ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Základní škola Koloveč, Sportovní 307

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Základní škola Koloveč, Sportovní 307"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola Koloveč, Sportovní 307 1

2 Obsah: 1. Charakteristika Personální podmínky Materiální podmínky Ekonomické podmínky Podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví 2. Teoretická část Formy zájmového vzdělávání Metody výchovně vzdělávací činnosti Cíle výchovně vzdělávací činnosti Výchovně vzdělávací obsahy Výchovně vzdělávací práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 3. Praktická část Plán činnosti školní družiny Dodatek k praktické části 2

3 1 Charakteristika: Školní družina (ŠD) pracuje při Základní škole v Kolovči. ŠD navštěvují jen žáci prvního stupně. Má dvě oddělení, z toho jedno oddělení funguje jen v odpoledních hodinách (11,45-15,30) v pondělí,v úterý a ve čtvrtek. Druhé oddělení je pro žáky otevřeno ráno od 6,45-8,15 a odpoledne od 11,45-16,00 po celý týden. Zákonný zástupce je povinen za svého přihlášeného žáka uhradit školní družině za každé pololetí 250 kč. ŠD vykonává činnost ve dnech školního vyučování a o školních prázdninách. Po projednání s ředitelem se může činnost školní družiny přerušit v době školních prázdnin. ŠD může vykonávat činnost pro účastníky a jejich zákonné zástupce i ve dnech pracovního volna. O přijetí žáka do školní družiny, s pravidelnou výchovně vzdělávací a zájmovou činností, se rozhoduje na základě písemné přihlášky, jejíž součástí je písemné sdělení zákonných zástupců účastníka o rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníka z družiny. Počet zapsaných dětí musí souhlasit s počtem zápisových lístků. Vychovatel je povinen vést příslušnou dokumentaci tj.třídní knihu a zápisní lístky. ŠD se plní nejvýše do počtu 30 žáků. Docházka zapsaných žáků je povinná a k ukončení docházky je potřeba písemné vyjádření zákonného zástupce žáka. Nepřítomnost se musí doložit písemnou omluvenkou podepsanou zákonným zástupcem. Žáci jsou povinni řídit se vnitřním řádem školy a školní družiny Personální podmínky: Práce ve školní družině je vedena vychovatelkami, jejichž vzdělání je odpovídající pro toto zaměstnání. Vychovatelky navštěvují pedagogické rady a účastní se různých seminářů a školení pro vzdělávání pedagogických pracovníků Materiální podmínky: Školní družina má 2 oddělení, z toho každé má jednu místnost. Vybavenost se každým rokem rozšiřuje o nové pomůcky, pracovní materiály, hračky, stolní a didaktické hry. Je zde k dispozici i video a CD přehrávač. K zájmové činnosti se může využívat školní kuchyňka, počítačová učebna, tělocvična, hala a různé hudební a doprovodné nástroje. Pro pohybové hry a vycházky je zde ideální venkovní prostředí a okolí školy Ekonomické podmínky: Součást vnitřního řádu Podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví: Při nástupu do školní družiny jsou všechny děti i jejich zákonní zástupci seznámeni s vnitřním řádem školy a školní družiny. Děti jsou průběžně poučované o bezpečnosti při všech aktivitách, které se konají ve školní družině a jejich přilehlých prostorách(šatny, WC, chodby,zahrady,..). Pokud opouštějí z nějakého důvodu prostory školní družiny, musí o tom být vychovatelka informována. Je nutné dbát bezpečnosti i při přesunu na oběd. Děti odchází z družiny dle uvedení v přihlášce. Pokud odchází sám v jiný čas, než je dáno v přihlášce, musí donést písemnou omluvenku s datumem, s časem odchodu a s podpisem zákonného zástupce. Povinností vychovatelek je zamezit nežádoucím způsobům chování- šikana, hrubé chování. 3

4 2 Teoretická část: Hlavním úkolem výchovně vzdělávací činnosti ŠD je doplňovat, upevňovat a ozvláštňovat výchovně vzdělávací obsah práce ZŠ a rodinnou výchovu. Napomáhat nejmladším žákům v plynulé adaptaci na školu. Dětem zajišťovat prostředí vhodné pro jejich psychický a fyzický vývoj, s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů k jeho aktivnímu rozvoji a učení. Vést děti k efektivnímu odpočinku po školní námaze, naučit je rekreovat se, obnovit síly. Obsah činností ŠD doplňuje a rozšiřuje, nenásilnou a zábavnou formou, znalosti, dovednosti a dosavadní zkušenosti dětí. Pomáhá dětem aplikovat získané vědomosti ze ZŠ do reálného světa. Přibližuje dítěti život ve společnosti ostatních i normy a hodnoty touto společností uznávané. Věnuje se dítěti jako individuu s ohledem na věkové a individuální zvláštnosti každého dítěte. Kultivuje sociální vztahy mezi dětmi, vyhraňuje a prohlubuje jejich mravní cítění a pomáhá jej začleňovat do společnosti Formy zájmového vzdělávání: Školní družina zajišťuje pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činnost. Tato činnost se dělí na: odpočinkovou zájmovou rekreační přípravu na vyučování- která je především zastoupena didaktickými hrami Metody výchovně vzdělávací činnosti: Důležité je volit metody, které přirozeným způsobem podporují dětskou zvídavost a potřebu objevovat, podněcovat radost dítěte z učení, jeho přirozený zájem poznávat nové, získávat zkušenosti a ovládat další, pro dítě i nové, dovednosti. Zároveň dát dítěti prostor pro vlastní seberealizaci. Vychovatel si musí být vědom toho, že základem práce ve ŠD je hra, která činí žáka svobodným z hlediska výběru prostředků k dosažení cíle a spolužáků a dává prostor pro rozvoj všech jeho stránek osobnosti. Vhodné jsou metody situačního, prožitkového a kooperativního učení hrou. Významnou roli však hraje i metoda spontánního sociálního učení, založeného na principu přirozené nápodoby. Je tudíž potřeba poskytnout dítěti takové vzory chování a postojů, které jsou vhodné k nápodobě a přejímání. Zvolené metody musí odpovídat věkovým a individuálním zvláštnostem dětí. Měly by zajišťovat postup od mnohostranného smyslového nazírání předmětů nebo jevů skutečnosti přes analyticko- syntetickou činnost myšlení, k utváření jasných představ. Metody práce ve ŠD by měly přispívat k rozvoji citových vlastností dětí. Je také vhodné využívat metod motivačních. Z metod vedoucích k vyvozování nového by měly převažovat metody smyslového nazíránípozorování, pokus, metody manipulace s předměty didaktická hra a samostatná práce. Důležité jsou také metody praktických prací. Z hlediska volby metod práce vychovatele směrem k dítěti je podstatná metoda citlivého hodnocení žákovy práce ve spojení s průběžnou kontrolou. 4

