Obsah ALTRON 5 7 O společnosti Produkty a služby Společenská odpovědnost Ekonomická část

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah ALTRON 5 7 O společnosti 11 12 15 Produkty a služby 19 27 33 37 Společenská odpovědnost 41 47 47 Ekonomická část 51 53 58 59 60 61"

Transkript

1

2 Obsah ALTRON 5 Vize a mise 7 Úvodní slovo předsedy představenstva O společnosti 11 O společnosti 12 Organizační struktura 15 Altron a jeho lidé Produkty a služby 19 Datacentra 27 Energocentra 33 Napájení 37 Audity Společenská odpovědnost 41 Společenská odpovědnost 47 ALTRON a životní prostředí 47 ALTRON a řízení jakosti Ekonomická část 51 Zpráva dozorčí rady 53 Zpráva představenstva 58 Finanční a poměrové ukazatele 59 Výrok auditora 60 Rozvaha 61 Výkazy zisků a ztrát 63 Přílohy Contents ALTRON 5 Vision and Mission 7 Introductory Word of the Chairman of the Board of Directors About Our Company 11 About Our Company 12 Organizational Diagram 15 The People of ALTRON Products and Services 19 Datacenters 27 Power Generating Centers 33 Power Supply Systems 37 Security Audits Social Responsibility 41 Social Responsibility 47 ALTRON and the Environment 47 ALTRON and the Quality Management Economic Section 51 Report of the Supervisory Board 53 Report of the Board of Directors 58 Financial and Ratio Indicators 59 Report of the Auditor 60 Balance Sheet 61 Profit and Loss Statement 63 Appendices 3

3 Vize a mise Jsme rozhodnuti a připraveni obstát ve výzvách, které současný svět a lidská civilizace přinášejí, jsme připraveni obstát i v globální konkurenci. Jsme příběhem českého úspěchu, který přerostl hranice a integroval se do globálního světa, aby se stal jeho významnou součástí. Dnes jsme v oblasti výstavby datových center respektovaným hráčem na evropském i světovém trhu. Vision and Mission We are ready to meet successfully the challenges of contemporary world and civilization, we are ready to succeed even in international global competition. We represent a Czech success story that extended abroad and integrated itself in global world in order to become its important part. In the world of data center construction business we are today a respected player in Europe as well as worldwide. 5

4 Úvodní slovo předsedy představenstva Vážení akcionáři, zaměstnanci a obchodní partneři, dovolte mi, abych Vám předložil Výroční zprávu společnosti ALTRON, a. s. za rok Je pro nás nesmírně potěšitelné a významné, že se nám daří dynamicky růst a rozšiřovat svou působnost na další evropské i světové trhy. Rok 2007 byl pro nás jedním z nejúspěšnějších roků v historii. Díky výjimečným a přitom nesmírně náročným zákazníkům jako ČEZ, Telefónica O2, UniCredit Group, ČSA, Home Credit i desítkám středních i menších klientů jsme dosáhli unikátního růstu ve výši 35 %. Stali jsme se leaderem v oblasti budování technologické infrastruktury datacenter a zařadili se po bok světových společností jako IBM, HP, FUJITSU-SIEMENS a dalších, s nimiž zároveň na našich projektech spolupracujeme. Kromě realizací projektů výstavby datových center a jejich správy se pro nás stal rok 2007 zlomový i v oblasti chlazení. Uvedením našeho unikátního řešení OptiCooling TM přinášíme na trh koncepci, která zahrnuje energeticky a ekonomicky optimalizovanou výrobu chladu a jeho efektivní distribuci. Koncept OptiCooling TM odpovídá přísným požadavkům na ochranu životního prostředí a jako u předcházejících řešení vychází z důsledného uplatnění principu modularity a redundance. V souladu s požadavky našich klientů pokračujeme v prohlubování záběru v poskytovaných službách jako inženýring, akviziční činnosti a příprava investic v souvislosti s budováním datových center. V oblasti organizační jsme rekonstruovali tým projekce a výrazně jsme posílili oblast poprodejní podpory a tým projektového managementu. V roce 2007 jsme jako součást skupiny ALTRON Group dále upevnili své postavení ve středoevropském regionu a zároveň se díky svým erudovaným lidem, zkušenostem, nápaditosti a jedinečnému know-how začali výrazně prosazovat v globálním měřítku. Nové projekty a nové možnosti k nám přivedly a dále přivádějí špičkové odborníky z řady oborů, ty nejlepší z nejlepších, kteří nám pomáhají dále budovat globální značku ALTRON. Jsme hrdí na to, co se nám podařilo vybudovat za 17 let naší existence. A jsme zvláště hrdí, že rok 2007 patřil k nejúspěšnějším v naší historii. Potvrzuje naši trvalou dynamiku a růst. ALTRON se stal globální společností, pro jejíž řešení už neexistují žádné hranice. Introductory Word of the Chairman of the Board of Directors Dear shareholders, employees and business partners, Let me introduce you the Annual Report of the company ALTRON, a.s. for a period of the fiscal year For us it is very pleasant and important to let you know about our dynamic growth and expansion on European and even world market. The fiscal year 2007 was for us one of the most successful years in our history. With our respected and at the same time very exacting clients as ČEZ, Telefónica O2, Unicredit Group, ČSA, Home Credit and dozens of middle-sized and smaller clients we achieved a unique growth of 35%. We became the leader in raising the technological infrastructure of data centers and we rank among the renowned companies as IBM, HP, FUJITSU-SIE- MENS and others, which cooperate on our projects. Next to the projects representing the building up of new data centers and their facility management, the FY 2007 meant for us also a big step towards the air-conditioning business. Presenting our unique solution OptiCooling- TM we introduce the concept of optimized production of chill and its efficient distribution. The OptiCooling TM design concept meets the strict requirements for environmental protection and as other already existing concepts it fully respects the principles of modularity and redundancy. In accordance with our clients needs we follow to profound the extent of provided services as engineering, acquisition activities and investment planning in connection with data center build up. In organizational sphere we restructured the team of project designers and significantly reinforced the after-sale support personnel and the team of project managers. In FY 2007, as a part of ALTRON Group we confirmed and intensified our presence in the region of central Europe and, at the same time, we achieved significant success in global scale with our experienced staff, creativity and unique know-how. New projects and new opportunities brought us excellent specialists in different fields of knowledge, the best of the bests, those who help us to create the global name of ALTRON. We are proud of the results of 17 years of our existence. We are especially proud of results of FY 2007 as it belongs to the best years of our history. It confirms our lasting dynamics and growth. ALTRON became a global company whose solutions are unequalled without borders and limitations. Ing. Miloš Macúch, M.Sc. předseda představenstva ALTRON, a.s. Chairman of the Board of Directors of ALTRON, a.s. 7

