CÏESKEÂ A SLOVENSKEÂ FEDERATIVNIÂ REPUBLIKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CÏESKEÂ A SLOVENSKEÂ FEDERATIVNIÂ REPUBLIKY"

Transkript

1 RocÏnõÂk SbõÂrka zaâkonuê CÏESKE A SLOVENSKE FEDERATIVNI REPUBLIKY CÏ ESKE REPUBLIKY / SLOVENSKE REPUBLIKY CÏ aâstka 58 RozeslaÂna dne 15. cïervna 1992 Cena KcÏs 4, Za kon CÏ eskeâ naârodnõâ rady o staâtnõâ statistice OBSAH: 279. Za kon CÏ eskeâ naârodnõâ rady o neïkteryâch dalsïõâch prïedpokladech pro vyâkon neïkteryâch funkcõâ obsazovanyâch ustanovenõâm nebo jmenovaânõâm prïõâslusïnõâkuê Policie CÏ eskeâ republiky a prïõâslusïnõâkuê Sboru naâpravneâ vyâchovy CÏ eskeâ republiky 280. Za kon CÏ eskeâ naârodnõâ rady o resortnõâch, oborovyâch, podnikovyâch a dalsïõâch zdravotnõâch pojisït'ovnaâch 281. Za kon CÏ eskeâ naârodnõâ rady, kteryâm se meïnõâ a doplnï uje narïõâzenõâ vlaâdy CÏ eskoslovenskeâ socialistickeâ republiky cï. 35/1979 Sb., o uâplataâch ve vodnõâm hospodaârïstvõâ, ve zneïnõâ narïõâzenõâ vlaâdy CÏ eskoslovenskeâ socialistickeâ republiky cï. 91/1988 Sb Za kon CÏ eskeâ naârodnõâ rady, kteryâm se meïnõâ a doplnï uje zaâkon CÏ eskeâ naârodnõâ rady cï. 500/1990 Sb., o puê sobnosti orgaânuê CÏ eskeâ republiky ve veïcech prïevoduê vlastnictvõâ staâtu k neïkteryâm veïcem na jineâ praâvnickeâ nebo fyzickeâ osoby, ve zneïnõâzaâkona CÏ eskeâ naârodnõâ rady cï. 438/1991 Sb., a zaâkon CÏ eskeâ naârodnõâ rady cï. 171/1991 Sb., o puê sobnosti orgaânuê CÏ eskeâ republiky ve veïcech prïevoduê majetku staâtu na jineâ osoby a o Fondu naârodnõâho majetku CÏ eskeâ republiky, ve zneïnõâ pozdeïjsïõâch prïedpisuê RedakcÏnõ sdeï lenõâ o opraveï chyby 278 ZA KON CÏ eskeâ naârodnõâ rady ze dne 15. dubna 1992 o staâtnõâ statistice CÏ eskaâ naârodnõâ rada se usnesla na tomto zaâkoneï: U vodnõâ ustanovenõâ 1 Tento zaâkon upravuje postavenõâ a puê sobnost statistickyâch orgaânuê CÏeske republiky (daâle jen ¹republikaª), postup staâtnõâch orgaânuê republiky prïi provaâdeïnõâ staâtnõâ statistiky a praâva a povinnosti zpravodajskyâch jednotek v souvislosti se zõâskaâvaânõâm statistickyâch uâdajuê a poskytovaânõâm statistickyâch informacõâ. 2 Pro uâcïely tohoto zaâkona a) staâtnõâ statistikou se rozumõâ zõâskaâvaânõâ, zpracovaânõâ, poskytovaânõâ a hodnocenõâ uâdajuê o jevech hromadneâ povahy, zabezpecïovaânõâ jejich porovnatelnosti pro posuzovaânõâ sociaâlnõâho a ekonomickeâho vyâvoje republiky, a tõâm i CÏ eskeâ a Slovenske Federativnõ Republiky (daâle jen ¹federaceª) a jeho souvislostõâ, b) statickyâm zjisït'ovaânõâm se rozumõâ zõâskaâvaânõâ uâdajuê orgaâny staâtnõâ spraâvy od zpravodajskyâch jednotek zpuê sobem odpovõâdajõâcõâm veïdeckyâm poznatkuê m, s vyuzïitõâm vhodnyâch metod a informacïnõâ techniky c) za zpravodajskou jednotku se povazïuje kazïdaâ praâvnickaâ osoba a daâle kazïdaâ fyzickaâ osoba provozujõâcõâ podnikatelskou nebo jinou vyâdeïlecïnou cïinnost podle zvlaâsïtnõâch prïedpisuê, 1 ) d) za uâstrïednõâ orgaâny republiky se povazïujõâ uâstrïednõâ 1 ) 2zaÂkona cï. 513/1991 Sb., obchodnõâ zaâkonõâk.

2 Strana 1570 SbõÂrka zaâkonuê cï. 278 / 1992 CÏ aâstka 58 orgaâny staâtnõâ spraâvy republiky, GeneraÂlnõ prokuratura CÏ eskeâ republiky a StaÂtnõ banka CÏ eskoslovenskaâ ± uâstrïedõâ pro CÏ eskou republiku (daâle jen ¹uÂstrÏednõ orgaâny republikyª), e) za uâstrïednõâ orgaâny federace se povazïujõâ federaâlnõâ uâstrïednõâ orgaâny staâtnõâ spraâvy, GeneraÂlnõ prokuratura CÏ eskeâ a Slovenske Federativnõ Republiky a StaÂtnõ banka cïeskoslovenskaâ. Postavenõ a puê sobnost statistickyâch orgaânuê republiky 3 (1) StatistickyÂmi orgaâny republiky jsou CÏ eskyâ statistickyâ uârïad a uâzemnõâ statistickeâ orgaâny. Statisticke orgaâny se povazïujõâ za orgaâny staâtnõâ spraâvy. (2) Statisticke orgaâny republiky postupujõâ prïi urcïovaânõâ statistickyâch ukazateluê, prïi zõâskaâvaânõâ, zpracovaânõâ a vyhodnocovaânõâ statistickyâch informacõâ nezaâvisle na jinyâch orgaânech tak, aby nebyla narusïena objektivita uâdajuê a nebyly omezeny nebo zkresleny zverïejnï ovaneâ statistickeâ informace. 4 (1) CÏ eskyâ statistickyâ uârïad rïõâdõâ prïedseda, ktereâho jmenuje a odvolaâvaâ prïedsednictvo CÏ eskeâ naârodnõâ rady na naâvrh vlaâdy CÏ eskeâ republiky (daâle jen ¹vlaÂdaª). (2) PrÏedsedu CÏ eskeâho statistickeâho uârïadu zastupujõâ 1. mõâstoprïedseda a dalsïõâ mõâstoprïedsedoveâ, ktereâ na naâvrh prïedsedy CÏ eskeâho statistickeâho uârïadu jmenuje a odvolaâvaâ vlaâda. 5 (1) CÏ eskyâ statistickyâ uârïad a) organizuje na uâzemõâ republiky zjisït'ovaânõâ, shromazïd'ovaânõâ, zpracovaânõâ a hodnocenõâ statistickyâch uâdajuê pro potrïebu republiky a pro potrïebu federace, b) stanovõâ metodiku a statistickeâ ukazatele potrïebneâ pro posuzovaânõâ uârovneï sociaâlnõâho a ekonomickeâho vyâvoje republiky, pokud nejsou jednotneï stanoveny pro celou federaci, c) sestavuje program statistickyâch zjisït'ovaânõâ pro potrïebu republiky, d) na zaâkladeï vyâsledkuê statistickyâch zjisït'ovaânõâ zpracovaâvaâ souhrnneâ analyâzy a prognoâzy sociaâlnõâho a ekonomickeâho vyâvoje republiky, e) vydaâvaâ a poskytuje statistickeâ informace za republiku, informuje verïejnost o sociaâlnõâm a ekonomickeâm vyâvoji republiky a uverïejnï uje vyâsledky statistickyâch zjisït'ovaânõâ, f) vytvaârïõâ informacïnõâ fond staâtnõâch statistickyâch dat, g) sestavuje souhrnneâ charakteristiky za naârodnõâ hospodaârïstvõâ republiky a zpracovaâvaâ a vyhodnocuje je formou naârodnõâch uâcïtuê, h) pro potrïebu republiky vytvaârïõâ statistickeâ klasifikace, statistickeâ cïõâselnõâky a statistickeâ registry, i) organizuje a metodicky rïõâdõâ zpracovaânõâ vyâsledkuê voleb do FederaÂlnõÂho shromaâzïdeïnõâ, CÏ eskeâ naârodnõâ rady a zastupitelstev v obcõâch a vyâsledkuê referenda podle zvlaâsïtnõâch prïedpisuê, j) organizuje a provaâdõâ proveïrky dodrzïovaânõâ povinnostõâ v oblasti staâtnõâ statistiky a uklaâdaâ sankce za jejich porusïenõâ, k) metodicky rïõâdõâ prïideïlovaânõâ identifikacïnõâch cïõâsel a prïideïluje identifikacïnõâ cïõâsla politickyâm stranaâm, cõârkvõâm a naâbozïenskyâm spolecïnostem, obcïanskyâm sdruzïenõâm a zahranicïnõâm subjektuê m nepodnikatelskeâho charakteru, ktereâ majõâ sõâdlo na uâzemõâ republiky, l) je spraâvcem registru zpravodajskyâch jednotek a jejich organizacïnõâch slozïek, m) shromazïd'uje zahranicïnõâ statistickeâ informace pro uâcïely porovnaânõâ uârovneï sociaâlnõâho a ekonomickeâho vyâvoje republiky se zahranicïõâm, n) spolupracuje v oblasti staâtnõâ statistiky se zahranicïnõâmi subjekty, pokud se nejednaâ o mezinaârodnõâ organizace vlaâdnõâ povahy. (2) CÏ eskyâ statistickyâ uârïad v soucïinnosti s FederaÂlnõÂm statistickyâm uârïadem a) stanovõâ statistickeâ ukazatele potrïebneâ pro posuzovaânõâ vyâvoje federace a pro plneïnõâ mezinaârodnõâch zaâvazkuê a urcïuje zpuê sob zõâskaâvaânõâ statistickyâch informacõâ k teïmto uâcïeluê m, b) sestavuje program statistickyâch zjisït'ovaânõâ pro potrïebu federace uplatnï ovaânõâm potrïeb republiky, c) vytvaârïõâ celostaâtnõâ statistickeâ klasifikace, cïõâselnõâky a registry, d) stanovõâ metodiku a zpuê sob vedenõâ systeâmu naârodnõâch uâcïtuê pro potrïebu federace a sestavovaânõâ naârodnõâch uâcïtuê za federaci, e) podõâlõâ se na prïõâpraveï mezinaârodnõâch smluv upravujõâcõâch mezinaârodnõâ spolupraâci v oblasti staâtnõâ statistiky. (3) CÏ eskyâ statistickyâ uârïad rïõâdõâ krajskeâ statistickeâ spraâvy a MeÏstskou statistickou spraâvu pro hlavnõâ meïsto Prahu. 6 (1) Soustavu uâzemnõâch statistickyâch orgaânuê tvorïõâ a) MeÏstska statistickaâ spraâva pro hlavnõâ meïsto Prahu (daâle jen ¹MeÏstska spraâvaª), b) krajskeâ statistickeâ spraâvy pro kraj StrÏedocÏeskyÂ, JihocÏeskyÂ, ZaÂpadocÏeskyÂ, SeverocÏeskyÂ, VyÂchodocÏeskyÂ, Jihomoravsky a Severomoravsky (daâle jen ¹krajske spraâvyª), c) okresnõâ statistickeâ spraâvy pro uâzemnõâ obvody okresuê (daâle jen ¹okresnõ spraâvyª). (2) MeÏstska spraâva a krajskeâ spraâvy jsou rozpocïtovyâmi organizacemi. Krajske spraâvy zajisït'ujõâ osobnõâ a veïcneâ potrïeby i okresnõâch spraâv. (3) V cïele MeÏstske spraâvy a v cïele krajskyâch spraâv je rïeditel, ktereâho jmenuje a odvolaâvaâ prïedseda CÏ eskeâ-

3 CÏ aâstka 58 SbõÂrka zaâkonuê cï. 278 / 1992 Strana 1571 ho statistickeâho uârïadu. V cïele okresnõâ spraâvy je rïeditel, ktereâho jmenuje a odvolaâvaâ rïeditel krajskeâ spraâvy, do jejõâhozï obvodu uâzemnõâ puê sobnosti okresnõâ spraâva patrïõâ. (4) V okrese sõâdla krajskyâch spraâv se okresnõâ spraâvy nezrïizujõâ. 7 Krajske spraâvy a) organizujõâ a provaâdeïjõâ statistickaâ zjisït'ovaânõâ pro potrïebu republiky a pro potrïebu federace v uâzemnõâm obvodu sveâ puê sobnosti, b) zpracovaâvajõâ, vydaâvajõâ a hodnotõâ statistickeâ informace o stavu a vyâvoji ekonomiky a spolecïnosti na uâzemnõâ obvod sveâ puê sobnosti, c) zabezpecïujõâ metodickou a organizacïnõâ prïõâpravu statistickyâch zjisït'ovaânõâ pro potrïebu republiky, kterou je CÏ eskyâ statistickyâ uârïad poveïrïõâ, d) proveïrïujõâ dodrzïovaânõâ povinnostõâ v oblasti staâtnõâ statistiky a uklaâdajõâ sankce za jejich porusïenõâ, e) rïõâdõâ prïideïlovaânõâ identifikacïnõâch cïõâsel v uâzemnõâm obvodu sveâ puê sobnosti, f) zabezpecïujõâ v uâzemnõâm obvodu sveâ puê sobnosti podmõânky potrïebneâ pro zpracovaânõâ vyâsledkuê voleb do FederaÂlnõÂho shromaâzïdeïnõâ, CÏ eskeâ naârodnõâ rady a zastupitelstev v obcõâch a vyâsledkuê referenda, g) v okrese sveâho sõâdla vykonaâvajõâ puê sobnost okresnõâ spraâvy, h) rïõâdõâ okresnõâ spraâvy. 8 MeÏstska spraâva na uâzemõâ hlavnõâho meïsta Prahy a) plnõâ uâkoly krajskyâch spraâv uvedeneâ v 7 põâsm. a) azï f) tohoto zaâkona, b) plnõâ uâkoly okresnõâch spraâv uvedeneâ v 9 põâsm. d) azï g) tohoto zaâkona. 9 Okresnõ spraâvy a) provaâdeïjõâ statistickaâ zjisït'ovaânõâ pro potrïebu republiky a pro potrïebu federace v uâzemnõâm obvodu sveâ puê sobnosti, b) zpracovaâvajõâ, vydaâvajõâ a hodnotõâ statistickeâ informace o stavu a vyâvoji ekonomiky a spolecïnosti za uâzemnõâ obvod sveâ puê sobnosti, c) proveïrïujõâ dodrzïovaânõâ povinnostõâ v oblasti staâtnõâ statistiky a uklaâdajõâ sankce za jejich porusïenõâ, d) zpracovaâvajõâ vyâsledky voleb do FederaÂlnõÂho shromaâzïdeïnõâ a CÏ eskeâ naârodnõâ rady a zastupitelstev v obcõâch a vyâsledky referenda podle zvlaâsïtnõâch prïedpisuê, e) vedou registry zpravodajskyâch jednotek a jejich organizacïnõâch slozïek, f) poskytujõâ soubory identifikacïnõâch cïõâsel orgaânuê m, ktereâ podle zvlaâsïtnõâch prïedpisuê 2 ) prïideïlujõâ identifikacïnõâ cïõâsla praâvnickyâm osobaâm a jejich vnitrïnõâm organizacïnõâm slozïkaâm a daâle fyzickyâm osobaâm vykonaâvajõâcõâm podnikatelskou cïinnost podle zvlaâsïtnõâch prïedpisuê, g) s vyâjimkou prïõâpaduê uvedenyâch v põâsmenu f) prïideïlujõâ identifikacïnõâ cïõâsla praâvnickyâm osobaâm se sõâdlem v uâzemnõâm obvodu sveâ puê sobnosti a jejich organizacïnõâm slozïkaâm a daâle fyzickyâm osobaâm, 3 ) pokud je trvaleâ mõâsto jejich vyâdeïlecïneâ cïinnosti v uâzemnõâm obvodu jejich puê sobnosti, a pokud takoveâ mõâsto nemajõâ, podle mõâsta jejich trvaleâho pobytu. 10 CÏ eskaâ statistickaâ rada (1) PrÏi CÏ eskeâm statistickeâm uârïadeï se zrïizuje poradnõâ orgaân CÏ eskaâ statistickaâ rada (daâle jen ¹radaª). (2) V cïele rady je prïedseda CÏ eskeâho statistickeâho uârïadu. CÏ leny rady jmenuje a odvolaâvaâ vlaâda na naâvrh prïedsedy CÏ eskeâho statistickeâho uârïadu. (3) Rada projednaâvaâ program statistickyâch zjisït'ovaânõâ pro potrïebu republiky, koncepci staâtnõâ statistiky v republice a program statistickyâch zjisït'ovaânõâ pro potrïebu federace. DalsÏõ uâkoly, zpuê sob praâce rady a pocïet jejõâch cïlenuê vymezõâ jejõâ statut, kteryâ vydaâ prïedseda CÏ eskeâho statistickeâho uârïadu po prïedchozõâm schvaâlenõâ vlaâdou. Statisticka zjisït'ovaânõâ 11 (1) Statisticka zjisït'ovaânõâ jsou provaâdeïna pravidelneï, zvlaâsït' organizovanyâmi zjisït'ovaânõâmi, soupisy, scïõâtaânõâm, pruê zkumy, anketami a monografickyâmi sïetrïenõâmi. (2) U daje pro potrïeby staâtnõâ statistiky se zõâskaâvajõâ vycïerpaâvajõâcõâmi nebo vyâbeïrovyâmi statistickyâmi zjisït'ovaânõâmi põâsemnou formou (ve statistickyâch vyâkazech, dotaznõâcõâch a soupisovyâch formulaârïõâch) nebo pomocõâ technickyâch nosicïuê dat. PrÏedaÂvaÂnõ uâdajuê pomocõâ technickyâch nosicïuê dat musõâ odpovõâdat prïijatyâm standarduê m vyhlaâsïenyâm prïõâslusïnyâm uâstrïednõâm orgaânem staâtnõâ spraâvy, kteryâ organizuje statistickaâ zjisït'ovaânõâ. (3) Statisticka zjisït'ovaânõâ, jimizï se zõâskaâvajõâ uâdaje pro potrïebu republiky, se rïõâdõâ programem statistickyâch zjisït'ovaânõâ pro potrïebu republiky a programem statistickyâch zjisït'ovaânõâ pro potrïebu federace. (4) CÏ eskyâ statistickyâ uârïad se podõâlõâ na prïõâpraveï a sestavovaânõâ programu statistickyâch zjisït'ovaânõâ pro potrïebu federace, prïicïemzï uplatnï uje i pozïadavky uâstrïednõâch orgaânuê republiky. 2 ) 47 a 54 zaâkona cï. 455/1991 Sb., o zïivnostenskeâm podnikaânõâ (zïivnostenskyâ zaâkon). 28 zaâkona cï. 513/1991 Sb. 3 ) NaprÏ. zaâkon CÏ NR cï. 128/1990 Sb., o advokacii, zaâkon CÏ NR cï. 209/1990 Sb., o komercïnõâch praâvnõâcõâch a praâvnõâ pomoci jimi poskytovaneâ, zaâkon cï. 237/1991 Sb., o patentovyâch zaâstupcõâch.

