OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ DRUŽINY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ DRUŽINY"

Transkript

1 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ, ŽIŽKOVO NÁM. 1 TELEFON: OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ DRUŽINY 1. ÚVOD 2. PERSONÁLNÍ PODMÍNKY 3. MATERIÁLNÍ PODMÍNKY 4. EKONOMICKÉ PODMÍNKY 5. PŘIHLÁŠENÍ DĚTÍ DO ŠKOLNÍ DRUŽINY A ODHLÁŠENÍ DĚTÍ 6. CÍLE 7. ČASOVÝ PLÁN 8. FORMY 9. BOZP 10. ROZVÍJENÉ KOMPETENCE 11. OBSAH ČINNOSTÍ

2 1. ÚVOD KDE NÁS NAJDETE? Školní družinka se nachází v přízemí naší školy. Děti jsou rozděleny do dvou oddělení. Podle 9 Sbírky zákonů č. 74/2005 jsou do družinky přijímány děti z 1. stupně na základě závazné přihlášky. Do družinky mohou být zařazeni i děti se zdravotním postižením i děti s vývojovými poruchami učení i chování. Provoz školní družiny se podle 8 sbírky zákonů č. 74/2005 vykonává v pracovních dnech a vychází z potřeb školy, rodičů a dětí. Provoz ŠD je upřesněn v Organizačním řádu ŠD. 2. PERSONÁLNÍ PODMÍNKY Ve školní družince pracují dvě kvalifikované vychovatelky. Každoročně se účastníme akreditovaných kurzů Centra vzdělávání. Využíváme tak možnosti samostudia k dalšímu rozvoji své osobnosti. Účastníme se přednášek, seminářů. 3. MATERIÁLNÍ PODMÍNKY Školní družinka má dvě oddělení, které jsou vybaveny moderním nábytkem i technikou. Každým rokem se do oddělení doplňují nové hračky a stavebnice. Výběr je volen tak, aby děti neustále rozvíjely svoji fantazii i zručnost. Průběžně se nakupujeme i výtvarný materiál. Využíváme různých novinek z katalogů nabízených škole. Pro jednotlivé činnosti volíme i různá prostředí nabízené školou. 4. EKONOMICKÉ PODMÍNKY Výše úplaty je daná směrnicí ředitele školy o poskytování úplaty za vzdělání.. 5. PŘIHLÁŠENÍ DĚTÍ DO ŠKOLNÍ DRUŽINY A ODHLÁŠENÍ DĚTÍ V Organizačním řádu ŠD je dán postup o přihlášení a odhlášení dětí ŠD. 6. CÍLE Vychází z obecných cílů daných školským zákonem, navazuje na cíle vzdělávacího programu MŠ a na ŠVP ZŠ Krčín.

3 6.1. Probouzíme v dítěti kladný přístup ke škole, vzdělání. Učíme jej rozlišovat čas práce, odpočinku a relaxace. Rozvíjíme osobní přístup k získávání nových vědomostí pro jeho osobní všeobecný rozhled. Podněcujeme dítě k tvořivému myšlení, logickému uvažování a řešení problémů. Tím přispíváme k upevňování a rozvíjení klíčových kompetencí, které jsou hlavním cílem ŠVP Podněcujeme dítě k smysluplnému využívání volného času. Výrazně motivujeme nabízené zájmové činnosti, rozvíjíme praktické dovednosti v zájmových činnostech. Učíme dítě ke kladnému vztahu k vlastnoručně vytvořenému dílu, dáváme možnost k jeho prezentaci. Upozorňujeme na nástrahy společnosti ( drogy, šikana, kouření, ) 6.3. Poznáváme jeden druhého - respektujeme se - nasloucháme si - osvojujeme si návyky slušného chování nezapomínáme na správné oslovování, zdravení, jsme zodpovědní za své chování - k dospělým a starším lidem se chováme s úctou - rozvíjíme kamarádské vztahy - učíme se předcházet konfliktům - učíme se správné komunikaci mezi kamarády, správné komunikaci s dospělým, - pomáháme si - učíme se rozpoznat špatného člověka, učíme se mluvit otevřeně a bez bázně o nástrahách společnosti ( drogy, šikana, kouření, ) - vedeme děti k toleranci a ohleduplnosti k lidem, jejich kulturám a hodnotám - vytváříme potřebu projevu pozitivních citů, rozvíjíme vnímavost a citové vztahy k lidem 6.4. Učíme se chránit své zdraví, prostředí ve společnosti a přírodě - dodržujeme správnou hygienu, upozorňujeme na nesprávné návyky - učíme žáky aktivně chránit své zdraví a být za ně zodpovědný - svým chováním předcházíme úrazům - společně vytváříme vhodné klima v družince, aby bylo po všechny příjemné - neustále vylepšujeme prostor družinky, zahrady - prohlubujeme a upevňujeme vztahy s rodiči, zlepšujeme vztahy mezi školou a rodinou, městem, s ostatními školami - utváříme kladný vztah k přírodě a učíme děti chránit svět kolem nás - seznamujeme se s enviromentální výchovou

4 7. ČASOVÝ PLÁN Vzdělávací program školní družinky je tvořen na období jednoho vzdělávacího cyklu. V průběhu tohoto období působí vychovatelky na děti průběžně při pravidelných činnostech, příležitostných akcí školní družinky i při spontánních aktivitách. 8. FORMY Činnost družiny se uskutečňuje formami uvedenými v 2 sbírky zákonů č.74/2005. Ve školní družince umožňujeme dětem odpočinek, nabízíme pestrou zájmovou činnost, umožňujeme rozvoj tělovýchovných aktivit i přípravu na vyučování. Základním prostředkem práce v družince je hra. Ta přináší kladné emoce, navozuje nové zážitky. Pomáhá dětem lépe poznat vlastní osobnost i své místo ve skupině. Hra pomáhá dětem s komunikací mezi vrstevníky i v komunikaci s dospělými. Hrou se snažíme o odbourávání nejrůznějších bariér a upozorňujeme na nástrahy společnosti. Klademe hlavně důraz na prožitek. Evidence Ranní provoz družinky (děti s nepravidelnou docházkou): docházkový sešit Odpolední provoz družinky (děti s pravidelnou docházkou): třídní kniha Zájmový kroužek: záznamy o práci Příležitostné akce: prezentační listina 9. BOZP Děti v školní družině se řídí Řádem školy a Organizačním řádem školní družiny. Na počátku školního roku jsou děti poučeni o bezpečnosti a s Provozním řádem používaných učeben. 10. ROZVÍJENÉ KOMPETENCE V rámci pedagogického procesu ve školní družince se zaměřujeme na rozvoj následujících klíčových kompetencí: 1. Kompetence k učení: Učíme se hrou, poznatky dáváme do souvislostí a učíme se logickému myšlení. Společně si uvědomujeme důležitost vzdělávání, správnou motivací získáváme další poznatky a prožitky. Hledáme odpovědi na otázky, všímáme si souvislostí mezi jevy, samostatně pozorujeme a experimentujeme. Umíme získávat vědomosti z různých pramenů. Započatou práci dokončíme. Své zkušenosti uplatňujeme v učení i praktickém životě.