5

6 O společnosti Od roku 1991 je společnost ALTRON synonymem kvality a spolehlivosti. Dnes máme zastoupení v šesti zemích Evropy. Pracuje u nás více než 200 zaměstnanců denně připravených uspokojit nejnáročnější požadavky našich zákazníků. Nabízíme vlastní služby a řešení postavená na produktech renomovaných světových výrobců. Naše unikátní know-how je prověřeno na více než 150 referencích nejen v České republice, ale po celé Evropě. Pracujeme pro nejvýznamnější značky světa. Spoustu věcí jsme se od nich naučili. Chcete-li uspět, musíte nabídnout vždy něco navíc více umu, více schopností, více preciznosti. Dobré jméno se buduje dlouho a těžko. A když se to podaří, pak se ono vždy něco navíc, vždy o něco lépe stane firemním standardem. ALTRON je nositelem nejdůležitějších certifikátů a osvědčení: Certifikát systému kvality dle ISO 9001:2001 Certifikát systému environmentálního managementu dle ISO 14001:2005 Osvědčení NBÚ Certifikace pro Program bezpečnostních investic NATO About Our Company The ALTRON company has been since its establishing in 1991 a synonym for quality and reliability. Currently the group has branches in six European countries and employs more than 200 people who are ready to fulfil the most exacting requirements of its clients. We offer our own services and solutions based on products of globally renowned producers. We offer unique skills proven in more than 150 applications across Europe. We work for the most respected companies in the world. We have learnt a lot from them. If you want to succeed you always have to offer something more more skills and experience, higher competence, better accuracy. It is a long way to go before you become a renowned name. And if you succeed, the drive to offer a little bit more, aiming higher and better becomes your company s standard. ALTRON is the holder of relevant certificates: ISO 9001:2000 Certificate of the Quality Management System ISO 14001:2005 Certificate of the Environmental Management System Security clearance NBÚ NATO Security Investment Program Certificate 11

7 Organizační struktura Organizational Diagram MANAGING DIRECTOR ACZ SALES PRE-SALES SERVICES PROJECT MANAGEMENT OFFICE finance department PROCUREMENT & LOGISTICS ICT HVAC project office OPERATIONS AFTER-SALES SERVICES HR MARKETING IT Pr o c u r e m e n t Logistics Co n s u lt i n g Office De s i g n Office Te c h n o l o g y As s e s s m e n t Office Pr o j e c t Ma n a g e m e n t Office Pr o j e c t Ma n a g e m e n t Ba c k-office Fi e l d Se rv i c e s Facility Ma n a g e m e n t Office 12 13

8 Altron a jeho lidé Lidé jsou pro nás klíčem k firemnímu úspěchu. Bez nich každá firma zůstává jen sumou budov a přístrojů. Teprve schopní, talentovaní a zodpovědní lidé tvoří schopnou a zodpovědnou společnost. Jsme tým, kde se individuální představy spojují do jednoho celku. Tak vzniká úspěšné řešení. Základem dobrého výsledku je týmová práce, propojenost myšlenek, specializací a zájmů. Tvořivost, píle, talent, pružnost. To pro nás nejsou prázdná slova. Naopak den co den si je připomínáme, den co den je jimi naplňována práce stovek lidí společnosti ALTRON. Sedmnáctiletá tradice a vykonaná práce, která stojí za námi, to dokazují lépe než jakákoli slova. Šikovní a obětaví lidé jsou pro nás klíčem. Klíčem k řešení, klíčem k Vaší spokojenosti. Jsme hrdí na své lidi a na jejich dovednosti. Základní vzdělání 0 % Střední odborné vzdělání výuční list 1 % Střední odborné vzdělání s maturitou 45 % Střední všeobecné vzdělání s maturitou 22 % Bakalářské vzdělání 1 % Vysokoškolské vzdělání 31 % 31 % 1 % 45 % The People of ALTRON Our most competitive advantage is in our people. Without them, any company is just a sum of buildings and machines. First creative, talented and reliable people can make productive and reliable company. We are a team where individual ideas merge into one stream. Here is the beginning of our successful solutions. The basis of our excellent results is teamwork, the interconnection of ideas, specializations and interests, which includes creativity, diligence, talent and flexibility. These are not meaningless words for us. On the contrary we keep them in mind every day and the efforts of ALTRON s individuals are measured daily. Our 17 years of working experience and completed projects prove this better than any words. Skilled and dedicated people are the key for us - the key to our solutions, the key to your satisfaction. We are proud of our people and their skills. 1 % 22 % Basic education 0 % Specialized secondary level education indenture 1 % Specialized secondary level education with graduation certificate 45 % General secondary level education with graduation certificate 22 % University education Bachelor s degree 1 % University education Master s degree 31 % 15