4 Strana 1572 SbõÂrka zaâkonuê cï. 278 / 1992 CÏ aâstka 58 (5) Statisticke orgaâny republiky mohou pozïadovat, aby jim staâtnõâ orgaâny republiky poskytly bezplatneï pro vyâlucïneï statistickeâ uâcïely uâdaje, ktereâ zõâskaly statistickyâm zjisït'ovaânõâm nebo jinou svou cïinnostõâ. Tyto orgaâny jsou povinny zïaâdosti statistickyâch orgaânuê republiky vyhoveït, poprïõâpadeï jim umozïnit bezplatnyâ prïõâstup ke svyâm datovyâm zaâkladnaâm. Obce jsou povinny pro vyâlucïneï statistickeâ uâcïely umozïnit statistickyâm orgaânuê m republiky bezplatnyâ prïõâstup ke svyâm datovyâm zaâkladnaâm. 12 (1) ScÏõÂtaÂnõ lidu, domuê a bytuê a ostatnõâ statistickaâ zjisït'ovaânõâ provaâdeïnaâ na uâzemõâ republiky, prïi nichzï vznikaâ jednotlivyâm obyvateluê m zpravodajskaâ povinnost, mohou byât stanovena pouze zaâkonem CÏ eskeâ naârodnõâ rady. (2) StaÂtnõ statistickaâ zjisït'ovaânõâ u obyvatelstva provaâdeïnaâ na uâzemõâ CÏ eskeâ republiky, prïi nichzï nevznikaâ jednotlivyâm obyvateluê m zpravodajskaâ povinnost, jsou vyhlasïovaâna CÏ eskyâm statistickyâm uârïadem jako opatrïenõâ ve SbõÂrce zaâkonuê. Program statistickyâch zjisït'ovaânõâ 13 (1) CÏ eskyâ statistickyâ uârïad sestavuje kazïdorocïneï program statistickyâch zjisït'ovaânõâ pro potrïebu republiky (daâle jen ¹program zjisït'ovaânõâª). (2) Program zjisït'ovaânõâ obsahuje statistickaâ zjisït'ovaânõâ provaâdeïnaâ statistickyâmi orgaânyâ republiky, v nichzï jsou zahrnuty i oduê vodneïneâ pozïadavky mõâstnõâch orgaânuê staâtnõâ spraâvy a samospraâvy na informace ze statistickyâch zjisït'ovaânõâ. Jeho soucïaâstõâ jsou teâzï statistickaâ zjisït'ovaânõâ provaâdeïnaâ uâstrïednõâmi orgaâny republiky. (3) Pro sestavovaânõâ naâvrhu programu zjisït'ovaânõâ a) orgaâny staâtnõâ spraâvy a samospraâvy sdeïlõâ CÏ eskeâmu statistickeâmu uârïadu sveâ pozïadavky na uâdaje ze statistickyâch zjisït'ovaânõâ v prïõâsïtõâm roce do konce brïezna beïzïneâho roku. Do tohoto termõânu sdeïlõâ uâstrïednõâ orgaâny republiky i naâvrhy na vlastnõâ statistickaâ zjisït'ovaânõâ, b) CÏ eskyâ statistickyâ uârïad tyto pozïadavky posoudõâ, zejmeâna s ohledem na zabraâneïnõâ duplicitnõâm statistickyâm zjisït'ovaânõâm a celkoveâ zateïzïovaânõâ zpravodajskyâch jednotek a projednaâ je, vcïetneï vlastnõâch naâvrhuê, se zuâcïastneïnyâmi orgaâny. (4) CÏ eskyâ statisticky uârïad sestaâvõâ naâvrh programu zjisït'ovaânõâ a prïedlozïõâ jej k projednaânõâ radeï. (5) Program zjisït'ovaânõâ schvaluje prïedseda CÏ eskeâho statistickeâho uârïadu. 14 V programu zjisït'ovaânõâ se u kazïdeâho statistickeâho zjisït'ovaânõâ uvaâdõâ a) uâcïel a vyuzïitõâ vyâsledkuê, b) veïcnaâ charakteristika vcïetneï ukazateluê, c) okruh zpravodajskyâch jednotek, d) periodicita a lhuê ty k poskytnutõâ informacõâ, e) rozpocïet naâkladuê, f) orgaân provaâdeïjõâcõâ statistickeâ zjisït'ovaânõâ a zpracovaânõâ. 15 (1) Program zjisït'ovaânõâ uverïejnï uje CÏ eskyâ statistickyâ uârïad ve SbõÂrce zaâkonuê jako opatrïenõâ, a to nejpozdeïji do 30. listopadu roku prïedchaâzejõâcõâho tomu, pro neïjzï byl program sestaven. (2) U pravy a zmeïny programu zjisït'ovaânõâ CÏ eskyâ statistickyâ uârïad prïedlozïõâ k projednaânõâ v radeï a po schvaâlenõâ prïedsedou CÏ eskeâho statistickeâho uârïadu uverïejnõâ ve SbõÂrce zaâkonuê jako opatrïenõâ. 16 (1) U strïednõâ orgaâny republiky provaâdeïjõâ statistickaâ zjisït'ovaânõâ zahrnutaâ do programu zjisït'ovaânõâ. DalsÏõ statistickaâ zjisït'ovaânõâ mohou provaâdeït pouze na zaâkladeï dohody s teïmi, od nichzï pozïadujõâ poskytnutõâ uâdajuê. ProvaÂdeÏnõ teïchto statistickyâch zjisït'ovaânõâ jsou povinny oznaâmit CÏ eskeâmu statistickeâmu uârïadu, kteryâ se vyjadrïuje k jejich realizaci, zejmeâna z hlediska zabraâneïnõâ duplicitnõâm zjisït'ovaânõâm. (2) U strïednõâ orgaâny republiky mohou provaâdeïnõâm statistickyâch zjisït'ovaânõâ poveïrïit specializovanou praâvnickou osobu. (3) MõÂstnõ orgaâny staâtnõâ spraâvy a samospraâvy mohou provaâdeït statistickaâ zjisït'ovaânõâ v uâzemnõâm obvodu sveâ puê sobnosti pouze na zaâkladeï dohody s teïmi, od nichzï pozïadujõâ poskytnutõâ uâdajuê. ProvaÂdeÏnõ teïchto statistickyâch zjisït'ovaânõâ jsou povinny oznaâmit okresnõâ spraâveï, kteraâ se vyjadrïuje k jejich realizaci, zejmeâna z hlediska zabraâneïnõâ duplicitnõâm zjisït'ovaânõâm. (4) PrÏi statistickyâch zjisït'ovaânõâch jsou uvedeneâ orgaâny povinny dodrzïovat stanoveneâ statistickeâ ukazatele, statistickeâ cïõâselnõâky a statistickeâ registry a zabezpecïit ochranu individuaâlnõâch uâdajuê. NaÂklady na statistickaâ zjisït'ovaânõâ 17 (1) NaÂklady pracõâ spojenyâch se zabezpecïenõâm statistickyâch zjisït'ovaânõâ zahrnutyâch do programu zjisït'ovaânõâ a s jejich zpracovaânõâm, s vyâjimkou naâkladuê zpravodajskyâch jednotek, se hradõâ ze staâtnõâho rozpocïtu republiky. (2) OrgaÂny, ktereâ tato zjisït'ovaânõâ provaâdeïjõâ, jsou povinny zabezpecïit uâhradu naâkladuê na jejich provedenõâ a zpracovaânõâ ve svyâch rozpocïtech. (3) NepodarÏõÂ-li se zajistit uâhradu naâkladuê vsïech statistickyâch zjisït'ovaânõâ zahrnutyâch do programu zjisït'ovaânõâ, dohodne CÏ eskyâ statistickyâ uârïad se zuâcïastneïnyâmi orgaâny, kteraâ statistickaâ zjisït'ovaânõâ se neprovedou. O teâto uâpraveï programu zjisït'ovaânõâ informuje CÏ eskyâ statistickyâ uârïad radu a po schvaâlenõâ prïedsedou CÏ eskeâho statistickeâho uârïadu ji uverïejnï uje ve SbõÂrce zaâkonuê jako opatrïenõâ.

5 CÏ aâstka 58 SbõÂrka zaâkonuê cï. 278 / 1992 Strana NaÂklady pracõâ spojenyâch se zabezpecïenõâm statistickyâch zjisït'ovaânõâ pro potrïebu federace vyuzïõâvanyâch i pro potrïebu republiky a s jejich zpracovaânõâm, s vyâjimkou naâkladuê zpravodajskyâch jednotek, se hradõâ ze staâtnõâho rozpocïtu republiky, jen jsou-li zahrnuta v programu staâtnõâch statistickyâch zjisït'ovaânõâ pro potrïebu federace a jen v rozsahu pracõâ zabezpecïovanyâch staâtnõâmi orgaâny republiky. Ostatnõ naâklady pracõâ spojenyâch se zabezpecïenõâm staâtnõâch statistickyâch zjisït'ovaânõâ pro potrïebu federace se ze staâtnõâho rozpocïtu republiky neuhrazujõâ. PoskytovaÂnõ statistickyâch informacõâ 19 (1) CÏ eskyâ statistickyâ uârïad poskytuje bezplatneï statistickeâ informace na zaâkladeï jejich vyzïaâdaânõâ a) prezidentu CÏ eskeâ a Slovenske Federativnõ Republiky, FederaÂlnõÂmu shromaâzïdeïnõâ, vlaâdeï CÏ eskeâ a Slovenske Federativnõ Republiky, b) CÏ eskeâ naârodnõâ radeï a vlaâdeï, c) uâstrïednõâm orgaânuê m federace a uâstrïednõâm orgaânuê m republiky v dohodnuteâm rozsahu, lhuê taâch a periodiciteï, a to informace, ktereâ potrïebujõâ pro svoji cïinnost. (2) U zemnõâ statistickeâ orgaâny poskytujõâ bezplatneï statistickeâ informace mõâstnõâm orgaânuê m staâtnõâ spraâvy a samospraâvy v dohodnuteâm rozsahu, lhuê taâch a periodiciteï. (3) Statisticke orgaâny republiky poskytujõâ v dohodnuteâm rozsahu bezplatneï statistickeâ informace ostatnõâm orgaânuê m staâtnõâ statistiky ve federaci. (4) Statisticke informace za federaci poskytovaneâ orgaânuê m republiky a statistickeâ informace za republiku poskytovaneâ orgaânuê m federace poskytuje CÏ eskyâ statistickyâ uârïad v soucïinnosti s FederaÂlnõÂm statistickyâm uârïadem. 20 (1) Vedle prïõâpaduê uvedenyâch v 19 mohou statistickeâ orgaâny poskytnout statistickeâ informace kazïdeâmu, kdo o neï pozïaâdaâ, a to za cenu stanovepou na zaâkladeï kalkulovanyâch naâkladuê v souladu s cenovyâmi prïedpisy. 4 ) (2) Statisticke informace se poskytujõâ v põâsemneâ formeï nebo na technickyâch nosicïõâch dat. 21 UstanovenõÂmi 9 a 20 nejsou dotcïena ustanovenõâ zvlaâsïtnõâch prïedpisuê o dodrzïovaânõâ staâtnõâho hospodaârïskeâho a sluzïebnõâho tajemstvõâ. 5 ) NaÂstroje k zajisïteïnõâ srovnatelnosti 22 NaÂstroje k zajisïteïnõâ srovnatelnosti statistickyâch dat jsou a) statistickeâ ukazatele, b) statistickeâ cïõâselnõâky, statistickeâ registry a statistickeâ klasifikace, c) identifikacïnõâ cïõâsla. 23 (1) Statisticke ukazatele jsou charakteristiky sociaâlnõâch a ekonomickyâch jevuê slouzïõâcõâch k poznaânõâ stavu a vyâvoje ekonomiky a spolecïnosti a pro analytickeâ a bilancïnõâ praâce v oblasti statistiky. (2) CÏ eskyâ statistickyâ uârïad v soucïinnosti s uâstrïednõâmi orgaâny republiky stanovõâ statistickeâ ukazatele, ktereâ jsou obsahem statistickyâch zjisït'ovaânõâ pro potrïebu republiky, pokud nejsou zahrnuty v souboru statistickyâch ukazateluê stanovenyâch na uârovni federace. (3) Takto urcïeneâ ukazatele se uvaâdeïjõâ zejmeâna v dotaznõâcõâch, vyâkazech a soupisovyâch formulaârïõâch a v jejich prïõâlohaâch (prïõâpadneï na technickyâch nosicïõâch dat) urcïenyâch pro potrïebu republiky a jsou pro zpravodajskeâ jednotky zaâvazneâ. (4) Pokud budou tyto statistickeâ ukazatele pouzïity v rozsaâhlyâch statistickyâch zjisït'ovaânõâch nebo ve zjisït'ovaânõâch dlouhodobeï se opakujõâcõâch, bude jejich urcïenõâ a zpuê sob zõâskaâvaânõâ vyhlaâsïen CÏ eskyâm statistickyâm uârïadem ve SbõÂrce zaâkonuê jako opatrïenõâ. 24 (1) CÏ eskyâ statistickyâ uârïad vyuzïõâvaâ celostaâtneï platneâ klasifikace, cïõâselnõâky a registry. (2) CÏ eskyâ statistickyâ uârïad ve spolupraâci s uâstrïednõâmi orgaâny republiky vytvaârïõâ registr zpravodajskyâch jednotek a jejich organizacïnõâch slozïek, a pokud je to pro potrïebu republiky nezbytneâ vytvaârïõâ dalsïõâ statistickeâ klasifikace, statistickeâ cïõâselnõâky a statistickeâ registry. (3) Registr zpravodajskyâch jednotek a jejich organizacïnõâch slozïek je verïejnyâ seznam, kteryâ obsahuje naâzev (obchodnõâ jmeâno) jednotky, u praâvnickyâch osob sõâdlo, u fyzickyâch osob mõâsto podnikaânõâ, prïõâpadneï adresu trvaleâho bydlisïteï, identifikacïnõâ cïõâslo a prïedmeït podnikaânõâ zpravodajskeâ jednotky. (4) Statisticke klasifikace, statistickeâ cïõâselnõâky a statistickeâ registry vyhlasïuje CÏ eskyâ statistickyâ uârïad ve SbõÂrce zaâkonuê jako opatrïenõâ. Registr zpravodajskyâch jednotek a jejich organizacïnõâch slozïek vydaâvaâ jako samostatnou publikaci, prïõâpadneï na technickeâm nosicïi dat. 4 ) ZaÂkon cï. 526/1990 Sb., o cenaâch. 5 ) ZaÂkon cï. 102/1971 Sb., o ochraneï staâtnõâho tajemstvõâ, ve zneïnõâ pozdeïjsïõâch prïedpisuê. NarÏõÂzenõ vlaâdy CÏ SFR cï. 419/1990 Sb., o zaâkladnõâch skutecïnostech tvorïõâcõâch prïedmeït staâtnõâho tajemstvõâ. NarÏõÂzenõ vlaâdy CÏ SSR cï. 148/1971 Sb., o ochraneï hospodaârïskeâho a sluzïebnõâho tajemstvõâ, ve zneïnõâ pozdeïjsïõâch prïedpisuê.

