KVALIFIKAČNÍ PODMÍNKY PROGRAMU ERASMUS+ PRO STUDIJNÍ POBYTY, PRAKTICKÉ STÁŽE A ABSOLVENTSKÉ STÁŽE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KVALIFIKAČNÍ PODMÍNKY PROGRAMU ERASMUS+ PRO STUDIJNÍ POBYTY, PRAKTICKÉ STÁŽE A ABSOLVENTSKÉ STÁŽE"

Transkript

1 KVALIFIKAČNÍ PODMÍNKY PROGRAMU ERASMUS+ PRO STUDIJNÍ POBYTY, PRAKTICKÉ STÁŽE A ABSOLVENTSKÉ STÁŽE Finanční prostředky určené na zahraniční mobility studentů studijní pobyty, praktické stáže a absolventské stáže v rámci programu Erasmus+ budou použity v souladu s následujícími podmínkami. 1. Účel 1.1 Finanční podpora bude poskytnuta studentovi, který se zúčastní studijního pobytu nebo praktické stáže v zemi zapojené do programu Erasmus+ 1 realizovaného v rámci meziinstitucionální smlouvy vysílající a přijímající instituce s cílem plnit příslušné oprávněné aktivity na přijímající instituci. 1.2 Studijní pobyt může probíhat pouze na partnerské vysokoškolské instituci sídlící v zemi zapojené do programu Erasmus+, se kterou vysílající instituce uzavřela mezi institucionální smlouvu. 1.3 Praktická stáž může probíhat na partnerské vysokoškolské instituci nebo v jiné instituci/organizaci sídlící v zemi EU a zapojené do programu Erasmus+, se kterou vysílající instituce uzavřela mezi institucionální smlouvu. 1.4 Vysílající i přijímající instituce musí mít Erasmus Charter for Higher Education, který uděluje Evropská komise. 2. Podmínky pro vysílaného studenta 2.1 Student musí být pro realizování: a) studijního pobytu zapsán do akreditovaného bakalářského studijního programu na MVŠO; b) praktické stáže musí být zapsán do akreditovaného bakalářského studijního programu na MVŠO; c) nebo absolvent MVŠO. 2.2 Student může být občanem jakékoliv země, ale musí studovat v České republice v akreditovaném studijním programu. 2.3 Student musí být řádně zapsán v případě: a) studijního pobytu minimálně ve druhém ročníku vysokoškolského studia na vysílající vysoké škole (platí pouze pro bakalářskou úroveň studia); b) praktické stáže v prvním ročníku studia na vysílající vysoké škole; c) absolventské stáže musí být s účastníkem uzavřena smlouva ještě v době, kdy je studentem MVŠO. 2.4 Po celé období studentské mobility v zahraničí musí být student řádně zapsán ke studiu na MVŠO, nemůže tedy ukončit studium (absolvování státních závěrečných zkoušek nebo absolutoria) před ukončením studijního pobytu v zahraničí. Výjimku tvoří absolvent VŠ, který se může zúčastnit absolventské stáže do 1 roku po státních závěrečných zkouškách. 1 Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Lichtenštejnsko, Norsko, Rakousko, Švédsko, Švýcarsko, Velká Británie, Belgie, Kypr, Německo, Španělsko, Řecko, Chorvatsko, Island, Lucembursko, Nizozemsko, Portugalsko, Slovinsko, Turecko, Bulharsko, Estonsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Makedonie (FYROM), Malta, Polsko, Rumunsko, Slovensko. Stránka 1 z 8