5 Cíle výchovně vzdělávací činnosti: Při vytyčování cílů výchovného a vzdělávacího působení, musí mít vychovatel na zřeteli věkovou skupinu k ní jsou cíle vázány, ale i individuální zvláštnosti každého jedince. Vychovatel by měl kombinovat cíle krátkodobé i dlouhodobé. Dále by měl volit vhodnou motivaci k dosažení cíle, jako dynamický proces podněcování a řízení činnosti. Využívat jejich zvědavost jako nejpřirozenější motivační činitel. Zadaptovat se na školu- nejmladší žáci. Učit se efektivně odpočívat a obnovovat síly. Získávat, doplňovat a uplatňovat znalosti o životním prostředí a jeho ochraně. Dbát o bezpečnost a ochranu zdraví, vytvářet představu o zdravém životním stylu. Pochopit a uplatňovat zásady demokracie, získávat odpovědnost a smysl pro sociální soudržnost a znát svá práva a povinnosti. Pochopit princip rovnosti žen a mužů, rasových skupin a národů ve společnosti, objasnit význam slova rasismus. Utvářet vědomí národní a státní příslušnosti. Respektovat etnickou, národnostní, kulturní, náboženskou a jazykovou identitu druhých Výchovně vzdělávací obsahy : A. Vychovatel z hlediska biologického rozvoje dítěte vede děti k: upevňování návyků správného držení těla, odstraňování špatných návyků rozšiřování vědomostí o škodlivosti drog, alkoholu a kouření, o nemoci AIDS v rozsahu odpovídajícímu věku dětí B. Z hlediska psychického rozvoje: rozumový rozvoj-získávání praktických zkušeností, samostatnému výběru a třídění informací, kultivování zájmů citový rozvoj- citové vztahy ke společnosti i životnímu prostředí, vyjádření mezilidských vztahů, k rozvoji vyšších citů, ovládání a kultivaci citových projevů volní rozvoj- potlačování impulsivního jednání, samostatnosti, překonávání překážek a nechuti k činnosti C. Z hlediska sociálního rozvoje: pěstuje schopnost prožívat kladné vztahy k lidem učí sociálním návykům, uvědomění si svého postavení v různých sociálních skupinách vede děti k rozvoji řeči a schopnosti komunikovat, ohleduplnosti k mladším, úctě k dospělým, ke spolupráci, pomoci, odpovědnosti vede k poznávání kulturních hodnota tradic a utváření vědomí národní a státní příslušnosti, zásad demokracie 5

6 Výchovně vzdělávací práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami: obtíže v chování- mnohé obtíže se zlepší, dostane-li se dítě do pravidelného výchovného režimu, jsou-li na něj kladeny jasné a přiměřené požadavky a je-li jejich plnění soustavně kontrolováno, při přetrvávajících obtížích je třeba přimět dítě k vlastní iniciativě, získat jeho důvěru a ochotu ke spolupráci, v mnohém je pak třeba získat ke spolupráci i rodinu dítěte u poruch postihujících somatickou stránku, smyslové orgány a mentální úroveň je nutné speciálně výchovné působení zaměřené na rehabilitaci a kompenzaci a na úpravu sociálních vztahů postiženého dítěte výchovné a výukové obtíže a poruchy- vychovatel takového žáka zapojuje do všech činností, ale bere v úvahu konkrétní obtíž, poruchu u psychických poruch musí vychovatel přistupovat k žákovi nenásilně a individuálně, má možnosti preventivního působení 6

7 3 Praktická část Plán činnosti ve školní družině: 1) PODZIM- ZÁŘÍ, ŘÍJEN, LISTOPAD a) náměty pro odpočinkovou činnost: odpočinek na koberci poslech pohádek, hudby rozhovory s dětmi vyprávění, četba stolní, společenské hry b) náměty pro rekreační činnost: denní vycházky, hry v přírodě, hry na hřišti, v tělocvičně, v hale tělovýchovné chvilky-správné držení těla, zdravotní gymnastika, pohybové hry se zpěvem, dětské lidové tance tvořivé hry- tématické, dramatizující- loutky, konstruktivní- stavebnice denní vycházky- ochrana zdraví, rozšíření poznatků z prvouky c) náměty pro zájmové činnosti: pracovně- technická: o náměty: bezpečnost a hygiena práce, třídění odpadu, udržování ŠD o činnosti: výrobky z drobného a přírodního materiálu,modelování ovoce, práce z papíru, tiskátka z brambor, zdobení draka, práce s textilem přírodovědná: o náměty: změny v přírodě, podzimní květiny, rozlišování listnatých a jehličnatých stromů podle listů a plodů, sklizeň plodin, druhy ovoce, zeleniny, ochrana přírody, optické klany v přírodě, základy péče o zvířata chovaná v bytě o činnosti: pozorování změn v přírodě, sběr podzimních květin a listů, sběr plodů pro zvěř na zimu, péče o pokojové rostliny, rozlišování zvuků v přírodě, sklizeň plodin, poznávání stromů podle listů, ovoce podle chuti, druhy zeleniny a jejich využití, drobná práce na zahradě, hrabání listí, sběr lesních plodů a hub společensko-vědní: o náměty: symbol státní vlajky, státní znak, projev úcty ke státním symbolům, významné datumy ,28.9., o činnosti: vytvoření výstavky, nebo nějakého přehledu 7

8 esteticko- výchovná: o náměty: lidové veselice, dožínky, význam lidových zábav, domácí práce, péče o vlastní vzhled o činnosti: malování,a pouštění draků, vytrhávání, koláže, modelování, hravé činnosti s barvou, práce s listy a plody, tiskání, malování, lepení, kreslení na asfalt, ilustrace k pohádce, dramatizace pohádek, popěvky, hudební pohybové hry, zpěv písní, poslech hudby tělovýchovná: o náměty:sportovci a sporty, smysl sportu, pravidla, sportovní chování FAIR PLAY, význam správného dýchání o činnosti: hry s míčem, švihadlem, koulení, chytání, házení, soutěže, atletický trojboj-běh, skok, hod, štafetové běhy dopravní: o náměty: pravidla pro účastníky silničního provozu, zásady přecházení vozovky a chůze nebezpečnými a nepřehlednými místy o činnosti: procvičení základních pravidel chování na komunikacích, části komunikací-krajnice, chodník, vozovka, chůze ve skupině turistická a zdravotní: o náměty: turistika, stanování, nebezpečí v přírodě o činnosti: rekreační odpoledne s turistickou vycházkou, ukrývání v terénu, překonávání přírodních překážek, stopování, hledání pokladu, pravidla táboření, protipožární prevence šifry, první pomoc při drobných zranění d) náměty pro přípravu na vyučování: pořádek ve školních věcech, péče o učebnice, sešity,.. péče o osobní a společný majetek opakování učiva pomocí didaktických her ověřování osvojených poznatků v praxi 8