6 Strana 1574 SbõÂrka zaâkonuê cï. 278 / 1992 CÏ aâstka Statisticke ukazatele ( 23), statistickeâ klasifikace, statistickeâ cïõâselnõâky a statistickeâ registry ( 24) jsou zaâvazneâ pro staâtnõâ orgaâny provaâdeïjõâcõâ statistickaâ zjisït'ovaânõâ a pro zpravodajskeâ jednotky prïi poskytovaânõâ uâdajuê pro statistickaâ zjisït'ovaânõâ podle tohoto zaâkona. 26 IdentifikacÏnõ cïõâslo je nevyâznamovyâ (porïadovyâ) koâd, kteryâ slouzïõâ k jednoznacïneâ identifikaci praâvnickyâch osob a jejich organizacïnõâch slozïek a fyzickyâch osob provozujõâcõâch podnikatelskou nebo jinou vyâdeïlecïnou cïinnost podle zvlaâsïtnõâch prïedpisuê. PouzÏõÂva se pro vytvaârïenõâ celostaâtnõâch registruê, poskytovaânõâ uâdajuê prïi statistickyâch zjisït'ovaânõâch a prïi jejich zpracovaânõâ a v dalsïõâch prïõâpadech, kdy je to uâcïelneâ. 27 (1) PrÏideÏlovaÂnõ identifikacïnõâch cïõâsel praâvnickyâm osobaâm zapsanyâm do obchodnõâho rejstrïõâku a fyzickyâm osobaâm provozujõâcõâm podnikatelskou cïinnost upravujõâ zvlaâsïtnõâ zaâkony. 2 ) Pro tyto uâcïely zajisït'ujõâ statistickeâ orgaâny identifikacïnõâ cïõâsla. (2) OstatnõÂm praâvnickyâm osobaâm a fyzickyâm osobaâm, ktereâ vykonaâvajõâ jinou vyâdeïlecïnou cïinnost podle zvlaâsïtnõâch prïedpisuê, 3 ) prïideïlujõâ identifikacïnõâ cïõâsla statistickeâ orgaâny republiky. (3) IdentifikacÏnõ cïõâslo muê zïe byât prïideïleno teâzï odsïteïpneâmu zaâvodu a jineâ organizacïnõâ jednotce podniku s obdobnyâm postavenõâm. Zpravodajska povinnost 28 (1) Zpravodajske jednotky jsou povinny poskytovat vsïechny pozïadovaneâ uâdaje pro statistickaâ zjisït'ovaânõâ obsazïenaâ v programu zjisït'ovaânõâ. Tyto uâdaje jsou povinny poskytovat uâplneï, spraâvneï, pravdiveï a vcïas. Zpravodajske jednotky poskytujõâ uâdaje pro statistickaâ zjisït'ovaânõâ podle 11 odst. 2. (2) Od fyzickyâch osob, provozujicõâch podnikatelskou nebo jinou vyâdeïlecïnou cïinnost podle zvlaâsïtnõâch prïedpisuê, lze pozïadovat pouze uâdaje tyâkajõâcõâ se teâto cïinnosti. (3) SplneÏnõ zpravodajskeâ povinnosti nelze odmõâtnout s odvolaânõâm na ustanovenõâ zvlaâsïtnõâch prïedpisuê o dodrzïovaânõâ staâtnõâho, hospodaârïskeâho, bankovnõâho, obchodnõâho a sluzïebnõâho tajemstvõâ a zaâkonem stanovenou povinnost mlcïenlivosti. 5 ) (4) NaÂklady spojeneâ se splneïnõâm zpravodajskeâ povinnosti nese zpravodajskaâ jednotka. 29 Ke splneïnõâ zpravodajskeâ povinnosti vytvaârïejõâ zpravodajskeâ jednotky vcïas potrïebneâ prïedpoklady, zejmeâna vedenõâm evidence nezbytneâ pro vykazovaânõâ uâdajuê stanovenyâch v programu zjisït'ovaânõâ. 30 JestlizÏe zpravodajskaâ jednotka neposkytne pozïadovaneâ uâdaje pro statistickaâ zjisït'ovaânõâ uâplneï, spraâvneï, pravdiveï a vcïas, jsou statistickeâ orgaâny opraâvneïny zabezpecïit zjisïteïnõâ potrïebnyâch uâdaluê na jejõâ naâklady. Zpravodajska jednotka je povinna poskytnout pro toto zjisïteïnõâ potrïebneâ podklady a umozïnit tomu, kdo zjisïteïnõâ provaâdõâ, vstup do prostoruê, jichzï se zjisït'ovaânõâ tyâkaâ. 31 (1) Zpravodajske jednotky jsou povinny v souvislosti s provaâdeïnõâm statistickyâch zjisït'ovaânõâ a proveïrek umozïnit pracovnõâkuê m statistickyâch orgaânuê republiky vstup do objektuê, mõâstnostõâ a ostatnõâch prostoruê, ktereâ jsou prïedmeïtem nebo mõâstem zjisït'ovaânõâ nebo proveïrïovaânõâ. PracovnõÂci statistickyâch orgaânuê republiky jsou opraâvneïni pozïadovat potrïebneâ informace a vysveïtlenõâ a nahlõâzïet do podkladuê. (2) PracovnõÂci statistickyâch orgaânuê republiky mohou vstupovat do obydlõâ jen tehdy, jsou-li uzïõâvaâna k podnikaânõâ nebo jineâ vyâdeïlecïneâ cïinnosti a je-li to nutneâ ke splneïnõâ uâcïelu statistickeâho zjisït'ovaânõâ nebo proveïrky. (3) Za sïkody zpuê sobeneâ pracovnõâky statistickyâch orgaânuê v souvislosti s jejich cïinnostõâ podle odstavcuê 1 a 2 odpovõâdaâ staât; teâto odpoveïdnosti se nemuê zïe zprostit. Ochrana individuaâlnõâch dat 32 (1) U daje ze statistickyâch zjisït'ovaânõâ provaâdeïnyâch podle tohoto zaâkona tyâkajõâcõâ se jednotlivyâch praâvnickyâch a fyzickyâch osob (daâle jen ¹individuaÂlnõ uâdajeª) nesmeïjõâ byât bez souhlasu teïchto osob zverïejnï ovaâny ani komukoliv sdeïlovaâny a nesmõâ jich byât pouzïito pro jineâ nezï statistickeâ uâcïely. (2) Ustanovenõ odstavce 1 neplatõâ, pokud jde o uâdaje o hospodarïenõâ staâtnõâho podniku poskytovaneâ jeho zakladateli. (3) Souhlas podle odstavce 1 musõâ mõât põâsemnou formu a musõâ z neïho byât zrïejmeâ, o jakyâ individuaâlnõâ uâdaj se jednaâ a jak, poprïõâpadeï kyâm maâ byât vyuzïit. 33 Pro vyâlucïneï statistickeâ uâcïely mohou orgaâny, ktereâ provaâdeïjõâ statistickaâ zjisït'ovaânõâ, odevzdat individuaâlnõâ uâdaje jinyâm praâvnickyâm osobaâm odpoveïdnyâm za zpracovaânõâ statistickyâch zjisït'ovaânõâ provaâdeïnyâch podle tohoto zaâkona. 34 (1) PracovnõÂci statistickyâch orgaânuê republiky, pracovnõâci jinyâch staâtnõâch orgaânuê republiky, pracovnõâci specializovanyâch praâvnickyâch osob provaâdeïjõâcõâch statistickaâ zjisït'ovaânõâ a pracovnõâci dalsïõâch praâvnickyâch osob zajisït'ujõâcõâch jejich zpracovaânõâ (daâle jen ¹pracovnõÂciª) jsou povinni zachovaâvat mlcïenlivost o individuaâlnõâch uâdajõâch, se kteryâmi se seznaâmõâ v zameïstnaânõâ nebo v souvislosti s provaâdeïnõâm statistickyâch zjisït'ovaânõâ. (2) Povinnost zachovaâvat mlcïenlivost trvaâ i po skoncïenõâ pracovnõâho pomeïru nebo pracovnõâ cïinnosti.

7 CÏ aâstka 58 SbõÂrka zaâkonuê cï. 278 / 1992 Strana 1575 (3) Statisticke orgaâny republiky, jineâ orgaâny republiky a specializovaneâ praâvnickeâ osoby provaâdeïjõâcõâ statistickaâ zjisït'ovaânõâ a dalsïõâ praâvnickeâ osoby zajisït'ujõâcõâ jejich zpracovaânõâ jsou povinny prïijmout vesïkeraâ organizacïnõâ a technickaâ opatrïenõâ k zabezpecïenõâ individuaâlnõâch uâdajuê prïed zneuzïitõâm a zabezpecïit, aby s teïmito uâdaji pracovali jen pracovnõâci, kterïõâ byli prokazatelneï poucïeni o povinnosti zachovaâvat mlcïenlivost o individuaâlnõâch uâdajõâch. (4) Povinnosti pracovnõâkuê podle odstavcuê 1 a 2 se vztahujõâ i na spolecïnõâky obchodnõâch spolecïnostõâ, cïleny druzïstev a ostatnõâ fyzickeâ osoby, seznamujõâcõâ se v souvislosti s provaâdeïnõâm a zpracovaânõâm statistickyâch zjisït'ovaânõâ s individuaâlnõâmi uâdaji. 35 CÏ eskyâ statistickyâ uârïad muê zïe vyhlaâsïkou stanovit blizïsïõâ podmõânky ochrany individuaâlnõâch uâdajuê uvedeneâ v 34 odst (1) Za individuaâlnõâ uâdaje se nepovazïujõâ uâdaje z obecneï dostupnyâch zdrojuê vytvorïenyâch v souladu s praâvnõâmi prïedpisy (adresaârïe, seznamy, cïõâselnõâky apod.) a uâdaje, ktereâ vznikly sumarizacõâ dostatecïneâho pocïtu individuaâlnõâch uâdajuê, takzïe nelze urcïit, kteryâch zpravodajskyâch jednotek se uâdaj tyâkaâ. (2) Ustanovenõ odstavce 1 neplatõâ, nelze-li võâce individuaâlnõâch uâdajuê zõâskat a poskytnutõâ uâdaje je nezbytneâ ke splneïnõâ mezinaârodnõâho zaâvazku; v tomto prïõâpadeï nelze uveâst, kteryâch zpravodajskyâch jednotek se uâdaj tyâkaâ. PorusÏenõ povinnostõâ a sankce 37 (1) PorusÏenõ povinnosti mlcïenlivosti ( 34) je prïestupkem, pokud nejde o cïin prïõâsneïji trestnyâ, za neïjzï lze pracovnõâkovi, poprïõâpadeï osobeï uvedeneâ v 34 odst. 4 ulozïit pokutu podle zaâvazïnosti prïestupku azï do vyâsïe stonaâsobku nejnizïsïõâ mzdy stanoveneâ obecneï zaâvaznyâm praâvnõâm prïedpisem. (2) PrÏestupky projednaâvajõâ poveïrïeneâ obecnõâ uârïady, v hlavnõâm meïsteï Praze obvodnõâ uârïady prïõâslusïneâ podle mõâsta trvaleâho pobytu pracovnõâka, poprïõâpadeï osoby uvedeneâ v 34 odst. 4, kteraâ se prïestupku dopustila. (3) UlozÏenõÂm pokuty nejsou dotcïena ustanovenõâ zvlaâsïtnõâch prïedpisuê o naâhradeï sïkody a trestnõâ odpoveïdnosti. 38 (1) Za porusïenõâ povinnostõâ ulozïenyâch tõâmto zaâkonem nebo zaâkonem FederaÂlnõÂho shromaâzïdeïnõâ o staâtnõâ statistice lze ulozïit zpravodajskeâ jednotce pokutu a) azï do vyâsïe 100 tisõâc KcÏs, jestlizïe uâmyslneï nebo z nedbalosti neposkytne uâdaje pozïadovaneâ na zaâkladeï schvaâleneâho programu zjisït'ovaânõâ pro potrïebu federace a pro potrïebu republiky vuê bec nebo neuâplneï, nespraâvneï, nepravdiveï nebo opozïdeïneï ( 28), b) azï do vyâsïe 50 tisõâc KcÏs za porusïenõâ jineâ povinnosti ( 25, 29, 30 a 31 odst. 1). (2) Pokutu lze ulozïit do jednoho roku ode dne, kdy porusïenõâ povinnosti bylo zjisïteïno, nejdeâle vsïak do dvou let od doby, kdy k porusïenõâ povinnosti dosïlo. (3) StatistickyÂm orgaânem republiky prïõâslusïnyâm k ulozïenõâ pokuty je ten statistickyâ orgaân, vuê cïi ktereâmu maâ zpravodajskaâ jednotka zpravodajskou povinnost, nebo ten statistickyâ orgaân, kteryâ zjistil porusïenõâ povinnostõâ uvedenyâch v odstavci 1 põâsm. b). 39 Pokuty ulozïeneâ podle 37 a 38 jsou prïõâjmem staâtnõâho rozpocïtu. 40 ProveÏrkova cïinnost Statisticke orgaâny republiky jsou opraâvneïny proveïrïovat a) plneïnõâ zpravodajskeâ povinnosti podle tohoto zaâkona, b) dodrzïovaânõâ povinnostõâ prïi ochraneï individuaâlnõâch uâdajuê podle tohoto zaâkona, c) dodrzïovaânõâ dalsïõâch ustanovenõâ tohoto zaâkona a dalsïõâch obecneï zaâvaznyâch praâvnõâch prïedpisuê upravujõâcõâch staâtnõâ statistiku. PrÏechodna a zaâveïrecïnaâ ustanovenõâ 41 Statisticka zjisït'ovaânõâ zapocïataâ prïede dnem uâcïinnosti tohoto zaâkona se dokoncïõâ podle dosavadnõâch prïedpisuê. 42 Ustanovenõ tohoto zaâkona o ochraneï individuaâlnõâch uâdajuê se vztahujõâ i na uâdaje obsazïeneâ ve statistickyâch zjisït'ovaânõâch provedenyâch prïed uâcïinnostõâ tohoto zaâkona. 43 ZrusÏujõ se 1 azï 10, 11 odst. 1 a 12 azï 19 zaâkona CÏ eskeâ naârodnõâ rady cï. 40/1972 Sb., o puê sobnosti orgaânuê CÏ eskeâ socialistickeâ republiky v oblasti sociaâlneï ekonomickyâch informacõâ, ve zneïnõâ zaâkona CÏ eskeâ naârodnõâ rady cï. 171/1989 Sb. 44 Tento zaâkon nabyâvaâ uâcïinnosti dnem 1. cïervence BuresÏova v. r. Pithart v. r.

