství v Kongu obětoval ze svého času pouhé čtyři dny, netušil jsem, jak a kolik peněz vyměnit, co všechno budu platit a jak se místní vyrovnávají s vlastní měnou, tedy jestli ji vůbec uznávají. Což v Africe není pravidlem. K pouličním vekslákům jsem přišel s rwandskými franky a brašnou na foťák. Měnil jsem asi 60 dolarů ve rwandských francích, což nebyla velká suma, ale v Kongu uznávají pouze deseti- a dvacetifrankové bankovky. Dostal jsem tedy celkem 750 bankovek v hodnotě 20 konžských franků. To byl slušný balík a musel jsem si dojít do hotelu pro igelitku, abych měl vůbec peníze kam dát. Byla to ale zcela zbytečná transakce; v Kongu lze platit dolary snad všude Město Goma, největší ve východním Kongu, leží jen čtvrthodinu chůze od hranice. Na stránky světového tisku se dostalo , kdy vybuchla sopka Nyaragongo, která je vzdálena jen 18 kilometrů. Proud lávy rozdělil město na dvě poloviny a skončil ve vodách jezera Kivu. Až po několika dnech, kdy láva vychladla, se lidé mohli opět setkat. Dodnes jsou stopy katastrofy patrné. Ztuhlý lávový proud vysoký dva a široký přes sto metrů se vine nedaleko centra. Protože ho nelze odstranit, jdou silnice po jeho povrchu. Na blízkém letišti zůstala uvězněna tři velká dopravní letadla a dnes ho mohou využít už jen menší stroje. Válka při hranicích s Ugandou, doznívající válka občanská v západní části země a rozlehlé a neprostupné pralesy v centrální části dělají z Konga nekontrolovatelnou zemi, kde vláda v Kinshase nemá ponětí o tom, co se děje v Gomě. A úředníci toho využívají. Vízum vydané na některé z ambasád neplatí. Na hranicích vám vydají osmidenní povolení k pobytu. Platíte za povolení vstupu, platíte za povolení fotit, platíte za vstup na sopky, platíte a platíte. A pak vám někdo jiný řekne: Proč jsi platil za focení? Vždyť tady kromě vojenských prostor můžeš fotit všechno! Možná v tom je jádro pudla. V Kongu je vojenským prostorem celá země Ubytoval jsem se za 10 dolarů v hotelu, který byl rozestavěný a ležel ve čtvrti, kde chodníky tvoří bažinatá břečka. Měl ovšem jednu přednost: výhled z okna na krásné sopky Nyaragongo, Mikeno a Karisimbi. Od vrcholku Nyaragonga se zvedal obláček bílého dýmu. Sopka je už dva roky klidná, ale aktivní. Ani při výbuchu v roce 2001 nebylo nebezpečno na vrcholu, ale spíše pod sopkou. Láva totiž vytékala z bočního parazitického kráteru a zatímco jindy se městu vyhýbala, nyní do něj vtrhla bez varování. Mnoho lidí zůstalo odříznuto mezi Východní Afrika je územím velké příkopové propadliny, územím s aktivní sopečnou činností, nebo vyhaslými krátery často zaplněnými vodou. Ten na fotografii se nalézá blízko jezera Naivasha v Keni. lávou a hranicí se Rwandou; bylo jich několik set tisíc. Nutno doplnit, že Rwanda nemá s Kongem dobré vztahy. Proto se utečenci vrátili do zničeného města velmi brzy. U večeře v malé restauraci jsem si povídal se studentem, který nějaký čas žil ve Rwandě, ale teď se tam nesmí objevit. Ukazoval mi zatykač, který na něj vydala rwandská armáda; ve Rwandě mu hrozí až trest smrti. Nevěděl za co. Jen byl označen za válečného zločince. Měl strach i tady ve městě. Občas totiž ze Rwandy přeběhne hrstka vojáků, kteří chytí několik lidí a odvlečou je pryč, případně je zabijí na místě. Jak je možné, že si tohle dovolí malý státeček proti obrovskému Kongu? Je to ve výzbroji. Zatímco konžská armáda (a natož civilisté) mají zbraně, ale jen málo nábojů, je rwandská armáda vyzbrojena a vycvičena velmi dobře. Prý jsou za tím americké peníze. Kongo je totiž perspektivně velmi bohatá země. Naleziště diamantů kvalitnějších než v Jihoafrické republice, ropa, drahé kameny, dřevo v pralesích, obrovské možnosti rozvoje turistiky. Antilopa okapi žije jen vkongu a na území země žijí všechny tři druhy goril, které existují. A co teprve to, co ještě objeveno nebylo? Druhý den jsem vyrazil po břehu jezera mezi Gomu aměstečko Saké. Právě tady pozorovali při své cestě Zikmund s Hanzelkou vznik sopky Vovokvabiti. Dnes tu sopku toho jména nikdo nezná. I prales zmizel a veškerá půda je obdělána. Táhne se až ke svahu další z činných sopek Nyamulagiře. Ta je uzavřena, neboť na jejím úpatí leží výcvikový tábor. I ona přede dvěma roky zahrozila, ale jen decentně. Na vrchol Nyaragonga se vyráží zvesnice Kibati. Řidič mě bůhví proč nechtěl vzít do autobusu a odkázal mě na taxíky. Taxikáři však chtěli (jako všude) nehorázné peníze. Nakonec jsem ukecal taxikáře na motorce. V Kibati jsem zaplatil za vstup na sopku o deset dolarů víc, než kolik napsali na potvrzení. Raději jsem neprotestoval. Voják ze stanice sehnal průvodce a ve třech jsme vyrazili na vrchol. Když jsme na něj vylezli, byla mlha. Dole hučela výheň, občas zabouřilo a vyvalil se o poznání temnější mrak, než byl ten mlžný. Asi na pět vteřin se odkryl pohled do kráteru. Ne, že by bylo vidět až na dno, kde jsem pouze tušil lávové jezero, ale viděl jsem na terasu ležící o dvě stě metrů níž a pod ní ubíhající stěny kráteru mizící v hlubinách. Po hodině, kdy jsme obešli kráter, jsme čekání vzdali. Začalo pršet a průvodce byl oblečen spíš na výlet do Babiččina údolí Po dvou hodinách sestupu jsme byli zpátky u boudy hlídačů. Jako naschvál pršet přestalo a mraky zmizely. Vlevo se tyčily kuželovité vrcholy Karisimbi a Mikena, nade mnou Nyaragongo. Posmívalo se mi, to vím. Ale věřím, že jsem tam nebyl naposledy. DANIEL MACH

