ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Barevná škola

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Barevná škola"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Barevná škola ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV ŠD PŘI ZŠ POLEŠOVICE Školní vzdělávací program 1. Identifikační údaje školy Školní vzdělávací program ŠD pro ročník ZŠ POLEŠOVICE 600, Polešovice Ředitel školy: Mgr. Jiřina Martykánová Zástupce školy: Mgr. Jana Venclíková Vychovatelky: Ludmila Tihlaříková Jana Hasoňová Kontakt na zařízení:

2 Počet oddělení: 2 ŠVP ŠD je vytvořen pro jeden vzdělávací cyklus na dobu pěti let. Školní vzdělávací program je vydán Navazuje na ŠVP pro první stupeň ZŠ Člověk a jeho svět. Vzdělávání a činnost ŠD probíhá po vyučování, v době prázdnin je ředitel školy oprávněn přerušit činnost školní družiny. Školní družinu navštěvují žáci ročníku ZŠ. 2. Charakteristika ŠD Školní družina přispívá k cílenému ovlivňování volného času dítěte ve ŠD, omezuje nahodilost a stereotypnost ve volbě námětů, zajišťuje širší návaznost na školní výuku, aniž jsou opakovány postupy a činnosti. ŠD je důležitý výchovný partner rodiny a školy, rozvíjí nadání dětí a plní jejich vzdělávací cíle. Pomáhá dětem překonávat jejich handicapy a má důležitou roli v prevenci negativních sociálních jevů. U dětí rozvíjí osobní i sociální kompetence. Základním prostředkem činnosti je hra založená na zážitku účastníků, která obohacuje jejich sebepoznání, rozšiřuje vědomosti a dovednosti, navozuje kladné emoce.

3 Výchovná práce ve ŠD je odlišná od organizace vzdělávání ve školním procesu, proto vycházíme z některých požadavků pedagogiky volného času, které představují strategii výchovné práce ve ŠD. Jsou to tyto požadavky: požadavek pedagogického ovlivňování volného času-motivace a navození k činnostem požadavek dobrovolnosti-činnosti přiměřené věku a momentálního stavu dítěte požadavek zajímavosti a zájmovosti-činnosti by měli být atraktivní, jiné než žáci znají požadavek aktivity-společná tvorba činnosti požadavek citlivosti a citovosti-činnosti by měly přinášet kladné emoce-pochvalou, objevováním nových obzorů, překonáváním překážek požadavek prostoru k seberealizaci - radost žáka se sebe samého 3. Cíle vzdělávání ve ŠD Zájmové vzdělávání ve ŠD obohacuje denní program žáka, podporuje jeho individuální rozvoj a zajišťuje odborné pedagogické vedení při zájmových i odpočinkových činnostech. Školní družina musí být: místo pro zájmové vyžití dětí místo pro regeneraci sil a odpočinek po vyučování místo pro posilování sebevědomí místo pro radostné ovzduší ve třídě i ve družině místo pro dobrou komunikaci vychovatelky, třídního učitele a rodiči místo pro vzájemné poznání místo pro vytvoření klidného a radostného prostředí, v němž děti tráví čas po skončeném vyučování, místo pro požadavky duševní hygieny Školní vzdělávací program je vydán Klíčové kompetence Jednotlivé vzdělávací cíle jsou slučovány do rozvíjených kompetencí,které vybavují žáky určitými dovednostmi.prostřednictvím volnočasových aktivit jsou posilovány a rozvíjeny tyto kompetence: Kompetence k učení (1): -žák se učí s chutí, svou práci dokončí,klade si otázky,hledá odpovědi,samostatně pozoruje Kompetence k řešení problémů (2):

4 -žák hledá různé způsoby řešení problémů,učí se svá rozhodnutí obhájit,je flexibilnídovede se přizpůsobit změnám Komunikativní kompetence (3): -umí vyjádřit vlastní názor,komunikuje a zapojuje se do diskuse s vrstevníky i dospělými,naslouchá druhým,komunikuje kultivovaně Sociální a interpersonální kompetence (4): -žák se učí plánovat,organizovat,samostatně rozhodovat o svých činnostech a zodpovídat za ně,učí se ovládat a řídit své jednání Občanské kompetence (5): -žák si uvědomuje svá práva i práva druhých.,chová se zodpovědně,dbá na osobní zdraví své i druhých,váží si a chrání tradice,podílí se na rozvoji kvalitního životního prostředí Kompetence k trávení volného času (6): -žák umí účelně trávit volný čas,umí si vybrat zájmové činnosti,rozvíjí zájmy v organizovaných i individuálních činnostech 5.Formy a obsahy činností ve ŠD Náplň práce zájmového vzděláváni ve školní družině je rozdělena do určitých činností: Pravidelná činnost -představuje organizované aktivity zájmového či tělovýchovného charakteru -zahrnujeme také do ní práci vlastních zájmových útvarů (kroužky ŠD-viz příloha) Příležitostné akce -besídky,výlety,víkendové akce,divadelní představení Spontánní aktivity -klidové činnosti po obědě,spontánní hry v průběhu režimu dne Odpočinkové činnosti -klidové činnosti(poslech,individuální hry) -aktivní odpočinek(rekreační činnosti-kompenzují jednostrannou zátěž během školního vyučování) Příprava na vyučování -vypracování domácích úkolů v odpovídajícím klidném prostředí -didaktické hry -tématické vycházky,kterými upřesňujeme a rozšiřujeme poznatky,které žáci získali ve školním vyučování 6. Časový plán Viz příloha Člověk a jeho svět

5 7.Materiální a ekonomické podmínky ŠD je umístěna v přízemí školní budovy.příjemné prostředí v ŠD ovlivňuje vztah dětí ke školní družině.vychovatelka by měla usilovat,aby se prostředí podobalo co nejvíce prostředí rodinnému.družina by měla být herna se stolovým zařízením a dostatečným prostorem pro hry a zábavu. Podmínky pro činnost: V prostorách školy může ŠD vždy využívat tělocvičnu,počítačovou učebnu,knihovnu cvičnou kuchyňku,okolí školy-lesopark,hřiště. Pro další práci s dětmi by chtěly,vychovatelky rozšířit prostory a vybavit je novým nábytkem,zásuvkami na drobný materiál, policemi na velké hračky,novými stoly a židlemi,doplnit je pracovními kouty pro oblíbené dětské hry. Dále myslet i na vybudování venkovního hřiště se zábavným koutem,pískovištěm i průlezkami. Do ŠD je dítě přijato na základě řádně vyplněného zápisního lístku.výše úplaty školného za docházku do ŠD je stanoveno podmínkami školy.(viz příloha Vnitřní řád ŠD) Spotřeba tepla a světla je hrazena zřizovatelem v rámci rozpočtu obce pro ZŠ,spotřební materiál je hrazen z neinvestičních nákladů. Prostředky na mzdu vychovatelky sleduje a přehodnocuje dle stavu žáků v ŠD ředitelka školy,prostředky jsou poskytovány krajským úřadem. 8.Personální podmínky Pedagogické působení zajišťují dvě plně kvalifikované vychovatelky,které vytváří příznivé sociální klima,mají organizační schopnosti,umí v žácích vzbuzovat zájem o činnost,podporovat sebevědomí a motivovat je k různým činnostem.znají bezpečnostní předpisy pro práci se žáky.prohlubují a učí se nové aktivity v akreditovaných kurzech i samostudiem.i nadále budou rozšiřovat své znalosti i dovednosti v daném oboru.dle možností vedou zájmové kroužky žáků podle vlastní specializace a osobního zaměření.(viz příloha Zájmové kroužky) 9.Hygienické a bezpečnostní podmínky Školní družinu naplňují dvě oddělení.v každém oddělení je celkový počet 30 žáků.v oddělení lze integrovat nejvýše 5 žáků se zdravotním postižením. Prostory školní družiny jsou vybaveny: > odpovídajícím zářivkovým osvětlením > vhodným nábytkem dle věku dětí > umyvadlem a sociálním zařízením > dostatečným prostorem ke hře,odpočinku i práci > možností větrání v místnosti > lékárnou první pomoci ve ŠD a ve sborovně ZŠ > telefonní čísla rodičů i kontakt na lékaře jsou k dispozici na viditelném místě ve ŠD Vychovatelka dbá na: > dostatečné stravovací návyky a konzumaci obědů v ŠJ > dodržování pitného režimu,který je zabezpečen ŠJ, zdrojem pitné vody v ŠD,případně vlastním zdrojem > dodržování základních hygienických návyků > dodržování režimu dne(střídání odpočinku a řízených činností) > seznámení dětí s bezpečnostními předpisy,bezpečnostním řádem ve školní družině,tělocvičně, na hřišti, na veřejných komunikacích, před pobytem venku a při společných akcích.o poučení bezpečnosti a chování je veden záznam v přehledu VVP,každý úraz je veden v knize úrazů.