2 3. Výběr studenta 3.1 Studenti zasílají Přihlášku k programu Erasmus+ vysokoškolské instituci (MVŠO), která provádí výběr účastníků akce v oblasti mobility. Výběr studentů musí být spravedlivý, transparentní, jednotný a zdokumentovaný a musí být dostupný všem stranám podílejícím se na procesu výběru. 3.2 Jakmile jsou studenti vybráni, měli by od vysílající instituce obdržet Erasmus+ chartu studenta, která stanoví práva a povinnosti studenta s ohledem na období studia nebo stáže v zahraničí a která vysvětluje jednotlivé kroky procesu mobility. 3.3 Student, který je občanem státu a má v České republice přechodný pobyt, a který by chtěl z České republiky vycestovat na studijní pobyt/praktickou stáž do země svého původu/občanství, má při výběrovém řízení nejnižší prioritu. Národní agentura pro evropské vzdělávací programy doporučuje pro tyto studijní pobyty přidělovat status studenta programu Erasmus+ bez stipendia. 4. Délka pobytu 4.1 Oprávněné aktivity mohou probíhat pro akademický rok 2014/2015 od do Délka studijního pobytu musí trvat minimálně 3 měsíce nebo jeden celý akademický trimestr, maximální délka pobytu je 12 měsíců. 4.3 Délka praktické stáže musí trvat minimálně 2 měsíce a maximálně 12 měsíců. 4.4 Délka absolventské stáže musí trvat minimálně 2 měsíce a maximálně 12 měsíců. 5. Finanční podpora 5.1 Finanční podpora programu Erasmus+ je určena na pokrytí části nákladů souvisejících se zahraniční mobilitou a představuje příspěvek na zvýšené náklady spojené s pobytem v zahraničí. 5.2 Výše se řídí tabulkou přidělovaných finančních podpor a grantů programu Erasmus+ pro akademický rok 2014/ Finanční podpora nemůže být použita k úhradě nákladů, které jsou již hrazeny z jiných akcí/programů EU. 6. Prodloužení pobytu 6.1 Studijní pobyt/praktickou stáž/absolventskou stáž je možno prodloužit, pokud to povolují vnitřní předpisy vysílající instituce, a pokud jsou splněny následující podmínky: a) existuje písemný souhlas přijímající a vysílající instituce o prodloužení mobility, který je podepsán před ukončením původní; b) je vypracován dodatek k účastnické smlouvě uzavřené mezi studentem a vysílající institucí před dokončením původní mobility; c) doba prodloužení navazuje na původní mobilitu; d) není překročena maximální doba trvání mobility, tj. 12 měsíců; e) mobilita, včetně prodloužení, skončí nejpozději Studentovi automaticky nevzniká nárok na financování prodlouženého období, záleží na vysílající instituci, zda mu finanční podporu přidělí. Důvodem nepřidělení finanční podpory může být čerpání finančních zdrojů pro jiné mobility. Stránka 2 z 8

3 6.3 Student může o prodloužení pobytu zažádat prostřednictvím Žádosti o prodloužení zahraniční mobility.(application for extension). Žádost musí být potvrzena zahraničním a domácím koordinátorem. 6.4 Další přílohou je akceptační dopis (popsaný přijímací institucí) jako podklad k prodloužení zahraniční mobility. 6.5 V případě prodloužení studijního pobytu je třeba doložit řádně podepsanou studijní smlouvu (LA) na toto období. 7. Druhý pobyt v rámci programu Erasmus 7.1 Pro opakovaný výjezd studenta na mobilitu studentů v programu Erasmus platí následující pravidla: a) každý student může vyjet pouze jedenkrát na studijní pobyt Erasmus během celého svého studia na vysokých a vyšších odborných školách (týká se pobytů se stipendiem i bez stipendia, tj. jako zero grant student); b) každý student může vyjet pouze jedenkrát na pracovní stáž Erasmus během celého svého studia na vysokých a vyšších odborných školách (týká se stáží se stipendiem i bez stipendia, tj. jako zero grant student); c) maximální doba, na kterou může student vyjet do zahraničí v rámci programu Erasmus, je 12 měsíců; d) studijní pobyty i praktické stáže lze kombinovat. 8. Student bez finanční podpory (tzv. zero grant student) 8.1 Studijního pobytu/praktické stáže/absolventské stáže v rámci programu Erasmus se může zúčastnit i student, kterému není udělena finanční podpora. Takovému studentovi náleží tzv. statut studenta programu Erasmus+, který mu umožňuje využívat všech výhod programu Erasmus. 8.2 Pro studenta bez stipendia platí, s výjimkou ustanovení o výši a platbě stipendia, všechna výše uvedená kvalifikační kriteria a pravidla vyplývající z účastnické smlouvy. 9. On line Linguistic Support a) Pro studentské mobility začínající po bude povinné hodnocení jazykových dovedností a dobrovolný on line jazykový kurz. b) Student do stanoveného termínu povinně absolvuje jazykové hodnocení PŘED a PO mobilitě. c) Na základě výsledků z jazykového hodnocení bude studentovi, po předchozí domluvě s Oddělením zahraničních vztahů, přidělený on line kurz, který absolvuje PŘED a V PRŮBĚHU mobility. Účelem jazykového kurzu je dostatečně připravit účastníky na jejich budoucí pobyt v zahraničí. Výsledky jazykového hodnocení nejsou vylučovacím kritériem. 10. Poplatky 10.1 Přijímající instituce nesmí od studenta přijatého ke studiu v rámci programu Erasmus+ požadovat žádné poplatky (např. školné, registrační poplatky, poplatky za zkoušky, poplatky za používání laboratoří, knihoven atd.) Nicméně, přijímající instituce může požadovat zaplacení malých částek, které pokrývají výdaje na pojištění, členství ve studentských uniích a organizacích nebo použití různých Stránka 3 z 8

