Školní vzdělávací program zájmového vzdělávání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program zájmového vzdělávání"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Mikulůvka, okres Vsetín Mikulůvka 42, Bystřička Školní vzdělávací program zájmového vzdělávání Motto: DRUŢINKA PLNÁ POHODY

2 1. Struktura vzdělávacího programu školní družiny I. Identifikační údaje II. Charakteristika 2.1 Materiální podmínky 2.2 Psychosociální podmínky 2.3 Personální podmínky 2.4 Organizace a provoz školní druţiny III. IV. Výchovně vzdělávací strategie školní družiny Cíle vzdělávání V. Obsah vzdělávání VI. VII. Klíčové kompetence Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami VIII. Podmínky přijímání, průběh a ukončení vzdělávání IX. Podmínky bezpečnosti a ochrany X. Spolupráce s rodiči a jinými subjekty XI. XII. Popis ekonomických podmínek Evaluace

3 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název Školního vzdělávacího programu : Školní vzdělávací program pro školní druţinu 2 / 2014 Údaje o škole Název školy: Adresa školy: Ředitelka: Základní a Mateřská škola Mikulůvka, okres Vsetín Mikulůvka 42, Bystřička Mgr. Dagmar Heraltová Telefon: Web: Vychovatelka: Korina Skýpalová Zařazení do sítě škol: IZO: REDIZO: IČO: Zřizovatel: Název: Obec Mikulůvka Adresa Mikulůvka 226, Bystřička Starosta: Ing. Zdeněk Marek Telefon: , Platnost dokumentu od: Verze: 2 /2014 Pedagogickou radou schválen dne: Školskou radou projednán dne:

4 2. CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ Školní druţina je zákonem zařazena mezi zařízení pro zájmová vzdělávání, čímţ se stává školským zařízením výchovy mimo vyučování. Není pokračováním školního vyučování a neměla by být chápána ani jako pouhá sociální sluţba. Školní druţina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. Pedagogická práce ve školní druţině má svá specifika ţákům zajišťuje odpočinek, rekreaci a zábavné vyuţití volného času. Činnost ve školní druţině má rozvíjet ţáky v dovednostech důleţitých pro ţivot ve společnosti a vybavit ho ţádoucími dovednostmi, vědomostmi a postoji. Ţáci se zde učí ţít kolektivu, spolupracovat a tolerovat individualitu jiných ţáků. Druţina by měla rozvíjet osobnost kaţdého jedince. Největší roli zde hraje vhodná motivace, radost z činnosti, kladné ohodnocení ţáků, ale i umění naučit se přijmout prohru. Důleţitou úlohu má školní druţina i v prevenci sociálně patologických jevů. Školní druţina je součástí ZŠ a má povolenou kapacitu 25 ţáků. 2.1 Materiální podmínky Školní druţina začala pracovat při ZŠ v září Pro její činnost byly upraveny dvě místnosti v 2. patře školní budovy. Samostatná budova je 150 let stará, ale v dobrém technickém stavu. V minulých letech bylo provedeno několik zásadních rekonstrukcí plynové vytápění, nové rozvody elektřiny, celková přestavba sociálních zařízení. Místnosti školní druţiny však byly málo prostorné, vybavené nevyhovujícím a nemoderním nábytkem a současně byly vyuţívány jako kmenové třídy slouţící k výuce ţáků. Proto od jara 2013 vyuţívá školní druţina pro svou činnost upravené prostory bývalé kavárny ve sportovní hale, jejíţ vybavení a prostory jsou více odpovídající potřebám ţáků. Zároveň je vyuţívaná tělocvična, sportovní a dětské hřiště a je moţnost vyuţití počítačové učebny v základní škole. Školní druţina má hernu, šatnu, hygienické zařízení, místnost pro pitný reţim s umyvadlem a přiměřené vybavení. Pomůcky, hry i další vybavení bude postupně doplňováno podle potřeby a finančních moţností školy. Ţáci jsou vedeni k šetrnému zacházení s tímto majetkem. 2.2 Psychosociální podmínky pro děti: Vychovatelka se snaţí vytvořit v druţině přátelskou, příjemnou atmosféru a příznivé sociální klima, aby zde ţáci trávili čas s pocitem bezpečí a jistoty. Snaţí se, aby kaţdý ţák mohl uplatnit své specifické vlohy a schopnosti a zaţíval při nabízených činnostech pocit úspěchu. Při veškerých činnostech a aktivitách se snaţí rozvíjet v dětech pozitivní mezilidské vztahy, vytvářet smysl pro spravedlnost, poctivost, čestnost, učí ţáky podílet se na úpravě herny, umět pomáhat mladším dětem, být tolerantní a ohleduplní ke starším lidem, váţit si přírody, umět se k ní chovat šetrně a ekologicky.

5 2.3 Personální podmínky: Školní druţinu tvoří jedno oddělení. Vychovatelka plně splňuje kvalifikační předpoklady, specializuje se na výtvarnou výchovu. Průběţně si doplňuje vzdělání akreditovanými vzdělávacími akcemi MŠMT v rámci DVPP a samostudiem. 2.4 Organizace a provoz školní družiny Provoz školní druţiny je v odpoledních hodinách. Úplata školní druţiny je stanovena ve výši 100,- Kč měsíčně. III. Výchovně vzdělávací strategie školní družiny Součástí strategie jsou plány a metody práce pro školní druţinu: - vycházky - skupinové práce, práce ve dvojicích, týmové práce - sportovní aktivity - výtvarné a pracovní činnosti - společenské hry - výtvarné činnosti a soutěţe - rozhovory, vyprávění - četba, dramatizace - poslech četby - společný zpěv - ankety a kvízy - kříţovky, osmisměrky, doplňovačky - sběr starého papíru a druhotných surovin - sběr přírodnin - zapojení do školních akcí - konstruktivní hry - smyslové hry - námětové hry - didaktické hry IV. Cíle vzdělávání Cílem vzdělávání je zejména harmonický rozvoj osobnosti. Prostřednictvím rozmanitých aktivit připravit jedince pro ţivot ve stávající společnosti a vybavit ho ţádoucími vědomostmi, dovednostmi, ale také postoji. Podílet se na utváření zdravé osobnosti, odolné vůči negativním vlivům, která bude znát svou cenu a najde své místo ve zdravé sociální skupině. Výchova ke zdravému životnímu stylu, výchova k odpovědnosti za svou osobu, za své zdraví (výchova ke správným stravovacím návykům, dodrţování pitného reţimu, dodrţování osobní hygieny, posilování tělesné zdatnosti, otuţování, rozvíjení citové stránky osobnosti,

