Obsah ALTRON 5 7 O společnosti Produkty a služby Společenská odpovědnost Ekonomická část

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah ALTRON 5 7 O společnosti 11 12 15 Produkty a služby 19 27 33 37 Společenská odpovědnost 41 47 47 Ekonomická část 51 53 58 59 60 61"

Transkript

1

2 Obsah ALTRON 5 Vize a mise 7 Úvodní slovo předsedy představenstva O společnosti 11 O společnosti 12 Organizační struktura 15 Altron a jeho lidé Produkty a služby 19 Datacentra 27 Energocentra 33 Napájení 37 Audity Společenská odpovědnost 41 Společenská odpovědnost 47 ALTRON a životní prostředí 47 ALTRON a řízení jakosti Ekonomická část 51 Zpráva dozorčí rady 53 Zpráva představenstva 58 Finanční a poměrové ukazatele 59 Výrok auditora 60 Rozvaha 61 Výkazy zisků a ztrát 63 Přílohy Contents ALTRON 5 Vision and Mission 7 Introductory Word of the Chairman of the Board of Directors About Our Company 11 About Our Company 12 Organizational Diagram 15 The People of ALTRON Products and Services 19 Datacenters 27 Power Generating Centers 33 Power Supply Systems 37 Security Audits Social Responsibility 41 Social Responsibility 47 ALTRON and the Environment 47 ALTRON and the Quality Management Economic Section 51 Report of the Supervisory Board 53 Report of the Board of Directors 58 Financial and Ratio Indicators 59 Report of the Auditor 60 Balance Sheet 61 Profit and Loss Statement 63 Appendices 3

3 Vize a mise Jsme rozhodnuti a připraveni obstát ve výzvách, které současný svět a lidská civilizace přinášejí, jsme připraveni obstát i v globální konkurenci. Jsme příběhem českého úspěchu, který přerostl hranice a integroval se do globálního světa, aby se stal jeho významnou součástí. Dnes jsme v oblasti výstavby datových center respektovaným hráčem na evropském i světovém trhu. Vision and Mission We are ready to meet successfully the challenges of contemporary world and civilization, we are ready to succeed even in international global competition. We represent a Czech success story that extended abroad and integrated itself in global world in order to become its important part. In the world of data center construction business we are today a respected player in Europe as well as worldwide. 5

4 Úvodní slovo předsedy představenstva Vážení akcionáři, zaměstnanci a obchodní partneři, dovolte mi, abych Vám předložil Výroční zprávu společnosti ALTRON, a. s. za rok Je pro nás nesmírně potěšitelné a významné, že se nám daří dynamicky růst a rozšiřovat svou působnost na další evropské i světové trhy. Rok 2007 byl pro nás jedním z nejúspěšnějších roků v historii. Díky výjimečným a přitom nesmírně náročným zákazníkům jako ČEZ, Telefónica O2, UniCredit Group, ČSA, Home Credit i desítkám středních i menších klientů jsme dosáhli unikátního růstu ve výši 35 %. Stali jsme se leaderem v oblasti budování technologické infrastruktury datacenter a zařadili se po bok světových společností jako IBM, HP, FUJITSU-SIEMENS a dalších, s nimiž zároveň na našich projektech spolupracujeme. Kromě realizací projektů výstavby datových center a jejich správy se pro nás stal rok 2007 zlomový i v oblasti chlazení. Uvedením našeho unikátního řešení OptiCooling TM přinášíme na trh koncepci, která zahrnuje energeticky a ekonomicky optimalizovanou výrobu chladu a jeho efektivní distribuci. Koncept OptiCooling TM odpovídá přísným požadavkům na ochranu životního prostředí a jako u předcházejících řešení vychází z důsledného uplatnění principu modularity a redundance. V souladu s požadavky našich klientů pokračujeme v prohlubování záběru v poskytovaných službách jako inženýring, akviziční činnosti a příprava investic v souvislosti s budováním datových center. V oblasti organizační jsme rekonstruovali tým projekce a výrazně jsme posílili oblast poprodejní podpory a tým projektového managementu. V roce 2007 jsme jako součást skupiny ALTRON Group dále upevnili své postavení ve středoevropském regionu a zároveň se díky svým erudovaným lidem, zkušenostem, nápaditosti a jedinečnému know-how začali výrazně prosazovat v globálním měřítku. Nové projekty a nové možnosti k nám přivedly a dále přivádějí špičkové odborníky z řady oborů, ty nejlepší z nejlepších, kteří nám pomáhají dále budovat globální značku ALTRON. Jsme hrdí na to, co se nám podařilo vybudovat za 17 let naší existence. A jsme zvláště hrdí, že rok 2007 patřil k nejúspěšnějším v naší historii. Potvrzuje naši trvalou dynamiku a růst. ALTRON se stal globální společností, pro jejíž řešení už neexistují žádné hranice. Introductory Word of the Chairman of the Board of Directors Dear shareholders, employees and business partners, Let me introduce you the Annual Report of the company ALTRON, a.s. for a period of the fiscal year For us it is very pleasant and important to let you know about our dynamic growth and expansion on European and even world market. The fiscal year 2007 was for us one of the most successful years in our history. With our respected and at the same time very exacting clients as ČEZ, Telefónica O2, Unicredit Group, ČSA, Home Credit and dozens of middle-sized and smaller clients we achieved a unique growth of 35%. We became the leader in raising the technological infrastructure of data centers and we rank among the renowned companies as IBM, HP, FUJITSU-SIE- MENS and others, which cooperate on our projects. Next to the projects representing the building up of new data centers and their facility management, the FY 2007 meant for us also a big step towards the air-conditioning business. Presenting our unique solution OptiCooling- TM we introduce the concept of optimized production of chill and its efficient distribution. The OptiCooling TM design concept meets the strict requirements for environmental protection and as other already existing concepts it fully respects the principles of modularity and redundancy. In accordance with our clients needs we follow to profound the extent of provided services as engineering, acquisition activities and investment planning in connection with data center build up. In organizational sphere we restructured the team of project designers and significantly reinforced the after-sale support personnel and the team of project managers. In FY 2007, as a part of ALTRON Group we confirmed and intensified our presence in the region of central Europe and, at the same time, we achieved significant success in global scale with our experienced staff, creativity and unique know-how. New projects and new opportunities brought us excellent specialists in different fields of knowledge, the best of the bests, those who help us to create the global name of ALTRON. We are proud of the results of 17 years of our existence. We are especially proud of results of FY 2007 as it belongs to the best years of our history. It confirms our lasting dynamics and growth. ALTRON became a global company whose solutions are unequalled without borders and limitations. Ing. Miloš Macúch, M.Sc. předseda představenstva ALTRON, a.s. Chairman of the Board of Directors of ALTRON, a.s. 7

