Vstupní výukové soustředění. JUDr. Petr Zima VŠEM 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vstupní výukové soustředění. JUDr. Petr Zima VŠEM 2011"

Transkript

1

2 Základy práva Vstupní výukové soustředění JUDr. Petr Zima VŠEM 2011

3 Obecné informace Kontakt tel Seminární práce https://www.vsem.cz/data/data/sis-soubory/sp.pdf soubory/sp.pdf Témata a osnovu a literaturu konzultovat předem se mnou Citace pod čarou (tj. na každé stránce), na konci práce přehled použité literatury (nejméně 10 knih či odborných článků a přehled použitých rozhodnutí o odkazem na zdroj. Zaměřené na problém (nesmí jít o volné převyprávění zákonů či učebnice) Doporučené internetové zdroje (jen jako východisko k vlastní práci): nalus.usoud.cz, jinepravo.blogspot.com, Nedoporučuje se citovat: businessinfo.cz, wikipedia

4 Společenské role a právo občan dítě, manžel(ka), rodič, dědic kupující prodávající spotřebitel zaměstnanec - zaměstnavatel jednatel, společník, akcionář, člen představenstva dlužník, věřitel, ručitel, žalobce, žalovaný, obžalovaný (odsouzený)

5 Tématické okruhy 1. Pá Právní a soudní systém (části 1., 2. a 6) 2. Věcná práva 3. Smluvní právo 4. Odpovědnost za škodu a bezdůvodné obohacení 5. Trestní právo 6. Správní právo

6 Proměnlivý systém řada pravidel se mění v průběhu hry Nové právní předpisy (a jejich změny) Změny nazírání soudů Rozpory v přístupu různých soudů Nedokonalý systém Nemožnost upravit všechny situace Nedokonalost zákonodárců a soudců Právní rizika podnikání

7 Legislativa Subjekty a zdroje právních rizik Soudy a regulační orgány Jiné subjekty (Zákazníci,dodavatelé, konkurenti) Zaměstnanci Změna právních předpisů Změna výkladu Porušení povinnosti Porušení povinnosti podnik

8 1. Právní a soudní systém

9 Pojem práva Souhrn právních norem jako obecně závazných pravidel chování stanovených (uznaných) státem nebo mezinárodním společenstvím, jejichž porušení stát nebo mezinárodní instituce sankcionují Funkce: usnadnění osobních a obchodních vztahů, ů mechanismus pro řešení sporůů Právo v. morálka, náboženské normy a jiná společenská č pravidla

10 Právo v. jiné systémy y norem Cti otce svého a matku svou Vyživovací povinnost dětí (4. přikázání) vůči rodičům ( 87 zák. o rodině) Nezabiješ (5.) Nesesmilníš (6.) Trestné činy vraždy a zabití ( 140 a 141 nového trestního zákona) Manželé jsou povinni být si věrni ( 18 zák. o rodině) Nepokradeš (7.) Trestný čin krádeže ( 205) Nepromluvíš křivého svědec- tví proti bližnímu svému (8) Křivá výpověď, křivé obvinění ( 345 a 346) Nepožádáš manželky bližního??? svého (9.) Aniž požádáš majetku jeho (10.) Krádež, ochrana vlastnictví

11 Povaha českého práva Český právní systém kontinentální jiné systémy: angloamerický, islámský Právo se dělí zejména: soukromé/veřejné, procesní/hmotné podle odvětví

12 Kde platí tato pravidla? Co není zakázáno, je dovoleno Co není dovoleno, je zakázáno

13 Veřejné/soukromé Veřejnoprávní vztahy regulované normami veřejného práva Stát, kraj, obec Veřejnoprávní normy a regulace Občan nebo právnická osoba Normy soukromoprávní ObčZ, ObchZ, ZP aj. Občan nebo právnická osoba

14 Veřejné: vztahy nadřízenosti a podřízenosti kogentnost t právní úpravy nelze sjednat jinak ústavní, trestní, správní, daňové, sociálního zabezpečení, č životního prostředí... Soukromé: formální rovnost subjektů soukromoprávních vztahů dispozitivnost (autonomie vůle) ochrana slabší strany právo občanské, rodinné, obchodní, pracovní

15 Soukromé Veřejné Trestní Ústavní Správní Procesní Pracovní Obchodní Občanské předpisy

16 Některé principy soukromého práva Formální rovnost stran Autonomie vůle Ochrana slabší strany

17 Prameny práva Normativní právní akty vydané státem (ústavní zákony, zákony, vládní nařízení, vyhlášky): Sbírka zákonů samosprávnými celky (kraji a obcemi):obecně závazné vyhlášky- Smlouvy normativního charakteru (mezinárodní a kolektivní): Sms. Precedenty, tj. rozhodnutí soudů (ne v ČR) Právní principy (jejich prozařování normami jednoduchého práva) Právní obyčeje (ne v ČR) Komunitární právo

18 Závaznost soudního rozhodnutí v ČR Odvolací soud Rozhodne o B. závaznost Soudce A rozhoduje o situaci A. Soudce B rozhodl o situaci B. Soudce C rozhoduje o situaci C. Situace A Situace B Situace C Množina skutkově podobných situací

19 Právo EU je zcela samostatným (autonomním) systémem práva platí na našem území, avšak nelze je podřadit ani pod český národní právní řád, ani pod systém mezinárodního práva (tzv. autonomní systém práva) normativní akty ES (smlouvy primárního práva, směrnice, nařízení aj.) přednost před národním právem bezprostřední použitelnost

20 Ústavní zákony, zejména Ústava a Listina státu Ostatní zákony Nařízení vlády Normativní právní akty Vyhlášky ministerstev aj. nejvyšších orgánů státní správy krajů a obcí smlouvy normativního charakteru Obecně závazné vyhlášky obcí, měst a krajů, nařízení Vnitrostátní (kolektivní smlouvy) Mezinárodní smlouvy obsahují právní normy Komunitární právní akty Primární- zakládající a revidující smlouvy Sekundární: směrnice, ě nařízení, í rozhodnutí

21 Ústavní systém- stém prameny Ústava České republiky (ú.z. č. 1/1993 Sb.) Listina základních práv a svobod Ústavní zákon o vytvoření ř vyšších samosprávných celků (tj. krajů) Další ústavní zákony (o hranicích, o opatřeních při zániku ČSFR) Zákon o Ústavním soudu

22 Ústavní systém - principy py Právní stát Základní práva a svobody Role Ústavního soudu ústavní stížnosti návrhy na zrušení zákona

23 čl. 1:právnístát Právní stát je takový stát, který: je založen na dělbě moci jako garance proti zneužití moci a autoritativní vládě funguje v něm politický pluralismus zajišťuje ochranu práv všech svých občanů stanoví pro všechny své občany a další osoby srozumitelná a přehledná pravidla chování ve formě právních norem, zabezpečuje plnění těchto norem a sám se jimi také řídí (princip předvídatelnosti)

24 DĚLBA MOCI V LEGISLATIVĚ

25 Základní práva a svobody Dělení: občanská, politická, hospodářská Právo na spravedlivý proces (zákonný soudce, veřejnost, rovnost zbraní) Právo na pokojné užívání majetku (stejný obsah, ochrana proti vyvlastnění) Ostatní důležitá základní práva a svobody: Právo na ochranu osobnosti Svoboda shromažďování a sdružování se práva národnostních a etnických menšin hospodářská, sociální a kulturní práva a další

26 Střet práv - příklad Zájem vlády na veřejném pořádku a ochraně utajovaných skutečností Svoboda projevu v. Právo na ochranu osobnosti - pověst a čest - soukromí - projevy osobní povahy

27 Hierarchie n.p.a. Ústavní zákony Zákony Nařízení vlády Vyhlášky ministerstev aj y y j orgánů.

28 Ročník 2009 státní znak Česká republika Částka 3/2009 Sb. Rozeslaná dne Kč 7 ZÁKON ze dne 11. prosince 2008, (schválen hál senátem) ) kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

29 Text končí takto: Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem šestého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 69, 71 a 100, ustanovení čl. XIII a ustanovení čl. XVII bodu 1, která nabývají účinnosti patnáctým dnem po dni jeho vyhlášení. Vlček v. r. Klaus vr v. r. v z. Vondra v. r.