9 2) ZIMA- PROSINEC, LEDEN, ÚNOR a) náměty pro odpočinkovou činnost: klid na koberci, klidný pohyb soutěživé stolní hry,hádanky hry se stavebnicemi, pexeso rozhovory o dětských problémech a zkušenostech vyprávění, předčítání poslech pohádek z přehrávače práce s dětskými časopisy b) náměty pro rekreační činnost: klouzání, sáňkování, stavění sněhuláků využití vycházek k prohlubování prvoučných poznatků hry ve sněhu- vyšlapávání obrazců pohybové hry s využitím přirozených cvičení- chůze, běh, skok, házení prohlídka městečka s hrou na průvodce c) náměty pro zájmovou činnost: pracovně-technická: o náměty: předvánoční úklid, udržování čistoty a pořádku, šetrné zacházení s majetkem, pomoc při ošetřování nemocných členů rodiny o činnosti:příprava drobných dárků pro rodinu, kamarády, výroba vánočních ozdob, práce s barevnými papírky, se stavebnicí, skládanky, vystřihovánky, výroba masek na karneval, dárky k zápisu pro budoucí prvňáčky, příprava dárků k MDŽ přírodovědná: o náměty: změny v přírodě, zimní spánek některých živočichů, péče o žvěř v zimě, chování v lese, myslivost o činnosti: sledování pohybu Slunce a Měsíce- doba východu a západu, úprava vánočního stromku pro ptáčky, stopy zvířat, pozorování vody v různých skupenstvích, její vlastnosti, péče o krmítka, péče o pokojové rostliny společensko-vědní: o náměty: význam Vánoc, svátky klidu a pohody, smysl dárků, radost z práce pro druhé o činnosti: Vánoce- lidové tradice a zvyky, mezilidské vztahy 9

10 esteticko- výchovná: o náměty: chování v kulturních objektech, děkování za dárky, chování v dopravních prostředcích o činnosti: příprava vánočního posezení, zvyklosti, tradice, kreslení dřívkem do sněhu, kresby, malování na náměty zimní přírody, ilustrace dětských radovánek, dětské popěvky a koledy, hra na tělo, ilustrace přání, soutěž o nejhezčí stavbu ze sněhu tělovýchovná: o náměty: vyprávění o různých druzích sportů, význam pravidelného cvičení, správné držení těla, zimní sporty a nebezpečí při jejich provozování o činnosti: turistické vycházky, hry v přírodě, sáňkování, bobování, házení sněhových koulí na cíl dopravní: o náměty: správné chování chodců, pohyb po komunikaci za zhoršených povětrnostních podmínek- mlha, náledí o činnosti: vhodná místa pro zimní hry, vycházka ve zhoršených podmínkách turistická a zdravotní: o náměty: ochrana před infekčními nemocemi, opatrnost při zacházení se svíčkami a prskavkami, zákaz her s výbušninami a hořlavinami o činnosti: překonávání přírodních překážek v terénu, vyprávění o dětské neopatrnosti při zacházení s ohněm, způsob první pomoci při vážnějších poraněních, první pomoc při prochladnutí, měření tělesné teploty, bezpečnost léků, drogy na ulici d) náměty pro přípravu na vyučování: péče o školní věci, udržování učebnic a sešitů písemné domácí přípravy pracovní listy didaktické hry ve spolupráci s vychovatelem ověřování si osvojených poznatků v praxi 10

11 3) JARO- BŘEZEN, DUBEN, KVĚTEN a) náměty pro odpočinkovou činnost: odpočinek na koberci stolní a společenské hry práce s dětskými časopisy společná četba, vyprávění, předčítání, poslech vyprávění o individuální zájmové činnosti b) náměty pro rekreační činnost: vycházky do jarní přírody nácvik chůze v útvaru pohybové a míčové hry dětské lidové tance společný i sólový zpěv, hry se zpěvem tématické hry- na rodinu, na obchod c) náměty pro zájmovou činnost: pracovně- technická: o náměty: všímat si technických zařízení v domácnosti, vést k opatrnosti při zacházení s nimi, péče o životní prostředí a jeho šetření, pomoc při jarním úklidu bytu o činnosti: papírové skládanky a vystřihovánky, výroba papírových květin, kraslice a stojánky, sestavování a lepení domečků z krabiček, prostorové vystřihovánky, výrobky z textilu, modelovací práce, montážní a demontážní práce se stavebnicemi přírodovědná: o náměty:změny v jarní přírodě, nutnost ochrany- nerušit samice s mláďaty, ticho v lese, význam ptactva v boji proti škůdcům, nevypalovat trávu, význam léčivých bylin, jarní práce na zahrádce, šetrné zacházení s potravinami, význam vitamínů, jarní únava a její předcházení, význam lesa pro přírodu o činnosti:vycházky do lesa, na louku, pozorování vývoje rostlin od semene, pozorování jarních květin, přílet ptactva, sledování činnosti včel, živočichové u vody společensko-vědní: o náměty: svátky jara, příprava na MDD o činnosti: drobné dárky maminkám, výstavky dětských kreseb, příprava na MDD 11

12 esteticko-výchovná: o náměty: hudební nástroje- kdo se učí hrát, dětské koncerty, význam hudebních škol, zacházení s přehrávačem, péče o udržování estetického životního prostředí o činnosti: jarní náměty, blahopřání maminkám, drobné výrobky, ilustrace k dětským knihám, leporelo- kolektivní práce, hudební hry, malování do hudby, kreslení a malování na náměty z jarní přírody, kraslice tělovýchovná: o náměty:důležitost tréninku a význam pohybové činnosti v denním režimu, vhodné a nevhodné sporty pro děti, nepřepínat síly, význam trpělivosti a vytrvalosti ve sportech i v životě o činnosti: závodivé hry na hřišti, slalom, míčové sportovní hry, rytmická gymnastika, jarní turnaj- vybíjená, překážkový běh- v přírodě i v tělocvičně, drobné hry, sportovní trojboj dopravní: o náměty: přecházení vozovky a křižovatky, podmínky pro jízdu v silničním provozu o činnosti: 1.pomoc, soutěž ve znalosti pravidel silničního provozu, sledování provozu, poznávání dopravních prostředků turistická a zdravotní: o náměty: turistické výlety- jejich význam pro lidský organismus o činnosti: turistické výlety s překonávání přírodních překážek, orientace v terénu, podle nákresu, ukrývání v terénu d) náměty pro přípravu na vyučování: didaktické hry pracovní listy ověřování získaných poznatků v praxi práce s knihou, návštěva knihovny trvalá péče o pořádek ve školních věcech žáka 12

13 4) LÉTO- ČERVEN, ČERVENEC, SRPEN a) náměty pro odpočinkovou činnost: vyprávění s vychovatelem odpočinek na čerstvém vzduchu stolní a společenské hry hádanky, hlavolamy, besedy o letních táborech společná četba, poslech, vyprávění b) náměty pro rekreační činnost: vycházky do přírody, celodenní výlety, hry s vodou uvolňovací cviky, tělovýchovné chvilky v průběhu různých zaměstnání sborový i sólový zpěv hádankářské soutěže, kvízy k rozvíjení všeobecných znalostí letní turistika s rozvíjením turistických dovedností ve zvýšené míře využívat volných her dětí na čerstvém vzduchu c) náměty pro zájmovou činnost: pracovně- technická: o náměty: vyprávění o vybavení bytu a jeho údržbě, čiticí prostředky, technika v domácnosti- opatrnost při jejich používání o činnosti: papírové skládanky, drobné výrobky z lesního materiálu, model bytu, modelování přírodnin, práce s textilem a drobným materiálem, práce se stavebnicemi přírodovědná: o náměty: změny v přírodě, jedovaté rostliny, nemocná zvířata, 1. pomoc při bodnutí hmyzem, nebezpečí klíšťat o činnosti:vycházky do přírody, sběr lesních plodin, pozorování zvířat- mravenci a jejich život, květiny ve volné přírodě i na zahradě, poznávání obilovin společensko- vědní: o náměty:ochrana společného majetku, MDD- jeho význam o činnosti: soutěže k MDD, vyprávění o životě dětí v jiných zemích 13

