KVALIFIKAČNÍ PODMÍNKY PROGRAMU ERASMUS+ PRO STUDIJNÍ POBYTY, PRAKTICKÉ STÁŽE A ABSOLVENTSKÉ STÁŽE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KVALIFIKAČNÍ PODMÍNKY PROGRAMU ERASMUS+ PRO STUDIJNÍ POBYTY, PRAKTICKÉ STÁŽE A ABSOLVENTSKÉ STÁŽE"

Transkript

1 KVALIFIKAČNÍ PODMÍNKY PROGRAMU ERASMUS+ PRO STUDIJNÍ POBYTY, PRAKTICKÉ STÁŽE A ABSOLVENTSKÉ STÁŽE Finanční prostředky určené na zahraniční mobility studentů studijní pobyty, praktické stáže a absolventské stáže v rámci programu Erasmus+ budou použity v souladu s následujícími podmínkami. 1. Účel 1.1 Finanční podpora bude poskytnuta studentovi, který se zúčastní studijního pobytu nebo praktické stáže v zemi zapojené do programu Erasmus+ 1 realizovaného v rámci meziinstitucionální smlouvy vysílající a přijímající instituce s cílem plnit příslušné oprávněné aktivity na přijímající instituci. 1.2 Studijní pobyt může probíhat pouze na partnerské vysokoškolské instituci sídlící v zemi zapojené do programu Erasmus+, se kterou vysílající instituce uzavřela mezi institucionální smlouvu. 1.3 Praktická stáž může probíhat na partnerské vysokoškolské instituci nebo v jiné instituci/organizaci sídlící v zemi EU a zapojené do programu Erasmus+, se kterou vysílající instituce uzavřela mezi institucionální smlouvu. 1.4 Vysílající i přijímající instituce musí mít Erasmus Charter for Higher Education, který uděluje Evropská komise. 2. Podmínky pro vysílaného studenta 2.1 Student musí být pro realizování: a) studijního pobytu zapsán do akreditovaného bakalářského studijního programu na MVŠO; b) praktické stáže musí být zapsán do akreditovaného bakalářského studijního programu na MVŠO; c) nebo absolvent MVŠO. 2.2 Student může být občanem jakékoliv země, ale musí studovat v České republice v akreditovaném studijním programu. 2.3 Student musí být řádně zapsán v případě: a) studijního pobytu minimálně ve druhém ročníku vysokoškolského studia na vysílající vysoké škole (platí pouze pro bakalářskou úroveň studia); b) praktické stáže v prvním ročníku studia na vysílající vysoké škole; c) absolventské stáže musí být s účastníkem uzavřena smlouva ještě v době, kdy je studentem MVŠO. 2.4 Po celé období studentské mobility v zahraničí musí být student řádně zapsán ke studiu na MVŠO, nemůže tedy ukončit studium (absolvování státních závěrečných zkoušek nebo absolutoria) před ukončením studijního pobytu v zahraničí. Výjimku tvoří absolvent VŠ, který se může zúčastnit absolventské stáže do 1 roku po státních závěrečných zkouškách. 1 Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Lichtenštejnsko, Norsko, Rakousko, Švédsko, Švýcarsko, Velká Británie, Belgie, Kypr, Německo, Španělsko, Řecko, Chorvatsko, Island, Lucembursko, Nizozemsko, Portugalsko, Slovinsko, Turecko, Bulharsko, Estonsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Makedonie (FYROM), Malta, Polsko, Rumunsko, Slovensko. Stránka 1 z 8