9

10 Nejvýznamnější zakázky DATOVÁ CENTRA Telefónica O2 Czech Republic Společnost ALTRON se dlouhodobě podílí na rozšiřování a správě technického zázemí dominantní komunikační společnosti. Dobrým příkladem může být vybudování a rozvoj datového centra společnosti Telefónica O2 Czech Republic v Praze 4 Chodově v období let Výchozí stav a cíle projektu V roce 2006 ALTRON dokončil instalaci technologické infrastruktury datového centra společnosti Telefónica O2 Czech Republic. Druhá etapa představovala rozšíření datového centra o šest sálů, pro které ALTRON navrhl a dodal komplexní technologickou infrastrukturu. Investor Telefónica O2 Czech Republic Místo realizace Nad lomy 2339/1 Praha 4 termín realizace 09/ /2008 Způsob řešení V rámci koncepčního, výhledově plánovaného řešení ALTRON navrhl doplnění systému o záložní zdroje (UPS), stejnosměrné napájecí zdroje a střídače a o třetí motorgenerátor. Veškeré instalace se díky důmyslné koncepci řešení mohly provádět bez odstávky, za plného provozu stávajících datových sálů. Přínosy ALTRON rozšířil monitorovací systém PROMON TM o nově instalované technologie a začlenil datové sály pod nepřetržitý vzdálený dohled. ALTRON zajišťuje komplexní služby facility managementu (FM) po celou dobu existence datového centra. Investor Telefónica O2 Czech Republic Installation Site Nad lomy 2339/1 Prague 4 Realization period 09/ /2008 The Most Important Installations DATA CENTERS Telefónica O2 Czech Republic For many years ALTRON participates in the extension and maintenance of the technological infrastructure of dominant telecommunication operator Telefónica O2 Czech Republic. A good example can be the data center construction and its further development in years Starting Conditions & The Task Definition In 2006 ALTRON finished the installation of the technological infrastructure of Telefónica O2 s data center. The second stage of the project represented the enlargement of existing data center by six server rooms for which ALTRON designed and delivered the non-it infrastructure. Optimal Approach In terms of conceptual, upgradable design ALTRON proposed the completion of existing installation by UPS systems, DC systems and inverters and the third power generating set. All installation works could be done without stopping the technology and without any performance limitations in existing server rooms. Added Value, The Benefits ALTRON extended the monitoring system PROMON TM so the new server rooms and their technologies are integrated into the remote surveillance center and its facility management processes, both provided and operated by ALTRON as long as the data center exists. 19

11 Nejvýznamnější zakázky DATOVÁ CENTRA GE Money Bank V roce 2002 společnost ALTRON vybudovala datové centrum GE Money Bank v Business Technology Parku v Praze 4 Chodově. Pokračování zakázky v letech znamenalo významné rozvinutí úspěšné spolupráce s uznávaným klientem a přineslo i nové zkušenosti s nejmodernějšími ekologickými technologiemi, které se v oblasti přesného chlazení vyrábějí. Výchozí stav a cíle projektu Druhá etapa představovala rozšíření datového centra v Praze 4 Chodově o další sál, přičemž způsob realizace se musel obejít bez omezení běžného provozu v datovém centru. Zároveň byl kladen důraz na exkluzivitu navrženého řešení, které v souladu s firemní strategií klienta muselo být maximálně zelené a ekologické. Investor GE Money Bank Místo realizace Business Technology Park Chodov Praha 4 termín realizace 10/ /2007 Způsob řešení Za plného chodu budovy ALTRON rozšířil již dodanou technologickou infrastrukturu, doplnil záložní zdroje, rozvaděče a vyměnil motorgenerátor umístěný na střeše. Dále zajistil monitoring nových technologií a parametrů prostředí v datovém sále vlastním dohledovým systémem PROMON TM. Přínosy Ke klimatizačním jednotkám ALTRON navrhl a dodal dva freecoolingové chillery, které využívají chladný vzduch z okolí a přispívají k výrazné úspoře energie. Navrženým řešením se ALTRON aktivně přihlásil ke koncepci energeticky úsporných zelených datových center a stal se jejich významným propagátorem. Investor GE Money Bank Installation Site Business Technology Park Chodov Prague 4 Realization period 10/ /2007 The Most Important Installations DATA CENTERS GE Money Bank In 2002, ALTRON built up the data center for the company GE Money Bank in Prague s Business Technology Park Chodov. The resumption of the contract in years meant for us significant advancements in our successful cooperation with renowned client and brought us a new experience with the utmost modern and ecological technologies of precision air conditioning currently produced. Starting Conditions & The Task Definition The second phase of the contract represented the server room build-up while the normal operation of the building located at Prague s Chodov mustn t be limited by any installation works. At the same time, in accordance with the client s corporate strategy, the exclusivity of proposed concept had to be very green and ecological. Optimal Approach Under the condition of fully operating building ALTRON extended existing technological infrastructure by new UPS units and switchboards and replaced the power generating set on the roof. Next, ALTRON ensured the monitoring of technologies and the server room environment by the monitoring system PROMON TM. Added Value, The Benefits To the indoor air conditioning units ALTRON delivered two free-cooling chillers which use the chilled air from the outdoor environment in order to save a significant amount of energy. By the proposed concept ALTRON actively supported the idea of green data centers and became their important promoter. 21

12 Nejvýznamnější zakázky DATOVÁ CENTRA ČEZData V období ALTRON realizoval dodávku datového centra v komplexu Brumlovka v Praze 4 Michli. Druhá etapa zakázky spočívala ve zřízení datového sálu pro společnosti ČEZ a ČEZData při využití vysoké užitné hodnoty energocentra a související technologické infrastruktury, které ALTRON navrhl, vyprojektoval a dodal v rámci 1. etapy zakázky. Výchozí stav a cíle projektu Projekt měl vyřešit zpracování stavebních úprav, dodávku dvojitých podlah, instalaci racků včetně distribučních jednotek, klimatizaci sálu a metalickou i optickou datovou kabeláž. Investor ČEZData Místo realizace BB Centrum Vyskočilova 1461/2E Praha 4 termín realizace 03/ /2007 Způsob řešení ALTRON zpracoval projektovou dokumentaci datového sálu, navrhl optimální rozmístění technologií a strukturované kabeláže a napojení jednotlivých technologií na systém záložního a náhradního napájení. Dále ALTRON vyřešil složitou otázku týkající se způsobu chlazení, kdy umístění vnitřních a vnějších jednotek vykazovalo technicky obtížně řešitelné převýšení potrubních tras s chladivem a kdy navíc celá koncepce systému chlazení nesměla narušit příkladně úsporný klimatizační a termoregulační systém kancelářské části provozní budovy. Přínosy Vznikl datový sál s průměrnou výkonovou hustotou 5 kw na rack. Jednotlivé prvky datového sálu byly začleněny do monitorovacího systému PROMON TM, který nepřetržitě sleduje parametry napájení a parametry prostředí v datovém sále a předává je dohledovému centru společnosti ALTRON. V rámci poskytování služeb facility managementu ALTRON zařízení sleduje a provádí pravidelné profylaktické zkoušky a kapacitní testy. Investor ČEZData Installation Site BB Centrum Vyskočilova 1461/2E Prague 4 Realization period 03/ /2007 The Most Important Installations DATA CENTERS ČEZData In years ALTRON delivered a turnkey project of the data center in Prague s BB Center. The second phase of the contract consisted in the build-up of a new server room for company ČEZ and its branch ČEZData, utilizing the high valuable technological infrastructure of the power generating station which had been designed, projected and delivered by ALTRON in scope of the first phase of the project. Starting Conditions & The Task Definition The project should solve necessary construction modifications, delivery of double floors, installation of racks and PDUs, air conditioning units, metallic and fiber optical data cables. Optimal Approach ALTRON prepared the server room project documentation, proposed the optimal layout of technologies and structured wiring and connection of individual technologies to the backup and standby power supply systems. Next, ALTRON solved the difficult question resulting from too big height difference between the indoor and outdoor cooling units, whereas the coolant and the air conditioning concept mustn t change the example power saving pattern of existing thermo control system operated in office premises of the building in question. Added Value, The Benefits A new server room with an average power density 5 kw per rack has been built. Individual systems of the server room have been integrated into the monitoring system PROMON TM, which continuously monitors the power parameters and the server room environment and sends the data to the surveillance center of the company ALTRON. This department ensures the facility management services and performs regular preventative tests and capacity measurements. 23