9 PROSINEC 2003 Semilské noviny Strana 9 Z okolních obcí Chuchelna zažila úspěšný rok Starosta Chuchelny Miroslav Hrubý je s odcházejícím rokem poměrně spokojený. Víte, nám se celkem podařilo naplnit to, co jsme si pro letošní rok vytýčili ve volebním programu, svěřil se. Zejména jsme vyrovnali dluhy, které jsme měli z minulých let. Našimi prioritami byly také komunikace, podařilo se nám vystavět silnici na Slap. Velmi oceňuji, že se povedlo s naším Sokolem dohodnout budoucí oživení koupaliště. To fungovalo do roku 1995, ale jeho technický stav už nevyhovoval současným nárokům na kvalitu vody a dalším potřebám. Bazén také protékal. Domluvili jsme proto způsob jeho rekonstrukce, kterou chceme zahájit v příštím roce. Počítáme s výstavbou areálu i s dalšími sportovišti. Na koupání a rekreaci občanů chceme věnovat přibližně dvanáct milionů korun. To je velkorysé. Má obec vůbec tolik peněz na investice k dispozici? Ne, takové peníze nemáme, ale byly přislíbeny a jsou snad i schváleny rozpočtovým výborem parlamentu. Státní rozpočet prošel, a tak věřím, že se dostane i na nás. Z vlastních zdrojů jsme dokončili plynofikaci a jsme rádi, že se stále více domácností na plynové přípojky postupně připojuje. Osvědčilo se, že jsme plyn na naše náklady zavedli až k rodinným domům. Je to znát na kvalitě ovzduší. A právě dluhy za plynofikaci jsme v létě splatili. Dost často jste byli na tapetě s dluhy za dojíždějící žáky vůči Semilům Myslím si, že naše vztahy k městu jsou už vyřešeny. Máme stanoven splátkový kalendář až do léta příštího roku. V současné době pracujeme na přípravě nové smlouvy o školném a věřím, že se dohodneme. S tím souvisí i další otázka. Udržíte v budoucnosti v Chuchelně školu? Naše obec se stále rozrůstá, například letos se kolaudovalo sedm nových rodinných domů. Lidé se k nám stěhují. Snažíme se proto investovat do potřebné infrastruktury, tzn. plynofikace, vodovodů, rozvodů elektřiny i kabelové televize. Obyvatel sice přibývá, ale nových občánků se nám v posledních dvou, tří letech rodí méně. Letos jsme jich uvítali pouze šest, ale pamatuji, že před pěti lety jich bylo dvanáct. Chuchelna má nyní asi 910 stálých obyvatel, přitom do školy nám dochází asi 48 dětí, které jsou ve třech třídách. Zatím o výjimku žádat nemusíme, ale do budoucna máme o naši školu opravdu obavy. Chloubou obce byli senioři, platí to i nadále? Určitě, schází se u nás na radnici každý pátek a vážím si, že od nich Anketa k nové vyhlášce o veřejném pořádku přináší první názory občanů, říká starosta Chuchelny M. Hrubý. (FOTO: autor) vychází i řada podnětů pro naši práci. Seniorklub vede nezištná a obětavá Zdeňka Bažantová. Semilské noviny už na jaře psaly o jejím životním jubileu. Je členkou zastupitelstva a vede komisi sociální a zdravotní. Přijali jste vyhlášku o zásadách chovu domácího zvířectva. Jaký má ohlas? Vyhlásili jsme k ní anketu v našem zpravodaji Chucheláčku a první ohlasy už přicházejí. Je přijímána velmi dobře, protože i u nás jsme museli řešit stížnosti na volné pobíhání psů i slepic, znečišťování prostranství, nebo dokonce ranní rušení sousedů nedočkavým kohoutem. Jiné názory jsou však na poplatky ze psů. Mnohým se nelíbí, že chceme zvýšit poplatek na 200 Kč a za každého dalšího na 300 Kč. Děkuji vám za rozhovor. JIŘÍ MOHAUPT Libštátský kostel má novou střechu Listopadová procházka k libštátskému evangelickému kostelu byla zážitkem. Prosluněný den vše zvýrazňoval, stavěl věci do kontrastu. Kostel byl obehnán jednoduchým lešením, na něm narovnaná nová krytina, střecha pokrytá lepenkou, starý eternit na hromadách společně s prkny a shnilým trámovím. Zkrátka staveniště se vším všudy. V sobotu 6. prosince jsem tudy kráčel opět. Foukal mrazivý vítr, scenérie kostela se hřbitovem působila ponuře, avšak těch změn! Lešení pryč, střecha ze čtyř pětin pokryta eternitem ze SRN, novotou zářící měděné žlaby, svody z plastu (obava před zloději), nepořádek uklizen. Byl to v té nepohodě pěkný pocit! A vůbec nevadila vymlácená okna, truchlivá márnice, ba ani zvonice zoufale čekající na šindelovou střechu. Jen mít trpělivost. Proinvestovalo se 290 tis. Kč (100 tis. Kč od památkářů, 120 tis. Kč byl výtěžek zkoncertů, darů občanů a příspěvku obce, zbylou částku zatím kryje firma Stavko). Za libštátským evangelickým sborem je v roce 2003 kus poctivého díla. Člověk se už těší, až tu na jaře zase zazní pěkná muzika JAROSLAV VÁVRA Kultura Volejbalisté po podzimu bronzoví Volejbalový tým mužů TJ Elite Bohemia Semily se ve II. lize po rozpačitém začátku rozehrál k velmi dobrým výkonům. V posledních šesti utkáních neprohrál, získal v nich 15 bodů a ze sedmého postoupil až na 3. místo tabulky. V několika zápasech pomohli družstvu hráči béčka Učený a Kolář a zejména druhý jmenovaný byl velkou oporou. Poslední výsledky první poloviny soutěže: 13. a 14. kolo: TJ Semily - VK Litomyšl 3:1 a 3: a 16. kolo: TJ Dřevěnice - TJ Semily 1:3 a 2: a 18. kolo: TJ Semily - Jiskra Havlíčkův Brod 3:1 a 3:1. TABULKA II. LIGY, SKUPINA B: 1. Čelákovice : Hradec Králové : Semily : Havlíčkův Brod : Ústí n. O : Litomyšl : Hnátnice : Hronov : Dřevěnice : Štoky :50 9 Až dosud si dobře vedli také mladí semilští hráči, kteří pod vedením M. Vyhlídka nastupují v dresu družstva B v krajském přeboru. Vedli tabulku, z posledních šesti utkání však ve třech svým soupeřům podlehli a trochu si poškodili reputaci. Závěrečné výsledky podzimu: Turnov Semily B 3:0 a 0:3. Semily B - Zákupy 3:0 a 3:0. Tanvald Semily B 3:1 a 3:0. Druhou polovinu soutěže zahájí áčko 17. ledna ve Štokách, v sobotu 24. ledna pak doma přivítá TJ Sokol Hradec Králové. Družstvo B má přestávku delší akprvním jarním zápasům odjede až 7. února do Železného Brodu. V sobotu 14. února pak doma hostí ambiciózní Českou Lípu, na jejíž půdě na podzim v obou zápasech prohrálo. (lh) Lyžařská Benešovská 15 je určena pro závodníky i turisty Tělovýchovná jednota Benešov u Semil, oddíl SKI, pořádá v neděli 18. ledna 27. ročník veřejného závodu v běhu na lyžích Benešovská 15 Memoriál Josefa Suchardy. Je to už poslední z dříve tradičních pouťáků pořádaných v okolních obcích, který si stále udržuje dobré jméno i solidní účast závodníků i turistů. Závod nese jméno nestora benešovského sportu Josefa Suchardy, jehož potomci se také každoročně objevují na startu. Pro účastníky je v blízkosti Benešova připraven okruh, na kterém muži aveteráni (40 let a starší) pojedou 15 km, dorost a ženy 8 km, vše klasickou technikou. Start závodu je v hodin ve sportovního areálu v Horním Benešově, prezentace závodníků začíná už v 9.00 hodin. V případě nepříznivých sněhových podmínek bude trať přizpůsobena, nebo bude závod odložen na náhradní termín. Lyžařský závod je druhým dílem Benešovské kombinace, soutěže o nejvšestrannějšího závodníka, která dále zahrnuje podzimní přespolní běh Benešovská 8 a jarní Benešovský duatlon pro příznivce běhu i cyklistiky. Další informace získají zájemci na internetových stránkách nebo přímo u pořadatele (R. Lukeš, tel do zaměstnání, mobil ). jpl- Atletika zatím jen na zkoušku V jablonecké hale se konal 4. ročník Kinderiády, atletické soutěže pro žáky 2. až 5. ročníků základních škol v několika atletických disciplinách. Základní škola Ivana Olbrachta se této akce zúčastnila poprvé a dlužno říci, že se její zástupci zatím spíše rozkoukávali a získávali zkušenosti. Oblastního kola se spolu s nimi zúčastnilo dalších 31 družstev. Družstva byla tvořena vždy dvěma zástupci každého ročníku, celkem tedy čtyřmi chlapci a čtyřmi dívkami. Soutěžilo se v běhu na 60 m (všichni účastníci podle kategorií), dále ve skoku do dálky z místa (2. ročníky), v hodu medicinbalem (3. a 4. ročníky) a ve skoku do dálky (5. ročníky). Závěr klání navíc obstarala štafeta vybraných sprinterů na 4 x 150 m. Mezitím si mohli všichni účastníci vyzkoušet i disciplíny netradiční, jako běh v pytli, překážkovou dráhu, hod do dálky plastovými raketami, hod na přesnost ad. Zásluhou Patrika Tomáše ze 2. A získala naše škola jedno první a jedno třetí místo v celkovém hodnocení jednotlivců. Celkové umístění našeho družstva na 24. příčce není tak důležité jako fakt, že si děti mohly vyzkoušet atmosféru pro ně jistě velké soutěže a přesvědčit se, že jenom aktivním pohybem a pravidelným sportováním mohou i ony jednou patřit mezi ty nejlepší. MARCEL MILDE Inzerce Koupím byt v Semilech v OV, nebo družstevní. Cenu respektuji. Tel Koupím domek nebo chalupu vhodnou k bydlení a rekreaci. Spěchá! Tel Rodina z Prahy koupí chatu, nebo chalupu. Tel