5 2. Kompetence k řešení problémů: Společně hledáme odpovědi na otázky daného problému, vzájemně si pomáháme při jejich řešení. Nastane-li problém hledáme jiná řešení. Jsem nápomocen pomáhat slabším a svým přístupem je vedu k správnému řešení. Uvědomuji si, že svým chováním dávám příklad mladším kamarádům. Svá rozhodnutí dokáži zdůvodnit. Rozlišujeme správná a chybná řešení. Svá chybná řešení přiznám. Dané problémy neodkládáme, ani se jim nevyhýbáme. 3. Komunikativní kompetence: Komunikujeme kultivovaně, ovládáme i mimoslovní komunikaci. Vhodně formulovanými větami umíme vyjádřit svůj vlastní názor, aniž bych se dotkl druhého. Bez ostychu komunikujeme s vrstevníky i s dospělými. Dokážeme vyjadřovat své kladné pocity ve vztahu k sobě i okolnímu prostředí řečí, gestem i dalšími prostředky. Nezapomínám, že ke správné komunikaci také přísluší naslouchání druhým. 4. Sociální a interpersonální kompetence: Společně se podílíme na plánování činností, učíme se organizovat, řídit a hodnotit. K činnostem přistupujeme odpovědně a uvědomujeme si, že za své nevhodné chování neseme důsledky. Podílíme se na příjemné atmosféře v kolektivu, projevujeme citlivost a ohleduplnost.ve skupině všichni spolupracujeme, dokážeme se prosadit i podřídit přijmout kompromis, respektujeme pravidla a jsme schopni respektovat tělesné i sociální rozdíly.abychom dosáhli pocitu sebeuspokojení a sebeúcty, budeme řídit svoje chování a jednání tak, aby byly v souladu pravidel slušného chování. 5. Občanské kompetence: Uvědomujeme si svá práva a povinnosti, vnímáme nespravedlivost i šikanu, učíme se jí ubránit nebo hledáme pomoc. Nebojíme se otevřeně mluvit o problému. Dbáme na své zdraví. Jsme ohleduplní k přírodnímu i společenskému prostředí. Sledujeme ekonomickou situaci kolem nás. Vážíme si tradice a kulturního dědictví a svým přístupem je budu rozvíjet i posilovat. Současně budu chránit i rozvíjet životní prostředí. 6. Kompetence k trávení volného času: Umíme si vybrat z nabízených zájmových aktivit, vybíráme si je podle svých dispozic. Rozvíjíme své zájmy a nebráníme se rozvíjet i pro nás neaktuální zájmy. Tímto přístupem získáme všeobecný přehled, který je důležitý pro rozvoj naší osobnosti. Své zájmy rozvíjíme v organizovaných i osobních činnostech. Umíme odmítnout nevhodné nabídky pro trávení našeho volného času.

6 11. OBSAH ČINNOSTÍ 1. MÍSTO, KDE ŽIJEME TÉMATICKÝ OKRUH FORMULACE ĆINNOSTI A JEJÍ STRUČNÝ POPIS Škola není bludiště Procházíme školou a představujeme si že je bludištěm, v němž se orientujeme. Pátráme, co skrývají odborné učebny a kabinety naší školy. Uvidíme v některých z nich něco zajímavého? Povídáme si s vedením školy na téma: Jak se řídí škola. Zjišťujeme kdo v naší škole pracuje. (setkáváme se i s nepedagogickými zaměstnanci školy). Nahlížíme okýnkem do školní kuchyně a pozorujeme jak se připravuje oběd. Zkoušíme připravit svačinku pro kamaráda ve školní kuchyňce. Umíme si poradit s úkolem - vyřídit vzkaz dané osobě, získat a podat informaci o škole. Kreslíme plánek školy. Zamýšlíme se nad tím, co je v naší škole hezké a co bychom rádi změnili. Hledáme ve škole nebo v jiném blízkém okolí "ukrytý poklad." Cesta do školy Čím jezdíme a čím můžeme jezdit Povídáme si o cestě do školy a domů. Ptáme se na bezpečnost cesty každého z nás do školy. Zajímáme se o dopravní značky v našem okolí Hledáme smysl dopravního značení, např. přechodů. Při vycházce sledujeme dodržování pravidel silničního provozu na místech okolo naší školy a uvědomujeme si příčiny dopravních nehod. Soutěžíme ve znalosti dopravních značek. Hrajeme si na účastníky silničního provozu. Orientujeme se na mapě města (najdeme náš dům, školu, cestu do školy, ) Odhalujeme nástrahy na cestách pro chodce. Používáme mapku města, vyhledáváme cestu na autobusovou zastávku, vlakové nádraží. Cesta na autobusovou zastávku, vlakové nádraží. Kreslíme dopravní prostředky NÁŠ DOMOV U nás doma Vyprávíme si o životě naší rodiny. Kreslíme a malujeme, jak trávíme s rodiči naš volný společný čas. Ptáme se, co kdo dělá v našich rodinách.

7 Náš dům Popisujeme jak vypadá náš byt (dům), v němž bydlíme, a jeho zařízení. Stavíme dům ze stavebnicových dílů. Vyprávíme si,co se odehrálo nebo co by se mohlo odehrát v našem bytě (domě).naše bezpečnost. Popisujeme náš dům v budoucnosti. NAŠE MĚSTO TÉMATICKÝ OKRUH Naše Město FORMULACE ČINNOSTI A JEJÍ STRUČNÝ POPIS Plánujeme vycházku nad plánkem města, hledáme orientační body, významná historická místa našeho města. Seznamujeme se správou města, úlohou významných budov v našem městě. Hledáme zajímavosti o našem městě, perličky ze života občanů. Vymýšlíme, jak by vypadalo ideální město. Pátráme v historii. Cestujeme v čase. Tradice našeho města Navštěvujeme památky našeho města Zapojujeme se podle našich možností do místních slavností. Masopust-vyprávíme si co jou masopustní zvyky, Masopust- vyrábíme masky Masopust- zdobíme si družinku Vítání jara-oslavujeme první jarní den v jarních převlecích, Vítání jara-zdobíme si družinku jarními motivy, Slet čarodějnic-připravujeme zábavné odpoledne Naším městem svět nekončí. Vybíráme aktuality ze světa. Navštěvujeme školní knihovnu a listujeme v encyklopediích. Vyprávíme si o strávené dovolené s rodiči v zahraničí. Hledáme v atlase světa. 2. LIDÉ KOLEM NÁS RODINA Nejsem na světě sám Učíme se toleranci a pořádku. Nezapomínáme na "kouzelná slovíčka" (poděkování, prošení). Hrajeme si a učíme se, jak správně zdravit. Učíme se prosazovat své názory vhodným způsobem. Nejsem na světě sám je i otázka osobní hygieny. Moje rodina Povídáme si o své rodině. Pokoušíme se sestavit rodokmen mojí rodiny. Do rodiny patří také Nezapomínáme na úctu ke starší generaci. Nasloucháme jejich radám a bereme si příklad z jejich poctivé práce. Přemýšlíme o své úloze v rodině. Co očekáváme od rodiny a co oni od nás. Zásady slušného chování. Představujeme povolání rodičů. Čím budu. Můj pohled do budoucnosti. Hrajeme si na zaměstnání.