5

6 O společnosti Od roku 1991 je společnost ALTRON synonymem kvality a spolehlivosti. Dnes máme zastoupení v šesti zemích Evropy. Pracuje u nás více než 200 zaměstnanců denně připravených uspokojit nejnáročnější požadavky našich zákazníků. Nabízíme vlastní služby a řešení postavená na produktech renomovaných světových výrobců. Naše unikátní know-how je prověřeno na více než 150 referencích nejen v České republice, ale po celé Evropě. Pracujeme pro nejvýznamnější značky světa. Spoustu věcí jsme se od nich naučili. Chcete-li uspět, musíte nabídnout vždy něco navíc více umu, více schopností, více preciznosti. Dobré jméno se buduje dlouho a těžko. A když se to podaří, pak se ono vždy něco navíc, vždy o něco lépe stane firemním standardem. ALTRON je nositelem nejdůležitějších certifikátů a osvědčení: Certifikát systému kvality dle ISO 9001:2001 Certifikát systému environmentálního managementu dle ISO 14001:2005 Osvědčení NBÚ Certifikace pro Program bezpečnostních investic NATO About Our Company The ALTRON company has been since its establishing in 1991 a synonym for quality and reliability. Currently the group has branches in six European countries and employs more than 200 people who are ready to fulfil the most exacting requirements of its clients. We offer our own services and solutions based on products of globally renowned producers. We offer unique skills proven in more than 150 applications across Europe. We work for the most respected companies in the world. We have learnt a lot from them. If you want to succeed you always have to offer something more more skills and experience, higher competence, better accuracy. It is a long way to go before you become a renowned name. And if you succeed, the drive to offer a little bit more, aiming higher and better becomes your company s standard. ALTRON is the holder of relevant certificates: ISO 9001:2000 Certificate of the Quality Management System ISO 14001:2005 Certificate of the Environmental Management System Security clearance NBÚ NATO Security Investment Program Certificate 11

7 Organizační struktura Organizational Diagram MANAGING DIRECTOR ACZ SALES PRE-SALES SERVICES PROJECT MANAGEMENT OFFICE finance department PROCUREMENT & LOGISTICS ICT HVAC project office OPERATIONS AFTER-SALES SERVICES HR MARKETING IT Pr o c u r e m e n t Logistics Co n s u lt i n g Office De s i g n Office Te c h n o l o g y As s e s s m e n t Office Pr o j e c t Ma n a g e m e n t Office Pr o j e c t Ma n a g e m e n t Ba c k-office Fi e l d Se rv i c e s Facility Ma n a g e m e n t Office 12 13