10 Strana 10 Semilské noviny PROSINEC 2003 Sport Zlepšená hra přinesla semilským florbalistům body První divize severovýchodního přeboru mužů ve florbale pokračovala dalšími koly. V Turnově 30. listopadu i přes slušné výkony semilský tým body nezískal, v dohrávce 5. kola 10. prosince s Turnovem však přišla po dlouhé době výhra. Zlepšené výkony potvrdili hráči SCC Semily také 14. prosince v Jablonci n. N., když remizovali s dosud vedoucím Libercem a znovu přehráli Turnov. 9. KOLO: Sokol Benátky nad Jizerou B - SCC Semily 4:2 (1:0,1:0,2:2). V úvodu Sábl sice nastřelil břevno, ale po špatném pokrytí domácích útočníků se Benátky dostaly do vedení. V závěru první třetiny měly pak ještě přesilovku pět na tři, gólman Vávra však svůj tým podržel. Na začátku druhé třetiny domácí zvýšili na 2:0 a vyšel jim i začátek třetiny poslední, kdy utekli až na 4:0. Na naší straně naopak A. Hypšman ani Petrásek velké šance neproměnili. Až teprve ve 41. min. využil A. Hypšman přesilovou hru a prosadil se i o 17 vteřin později, kdy obešel obránce a oklamal brankáře. Bylo tak znovu o co hrát, navíc tři minuty před koncem získali naši hráči výhodu přesilové hry; pak se ale nechali vyloučit Hovad a Sucharda a bylo po nadějích. Branky: A. Hypšman 2. Rozhodčí Cibere a Hoffman, vyloučení 4: KOLO: Pulsklima SK B - SCC Semily 6:3 (1:1,3:2,2:0). V úvodu byly Semily aktivnější, soupeř se však dostal do vedení při přesilové hře. Těsně před koncem třetiny vyrovnal R. Havrda po nahrávce A. Hypšmana. Na začátku druhého dějství měli Semilští výhodu přesilové hry, ale nevyužili ji a naopak soupeř vzápětí dvakrát skóroval. Zanedlouho odpověděl A. Hypšman a ve 29. min. přišlo dokonce vyrovnání na 3:3, když A. Hypšman nastřelil Sábla a od něj se míček odrazil do branky. Ještě před koncem třetiny se ale Pulsklima znovu dostala do vedení. V závěrečné třetině z přemíry snahy o vyrovnání vznikaly chyby, mnoha našim hráčům docházely síly z častého hraní v oslabení a soupeř dvěma góly výhru potvrdil. Branky: R. Havrda, A. Hypšman, Sábl. Rozhodčí Cibere a Hoffman, vyloučení 3:5. Sestava SCC Semily na 5. turnaji: Vávra Hovad, Nyklíček, Petrásek A. Hypšman, Sábl, Medek, M. Strnad, R. Havrda, Sucharda. DOHRÁVKA 5. KOLA: SCC Semily TJ Turnov 2:1 (2:1,0:0,0:0). Hned v 1. min. střelu V. Havrdy brankář Turnova vyrazil před sebe a Sábl doklepl. S vedením se hrálo lépe a i když soupeř chvílemi vyvíjel silný tlak, z protiútoků měli semilští hráči více šancí ke skórování. Ve 13. minutě vyrovnal střelou do šibenice Kolomazník a mysl Na Štěpána na Štěpánku Klub českých turistů Benešov u Semil a TJ Benešov u Semil zvou veřejnost na tradiční lyžařsko-turistickou akci Na Štěpána na Štěpánku, která se koná v pátek 26. prosince. Na Turnovské chatě bude od do hod. předáván účastnický list s příležitostným razítkem. Účastnický poplatek 10 Kč, děti zdarma. Jede se i jde za každého počasí! semilských hráčů po dobrém úvodu potemněla Dvacet vteřin před koncem třetiny však střílel A. Hypšman, brankář Kavka znovu vyrazil jen před sebe a střelec už se napodruhé nezmýlil. Ve 2. třetině soupeř vyvíjel aktivitu, ale Semily vyrážely do brejků a stoprocentní šance promarnili postupně Blažo, Sábl a R. Havrda. O všem měla rozhodnout 3. třetina, v níž se naše mužstvo převážně bránilo. Kupodivu až ve 38. min. přišlo první vyloučení, když odešel A. Hypšman za sekání. Semilští oslabení nejen přečkali, ale měli dokonce dvě šance na zvýšení skóre. Když se blížil závěr, hráči Turnova vystupňovali tlak a odvolali brankáře. Pět vteřin před koncem byl po sporné situaci vyloučen ještě R. Havrda, ale na skóre se už nic nezměnilo. Po dlouhých osmi zápasech přišla výhra! Branky: Sábl, A. Hypšman. Rozhodčí Rubáš a Třešňák, vyloučení 2:0. Sestava: Vávra Hovad, V. Havrda, Filinger, Ježek Blažo, A. Hypšman, R. Havrda, Petrásek, Sábl, M. Strnad, Sucharda. 11. KOLO: SCC Semily Death Stars FBC Liberec 5:5 (1:1,3:2,1:2). Překvapivý a atraktivní byl duel s dosud vedoucím týmem soutěže! Začal jej gólem ve 3. min. Jodas, když zkušeně obešel obránce i brankáře. Liberec záhy vyrovnal a třetina nakonec smírně iskončila, neboť Jodasovi nebyl uznán gól pro vysokou hůl. Ve 2. třetině se po úspěšném tlaku Liberec dostal do vedení, ale semilští hráči se nevzdali a M. Strnad vyrovnal. Další gól si dali Liberečtí sami, za minutu ale znovu vyrovnali. Třetinu zakončil aktivní M. Strnad gólem ze standardní situace. Pak se skóre znovu měnilo až v závěru utkání: Jiřena vyrovnal na 4:4, Blažo dostal Semily znovu do vedení a 45 vteřin před koncem při power play soupeře padl poslední vyrovnávací