Obsah ALTRON 5 7 O společnosti Produkty a služby Společenská odpovědnost Ekonomická část

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah ALTRON 5 7 O společnosti 11 12 15 Produkty a služby 19 27 33 37 Společenská odpovědnost 41 47 47 Ekonomická část 51 53 58 59 60 61"

Transkript

1

2 Obsah ALTRON 5 Vize a mise 7 Úvodní slovo předsedy představenstva O společnosti 11 O společnosti 12 Organizační struktura 15 Altron a jeho lidé Produkty a služby 19 Datacentra 27 Energocentra 33 Napájení 37 Audity Společenská odpovědnost 41 Společenská odpovědnost 47 ALTRON a životní prostředí 47 ALTRON a řízení jakosti Ekonomická část 51 Zpráva dozorčí rady 53 Zpráva představenstva 58 Finanční a poměrové ukazatele 59 Výrok auditora 60 Rozvaha 61 Výkazy zisků a ztrát 63 Přílohy Contents ALTRON 5 Vision and Mission 7 Introductory Word of the Chairman of the Board of Directors About Our Company 11 About Our Company 12 Organizational Diagram 15 The People of ALTRON Products and Services 19 Datacenters 27 Power Generating Centers 33 Power Supply Systems 37 Security Audits Social Responsibility 41 Social Responsibility 47 ALTRON and the Environment 47 ALTRON and the Quality Management Economic Section 51 Report of the Supervisory Board 53 Report of the Board of Directors 58 Financial and Ratio Indicators 59 Report of the Auditor 60 Balance Sheet 61 Profit and Loss Statement 63 Appendices 3

3 Vize a mise Jsme rozhodnuti a připraveni obstát ve výzvách, které současný svět a lidská civilizace přinášejí, jsme připraveni obstát i v globální konkurenci. Jsme příběhem českého úspěchu, který přerostl hranice a integroval se do globálního světa, aby se stal jeho významnou součástí. Dnes jsme v oblasti výstavby datových center respektovaným hráčem na evropském i světovém trhu. Vision and Mission We are ready to meet successfully the challenges of contemporary world and civilization, we are ready to succeed even in international global competition. We represent a Czech success story that extended abroad and integrated itself in global world in order to become its important part. In the world of data center construction business we are today a respected player in Europe as well as worldwide. 5

4 Úvodní slovo předsedy představenstva Vážení akcionáři, zaměstnanci a obchodní partneři, dovolte mi, abych Vám předložil Výroční zprávu společnosti ALTRON, a. s. za rok Je pro nás nesmírně potěšitelné a významné, že se nám daří dynamicky růst a rozšiřovat svou působnost na další evropské i světové trhy. Rok 2007 byl pro nás jedním z nejúspěšnějších roků v historii. Díky výjimečným a přitom nesmírně náročným zákazníkům jako ČEZ, Telefónica O2, UniCredit Group, ČSA, Home Credit i desítkám středních i menších klientů jsme dosáhli unikátního růstu ve výši 35 %. Stali jsme se leaderem v oblasti budování technologické infrastruktury datacenter a zařadili se po bok světových společností jako IBM, HP, FUJITSU-SIEMENS a dalších, s nimiž zároveň na našich projektech spolupracujeme. Kromě realizací projektů výstavby datových center a jejich správy se pro nás stal rok 2007 zlomový i v oblasti chlazení. Uvedením našeho unikátního řešení OptiCooling TM přinášíme na trh koncepci, která zahrnuje energeticky a ekonomicky optimalizovanou výrobu chladu a jeho efektivní distribuci. Koncept OptiCooling TM odpovídá přísným požadavkům na ochranu životního prostředí a jako u předcházejících řešení vychází z důsledného uplatnění principu modularity a redundance. V souladu s požadavky našich klientů pokračujeme v prohlubování záběru v poskytovaných službách jako inženýring, akviziční činnosti a příprava investic v souvislosti s budováním datových center. V oblasti organizační jsme rekonstruovali tým projekce a výrazně jsme posílili oblast poprodejní podpory a tým projektového managementu. V roce 2007 jsme jako součást skupiny ALTRON Group dále upevnili své postavení ve středoevropském regionu a zároveň se díky svým erudovaným lidem, zkušenostem, nápaditosti a jedinečnému know-how začali výrazně prosazovat v globálním měřítku. Nové projekty a nové možnosti k nám přivedly a dále přivádějí špičkové odborníky z řady oborů, ty nejlepší z nejlepších, kteří nám pomáhají dále budovat globální značku ALTRON. Jsme hrdí na to, co se nám podařilo vybudovat za 17 let naší existence. A jsme zvláště hrdí, že rok 2007 patřil k nejúspěšnějším v naší historii. Potvrzuje naši trvalou dynamiku a růst. ALTRON se stal globální společností, pro jejíž řešení už neexistují žádné hranice. Introductory Word of the Chairman of the Board of Directors Dear shareholders, employees and business partners, Let me introduce you the Annual Report of the company ALTRON, a.s. for a period of the fiscal year For us it is very pleasant and important to let you know about our dynamic growth and expansion on European and even world market. The fiscal year 2007 was for us one of the most successful years in our history. With our respected and at the same time very exacting clients as ČEZ, Telefónica O2, Unicredit Group, ČSA, Home Credit and dozens of middle-sized and smaller clients we achieved a unique growth of 35%. We became the leader in raising the technological infrastructure of data centers and we rank among the renowned companies as IBM, HP, FUJITSU-SIE- MENS and others, which cooperate on our projects. Next to the projects representing the building up of new data centers and their facility management, the FY 2007 meant for us also a big step towards the air-conditioning business. Presenting our unique solution OptiCooling- TM we introduce the concept of optimized production of chill and its efficient distribution. The OptiCooling TM design concept meets the strict requirements for environmental protection and as other already existing concepts it fully respects the principles of modularity and redundancy. In accordance with our clients needs we follow to profound the extent of provided services as engineering, acquisition activities and investment planning in connection with data center build up. In organizational sphere we restructured the team of project designers and significantly reinforced the after-sale support personnel and the team of project managers. In FY 2007, as a part of ALTRON Group we confirmed and intensified our presence in the region of central Europe and, at the same time, we achieved significant success in global scale with our experienced staff, creativity and unique know-how. New projects and new opportunities brought us excellent specialists in different fields of knowledge, the best of the bests, those who help us to create the global name of ALTRON. We are proud of the results of 17 years of our existence. We are especially proud of results of FY 2007 as it belongs to the best years of our history. It confirms our lasting dynamics and growth. ALTRON became a global company whose solutions are unequalled without borders and limitations. Ing. Miloš Macúch, M.Sc. předseda představenstva ALTRON, a.s. Chairman of the Board of Directors of ALTRON, a.s. 7