6 posilování citových vazeb, obohacování osobnosti estetickými záţitky, pěstování pracovních návyků a dovedností). Posilování komunikačních dovedností tvořících základ sociálních dovedností - kultivace slovního i neverbálního projevu, rozvíjení slovní zásoby a schopnosti ji přiměřeně pouţívat, ale také schopnosti naslouchat, komunikace a uplatnění osobnosti ve skupině, komunikace v různých sociálních prostředích. Zvyšování sociálních kompetencí, rozvíjení sociální orientace - pěstování potřebných a ţádoucích dovedností, dovedností a postojů v sociálních vztazích, vedoucích k odpovědnosti za své chování, vytváření schopností svobodně a odpovědně řešit konkrétní ţivotní situace na základě sebeovládání, usilování o důvěryhodnost, pravdomluvnost a morální kvality, posilování schopností objektivně hodnotit své jednání a přijímat důsledky svého chování. Výchova k odstraňování nedostatků v psychické regulaci chování, ovládání negativních citových reakcí, vypořádat se se stresem, překonávat náročné ţivotní situace a nepodléhat jim, neboť i hrou se můţeme cvičit v překonávání krajních situací. Vyrovnání se s nedostatky a neúspěchy, umět i prohrávat. Schopnost najít své místo ve skupině a ve společnosti - poznávání sebe samého pomůţe objektivně zhodnotit šance uplatnění ve skupině, kladné hodnocení zvyšuje sebevědomí, posilované pozitivním myšlením je příznivé pro začlenění do skupiny, hledání a vytváření vlastní bezpečné sociální skupiny, její důvěryhodnost, stabilita, objektivní hodnocení kaţdého člena. Formování životních postojů - vytváření základů právního vědomí, úcta k ověřeným hodnotám, porozumění, tolerance a schopnost i ochota pomoci, vytvoření vlastního sebevědomí a posilování schopností nepodléhat cizím negativním vlivům. V. Obsah vzdělávání Obsah vzdělávání ve školní druţině vychází ze vzdělávacích oblastí, které jsou definovány v Rámcovém vzdělávacím programu ( dále jen RVP ) pro základní vzdělávání: Člověk a jeho svět Člověk a společnost Člověk a příroda Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Pro účely vzdělávacího plánu školní druţiny byly vybrány následující oblasti. Kapitola Člověk a jeho svět je jedinou vzdělávací oblastí v rámci RVP, která je koncipována pro 1. stupeň základního vzdělávání a je rozdělena do pěti tématických okruhů:

7 Místo, kde žijeme - v tomto tematickém okruhu ţáci poznávají nejbliţší okolí, organizaci ţivota v rodině, ve třídě, ve škole, v obci a společnosti. Výstupy: - poznávání nejbliţšího okolí - organizace ţivota ve škole - organizace ţivota doma - znalost tradic naší obce, regionu - znalost vybraných prvků dopravní výchovy Aktivity: - tématické vycházky - orientace v prostorách školy - orientace v obci a jejím okolí - výtvarné činnosti - rukodělné činnosti vycházející z tradic obce, regionu - tématické a didaktické hry - vyprávění, diskuze, besedy - četba, poslechové činnosti - zpěv a poslech písní a hudby - taneční hry Lidé kolem nás - v tomto tematickém okruhu si ţáci osvojují zásady vhodného chování a jednání s lidmi, poznávají význam a podstatu pojmů tolerance, empatie, vzájemná úcta, poznávají, jak se lidé sdruţují, seznamují se základními právy a povinnostmi. Výstupy: - osvojování a dodrţování základů společenského chování - dodrţování pravidel při komunikaci, vzájemné naslouchání - vytváření kladného vztahu ke spoluţákům a pozitivního klima ve ŠD - uplatnění prvků mediální výchovy - uvědomění si vlastní individuality, rozdílností mezi lidmi Aktivity: - besedy,volné vyprávění, četba, pantomima - výtvarné činnosti - poslechové činnosti, PC hry - didaktické hry a soutěţe - dodrţování pravidel slušného chování - prvky dramatické výchovy

8 Lidé a čas - tematický okruh je zaměřený na budování správného reţimu dne a jeho dodrţování, sestavování a naplňování reţimu ve školní druţině, vyuţívání volného času a smysluplných volnočasových aktivit. Výstupy: - budování správného reţimu dne a jeho dodrţování - sestavování a naplňování reţimu školní druţiny - vhodné vyuţívání volného času, rozvoj zájmů a zálib - uvědomování si, jak se mění lidé, věci, budovy, obec, kraji Aktivity: - hry, soutěţe a kvízy - dramatická výchova, pantomima - tematická vyprávění, besedy - sestavování denního reţimu, reţimu ŠD - výtvarné a pracovní činnosti - vycházky Rozmanitost přírody tematický okruh seznamuje s proměnlivostí a rozmanitostí ţivé i neţivé přírody. Výstupy: - vnímání a znalost přírody okolo nás-rostliny, houby, ţivočichové - uvědomování si proměn přírody v jednotlivých ročních obdobích - jednoduché znalosti o počasí, pranostiky - ochrana ţivotního prostředí, ekologie - třídění odpadu Aktivity: - vycházka, exkurze, pozorování, třídění informací, sběr přírodnin - poslechové činnosti, video - didaktické hry, kvízy, soutěţe, hádanky - beseda, vyprávění - výtvarné a rukodělné činnosti - práce na PC, vyhledávání informací Člověk a jeho zdraví v tomto tematickém okruhu mají ţáci poznat sami sebe, získávají poučení o zdraví a nemocech, o zdravotní prevenci a o odpovědnosti za své zdraví. Výstupy: - znalost svého těla - péče o své zdraví, osobní hygiena

9 - předcházení nemocem, úrazům, patologickým jevům - pravidelné zařazování pohybových a tělovýchovných aktivit - zdravý ţivotní styl Aktivity: - tematické a didaktické hry - dramatická výchova - nácvik ošetření jednoduchého poranění - výtvarné a rukodělné aktivity - pohybové a sportovní hry v tělocvičně i venku - tanečně pohybové a rytmizační hry Poznámka Kapitola Umění a kultura Kapitola Člověk a zdraví Kapitola Člověk a svět práce je rozdělena na 1. stupni na čtyři tematické okruhy : Práce s drobným materiálem, Konstrukční činnosti, Pěstitelské práce, Příprava pokrmů. VI. Klíčové kompetence školní družiny Dlouhodobý proces, souhrn vědomostí, dovedností, schopností a postojů, které ţáci získávají v průběhu několikaleté docházky do školní druţiny. Budou se prolínat všemi činnostmi zájmového vzdělávání. 1. KOMPETENCE K UČENÍ: Ţák se učí s chutí, práci dokončí, klade si otázky, hledá na ně odpověď, získané vědomosti dává do souvislostí, uplatňuje v praktických situacích a dalším učení. 2. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMU: Ţák si všímá dění okolo, snaţí se řešit situace, při jejich řešení uţívá logické, matematické, empirické postupy, chápe, ţe vyhýbání se řešení problému nevede k cíli. Započaté činnosti dokončuje. 3. KOMUNIKATIVNÍ KOMPETENCE: Ţák ovládá řeč, vyjadřuje sdělení, myšlenky, otázky, odpovědi vhodně formulovanými větami, komunikuje bez ostychu a kultivovaně s vrstevníky i dospělými.

10 4. SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ KOMPETENCE: Ţák samostatně rozhoduje o svých činnostech, uvědomuje si, ţe za ně odpovídá a nese důsledky, projevuje ohleduplnost, citlivost, rozpozná nevhodné chování, nespravedlnost, agresivitu, šikanu, spolupracuje ve skupině, dokáţe se prosadit i podřídit - přijmout kompromis, respektuje jiné, je tolerantní k odlišnostem mezi lidmi. 5. ČINNOSTNÍ, OBČANSKÉ A PRACOVNÍ KOMPETENCE: Ţák se učí plánovat, organizovat, řídit a hodnotit, odhaduje rizika svých nápadů, odpovědně přistupuje k úkolům a povinnostem, uvědomuje si práva svá i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné prostředí (přírodní i společenské), dbá na své osobní zdraví i zdraví druhých. 6. KOMPETENCE K TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU: Ţák se orientuje v moţnostech smysluplného trávení volného času, umí si vybrat zájmové činnosti dle vlastních dispozic, rozvíjí své zájmy v organizovaných skupinách i individuálních činnostech, dokáţe odmítnout nevhodnou nabídku volného času. Klíčové kompetence-zkratky: 1 KU Kompetence k učení 2 KŘP Kompetence k řešení problému 3 KK Kompetence komunikativní 4 KSP Kompetence sociální a personální 5 KČOP Kompetence činnostní, občanské a pracovní 6 KTVČ Kompetence k trávení volného času VII. Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími S ţáky se speciálními vzdělávacími potřebami a s integrovanými ţáky je pracováno individuálně podle jejich momentálních projevů, potřeb a zvláštností, příp. doporučení v jejich IVP. Paní vychovatelka bude spolupracovat s rodinou i třídní učitelkou ţáka. VIII. Podmínky přijímání, průběh a ukončení Školní druţina je určena ţákům ročníku, přednostně dětem mladším a dětem, jejichţ oba rodiče jsou zaměstnáni (viz kritéria pro přijímání ţáků k zájmovému vzdělávání). Školní druţina se naplňuje do počtu max. 25 ţáků. Do školní druţiny je ţák zařazen na základě písemné přihlášky vyplněné a podepsané zákonnými zástupci ţáka. O přijetí ţáka do školní druţiny rozhoduje ředitelka školy.ţáci přijatí k pravidelné denní činnosti jsou evidováni v třídní knize. V případě činnosti zájmových