gól. Remíza přesto semilské hráče potěšila. Branky: M. Strnad a Blažo po 2, Jodas. Rozhodčí Michálek a Syřiště, vyloučení 0: KOLO: TJ Turnov - SCC Semily 1:2 (0:1,0:1,1:0). Hned ve 2. min. se trefil Jodas a mužstvo mohlo hrát v klidu z obrany. V průběhu 1. třetiny naši hráči nevyužili pětiminutovou přesilovku. Turnov se snažil tvořit hru, ale pokud se jeho hráči dostali ke střelám, likvidoval je s jistotou gólman T. Strnad. Semilští čekali na brejky a jeden z nich úspěšně zakončil na konci 2. třetiny M. Strnad po výtečné nahrávce R. Havrdy. Ve 3. třetině Turnov vyvinul až drtivý tlak, ale vstřelení gólu se dočkal až 49 vteřin před koncem. Víc už soupeři semilští hráči nedovolili a vychutnali si druhé vítězství v týdnu, navíc stejným poměrem a nad stejným soupeřem. Branky: Jodas, M. Strnad. Rozhodčí Michálek a Honíšek, vyloučení 1:2. Sestava na 6. turnaji: T. Strnad Hovad (jen 1. zápas), Ježek, R. Havrda, Petrásek A. Hypšman, Sábl, Blažo, M. Strnad, Sucharda, Jodas. (pj) TABULKA: 1. Jablonec n. N. B : FbC Liberec : Benátky n. J. B : Orli Liberec : Pulsklima SK B : TJ Turnov : SCC Semily : Český Dub :44 1 Novoroční výstup na Kozákov Semilský odbor KČT pořádá 26. ročník Novoročního výstupu na Kozákov. Prezentace v chatě 1. ledna od 9.00 do hod., účastníci obdrží diplom a odznak, startovné činí 5 a 10 Kč. Občerstvení je zajištěno v nově zrekonstruované Riegrově turistické chatě na Kozákově. Vyjít můžete pěšky z jakéhokoliv místa, které si zvolíte, záleží na vaší zdatnosti. Můžete také přijet na lyžích, na kolech či na koni. Určitě ale přijďte pobejt! (red) Liga neregistrovaných hokejistů Na lomnickém ledě pokračuje za rekordní účasti devatenácti týmů 21. ročník hokejové soutěže neregistrovaných hráčů. Mužstva v něm mají nestejný počet sehraných utkání, čímž je ovlivněna i průběžná tabulka. Je však zřejmé, že velmi dobře si vedou hokejisté Benešova u Semil, kteří se zatím drží v závěsu za dvěma patrně nejsilnějšími týmy. Hokejisté Semil sice podruhé vyhráli, sedm porážek je však řadí až na 16. místo. Libštát, jeden z letošních nováčků, je stále na posledním místě tabulky. Mužstvo v průměru vstřelí gól na zápas, deset jich však obdrží 6. KOLO: HC Semily HC Mašov 1:6 (1:3,0:1,0:2), branka P. Koudelka. HK Libštát HC Blackrooks Syřenov 0:7 (0:0,0:4,0:3). HTK Tenis Lomnice n. Pop. HC TJ Benešov u Semil 0:2 (0:0,0:2,0:0), branky Jína, Kubán. 7. KOLO: HC TJ Benešov u Semil HC Bystřice 8:1 (1:1,5:0,2:0), branky M. Nosek 4, Jína 2, J. Kučera, Trakal. HC Turnov HK Libštát 5:0 (3:0,1:0,1:0). HC Ronal Jičín HC Semily 5:0 (0:0,3:0,2:0). 8. KOLO: HK Libštát SHC Železnice 2:10 (1:3,0:2,1:5), branky Faistaver, Stehlík. Sokol Rovensko p. Tr. B HC TJ Benešov u Semil 2:5 (1:1,0:1,1:3), branky Kubán, J. Kučera, Menšík, Prisčák, Trakal. 9. KOLO: HC Mašov HK Libštát 7:1 (2:0,3:0,2:1), branka Maťátko ml. HC Semily HC Daliměřice 4:1 (2:0,2:0,0:1), branky E. Hádek, Kousal, Kroupa, Šrejma. Světový pohár se blíží Termín konání FIS světového poháru ve skoku na lyžích se nezadržitelně blíží. V sobotu 9. a v neděli 10. ledna, se na libereckém můstku K-120 představí světová špička v čele s A. Malyszem, J. Ahonenem, S. Hannawaldem a našimi želízky J. Jandou či J. Maturou. Otázek, které si diváci i odborníci kladou, je několik. Podaří se českému reprezentantu J. Jandovi zopakovat skvělé loňské 3. místo? Odolá rekord můstku 139 metrů, který drží M. Hautamäki? Bude miláček našich severních sousedů A. Malysz pokračovat ve skvělých výkonech z počátku sezony? K největším neznámým patří nevyzpytatelné počasí, všichni však doufají, že světový pohár proběhne hladce a bude moci být ohodnocen stejně jako ten minulý, jenž Mezinárodní lyžařská federace považuje za jeden ze dvou nejlépe uspořádaných světových pohárů loňské sezony. Pro příznivce sportu jsme přichystali nabídku: slevu 30% na nákup vstupenek. Pro její získání stačí předložit v místě předprodeje, jímž je Městské informační středisko v Semilech, pokladní doklad z prodejny zdravé výživy JuTaK (vedle Úřadu práce). Hodnota zboží koupeného v prodejně musí činit minimálně 50,- Kč. Bude-li tomu tak, sleva ve výši 90,- Kč na nákup vstupenky je vaše. (am) 10. KOLO: Grey Grizzlies Hořice HC Semily 4:3 (1:1,1:0,2:2), branky E. Hádek, A. Jiránek, Schovánek. (bam) Průběžná tabulka: 1. Dyrema Stružinec : Hořice : HC TJ Benešov : Syřenov : Sklopísek Střeleč : HC Ronal Jičín : Rachot Nová Paka : HC Daliměřice : ZEOS Lomnice : HC Mašov : Tenis Lomnice : SHC Železnice : HC Turnov : Mírová p. Koz : Rovensko B : HC Semily : Horní Branná : HC Bystřice : HK Libštát :91 0