5

6 O společnosti Od roku 1991 je společnost ALTRON synonymem kvality a spolehlivosti. Dnes máme zastoupení v šesti zemích Evropy. Pracuje u nás více než 200 zaměstnanců denně připravených uspokojit nejnáročnější požadavky našich zákazníků. Nabízíme vlastní služby a řešení postavená na produktech renomovaných světových výrobců. Naše unikátní know-how je prověřeno na více než 150 referencích nejen v České republice, ale po celé Evropě. Pracujeme pro nejvýznamnější značky světa. Spoustu věcí jsme se od nich naučili. Chcete-li uspět, musíte nabídnout vždy něco navíc více umu, více schopností, více preciznosti. Dobré jméno se buduje dlouho a těžko. A když se to podaří, pak se ono vždy něco navíc, vždy o něco lépe stane firemním standardem. ALTRON je nositelem nejdůležitějších certifikátů a osvědčení: Certifikát systému kvality dle ISO 9001:2001 Certifikát systému environmentálního managementu dle ISO 14001:2005 Osvědčení NBÚ Certifikace pro Program bezpečnostních investic NATO About Our Company The ALTRON company has been since its establishing in 1991 a synonym for quality and reliability. Currently the group has branches in six European countries and employs more than 200 people who are ready to fulfil the most exacting requirements of its clients. We offer our own services and solutions based on products of globally renowned producers. We offer unique skills proven in more than 150 applications across Europe. We work for the most respected companies in the world. We have learnt a lot from them. If you want to succeed you always have to offer something more more skills and experience, higher competence, better accuracy. It is a long way to go before you become a renowned name. And if you succeed, the drive to offer a little bit more, aiming higher and better becomes your company s standard. ALTRON is the holder of relevant certificates: ISO 9001:2000 Certificate of the Quality Management System ISO 14001:2005 Certificate of the Environmental Management System Security clearance NBÚ NATO Security Investment Program Certificate 11

7 Organizační struktura Organizational Diagram MANAGING DIRECTOR ACZ SALES PRE-SALES SERVICES PROJECT MANAGEMENT OFFICE finance department PROCUREMENT & LOGISTICS ICT HVAC project office OPERATIONS AFTER-SALES SERVICES HR MARKETING IT Pr o c u r e m e n t Logistics Co n s u lt i n g Office De s i g n Office Te c h n o l o g y As s e s s m e n t Office Pr o j e c t Ma n a g e m e n t Office Pr o j e c t Ma n a g e m e n t Ba c k-office Fi e l d Se rv i c e s Facility Ma n a g e m e n t Office 12 13

8 Altron a jeho lidé Lidé jsou pro nás klíčem k firemnímu úspěchu. Bez nich každá firma zůstává jen sumou budov a přístrojů. Teprve schopní, talentovaní a zodpovědní lidé tvoří schopnou a zodpovědnou společnost. Jsme tým, kde se individuální představy spojují do jednoho celku. Tak vzniká úspěšné řešení. Základem dobrého výsledku je týmová práce, propojenost myšlenek, specializací a zájmů. Tvořivost, píle, talent, pružnost. To pro nás nejsou prázdná slova. Naopak den co den si je připomínáme, den co den je jimi naplňována práce stovek lidí společnosti ALTRON. Sedmnáctiletá tradice a vykonaná práce, která stojí za námi, to dokazují lépe než jakákoli slova. Šikovní a obětaví lidé jsou pro nás klíčem. Klíčem k řešení, klíčem k Vaší spokojenosti. Jsme hrdí na své lidi a na jejich dovednosti. Základní vzdělání 0 % Střední odborné vzdělání výuční list 1 % Střední odborné vzdělání s maturitou 45 % Střední všeobecné vzdělání s maturitou 22 % Bakalářské vzdělání 1 % Vysokoškolské vzdělání 31 % 31 % 1 % 45 % The People of ALTRON Our most competitive advantage is in our people. Without them, any company is just a sum of buildings and machines. First creative, talented and reliable people can make productive and reliable company. We are a team where individual ideas merge into one stream. Here is the beginning of our successful solutions. The basis of our excellent results is teamwork, the interconnection of ideas, specializations and interests, which includes creativity, diligence, talent and flexibility. These are not meaningless words for us. On the contrary we keep them in mind every day and the efforts of ALTRON s individuals are measured daily. Our 17 years of working experience and completed projects prove this better than any words. Skilled and dedicated people are the key for us - the key to our solutions, the key to your satisfaction. We are proud of our people and their skills. 1 % 22 % Basic education 0 % Specialized secondary level education indenture 1 % Specialized secondary level education with graduation certificate 45 % General secondary level education with graduation certificate 22 % University education Bachelor s degree 1 % University education Master s degree 31 % 15