14 esteticko- výchovná: náměty:využití motivů z oslav MDD, soutěž o nejlepšího zpěváka a recitátora, vkusné a nevkusné oblečení činnosti: výtvarné práce s přírodními strukturami, dramatizace pohádek, zpěv písní s nástrojovým doprovodem, drobné výrobky z přírodního materiálu- náhrdelníky, prstýnky, věnečky, poslech hudby tělovýchovná: o náměty: nutnost otužování, sportovní etika, chování na koupališti o činnosti: sportovní hry, akrobatické cviky v přírodě, míčové a pohybové hry, atletické soutěže, turistické hry, soutěže družstev v kolektivních hrách, hry ve volném terénu dopravní: o náměty: dopravní značky, bezpečnost dětí v silničním provozu o činnosti: soutěž v poznávání dopravních značek, dopravní soutěže turistická a zdravotní: o náměty: bezpečnost při letních turistických hrách a při koupání o činnosti: turistické hry v terénu, vycházky s překonáváním terénních překážek, tábořiště- zakládání ohniště, zahlazování ohně, pravidla táboření, stanováníbezpečnost, 1. pomoc při bodnutí hmyzem d) náměty pro přípravu na vyučování: zábavnou formou opakovat matematické i mluvnické znalosti, početní i jazykové hádanky křížovky, doplňovačky, rébusy, veselé jazykolamy, smyslové hry, hry k rozvíjení slovní zásoby vzájemné předčítání příběhů z dětských časopisů- didaktické hry 14

15 Dodatek k praktické části: Tato práce má charakter prakticko-metodické pomůcky pro činnost ve školní družině. Nemá charakter školské normy, podobně jako vyučovací osnovy. Pro vychovatelku jsou ovšem závazné základní vědecké přístupy k výchově vzdělávací činnosti s žáky: respektování společensko-pedagogické funkce a poslání výchovně vzdělávací činnosti školní družiny v celé soustavě výchovy mimo vyučování a v systému výchovně vzdělávací práce ZŠ respektování celkového výchovně vzdělávacího zaměření práce ŠD, které je vyjádřeno v již dříve uvedených výchovně vzdělávacích cílech a požadavcích Vychovatelka pak volí námět, činnost na základě svých pedagogicky uvážených záměrů, které chce a potřebuje v dané skupině dětí sledovat. Náměty pro činnost jsou vzorovým souborem výchovně vzdělávacích prostředků, jimiž lze konkrétních výchovně vzdělávacích cílů dosahovat. Praktická část má především podpořit úsilí vychovatelky a její cílevědomou výchovně vzdělávací činnost s dětmi. Měla by sloužit jako pedagogická inspirace pro její tvořivou práci s dětmi a současně být podporou rozvoje jejího vlastního, samostatného, tvořivého pedagogického myšlení i praktické výchovně vzdělávací činnosti. 15

Plán práce školní družiny na šk.rok 2010/2011

Plán práce školní družiny na šk.rok 2010/2011 Plán práce školní družiny na šk.rok 2010/2011 Celoroční projekty - Barevně vyšitý svět - ZÁŘÍ Motto měsíce: Barvy podzimu - seznámení žáků s řádem ŠD - poučení o chování ve školní družině, školní jídelně;

Více

Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA

Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA I. Charakteristika školní družiny Školní družina slouží k výchově, vzdělávání, přípravě

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JOSEFA HLÁVKY PŘEŠTICE ŠKOLNÍ DRUŽINA TEMATICKÝ PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠD DUHOVÝ ROK VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JOSEFA HLÁVKY PŘEŠTICE ŠKOLNÍ DRUŽINA TEMATICKÝ PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠD DUHOVÝ ROK VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JOSEFA HLÁVKY PŘEŠTICE ŠKOLNÍ DRUŽINA TEMATICKÝ PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠD DUHOVÝ ROK VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Hurá do duhové školní družiny Podzim- září, říjen, listopad Tematické okruhy - duhová

Více

Školní družina při ZŠ Příbor, Jičínská 486

Školní družina při ZŠ Příbor, Jičínská 486 Školní družina při ZŠ Příbor, Jičínská 486 BAREVNÁ OKNA ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní družina ul. Sv. Čecha 565 Příbor 742 58 tel. 556 725 595 Naše školní družina má vlastní domek se zahradou. Z toho vychází i

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole ve Tvrdonicích Kostická 98, Tvrdonice 691 53 Školní vzdělávací program pro školní družinu ŠKOLA DO NEPOHODY 1 OBSAH: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika zařízení

Více

Příloha č. 1 k ŠVP ŠD plán činností. 1. Místo, kde žijeme. Rozvíjené kompetence: Tematický okruh: Činnosti. Rozvíjené kompetence

Příloha č. 1 k ŠVP ŠD plán činností. 1. Místo, kde žijeme. Rozvíjené kompetence: Tematický okruh: Činnosti. Rozvíjené kompetence Příloha č. 1 k ŠVP ŠD plán činností Rozvíjené kompetence: 1. Kompetence k učení 2. Kompetence k řešení problémů 3. Komunikativní kompetence 4. Sociální a interpersonální kompetence 5. Občanské kompetence

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Soukromá střední a základní škola (1.KŠPA) Praha s.r.o. Pernerova 383/29 186 00 Praha 8 - Karlín Školní vzdělávací program pro Školní družinu Zpracoval: kolektiv pedagogických pracovníků Soukromé střední

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA V POHODĚ. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA V POHODĚ. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA V POHODĚ Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace 1. Identifikační údaje Předkladatel: Základní škola: Základní

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny 1 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy: Základní a mateřská škola Tršice, okres Olomouc, příspěvková organizace Adresa školy: Tršice 183, 783 57 Tršice Ředitelka školy:

Více

Měsíční plán výchovně-vzdělávací činnosti školní družiny pro školní rok 2011/2012

Měsíční plán výchovně-vzdělávací činnosti školní družiny pro školní rok 2011/2012 Měsíční plán výchovně-vzdělávací činnosti školní družiny pro školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ téma: Naše škola a město - vítáme se a seznamujeme se (řád ŠD) - zásady správného stolování - bezpečná cesta a orientace

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST. ŠKOLA PRO RADOSTč

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST. ŠKOLA PRO RADOSTč ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU č.j. 10/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLY HÝSKOV ŠKOLNÍ 112, HÝSKOV 267 06 TELEFON: 604 942 818 604 549 780 zshyskov@seznam.cz www.zshyskov.cz ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Č. j.: Spisový a skartační znak: Základní škola ZaHRAda, Hornická 900, 666 03 Tišnov, místo vzdělávání Riegrova 312, 666 01 Tišnov Školní vzdělávací program školní družiny Datum Podpis Vydává Schválil

Více

Školní vzdělávací program v zájmovém vzdělávání. Čtyřlístek a my

Školní vzdělávací program v zájmovém vzdělávání. Čtyřlístek a my Školní vzdělávací program v zájmovém vzdělávání a my Obsah Obsah..str.2 1. Identifikační údaje.str.3 2. Charakteristika školy str.4 3. Obecná charakteristika školní družiny.. str.7 4. Podmínky školní družiny.