8 Strana 1576 SbõÂrka zaâkonuê cï. 279 / 1992 CÏ aâstka ZA KON CÏ eskeâ naârodnõâ rady ze dne 28. dubna 1992 o neïkteryâch dalsïõâch prïedpokladech pro vyâkon neïkteryâch funkcõâ obsazovanyâch ustanovenõâm nebo jmenovaânõâm prïõâslusïnõâkuê Policie CÏ eskeâ republiky a prïõâslusïnõâkuê Sboru naâpravneâ vyâchovy CÏ eskeâ republiky CÏ eskaâ naârodnõâ rada se usnesla na tomto zaâkoneï: 1 Tento zaâkon stanovõâ neïktereâ dalsïõâ prïedpoklady pro vyâkon neïkteryâch funkcõâ obsazovanyâch ustanovovaânõâm nebo jmenovaânõâm a) v ministerstvu vnitra CÏ eskeâ republiky (daâle jen ¹ministerstvoª), b) v Policii CÏ eskeâ republiky, c) ve Sboru naâpravneâ vyâchovy CÏ eskeâ republiky. PrÏedpoklady pro vyâkon neïkteryâch funkcõâ v ministerstvu a v Policii CÏ eskeâ republiky 2 (1) Funkcemi podle 1 põâsm. a) a b) se rozumeïjõâ funkce a) prïõâslusïnõâkuê Policie CÏ eskeâ republiky (daâle jen ¹policistaª) povolanyâch k plneïnõâ uâkoluê v ministerstvu, 1 ) b) policistuê zarïazenyâch v U rïadu vysïetrïovaânõâ pro CÏ eskou republiku, c) policistuê zarïazenyâch na policejnõâm rïeditelstvõâ, d) rïeditele, zaâstupce rïeditele, vrchnõâho komisarïe, velitele vneïjsïõâ sluzïby, vedoucõâho odboru, velitele zaâsahoveâ jednotky, vedoucõâho oddeïlenõâ spraâvnõâ sluzïby, vedoucõâho sekce, vedoucõâho starsïõâho referenta specialisty a starsïõâho referenta specialisty na spraâvaâch krajuê v CÏ eskeâ republice a spraâveï hlavnõâho meïsta Prahy, e) rïeditele, zaâstupce rïeditele, komisarïe, velitele vneïjsïõâ sluzïby, vedoucõâho oddeïlenõâ dopravnõâho inspektoraâtu, vedoucõâho oddeïlenõâ spraâvnõâ sluzïby a vrchnõâho inspektora na okresnõâch a jim na rovenï postavenyâch obvodnõâch a meïststkyâch rïeditelstvõâch Policie CÏ eskeâ republiky, f) rïeditele, zaâstupce rïeditele, vedoucõâho oddeïlenõâ a starsïõâho vysïetrïovatele na krajskyâch uârïadech vysïetrïovaânõâ v CÏ eskeâ republice a v hlavnõâm meïsteï Praze, g) rïeditele, zaâstupce rïeditele a vedoucõâho oddeïlenõâ na okresnõâch a jim na rovenï postavenyâch obvodnõâch a meïstskyâch uârïadech vysïetrïovaânõâ v CÏ eskeâ republice. (2) Funkcemi se rozmeïjõâ funkce uvedeneâ v odstavci 1 põâsm. a) azï g) nebo funkce jim na rovenï postaveneâ. 3 (1) PrÏedpokladem pro vyâkon funkcõâ podle 2 je, zïe obcïan v obdobõâ od 25. uânora 1948 do 17. listopadu 1989 nebyl a) prïõâslusïnõâkem Sboru naârodnõâ bezpecïnosti zarïazenyâm ve slozïce StaÂtnõ bezpecïnosti na uâseku s kontrarozveïdnyâm zameïrïenõâm, b) prïõâslusïnõâkem Sboru naârodnõâ bezpecïnosti zarïazenyâm ve funkci naâcïelnõâka oddeïlenõâ a vysïsïõâ ve StaÂtnõ bezpecïnosti, c) evidovanyâ v materiaâlech StaÂtnõ bezpecïnosti jako rezident, agent, drzïitel propuê jcïeneâho bytu, drzïitel konspiracïnõâho bytu, informaâtor nebo ideovyâ spolupracovnõâk StaÂtnõ bezpecïnosti, d) veïdomyâm spolupracovnõâkem StaÂtnõ bezpecïnosti, e) ve funkci tajemnõâka Komunisticke strany CÏ eskoslovenska nebo Komunisticke strany Slovenska od okresnõâho nebo jemu na rovenï postaveneâho vyâboru vyâsïe, cïlenem prïedsednictva teïchto vyâboruê, cïlenem uâstrïednõâho vyâboru Komunisticke strany CÏ eskoslovenska nebo uâstrïednõâho vyâboru Komunisticke strany Slovenska, cïlenem Byra pro rïõâzenõâ stranickeâ praâce v cïeskyâch zemõâch nebo cïlenem VyÂboru pro rïõâzenõâ stranickeâ praâce v cïeskyâch zemõâch, s vyâjimkou teïch, kterïõâ tyto funkce zastaâvali pouze v obdobõâ od do , f) ve Sboru naârodnõâ bezpecïnosti ve funkci tajemnõâka hlavnõâho vyâboru Komunisticke strany CÏ eskoslovenska nebo hlavnõâho vyâboru Komunisticke strany Slovenska, cïlenem hlavnõâho vyâboru Komunisticke strany CÏ eskoslovenska nebo hlavnõâho vyâboru Komunisticke strany Slovenska nebo cïlenem celouâtvaroveâho vyâboru Komunisticke strany CÏ eskoslovenska nebo Komunisticke strany Slovenska, g) pracovnõâkem aparaâtu orgaânuê uvedenyâch v ustanovenõâch põâsmen e) a f) na uâseku politickeâho rïõâzenõâ Sboru naârodnõâ bezpecïnosti, h) prïõâslusïnõâkem Sboru naârodnõâ bezpecïnosti zarïazenyâm na spraâveï pro politickovyâchovnou, vzdeïlaâvacõâ, kulturnõâ a propagacïnõâ cïinnost federaâlnõâho ministerstva vnitra nebo ministerstva, kteryâ prïõâmo vykonaâval politickovyâchovnou cïinnost, 1 ) 51 zaâkona CÏ NR cï. 283/1991 Sb., o Policii CÏ eskeâ republiky.

9 CÏ aâstka 58 SbõÂrka zaâkonuê cï. 279 / 1992 Strana 1577 i) prïõâslusïnõâkem Sboru naârodnõâ bezpecïnosti zarïazenyâm ve funkci zaâstupce naâcïelnõâka (velitele) pro politickovyâchovnou praâci, j) prïõâslusïnõâkem LidovyÂch milicõâ, k) cïlenem akcïnõâho vyâboru NaÂrodnõ fronty po , proveïrkovyâch komisõâ po nebo proveïrkovyâch normalizacïnõâch komisõâ po , l) studentem na Vysoke sïkole Felixe EdmundovicÏe DzerzÏinskeÂho prïi RadeÏ ministruê Svazu soveïtskyâch socialistickyâch republik pro prïõâslusïnõâky StaÂtnõ bezpecïnosti, Vysoke sïkole ministerstva vnitra Svazu soveïtskyâch socialistickyâch republik pro prïõâslusïnõâky VerÏejne bezpecïnosti, VysÏsÏõ politickeâ sïkole ministerstva vnitra Svazu soveïtskyâch socialistickyâch republik a na jinyâch sïkolaâch bezpecïnostnõâho charakteru ve Svazu soveïtskyâch socialistickyâch republik nebo veïdeckyâm aspirantem anebo uâcïastnõâkem kursuê delsïõâch nezï 3 meïsõâce na teïchto sïkolaâch. (2) PrÏedpokladem pro vyâkon funkcõâ podle 2 je daâle, zïe u obcïana nebyly zjisïteïny skutecïnosti uvedeneâ v 5 odst. 1 põâsm. c) a d). (3) VeÏdomou spolupracõâ ve StaÂtnõ bezpecïnosti se podle odstavce 1 põâsm. d) pro uâcïely tohoto zaâkona rozumõâ, zïe obcïan byl evidovaân v materiaâlech StaÂtnõ bezpecïnosti jako duê veïrnõâk, kandidaât tajneâ spolupraâce nebo tajnyâ spolupracovnõâk duê veïrneâho styku a veïdeïl, zïe se styâkaâ s prïõâslusïnõâkem Sboru naârodnõâ bezpecïnosti a podaâvaâ mu zpraâvy formou utajeneâho styku nebo plnil jõâm ulozïeneâ uâkoly. (4) V oduê vodneïnyâch prïõâpadech muê zïe ministr vnitra CÏ eskeâ republiky prominout podmõânku podle odstavce 1 põâsm. a), pokud by jejõâ uplatneïnõâ narusïilo duê lezïityâ bezpecïnostnõâ zaâjem sluzïby a nenõâ tõâm ohrozïen uâcïel tohoto zaâkona. KazÏdy takovyâ prïõâpad oznaâmi ministr vnitra CÏ eskeâ republiky spolu se zduê vodneïnõâm prïõâslusïneâmu orgaânu CÏ eskeâ naârodnõâ rady. PrÏedpoklady pro vyâkon neïkteryâch funkcõâ ve Sboru naâpravneâ vyâchovy CÏ eskeâ republiky 4 Funkcemi podle 1 põâsm. c) se rozumeïjõâ funkce a) prïõâslusïnõâkuê Sboru naâpravneâ vyâchovy CÏ eskeâ republiky (daâle jen ¹prÏõÂslusÏnõÂkª) zarïazenyâch na rïeditelstvõâ Sboru naâpravneâ vyâchovy CÏ eskeâ republiky, b) rïeditele a zaâstupce rïeditele uâtvaru Sboru naâpravneâ vyâchovy CÏ eskeâ republiky nebo organizacïnõâ slozïky Sboru naâpravneâ vyâchovy CÏ eskeâ republiky postaveneâ na rovenï uâtvaru Sboru naâpravneâ vyâchovy CÏ eskeâ republiky, c) vedoucõâho oddeïlenõâ a jemu na rovenï postavenyâch organizacïnõâch cïaâstõâ na uâtvarech Sboru naâpraâvneâ vyâchovy CÏ eskeâ republiky, vedoucõâho uâseku (skupiny) v organizacïnõâch slozïkaâch Sboru naâpravneâ vyâchovy CÏ eskeâ republiky postavenyâch na rovenï uâtvaru Sboru naâpravneâ vyâchovy CÏ eskeâ republiky, d) prïõâslusïnõâkuê zarïazenyâch v oddeïlenõâch (skupinaâch) prevence v uâtvarech Sboru naâpravneâ vyâchovy CÏ eskeâ republiky. 5 (1) PrÏedpokladem pro vyâkon funkcõâ podle 4 ve Sboru naâpravneâ vyâchovy CÏ eskeâ republiky je, zïe v obdobõâ od 25. uânora 1948 do 17. listopadu 1989 a) u obcïana nebyly zjisïteïny skutecïnosti uvedeneâ v 3 odst. 1, b) obcïan nebyl cïlenem celouâtvaroveâho vyâboru Komunisticke strany CÏ eskoslovenska prïi spraâveï Sboru naâpravneâ vyâchovy CÏ eskeâ republiky, cïlenem celouâtvaroveâho vyâboru Komunisticke strany CÏ eskoslovenska v uâtvarech a jim na rovenï postavenyâch organizacïnõâch slozïkaâch Sboru naâpravneâ vyâchovy CÏ eskeâ republiky nebo prïedsedou zaâkladnõâ organizace Komunisticke strany CÏ eskoslovenska v uâtvarech Sboru naâpravneâ vyâchovy CÏ eskeâ republiky, ve kteryâch nebyl zrïõâzen celouâtvarovyâ vyâbor Komunisticke strany CÏ eskoslovenska, c) obcïan nebyl ve funkci zaâstupce naâcïelnõâka spraâvy nebo uâtvaru Sboru naâpravneâ vyâchovy CÏ eskeâ republiky pro politickovyâchovnou praâci, d) obcïan nebyl ve funkci naâcïelnõâka odboru nebo oddeïlenõâ nebo vedoucõâm skupiny vnitrïnõâ ochrany Sboru naâpravneâ vyâchovy CÏ eskeâ republiky, e) obcïan nebyl evidovaân v materiaâlech Sboru naâpravneâ vyâchovy CÏ eskeâ republiky jako rezident, agent nebo duê veïrnõâk vnitrïnõâ ochrany Sboru naâpravneâ vyâchovy CÏ eskeâ republiky. (2) V oduê vodneïnyâch prïõâpadech muê zïe ministr spravedlnosti CÏ eskeâ republiky prominout podmõânku podle odstavce 1 põâsm. d) a e), pokud by jejõâ uplatneïnõâ narusïilo duê lezïityâ zaâjem sluzïby a nenõâ tõâm ohrozïen uâcïel tohoto zaâkona. KazÏdy takovyâ prïõâpad oznaâmõâ ministr spravedlnosti CÏ eskeâ republiky spolu se zduê vodneïnõâm prïõâslusïneâmu orgaânu CÏ eskeâ naârodnõâ rady. OsveÏdcÏenõ a cïestneâ prohlaâsïenõâ 6 (1) SkutecÏnosti uvedeneâ v 3 odst. 1 põâsm. a) azï d) se doklaâdajõâ osveïdcïenõâm vydanyâm federaâlnõâm ministerstvem vnitra, poprïõâpadeï naâlezem vydanyâm podle zvlaâsïtnõâho zaâkona. 2 ) (2) SkutecÏnosti uvedeneâ v 3 odst. 1 põâsm. e) azï g), j) a k) a v 5 odst. 1 põâsm. b) azï e) se doklaâdajõâ cïestnyâm prohlaâsïenõâm. 7 ObcÏan, policista nebo prïõâslusïnõâk, kteryâ maâ vykonaâvat funkci uvedenou v 2 v ministerstvu nebo v Poli- 2 ) 8, 11 a 13 zaâkona cï. 451/1991 Sb., kteryâm se stanovõâ neïktereâ dalsïõâ prïedpoklady pro vyâkon neïkteryâch funkcõâ ve staâtnõâch orgaânech a organizacõâch CÏ eskeâ a Slovenske Federativnõ Republiky, CÏ eskeâ republiky a Slovenske republiky.

10 Strana 1578 SbõÂrka zaâkonuê cï. 279 / 1992 CÏ aâstka 58 cii CÏ eskeâ republiky nebo funkci uvedenou v 4 ve Sboru naâpravneâ vyâchovy CÏ eskeâ republiky, prïedklaâdaâ osveïdcïenõâ, prïõâpadneï naâlez nebo cïestneâ prohlaâsïenõâ prïõâslusïneâmu sluzïebnõâmu orgaânu; soucïasneï je povinen prïed naâstupem do funkce prïedlozïit prohlaâsïenõâ, zïe nebyl a nenõâ spolupracovnõâkem zïaâdneâ zahranicïnõâ zpravodajskeâ nebo vyâzveïdneâ sluzïby. 8 (1) Ministr vnitra CÏ eskeâ republiky a ministr spravedlnosti CÏ eskeâ republiky jsou opraâvneïni od orgaânuê uvedenyâch ve zvlaâsïtnõâm zaâkoneï vyzïadovat osveïdcïenõâ nebo naâlez o skutecïnostech uvedenyâch v 3 odst. 1 põâsm. a) azï d). 3 ) (2) Ministr vnitra CÏ eskeâ republiky a ministr spravedlnosti CÏ eskeâ republiky mohou k vyzïaâdaânõâ osveïdcïenõâ nebo naâlezu podle odstavce 1 zmocnit u policisty nebo u prïõâslusïnõâka anebo u obcïana, kteryâ je nebo maâ byât do funkce ustanoven, ten sluzïebnõâ orgaân, ktereâmu ustanovenõâ do teâto funkce prïõâslusïõâ. (3) Vedoucõ orgaânu nebo sluzïebnõâ orgaân zaârovenï upozornõâ policistu, prïõâslusïnõâka nebo obcïana, zïe je mu povinen prïedlozïit osveïdcïenõâ nebo naâlez do 30 dnuê po jeho dorucïenõâ. (4) ZÏ aâdost o vydaânõâ osveïdcïenõâ u policisty nebo prïõâslusïnõâka muõâs byât zaslaâna federaâlnõâmu ministerstvu vnitra nejpozdeïji do 30 dnuê ode dne uâcïinnosti tohoto zaâkona. (5) JestlizÏe policista nebo prïõâslusïnõâk neprïedlozïõâ osveïdcïenõâ vedoucõâmu orgaânu nebo sluzïebnõâmu orgaânu do 30 dnuê po jeho obdrzïenõâ, pozïaâdaâ vedoucõâ orgaânu nebo sluzïebnõâ orgaân federaâlnõâ ministerstvo vnitra o zaslaânõâ opisu osveïdcïenõâ. 9 SkoncÏenõ sluzï ebnõâho pomeïru a prïevedenõâ na jinou funkci (1) NesplnÏ uje-li policista nebo prïõâslusïnõâk prïedpoklady pro vyâkon funkce uvedeneâ v 3 odst. 1 põâsm. a) azï e) a v 5 odst. 1 põâsm. b) azï e), povazïuje se to za duê vod pro skoncïenõâ sluzïebnõâho pomeïru propusïteïnõâm. 4 ) SluzÏebnõ orgaân rozhodne o propusïteïnõâ policisty nebo prïõâslusïnõâka ze sluzïebnõâho pomeïru nejpozdeïji do 15 dnuê ode dne, kdy duê vod pro propusïteïnõâ zjistil. (2) NesplnÏ uje-li policista nebo prïõâslusïnõâk prïedpoklady pro vyâkon funkce uvedeneâ v 3 odst. 1 põâsm. f) azï l), povazïuje se to za duê vod pro prïevedenõâ na jinou funkci, nezï je uvedena v 2 a 4. (3) PrÏi propusïteïnõâ skoncïõâ sluzïebnõâ pomeïr uplynutõâm dvou kalendaârïnõâch meïsõâcuê naâsledujõâcõâch po dni oznaâmenõâ rozhodnutõâ o propusïteïnõâ, pokud se sluzïebnõâ orgaân nedohodne s policistou nebo prïõâslusïnõâkem na lhuê teï kratsïõâ. (4) PozÏaÂdaÂ-li policista nebo prïõâslusïnõâk, kteryâ nesplnï uje prïedpoklady pro vyâkon funkce uvedeneâ v 3 odst. 1 a v 5 odst. 1 o uvolneïnõâ ze sluzïebnõâho pomeïru, 5 ) skoncïõâ sluzïebnõâ pomeïr uplynutõâm dvou kalendaârïnõâch meïsõâcuê naâsledujõâcõâch po dni dorucïenõâ zïaâdosti o uvolneïnõâ, pokud se sluzïebnõâ orgaân nedohodne s policistou nebo prïõâslusïnõâkem na lhuê teï kratsïõâ. (5) OdmõÂtne-li policista nebo prïõâslusïnõâk prïedlozïit cïestneâ prohlaâsïenõâ o skutecïnostech uvedenyâch v 3 odst. 1 a v 5 odst. 1 põâsm. b) azï e) a v 7 do 60 dnuê od uâcïinnosti tohoto zaâkona nebo je-li cïestneâ prohlaâsïenõâ nepravdiveâ, postupuje se podle odstavce 1. SpolecÏna a zaâveïrecïnaâ ustanovenõâ 10 Pokud tento zaâkon nestanovõâ jinak, platõâ o podmõânkaâch a zpuê sobu vydaâvaânõâ osveïdcïenõâ a naâlezuê, jejich dorucïovaânõâ a oveïrïovaânõâ skutecïnostõâ, zverïejnï ovaânõâ, utajovaânõâ, sankcõâch a prïõâslusïnosti souduê na prïezkoumaânõâ naâlezuê ustanovenõâ zvlaâsïtnõâho zaâkona. 6 ) 11 Tento zaâkon nabyâvaâ uâcïinnosti dnem 1. cïervence 1992 a pozbyâvaâ uâcïinnosti dnem 31. prosince BuresÏova v. r. Pithart v. r. 3 ) 22 odst. 1 zaâkona cï. 451/1991 Sb. 4 ) 106 odst. 1 põâsm. c) zaâkona cï. 186/1992 Sb., o sluzïebnõâm pomeïru prïõâslusïnõâkuê Policie CÏ eskeâ republiky. 5 ) 105 odst. 1 zaâkona cï. 186/1992 Sb. 6 ) ZaÂkon cï. 451/1991 Sb.

