Vstupní výukové soustředění. JUDr. Petr Zima VŠEM 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vstupní výukové soustředění. JUDr. Petr Zima VŠEM 2011"

Transkript

1

2 Základy práva Vstupní výukové soustředění JUDr. Petr Zima VŠEM 2011

3 Obecné informace Kontakt tel Seminární práce https://www.vsem.cz/data/data/sis-soubory/sp.pdf soubory/sp.pdf Témata a osnovu a literaturu konzultovat předem se mnou Citace pod čarou (tj. na každé stránce), na konci práce přehled použité literatury (nejméně 10 knih či odborných článků a přehled použitých rozhodnutí o odkazem na zdroj. Zaměřené na problém (nesmí jít o volné převyprávění zákonů či učebnice) Doporučené internetové zdroje (jen jako východisko k vlastní práci): nalus.usoud.cz, jinepravo.blogspot.com, Nedoporučuje se citovat: businessinfo.cz, wikipedia

4 Společenské role a právo občan dítě, manžel(ka), rodič, dědic kupující prodávající spotřebitel zaměstnanec - zaměstnavatel jednatel, společník, akcionář, člen představenstva dlužník, věřitel, ručitel, žalobce, žalovaný, obžalovaný (odsouzený)

5 Tématické okruhy 1. Pá Právní a soudní systém (části 1., 2. a 6) 2. Věcná práva 3. Smluvní právo 4. Odpovědnost za škodu a bezdůvodné obohacení 5. Trestní právo 6. Správní právo

6 Proměnlivý systém řada pravidel se mění v průběhu hry Nové právní předpisy (a jejich změny) Změny nazírání soudů Rozpory v přístupu různých soudů Nedokonalý systém Nemožnost upravit všechny situace Nedokonalost zákonodárců a soudců Právní rizika podnikání

7 Legislativa Subjekty a zdroje právních rizik Soudy a regulační orgány Jiné subjekty (Zákazníci,dodavatelé, konkurenti) Zaměstnanci Změna právních předpisů Změna výkladu Porušení povinnosti Porušení povinnosti podnik

8 1. Právní a soudní systém

9 Pojem práva Souhrn právních norem jako obecně závazných pravidel chování stanovených (uznaných) státem nebo mezinárodním společenstvím, jejichž porušení stát nebo mezinárodní instituce sankcionují Funkce: usnadnění osobních a obchodních vztahů, ů mechanismus pro řešení sporůů Právo v. morálka, náboženské normy a jiná společenská č pravidla

10 Právo v. jiné systémy y norem Cti otce svého a matku svou Vyživovací povinnost dětí (4. přikázání) vůči rodičům ( 87 zák. o rodině) Nezabiješ (5.) Nesesmilníš (6.) Trestné činy vraždy a zabití ( 140 a 141 nového trestního zákona) Manželé jsou povinni být si věrni ( 18 zák. o rodině) Nepokradeš (7.) Trestný čin krádeže ( 205) Nepromluvíš křivého svědec- tví proti bližnímu svému (8) Křivá výpověď, křivé obvinění ( 345 a 346) Nepožádáš manželky bližního??? svého (9.) Aniž požádáš majetku jeho (10.) Krádež, ochrana vlastnictví

11 Povaha českého práva Český právní systém kontinentální jiné systémy: angloamerický, islámský Právo se dělí zejména: soukromé/veřejné, procesní/hmotné podle odvětví

12 Kde platí tato pravidla? Co není zakázáno, je dovoleno Co není dovoleno, je zakázáno

13 Veřejné/soukromé Veřejnoprávní vztahy regulované normami veřejného práva Stát, kraj, obec Veřejnoprávní normy a regulace Občan nebo právnická osoba Normy soukromoprávní ObčZ, ObchZ, ZP aj. Občan nebo právnická osoba

14 Veřejné: vztahy nadřízenosti a podřízenosti kogentnost t právní úpravy nelze sjednat jinak ústavní, trestní, správní, daňové, sociálního zabezpečení, č životního prostředí... Soukromé: formální rovnost subjektů soukromoprávních vztahů dispozitivnost (autonomie vůle) ochrana slabší strany právo občanské, rodinné, obchodní, pracovní

15 Soukromé Veřejné Trestní Ústavní Správní Procesní Pracovní Obchodní Občanské předpisy

16 Některé principy soukromého práva Formální rovnost stran Autonomie vůle Ochrana slabší strany

17 Prameny práva Normativní právní akty vydané státem (ústavní zákony, zákony, vládní nařízení, vyhlášky): Sbírka zákonů samosprávnými celky (kraji a obcemi):obecně závazné vyhlášky- Smlouvy normativního charakteru (mezinárodní a kolektivní): Sms. Precedenty, tj. rozhodnutí soudů (ne v ČR) Právní principy (jejich prozařování normami jednoduchého práva) Právní obyčeje (ne v ČR) Komunitární právo

18 Závaznost soudního rozhodnutí v ČR Odvolací soud Rozhodne o B. závaznost Soudce A rozhoduje o situaci A. Soudce B rozhodl o situaci B. Soudce C rozhoduje o situaci C. Situace A Situace B Situace C Množina skutkově podobných situací

19 Právo EU je zcela samostatným (autonomním) systémem práva platí na našem území, avšak nelze je podřadit ani pod český národní právní řád, ani pod systém mezinárodního práva (tzv. autonomní systém práva) normativní akty ES (smlouvy primárního práva, směrnice, nařízení aj.) přednost před národním právem bezprostřední použitelnost

20 Ústavní zákony, zejména Ústava a Listina státu Ostatní zákony Nařízení vlády Normativní právní akty Vyhlášky ministerstev aj. nejvyšších orgánů státní správy krajů a obcí smlouvy normativního charakteru Obecně závazné vyhlášky obcí, měst a krajů, nařízení Vnitrostátní (kolektivní smlouvy) Mezinárodní smlouvy obsahují právní normy Komunitární právní akty Primární- zakládající a revidující smlouvy Sekundární: směrnice, ě nařízení, í rozhodnutí