9

10 Nejvýznamnější zakázky DATOVÁ CENTRA Telefónica O2 Czech Republic Společnost ALTRON se dlouhodobě podílí na rozšiřování a správě technického zázemí dominantní komunikační společnosti. Dobrým příkladem může být vybudování a rozvoj datového centra společnosti Telefónica O2 Czech Republic v Praze 4 Chodově v období let Výchozí stav a cíle projektu V roce 2006 ALTRON dokončil instalaci technologické infrastruktury datového centra společnosti Telefónica O2 Czech Republic. Druhá etapa představovala rozšíření datového centra o šest sálů, pro které ALTRON navrhl a dodal komplexní technologickou infrastrukturu. Investor Telefónica O2 Czech Republic Místo realizace Nad lomy 2339/1 Praha 4 termín realizace 09/ /2008 Způsob řešení V rámci koncepčního, výhledově plánovaného řešení ALTRON navrhl doplnění systému o záložní zdroje (UPS), stejnosměrné napájecí zdroje a střídače a o třetí motorgenerátor. Veškeré instalace se díky důmyslné koncepci řešení mohly provádět bez odstávky, za plného provozu stávajících datových sálů. Přínosy ALTRON rozšířil monitorovací systém PROMON TM o nově instalované technologie a začlenil datové sály pod nepřetržitý vzdálený dohled. ALTRON zajišťuje komplexní služby facility managementu (FM) po celou dobu existence datového centra. Investor Telefónica O2 Czech Republic Installation Site Nad lomy 2339/1 Prague 4 Realization period 09/ /2008 The Most Important Installations DATA CENTERS Telefónica O2 Czech Republic For many years ALTRON participates in the extension and maintenance of the technological infrastructure of dominant telecommunication operator Telefónica O2 Czech Republic. A good example can be the data center construction and its further development in years Starting Conditions & The Task Definition In 2006 ALTRON finished the installation of the technological infrastructure of Telefónica O2 s data center. The second stage of the project represented the enlargement of existing data center by six server rooms for which ALTRON designed and delivered the non-it infrastructure. Optimal Approach In terms of conceptual, upgradable design ALTRON proposed the completion of existing installation by UPS systems, DC systems and inverters and the third power generating set. All installation works could be done without stopping the technology and without any performance limitations in existing server rooms. Added Value, The Benefits ALTRON extended the monitoring system PROMON TM so the new server rooms and their technologies are integrated into the remote surveillance center and its facility management processes, both provided and operated by ALTRON as long as the data center exists. 19

11 Nejvýznamnější zakázky DATOVÁ CENTRA GE Money Bank V roce 2002 společnost ALTRON vybudovala datové centrum GE Money Bank v Business Technology Parku v Praze 4 Chodově. Pokračování zakázky v letech znamenalo významné rozvinutí úspěšné spolupráce s uznávaným klientem a přineslo i nové zkušenosti s nejmodernějšími ekologickými technologiemi, které se v oblasti přesného chlazení vyrábějí. Výchozí stav a cíle projektu Druhá etapa představovala rozšíření datového centra v Praze 4 Chodově o další sál, přičemž způsob realizace se musel obejít bez omezení běžného provozu v datovém centru. Zároveň byl kladen důraz na exkluzivitu navrženého řešení, které v souladu s firemní strategií klienta muselo být maximálně zelené a ekologické. Investor GE Money Bank Místo realizace Business Technology Park Chodov Praha 4 termín realizace 10/ /2007 Způsob řešení Za plného chodu budovy ALTRON rozšířil již dodanou technologickou infrastrukturu, doplnil záložní zdroje, rozvaděče a vyměnil motorgenerátor umístěný na střeše. Dále zajistil monitoring nových technologií a parametrů prostředí v datovém sále vlastním dohledovým systémem PROMON TM. Přínosy Ke klimatizačním jednotkám ALTRON navrhl a dodal dva freecoolingové chillery, které využívají chladný vzduch z okolí a přispívají k výrazné úspoře energie. Navrženým řešením se ALTRON aktivně přihlásil ke koncepci energeticky úsporných zelených datových center a stal se jejich významným propagátorem. Investor GE Money Bank Installation Site Business Technology Park Chodov Prague 4 Realization period 10/ /2007 The Most Important Installations DATA CENTERS GE Money Bank In 2002, ALTRON built up the data center for the company GE Money Bank in Prague s Business Technology Park Chodov. The resumption of the contract in years meant for us significant advancements in our successful cooperation with renowned client and brought us a new experience with the utmost modern and ecological technologies of precision air conditioning currently produced. Starting Conditions & The Task Definition The second phase of the contract represented the server room build-up while the normal operation of the building located at Prague s Chodov mustn t be limited by any installation works. At the same time, in accordance with the client s corporate strategy, the exclusivity of proposed concept had to be very green and ecological. Optimal Approach Under the condition of fully operating building ALTRON extended existing technological infrastructure by new UPS units and switchboards and replaced the power generating set on the roof. Next, ALTRON ensured the monitoring of technologies and the server room environment by the monitoring system PROMON TM. Added Value, The Benefits To the indoor air conditioning units ALTRON delivered two free-cooling chillers which use the chilled air from the outdoor environment in order to save a significant amount of energy. By the proposed concept ALTRON actively supported the idea of green data centers and became their important promoter. 21

12 Nejvýznamnější zakázky DATOVÁ CENTRA ČEZData V období ALTRON realizoval dodávku datového centra v komplexu Brumlovka v Praze 4 Michli. Druhá etapa zakázky spočívala ve zřízení datového sálu pro společnosti ČEZ a ČEZData při využití vysoké užitné hodnoty energocentra a související technologické infrastruktury, které ALTRON navrhl, vyprojektoval a dodal v rámci 1. etapy zakázky. Výchozí stav a cíle projektu Projekt měl vyřešit zpracování stavebních úprav, dodávku dvojitých podlah, instalaci racků včetně distribučních jednotek, klimatizaci sálu a metalickou i optickou datovou kabeláž. Investor ČEZData Místo realizace BB Centrum Vyskočilova 1461/2E Praha 4 termín realizace 03/ /2007 Způsob řešení ALTRON zpracoval projektovou dokumentaci datového sálu, navrhl optimální rozmístění technologií a strukturované kabeláže a napojení jednotlivých technologií na systém záložního a náhradního napájení. Dále ALTRON vyřešil složitou otázku týkající se způsobu chlazení, kdy umístění vnitřních a vnějších jednotek vykazovalo technicky obtížně řešitelné převýšení potrubních tras s chladivem a kdy navíc celá koncepce systému chlazení nesměla narušit příkladně úsporný klimatizační a termoregulační systém kancelářské části provozní budovy. Přínosy Vznikl datový sál s průměrnou výkonovou hustotou 5 kw na rack. Jednotlivé prvky datového sálu byly začleněny do monitorovacího systému PROMON TM, který nepřetržitě sleduje parametry napájení a parametry prostředí v datovém sále a předává je dohledovému centru společnosti ALTRON. V rámci poskytování služeb facility managementu ALTRON zařízení sleduje a provádí pravidelné profylaktické zkoušky a kapacitní testy. Investor ČEZData Installation Site BB Centrum Vyskočilova 1461/2E Prague 4 Realization period 03/ /2007 The Most Important Installations DATA CENTERS ČEZData In years ALTRON delivered a turnkey project of the data center in Prague s BB Center. The second phase of the contract consisted in the build-up of a new server room for company ČEZ and its branch ČEZData, utilizing the high valuable technological infrastructure of the power generating station which had been designed, projected and delivered by ALTRON in scope of the first phase of the project. Starting Conditions & The Task Definition The project should solve necessary construction modifications, delivery of double floors, installation of racks and PDUs, air conditioning units, metallic and fiber optical data cables. Optimal Approach ALTRON prepared the server room project documentation, proposed the optimal layout of technologies and structured wiring and connection of individual technologies to the backup and standby power supply systems. Next, ALTRON solved the difficult question resulting from too big height difference between the indoor and outdoor cooling units, whereas the coolant and the air conditioning concept mustn t change the example power saving pattern of existing thermo control system operated in office premises of the building in question. Added Value, The Benefits A new server room with an average power density 5 kw per rack has been built. Individual systems of the server room have been integrated into the monitoring system PROMON TM, which continuously monitors the power parameters and the server room environment and sends the data to the surveillance center of the company ALTRON. This department ensures the facility management services and performs regular preventative tests and capacity measurements. 23