2 3. Výběr studenta 3.1 Studenti zasílají Přihlášku k programu Erasmus+ vysokoškolské instituci (MVŠO), která provádí výběr účastníků akce v oblasti mobility. Výběr studentů musí být spravedlivý, transparentní, jednotný a zdokumentovaný a musí být dostupný všem stranám podílejícím se na procesu výběru. 3.2 Jakmile jsou studenti vybráni, měli by od vysílající instituce obdržet Erasmus+ chartu studenta, která stanoví práva a povinnosti studenta s ohledem na období studia nebo stáže v zahraničí a která vysvětluje jednotlivé kroky procesu mobility. 3.3 Student, který je občanem státu a má v České republice přechodný pobyt, a který by chtěl z České republiky vycestovat na studijní pobyt/praktickou stáž do země svého původu/občanství, má při výběrovém řízení nejnižší prioritu. Národní agentura pro evropské vzdělávací programy doporučuje pro tyto studijní pobyty přidělovat status studenta programu Erasmus+ bez stipendia. 4. Délka pobytu 4.1 Oprávněné aktivity mohou probíhat pro akademický rok 2014/2015 od do Délka studijního pobytu musí trvat minimálně 3 měsíce nebo jeden celý akademický trimestr, maximální délka pobytu je 12 měsíců. 4.3 Délka praktické stáže musí trvat minimálně 2 měsíce a maximálně 12 měsíců. 4.4 Délka absolventské stáže musí trvat minimálně 2 měsíce a maximálně 12 měsíců. 5. Finanční podpora 5.1 Finanční podpora programu Erasmus+ je určena na pokrytí části nákladů souvisejících se zahraniční mobilitou a představuje příspěvek na zvýšené náklady spojené s pobytem v zahraničí. 5.2 Výše se řídí tabulkou přidělovaných finančních podpor a grantů programu Erasmus+ pro akademický rok 2014/ Finanční podpora nemůže být použita k úhradě nákladů, které jsou již hrazeny z jiných akcí/programů EU. 6. Prodloužení pobytu 6.1 Studijní pobyt/praktickou stáž/absolventskou stáž je možno prodloužit, pokud to povolují vnitřní předpisy vysílající instituce, a pokud jsou splněny následující podmínky: a) existuje písemný souhlas přijímající a vysílající instituce o prodloužení mobility, který je podepsán před ukončením původní; b) je vypracován dodatek k účastnické smlouvě uzavřené mezi studentem a vysílající institucí před dokončením původní mobility; c) doba prodloužení navazuje na původní mobilitu; d) není překročena maximální doba trvání mobility, tj. 12 měsíců; e) mobilita, včetně prodloužení, skončí nejpozději Studentovi automaticky nevzniká nárok na financování prodlouženého období, záleží na vysílající instituci, zda mu finanční podporu přidělí. Důvodem nepřidělení finanční podpory může být čerpání finančních zdrojů pro jiné mobility. Stránka 2 z 8

3 6.3 Student může o prodloužení pobytu zažádat prostřednictvím Žádosti o prodloužení zahraniční mobility.(application for extension). Žádost musí být potvrzena zahraničním a domácím koordinátorem. 6.4 Další přílohou je akceptační dopis (popsaný přijímací institucí) jako podklad k prodloužení zahraniční mobility. 6.5 V případě prodloužení studijního pobytu je třeba doložit řádně podepsanou studijní smlouvu (LA) na toto období. 7. Druhý pobyt v rámci programu Erasmus 7.1 Pro opakovaný výjezd studenta na mobilitu studentů v programu Erasmus platí následující pravidla: a) každý student může vyjet pouze jedenkrát na studijní pobyt Erasmus během celého svého studia na vysokých a vyšších odborných školách (týká se pobytů se stipendiem i bez stipendia, tj. jako zero grant student); b) každý student může vyjet pouze jedenkrát na pracovní stáž Erasmus během celého svého studia na vysokých a vyšších odborných školách (týká se stáží se stipendiem i bez stipendia, tj. jako zero grant student); c) maximální doba, na kterou může student vyjet do zahraničí v rámci programu Erasmus, je 12 měsíců; d) studijní pobyty i praktické stáže lze kombinovat. 8. Student bez finanční podpory (tzv. zero grant student) 8.1 Studijního pobytu/praktické stáže/absolventské stáže v rámci programu Erasmus se může zúčastnit i student, kterému není udělena finanční podpora. Takovému studentovi náleží tzv. statut studenta programu Erasmus+, který mu umožňuje využívat všech výhod programu Erasmus. 8.2 Pro studenta bez stipendia platí, s výjimkou ustanovení o výši a platbě stipendia, všechna výše uvedená kvalifikační kriteria a pravidla vyplývající z účastnické smlouvy. 9. On line Linguistic Support a) Pro studentské mobility začínající po bude povinné hodnocení jazykových dovedností a dobrovolný on line jazykový kurz. b) Student do stanoveného termínu povinně absolvuje jazykové hodnocení PŘED a PO mobilitě. c) Na základě výsledků z jazykového hodnocení bude studentovi, po předchozí domluvě s Oddělením zahraničních vztahů, přidělený on line kurz, který absolvuje PŘED a V PRŮBĚHU mobility. Účelem jazykového kurzu je dostatečně připravit účastníky na jejich budoucí pobyt v zahraničí. Výsledky jazykového hodnocení nejsou vylučovacím kritériem. 10. Poplatky 10.1 Přijímající instituce nesmí od studenta přijatého ke studiu v rámci programu Erasmus+ požadovat žádné poplatky (např. školné, registrační poplatky, poplatky za zkoušky, poplatky za používání laboratoří, knihoven atd.) Nicméně, přijímající instituce může požadovat zaplacení malých částek, které pokrývají výdaje na pojištění, členství ve studentských uniích a organizacích nebo použití různých Stránka 3 z 8