21 Ústavní systém- stém prameny Ústava České republiky (ú.z. č. 1/1993 Sb.) Listina základních práv a svobod Ústavní zákon o vytvoření ř vyšších samosprávných celků (tj. krajů) Další ústavní zákony (o hranicích, o opatřeních při zániku ČSFR) Zákon o Ústavním soudu

22 Ústavní systém - principy py Právní stát Základní práva a svobody Role Ústavního soudu ústavní stížnosti návrhy na zrušení zákona

23 čl. 1:právnístát Právní stát je takový stát, který: je založen na dělbě moci jako garance proti zneužití moci a autoritativní vládě funguje v něm politický pluralismus zajišťuje ochranu práv všech svých občanů stanoví pro všechny své občany a další osoby srozumitelná a přehledná pravidla chování ve formě právních norem, zabezpečuje plnění těchto norem a sám se jimi také řídí (princip předvídatelnosti)

24 DĚLBA MOCI V LEGISLATIVĚ

25 Základní práva a svobody Dělení: občanská, politická, hospodářská Právo na spravedlivý proces (zákonný soudce, veřejnost, rovnost zbraní) Právo na pokojné užívání majetku (stejný obsah, ochrana proti vyvlastnění) Ostatní důležitá základní práva a svobody: Právo na ochranu osobnosti Svoboda shromažďování a sdružování se práva národnostních a etnických menšin hospodářská, sociální a kulturní práva a další

26 Střet práv - příklad Zájem vlády na veřejném pořádku a ochraně utajovaných skutečností Svoboda projevu v. Právo na ochranu osobnosti - pověst a čest - soukromí - projevy osobní povahy

27 Hierarchie n.p.a. Ústavní zákony Zákony Nařízení vlády Vyhlášky ministerstev aj y y j orgánů.

28 Ročník 2009 státní znak Česká republika Částka 3/2009 Sb. Rozeslaná dne Kč 7 ZÁKON ze dne 11. prosince 2008, (schválen hál senátem) ) kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

29 Text končí takto: Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem šestého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 69, 71 a 100, ustanovení čl. XIII a ustanovení čl. XVII bodu 1, která nabývají účinnosti patnáctým dnem po dni jeho vyhlášení. Vlček v. r. Klaus vr v. r. v z. Vondra v. r.

30 Právní normy Kogentní/dispozitivní/definiční iti ní/definiční Nebo: přikazující/ zakazující/ opravňující Části právní normy: hypotéza/dispozice/sankce Výklad norem

31 Kogentní právní norma její účinky nelze vyloučit dohodou stran. Kdo najde ztracenou věc, je povinen ji vydat vlastníkovi Pá Právo na náhradu škody se promlčí za dva roky ode dne, kdy se poškozený dozví o škodě a o tom, kdo za ni odpovídá ( 106 obč. zák.)

32 Dispozitivní iti norma. se použije, jestliže si strany nedohodnou d něco ě jiného Dluh se plní na místě určeném č dohodou d účastníků. Není-li místo plnění takto určeno, je jím bydliště nebo sídlo dlužníka. ( 567 odst. 1 OZ) Plní-li dlužník peněžitý dluh prostřednictvím pošty nebo peněžního ústavu, je dluh splněn okamžikem, kdy byla částka připsána na účet věřitele vedený u peněžního ústavu nebo vyplacením částky věřiteli v hotovosti, není-li dohodnuto jinak. ( 567 odst. 2 OZ)

33 Dispozitivní iti právní norma - příklady Není-li dohodnuto jinak, nájemce je oprávněn přenechat nebytový prostor nebo jeho část do podnájmu pouze na dobu určitou a jen s předchozím písemným souhlasem pronajimatele; smlouva o podnájmu musí mít písemnou formu (zák. o nájmu a podnájmu nebytových prostor).. Pracovní poměr ě založený volbou nebo jmenováním vzniká dnem, který byl stanoven k nástupu do funkce. Práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele, u něhož je tento zaměstnanec dosud v pracovním poměru, tím nejsou dotčena, nedohodnou-li se jinak.

34 Hypotéza (podtržena). stanoví podmínky pro realizaci pravidla chování nebo podmínky pro rozhodnutí: (Např.: kdo najde ztracenou věc, je povinen ji vydat vlastníkovi ( 135 OZ).) Vznikne-li cestujícímu í za přepravy ř škoda, odpovídá za ní dopravce. ( 764 OZ) Z důvodů zvláštního zřetele hodných soud nezruší a nevypořádá spoluvlastnictví přikázáním věci za náhradu nebo prodejem věci a rozdělením výtěžku. ( 142 odst. 3 OZ)

35 Dispozice.. obsahuje vlastní pravidlo chování (jako oprávnění/povinnost příkaz, zákaz) Např.: kdo najde ztracenou věc, je povinen ji vydat vlastníkovi ( 135 OZ).) ) Vznikne-li cestujícímu za přepravy škoda, odpovídá za ní dopravce. ( 764 OZ)

36 Sankce stanoví negativní důsledky porušení dispozice (tedy za porušení zákazu či příkazu) Nemusí být ve stejném ustanovení předpisu, ř může se nacházet i jinde Všeobecné sankce: Náhrada škody Úroky z prodlení (při nesplnění peněžitého závazku)

37 Výklad (interpretace) Podle subjektu, který výklad provádí: Autentický(autorský) Soudní Doktrinální Laický Podle metody (viz další snímek) Podle vztahu výkladu k textu (extenzivní, restriktivní, adekvátní) Zvláštní interpretační pravidla

38 Výklad právní normy Jazykový podle pravidel gramatiky Systematický podle zařazení v systému Logický podle pravidel logiky Historický podle okolností vzniku Teleologický podle účelu zákona Srovnávací = komparativní Podle hierarchie - zákon přednost před vyhl. Pozdější norma má přednost před novější Speciální před obecnou Analogie

39 Právní předpisy a smlouvy hierarchie Pravidlo obsažené v kogentní právní normě Pravidlo obsažené ve smlouvě Pravidlo obsažené v dispozitivní právní normě

40 Právní vztahy Vznikají mezi právními subjekty (fyzické a právnické osoby, stát) Jejich předmětem jsou práva (oprávnění) a povinnosti Vznikají na základě právních skutečností Právní úkony a protiprávní p jednání Právní události:čas, narození..