30 Právní normy Kogentní/dispozitivní/definiční iti ní/definiční Nebo: přikazující/ zakazující/ opravňující Části právní normy: hypotéza/dispozice/sankce Výklad norem

31 Kogentní právní norma její účinky nelze vyloučit dohodou stran. Kdo najde ztracenou věc, je povinen ji vydat vlastníkovi Pá Právo na náhradu škody se promlčí za dva roky ode dne, kdy se poškozený dozví o škodě a o tom, kdo za ni odpovídá ( 106 obč. zák.)

32 Dispozitivní iti norma. se použije, jestliže si strany nedohodnou d něco ě jiného Dluh se plní na místě určeném č dohodou d účastníků. Není-li místo plnění takto určeno, je jím bydliště nebo sídlo dlužníka. ( 567 odst. 1 OZ) Plní-li dlužník peněžitý dluh prostřednictvím pošty nebo peněžního ústavu, je dluh splněn okamžikem, kdy byla částka připsána na účet věřitele vedený u peněžního ústavu nebo vyplacením částky věřiteli v hotovosti, není-li dohodnuto jinak. ( 567 odst. 2 OZ)

33 Dispozitivní iti právní norma - příklady Není-li dohodnuto jinak, nájemce je oprávněn přenechat nebytový prostor nebo jeho část do podnájmu pouze na dobu určitou a jen s předchozím písemným souhlasem pronajimatele; smlouva o podnájmu musí mít písemnou formu (zák. o nájmu a podnájmu nebytových prostor).. Pracovní poměr ě založený volbou nebo jmenováním vzniká dnem, který byl stanoven k nástupu do funkce. Práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele, u něhož je tento zaměstnanec dosud v pracovním poměru, tím nejsou dotčena, nedohodnou-li se jinak.

34 Hypotéza (podtržena). stanoví podmínky pro realizaci pravidla chování nebo podmínky pro rozhodnutí: (Např.: kdo najde ztracenou věc, je povinen ji vydat vlastníkovi ( 135 OZ).) Vznikne-li cestujícímu í za přepravy ř škoda, odpovídá za ní dopravce. ( 764 OZ) Z důvodů zvláštního zřetele hodných soud nezruší a nevypořádá spoluvlastnictví přikázáním věci za náhradu nebo prodejem věci a rozdělením výtěžku. ( 142 odst. 3 OZ)

35 Dispozice.. obsahuje vlastní pravidlo chování (jako oprávnění/povinnost příkaz, zákaz) Např.: kdo najde ztracenou věc, je povinen ji vydat vlastníkovi ( 135 OZ).) ) Vznikne-li cestujícímu za přepravy škoda, odpovídá za ní dopravce. ( 764 OZ)

36 Sankce stanoví negativní důsledky porušení dispozice (tedy za porušení zákazu či příkazu) Nemusí být ve stejném ustanovení předpisu, ř může se nacházet i jinde Všeobecné sankce: Náhrada škody Úroky z prodlení (při nesplnění peněžitého závazku)

37 Výklad (interpretace) Podle subjektu, který výklad provádí: Autentický(autorský) Soudní Doktrinální Laický Podle metody (viz další snímek) Podle vztahu výkladu k textu (extenzivní, restriktivní, adekvátní) Zvláštní interpretační pravidla

38 Výklad právní normy Jazykový podle pravidel gramatiky Systematický podle zařazení v systému Logický podle pravidel logiky Historický podle okolností vzniku Teleologický podle účelu zákona Srovnávací = komparativní Podle hierarchie - zákon přednost před vyhl. Pozdější norma má přednost před novější Speciální před obecnou Analogie

39 Právní předpisy a smlouvy hierarchie Pravidlo obsažené v kogentní právní normě Pravidlo obsažené ve smlouvě Pravidlo obsažené v dispozitivní právní normě

40 Právní vztahy Vznikají mezi právními subjekty (fyzické a právnické osoby, stát) Jejich předmětem jsou práva (oprávnění) a povinnosti Vznikají na základě právních skutečností Právní úkony a protiprávní p jednání Právní události:čas, narození..

41 osoby fyzické S4 právnické člověk soukromoprávní veřejnoprávní nasciturus korporace Účelová sdružení majetku S2 stát kraje obce Obchodní společnosti Družstva Občanská sdružení Společenství vlastníků.

42 Snímek 40 S2 S4 účelová sdružení majetku - nadace a fondy Nadace: dosahování obecně prospěšných cílů Účelem nadace nemůže být správa vlastního majetku. SvabZima; Fyzické osoby mají právní způsobilost od narození do smrti Právnické osoby od vzniku (od zápisu do příslušného rejstříku) do zániku dohodou resp. výmazem z příslušného rejstříku SvabZima;

43 Způsobilost Způsobilost mít práva a povinnosti = právní subjektivita (má ji v podstatě každý člověk či právnická osoba). Způsobilost k právním úkonům = Způsobilost k právním úkonům = Schopnost vlastním jednáním nabývat práv a plnit povinnosti (např. uzavřít smlouvu tuto schopnost nabýváme postupně.

44 Kdo má způsobilost k právním úkonům (aneb kdo může uzavírat smlouvy)? Ten, kdo má způsobilost nabývat vlastními právními úkony práva a brát na sebe povinnosti, tj. ten, kdo má způsobilost k právním úkonům u fyzických osob vzniká způsobilost k právním úkonům postupně, v plném rozsahu však zletilostí; nezletilí mohou činit jen takové úkony, které jsou přiměřené rozumové a volní vyspělosti odpovídající jejich věku (zde je zpravidla kritériem i hodnota předmětu) ř právnické osoby mají způsobilost k právním úkonům ů od svého vzniku

45 Jakým způsobem mohou uzavírat smlouvy? Fyzické osoby přímo prostřednictvím zástupce (zmocněnce) ě statutárním t tá orgánem = úkon zastoupeného Právnické osoby pověřeným zaměstnancem = úkon zastoup. prostřednictvím zástupce (zmocněnce) = úkon zástupce

46 Druh zastoupení Příklad na základě zákona zastoupení nezletilých dětí jejich rodiči na základě rozhodnutí zastoupení opatrovníkem stát. orgánu vobčanskoprávním řízení na základě dohody, resp. plné moci zastoupení advokátem

47 Závislé na vůli Právní úkony Protiprávní úkony jednostranné dvou a vícestranné soukromoprávní Právní skutečnosti č ti Různá rozhodnutí soudů a správních orgánů. Trestné činy, správní delikty Nezávislé na vůli Právní události Jiné skutečnosti čas, narození, smrt

48 Právní skutečnosti jiné dělení Skutečnosti v souladu s právem Právní úkony Rozhodnutí orgánů veřejné moci (např. soudů, úřadů aj.) j) Právní události V rozporu s právem Protiprávní úkony Protiprávní stavy

49 Právní skutečnost Jaké právo a komu vznikne? Jaká povinnost komu vznikne? Kupní smlouva Prodávajícímu Kupujícímu právo na kupní povinnost zaplatit cenu Narození dítěte Výpověď z nájemní smlouvy Dítěti právo na výživu a výchovu Pronajímateli právo na to, aby nájemce vyklidil Rodičům vyživovací povinnost Nájemci povinnost nemovitost vyklidit

50 Ochrana subjektivních práv Svépomoc Správní orgány Soudy rozhodci

51 S5 Soustava soudů Nejvyšší soud/ Nejvyšší správní soud Vrchní soud v Praze Vrchní soud v Olomouci 5 krajských soudů a Dva krajské soudy na Moravě Městský soud v Praze (Brno a Ostrava) Okresní soudy v Čechách Okresní soudy na Moravě

52 Snímek 49 S5 V ČR máme v dvouinstanční systém - většinu obchodních věcí jediný soudce (profesionální soudce, resp. Kariérní soudci /na rozdíl od zemí common law/ Laici (pracovní právo, rodinné právo, trestní právo) Správní soudnictví (jednoinstanční - KS - a pak jen kasační stížnost) - soudní postup proti rozhodnutí správních orgánů.) SvabZima;

53 Typický obchodní spor Sporné řízení Příslušnost Krajského soudu (jde-li o částku nad Kč) problémy Nesprávně zvolená místní příslušnost Nesprávně zvolená věcná příslušnost Příslušnost v. Pravomoc Cizí prvek

54 S6 Osoby v civilním řízení Soud Účastníci (zpravidla žalobce a žalovaný někdy též vedlejší účastník) Zástupci a právní zástupci účastníků Svědci a znalci někdy státní zástupce (Veřejnost, tisk)

