Pracovní stáže studentů v programu ERASMUS. Profesně poradenské centrum FF UP (PPC FF UP)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pracovní stáže studentů v programu ERASMUS. Profesně poradenské centrum FF UP (PPC FF UP)"

Transkript

1 Pracovní stáže studentů v programu ERASMUS Profesně poradenské centrum FF UP (PPC FF UP)

2 Program Erasmus Součást evropského programu celoživotního učení (LLP), stimulace mobility pro dosažení cíle 3 milionů studentů Zaměření na spolupráci vysokoškolských institucí a také spolupráci těchto institucí s podniky Aktivity nabízené studentům VŠ/VOŠ: studijní pobyt, pracovní stáž, intenzivní jazykový kurz

3 Pracovní stáž všeobecné info Popis aktivity: práce na plný úvazek v zahraničním podniku, školícím, výzkumném středisku nebo jiné organizaci (ne instituce Evropského společenství, organizace spravující programy EU, národní diplomatické reprezentace země studenta v zemi, kam chce student vyjet na pracovní stáž) Cílová skupina: studenti všech ročníků Délka pobytu: 3 12 měsíců Stipendium vybrané země (v EURO/měsíc): levné , průměrně drahé , drahé

4 Pracovní stáž všeobecné info Cílové země: Belgie, Bulharsko, Dánsko, Německo, Estonsko, Řecko, Španělsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Nizozemí, Rakousko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovensko, Finsko, Švédsko, Velká Británie, Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Turecko Stáž musí být uznatelná jako součást studijního programu na vysílající instituci

5 Pracovní stáž všeobecné info Podmínky účasti studenta: Zapsán do akreditovaného Bc., Mgr., Ph.D. studijního programu/ke studiu na VOŠ; zapojení vysílající instituce do programu Erasmus Studium prezenční, distanční či kombinované formy studia Občan státu zapojeného do programu LLP; pokud občan jiného státu, musí mít ve státě zapojeném do programu LLP povolení k trvalému pobytu či status uprchlíka Doposud neparticipoval na zahraniční pracovní stáži spadající pod LLP (dříve Socrates Leonardo) pozn.: nárok na max. 1 pracovní stáž Erasmus / Leonardo, 1 studijní pobyt Erasmus, 1 zahraniční pobyt v rámci programu Erasmus Mundus

6 Cíle a přínosy pracovní stáže Pomůže studentům přizpůsobit se požadavkům trhu práce EU, osvojit si specifické dovednosti a zlepšit porozumění socio-ekonomického prostředí dané EU země v kontextu získání pracovní zkušenosti Umožní otestovat si praktické dovednosti a teoretické znalosti daného studijního oboru v praxi a zjistit schopnost operovat profesně nad rámec akademického prostředí své země Nabídne studentům pohled na vztah mezi akademickým vzděláváním se a sociální realitou, poznání možností jejich profesního uplatnění, zlepšení jazykové vybavenosti, posílení dalších klíčových kompetencí jako je týmová práce, řešení problémů, rozhodování, kreativita apod. a jejich osobního rozvoje

7 Cíle a přínosy pracovní stáže Podpoří zlepšení zaměstnatelnosti absolventů s ohledem na optimalizaci jejich vstupu a pohybu na trhu práce České republiky a EU a navýší jejich atraktivitu z pohledu českých a zahraničních zaměstnavatelů Pracovní stáž je na UP plně uznána (ECTS kredity, popř. dodatek k diplomu), ze strany zahraničního podniku student obdrží Certifikát/osvědčení o absolvování pracovní stáže Za práci v zahraničním podniku mohou, ale nemusí studenti kromě stipendia, které obdrží od UP, dostat také mzdu od zahraničního zaměstnavatele

8 Agenda pracovních stáží Erasmus řízena a vykonávána ze strany PPC FF UP (informování o možnostech zúčastnit se pracovní stáže, doporučení/zprostředkování kontaktu se zaměstnavatelem a výběr studentů, příprava kulturní a jazyková, praktická a logistická podpora, kompletace pracovního programu stáže, monitoring a evaluaci jeho plnění, mentoring osobního rozvoje) Spoluúčast na vykonávání agendy také ze strany jednotlivých fakult, resp. vedoucího příslušné katedry /odborného garanta oboru (informování studentů o uznání pracovní stáže, potřebě rozložení studia/individuálního studijního plánu, kompletace pracovního plánu stáže a akademické uznání absolvované stáže, dle potřeby doporučení /zprostředkování kontaktu se zaměstnavatelem, výběrové řízení a mentoring profesního rozvoje)