6 1. Místo,kde žijeme Člověk a jeho svět Naše obec: Na vycházkách vyhledáváme zajímavosti naší obce. Kreslíme a malujeme místo, kde je nám dobře, kam rádi chodíme. Společně výtvarně zobrazujeme naši obec, stříháme, lepíme, sestavujeme, skládáme a lepíme koláž. Kreslíme mapu místa, kam chodíme na procházku. Hrajeme si na průvodce naší obcí. Seznamujeme se s posláním pošty, lékárny, nákupního střediska. Kreslíme, čím bychom chtěli být. Hrajeme si na prodavače a kupující. Vyrábíme dětské peníze a učíme se s nimi počítat při hře na obchod. Navrhujeme propagační plakát s tématem Ne alkoholu a drogám. Zavedeme schránku se vzkazy pro naše kamarády. Procházíme večerní obcí a nocujeme v ŠD. Cesta do knihovny - povídáme si o knihách, vyrábíme obal na knihy, malujeme,kreslíme vlastní ilustrace oblíbené knihy. Čteme dětské časopisy, tvoříme záložky do knihy, vyrábíme ruční papír. Hrajeme loutkové divadlo a předvádíme pantomimu. Skládáme a učíme se písničky o naší obci, z našeho regionu. Napíšeme krátkou zprávu o místní činnosti. Stavíme krajinu z písku,kamínků,větvičekpřírodních materiálů.(hrady, hory) Seznamujeme se s mapovými značkami. Podle informací z knih a internetu připravujeme trasu delšího výletu. Podíváme se společně na OÚ a popovídáme si s jeho zaměstnanci Projdeme lékárnu a nákupní středisko v naší obci. Navštívíme místní knihovnu. Tvoříme výstavku vlastních knih k Měsíci knihy. 1,5,6 1,3,4 1,2,4,2,5 1,2,5 1,3 2,3,4 1,4, ,3 1,3,4 1,3,5 2,3,5

7 pravidelná činnost Hledáme na mapě známá místa,vyprávíme si o nich-zážitky z dovolené,z výletů. Hrajeme didaktické hry-znalosti měst,hradů,vlajek států,rostlin a zvířat. Čteme si a posloucháme pověsti našeho regionu. Navštěvujeme zajímavá místa našeho regionu. Dramatizujeme jednoduché pověsti a pohádky. průběžná činnost 1,3,6 1,2 1,3 1,3

8 pravidelná činnost Rodina a kamarádi: Zhotovíme narozeninový kalendář všech dětí naší družiny. Připravujeme přáníčka,zazpíváme si písničky,popřejeme si. Povídáme si o naší širší rodině a vyprávíme si historky z rodinných setkání. Hrajeme si na malíře a malujeme portrét kamaráda a našich příbuzných. Hrajeme smyslové hry-podle hmatu zjišťujeme,jak se známe. Píšeme o kamarádech jeho dobré i špatné vlastnosti,co se nám líbí,co bychom mohli změnit. Učíme se na výkonech a chování každého spolužáka najít něco pěkného za co ho pochválíme. Kriticky hodnotíme naši třídu vylepšujeme jí vzhled. Cvičíme si formou hry pocity postižených lidí např.neslyšícího, nevidomého. Čteme si pohádky z různých světadílů a hrajeme hry z jiných kontinentů. Vyrábíme pohádkové masky,hrkadla,bubínky. příležitostná činnost Hrajeme si v lese. 1,4,5 1,4,6 3,4 1,3,4 1,3,5 3,4 2,4 2,6 2,3,4 3,6,1 2,5,6

9 2.Lidé kolem nás pravidelná činnost Svátky a oslavy: Vyprávíme si o místních zvycích(hody s právem Připravujeme slavnosti ve družině,získáváme recepty na tradiční pečivo a pečeme je,vyrábíme tradiční ozdobné předměty a učíme se písně. Zapojujeme se podle našich možností do místních slavností. Tvoříme pozvánky,plakáty a přáníčka. Učíme se tanečky,vytváříme program a nacvičujeme s dětmi na slavnosti. Kreslíme,malujeme zážitky z oslav a slavností. Vnímáme začínající atmosféru Vánoc,čteme si v knížkách,časopisech o Vánocích,vyprávíme si o smyslu adventní doby. Připravujeme adventní kalendář,vyrábíme adventní věnce,pečeme perníčky a vyrábíme si Mikuláše.Zdobíme třídu a chodby. Vypravujeme si o vánočních zvycích,učíme se koledy a nacvičujeme program k vánoční besídce. Vyrábíme vánoční ozdoby,dárky a přáníčka z různých materiálů. Zdobíme stromeček,rozdáváme si dárky a zpíváme při vánoční besídce.posloucháme koledy. Vyrábíme si karnevalové masky. Vítáme jaro-velikonoce-zdobíme kraslice,tvoříme výrobky s velikonoční a jarní tématikou.zdobíme třídu. Povídáme si o významu Dne učitelů-j.a.komenský Připravujeme vystoupení ke Dni matek,plánujeme Den dětí. příležitostná činnost Připravujeme karneval. Přespání ve školní družině s tématem Vítáme jaro. Soutěžíme ke Dni dětí. 3,4,5, 3,4,6 1,4,6 3,4 2,3 3,4,5 1,3,6 2,6 2,4 1,5,6, 6