4 materiálů (fotokopie, laboratorní produkty atd.) podle stejných pravidel, které platí pro domácí studenty Kromě toho může být student požádán, aby i po dobu svého studia v zahraničí platil řádné školné své vysílající instituci Vysílající instituce nesmí požadovat po vyjíždějícím studentovi žádné poplatky za organizaci nebo administraci jeho studijního pobytu. 11. Povinnosti před výjezdem a) Do data stanoveného zahraniční univerzitou (tzv. deadline) musí student ve spolupráci s Erasmus koordinátorem zpracovat Learning Agreement (navrhovaný studijní program; přehled studijních komponentů, které budou nahrazeny studiem v zahraničí; úroveň jazykových kompetencí), Application Form (pokud ji zahraniční instituce vyžaduje), Dohodu o nahrazení předmětů a splnit další kroky, které zahraniční instituce požaduje po studentovi. b) Další povinností studenta je domluvit se s jednotlivými pedagogy na podmínkách plnění jednotlivých předmětů, které studentovi nebudou uznány. c) Student je povinen se zúčastnit jazykového hodnocení (viz 9. On line Linguistic Support). d) Student má povinnost konzultovat veškeré nejasnosti s Erasmus koordinátorem, a to prostřednictvím e mailu, telefonicky nebo předem domluvenými schůzkami. 12. Povinnosti během mobility a) Do data stanoveného zahraniční univerzitou provést veškeré změny v předmětech (Changes of Learning Agreement). b) Vždy dostatečně s předstihem informovat Erasmus koordinátora např. o změnách v předmětech, o zájmu prodloužení pobytu apod. 13. Povinnosti po návratu Student musí předložit: 13.1 po návratu ze studijního pobytu a) závěrečnou zprávu studenta EU SURVEY (studentovi je po ukončení studentské mobility zaslán link do programu Mobility Tool, kde je povinen do 30 dní po příjezdu zprávu vyplnit); b) potvrzení o délce studia vydané a potvrzené přijímající organizací obsahující jméno účastníka a datum zahájení a ukončení studia (Confirmation of Study period); c) přehled dosažených výsledků studia vydaný a potvrzený přijímající organizací obsahující jméno účastníka a výsledky studia (Transcript of Records); 13.2 po návratu z praktické stáže a) závěrečnou zprávu studenta EU SURVEY (studentovi je po ukončení studentské mobility zaslán link do programu Mobility Tool, kde je povinen do 30 dní po příjezdu zprávu vyplnit); b) potvrzení o délce stáže vydané a potvrzené přijímající organizací obsahující jméno účastníka a datum zahájení a ukončení stáže (Confirmation of Trainee period/traineeship Certificate); c) závěrečnou zprávu vyplněnou příjímací institucí (Final report); 13.3 po návratu z absolventské stáže a) potvrzení o délce pobytu vydané a potvrzené přijímající organizací obsahující jméno účastníka a datum zahájení a ukončení pobytu (Confirmation of period); Stránka 4 z 8