41 osoby fyzické S4 právnické člověk soukromoprávní veřejnoprávní nasciturus korporace Účelová sdružení majetku S2 stát kraje obce Obchodní společnosti Družstva Občanská sdružení Společenství vlastníků.

42 Snímek 40 S2 S4 účelová sdružení majetku - nadace a fondy Nadace: dosahování obecně prospěšných cílů Účelem nadace nemůže být správa vlastního majetku. SvabZima; Fyzické osoby mají právní způsobilost od narození do smrti Právnické osoby od vzniku (od zápisu do příslušného rejstříku) do zániku dohodou resp. výmazem z příslušného rejstříku SvabZima;

43 Způsobilost Způsobilost mít práva a povinnosti = právní subjektivita (má ji v podstatě každý člověk či právnická osoba). Způsobilost k právním úkonům = Způsobilost k právním úkonům = Schopnost vlastním jednáním nabývat práv a plnit povinnosti (např. uzavřít smlouvu tuto schopnost nabýváme postupně.

44 Kdo má způsobilost k právním úkonům (aneb kdo může uzavírat smlouvy)? Ten, kdo má způsobilost nabývat vlastními právními úkony práva a brát na sebe povinnosti, tj. ten, kdo má způsobilost k právním úkonům u fyzických osob vzniká způsobilost k právním úkonům postupně, v plném rozsahu však zletilostí; nezletilí mohou činit jen takové úkony, které jsou přiměřené rozumové a volní vyspělosti odpovídající jejich věku (zde je zpravidla kritériem i hodnota předmětu) ř právnické osoby mají způsobilost k právním úkonům ů od svého vzniku

45 Jakým způsobem mohou uzavírat smlouvy? Fyzické osoby přímo prostřednictvím zástupce (zmocněnce) ě statutárním t tá orgánem = úkon zastoupeného Právnické osoby pověřeným zaměstnancem = úkon zastoup. prostřednictvím zástupce (zmocněnce) = úkon zástupce

46 Druh zastoupení Příklad na základě zákona zastoupení nezletilých dětí jejich rodiči na základě rozhodnutí zastoupení opatrovníkem stát. orgánu vobčanskoprávním řízení na základě dohody, resp. plné moci zastoupení advokátem

47 Závislé na vůli Právní úkony Protiprávní úkony jednostranné dvou a vícestranné soukromoprávní Právní skutečnosti č ti Různá rozhodnutí soudů a správních orgánů. Trestné činy, správní delikty Nezávislé na vůli Právní události Jiné skutečnosti čas, narození, smrt

48 Právní skutečnosti jiné dělení Skutečnosti v souladu s právem Právní úkony Rozhodnutí orgánů veřejné moci (např. soudů, úřadů aj.) j) Právní události V rozporu s právem Protiprávní úkony Protiprávní stavy

49 Právní skutečnost Jaké právo a komu vznikne? Jaká povinnost komu vznikne? Kupní smlouva Prodávajícímu Kupujícímu právo na kupní povinnost zaplatit cenu Narození dítěte Výpověď z nájemní smlouvy Dítěti právo na výživu a výchovu Pronajímateli právo na to, aby nájemce vyklidil Rodičům vyživovací povinnost Nájemci povinnost nemovitost vyklidit

50 Ochrana subjektivních práv Svépomoc Správní orgány Soudy rozhodci

51 S5 Soustava soudů Nejvyšší soud/ Nejvyšší správní soud Vrchní soud v Praze Vrchní soud v Olomouci 5 krajských soudů a Dva krajské soudy na Moravě Městský soud v Praze (Brno a Ostrava) Okresní soudy v Čechách Okresní soudy na Moravě

52 Snímek 49 S5 V ČR máme v dvouinstanční systém - většinu obchodních věcí jediný soudce (profesionální soudce, resp. Kariérní soudci /na rozdíl od zemí common law/ Laici (pracovní právo, rodinné právo, trestní právo) Správní soudnictví (jednoinstanční - KS - a pak jen kasační stížnost) - soudní postup proti rozhodnutí správních orgánů.) SvabZima;

53 Typický obchodní spor Sporné řízení Příslušnost Krajského soudu (jde-li o částku nad Kč) problémy Nesprávně zvolená místní příslušnost Nesprávně zvolená věcná příslušnost Příslušnost v. Pravomoc Cizí prvek

54 S6 Osoby v civilním řízení Soud Účastníci (zpravidla žalobce a žalovaný někdy též vedlejší účastník) Zástupci a právní zástupci účastníků Svědci a znalci někdy státní zástupce (Veřejnost, tisk)

55 Snímek 51 S6 O.s.ř. je ovládáno zásadou veřejnosti, tzn. že nikomu z veřejnosti nemůže být odepřeno být přítomen v soudní síni. Pouze výjimčně (ochrana státního tajemství, ochrana nezletilých aj. Rozsudek pouze veřejně. SvabZima;

56 Některé zásady obchodního sporu Zásada dispoziční: Povinnost tvrzení (tvrzení musí být provázána s tím, co od soudu požadujeme) Důkazní břemeno každý dokazuje svá tvrzení (výjimky) Zásada kontradiktornosti Zásada veřejnosti

57 Žalobní návrh - petit Na plnění: žalovaný je povinen zaplatit, vydat věc ě atd.) Na určení: určuje se, že existence určitého právního vztahu (žaloba na určení je však reálně možná jen tehdy, jestliže žalobce prokáže, že má na určení naléhavý právní zájem; ten však není dán, je-li možné žalovat přímo na plnění) Na nahrazení projevu vůle jedné ze stran právního vztahu Ve věcech statusových (rozvod apod.) Derivativní žaloba

58 Dojití žaloby soudu = zahájení řízení Rozhodnutí soudu 1. stupně Odvolání Řízení v prvním stupni: zkoumání podmínek řízení, přednesení žaloby, výměna argumentů, dokazování Právní moc event. Exekuční řízení Odvolací řízení Dovolání

59 Dokazování Důkazní prostředky: listiny (smlouvy, faktury, fotodokumentace aj.) znalecký ýposudek výslech svědka a výslech znalce notářský sýzápis áps (viz 78a 8aos o.s.ř.): zajištění důkazu au notářským zápisem jestliže se děj udál v přítomností notáře nebo jestliže osvědčil stav věci - podobně lze využít i exekutorský zápis). výslech účastníka odposlechy? test DNA?