10 pravidelná činnost Člověk mezi lidmi: Besedujeme o kouzelných slovech(děkuji,prosím,omlouvám se) a jejich významu,vymýšlíme si krátké příběhy,v nichž mají tato slovíčka významnou roli. Hrajeme si a učíme se správně zdravit,podat ruku a požádat o něco,poděkovat. Vybíráme vhodný oděv na kulturní představení,prohlížíme módní časopisy. Dramatizujeme jednoduché příběhy a pohádky a předvádíme je mladším spolužákům.pomocí básniček a říkadel cvičíme rytmus a melodii jazykajazykolamy,dechová cvičení. Pantomimicky předvádíme povolání,sporty,pocity. Cvičíme se ve správném stolování,zdobíme slavnostní stůl,aranžujeme květiny,ovoce a sladkosti. Při stolování dodržujeme základní hygienické návyky a hodnotíme vzájemně naše chování u stolu. Zásady správného stolování procvičujeme denně ve školní jídelně. Připomínáme si vhodné a nevhodné chování v dopravních prostředcích,na silnicích a chodnících. Hrajeme scénky na téma jak se máme-nemáme chovat při cestě autobusem.jak a kde nahlásíme ztrátu žákovské legitimace na autobus. příležitostná činnost Uspořádáme si dětskou diskotéku. Jdeme společně do divadla nebo na jiná kulturní představení. Návštěva čajovny. 3,4 1,4,6 2,3,5 3,4,5 2,5 1,3 4,5,6

11 3.Lidé a čas pravidelná činnost Náš denní režim: Společně připravujeme týdenní planý ŠD. Hrajeme hru na odhad času,vyprávíme,malujeme si o zážitcích z víkendu. Připravujeme a realizuje výstavky našich prací. Tvoříme kalendář důležitých akcí naší družiny. Připravujeme společné náměty na vycházky. Využíváme počítač pro získávání mnoha informací,pracujeme s didaktickými hrami. Vyrábíme si vlastní papírové hodiny,hodiny z přírodnin. Založíme si kroniku ŠD. Ohlížíme se za prázdninami. Shromáždíme pohlednice a obrázky z míst,která jsem navštívili a povídáme si o nich. Navštěvujeme penzion pro seniory a připravujeme pro ně kulturní vystoupení,vyrábíme jim dárečky,přáníčka. Pořádáme přehlídku oblečení a oděvních doplňků na téma: Co se dříve nosilo,co se bude nosit. Tvoříme modely fantastických klobouků a jiných módních doplňků. Jdeme na exkurzi do rukodělné dílny,seznamujeme se s tradiční řemeslnou výrobou regionu. příležitostná činnost Uspořádáme vystoupení Návštěva Slováckého muzea v UH-tématické výstavky. Návštěva pekárny,kamenictví. Rukodělné dílničky ve škole. 1,2 2,4 3,4 1,5 2,3,6 1,2 3,4,5 5,6 2,6 1,3,6

12 4.Rozmanitost přírody pravidelná činnost Příroda okolo nás:-rostliny,živočichové Na vycházkách pozorujeme přírodu, v knihách a encyklopediích hledáme významné údaje. Kreslíme strom,květiny,krajinu v jednotlivých ročních obdobích a porovnáváme změny v přírodě. Využíváme listy a plody stromů pro koláže a jiné výtvarné techniky. Při vycházkách sbíráme přírodniny,vyrábíme z nich např. podzimníčky,strašidýlka,šperky. Upevňujeme pravidla chování v přírodě. Pozorujeme,pojmenováváme a poznáváme různé živočichy a hmyz v přírodě a učíme se je chránit. Kreslíme,modelujeme ptačí hnízda s mláďaty. Krmíme ptáčky v zimě,víme co jim chutná a škodí. Pozorujeme a rozlišujeme stopy ptáků a zvířat ve sněhu. Pečujeme o květiny,pěstujeme,přesazujeme a zaléváme. Z květin si vytváříme hezké životní prostředí. Pozorujeme klíčení a růst semínek. Hrajeme pexesa,kvarteta,doplňovačky a tajenky,hádanky a kvízy s náměty živočichů a rostlin. Malujeme na oblázky,které jsme donesli z vycházek. Soutěžíme v poznávání zvířat,hrajeme pohybové a společenské hry. Soutěžíme a určujeme rostliny podle výrazné vůně,hmatu a chuti. Vyprávíme si a kreslíme domácí zvířata a své mazlíčky a na základě si vysvětlujeme jakou práci vyžadují. příležitostná činnost Tématická vycházka do zimní přírody. 3,5,6 2,6 3,5,6 3,5,6 1,2 3,5,6 1,2 2,6 1,2,4 2,6 1,3

13 pravidelná činnost Na vycházkách pozorujeme a vyprávíme si o volné žijících zvířatech. Získáváme informace s knih,časopisů a vlastního vyprávění o životě zvířat v ZOO. Z barevných papírů skládáme zvířátka a výtvarně zpracujeme své oblíbené zvíře. Uspořádáme výstavku. Roční období: Besedujeme o ročních období,učíme se písničky a básničky s přírodní tématikou. Dramatizujeme jednoduché pohádky. Na vycházkách pozorujeme změny v přírodě a malujeme je. Vědomosti procvičujeme při didaktických hrách. Podzim Soutěžíme v poznávání ovoce a zeleniny podle hmatu, chuti a vůně. Vyrábíme draky. Zima Pomáháme zvířátkům a ptákům přežít zimu. Vyrábíme jednoduchá krmítka a dáváme do nich zob. Stavíme sněhuláky,iglů,malujeme do sněhu. Sáňkujeme,bruslíme a hrajeme si hry na sněhu. Jaro Kreslíme a malujeme první jarní květiny,mláďata. Sbíráme léčivé byliny,zakládáme herbář. Hrajeme jarní hry v přírodě. Vyrábíme koláže charakterizující jednotlivé roční období. Léto Vyprávíme si o létě a těšíme se na prázdniny. příležitostná činnost Pořádáme drakiádu. Organizujeme podzimní spaní ve ŠD. 1,3,4 1,3,6 1,3,5 1,3 1,3 1,2 1,3 2 3,6 1,5

14 pravidelná činnost Chráníme si své životní prostředí: Vyhledáváme pranostiky a uvažujeme o jejich smyslu. Pomáháme při úklidu svého bydliště,okolí školy a družiny. Besedujeme o tom jak člověk škodí nebo prospívá příroděkvízy,soutěže. Třídíme odpad. příležitostná činnost 5,6 1,5,6

15 5.Člověk a jeho zdraví Pravidelná činnost Naše tělo: Na arch balícího papíru obkreslujeme postavu jednoho z nás a do obrysu dokreslujeme tělesné orgány. Hrajeme hry na tělo a různé hudebně-pohybové hry. Oblékáme nakreslené a vystříhané papírové panenky podle ročních období. Kontrolujeme běžnou denní hygienu a čistotu oděvu. Vystřihujeme obrázky různých jídel a třídíme je na zdravá a méně zdravá,tvoříme koláže. Připravíme si pomazánku ve školní kuchyňce,dbáme na zásady správného stolování. Dbáme na pitný režim dne. Vyprávíme si o otužování a zdravém životním stylu. Učíme se ošetřovat jednoduchá zranění,čteme a vyprávíme si o tom,jak předcházet úrazům,co se nám může stát při jízdě na kole,při koupání apod. Osvojujeme si důležitá čísla první pomoci,zjišťujeme co vše má obsahovat lékárnička. Při pohybových hrách procvičujeme své tělo. Chodíme do přírody a na školní hřiště. Pořádáme jednoduché soutěže s míčem,se švihadlem,závodivé hry. Při organizovaných závodivých hrách relaxujeme při spontánních hrách. Výsledky soutěží vyhodnotíme a seznámíme s nimi veřejnost. Příležitostná činnost Soutěžíme ve zdravovědě v místní ŠD,okrsková soutěž Buchlovice. Místní a okrsková soutěžkopaná, florbal,netradiční olympiáda. 3,4,5 3,5,6 4,6 6 5, ,5,6

16 Rozvíjené klíčové kompetence Čísla ve třetím sloupci 1-6 označují,které kompetence jsou danou aktivitou a činností rozvíjeny a posilovány.jsou to tyto kompetence. 1. kompetence k učení 2. kompetence ke řešení problémů 3. komunikativní kompetence 4. sociální a interpersonální kompetence 5. občanské kompetence 6. kompetence k trávení volného času Obsah kompetencí jsme vymezili v předchozím textu.