55 Snímek 51 S6 O.s.ř. je ovládáno zásadou veřejnosti, tzn. že nikomu z veřejnosti nemůže být odepřeno být přítomen v soudní síni. Pouze výjimčně (ochrana státního tajemství, ochrana nezletilých aj. Rozsudek pouze veřejně. SvabZima;

56 Některé zásady obchodního sporu Zásada dispoziční: Povinnost tvrzení (tvrzení musí být provázána s tím, co od soudu požadujeme) Důkazní břemeno každý dokazuje svá tvrzení (výjimky) Zásada kontradiktornosti Zásada veřejnosti

57 Žalobní návrh - petit Na plnění: žalovaný je povinen zaplatit, vydat věc ě atd.) Na určení: určuje se, že existence určitého právního vztahu (žaloba na určení je však reálně možná jen tehdy, jestliže žalobce prokáže, že má na určení naléhavý právní zájem; ten však není dán, je-li možné žalovat přímo na plnění) Na nahrazení projevu vůle jedné ze stran právního vztahu Ve věcech statusových (rozvod apod.) Derivativní žaloba

58 Dojití žaloby soudu = zahájení řízení Rozhodnutí soudu 1. stupně Odvolání Řízení v prvním stupni: zkoumání podmínek řízení, přednesení žaloby, výměna argumentů, dokazování Právní moc event. Exekuční řízení Odvolací řízení Dovolání

59 Dokazování Důkazní prostředky: listiny (smlouvy, faktury, fotodokumentace aj.) znalecký ýposudek výslech svědka a výslech znalce notářský sýzápis áps (viz 78a 8aos o.s.ř.): zajištění důkazu au notářským zápisem jestliže se děj udál v přítomností notáře nebo jestliže osvědčil stav věci - podobně lze využít i exekutorský zápis). výslech účastníka odposlechy? test DNA?

60 Rozhodnutí O průběhu řízení usnesení (jaké důkazy se provedou, kdy se bude konat jednání, zda se povolí změna ě žaloby apod.) Ve věci samé (tzv. meritorní) platební rozkaz rozsudek nebo usnesení Struktura rozhodnutí: záhlaví výrok (rozhodnutí ve věci samé a o nákladech řízení) odůvodnění poučení č o opravných prostředcích

61 Řízení e o odvolání oá Odvolání lze podat do 15 dnů od doručení rozhodnutí soudu prvního stupně proti nepravomocnému rozhodnutí (stačí podat na poště) Odvolací soud může: odmítnout odvolání (podané neoprávněnou osoby nebo je-li odvolání zákonem vyloučeno) rozhodnutí soudu 1. stupně: potvrdit (je-li ve výroku věcně správné) zrušit a vrátit zpět nebo změnit (soud 1.stupně správně zjistil skutkový stav nebo odvolací soud sám doplnil dokazování)

62 Jak se bránit proti pravomocnému rozhodnutí? Dovolání (+ obnova řízení+ žaloba pro zmatečnost), tj. tzv. mimořádné opravné prostředky Ústavní stížnost Stížnost k ESLP

63 Rozhodčí řízení a) rozhodování majetkových sporů nezávislými i a nestrannými rozhodci b) rozhodčí doložka c) jednoinstanční, neveřejné řízení (přezkoumání dalšími rozhodci je nutno výslovně sjednat) d) výkon rozhodčích nálezů soudy e) omezená možnost přezkoumání rozhodčích nálezů soudem

64 Průběh rozhodčího řízení Zahajuje se na návrh Koná se v místě dohodnutém stranami, jinak v místě určeném rozhodci Možná dohoda stran o postupu řízení Možnost vyslýchat svědky či znalce, jen když tito s tím budou souhlasit Rozhodci mohou požádat soud o provedení určitých procesních úkonů ů Ve věci samé rozhodují rozhodci tzv. nálezem, který je exekučním č titulem.

65 Rozhodčí v. soudní řízení Rozhodčí řízení: Rychlost řízení Jediná instance Výběr rozhodců stranami Důvěrnost jednání Soudní řízení Většinou pomalejší Možnost odvolání Soudce je dán Veřejné jednání

66 Podmínky exekuce Exekuční titul (Např. rozsudek soud, rozhodčí nález, notářský či exekutorský zápis se svolením k vykonatelnosti Marné uplynutí lhůty k plnění

67 Způsoby ů provedení exekuce Výkon peněžitých pohledávek Prodejem nemovitostí a movitých věcí Zřízením í soudcovského zástavního práva na nemovitostech Přikázáním pohledávky Srážkami ze mzdy Výkon nepeněžitých pohledávek: vyklizení nemovitosti nebo odebrání věci movité, rozdělení společné věci, provedení prací a výkonů

68 Věcná práva

69 Pojem věci ě a jejich ji tříděníí Věci: hmotné předměty nebo ovladatelné přírodní síly Movité/nemovité (pozemky a stavby) stavba není součástí pozemku (zatím) Věc hlavní součást příslušenství

70 Vlastnické právo = souhrn práv (oprávnění) vlastníka k předmětu vlastnictví: právo předmět vlastnictví držet právo jej užívat právo požívat jeho plody právo disponovat (prodat, pronajmout, darovat) a to nezávisle na existenci moci kohokoli jiného k téže věci a v témže čase (výjimkou je spoluvlastnictví. působí vůči všem absolutní právo s vlastnictvím jsou spojeny i různé povinnosti

71 Podílové Spoluvlastnictví Rozdělení na podíly Předkupní právo ze zákona Bezpodílové (společné jmění manželů)

72 Nabývání a zánik vlastnictví Vznik: zhotovení věci, oddělení plodů od původní věci, vydržení, smíšením s jinou věcí koupě, dědictví, darování, výměna, vyvlastněním a jiný přechod (fúze) Zánik: zničení, spotřebování, opuštění, převod a přechod

73 Nabytí od nevlastníka Základní pravidlo: Od nevlastníka nelze nabýt! Výjimky: 466 obch.zák. kupní smlouva podle obchodního zákoníku princip dobré víry dobrou víru ale musí kupující prokázat dobrá víra se nepředpokládá Zák. o cenných papírech: 20 Koupě od tzv. nepravého dědice

74 Zásahy do vlastnického práva imise; obtěžování či ohrožování jiných osob vyvlastnění: na základě zákona, ve veřejném zájmu a za náhradu věcná břemena

75 Exkurz: právní úprava vyvlastnění Evropská úmluva o lidských právech - čl. 1 Dodatkového protokolu č. 1 Listina zákl. práv a svobod čl.11 odst. 4( (ve veřejném zájmu, na základě zákona a za náhradu). Občanský zákoník odst. 2 (ve veřejném zájmu, nelze-li účelu dosáhnout jinak, na základě zákona, jen pro tento účel a za náhradu) Stavební zákon Speciální zákony (např. obchodní zákoník, zákon o památkové péči, zákon o vodách, energetický zákon, lázeňský zákon) Nový vyvlastňovací zákon (zák. č. 184/2006 Sb.)

76 Věcná břemena omezení vlastníka nemovitosti ve prospěch jiné osoby (oprávněné), kterou je: Vlastník sousední nemovitosti Konkrétně určená osoba nutnost přesné definice povinnost šetřit práva vlastníka zatíženého pozemku za náhradu

77 Povinná nemovitost Oprávněná nemovitost

78 Zástavní právo Vznik: smlouvou, rozhodnutím soudu, správního úřadu. Zástavní věřitel může uspokojit svou pohledávku z prodeje zastavené věci ale nesmí si ji ponechat (resp. nesmí to být v zástavní smlouvě). Zástavce je oprávněn věc prodat i bez souhlasu zástavního věřitele. Zástavní právo k nemovitostem nutné vložit do katastru nemovitostí

79 Smluvní právo

80 Pojem smlouvy, náležitosti, třídění Uzavírání smlouvy a vznik Výklad smlouvy Porušení smlouvy a možnosti zajištění Změna smlouvy Zánik smlouvy Spotřebitelské smlouvy Smluvní typy

81 Smlouva = konsens dvou stran vyjádřený jako dvou- či vícestranný právní úkon, který vytváří práva (oprávnění) a povinnosti mezi stranami smlouvy Princip smluvní volnosti smluvní autonomie: zda, s kým a o čem smlouvu uzavřeme, jaký bude její obsah, jaká bude její forma a též jaký konkrétní typ smlouvy pro konkrétní případ zvolí. (výjimky na dalším obrázku)

82 Principy smluvního práva Meze smluvní volnosti (příklady): kogentní právní předpisyp dobré mravy, resp. zásady poctivého obchodního styku, pravidla hospodářské soutěže Výjimky z principu i smluvní volnosti (příklady) zákonné pojištění v určitých případech, zákaz kartelových dohod veřejné zakázky Ochrana slabší smluvní strany spotřebitelé nezletilí klienti finančních institucí zaměstnanci menšinoví akcionáři

83 Podle formy Třídění smluv ústní písemné (povinně u převodů nemovitostí) ty, které vyžadují zvláštní formu (tj. notářský aj. zápis) konkludentně uzavřené Spotřebitelské/ostatní Dvoustranné/vícestranné Formulářové (adhezní)/ostatní t í

84 Náležitosti ti smluv náležitosti osoby (tj. jednající osoba musí mít způsobilost k právním úkonům) náležitosti právního úkonu; právní úkon musí být učiněn svobodně (bez donucení) vážně (nikoliv v žertu) určitě (např. dostatečně přesné označení stran, předmětu plnění) srozumitelně (lze-li přímo z textu nebo výkladem zjistit obsah) jeho plnění musí být možné požadavek dovolenosti (nesmí být proti zákonu, proti dobrým mravům apod.)