60 Rozhodnutí O průběhu řízení usnesení (jaké důkazy se provedou, kdy se bude konat jednání, zda se povolí změna ě žaloby apod.) Ve věci samé (tzv. meritorní) platební rozkaz rozsudek nebo usnesení Struktura rozhodnutí: záhlaví výrok (rozhodnutí ve věci samé a o nákladech řízení) odůvodnění poučení č o opravných prostředcích

61 Řízení e o odvolání oá Odvolání lze podat do 15 dnů od doručení rozhodnutí soudu prvního stupně proti nepravomocnému rozhodnutí (stačí podat na poště) Odvolací soud může: odmítnout odvolání (podané neoprávněnou osoby nebo je-li odvolání zákonem vyloučeno) rozhodnutí soudu 1. stupně: potvrdit (je-li ve výroku věcně správné) zrušit a vrátit zpět nebo změnit (soud 1.stupně správně zjistil skutkový stav nebo odvolací soud sám doplnil dokazování)

62 Jak se bránit proti pravomocnému rozhodnutí? Dovolání (+ obnova řízení+ žaloba pro zmatečnost), tj. tzv. mimořádné opravné prostředky Ústavní stížnost Stížnost k ESLP

63 Rozhodčí řízení a) rozhodování majetkových sporů nezávislými i a nestrannými rozhodci b) rozhodčí doložka c) jednoinstanční, neveřejné řízení (přezkoumání dalšími rozhodci je nutno výslovně sjednat) d) výkon rozhodčích nálezů soudy e) omezená možnost přezkoumání rozhodčích nálezů soudem

64 Průběh rozhodčího řízení Zahajuje se na návrh Koná se v místě dohodnutém stranami, jinak v místě určeném rozhodci Možná dohoda stran o postupu řízení Možnost vyslýchat svědky či znalce, jen když tito s tím budou souhlasit Rozhodci mohou požádat soud o provedení určitých procesních úkonů ů Ve věci samé rozhodují rozhodci tzv. nálezem, který je exekučním č titulem.

65 Rozhodčí v. soudní řízení Rozhodčí řízení: Rychlost řízení Jediná instance Výběr rozhodců stranami Důvěrnost jednání Soudní řízení Většinou pomalejší Možnost odvolání Soudce je dán Veřejné jednání

66 Podmínky exekuce Exekuční titul (Např. rozsudek soud, rozhodčí nález, notářský či exekutorský zápis se svolením k vykonatelnosti Marné uplynutí lhůty k plnění

67 Způsoby ů provedení exekuce Výkon peněžitých pohledávek Prodejem nemovitostí a movitých věcí Zřízením í soudcovského zástavního práva na nemovitostech Přikázáním pohledávky Srážkami ze mzdy Výkon nepeněžitých pohledávek: vyklizení nemovitosti nebo odebrání věci movité, rozdělení společné věci, provedení prací a výkonů

68 Věcná práva

69 Pojem věci ě a jejich ji tříděníí Věci: hmotné předměty nebo ovladatelné přírodní síly Movité/nemovité (pozemky a stavby) stavba není součástí pozemku (zatím) Věc hlavní součást příslušenství

70 Vlastnické právo = souhrn práv (oprávnění) vlastníka k předmětu vlastnictví: právo předmět vlastnictví držet právo jej užívat právo požívat jeho plody právo disponovat (prodat, pronajmout, darovat) a to nezávisle na existenci moci kohokoli jiného k téže věci a v témže čase (výjimkou je spoluvlastnictví. působí vůči všem absolutní právo s vlastnictvím jsou spojeny i různé povinnosti

71 Podílové Spoluvlastnictví Rozdělení na podíly Předkupní právo ze zákona Bezpodílové (společné jmění manželů)

72 Nabývání a zánik vlastnictví Vznik: zhotovení věci, oddělení plodů od původní věci, vydržení, smíšením s jinou věcí koupě, dědictví, darování, výměna, vyvlastněním a jiný přechod (fúze) Zánik: zničení, spotřebování, opuštění, převod a přechod

73 Nabytí od nevlastníka Základní pravidlo: Od nevlastníka nelze nabýt! Výjimky: 466 obch.zák. kupní smlouva podle obchodního zákoníku princip dobré víry dobrou víru ale musí kupující prokázat dobrá víra se nepředpokládá Zák. o cenných papírech: 20 Koupě od tzv. nepravého dědice

74 Zásahy do vlastnického práva imise; obtěžování či ohrožování jiných osob vyvlastnění: na základě zákona, ve veřejném zájmu a za náhradu věcná břemena

75 Exkurz: právní úprava vyvlastnění Evropská úmluva o lidských právech - čl. 1 Dodatkového protokolu č. 1 Listina zákl. práv a svobod čl.11 odst. 4( (ve veřejném zájmu, na základě zákona a za náhradu). Občanský zákoník odst. 2 (ve veřejném zájmu, nelze-li účelu dosáhnout jinak, na základě zákona, jen pro tento účel a za náhradu) Stavební zákon Speciální zákony (např. obchodní zákoník, zákon o památkové péči, zákon o vodách, energetický zákon, lázeňský zákon) Nový vyvlastňovací zákon (zák. č. 184/2006 Sb.)