17 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Barevná škola DODATEK Č. 1 ZPRACOVANÝ PODLE UPRAVENÉHO RVP ZV ŠD PŘI ZŠ POLEŠOVICE

18 Školní vzdělávací program 1. Identifikační údaje školy Školní vzdělávací program ŠD pro ročník ZŠ POLEŠOVICE 600, Polešovice Ředitel školy: Mgr. Radim Pikner Zástupce školy: Mgr. Irena Bělohradová Vychovatelky: Ludmila Tihlaříková Jana Hasoňová Marta Stodůlková Kontakt na zařízení: Počet oddělení: 3 Platnost dokumentu od: Podpis ředitele: Razítko školy:

Výchovně vzdělávací program školní družiny

Výchovně vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Č í ž o v á, okres Písek Výchovně vzdělávací program školní družiny Základní údaje o škole škola Název školy: Základní škola a Mateřská škola Čížová, okres Písek Adresa

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro zájmové vzdělávání - školní družina

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro zájmové vzdělávání - školní družina ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání - školní družina 1 Identifikační údaje... 3 1.1 Název ŠVP... 3 1.2 Údaje o škole... 3 1.3 Zřizovatel... 3 1.4 Platnost dokumentu... 3 2 Charakteristika

Více

Předkladatel: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SVÉBOHOV, okres Šumperk, příspěvková organizace

Předkladatel: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SVÉBOHOV, okres Šumperk, příspěvková organizace Předkladatel: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SVÉBOHOV, okres Šumperk, příspěvková organizace Č. j. 53/2008 Obsah 1) Identifikační údaje školy... 3 2) Charakteristika zařízení... 3 3) Materiální podmínky...

Více

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM školní družiny při Základní škole Pchery, okres Kladno

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM školní družiny při Základní škole Pchery, okres Kladno VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM školní družiny při Základní škole Pchery, okres Kladno č.j. 1/2014 platný od 15.10.2014 schváleno ŠR 14.10.2014 pro období 2015/2016 vypracovala ved. vychovatelka Bc. Ilona

Více

Měsíční plán výchovně-vzdělávací činnosti školní družiny pro školní rok 2011/2012

Měsíční plán výchovně-vzdělávací činnosti školní družiny pro školní rok 2011/2012 Měsíční plán výchovně-vzdělávací činnosti školní družiny pro školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ téma: Naše škola a město - vítáme se a seznamujeme se (řád ŠD) - zásady správného stolování - bezpečná cesta a orientace

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Základní škola Strž E. Krásnohorské 2919 Dvůr Králové nad Labem 544 01 Údaje o škole Název školy: Základní škola Strž Ulice, číslo: E. Krásnohorské 2919 Město: Dvůr

Více

Školní vzdělávací program. školní družiny

Školní vzdělávací program. školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny Zpracovala: Lenka Stonawská Projednán a schválen pedagogickou radou dne 26.8.2013 Školní družina je zřízena dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základní,

Více

Příloha č. 1 k ŠVP ŠD plán činností. 1. Místo, kde žijeme. Rozvíjené kompetence: Tematický okruh: Činnosti. Rozvíjené kompetence

Příloha č. 1 k ŠVP ŠD plán činností. 1. Místo, kde žijeme. Rozvíjené kompetence: Tematický okruh: Činnosti. Rozvíjené kompetence Příloha č. 1 k ŠVP ŠD plán činností Rozvíjené kompetence: 1. Kompetence k učení 2. Kompetence k řešení problémů 3. Komunikativní kompetence 4. Sociální a interpersonální kompetence 5. Občanské kompetence

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Cestou hry a zábavy jdeme spolu za dalším poznáním ŠKOLNÍ DRUŽINA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Cestou hry a zábavy jdeme spolu za dalším poznáním ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škola a Mateřská škola Tečovice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Cestou hry a zábavy jdeme spolu za dalším poznáním ŠKOLNÍ DRUŽINA 1 O B S A H Školní vzdělávací

Více

Plán školní družiny na školní rok 2015/2016

Plán školní družiny na školní rok 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace 5. května 233, 403 32 Povrly Plán školní družiny na školní rok 2015/2016 Zpracovala: Bc. Karla Suková vychovatelka školní

Více

OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ DRUŽINY

OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ, ŽIŽKOVO NÁM. 1 TELEFON: 491 474 082 OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ DRUŽINY 1. ÚVOD 2. PERSONÁLNÍ PODMÍNKY 3. MATERIÁLNÍ PODMÍNKY 4.

Více

Základní škola a mateřská škola, Mikulčice, příspěvková organizace. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro školní družinu. č.j. 0109/2013-3 DUHOVÝ ÚSMĚV

Základní škola a mateřská škola, Mikulčice, příspěvková organizace. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro školní družinu. č.j. 0109/2013-3 DUHOVÝ ÚSMĚV Příloha ŠVP ZV č. 1 Základní škola a mateřská škola, Mikulčice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro školní družinu č.j. 0109/2013-3 DUHOVÝ ÚSMĚV SMĚJEME SE KAŽDÝ DEN 1 2 I. Identifikační

Více

Základní škola a Mateřská škola, Nový Hradec Králové, Pešinova 146

Základní škola a Mateřská škola, Nový Hradec Králové, Pešinova 146 Základní škola a Mateřská škola, Nový Hradec Králové, Pešinova 146 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Školní družina - 2 - 1. Identifikační údaje 1. 1 Předkladatel Škola: Základní škola

Více

Základní a mateřská škola Vejprnice. Jakuba Husníka 527 330 27 Vejprnice tel. 377826213. Školní vzdělávací plán. Školní družina

Základní a mateřská škola Vejprnice. Jakuba Husníka 527 330 27 Vejprnice tel. 377826213. Školní vzdělávací plán. Školní družina Základní a mateřská škola Vejprnice Jakuba Husníka 527 330 27 Vejprnice tel. 377826213 Školní vzdělávací plán Školní družina Motto: Spolu a s úsměvem... Charakteristika ŠD Školní družina je školské zařízení