11 útvarů školní druţiny jsou ţáci evidování v záznamovém listu práce daného zájmového útvaru. Vzdělávání ve školní druţině se ukončuje písemným odhlášením podepsaným zákonnými zástupci ţáka. IX. Podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví Školní druţina zajišťuje ţákům bezpečnost fyzickou, sociální a emocionální. Podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví zajišťuje školní řád a vnitřní řád školní druţiny, který je přílohou ŠVP ŠD. X. Spolupráce s rodiči a jinými subjekty O činnosti školní druţiny jsou rodiče pravidelně informováni při odpoledním předávání dětí, na třídních schůzkách a prostřednictvím webových stránek školy. Školní druţina se pravidelně podílí na různých akcích školy: Strašidelné blýskání na Mikulůvce, Vánoční kouzlení, Maškarní karneval, Malujeme jaro, Hrátky s létem. Podílí se na vítání občánků a setkání seniorů. V obci spolupracuje s místním obecní knihovnou, obecním úřadem, Mysliveckým sdruţením a Sborem dobrovolných hasičů. XI. Popis ekonomických podmínek Výše úplaty je stanovena ředitelkou školy ve Směrnici o úplatě za zájmové vzdělávání a je přílohou ŠVP ŠD. Mzdové prostředky určené pro plat vychovatelky jsou hrazeny z finančních prostředků poskytovaných Krajským úřadem Zlín. Náklady spojené s provozem školní druţiny jsou hrazeny zřizovatelem. XII. EVALUACE Sleduji individuální rozvoj ţáků, jejich individuální pokroky ve výchovně vzdělávacím procesu. Hodnocení tematického celku provádím po skončení nebo v průběhu. Podle získaných výsledků můţu dál plánovat, upravovat, obměňovat. Hodnocení směrem k ţákům provádím průběţně hodnotím individuální výsledky ţáků, jejich pokroky, úspěchy, nezdary. Individuální hodnocení má zvláštní význam i pro sebehodnocení ţáka.

12 Kritéria pro hodnocení pedagogem: - veškerá pedagogická činnost odpovídá poslání (filosofii) školní druţiny - dostatečné naplňování cílů vzdělávacího programu - je zajištěn pravidelný rytmus a řád, který je dostatečně flexibilní - pedagog respektuje potřeby dětí, reaguje na ně a napomáhá v jejich uspokojování - pedagog se sám chová podle zásad zdravého ţivotního stylu, je dětem vhodným vzorem - chrání soukromí rodiny, zachovává patřičnou mlčenlivost o jejich vnitřních záleţitostech, jedná s rodiči ohleduplně, taktně, diskrétně Přílohy: Vnitřní řád školní druţiny Směrnice o úplatě Celoroční plán školní druţiny V Mikulůvce Zpracovala: Korina Skýpalová vychovatelka ŠD

13 Rozpracování kapitol s jednotlivými klíčovými kompetencemi Člověk a jeho svět 1.Místo, kde žijeme Doma -vyprávíme si o ţivotě naší rodiny 2,3,4 - kreslíme a malujeme, jak trávíme volný čas 4,5,6 -besedujeme o naší rodině, kreslíme, tvoříme společně 2,3,4,6 -vyprávíme si o našem domě a jeho zařízení 2,3,4 -stavíme domy z různých stavebnic, malujeme dům snů 2,3,4,5 Ve škole -orientujeme se v prostorách naší školy i jejím okolí 1,2,6 -vyprávíme si o zlepšení prostředí ve škole 1,6 -podílíme se na výzdobě školy 1,6 Nejbližší okolí, dopravní výchova -povídáme si o cestě do školy a domů 1,2,4 -zajímáme se o dopravní značky 1,2,6 -sledujeme dodrţování pravidel silničního provozu, 1,3,5 uvědomujeme si důsledky dopravních nehod -orientujeme se v naší obci i jejím okolí 1,2,6 Naše obec -poznáváme naši obec-vycházka 1,2,6 -návštěvujeme významné budovy a místa (OÚ, zvonice, muzeum) 1,2,3,6 -hrajeme tematickou hru Na průvodce obcí 1-5 -besedujeme o minulosti obce (beseda s místní kronikářkou) 1,3,4 -poznáváme tradice a zvyky obce i regionu 1,3,5,6 -čteme si pověsti, knihy o naší obci 1,3,6 -učíme se tance a hry 1,3,4,6 -tematické výtvarné a rukodělné činnosti 1,3,5 2. Lidé kolem nás Rodina -povídáme si o rodině, výtvarné zpracování 3,4,5 -pracujeme s tématem: Maminka- vyprávění, výtvarné zpracování, vyrábíme přáníčka ke Svátku matek 3-6 Kamarádi -sestavujeme pravidla souţití v oddělení ŠD 2-5 -vytváříme autoportrét, portrét kamaráda 1-6

14 -hrajeme tematické hry pro rozvoj smyslů 1,3,5 -slušně zacházíme s majetkem ŠD, udrţujeme pořádek 2,5,6 Nejsme všichni stejní -uvědomujeme si znevýhodnění některých lidí (zdrav. handicap apod.) 3,5 -zkoušíme si různé způsoby dorozumívání, pomoc handicapovaným 1,4,5,6, -hrajeme tematické hry pro rozvoj smyslů 2,3,4,6 Všude žijí lidé -čteme si pohádky z různých světadílů 3,6 -ilustrujeme čtené pohádkové příběhy 3,6 -povídáme si o ţivotě v jiných zemích 1,3 -povídáme si o typických znacích jednotlivých národů 1,2,6 Chování a jednání mezi lidmi -osvojujeme si pravidla slušného chování 1,2,3 -dodrţujeme základní hygienické návyky a pravidla stolování 2,5 Svátky a oslavy -vyprávíme si o zvycích a tradicích jednotlivých období roku 1,3,5 -vyrábíme různé lidové předměty a výrobky 1,2,6 -zdobíme prostory školy 5,6 -soutěţíme a hrajeme hry 3-6 Základy mediální výchovy -povídáme si o pořadech v televizi 3,6 -vybíráme si vhodné pořady 3,6 -porovnáváme realitu s některými filmovými příběhy, PC hrami 2,3,5 3. Lidé a čas Co všechno stihneme během dne -vyprávíme si o zásadách pravidelného denního reţimu 1,2,3,6 -učíme se rozlišovat povinnosti a zábavu 1,2,3,5,6 -vyprávíme si příběhy o čase 1,3 Jak se mění lidé -prohlíţíme si fotografie lidí, hledáme rozdíly jednotlivých věk.období 1,3,4 Jak se mění věci, budovy, obec -povídáme si o proměnách způsobu ţivota dříve a dnes 3,5 -kreslíme významné objekty naší obce 1,5,6 -pátráme, jak se ţilo na hradech a zámcích, vystřihujeme, lepíme 1,2,3,64.