4 materiálů (fotokopie, laboratorní produkty atd.) podle stejných pravidel, které platí pro domácí studenty Kromě toho může být student požádán, aby i po dobu svého studia v zahraničí platil řádné školné své vysílající instituci Vysílající instituce nesmí požadovat po vyjíždějícím studentovi žádné poplatky za organizaci nebo administraci jeho studijního pobytu. 11. Povinnosti před výjezdem a) Do data stanoveného zahraniční univerzitou (tzv. deadline) musí student ve spolupráci s Erasmus koordinátorem zpracovat Learning Agreement (navrhovaný studijní program; přehled studijních komponentů, které budou nahrazeny studiem v zahraničí; úroveň jazykových kompetencí), Application Form (pokud ji zahraniční instituce vyžaduje), Dohodu o nahrazení předmětů a splnit další kroky, které zahraniční instituce požaduje po studentovi. b) Další povinností studenta je domluvit se s jednotlivými pedagogy na podmínkách plnění jednotlivých předmětů, které studentovi nebudou uznány. c) Student je povinen se zúčastnit jazykového hodnocení (viz 9. On line Linguistic Support). d) Student má povinnost konzultovat veškeré nejasnosti s Erasmus koordinátorem, a to prostřednictvím e mailu, telefonicky nebo předem domluvenými schůzkami. 12. Povinnosti během mobility a) Do data stanoveného zahraniční univerzitou provést veškeré změny v předmětech (Changes of Learning Agreement). b) Vždy dostatečně s předstihem informovat Erasmus koordinátora např. o změnách v předmětech, o zájmu prodloužení pobytu apod. 13. Povinnosti po návratu Student musí předložit: 13.1 po návratu ze studijního pobytu a) závěrečnou zprávu studenta EU SURVEY (studentovi je po ukončení studentské mobility zaslán link do programu Mobility Tool, kde je povinen do 30 dní po příjezdu zprávu vyplnit); b) potvrzení o délce studia vydané a potvrzené přijímající organizací obsahující jméno účastníka a datum zahájení a ukončení studia (Confirmation of Study period); c) přehled dosažených výsledků studia vydaný a potvrzený přijímající organizací obsahující jméno účastníka a výsledky studia (Transcript of Records); 13.2 po návratu z praktické stáže a) závěrečnou zprávu studenta EU SURVEY (studentovi je po ukončení studentské mobility zaslán link do programu Mobility Tool, kde je povinen do 30 dní po příjezdu zprávu vyplnit); b) potvrzení o délce stáže vydané a potvrzené přijímající organizací obsahující jméno účastníka a datum zahájení a ukončení stáže (Confirmation of Trainee period/traineeship Certificate); c) závěrečnou zprávu vyplněnou příjímací institucí (Final report); 13.3 po návratu z absolventské stáže a) potvrzení o délce pobytu vydané a potvrzené přijímající organizací obsahující jméno účastníka a datum zahájení a ukončení pobytu (Confirmation of period); Stránka 4 z 8