Více

Člověk a jeho zdraví

Člověk a jeho zdraví Člověk a jeho zdraví Vzdělávací oblast ve ŠD: Poznáváme své tělo Věková hranice: 6 10 let OČ, Při vycházce hovoříme o různých 1,5 odděleních, která můžeme najít ve středisku, v nemocnici, Čteme a vyprávíme

Více

Školní vzdělávací program. školní družiny. při. Základní škole Vysoké Mýto, Javornického

Školní vzdělávací program. školní družiny. při. Základní škole Vysoké Mýto, Javornického Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole Vysoké Mýto, Javornického Platnost dokumentu: od 01.09. 2015 Obsah ŠVP OBSAH ŠVP 1 ŠVP ŠKOLNÍ DRUŽINY 3 1. PREZENTAČNÍ ČÁST 3 1.1 DOKUMENTY 3

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST. ŠKOLA PRO RADOSTč

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST. ŠKOLA PRO RADOSTč ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU č.j. 10/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLY HÝSKOV ŠKOLNÍ 112, HÝSKOV 267 06 TELEFON: 604 942 818 604 549 780 zshyskov@seznam.cz www.zshyskov.cz ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST

Více

Školní vzdělávací program ŠD

Školní vzdělávací program ŠD Školní vzdělávací program ŠD I. Školní vzdělávací program pro ŠKOLNÍ DRUŽINU Název družiny: Školní družina plná pohody Ať je léto nebo zima, v družině je vždycky prima. Po škole sem zajdem rádi, máme tady

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE A MATEŘSKÉ ŠKOLE KŘENOVICE OKRES PŘEROV Hurá do přírody Vypracovala: Jana Baselová Schválila: Mgr. Veronika Gambová, ředitelka školy Školní

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINY DRÁČEK

ŠKOLNÍ DRUŽINY DRÁČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY DRÁČEK MASARYKOVY JUBILEJNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY a MATEŘSKÉ ŠKOLY, ČERNILOV, ŠKOLSKÁ 380 V Černilově 1. 9. 2013 razítko školy: Mgr. David Kubíček, ředitel Obsah ŠVP:

Více

Základní škola Ústí nad Orlicí, Bratří Čapků 1332

Základní škola Ústí nad Orlicí, Bratří Čapků 1332 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola Ústí nad Orlicí, Bratří Čapků 1332 Platnost dokumentu: 2. verze dokumentu je platná od 5. 9. 2012 pod č. j. 115/2012/Re (projednána a schválena

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny 1 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy: Základní a mateřská škola Tršice, okres Olomouc, příspěvková organizace Adresa školy: Tršice 183, 783 57 Tršice Ředitelka školy:

Více

Školní družina při ZŠ Liptál

Školní družina při ZŠ Liptál Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní družina při ZŠ Liptál Verze č. III Platnost od: 1.9. 2015 Zpracovala: Petra Pilná vychovatelka Charakteristika ŠVP pro ŠD vychází z ŠVP ZŠ Liptál,

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Č. j.: Spisový a skartační znak: Základní škola ZaHRAda, Hornická 900, 666 03 Tišnov, místo vzdělávání Riegrova 312, 666 01 Tišnov Školní vzdělávací program školní družiny Datum Podpis Vydává Schválil

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ Moskevská 29 Praha 10

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ Moskevská 29 Praha 10 ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ Moskevská 29 Praha 10 Školní vzdělávací program školní družiny zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu základního vzdělávání Identifikační údaje Adresa školy: Moskevská

Více

Kouzelný domeček NUDA TA NÁS NEBAVÍ, DRUŽINA NÁS ZABAVÍ! Pohádky a vyprávění, soutěžení nad to není. A pak hurá do přírody užít si i trochu vody.

Kouzelný domeček NUDA TA NÁS NEBAVÍ, DRUŽINA NÁS ZABAVÍ! Pohádky a vyprávění, soutěžení nad to není. A pak hurá do přírody užít si i trochu vody. Kouzelný domeček Už tu máme znenadání domek krásný k pohledání. Děti pojďte na chviličku, hrát si s tužkou na honičku. Kdo má papír, barvy rád ať jde s námi malovat. Koho barvy nebaví, jinak se tu zabaví.

Více

Školní vzdělávací program zájmového vzdělávání

Školní vzdělávací program zájmového vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Mikulůvka, okres Vsetín Mikulůvka 42, 756 24 Bystřička Školní vzdělávací program zájmového vzdělávání Motto: DRUŢINKA PLNÁ POHODY 1. Struktura vzdělávacího programu školní

Více

Školní družina DRÁČCI

Školní družina DRÁČCI Masarykova základní škola a mateřská škola Žalhostice, příspěvková organizace, okres Litoměřice Školní družina DRÁČCI 1 Obsah 1. Identifikační údaje 2 2. Charakteristika školní družiny 4 2.1.Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA V POHODĚ. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA V POHODĚ. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA V POHODĚ Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace 1. Identifikační údaje Předkladatel: Základní škola: Základní

Více

Základní škola Opatovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Opatovice 66, 664 61 Rajhrad. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Základní škola Opatovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Opatovice 66, 664 61 Rajhrad. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola Opatovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Opatovice 66, 664 61 Rajhrad Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Škola pro život 1. Identifikační údaje Název programu:

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠVP PROGRAM ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ DRUŽINĚ MOZAIKA. Základní škola a mateřská škola TĚŠANY

ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠVP PROGRAM ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ DRUŽINĚ MOZAIKA. Základní škola a mateřská škola TĚŠANY ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠVP PROGRAM ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ MOZAIKA Základní škola a mateřská škola TĚŠANY Základní škola a mateřská škola Těšany, Těšany 305, 664 54 Str. 1 1. Identifikační údaje

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Soukromá střední a základní škola (1.KŠPA) Praha s.r.o. Pernerova 383/29 186 00 Praha 8 - Karlín Školní vzdělávací program pro Školní družinu Zpracoval: kolektiv pedagogických pracovníků Soukromé střední

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace MOTTO: PLNÉ ÚLY, SPOUSTA HER, DO DRUŽINY ZAVÍTEJ! IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Údaje o

Více

2. Bezpečná cesta do školy Školní řád Seznamujeme se s prostory školy Dbáme na hygienu a správné stolování

2. Bezpečná cesta do školy Školní řád Seznamujeme se s prostory školy Dbáme na hygienu a správné stolování Září 1. Zahájení školního roku 2015 2016 Zážitky z prázdnin Představujeme se Aktivní odpočinek (na hřišti) Bezpečnost ve ŠD a venku 2. Bezpečná cesta do školy Školní řád Seznamujeme se s prostory školy

Více

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích Pražská ul.č.168, Pyšely, PSČ 251 67, okr. Benešov, tel.: 323 647 215, E-mail: zspysely@zspysely.cz, www.zspysely.estranky.cz Školní vzdělávací program pro školní

Více

Školní vzdělávací program školní družiny (2)

Školní vzdělávací program školní družiny (2) Základní škola Nový Jičín, Jubilejní 3 http://www.zsjubilejni.cz, tel.: 556 708 066, e-mail: skola@zsjubilejni.cz ŠD - pracoviště Jubilejní 3 (4 odd.), ŠD pracoviště Dlouhá 56 (3 odd.) Školní vzdělávací

Více

Základní škola Valtice. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Motto: Škola pro každého, škola pro všechny