15 4. Rozmanitost přírody Příroda kolem nás -pozorujeme přírodu, sledujeme její proměny v jednotliv. obdobích roku 1,3,6 -učíme se písničky a básničky s přírodní tématikou 1,3,5 -dramatizujeme jednoduché pohádky o zvířátkách 1,3,6 -procvičujeme si vědomosti při didaktických hrách 1,2 Stromy -porovnáváme siluety stromů a tvary jejich listů 1,2,6 -vyuţíváme listy, plody, přírodniny pro koláţe 1,2,3,5 -otiskujeme listy - vyuţíváme různé výtvarné techniky 1,2,6 Hmyz -učíme se poznávat hmyz, pracujeme s encyklopediemi 1,2 -kreslíme brouky a motýly 1,5,6 Ptáci -vyprávíme si o ptácích a poznáváme ptáky stálé a stěhovavé 1,3,6 -krmíme ptáky v zimě 1,3,6 -kreslíme a malujeme ptáky 1,2,6 Rostliny -pečujeme o pokojové rostliny 1,2,6 -seznamujeme se s různými rostlinami 1,3 -upozorňujeme na jedovaté rostliny 1,3 Zvířata -napodobujeme hlasy zvířat a hrajeme hry s touto tématikou 2,3,4,6 -kreslíme domácí mazlíčky 2,4,6 -pozorujeme stopy zvířat ve sněhu 1,2,3 -malujeme své oblíbené zvíře, vyprávíme o něm 1,3,6 -hrajeme pexeso 1,2,4,6 Houby -poznáváme základní druhy jedlých a jedovatých hub 1,2,3 -seznamujeme se se zásadami sběru hub 1,3 Počasí -pozorujeme změny počasí a zpracováváme je výtvarně 1,2,3 -porovnáváme pranostiky k jednotlivým dnům s aktuálním vývojem počasí 2,3,5 -vyhledáváme pranostiky a přemýšlíme o jejich smyslu 1,2,3 Chráníme životní prostředí -povídáme si o ochraně přírody 3,4,5 -třídíme odpad 1,5,6 -staráme se o čistotu v okolí školy 3,5 -vyhledáváme údaje o rostlinách a ţivočiších v encyklopediích 1,2,5 a na internetu

16 5. Člověk a jeho zdraví Poznáváme své tělo -na arch papíru obkreslujeme postavu s důleţitými tělesnými orgány 3,4,5 -hrajeme hru Hlava, ramena, 1,6 Osobní hygiena, pečujeme o své zdraví -vyprávíme si o zdravém ţivotním stylu a otuţování 1,3 -upevňujeme hygienické návyky 1,4,5 -dodrţujeme pravidla osobní hygieny 1,6 -povídáme si o vitamínech, kreslíme ovoce a zeleninu 1,3,6 Předcházíme nemocem, úrazům a patologickým jevům -učíme se ošetřovat jednoduchá zranění 1,2 -vyprávíme si, jak předcházet úrazům při koupání, jízdě na kole, 1,3,4 chování na hřišti, přecházení vozovky apod. -poukazujeme na důleţitost bezpečnosti při všech činnostech, 1-6 které ţáci provozují -na modelových situacích zkoušíme chování při setkání 1,3,4 s neznámým člověkem, učíme se přivolat pomoc dospělých i policie -učíme se důleţitá telefonní čísla (150, 155, 158, 112) 1-4 -vyprávíme si o návykových látkách a jejich škodlivých účincích 1-5 na zdraví člověka Pohybové a tělovýchovné aktivity -za příznivého počasí chodíme ven 5,6 -učíme se nové hry 6 -relaxujeme při hudbě 6 -hrajeme pohybové a sportovní hry 6 -seznamujeme se s pravidly jednotlivých her 4,5,6 -cvičíme v tělocvičně na nářadí nebo s různým náčiním 4,5,6 -povídáme si o sportu, kreslíme různé druhy sportů 1,3,5,6

17 Roční plán práce na školní rok Září téma: Škola a okolí umíme se chovat a chránit si své zdraví (společenská etiketa) - všichni jsme kamarádi - známe bezpečnou cestu do školy a zpět - máme vyzdobenou třídu - procházky do přírody, 1. podzimní den, změny v přírodě - Říjen téma: Barva podzimu - poznáváme rozmanitost ekosystému - sbíráme a vyrábíme z přírodnin (sběr ţaludů pro zvířata) - bezpečnost při hrách - uvědomujeme se nebezpečí v dopravě - beseda o zvířátkách, příprava na zimní spánek Listopad téma: Příroda se připravuje na zimu umíme se chovat v přírodě - připravujeme se na Vánoce - ošetřování pokojových květin - poznáváme znaky ročního období - výtvarná druţinová soutěţ Hellowen - Kouzelné podzimní listy otisky, hry s barvami, kolektivní práce dětí Prosinec téma: Nastal čas vánoční pozorujeme zimní přírodu - beseda Vánoce dříve a dnes, vyprávění, koledy, říkanky, vánoční zvyky ve světě - vánoční přáníčka a ozdoby - procházka do lesa dárečky pro zvířátka: Ovocno zeleninový strom - pomáháme druhému, úcta ke starším lidem - vyrábíme dárečky, vánoční výzdoba - poslech a zpěv vánočních písní Leden téma: Zimní sportování - zimní sporty: sáňkování, bobování, sněhové stavby - beseda Zimní ptáci (s obrázkovou encyklopedií ) - hodnocení 1.pololetí: co mohu vylepšit,změnit, na co jsem pyšný, náš kolektiv - Cvičení není mučení zaměření na pohybové aktivity v druţině, cvičení postřehu, obratnosti, dovednosti - krmení ptáků a zvířátek ( beseda s knihou ), tématická vycházka do přírody - vyrábíme dárky pro nové prvňáčky

18 Únor téma: Masopust - vyrábíme karnevalové masky - odpoledne v maskách ve SĎ, účast na karnevalu školy - netradiční výtvarné techniky - chráníme své zdraví a pečujeme o něj - didaktické hry - Březen téma: Příchod jara - pracujeme s knihou, beseda o významných dětských autorech, ukázka knih - Beseda o jaru, 1. jarní den, příroda se probouzí, pozorování jarních květin, sběr léčivých bylin - Beseda o Velikonocích,výzdoba, velikonoční zvyky, proč je slavíme - výzdoba tříd a chodby ŠD jarní motivy - pobyt na školním hřišti, vycházky do přírody Duben téma: Měsíc bezpečnosti - jsem dobrý chodec a cyklista - čarodějnice udrţování tradic, výtvarné činnosti - přírodovědné soutěţe Květen téma: Člověk a příroda - moje vlastnoručně vyrobená hračka - dárek pro maminku Den matek - vycházka do přírody, návštěva dětského hřiště - soutěţivé hry na hřišti - didaktické hry Červen téma: Prázdniny jsou za dveřmi - máme spoustu kamarádů - Den dětí jak se slaví Mezinárodní den dětí ve světě, proč jej slavíme - preventivní beseda pro děti Jak předcházet úrazům o prázdninách - poznáváme ţivot u vody, sbírání kamínků, malba - pohybové hry V Mikulůvce Zpracovala: Korina Skýpalová vychovatelka ŠD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA V POHODĚ. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA V POHODĚ. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA V POHODĚ Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace 1. Identifikační údaje Předkladatel: Základní škola: Základní

Více

Základní škola Opatovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Opatovice 66, 664 61 Rajhrad. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Základní škola Opatovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Opatovice 66, 664 61 Rajhrad. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola Opatovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Opatovice 66, 664 61 Rajhrad Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Škola pro život 1. Identifikační údaje Název programu:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŢINU ZŠ ŢENKLAVA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŢINU ZŠ ŢENKLAVA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŢINU ZŠ ŢENKLAVA Máme rádi pohyb nuda je nám cizí Zpracovala Radmila Ţigová Obsah 1. Identifikační údaje o školní druţině 3 2. Charakteristika školní druţiny 3 3.