76 Věcná břemena omezení vlastníka nemovitosti ve prospěch jiné osoby (oprávněné), kterou je: Vlastník sousední nemovitosti Konkrétně určená osoba nutnost přesné definice povinnost šetřit práva vlastníka zatíženého pozemku za náhradu

77 Povinná nemovitost Oprávněná nemovitost

78 Zástavní právo Vznik: smlouvou, rozhodnutím soudu, správního úřadu. Zástavní věřitel může uspokojit svou pohledávku z prodeje zastavené věci ale nesmí si ji ponechat (resp. nesmí to být v zástavní smlouvě). Zástavce je oprávněn věc prodat i bez souhlasu zástavního věřitele. Zástavní právo k nemovitostem nutné vložit do katastru nemovitostí

79 Smluvní právo

80 Pojem smlouvy, náležitosti, třídění Uzavírání smlouvy a vznik Výklad smlouvy Porušení smlouvy a možnosti zajištění Změna smlouvy Zánik smlouvy Spotřebitelské smlouvy Smluvní typy

81 Smlouva = konsens dvou stran vyjádřený jako dvou- či vícestranný právní úkon, který vytváří práva (oprávnění) a povinnosti mezi stranami smlouvy Princip smluvní volnosti smluvní autonomie: zda, s kým a o čem smlouvu uzavřeme, jaký bude její obsah, jaká bude její forma a též jaký konkrétní typ smlouvy pro konkrétní případ zvolí. (výjimky na dalším obrázku)

82 Principy smluvního práva Meze smluvní volnosti (příklady): kogentní právní předpisyp dobré mravy, resp. zásady poctivého obchodního styku, pravidla hospodářské soutěže Výjimky z principu i smluvní volnosti (příklady) zákonné pojištění v určitých případech, zákaz kartelových dohod veřejné zakázky Ochrana slabší smluvní strany spotřebitelé nezletilí klienti finančních institucí zaměstnanci menšinoví akcionáři

83 Podle formy Třídění smluv ústní písemné (povinně u převodů nemovitostí) ty, které vyžadují zvláštní formu (tj. notářský aj. zápis) konkludentně uzavřené Spotřebitelské/ostatní Dvoustranné/vícestranné Formulářové (adhezní)/ostatní t í

84 Náležitosti ti smluv náležitosti osoby (tj. jednající osoba musí mít způsobilost k právním úkonům) náležitosti právního úkonu; právní úkon musí být učiněn svobodně (bez donucení) vážně (nikoliv v žertu) určitě (např. dostatečně přesné označení stran, předmětu plnění) srozumitelně (lze-li přímo z textu nebo výkladem zjistit obsah) jeho plnění musí být možné požadavek dovolenosti (nesmí být proti zákonu, proti dobrým mravům apod.)

85 Výklad smluv - kritéria úmysl smluvní strany význam, který by mu zpravidla přikládala osoba v postavení osoby, které by projev vůle určen č (tj. nestranný pozorovatel) význam, který se určitým výrazům zpravidla přikládá výklad z jednání stran při uzavířání smlouvy z praxe, kterou strany mezi sebou zavedly z následného áldéh chování stran, pokud to připouští povaha věci výraz připouštějící různý výklad je třeba v pochybnostech vykládat k tíži strany, která jako první v jednání tohoto výrazu použila jestliže je neplatnost právního úkonu stanovena pouze na ochranu některé smluvní strany, může se této neplatnosti dovolávat pouze tato strana.

86 Vznik smlouvy Návrh Musí být určitý a komplexní (musí mít podstatné náležitosti toho kterého smluvního typu) Přijetí výslovně reálnou akceptací Smlouva však nevznikne, jestliže je návrh přijat s výhradami nebo jestliže přijetí obsahuje změny původního návrhu (nebo podmínky).

87 mezi přítomnými Smlouva vzniká přijetím návrhu na místě Návrh smlouvy byl učiněn Návrh odmítnut/ přijat se změnami nebo příjemce nereaguje přijetí včas doručeno 2. straně (navrhovateli smlouvy) Smlouva nevznikne Smlouva vznikne doručením přijetí nebo reálnou akceptací Mezi nepřítomnými Reálná akceptace Přijat včas, ale přijetí bylo doručeno navrhovateli pozdě Přijat pozdě. a navrhovatel vyrozumí příjemce, že považuje návrh za zaniklý navrhovatel neučiní nic navrhovatel přesto vyrozumí příjemce o tom, že smlouva vznikla Smlouva nevznikne Smlouva vznikne

88 Neplatnost t a neúčinnost smluv Neplatnost absolutní; k této neplatnosti se přihlíží kdykoliv; soudy a správní orgány k ní přihlížejí i bez návrhu Neplatnost relativní; může se jí dovolat jen ten, kdo je příslušným právním úkonem dotčen Neúčinnost; právní úkon může být sice platný, ;p ý p ý, ale neúčinný jen vůči některým osobám.

89 Absolutní neplatnost t Úkon nesplňuje náležitosti osoby, předmětu, vůle nebo projevu, tj.: je učiněn ě někým, kdo nemá způsobilost ů k právním úkonům je nesrozumitelný nebo neurčitý je učiněn nesvobodně či nevážně (v žertu) jeho předmětem je plnění nemožné svým obsahem nebo účelem odporuje zákonu (nebo jej obchází) nebo se příčí dobrým mravům

90 Nejdůležitější zajišťovací instituty zástavní právo smluvní: zástavnívěřitel/zástavce označení zástavy, identifikace pohledávky, písemná forma. ručení:věřitel/ručitel smluvní pokuta: věřitel/dlužník zadržovací právo bankovní záruka:banka/dlužník/beneficient k i uznání dluhu (závazku)

91 Změna smluvních vztahů dohoda stran prodlení dlužníka prodlení věřitele postoupení pohledávky převzetí dluhu přistoupení k závazku

92 Porušení smlouvy Pozdní plnění Prodlení dlužníka Možnost odstoupení od smlouvy úrok z prodlení náhrada škody a nákladů dlužník nese riziko škody na věci druhá strana (věřitel) neplní vzájemný závazek nebo je důvodná obava, že jej nesplní věřitel neposkytl součinnost Prodlení nenastává i když plněno pozdě Vadné plnění Věřitel jej přijme Věřitel je nepřijme Dlužník nese odpovědnost za vady Prodlení dlužníka viz shora