85 Výklad smluv - kritéria úmysl smluvní strany význam, který by mu zpravidla přikládala osoba v postavení osoby, které by projev vůle určen č (tj. nestranný pozorovatel) význam, který se určitým výrazům zpravidla přikládá výklad z jednání stran při uzavířání smlouvy z praxe, kterou strany mezi sebou zavedly z následného áldéh chování stran, pokud to připouští povaha věci výraz připouštějící různý výklad je třeba v pochybnostech vykládat k tíži strany, která jako první v jednání tohoto výrazu použila jestliže je neplatnost právního úkonu stanovena pouze na ochranu některé smluvní strany, může se této neplatnosti dovolávat pouze tato strana.

86 Vznik smlouvy Návrh Musí být určitý a komplexní (musí mít podstatné náležitosti toho kterého smluvního typu) Přijetí výslovně reálnou akceptací Smlouva však nevznikne, jestliže je návrh přijat s výhradami nebo jestliže přijetí obsahuje změny původního návrhu (nebo podmínky).

87 mezi přítomnými Smlouva vzniká přijetím návrhu na místě Návrh smlouvy byl učiněn Návrh odmítnut/ přijat se změnami nebo příjemce nereaguje přijetí včas doručeno 2. straně (navrhovateli smlouvy) Smlouva nevznikne Smlouva vznikne doručením přijetí nebo reálnou akceptací Mezi nepřítomnými Reálná akceptace Přijat včas, ale přijetí bylo doručeno navrhovateli pozdě Přijat pozdě. a navrhovatel vyrozumí příjemce, že považuje návrh za zaniklý navrhovatel neučiní nic navrhovatel přesto vyrozumí příjemce o tom, že smlouva vznikla Smlouva nevznikne Smlouva vznikne

88 Neplatnost t a neúčinnost smluv Neplatnost absolutní; k této neplatnosti se přihlíží kdykoliv; soudy a správní orgány k ní přihlížejí i bez návrhu Neplatnost relativní; může se jí dovolat jen ten, kdo je příslušným právním úkonem dotčen Neúčinnost; právní úkon může být sice platný, ;p ý p ý, ale neúčinný jen vůči některým osobám.

89 Absolutní neplatnost t Úkon nesplňuje náležitosti osoby, předmětu, vůle nebo projevu, tj.: je učiněn ě někým, kdo nemá způsobilost ů k právním úkonům je nesrozumitelný nebo neurčitý je učiněn nesvobodně či nevážně (v žertu) jeho předmětem je plnění nemožné svým obsahem nebo účelem odporuje zákonu (nebo jej obchází) nebo se příčí dobrým mravům

90 Nejdůležitější zajišťovací instituty zástavní právo smluvní: zástavnívěřitel/zástavce označení zástavy, identifikace pohledávky, písemná forma. ručení:věřitel/ručitel smluvní pokuta: věřitel/dlužník zadržovací právo bankovní záruka:banka/dlužník/beneficient k i uznání dluhu (závazku)

91 Změna smluvních vztahů dohoda stran prodlení dlužníka prodlení věřitele postoupení pohledávky převzetí dluhu přistoupení k závazku

92 Porušení smlouvy Pozdní plnění Prodlení dlužníka Možnost odstoupení od smlouvy úrok z prodlení náhrada škody a nákladů dlužník nese riziko škody na věci druhá strana (věřitel) neplní vzájemný závazek nebo je důvodná obava, že jej nesplní věřitel neposkytl součinnost Prodlení nenastává i když plněno pozdě Vadné plnění Věřitel jej přijme Věřitel je nepřijme Dlužník nese odpovědnost za vady Prodlení dlužníka viz shora

93 Důsledky nesplnění smluvní povinnosti Odstoupení od smlouvy Náhrada škody (viz část 5) Odpovědnost os za vady (u některých ě smluvních typů) Úroky z prodlení Zákonný úrok(obč. zák.) 7 procentních bodů nad repo sazbu Smluvní úrok jen v obchodněprávních vztazích

94 Zánik závazků ze smluv Splnění Omluvitelné nesplnění Nedostatek součinnosti věřitele Nemožnost plnění smrt dlužníka, smrt věřitele, zničení věci, nelegálnost Dohoda/narovnání (sporných záležitostí) Uplynutí doby (je-li smlouva na dobu určitou) Smrt dlužníka či věřitele Výpověď Odstoupení od smlouvy Započtení, prekluze, promlčení (je-li namítnuto znamená zánik nároku)

95 Spotřebitelské smlouvy I. Smlouvy kupní, smlouvy o dílo aj., uzavírané mezi dodavatelem a spotřebitelem Spotřebitelské smlouvy se nemohou odchýlit od zákona v neprospěch spotřebitele (výjimka z principu smluvní autonomie/ princip ochrany slabší smluvní strany) Zákon obsahuje výčet zakázaných ustanovení Spotřebitel se nemůže platně vzdát práv, která mu zákon dává (např. práva na odstoupení od smlouvy) Porušení zákona relativní neplatnost

96 Spotřebitelské smlouvy II. Zákaz jednostranně nevýhodných vzorových smluv Zákaz vyloučení nebo omezení odpovědnosti dodavatele za jednání či opomenutí, kterými byla způsobena újma na zdraví nebo smrt Zákaz zvýhodnění dodavatele v otázkách závaznosti smlouvy Zákaz možnosti jednostranného odstoupení od smlouvy dodavatelem bez uvedení důvodu Zákaz jednostranné změny smluvních podmínek, ceny, zákaz převodu práv a povinností ze smlouvy

97 Spotřebitelské smlouvy III. Smlouvy uzavírané mimo obvyklou provozovnu dodavatele (podomní obchod aj.) Prvek překvapení, nemožnost porovnání s jinými výrobky Spotřebitel má širokou možnost odstoupit od smlouvy (7 dní, 1 měsíc, 1 rok); to neplatí, jestliže si návštěvu dodavatele za účelem objednávky předem sjednal

98 Spotřebitelské smlouvy IV. Smlouvy sjednávané na dálku se spotřebiteli prostředky komunikace na dálku Vztahuje se na: Typové dopisy, reklama s objednávkovým tiskopisem, telefonické nabídky (i automatem), rozhlas, videotext, elektronická pošta, teleshopping Nevztahuje se na: prodejní automaty, smlouvy o nemovitostech, o finančních službách, dražby, ubytování, stravována apod. Mohou být použity jen tehdy, jestliže spotřebitel použití neodmítl Srozumitelnost, povinné informace ( 53 odst. 4 a 5 obč.zák.) Rozšířená možnost odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele (14 dnů od převzetí plnění aj.)

99 Kupní smlouva Prodávajícímu vznikne povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat a kupujícímu povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou cenu. U movité věci je ke splnění povinnosti prodávajícího nezbytné faktické uchopení, resp. převzetí věci kupujícím (pokud již kupující věc nemá u sebe). U nemovitostí: vklad do katastru Někdy je nutné i předání dokladů (např. technický ýp průkaz vozidla), je-li jich třeba k užívání věci.