11 PROSINEC 2003 Semilské noviny Strana 11 Servis Kulturní centrum GOLF Úterý 6. ledna: Cimrman, Svěrák, Smoljak: Dobytí severního pólu. Jedna z nejúspěšnějších her Divadla Járy Cimrmana Praha. Začátek v hodin v sále KC Golf. Předprodej vstupenek v městském informačním středisku avkanceláři KC Golf. Pátek 16. ledna: Studentský ples ISŠ Vysoké n. Jiz. Hraje skupina Allegro z Jičína. Začátek ve hod. v sále KC Golf. Vstup pouze ve společenském oblečení. Sobota 17. ledna: Hasičský ples. Hraje skupina Premiér, v kavárně diskotéka. Bohatá tombola, občerstvení. Začátek ve hod. ve všech prostorách KC. Pořádá SDH Semily-Podmoklice. Pondělí 19. ledna: Nadia Ladkany Zakhourová a Komorní soubor českých filharmoniků. Semilská rodačka N. Zakhourová se představí vnovém programu. Pátý koncert 47. abonentní sezony KPH. Začátek v hod. v sále KC. Středa 21. ledna: Beseda s cestovatelem. V oblíbeném cyklu vystoupí Ing. Nedvědická, která bude vyprávět o Havajských ostrovech. Začátek v hod. v předsálí KC Golf. Sobota 24. ledna: Hokejový ples. Hraje skupina Black Bell z Pardubic, vkavárně diskotéka. Bohatá tombola a občerstvení. Začátek ve hod. ve všech prostorách KC Golf. Předprodej místenek v informačním středisku. Neděle 25. ledna: Dětský maškarní karneval. Tentokrát s Rádiem OK 93,9 FM Hradec Králové. Soutěžní program uvádí diskžokej a moderátor Z. Vranovský. Soutěže, hry, dětské písničky, vyhlášení nejlepších masek karnevalu. Začátek ve hodin v sále KC Golf. Sobota 31. ledna: Hasičský ples. Hraje skupina Allegro, v kavárně diskotéka. Vystoupí taneční skupina Happy dance company z Prahy. Bohatá tombola a občerstvení. Začátek v hod. ve všech prostorách KC Golf. Předprodej místenek v informačním středisku a knihkupectví Kodoňových. Na únor 2004 připravujeme: 7. února: Studentský ples Gymnázia Ivana Olbrachta. 11. února: Mac Camoletti: A do pyžam! Francouzská komedie, v hlavních rolích Jiří Langmajer, David Suchařípa, Kateřina Brožová nebo Martina Válková, Kateřina Hrachovcová nebo Nella Boudová a další. Předprodej vstupenek od 12. ledna ve všech předprodejích. 14. února: Studentský ples ISŠ Semily. 16. února: Penquin kvartet. Koncert KPH. 25. února: Otesánek. Pohádka pro děti z MŠ a ZŠ. 27. února: Ples hotelové školy Turnov. Pro jarní sezonu 2004 připravuje KC Golf Semily taneční pro manželské a přátelské páry. Kurzy budou jak pro začátečníky (čtvrtky), tak pro pokročilé (neděle). Kurz obsahuje šest lekcí a závěrečný taneční večer, cena na osobu je 1300 Kč. Kurzy vedou manželé Mertlíkovi z Jičína. Přihlášky a bližší informace v kanceláři KC Golf, tel Stále přijímáme přihlášky na zájezd na muzikál Chicago do Hudebního divadla Karlín, t. č. v Kongresovém centru v Praze. Nově přijímáme přihlášky na muzikál podle románu V. Huga a v režii Petra Novotného Les Miserables Bídníci. V hlavních rolích J. Ježek, D. Hůlka, H. Vondráčková, L. Machálková, J. Korn a další. Bližší informace o programech i zájezdech získáte v kanceláři KC Golf, tel Kino Pátek v hod. Spy Kids 3 D Game over. Film USA. Ke každé vstupence speciální brýle pro trojrozměrné vnímání děje! Dětští agenti na své nejšílenější misi. Sekundovat jim budou A. Banderas, S. Stallone a Salma Hayeková. Vstupné 70 Kč. Pátek v a ve hod. Želary. Krutý příběh něžné lásky sa. Geislerovou v hlavní roli. Film, který nás bude reprezentovat v boji o Oscary. Vstupné 60 Kč. Sobota v hod. Spy Kids 3 D Game over. Vstupné 70 Kč. Neděle , pondělí vždy už v a ve hod. Matrix Revolution. Film USA. Bude závěrečný díl největším nářezem roku? Chystá se rozhodující střetnutí mezi lidstvem a stroji! Vstupné 60 Kč. Úterý v a ve hod. Prci, prci prcičky 3. Film USA. Vyvrcholení ságy Jim se žení. Vstupné 55 Kč. Městská knihovna V lednu bude ve vstupních prostorách knihovny probíhat výstava amatérských fotografií s názvem Co vypráví obloha aneb čteme v mracích, která navazuje na předchozí úspěšné výstavy fotografií mostů a stromů. Půjčovní doba ve vánočním období: Oddělení pro děti a mládež bude od 22. prosince do 2. ledna zavřeno. Oddělení pro dospělé čtenáře a antikvariát: úterky 23. a 30. prosince otevřeno , hod. Středa 31. prosince a pátek 2. ledna zavřeno. DDM 26. prosince: Vánoční létání mladých modelářů. Soutěž pro děti s vlastním modelem. Začátek v 9.00 na stráni Šešel nad Bítouchovem, ukázky modelů od jednoduchých volně létajících až po rádiem řízené motorové modely. 31. prosince: Silvestrovský běh na lyžích pro žactvo. Začátek v hod., tratě Lhota Komárov. 10. ledna: Ruleta pro děti ze základních škol. Začátek v hod. v klubovně SVČDM v I. poschodí. 16. ledna: Klub pařanů. Určeno pro děti od 3. tříd ZŠ, koná se od do v budově Trianglu v Podmoklicích, poplatek 30 Kč. 21. ledna: Náborový závod v běhu na lyžích pro děti od 1. tříd. Začátek v na Ostrově. 26. ledna: Turnaj žáků ve florbalu. Pro děti od 4. do 6. tříd. Začátek v hod. ve Sportovním centru Semily. 29. ledna: Zdobení květináčů ubrouskovou technikou. Určeno pro děti od 2. tříd ZŠ. Začátek ve hod. v klubovně SVČDM Semily. S sebou přinést malý květináč. 30. ledna: Klub pařanů. Určeno pro děti od 3. tříd. Koná se od do v budově Trianglu v Podmoklicích, poplatek 30 Kč. Muzeum a Pojizerská galerie Do 25. ledna trvá výstava díla malíře a grafika Václava Pokorného, která se koná u příležitosti umělcova významného životního jubilea. Nové sbírkové předměty návštěvníkům muzea představuje probíhající výstava Nahlédnutí do depozitářů. Muzeum a Pojizerská galerie má otevřeno denně kromě pondělí od 9.00 do a od do hodin, 24. prosince a 1. ledna bude muzeum uzavřeno. Sportovní centrum Sobota 27. prosince v 9.00 a hodin: Turnaj v kopané KO-ZA CUP. Pořadatel: P. Zamastil. Sobota 10. ledna od do hod.: Turnaj v sálové kopané. Pořádá SICO Jilemnice (p. Milan Szabo). Sobota 17. ledna od 7.45 do hod.: Turnaj v kopané žáků (ročníky narození ). Pořádá fotbalový klub SK Semily (p. Jiří Jiránek). Sobota 24. ledna v a ve hod.: TJ Semily A - Hradec Králové. Utkání II. volejbalové ligy mužů. Neděle 25. ledna od 7.45 do hod.: Turnaj v kopané žáků (ročníky narození ). Pořádá fotbalový klub SK Semily (p. Jiří Jiránek). Sobota 31. ledna od do hod.: Turnaj v sálové kopané. Pořádá SICO Jilemnice (p. Milan Szabo). ul. 5. května 726 LOMNICE N. POP , SERVIS A PRODEJ motorových pil, křovinořezů a postřikovačů PRODEJ loveckých potřeb výkup dřevní hmoty veškeré lesnické práce pořez dřeva a prodej řeziva PRODEJ I NA SPLÁTKY Provozní doba: PO, ST, PÁ hod. ÚT, ČT hod. SO hod. Pozvánka na plesy Plesová sezona je právě na začátku, a proto nabízíme čtenářům Semilských novin přehlednou pozvánku na lednové plesy v Semilech i v obcích v blízkém okolí: PÁTEK 9. LEDNA: Sportovní ples. Koná se v Benešově u Semil, restaurace Slunce, začátek ve hodin. PÁTEK 16. LEDNA: Ples Integrované střední školy Vysoké nad Jizerou. Koná se ve všech prostorách Kulturního centra Golf, začátek ve hodin. SOBOTA 17. LEDNA: Ples Sboru dobrovolných hasičů Semily-Podmoklice. Koná se ve všech prostorách Kulturního centra Golf, začátek ve hodin. Sousedský maškarní bál a vepřové hody. Koná se v Kulturním domě ve Slané u Semil, začátek ve hodin. Myslivecký bál. Koná se v sokolovně v Bozkově, začátek ve hodin. SOBOTA 24. LEDNA: Hokejový ples. Koná se ve všech prostorách Kulturního centra Golf, začátek ve hodin. Hasičský bál. Koná se v restauraci Slunce v Benešově u Semil, začátek ve hodin. NEDĚLE 25. LEDNA: Dětský maškarní karneval. Koná se v Kulturním centru Golf, začátek ve hodin. SOBOTA 31. LEDNA: Ples hasičů Semily I. Koná se ve všech prostorách Kulturního centra Golf, začátek ve hodin.