11 CÏ aâstka 58 SbõÂrka zaâkonuê cï. 280 / 1992 Strana ZA KON CÏ eskeâ naârodnõâ rady ze dne 28. dubna 1992 o resortnõâch, oborovyâch, podnikovyâch a dalsïõâch zdravotnõâch pojisït'ovnaâch CÏ eskaâ naârodnõâ rada se usnesla na tomto zaâkoneï: CÏ A ST PRVNI ZaÂkladnõ ustanovenõâ 1 Tento zaâkon upravuje vznik, cïinnost a zaânik resortnõâch, oborovyâch, podnikovyâch a dalsïõâch zdravotnõâch pojisït'oven 1 ) (daâle jen ¹zameÏstnanecka pojisïtovnaª) a jejich vztah k VsÏeobecne zdravotnõâ pojisït'ovneï, CÏ eskeâ republiky. 2 ) 2 Druhy zameïstnaneckyâch pojisït'oven (1) Resortnõ zameïstnaneckou pojisït'ovnou je pojisït'ovna, kteraâ provaâdõâ vsïeobecneâ zdravotnõâ pojisïteïnõâ zejmeâna pro zameïstnance vsïech organizacõâ zalozïenyâch nebo zrïõâzenyâch jednõâm ministerstvem CÏ eskeâ republiky anebo podleâhajõâcõâ uceleneâ cïaâsti tohoto ministerstva. (2) Oborovou zameïstnaneckou pojisït'ovnou je pojisït'ovna, kteraâ provaâdõâ vsïeobecneâ zdravotnõâ pojisïteïnõâ zejmeâna pro zatneïstnance jednoho oboru. (3) Podnikovou zameïstnaneckou pojisït'ovnou je pojisït'ovna, kteraâ provaâdõâ vsïeobecneâ zdravotnõâ pojisïteïnõâ zejmeâna pro zameïstnance jednoho nebo võâce podnikuê. (4) DalsÏõ zameïstnaneckou pojisït'ovnou je pojisït'ovna s meziresortnõâ a mezioborovou puê sobnostõâ. 3 ZrÏizovatel zameïstnaneckeâ pojisït'ovny ZameÏstnaneckou pojisït'ovnu zrïizuje na zaâkladeï zïaâdosti podnikatelskyâch subjektuê nebo prïõâslusïneâho ministerstva (daâle jen ¹zÏadatelª) svyâm rozhodnutõâm ministerstvo praâce a sociaâlnõâch veïcõâ CÏ eskeâ republiky (daâle jen ¹zrÏizovatelª). 4 PodmõÂnky vzniku zameïstnaneckeâ pojisït'ovny (1) Ke zrïõâzenõâ zameïstnaneckeâ pojisït'ovny musõâ zïadatel dolozïit a) zïe zameïstnaâvaâ nebo zïe organizace jõâm zalozïeneâ nebo zrïõâzeneâ, poprïõâpadeï jemu podleâhajõâcõâ zaâmeïstnaâvajõâ nejmeâneï zameïstnancuê, b) rozbor prïedpoklaâdanyâch prïõâjmuê a vyâdajuê zameïstnaneckeâ pojisït'ovny; soucïaâstõâ rozboru je i pojistnyâ plaân, c) zaâvazek, zïe pokryje porïizovacõâ naâklady zameïstnaneckeâ pojisït'ovny, d) naâvrh statutu zameïstnaneckeâ pojisït'ovny, e) souhlas veïtsïiny zameïstnancuê, kteryâ lze nahradit souhlasem prïõâslusïnyâch odborovyâch orgaânuê, je-li võâce nezï polovina zameïstnancuê odboroveï organizovaâna. (2) Pokud zïadatel nesplnï uje podmõânku stanovenou v odstavci 1 põâsm. a), lze z jedneâ poloviny doplnit stanovenyâ pocïet registrovanyâmi zaâjemci o zdravotnõâ pojisïteïnõâ v prïõâslusïneâ zameïstnaneckeâ pojisït'ovneï mimo okruh svyâch zameïstnancuê. 5 Postavenõ zameïstnaneckeâ pojisït'ovny (1) ZameÏstnanecka pojisït'ovna je praâvnickou osobou, v praâvnõâch vztazõâch vystupuje svyâm jmeânem, muê - zïe nabyâvat praâv a povinnostõâ a nese odpoveïdnost z teïchto vztahuê vyplyâvajõâcõâ. (2) ZameÏstnanecka pojisït'ovna je nositelem vsïeobecneâho zdravotnõâho pojisïteïnõâ pro pojisïteïnce, 3 ) kterïõâ jsou u nõâ zaregistrovaâni. (3) ZameÏstnanecka pojisït'ovna se zapisuje do obchodnõâho rejstrïõâku. 6 ZrusÏenõ zameïstnaneckeâ pojisït'ovny ZameÏstnanecka pojisït'ovna se zrusïuje a) splynutõâm cïi sloucïenõâm se VsÏeobecnou zdravotnõâ pojisït'ovnou CÏ eskeâ republiky nebo jinou zameïstnaneckou pojisït'ovnou na zaâkladeï dohody teïchto zdravotnõâch pojisït'oven se souhlasem zrïizovatele, b) likvidacõâ, po prïedchozõâm vycïerpaânõâ jinyâch opatrïenõâ. Rozhodnutõ o likvidaci musõâ obsahovat zpuê sob prïevodu pojisïteïncuê do VsÏeobecne zdravotnõâ pojisït'ovny CÏ eskeâ republiky nebo jineâ zameïstnaneckeâ pojisït'ovny. VyporÏaÂdaÂnõ majetku a zaâvazkuê zameïstnaneckeâ pojisït'ovny se rïõâdõâ obecneï zaâvaznyâmi praâvnõâmi prïedpisy. 4 ) 1 ) 12 odst. 1 põâsm. b) zaâkona CÏ NR cï. 550/1991 Sb., o vsïeobecneâm zdravotnõâm pojisïteïnõâ. 2 ) ZaÂkon cï. 551/1991 Sb., o VsÏeobecne zdravotnõâ pojisït'ovneï CÏ eskeâ republiky. 3 ) 3 zaâkona CÏ NR cï. 550/1991 Sb. 4 ) ZaÂkon cï. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnaânõâ.

Z AÂ K O N. (1) ZemrÏel-li vlastnõâk nebo byl-li prohlaâsïen. a) deïdic ze zaâveïti, dozïil-li se dne uâcïinnosti tohoto zaâkona;

Z A K O N. (1) ZemrÏel-li vlastnõâk nebo byl-li prohlaâsïen. a) deïdic ze zaâveïti, dozïil-li se dne uâcïinnosti tohoto zaâkona; Strana 1466 SbõÂrka zaâkonuê cï. 403 / 1990 403 Z A K O N ze dne 2. rïõâjna 1990 o zmõârneïnõâ naâsledkuê neïkteryâch majetkovyâch krïivd FederaÂlnõ shromaâzïdeïnõâ CÏ eskeâ a Slovenske FederativnõÂ

Více

CÏ ESKEÂ REPUBLIKY OBSAH:

CÏ ESKEÂ REPUBLIKY OBSAH: RocÏnõÂk 1993 SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ CÏ ESKEÂ REPUBLIKY CÏ aâstka 36 RozeslaÂna dne 28. dubna 1993 Cena KcÏ 5,00 OBSAH: 127. NarÏõÂzenõÂ vlaâ dy, kteryâm se meïnõâ narïõâzenõâ vlaâdy CÏ eskoslovenskeâ socialistickeâ

Více

ze dne 9. prosince 1999,

ze dne 9. prosince 1999, Strana 7632 SbõÂrka zaâkonuê cï. 356 / 1999 CÏ aâstka 111 356 ZAÂ KON ze dne 9. prosince 1999, kteryâm se meïnõâ zaâkon cï. 455/1991 Sb., o zï ivnostenskeâm podnikaânõâ (zï ivnostenskyâ zaâkon), ve zneïnõâ

Více

CÏESKEÂ A SLOVENSKEÂ FEDERATIVNIÂ REPUBLIKY

CÏESKE A SLOVENSKE FEDERATIVNI REPUBLIKY RocÏnõÂk 199 1 SbõÂrka zaâkonuê CÏESKE A SLOVENSKE FEDERATIVNI REPUBLIKY CÏ ESKE REPUBLIKY / SLOVENSKE REPUBLIKY CÏ aâstka 46 RozeslaÂna dne 31. kveïtna 1991 Cena KcÏs 3,50 OBSAH: 231. Za kon CÏ

Více

CÏESKEÂ A SLOVENSKEÂ FEDERATIVNIÂ REPUBLIKY

CÏESKEÂ A SLOVENSKEÂ FEDERATIVNIÂ REPUBLIKY RocÏnõÂk 199 2 SbõÂrka zaâkonuê CÏESKEÂ A SLOVENSKEÂ FEDERATIVNIÂ REPUBLIKY CÏ ESKEÂ REPUBLIKY / SLOVENSKEÂ REPUBLIKY CÏ aâstka 49 RozeslaÂna dne 29. kveïtna 1992 Cena KcÏs 8,± OBSAH: 234. ZaÂkon, kteryâm

Více

CÏ aâstka 163 SbõÂrka zaâkonuê cï. 500 / 2006

CÏ aâstka 163 SbõÂrka zaâkonuê cï. 500 / 2006 CÏ aâstka 163 SbõÂrka zaâkonuê cï. 500 / 2006 Strana 6911 500 VYHLAÂ SÏ KA ze dne 10. listopadu 2006 o uâ zemneï analytickyâch podkladech, uâ zemneï plaânovacõâ dokumentaci a zpuê sobu evidence uâ zemneï

Více

CÏESKEÂ A SLOVENSKEÂ FEDERATIVNIÂ REPUBLIKY

CÏESKE A SLOVENSKE FEDERATIVNI REPUBLIKY RocÏnõÂk 199 2 SbõÂrka zaâkonuê CÏESKE A SLOVENSKE FEDERATIVNI REPUBLIKY CÏ ESKE REPUBLIKY / SLOVENSKE REPUBLIKY CÏ aâstka 51 RozeslaÂna dne 29. kveïtna 1992 Cena KcÏs 4,50 OBSAH: 248. Za kon o investicïnõâch

Více

OBSAH: anaâpravu majetkovyâch krïivd v oblasti vlastnickyâch vztahuê kpuêdeï a jineâmu zemeïdeïlskeâmu majetku ZAÂ KON. ze dne 17.

OBSAH: anaâpravu majetkovyâch krïivd v oblasti vlastnickyâch vztahuê kpuêdeï a jineâmu zemeïdeïlskeâmu majetku ZA KON. ze dne 17. RocÏnõÂk 1993 SBIÂRKA ZA KONUÊ CÏ ESKE REPUBLIKY CÏ aâstka 12 RozeslaÂna dne 31. prosince 1992 Cena KcÏs 7,70 OBSAH: 38. Za kon CÏ eskeâ naârodnõâ rady, kteryâm se meïnõâ a doplnï uje zaâkon CÏ eskeâ

Více

CÏESKEÂ A SLOVENSKEÂ FEDERATIVNIÂ REPUBLIKY

CÏESKEÂ A SLOVENSKEÂ FEDERATIVNIÂ REPUBLIKY RocÏnõÂk 199 1 SbõÂrka zaâkonuê CÏESKEÂ A SLOVENSKEÂ FEDERATIVNIÂ REPUBLIKY CÏ ESKEÂ REPUBLIKY / SLOVENSKEÂ REPUBLIKY CÏ aâstka 61 RozeslaÂna dne 16. srpna 1991 Cena KcÏs 6,± OBSAH: 326. UÂ stavnõâ zaâ

Více

CÏESKEÂ A SLOVENSKEÂ FEDERATIVNIÂ REPUBLIKY

CÏESKE A SLOVENSKE FEDERATIVNI REPUBLIKY RocÏnõÂk 199 1 SbõÂrka zaâkonuê CÏESKE A SLOVENSKE FEDERATIVNI REPUBLIKY CÏ ESKE REPUBLIKY / SLOVENSKE REPUBLIKY CÏ aâstka 16 RozeslaÂna dne 1. brïezna 1991 Cena KcÏs 4,50 OBSAH: 72. Vyhla sï ka

Více

CÏ ESKEÂ REPUBLIKY OBSAH:

CÏ ESKEÂ REPUBLIKY OBSAH: RocÏnõÂk 1998 SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ CÏ ESKEÂ REPUBLIKY CÏ aâstka 56 RozeslaÂna dne 13. cïervence 1998 Cena KcÏ 13,± OBSAH: 162. UÂ stavnõâ zaâ kon, kteryâm se meïnõâ Listina zaâkladnõâch praâv a svobod 163.

Více

CÏESKEÂ A SLOVENSKEÂ FEDERATIVNIÂ REPUBLIKY

CÏESKE A SLOVENSKE FEDERATIVNI REPUBLIKY RocÏnõÂk 199 2 SbõÂrka zaâkonuê CÏESKE A SLOVENSKE FEDERATIVNI REPUBLIKY CÏ ESKE REPUBLIKY / SLOVENSKE REPUBLIKY CÏ aâstka 118 RozeslaÂna dne 17. prosince 1992 Cena KcÏs 5,10 OBSAH: 589. Za kon CÏ

Více

CÏ ESKEÂ REPUBLIKY OBSAH:

CÏ ESKE REPUBLIKY OBSAH: RocÏnõÂk 1998 SBIÂRKA ZA KONUÊ CÏ ESKE REPUBLIKY CÏ aâstka 52 RozeslaÂna dne 2. cïervence 1998 Cena KcÏ 17,± OBSAH: 148. Za kon o ochraneï utajovanyâch skutecïnostõâ a o zmeïneï neïkteryâch zaâkonuê

Více

ze dne 26. dubna 1994 Parlament se usnesl na tomto zaâkoneï CÏ eskeâ republiky:

ze dne 26. dubna 1994 Parlament se usnesl na tomto zaâkoneï CÏ eskeâ republiky: Strana 1154 SbõÂrka zaâkonuê cï. 111 / 1994 CÏ aâstka 37 111 ZAÂ KON ze dne 26. dubna 1994 o silnicïnõâ dopraveï Parlament se usnesl na tomto zaâkoneï CÏ eskeâ republiky: CÏ AÂ ST I UÂ VODNIÂ USTANOVENIÂ

Více

ze dne 22. dubna 1998

ze dne 22. dubna 1998 Strana 5388 SbõÂrka zaâkonuê cï. 111 / 1998 CÏ aâstka 39 111 ZAÂ KON ze dne 22. dubna 1998 o vysokyâch sïkolaâch a o zmeïneï a doplneïnõâ dalsïõâch zaâkonuê (zaâkon o vysokyâch sïkolaâch) Parlament se

Více

CÏESKEÂ A SLOVENSKEÂ FEDERATIVNIÂ REPUBLIKY

CÏESKE A SLOVENSKE FEDERATIVNI REPUBLIKY RocÏnõÂk 199 2 SbõÂrka zaâkonuê CÏESKE A SLOVENSKE FEDERATIVNI REPUBLIKY CÏ ESKE REPUBLIKY / SLOVENSKE REPUBLIKY CÏ aâstka 48 RozeslaÂna dne 29. kveïtna 1992 Cena KcÏs 8,± OBSAH: 228. Za kon, kteryâm

Více

CÏESKEÂ A SLOVENSKEÂ FEDERATIVNIÂ REPUBLIKY

CÏESKE A SLOVENSKE FEDERATIVNI REPUBLIKY RocÏnõÂk 199 2 SbõÂrka zaâkonuê CÏESKE A SLOVENSKE FEDERATIVNI REPUBLIKY CÏ ESKE REPUBLIKY / SLOVENSKE REPUBLIKY CÏ aâstka 5 RozeslaÂna dne 20. ledna 1992 Cena KcÏs 8,± OBSAH: 21. Za kon o bankaâch

Více

CÏESKEÂ A SLOVENSKEÂ FEDERATIVNIÂ REPUBLIKY

CÏESKE A SLOVENSKE FEDERATIVNI REPUBLIKY RocÏnõÂk 199 1 SbõÂrka zaâkonuê CÏESKE A SLOVENSKE FEDERATIVNI REPUBLIKY CÏ ESKE REPUBLIKY / SLOVENSKE REPUBLIKY CÏ aâstka 73 RozeslaÂna dne 30. zaârïõâ 1991 Cena KcÏs 6,± OBSAH: 381. Za kon CÏ eskeâ

Více

CÏESKEÂ A SLOVENSKEÂ FEDERATIVNIÂ REPUBLIKY

CÏESKEÂ A SLOVENSKEÂ FEDERATIVNIÂ REPUBLIKY RocÏnõÂk 199 1 SbõÂrka zaâkonuê CÏESKEÂ A SLOVENSKEÂ FEDERATIVNIÂ REPUBLIKY CÏ ESKEÂ REPUBLIKY / SLOVENSKEÂ REPUBLIKY CÏ aâstka 36 RozeslaÂna dne 24. kveïtna 1991 Cena KcÏs 7,70 (dotisk) OBSAH: 171. ZaÂkon

Více

CÏESKEÂ A SLOVENSKEÂ FEDERATIVNIÂ REPUBLIKY

CÏESKE A SLOVENSKE FEDERATIVNI REPUBLIKY RocÏnõÂk 199 2 SbõÂrka zaâkonuê CÏESKE A SLOVENSKE FEDERATIVNI REPUBLIKY CÏ ESKE REPUBLIKY / SLOVENSKE REPUBLIKY CÏ aâstka 14 RozeslaÂna dne 28. uâ nora 1992 Cena KcÏs 6,00 OBSAH: 59. Za kon, kteryâm

Více

SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ. RocÏnõÂk 2001 CÏ ESKAÂ REPUBLIKA. CÏ aâstka 122 RozeslaÂna dne 7. zaârïõâ 2001 Cena KcÏ 29,70 OBSAH:

SBIÂRKA ZA KONUÊ. RocÏnõÂk 2001 CÏ ESKA REPUBLIKA. CÏ aâstka 122 RozeslaÂna dne 7. zaârïõâ 2001 Cena KcÏ 29,70 OBSAH: RocÏnõÂk 2001 SBIÂRKA ZA KONUÊ CÏ ESKA REPUBLIKA CÏ aâstka 122 RozeslaÂna dne 7. zaârïõâ 2001 Cena KcÏ 29,70 OBSAH: 315. Za kon, kteryâm semeïnõâ zaâkon cï. 61/1988 Sb., o hornickeâ cïinnosti, vyâbusïninaâch

Více

Podle sveâho cïlaânku 19 odstavce 3 UÂ mluva vstoupila pro CÏ eskou a Slovenskou FederativnõÂ Republiku v platnost dnem 11. ledna 1991.