13 Nejvýznamnější zakázky DATOVÁ CENTRA Telefónica O2 Czech Republic Pro rozsáhlou a komplexní zakázku hostingového centra společnosti Telefónica O2 Czech Republic v Hradci Králové byl ALTRON vybrán na základě úspěšné obhajoby projektového řešení, a to jako generální dodavatel. V první etapě ALTRON zajistil stavební povolení a provedl rozsáhlé stavební úpravy. Do optimalizovaných prostor následně instaloval vyspělou technologickou infrastrukturu. Výchozí stav a cíle projektu Rekonstrukcí bývalé telefonní ústředny mělo vzniknout hostingové centrum se třemi datovými sály. V rámci zakázky představující I. etapu výstavby má vzniknout první z nich, přičemž infrastruktura datového centra musí být nadčasově dimenzována a strukturována pro její budoucí snadné rozšiřování a průběžné navyšování výkonu za plného provozu. Investor Telefónica O2 Czech Republic Místo realizace Akademika Bedrny 365/10 Hradec Králové termín realizace 07/ /2008 Způsob řešení ALTRON dodal modulární záložní zdroje s bateriemi na 20 minut provozu, klimatizační jednotky se suchými chladiči na střeše, vystavěl dvojité podlahy, zajistil kompletní elektroinstalace, požární signalizaci, EZS a monitoring. Zkušenosti ALTRONu z jiných instalací se zde zúročily zejména ve vzorovém řešení systému silové kabeláže a v distribuci zálohovaného napájení. Přínosy Přidanou hodnotu v zakázce představuje vybudování technologického velínu, ze kterého je nepřetržitě zajišťována obsluha a údržba technologické infrastruktury (facility management). Pro dohled systémů, které tvoří kritickou infrastrukturu hostingového datového centra, byl implementován vlastní dohledový systém PROMON TM. Tento systém se výborně osvědčil v řadě realizovaných zakázek včetně instalací dodaných společnosti Telefónica O2 Czech Republic. Investor Telefónica O2 Czech Republic Installation Site Akademika Bedrny 365/10 Hradec Králové Realization period 07/ /2008 The Most Important Installations DATA CENTERS Telefónica O2 Czech Republic ALTRON was nominated the general contractor for the extensive and complex delivery of a new hosting data center of the company Telefónica O2 Czech Republic in Hradec Králové on basis of successfully argued concept. In the first phase ALTRON ensured the construction licence and performed extensive construction works. Subsequently the optimized rooms have been equipped by advanced technological infrastructure. Starting Conditions & The Task Definition The reconstruction of former telecommunication switch-room should result in a new hosting data center with three server rooms. In scope of the first period the server room No.1 should be created and the backbone data center infrastructure must be dimensioned properly so their future upgrade can be made easily and without any data center performance restrictions. Optimal Approach ALTRON delivered modular UPS systems with batteries for 20 minutes of backup time, the outdoor air-conditioning units with dry coolers, installed the double floors and the complete electrical wiring, the electronic fire alarm, the fire extinguishing system and the monitoring system. ALTRON s experience from many other projects especially applied in the power cabling and the backup power distribution systems. Added Value, The Benefits The added value of the delivery consists in the build-up of the technological control room, from where the continuous surveillance of the whole technological infrastructure is being made and the facility management services are initiated. To see all systems of the hosting data center s critical infrastructure the monitoring system PROMON TM has been implemented, which excellently met the clients needs in a row of installations, including those for Telefónica O2 Czech Republic. 25