93 Důsledky nesplnění smluvní povinnosti Odstoupení od smlouvy Náhrada škody (viz část 5) Odpovědnost os za vady (u některých ě smluvních typů) Úroky z prodlení Zákonný úrok(obč. zák.) 7 procentních bodů nad repo sazbu Smluvní úrok jen v obchodněprávních vztazích

94 Zánik závazků ze smluv Splnění Omluvitelné nesplnění Nedostatek součinnosti věřitele Nemožnost plnění smrt dlužníka, smrt věřitele, zničení věci, nelegálnost Dohoda/narovnání (sporných záležitostí) Uplynutí doby (je-li smlouva na dobu určitou) Smrt dlužníka či věřitele Výpověď Odstoupení od smlouvy Započtení, prekluze, promlčení (je-li namítnuto znamená zánik nároku)

95 Spotřebitelské smlouvy I. Smlouvy kupní, smlouvy o dílo aj., uzavírané mezi dodavatelem a spotřebitelem Spotřebitelské smlouvy se nemohou odchýlit od zákona v neprospěch spotřebitele (výjimka z principu smluvní autonomie/ princip ochrany slabší smluvní strany) Zákon obsahuje výčet zakázaných ustanovení Spotřebitel se nemůže platně vzdát práv, která mu zákon dává (např. práva na odstoupení od smlouvy) Porušení zákona relativní neplatnost

96 Spotřebitelské smlouvy II. Zákaz jednostranně nevýhodných vzorových smluv Zákaz vyloučení nebo omezení odpovědnosti dodavatele za jednání či opomenutí, kterými byla způsobena újma na zdraví nebo smrt Zákaz zvýhodnění dodavatele v otázkách závaznosti smlouvy Zákaz možnosti jednostranného odstoupení od smlouvy dodavatelem bez uvedení důvodu Zákaz jednostranné změny smluvních podmínek, ceny, zákaz převodu práv a povinností ze smlouvy

97 Spotřebitelské smlouvy III. Smlouvy uzavírané mimo obvyklou provozovnu dodavatele (podomní obchod aj.) Prvek překvapení, nemožnost porovnání s jinými výrobky Spotřebitel má širokou možnost odstoupit od smlouvy (7 dní, 1 měsíc, 1 rok); to neplatí, jestliže si návštěvu dodavatele za účelem objednávky předem sjednal

98 Spotřebitelské smlouvy IV. Smlouvy sjednávané na dálku se spotřebiteli prostředky komunikace na dálku Vztahuje se na: Typové dopisy, reklama s objednávkovým tiskopisem, telefonické nabídky (i automatem), rozhlas, videotext, elektronická pošta, teleshopping Nevztahuje se na: prodejní automaty, smlouvy o nemovitostech, o finančních službách, dražby, ubytování, stravována apod. Mohou být použity jen tehdy, jestliže spotřebitel použití neodmítl Srozumitelnost, povinné informace ( 53 odst. 4 a 5 obč.zák.) Rozšířená možnost odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele (14 dnů od převzetí plnění aj.)

99 Kupní smlouva Prodávajícímu vznikne povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat a kupujícímu povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou cenu. U movité věci je ke splnění povinnosti prodávajícího nezbytné faktické uchopení, resp. převzetí věci kupujícím (pokud již kupující věc nemá u sebe). U nemovitostí: vklad do katastru Někdy je nutné i předání dokladů (např. technický ýp průkaz vozidla), je-li jich třeba k užívání věci.

100 Smlouva o dílo = smlouva, kterou zavazuje ten, komu bylo dílo zadáno (zhotovitel díla) vůči objednateli, že je za sjednanou cenu provede na své nebezpečí (dílem je vždy určitá činnost) ) Podstatné náležitosti : vymezení díla (popřípadě předmětu díla) a určení ceny nebo vymezení způsobu jejího j určení (stanovení doby dokončení díla není podstatnou S7 náležitostí) tí)

101 Snímek 96 S7 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, jestliže však nebezpečí škody na zhotovené věci přechází na objednatele později, je rozhodující doba tohoto přechodu. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky s výjimkou vad způsobených: nevhodností věcí dodaných objednatelem nevhodností pokynů objednatele Přechod vlastnictví a rizik k předmětu díla: Jestliže zhotovitel zhotovuje věc u objednatele, na jeho pozemku nebo na pozemku, který objednatel opatřil, objednatel nese nebezpečí škody na zhotovované věci a je jejím vlastníkem, jestliže smlouva nestanoví něco jiného. SvabZima;

102 Nájemní smlouva Strany: pronajímatel -nájemce Nájemní smlouvou pronajímatel umožňuje nájemci užívat individuálně určenou movitou nebo nemovitou věc nebo případně i požívat (brát z věci během jejího j užívání i užitky- plody, jež věc nese) a to dočasně.

103 Nájemní smlouva formy Nájemní smlouva podle obecných ustanovení občanského zákoníku a násl. Nájemní smlouva o nájmu bytu a násl. Smlouva nájmu/podnájmu nebytových prostor zák. č. 116/1990 Sb. Smlouva o nájmu podniku (viz obchodní právo)

104 Smlouva o obchodním zastoupení Smlouvou o obchodním zastoupení se obchodní zástupce zavazuje jako nezávislý podnikatel dlouhodobě pro zastoupeného vyvíjet činnost směřující k uzavírání určitého druhu smluv nebo sjednávat a uzavírat obchody na jeho účet za provizi ve formě: pouhého vyhledávání zájemců o uzavření obchodů prováděním přímých právních úkonů zavazujících zastoupeného (uzavírání vymezených kupních, nájemních, aj. smluv) Výhradní/nevýhradní