8 KAMARÁDI Kamarádi Každý den má někdy svátek a narozeniny Čas adventní Velikonoce Náš den Co si kamarádi nedělají - utváříme společně pravidla družinky. Besedujeme o tom, jaké chování očekávají dívky odchlapců, chlapci od dívek. Není kamarád jako kamarád - přemýšlíme o tom, jak se kamarádi mají k sobě správně chovat.nepomlouváme se. Slušně upozorníme na nesprávné chování a hledáme vhodnou cestu k spřátelení. Povídáme si, čím můžeme druhého potěšit.. SVÁTKY A OSLAVY Seznamujeme se jmény v kalendáři. Slavíme naše narozeniny-vymýšlíme přání pro kamaráda. Vnímáme začínající atmosféru Vánoc, vyprávíme si o smyslu adventní doby. Připravujeme se na Mikulášskou besídku. Vyrábíme Vánoční výzdobu, zkoušíme aranžování adventních věnečků, zdobíme si okna. Vyprávíme si Vánoční příběhy. Pozorujeme výzdobu města, obchodů. Připravujeme Vánoční besídku. Vyprávíme si o zvycích Velikonoc. Slavíme Dětský den, připravujeme soutěžní odpoledne pro naše kamarády. Vyrábíme drobné dárečky. KNÍŽKA, TELEVIZE Můj přítel - kniha Co jsme viděli a slyšeli Návštěva školní knihovny. Besedujeme o naší oblíbené knížce. Diskutujeme o hrdinech, o nichž rádi čteme. Povídáme si o ilustracích a zkoušíme kreslit nebo malovat ilustraci k čtené pohádce, příběhu. Čteme si knížky, listujeme dětskými časopisy, luštíme křížovky a doplňovačky. Povídáme si o dětských pořadech v televizi. Doporučujeme si vhodné pořady a argumentujeme, proč se nám líbí. Výtvarně ztvárňujeme shlédnuté příběhy i hlavní hrdiny. Dramatizujeme známé pohádky. 3. LIDÉ A ČAS REŽIM DNE Co se vše stihne během Vyprávíme si o zásadách pravidelného denního režimu,

9 dne učíme se rozlišovat povinnosti a zábavu. Učíme se správně relaxovat. Vážíme si svého volného času i času druhých, hledáme, co nás o čas okrádá a čím zdržujeme sebe, rodiče a kamarády. Besedujeme o nebezpečí spěchu, které přinese často různá zranění. Kreslíme si co nás nejvíce baví. Besedujeme o povinnostech dítěte a dospěláka. Představujeme si, co by se stalo, kdyby přestal fungovat čas. JAK SE MĚNÍ LIDÉ Jak se měním Hledáme rozdíly typické pro jednotlivá věková období. Porovnáváme se: kluci - holky. Zamýšlíme se nad otázkou stárnutí. Uvědomujeme si spravedlnost, že čas odbíjí všem stejně, lidé tvoří historii. 4. ROZMANITOSTI PŘÍRODY V ROČNÍCH OBDOBÍCH TÉMATICKÝ OKRUH Podzim Zima Jaro FORMULACE ČINNOSTI A JEJÍ STRUČNÝ POPIS Na vycházkách pozorujeme měnící se přírodu. Učíme se správnému chování v přírodě. Ovocné a zeleninové čarování - soutěžíme v poznávání Představujeme si vůni podzimu, čarujeme s podzimními barvami. Sbíráme přírodniny, určujeme jejich druh, výtvarně si s nimi hrajeme. Vymýšlíme si příběhy o skřítcích, kteří malují podzim. Pozorujeme práce na zahrádkách. Společně uklízíme hračky ze školní zahrady, uklízíme pískoviště. Pozorujeme usínající přírodu. Vystavujeme své práce v družince i v prostorách naší školy. Pomáháme zvířátkům přežít zimu. Zdobíme pro zvířátka vánoční strom. Provádíme pokusy na skupenství vody. Kreslíme a malujeme zimu Respektujeme klid v přírodě. Hrajeme si se sněhem (sněhová architaktura). Aranžujeme si prostředí družinky a společně navozujeme zimní a sváteční atmosféru. Slavíme první jarní den. Hrajeme si na detektivy - hledáme a určujeme jarní rostliny Na vycházkách pozorujeme probouzející se přírodu. "Nech brouka žít!" Pozorujeme práce na zahrádkách.

10 Otvíráme sezónu na školní zahradě. Zdobíme si prostředí družiny jarními motivy. Vystavujeme v prostorách školy. PŘÍRODA OKOLO NÁS - rostliny,živočichové Svět zvířat Svět rostlin Povídáme si o domácích mazlíčcích, jak se o ně staráme. Listujeme v encyklopediích - hledáme zajímavosti ze světa zvířat. Informace vyhledáváme i na internetu. Vycházka do městské obory. Výtvarně si pohráváme se zvířaty - své práce prezentujeme. Besedujeme o tom, jaký vliv má současné životní prostředí na život zvířat. O právech živočichů. Pozorujeme změny na zahrádkách od jara do podzimu. Aranžujeme přírodniny i rostliny. Z květin si vytváříme hezké životní prostředí. Na vycházkách určujeme druhy rostlin. POČASÍ Počasí Sledujeme předpovědi počasí a srovnáváme se skutečností. Seznamujeme se s koloběhem vody. Besedujeme o významu vody pro společnost (negativní i pozitivní). ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Chráníme své životní prostředí Zapojujeme se do programu - Čistá škola Besedujeme o tom jak člověk škodí nebo prospívá přírodě. Pomáháme při úklidu na školní zahradě. Seznamujeme se s enviromentální výchovou. Zamýšlíme se nad tím, jak můžeme pomáhat při zlepšování životního prosrředí. 4. ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ PEČUJEME O SVÉ ZDRAVÍ, VZHLED Čistota, půl zdraví Chci být zdravý Kontrolujeme běžnou denní hygienu (čistotu rukou, kapesníky, ), čistotu oděvu a jeho vhodnost. Ujasňujeme si hygienické zásady při kašli, kýchání, použití WC,atd. Upozorňujeme na prohřešky proti těmto zásadám. Vyprávíme si o dětských nemocech. Při pobytu venku dbáme na správnost oblečení. Sestavujeme si jídelníček pro zdravý růst. Dodržujeme pitný režim. Denně pobýváme na čerstvém vzduchu (pokud to počasí dovolí). Sportujeme na školní zahradě. Připravujeme soutěže pro kamarády s vědomím, že musíme předcházet úrazu. Sportujeme ve školní tělocvičně.