9 Krok 1 Identifikace motivačních faktorů/přínosů pracovní stáže Erasmus??? Krok 2 Zjištění podmínek pracovní stáže Erasmus Kvalifikační podmínky programu Erasmus pro pracovní stáže studentů Důsledky pracovní stáže v zahraničí pro studium na UP akademické uznání absolvované pracovní stáže, potřeba rozložení studia, individuální studijní plán Kritéria a termíny výběrového řízení Časová náročnost přípravné fáze s ohledem na optimální načasování termínu pracovní stáže Finanční náročnost/životní náklady pobytu v zahraničí versus finanční krytí ze strany UP

10 Krok 3 Identifikace osobních cílů/preferencí ve vztahu k pracovní stáži Erasmus cílové versus stávající odborné znalosti, dovednosti a klíčové kompetence (viz krok 1) preferovaná typologie zaměstnavatele (sektorové zařazení, velikost firmy, její působnost lokální/regionální/národní/nadnárodní) a pracovní pozice preferovaná destinace (země/region/město) preferovaný termín (letní prázdniny, semestr, rok)

11 Krok 4 Výběrové řízení a/ Poptávka zaměstnavatele po studentovi Veřejné výběrové řízení vyhlášené a realizované ze strany PPC FF UP v návaznosti na nabídku zahraničního zaměstnavatele: nabídky stáží, termíny/výsledky výběrových řízení/pohovorů - viz web stránky PPC FF UP, KZS RUP a jednotlivých fakult. Pohovor zhodnotí studijní výsledky/odborné znalosti uchazeče, jeho předcházející pracovní zkušenosti/odborné dovednosti, klíčové kompetence včetně jazykových a motivaci. Veřejné výběrové řízení vyhlášené a realizované ze strany konkrétní katedry UP: nabídky stáží, termíny /výsledky výběrových řízení/pohovorů viz web stránky dané katedry. Požadavky na pohovor specifikuje katedra.

12 Krok 4 Výběrové řízení b/ Poptávka studenta po zaměstnavateli Neveřejné výběrové řízení realizované ze strany PPC FF UP v návaznosti na studentovu úzkou oborovou profilaci a jeho konkrétní, popř. rámcovou preferenci zaměstnavatele: PPC FF UP ověří, zda je zaměstnavatel otevřený hostování studentů Erasmus; termín pohovoru dle individuální domluvy PPC FF UP a studenta; požadavky na pohovor viz bod a/. V případě pozitivní evaluace je student doporučen preferovanému zaměstnavateli. Zaměstnavatel postoupí vyjádření o přijetí/nepřijetí studenta PPC FF UP, to poté informuje studenta.

13 Krok 4 Výběrové řízení Pokud má preferovaný zaměstnavatel vlastní program stáží a tím také výběrové řízení, vyzve PPC FF UP studenta k postupu dle požadavků daného zaměstnavatele. Student informuje PPC FF UP o výsledcích výběrového řízení Potvrzení zájmu o aktuální nabídku stáže/poptávky po zaměstnavateli vyplněním formuláře Přihláška a jejím postoupením PPC FF UP/ em na adresu (u veřejného výběrového řízení realizovaného ze strany konkrétní katedry na adresu uvedenou v nabídce stáže). Součástí přihlášky je aktualizované CV, motivační dopis, doporučení vedoucího katedry/odborného garanta oboru, fakultativně transcript of records

14 Krok 5 Kompletace Pracovního plánu stáže Schválení Pracovního plánu stáže před odjezdem Odpovědnost za kvalitu pro pracovní stáže studentů Erasmus (Quality Commitment for Erasmus Student Placements) jako nedíl součást Pracovního plánu stáže Smluvní strany: student, UP a hostitelská organizace Kompletace Pracovního plánu stáže iniciována ze strany studenta, následná konzultace s PPC FF UP, vedoucím katedry/odborným garantem oboru a mentorem hostitelské organizace

15 Krok 6 Příprava na pobyt v zahraničí Jazyková příprava (např. intenzivní jazykový kurz EILC) Kulturní příprava Ubytování Doprava Cestovní pojištění (pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění odpovědnosti za škodu viz krok 7) Povolení k pobytu/víza Pracovní povolení Bankovní účet pro přístup k financím v zahraničí, platební karta apod.