105 Smlouva darovací Darovací smlouvou dárce něco bezplatně přenechává nebo slibuje obdarovanému a obdarovaný dar nebo slib přijímá. Tím se liší od smlouvy kupní, kde je cena podstatnou náležitostí smlouvy. Písemná forma u nemovitostí a movitých věcí, které nebyly bezprostředně odevzdány Dárce je povinen upozornit na vady Dárce ácese může ů domáhat vrácení, jestliže e se obdarovaný chová k němu nebo členům jeho rodiny tak, že tím hrubě porušuje dobré mravy

MINIMUM PRÁVNÍ. Mgr. Ladislav Baše Mgr. Michal Holeček

MINIMUM PRÁVNÍ. Mgr. Ladislav Baše Mgr. Michal Holeček Krok k pochopení další vzdělávání pracovníků v sociálních službách, reg. č.: CZ.1.07/3.2.13/03.0029 PRÁVNÍ MINIMUM Mgr. Ladislav Baše Mgr. Michal Holeček PRÁVNÍ MINIMUM Mgr. Ladislav Baše Mgr. Michal Holeček

Více

1. Stát, struktura státní moci

1. Stát, struktura státní moci Část I. Právo - PRA 101 1. Stát, struktura státní moci 1.1. Definice státu politická forma organizace lidské společnosti, která vzniká na určitém stupni jejího vývoje 1.2. Znaky státu státní moc suverenita

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Základy práva. Učební texty k semináři. Autoři: JUDr. Pavel Koukal, Ph.D. (Masarykova univerzita v Brně)

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Základy práva. Učební texty k semináři. Autoři: JUDr. Pavel Koukal, Ph.D. (Masarykova univerzita v Brně) INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Základy práva Učební texty k semináři Autoři: JUDr. Pavel Koukal, Ph.D. (Masarykova univerzita v Brně) Datum: 12. 3. 2010 Centrum pro rozvoj výzkumu pokročilých řídicích

Více

PROJEKT DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA skripta metodických postupů

PROJEKT DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA skripta metodických postupů PROJEKT DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA skripta metodických postupů dynamická rovnováha 09: Aktivní přístup o obhajobě svých práv a k získávání informací o svých právech Dynamická rovnováha: obsah školení 01 Odpovědný

Více

Díl čtvrtý Závazkové právo

Díl čtvrtý Závazkové právo Díl čtvrtý Závazkové právo Závazkové právo obecná část Pojem a charakteristika závazkových vztahů Závazkovým právem rozumíme velkou skupinu občanskoprávních vztahů, které nazýváme závazky. Svou povahou

Více

Úvod do právního systému ČR. www.pravodoskol.cz. K čemu jsou dobré zákony pouhé, chybí-li mravnost? (Quintus Horatius Flaccus)

Úvod do právního systému ČR. www.pravodoskol.cz. K čemu jsou dobré zákony pouhé, chybí-li mravnost? (Quintus Horatius Flaccus) www.pravodoskol.cz Úvod do právního systému ČR K čemu jsou dobré zákony pouhé, chybí-li mravnost? (Quintus Horatius Flaccus) Tato brožura vznikla během realizace projektu Vytvoření středoškolského vzdělávacího

Více

POJEM SOUKROMÉHO PRÁVA

POJEM SOUKROMÉHO PRÁVA POJEM SOUKROMÉHO PRÁVA jedno/dvě z právních odvětví kořeny v římském právu soukromoprávní charakter OP převaha dispozitivních norem smluvní autonomie subsidiarita a specialita perspektivy vývoje OP ČLENĚNÍ

Více

Nový občanský zákoník

Nový občanský zákoník kód předmětu: B_CPr_3 Civilní právo 3 Nový občanský zákoník ZÁVAZKOVÉ PRÁVO David Hozman (2013) hozmand@seznam.cz nebo 21078@mail.vsfs.cz Literatura Dražka, Š, Darovací smlouva podle nového občanského

Více

Testové otázky k písemné části zkoušky mediátora

Testové otázky k písemné části zkoušky mediátora Testové otázky k písemné části zkoušky mediátora (testové otázky jsou zpracovány za použití legislativních zkratek příslušných právních předpisů a vycházejí z právního stavu platného ke dni 12. 12. 2012)

Více

ZÁKLADY PRÁVA II. Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

ZÁKLADY PRÁVA II. Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. ZÁKLADY PRÁVA II Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Na vzniku této studijní opory se podíleli: Jiří Lehký, Mgr. Petr Pruš, Studijní

Více

K NOVELÁM PRÁVNÍHO ŘÁDU,

K NOVELÁM PRÁVNÍHO ŘÁDU, K NOVELÁM PRÁVNÍHO ŘÁDU, SE ZAMĚŘENÍM NA OBLAST BANKOVNICTVÍ Mgr. Jana Koubová, M. iur. comp. Mgr. Jitka Sytařová, LL.M. PALÁC MYSLBEK OVOCNÝ TRH 8 117 19 PRAHA 1 TEL.: 00 420 2 21 41 15 11 FAX: 00 420

Více

Postup při uzavírání smluv a podstatné náležitosti jednotlivých smluvních typů dle občanského a obchodního zákoníku

Postup při uzavírání smluv a podstatné náležitosti jednotlivých smluvních typů dle občanského a obchodního zákoníku Postup při uzavírání smluv a podstatné náležitosti jednotlivých smluvních typů dle občanského a obchodního zákoníku Ing. Renata Rydvalová V Liberci, 26.9.2009 Obsah Úvod... 4 1 Uzavírání smluv dle zákona

Více

Téze k dopadům NOZ a ZOK na členy HK ČR aj. 20. 2. 2014

Téze k dopadům NOZ a ZOK na členy HK ČR aj. 20. 2. 2014 1. ÚVOD Téze k dopadům NOZ a ZOK na členy HK ČR aj. 20. 2. 2014 Tento dokument obsahuje pouze upozornění na některé aspekty, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ ), zákona č. 90/2012 Sb.,

Více

1) Kdy rozhoduje senát / kdy samosoudce

1) Kdy rozhoduje senát / kdy samosoudce Příprava na zápočet z PR1 ZS 2011 (Zahradníková) - vycházím z toho, co nadiktovala na semináři 1) kompetence předsedy senátu a samosoudce / senátu okresního soudce co mohou 2) zvláštní subjekty civilního