11 Dbáme na zásady bezpečnosti. Jsme poučeni, jak předcházet úrazu. Seznamujeme se s pravidly míčových her a cvičíme se v jejich dodržování. Účastníme se turnaje ve vybíjené. Účastníme se atletického čtyřboje školních družin. Jaký jsem sportovní fanoušek U lékaře Učíme se správnému sportovnímu chování. Vyprávíme si o sportovních pořadech. Provádíme rozbor negativních i pozitivních situací. Víme co je "fair play." Předvádíme si návštěvy u lékaře. Hrajeme scénky. Vytváříme si správný názor na lékaře jako na pomocníka při udržování našeho zdraví. V roli lékaře-ošetřujeme lehká zranění, zkoušíme poskytnout první pomoc. Pečujeme o svůj vzhled Režim dne-ranní hygiena, večerní hygiena. Povídáme si o péči o chrup. Sledujeme módní trendy, připravujeme módní přehlídku. Co nás může ohrozit Hra na záchranáře Předvádíme jak se máme chovat na ulici, abychom se vyhnuli úrazu. Na modelových situacích zkoušíme chování při snaze neznámého člověka navázat s námi kontakt. Ptáme se co nám může uškodit (neznámá zvířata, člověk). Vyprávíme si, co se nám nebezpečného přihodilo a jak jsme situaci zvládli. Učíme se telefonovat při oznámení úrazu, vytváříme modelové situace. Učíme se telefonovat při oznámení požáru, vytváříme modelové situace. Učíme se zásadám první pomoci.

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Základní škola Strž E. Krásnohorské 2919 Dvůr Králové nad Labem 544 01 Údaje o škole Název školy: Základní škola Strž Ulice, číslo: E. Krásnohorské 2919 Město: Dvůr

Více

Základní a mateřská škola Vejprnice. Jakuba Husníka 527 330 27 Vejprnice tel. 377826213. Školní vzdělávací plán. Školní družina

Základní a mateřská škola Vejprnice. Jakuba Husníka 527 330 27 Vejprnice tel. 377826213. Školní vzdělávací plán. Školní družina Základní a mateřská škola Vejprnice Jakuba Husníka 527 330 27 Vejprnice tel. 377826213 Školní vzdělávací plán Školní družina Motto: Spolu a s úsměvem... Charakteristika ŠD Školní družina je školské zařízení

Více

Základní škola Opatovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Opatovice 66, 664 61 Rajhrad. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Základní škola Opatovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Opatovice 66, 664 61 Rajhrad. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola Opatovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Opatovice 66, 664 61 Rajhrad Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Škola pro život 1. Identifikační údaje Název programu:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro zájmové vzdělávání - školní družina

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro zájmové vzdělávání - školní družina ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání - školní družina 1 Identifikační údaje... 3 1.1 Název ŠVP... 3 1.2 Údaje o škole... 3 1.3 Zřizovatel... 3 1.4 Platnost dokumentu... 3 2 Charakteristika

Více

Předkladatel: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SVÉBOHOV, okres Šumperk, příspěvková organizace

Předkladatel: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SVÉBOHOV, okres Šumperk, příspěvková organizace Předkladatel: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SVÉBOHOV, okres Šumperk, příspěvková organizace Č. j. 53/2008 Obsah 1) Identifikační údaje školy... 3 2) Charakteristika zařízení... 3 3) Materiální podmínky...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA V POHODĚ. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA V POHODĚ. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA V POHODĚ Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace 1. Identifikační údaje Předkladatel: Základní škola: Základní

Více

Měsíční plán výchovně-vzdělávací činnosti školní družiny pro školní rok 2011/2012

Měsíční plán výchovně-vzdělávací činnosti školní družiny pro školní rok 2011/2012 Měsíční plán výchovně-vzdělávací činnosti školní družiny pro školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ téma: Naše škola a město - vítáme se a seznamujeme se (řád ŠD) - zásady správného stolování - bezpečná cesta a orientace

Více

Plán školní družiny na školní rok 2015/2016

Plán školní družiny na školní rok 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace 5. května 233, 403 32 Povrly Plán školní družiny na školní rok 2015/2016 Zpracovala: Bc. Karla Suková vychovatelka školní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Cestou hry a zábavy jdeme spolu za dalším poznáním ŠKOLNÍ DRUŽINA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Cestou hry a zábavy jdeme spolu za dalším poznáním ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škola a Mateřská škola Tečovice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Cestou hry a zábavy jdeme spolu za dalším poznáním ŠKOLNÍ DRUŽINA 1 O B S A H Školní vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Barevná škola

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Barevná škola ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Barevná škola ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV ŠD PŘI ZŠ POLEŠOVICE Školní vzdělávací program 1. Identifikační údaje školy Školní vzdělávací program ŠD pro 1. - 5. ročník

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny

Výchovně vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Č í ž o v á, okres Písek Výchovně vzdělávací program školní družiny Základní údaje o škole škola Název školy: Základní škola a Mateřská škola Čížová, okres Písek Adresa

Více

Školní družina při ZŠ Liptál

Školní družina při ZŠ Liptál Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní družina při ZŠ Liptál Verze č. III Platnost od: 1.9. 2015 Zpracovala: Petra Pilná vychovatelka Charakteristika ŠVP pro ŠD vychází z ŠVP ZŠ Liptál,

Více

Kouzelný domeček NUDA TA NÁS NEBAVÍ, DRUŽINA NÁS ZABAVÍ! Pohádky a vyprávění, soutěžení nad to není. A pak hurá do přírody užít si i trochu vody.

Kouzelný domeček NUDA TA NÁS NEBAVÍ, DRUŽINA NÁS ZABAVÍ! Pohádky a vyprávění, soutěžení nad to není. A pak hurá do přírody užít si i trochu vody. Kouzelný domeček Už tu máme znenadání domek krásný k pohledání. Děti pojďte na chviličku, hrát si s tužkou na honičku. Kdo má papír, barvy rád ať jde s námi malovat. Koho barvy nebaví, jinak se tu zabaví.