12 Strana 12 Semilské noviny PROSINEC 2003 Semilská společenská kronika Životní výročí Občanům, kteří oslavili či oslaví svá významná životní jubilea, srdečně blahopřejeme. 92 LET Oldřich Slavík 91 LET Jan Bayer Marie Harabišová 90 LET Rosvita Hochmalová 89 LET Marie Vojtíšková -Spálova 88 LET Hedvika Doležálková 87 LET Anna Škrlíková Marta Hřešilová 84 LET Eduard Kahovec 83 LET Karel Tauchman Jaroslav Křapka Josef Stránský Božena Sajdlová 82 LET Stanislav Dufek Anna Sedláková Božena Hradecká -Bítouchova Františka Valová 81 LET František Krajíc Štěpánka Hypšmanová Jiřina Kyloušková z Bítouchova 80 LET Zdeněk Špicar Jiří Kocour Karel Hampl Jan Navrátil Karla Hradecká Katarína Bartošová 70 LET Věra Daníčková Mojmír Janata Jiří Jirásko Filomena Novotná Růžena Šilhánová Božena Velecká Václav Volný Narodili se Ema Brillová v Jablonci nad Nisou Anna Karina Vachtová v Jilemnici Opustili nás V uplynulých týdnech nás navždy opustili naši blízcí, přátelé a spoluobčané: Hana Vodrážková Hana Šádková Marie Petrová ze Spálova Václav Kratochvíl František Borovička Stanislav Bína Kronika čtenářů Děkuji Městskému úřadu v Semilech, všem divadelním ochotníkům a ostatním za přání a dárky k mému životnímu jubileu. KARLA HRADECKÁ Děkuji všem, kteří se přišli rozloučit s mým manželem Rudolfem Hladíkem, vřele děkuji za všechny projevy soustrasti. JIŘINA HLADÍKOVÁ Vítání občánků Ve čtvrtek 18. prosince se v obřadní síni radnice konalo slavnostní vítání občánků. Mezi občany města byli přivítáni: Lukáš Vlach, Veronika Strnadová, Lukáš Valenta, Karolína Jakubů, Lukáš David, Romana Mrázová, Lukáš Kaisrlík, Matěj Pavlata, Tobiáš Zdražil, Filip Šimek, Jakub Maňák a Martin Forman. (Foto z vítání: O. Kudrnáč) SEMILSKÉ NOVINY informační měsíčník občanů Semilska. Vycházejí poslední den v měsíci. Vydavatel: Město Semily. Rediguje: Ing. Vlastimil Bambas, Kavánova 1097, Lomnice n. Pop. (tel. a fax , mob. tel , Příjem příspěvků a inzerce: Městské informační středisko (Riegrovo náměstí 68, tel ), Kulturní centrum Golf (Vejvarovo nábřeží 199, telefon ), Městský úřad Semily (sekretariát, telefon ) a vedoucí redaktor. Sazba: Ing. Vlastimil Bambas. Tisk: Tiskárna Glos Semily, s.r.o., Špidlenova 436, Semily. Registrace: Ministerstvo kultury ČR, MK ČR E Semilské noviny na internetu: ISSN