Více

Smluvní právo v novém občanském zákoníku

Smluvní právo v novém občanském zákoníku Smluvní právo v novém občanském zákoníku Tato publikace je financována z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Nové soukromé

Více

Rozhodčí řízení v praxi

Rozhodčí řízení v praxi Rozhodčí řízení v praxi Vypracoval: Vladimír Syruček Duben 2006 OBSAH 1) Úvod 6 2) Historie 7 3) Právní úprava mezinárodní arbitráže 8 4) Tuzemské rozhodčí řízení po roce 1948 16 5) Současná právní úprava

Více

Občanské právo hmotné IV

Občanské právo hmotné IV Občanské právo hmotné IV Generováno 2. 6. 2015 A Okruh A.......................................................... A.1 Pojem a funkce závazkového práva......................................... 4 4 A.2

Více

I. Č Á S T Obecná ustanovení

I. Č Á S T Obecná ustanovení I. Č Á S T Obecná ustanovení Seznam zkratek : ObchZ zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů ObčZ zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů ŽivZ zák.

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZIT A V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZIT A V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZIT A V PLZNI F A K U L T A P RÁVNICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE EXEKUCE SE ZAMĚŘENÍM NA ZPŮSOB PRODEJEM MOVITÝCH VĚCÍ JAN OŽANA PLZEŇ 2013 Prohlášení autora o původnosti práce Prohlašuji tímto,

Více

PŘEHLED JUDIKATURY z oblasti věcných práv

PŘEHLED JUDIKATURY z oblasti věcných práv Vecna_prava_1_356_Sestava 1 18.4.13 13:53 Stránka 5 PŘEHLED JUDIKATURY z oblasti věcných práv Úvod............................... 17 Seznam použitých zkratek............. 18 I. vlastnické PRávo..........

Více

Právo a podnikání 2/2012

Právo a podnikání 2/2012 Právo a podnikání 2/2012 Téma vydání 2 2013: Rekodifikace civilního práva I. část Obecný výklad V příštím vydání v dohledné době připravujeme: Rekodifikace civilního práva II. část (Hlavní změny v oblasti

Více

OSOBNÍ VNITROSTÁTNÍ PŘÍLEŽITOSTNÁ DOPRAVA PŘEDMĚT Č.1

OSOBNÍ VNITROSTÁTNÍ PŘÍLEŽITOSTNÁ DOPRAVA PŘEDMĚT Č.1 III. OSOBNÍ VNITROSTÁTNÍ PŘÍLEŽITOSTNÁ DOPRAVA PŘEDMĚT Č.1 OBCHODNĚPRÁVNÍ VZTAHY A PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY 1. Co vyjadřuje pojem způsobilost k právním jednáním nebo též způsobilost k právním úkonům? a) způsobilost

Více

V roce 2012 vydal Petr Otáhal, s. r. o. Jiráskova 490, 738 01 Frýdek Místek

V roce 2012 vydal Petr Otáhal, s. r. o. Jiráskova 490, 738 01 Frýdek Místek Petr Otáhal, s. r. o. 2012 PRÁVO A BYDLENÍ sborník vydaný v rámci realizace projektu s názvem Rozvoj znalostí v oblasti problematiky Právo a bydlení klíčových sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních

Více

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK STRUČNÝ PŘEHLED ZMĚN

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK STRUČNÝ PŘEHLED ZMĚN NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK STRUČNÝ PŘEHLED ZMĚN 1 Obsah 1. Obecná část... 9 Hlavní zásady nové kodifikace jsou především následující:... 9 Vše v jednom, logicky a přehledně... 9 Soukromé právo... 9 Jazyk nového

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA FILOZOFICKÁ

MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA FILOZOFICKÁ MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA FILOZOFICKÁ PRÁVO KAPITOLA 2 SOUKROMÉ PRÁVO DISTANČNÍ VÝUKOVÉ OPORY PRO KOMBINOVANÉ STUDIUM UČITELSTVÍ OBSAH 1. SOUKROMÉ PRÁVO 1.1 Občanské právo 1.2 Obchodní právo 1.3 Pracovní

Více

Obsah. Občanské právo hmotné ČÁST I DÍL I

Obsah. Občanské právo hmotné ČÁST I DÍL I Obsah ČÁST I DÍL I Občanské právo hmotné Občanské právo a občanský zákoník Kapitola 1 Pojem občanského práva................................ 3 Kapitola 2 Metoda občanskoprávní regulace........................

Více

97/1963 Sb. ZÁKON. ze dne 4.prosince 1963. o mezinárodním právu soukromém a procesním

97/1963 Sb. ZÁKON. ze dne 4.prosince 1963. o mezinárodním právu soukromém a procesním 97/1963 Sb. ZÁKON ze dne 4.prosince 1963 o mezinárodním právu soukromém a procesním Změna: 158/1969 Sb. Změna: 234/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb. Změna: 125/2002 Sb. Změna: 37/2004 Sb., 257/2004 Sb. Změna:

Více

Základy podnikání. obchodní právo

Základy podnikání. obchodní právo Základy podnikání obchodní právo 1. Obecná charakteristika obchodního práva 1.1. Pojem, postavení, příslušnost a působnost, zásady obchodního práva 1.2. Charakteristika podnikání, obchodní a živnostenský

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení 219/2000 Sb. ZÁKON ze dne 27. června 2000 o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích ve znění zákonů č. 492/2000 Sb., č. 229/2001 Sb., č. 320/2001 Sb., č. 501/2001 Sb., č. 202/2002

Více

Některé právní otázky získávaní a poskytování finančních prostředkŧ a jiných výhod neziskovými organizacemi

Některé právní otázky získávaní a poskytování finančních prostředkŧ a jiných výhod neziskovými organizacemi Některé právní otázky získávaní a poskytování finančních prostředkŧ JUDr. Karel Pešta, Václav Hodonický Realizováno v rámci Projektu Posilování kapacit NNO v oblasti fundraisingu a dlouhodobého plánování

Více