16 Krok 7 - Finanční dohoda (výplata stipendia) Stipendium k pracovní stáži v zahraničí poskytnuto na základě Finanční dohody Přílohy: Pracovní plán stáže a Odpovědnosti za kvalitu pro pracovní stáže studentů Erasmus, Všeobecné smluvní podmínky, Prohlášení o účtu a Erasmus Charta studenta Kompletace Finanční dohody cca 3 týdny před odjezdem v PPC FF UP. Student předloží Pracovní plán stáže obsahující ustanovení Odpovědnosti za kvalitu pro pracovní stáže studentů Erasmus potvrzený hostitelskou organizací, studentem a vedoucím katedry/odborným garantem oboru, Prohlášení o účtu a doklad o připojištění (pojištění léčebných výloh a pojištění odpovědnosti za škodu)

17 Krok 8 Realizace pracovní stáže Kontaktní osobou je v průběhu zahraničního pobytu mentor hostitelské organizace (pomoc při integraci v novém prostředí a následná praktická asistence, monitoring průběhu stáže, podpora ve smyslu odborného vedení (profesního a osobního rozvoje), kontrola plnění stanovených cílů, případně přijímání příslušných opatření) Kontakt studenta také s PPC FF UP (povinnost informovat o případných problémech a změnách/odchylkách od ustanovení Finanční dohody, resp. Pracovního programu stáže (např. zkrácení nebo prodloužení délky pobytu, změny v programu stáže apod.)

18 Krok 8 Realizace pracovní stáže Všechny změny ve Finanční dohodě, resp. Pracovním programu stáže musí být písemně odsouhlaseny všemi stranami, a to ihned jakmile nastanou Změny je nutné sepsat formou Dodatku k Finanční dohodě, resp. Pracovnímu programu stáže Student je povinen plnit všechny podmínky stáže včetně povinností uvedených v Pracovním plánu stáže (aktivity/úkoly vztažené k definovaným cílům, stanovená pravidla reportování apod.) a řídit se předpisy a zákony hostitelské organizace a dané země Po ukončení stáže si student vyžádá od hostitelské organizace Certifikát/osvědčení o absolvování pracovní stáže

19 Krok 8 Akademické uznání pracovní stáže, kompletace Závěrečné zprávy Nejpozději do 15 dnů po ukončení pracovní stáže (v případě ukončení pracovní stáže k nejpozději do ) student předloží PPC FF UP: a/ Certifikát/osvědčení o absolvování pracovní stáže b/ Závěrečnou zprávu z pracovní stáže Na základě těchto dokumentů uznání pracovní stáže jako řádné součásti studia na UP, a to přidělením odsouhlaseného počtu kreditů, popř.zaznamenáním pracovní stáže v dodatku k diplomu

20 Základní dokumenty Finanční dohoda a její přílohy: a/ Pracovní plán stáže a Odpovědnost za kvalitu pro pracovní stáže studentů Erasmus b/ Všeobecné smluvní podmínky c/ Prohlášení o účtu d/ Erasmus Charta studenta Certifikát/osvědčení o absolvování pracovní stáže od hostitelské organizace (potvrzení skutečné délky stáže) Závěrečná zpráva z pracovní stáže Uznání stáže jako řádná součást studia na vysílající instituci přidělením odsouhlaseného počtu kreditů nebo dodatkem k diplomu