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

Město Hustopeče, Zastupitelstvo města Hustopečí

Město Hustopeče, Zastupitelstvo města Hustopečí Město Hustopeče, Zastupitelstvo města Hustopečí Obecně závazná vyhláška města Hustopeče KTEROU SE MĚNÍ A DOPLŇUJE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁšKA MĚSTA HUSTOPEČE č.6/1999 ZE DNE 29.4.1999 O ZŘÍZENÍ ÚČELOVÉHO PENĚŽNÍHO

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 1 č.j. 9/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.12.2014 18:08 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 12.12.2014

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský Přítomni: USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13 ze dne 26. 11. 2015 Předseda: Členové: Tajemník: Omluveni: Host: Ing. Michal Drábek Ivana Todlová, Marek Ždánský, Mgr. Štěpán Hošna,

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

VYHLÁŠKA MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ. o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nového Města na Moravě

VYHLÁŠKA MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ. o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nového Města na Moravě VYHLÁŠKA MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nového Města na Moravě Městské zastupitelstvo schválilo na základě 36 odst. 1 písm.

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství Přítomni: Antoš Roman, Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav,

Více

STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří

STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří Datum schválení : 19.6.2015 Číslo usnesení : 05/06/2015 Datum platnosti : 19.6.2015 Datum účinnosti : 19.6.2015 Datum pozbytí platnosti : Zrušen : Je měněn : Ruší

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice IČO: 00242331 Závěrečný účet za rok 2013 podle 17 zákona 250/2000 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů Zpracovala: Baumruková

Více

Kód Název akce Odhadované Priorita

Kód Název akce Odhadované Priorita PROGRAM INVESTIC V ROCE 2003 B1 Regulační plán Semily - Jílovecká - platba v roce 2004 -- B3 Studie Nouzov - zásobování vodou 60 000 Kč -- B7 Studie využití objektu Vista 63 000 Kč -- C2 Komunikace pod

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

USNESENÍ č. 51/06-04 Z

USNESENÍ č. 51/06-04 Z MĚSTO BECHYNĚ ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ USNESENÍ č. 51/06-04 Z ze dne 15.12.2004 Rozpočtové změny Zastupitelstvo Města I. s c h v a l u j e 1. rozpočtovou změnu č.60/2004 - navýšení příjmů na pol.4112

Více

Ekonomický odbor. Na podkladě zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších zákonů, 4. Lukáš Pohanka, starosta

Ekonomický odbor. Na podkladě zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších zákonů, 4. Lukáš Pohanka, starosta Ekonomický odbor 10. Zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 12. 12. 2012 Bod pořadu jednání: 9. ROZPOČET NA ROK 2013 Věc: Rozpočet na rok 2013 Důvod předložení: Zpracoval:

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

Obecně závazná vyhláška obce Dymokury č. 2/2010 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška obce Dymokury č. 2/2010 o místních poplatcích 1 Revoluční 97 www. dymokury.cz tel: 325635112 289 01 Dymokury e-mail: obec@dymokury.cz Obecně závazná vyhláška obce Dymokury č. 2/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Dymokury vydalo dne 22.

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/96 obce L í b e z n i c e

Obecně závazná vyhláška č. 1/96 obce L í b e z n i c e Obecně závazná vyhláška č. 1/96 obce L í b e z n i c e ze dne 6. května 1996 o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení" na území obce Líbeznic Obecní zastupitelstvo obce Líbeznic

Více

O - C O N S U L T s. r. o.

O - C O N S U L T s. r. o. IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ LIBERECKÉHO KRAJE 14. ZÁŘÍ 2013 - LIBEREC PREZENTACE SPOLEČNOSTI O - C O N S U L T s. r. o. 460 01 Liberec, Baarova 48/4 * auditorská činnost (tři auditoři), daňové poradenství (3

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391

Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391 MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391 Číslo 5 ročník 14, červen 2008 Z usnesení zastupitelstva obce ze dne

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015 Návrh rozpočtu na rok 2015 PŘÍJMY ROZPOČTU položka částka v Kč text Příjem daní a poplatků 1111 900 000,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 400 000,00 " ze sam. čin. 1113 90 000,00 daň z příjmů fyz. osob

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Martin Habáň, Martina Burjanová,

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 25.6.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 25.6.2015 1 č.j. 7/2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 25.6.2015 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 25.6.2015 19:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 25.6.2015 20:45

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Návrh závěrečného účtu obce Olší za rok 2013 IČO: 00294977. Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu

Návrh závěrečného účtu obce Olší za rok 2013 IČO: 00294977. Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu Návrh závěrečného účtu obce Olší za rok 2013 IČO: 00294977 Na základě zákona č. 250/2000Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje obec Olší návrh na závěrečný účet za rok 2013 Účetní závěrka

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Místo konání : Začátek : Zasedání řídil : Přítomni : Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Omluveni : - Neomluveni : - Hosté: - Zapisovatel : Ověřovatelé zápisu

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 1. Textová část. Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 byl zřízen MŠMT zřizovací

Více

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, konaného dne 16.12.2015 od 17:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Zahájení

Více

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 MINISTERSTVO VNITRA ČR Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 Č.j. MV-6694-1/PO-2009 V Praze dne 3. února 2009 Počet listů: 5 Příloha: 1/4 Podmínky pro poskytování a použití účelové neinvestiční dotace z rozpočtu

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

Zápis OZ z 3.5.2012 (vloženo 12.6.2012)

Zápis OZ z 3.5.2012 (vloženo 12.6.2012) Zápis OZ z 3.5.2012 (vloženo 12.6.2012) ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ OZ BUŠANOVICE Č.5 ZE DNE 3.5.2012 Přítomni: 8 členů OZ Omluvena: Hana Bošková Hosté: Paní Březinová, pan Březin, pan ing. Matějka Program: I. Volba

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2014 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 184/23 dne 13. prosince 2013 PŘÍJEM Třída Třída

Více

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka Město Kravaře U s n e s e n í z 2. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014 Mgr. Monika Brzesková

Více

Obecně závazná vyhláška Města Klobouky u Brna

Obecně závazná vyhláška Města Klobouky u Brna Obecně závazná vyhláška Města Klobouky u Brna č. 3/99 o vytvoření a použití účelového peněžního fondu - Fondu rozvoje bydlení na území města Klobouky u Brna Městské zastupitelstvo v Kloboukách u Brna schválilo

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 Část A - PŘÍJMY v tis. Kč PAR POL TEXT tisíc Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 3 809 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 160 1113 Daň z

Více

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011 Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011 Vyvěšeno na úřední desce dne 07.12.2010, sejmuto 22.12.2010. Mgr. Pavel Mráček, starosta města Sumář rozpočtu na rok 2011 Schválený rozpočet na

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města číslo : 78 konaného dne: 20.1.2004 od 15:00:00 do 19:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo

Více

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Rozpočet města Nejdek na rok 2009 2) Přílohy 1 až 8 k rozpočtu Projednáno a schváleno Radou města usnesením č.rm/2011/74/09 dne 10. 02. 2009 Finančním výborem projednáno

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.11.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.11.2014 1 č.j. 8/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.11.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 20.11.2014 17:10 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 2011.2014 19:40

Více

340 22 Nýrsko okres Klatovy

340 22 Nýrsko okres Klatovy O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel., fax : 376390180, 376390014, 376390015, 376390058 e-mail : obechamry@nextra.cz V Hamrech 6. 4. 2010 Vyřizuje : Coufalová Věc : Návrh závěrečného účtu

Více

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 1 č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 31.5.2012 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 31.5.2012 20:17

Více

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Bilance příjmů a výdajů za rok 2012 Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2012 bylo schodkové se saldem

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

Oddíl I. Oddíl II. Poplatek ze psů

Oddíl I. Oddíl II. Poplatek ze psů Obecně závazná vyhláška města Abertamy o místním poplatku ze psů, místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt, místním poplatku za užívání veřejného prostranství, místním poplatku za provozovaný

Více

podstatu přestupku, předá podklady obecnímu úřadu ke správnímu řízení, - předkládá obecní radě návrhy na opatření ke zlepšení požární prevence.

podstatu přestupku, předá podklady obecnímu úřadu ke správnímu řízení, - předkládá obecní radě návrhy na opatření ke zlepšení požární prevence. Město Nový Bydžov Vyhláška č. 1/1997 kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA NOVY BYDŽOV. Městské zastupitelstvo v Novém Bydžově se usneslo dne 26. 2. 1997 vydat podle 36, odst. 1., písm. f), zák. ČNR č. 367/1990

Více

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE VRCHOTOVY JANOVICE ZA ROK 2013 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve