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Soukromá střední a základní škola (1.KŠPA) Praha s.r.o. Pernerova 383/29 186 00 Praha 8 - Karlín Školní vzdělávací program pro Školní družinu Zpracoval: kolektiv pedagogických pracovníků Soukromé střední

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Základní škola Strž E. Krásnohorské 2919 Dvůr Králové nad Labem 544 01 Údaje o škole Název školy: Základní škola Strž Ulice, číslo: E. Krásnohorské 2919 Město: Dvůr

Více

Základní a mateřská škola Vejprnice. Jakuba Husníka 527 330 27 Vejprnice tel. 377826213. Školní vzdělávací plán. Školní družina

Základní a mateřská škola Vejprnice. Jakuba Husníka 527 330 27 Vejprnice tel. 377826213. Školní vzdělávací plán. Školní družina Základní a mateřská škola Vejprnice Jakuba Husníka 527 330 27 Vejprnice tel. 377826213 Školní vzdělávací plán Školní družina Motto: Spolu a s úsměvem... Charakteristika ŠD Školní družina je školské zařízení

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny 1 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy: Základní a mateřská škola Tršice, okres Olomouc, příspěvková organizace Adresa školy: Tršice 183, 783 57 Tršice Ředitelka školy:

Více

Měsíční plán výchovně-vzdělávací činnosti školní družiny pro školní rok 2011/2012

Měsíční plán výchovně-vzdělávací činnosti školní družiny pro školní rok 2011/2012 Měsíční plán výchovně-vzdělávací činnosti školní družiny pro školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ téma: Naše škola a město - vítáme se a seznamujeme se (řád ŠD) - zásady správného stolování - bezpečná cesta a orientace

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST. ŠKOLA PRO RADOSTč

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST. ŠKOLA PRO RADOSTč ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU č.j. 10/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLY HÝSKOV ŠKOLNÍ 112, HÝSKOV 267 06 TELEFON: 604 942 818 604 549 780 zshyskov@seznam.cz www.zshyskov.cz ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST

Více

Předkladatel: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SVÉBOHOV, okres Šumperk, příspěvková organizace

Předkladatel: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SVÉBOHOV, okres Šumperk, příspěvková organizace Předkladatel: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SVÉBOHOV, okres Šumperk, příspěvková organizace Č. j. 53/2008 Obsah 1) Identifikační údaje školy... 3 2) Charakteristika zařízení... 3 3) Materiální podmínky...

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny

Výchovně vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Č í ž o v á, okres Písek Výchovně vzdělávací program školní družiny Základní údaje o škole škola Název školy: Základní škola a Mateřská škola Čížová, okres Písek Adresa

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ Moskevská 29 Praha 10

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ Moskevská 29 Praha 10 ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ Moskevská 29 Praha 10 Školní vzdělávací program školní družiny zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu základního vzdělávání Identifikační údaje Adresa školy: Moskevská

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro zájmové vzdělávání - školní družina

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro zájmové vzdělávání - školní družina ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání - školní družina 1 Identifikační údaje... 3 1.1 Název ŠVP... 3 1.2 Údaje o škole... 3 1.3 Zřizovatel... 3 1.4 Platnost dokumentu... 3 2 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ DRUŽINA - důležitý výchovný partner rodiny a školy - plní vzdělávací cíle, rozvíjí specifické nadání dětí

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace MOTTO: PLNÉ ÚLY, SPOUSTA HER, DO DRUŽINY ZAVÍTEJ! IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Údaje o

Více

Školní družina a ŠVP. Charakteristika a vybavení školní družiny: Charakteristika pedagogických pracovníků: Spolupráce s rodiči a ostatními subjekty:

Školní družina a ŠVP. Charakteristika a vybavení školní družiny: Charakteristika pedagogických pracovníků: Spolupráce s rodiči a ostatními subjekty: Školní družina a ŠVP Charakteristika a vybavení školní družiny: Školní druţina je součástí školy. Je do ní zapsáno 110 dětí z 1. 4. ročníku, které jsou rozděleny podle tříd do 4. oddělení. Ţáci přihlášení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Cestou hry a zábavy jdeme spolu za dalším poznáním ŠKOLNÍ DRUŽINA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Cestou hry a zábavy jdeme spolu za dalším poznáním ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škola a Mateřská škola Tečovice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Cestou hry a zábavy jdeme spolu za dalším poznáním ŠKOLNÍ DRUŽINA 1 O B S A H Školní vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Č. j.: Spisový a skartační znak: Základní škola ZaHRAda, Hornická 900, 666 03 Tišnov, místo vzdělávání Riegrova 312, 666 01 Tišnov Školní vzdělávací program školní družiny Datum Podpis Vydává Schválil

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Barevná škola

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Barevná škola ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Barevná škola ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV ŠD PŘI ZŠ POLEŠOVICE Školní vzdělávací program 1. Identifikační údaje školy Školní vzdělávací program ŠD pro 1. - 5. ročník

Více

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM školní družiny při Základní škole Pchery, okres Kladno

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM školní družiny při Základní škole Pchery, okres Kladno VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM školní družiny při Základní škole Pchery, okres Kladno č.j. 1/2014 platný od 15.10.2014 schváleno ŠR 14.10.2014 pro období 2015/2016 vypracovala ved. vychovatelka Bc. Ilona

Více

Školní vzdělávací program ve školní družině

Školní vzdělávací program ve školní družině Školní vzdělávací program ve školní družině Identifikační údaje Adresa: Základní škola a Mateřská škola Dobrovice Komenského 46, 294 41 Dobrovice příspěvková organizace Ředitelka školy: Ing. Jana Čejková

Více

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích Pražská ul.č.168, Pyšely, PSČ 251 67, okr. Benešov, tel.: 323 647 215, E-mail: zspysely@zspysely.cz, www.zspysely.estranky.cz Školní vzdělávací program pro školní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Když radosti není dosti, raduju se z maličkostí.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Když radosti není dosti, raduju se z maličkostí. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Když radosti není dosti, raduju se z maličkostí. Mgr. Šárka Muchová ředitelka školy Mgr. Hana Mičkalová

Více

Školní družina při ZŠ Liptál

Školní družina při ZŠ Liptál Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní družina při ZŠ Liptál Verze č. III Platnost od: 1.9. 2015 Zpracovala: Petra Pilná vychovatelka Charakteristika ŠVP pro ŠD vychází z ŠVP ZŠ Liptál,

Více

Základní škola Valtice. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Motto: Škola pro každého, škola pro všechny

Základní škola Valtice. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Motto: Škola pro každého, škola pro všechny Základní škola Valtice Školní vzdělávací program pro školní družinu Motto: Škola pro každého, škola pro všechny Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika zařízení... 4 3. Cíle zájmového vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny MOTTO: Nejlepší investicí do dětí je čas, který jim věnujeme Projednáno v PR dne: 16. 3. 2016 Schválil: Ing. Jaroslav Kindl Platnost: od 16. 3. 2016 Č.j.: 225/2016

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu při Základní škole a Mateřské škole v Rosovicích

Školní vzdělávací program pro školní družinu při Základní škole a Mateřské škole v Rosovicích Školní vzdělávací program pro školní družinu při Základní škole a Mateřské škole v Rosovicích č. j. 105/2015 Vypracovala: Lada Kumherová 1. I. Identifikační údaje Základní škola a Mateřská škola Rosovice

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. Každý po svém, ale spolu. Motivační název ŠVP ŠD:

Školní vzdělávací program pro školní družinu. Každý po svém, ale spolu. Motivační název ŠVP ŠD: Školní vzdělávací program pro školní družinu Motivační název ŠVP ŠD: Každý po svém, ale spolu Předkladatel Adresa školy Základní škola a Mateřská škola, Vysoké Veselí, okres Jičín ZŠ a MŠ Vysoké Veselí,