8 Altron a jeho lidé Lidé jsou pro nás klíčem k firemnímu úspěchu. Bez nich každá firma zůstává jen sumou budov a přístrojů. Teprve schopní, talentovaní a zodpovědní lidé tvoří schopnou a zodpovědnou společnost. Jsme tým, kde se individuální představy spojují do jednoho celku. Tak vzniká úspěšné řešení. Základem dobrého výsledku je týmová práce, propojenost myšlenek, specializací a zájmů. Tvořivost, píle, talent, pružnost. To pro nás nejsou prázdná slova. Naopak den co den si je připomínáme, den co den je jimi naplňována práce stovek lidí společnosti ALTRON. Sedmnáctiletá tradice a vykonaná práce, která stojí za námi, to dokazují lépe než jakákoli slova. Šikovní a obětaví lidé jsou pro nás klíčem. Klíčem k řešení, klíčem k Vaší spokojenosti. Jsme hrdí na své lidi a na jejich dovednosti. Základní vzdělání 0 % Střední odborné vzdělání výuční list 1 % Střední odborné vzdělání s maturitou 45 % Střední všeobecné vzdělání s maturitou 22 % Bakalářské vzdělání 1 % Vysokoškolské vzdělání 31 % 31 % 1 % 45 % The People of ALTRON Our most competitive advantage is in our people. Without them, any company is just a sum of buildings and machines. First creative, talented and reliable people can make productive and reliable company. We are a team where individual ideas merge into one stream. Here is the beginning of our successful solutions. The basis of our excellent results is teamwork, the interconnection of ideas, specializations and interests, which includes creativity, diligence, talent and flexibility. These are not meaningless words for us. On the contrary we keep them in mind every day and the efforts of ALTRON s individuals are measured daily. Our 17 years of working experience and completed projects prove this better than any words. Skilled and dedicated people are the key for us - the key to our solutions, the key to your satisfaction. We are proud of our people and their skills. 1 % 22 % Basic education 0 % Specialized secondary level education indenture 1 % Specialized secondary level education with graduation certificate 45 % General secondary level education with graduation certificate 22 % University education Bachelor s degree 1 % University education Master s degree 31 % 15

9

10 Nejvýznamnější zakázky DATOVÁ CENTRA Telefónica O2 Czech Republic Společnost ALTRON se dlouhodobě podílí na rozšiřování a správě technického zázemí dominantní komunikační společnosti. Dobrým příkladem může být vybudování a rozvoj datového centra společnosti Telefónica O2 Czech Republic v Praze 4 Chodově v období let Výchozí stav a cíle projektu V roce 2006 ALTRON dokončil instalaci technologické infrastruktury datového centra společnosti Telefónica O2 Czech Republic. Druhá etapa představovala rozšíření datového centra o šest sálů, pro které ALTRON navrhl a dodal komplexní technologickou infrastrukturu. Investor Telefónica O2 Czech Republic Místo realizace Nad lomy 2339/1 Praha 4 termín realizace 09/ /2008 Způsob řešení V rámci koncepčního, výhledově plánovaného řešení ALTRON navrhl doplnění systému o záložní zdroje (UPS), stejnosměrné napájecí zdroje a střídače a o třetí motorgenerátor. Veškeré instalace se díky důmyslné koncepci řešení mohly provádět bez odstávky, za plného provozu stávajících datových sálů. Přínosy ALTRON rozšířil monitorovací systém PROMON TM o nově instalované technologie a začlenil datové sály pod nepřetržitý vzdálený dohled. ALTRON zajišťuje komplexní služby facility managementu (FM) po celou dobu existence datového centra. Investor Telefónica O2 Czech Republic Installation Site Nad lomy 2339/1 Prague 4 Realization period 09/ /2008 The Most Important Installations DATA CENTERS Telefónica O2 Czech Republic For many years ALTRON participates in the extension and maintenance of the technological infrastructure of dominant telecommunication operator Telefónica O2 Czech Republic. A good example can be the data center construction and its further development in years Starting Conditions & The Task Definition In 2006 ALTRON finished the installation of the technological infrastructure of Telefónica O2 s data center. The second stage of the project represented the enlargement of existing data center by six server rooms for which ALTRON designed and delivered the non-it infrastructure. Optimal Approach In terms of conceptual, upgradable design ALTRON proposed the completion of existing installation by UPS systems, DC systems and inverters and the third power generating set. All installation works could be done without stopping the technology and without any performance limitations in existing server rooms. Added Value, The Benefits ALTRON extended the monitoring system PROMON TM so the new server rooms and their technologies are integrated into the remote surveillance center and its facility management processes, both provided and operated by ALTRON as long as the data center exists. 19