100 Smlouva o dílo = smlouva, kterou zavazuje ten, komu bylo dílo zadáno (zhotovitel díla) vůči objednateli, že je za sjednanou cenu provede na své nebezpečí (dílem je vždy určitá činnost) ) Podstatné náležitosti : vymezení díla (popřípadě předmětu díla) a určení ceny nebo vymezení způsobu jejího j určení (stanovení doby dokončení díla není podstatnou S7 náležitostí) tí)

101 Snímek 96 S7 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, jestliže však nebezpečí škody na zhotovené věci přechází na objednatele později, je rozhodující doba tohoto přechodu. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky s výjimkou vad způsobených: nevhodností věcí dodaných objednatelem nevhodností pokynů objednatele Přechod vlastnictví a rizik k předmětu díla: Jestliže zhotovitel zhotovuje věc u objednatele, na jeho pozemku nebo na pozemku, který objednatel opatřil, objednatel nese nebezpečí škody na zhotovované věci a je jejím vlastníkem, jestliže smlouva nestanoví něco jiného. SvabZima;

102 Nájemní smlouva Strany: pronajímatel -nájemce Nájemní smlouvou pronajímatel umožňuje nájemci užívat individuálně určenou movitou nebo nemovitou věc nebo případně i požívat (brát z věci během jejího j užívání i užitky- plody, jež věc nese) a to dočasně.

103 Nájemní smlouva formy Nájemní smlouva podle obecných ustanovení občanského zákoníku a násl. Nájemní smlouva o nájmu bytu a násl. Smlouva nájmu/podnájmu nebytových prostor zák. č. 116/1990 Sb. Smlouva o nájmu podniku (viz obchodní právo)

104 Smlouva o obchodním zastoupení Smlouvou o obchodním zastoupení se obchodní zástupce zavazuje jako nezávislý podnikatel dlouhodobě pro zastoupeného vyvíjet činnost směřující k uzavírání určitého druhu smluv nebo sjednávat a uzavírat obchody na jeho účet za provizi ve formě: pouhého vyhledávání zájemců o uzavření obchodů prováděním přímých právních úkonů zavazujících zastoupeného (uzavírání vymezených kupních, nájemních, aj. smluv) Výhradní/nevýhradní

105 Smlouva darovací Darovací smlouvou dárce něco bezplatně přenechává nebo slibuje obdarovanému a obdarovaný dar nebo slib přijímá. Tím se liší od smlouvy kupní, kde je cena podstatnou náležitostí smlouvy. Písemná forma u nemovitostí a movitých věcí, které nebyly bezprostředně odevzdány Dárce je povinen upozornit na vady Dárce ácese může ů domáhat vrácení, jestliže e se obdarovaný chová k němu nebo členům jeho rodiny tak, že tím hrubě porušuje dobré mravy

STŘEDNÍ ŠKOLA PRÁVNÍ PRÁVNÍ AKADEMIE, s.r.o.

STŘEDNÍ ŠKOLA PRÁVNÍ PRÁVNÍ AKADEMIE, s.r.o. STŘEDNÍ ŠKOLA PRÁVNÍ PRÁVNÍ AKADEMIE, s.r.o. Dr. Milady Horákové 447/60, 460 01 Liberec, Tel.: 485 131 035, Fax: 485 131 118, E-mail: prak@prak.cz, URL: http://www.prak.cz Bankovní spojení: ČSOB Liberec

Více

1.1 Obchodní závazkové vztahy 1

1.1 Obchodní závazkové vztahy 1 Obsah Právní předpisy a zkratky IX KAPITOLA 1 Úvod 1 1.1 Obchodní závazkové vztahy 1 KAPITOLA 2 Podnikatel a uzavírání smluv 5 2.1 Jak vzniká smlouva 6 2.2 Zvláštní způsoby uzavření smlouvy 8 2.3 Obsah

Více

Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi

Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. Duben 2012 Právní postavení obce Územní společenství občanů s právem na samosprávu Veřejnoprávní korporace vlastní majetek

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

OBSAH DÍL PRVNÍ OBECNÁ ČÁST... 25

OBSAH DÍL PRVNÍ OBECNÁ ČÁST... 25 Seznam použitých zkratek...................................... 15 Předmluva k prvnímu vydání.................................... 17 Předmluva k druhému vydání................................... 20 Předmluva

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech smluvní pokuty (s přihlédnutím k novému občanskému zákoníku)

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech smluvní pokuty (s přihlédnutím k novému občanskému zákoníku) PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech smluvní pokuty (s přihlédnutím k novému občanskému zákoníku) Předmluva.......................... 11 Seznam použitých zkratek............. 13 IV. URČITOST VYMEZENÍ ZAJIŠŤOVANÉ

Více

OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ Pohledávky 1. běh Prosinec 2013

OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 Odborné školení v rámci projektu Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti RILEXTRADERS reg.č.: CZ.1.04/1.1.02/94.01311 Soudy a soudnictví Vymezení

Více

Otázky a odpovědi ke zkoušce z práva

Otázky a odpovědi ke zkoušce z práva Otázky a odpovědi ke zkoušce z práva 1. Základní metoda regulace respektování rovnosti subjektů rovnost subjektů a. žádný účastník OP vztahu nemůže jednostranně ukládat druhému subjektu povinnosti b. žádný

Více

Otázky ke státní závěrečné zkoušce z Občanského práva hmotného a procesního Platnost od zimního semestru akademického roku 2013/2014

Otázky ke státní závěrečné zkoušce z Občanského práva hmotného a procesního Platnost od zimního semestru akademického roku 2013/2014 Otázky ke státní závěrečné zkoušce z Občanského práva hmotného a procesního Platnost od zimního semestru akademického roku 2013/2014 Pozn.: Každá z otázek může být doplněna položenou podotázkou na hmotněprávní,

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.14 Integrovaná střední škola

Více

ADR a rozhodčí řízení. Přednáška 7-8 VŠFS 2014

ADR a rozhodčí řízení. Přednáška 7-8 VŠFS 2014 ADR a rozhodčí řízení Přednáška 7-8 VŠFS 2014 Určení práva pro rozhodování sporů Vnitrostátní spory Podle příslušné smlouvy Obchodní zvyklosti Mezinárodní spory Smlouva Mezinárodní obchodní zvyklosti a

Více

Kontraktační dovednosti

Kontraktační dovednosti Kontraktační dovednosti 4. TOP TEN v NOZ (nejdůležitější změny u smluvních vztahů) VOŠ SOKRATES letní semestr 2014 Ing. Martina Jiříková Nejdůležitější změny u smluvních vztahů Sjednocení právní úpravy

Více

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 2. května 2016 Řádné opravné Přehled přednášky Řádné opravné Řádné opravné Druhy Řízení nalézací směřuje k vydání, kterým bude zjištěno

Více

Pojmy právo seminář společenské vědy

Pojmy právo seminář společenské vědy Pojmy právo seminář společenské vědy 1. Zákonnost 2. Základní zásady práva 3. Právní vědomí 4. Právní jistota 5. Právo 6. Objektivní a subjektivní právo 7. Právní předpisy 8. Soudní precedens 9. Normativní

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6. Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00021 Právní jednání a obecná část závazkového práva Obsah Právní jednání

Více

Člověk jako občan Občanské právo: kontrolní otázky ze str. 74. 1. Čím se zabývá občanské právo a kde najdeme právní normy, které jej upravují?

Člověk jako občan Občanské právo: kontrolní otázky ze str. 74. 1. Čím se zabývá občanské právo a kde najdeme právní normy, které jej upravují? Člověk jako občan Občanské právo: kontrolní otázky ze str. 74 1. Čím se zabývá občanské právo a kde najdeme právní normy, které jej upravují? Občanské právo upravuje majetkové vztahy a statutární záležitosti

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

ADR a rozhodčí řízení. Přednáška 3 - KS VŠFS 2014

ADR a rozhodčí řízení. Přednáška 3 - KS VŠFS 2014 ADR a rozhodčí řízení Přednáška 3 - KS VŠFS 2014 Rozhodčí soudy /RS/ stálé rozhodčí instituce -rozhodčí soudy (RS) Zřízeny podle právních předpisů státu, kde mají sídlo (zřizovatele) vydávají svá pravidla

Více

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv...

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv... Obsah 1. Obecná teorie státu a práva......................... 13 1.1 Právo a morálka.............................. 13 1.2 Pojem státu a práva............................ 13 1.3 Právní stát...................................

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE NEMOVITOSTI

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE NEMOVITOSTI ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE NEMOVITOSTI Vlastník1: na straně jedné a Zprostředkovatel2: na straně druhé uzavřená, dne /v poté, co účastníci smlouvy sdělili druhé straně, že jim není známa žádná okolnost omezující

Více

TEORIE PRÁVA (ZÁKLADY) JUDr. Martin Šimák, Ph.D.