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Soukromá střední a základní škola (1.KŠPA) Praha s.r.o. Pernerova 383/29 186 00 Praha 8 - Karlín Školní vzdělávací program pro Školní družinu Zpracoval: kolektiv pedagogických pracovníků Soukromé střední

Více

Základní škola a mateřská škola, Mikulčice, příspěvková organizace. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro školní družinu. č.j. 0109/2013-3 DUHOVÝ ÚSMĚV

Základní škola a mateřská škola, Mikulčice, příspěvková organizace. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro školní družinu. č.j. 0109/2013-3 DUHOVÝ ÚSMĚV Příloha ŠVP ZV č. 1 Základní škola a mateřská škola, Mikulčice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro školní družinu č.j. 0109/2013-3 DUHOVÝ ÚSMĚV SMĚJEME SE KAŽDÝ DEN 1 2 I. Identifikační

Více

Základní škola Valtice. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Motto: Škola pro každého, škola pro všechny

Základní škola Valtice. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Motto: Škola pro každého, škola pro všechny Základní škola Valtice Školní vzdělávací program pro školní družinu Motto: Škola pro každého, škola pro všechny Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika zařízení... 4 3. Cíle zájmového vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program. školní družiny

Školní vzdělávací program. školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny Zpracovala: Lenka Stonawská Projednán a schválen pedagogickou radou dne 26.8.2013 Školní družina je zřízena dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základní,

Více

Školní vzdělávací program ve školní družině

Školní vzdělávací program ve školní družině Školní vzdělávací program ve školní družině Identifikační údaje Adresa: Základní škola a Mateřská škola Dobrovice Komenského 46, 294 41 Dobrovice příspěvková organizace Ředitelka školy: Ing. Jana Čejková

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

2. Bezpečná cesta do školy Školní řád Seznamujeme se s prostory školy Dbáme na hygienu a správné stolování

2. Bezpečná cesta do školy Školní řád Seznamujeme se s prostory školy Dbáme na hygienu a správné stolování Září 1. Zahájení školního roku 2015 2016 Zážitky z prázdnin Představujeme se Aktivní odpočinek (na hřišti) Bezpečnost ve ŠD a venku 2. Bezpečná cesta do školy Školní řád Seznamujeme se s prostory školy

Více

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM školní družiny při Základní škole Pchery, okres Kladno

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM školní družiny při Základní škole Pchery, okres Kladno VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM školní družiny při Základní škole Pchery, okres Kladno č.j. 1/2014 platný od 15.10.2014 schváleno ŠR 14.10.2014 pro období 2015/2016 vypracovala ved. vychovatelka Bc. Ilona

Více

Základní škola Ústí nad Orlicí, Bratří Čapků 1332

Základní škola Ústí nad Orlicí, Bratří Čapků 1332 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola Ústí nad Orlicí, Bratří Čapků 1332 Platnost dokumentu: 2. verze dokumentu je platná od 5. 9. 2012 pod č. j. 115/2012/Re (projednána a schválena

Více

Školní vzdělávací program ŠD

Školní vzdělávací program ŠD Školní vzdělávací program ŠD I. Školní vzdělávací program pro ŠKOLNÍ DRUŽINU Název družiny: Školní družina plná pohody Ať je léto nebo zima, v družině je vždycky prima. Po škole sem zajdem rádi, máme tady

Více

RUKU V RUCE ZA ZÁBAVOU A POZNÁNÍM

RUKU V RUCE ZA ZÁBAVOU A POZNÁNÍM ŠKOLNÍ KLUB PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE A MATEŘSKÉ ŠKOLE KRČÍN NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ, ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU RUKU V RUCE ZA ZÁBAVOU A POZNÁNÍM OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2.

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace MOTTO: PLNÉ ÚLY, SPOUSTA HER, DO DRUŽINY ZAVÍTEJ! IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Údaje o

Více

Školní vzdělávací program. školní družiny. při. Základní škole Vysoké Mýto, Javornického

Školní vzdělávací program. školní družiny. při. Základní škole Vysoké Mýto, Javornického Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole Vysoké Mýto, Javornického Platnost dokumentu: od 01.09. 2015 Obsah ŠVP OBSAH ŠVP 1 ŠVP ŠKOLNÍ DRUŽINY 3 1. PREZENTAČNÍ ČÁST 3 1.1 DOKUMENTY 3

Více

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích Pražská ul.č.168, Pyšely, PSČ 251 67, okr. Benešov, tel.: 323 647 215, E-mail: zspysely@zspysely.cz, www.zspysely.estranky.cz Školní vzdělávací program pro školní

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLE NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ, ŽIŽKOVO NÁM. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLE NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ, ŽIŽKOVO NÁM. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLE NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ, ŽIŽKOVO NÁM. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ 3. CÍLE VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Příloha č. 1 k ŠVP ŠD plán činností. 1. Místo, kde žijeme. Rozvíjené kompetence: Tematický okruh: Činnosti. Rozvíjené kompetence

Příloha č. 1 k ŠVP ŠD plán činností. 1. Místo, kde žijeme. Rozvíjené kompetence: Tematický okruh: Činnosti. Rozvíjené kompetence Příloha č. 1 k ŠVP ŠD plán činností Rozvíjené kompetence: 1. Kompetence k učení 2. Kompetence k řešení problémů 3. Komunikativní kompetence 4. Sociální a interpersonální kompetence 5. Občanské kompetence

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny MOTTO: Nejlepší investicí do dětí je čas, který jim věnujeme Projednáno v PR dne: 16. 3. 2016 Schválil: Ing. Jaroslav Kindl Platnost: od 16. 3. 2016 Č.j.: 225/2016

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST. ŠKOLA PRO RADOSTč

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST. ŠKOLA PRO RADOSTč ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU č.j. 10/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLY HÝSKOV ŠKOLNÍ 112, HÝSKOV 267 06 TELEFON: 604 942 818 604 549 780 zshyskov@seznam.cz www.zshyskov.cz ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST

Více

Školní vzdělávací program pro ŠD a ŠK

Školní vzdělávací program pro ŠD a ŠK Školní vzdělávací program pro ŠD a ŠK Školní družina při ZŠ praktické, 1. máje 59, 411 45 Úštěk Název ŠVP: Klíč Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání s úpravami pro žáky s lehkým mentálním

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŢINU ZŠ ŢENKLAVA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŢINU ZŠ ŢENKLAVA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŢINU ZŠ ŢENKLAVA Máme rádi pohyb nuda je nám cizí Zpracovala Radmila Ţigová Obsah 1. Identifikační údaje o školní druţině 3 2. Charakteristika školní druţiny 3 3.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ Moskevská 29 Praha 10

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ Moskevská 29 Praha 10 ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ Moskevská 29 Praha 10 Školní vzdělávací program školní družiny zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu základního vzdělávání Identifikační údaje Adresa školy: Moskevská

Více

ŠVP ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní vzdělávací program pro Školní družinu

ŠVP ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní vzdělávací program pro Školní družinu ŠVP ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní družina při Základní škole Vintířov, okres Sokolov 1 Obsah: 1. Charakteristika ŠD 2. Cíle ŠD 3. Výchovné kompetence 4. Obsah vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE A MATEŘSKÉ ŠKOLE KŘENOVICE OKRES PŘEROV Hurá do přírody Vypracovala: Jana Baselová Schválila: Mgr. Veronika Gambová, ředitelka školy Školní

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Č. j.: Spisový a skartační znak: Základní škola ZaHRAda, Hornická 900, 666 03 Tišnov, místo vzdělávání Riegrova 312, 666 01 Tišnov Školní vzdělávací program školní družiny Datum Podpis Vydává Schválil