Podle sveâho cïlaânku 19 odstavce 3 UÂ mluva vstoupila pro CÏ eskou a Slovenskou FederativnõÂ Republiku v platnost dnem 11. ledna 1991. 411 SDEÏ LENIÂ federaâlnõâho ministerstva zahranicïnõâch veïcõâ FederaÂlnõÂ ministerstvo zahranicïnõâch veïcõâ sdeïluje, zïe dne 1. cïervence 1949 byla na 32. zasedaânõâ generaâlnõâ konference MezinaÂrodnõÂ

Více

SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ. RocÏnõÂk 2004 CÏ ESKAÂ REPUBLIKA. CÏ aâstka 232 RozeslaÂna dne 31. prosince 2004 Cena KcÏ 43,± OBSAH:

SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ. RocÏnõÂk 2004 CÏ ESKAÂ REPUBLIKA. CÏ aâstka 232 RozeslaÂna dne 31. prosince 2004 Cena KcÏ 43,± OBSAH: RocÏnõÂk 2004 SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ CÏ ESKAÂ REPUBLIKA CÏ aâstka 232 RozeslaÂna dne 31. prosince 2004 Cena KcÏ 43,± OBSAH: 679. NarÏõÂzenõÂ vlaâ dy, kteryâm se vymezuje PtacÏõÂ oblast KomaÂrov 680. NarÏ õâzenõâ

Více

CÏ ESKE REPUBLIKY OBSAH: 187. Za kon, kteryâm se meïnõâ zaâkon cï. 273/1996 Sb., o puê sobnosti U rïadu pro ochranu hospodaârïskeâ souteïzïe

CÏ ESKE REPUBLIKY OBSAH: 187. Za kon, kteryâm se meïnõâ zaâkon cï. 273/1996 Sb., o puê sobnosti U rïadu pro ochranu hospodaârïskeâ souteïzïe RocÏnõÂk 1999 SBIÂRKA ZA KONUÊ CÏ ESKE REPUBLIKY CÏ aâstka 64 RozeslaÂna dne 2. zaârïõâ 1999 Cena KcÏ 17,± OBSAH: 187. Za kon, kteryâm se meïnõâ zaâkon cï. 273/1996 Sb., o puê sobnosti U rïadu pro

Více

CÏ ESKEÂ REPUBLIKY OBSAH: kompenzaci neprïõâznivyâch ekonomickyâch vlivuê

CÏ ESKEÂ REPUBLIKY OBSAH: kompenzaci neprïõâznivyâch ekonomickyâch vlivuê RocÏnõÂk 1999 SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ CÏ ESKEÂ REPUBLIKY CÏ aâstka 33 RozeslaÂna dne 18. kveï tna 1999 Cena KcÏ 25,10 OBSAH: 88. NarÏõÂzenõÂ vlaâ dy o pouzïitõâ dalsïõâ cïaâsti prïõâjmuê PozemkoveÂho fondu CÏ

Více

CÏ ESKEÂ REPUBLIKY OBSAH: a Soudem pro lidskaâ praâva

CÏ ESKE REPUBLIKY OBSAH: a Soudem pro lidskaâ praâva RocÏnõÂk 1996 SBIÂRKA ZA KONUÊ CÏ ESKE REPUBLIKY CÏ aâstka 34 RozeslaÂna dne 30. dubna 1996 Cena KcÏ 19,70 OBSAH: 103. Za kon o nemocenskeâm pojisïteïnõâ zameïstnancuê (uâplneâ zneïnõâ, jak vyplyâvaâ

Více

ze dne 22. ledna 1997

ze dne 22. ledna 1997 Strana 68 SbõÂrka zaâkonuê cï. 16 / 1997 CÏ aâstka 4 16 ZAÂ KON ze dne 22. ledna 1997 o podmõânkaâch dovozu a vyâvozu ohrozï enyâch druhuê volneï zï ijõâcõâch zï ivocïichuê a planeï rostoucõâch rostlin

Více

CÏ ESKEÂ REPUBLIKY. Cena KcÏ 6,± RozeslaÂna dne 15. brïezna ZAÂ KON ze dne 25. uânora 1993

CÏ ESKE REPUBLIKY. Cena KcÏ 6,± RozeslaÂna dne 15. brïezna ZA KON ze dne 25. uânora 1993 RocÏnõÂk 1993 SBIÂRKA ZA KONUÊ CÏ ESKE REPUBLIKY RozeslaÂna dne 15. brïezna 1993 Cena KcÏ 6,± (dotisk) OBSAH: 96. Za kon o stavebnõâm sporïenõâ a staâtnõâ podporïe stavebnõâho sporïenõâ a o doplneïnõâ

Více

CÏ ESKEÂ REPUBLIKY. ZAÂ KON o VojenskeÂm obranneâm zpravodajstvõâ

CÏ ESKE REPUBLIKY. ZA KON o VojenskeÂm obranneâm zpravodajstvõâ RocÏnõÂk 1995 SBIÂRKA ZA KONUÊ CÏ ESKE REPUBLIKY CÏ aâstka 59 RozeslaÂna dne 5. rïõâjna 1995 Cena KcÏ 11,50 OBSAH: 216. Za kon o VojenskeÂm obranneâm zpravodajstvõâ (uâplneâ zneïnõâ, jak vyplyâvaâ z

Více

CÏ AÂ ST PRVNIÂ UKONCÏ OVAÂ NIÂ VZDEÏ LAÂ VAÂ NIÂ VE STRÏ EDNIÂCH SÏKOLAÂ CH ZAÂVEÏ RECÏ NOU ZKOUSÏ KOU

CÏ AÂ ST PRVNIÂ UKONCÏ OVAÂ NIÂ VZDEÏ LAÂ VAÂ NIÂ VE STRÏ EDNIÂCH SÏKOLAÂ CH ZAÂVEÏ RECÏ NOU ZKOUSÏ KOU CÏ aâstka 11 SbõÂrka zaâkonuê cï. 47 / 2005 Strana 315 47 VYHLAÂ SÏ KA zedne18. ledna 2005 o ukoncïovaânõâ vzdeïlaâvaânõâ ve strïednõâch sïkolaâch zaâveïrecïnou zkousïkou a o ukoncïovaânõâ vzdeïlaâvaânõâ

Více

CÏESKEÂ A SLOVENSKEÂ FEDERATIVNIÂ REPUBLIKY

CÏESKE A SLOVENSKE FEDERATIVNI REPUBLIKY RocÏnõÂk 199 2 SbõÂrka zaâkonuê CÏESKE A SLOVENSKE FEDERATIVNI REPUBLIKY CÏ ESKE REPUBLIKY / SLOVENSKE REPUBLIKY CÏ aâstka 62 RozeslaÂna dne 23. cïervna 1992 Cena KcÏs 11,00 OBSAH: 296. Za konneâ

Více

SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ. RocÏnõÂk 2000 CÏ ESKAÂ REPUBLIKA. CÏ aâstka 77 RozeslaÂna dne 17. srpna 2000 Cena KcÏ 28,20 OBSAH:

SBIÂRKA ZA KONUÊ. RocÏnõÂk 2000 CÏ ESKA REPUBLIKA. CÏ aâstka 77 RozeslaÂna dne 17. srpna 2000 Cena KcÏ 28,20 OBSAH: RocÏnõÂk 2000 SBIÂRKA ZA KONUÊ CÏ ESKA REPUBLIKA CÏ aâstka 77 RozeslaÂna dne 17. srpna 2000 Cena KcÏ 28,20 OBSAH: 262. Vyhla sï ka Ministerstva pruê myslu a obchodu, kterou se zajisït'uje jednotnost

Více

CÏ ESKEÂ REPUBLIKY OBSAH:

CÏ ESKE REPUBLIKY OBSAH: RocÏnõÂk 1996 SBIÂRKA ZA KONUÊ CÏ ESKE REPUBLIKY CÏ aâstka 10 RozeslaÂna dne 15. uâ nora 1996 Cena KcÏ 30,50 OBSAH: 28. Za kon CÏ eskeâ naârodnõâ rady o danõâch z prïõâjmuê (uâplneâ zneïnõâ, jak vyplyâvaâ

Více

CÏ AÂ ST CÏ TYRÏ ICAÂ TAÂ PAÂ TAÂ DANÏ ZE ZEMNIÂHO PLYNU A NEÏ KTERYÂ CH DALSÏ IÂCH PLYNUÊ. CÏ l. LXXII

CÏ AÂ ST CÏ TYRÏ ICAÂ TAÂ PAÂ TAÂ DANÏ ZE ZEMNIÂHO PLYNU A NEÏ KTERYÂ CH DALSÏ IÂCH PLYNUÊ. CÏ l. LXXII CÏ aâstka 85 SbõÂrka zaâkonuê cï. 261 /2007 Strana 3237 4. V 118 odst. 6 põâsmeno d) znõâ: ¹d) neumozïnõâ osobaâm se zvlaâsïtnõâmi sociaâlnõâmi potrïebami vyâbeïr zvlaâsïtnõâch cen podle 38 odst. 3, acïkoliv

Více

CÏESKEÂ A SLOVENSKEÂ FEDERATIVNIÂ REPUBLIKY

CÏESKE A SLOVENSKE FEDERATIVNI REPUBLIKY RocÏnõÂk 199 0 SbõÂrka zaâkonuê CÏESKE A SLOVENSKE FEDERATIVNI REPUBLIKY CÏ ESKE REPUBLIKY / SLOVENSKE REPUBLIKY Vydana 23. dubna 1990 Cena KcÏs 3,80 OBSAH: 103. Za kon, kteryâm se meïnõâ a doplnï

Více

SBIÂRKA ZA KONUÊ. RocÏnõÂk 2006 CÏ ESKA REPUBLIKA. CÏ aâ stka 164 Rozesla na dne 29. listopadu 2006 Cena KcÏ 34,± OBSAH:

SBIÂRKA ZA KONUÊ. RocÏnõÂk 2006 CÏ ESKA REPUBLIKA. CÏ aâ stka 164 Rozesla na dne 29. listopadu 2006 Cena KcÏ 34,± OBSAH: RocÏnõÂk 2006 SBIÂRKA ZA KONUÊ CÏ ESKA REPUBLIKA CÏ aâ stka 164 Rozesla na d 29. listopadu 2006 Cena KcÏ 34,± OBSAH: 504. Vyhla sï ka, kterou se provaâdeïjõâ Ïktera ustanovenõâ zaâkona o pomoci v

Více

CÏ ESKEÂ REPUBLIKY OBSAH:

CÏ ESKE REPUBLIKY OBSAH: RocÏnõÂk 1996 SBIÂRKA ZA KONUÊ CÏ ESKE REPUBLIKY CÏ aâstka 45 RozeslaÂna dne 5. cïervna 1996 Cena KcÏ 19,70 OBSAH: 152. Za kon, kteryâm se meïnõâ a doplnï uje zaâkon CÏ eskeâ naârodnõâ rady cï. 591/1992

Více

CÏESKEÂ A SLOVENSKEÂ FEDERATIVNIÂ REPUBLIKY

CÏESKE A SLOVENSKE FEDERATIVNI REPUBLIKY RocÏnõÂk 199 2 SbõÂrka zaâkonuê CÏESKE A SLOVENSKE FEDERATIVNI REPUBLIKY CÏ ESKE REPUBLIKY / SLOVENSKE REPUBLIKY CÏ aâstka 50 RozeslaÂna dne 29. kveïtna 1992 Cena KcÏs 8,± OBSAH: 245. Za kon, kteryâm

Více

CÏ ESKEÂ REPUBLIKY OBSAH: kryptografickyâch prostrïedkuê a naâlezïitostech certifikaâtu

CÏ ESKE REPUBLIKY OBSAH: kryptografickyâch prostrïedkuê a naâlezïitostech certifikaâtu RocÏnõÂk 1999 SBIÂRKA ZA KONUÊ CÏ ESKE REPUBLIKY CÏ aâstka 29 RozeslaÂna dne 27. dubna 1999 Cena KcÏ 12,90 OBSAH: 76. Vyhla sïka NaÂrodnõÂho bezpecïnostnõâho uârïadu o zajisïteïnõâ kryptografickeâ ochrany

Více

CÏ ESKEÂ REPUBLIKY OBSAH:

CÏ ESKE REPUBLIKY OBSAH: RocÏnõÂk 1998 SBIÂRKA ZA KONUÊ CÏ ESKE REPUBLIKY CÏ aâstka 86 Rozesla na dne 2. listopadu 1998 Cena KcÏ 29,± OBSAH: 246. NarÏõÂzenõ vlaâ dy, kteryâm se stanovõâ seznamy utajovanyâch skutecïnostõâ 247.

Více

CÏESKEÂ A SLOVENSKEÂ FEDERATIVNIÂ REPUBLIKY

CÏESKEÂ A SLOVENSKEÂ FEDERATIVNIÂ REPUBLIKY RocÏnõÂk 199 2 SbõÂrka zaâkonuê CÏESKEÂ A SLOVENSKEÂ FEDERATIVNIÂ REPUBLIKY CÏ ESKEÂ REPUBLIKY / SLOVENSKEÂ REPUBLIKY CÏ aâstka 46 RozeslaÂna dne 21. kveïtna 1992 Cena KcÏs 11,± OBSAH: 223. NarÏõÂzenõÂ

Více

ZAÂ KON ze dne 14. brïezna 2006 o uâ zemnõâm plaânovaânõâ a stavebnõâm rïaâdu (stavebnõâ zaâkon)

ZAÂ KON ze dne 14. brïezna 2006 o uâ zemnõâm plaânovaânõâ a stavebnõâm rïaâdu (stavebnõâ zaâkon) Strana 2226 SbõÂrka zaâkonuê cï. 183 / 2006 183 ZAÂ KON ze dne 14. brïezna 2006 o uâ zemnõâm plaânovaânõâ a stavebnõâm rïaâdu (stavebnõâ zaâkon) Parlament se usnesl na tomto zaâkoneï CÏ eskeâ republiky:

Více

CÏ ESKEÂ REPUBLIKY OBSAH:

CÏ ESKE REPUBLIKY OBSAH: RocÏnõÂk 1998 SBIÂRKA ZA KONUÊ CÏ ESKE REPUBLIKY CÏ aâstka 66 RozeslaÂna dne 14. srpna 1998 Cena KcÏ 25,± OBSAH: 199. Za kon o dani z prïidaneâ hodnoty (uâplneâ zneïnõâ, jak vyplyâvaâ z pozdeïjsïõâch

Více

CÏ ESKEÂ REPUBLIKY OBSAH: o ochraneï prïed alkoholismem a jinyâmi toxikomaniemi

CÏ ESKEÂ REPUBLIKY OBSAH: o ochraneï prïed alkoholismem a jinyâmi toxikomaniemi RocÏnõÂk 1997 SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ CÏ ESKEÂ REPUBLIKY CÏ aâstka 100 RozeslaÂna dne 9. prosince 1997 Cena KcÏ 8,40 OBSAH: 299. NaÂlez UÂ stavnõâho soudu ze dne 30. zaârïõâ 1997 ve veïci naâvrhu na zrusïenõâ

Více

OBSAH: 133. Za kon, kteryâm se meïnõâ a doplnï uje zaâkon cï. 87/1991 Sb., o mimosoudnõâch rehabilitacõâch, ve zneïnõâ zaâkona cï. 267/1992 Sb.