11 Nejvýznamnější zakázky DATOVÁ CENTRA GE Money Bank V roce 2002 společnost ALTRON vybudovala datové centrum GE Money Bank v Business Technology Parku v Praze 4 Chodově. Pokračování zakázky v letech znamenalo významné rozvinutí úspěšné spolupráce s uznávaným klientem a přineslo i nové zkušenosti s nejmodernějšími ekologickými technologiemi, které se v oblasti přesného chlazení vyrábějí. Výchozí stav a cíle projektu Druhá etapa představovala rozšíření datového centra v Praze 4 Chodově o další sál, přičemž způsob realizace se musel obejít bez omezení běžného provozu v datovém centru. Zároveň byl kladen důraz na exkluzivitu navrženého řešení, které v souladu s firemní strategií klienta muselo být maximálně zelené a ekologické. Investor GE Money Bank Místo realizace Business Technology Park Chodov Praha 4 termín realizace 10/ /2007 Způsob řešení Za plného chodu budovy ALTRON rozšířil již dodanou technologickou infrastrukturu, doplnil záložní zdroje, rozvaděče a vyměnil motorgenerátor umístěný na střeše. Dále zajistil monitoring nových technologií a parametrů prostředí v datovém sále vlastním dohledovým systémem PROMON TM. Přínosy Ke klimatizačním jednotkám ALTRON navrhl a dodal dva freecoolingové chillery, které využívají chladný vzduch z okolí a přispívají k výrazné úspoře energie. Navrženým řešením se ALTRON aktivně přihlásil ke koncepci energeticky úsporných zelených datových center a stal se jejich významným propagátorem. Investor GE Money Bank Installation Site Business Technology Park Chodov Prague 4 Realization period 10/ /2007 The Most Important Installations DATA CENTERS GE Money Bank In 2002, ALTRON built up the data center for the company GE Money Bank in Prague s Business Technology Park Chodov. The resumption of the contract in years meant for us significant advancements in our successful cooperation with renowned client and brought us a new experience with the utmost modern and ecological technologies of precision air conditioning currently produced. Starting Conditions & The Task Definition The second phase of the contract represented the server room build-up while the normal operation of the building located at Prague s Chodov mustn t be limited by any installation works. At the same time, in accordance with the client s corporate strategy, the exclusivity of proposed concept had to be very green and ecological. Optimal Approach Under the condition of fully operating building ALTRON extended existing technological infrastructure by new UPS units and switchboards and replaced the power generating set on the roof. Next, ALTRON ensured the monitoring of technologies and the server room environment by the monitoring system PROMON TM. Added Value, The Benefits To the indoor air conditioning units ALTRON delivered two free-cooling chillers which use the chilled air from the outdoor environment in order to save a significant amount of energy. By the proposed concept ALTRON actively supported the idea of green data centers and became their important promoter. 21

12 Nejvýznamnější zakázky DATOVÁ CENTRA ČEZData V období ALTRON realizoval dodávku datového centra v komplexu Brumlovka v Praze 4 Michli. Druhá etapa zakázky spočívala ve zřízení datového sálu pro společnosti ČEZ a ČEZData při využití vysoké užitné hodnoty energocentra a související technologické infrastruktury, které ALTRON navrhl, vyprojektoval a dodal v rámci 1. etapy zakázky. Výchozí stav a cíle projektu Projekt měl vyřešit zpracování stavebních úprav, dodávku dvojitých podlah, instalaci racků včetně distribučních jednotek, klimatizaci sálu a metalickou i optickou datovou kabeláž. Investor ČEZData Místo realizace BB Centrum Vyskočilova 1461/2E Praha 4 termín realizace 03/ /2007 Způsob řešení ALTRON zpracoval projektovou dokumentaci datového sálu, navrhl optimální rozmístění technologií a strukturované kabeláže a napojení jednotlivých technologií na systém záložního a náhradního napájení. Dále ALTRON vyřešil složitou otázku týkající se způsobu chlazení, kdy umístění vnitřních a vnějších jednotek vykazovalo technicky obtížně řešitelné převýšení potrubních tras s chladivem a kdy navíc celá koncepce systému chlazení nesměla narušit příkladně úsporný klimatizační a termoregulační systém kancelářské části provozní budovy. Přínosy Vznikl datový sál s průměrnou výkonovou hustotou 5 kw na rack. Jednotlivé prvky datového sálu byly začleněny do monitorovacího systému PROMON TM, který nepřetržitě sleduje parametry napájení a parametry prostředí v datovém sále a předává je dohledovému centru společnosti ALTRON. V rámci poskytování služeb facility managementu ALTRON zařízení sleduje a provádí pravidelné profylaktické zkoušky a kapacitní testy. Investor ČEZData Installation Site BB Centrum Vyskočilova 1461/2E Prague 4 Realization period 03/ /2007 The Most Important Installations DATA CENTERS ČEZData In years ALTRON delivered a turnkey project of the data center in Prague s BB Center. The second phase of the contract consisted in the build-up of a new server room for company ČEZ and its branch ČEZData, utilizing the high valuable technological infrastructure of the power generating station which had been designed, projected and delivered by ALTRON in scope of the first phase of the project. Starting Conditions & The Task Definition The project should solve necessary construction modifications, delivery of double floors, installation of racks and PDUs, air conditioning units, metallic and fiber optical data cables. Optimal Approach ALTRON prepared the server room project documentation, proposed the optimal layout of technologies and structured wiring and connection of individual technologies to the backup and standby power supply systems. Next, ALTRON solved the difficult question resulting from too big height difference between the indoor and outdoor cooling units, whereas the coolant and the air conditioning concept mustn t change the example power saving pattern of existing thermo control system operated in office premises of the building in question. Added Value, The Benefits A new server room with an average power density 5 kw per rack has been built. Individual systems of the server room have been integrated into the monitoring system PROMON TM, which continuously monitors the power parameters and the server room environment and sends the data to the surveillance center of the company ALTRON. This department ensures the facility management services and performs regular preventative tests and capacity measurements. 23