5 b) závěrečnou zprávu studenta EU SURVEY (studentovi je po ukončení studentské mobility zaslán link do programu Mobility Tool, kde je povinen do 30 dní po příjezdu zprávu vyplnit); c) závěrečnou zprávu vyplněnou příjímací institucí (Final report); 14. Absolventské stáže v rámci programu Erasmus+ se může zúčastnit student, který: a) je řádně zapsán do akreditovaného Bc. studijního programu na MVŠO prezenční, kombinované formy studia; b) je občanem jedné z programových zemí nebo je občanem jiného státu, ale studuje v programové zemi v akreditovaném studijním programu, v jakémkoliv ročníku; c) který byl vybrán v řádně vyhlášeném výběrovém řízení; d) absolventské stáže si vyhledávají a dojednávají sami studenti nebo ve spolupráci s Erasmus koordinátorem MVŠO. Je možné oslovit jakoukoliv organizaci, která odpovídá pravidlům pro výběr vhodných přijímajících organizací, nebo si vybrat jednu z organizací, v níž proběhla praktická stáž v minulých akademických letech. e) POZOR! STÁŽ MUSÍ BÝT VŽDY SJEDNÁNA NA PLNÝ PRACOVNÍ ÚVAZEK, V OPAČNÉM PŘÍPADĚ NEMŮŽE BÝT REALIZOVÁNA Absolventskou stáž je možno absolvovat do 12 měsíců po ukončení studia (včetně délky stáže) Absolventem se student stává v den složení státnic, od tohoto dne se začíná počítat jeden rok, ve kterém musí být stáž zahájena i ukončena (je však třeba stále respektovat probíhající akademický rok, v němž je stáž administrativně vedena, nemůže přesahovat do dalšího akademického roku) Absolventské stáže mohou trvat 2 12 měsíců, odečítá se ale délka již realizovaného Erasmus pobytu (studijní i pracovní) ve studijním cyklu, ve kterém si student o absolventskou stáž žádá Veškerá administrativa (od přihlášení se na stáž po podpis Účastnické smlouvy) musí být vyřízena PŘED ukončením studia, tj. před složením státní závěrečné zkoušky. 15. Finanční podmínky a) Na základě podpisu účastnické smlouvy student obdrží finanční podporu z prostředků programu Eramus+: Erasmus. Ta je vypočtena na základě předpokládané délky pobytu, pro tento výpočet platí, že 1 měsíc = 30 dní. Měsíční grant je stanoven na národní úrovni a jeho výše je stejná pro studenty všech vysokoškolských institucí. b) Studentovi může být ze strany zahraniční hostující instituce poskytována také mzda, nárok na finanční podporu ze strany MVŠO tímto nezaniká. 16. Před odjezdem a) Je student povinen sjednat si řádné pojištění platné pro zemi, ve které bude pobyt probíhat. Pojištění musí obsahovat následující položky: pojištění léčebných výloh, úrazové pojištění pokrývající zranění zaměstnanců následkem pracovního úrazu a pojištění odpovědnosti za škodu (bez ohledu na to, zda je či není škoda způsobená v práci, minimálně však odpovědnost za škody způsobené studentem na pracovišti v přijímající organizaci). Stránka 5 z 8