Základní škola Valtice. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Motto: Škola pro každého, škola pro všechny Základní škola Valtice Školní vzdělávací program pro školní družinu Motto: Škola pro každého, škola pro všechny Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika zařízení... 4 3. Cíle zájmového vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program pro ŠD a ŠK

Školní vzdělávací program pro ŠD a ŠK Školní vzdělávací program pro ŠD a ŠK Školní družina při ZŠ praktické, 1. máje 59, 411 45 Úštěk Název ŠVP: Klíč Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání s úpravami pro žáky s lehkým mentálním

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

Základní škola, Praktická škola a Mateřská škola Moskevská 679, Česká Lípa Školní vzdělávací program školní družiny

Základní škola, Praktická škola a Mateřská škola Moskevská 679, Česká Lípa Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola, Praktická škola a Mateřská škola Moskevská 679, Česká Lípa Školní vzdělávací program školní družiny Č.j.: ZSMSCL 561/10 Schváleno školskou radou dne : 9.10. 2010 Projednáno pedagogickou

Více

Základní škola T. G. Masaryka Borohrádek. Školní vzdělávací program pro školní družinu

Základní škola T. G. Masaryka Borohrádek. Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola T. G. Masaryka Borohrádek Školní vzdělávací program pro školní družinu 1. Identifikační údaje Název školy: Základní škola T. G. Masaryka Adresa: T. G. Masaryka 396, 517 24 Borohrádek Ředitelka:

Více

Školní družina při ZŠ Příbor, Jičínská 486

Školní družina při ZŠ Příbor, Jičínská 486 Školní družina při ZŠ Příbor, Jičínská 486 BAREVNÁ OKNA ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní družina ul. Sv. Čecha 565 Příbor 742 58 tel. 556 725 595 Naše školní družina má vlastní domek se zahradou. Z toho vychází i

Více

ŠVP ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní vzdělávací program pro Školní družinu

ŠVP ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní vzdělávací program pro Školní družinu ŠVP ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní družina při Základní škole Vintířov, okres Sokolov 1 Obsah: 1. Charakteristika ŠD 2. Cíle ŠD 3. Výchovné kompetence 4. Obsah vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Školní družina. Základní škole Praha 10 Švehlova 12/2900

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Školní družina. Základní škole Praha 10 Švehlova 12/2900 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Školní družina při Základní škole Praha 10 Švehlova 12/2900 OBSAH: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika ŠD 3. Konkrétní cíle vzdělávání 4. Formy a obsah

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu při Základní škole a Mateřské škole v Rosovicích

Školní vzdělávací program pro školní družinu při Základní škole a Mateřské škole v Rosovicích Školní vzdělávací program pro školní družinu při Základní škole a Mateřské škole v Rosovicích č. j. 105/2015 Vypracovala: Lada Kumherová 1. I. Identifikační údaje Základní škola a Mateřská škola Rosovice

Více

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu :

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu : Charakteristika ŠVP Mateřská škola je celodenní mateřskou školou, jejímž cílem je příprava dětí do života a na základní školu. Vzdělání je uskutečňováno ve všech činnostech v průběhu celého dne. Probíhá

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ DRUŽINA - důležitý výchovný partner rodiny a školy - plní vzdělávací cíle, rozvíjí specifické nadání dětí

Více

Vzdělávací program školní družiny Klidné, spokojené děti ve zdravé školní družině.

Vzdělávací program školní družiny Klidné, spokojené děti ve zdravé školní družině. Klidné, spokojené děti ve zdravé školní družině. Zpracovala: Jana Trefilíková, vedoucí vychovatelka V Uherském Hradišti Mařaticích dne 28. 8. 2007 MOTTO: V naší družině je vždy smíchu dost, není tu však

Více

(platnost ŠVP ZČ ŠD od 1. 9. 2008, 2. verze platná od 1. 9. 2011)

(platnost ŠVP ZČ ŠD od 1. 9. 2008, 2. verze platná od 1. 9. 2011) Strana :: 1 /27 (platnost ŠVP ZČ ŠD od 1. 9. 2008, 2. verze platná od 1. 9. 2011) Zpracoval Schválil Funkce Koordinátor tvorby ŠVP Ředitel školy Jméno Mgr. Kateřina Dufková PaedDr.. Jaroslav Martanovič

Více

Všemi smysly, rozumem a srdcem

Všemi smysly, rozumem a srdcem Základní škola sv. Augustina ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINY ADEODATUS Všemi smysly, rozumem a srdcem Motto: Povinnost učit je důsledek lásky k lidem; povinnost učit se je důsledkem lásky

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. Školní družina při Základní škole a mateřské škole, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. Školní družina při Základní škole a mateřské škole, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25. Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole a mateřské škole, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25. 1 Obsah 1) Identifikační údaje školní družiny 2) Konkrétní cíle vzdělávání

Více

Základní škola a mateřská škola Huntířov ROK SE ŠKOLNÍ DRUŽINOU

Základní škola a mateřská škola Huntířov ROK SE ŠKOLNÍ DRUŽINOU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ PLATNOST OD 1. ZÁŘÍ 2011 Obsah 1.1 Identifikační údaje...2 1.2 Charakteristika zařízení...3 1.3 Konkrétní cíle vzdělávání...3 1.4 Délka

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. při ZŠ Mšeno

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. při ZŠ Mšeno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ Mšeno 1. Identifikační údaje Základní škola Mšeno, okres Mělník, Boleslavská 360, 277 35 Mšeno 1.1. Název školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a mateřské škole, Předměřice nad Labem, okres Hradce Králové

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a mateřské škole, Předměřice nad Labem, okres Hradce Králové Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a mateřské škole, Předměřice nad Labem, okres Hradce Králové Charakteristika školy a školní družiny Od 1. ledna 2003 je základní škola právním

Více

Příloha ŠVP č. Přehled změn platných od 1. 9. 2015. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola s rozhledem

Příloha ŠVP č. Přehled změn platných od 1. 9. 2015. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola s rozhledem Příloha ŠVP č. Přehled změn platných od 1. 9. 2015 Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola s rozhledem Údaje o škole Název: Sídlo: Internetové stránky: Základní škola, Nový Hrádek,

Více

ROK S PEJSKEM A KOČIČKOU

ROK S PEJSKEM A KOČIČKOU ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOHUSLAVA REYNKA, LÍPA Školní rok 2015 / 2016 TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDA MYŠIČKY ROK S PEJSKEM A KOČIČKOU pí. učitelky Radka Bártíková Miroslava Krpálková TŘÍDA MYŠIČKY

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Barevná škola ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ POLEŠOVICE ŠKOLNÍ DRUŽINA 1 Identifikační údaje... 3 1.1 Název ŠVP... 3 1.2 Údaje o škole... 3 1.3 Zřizovatel... 3 1.4 Platnost dokumentu...