5 b) závěrečnou zprávu studenta EU SURVEY (studentovi je po ukončení studentské mobility zaslán link do programu Mobility Tool, kde je povinen do 30 dní po příjezdu zprávu vyplnit); c) závěrečnou zprávu vyplněnou příjímací institucí (Final report); 14. Absolventské stáže v rámci programu Erasmus+ se může zúčastnit student, který: a) je řádně zapsán do akreditovaného Bc. studijního programu na MVŠO prezenční, kombinované formy studia; b) je občanem jedné z programových zemí nebo je občanem jiného státu, ale studuje v programové zemi v akreditovaném studijním programu, v jakémkoliv ročníku; c) který byl vybrán v řádně vyhlášeném výběrovém řízení; d) absolventské stáže si vyhledávají a dojednávají sami studenti nebo ve spolupráci s Erasmus koordinátorem MVŠO. Je možné oslovit jakoukoliv organizaci, která odpovídá pravidlům pro výběr vhodných přijímajících organizací, nebo si vybrat jednu z organizací, v níž proběhla praktická stáž v minulých akademických letech. e) POZOR! STÁŽ MUSÍ BÝT VŽDY SJEDNÁNA NA PLNÝ PRACOVNÍ ÚVAZEK, V OPAČNÉM PŘÍPADĚ NEMŮŽE BÝT REALIZOVÁNA Absolventskou stáž je možno absolvovat do 12 měsíců po ukončení studia (včetně délky stáže) Absolventem se student stává v den složení státnic, od tohoto dne se začíná počítat jeden rok, ve kterém musí být stáž zahájena i ukončena (je však třeba stále respektovat probíhající akademický rok, v němž je stáž administrativně vedena, nemůže přesahovat do dalšího akademického roku) Absolventské stáže mohou trvat 2 12 měsíců, odečítá se ale délka již realizovaného Erasmus pobytu (studijní i pracovní) ve studijním cyklu, ve kterém si student o absolventskou stáž žádá Veškerá administrativa (od přihlášení se na stáž po podpis Účastnické smlouvy) musí být vyřízena PŘED ukončením studia, tj. před složením státní závěrečné zkoušky. 15. Finanční podmínky a) Na základě podpisu účastnické smlouvy student obdrží finanční podporu z prostředků programu Eramus+: Erasmus. Ta je vypočtena na základě předpokládané délky pobytu, pro tento výpočet platí, že 1 měsíc = 30 dní. Měsíční grant je stanoven na národní úrovni a jeho výše je stejná pro studenty všech vysokoškolských institucí. b) Studentovi může být ze strany zahraniční hostující instituce poskytována také mzda, nárok na finanční podporu ze strany MVŠO tímto nezaniká. 16. Před odjezdem a) Je student povinen sjednat si řádné pojištění platné pro zemi, ve které bude pobyt probíhat. Pojištění musí obsahovat následující položky: pojištění léčebných výloh, úrazové pojištění pokrývající zranění zaměstnanců následkem pracovního úrazu a pojištění odpovědnosti za škodu (bez ohledu na to, zda je či není škoda způsobená v práci, minimálně však odpovědnost za škody způsobené studentem na pracovišti v přijímající organizaci). Stránka 5 z 8

6 b) Je nutné vyplnit (dodat) následující dokumenty: Learning Agreement for Traineeships, Čestné prohlášení, kopie pojistné smlouvy, Prohlášení o bankovním účtu a Účastnickou smlouvu. 17. Postup během pobytu a) V případě, že v původně schváleném pracovním plánu nastanou změny (v obsahu, osobě koordinátora), musí být písemně odsouhlaseny jak vysílající tak přijímající institucí. Stážista vyplní sekci DURING THE MOBILITY. b) Prodloužení stáže: o je možné jen po dohodě s vysílající a přijímající instituci, o studentovi nevzniká nárok na financování prodloužené doby stáže automaticky, záleží na vysílající instituci, zda mu na prodlouženou dobu pobytu přidělí finanční podporu, Prodloužení bez nároku na finanční podporu (Erasmus zero grant student) o student o něj může požádat kdykoli v průběhu stáže; o žádost musí být potvrzena zástupcem zahraniční instituce a institucionálním koordinátorem MVŠO; o v případě schválení prodloužení se stážista musí pojistit na prodloužené období. Prodloužení s finanční podporou o je možné jen v případě dostatečné finanční rezervy, o student může o prodloužení požádat, o žádost musí být potvrzena zástupcem zahraniční instituce a institucionálním koordinátorem MVŠO, o změna celkové částky finanční podpory musí být uvedena v dodatku k účastnické smlouvě, který podepíše student před uplynutím původní doby pobytu, o v případě schválení prodloužení se stážista musí pojistit na prodloužené období. Zkrácení absolventské stáže o je možné po dohodě studenta s vysílající institucí a je řešeno dodatkem k účastnické smlouvě a poměrným zkrácením stipendia, o student je povinen o této situaci informovat Erasmus koordinátora a institucionálního koordinátora, o pokud student nedodrží minimální délku pobytu, tj. 2 měsíce, musí vrátit celou finanční podporu (toto ustanovení neplatí v případě ukončení pobytu z důvodu vyšší moci ) 18. Zasílání průběžných zpráv o zpráva se zasílá 1x měsíčně od začátku stáže Erasmus koordinátorovi MVŠO, o ve zprávě se uvede, jak stáž probíhá za stanovené období a jak koresponduje se schváleným studijním plánem na stáž (1x A4). 19. Postup po ukončení absolventské stáže v zahraničí a) Po návratu z absolventské stáže je absolvent povinen: o doručit Traineeship Certificate potvrzení o reálné délce stáže podepsané přijímající organizací, o vyplnit závěrečnou zprávu EU Survey, přístupové údaje obdrží příjemce po ukončení mobility na e mailovou adresu. Příjemce se zavazuje vyplnit závěrečnou zprávu do 30 dnů od obdržení přístupových údajů. Stránka 6 z 8