14 Nejvýznamnější zakázky ENERGOCENTRA ČEZ V období ALTRON realizoval dodávku energetického centra pro společnost ČEZ. První etapa zakázky představovala návrh koncepce a vybavení nového objektu v Praze 4 systémem záložního napájení a zálohovanými rozvody, přičemž v souvislosti s plánovaným datovým centrem byla s cílem minimalizovat celkové náklady na vlastnictví optimalizována i část elektroinstalace budovy týkající se zálohovaného napájení pro potřeby samotné stavby. Výchozí stav a cíle projektu Pro nové sídlo společnosti ČEZ byl ALTRON nejprve poptán na návrh koncepce napájení, kterou byla zahájena první etapa rozsáhlé zakázky. Nová budova stojí v blízkosti původního sídla a cílem řešení bylo jejich propojení systémem vzájemného informačního a energetického zálohování. Investor ČEZ Místo realizace BB Centrum Vyskočilova 1461/2E Praha 4 termín realizace 09/ /2007 Způsob řešení ALTRON navrhl řešení na bázi vlastního řídicího systému PROMAN TM. V první etapě byly dodány dva střešní motorgenerátory splňující extrémní nároky na odhlučnění, záložní zdroje (UPS), klimatizační jednotky, patrové rozvaděče a elektroinstalace. Přínosy Přidanou hodnotou zakázky je monitorovací systém PROMON TM, který sbírá veškerá provozní data včetně stavu palivového hospodářství a nabití jednotlivých bateriových bloků systému UPS. Moderní řešení zabezpečeného napájení a chlazení je svým způsobem unikátní, protože pro případ krizových situací umožňuje zajistit provoz kritických IT zařízení ve starém sídle společnosti ČEZ využitím technických prostředků nové budovy a naopak. Investor ČEZ Installation Site BB Centrum Vyskočilova 1461/2E Prague 4 Realization period 09/ /2007 The Most Important Installations POWER GENERATING CENTERS ČEZ In years ALTRON delivered a complete power generating center for the company ČEZ. The first phase of the project consisted in the concept design of both standby and backup power supply systems including all relevant installations of electric wiring and cable paths for complete protected and unprotected power distribution in a new building in Prague. At the same time, the project priority was to minimize the total costs of ownership. Starting Conditions & The Task Definition For a new HQ building of the company ČEZ a proposal for optimal power supply concept had been tendered, which, in fact, started the first phase of a wider contract. The new building is located in the neighborhood of the old site, so the mutual data & energy backup became the goal. Optimal Approach ALTRON designed the concept on basis of its own product, the control system PROMAN TM. In the first phase ALTRON delivered two roof installable power generating sets in low-noise containers, the UPS systems, the HVAC units and the power distribution cables and the switchboards. Added Value, The Benefits The biggest benefit of this realization represents its monitoring system PROMON TM which gathers all operational data starting from the fuel levels in tanks of genset refilling system to the capacities of individual battery blocks of the UPS. The modern power protection system is in a certain way unique, as it is able to ensure an uninterrupted operation of the IT loads in the old building by technical means of the new installation and vice versa. 27

15 Nejvýznamnější zakázky ENERGOCENTRA Škoda Auto V roce 2007 společnost ALTRON dodala v souvislosti s rozšiřováním výroby společnosti Škoda Auto dva modulární záložní zdroje UPS, každý o výkonu 225 kva. Význam díla spočívá v uplatnění praktických zkušeností a v komplexním pohledu na celou zakázku. Výchozí stav a cíle projektu Výchozím bodem zakázky byla výzva našeho partnera k zajištění realizačních prací při instalaci modulárních záložních zdrojů. Podmínkou úspěšné aplikace však současně bylo zajištění odpovídajících pracovních podmínek pro UPS a baterie. Projekt byl limitován dodržením přísných interních standardů zadavatele a vyřešením smluvních vazeb pro servisní činnosti již ve fázi návrhu technického řešení. Investor Škoda Auto Místo realizace Třída Václava Klementa 869 Mladá Boleslav termín realizace 03/ /2008 Způsob řešení Optimální varianta řešení spočívala v návrhu účinných záložních zdrojů a v minimalizaci potřebného systému chlazení, protože se ukázalo, že prostorové možnosti v místnosti UPS budou využity bez nadbytečné rezervy. Mimo systém chlazení projekt nově definoval rozvod NN a distribuční rozvaděče. Moderní modulárně škálovatelné řešení UPS je vybaveno externí baterií na 30 minut autonomního provozu. Přínosy ALTRON navrhl řešení a instaloval systém, pro který i nadále poskytuje služby facility managementu, a to na bázi pravidelné týdenní kontroly. V návaznosti na požadavky koncernu VW dané interním standardem je tak nyní ALTRON lépe připraven vyhovět specifickým požadavkům na návrh a realizaci řešení v budoucích zakázkách. Investor Škoda Auto Installation Site Třída Václava Klementa 869 Mladá Boleslav Realization period 03/ /2008 The Most Important Installations POWER GENERATING CENTERS Škoda Auto In 2007, in connection with the growth of production capacities of the company Škoda Auto, ALTRON installed two modular UPS systems with output power 225 kva each. The installation is unique by its complex approach and by utilization of practical experience. Starting Conditions & The Task Definition The trigger of this contract was the call of our partner asking the realization works that are necessary for installation of modular backup power supplies. A successful offer, however, also had to present the concept of an adequate operating environment for UPS systems and their batteries, to meet all internal standards of the client and to clarify all future contractual relationships regarding the facility management. Optimal Approach The optimal variant included the choice of highly efficient backup power supplies which would minimize the cooling requirements. The available space in the UPS room was rather limited. Next to the cooling system the project newly defined the low voltage distribution paths and the distribution switchboards. The modern scalable UPS systems are equipped by external batteries for 30 minutes of autonomy operation. Added Value, The Benefits ALTRON designed the concept and installed corresponding technologies which subsequently became covered by the facility management contract with regular weekly maintenance service. In connection with the requirements of the Volkswagen Group, ALTRON is now much better prepared to meet all specific design and realization needs resulting from future contracts. 29

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Petr Macháček PETALIT s.r.o. 1 What is Redwood. Sensor Network Motion Detection Space Utilization Real Estate Management 2 Building

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

B1 MORE THAN THE CITY

B1 MORE THAN THE CITY B1 MORE THAN THE CITY INTRODUCTION ÚVOD B1 Budova B1 je součástí moderního kancelářského projektu CITY WEST a nově budované městské čtvrti Západní město, Praha 5 - Stodůlky. Tato lokalita kromě vynikající

Více

Varenská Office Centrum. Ostrava

Varenská Office Centrum. Ostrava Varenská Office Centrum Ostrava Varenská Office Center VARENSKÁ OFFICE CENTER nabízí moderní administrativní prostory v budově, která mezi lety 2006 a 2007 prošla kompletní, nákladnou rekonstrukcí pro

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele Risk management in the rhythm of BLUES Více času a peněz pro podnikatele 1 I. What is it? II. How does it work? III. How to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is it? BLUES Brain Logistics

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Efektivita podpůrné fyzické infrastruktury datových center. FÓRUM e-time 2009. 12. 5. 2009 Hotel Diplomat, Praha. Zpracoval: Tomáš Herman ALTRON, a.s.