6 b) Je nutné vyplnit (dodat) následující dokumenty: Learning Agreement for Traineeships, Čestné prohlášení, kopie pojistné smlouvy, Prohlášení o bankovním účtu a Účastnickou smlouvu. 17. Postup během pobytu a) V případě, že v původně schváleném pracovním plánu nastanou změny (v obsahu, osobě koordinátora), musí být písemně odsouhlaseny jak vysílající tak přijímající institucí. Stážista vyplní sekci DURING THE MOBILITY. b) Prodloužení stáže: o je možné jen po dohodě s vysílající a přijímající instituci, o studentovi nevzniká nárok na financování prodloužené doby stáže automaticky, záleží na vysílající instituci, zda mu na prodlouženou dobu pobytu přidělí finanční podporu, Prodloužení bez nároku na finanční podporu (Erasmus zero grant student) o student o něj může požádat kdykoli v průběhu stáže; o žádost musí být potvrzena zástupcem zahraniční instituce a institucionálním koordinátorem MVŠO; o v případě schválení prodloužení se stážista musí pojistit na prodloužené období. Prodloužení s finanční podporou o je možné jen v případě dostatečné finanční rezervy, o student může o prodloužení požádat, o žádost musí být potvrzena zástupcem zahraniční instituce a institucionálním koordinátorem MVŠO, o změna celkové částky finanční podpory musí být uvedena v dodatku k účastnické smlouvě, který podepíše student před uplynutím původní doby pobytu, o v případě schválení prodloužení se stážista musí pojistit na prodloužené období. Zkrácení absolventské stáže o je možné po dohodě studenta s vysílající institucí a je řešeno dodatkem k účastnické smlouvě a poměrným zkrácením stipendia, o student je povinen o této situaci informovat Erasmus koordinátora a institucionálního koordinátora, o pokud student nedodrží minimální délku pobytu, tj. 2 měsíce, musí vrátit celou finanční podporu (toto ustanovení neplatí v případě ukončení pobytu z důvodu vyšší moci ) 18. Zasílání průběžných zpráv o zpráva se zasílá 1x měsíčně od začátku stáže Erasmus koordinátorovi MVŠO, o ve zprávě se uvede, jak stáž probíhá za stanovené období a jak koresponduje se schváleným studijním plánem na stáž (1x A4). 19. Postup po ukončení absolventské stáže v zahraničí a) Po návratu z absolventské stáže je absolvent povinen: o doručit Traineeship Certificate potvrzení o reálné délce stáže podepsané přijímající organizací, o vyplnit závěrečnou zprávu EU Survey, přístupové údaje obdrží příjemce po ukončení mobility na e mailovou adresu. Příjemce se zavazuje vyplnit závěrečnou zprávu do 30 dnů od obdržení přístupových údajů. Stránka 6 z 8

7 KVALIFIKAČNÍ PODMÍNKY PROGRAMU ERASMUS+ PRO VÝUKOVÉ POBYTY A ŠKOLENÍ Finanční prostředky určené na zahraniční mobility pracovníků výukové pobyty a školení v rámci programu Erasmus+ budou použity v souladu s následujícími podmínkami. 1. Účel 1.1 Stipendium bude poskytnuto pracovníkovi, který se zúčastní výukového pobytu nebo školení v zemi zapojené do programu Erasmus+ 2 realizovaného v rámci mezi institucionální smlouvy vysílající (MVŠO) a přijímající instituce s cílem plnit příslušné oprávněné aktivity na přijímající instituci. 1.2 Výukový pobyt/školení může probíhat pouze na partnerské vysokoškolské instituci sídlící v zemi zapojené do programu Erasmus+, se kterou vysílající instituce uzavřela mezi institucionální smlouvu. 1.3 Účelem výukového pobytu/školení je pedagogická/jiná činnost na přijímací instituci v souladu se schváleným výukovým programem/programem pro školení, který musí před zahájením zahraniční mobility potvrdit jak vysílající, tak i přijímající instituce. 1.4 Vysílající i přijímající instituce musí mít Erasmus Charter for Higher Education, který uděluje Evropská komise. 2. Podmínky pro vysílaného pracovníka 2.1 Pracovník musí mít pro realizování výukového pobytu/školení a) uzavřen pracovní poměr na základě pracovní smlouvy s MVŠO; b) musí na MVŠO vykonávat pedagogickou činnost v rámci výukového pobytu a pedagogickou/ nepedagogickou činnost v rámci školení; c) musí být občanem České republiky nebo jiné země, která se účastní programu Erasmus+. 3. Výběr pracovníka 3.1 Akademičtí i neakademičtí pracovníci se hlásí k výukovému pobytu nebo školení na Oddělení zahraničních vztahů MVŠO. Pracovníci budou vybráni na základě rozhodnutí Oddělení zahraničních vztahů MVŠO a manažerů ústavů MVŠO. 3.2 Při výběru bude dána přednost tomu pracovníkovi, který v příslušném akademickém roce cestuje do zahraničí poprvé, nebo který se ještě programu Erasmus nezúčastnil. 4. Délka pobytu 4.1 Oprávněné aktivity mohou probíhat pro akademický rok 2014/2015 od do Délka výukového pobytu musí trvat minimálně 2 dny a maximálně 2 měsíce (vyjma cesty) minimálně 8 hodin. 4.3 Délka školení musí trvat minimálně 2 dny a maximálně 2 měsíce. 2 Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Lichtenštejnsko, Norsko, Rakousko, Švédsko, Švýcarsko, Velká Británie, Belgie, Kypr, Německo, Španělsko, Řecko, Chorvatsko, Island, Lucembursko, Nizozemsko, Portugalsko, Slovinsko, Turecko, Bulharsko, Estonsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Makedonie (FYROM), Malta, Polsko, Rumunsko, Slovensko. Stránka 7 z 8