7 KVALIFIKAČNÍ PODMÍNKY PROGRAMU ERASMUS+ PRO VÝUKOVÉ POBYTY A ŠKOLENÍ Finanční prostředky určené na zahraniční mobility pracovníků výukové pobyty a školení v rámci programu Erasmus+ budou použity v souladu s následujícími podmínkami. 1. Účel 1.1 Stipendium bude poskytnuto pracovníkovi, který se zúčastní výukového pobytu nebo školení v zemi zapojené do programu Erasmus+ 2 realizovaného v rámci mezi institucionální smlouvy vysílající (MVŠO) a přijímající instituce s cílem plnit příslušné oprávněné aktivity na přijímající instituci. 1.2 Výukový pobyt/školení může probíhat pouze na partnerské vysokoškolské instituci sídlící v zemi zapojené do programu Erasmus+, se kterou vysílající instituce uzavřela mezi institucionální smlouvu. 1.3 Účelem výukového pobytu/školení je pedagogická/jiná činnost na přijímací instituci v souladu se schváleným výukovým programem/programem pro školení, který musí před zahájením zahraniční mobility potvrdit jak vysílající, tak i přijímající instituce. 1.4 Vysílající i přijímající instituce musí mít Erasmus Charter for Higher Education, který uděluje Evropská komise. 2. Podmínky pro vysílaného pracovníka 2.1 Pracovník musí mít pro realizování výukového pobytu/školení a) uzavřen pracovní poměr na základě pracovní smlouvy s MVŠO; b) musí na MVŠO vykonávat pedagogickou činnost v rámci výukového pobytu a pedagogickou/ nepedagogickou činnost v rámci školení; c) musí být občanem České republiky nebo jiné země, která se účastní programu Erasmus+. 3. Výběr pracovníka 3.1 Akademičtí i neakademičtí pracovníci se hlásí k výukovému pobytu nebo školení na Oddělení zahraničních vztahů MVŠO. Pracovníci budou vybráni na základě rozhodnutí Oddělení zahraničních vztahů MVŠO a manažerů ústavů MVŠO. 3.2 Při výběru bude dána přednost tomu pracovníkovi, který v příslušném akademickém roce cestuje do zahraničí poprvé, nebo který se ještě programu Erasmus nezúčastnil. 4. Délka pobytu 4.1 Oprávněné aktivity mohou probíhat pro akademický rok 2014/2015 od do Délka výukového pobytu musí trvat minimálně 2 dny a maximálně 2 měsíce (vyjma cesty) minimálně 8 hodin. 4.3 Délka školení musí trvat minimálně 2 dny a maximálně 2 měsíce. 2 Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Lichtenštejnsko, Norsko, Rakousko, Švédsko, Švýcarsko, Velká Británie, Belgie, Kypr, Německo, Španělsko, Řecko, Chorvatsko, Island, Lucembursko, Nizozemsko, Portugalsko, Slovinsko, Turecko, Bulharsko, Estonsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Makedonie (FYROM), Malta, Polsko, Rumunsko, Slovensko. Stránka 7 z 8

8 5. Finanční podpora 5.1 Finanční podpora programu Erasmus+ je určena na pokrytí části nákladů (ubytování, stravné, cestovní pojištění, apod.)souvisejících se zahraniční mobilitou a představuje příspěvek na zvýšené náklady spojené s pobytem v zahraničí. 5.2 Výše finanční podpory se řídí tabulkou přidělovaných stipendií a grantů programu Erasmus+ pro akademický rok 2014/ Finanční podpora nemůže být použita k úhradě nákladů, které jsou již hrazeny z jiných akcí/programů EU. 5.4 Finanční podpora na pobytové náklady je poskytována výlučně na dny, kdy pracovník vykonává pedagogickou činnost na přijímací instituci. 6. Zero grant zaměstnanec 6.1 Výukového pobytu/školení se může zúčastnit i pracovník, kterému není udělena finanční podpora. Takovému pracovníkovi náleží tzv. status zaměstnance programu Erasmus, který mu umožňuje využívat všech výhod programu Erasmus+. 7. Povinnosti před výjezdem 7.1 Výukový pobyt a) pracovník musí ve spolupráci s institucionálním koordinátorem zpracovat Mobility Agreement for Teaching (údaje o pracovníkovi, vysílající a přijímací instituci, datum trvání, počet studentů, počet výukových hodin, přidaná hodnota, obsah, výstupy, apod.); b) vytvoření Grant Agreement (tzv. účastnické smlouvy), kde jsou uvedeny veškeré informace týkající se výplaty finanční podpory. 7.2 Školení a) pracovník musí ve spolupráci s institucionálním koordinátorem zpracovat Mobility Agreement for Training (údaje o pracovníkovi, vysílající a přijímací instituci, datum trvání, přidaná hodnota, obsah, výstupy, apod.) b) vytvoření Grant Agreement (tzv. účastnické smlouvy), kde jsou uvedeny veškeré informace týkající se výplaty finanční podpory. 8. Povinnosti po návratu 8.1 Pracovník musí předložit po návratu ze zahraniční mobility: a) závěrečnou zprávu EU SURVEY (akademickému/neakademickému pracovníkovi je po ukončení zaměstnanecké mobility zaslán link do programu Mobility Tool, kde je povinen do 30 dní po příjezdu zprávu vyplnit); b) potvrzení o délce výukového pobytu/školení vydané a potvrzené přijímající organizací obsahující jméno účastníka a datum zahájení a ukončení studia (Confirmation of Teaching Period/Confirmation of Training Period); Stránka 8 z 8

Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu Erasmus+: Erasmus 2014 2020 (studentské a zaměstnanecké mobility)

Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu Erasmus+: Erasmus 2014 2020 (studentské a zaměstnanecké mobility) Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu Erasmus+: Erasmus 2014 2020 (studentské a zaměstnanecké mobility) Verze: první Platnost od: 01. 01. 2015 Zpracoval/i: Zkontroloval: Schválil: Martina

Více

Univerzita obrany AR 2015/2016

Univerzita obrany AR 2015/2016 Univerzita obrany AR 2015/2016 kpt. Mgr. Lenka ZÁRYBNICKÁ, Ph.D. Erasmus koordinátor FVZ UO Erasmus+ Mobility studentů Mobility zaměstnanců Pravidla a dokumenty 2 nový program Evropské unie na období 2014

Více

Příručka LLP/Erasmus pro studenty Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě

Příručka LLP/Erasmus pro studenty Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě Příručka LLP/Erasmus pro studenty Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě 1. O programu Erasmus Program Erasmus je součástí Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme LLP).

Více

PROGRAM LLP/ERASMUS. Průvodce studenta pro studijní pobyt v zahraničí. Pokud si s něčím nebudeš vědět rady, kontaktuj nás, my ti poradíme!

PROGRAM LLP/ERASMUS. Průvodce studenta pro studijní pobyt v zahraničí. Pokud si s něčím nebudeš vědět rady, kontaktuj nás, my ti poradíme! PROGRAM LLP/ERASMUS Průvodce studenta pro studijní pobyt v zahraničí Pokud si s něčím nebudeš vědět rady, kontaktuj nás, my ti poradíme! Bc. Jana Mlynáriková koordinátor programu LLP/Erasmus pro studentské

Více

Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE

Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE Článek 1 Základní ustanovení 1. Studenti Soukromé vysoké školy ekonomické

Více

ERASMUS+ STUDIJNÍ POBYT. 2. Jméno a příjmení: Trvalé bydliště: Datum narození: Pohlaví: Státní příslušnost: Č.cestovního dokladu: Tel.

ERASMUS+ STUDIJNÍ POBYT. 2. Jméno a příjmení: Trvalé bydliště: Datum narození: Pohlaví: Státní příslušnost: Č.cestovního dokladu: Tel. 1. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE: Erasmus ID kód: CZ PRAHA07 Adresa: Ovocný trh 3/5, 116 36 Praha 1 Tel.: +420 224 491 302 E-mail: erasmus@ruk.cuni.cz ERASMUS+ STUDIJNÍ POBYT ÚČASTNICKÁ SMLOUVA Č. Zastoupena:

Více

Studijní pobyty v akademickém roce 2014/2015

Studijní pobyty v akademickém roce 2014/2015 Studijní pobyty v akademickém roce 2014/2015 Outgoing Erasmus Students (English version) Od akademického roku 2014/2015 je připraveno pro studenty Univerzity Karlovy téměř 2000 dohod s evropskými institucemi,

Více

Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě

Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě 1. O programu Erasmus Program Erasmus je součástí Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme LLP).