13 Nejvýznamnější zakázky DATOVÁ CENTRA Telefónica O2 Czech Republic Pro rozsáhlou a komplexní zakázku hostingového centra společnosti Telefónica O2 Czech Republic v Hradci Králové byl ALTRON vybrán na základě úspěšné obhajoby projektového řešení, a to jako generální dodavatel. V první etapě ALTRON zajistil stavební povolení a provedl rozsáhlé stavební úpravy. Do optimalizovaných prostor následně instaloval vyspělou technologickou infrastrukturu. Výchozí stav a cíle projektu Rekonstrukcí bývalé telefonní ústředny mělo vzniknout hostingové centrum se třemi datovými sály. V rámci zakázky představující I. etapu výstavby má vzniknout první z nich, přičemž infrastruktura datového centra musí být nadčasově dimenzována a strukturována pro její budoucí snadné rozšiřování a průběžné navyšování výkonu za plného provozu. Investor Telefónica O2 Czech Republic Místo realizace Akademika Bedrny 365/10 Hradec Králové termín realizace 07/ /2008 Způsob řešení ALTRON dodal modulární záložní zdroje s bateriemi na 20 minut provozu, klimatizační jednotky se suchými chladiči na střeše, vystavěl dvojité podlahy, zajistil kompletní elektroinstalace, požární signalizaci, EZS a monitoring. Zkušenosti ALTRONu z jiných instalací se zde zúročily zejména ve vzorovém řešení systému silové kabeláže a v distribuci zálohovaného napájení. Přínosy Přidanou hodnotu v zakázce představuje vybudování technologického velínu, ze kterého je nepřetržitě zajišťována obsluha a údržba technologické infrastruktury (facility management). Pro dohled systémů, které tvoří kritickou infrastrukturu hostingového datového centra, byl implementován vlastní dohledový systém PROMON TM. Tento systém se výborně osvědčil v řadě realizovaných zakázek včetně instalací dodaných společnosti Telefónica O2 Czech Republic. Investor Telefónica O2 Czech Republic Installation Site Akademika Bedrny 365/10 Hradec Králové Realization period 07/ /2008 The Most Important Installations DATA CENTERS Telefónica O2 Czech Republic ALTRON was nominated the general contractor for the extensive and complex delivery of a new hosting data center of the company Telefónica O2 Czech Republic in Hradec Králové on basis of successfully argued concept. In the first phase ALTRON ensured the construction licence and performed extensive construction works. Subsequently the optimized rooms have been equipped by advanced technological infrastructure. Starting Conditions & The Task Definition The reconstruction of former telecommunication switch-room should result in a new hosting data center with three server rooms. In scope of the first period the server room No.1 should be created and the backbone data center infrastructure must be dimensioned properly so their future upgrade can be made easily and without any data center performance restrictions. Optimal Approach ALTRON delivered modular UPS systems with batteries for 20 minutes of backup time, the outdoor air-conditioning units with dry coolers, installed the double floors and the complete electrical wiring, the electronic fire alarm, the fire extinguishing system and the monitoring system. ALTRON s experience from many other projects especially applied in the power cabling and the backup power distribution systems. Added Value, The Benefits The added value of the delivery consists in the build-up of the technological control room, from where the continuous surveillance of the whole technological infrastructure is being made and the facility management services are initiated. To see all systems of the hosting data center s critical infrastructure the monitoring system PROMON TM has been implemented, which excellently met the clients needs in a row of installations, including those for Telefónica O2 Czech Republic. 25

14 Nejvýznamnější zakázky ENERGOCENTRA ČEZ V období ALTRON realizoval dodávku energetického centra pro společnost ČEZ. První etapa zakázky představovala návrh koncepce a vybavení nového objektu v Praze 4 systémem záložního napájení a zálohovanými rozvody, přičemž v souvislosti s plánovaným datovým centrem byla s cílem minimalizovat celkové náklady na vlastnictví optimalizována i část elektroinstalace budovy týkající se zálohovaného napájení pro potřeby samotné stavby. Výchozí stav a cíle projektu Pro nové sídlo společnosti ČEZ byl ALTRON nejprve poptán na návrh koncepce napájení, kterou byla zahájena první etapa rozsáhlé zakázky. Nová budova stojí v blízkosti původního sídla a cílem řešení bylo jejich propojení systémem vzájemného informačního a energetického zálohování. Investor ČEZ Místo realizace BB Centrum Vyskočilova 1461/2E Praha 4 termín realizace 09/ /2007 Způsob řešení ALTRON navrhl řešení na bázi vlastního řídicího systému PROMAN TM. V první etapě byly dodány dva střešní motorgenerátory splňující extrémní nároky na odhlučnění, záložní zdroje (UPS), klimatizační jednotky, patrové rozvaděče a elektroinstalace. Přínosy Přidanou hodnotou zakázky je monitorovací systém PROMON TM, který sbírá veškerá provozní data včetně stavu palivového hospodářství a nabití jednotlivých bateriových bloků systému UPS. Moderní řešení zabezpečeného napájení a chlazení je svým způsobem unikátní, protože pro případ krizových situací umožňuje zajistit provoz kritických IT zařízení ve starém sídle společnosti ČEZ využitím technických prostředků nové budovy a naopak. Investor ČEZ Installation Site BB Centrum Vyskočilova 1461/2E Prague 4 Realization period 09/ /2007 The Most Important Installations POWER GENERATING CENTERS ČEZ In years ALTRON delivered a complete power generating center for the company ČEZ. The first phase of the project consisted in the concept design of both standby and backup power supply systems including all relevant installations of electric wiring and cable paths for complete protected and unprotected power distribution in a new building in Prague. At the same time, the project priority was to minimize the total costs of ownership. Starting Conditions & The Task Definition For a new HQ building of the company ČEZ a proposal for optimal power supply concept had been tendered, which, in fact, started the first phase of a wider contract. The new building is located in the neighborhood of the old site, so the mutual data & energy backup became the goal. Optimal Approach ALTRON designed the concept on basis of its own product, the control system PROMAN TM. In the first phase ALTRON delivered two roof installable power generating sets in low-noise containers, the UPS systems, the HVAC units and the power distribution cables and the switchboards. Added Value, The Benefits The biggest benefit of this realization represents its monitoring system PROMON TM which gathers all operational data starting from the fuel levels in tanks of genset refilling system to the capacities of individual battery blocks of the UPS. The modern power protection system is in a certain way unique, as it is able to ensure an uninterrupted operation of the IT loads in the old building by technical means of the new installation and vice versa. 27