8 5. Finanční podpora 5.1 Finanční podpora programu Erasmus+ je určena na pokrytí části nákladů (ubytování, stravné, cestovní pojištění, apod.)souvisejících se zahraniční mobilitou a představuje příspěvek na zvýšené náklady spojené s pobytem v zahraničí. 5.2 Výše finanční podpory se řídí tabulkou přidělovaných stipendií a grantů programu Erasmus+ pro akademický rok 2014/ Finanční podpora nemůže být použita k úhradě nákladů, které jsou již hrazeny z jiných akcí/programů EU. 5.4 Finanční podpora na pobytové náklady je poskytována výlučně na dny, kdy pracovník vykonává pedagogickou činnost na přijímací instituci. 6. Zero grant zaměstnanec 6.1 Výukového pobytu/školení se může zúčastnit i pracovník, kterému není udělena finanční podpora. Takovému pracovníkovi náleží tzv. status zaměstnance programu Erasmus, který mu umožňuje využívat všech výhod programu Erasmus+. 7. Povinnosti před výjezdem 7.1 Výukový pobyt a) pracovník musí ve spolupráci s institucionálním koordinátorem zpracovat Mobility Agreement for Teaching (údaje o pracovníkovi, vysílající a přijímací instituci, datum trvání, počet studentů, počet výukových hodin, přidaná hodnota, obsah, výstupy, apod.); b) vytvoření Grant Agreement (tzv. účastnické smlouvy), kde jsou uvedeny veškeré informace týkající se výplaty finanční podpory. 7.2 Školení a) pracovník musí ve spolupráci s institucionálním koordinátorem zpracovat Mobility Agreement for Training (údaje o pracovníkovi, vysílající a přijímací instituci, datum trvání, přidaná hodnota, obsah, výstupy, apod.) b) vytvoření Grant Agreement (tzv. účastnické smlouvy), kde jsou uvedeny veškeré informace týkající se výplaty finanční podpory. 8. Povinnosti po návratu 8.1 Pracovník musí předložit po návratu ze zahraniční mobility: a) závěrečnou zprávu EU SURVEY (akademickému/neakademickému pracovníkovi je po ukončení zaměstnanecké mobility zaslán link do programu Mobility Tool, kde je povinen do 30 dní po příjezdu zprávu vyplnit); b) potvrzení o délce výukového pobytu/školení vydané a potvrzené přijímající organizací obsahující jméno účastníka a datum zahájení a ukončení studia (Confirmation of Teaching Period/Confirmation of Training Period); Stránka 8 z 8

KVALIFIKAČNÍ PODMÍNKY PROGRAMU ERASMUS PRO STUDIJNÍ POBYTY

KVALIFIKAČNÍ PODMÍNKY PROGRAMU ERASMUS PRO STUDIJNÍ POBYTY KVALIFIKAČNÍ PODMÍNKY PROGRAMU ERASMUS PRO STUDIJNÍ POBYTY Finanční prostředky určené na aktivitu mobilita studentů - studijní pobyty v rámci programu Erasmus budou použity v souladu s následujícími podmínkami.