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. Školní družina při Základní škole a mateřské škole, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. Školní družina při Základní škole a mateřské škole, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25. Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole a mateřské škole, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25. 1 Obsah 1) Identifikační údaje školní družiny 2) Konkrétní cíle vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. Každý po svém, ale spolu. Motivační název ŠVP ŠD:

Školní vzdělávací program pro školní družinu. Každý po svém, ale spolu. Motivační název ŠVP ŠD: Školní vzdělávací program pro školní družinu Motivační název ŠVP ŠD: Každý po svém, ale spolu Předkladatel Adresa školy Základní škola a Mateřská škola, Vysoké Veselí, okres Jičín ZŠ a MŠ Vysoké Veselí,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ Moskevská 29 Praha 10

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ Moskevská 29 Praha 10 ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ Moskevská 29 Praha 10 Školní vzdělávací program školní družiny zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu základního vzdělávání Identifikační údaje Adresa školy: Moskevská

Více

Školní vzdělávací program pro ŠD a ŠK

Školní vzdělávací program pro ŠD a ŠK Školní vzdělávací program pro ŠD a ŠK Školní družina při ZŠ praktické, 1. máje 59, 411 45 Úštěk Název ŠVP: Klíč Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání s úpravami pro žáky s lehkým mentálním

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Základní škola Strž E. Krásnohorské 2919 Dvůr Králové nad Labem 544 01 Údaje o škole Název školy: Základní škola Strž Ulice, číslo: E. Krásnohorské 2919 Město: Dvůr

Více

Všemi smysly, rozumem a srdcem

Všemi smysly, rozumem a srdcem Základní škola sv. Augustina ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINY ADEODATUS Všemi smysly, rozumem a srdcem Motto: Povinnost učit je důsledek lásky k lidem; povinnost učit se je důsledkem lásky

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro zájmové vzdělávání - školní družina

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro zájmové vzdělávání - školní družina ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání - školní družina 1 Identifikační údaje... 3 1.1 Název ŠVP... 3 1.2 Údaje o škole... 3 1.3 Zřizovatel... 3 1.4 Platnost dokumentu... 3 2 Charakteristika

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace MOTTO: PLNÉ ÚLY, SPOUSTA HER, DO DRUŽINY ZAVÍTEJ! IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Údaje o

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu při Základní škole a Mateřské škole v Rosovicích

Školní vzdělávací program pro školní družinu při Základní škole a Mateřské škole v Rosovicích Školní vzdělávací program pro školní družinu při Základní škole a Mateřské škole v Rosovicích č. j. 105/2015 Vypracovala: Lada Kumherová 1. I. Identifikační údaje Základní škola a Mateřská škola Rosovice

Více

Environmentální výchova v naší školce

Environmentální výchova v naší školce Environmentální výchova v naší školce Environmentální výchova je nauka o světě o prostředí a člověku v něm. Je to tedy něco, co se dotýká každého z nás. Náš vztah k prostředí odráží naše potřeby i to,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Nový Hradec Králové, Pešinova 146

Základní škola a Mateřská škola, Nový Hradec Králové, Pešinova 146 Základní škola a Mateřská škola, Nový Hradec Králové, Pešinova 146 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Školní družina - 2 - 1. Identifikační údaje 1. 1 Předkladatel Škola: Základní škola

Více

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM školní družiny při Základní škole Pchery, okres Kladno

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM školní družiny při Základní škole Pchery, okres Kladno VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM školní družiny při Základní škole Pchery, okres Kladno č.j. 1/2014 platný od 15.10.2014 schváleno ŠR 14.10.2014 pro období 2015/2016 vypracovala ved. vychovatelka Bc. Ilona

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINY DRÁČEK

ŠKOLNÍ DRUŽINY DRÁČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY DRÁČEK MASARYKOVY JUBILEJNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY a MATEŘSKÉ ŠKOLY, ČERNILOV, ŠKOLSKÁ 380 V Černilově 1. 9. 2013 razítko školy: Mgr. David Kubíček, ředitel Obsah ŠVP:

Více

Obsahové rozvržení učiva pro 1. ročník základní školy praktické: Český jazyk

Obsahové rozvržení učiva pro 1. ročník základní školy praktické: Český jazyk listopad říjen září Obsahové rozvržení učiva pro 1. ročník základní školy praktické: Český jazyk měsíc téma Projekty + mezipředmětové vztahy Čt Cesta do školy vyprávění podle obrázku Ps Správné psací návyky,

Více

Základní škola a mateřská škola Huntířov ROK SE ŠKOLNÍ DRUŽINOU

Základní škola a mateřská škola Huntířov ROK SE ŠKOLNÍ DRUŽINOU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ PLATNOST OD 1. ZÁŘÍ 2011 Obsah 1.1 Identifikační údaje...2 1.2 Charakteristika zařízení...3 1.3 Konkrétní cíle vzdělávání...3 1.4 Délka

Více

Školní vzdělávací program ve školní družině

Školní vzdělávací program ve školní družině Školní vzdělávací program ve školní družině Identifikační údaje Adresa: Základní škola a Mateřská škola Dobrovice Komenského 46, 294 41 Dobrovice příspěvková organizace Ředitelka školy: Ing. Jana Čejková

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ DRUŽINA - důležitý výchovný partner rodiny a školy - plní vzdělávací cíle, rozvíjí specifické nadání dětí

Více

ROČNÍ PLÁN MŠ da Vinci 2015/2016

ROČNÍ PLÁN MŠ da Vinci 2015/2016 ROČNÍ PLÁN MŠ da Vinci 2015/2016 ZÁŘÍ: Já a svět okolo mě 1.9.2015-4.9.2015 Vítáme vás, kamarádi 7.9.2015-11.9.2015 Vítáme vás, kamarádi II 14.9.2015-18.9.2015 Naše školka 21.9.2015-25.9.2015 Barvy ŘÍJEN:

Více

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu :

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu : Charakteristika ŠVP Mateřská škola je celodenní mateřskou školou, jejímž cílem je příprava dětí do života a na základní školu. Vzdělání je uskutečňováno ve všech činnostech v průběhu celého dne. Probíhá

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a mateřské škole, Předměřice nad Labem, okres Hradce Králové

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a mateřské škole, Předměřice nad Labem, okres Hradce Králové Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a mateřské škole, Předměřice nad Labem, okres Hradce Králové Charakteristika školy a školní družiny Od 1. ledna 2003 je základní škola právním

Více

Základní a mateřská škola Vejprnice. Jakuba Husníka 527 330 27 Vejprnice tel. 377826213. Školní vzdělávací plán. Školní družina