OBSAH: 133. Za kon, kteryâm se meïnõâ a doplnï uje zaâkon cï. 87/1991 Sb., o mimosoudnõâch rehabilitacõâch, ve zneïnõâ zaâkona cï. 267/1992 Sb. RocÏnõÂk 1993 SBIÂRKA ZA KONUÊ CÏ ESKE REPUBLIKY CÏ aâstka 38 RozeslaÂna dne 12. kveï tna 1993 Cena KcÏ 5,10 OBSAH: 133. Za kon, kteryâm se meïnõâ a doplnï uje zaâkon cï. 87/1991 Sb., o mimosoudnõâch

Více

CÏESKEÂ A SLOVENSKEÂ FEDERATIVNIÂ REPUBLIKY

CÏESKE A SLOVENSKE FEDERATIVNI REPUBLIKY RocÏnõÂk 199 2 SbõÂrka zaâkonuê CÏESKE A SLOVENSKE FEDERATIVNI REPUBLIKY CÏ ESKE REPUBLIKY / SLOVENSKE REPUBLIKY CÏ aâstka 30 RozeslaÂna dne 3. dubna 1992 Cena KcÏs 6,± OBSAH: 123. Za kon o pobytu

Více

CÏESKEÂ A SLOVENSKEÂ FEDERATIVNIÂ REPUBLIKY

CÏESKEÂ A SLOVENSKEÂ FEDERATIVNIÂ REPUBLIKY RocÏnõÂk 199 0 SbõÂrka zaâkonuê CÏESKEÂ A SLOVENSKEÂ FEDERATIVNIÂ REPUBLIKY CÏ ESKEÂ REPUBLIKY / SLOVENSKEÂ REPUBLIKY CÏ aâstka 42 VydaÂna dne 29. cïervna 1990 Cena KcÏs 3,80 OBSAH: 256. N a rï õâz enõâ

Více

CÏ ESKEÂ REPUBLIKY OBSAH:

CÏ ESKE REPUBLIKY OBSAH: RocÏnõÂk 1994 SBIÂRKA ZA KONUÊ CÏ ESKE REPUBLIKY CÏ aâstka 67 Rozesla na dne 30. listopadu 1994 Cena KcÏ 12,50 OBSAH: 216. Za kon o rozhodcïõâm rïõâzenõâ a o vyâkonu rozhodcïõâch naâlezuê 217. ZaÂ

Více

CÏESKEÂ A SLOVENSKEÂ FEDERATIVNIÂ REPUBLIKY

CÏESKE A SLOVENSKE FEDERATIVNI REPUBLIKY RocÏnõÂk 199 0 SbõÂrka zaâkonuê CÏESKE A SLOVENSKE FEDERATIVNI REPUBLIKY CÏ ESKE REPUBLIKY / SLOVENSKE REPUBLIKY CÏ aâstka 89 RozeslaÂna dne 27. prosince 1990 Cena KcÏs 8,± OBSAH: 545. Za kon, kteryâm

Více

SBIÂRKA ZA KONUÊ. RocÏnõÂk 2002 CÏ ESKA REPUBLIKA. CÏ aâ stka 192 Rozesla na dne 31. prosince 2002 Cena KcÏ 44,30 OBSAH:

SBIÂRKA ZA KONUÊ. RocÏnõÂk 2002 CÏ ESKA REPUBLIKA. CÏ aâ stka 192 Rozesla na dne 31. prosince 2002 Cena KcÏ 44,30 OBSAH: RocÏnõÂk 2002 SBIÂRKA ZA KONUÊ CÏ ESKA REPUBLIKA CÏ aâ stka 192 Rozesla na dne 31. prosince 2002 Cena KcÏ 44,30 OBSAH: 553. Vyhla sï ka, kterou se stanovõâ hodnoty zvlaâsïtnõâch imisnõâch limituê znecïisït'ujõâcõâch

Více

CÏ ESKEÂ REPUBLIKY. ZAÂ KON ze dne 19. brïezna Parlament se usnesl na tomto zaâkoneï CÏ eskeâ republiky:

CÏ ESKEÂ REPUBLIKY. ZAÂ KON ze dne 19. brïezna Parlament se usnesl na tomto zaâkoneï CÏ eskeâ republiky: RocÏnõÂk 1997 SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ CÏ ESKEÂ REPUBLIKY CÏ aâstka 26 RozeslaÂna dne 15. dubna 1997 Cena KcÏ 16,60 OBSAH: 79. ZaÂkon o leâcïivech a o zmeïnaâch a doplneïnõâ neïkteryâch souvisejõâcõâch zaâkonuê

Více

CÏ ESKEÂ REPUBLIKY OBSAH:

CÏ ESKE REPUBLIKY OBSAH: RocÏnõÂk 1996 SBIÂRKA ZA KONUÊ CÏ ESKE REPUBLIKY CÏ aâstka 6 RozeslaÂna dne 31. ledna 1996 Cena KcÏ 26,90 OBSAH: 19. NarÏõÂzenõÂvla dy o zvyâsïenõâ duê choduê v roce 1996 20. Za kon CÏ eskeâ naârodnõâ

Více

NARÏ IÂZENIÂ VLAÂ DY ze dne 12. prosince 2007, kteryâm se stanovõâ podmõânky ochrany zdravõâ prïi praâci

NARÏ IÂZENIÂ VLAÂ DY ze dne 12. prosince 2007, kteryâm se stanovõâ podmõânky ochrany zdravõâ prïi praâci 361 NARÏ IÂZENIÂ VLAÂ DY ze dne 12. prosince 2007, kteryâm se stanovõâ podmõânky ochrany zdravõâ prïi praâci VlaÂda narïizuje podle 21 põâsm. a) zaâkona cï. 309/ /2006 Sb., kteryâm se upravujõâ dalsïõâ

Více

Ministr: Mgr. GandalovicÏ v. r.

Ministr: Mgr. GandalovicÏ v. r. Strana 6872 SbõÂrka zaâkonuê cï. 499 / 2006 499 VYHLAÂ SÏ KA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb Ministerstvo pro mõâstnõâ rozvoj stanovõâ podle 193 zaâkona cï. 183/2006 Sb., o uâzemnõâm plaânovaânõâ

Více

CÏ ESKEÂ REPUBLIKY OBSAH:

CÏ ESKE REPUBLIKY OBSAH: RocÏnõÂk 1996 SBIÂRKA ZA KONUÊ CÏ ESKE REPUBLIKY CÏ aâstka 89 Rozesla na dne 10. prosince 1996 Cena KcÏ 12,± OBSAH: 295. NaÂlez UÂstavnõÂho soudu CÏ eskeâ republiky ze dne 5. listopadu 1996 ve veïci

Více

SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ. RocÏnõÂk 2006 CÏ ESKAÂ REPUBLIKA. CÏ aâstka 172 RozeslaÂna dne 6. prosince 2006 Cena KcÏ 18,± OBSAH:

SBIÂRKA ZA KONUÊ. RocÏnõÂk 2006 CÏ ESKA REPUBLIKA. CÏ aâstka 172 RozeslaÂna dne 6. prosince 2006 Cena KcÏ 18,± OBSAH: RocÏnõÂk 2006 SBIÂRKA ZA KOUÊ CÏ ESKA REPUBLIKA CÏ aâstka 172 RozeslaÂna dne 6. prosince 2006 Cena KcÏ 18,± OBSAH: 528. Vyhla sï ka o formeï a technickyâch naâlezïitostech prïedaâvaânõâ uâdajuê do informacïnõâho

Více

CÏESKEÂ A SLOVENSKEÂ FEDERATIVNIÂ REPUBLIKY

CÏESKE A SLOVENSKE FEDERATIVNI REPUBLIKY RocÏnõÂk 199 0 SbõÂrka zaâkonuê CÏESKE A SLOVENSKE FEDERATIVNI REPUBLIKY CÏ ESKE REPUBLIKY / SLOVENSKE REPUBLIKY CÏ aâstka 23 VydaÂna dne 23. dubna 1990 Cena KcÏs 3,80 OBSAH: 104. Za kon o akciovyâch

Více

CÏ ESKEÂ REPUBLIKY OBSAH:

CÏ ESKE REPUBLIKY OBSAH: RocÏnõÂk 1996 SBIÂRKA ZA KONUÊ CÏ ESKE REPUBLIKY CÏ aâstka 55 RozeslaÂna dne 10. cïervence 1996 Cena KcÏ 26,90 OBSAH: 190. Vyhla sïka CÏ eskeâho uârïadu zemeïmeïrïickeâho a katastraâlnõâho, kterou se

Více

ze dne 9. prosince 1998

ze dne 9. prosince 1998 CÏ aâstka 4 SbõÂrka zaâkonuê cï. 11 / 1999 Strana 239 11 NARÏ IÂZENIÂ VLAÂ DY ze dne 9. prosince 1998 o zoâneï havarijnõâho plaânovaânõâ VlaÂda narïizuje k provedenõâ zaâkona cï. 18/1997 Sb., o mõâroveâm

Více

ZAÂ KON ze dne 1. dubna 2004 o dani z prïidaneâ hodnoty

ZAÂ KON ze dne 1. dubna 2004 o dani z prïidaneâ hodnoty Strana 4946 SbõÂrka zaâkonuê cï. 235 / 2004 235 ZAÂ KON ze dne 1. dubna 2004 o dani z prïidaneâ hodnoty Parlament se usnesl na tomto zaâkoneï CÏ eskeâ republiky: CÏ AÂ ST PRVNIÂ ZAÂ KLADNIÂ USTANOVENIÂ

Více

CÏESKEÂ A SLOVENSKEÂ FEDERATIVNIÂ REPUBLIKY

CÏESKE A SLOVENSKE FEDERATIVNI REPUBLIKY RocÏnõÂk 199 2 SbõÂrka zaâkonuê CÏESKE A SLOVENSKE FEDERATIVNI REPUBLIKY CÏ ESKE REPUBLIKY / SLOVENSKE REPUBLIKY CÏ aâstka 121 RozeslaÂna dne 23. prosince 1992 Cena KcÏs 5,10 OBSAH: 595. Za kon,

Více

CÏESKEÂ A SLOVENSKEÂ FEDERATIVNIÂ REPUBLIKY

CÏESKEÂ A SLOVENSKEÂ FEDERATIVNIÂ REPUBLIKY RocÏnõÂk 199 2 SbõÂrka zaâkonuê CÏESKEÂ A SLOVENSKEÂ FEDERATIVNIÂ REPUBLIKY CÏ ESKEÂ REPUBLIKY / SLOVENSKEÂ REPUBLIKY CÏ aâstka 114 RozeslaÂna dne 14. prosince 1992 Cena 22,± OBSAH: 569. SdeÏ lenõâ federaâlnõâho

Více

CÏESKEÂ A SLOVENSKEÂ FEDERATIVNIÂ REPUBLIKY

CÏESKE A SLOVENSKE FEDERATIVNI REPUBLIKY RocÏnõÂk 2 SbõÂrka zaâkonuê CÏESKE A SLOVENSKE FEDERATIVNI REPUBLIKY CÏ ESKE REPUBLIKY / SLOVENSKE REPUBLIKY CÏ aâstka RozeslaÂna dne 3. cïervna 2 Cena KcÏs 4, OBSAH: 334. Za kon CÏ eskeâ naârodnõâ

Více

SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ. RocÏnõÂk 2004 CÏ ESKAÂ REPUBLIKA. CÏ aâstka 83 RozeslaÂna dne 30. dubna 2004 Cena KcÏ 17,± OBSAH:

SBIÂRKA ZA KONUÊ. RocÏnõÂk 2004 CÏ ESKA REPUBLIKA. CÏ aâstka 83 RozeslaÂna dne 30. dubna 2004 Cena KcÏ 17,± OBSAH: RocÏnõÂk 2004 SBIÂRKA ZA KONUÊ CÏ ESKA REPUBLIKA CÏ aâstka 83 RozeslaÂna dne 30. dubna 2004 Cena KcÏ 17,± OBSAH: 254. Za kon o omezenõâ plateb v hotovosti a o zmeïneï zaâkona cï. 337/1992 Sb., o spraâveï

Více

CÏESKEÂ A SLOVENSKEÂ FEDERATIVNIÂ REPUBLIKY

CÏESKE A SLOVENSKE FEDERATIVNI REPUBLIKY RocÏnõÂk 199 2 SbõÂrka zaâkonuê CÏESKE A SLOVENSKE FEDERATIVNI REPUBLIKY CÏ ESKE REPUBLIKY / SLOVENSKE REPUBLIKY CÏ aâstka 60 RozeslaÂna dne 18. cïervna 1992 Cena KcÏs 10,± OBSAH: 286. Za kon o danõâch

Více

CÏ ESKEÂ REPUBLIKY OBSAH:

CÏ ESKE REPUBLIKY OBSAH: RocÏnõÂk 1996 SBIÂRKA ZA KONUÊ CÏ ESKE REPUBLIKY CÏ aâstka 23 RozeslaÂna dne 5. dubna 1996 Cena KcÏ 23,30 OBSAH: 74. Vyhla sï ka Ministerstva vnitra, kterou se stanovõâ podrobnosti k provedenõâ neïkteryâch

Více

CÏESKEÂ A SLOVENSKEÂ FEDERATIVNIÂ REPUBLIKY

CÏESKEÂ A SLOVENSKEÂ FEDERATIVNIÂ REPUBLIKY RocÏnõÂk 199 0 SbõÂrka zaâkonuê CÏESKEÂ A SLOVENSKEÂ FEDERATIVNIÂ REPUBLIKY CÏ ESKEÂ REPUBLIKY / SLOVENSKEÂ REPUBLIKY CÏ aâstka 50 VydaÂna dne 31. cïervence 1990 Cena KcÏs 3,- OBSAH: 311. V y h l aâ sï

Více

UÂ mluvy CÏ eskoslovenskou socialistickou republikou byla zapsaâna dne 11. ledna 1990 generaâlnõâm rïeditelem MezinaÂrodnõÂho uârïadu praâce.

UÂ mluvy CÏ eskoslovenskou socialistickou republikou byla zapsaâna dne 11. ledna 1990 generaâlnõâm rïeditelem MezinaÂrodnõÂho uârïadu praâce. Strana 2056 SbõÂrka zaâkonuê cï. 445 / 1991 CÏ aâstka 84 445 SDEÏ LENIÂ federaâlnõâho ministerstva zahranicïnõâch veïcõâ FederaÂlnõÂ ministerstvo zahranicïnõâch veïcõâ sdeïluje, zïe dne 8. rïõâjna 1987

Více

CÏ eskoslovenskaâ socialistickaâ republika

CÏ eskoslovenskaâ socialistickaâ republika RocÏnõÂk 1990 SbõÂrka zaâkonuê CÏ eskoslovenskaâ socialistickaâ republika CÏ ESKAÂ SOCIALISTICKAÂ REPUBLIKA SLOVENSKAÂ SOCIALISTICKAÂ REPUBLIKA CÏaÂstka 9 VydaÂna dne 13. uâ nora 1990 Cena KcÏs 3,80 OBSAH:

Více

CÏ ESKEÂ REPUBLIKY OBSAH:

CÏ ESKE REPUBLIKY OBSAH: RocÏnõÂk 1998 SBIÂRKA ZA KONUÊ CÏ ESKE REPUBLIKY CÏ aâstka 106 Rozesla na dne 31. prosince 1998 Cena KcÏ 21,± OBSAH: 304. Vyhla sï ka Ministerstva zdravotnictvõâ, kterou se stanovõâ prïõâpady, kdy

Více

CÏESKEÂ A SLOVENSKEÂ FEDERATIVNIÂ REPUBLIKY

CÏESKEÂ A SLOVENSKEÂ FEDERATIVNIÂ REPUBLIKY RocÏnõÂk 199 1 SbõÂrka zaâkonuê CÏESKEÂ A SLOVENSKEÂ FEDERATIVNIÂ REPUBLIKY CÏ ESKEÂ REPUBLIKY / SLOVENSKEÂ REPUBLIKY CÏ aâstka 109 RozeslaÂna dne 31. prosince 1991 Cena KcÏs 11,50 OBSAH: 569. ZaÂkon CÏ

Více

CÏ ESKEÂ REPUBLIKY OBSAH:

CÏ ESKE REPUBLIKY OBSAH: RocÏnõÂk 1996 SBIÂRKA ZA KONUÊ CÏ ESKE REPUBLIKY CÏ aâstka 31 RozeslaÂna dne 25. dubna 1996 Cena KcÏ 19,70 OBSAH: 89. Za kon, kteryâm se meïnõâ a doplnï uje zaâkon CÏ eskeâ naârodnõâ rady cï. 344/1992