Více

Studijní a pracovní stáže e v zahraničí. Praha ČVUT/ Brno MU informační schůzka pro studenty 5.3. 2007 / 9.3. 2007

Studijní a pracovní stáže e v zahraničí. Praha ČVUT/ Brno MU informační schůzka pro studenty 5.3. 2007 / 9.3. 2007 Studijní a pracovní stáže e v zahraničí Praha ČVUT/ Brno MU informační schůzka pro studenty 5.3. 2007 / 9.3. 2007 Program celoživotního učení Evropský program schválený pro období 2007-2013 Vznikl spojením

Více

Pracovní stáže studentů v programu ERASMUS. Profesně poradenské centrum FF UP (PPC FF UP)

Pracovní stáže studentů v programu ERASMUS. Profesně poradenské centrum FF UP (PPC FF UP) Pracovní stáže studentů v programu ERASMUS Profesně poradenské centrum FF UP (PPC FF UP) Program Erasmus Součást evropského programu celoživotního učení (LLP), stimulace mobility pro dosažení cíle 3 milionů

Více

LLP/ERASMUS PŘÍRUČKA PRO VYJÍŽDĚJÍCÍ STUDENTY ÚISK

LLP/ERASMUS PŘÍRUČKA PRO VYJÍŽDĚJÍCÍ STUDENTY ÚISK LLP/ERASMUS PŘÍRUČKA PRO VYJÍŽDĚJÍCÍ STUDENTY ÚISK Aktualizace: 18. 2. 2013 Erasmus koordinátor ÚISK: Mgr. Lenka Němečková, e mail: lenka.nemeckova@ff.cuni.cz Erasmus koordinátor FF UK: Vít Prokopius,

Více

doc. Ing.arch. Karel Havliš

doc. Ing.arch. Karel Havliš 1. Tato pravidla upravují podmínky realizace studijních pobytů na ch vysokých školách architektonického zaměření a pracovních stáží u ch architektonických firem na základě platných smluv a dohod o spolupráci,

Více

SEMESTRÁLNÍ VÝMĚNNÉ POBYTY BAKALÁŘSKÉ 2015-2016. 8. 4. 2015 ozs@vse.cz

SEMESTRÁLNÍ VÝMĚNNÉ POBYTY BAKALÁŘSKÉ 2015-2016. 8. 4. 2015 ozs@vse.cz SEMESTRÁLNÍ VÝMĚNNÉ POBYTY BAKALÁŘSKÉ 2015-2016 8. 4. 2015 ozs@vse.cz Ing. Dana BRÁZDOVÁ Vedoucí Oddělení zahraničních styků VŠE Ing. Jana Kašná ERASMUS+ Všechny země výjezdu mimo Německo, Rakousko, Švýcarsko

Více

Studium v zahraničí University Evropa. Geisteswissenschaften STUDENTY FHS USA Estudiantes. internacionales Fakulta humanitních

Studium v zahraničí University Evropa. Geisteswissenschaften STUDENTY FHS USA Estudiantes. internacionales Fakulta humanitních Studium v zahraničí University Evropa Geisteswissenschaften USA Estudiantes internacionales Fakulta humanitních studií Transcript of Records Německo Francie Bibliothek Étudier à l étranger Španělština

Více

Program celoživotního učení (LLP) Příručka 2010

Program celoživotního učení (LLP) Příručka 2010 Program celoživotního učení (LLP) Příručka 2010 Část I: Všeobecná ustanovení http://ec.europa.eu/llp 1 Obsah PŘÍRUČKA K PROGRAMU LLP 2010 ČÁST I 1. VŠEOBECNÝ PŘEHLED PROGRAMU CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ (LLP)...

Více

SMĚRNICE K ZAHRANIČNÍM MOBILITÁM

SMĚRNICE K ZAHRANIČNÍM MOBILITÁM Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Směrnice č. 6/2011 Č.j.: VŠTE004488/2011 SMĚRNICE K ZAHRANIČNÍM MOBILITÁM ČÁST I ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Působnost (1) Tato směrnice

Více

Staze.cz ÚVODNÍ SLOVO O KATALOGU. Aktuální nabídku stáží hledejte na: OBSAH

Staze.cz ÚVODNÍ SLOVO O KATALOGU. Aktuální nabídku stáží hledejte na: OBSAH ÚVODNÍ SLOVO Vážené studentky, Vážení studenti právě otevíráte katalog Stáže.cz ekonomie, který Vám přináší nabídky zajímavých praxí, zaměstnání a řadu cenných rad. Možná si říkáte, proč se při škole zajímat