15 Nejvýznamnější zakázky ENERGOCENTRA Škoda Auto V roce 2007 společnost ALTRON dodala v souvislosti s rozšiřováním výroby společnosti Škoda Auto dva modulární záložní zdroje UPS, každý o výkonu 225 kva. Význam díla spočívá v uplatnění praktických zkušeností a v komplexním pohledu na celou zakázku. Výchozí stav a cíle projektu Výchozím bodem zakázky byla výzva našeho partnera k zajištění realizačních prací při instalaci modulárních záložních zdrojů. Podmínkou úspěšné aplikace však současně bylo zajištění odpovídajících pracovních podmínek pro UPS a baterie. Projekt byl limitován dodržením přísných interních standardů zadavatele a vyřešením smluvních vazeb pro servisní činnosti již ve fázi návrhu technického řešení. Investor Škoda Auto Místo realizace Třída Václava Klementa 869 Mladá Boleslav termín realizace 03/ /2008 Způsob řešení Optimální varianta řešení spočívala v návrhu účinných záložních zdrojů a v minimalizaci potřebného systému chlazení, protože se ukázalo, že prostorové možnosti v místnosti UPS budou využity bez nadbytečné rezervy. Mimo systém chlazení projekt nově definoval rozvod NN a distribuční rozvaděče. Moderní modulárně škálovatelné řešení UPS je vybaveno externí baterií na 30 minut autonomního provozu. Přínosy ALTRON navrhl řešení a instaloval systém, pro který i nadále poskytuje služby facility managementu, a to na bázi pravidelné týdenní kontroly. V návaznosti na požadavky koncernu VW dané interním standardem je tak nyní ALTRON lépe připraven vyhovět specifickým požadavkům na návrh a realizaci řešení v budoucích zakázkách. Investor Škoda Auto Installation Site Třída Václava Klementa 869 Mladá Boleslav Realization period 03/ /2008 The Most Important Installations POWER GENERATING CENTERS Škoda Auto In 2007, in connection with the growth of production capacities of the company Škoda Auto, ALTRON installed two modular UPS systems with output power 225 kva each. The installation is unique by its complex approach and by utilization of practical experience. Starting Conditions & The Task Definition The trigger of this contract was the call of our partner asking the realization works that are necessary for installation of modular backup power supplies. A successful offer, however, also had to present the concept of an adequate operating environment for UPS systems and their batteries, to meet all internal standards of the client and to clarify all future contractual relationships regarding the facility management. Optimal Approach The optimal variant included the choice of highly efficient backup power supplies which would minimize the cooling requirements. The available space in the UPS room was rather limited. Next to the cooling system the project newly defined the low voltage distribution paths and the distribution switchboards. The modern scalable UPS systems are equipped by external batteries for 30 minutes of autonomy operation. Added Value, The Benefits ALTRON designed the concept and installed corresponding technologies which subsequently became covered by the facility management contract with regular weekly maintenance service. In connection with the requirements of the Volkswagen Group, ALTRON is now much better prepared to meet all specific design and realization needs resulting from future contracts. 29

Výroční zpráva 2006 Annual Report

Výroční zpráva 2006 Annual Report Výroční zpráva 2006 Annual Report Úvodní slovo předsedy představenstva Introductory word of the Chairman of the Board of Directors VÁŽENÍ AKCIONÁŘI, ZAMĚSTNANCI A OBCHODNÍ PARTNEŘI, DEAR SHAREHOLDERS,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 EGP INVEST, spol. s r.o. Ing. Petr Sláčala, MBA ředitel společnosti Ing. Jan Benešík výkonný ředitel pro výrobu Managing Director Production Executive Manage Ing. Jiří

Více

DEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012

DEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012 DEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012 NA TRHU OD ROKU 1993 IN THE MARKET SINCE 1993 DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL MATERIÁLŮ PRO STAVEBNICTVÍ V ČR DEK IS THE LARGEST SUPPLIER OF BUILDING MATERIALS IN THE CZECH