Více

CÏ ESKEÂ REPUBLIKY OBSAH:

CÏ ESKE REPUBLIKY OBSAH: RocÏnõÂk 1995 SBIÂRKA ZA KONUÊ CÏ ESKE REPUBLIKY CÏ aâstka 70 Rozesla na dne 28. listopadu 1995 Cena KcÏ 47,50 OBSAH: OpatrÏenõ uâ strïednõâch orgaânuê OpatrÏ enõâ CÏ eskeâho statistickeâho uârïadu,

Více

OBSAH: CÏ eskou republikou a Rumunskem tyâkajõâcõâ se zmeïn ustanovenõâ Protokolu 1 Dohody o volneâm obchodu

OBSAH: CÏ eskou republikou a Rumunskem tyâkajõâcõâ se zmeïn ustanovenõâ Protokolu 1 Dohody o volneâm obchodu RocÏnõÂk 6 SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ CÏ ESKEÂ REPUBLIKY CÏ aâstka 3 RozeslaÂna dne 2. uâ nora 6 Cena KcÏ,70 OBSAH: 4. SdeÏ lenõâ Ministerstva zahranicïnõâch veïcõâ o sjednaânõâ Protokolu cï. k UÂ mluveï o ochraneï

Více

CÏ aâstka 54 SbõÂrka zaâkonuê cï. 156 / 1998

CÏ aâstka 54 SbõÂrka zaâkonuê cï. 156 / 1998 Strana 6709 156 ZAÂ KON ze dne 12. cïervna 1998 o hnojivech, pomocnyâch puê dnõâch laâtkaâch, pomocnyâch rostlinnyâch prïõâpravcõâch a substraâtech a o agrochemickeâm zkousïenõâ zemeïdeïlskyâch puê d (zaâkon

Více

OBSAH: 145. Vyhla sï ka StaÂtnõÂho uârïadu pro jadernou bezpecïnost o evidenci a kontrole jadernyâch materiaâluê a o jejich blizïsïõâm vymezenõâ

OBSAH: 145. Vyhla sï ka StaÂtnõÂho uârïadu pro jadernou bezpecïnost o evidenci a kontrole jadernyâch materiaâluê a o jejich blizïsïõâm vymezenõâ RocÏnõÂk 1997 SBIÂRKA ZA KONUÊ CÏ ESKE REPUBLIKY CÏ aâstka 51 RozeslaÂna dne 7. cïervence 1997 Cena KcÏ 24,30 OBSAH: 143. Vyhla sï ka StaÂtnõÂho uârïadu pro jadernou bezpecïnost o prïepraveï a dopraveï

Více

CÏ ESKEÂ REPUBLIKY OBSAH: /1993 Sb. a umeïleckyâch (autorskyâ zaâkon), ve zneïnõâ zaâkona cï. 89/1990 Sb. a zaâkona cï. 468/1991 Sb.

CÏ ESKEÂ REPUBLIKY OBSAH: /1993 Sb. a umeïleckyâch (autorskyâ zaâkon), ve zneïnõâ zaâkona cï. 89/1990 Sb. a zaâkona cï. 468/1991 Sb. RocÏnõÂk 1993 SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ CÏ ESKEÂ REPUBLIKY CÏ aâstka 79 RozeslaÂna dne 30. prosince 1993 Cena KcÏ 7,± OBSAH: 315. ZaÂkon, kteryâm se meïnõâ a doplnï uje zaâkon CÏ eskeâ naârodnõâ rady cï. 338/1992

Více

SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ. RocÏnõÂk 2003 CÏ ESKAÂ REPUBLIKA. CÏ aâstka 91 RozeslaÂna dne 22. srpna 2003 Cena KcÏ 26,± OBSAH:

SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ. RocÏnõÂk 2003 CÏ ESKAÂ REPUBLIKA. CÏ aâstka 91 RozeslaÂna dne 22. srpna 2003 Cena KcÏ 26,± OBSAH: RocÏnõÂk 2003 SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ CÏ ESKAÂ REPUBLIKA CÏ aâstka 91 RozeslaÂna dne 22. srpna 2003 Cena KcÏ 26,± OBSAH: 270. NarÏõÂzenõÂ v laâ dy, kteryâm se stanovõâ technickeâ pozïadavky na rekreacïnõâ plavidla,

Více

o bezpecïnosti a ochraneï zdravõâ ve stavebnictvõâ

o bezpecïnosti a ochraneï zdravõâ ve stavebnictvõâ Strana 2016 SbõÂrka zaâkonuê cï. 432 a 433 / 1991 praâce, kteryâ je zapõâsïe. VyÂpoveÏd' nabude uâcïinnosti jeden rok po dni, kdy byla zapsaâna. 2. KazÏdy cïlenskyâ staât, jenzï ratifikoval tuto uâmluvu

Více

CÏ ESKEÂ REPUBLIKY OBSAH:

CÏ ESKEÂ REPUBLIKY OBSAH: RocÏnõÂk 1997 SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ CÏ ESKEÂ REPUBLIKY CÏ aâstka 9 RozeslaÂna dne 28. uânora 1997 Cena KcÏ 12,± OBSAH: 29. SdeÏ lenõâ Ministerstva zahranicïnõâch veïcõâ o sjednaânõâ DodatkoveÂho protokolu

Více

CÏESKEÂ A SLOVENSKEÂ FEDERATIVNIÂ REPUBLIKY

CÏESKE A SLOVENSKE FEDERATIVNI REPUBLIKY RocÏnõÂk 199 2 SbõÂrka zaâkonuê CÏESKE A SLOVENSKE FEDERATIVNI REPUBLIKY CÏ ESKE REPUBLIKY / SLOVENSKE REPUBLIKY RozeslaÂna dne 28. ledna 1992 Cena KcÏs 4,50 (dotisk) OBSAH: 42. Za kon o uâpraveï

Více

OBSAH: ZAÂ KON ze dne 2. listopadu 1995,

OBSAH: ZA KON ze dne 2. listopadu 1995, RocÏnõÂk 1995 SBIÂRKA ZA KONUÊ CÏ ESKE REPUBLIKY CÏ aâstka 72 Rozesla na dne 1. prosince 1995 Cena KcÏ 11,50 OBSAH: 279. Za kon, kteryâm se meïnõâ zaâkon CÏ eskeâ naârodnõâ rady cï. 367/1990 Sb., o

Více

CÏ ESKEÂ REPUBLIKY. ZAÂ KON ze dne 18. cïervna 1998, Parlament se usnesl na tomto zaâkoneï CÏ eskeâ republiky:

CÏ ESKE REPUBLIKY. ZA KON ze dne 18. cïervna 1998, Parlament se usnesl na tomto zaâkoneï CÏ eskeâ republiky: RocÏnõÂk 1998 SBIÂRKA ZA KONUÊ CÏ ESKE REPUBLIKY CÏ aâstka 58 RozeslaÂna dne 16. cïervence 1998 Cena KcÏ 13,± OBSAH: 168. Za kon, kteryâm se meïnõâ zaâkon cï. 586/1992 Sb., o danõâch z prïõâjmuê, ve

Více

V Y H L AÂ SÏ K A. ze dne 13. kveïtna m 3.

V Y H L AÂ SÏ K A. ze dne 13. kveïtna m 3. CÏ aâstka 86 SbõÂrka zaâkonuê cï. 435/ 1992 Strana 2471 435 V Y H L AÂ SÏ K A CÏ eskeâho baânï skeâho uâ rïadu ze dne 13. kveïtna 1992 o duê lneï meïrïickeâ dokumentaci prïi hornickeâ cïinnosti a neïkteryâch

Více

CÏESKEÂ A SLOVENSKEÂ FEDERATIVNIÂ REPUBLIKY

CÏESKEÂ A SLOVENSKEÂ FEDERATIVNIÂ REPUBLIKY RocÏnõÂk 199 2 SbõÂrka zaâkonuê CÏESKEÂ A SLOVENSKEÂ FEDERATIVNIÂ REPUBLIKY CÏ ESKEÂ REPUBLIKY / SLOVENSKEÂ REPUBLIKY CÏ aâstka 90 RozeslaÂna dne 25. zaârïõâ 1992 Cena KcÏs 4,50 OBSAH: 452. ZaÂkon o peïstounskeâ

Více

OBSAH: 169. NarÏõÂzenõÂ vlaâ dy, kteryâm se stanovõâ technickeâ pozïadavky na vyârobky z hlediska jejich elektromagnetickeâ kompatibility

OBSAH: 169. NarÏõÂzenõÂ vlaâ dy, kteryâm se stanovõâ technickeâ pozïadavky na vyârobky z hlediska jejich elektromagnetickeâ kompatibility RocÏnõÂk 1997 SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ CÏ ESKEÂ REPUBLIKY CÏ aâstka 60 RozeslaÂna dne 31. cïervence 1997 Cena KcÏ 27,90 OBSAH: 168. NarÏõÂzenõÂ vlaâ dy, kteryâm se stanovõâ technickeâ pozïadavky na elektrickaâ

Více

CÏ aâstka 172. a) jmeâno, poprïõâpadeï jmeâna a prïõâjmenõâ osoby jednajõâcõâ

CÏ aâstka 172. a) jmeâno, poprïõâpadeï jmeâna a prïõâjmenõâ osoby jednajõâcõâ Strana 7258 SbõÂrka zaâkonuê cï. 528 /2006 528 VYHLAÂ SÏ KA ze dne 23. listopadu 2006 o formeï a technickyâch naâlezï itostech prïedaâvaânõâ uâ dajuê do informacïnõâho systeâmu, kteryâ obsahuje zaâkladnõâ

Více

OBSAH: 218. Vyhla sï ka Ministerstva spravedlnosti, kterou se meïnõâ vyhlaâsïka Ministerstva spravedlnosti cï. 23/1994 Sb., o jednacõâm rïaâdu

OBSAH: 218. Vyhla sï ka Ministerstva spravedlnosti, kterou se meïnõâ vyhlaâsïka Ministerstva spravedlnosti cï. 23/1994 Sb., o jednacõâm rïaâdu RocÏnõÂk 1998 SBIÂRKA ZA KONUÊ CÏ ESKE REPUBLIKY CÏ aâstka 76 RozeslaÂna dne 29. zaârïõâ 1998 Cena KcÏ 21,± OBSAH: 218. Vyhla sï ka Ministerstva spravedlnosti, kterou se meïnõâ vyhlaâsïka Ministerstva

Více

CÏESKEÂ A SLOVENSKEÂ FEDERATIVNIÂ REPUBLIKY

CÏESKEÂ A SLOVENSKEÂ FEDERATIVNIÂ REPUBLIKY RocÏnõÂk 199 0 SbõÂrka zaâkonuê CÏESKEÂ A SLOVENSKEÂ FEDERATIVNIÂ REPUBLIKY CÏ ESKEÂ REPUBLIKY / SLOVENSKEÂ REPUBLIKY CÏ aâstka 45 VydaÂna dne 9. cïervence 1990 Cena KcÏs 2,20 OBSAH: 282. N a rï õâze nõâ

Více

ze dne 13. dubna 1992, a bezpecïnosti provozu prïi vyârobeï a zpracovaânõâ vyâbusïnin a o odborneâ zpuê sobilosti vzdaâlit.

ze dne 13. dubna 1992, a bezpecïnosti provozu prïi vyârobeï a zpracovaânõâ vyâbusïnin a o odborneâ zpuê sobilosti vzdaâlit. Strana 1829 327 VYHLAÂ SÏ KA CÏ eskeâho baânï skeâho uâ rïadu ze dne 13. dubna 1992, kterou se stanovõâ pozï adavky k zajisïteïnõâ bezpecïnosti a ochrany zdravõâ prïi praâci a bezpecïnosti provozu prïi

Více

CÏ ESKEÂ REPUBLIKY OBSAH:

CÏ ESKEÂ REPUBLIKY OBSAH: RocÏnõÂk 1995 SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ CÏ ESKEÂ REPUBLIKY CÏ aâstka 12 RozeslaÂna dne 18. dubna 1995 Cena KcÏ 11,50 OBSAH: 55. NaÂlez UÂstavnõÂho soudu CÏ eskeâ republiky ze dne 8. brïezna 1995 ve veïci naâvrhu

Více

ZA KON ze dne 11. listopadu 2004 o zajisïteïnõâ praâvnõâ pomoci v prïeshranicïnõâch sporech v raâmci Evropske unie

ZA KON ze dne 11. listopadu 2004 o zajisïteïnõâ praâvnõâ pomoci v prïeshranicïnõâch sporech v raâmci Evropske unie CÏ aâstka 213 SbõÂrka zaâkonuê cï. 629 /2004 Strana 11393 629 ZA KON ze dne 11. listopadu 2004 o zajisïteïnõâ praâvnõâ pomoci v prïeshranicïnõâch sporech v raâmci Evropske unie Parlament se usnesl na

Více

CÏ ESKEÂ REPUBLIKY OBSAH:

CÏ ESKEÂ REPUBLIKY OBSAH: RocÏnõÂk 1999 SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ CÏ ESKEÂ REPUBLIKY CÏ aâstka 62 RozeslaÂna dne 24. srpna 1999 Cena KcÏ 37,70 OBSAH: 182. NarÏõÂzenõÂ vlaâ dy, kteryâm se stanovõâ technickeâ pozïadavky na tlakovaâ zarïõâzenõâ

Více

CÏ ESKEÂ REPUBLIKY OBSAH:

CÏ ESKE REPUBLIKY OBSAH: RocÏnõÂk 1997 SBIÂRKA ZA KONUÊ CÏ ESKE REPUBLIKY CÏ aâstka 58 RozeslaÂna dne 15. cïervence 1997 Cena KcÏ 13,± OBSAH: 160. Za kon, kteryâm se meïnõâ zaâkon CÏ eskeâ naârodnõâ rady cï. 576/1990 Sb., o

Více

ZAÂ KON ze dne 12. prosince 1991 ouâcïetnictvõâ

ZA KON ze dne 12. prosince 1991 ouâcïetnictvõâ Strana 2802 SbõÂrka zaâkonuê cï. 563/1991 563 ZA KON ze dne 12. prosince 1991 ouâcïetnictvõâ FederaÂlnõ shromaâzïdeïnõâ CÏ eskeâ a Slovenske Federativnõ Republiky se usneslo na tomto zaâkoneï: CÏ AÂ

Více

CÏ ESKEÂ REPUBLIKY. ze dne 17. cïervna odst. 7 k provedenõâ 23 odst. 1 azï 5zaÂkona cï. 18/

CÏ ESKEÂ REPUBLIKY. ze dne 17. cïervna odst. 7 k provedenõâ 23 odst. 1 azï 5zaÂkona cï. 18/ RocÏnõÂk 1997 SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ CÏ ESKEÂ REPUBLIKY CÏ aâstka 50 RozeslaÂna dne 7. cïervence 1997 Cena KcÏ 20,70 OBSAH: 142. VyhlaÂsÏ ka StaÂtnõÂho uârïadu pro jadernou bezpecïnost o typoveâm schvalovaânõâ

Více

CÏ ESKEÂ REPUBLIKY OBSAH:

CÏ ESKE REPUBLIKY OBSAH: RocÏnõÂk 1998 SBIÂRKA ZA KONUÊ CÏ ESKE REPUBLIKY CÏ aâstka 110 Rozesla na dne 28. prosince 1998 Cena KcÏ 9,± OBSAH: 333. Za kon, kteryâm se meïnõâ zaâkon cï. 586/1992 Sb., o danõâch z prïõâjmuê, ve

Více

CÏ eskoslovenskaâ socialistickaâ republika

CÏ eskoslovenskaâ socialistickaâ republika RocÏnõÂk 1990 SbõÂrka zaâkonuê CÏ eskoslovenskaâ socialistickaâ republika CÏ ESKAÂ SOCIALISTICKAÂ REPUBLIKA SLOVENSKAÂ SOCIALISTICKAÂ REPUBLIKA CÏaÂstka 7 VydaÂna dne 1. uâ nora 1990 Cena KcÏs 8,± (dotisk)

Více

CÏ ESKEÂ REPUBLIKY OBSAH:

CÏ ESKE REPUBLIKY OBSAH: RocÏnõÂk 1996 SBIÂRKA ZA KONUÊ CÏ ESKE REPUBLIKY CÏ aâstka 16 RozeslaÂna dne 15. brï ezna 1996 Cena KcÏ 26,90 OBSAH: 53. Vyhla sïka CÏ eskeâho statistickeâho uârïadu, kterou se stanovõâ postup prïi

Více

SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ. RocÏnõÂk 2007 CÏ ESKAÂ REPUBLIKA. CÏ aâstka 13 RozeslaÂna dne 26. uâ nora 2007 Cena KcÏ 18,± OBSAH:

SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ. RocÏnõÂk 2007 CÏ ESKAÂ REPUBLIKA. CÏ aâstka 13 RozeslaÂna dne 26. uâ nora 2007 Cena KcÏ 18,± OBSAH: RocÏnõÂk 2007 SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ CÏ ESKAÂ REPUBLIKA CÏ aâstka 13 RozeslaÂna dne 26. uâ nora 2007 Cena KcÏ 18,± OBSAH: 32. RozhodnutõÂ prezidenta republiky o vyhlaâsïenõâ doplnï ovacõâch voleb do SenaÂtu

Více