Více

Základní škola a Mateřská škola, Nový Hradec Králové, Pešinova 146

Základní škola a Mateřská škola, Nový Hradec Králové, Pešinova 146 Základní škola a Mateřská škola, Nový Hradec Králové, Pešinova 146 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Školní družina - 2 - 1. Identifikační údaje 1. 1 Předkladatel Škola: Základní škola

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠVP PROGRAM ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ DRUŽINĚ MOZAIKA. Základní škola a mateřská škola TĚŠANY

ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠVP PROGRAM ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ DRUŽINĚ MOZAIKA. Základní škola a mateřská škola TĚŠANY ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠVP PROGRAM ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ MOZAIKA Základní škola a mateřská škola TĚŠANY Základní škola a mateřská škola Těšany, Těšany 305, 664 54 Str. 1 1. Identifikační údaje

Více

Všemi smysly, rozumem a srdcem

Všemi smysly, rozumem a srdcem Základní škola sv. Augustina ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINY ADEODATUS Všemi smysly, rozumem a srdcem Motto: Povinnost učit je důsledek lásky k lidem; povinnost učit se je důsledkem lásky

Více

Školní vzdělávací program zájmového vzdělávání

Školní vzdělávací program zájmového vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Mikulůvka, okres Vsetín Mikulůvka 42, 756 24 Bystřička Školní vzdělávací program zájmového vzdělávání Motto: DRUŢINKA PLNÁ POHODY 1. Struktura vzdělávacího programu školní

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. Každý po svém, ale spolu. Motivační název ŠVP ŠD:

Školní vzdělávací program pro školní družinu. Každý po svém, ale spolu. Motivační název ŠVP ŠD: Školní vzdělávací program pro školní družinu Motivační název ŠVP ŠD: Každý po svém, ale spolu Předkladatel Adresa školy Základní škola a Mateřská škola, Vysoké Veselí, okres Jičín ZŠ a MŠ Vysoké Veselí,

Více

Školní vzdělávací program pro domov mládeže SUPŠ a VOŠ Turnov

Školní vzdělávací program pro domov mládeže SUPŠ a VOŠ Turnov 1 Školní vzdělávací program pro domov mládeže SUPŠ a VOŠ Turnov Zpracoval kolektiv vychovatelů DM SUPŠ Schválila: Ing. Jana Rulcová ředitelka školy Platnost dokumentu: platnost ŠVP DM od 1. 9. 2009 aktualizováno

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny 1 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy: Základní a mateřská škola Tršice, okres Olomouc, příspěvková organizace Adresa školy: Tršice 183, 783 57 Tršice Ředitelka školy:

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ DRUŽINA - důležitý výchovný partner rodiny a školy - plní vzdělávací cíle, rozvíjí specifické nadání dětí

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu při Základní škole a Mateřské škole v Rosovicích

Školní vzdělávací program pro školní družinu při Základní škole a Mateřské škole v Rosovicích Školní vzdělávací program pro školní družinu při Základní škole a Mateřské škole v Rosovicích č. j. 105/2015 Vypracovala: Lada Kumherová 1. I. Identifikační údaje Základní škola a Mateřská škola Rosovice

Více

Člověk a jeho zdraví

Člověk a jeho zdraví Člověk a jeho zdraví Vzdělávací oblast ve ŠD: Poznáváme své tělo Věková hranice: 6 10 let OČ, Při vycházce hovoříme o různých 1,5 odděleních, která můžeme najít ve středisku, v nemocnici, Čteme a vyprávíme

Více

Školní vzdělávací program v zájmovém vzdělávání. Čtyřlístek a my

Školní vzdělávací program v zájmovém vzdělávání. Čtyřlístek a my Školní vzdělávací program v zájmovém vzdělávání a my Obsah Obsah..str.2 1. Identifikační údaje.str.3 2. Charakteristika školy str.4 3. Obecná charakteristika školní družiny.. str.7 4. Podmínky školní družiny.

Více

Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA

Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA I. Charakteristika školní družiny Školní družina slouží k výchově, vzdělávání, přípravě

Více

Základní škola a mateřská škola Huntířov ROK SE ŠKOLNÍ DRUŽINOU

Základní škola a mateřská škola Huntířov ROK SE ŠKOLNÍ DRUŽINOU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ PLATNOST OD 1. ZÁŘÍ 2011 Obsah 1.1 Identifikační údaje...2 1.2 Charakteristika zařízení...3 1.3 Konkrétní cíle vzdělávání...3 1.4 Délka

Více

ROČNÍ PLÁN MŠ da Vinci 2015/2016

ROČNÍ PLÁN MŠ da Vinci 2015/2016 ROČNÍ PLÁN MŠ da Vinci 2015/2016 ZÁŘÍ: Já a svět okolo mě 1.9.2015-4.9.2015 Vítáme vás, kamarádi 7.9.2015-11.9.2015 Vítáme vás, kamarádi II 14.9.2015-18.9.2015 Naše školka 21.9.2015-25.9.2015 Barvy ŘÍJEN:

Více

Základní škola T. G. Masaryka Borohrádek. Školní vzdělávací program pro školní družinu

Základní škola T. G. Masaryka Borohrádek. Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola T. G. Masaryka Borohrádek Školní vzdělávací program pro školní družinu 1. Identifikační údaje Název školy: Základní škola T. G. Masaryka Adresa: T. G. Masaryka 396, 517 24 Borohrádek Ředitelka:

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole ve Tvrdonicích Kostická 98, Tvrdonice 691 53 Školní vzdělávací program pro školní družinu ŠKOLA DO NEPOHODY 1 OBSAH: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika zařízení

Více

Základní škola a mateřská škola Rudoltice. Informace pro rodiče

Základní škola a mateřská škola Rudoltice. Informace pro rodiče Základní škola a mateřská škola Rudoltice Informace pro rodiče Základní informace o mateřské škole Mateřská škola je součástí celého komplexu Základní školy a mateřské školy Rudoltice, který zahrnuje základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. při ZŠ Mšeno

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. při ZŠ Mšeno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ Mšeno 1. Identifikační údaje Základní škola Mšeno, okres Mělník, Boleslavská 360, 277 35 Mšeno 1.1. Název školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací

Více

Vzdělávací program školní družiny Klidné, spokojené děti ve zdravé školní družině.