Efektivita podpůrné fyzické infrastruktury datových center. FÓRUM e-time 2009. 12. 5. 2009 Hotel Diplomat, Praha. Zpracoval: Tomáš Herman ALTRON, a.s. Efektivita podpůrné fyzické infrastruktury datových center FÓRUM e-time 2009 12. 5. 2009 Hotel Diplomat, Praha Zpracoval: Tomáš Herman ALTRON, a.s. AGENDA 1. Vývoj v oblasti efektivity NCPI (Network Critical

Více

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru!

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru! ACTIPACK CZ, a.s. www.actipack.cz Newsletter 2/2015 ActiPack rozšířil výrobu i své prostory Vážení obchodní partneři, Závod prošel významnými audity od předních letošní rok byl ve znamení potravinářských

Více

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz ENVIRONMENTAL EDUCATION IN www.skola.obecpaseka.cz RAINBOW SCHOOL and ECO-SCHOOL IN PASEKA Red color symbolize education. Orange color Yellow color Green color Azure color Blue color Violet color symbolize

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

Palmovka Business center +420 224 217 217. Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease. Na Žertvách 2247/29, Prague 8

Palmovka Business center +420 224 217 217. Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease. Na Žertvách 2247/29, Prague 8 Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease Palmovka Business center Na Žertvách 2247/29, Prague 8 +420 224 217 217 Knight Frank, spol. s r.o., Diamant building, Wenceslas Square 3, 110 00, Prague

Více

The Military Technical Institute

The Military Technical Institute The Military Technical Institute The security is essential, the security is a challenge Jitka Čapková Petr Kozák Vojenský technický ústav, s.p. The Czech Republic security legislation applicable to CIS:

Více

Myšák Gallery. Vodičkova 710/31, 110 00 Praha 1

Myšák Gallery. Vodičkova 710/31, 110 00 Praha 1 Vodičkova 710/31, 110 00 Praha 1 POPIS Tato budova nabízí moderní kancelářské prostory a obchodní prostory o celkové rozloze 7.400 m2 splňující mezinárodní standardy. Velký důraz byl kladen na flexibilní

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

TechoLED H A N D B O O K

TechoLED H A N D B O O K TechoLED HANDBOOK Světelné panely TechoLED Úvod TechoLED LED světelné zdroje jsou moderním a perspektivním zdrojem světla se širokými možnostmi použití. Umožňují plnohodnotnou náhradu žárovek, zářivkových

Více

TRENDY V MODERNÍCH DATOVÝCH CENTRECH V CLOUDOVÉ REALITĚ

TRENDY V MODERNÍCH DATOVÝCH CENTRECH V CLOUDOVÉ REALITĚ PRAGUE TECHNOLOGY SUMMIT 2014 PETR SYNEK, IBM CR TRENDY V MODERNÍCH DATOVÝCH CENTRECH V CLOUDOVÉ REALITĚ IBM Corporation TLAK NA ZVYŠOVÁNÍ EFEKTIVITY 2 Trh je pod velkým tlakem na zvyšování efektivity

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 2 Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 3 Aguarra,

Více

Social Media a firemní komunikace

Social Media a firemní komunikace Social Media a firemní komunikace TYINTERNETY / FALANXIA YOUR WORLD ENGAGED UČTE SE OD STARTUPŮ ANALYSIS -> PARALYSIS POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE

Více

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů ITICA SAP Školení přehled 2012 Seznam kurzů SAP Školení v roce 2012 Způsob realizace školení Naše školení jsou zaměřena především na cíl předvést obrovský a rozsáhlý systém SAP jako použitelný a srozumitelný

Více

Human resources in the labour market

Human resources in the labour market Human resources in the labour market Education and the labour market in the Czech Republic Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Content Historical overview of the school system, institutional support, education

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified.

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified. CURRICULUM VITAE - EDUCATION Jindřich Bláha Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bc. Jindřich Bláha. Dostupné z Metodického

Více

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located R E P R E Z E N T A T I V N Í K A N C E L Á Ř E K P R O N Á J M U V á c l a v s k é n á m ě s t í 1, 1 0 0 0 0 P r a h a 1 P A L Á C K O R U N A LOKALITA Palác Koruna se nachází na prestižní adrese v centru

Více

POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system

POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system Marie Brandejsová Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální

Více

Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren.

Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren. Str. 1 O ČEM SE MLUVÍ - MY DĚLÁME Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren. Vyhledání nejvhodnějších lokalit. Jak

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ.

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. SPOLEČNOST SATPO SATPO Realitní činnost zaměřenou na zprostředkování prodeje a nákup rezidenčních nemovitostí na českém trhu jsme zahájili

Více

Ready for your business

Ready for your business Ready for your business MANUFACTURING & LOGISTICS CENTRE Excellent position Europe - EU CZ - Chropyně Berlin 625 km Krakow 250 km Praha 250 km VÝROBNÍ & LOGISTICKÝ AREÁL CHROPYNĚ Munich 650 km Wien 190

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006. Annual Report OKMP corporation 2006. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s.

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006. Annual Report OKMP corporation 2006. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s. OKMP Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006 Annual Report OKMP corporation 2006 Mateřská společnost Mother company OKMP Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti Main subsidiaries INELSEV s.r.o. OKMP s.r.o.

Více

Nová éra diskových polí IBM Enterprise diskové pole s nízkým TCO! Simon Podepřel, Storage Sales 2. 2. 2011

Nová éra diskových polí IBM Enterprise diskové pole s nízkým TCO! Simon Podepřel, Storage Sales 2. 2. 2011 Nová éra diskových polí IBM Enterprise diskové pole s nízkým TCO! Simon Podepřel, Storage Sales 2. 2. 2011 Klíčovéatributy Enterprise Information Infrastructure Spolehlivost Obchodní data jsou stále kritičtější,

Více

STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD

STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE Faculty of transportation sciences Title of project STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD 2006 Petr Kumpošt Basic information about town Náchod Náchod

Více

SPOLUPRÁCE - KOORDINÁTOR/KA ZAHRANIČNÍCH KURZŮ

SPOLUPRÁCE - KOORDINÁTOR/KA ZAHRANIČNÍCH KURZŮ Volná místa KOORDINÁTOR/KA JAZYKOVÉ VÝUKY A OBCHODU (Plzeň) Koordinátor/ka je pravá ruka naší manažerky pobočky, se kterou rád/a a ochotně spolupracuje a sdílí úspěchy. Je člověk, který: je systematický