13 Nejvýznamnější zakázky DATOVÁ CENTRA Telefónica O2 Czech Republic Pro rozsáhlou a komplexní zakázku hostingového centra společnosti Telefónica O2 Czech Republic v Hradci Králové byl ALTRON vybrán na základě úspěšné obhajoby projektového řešení, a to jako generální dodavatel. V první etapě ALTRON zajistil stavební povolení a provedl rozsáhlé stavební úpravy. Do optimalizovaných prostor následně instaloval vyspělou technologickou infrastrukturu. Výchozí stav a cíle projektu Rekonstrukcí bývalé telefonní ústředny mělo vzniknout hostingové centrum se třemi datovými sály. V rámci zakázky představující I. etapu výstavby má vzniknout první z nich, přičemž infrastruktura datového centra musí být nadčasově dimenzována a strukturována pro její budoucí snadné rozšiřování a průběžné navyšování výkonu za plného provozu. Investor Telefónica O2 Czech Republic Místo realizace Akademika Bedrny 365/10 Hradec Králové termín realizace 07/ /2008 Způsob řešení ALTRON dodal modulární záložní zdroje s bateriemi na 20 minut provozu, klimatizační jednotky se suchými chladiči na střeše, vystavěl dvojité podlahy, zajistil kompletní elektroinstalace, požární signalizaci, EZS a monitoring. Zkušenosti ALTRONu z jiných instalací se zde zúročily zejména ve vzorovém řešení systému silové kabeláže a v distribuci zálohovaného napájení. Přínosy Přidanou hodnotu v zakázce představuje vybudování technologického velínu, ze kterého je nepřetržitě zajišťována obsluha a údržba technologické infrastruktury (facility management). Pro dohled systémů, které tvoří kritickou infrastrukturu hostingového datového centra, byl implementován vlastní dohledový systém PROMON TM. Tento systém se výborně osvědčil v řadě realizovaných zakázek včetně instalací dodaných společnosti Telefónica O2 Czech Republic. Investor Telefónica O2 Czech Republic Installation Site Akademika Bedrny 365/10 Hradec Králové Realization period 07/ /2008 The Most Important Installations DATA CENTERS Telefónica O2 Czech Republic ALTRON was nominated the general contractor for the extensive and complex delivery of a new hosting data center of the company Telefónica O2 Czech Republic in Hradec Králové on basis of successfully argued concept. In the first phase ALTRON ensured the construction licence and performed extensive construction works. Subsequently the optimized rooms have been equipped by advanced technological infrastructure. Starting Conditions & The Task Definition The reconstruction of former telecommunication switch-room should result in a new hosting data center with three server rooms. In scope of the first period the server room No.1 should be created and the backbone data center infrastructure must be dimensioned properly so their future upgrade can be made easily and without any data center performance restrictions. Optimal Approach ALTRON delivered modular UPS systems with batteries for 20 minutes of backup time, the outdoor air-conditioning units with dry coolers, installed the double floors and the complete electrical wiring, the electronic fire alarm, the fire extinguishing system and the monitoring system. ALTRON s experience from many other projects especially applied in the power cabling and the backup power distribution systems. Added Value, The Benefits The added value of the delivery consists in the build-up of the technological control room, from where the continuous surveillance of the whole technological infrastructure is being made and the facility management services are initiated. To see all systems of the hosting data center s critical infrastructure the monitoring system PROMON TM has been implemented, which excellently met the clients needs in a row of installations, including those for Telefónica O2 Czech Republic. 25

14 Nejvýznamnější zakázky ENERGOCENTRA ČEZ V období ALTRON realizoval dodávku energetického centra pro společnost ČEZ. První etapa zakázky představovala návrh koncepce a vybavení nového objektu v Praze 4 systémem záložního napájení a zálohovanými rozvody, přičemž v souvislosti s plánovaným datovým centrem byla s cílem minimalizovat celkové náklady na vlastnictví optimalizována i část elektroinstalace budovy týkající se zálohovaného napájení pro potřeby samotné stavby. Výchozí stav a cíle projektu Pro nové sídlo společnosti ČEZ byl ALTRON nejprve poptán na návrh koncepce napájení, kterou byla zahájena první etapa rozsáhlé zakázky. Nová budova stojí v blízkosti původního sídla a cílem řešení bylo jejich propojení systémem vzájemného informačního a energetického zálohování. Investor ČEZ Místo realizace BB Centrum Vyskočilova 1461/2E Praha 4 termín realizace 09/ /2007 Způsob řešení ALTRON navrhl řešení na bázi vlastního řídicího systému PROMAN TM. V první etapě byly dodány dva střešní motorgenerátory splňující extrémní nároky na odhlučnění, záložní zdroje (UPS), klimatizační jednotky, patrové rozvaděče a elektroinstalace. Přínosy Přidanou hodnotou zakázky je monitorovací systém PROMON TM, který sbírá veškerá provozní data včetně stavu palivového hospodářství a nabití jednotlivých bateriových bloků systému UPS. Moderní řešení zabezpečeného napájení a chlazení je svým způsobem unikátní, protože pro případ krizových situací umožňuje zajistit provoz kritických IT zařízení ve starém sídle společnosti ČEZ využitím technických prostředků nové budovy a naopak. Investor ČEZ Installation Site BB Centrum Vyskočilova 1461/2E Prague 4 Realization period 09/ /2007 The Most Important Installations POWER GENERATING CENTERS ČEZ In years ALTRON delivered a complete power generating center for the company ČEZ. The first phase of the project consisted in the concept design of both standby and backup power supply systems including all relevant installations of electric wiring and cable paths for complete protected and unprotected power distribution in a new building in Prague. At the same time, the project priority was to minimize the total costs of ownership. Starting Conditions & The Task Definition For a new HQ building of the company ČEZ a proposal for optimal power supply concept had been tendered, which, in fact, started the first phase of a wider contract. The new building is located in the neighborhood of the old site, so the mutual data & energy backup became the goal. Optimal Approach ALTRON designed the concept on basis of its own product, the control system PROMAN TM. In the first phase ALTRON delivered two roof installable power generating sets in low-noise containers, the UPS systems, the HVAC units and the power distribution cables and the switchboards. Added Value, The Benefits The biggest benefit of this realization represents its monitoring system PROMON TM which gathers all operational data starting from the fuel levels in tanks of genset refilling system to the capacities of individual battery blocks of the UPS. The modern power protection system is in a certain way unique, as it is able to ensure an uninterrupted operation of the IT loads in the old building by technical means of the new installation and vice versa. 27