Více

MERITUM AKTUALIZACE. ke dni 24. června 2014. Mzdy od A do Z 2014

MERITUM AKTUALIZACE. ke dni 24. června 2014. Mzdy od A do Z 2014 MERITUM AKTUALIZACE ke dni 24. června 2014 Mzdy od A do Z 2014 ÚVOD Stručně o změnách Vážení čtenáři, Tato aktualizace je na základě zákona č. 101/2014 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb.,

Více

MOBILITY. projektu Bridge4Innovation VÝZVA

MOBILITY. projektu Bridge4Innovation VÝZVA MOBILITY projektu Bridge4Innovation VÝZVA VÝZVA - mobility b4i 1 OBSAH: ÚVOD 2 Kvalifikační podmínky 3 Vyhlášení výzvy 3 Hodnocení žádostí 4 Příprava na cestu 5 Vyúčtování 5 Seznam použitých zkratek 6

Více

www.eurodesk.cz Zde si najdi informace o studiu, práci v zahranièí a vzdìlávacích programech Prolog

www.eurodesk.cz Zde si najdi informace o studiu, práci v zahranièí a vzdìlávacích programech Prolog Prolog V této informační publikaci najdete základní informace o možnostech mobility mládeže nejen na evropském kontinentu. Dozvíte se zde o možnostech zahraničních pobytů, komu jsou určeny, co všechno

Více

Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci

Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci Vydává: Dům zahraniční spolupráce, 2014 Editace textu: Tereza Krbcová, Vendula Venclíková a kol.

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast EVROPSKÁ KOMISE PRŮVODCE PROGRAMEM PROGRAM KULTURA (2007 2013)

Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast EVROPSKÁ KOMISE PRŮVODCE PROGRAMEM PROGRAM KULTURA (2007 2013) PROGRAM KULTURA Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast EVROPSKÁ KOMISE PRŮVODCE PROGRAMEM PROGRAM KULTURA (2007 2013) března 2009 Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZÍCH STÁTNÍCH PŘÍSLUŠNÍKŮ VE VÝZKUMU A VÝVOJI

ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZÍCH STÁTNÍCH PŘÍSLUŠNÍKŮ VE VÝZKUMU A VÝVOJI PRŮVODCE ŘÍZENÍM VĚDECKÝCH PROJEKTŮ ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZÍCH STÁTNÍCH PŘÍSLUŠNÍKŮ VE VÝZKUMU A VÝVOJI Employment of Foreigners in the Area of Research and Technological Development Jana Mittnerová, Anna Mittnerová,

Více

Zaměstnávání pracovníků VaV - Cizinců v ČR a českých občanů v zahraničí Ing. Karolina Töröková

Zaměstnávání pracovníků VaV - Cizinců v ČR a českých občanů v zahraničí Ing. Karolina Töröková ODBORNÝ ČLÁNEK 2012 Zaměstnávání pracovníků VaV - Cizinců v ČR a českých občanů v zahraničí Ing. Karolina Töröková Zaměstnávání pracovníků VaV - Cizinců v ČR a českých občanů v zahraničí Ing. Karolina

Více

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání Fond dalšího vzdělávání, Na Maninách 20, 170 00 Praha 7, Tel.: 277 277 070, http://fdv.mpsv.cz IČ: 00405698, č. účtu: 33531641/0100

Více

MANUÁL PRO STÁŽISTY v rámci projektu Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání

MANUÁL PRO STÁŽISTY v rámci projektu Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání MANUÁL PRO STÁŽISTY v rámci projektu Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání Fond dalšího vzdělávání, Na Maninách 20, 170 00 Praha 7, Tel.: 277 277 070, http://fdv.mpsv.cz IČ: 00405698, č. účtu: 33531641/0100

Více

~ 1 ~ Zaměstnávání občanů EU, cizinců, důchodců a studentů v roce 2013: Platné právní předpisy:

~ 1 ~ Zaměstnávání občanů EU, cizinců, důchodců a studentů v roce 2013: Platné právní předpisy: ~ 1 ~ Zaměstnávání občanů EU, cizinců, důchodců a studentů v roce 2013: Platné právní předpisy: Zákon č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti ve znění zákona 149 a 347/2010 Zákon č. 326/1999 Sb. ve znění zákona

Více

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí Fond dalšího vzdělávání Na Maninách 20, 170 00 Praha 7 Tel.: 277 277 070, http://fdv.mpsv.cz IČO: 00405698, č. účtu: 33531641/0100

Více

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí Fond dalšího vzdělávání Na Maninách 20, 170 00 Praha 7 Tel.: 277 277 070, http://fdv.mpsv.cz IČO: 00405698, DIČ: CZ00405698, č. účtu:

Více