Základní a mateřská škola Vejprnice. Jakuba Husníka 527 330 27 Vejprnice tel. 377826213. Školní vzdělávací plán. Školní družina Základní a mateřská škola Vejprnice Jakuba Husníka 527 330 27 Vejprnice tel. 377826213 Školní vzdělávací plán Školní družina Motto: Spolu a s úsměvem... Charakteristika ŠD Školní družina je školské zařízení

Více

ŠVP ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní vzdělávací program pro Školní družinu

ŠVP ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní vzdělávací program pro Školní družinu ŠVP ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní družina při Základní škole Vintířov, okres Sokolov 1 Obsah: 1. Charakteristika ŠD 2. Cíle ŠD 3. Výchovné kompetence 4. Obsah vzdělávání

Více

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích Pražská ul.č.168, Pyšely, PSČ 251 67, okr. Benešov, tel.: 323 647 215, E-mail: zspysely@zspysely.cz, www.zspysely.estranky.cz Školní vzdělávací program pro školní

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny

Výchovně vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Č í ž o v á, okres Písek Výchovně vzdělávací program školní družiny Základní údaje o škole škola Název školy: Základní škola a Mateřská škola Čížová, okres Písek Adresa

Více

Základní škola Opatovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Opatovice 66, 664 61 Rajhrad. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Základní škola Opatovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Opatovice 66, 664 61 Rajhrad. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola Opatovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Opatovice 66, 664 61 Rajhrad Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Škola pro život 1. Identifikační údaje Název programu:

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Měčín příspěvková organizace

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Měčín příspěvková organizace Téma: Moje škola Seznámení s okolím Měčína Sběr plodin (kaštany, trnky) Šikulové 1. schůzka 1. schůzka Září seznámení se školou a okolím, orientujeme se v budově školy seznámení s organizací a řádem ŠD,

Více

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku

Více

Základní škola a mateřská škola Rudoltice. Informace pro rodiče

Základní škola a mateřská škola Rudoltice. Informace pro rodiče Základní škola a mateřská škola Rudoltice Informace pro rodiče Základní informace o mateřské škole Mateřská škola je součástí celého komplexu Základní školy a mateřské školy Rudoltice, který zahrnuje základní

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny MOTTO: Nejlepší investicí do dětí je čas, který jim věnujeme Projednáno v PR dne: 16. 3. 2016 Schválil: Ing. Jaroslav Kindl Platnost: od 16. 3. 2016 Č.j.: 225/2016

Více

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ Dětská skupina Malíček Při definování Plánu výchovy, péče a vzdělávání jsme se inspirovali v Rámcovém programu pro předškolní vzdělávání. Začlenili jsme zde také filozofie,

Více

Školní družina při ZŠ Liptál

Školní družina při ZŠ Liptál Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní družina při ZŠ Liptál Verze č. III Platnost od: 1.9. 2015 Zpracovala: Petra Pilná vychovatelka Charakteristika ŠVP pro ŠD vychází z ŠVP ZŠ Liptál,

Více

"S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT"

S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT Základní škola Zvole, příspěvková organizace, Zvole č. 84, 592 56 Zvole 566 567 130 zszvole@centrum.cz www.zszvole.wz.cz "S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT" MOTTO: Cílem výchovy není, aby všechny děti

Více

Plán školní družiny na školní rok 2015/2016

Plán školní družiny na školní rok 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace 5. května 233, 403 32 Povrly Plán školní družiny na školní rok 2015/2016 Zpracovala: Bc. Karla Suková vychovatelka školní

Více

Roční plán činnosti 1. oddělení ŠD při ZŠ Dobrá pro školní rok 2011/2012

Roční plán činnosti 1. oddělení ŠD při ZŠ Dobrá pro školní rok 2011/2012 Roční plán činnosti 1. oddělení ŠD při ZŠ Dobrá pro školní rok 2011/2012 Vypracovala: Nováková Renata, vychovatelka ŠD Září Říjen Listopad seznámení ţáků s organizací ŠD a proškolení o BOZ v prostorách

Více

Školní výchovně vzdělávací program pro výchovu a vzdělávání v zařízení pro výkon ústavní výchovy VÚ Dřevohostice RESOCIALIZACE

Školní výchovně vzdělávací program pro výchovu a vzdělávání v zařízení pro výkon ústavní výchovy VÚ Dřevohostice RESOCIALIZACE Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola a střední škola Dřevohostice, Novosady 248, 751 14 Dřevohostice, tel/fax.581711022, 581711307 (Dále jen Zařízení) e-mail: reditel@vumdrevohostice.cz

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Pohádka, Praha 4, Imrychova 937. Imrychova 937, 143 00 Praha 4 - Kamýk. Identifikátor školy: 600 036 448

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Pohádka, Praha 4, Imrychova 937. Imrychova 937, 143 00 Praha 4 - Kamýk. Identifikátor školy: 600 036 448 Česká republika Česká školní inspekce Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Pohádka, Praha 4, Imrychova 937 Imrychova 937, 143 00 Praha 4 - Kamýk Identifikátor školy:

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

BAREVNÁ ŠKOLKA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA RYNHOLEC

BAREVNÁ ŠKOLKA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA RYNHOLEC BAREVNÁ ŠKOLKA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA RYNHOLEC OBSAH: 1. Identifikační údaje o MŠ 2. Obecná charakteristika školy 3. Podmínky ke vzdělávání 4. Organizace vzdělávání 5. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program ŠD Školní družina pro všechny

Školní vzdělávací program ŠD Školní družina pro všechny Základní škola a mateřská škola Ludgeřovice, příspěvková organizace Školní vzdělávací program ŠD Školní družina pro všechny Základní škola a mateřská škola Ludgeřovice, příspěvková organizace Markvartovická

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání školního klubu

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání školního klubu Základní škole Ostrava Výškovice, Srbská, příspěvková organizace Příloha ke školnímu vzdělávacímu programu základní školy s ekologickým zaměřením Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání školního

Více

Identifikační údaje organizace:

Identifikační údaje organizace: Identifikační údaje organizace: Název: Základní škola a Mateřská škola Zvole, okr.praha-západ Ulice: J. Štulíka 39 Obec: Zvole PSČ: 252 45 Kraj: Středočeský IČO: 71 00 79 03 E-mail: zszvole@seznam.cz Web:

Více

Základní škola T. G. Masaryka Borohrádek. Školní vzdělávací program pro školní družinu

Základní škola T. G. Masaryka Borohrádek. Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola T. G. Masaryka Borohrádek Školní vzdělávací program pro školní družinu 1. Identifikační údaje Název školy: Základní škola T. G. Masaryka Adresa: T. G. Masaryka 396, 517 24 Borohrádek Ředitelka:

Více

Plán činnosti ve školní družině. Školní rok 2014-2015. Vypracovala: Bc. Irena Staňková

Plán činnosti ve školní družině. Školní rok 2014-2015. Vypracovala: Bc. Irena Staňková Plán činnosti ve školní družině Školní rok 2014-2015 Vypracovala: Bc. Irena Staňková ZÁŘÍ: - rozhovory s dětmi o zážitcích z prázdnin - poslech pohádek a příběhů - povídání o přírodě, pozorování změn v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU IČO: 75034620 TEL. 326 702 246 e-mail : zsklaster@centrum.cz www.skola.klasterhradiste.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ( školní rok 2010/2011