15 Nejvýznamnější zakázky ENERGOCENTRA Škoda Auto V roce 2007 společnost ALTRON dodala v souvislosti s rozšiřováním výroby společnosti Škoda Auto dva modulární záložní zdroje UPS, každý o výkonu 225 kva. Význam díla spočívá v uplatnění praktických zkušeností a v komplexním pohledu na celou zakázku. Výchozí stav a cíle projektu Výchozím bodem zakázky byla výzva našeho partnera k zajištění realizačních prací při instalaci modulárních záložních zdrojů. Podmínkou úspěšné aplikace však současně bylo zajištění odpovídajících pracovních podmínek pro UPS a baterie. Projekt byl limitován dodržením přísných interních standardů zadavatele a vyřešením smluvních vazeb pro servisní činnosti již ve fázi návrhu technického řešení. Investor Škoda Auto Místo realizace Třída Václava Klementa 869 Mladá Boleslav termín realizace 03/ /2008 Způsob řešení Optimální varianta řešení spočívala v návrhu účinných záložních zdrojů a v minimalizaci potřebného systému chlazení, protože se ukázalo, že prostorové možnosti v místnosti UPS budou využity bez nadbytečné rezervy. Mimo systém chlazení projekt nově definoval rozvod NN a distribuční rozvaděče. Moderní modulárně škálovatelné řešení UPS je vybaveno externí baterií na 30 minut autonomního provozu. Přínosy ALTRON navrhl řešení a instaloval systém, pro který i nadále poskytuje služby facility managementu, a to na bázi pravidelné týdenní kontroly. V návaznosti na požadavky koncernu VW dané interním standardem je tak nyní ALTRON lépe připraven vyhovět specifickým požadavkům na návrh a realizaci řešení v budoucích zakázkách. Investor Škoda Auto Installation Site Třída Václava Klementa 869 Mladá Boleslav Realization period 03/ /2008 The Most Important Installations POWER GENERATING CENTERS Škoda Auto In 2007, in connection with the growth of production capacities of the company Škoda Auto, ALTRON installed two modular UPS systems with output power 225 kva each. The installation is unique by its complex approach and by utilization of practical experience. Starting Conditions & The Task Definition The trigger of this contract was the call of our partner asking the realization works that are necessary for installation of modular backup power supplies. A successful offer, however, also had to present the concept of an adequate operating environment for UPS systems and their batteries, to meet all internal standards of the client and to clarify all future contractual relationships regarding the facility management. Optimal Approach The optimal variant included the choice of highly efficient backup power supplies which would minimize the cooling requirements. The available space in the UPS room was rather limited. Next to the cooling system the project newly defined the low voltage distribution paths and the distribution switchboards. The modern scalable UPS systems are equipped by external batteries for 30 minutes of autonomy operation. Added Value, The Benefits ALTRON designed the concept and installed corresponding technologies which subsequently became covered by the facility management contract with regular weekly maintenance service. In connection with the requirements of the Volkswagen Group, ALTRON is now much better prepared to meet all specific design and realization needs resulting from future contracts. 29

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ.

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. SPOLEČNOST SATPO SATPO Realitní činnost zaměřenou na zprostředkování prodeje a nákup rezidenčních nemovitostí na českém trhu jsme zahájili

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren.

Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren. Str. 1 O ČEM SE MLUVÍ - MY DĚLÁME Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren. Vyhledání nejvhodnějších lokalit. Jak

Více

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located R E P R E Z E N T A T I V N Í K A N C E L Á Ř E K P R O N Á J M U V á c l a v s k é n á m ě s t í 1, 1 0 0 0 0 P r a h a 1 P A L Á C K O R U N A LOKALITA Palác Koruna se nachází na prestižní adrese v centru

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

System Center Operations Manager

System Center Operations Manager System Center Operations Manager Jan Vávra Solution Sales Professional Microsoft System Center Operations Manager End-to-End Service Management Proaktivní správa IT služeb Integrované monitorování distribuovaných

Více

Ready for your business

Ready for your business Ready for your business MANUFACTURING & LOGISTICS CENTRE Excellent position Europe - EU CZ - Chropyně Berlin 625 km Krakow 250 km Praha 250 km VÝROBNÍ & LOGISTICKÝ AREÁL CHROPYNĚ Munich 650 km Wien 190

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů. nadpisu. Case Study Environmental Controlling level Control Fifth level Implementation Policy and goals Organisation Documentation Information Mass and energy balances Analysis Planning of measures 1 1

Více

TRENDY V MODERNÍCH DATOVÝCH CENTRECH V CLOUDOVÉ REALITĚ

TRENDY V MODERNÍCH DATOVÝCH CENTRECH V CLOUDOVÉ REALITĚ PRAGUE TECHNOLOGY SUMMIT 2014 PETR SYNEK, IBM CR TRENDY V MODERNÍCH DATOVÝCH CENTRECH V CLOUDOVÉ REALITĚ IBM Corporation TLAK NA ZVYŠOVÁNÍ EFEKTIVITY 2 Trh je pod velkým tlakem na zvyšování efektivity