Více

Výroční Annual zpráva Report 2000 2000

Výroční Annual zpráva Report 2000 2000 Výroční zpráva 2000 Annual Report 2000 Výroční zpráva 2000 Annual Report 2000 Přehled hlavních ukazatelů PŘEHLED HLAVNÍCH UKAZATELŮ (v tisících KČ) - BRANO / BRANO FINANCIAL HIGHLIGHTS (in thousands CZK)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT 1 DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL MATERIÁLŮ PRO STAVEBNICTVÍ V ČR DEK IS THE LARGEST SUPPLIER OF BUILDING MATERIALS IN THE CZECH REPUBLIC DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL PROJEKTŮ

Více

your key to KVADOS Specialisté nabití energií Specialists full of energy

your key to KVADOS Specialisté nabití energií Specialists full of energy Rodina vašeho byznysu Your business family strana / page 3 Petr Gregor your key to KVADOS Magazín pro klienty společnosti KVADOS Magazine for KVADOS company clients Jaro / Spring 2012 Specialisté nabití

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 5 A N N U A L R E P O R T

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 5 A N N U A L R E P O R T V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 5 A N N U A L R E P O R T Obsah / Contents Obecná čast / General Part Úvodní slovo / Introduction... 2 Tuzemský obchod / Inland trade... 6 Zahraniční obchod / Foreign trade...

Více

Rozvaha - pasiva Výkaz zisku a ztráty ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA. PŘEDSTAVENÍ CE GROUP Česká energie Česká plynárenská GSCeP České plynovody

Rozvaha - pasiva Výkaz zisku a ztráty ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA. PŘEDSTAVENÍ CE GROUP Česká energie Česká plynárenská GSCeP České plynovody Výroční zpráva / Annual Report 2012 Obsah ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 5 PŘEDSTAVENÍ CE GROUP Česká energie Česká plynárenská GSCeP České plynovody 15 17 21 25 29 OCENĚNÍ 32 ROČNÍ PŘEHLED VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÉ

Více

20 05 Výroční zpráva Annual Report. Průmstav, a.s.

20 05 Výroční zpráva Annual Report. Průmstav, a.s. 20 05 Výroční zpráva Annual Report Vaše stavební firma Your construction company Annual Report 2005 1 OBSAH CONTENTS Finanční a provozní ukazatele (2000 2005) 4 Profil společnosti 6 Úvodní slovo předsedy

Více

OBSAH - CONTENTS OBSAH CONTENTS ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE MANAGING DIRECTOR'S INTRODUCTION PROFIL SPOLEČNOSTI COMPANY PROFILE

OBSAH - CONTENTS OBSAH CONTENTS ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE MANAGING DIRECTOR'S INTRODUCTION PROFIL SPOLEČNOSTI COMPANY PROFILE ZPRÁVA REPORT 2013 OBSAH - CONTENTS 1 1 2 4 OBSAH CONTENTS ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE MANAGING DIRECTOR'S INTRODUCTION PROFIL SPOLEČNOSTI COMPANY PROFILE HLAVNÍ CÍLE MAIN OBJECTIVES ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

obsah / list of content

obsah / list of content obsah / list of content Úvodní slovo / Introductory Word Plzeň / Pilsen Plzeňský kraj / Pilsen Region Územní plán / Master Plan of the City of Pilsen Rozhovor / Interview Mapy / Maps Profil společnosti

Více

COMPANY PROFILE & ANNUAL REPORT PROFIL SPOLEČNOSTI & VÝROČNÍ ZPRÁVA

COMPANY PROFILE & ANNUAL REPORT PROFIL SPOLEČNOSTI & VÝROČNÍ ZPRÁVA & & Obsah prezentace Content of presentation OBSAH PREZENTACE CONTENT OF PRESENTATION OBSAH PREZENTACE CONTENT OF PRESENTATION OBSAH PREZENTACE CONTENT O Základní údaje o společnosti Primary Data on the

Více

MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 4 Obsah A Základní údaje 6 1 Správní a výkonné orgány k 31. 12. 2005 12 2 Organizační struktura MERO ČR, a. s. 14 3 Úvodní slovo předsedy

Více

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance výroční zpráva 2013 ANNUAL REPORT uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance UNIQA je univerzální pojišťovna s kompletní paletou životního i neživotního pojištění pro privátní i korporátní klientelu. Naším

Více

profil společnosti & výroční zpráva 2012

profil společnosti & výroční zpráva 2012 profil společnosti & výroční zpráva Company profile & PROfIl SPOleČnOSTI VýROČní ZPRáVa COmPany PROfIle annual RePORT obsah prezentace Content of presentation Základní údaje o společnosti Primary Data

Více

3,3 % Ostatní činnosti Other Activities

3,3 % Ostatní činnosti Other Activities STRUKTURA ZAKÁZEK V NÁVAZNOSTI NA ZDROJE FINANCOVÁNÍ STRUCTURE OF CONTRACTS WITH RESPECT TO SOURCES OF FUNDING 70 % Státní State 30 % Privátní Private STRUKTURA STAVEBNÍ ČINNOSTI DLE SEGMENTŮ STAVEBNICTVÍ