Více

Vlastivěda 4. ročník Vzdělávací obsah

Vlastivěda 4. ročník Vzdělávací obsah Vlastivěda 4. ročník Časový Září Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Místo, kde žijeme Škola a život ve škole Naše škola Orientace ve školní budově, okolí školy Chování a

Více

Č. j.: 061-286/98-1041 Inspektorát č 6 - Ústí nad Labem INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Hajmová Jaroslava Městský úřad Louny ŠÚ Louny

Č. j.: 061-286/98-1041 Inspektorát č 6 - Ústí nad Labem INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Hajmová Jaroslava Městský úřad Louny ŠÚ Louny Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 061-286/98-1041 Inspektorát č 6 - Ústí nad Labem Signatura: vf3as103 Okresní pracoviště Chomutov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Mateřská škola Louny,

Více

Školní rok 2015/2016

Školní rok 2015/2016 Odborné učiliště, Křenovice 8 752 01 Kojetín CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE INTERNÁT Školní rok 2015/2016 Zpracovala: Bc. Dagmar Luxová vedoucí vychovatelka INTERNÁT Celoroční plán práce 2015/2016 2 Ú V O D Internát

Více

Kouzelný domeček NUDA TA NÁS NEBAVÍ, DRUŽINA NÁS ZABAVÍ! Pohádky a vyprávění, soutěžení nad to není. A pak hurá do přírody užít si i trochu vody.

Kouzelný domeček NUDA TA NÁS NEBAVÍ, DRUŽINA NÁS ZABAVÍ! Pohádky a vyprávění, soutěžení nad to není. A pak hurá do přírody užít si i trochu vody. Kouzelný domeček Už tu máme znenadání domek krásný k pohledání. Děti pojďte na chviličku, hrát si s tužkou na honičku. Kdo má papír, barvy rád ať jde s námi malovat. Koho barvy nebaví, jinak se tu zabaví.

Více

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Třída plná pohody ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD J ŠTULÍKA 39, ZVOLE Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy

Více

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Organizace školního roku Období školního vyučování ve školním roce 2014/2015 začne v pondělí 1. září 2014. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek

Více

Uvedení do celoročního družinového projektu TAJEMSTVÍ KLÍČŮ. Seznámení se s novým kolektivem, prostředím a pravidly. Povídání o prázdninách

Uvedení do celoročního družinového projektu TAJEMSTVÍ KLÍČŮ. Seznámení se s novým kolektivem, prostředím a pravidly. Povídání o prázdninách Tematický plán Školní rok: 2015/2016 Vychovatel: Jakub Mlad, Iva Svobodová Téma: TAJEMSTVÍ KLÍČŮ Časový plán pomůcky, učební materiály, ZÁŘÍ ke kamarádské družince Sociální dětí: Umění jednat, Morální

Více

ŠVP Sport Základní škola Dělnická Stránka 2

ŠVP Sport Základní škola Dělnická Stránka 2 Obsah: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠVP... 4 2.1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1.1 Zaměření školy... 4 2.1.2 Sportovní vybavení školy... 4 2.1.3 Žáci sportovních tříd... 4 2.1.4

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný M: Škola, cesta do školy Žák: - popíše cestu do školy, orientuje se ve škole - organizace dne ve škole - jednání s dospělými (ředitel, učitelé, vychovatelé) - bezpečná

Více

Plán využití přírodní zahrady pro 1. rok činnosti

Plán využití přírodní zahrady pro 1. rok činnosti Mateřská škola Hodonín, Družstevní čtvrť 3149, příspěvková organizace Dílčí vzdělávací program environmentálního vzdělávání POZNÁVÁME SVĚT PŘÍRODY Plán využití přírodní zahrady pro 1. rok činnosti Budova

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Č.j.: ZŠMŠ-TR/260/2015 Základní škola a Mateřská škola Troubky, Dědina 36/10, Troubky Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a Mateřská škola Troubky 1 Obsah: 1. Identifikační údaje

Více

Učební osnovy Tělesná výchova Do osnov Tv jsou zapracovány výstupy zdravotní Tv.

Učební osnovy Tělesná výchova Do osnov Tv jsou zapracovány výstupy zdravotní Tv. Učební osnovy Tělesná výchova Do osnov Tv jsou zapracovány výstupy zdravotní Tv. PŘEDMĚT: TĚLESNÁ VÝCHOVA Ročník: 1. Výstup Doporučené učivo Související PT 1. spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost

Více

2. Bezpečná cesta do školy Školní řád Seznamujeme se s prostory školy Dbáme na hygienu a správné stolování

2. Bezpečná cesta do školy Školní řád Seznamujeme se s prostory školy Dbáme na hygienu a správné stolování Září 1. Zahájení školního roku 2015 2016 Zážitky z prázdnin Představujeme se Aktivní odpočinek (na hřišti) Bezpečnost ve ŠD a venku 2. Bezpečná cesta do školy Školní řád Seznamujeme se s prostory školy

Více

Roční plán činnosti 1. oddělení ŠD při ZŠ Dobrá pro školní rok 2013/2014

Roční plán činnosti 1. oddělení ŠD při ZŠ Dobrá pro školní rok 2013/2014 Roční plán činnosti 1. oddělení ŠD při ZŠ Dobrá pro školní rok 2013/2014 Září seznámení ţáků s organizací ŠD a proškolení o BOZ v prostorách školy a při pobytu venku výtvarná práce: volné kreslení na téma

Více

Se skřítky po planetě Zemi

Se skřítky po planetě Zemi Se skřítky po planetě Zemi Projekt je zaměřen na získávání poznatků týkajících se života na planetě Zemi. Děti celým rokem budou provázet čtyři skřítci, kteří je hravou formou seznámí s obměnami ročních

Více

Roční plán pro školní rok 2013-2014

Roční plán pro školní rok 2013-2014 Mateřská škola Klubíčko Tlumačov, s.r.o., U Trojice 336, 763 62 Tlumačov Roční plán pro školní rok 2013-2014 Obsah: stránka 1. Informace o škole.. 2 2. Organizace provozu školy. 2 3. Organizace školního

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 065 365/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 065 365/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 065 365/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 Signatura: bf6as111 Okresní pracoviště Ústí nad Labem INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: 46. mateřská škola Ústí nad Labem, Vinařská

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŢINU ZŠ ŢENKLAVA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŢINU ZŠ ŢENKLAVA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŢINU ZŠ ŢENKLAVA Máme rádi pohyb nuda je nám cizí Zpracovala Radmila Ţigová Obsah 1. Identifikační údaje o školní druţině 3 2. Charakteristika školní druţiny 3 3.