Vzdělávací program školní družiny Klidné, spokojené děti ve zdravé školní družině. Klidné, spokojené děti ve zdravé školní družině. Zpracovala: Jana Trefilíková, vedoucí vychovatelka V Uherském Hradišti Mařaticích dne 28. 8. 2007 MOTTO: V naší družině je vždy smíchu dost, není tu však

Více

Školní družina DRÁČCI

Školní družina DRÁČCI Masarykova základní škola a mateřská škola Žalhostice, příspěvková organizace, okres Litoměřice Školní družina DRÁČCI 1 Obsah 1. Identifikační údaje 2 2. Charakteristika školní družiny 4 2.1.Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2 Dokument č. 22.04 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: RGaZS/128/2011 Spisový znak: 1.1.1 Skartační znak: A10 Vypracoval:

Více

"S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT"

S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT Základní škola Zvole, příspěvková organizace, Zvole č. 84, 592 56 Zvole 566 567 130 zszvole@centrum.cz www.zszvole.wz.cz "S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT" MOTTO: Cílem výchovy není, aby všechny děti

Více

Školní družina a ŠVP. Charakteristika a vybavení školní družiny: Charakteristika pedagogických pracovníků: Spolupráce s rodiči a ostatními subjekty:

Školní družina a ŠVP. Charakteristika a vybavení školní družiny: Charakteristika pedagogických pracovníků: Spolupráce s rodiči a ostatními subjekty: Školní družina a ŠVP Charakteristika a vybavení školní družiny: Školní druţina je součástí školy. Je do ní zapsáno 110 dětí z 1. 4. ročníku, které jsou rozděleny podle tříd do 4. oddělení. Ţáci přihlášení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Číslo jednací 14-37-2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZAVLEKOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ 1. Identifikační údaje Předkladatel ŠVP: Základní škola a mateřská škola Zavlekov Zavlekov

Více

Měsíční plán výchovně-vzdělávací činnosti školní družiny pro školní rok 2014/2015

Měsíční plán výchovně-vzdělávací činnosti školní družiny pro školní rok 2014/2015 Měsíční plán výchovně-vzdělávací činnosti školní družiny pro školní rok 2014/2015 ZÁŘÍ téma: Naše škola a její okolí - vítáme se a seznamujeme se - řád ŠD a pravidla oddělení - zásady správného stolování

Více

,,TROJKA. Školní vzdělávací program přípravné třídy

,,TROJKA. Školní vzdělávací program přípravné třídy Školní vzdělávací program přípravné třídy,,trojka Školní vzdělávací program základní školy Antonína Baráka v Lovosicích, Sady pionýrů 361/4, Lovosice 410 02 Podrobné rozpracování jednotlivých témat výuky

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JOSEFA HLÁVKY PŘEŠTICE ŠKOLNÍ DRUŽINA TEMATICKÝ PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠD DUHOVÝ ROK VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JOSEFA HLÁVKY PŘEŠTICE ŠKOLNÍ DRUŽINA TEMATICKÝ PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠD DUHOVÝ ROK VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JOSEFA HLÁVKY PŘEŠTICE ŠKOLNÍ DRUŽINA TEMATICKÝ PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠD DUHOVÝ ROK VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Hurá do duhové školní družiny Podzim- září, říjen, listopad Tematické okruhy - duhová

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Školní družina. Základní škole Praha 10 Švehlova 12/2900

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Školní družina. Základní škole Praha 10 Švehlova 12/2900 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Školní družina při Základní škole Praha 10 Švehlova 12/2900 OBSAH: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika ŠD 3. Konkrétní cíle vzdělávání 4. Formy a obsah

Více

Příloha ŠVP č. Přehled změn platných od 1. 9. 2015. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola s rozhledem

Příloha ŠVP č. Přehled změn platných od 1. 9. 2015. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola s rozhledem Příloha ŠVP č. Přehled změn platných od 1. 9. 2015 Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola s rozhledem Údaje o škole Název: Sídlo: Internetové stránky: Základní škola, Nový Hrádek,

Více

Náš svět 2. ročník průřezová témata

Náš svět 2. ročník průřezová témata Náš svět 2. ročník průřezová témata Průřezové téma: Environmentální výchova (EV) EV v dílčích tématech oboru : -EV 2/1 dílčí téma : Změny v přírodě na podzim Očekávané výstupy :Žák sleduje a dokáže popsat

Více

(platnost ŠVP ZČ ŠD od 1. 9. 2008, 2. verze platná od 1. 9. 2011)

(platnost ŠVP ZČ ŠD od 1. 9. 2008, 2. verze platná od 1. 9. 2011) Strana :: 1 /27 (platnost ŠVP ZČ ŠD od 1. 9. 2008, 2. verze platná od 1. 9. 2011) Zpracoval Schválil Funkce Koordinátor tvorby ŠVP Ředitel školy Jméno Mgr. Kateřina Dufková PaedDr.. Jaroslav Martanovič

Více

Svět je jediným domovem a lidstvo jeho obyvateli

Svět je jediným domovem a lidstvo jeho obyvateli Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání (verze září 2015) Svět je jediným domovem a lidstvo jeho obyvateli Školní vzdělávací program Školní družiny při Mezinárodní Montessori Mateřské a Základní

Více

Školní vzdělávací program ŠD Školní družina pro všechny

Školní vzdělávací program ŠD Školní družina pro všechny Základní škola a mateřská škola Ludgeřovice, příspěvková organizace Školní vzdělávací program ŠD Školní družina pro všechny Základní škola a mateřská škola Ludgeřovice, příspěvková organizace Markvartovická

Více

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Blok předmětů: PRACOVNÍ ČINNOSTI. Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Blok předmětů: PRACOVNÍ ČINNOSTI. Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Blok předmětů: PRACOVNÍ ČINNOSTI Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce, postihuje

Více

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Ve školním roce bude školní klub plnit úkoly vyplývající z ŠVP. V průběhu celého školního roku budeme dbát na bezpečnosti děti při všech činnostech. Budeme

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ)

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ) 5. Učební osnovy 5.1. Jazyk a jazyková komunikace 5.1.3 Německý jazyk Blok předmětů: Název předmětu: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ) Další cizí jazyk - NECKÝ JAZYK Charakteristika

Více

Se skřítky po planetě Zemi

Se skřítky po planetě Zemi Se skřítky po planetě Zemi Projekt je zaměřen na získávání poznatků týkajících se života na planetě Zemi. Děti celým rokem budou provázet čtyři skřítci, kteří je hravou formou seznámí s obměnami ročních

Více

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017 PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017 Ve školním roce bude školní klub plnit úkoly vyplývající z ŠVP. V průběhu celého školního roku budeme dbát na bezpečnosti děti při všech činnostech. Budeme

Více

Školní družina při ZŠ Příbor, Jičínská 486

Školní družina při ZŠ Příbor, Jičínská 486 Školní družina při ZŠ Příbor, Jičínská 486 BAREVNÁ OKNA ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní družina ul. Sv. Čecha 565 Příbor 742 58 tel. 556 725 595 Naše školní družina má vlastní domek se zahradou. Z toho vychází i

Více

5. UČEBNÍ OSNOVY 5.9 Člověk a svět práce 5.9.1 Pracovní činnosti. Blok předmětů: ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE. Název předmětu: PRACOVNÍ ČINNOSTI

5. UČEBNÍ OSNOVY 5.9 Člověk a svět práce 5.9.1 Pracovní činnosti. Blok předmětů: ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE. Název předmětu: PRACOVNÍ ČINNOSTI 5. UČEBNÍ OSNOVY 5.9 Člověk a svět práce 5.9.1 Pracovní činnosti Blok předmětů: ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Název předmětu: PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje

Více

Základní škola Karla staršího ze Žerotína Bludov Školní vzdělávací program pro školní klub

Základní škola Karla staršího ze Žerotína Bludov Školní vzdělávací program pro školní klub Základní škola Karla staršího ze Žerotína Bludov Školní vzdělávací program pro školní klub Platnost od 1.9.2009 Mgr. Ilona Křivohlávková ředitelka školy 1 2 Obsah: 1. Identifikační údaje...5 2. Charakteristika

Více

Žijeme v přírodě - žijeme s přírodou.