21 Pracovní stáž - aktuálně Období realizace pracovní stáže: (3 12 měsíců) Maximální počet stáží zajištěných v uvedeném období: 25 Země EU, ve kterých je možno pracovní stáž v uvedeném období realizovat/orientační počet stáží/orientační výše měsíčního stipendia v EURO: Velká Británie/8/819, Francie/3/678, Německo/2/571, Irsko/2/698, Rakousko/2/611, Nizozemí/1/625, Španělsko/2/577, Švédsko/2/641, Itálie/1/638, Norsko/1/800, Belgie/1/570; pozn. dle potřeby budou financovány i pracovní stáže realizované v dalších zemích EU (viz slide č. 3) Následující období ( ) budou operovat s aktualizovanými údaji

22 Kontakty pro další informace Mgr. Marie Raková Profesně poradenské centrum FF UP Wurmova Olomouc a webové stránky PPC FF UP/KZS RUP/jednotlivých fakult UP, UP Žurnál, postery vyvěšené na info plochách UP, info semináře

Příručka LLP/Erasmus pro studenty Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě

Příručka LLP/Erasmus pro studenty Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě Příručka LLP/Erasmus pro studenty Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě 1. O programu Erasmus Program Erasmus je součástí Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme LLP).

Více

Studijní a pracovní stáže e v zahraničí. Praha ČVUT/ Brno MU informační schůzka pro studenty 5.3. 2007 / 9.3. 2007

Studijní a pracovní stáže e v zahraničí. Praha ČVUT/ Brno MU informační schůzka pro studenty 5.3. 2007 / 9.3. 2007 Studijní a pracovní stáže e v zahraničí Praha ČVUT/ Brno MU informační schůzka pro studenty 5.3. 2007 / 9.3. 2007 Program celoživotního učení Evropský program schválený pro období 2007-2013 Vznikl spojením

Více

Jak a kde získat finance na studium v Evropě?

Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) funguje od 1.1.2007 při Domu zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, vznikla

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

Studium v zahraničí. Erasmus 2015/2016 Informační seminář 25. 2. 2015

Studium v zahraničí. Erasmus 2015/2016 Informační seminář 25. 2. 2015 Studium v zahraničí Erasmus 2015/2016 Informační seminář 25. 2. 2015 Ing. Iva JEBAVÁ, Ph.D. Vedoucí zahraničního oddělení, institucionální koordinátor Erasmus + Harmonogram INFO semináře Studium v zahraniční

Více

SEMESTRÁLNÍ VÝMĚNNÉ POBYTY BAKALÁŘSKÉ 2015-2016. 8. 4. 2015 ozs@vse.cz

SEMESTRÁLNÍ VÝMĚNNÉ POBYTY BAKALÁŘSKÉ 2015-2016. 8. 4. 2015 ozs@vse.cz SEMESTRÁLNÍ VÝMĚNNÉ POBYTY BAKALÁŘSKÉ 2015-2016 8. 4. 2015 ozs@vse.cz Ing. Dana BRÁZDOVÁ Vedoucí Oddělení zahraničních styků VŠE Ing. Jana Kašná ERASMUS+ Všechny země výjezdu mimo Německo, Rakousko, Švýcarsko

Více

Vzdělávací program EU SOCRATES - ERASMUS

Vzdělávací program EU SOCRATES - ERASMUS Vzdělávací program EU SOCRATES - ERASMUS Mobilita studentů Petra Němečková, Národní agentura Socrates 11.5.2006 Podprogram ERASMUS součást vzdělávacího programu SOCRATES - II. fáze programu (2000-2006),

Více

PROGRAM LLP/ERASMUS. Průvodce studenta pro studijní pobyt v zahraničí. Pokud si s něčím nebudeš vědět rady, kontaktuj nás, my ti poradíme!

PROGRAM LLP/ERASMUS. Průvodce studenta pro studijní pobyt v zahraničí. Pokud si s něčím nebudeš vědět rady, kontaktuj nás, my ti poradíme! PROGRAM LLP/ERASMUS Průvodce studenta pro studijní pobyt v zahraničí Pokud si s něčím nebudeš vědět rady, kontaktuj nás, my ti poradíme! Bc. Jana Mlynáriková koordinátor programu LLP/Erasmus pro studentské

Více

Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE

Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE Článek 1 Základní ustanovení 1. Studenti Soukromé vysoké školy ekonomické

Více

Průvodce absolventa světem práce a studia v ČR a Evropské unii. www.icm.cz. Informační centrum pro mládež. Senovážné nám.