TEORIE PRÁVA (ZÁKLADY) JUDr. Martin Šimák, Ph.D. TEORIE PRÁVA (ZÁKLADY) JUDr. Martin Šimák, Ph.D. ZÁKLADNÍ POJMY právo: pozitivní (ius positivum) x přirozené (ius naturale) objektivní x subjektivní právní řád v rámci státu právní systémy ( sdružují podobné

Více

Obsah. Úvod 1. Základní právní pojmy 3. Vlastnictví...3 Nabývání vlastnického práva...3. Držba...11 Věc...11 Nemovitost...11 Pozemek...12 Parcela...

Obsah. Úvod 1. Základní právní pojmy 3. Vlastnictví...3 Nabývání vlastnického práva...3. Držba...11 Věc...11 Nemovitost...11 Pozemek...12 Parcela... Obsah Úvod 1 KAPITOLA 1. Základní právní pojmy 3 Vlastnictví..................................................3 Nabývání vlastnického práva..................................3 Kupní smlouva o převodu vlastnictví

Více

téma č. 3: SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY - SMLOUVA O DÍLO V OBČANSKÉM ZÁKONÍKU (OZ) Realizace staveb III. VERONIKA HYNKOVÁ ZS 2004

téma č. 3: SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY - SMLOUVA O DÍLO V OBČANSKÉM ZÁKONÍKU (OZ) Realizace staveb III. VERONIKA HYNKOVÁ ZS 2004 téma č. 3: SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY - SMLOUVA O DÍLO V OBČANSKÉM ZÁKONÍKU (OZ) Realizace staveb III. VERONIKA HYNKOVÁ ZS 2004 ÚVODEM Konkrétní x vzorová smlouva Občanský (OZ) i obchodní (ObchZ)

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Občanské soudní řízení III/2 VY_32_INOVACE_200 3 Název školy Registrační číslo projektu Název

Více

č. 334/2012 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného

č. 334/2012 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného Strana 1874 Sbírka zákonů č. 139 / 2015 Částka 59 139 ZÁKON ze dne 27. května 2015, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních

Více

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk. NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) Sjednocení smluvního práva Koncepční změny občanský zákoník,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti SCHMACHTL CZ, spol. s r. o., IČ: 45797897, se sídlem 252 42 Vestec, Vídeňská 185, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška Předmět: Právo Obor vzdělání: Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005 Školní rok: 2012/2013 Třída: DS5B

Více

OBSAH DÍL TŘETÍ OBECNÁ ČÁST: ZÁVAZKOVÉ PRÁVO... 17

OBSAH DÍL TŘETÍ OBECNÁ ČÁST: ZÁVAZKOVÉ PRÁVO... 17 DÍL TŘETÍ OBECNÁ ČÁST: ZÁVAZKOVÉ PRÁVO... 17 Hlava dvacátá třetí: Obecné otázky závazkového práva... 19 1 Pojem závazkového práva... 19 2 Funkce závazkového práva... 20 3 Systém závazkového práva... 21

Více

listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 AKTUÁLNÍ TÉMA Možnost přezkumu rozhodčích doložek i v probíhajících exekucích Stanovisko občanskoprávního a obchodněprávního kolegia Nejvyššího soudu ČR

Více

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR PRÁVO (zkouška číslo 2) Cíl předmětu Získat základní informace o obsahu a rozsahu právního systému České republiky a oborech práva, které účetní při výkonu své praxe potřebuje s přihlédnutím k aktuálním

Více

Teorie práva Základy práva

Teorie práva Základy práva Teorie práva Základy práva PhDr. et Mgr. Jan Šmíd, Ph.D. Vysoká škola finanční a správní Právní norma a její charakteristiky Právní norma = objektivně existující, obecně závazné pravidlo chování, jehož

Více

116/1990 Sb. ZÁKON. Vymezení pojmu. zrušen. Vznik nájmu. zrušen. Práva a povinnosti pronajimatele a nájemce

116/1990 Sb. ZÁKON. Vymezení pojmu. zrušen. Vznik nájmu. zrušen. Práva a povinnosti pronajimatele a nájemce 116/1990 Sb. ZÁKON ze dne 20. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor ve znění zákonů č. 403/1990 Sb., č. 529/1990 Sb., č. 229/1991 Sb., č. 540/1991 Sb., č. 302/1999 Sb., č. 522/2002 Sb. a č.

Více

Obsah. O autorce... X Seznam použitých zkratek... XI Úvod... XIII OBECNĚ O SMLOUVÁCH A ZÁVAZCÍCH JIMI ZALOŽENÝCH... 1

Obsah. O autorce... X Seznam použitých zkratek... XI Úvod... XIII OBECNĚ O SMLOUVÁCH A ZÁVAZCÍCH JIMI ZALOŽENÝCH... 1 O autorce... X Seznam použitých zkratek... XI Úvod... XIII Část první OBECNĚ O SMLOUVÁCH A ZÁVAZCÍCH JIMI ZALOŽENÝCH... 1 I. Smlouva pojem, vznik... 1 II. Předsmluvní odpovědnost... 3 III. Uzavření smlouvy...

Více

Zákon č. 440/2005 Sb.

Zákon č. 440/2005 Sb. Zákon č. 440/2005 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 403/1990 Sb., zákonem č. 529/1990 Sb.,

Více

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 11. května 2015 Přehled přednášky Poskytovatelé úvěrů a zápůjček Banky Nebankovní instituce Lichváři a jim podobná individua Nejčastější

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb. ze dne 18. prosince 2000,

VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb. ze dne 18. prosince 2000, VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb. ze dne 18. prosince 2000, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů

Více

Metodický list pro kombinovaného studia předmětu CIVILNÍ PROCES. I. soustředění

Metodický list pro kombinovaného studia předmětu CIVILNÍ PROCES. I. soustředění Metodický list pro kombinovaného studia předmětu CIVILNÍ PROCES I. soustředění Název tématického celku: ZÁKLADNÍ ZÁSADY OBČANSKÉHO SOUDNÍHO ŘÍZENÍ Předmětem prvního soustředění je vysvětlení základních

Více

6. PRÁVNÍ SKUTEČNOSTI JAKO

6. PRÁVNÍ SKUTEČNOSTI JAKO TEORIE PRÁVA 6. PRÁVNÍ SKUTEČNOSTI JAKO PŘEDPOKLADY PRÁVNÍHO VZTAHU Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz PRÁVNÍ VZTAH Právní vztah je společenský vztah mezi nejméně dvěma konkrétně určenými právními subjekty,

Více

116/1990 Sb. ZÁKON. ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor

116/1990 Sb. ZÁKON. ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor 116/1990 Sb. ZÁKON ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor Změna: 403/1990 Sb. Změna: 529/1990 Sb. Změna: 229/1991 Sb. Změna: 540/1991 Sb. Změna: 302/1999 Sb. Změna: 522/2002 Sb. Změna:

Více

Smlouva o koupi nemovitosti uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku podle ustanovení 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Smlouva o koupi nemovitosti uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku podle ustanovení 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění Smlouva o koupi nemovitosti uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku podle ustanovení 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění Čl. I. Smluvní strany 1. Město Vizovice Masarykovo

Více

Z ROZHODOVACÍ PRAXE OBECNÝCH SOUDŮ Zákon č. 293/2013 Sb., změna občanského soudního řádu a některých dalších zákonů... 13

Z ROZHODOVACÍ PRAXE OBECNÝCH SOUDŮ Zákon č. 293/2013 Sb., změna občanského soudního řádu a některých dalších zákonů... 13 Obsah Úvod.................................................... 11 Seznam zkratek........................................... 12 Z ROZHODOVACÍ PRAXE OBECNÝCH SOUDŮ Zákon č. 293/2013 Sb., změna občanského

Více

ČÁST PRVNÍ. HLAVA I Obecná ustanovení

ČÁST PRVNÍ. HLAVA I Obecná ustanovení 484/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince 2000, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů

Více

Člověk jako občan a světoobčan aktualizace textu v učebnici na str. 68-69

Člověk jako občan a světoobčan aktualizace textu v učebnici na str. 68-69 Fyzická osoba Člověk jako občan a světoobčan aktualizace textu v učebnici na str. 68-69 Fyzická osoba je právní pojem odlišující člověka od jiných právních subjektů, které mají právní subjektivitu (právnická

Více

Veřejnoprávní činnost 2. ročník ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ

Veřejnoprávní činnost 2. ročník ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ Účastníci řízení=procesní strany Účastníci řízení jsou subjekty řízení, které mají na průběh řízení zásadní vliv a kterým jsou zákonem přiznána práva a povinnosti, které jiným osobám zúčastněným

Více

Pohledávky 1. běh Prosinec 2013

Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 Odborné školení v rámci projektu Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti RILEXTRADERS reg.č.: CZ.1.04/1.1.02/94.01311 Vymáhání pohledávky v soudním

Více

Interpretace práva Právní pomoc Závazkové vztahy Zajištění závazků

Interpretace práva Právní pomoc Závazkové vztahy Zajištění závazků Interpretace práva Právní pomoc Závazkové vztahy Zajištění závazků 4.INTERPRETACE PRÁVA Dělení: a) dle subjektu, který výklad provádí b) dle metody a způsobu výkladu c) dle poměru smyslu právní normy a

Více

Seznam použitých zkratek... 16 Předmluva... 19

Seznam použitých zkratek... 16 Předmluva... 19 Obsah Seznam použitých zkratek... 16 Předmluva... 19 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 21 HLAVA PRVNÍ: Pojem práva... 23 1 Pojem práva ve smyslu objektivním a subjektivním... 23 2 Třídění práva ve smyslu objektivním...