Žijeme v přírodě - žijeme s přírodou. Školní vzdělávací program Mateřská škola Žijeme v přírodě - žijeme s přírodou. Zpracovala: Anna Klbíková Obsah Identifikační údaje o mateřské škole Prezentace mateřské školy Podmínky pro vzdělávání Organizace

Více

Školní vzdělávací program. SPOLU ZA POZNÁNÍM A VĚDĚNÍM Školní družiny při Základní a mateřské škole Sedlec-Prčice

Školní vzdělávací program. SPOLU ZA POZNÁNÍM A VĚDĚNÍM Školní družiny při Základní a mateřské škole Sedlec-Prčice Školní vzdělávací program SPOLU ZA POZNÁNÍM A VĚDĚNÍM Školní družiny při Základní a mateřské škole Sedlec-Prčice Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika 3. Materiální a personální podmínky 4.

Více

BAREVNÁ ŠKOLKA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA RYNHOLEC

BAREVNÁ ŠKOLKA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA RYNHOLEC BAREVNÁ ŠKOLKA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA RYNHOLEC OBSAH: 1. Identifikační údaje o MŠ 2. Obecná charakteristika školy 3. Podmínky ke vzdělávání 4. Organizace vzdělávání 5. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Náš svět 1. období 1. ročník Očekávané výstupy předmětu Na konci 1. období základního vzdělávání žák: MÍSTO, KDE ŽIJEME 1. vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště

Více

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku

Více

Školní vzdělávací program školní družiny (2)

Školní vzdělávací program školní družiny (2) Základní škola Nový Jičín, Jubilejní 3 http://www.zsjubilejni.cz, tel.: 556 708 066, e-mail: skola@zsjubilejni.cz ŠD - pracoviště Jubilejní 3 (4 odd.), ŠD pracoviště Dlouhá 56 (3 odd.) Školní vzdělávací

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Když radosti není dosti, raduju se z maličkostí.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Když radosti není dosti, raduju se z maličkostí. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Když radosti není dosti, raduju se z maličkostí. Mgr. Šárka Muchová ředitelka školy Mgr. Hana Mičkalová

Více

ŠVP ŠD. Specifičnost ŠD: Obsah zájmového vzdělávání

ŠVP ŠD. Specifičnost ŠD: Obsah zájmového vzdělávání ŠVP ŠD je řízeno podle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon ), řídí se podle vyhlášky MŠMT č. 74/2005 Sb. O zájmovém vzdělávání.

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. Školní družina při Základní škole a mateřské škole, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. Školní družina při Základní škole a mateřské škole, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25. Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole a mateřské škole, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25. 1 Obsah 1) Identifikační údaje školní družiny 2) Konkrétní cíle vzdělávání

Více

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu :

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu : Charakteristika ŠVP Mateřská škola je celodenní mateřskou školou, jejímž cílem je příprava dětí do života a na základní školu. Vzdělání je uskutečňováno ve všech činnostech v průběhu celého dne. Probíhá

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINY DRÁČEK

ŠKOLNÍ DRUŽINY DRÁČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY DRÁČEK MASARYKOVY JUBILEJNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY a MATEŘSKÉ ŠKOLY, ČERNILOV, ŠKOLSKÁ 380 V Černilově 1. 9. 2013 razítko školy: Mgr. David Kubíček, ředitel Obsah ŠVP:

Více

Školní vzdělávací program domova mládeže

Školní vzdělávací program domova mládeže Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Tábor, Náměstí T. G. Masaryka 788 Školní vzdělávací program domova mládeže Zpracoval: Bc. David Šteger, vedoucí DM a kolektiv vychovatelů Schválila: Ing.

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a mateřské škole, Předměřice nad Labem, okres Hradce Králové

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a mateřské škole, Předměřice nad Labem, okres Hradce Králové Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a mateřské škole, Předměřice nad Labem, okres Hradce Králové Charakteristika školy a školní družiny Od 1. ledna 2003 je základní škola právním

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 6. a 7. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 6. a 7. ročníku Další cizí jazyk Charakteristika předmětu V rámci povinné výuky dalšího dalšího cizího jazyka je žákům nabízena výuka anglického nebo německého jazyka. Další cizí jazyk je vyučován v šestém až devátém

Více

Školní vzdělávací program. Školní družina při Základní škole a Mateřské škole Bílovice

Školní vzdělávací program. Školní družina při Základní škole a Mateřské škole Bílovice Školní vzdělávací program Školní družina při Základní škole a Mateřské škole Bílovice Školní družina při Základní škole a Mateřské škole Bílovice 2 OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 VZDĚLÁVACÍ OBDOBÍ...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní družina

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní družina Základní škola a Mateřská škola Chocerady 267 Č. j. 56/2010 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní družina Hana Olišarová vychovatelka Mgr. Romana Kolářová ředitelka školy OBSAH 1. Úvod.. 3 2. Identifikační

Více

5.7. P rvouka 5.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 5.7.2. Začlenění průřezových témat 5.7.3. Zaměření na klíčové kompetence

5.7. P rvouka 5.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 5.7.2. Začlenění průřezových témat 5.7.3. Zaměření na klíčové kompetence 5.7. Prvouka obsah stránka 5.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.7.2. Začlenění průřezových témat 2 5.7.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.7.4. Formy a metody práce 3 5.7.5. Způsoby, formy

Více

1) strategie vedoucí k formování kompetence k učení absolventů školy. - klademe důraz na čtení s porozuměním,

1) strategie vedoucí k formování kompetence k učení absolventů školy. - klademe důraz na čtení s porozuměním, Ukázka z pracovní verze ŠVP Speciální základní školy a Praktické školy, Hradecká 1231, Hradec Králové. VVS jsou zpracovány jako strategie školy, kterými všichni učitelé budou směřovat k utváření KK žáků

Více

Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ INTEGRA Vsetín

Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ INTEGRA Vsetín Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ INTEGRA Vsetín 1. Identifikační údaje Základní škola Integra Vsetín, sdružení právnických osob Rybníky 1628 755 01 Vsetín Tel. 571411957 REDIZO: 110 008 871

Více

Jak cestuje kapka vody

Jak cestuje kapka vody Jak cestuje kapka vody Cíl: porozumění významu vody pro člověka a celou přírodu, pochopení koloběhu vody v přírodě, vychovávat k ochraně přírody Obsah: formou pohádky seznámení s koloběhem vody v přírodě,

Více