Více

Profil společnosti Výroční zpráva. Company Profile Annual Report

Profil společnosti Výroční zpráva. Company Profile Annual Report Profil společnosti Výroční zpráva Company Profile Annual Report OBSAH PREZENTACE Content of the presentation Základní údaje o společnosti Úvodní slovo ředitele společnosti Představenstvo a dozorčí rada

Více

Pražská teplárenská a.s. Výroční zpráva / Annual report 2005

Pražská teplárenská a.s. Výroční zpráva / Annual report 2005 2005 Pražská teplárenská a.s. Výroční zpráva / Annual report 2005 Rok 2005 se opět nesl v duchu firemního motta Pražské teplárenské a.s., které zní: Teplo na dosah ruky. V praxi tato slovní vize znamenala

Více

Výroční zpráva / Annual Report 2012

Výroční zpráva / Annual Report 2012 Výroční zpráva / Annual Report 2012 Výroční zpráva / Annual Report 2012 Obsah / Content: I. PREZENTAČNÍ ČÁST / Presentation part Úvodní slovo předsedy představenstva / Foreword by the Chairman of the Board

Více

CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report

CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report 2014 2014 CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report Obsah Table of Contents Úvodní slovo předsedy představenstva 7 Chief Executive Officer's introductory

Více

Výroční zpráva I Annual Report 2012

Výroční zpráva I Annual Report 2012 I2 Výroční zpráva I Annual Report 2012 1 Presentation Section Prezentační část Company Profile The Past and the Present 4 Fundamental Company Data 6 Company Management and Company Organisational Structure

Více

Elektrárny Opatovice, a.s.

Elektrárny Opatovice, a.s. Elektrárny Opatovice, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT 2004 Obsah / Contents Vývoj vybraných ukazatelů EOP, a.s.............. 1 Key Statistics of EOP, a.s...................... 1 Úvodní slovo předsedy

Více

Výroční zpráva 2007 Annual Report 2007 W.A.G. minerální paliva, a.s.

Výroční zpráva 2007 Annual Report 2007 W.A.G. minerální paliva, a.s. Výroční zpráva 2007 Annual Report 2007 W.A.G. minerální paliva, a.s. Cenu určujete vy Price is up to you 02 Výroční zpráva 2007 společnosti WAG minerální paliva, a.s. 2007 Annual report WAG minerální paliva,

Více

your Ať je slyšet bzukot! Účinné řízení jednotlivců i týmů Let's hear it buzz! Effective management of individuals and teams your key to KVADOS

your Ať je slyšet bzukot! Účinné řízení jednotlivců i týmů Let's hear it buzz! Effective management of individuals and teams your key to KVADOS Další rozměr efektivity A new dimension of efficiency Jiří Vidlář strana / page 2 Utajení knižní hrdinové Hidden literary heroes strana / page 14 your Magazín pro klienty společnosti KVADOS Magazine for

Více

NEWS. Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1

NEWS. Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1 NEWS 2. podzim / autumn 2013 Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1 ČÍSLO TOHOTO VYDÁNÍ 3 757 500 000 Kč NUMBER OF THE ISSUE 3 757 500 000 CZK 2013:

Více

1969/ 2009. Solidní obchodní jednání Špičková technická úroveň Vysoká kvalita Solid business conduct Top technical level High quality

1969/ 2009. Solidní obchodní jednání Špičková technická úroveň Vysoká kvalita Solid business conduct Top technical level High quality 1969/ 2009 Solidní obchodní jednání Špičková technická úroveň Vysoká kvalita Solid business conduct Top technical level High quality Úvod Obchodní značka Pragoprojekt oslaví v roce 2009 čtyřicet let působení

Více

OBSAH / CONTENTS ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA / FOREWORD BY THE CHAIRMAN OF THE BOARD 7

OBSAH / CONTENTS ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA / FOREWORD BY THE CHAIRMAN OF THE BOARD 7 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA / FOREWORD BY THE CHAIRMAN OF THE BOARD 7 OBSAH / CONTENTS PŘEHLED ČINNOSTÍ SPOLEČNOSTI / OVERVIEW OF COMPANY ACTIVITIES 11 PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ SPOLEČNOSTI A HLAVNÍ

Více

Contents of the Annual Report of ZAPA beton a.s. 2007 Obsah Výroční zprávy ZAPA beton a.s. 2007

Contents of the Annual Report of ZAPA beton a.s. 2007 Obsah Výroční zprávy ZAPA beton a.s. 2007 Contents of the Annual Report of ZAPA beton a.s. 2007 Obsah Výroční zprávy ZAPA beton a.s. 2007 Presentation Section 4 Company Profile 6 The Past and the Present 6 Fundamental Company Data 8 Company Owner

Více

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance výroční zpráva 2011 ANNUAL REPORT uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance UNIQA je univerzální pojišťovna s kompletní paletou životního i neživotního pojištění pro privátní i korporátní klientelu. Naším

Více

Editorial. Dear friends, Vážení přátelé,

Editorial. Dear friends, Vážení přátelé, Editorial FOTO / PHOTO BY STUDIO RAF Vážení přátelé, ve druhém pololetí letošního roku chceme zlepšit obchodní bilanci, překonat období ztrát a upevnit pozice ČD Cargo na trhu železniční nákladní dopravy

Více