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. Každý po svém, ale spolu. Motivační název ŠVP ŠD:

Školní vzdělávací program pro školní družinu. Každý po svém, ale spolu. Motivační název ŠVP ŠD: Školní vzdělávací program pro školní družinu Motivační název ŠVP ŠD: Každý po svém, ale spolu Předkladatel Adresa školy Základní škola a Mateřská škola, Vysoké Veselí, okres Jičín ZŠ a MŠ Vysoké Veselí,

Více

PLÁN VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ TYKADLÁČKŮV ROK Dětská skupina Tykadýlko Platnost programu: 1. 6. 2016 1. 6. 2017

PLÁN VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ TYKADLÁČKŮV ROK Dětská skupina Tykadýlko Platnost programu: 1. 6. 2016 1. 6. 2017 1 PLÁN VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ TYKADLÁČKŮV ROK Dětská skupina Tykadýlko Platnost programu: 1. 6. 2016 1. 6. 2017 1. Obecná charakteristika dětské skupiny Tykadýlko Dětská skupina má zázemí v budově Centra

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Číslo jednací 14-37-2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZAVLEKOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ 1. Identifikační údaje Předkladatel ŠVP: Základní škola a mateřská škola Zavlekov Zavlekov

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Náš svět 1. období 1. ročník Očekávané výstupy předmětu Na konci 1. období základního vzdělávání žák: MÍSTO, KDE ŽIJEME 1. vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště

Více

BAREVNÁ ŠKOLKA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA RYNHOLEC

BAREVNÁ ŠKOLKA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA RYNHOLEC BAREVNÁ ŠKOLKA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA RYNHOLEC OBSAH: 1. Identifikační údaje o MŠ 2. Obecná charakteristika školy 3. Podmínky ke vzdělávání 4. Organizace vzdělávání 5. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŢINU ZŠ ŢENKLAVA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŢINU ZŠ ŢENKLAVA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŢINU ZŠ ŢENKLAVA Máme rádi pohyb nuda je nám cizí Zpracovala Radmila Ţigová Obsah 1. Identifikační údaje o školní druţině 3 2. Charakteristika školní druţiny 3 3.

Více

Plán práce školní družiny na šk.rok 2010/2011

Plán práce školní družiny na šk.rok 2010/2011 Plán práce školní družiny na šk.rok 2010/2011 Celoroční projekty - Barevně vyšitý svět - ZÁŘÍ Motto měsíce: Barvy podzimu - seznámení žáků s řádem ŠD - poučení o chování ve školní družině, školní jídelně;

Více

Školní vzdělávací program. Školní družina při Základní škole a Mateřské škole Bílovice

Školní vzdělávací program. Školní družina při Základní škole a Mateřské škole Bílovice Školní vzdělávací program Školní družina při Základní škole a Mateřské škole Bílovice Školní družina při Základní škole a Mateřské škole Bílovice 2 OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 VZDĚLÁVACÍ OBDOBÍ...

Více

Školní vzdělávací program. SPOLU ZA POZNÁNÍM A VĚDĚNÍM Školní družiny při Základní a mateřské škole Sedlec-Prčice

Školní vzdělávací program. SPOLU ZA POZNÁNÍM A VĚDĚNÍM Školní družiny při Základní a mateřské škole Sedlec-Prčice Školní vzdělávací program SPOLU ZA POZNÁNÍM A VĚDĚNÍM Školní družiny při Základní a mateřské škole Sedlec-Prčice Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika 3. Materiální a personální podmínky 4.

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole ve Tvrdonicích Kostická 98, Tvrdonice 691 53 Školní vzdělávací program pro školní družinu ŠKOLA DO NEPOHODY 1 OBSAH: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika zařízení

Více

Školní vzdělávací program PAVLOVICKÁ ŠKOLA. Školní družina. při ZŠ Vrchlického 262/17, Liberec 13. Platnost dokumentu od 1.9.

Školní vzdělávací program PAVLOVICKÁ ŠKOLA. Školní družina. při ZŠ Vrchlického 262/17, Liberec 13. Platnost dokumentu od 1.9. Školní vzdělávací program PAVLOVICKÁ ŠKOLA Školní družina při ZŠ Vrchlického 262/17, Liberec 13 Platnost dokumentu od 1.9.2010-1- I. Identifikační údaje: Základní škola: Základní škola Vrchlického, Liberec

Více

Jak cestuje kapka vody

Jak cestuje kapka vody Jak cestuje kapka vody Cíl: porozumění významu vody pro člověka a celou přírodu, pochopení koloběhu vody v přírodě, vychovávat k ochraně přírody Obsah: formou pohádky seznámení s koloběhem vody v přírodě,

Více

Základní škola Karla staršího ze Žerotína Bludov Školní vzdělávací program pro školní klub

Základní škola Karla staršího ze Žerotína Bludov Školní vzdělávací program pro školní klub Základní škola Karla staršího ze Žerotína Bludov Školní vzdělávací program pro školní klub Platnost od 1.9.2009 Mgr. Ilona Křivohlávková ředitelka školy 1 2 Obsah: 1. Identifikační údaje...5 2. Charakteristika

Více

Školní družina při Základní škole Brigádníků Praha 10 Strašnice VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

Školní družina při Základní škole Brigádníků Praha 10 Strašnice VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní družina při Základní škole Brigádníků Praha 10 Strašnice VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Alena Polanská ředitelka školy Milena Dvořáková vedoucí ŠD Úvod Školní družina je zřízena podle

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný M: Škola, cesta do školy Žák: - popíše cestu do školy, orientuje se ve škole - organizace dne ve škole - jednání s dospělými (ředitel, učitelé, vychovatelé) - bezpečná

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2 Dokument č. 22.04 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: RGaZS/128/2011 Spisový znak: 1.1.1 Skartační znak: A10 Vypracoval:

Více

Č. j.: 061-286/98-1041 Inspektorát č 6 - Ústí nad Labem INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Hajmová Jaroslava Městský úřad Louny ŠÚ Louny

Č. j.: 061-286/98-1041 Inspektorát č 6 - Ústí nad Labem INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Hajmová Jaroslava Městský úřad Louny ŠÚ Louny Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 061-286/98-1041 Inspektorát č 6 - Ústí nad Labem Signatura: vf3as103 Okresní pracoviště Chomutov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Mateřská škola Louny,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JOSEFA HLÁVKY PŘEŠTICE ŠKOLNÍ DRUŽINA TEMATICKÝ PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠD DUHOVÝ ROK VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JOSEFA HLÁVKY PŘEŠTICE ŠKOLNÍ DRUŽINA TEMATICKÝ PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠD DUHOVÝ ROK VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JOSEFA HLÁVKY PŘEŠTICE ŠKOLNÍ DRUŽINA TEMATICKÝ PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠD DUHOVÝ ROK VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Hurá do duhové školní družiny Podzim- září, říjen, listopad Tematické okruhy - duhová

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny MOTTO: Nejlepší investicí do dětí je čas, který jim věnujeme Projednáno v PR dne: 16. 3. 2016 Schválil: Ing. Jaroslav Kindl Platnost: od 16. 3. 2016 Č.j.: 225/2016

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j.: ČŠIS-2648/11-S. Mateřská škola Tuřany, okres Kladno. Tuřany 125, 273 79 Tuřany

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j.: ČŠIS-2648/11-S. Mateřská škola Tuřany, okres Kladno. Tuřany 125, 273 79 Tuřany Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: IČ: 75 033 135 Identifikátor: 600 044 025 Právní forma: Zastoupená: Mateřská škola

Více

Školní vzdělávací program v zájmovém vzdělávání. Čtyřlístek a my

Školní vzdělávací program v zájmovém vzdělávání. Čtyřlístek a my Školní vzdělávací program v zájmovém vzdělávání a my Obsah Obsah..str.2 1. Identifikační údaje.str.3 2. Charakteristika školy str.4 3. Obecná charakteristika školní družiny.. str.7 4. Podmínky školní družiny.