Více

"S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT"

S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT Základní škola Zvole, příspěvková organizace, Zvole č. 84, 592 56 Zvole 566 567 130 zszvole@centrum.cz www.zszvole.wz.cz "S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT" MOTTO: Cílem výchovy není, aby všechny děti

Více

Základní škola T. G. Masaryka Borohrádek. Školní vzdělávací program pro školní družinu

Základní škola T. G. Masaryka Borohrádek. Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola T. G. Masaryka Borohrádek Školní vzdělávací program pro školní družinu 1. Identifikační údaje Název školy: Základní škola T. G. Masaryka Adresa: T. G. Masaryka 396, 517 24 Borohrádek Ředitelka:

Více

Všemi smysly, rozumem a srdcem

Všemi smysly, rozumem a srdcem Základní škola sv. Augustina ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINY ADEODATUS Všemi smysly, rozumem a srdcem Motto: Povinnost učit je důsledek lásky k lidem; povinnost učit se je důsledkem lásky

Více

Plán školní družiny na školní rok 2015/2016

Plán školní družiny na školní rok 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace 5. května 233, 403 32 Povrly Plán školní družiny na školní rok 2015/2016 Zpracovala: Bc. Karla Suková vychovatelka školní

Více

OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ DRUŽINY

OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ, ŽIŽKOVO NÁM. 1 TELEFON: 491 474 082 OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ DRUŽINY 1. ÚVOD 2. PERSONÁLNÍ PODMÍNKY 3. MATERIÁLNÍ PODMÍNKY 4.

Více

Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA

Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA I. Charakteristika školní družiny Školní družina slouží k výchově, vzdělávání, přípravě

Více

Základní škola a mateřská škola Huntířov ROK SE ŠKOLNÍ DRUŽINOU

Základní škola a mateřská škola Huntířov ROK SE ŠKOLNÍ DRUŽINOU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ PLATNOST OD 1. ZÁŘÍ 2011 Obsah 1.1 Identifikační údaje...2 1.2 Charakteristika zařízení...3 1.3 Konkrétní cíle vzdělávání...3 1.4 Délka

Více

Školní vzdělávací program. školní družiny. při. Základní škole Vysoké Mýto, Javornického

Školní vzdělávací program. školní družiny. při. Základní škole Vysoké Mýto, Javornického Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole Vysoké Mýto, Javornického Platnost dokumentu: od 01.09. 2015 Obsah ŠVP OBSAH ŠVP 1 ŠVP ŠKOLNÍ DRUŽINY 3 1. PREZENTAČNÍ ČÁST 3 1.1 DOKUMENTY 3

Více

Základní škola a mateřská škola, Mikulčice, příspěvková organizace. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro školní družinu. č.j. 0109/2013-3 DUHOVÝ ÚSMĚV

Základní škola a mateřská škola, Mikulčice, příspěvková organizace. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro školní družinu. č.j. 0109/2013-3 DUHOVÝ ÚSMĚV Příloha ŠVP ZV č. 1 Základní škola a mateřská škola, Mikulčice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro školní družinu č.j. 0109/2013-3 DUHOVÝ ÚSMĚV SMĚJEME SE KAŽDÝ DEN 1 2 I. Identifikační

Více

Příloha č. 1 k ŠVP ŠD plán činností. 1. Místo, kde žijeme. Rozvíjené kompetence: Tematický okruh: Činnosti. Rozvíjené kompetence

Příloha č. 1 k ŠVP ŠD plán činností. 1. Místo, kde žijeme. Rozvíjené kompetence: Tematický okruh: Činnosti. Rozvíjené kompetence Příloha č. 1 k ŠVP ŠD plán činností Rozvíjené kompetence: 1. Kompetence k učení 2. Kompetence k řešení problémů 3. Komunikativní kompetence 4. Sociální a interpersonální kompetence 5. Občanské kompetence

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. Školní družina při Základní škole a mateřské škole, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. Školní družina při Základní škole a mateřské škole, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25. Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole a mateřské škole, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25. 1 Obsah 1) Identifikační údaje školní družiny 2) Konkrétní cíle vzdělávání

Více

Školní družina při ZŠ Příbor, Jičínská 486

Školní družina při ZŠ Příbor, Jičínská 486 Školní družina při ZŠ Příbor, Jičínská 486 BAREVNÁ OKNA ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní družina ul. Sv. Čecha 565 Příbor 742 58 tel. 556 725 595 Naše školní družina má vlastní domek se zahradou. Z toho vychází i

Více

Školní vzdělávací program. školní družiny

Školní vzdělávací program. školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny Zpracovala: Lenka Stonawská Projednán a schválen pedagogickou radou dne 26.8.2013 Školní družina je zřízena dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základní,

Více

Školní vzdělávací program v zájmovém vzdělávání. Čtyřlístek a my

Školní vzdělávací program v zájmovém vzdělávání. Čtyřlístek a my Školní vzdělávací program v zájmovém vzdělávání a my Obsah Obsah..str.2 1. Identifikační údaje.str.3 2. Charakteristika školy str.4 3. Obecná charakteristika školní družiny.. str.7 4. Podmínky školní družiny.

Více

Kouzelný domeček NUDA TA NÁS NEBAVÍ, DRUŽINA NÁS ZABAVÍ! Pohádky a vyprávění, soutěžení nad to není. A pak hurá do přírody užít si i trochu vody.

Kouzelný domeček NUDA TA NÁS NEBAVÍ, DRUŽINA NÁS ZABAVÍ! Pohádky a vyprávění, soutěžení nad to není. A pak hurá do přírody užít si i trochu vody. Kouzelný domeček Už tu máme znenadání domek krásný k pohledání. Děti pojďte na chviličku, hrát si s tužkou na honičku. Kdo má papír, barvy rád ať jde s námi malovat. Koho barvy nebaví, jinak se tu zabaví.

Více

Školní vzdělávací program pro ŠD a ŠK

Školní vzdělávací program pro ŠD a ŠK Školní vzdělávací program pro ŠD a ŠK Školní družina při ZŠ praktické, 1. máje 59, 411 45 Úštěk Název ŠVP: Klíč Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání s úpravami pro žáky s lehkým mentálním

Více

Základní škola Karla staršího ze Žerotína Bludov Školní vzdělávací program pro školní klub

Základní škola Karla staršího ze Žerotína Bludov Školní vzdělávací program pro školní klub Základní škola Karla staršího ze Žerotína Bludov Školní vzdělávací program pro školní klub Platnost od 1.9.2009 Mgr. Ilona Křivohlávková ředitelka školy 1 2 Obsah: 1. Identifikační údaje...5 2. Charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola, Nový Hradec Králové, Pešinova 146

Základní škola a Mateřská škola, Nový Hradec Králové, Pešinova 146 Základní škola a Mateřská škola, Nový Hradec Králové, Pešinova 146 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Školní družina - 2 - 1. Identifikační údaje 1. 1 Předkladatel Škola: Základní škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE A MATEŘSKÉ ŠKOLE KŘENOVICE OKRES PŘEROV Hurá do přírody Vypracovala: Jana Baselová Schválila: Mgr. Veronika Gambová, ředitelka školy Školní

Více

Základní škola Ústí nad Orlicí, Bratří Čapků 1332

Základní škola Ústí nad Orlicí, Bratří Čapků 1332 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola Ústí nad Orlicí, Bratří Čapků 1332 Platnost dokumentu: 2. verze dokumentu je platná od 5. 9. 2012 pod č. j. 115/2012/Re (projednána a schválena

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a mateřské škole, Předměřice nad Labem, okres Hradce Králové

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a mateřské škole, Předměřice nad Labem, okres Hradce Králové Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a mateřské škole, Předměřice nad Labem, okres Hradce Králové Charakteristika školy a školní družiny Od 1. ledna 2003 je základní škola právním