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

System Center Operations Manager

System Center Operations Manager System Center Operations Manager Jan Vávra Solution Sales Professional Microsoft System Center Operations Manager End-to-End Service Management Proaktivní správa IT služeb Integrované monitorování distribuovaných

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Plni víry a naděje míříme kupředu. S odhodláním zlepšujeme své dovednosti. Zapomeňte na zklamání, ale nikoli na svůj nevyužitý potenciál. Touha překonat sám sebe a dosáhnout hranice

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

NABÍDKA BUSINESS A MANAŽERSKÉHO PORADENSTVÍ - BMC Consulting Souhrnná www prezentace ( www BMC Offer Summary )

NABÍDKA BUSINESS A MANAŽERSKÉHO PORADENSTVÍ - BMC Consulting Souhrnná www prezentace ( www BMC Offer Summary ) 1. NABÍDKA BUSINESS A MANAŽERSKÉHO PORADENSTVÍ - BMC Consulting Souhrnná www prezentace ( www BMC Offer Summary ) Text a dokument souhrnné www prezentace:nabídka NANAŽERSKÉHO A BUSINESS PORADENSTVÍ - BMC

Více

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů. nadpisu. Case Study Environmental Controlling level Control Fifth level Implementation Policy and goals Organisation Documentation Information Mass and energy balances Analysis Planning of measures 1 1

Více

Inovace řízení a plánování činností s ohledem na požadavky ISO 9001

Inovace řízení a plánování činností s ohledem na požadavky ISO 9001 STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE PLZEŇ 2015 Inovace řízení a plánování činností s ohledem na požadavky ISO 9001 Kateřina Bícová, Josef Sklenička Fakulta strojní, ZČU v Plzni, Univerzitní 8, Plzeň 30614, E-mail:

Více

20 ka / 1 s (dle typu cívky) přirozené

20 ka / 1 s (dle typu cívky) přirozené KATALOG CATALOGUE 051/03/2013 VÝKONOVÝ REAKTOR NN, NASTAVITELNÝ LOW VOLTAGE POWER REACTOR COIL, ADJUSTABLE pro napětí do 1000 V for voltages up to 1000V TYP LNN ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 VŠEOBECNĚ Výkonový

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

VS. shop? Kamenný obchod nebo e-

VS. shop? Kamenný obchod nebo e- VS. shop? Kamenný obchod nebo e- VS. Kamenný obchod nebo e-shop? Kdo jsem (krátce) Provozování butiku Fashion Systems Provozování e-shopu Příklad e-shopu Draculaclothing.com Přehlídky, eventy&online marketing

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

Systém fasádní - Konstrukce VF50 a VF50RR. Hueck Hartmann

Systém fasádní - Konstrukce VF50 a VF50RR. Hueck Hartmann Systém fasádní - Konstrukce VF50 a VF50RR. Hueck Hartmann Obě tyto konstrukce jsou klasické hliníkové rastrové fasády s přítlačnými a krycími profily s pohledovou šířkou 50 mm. Tepelná vložka je patentově

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

Myšák Gallery. Vodičkova 710/31 kanceláře k pronájmu offices to let

Myšák Gallery. Vodičkova 710/31 kanceláře k pronájmu offices to let Vodičkova 710/31 kanceláře k pronájmu offices to let POPIS Tato budova nabízí moderní kancelářské prostory a obchodní prostory o celkové rozloze 7.400 m2 splňující mezinárodní standardy. Velký důraz byl

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

ENERGETIKY EFEKTIVNÍ SYSTÉMY HVAC (TZB) * ENERGY EFFICIENT HVAC (HEATING VENTILATION AIR CONDITIONING)

ENERGETIKY EFEKTIVNÍ SYSTÉMY HVAC (TZB) * ENERGY EFFICIENT HVAC (HEATING VENTILATION AIR CONDITIONING) ENERGETIKY EFEKTIVNÍ SYSTÉMY HVAC (TZB) * ENERGY EFFICIENT HVAC (HEATING VENTILATION AIR CONDITIONING) Centrum pro obnovitelné zdroje a úspory energie The renewable energy and energy efficiency center

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

BETON V ENVIRONMENTÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

BETON V ENVIRONMENTÁLNÍCH SOUVISLOSTECH ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (BRATISLAVA) Vol. 20, Suppl. 1(2012): 11-16 ISSN 1335-0285 BETON V ENVIRONMENTÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Ctislav Fiala & Magdaléna Kynčlová Katedra konstrukcí pozemních

Více

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Energy News 4 1 Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Na jaře příštího roku nabídneme našim zákazníkům již čtvrtý Pentagram a to Pentagram šamponů. K zavedení tohoto Pentagramu jsme se rozhodli na základě

Více

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB VE SPOJENÝCH ARABSKÝCH EMIRÁTECH 18. SRPNA 2014, PRAHA FOUNDATION OF THE CZECH BUSINESS CLUB Czech business community in the

Více

N a b í d k a O f f e r

N a b í d k a O f f e r www.inpark.cz N a b í d k a O f f e r Pronájem PREZENTAČních, skladových a kancelářských prostor IN PARK Ostrava - Vítkovice RENTAL OF THE BUSINESS AND storage premises IN PARK Ostrava - Vítkovice Podnikatelský

Více

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers.