Více

Uvedení do celoročního družinového projektu JSME NÁMOŘNÍCI A OBEPLUJEME CELÝ SVĚT. Námořnický zákoník. Vyplouváme.

Uvedení do celoročního družinového projektu JSME NÁMOŘNÍCI A OBEPLUJEME CELÝ SVĚT. Námořnický zákoník. Vyplouváme. Tematický plán Školní rok: 2015/2016 Vychovatelka: Plescherová Jitka, Bc. Lenka Mülerová Téma: JSME NÁMOŘNÍCI A OBEPLUJEME CELÝ SVĚT Časový plán pomůcky, učební materiály, ZÁŘÍ Ostrov moudrosti Sociální

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2013 2014 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2013 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

1 Identifikační údaje

1 Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA KAMARÁDI OBJEVUJÍ SVĚT ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, STAŇKOVA 14 1 Identifikační údaje 1.1 Název školního vzdělávacího

Více

Uvedení do celoročního družinového projektu TAJEMSTVÍ KLÍČŮ. Seznámení se s novým kolektivem, prostředím a pravidly. Povídání o prázdninách

Uvedení do celoročního družinového projektu TAJEMSTVÍ KLÍČŮ. Seznámení se s novým kolektivem, prostředím a pravidly. Povídání o prázdninách Tematický plán Školní rok: 2015/2016 Vychovatel: Jakub Mlad, Iva Svobodová Téma: TAJEMSTVÍ KLÍČŮ Časový plán pomůcky, učební materiály, ZÁŘÍ ke kamarádské družince Sociální dětí: Umění jednat, Morální

Více

Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA

Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA I. Charakteristika školní družiny Školní družina slouží k výchově, vzdělávání, přípravě

Více

5.7. P rvouka 5.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 5.7.2. Začlenění průřezových témat 5.7.3. Zaměření na klíčové kompetence

5.7. P rvouka 5.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 5.7.2. Začlenění průřezových témat 5.7.3. Zaměření na klíčové kompetence 5.7. Prvouka obsah stránka 5.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.7.2. Začlenění průřezových témat 2 5.7.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.7.4. Formy a metody práce 3 5.7.5. Způsoby, formy

Více

Měsíční plán výchovně-vzdělávací činnosti školní družiny pro školní rok 2014/2015

Měsíční plán výchovně-vzdělávací činnosti školní družiny pro školní rok 2014/2015 Měsíční plán výchovně-vzdělávací činnosti školní družiny pro školní rok 2014/2015 ZÁŘÍ téma: Naše škola a její okolí - vítáme se a seznamujeme se - řád ŠD a pravidla oddělení - zásady správného stolování

Více

Školní družina Základní škola a Mateřská škola Bratronice, okres Kladno Bratronice 76 273 63

Školní družina Základní škola a Mateřská škola Bratronice, okres Kladno Bratronice 76 273 63 Školní družina Základní škola a Mateřská škola Bratronice, okres Kladno Bratronice 76 273 63 Platnost: od 1.9.2015 do šk.roku 2019/2020 č.j. 01-09/2015 Ředitel(ka) školy: Razítko: Hlavní vychovatel(ka):

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Božena Drtinová

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Božena Drtinová Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 035 118/99-1032 Signatura: vc3as112 Oblastní pracoviště č.02 Střední Čechy Okresní pracoviště: Mělník INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola Školní 226 277 31

Více

Školní vzdělávací program ve školní družině

Školní vzdělávací program ve školní družině Školní vzdělávací program ve školní družině Identifikační údaje Adresa: Základní škola a Mateřská škola Dobrovice Komenského 46, 294 41 Dobrovice příspěvková organizace Ředitelka školy: Ing. Jana Čejková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 Zpráva obsahuje část: Mateřská škola V Praze dne 18. 9. 2013

Více

Program enviromentální vzdělávání, výchovy a osvěty plán EVVO (1. 9. 2013)

Program enviromentální vzdělávání, výchovy a osvěty plán EVVO (1. 9. 2013) Program enviromentální vzdělávání, výchovy a osvěty plán EVVO (1. 9. 2013) ZŠ a MŠ Dolní Olešnice, okres Trutnov, příspěvková organizace Cílem EVVO je vytváření pozitivních postojů k životnímu prostředí,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník: 3. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník: 3. Očekávané výstupy RVP ZV Ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, přesahy vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. 3.1 Obecné směřování školy vize

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. 3.1 Obecné směřování školy vize 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Obecné směřování školy vize Výchovně vzdělávací péči zaměřujeme především na děti s těžkým zdravotním postižením, a to zejména sluchovým, autismem

Více

1. Identifikační údaje

1. Identifikační údaje 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ZŠ J.A. Komenského a MŠ Brno pro základní vzdělávání 2. verze Předkladatel: název školy ZŠ J.A. Komenského a MŠ Brno adresa školy náměstí Republiky 10,

Více

Vlastivěda 4. ročník Vzdělávací obsah

Vlastivěda 4. ročník Vzdělávací obsah Vlastivěda 4. ročník Časový Září Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Místo, kde žijeme Škola a život ve škole Naše škola Orientace ve školní budově, okolí školy Chování a

Více

Ekosystém les vycházka 6.,7.tř. Vocílková B.,Jakešová Ptáci Výukový program Ikaros žáci školy všichni

Ekosystém les vycházka 6.,7.tř. Vocílková B.,Jakešová Ptáci Výukový program Ikaros žáci školy všichni Roční realizační plán EVVO pro školní rok 2013/2014 Měsíc Název akce/téma Forma Cílová skupina Akci koordinuje Návaznost na oddíl A, dlouhodobý a dílčí cíl Září Integrace environmentální výchovy do jednotlivých

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Martina Toťová Obec Struhařov ŠÚ Praha východ. Božena Drtinová

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Martina Toťová Obec Struhařov ŠÚ Praha východ. Božena Drtinová Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 035 004/99 1032 Signatura: vc5as105 Oblastní pracoviště č.3 Praha východ Okresní pracoviště Praha východ INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola Struhařov Mnichovická179

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 065 365/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 065 365/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 065 365/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 Signatura: bf6as111 Okresní pracoviště Ústí nad Labem INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: 46. mateřská škola Ústí nad Labem, Vinařská

Více

ŠVP ŠD. Specifičnost ŠD: Obsah zájmového vzdělávání

ŠVP ŠD. Specifičnost ŠD: Obsah zájmového vzdělávání ŠVP ŠD je řízeno podle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon ), řídí se podle vyhlášky MŠMT č. 74/2005 Sb. O zájmovém vzdělávání.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HORNÍ HEŘMANICE ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014. Základní charakteristika školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HORNÍ HEŘMANICE ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014. Základní charakteristika školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HORNÍ HEŘMANICE ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní charakteristika školy NÁZEV: Základní škola a Mateřská škola Horní Heřmanice, okres Ústí nad Orlicí

Více