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2013 2014 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2013 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2 Dokument č. 22.04 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: RGaZS/128/2011 Spisový znak: 1.1.1 Skartační znak: A10 Vypracoval:

Více

5. UČEBNÍ OSNOVY 5.9 Člověk a svět práce 5.9.1 Pracovní činnosti. Blok předmětů: ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE. Název předmětu: PRACOVNÍ ČINNOSTI

5. UČEBNÍ OSNOVY 5.9 Člověk a svět práce 5.9.1 Pracovní činnosti. Blok předmětů: ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE. Název předmětu: PRACOVNÍ ČINNOSTI 5. UČEBNÍ OSNOVY 5.9 Člověk a svět práce 5.9.1 Pracovní činnosti Blok předmětů: ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Název předmětu: PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje

Více

ŠVP ŠD. Specifičnost ŠD: Obsah zájmového vzdělávání

ŠVP ŠD. Specifičnost ŠD: Obsah zájmového vzdělávání ŠVP ŠD je řízeno podle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon ), řídí se podle vyhlášky MŠMT č. 74/2005 Sb. O zájmovém vzdělávání.

Více

Předkladatel: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SVÉBOHOV, okres Šumperk, příspěvková organizace

Předkladatel: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SVÉBOHOV, okres Šumperk, příspěvková organizace Předkladatel: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SVÉBOHOV, okres Šumperk, příspěvková organizace Č. j. 53/2008 Obsah 1) Identifikační údaje školy... 3 2) Charakteristika zařízení... 3 3) Materiální podmínky...

Více

Informace o MŠ. Název: MŠ Bordovice Adresa: Bordovice 83, 744 01 Telefon: 556 855539 Email: ms@bordovice.cz. Počet tříd: 1

Informace o MŠ. Název: MŠ Bordovice Adresa: Bordovice 83, 744 01 Telefon: 556 855539 Email: ms@bordovice.cz. Počet tříd: 1 Informace o MŠ Název: MŠ Bordovice Adresa: Bordovice 83, 744 01 Telefon: 556 855539 Email: ms@bordovice.cz Počet tříd: 1 Věkové složení: zpravidla 2,5-6 let Ředitelka školy: Mgr. Kateřina Slabá Učitelka:

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola při Fakultní nemocnici, Hradec Králové Sokolská 581 500 05 Hradec Králové Školní vzdělávací program školní družiny Motto programu: Dětský úsměv navzdory onemocnění OBSAH

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2014 2015 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2014 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad tel.: 547 232 332 IČ: 71004033 Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 1. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program : Domov mládeže Platný od 01.09.2009

Školní vzdělávací program : Domov mládeže Platný od 01.09.2009 Název školy: Střední odborné učiliště opravárenské,králíky, Předměstí 427, Adresa školy: Předměstí 427, 561 69 Králíky Identifikační číslo školy: 00087939 Zřizovatel : Pardubický kraj Adresa zřizovatele:

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště České Budějovice Inspekční zpráva Základní škola T. G. Masaryka České Budějovice, Nové Vráto Adresa: Rudolfovská 143, 370 01 České Budějovice - Nové Vráto Identifikátor

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 P L Á N P R Á C E. pro rok 2013/2014

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 P L Á N P R Á C E. pro rok 2013/2014 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 P L Á N P R Á C E pro rok 2013/2014 O B S A H: 1. Výchovně vzdělávací činnost 2. Metodická a hospitační činnost 3. Vzdělávací, odborná

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, Vojtěcha Kováře 85/31, okres Děčín. Adresa: Vojtěcha Kováře 85/31, 408 01 Rumburk

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, Vojtěcha Kováře 85/31, okres Děčín. Adresa: Vojtěcha Kováře 85/31, 408 01 Rumburk Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Rumburk, Vojtěcha Kováře 85/31, okres Děčín Adresa: Vojtěcha Kováře 85/31, 408 01 Rumburk Identifikátor školy: 600 076 156 Termín

Více

Uvedení do celoročního družinového projektu JSME NÁMOŘNÍCI A OBEPLUJEME CELÝ SVĚT. Námořnický zákoník. Vyplouváme.

Uvedení do celoročního družinového projektu JSME NÁMOŘNÍCI A OBEPLUJEME CELÝ SVĚT. Námořnický zákoník. Vyplouváme. Tematický plán Školní rok: 2015/2016 Vychovatelka: Plescherová Jitka, Bc. Lenka Mülerová Téma: JSME NÁMOŘNÍCI A OBEPLUJEME CELÝ SVĚT Časový plán pomůcky, učební materiály, ZÁŘÍ Ostrov moudrosti Sociální

Více

Časově tematický plán školní družiny na školní rok 2017/2018

Časově tematický plán školní družiny na školní rok 2017/2018 Časově tematický plán školní družiny na školní rok 2017/2018 Září: Naše škola, družina, naše město Bezpečná cesta do školy a ze školy Seznámení se školou, školní družinou, režimem dne, bezpečností Pravidla

Více

Č E S K Á R E P U B L I K A. Inspekční zpráva

Č E S K Á R E P U B L I K A. Inspekční zpráva Č E S K Á R E P U B L I K A ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště České Budějovice Inspekční zpráva Základní škola Orlík nad Vltavou Orlík nad Vltavou 2, 398 07 Identifikátor školy: 600 062 104 Termín

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 053 116/99-1002 Signatura: be3as106 Oblastní pracoviště č. 5 Karlovy Vary Okresní pracoviště Sokolov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Identifikátor ředitelství: IZO: Ředitelka

Více

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Blok předmětů: PRACOVNÍ ČINNOSTI. Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Blok předmětů: PRACOVNÍ ČINNOSTI. Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Blok předmětů: PRACOVNÍ ČINNOSTI Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce, postihuje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Barevná škola

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Barevná škola ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Barevná škola ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV ŠD PŘI ZŠ POLEŠOVICE Školní vzdělávací program 1. Identifikační údaje školy Školní vzdělávací program ŠD pro 1. - 5. ročník

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

ŠVP ZŠ Luštěnice, okres Mladá Boleslav verze 2012/2013

ŠVP ZŠ Luštěnice, okres Mladá Boleslav verze 2012/2013 5.6.3 Přírodopis Charakteristika vyučovacího předmětu PŘÍRODOPIS I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Přírodopis vychází z obsahu vzdělávacího oboru Člověk a příroda a je v některých ročnících částečně

Více

5.5.3. Vzdělávací obsah předmětu přírodověda

5.5.3. Vzdělávací obsah předmětu přírodověda 5.5.3. Vzdělávací obsah předmětu přírodověda Předmět: Přírodověda Ročník: 4. Vzdělávací oblast: Zpracoval: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Mgr.Eva Hnízdová Vyučuje: PŘ 4/1 Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy 4.r.

Více

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE příspěvková organizace Hájová 98 747 62 Mokré Lazce, okres Opava Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 Příloha ŠVP pro Školní družinu v Mokrých Lazcích. Specifické

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět: Období ročník: Pracovní činnosti 2. období 4.-5. ročník Učební texty: Kociánová, L. a kol.: Praktické činnosti (Fortuna 1997) Očekávané výstupy oboru vzdělávací oblasti Na konci 2. období

Více

Základní škola Valtice. Školní vzdělávací program pro školní klub. Motto: Škola pro každého, škola pro všechny

Základní škola Valtice. Školní vzdělávací program pro školní klub. Motto: Škola pro každého, škola pro všechny Základní škola Valtice Školní vzdělávací program pro školní klub Motto: Škola pro každého, škola pro všechny 1. Identifikační údaje Oficiální název: Školní vzdělávací program pro školní klub Motivační

Více