Více

Univerzita obrany AR 2015/2016

Univerzita obrany AR 2015/2016 Univerzita obrany AR 2015/2016 kpt. Mgr. Lenka ZÁRYBNICKÁ, Ph.D. Erasmus koordinátor FVZ UO Erasmus+ Mobility studentů Mobility zaměstnanců Pravidla a dokumenty 2 nový program Evropské unie na období 2014

Více

Univerzita obrany AR 2016/2017

Univerzita obrany AR 2016/2017 Univerzita obrany AR 2016/2017 kpt. Mgr. Lenka ZÁRYBNICKÁ, Ph.D. Erasmus koordinátor FVZ UO Erasmus+ Mobility studentů Mobility zaměstnanců Pravidla a dokumenty 2 nový program Evropské unie na období 2014

Více

Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu Erasmus+: Erasmus 2014-2020 (studentské a zaměstnanecké mobility)

Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu Erasmus+: Erasmus 2014-2020 (studentské a zaměstnanecké mobility) Směrnice k realizaci Erasmus+: Erasmus POZOR! Pořízená kopie je neřízený dokument. Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu Erasmus+: Erasmus 2014-2020 (studentské a zaměstnanecké mobility)

Více

Program Erasmus+ Presentace pro studenty 15. prosince 2016

Program Erasmus+ Presentace pro studenty 15. prosince 2016 Program Erasmus+ Presentace pro studenty 15. prosince 2016 1 Program Erasmus+ program pro období 2014 2020, rozpočet 14,7 mld. Eur zapojeno je 33 evropských zemí (28 členských států EU, země EHP, Turecko,

Více

Program Erasmus+ Prezentace pro studenty 11. prosince 2018

Program Erasmus+ Prezentace pro studenty 11. prosince 2018 Program Erasmus+ Prezentace pro studenty 11. prosince 2018 1 Program Erasmus+ program pro období 2014 2020, rozpočet 14,7 mld. Eur zapojeno je 33 evropských zemí (28 členských států EU, země EHP, Turecko,

Více

Příručka LLP/Erasmus pro studenty Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě

Příručka LLP/Erasmus pro studenty Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě Příručka LLP/Erasmus pro studenty Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě 1. O programu Erasmus Program Erasmus je součástí Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme LLP).

Více

Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu Erasmus+: Erasmus 2014 2020 (studentské a zaměstnanecké mobility)

Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu Erasmus+: Erasmus 2014 2020 (studentské a zaměstnanecké mobility) Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu Erasmus+: Erasmus 2014 2020 (studentské a zaměstnanecké mobility) Verze: první Platnost od: 01. 01. 2015 Zpracoval/i: Zkontroloval: Schválil: Martina

Více

9.11.2014 5.11.2014. Pavlína Bínová, Ondřej Krpal. Erasmus+: Erasmus. Mobility studentů jsou rozděleny na. studijní pobyt praktická stáž

9.11.2014 5.11.2014. Pavlína Bínová, Ondřej Krpal. Erasmus+: Erasmus. Mobility studentů jsou rozděleny na. studijní pobyt praktická stáž Fakulta pedagogická 5.11.2014 Pavlína Bínová, Ondřej Krpal Erasmus+: Erasmus Mobility studentů jsou rozděleny na studijní pobyt praktická stáž 1 Erasmus + / student Kdo se může zapojit podmínky: Student

Více

Podmínky pro výjezd studentů do zahraničí. ERASMUS+ a další programy

Podmínky pro výjezd studentů do zahraničí. ERASMUS+ a další programy České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní 24. Října 2018 Podmínky pro výjezd studentů do zahraničí ERASMUS+ a další programy Ing. Patrik Horažďovský Koordinátor ERASMUS+ ČVUT v Praze Fakulta