Více

OBEC OSOVÁ BÍTÝŠKA Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC OSOVÁ BÍTÝŠKA Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC OSOVÁ BÍTÝŠKA Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Osová Bítýška se na svém zasedání dne 22.12.2010 usnesením č. 2/2010 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2006

V Ř E S K O V Á K květen 2006 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K květen 2006 Vážení spoluobčané, v letošním roce jsme se zavázali, že dokončíme úpravy na místě bývalého kluziště. Na tomto místě by mělo vzniknout travnaté hřiště. Akci jsme

Více

Oddíl I. Úvodní ustanovení. Oddíl II. Poplatek ze psů. Čl. 2 Poplatník, předmět poplatku. Čl. 3 Ohlašovací povinnost

Oddíl I. Úvodní ustanovení. Oddíl II. Poplatek ze psů. Čl. 2 Poplatník, předmět poplatku. Čl. 3 Ohlašovací povinnost MĚSTYS ZÁPY Obecně závazná vyhláška č.1/2009, místních poplatcích Zastupitelstvo městyse Zápy se na svém zasedání dne 17.2.2009 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003 MĚSTO CHABAŘOVICE Zastupitelstvo města Chabařovice na svém zasedání dne 29. 9. 2003 se rozhodlo usn. č. 35/2003 k provedení ustanovení 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006 Číslo řádku Obce Studenec na rok 2006 Položky rozpočtu Příjmy rozpočtu Skutečnost na rok 2006 1 Daň z příjmu FO - závislá činnost 2 450 2 506 2 580 2 Daň z příjmů FO - podnikání 1 920 1 799 1 850 3 Daň

Více

O b e c B l a ž e j o v IČ 00246298, 378 52 Blažejov 38, okr. Jindřichův Hradec, tel. 384 397 131, mob. 606 931 713, e-mail: obec.blazejov@quick.

O b e c B l a ž e j o v IČ 00246298, 378 52 Blažejov 38, okr. Jindřichův Hradec, tel. 384 397 131, mob. 606 931 713, e-mail: obec.blazejov@quick. O b e c B l a ž e j o v IČ 00246298, 378 52 Blažejov 38, okr. Jindřichův Hradec, tel. 384 397 131, mob. 606 931 713, e-mail: obec.blazejov@quick.cz Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích

Více

ZÁPIS č. 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 11. března 2015

ZÁPIS č. 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 11. března 2015 ZÁPIS č. 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 11. března 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2013

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2013 Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2013 (dle 17 zákona 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Daňové příjmy - třída 1 1 586

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 27.528.428,06 Kč. 4.756.989,39 Kč 1.633.856,-- Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 27.528.428,06 Kč. 4.756.989,39 Kč 1.633.856,-- Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2007 Rozpočet města Městec Králové na rok 2007 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2006. Z roku 2006 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Drásov, konaného dne 10.12.2014 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Drásov.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Drásov, konaného dne 10.12.2014 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Drásov. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Drásov, konaného dne 10.12.2014 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Drásov. č.03/2014 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ROZSTÁNÍ KONANÉHO DNE 30.12. 2014 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI V ROZSTÁNÍ. Zahájeno: 18,00 hod

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ROZSTÁNÍ KONANÉHO DNE 30.12. 2014 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI V ROZSTÁNÍ. Zahájeno: 18,00 hod ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ROZSTÁNÍ KONANÉHO DNE 30.12. 2014 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI V ROZSTÁNÍ. Zahájeno: 18,00 hod Ukončeno: 18,45 hod Přítomni zastupitelé: : Jiří Szymsza, Dušan Škandera,

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 79. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 14. 11. 2005 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PhDr. ZBYŇKA MRKOSE, BRNO, DOŠLÍKOVA 48 ZÁSADY ČERPÁNÍ FONDU KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB ROK 2014

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PhDr. ZBYŇKA MRKOSE, BRNO, DOŠLÍKOVA 48 ZÁSADY ČERPÁNÍ FONDU KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB ROK 2014 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PhDr. ZBYŇKA MRKOSE, BRNO, DOŠLÍKOVA 48 ZÁSADY ČERPÁNÍ FONDU KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB ROK 2014 od 11. března 2014 do 31. prosince 2014 2 VNITŘNÍ PŘEDPIS Část: 26 Základní

Více

Závěrečný účet obce Chuchelna za rok 2011

Závěrečný účet obce Chuchelna za rok 2011 Závěrečný účet obce Chuchelna za rok 2011 1) Plnění příjmů a výdajů v roce 2011 (v tis. Kč): schválený rozpočet upravený rozpočet plnění v tis. Kč plnění v % PŘÍJMY: Tř. 1 daňové příjmy 7.741,5 7.741,5

Více

Závěrečný účet Obce Tasovice za r. 2008

Závěrečný účet Obce Tasovice za r. 2008 Závěrečný účet Obce Tasovice za r. 2008 Obec Tasovice byla jako ekonomický subjekt zapsána u Českého statistického úřadu v Brně dne 24.11.1990. Obec Tasovice má 6 členů zastupitelstva. - starosta Antonín

Více

Město Pacov závěrečný účet za rok 2012 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov,

Město Pacov závěrečný účet za rok 2012 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, MĚSTO PACOV Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PACOVA ZA ROK 2012 (komentář k Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu města) (shrnuto v tabulce Závěrečný účet za rok 2012 ) Rozpočet a

Více

o místním poplatku ze psů

o místním poplatku ze psů Obecně závazná vyhláška č. 6/2007, o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo obce Křepice se na svém zasedání dne 29. 6. 2007 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016

MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016 MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016 Příjmy schválený rozpočet 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 700 000 Kč 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 80 000 Kč 1113 Daň k příjmů z kap.výnosů 190 000 Kč

Více

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 ( 17 zákona č. 250 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 ( údaje

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

USNESENÍ z veřejného zasedání Zastupitelstva města Železná Ruda č. 2

USNESENÍ z veřejného zasedání Zastupitelstva města Železná Ruda č. 2 USNESENÍ z veřejného zasedání Zastupitelstva města Železná Ruda č. 2 Přítomni: pp.brož,horek,kořán,kříž,lehká,navrátilová,papež,roubal, Smola, Sekyra A., Sekyra M., Šnebergr Nepřítomni: - Omluveni: p.mareš

Více

MĚSTO NOVÝ JIČÍN MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN Masarykovo náměstí 1/1, 741 11 Nový Jičín IČ: 00298212. Vydal (schválil):

MĚSTO NOVÝ JIČÍN MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN Masarykovo náměstí 1/1, 741 11 Nový Jičín IČ: 00298212. Vydal (schválil): MĚSTO NOVÝ JIČÍN MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN Masarykovo náměstí 1/1, 741 11 Nový Jičín IČ: 00298212 ZÁSADY MĚSTA NOVÝ JIČÍN PRO POSKYTNUTÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮNA VYBUDOVÁNÍ MALÝCH DOMOVNÍCH ČISTÍREN ODPADNÍCH

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtové opatření č. 2/2015 3. Zpráva o hospodaření

Více

Cvičení jednotek SDH v roce 2013

Cvičení jednotek SDH v roce 2013 Cvičení jednotek SDH v roce 2013 (okres Strakonice JPO III a JPO V) Schvaluje:... starostka OSH Strakonice Plán jednotek 1. Dokumentace zdolávání požárů Operativní karta a Operativní plán (dále jen DZP

Více