Více

ŠVP ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní vzdělávací program pro Školní družinu

ŠVP ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní vzdělávací program pro Školní družinu ŠVP ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní družina při Základní škole Vintířov, okres Sokolov 1 Obsah: 1. Charakteristika ŠD 2. Cíle ŠD 3. Výchovné kompetence 4. Obsah vzdělávání

Více

5.7. P rvouka 5.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 5.7.2. Začlenění průřezových témat 5.7.3. Zaměření na klíčové kompetence

5.7. P rvouka 5.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 5.7.2. Začlenění průřezových témat 5.7.3. Zaměření na klíčové kompetence 5.7. Prvouka obsah stránka 5.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.7.2. Začlenění průřezových témat 2 5.7.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.7.4. Formy a metody práce 3 5.7.5. Způsoby, formy

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole ve Tvrdonicích Kostická 98, Tvrdonice 691 53 Školní vzdělávací program pro školní družinu ŠKOLA DO NEPOHODY 1 OBSAH: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika zařízení

Více

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu :

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu : Charakteristika ŠVP Mateřská škola je celodenní mateřskou školou, jejímž cílem je příprava dětí do života a na základní školu. Vzdělání je uskutečňováno ve všech činnostech v průběhu celého dne. Probíhá

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Školní vzdělávací program ŠD

Školní vzdělávací program ŠD Školní vzdělávací program ŠD I. Školní vzdělávací program pro ŠKOLNÍ DRUŽINU Název družiny: Školní družina plná pohody Ať je léto nebo zima, v družině je vždycky prima. Po škole sem zajdem rádi, máme tady

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠVP PROGRAM ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ DRUŽINĚ MOZAIKA. Základní škola a mateřská škola TĚŠANY

ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠVP PROGRAM ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ DRUŽINĚ MOZAIKA. Základní škola a mateřská škola TĚŠANY ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠVP PROGRAM ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ MOZAIKA Základní škola a mateřská škola TĚŠANY Základní škola a mateřská škola Těšany, Těšany 305, 664 54 Str. 1 1. Identifikační údaje

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINY DRÁČEK

ŠKOLNÍ DRUŽINY DRÁČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY DRÁČEK MASARYKOVY JUBILEJNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY a MATEŘSKÉ ŠKOLY, ČERNILOV, ŠKOLSKÁ 380 V Černilově 1. 9. 2013 razítko školy: Mgr. David Kubíček, ředitel Obsah ŠVP:

Více

Plán práce školní družiny na šk.rok 2010/2011

Plán práce školní družiny na šk.rok 2010/2011 Plán práce školní družiny na šk.rok 2010/2011 Celoroční projekty - Barevně vyšitý svět - ZÁŘÍ Motto měsíce: Barvy podzimu - seznámení žáků s řádem ŠD - poučení o chování ve školní družině, školní jídelně;

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2 Dokument č. 22.04 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: RGaZS/128/2011 Spisový znak: 1.1.1 Skartační znak: A10 Vypracoval:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JOSEFA HLÁVKY PŘEŠTICE ŠKOLNÍ DRUŽINA TEMATICKÝ PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠD DUHOVÝ ROK VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JOSEFA HLÁVKY PŘEŠTICE ŠKOLNÍ DRUŽINA TEMATICKÝ PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠD DUHOVÝ ROK VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JOSEFA HLÁVKY PŘEŠTICE ŠKOLNÍ DRUŽINA TEMATICKÝ PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠD DUHOVÝ ROK VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Hurá do duhové školní družiny Podzim- září, říjen, listopad Tematické okruhy - duhová

Více

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa Svojsíkova 2733/52, PSČ 400 11 Ústí nad Labem, tel.: 472 772 141, 472 771 204, uspterasa@volny.cz, www.dozp-ul.cz VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 1.

Více

Uvedení do celoročního družinového projektu TAJEMSTVÍ KLÍČŮ. Seznámení se s novým kolektivem, prostředím a pravidly. Povídání o prázdninách

Uvedení do celoročního družinového projektu TAJEMSTVÍ KLÍČŮ. Seznámení se s novým kolektivem, prostředím a pravidly. Povídání o prázdninách Tematický plán Školní rok: 2015/2016 Vychovatel: Jakub Mlad, Iva Svobodová Téma: TAJEMSTVÍ KLÍČŮ Časový plán pomůcky, učební materiály, ZÁŘÍ ke kamarádské družince Sociální dětí: Umění jednat, Morální

Více

Školní vzdělávací program ŠD Školní družina pro všechny

Školní vzdělávací program ŠD Školní družina pro všechny Základní škola a mateřská škola Ludgeřovice, příspěvková organizace Školní vzdělávací program ŠD Školní družina pro všechny Základní škola a mateřská škola Ludgeřovice, příspěvková organizace Markvartovická

Více

I my jsme součástí školy

I my jsme součástí školy Základní škola Nová Paka, Komenského 555 http://www.zsnovapaka.cz, skola@zsnovapaka.cz, tel.: 493722420 I my jsme součástí školy ŠVP pro ŠD Platnost: od 3. 4. 2007 Upraveno: 1. 9. 2011 Základní škola,

Více

Základní škola a mateřská škola Rudoltice. Informace pro rodiče

Základní škola a mateřská škola Rudoltice. Informace pro rodiče Základní škola a mateřská škola Rudoltice Informace pro rodiče Základní informace o mateřské škole Mateřská škola je součástí celého komplexu Základní školy a mateřské školy Rudoltice, který zahrnuje základní

Více

Školní vzdělávací program pro ŠD a ŠK

Školní vzdělávací program pro ŠD a ŠK Školní vzdělávací program pro ŠD a ŠK Školní družina a školní klub při Základní škole TGM Náchod Obsah 1.CHARAKTERISTIKA ŠD A ŠK 2.PROGRAM VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ 3.CÍLE 4.VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI

Více

Středisko volného času DOMEČEK HOŘOVICE Větrná 869, Hořovice, 268 01 IČO:75085071,tel:311 512 223 www.domecekhorovice.cz

Středisko volného času DOMEČEK HOŘOVICE Větrná 869, Hořovice, 268 01 IČO:75085071,tel:311 512 223 www.domecekhorovice.cz Středisko volného času DOMEČEK HOŘOVICE Větrná 869, Hořovice, 268 01 IČO:75085071,tel:311 512 223 www.domecekhorovice.cz Školní vzdělávací program Platný od 1.9.2013 Je vydán na základě zákona č.561/2004

Více

BAREVNÁ ŠKOLKA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA RYNHOLEC

BAREVNÁ ŠKOLKA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA RYNHOLEC BAREVNÁ ŠKOLKA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA RYNHOLEC OBSAH: 1. Identifikační údaje o MŠ 2. Obecná charakteristika školy 3. Podmínky ke vzdělávání 4. Organizace vzdělávání 5. Charakteristika

Více

Roční plán činnosti 1. oddělení ŠD při ZŠ Dobrá pro školní rok 2011/2012

Roční plán činnosti 1. oddělení ŠD při ZŠ Dobrá pro školní rok 2011/2012 Roční plán činnosti 1. oddělení ŠD při ZŠ Dobrá pro školní rok 2011/2012 Vypracovala: Nováková Renata, vychovatelka ŠD Září Říjen Listopad seznámení ţáků s organizací ŠD a proškolení o BOZ v prostorách

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Číslo jednací 14-37-2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZAVLEKOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ 1. Identifikační údaje Předkladatel ŠVP: Základní škola a mateřská škola Zavlekov Zavlekov

Více

Provozní řád Mateřské školy Libina, okres Šumperk, PO

Provozní řád Mateřské školy Libina, okres Šumperk, PO Provozní řád Mateřské školy Libina, okres Šumperk, PO Dle Zákona č. 258/2000., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. I. Údaje o zařízení Mateřská škola Libina, okres Šumperk

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2013 2014 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2013 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

1 Identifikační údaje

1 Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA KAMARÁDI OBJEVUJÍ SVĚT ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, STAŇKOVA 14 1 Identifikační údaje 1.1 Název školního vzdělávacího

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Základní škola Koloveč, Sportovní 307

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Základní škola Koloveč, Sportovní 307 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola Koloveč, Sportovní 307 1 Obsah: 1. Charakteristika 1.1.1. Personální podmínky 1.1.2. Materiální podmínky 1.1.3. Ekonomické podmínky 1.1.4.