Více

Tento zákon byl s účinností od zrušen a nahrazen novým občanským zákoníkem.

Tento zákon byl s účinností od zrušen a nahrazen novým občanským zákoníkem. Tento zákon byl s účinností od 1.1.2014 zrušen a nahrazen novým občanským zákoníkem. Zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor ve znění k 31.12.2013: 116/1990 Sb. ZÁKON ze dne 23. dubna 1990 o nájmu

Více

ČÁST PRVNÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení

Více

ČÁST PRVNÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 484/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince 2000, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů

Více

ABSOLUTNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz)

ABSOLUTNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) ABSOLUTNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) Absolutní majetková práva Absolutní účinek věcných práv Kogentnost vs. dispozitivnost

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

NOZ Závazkové právo Vybrané otázky. JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D. Katedra občanského práva PF UK elischer@prf.cuni.cz

NOZ Závazkové právo Vybrané otázky. JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D. Katedra občanského práva PF UK elischer@prf.cuni.cz NOZ Závazkové právo Vybrané otázky JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D. Katedra občanského práva PF UK elischer@prf.cuni.cz Systematika a pojmosloví Část čtvrtá : Relativní majetková práva Hlava I Všeobecná

Více

PRÁVO ZÁKLADNÍ POJMY pro žáky.notebook February 19, 2015 ZÁKLADY PRÁVA

PRÁVO ZÁKLADNÍ POJMY pro žáky.notebook February 19, 2015 ZÁKLADY PRÁVA ZÁKLADY PRÁVA PRÁVO ZÁKON soubor platných právních norem (příkazů, zákazů nebo dovolení), které jsou stanovené státem a kterými se řídí pravidla lidského soužití a jsou státem vynucovány konkrétní právní

Více

Obec jako správce majetku a rekodifikace soukromého práva. JUDr. Mgr. Lukáš Váňa, Ph.D.

Obec jako správce majetku a rekodifikace soukromého práva. JUDr. Mgr. Lukáš Váňa, Ph.D. Obec jako správce majetku a rekodifikace soukromého práva JUDr. Mgr. Lukáš Váňa, Ph.D. Obsah 1. Účinnost NOZ 2. Přechodná ustanovení 3. Postup při uzavírání smluv 4. Odpovědnost volených členů orgánů obcí

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

PLATNÉ ZNĚNÍ ČÁSTÍ ZÁKONA č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jichž se návrh novely týká, S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ

PLATNÉ ZNĚNÍ ČÁSTÍ ZÁKONA č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jichž se návrh novely týká, S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ PLATNÉ ZNĚNÍ ČÁSTÍ ZÁKONA č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jichž se návrh novely týká, S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ 1124 (1) Převádí-li se spoluvlastnický podíl na nemovité věci, mají spoluvlastníci

Více

ve znění vyhlášky č. 49/2001 Sb. a vyhlášky č. 110/2004 Sb.

ve znění vyhlášky č. 49/2001 Sb. a vyhlášky č. 110/2004 Sb. 484/2000 Sb.. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince 2000, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů

Více

Právní vztahy a právní skutečnosti

Právní vztahy a právní skutečnosti Právní vztahy a právní skutečnosti INTRO Realizace práva tvorba, aplikace, kontrola zákonnosti vytváření právních vztahů Právní vztah vztah mezi dvěma případně více subjekty, který je regulovaný právem,

Více

POJEM OBČANSKÉHO PRÁVA

POJEM OBČANSKÉHO PRÁVA POJEM OBČANSKÉHO PRÁVA jedno z právních odvětví kořeny v římském právu soukromoprávní charakter OP převaha dispozitivních norem smluvní autonomie subsidiarita a specialita perspektivy vývoje OP ČLENĚNÍ

Více

POVINNÝ PŘEDMĚT: OBCHODNÍ PRÁVO

POVINNÝ PŘEDMĚT: OBCHODNÍ PRÁVO Zkušební okruhy pro Státní závěrečnou zkoušku v bakalářském studijním programu Právní specializace obor Právo a podnikání v akademickém roce 2012/2013 zkušební období: JARO 2013 - ZÁŘÍ 2013 - LEDEN 2014

Více

Obsah. Úvod 12. Změny a doplnění k 1. lednu Obecně o pohledávkách 17

Obsah. Úvod 12. Změny a doplnění k 1. lednu Obecně o pohledávkách 17 Obsah Úvod 12 Změny a doplnění k 1. lednu 2011 13 1 Obecně o pohledávkách 17 1.1 Právní pohled 17 1.1.1 Pojem pohledávka z právního hlediska 17 1.1.2 Důvody vzniku pohledávky 17 1.1.3 Společné pohledávky

Více

Rozhodčí řízení. Přednáška 3-4 VŠFS 2015

Rozhodčí řízení. Přednáška 3-4 VŠFS 2015 Rozhodčí řízení Přednáška 3-4 VŠFS 2015 Právní povaha RŘ - zákon úprava rozhodování majetkových sporů nezávislými a nestrannými rozhodci Výsledkem činnosti rozhodce v rozhodčím řízení nemůže být žádná

Více

Způsobilost k právním úkonům. Právní ochrana lidí s postižením

Způsobilost k právním úkonům. Právní ochrana lidí s postižením Způsobilost k právním úkonům Právní ochrana lidí s postižením 1 Rozhodování lidí s postižením Autonomní - Člověk rozhoduje samostatně, nese důsledky svých rozhodnutí sám a je za ně odpovědný. Náhradní

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastnící

Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastnící Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastnící a 1) Centrum sociálních služeb Tachov, příspěvková organizace, Americká 242, 347 01 Tachov; IČ: 00377805, zastoupené Bc. Lukášem Bardonem, ředitelem (dále jako

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku Prodávající: SAMPRO, s.r.o. Zapsaná v obchodním rejstříku v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21507 Zastoupena: Pavlem Krajčírem jednatelem společnosti

Více

Smlouvy uzavírané obcí

Smlouvy uzavírané obcí Smlouvy uzavírané obcí - vybrané veřejnoprávní aspekty JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. Vysoká škola CEVRO Institut Parlamentní institut Březen 2011 Právní postavení obce Územní společenství občanů s právem

Více

Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění účinném od 1. 9. 2011 SAZEBNÍK POPLATKŮ. Poplatky za řízení

Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění účinném od 1. 9. 2011 SAZEBNÍK POPLATKŮ. Poplatky za řízení Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění účinném od 1. 9. 2011 SAZEBNÍK POPLATKŮ Položka 1 Poplatky za řízení 1. Za návrh na zahájení občanského soudního řízení, jehož předmětem

Více

Základy práva, 23. dubna 2014

Základy práva, 23. dubna 2014 Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 23. dubna 2014 Přehled přednášky Jaké smlouvy jsou využívány k poskytnutí peněz Výpůjčka půjčitel přenechává vypůjčiteli nezuživatelnou

Více

VYVLASTNĚNÍ a nucené omezení vlastnického práva. Filip Dienstbier, 2014

VYVLASTNĚNÍ a nucené omezení vlastnického práva. Filip Dienstbier, 2014 VYVLASTNĚNÍ a nucené omezení vlastnického práva Filip Dienstbier, 2014 Vyvlastnění a nucené omezení vlastnických práv I. Účel II. Ústavní základy III. Základní formy omezení vlastnických práv IV. Obecná