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

Myšák Gallery. Vodičkova 710/31 kanceláře k pronájmu offices to let

Myšák Gallery. Vodičkova 710/31 kanceláře k pronájmu offices to let Vodičkova 710/31 kanceláře k pronájmu offices to let POPIS Tato budova nabízí moderní kancelářské prostory a obchodní prostory o celkové rozloze 7.400 m2 splňující mezinárodní standardy. Velký důraz byl

Více

ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1

ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 03.120.10 Květen 2010 Systémy managementu kvality Požadavky ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1 01 0321 idt EN ISO 9001:2008/AC:2009-07 idt ISO 9001:2008/Cor.1:2009-07 Corrigendum Tato oprava

Více

Na začátku bylo slovo akcionáře

Na začátku bylo slovo akcionáře Jak jsme budovali značku tak, aby ji lidi měli rádi Zákaznická loajalita a akvizice ve finančních službách Jakub Petřina Praha / 20. června 2012 I banku můžete mít rádi Na začátku bylo slovo akcionáře

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Inteligentní řízení HVAC aplikací ve Smart City. Tomáš Halva

Inteligentní řízení HVAC aplikací ve Smart City. Tomáš Halva Inteligentní řízení HVAC aplikací ve Smart City Tomáš Halva Společnost Emerson Centrála v St. Louis, Missouri, USA NYSE: EMR Globální výrobce a poskytovatel technologií 2 Přibližně 133 000 zaměstnanců

Více

www.jungmannova15.cz FACT SHEET Location Jungmannova 26/15, Prague 1, 110 00, CZ +50 4 45.952 N, +14 25 19.434 E

www.jungmannova15.cz FACT SHEET Location Jungmannova 26/15, Prague 1, 110 00, CZ +50 4 45.952 N, +14 25 19.434 E FACT SHEET Location Address: GPS: City location: Jungmannova 26/15, Prague 1, 110 00, CZ +50 4 45.952 N, +14 25 19.434 E City centre, 2 minutes from Wencleslaw square Rentable area Total rentable area:

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

N a b í d k a O f f e r

N a b í d k a O f f e r www.inpark.cz N a b í d k a O f f e r Pronájem PREZENTAČních, skladových a kancelářských prostor IN PARK Ostrava - Vítkovice RENTAL OF THE BUSINESS AND storage premises IN PARK Ostrava - Vítkovice Podnikatelský

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Presentations of Buy Smart

Presentations of Buy Smart Presentations of Buy Smart Work Package: Deliverable: Partner: Region: Number of presentations at events WP 7: Dissemination D7.4: Presentations SEVEn Czech Republic / Europe 10 (min 10 per partner) 1/16

Více

Řídicí systém nejen pro standardní aplikace Control System Intended not for Standard Application Only

Řídicí systém nejen pro standardní aplikace Control System Intended not for Standard Application Only Řídicí systém nejen pro standardní aplikace Control System Intended not for Standard Application Only ING. PAVEL KOCIÁN, WILKOP - TRADE, SPOL. S R. O. časopisu KLIMATIZACE 1-2010 byl představen V nový

Více

VS. shop? Kamenný obchod nebo e-

VS. shop? Kamenný obchod nebo e- VS. shop? Kamenný obchod nebo e- VS. Kamenný obchod nebo e-shop? Kdo jsem (krátce) Provozování butiku Fashion Systems Provozování e-shopu Příklad e-shopu Draculaclothing.com Přehlídky, eventy&online marketing

Více

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o.

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Ateliér pro komunikaci a reklamu SPECIALIZACE firemní časopisy PŘEDSTAVENÍ Na reklamním trhu působíme od roku 1995, nejprve jako agentura Monte Cristo s.r.o, kterou spolumajitelé

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz T O P A Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks www.topatoys.cz Popelka Cinderella Product number 302 11 Snehurka ˇ Snow White Product number 302 04 Dřevěné obrázkové kostky pro děti 2 Wooden picture

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ ROTARY KLUB PARDUBICE

V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ ROTARY KLUB PARDUBICE V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ Vážení přátelé, v rukou držíte kalendář, který vznikl díky Rotary klubu Pardubice. Dovolte, abych Vás seznámila s genezí tohoto nevšedního díla. Rotary International

Více

The Park V PARKU www.thepark.cz

The Park V PARKU www.thepark.cz POPIS PROJEKTU Prestižní projekt nabízí kanceláře špičkové kvality. Mezi naše nájemníky patří: IBM, BP, Accenture, Computer Associates, Honeywell, Dell, Sun Microsystem, Sony a další. DESCRIPTION The prestigious

Více

TopEmployers.cz. Průvodce TOP zaměstnavateli studentů VŠE Vyber si svého zaměstnavatele

TopEmployers.cz. Průvodce TOP zaměstnavateli studentů VŠE Vyber si svého zaměstnavatele TopEmployers.cz Průvodce TOP zaměstnavateli studentů VŠE Vyber si svého zaměstnavatele Každý z nás ví, že na pohovoru je důležité zaujmout a co nejlépe se představit. Ne každý už ví, jakým způsobem toho

Více

Zkontrolujte na webových stránkách zkušebny*, která certifikát vystavila: Jestli nejde o certifikát vytvořený nebo upravený například ve photoshopu

Zkontrolujte na webových stránkách zkušebny*, která certifikát vystavila: Jestli nejde o certifikát vytvořený nebo upravený například ve photoshopu ů t á k fi i t r e c r o Soub oratoří b a l h c í ušebn k z ELine h K c ý l e s ž i á v l á e z nez né kab a v o r u t k pro stru KELine KE Line komponenty Cat.6A, Cat.7, Cat.7A Postup při vyhodnocování

Více

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague Total area: 78 866 km² Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns The Capital: Prague Economic information (30/05/13) Average gross salary 24 061 Kč / 962 Minimal salary 8 500 Kč / 340 Economic information