Průvodce absolventa světem práce a studia v ČR a Evropské unii. www.icm.cz. Informační centrum pro mládež. Senovážné nám. Průvodce absolventa světem práce a studia v ČR a Evropské unii Informační centrum pro mládež Senovážné nám. 24, Praha 1 www.icm.cz Národního institutu dětí a mládeže MŠMT Možnosti pro absolventa SŠ INFORMAČNÍ

Více

Průvodce studenta světem práce a studia v zemích EU

Průvodce studenta světem práce a studia v zemích EU Průvodce studenta světem práce a studia v zemích EU Národní informační centrum pro mládež Senovážné nám. 24, Praha 1 www.icm.cz Národního institutu dětí a mládeže MŠMT Studium v zahraničí Studijní možnosti

Více

Program Celoživotního učení-erasmus Pedagogická fakulta. Nabídka studijních pobytů a pracovních stáží na akademický rok 2013/2014

Program Celoživotního učení-erasmus Pedagogická fakulta. Nabídka studijních pobytů a pracovních stáží na akademický rok 2013/2014 Program Celoživotního učení-erasmus Pedagogická fakulta Nabídka studijních pobytů a pracovních stáží na akademický rok 2013/2014 Podmínky pro možnost výjezdu na studijní pobyt či pracovní stáž programu

Více

www.eurodesk.cz Zde si najdi informace o studiu, práci v zahranièí a vzdìlávacích programech Prolog

www.eurodesk.cz Zde si najdi informace o studiu, práci v zahranièí a vzdìlávacích programech Prolog Prolog V této informační publikaci najdete základní informace o možnostech mobility mládeže nejen na evropském kontinentu. Dozvíte se zde o možnostech zahraničních pobytů, komu jsou určeny, co všechno

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠO pro rok 2015

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠO pro rok 2015 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠO pro rok 2015 Praha, říjen 2014 Obsah 1 Kvalita a relevance... 4 1.1 Diverzifikace

Více

PŘEHLED INFORMAČNÍCH ZDROJŮ O STUDIU A PRÁCI V JINÉM ČLENSKÉM STÁTĚ EU

PŘEHLED INFORMAČNÍCH ZDROJŮ O STUDIU A PRÁCI V JINÉM ČLENSKÉM STÁTĚ EU PŘEHLED INFORMAČNÍCH ZDROJŮ O STUDIU A PRÁCI V JINÉM ČLENSKÉM STÁTĚ EU Jako občané Evropské unie máme právo žít, pracovat a studovat v jiné zemi EU. S tím souvisejí i základní práva, která jako občané

Více

Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci

Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci Vydává: Dům zahraniční spolupráce, 2014 Editace textu: Tereza Krbcová, Vendula Venclíková a kol.

Více

LLP/ERASMUS PŘÍRUČKA PRO VYJÍŽDĚJÍCÍ STUDENTY ÚISK

LLP/ERASMUS PŘÍRUČKA PRO VYJÍŽDĚJÍCÍ STUDENTY ÚISK LLP/ERASMUS PŘÍRUČKA PRO VYJÍŽDĚJÍCÍ STUDENTY ÚISK Aktualizace: 18. 2. 2013 Erasmus koordinátor ÚISK: Mgr. Lenka Němečková, e mail: lenka.nemeckova@ff.cuni.cz Erasmus koordinátor FF UK: Vít Prokopius,

Více

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s., Spálená 14, Praha 1

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s., Spálená 14, Praha 1 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠO pro rok 2013 Praha, říjen 2012 Obsah 1 Kvalita a relevance... 5 1.1 Diverzifikace

Více

Studie. MOBILITY STUDENTŮ V RÁMCI PROGRAMU SOCRATES/ERASMUS (Analytická studie) Libor Nováček. Úvod

Studie. MOBILITY STUDENTŮ V RÁMCI PROGRAMU SOCRATES/ERASMUS (Analytická studie) Libor Nováček. Úvod Studie MOBILITY STUDENTŮ V RÁMCI PROGRAMU SOCRATES/ERASMUS (Analytická studie) Libor Nováček Úvod Zaměření analytické studie monitoruje aktivity programu SOCRATES/Erasmus v kontextu využití výsledků a