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Dům dětí a mládeže, Bílovec, Tovární 188, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Charakteristika a cíle vzdělávacího programu 4. Formy

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE TIŠTÍN 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název vzdělávacího programu: Kamarádi školní vzdělávací program pro školní družinu Adresa školy: Tištín 21 Ředitel

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Základní škola a Mateřská škola Karolinka ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU MOTTO : Školní družina plná pohody. I. Identifikační údaje Adresa Ředitel školy : Základní škola a Mateřská škola

Více

1) strategie vedoucí k formování kompetence k učení absolventů školy. - klademe důraz na čtení s porozuměním,

1) strategie vedoucí k formování kompetence k učení absolventů školy. - klademe důraz na čtení s porozuměním, Ukázka z pracovní verze ŠVP Speciální základní školy a Praktické školy, Hradecká 1231, Hradec Králové. VVS jsou zpracovány jako strategie školy, kterými všichni učitelé budou směřovat k utváření KK žáků

Více

s rozšířenou výukou jazyků při PedF UK Praha 5 - Smíchov, Drtinova 1/1861 Školní vzdělávací program pro školní družinu Drtinka 4 Life

s rozšířenou výukou jazyků při PedF UK Praha 5 - Smíchov, Drtinova 1/1861 Školní vzdělávací program pro školní družinu Drtinka 4 Life s rozšířenou výukou jazyků při PedF UK Praha 5 - Smíchov, Drtinova 1/1861 Školní vzdělávací program pro školní družinu Drtinka 4 Life Verze platná od 1. 9. 2008 OBSAH 1. CHARAKTERISTIKA ŠD...2 2. EKONOMICKÉ,

Více

Příloha ŠVP č. Přehled změn platných od 1. 9. 2015. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola s rozhledem

Příloha ŠVP č. Přehled změn platných od 1. 9. 2015. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola s rozhledem Příloha ŠVP č. Přehled změn platných od 1. 9. 2015 Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola s rozhledem Údaje o škole Název: Sídlo: Internetové stránky: Základní škola, Nový Hrádek,

Více

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Třída plná pohody ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD J ŠTULÍKA 39, ZVOLE Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy

Více

Identifikační údaje organizace:

Identifikační údaje organizace: Identifikační údaje organizace: Název: Základní škola a Mateřská škola Zvole, okr.praha-západ Ulice: J. Štulíka 39 Obec: Zvole PSČ: 252 45 Kraj: Středočeský IČO: 71 00 79 03 E-mail: zszvole@seznam.cz Web:

Více

Školní vzdělávací program pro základní školu speciální zpracovaný podle RVP ZV

Školní vzdělávací program pro základní školu speciální zpracovaný podle RVP ZV Školní vzdělávací program pro základní školu speciální zpracovaný podle RVP ZV Základní škola a Mateřská škola při Hamzově odborné léčebně pro děti a dospělé Luže, Košumberk 37 1. Identifikační údaje Název

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník: 3. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník: 3. Očekávané výstupy RVP ZV Ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, přesahy vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a

Více

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva základní školy za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje 1.1. Název školy Základní škola a Mateřská škola Svojšín, příspěvková organizace 1.2. Sídlo Svojšín 35, 349 01 Stříbro 1.3. Právní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SAZOVICE, okres Zlín, příspěvková organizace PŘEDKLADATEL č.j. 47/2012 Adresa školy: Sazovice č. 78 763

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ 1. Identifikační údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání 3.1 Materiální podmínky 3.2 Životospráva 3.3 Psychosociální podmínky 3.4 Organizace 3.5

Více

Kdo chce poznat celý svět, půjde s námi tam i zpět

Kdo chce poznat celý svět, půjde s námi tam i zpět Kdo chce poznat celý svět, půjde s námi tam i zpět Třídní vzdělávací program Platnost: 1.9.2015-31.8.2018 Vypracovala: Jarmila Karnovská Bc. Anna Žemlová OBSAH 1 Představení školy... 3 2 Charakteristika

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad tel.: 547 232 332 IČ: 71004033 Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 1. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola při Fakultní nemocnici, Hradec Králové Sokolská 581 500 05 Hradec Králové Školní vzdělávací program školní družiny Motto programu: Dětský úsměv navzdory onemocnění OBSAH

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

ROČNÍ PLÁN MŠ da Vinci 2015/2016

ROČNÍ PLÁN MŠ da Vinci 2015/2016 ROČNÍ PLÁN MŠ da Vinci 2015/2016 ZÁŘÍ: Já a svět okolo mě 1.9.2015-4.9.2015 Vítáme vás, kamarádi 7.9.2015-11.9.2015 Vítáme vás, kamarádi II 14.9.2015-18.9.2015 Naše školka 21.9.2015-25.9.2015 Barvy ŘÍJEN:

Více

školního klubu ZŠ Jana Wericha

školního klubu ZŠ Jana Wericha Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Jana Wericha Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. 28 odst.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU IČO: 75034620 TEL. 326 702 246 e-mail : zsklaster@centrum.cz www.skola.klasterhradiste.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ( školní rok 2010/2011

Více

(platnost ŠVP ZČ ŠD od 1. 9. 2008, 2. verze platná od 1. 9. 2011)

(platnost ŠVP ZČ ŠD od 1. 9. 2008, 2. verze platná od 1. 9. 2011) Strana :: 1 /27 (platnost ŠVP ZČ ŠD od 1. 9. 2008, 2. verze platná od 1. 9. 2011) Zpracoval Schválil Funkce Koordinátor tvorby ŠVP Ředitel školy Jméno Mgr. Kateřina Dufková PaedDr.. Jaroslav Martanovič

Více

Školní družina Základní škola a Mateřská škola Bratronice, okres Kladno Bratronice 76 273 63

Školní družina Základní škola a Mateřská škola Bratronice, okres Kladno Bratronice 76 273 63 Školní družina Základní škola a Mateřská škola Bratronice, okres Kladno Bratronice 76 273 63 Platnost: od 1.9.2015 do šk.roku 2019/2020 č.j. 01-09/2015 Ředitel(ka) školy: Razítko: Hlavní vychovatel(ka):

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Měčín příspěvková organizace

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Měčín příspěvková organizace Téma: Moje škola Seznámení s okolím Měčína Sběr plodin (kaštany, trnky) Šikulové 1. schůzka 1. schůzka Září seznámení se školou a okolím, orientujeme se v budově školy seznámení s organizací a řádem ŠD,

Více

Základní škola Valtice. Školní vzdělávací program pro školní klub. Motto: Škola pro každého, škola pro všechny

Základní škola Valtice. Školní vzdělávací program pro školní klub. Motto: Škola pro každého, škola pro všechny Základní škola Valtice Školní vzdělávací program pro školní klub Motto: Škola pro každého, škola pro všechny 1. Identifikační údaje Oficiální název: Školní vzdělávací program pro školní klub Motivační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PROJEDNÁNO NA PEDAGOGICKÉ RADĚ DNE 29.8.2010 ODBORNÁ LITERATURA: KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ MŠ MANUÁL K PŘÍPRAVĚ ŠVP MŠ /2005 / č.j. 160/10 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dětství je

Více