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

SECAR BOHEMIA ROBUST SATELLITE POSITIONING & ITS IN PRACTICE. Lubomír Myslík

SECAR BOHEMIA ROBUST SATELLITE POSITIONING & ITS IN PRACTICE. Lubomír Myslík SECAR BOHEMIA ROBUST SATELLITE POSITIONING & ITS IN PRACTICE Lubomír Myslík COMPANY PROFILE SECAR BOHEMIA, a.s., established in 1992 100% owned by Czech proprietors 150 employees Average annual turnover:

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD CVIČENÍ K VIDEU 5 DVD PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD Na DVD si můžeš prohlédnout 4 ukázky správných a 4 ukázky nesprávných odpovědí těchto částí ústní maturitní zkoušky z angličtiny: 1) Interakce

Více

Charles square center +420 224 217 217. Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease. Karlovo náměstí 10, Praha 2

Charles square center +420 224 217 217. Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease. Karlovo náměstí 10, Praha 2 Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease Charles square center Karlovo náměstí 10, Praha 2 +420 224 217 217 Knight Frank, spol. s r.o., Diamant building, Wenceslas Square 3, 110 00, Prague 1

Více

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture.

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Zpracovala: Ing. Lucie Gerlach, DiS. pro: KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE seminář 8. třída/ říjen DO THE SHOPPING DO THE DISHES DO THE LAUNDRY MAKE

Více

VGP PARK OLOMOUC developed by

VGP PARK OLOMOUC developed by NEW INDUSTRIAL SITE NOVÁ INDUSTRIÁLNÍ ZÓNA VGP PARK OLOMOUC developed by VGP PARK OLOMOUC LOCATION SPECIFICATIONS Class A semi-industrial buildings in a prime industrial zone at the southern border of

Více

Database systems. Normal forms

Database systems. Normal forms Database systems Normal forms An example of a bad model SSN Surnam OfficeNo City Street No ZIP Region President_of_ Region 1001 Novák 238 Liteň Hlavní 10 26727 Středočeský Rath 1001 Novák 238 Bystřice

Více

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville. HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.cz Project of a new hotel with restaurant in Prague - Zlicin.

Více

INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉM MĚSTA TRNAVA

INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉM MĚSTA TRNAVA Solutions for Demanding Business INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉM MĚSTA TRNAVA Pilotní řešení Peter Ondrovič a kolektiv ISSS 2012 HRADEC KRÁLOVÉ OBSAH PREZENTACE Základní koncept pilotního řešení Poloha v

Více

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY Solutions for Demanding Business INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY egovernment 20:10, Mikulov 2012 Petr Čermák, Josef Krtil Září 2012 AGENDA Asseco Central Europe Zkušenosti a výzvy velkých integračních

Více

More experts for the Czech and Slovak financial markets

More experts for the Czech and Slovak financial markets More experts for the Czech and Slovak financial markets Prague, November 26, 2009 After fulfilling rigorous professional and ethical requirements, 13 investment professionals from the Czech Republic and

Více

ZALOŽENÍ ČESKÉ VĚTVE SVĚTOVÉ PODNIKATELSKÉ RADY PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ. Petr J. Kalaš Česká Manažérská Asociace Golem Club 19.1.

ZALOŽENÍ ČESKÉ VĚTVE SVĚTOVÉ PODNIKATELSKÉ RADY PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ. Petr J. Kalaš Česká Manažérská Asociace Golem Club 19.1. ZALOŽENÍ ČESKÉ VĚTVE SVĚTOVÉ PODNIKATELSKÉ RADY PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ Petr J. Kalaš Česká Manažérská Asociace Golem Club 19.1.2012 INICIATIVA ČMA: ZÁMĚR, CÍLE Záměr: Cíl: Znovuobnovit činnost české pobočky

Více

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development Africa Table of contents 1 Africa's growth 2 Africa - productivity 3 Africa - resources 4 Africa development 5 Africa poverty reduction 6 Africa Trade opportunities Africa's growth Different approaches

Více

23-25. 10. 2013. Výstaviště Praha - Holešovice Prague Exhibition Grounds. www.pragoalarm.cz www.pragosmart.cz. 20 th anniversary

23-25. 10. 2013. Výstaviště Praha - Holešovice Prague Exhibition Grounds. www.pragoalarm.cz www.pragosmart.cz. 20 th anniversary 20. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO VELETRHU ZABEZPEČení a požární ochrany 20 th INTERNATIONAL FAIR OF SECURITY & FIRE PREVENTION 20 th anniversary tradition & innovation 2. ročník veletrhu chytrého bydlení, šetrných

Více

Jeden nikdy nestačí, 2003, digitální tisk, banner, 100 x 150 cm. One isn t enough, 2003, digital print, banner, 100 x 150 cm

Jeden nikdy nestačí, 2003, digitální tisk, banner, 100 x 150 cm. One isn t enough, 2003, digital print, banner, 100 x 150 cm 2003, Ústí nad Labem, Galerie Raketa, Jeden nikdy nestačí Jeden nikdy nestačí, 2003, digitální tisk, banner, 100 x 150 cm Série abstraktních obrazů vznikla manipulací fotografií v grafickém programu Adobe

Více

Snížení TCO IT infrastruktury. Petr Havlík. 2. února 2011

Snížení TCO IT infrastruktury. Petr Havlík. 2. února 2011 Snížení TCO IT infrastruktury Petr Havlík 2. února 2011 TCO náklady IT infrastruktury náklady na HW IT infrastruktury (CAPEX) náklady na SW licence (CAPEX) náklady na údržbu SW a HW (OPEX) náklady na lidské

Více

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav českého jazyka a literatury Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Autor: Michal Mulač Studijní program: B7202 Mediální a

Více

Agilní metodiky vývoje softwaru

Agilní metodiky vývoje softwaru vývoje softwaru : důraz na průběžnou komunikaci mezi vývojovým týmem a zákazníkem důraz na tvorbu kvalitního kódu a funkcí, které mají přímou obchodní hodnotu pro zákazníka týmovou spolupráci a samoorganizaci

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

The global leader in door opening solutions

The global leader in door opening solutions Cylinder CYLINDRICKÉ locks VLOŽKY 2011 The global leader in door opening solutions Cylindrické Cylinder locks vložky with se increased zvýšenou protection ochranou pro for entrance vstupní dveře doors

Více

1. Zadavatel: Lepíky s.r.o., Podnikatelská 539, 19011 Praha 9 Ič: 27575080 Dič: CZ27575080

1. Zadavatel: Lepíky s.r.o., Podnikatelská 539, 19011 Praha 9 Ič: 27575080 Dič: CZ27575080 Operační program Praha, Konkurenceschopnost /OPPK/, podpora EU: Inovační aktivity v oblasti lepení samolepícími materiály Výběrové řízení: Řezací stroj / Slitting machine /English version follows Czech

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA strana: 1/5 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA Název předmětu u maturitní zkoušky: Anglický jazyk nepovinně volitelný Studijní obor: Název oboru a jeho zaměření, kód

Více

VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný.

VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný. Číslo projektu Ćíslo CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS Škola Autor Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Více

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into any contract. It is not a commitment to deliver any material,

Více

Trendy v oblasti non-it infrastruktury Konference Infrastruktura datových center, Clarion Praha, 10.4.2014

Trendy v oblasti non-it infrastruktury Konference Infrastruktura datových center, Clarion Praha, 10.4.2014 Trendy v oblasti non-it infrastruktury Konference Infrastruktura datových center, Clarion Praha, 10.4.2014 Martin Petrovka Ivan Karas COMPLETE CZ www.datacentra.cz Stav DC světa 2013 podle Data Center

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

O jedné metodě migrace velkých objemů dat aneb cesta ke snižování nákladů

O jedné metodě migrace velkých objemů dat aneb cesta ke snižování nákladů Ladislav Müller IBM GTS 9.2.2010 O jedné metodě migrace velkých objemů dat aneb cesta ke snižování nákladů Proč takové téma Objemy zpracovávaných dat rychle rostou Úkoly, které jsou při menším objemu dat

Více

Nové energetické trendy v budovách. Maximum z vaší energie:

Nové energetické trendy v budovách. Maximum z vaší energie: Nové energetické trendy v budovách Maximum z vaší energie: Celosvětové spotřeby energií 31% Průmysl & Infrastruktura < 2% Datacentra &Sítě 18% Budovy 21% Obytné budovy 28% Transport 100% 90% 80% 70% 16%

Více

Nové bezpečnostní pokyny

Nové bezpečnostní pokyny skip English version Nové bezpečnostní pokyny V naší společnosti MMHP platí od 1.9.2011 upravené bezpečnostní pokyny, které upravují zejména pobyt a jízdu v areálu společnosti a dále vyžadují používání

Více

Stolní počítač. Mobilní telefon. Síť. Skladování léků. Monitorování chlazení. Monitorování mražení. Monitoring skladování. Software Winlog.

Stolní počítač. Mobilní telefon. Síť. Skladování léků. Monitorování chlazení. Monitorování mražení. Monitoring skladování. Software Winlog. Skladování léků Monitorování chlazení Stolní počítač Mobilní telefon Monitorování mražení Síť Monitoring skladování EBI 25-T / / Vysoká přesnost měření teploty / vlhkosti Ukládání sledovaných dat i v případě

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_ANJ349 Jméno autora: PhDr. Korbová Magdalena Třída/ročník:

Více

Zavedení vlastního hodnocení AML rizik jako nedílná součást RBA

Zavedení vlastního hodnocení AML rizik jako nedílná součást RBA Zavedení vlastního hodnocení AML rizik jako nedílná součást RBA Metodika a přístup v AML, založený na hodnocení vlastních rizik Praha 17.9.2013 JUDr. Petr Barák, Vedoucí operačních rizik, Air Bank a.s.

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk anglický

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

SSOS_AJ_3.17 Czech education

SSOS_AJ_3.17 Czech education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.17

Více

- 1 2 1 2 3 4 3 4 5 5 For further information please contact your local Epson office or visit www.epson-europe.com EPSON Europe B.V. Otto-Hahn-Str. 4 D-40670 Meerbusch Tel. +49 (0)1805/377661 All features

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Parts of a computer IT English Ročník: Identifikace materiálu: Jméno

Více

SSOS_AJ_3.18 British education

SSOS_AJ_3.18 British education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.18

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

Certifikace studentů dle standardu International Project Management Association příležitost nebo fikce?

Certifikace studentů dle standardu International Project Management Association příležitost nebo fikce? Certifikace studentů dle standardu International Project Management Association příležitost nebo fikce? Ing. Jaromír Pitaš vedoucí Certifikačního orgánu Společnosti pro projektové řízení o.s., Brno jaromir.pitas@unob.cz

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF V Praze dne 17.3.2015 In Prague on 17 March 2015 POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF společnosti Cigler Marani Architects, a.s., IČ: 26489431, se sídlem Moulíkova

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

BOOK LEATHER COLLECTION 2015

BOOK LEATHER COLLECTION 2015 BOOK LEATHER COLLECTION 2015 prvotřídní kůže, kterou nám dodávají naši indičtí partneři z Kalkaty. Zde se toto tradiční řemeslo předává už po mnoho generací, zdejší kůže proto dosahuje nejvyšší kvality.

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

PROČ UŽ SE NEOBEJDETE BEZ ANALÝZY DAT

PROČ UŽ SE NEOBEJDETE BEZ ANALÝZY DAT PROČ UŽ SE NEOBEJDETE BEZ ANALÝZY DAT JAKUB CHOVANEC - IDG KONFERENCE 3.6.2015 KDO JSME #1 v poskytování datové analytiky a služeb v oblasti Business Analytics a Business Intelligence 39 let na trhu 16

Více

P3 MLADÁ BOLESLAV WAREHOUSE SPACE AVAILABLE 23,600 M 2 & BTS OPPORTUNITIES

P3 MLADÁ BOLESLAV WAREHOUSE SPACE AVAILABLE 23,600 M 2 & BTS OPPORTUNITIES P3 MLADÁ BOLESLAV WAREHOUSE SPACE AVAILABLE 23,600 M 2 & BTS OPPORTUNITIES Strategically located DRESDEN WROCLAW KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ P3 LIBEREC P3 PŘEDLICE ÚSTÍ NAD LABEM P3 PŘÍŠOVICE P3 TURNOV D8 ÚŽICE

Více

Important Disclosures

Important Disclosures Important Disclosures No offer or solicitation to buy or sell securities, securities derivatives, futures products or offexchange foreign currency (forex) transactions of any kind, or any type of trading

Více