Více

k uzavření kupní smlouvy je nabídkou, pokud je činěno písemně, obsahuje podstatné náležitosti kupní smlouvy tak, aby kupní smlouva mohla být uzavřena

k uzavření kupní smlouvy je nabídkou, pokud je činěno písemně, obsahuje podstatné náležitosti kupní smlouvy tak, aby kupní smlouva mohla být uzavřena Obchodní podmínky pro dodávky zboží společnosti SOLAR, spol.s.r.o.,, se sídlem Palackého 163, Jaroměř, PSČ 551 01, IČ 47473584, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové

Více

TEORIE PRÁVA 8. APLIKACE PRÁVA, AKTY APLIKACE PRÁVA. Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz

TEORIE PRÁVA 8. APLIKACE PRÁVA, AKTY APLIKACE PRÁVA. Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz TEORIE PRÁVA 8. APLIKACE PRÁVA, AKTY APLIKACE PRÁVA Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz APLIKACE PRÁVA Aplikací práva se rozumí kvalifikovaná forma realizace práva uskutečňovaná orgány veřejné moci, při

Více

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OBECNÁ ČÁST. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz)

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OBECNÁ ČÁST. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OBECNÁ ČÁST JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) Nový občanský zákoník (1) Hlavní cíl nové právní úpravy úprava veškerých

Více

ZÁKLADY OBČANSKÉHO PRÁVA. JUDr. et Mgr. Barbora Vlachová 23662@mail.bivs.cz

ZÁKLADY OBČANSKÉHO PRÁVA. JUDr. et Mgr. Barbora Vlachová 23662@mail.bivs.cz ZÁKLADY OBČANSKÉHO PRÁVA JUDr. et Mgr. Barbora Vlachová 23662@mail.bivs.cz OSNOVA PŘEDMĚTU Pojem a předmět úpravy občanského a soukromého práva, vztah k ostatním oborům. Právo veřejné a soukromé. Prameny

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Ročník: vyšší stupeň osmiletého studijního cyklu Gymnázium Globe, s.r.o. CZ.1.07/1.1.00/14.0143 VEŘEJNÉPRÁVO ÚSTAVNÍ PRÁVO SPRÁVNÍ PRÁVO TRESTNÍ PRÁVO FINANČNÍ PRÁVO normy, které

Více

Komerční bankovnictví 7

Komerční bankovnictví 7 Komerční bankovnictví 7 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, PhD., vedoucí katedry financí VŠFS a externí spolupracovník katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Obsah: 1) Obecná východiska 2) Zástavní

Více

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany NÁVRH Smlouva č uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany Kupující: Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen ObčZ ), tuto kupní smlouvu:

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen ObčZ ), tuto kupní smlouvu: KUPNÍ SMLOUVA ATTS Galactic s.r.o., Lannova 2061/8, Nové Město, 110 00, Praha 1 IČO: 035 85 018, C 234253 vedená u Městského soudu v Praze zastoupená jednatelem Tomášem Sobotkou, Myslbekova 1037, Příbor

Více

Příloha SAZEBNÍK POPLATKŮ. Poplatky za řízení

Příloha SAZEBNÍK POPLATKŮ. Poplatky za řízení 549/1991 Sb. - o soudních poplatcích - Příloha SAZEBNÍK POPLATKŮ Položka 1 Poplatky za řízení 1. Za návrh na zahájení občanského soudního řízení, jehož předmětem je peněžité plnění a) do částky 20 000

Více

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smluvní strany Mgr. Roman Pešek, insolvenční správce se sídlem Šantova 719/2, 779 00 Olomouc dále jen budoucí prodávající a.,r.č./ IČ, bytem/místem podnikání.,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. o koupi a prodeji nemovitostí

KUPNÍ SMLOUVA. o koupi a prodeji nemovitostí KUPNÍ SMLOUVA o koupi a prodeji nemovitostí uzavřená podle příslušných ustanovení zákona č 89/2012 Sb, občanského zákoníku, v platném znění, mezi níže uvedenými účastníky: I JUDr Ing Pavel Fabian, IČ:

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

Rozhodčí smlouva (doložka)

Rozhodčí smlouva (doložka) Rozhodčí smlouva (doložka) I. Smluvní strany 1. Berpůjčku s.r.o. se sídlem: Klimentská 1746/52, Nové Město, 110 00 Praha 1 IČ: 014 61 915 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

ve znění vyhlášky č. 49/2001 Sb., vyhlášky č. 110/2004 Sb., vyhlášky č. 617/2004 Sb., vyhlášky č. 277/2006 Sb. a vyhlášky č. 64/2012 Sb.

ve znění vyhlášky č. 49/2001 Sb., vyhlášky č. 110/2004 Sb., vyhlášky č. 617/2004 Sb., vyhlášky č. 277/2006 Sb. a vyhlášky č. 64/2012 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb. ze dne 18. prosince 2000, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška. Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny TEMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška. Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny TEMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška Předmět: Právo Obor vzdělání: Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M005 Školní rok: 2013/2014 Třída: DS

Více

Článek 1 Výklad pojmů

Článek 1 Výklad pojmů P r o v á d ě c í p ř e d p i s, kterým se stanoví podmínky pro prodej a pronájem pozemků zastavěných bytovými domy, funkčně souvisejících pozemků a ostatních pozemků Článek 1 Výklad pojmů 1. Zastavěným

Více

Obsah. O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii

Obsah. O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii 1 Charakteristika obchodní korporace I. Pojmové znaky obchodní korporace... 1 1. Společenství osob... 2 2. Smluvní povaha... 2 3. Společný

Více

Závazky z protiprávních jednání. Obecný výklad

Závazky z protiprávních jednání. Obecný výklad Závazky z protiprávních jednání Obecný výklad Pojem Závazky z protiprávních jednání (někdy též civilní delikty) Vedle smluv velmi častým důvodem vzniku závaz.vztahů Porušením jedné primární povinnosti

Více

(1) Vklad podle 2 lze provést jen na základě pravomocného rozhodnutí příslušného orgánu republiky.

(1) Vklad podle 2 lze provést jen na základě pravomocného rozhodnutí příslušného orgánu republiky. Zákon č. 265/1992 Sb., ze dne 28. dubna 1992 o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb., zákona 90/1996 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 120/2001

Více

Pravidla postupu při prodeji části bytového fondu ve vlastnictví města Zbiroh. Čl. I. Úvodní ustanovení

Pravidla postupu při prodeji části bytového fondu ve vlastnictví města Zbiroh. Čl. I. Úvodní ustanovení Pravidla postupu při prodeji části bytového fondu ve vlastnictví města Zbiroh Čl. I. Úvodní ustanovení 1. Zastupitelstvo města Zbiroh (dále jen zastupitelstvo) svým usnesením č. 16 ze dne 27.4.2016 rozhodlo

Více

1.18. Druhy obchodněprávních smluv smlouva kupní, o dílo, o dopravních službách

1.18. Druhy obchodněprávních smluv smlouva kupní, o dílo, o dopravních službách Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Autor: Ing. Jaroslava Pospíšilová Datum vytvoření: 4. ledna 2013 Ročník: druhý Předmět

Více

ZMĚNY ZÁKONÍKU PRÁCE OD ROKU 2014

ZMĚNY ZÁKONÍKU PRÁCE OD ROKU 2014 ZMĚNY ZÁKONÍKU PRÁCE OD ROKU 2014 Olga Kryštofová 29.1.2014 Zákoník práce (Zákon č. 262/2006 Sb.) je součástí soukromého práva a upravuje právní vztahy vznikající při výkonu závislé práce mezi zaměstnanci

Více

ČÁST ČTVRTÁ ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

ČÁST ČTVRTÁ ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ a) datum, místo, čas a druh provedené dražby, b) označení předmětu dražby a jeho příslušenství, práv a závazků na něm váznoucích a stavu, v němž se předmět dražby nacházel, c) označení dražebníka, navrhovatele

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany:

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany: KUPNÍ SMLOUVA Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka

Více

OBCHODNÍ ZÁVAZKOVÉ VZTAHY

OBCHODNÍ ZÁVAZKOVÉ VZTAHY OBCHODNÍ ZÁVAZKOVÉ VZTAHY (výtah z prezentace ze školení pro advokátní koncipienty ze dne 20. 1. 2010) Obchodní zákoník V zásadě dispozitivní Kogentní Základní ustanovení u smluvních typů Písemná forma

Více