Více

~ 1 ~ Zaměstnávání občanů EU, cizinců, důchodců a studentů v roce 2013: Platné právní předpisy:

~ 1 ~ Zaměstnávání občanů EU, cizinců, důchodců a studentů v roce 2013: Platné právní předpisy: ~ 1 ~ Zaměstnávání občanů EU, cizinců, důchodců a studentů v roce 2013: Platné právní předpisy: Zákon č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti ve znění zákona 149 a 347/2010 Zákon č. 326/1999 Sb. ve znění zákona

Více

Zaměstnávání pracovníků VaV - Cizinců v ČR a českých občanů v zahraničí Ing. Karolina Töröková

Zaměstnávání pracovníků VaV - Cizinců v ČR a českých občanů v zahraničí Ing. Karolina Töröková ODBORNÝ ČLÁNEK 2012 Zaměstnávání pracovníků VaV - Cizinců v ČR a českých občanů v zahraničí Ing. Karolina Töröková Zaměstnávání pracovníků VaV - Cizinců v ČR a českých občanů v zahraničí Ing. Karolina

Více

MOBILITY. projektu Bridge4Innovation VÝZVA

MOBILITY. projektu Bridge4Innovation VÝZVA MOBILITY projektu Bridge4Innovation VÝZVA VÝZVA - mobility b4i 1 OBSAH: ÚVOD 2 Kvalifikační podmínky 3 Vyhlášení výzvy 3 Hodnocení žádostí 4 Příprava na cestu 5 Vyúčtování 5 Seznam použitých zkratek 6

Více

Co je Erasmus? Program Erasmus je součástí evropského Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme - LLP). Erasmus

Co je Erasmus? Program Erasmus je součástí evropského Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme - LLP). Erasmus Erasmus Program Erasmus je zaměřen na mobilitu a spolupráci ve vysokoškolském vzdělávání v Evropě a také na spolupráci vysokoškolských institucí s podniky. Erasmus rovněž podporuje spolupráci vysokoškolských

Více

Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí

Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí Zkrácený název projektu: UNIPRANET Číslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/17.0054 Operační program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Staze.cz ÚVODNÍ SLOVO O KATALOGU. Aktuální nabídku stáží hledejte na: OBSAH

Staze.cz ÚVODNÍ SLOVO O KATALOGU. Aktuální nabídku stáží hledejte na: OBSAH ÚVODNÍ SLOVO Vážené studentky, Vážení studenti právě otevíráte katalog Stáže.cz ekonomie, který Vám přináší nabídky zajímavých praxí, zaměstnání a řadu cenných rad. Možná si říkáte, proč se při škole zajímat

Více

Seznamte se, Erasmus+

Seznamte se, Erasmus+ Seznamte se, Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce přímo řízená organizace MŠMT mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání administruje vzdělávací programy Evropské komise Národní agentura pro evropské vzdělávací

Více

INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ

INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ Práce v zahraničí Vážené absolventky, vážení absolventi, v brzké době se stanete nebo jste se již možná stali úspěšnými absolventy střední školy. INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ Bezplatné poskytování informací

Více

INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ

INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ Studium v zahraničí Vážené absolventky, vážení absolventi, v brzké době se stanete nebo jste se již možná stali úspěšnými absolventy střední školy. INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ Bezplatné poskytování informací

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY V r o č n í k LXXI ě s t n í k MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 3 Vydáno: DUBEN 2015 Cena: 106 Kč OBSAH Část normativní Prohlášení ministra školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Studium v zahraničí University Evropa. Geisteswissenschaften STUDENTY FHS USA Estudiantes. internacionales Fakulta humanitních

Studium v zahraničí University Evropa. Geisteswissenschaften STUDENTY FHS USA Estudiantes. internacionales Fakulta humanitních Studium v zahraničí University Evropa Geisteswissenschaften USA Estudiantes internacionales Fakulta humanitních studií Transcript of Records Německo Francie Bibliothek Étudier à l étranger Španělština

Více