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Velká Bíteš a.s. (_velka_bites.jbb) Velká Bíteš a.s. Lekce: Pomalejší tempo řeči Cvičení: PBS Velká Bíteš, a.s. První brněnská strojírna Velká

Více

Course description. Course credit prior to NO Counted into average NO Winter semester 0 / - 0 / - 0 / - Timetable Language of instruction

Course description. Course credit prior to NO Counted into average NO Winter semester 0 / - 0 / - 0 / - Timetable Language of instruction Course description Course abbreviation: KAL/CAE2 Page: 1 / 8 Course name: English - Preparation for The CAE 2 Academic Year: 2015/2016 Printed: 16.06.2016 22:02 Department/Unit / KAL / CAE2 Academic Year

Více

PALÁC ANDĚL +420 224 217 217. Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease. Radlická 3185/1C, Prague 5

PALÁC ANDĚL +420 224 217 217. Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease. Radlická 3185/1C, Prague 5 Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease PALÁC ANDĚL Radlická 3185/1C, Prague 5 +420 224 217 217 Knight Frank, spol. s r.o., Diamant building, Wenceslas Square 3, 110 00, Prague 1 E-mail: office@cz.knightfrank.com

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Bosch Group 2014bal network new and agile ways of working

Bosch Group 2014bal network new and agile ways of working Bosch Group 2014bal network new and agile ways of working Michaela Lukešová Corporate Communications Robert Bosch odbytová s.r.o. 1 10.05.2013 Robert Bosch GmbH 2012. Všechna práva vyhrazena, také pro

Více

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VZDĚLÁVÁNÍ V ČR VY_32_INOVACE_AH_3_03 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět

Více

Presentations of Buy Smart

Presentations of Buy Smart Presentations of Buy Smart Work Package: Deliverable: Partner: Region: Number of presentations at events WP 7: Dissemination D7.4: Presentations SEVEn Czech Republic / Europe 10 (min 10 per partner) 1/16

Více

stacionární otopná tělesa 2011/2012 www.mcsgl.com

stacionární otopná tělesa 2011/2012 www.mcsgl.com stacionární otopná tělesa 2011/2012 Déle než 50 let www.mcsgl.com 2 Společnost DESA is a Master world leading Climate manufacturer Solutions je předním of machinery světovým for výrobcem air processing.

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003

PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003 ÈESKÉ PRACOVNÍ LÉKAØSTVÍ ÈÍSLO 2 2004 Pùvodní práce PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003 SOUHRN OCCUPATIONAL EXPOSURE OF WORKERS

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Socrates / Comenius Czech rep. 2006/2007

Socrates / Comenius Czech rep. 2006/2007 zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek Restartujte počítač a o zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek Restartujte počítač a o zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek

Více

ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1

ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 03.120.10 Květen 2010 Systémy managementu kvality Požadavky ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1 01 0321 idt EN ISO 9001:2008/AC:2009-07 idt ISO 9001:2008/Cor.1:2009-07 Corrigendum Tato oprava

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

Metodika pro zadání veřejné zakázky formou DESIGN & BUILD pro dopravní stavby v ČR

Metodika pro zadání veřejné zakázky formou DESIGN & BUILD pro dopravní stavby v ČR Metodika pro zadání veřejné zakázky formou DESIGN & BUILD pro dopravní stavby v ČR Jan Věžník, Deloitte 19. 5. 2015 Konference Projektování pozemních komunikací Přístup k zpracování metodiky Analytická

Více

AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU THE ROAD TO SUCCESS

AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU THE ROAD TO SUCCESS AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU 1 / Moravská galerie Brno UPM expozice 2 / Soukromá rezidence Brno postel / Corian / Mendelova univerzita v Brně velká aula 4 / Soukromá rezidence Brno kuchyňský ostrov / Corian

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Svalová dystrofie. Prezentace technologických řešení registru Petr Brabec

Svalová dystrofie. Prezentace technologických řešení registru Petr Brabec Svalová dystrofie Prezentace technologických řešení registru Petr Brabec ABOUT IBA MU About IBA Academic institute -> Established in 2001 -> 45 employees -> 65 scientific projects Structure -> Data analysis

Více

IS THERE NECESSARY TO RECALCULATE VLTAVA CASCADE PURPOSES??

IS THERE NECESSARY TO RECALCULATE VLTAVA CASCADE PURPOSES?? IS THERE NECESSARY TO RECALCULATE VLTAVA CASCADE PURPOSES?? Petr Kubala Povodí Vltavy, státní podnik www.pvl.cz 8/9/12 Mezinárodní Labské fórum 2015 Ústí nad Labem, 21. 22. April 2015 Elbe River Basin

Více

FUTURAMA BUSINESS PARK

FUTURAMA BUSINESS PARK Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease FUTURAMA BUSINESS PARK Sokolovská, Prague 8 +420 224 217 217 Knight Frank, spol. s r.o., Diamant building, Wenceslas Square 3, 110 00, Prague 1 E-mail:

Více

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Energy News1 1 Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Již v minulém roce jsme Vás informovali, že dojde k přebalení všech tří zelených potravin do nových papírových obalů, které

Více

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní 1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní Kritéria pro IV. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Více

Na začátku bylo slovo akcionáře

Na začátku bylo slovo akcionáře Jak jsme budovali značku tak, aby ji lidi měli rádi Zákaznická loajalita a akvizice ve finančních službách Jakub Petřina Praha / 20. června 2012 I banku můžete mít rádi Na začátku bylo slovo akcionáře

Více

www.jungmannova15.cz FACT SHEET Location Jungmannova 26/15, Prague 1, 110 00, CZ +50 4 45.952 N, +14 25 19.434 E

www.jungmannova15.cz FACT SHEET Location Jungmannova 26/15, Prague 1, 110 00, CZ +50 4 45.952 N, +14 25 19.434 E FACT SHEET Location Address: GPS: City location: Jungmannova 26/15, Prague 1, 110 00, CZ +50 4 45.952 N, +14 25 19.434 E City centre, 2 minutes from Wencleslaw square Rentable area Total rentable area:

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) DUM č. VY_32_INOVAC ŠVP Fotograf, Kosmetička-vizážistka,

Více

VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016

VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016 VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016 Pořadatel: Plavecký klub Hradec Králové, Eliščino nábřeží 842, 500 03 Hradec

Více

Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY. Číslo Servisní Informace Mechanika: 5-2013

Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY. Číslo Servisní Informace Mechanika: 5-2013 Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY Servisní Informace Datum vydání: 20.2.2013 Určeno pro : AMS, registrované subj.pro montáž st.měř. Na základě SI VDO č./datum: Není Mechanika

Více

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o.

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Ateliér pro komunikaci a reklamu SPECIALIZACE firemní časopisy PŘEDSTAVENÍ Na reklamním trhu působíme od roku 1995, nejprve jako agentura Monte Cristo s.r.o, kterou spolumajitelé

Více