Více

MOŽNOSTI STUDIA A PRÁCE V ZAHRANIČÍ V RÁMCI PROGRAMU ERASMUS+

MOŽNOSTI STUDIA A PRÁCE V ZAHRANIČÍ V RÁMCI PROGRAMU ERASMUS+ AGRONOMICKÁ FAKULTA Seminář pro studenty Agronomické fakulty MOŽNOSTI STUDIA A PRÁCE V ZAHRANIČÍ V RÁMCI PROGRAMU ERASMUS+ Na studium nebo na stáž? STUDIJNÍ POBYT Studium předmětů na univerzitě Řídí se

Více

Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě

Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě 1. O programu Erasmus Program Erasmus je součástí Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme LLP).

Více

Dokumentace mobilit. Zuzana Čapková

Dokumentace mobilit. Zuzana Čapková Dokumentace mobilit Zuzana Čapková DOKUMENTACE MOBILIT Studenti Studijní pobyty (student mobility for studies) Zaměstnanci Výukové pobyty (staff mobility for teaching) Školení (staff mobility for training)

Více

Část první Pobyt studentů SVŠE Znojmo v zahraničí. Článek 1 Základní ustanovení

Část první Pobyt studentů SVŠE Znojmo v zahraničí. Článek 1 Základní ustanovení SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Loucká 656/21, 669 02 Znojmo, info@svse.cz Vyhláška prorektorky pro vnější vztahy č. 3/2015 pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické

Více

Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE

Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE Článek 1 Základní ustanovení 1. Studenti Soukromé vysoké školy ekonomické

Více

PRŮBĚŽNÉ DODATEČNÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRACOVNÍ STÁŽE V ZAHRANIČÍ V PROGRAMU ERASMUS+ V LETNÍM SEMESTRU AK. ROKU 2018/2019

PRŮBĚŽNÉ DODATEČNÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRACOVNÍ STÁŽE V ZAHRANIČÍ V PROGRAMU ERASMUS+ V LETNÍM SEMESTRU AK. ROKU 2018/2019 PRŮBĚŽNÉ DODATEČNÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRACOVNÍ STÁŽE V ZAHRANIČÍ V PROGRAMU ERASMUS+ V LETNÍM SEMESTRU AK. ROKU 2018/2019 Vypisuji výběrové řízení na pracovní stáže a absolventské pracovní stáže v zahraničí

Více

Erasmus+ Info Day. Daniel Suchánek Erasmus koordinátor

Erasmus+ Info Day. Daniel Suchánek Erasmus koordinátor Erasmus+ Info Day Daniel Suchánek Erasmus koordinátor Program Erasmus mezivládní program při Evropské unii umožňující mobilitu vysokoškolských studentů v r. 2007 ŠAVŠ získala Erasmus Extended University

Více

Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu LLP Erasmus a k uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit

Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu LLP Erasmus a k uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu LLP Erasmus a k uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit Verze: první Platnost od: 1. 2. 2012 Zpracoval/i: Mgr. PhDr. Ladislav Chvátal,

Více

Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE

Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE Článek 1 Základní ustanovení 1. Studenti Soukromé vysoké školy ekonomické

Více

Stipendijní program na podporu zahraničních odborných stáží studentů doktorských studijních programů

Stipendijní program na podporu zahraničních odborných stáží studentů doktorských studijních programů Opatření Ekonomicko-správní fakulty č. 5/2017 Stipendijní program na podporu zahraničních odborných stáží studentů doktorských studijních programů Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 sb., o vysokých školách

Více

Kvalifikační podmínky programu Erasmus + pro studijní pobyty a praktické stáže studentů Univerzity Karlovy v Praze

Kvalifikační podmínky programu Erasmus + pro studijní pobyty a praktické stáže studentů Univerzity Karlovy v Praze Kvalifikační podmínky programu Erasmus + pro studijní pobyty a praktické stáže studentů Univerzity Karlovy v Praze Čl. 1 Úvodní ustanovení Kvalifikační podmínky pro studijní pobyty a praktické stáže studentů

Více

Zahraniční vztahy, Univerzitní 20, přízemí Pro studenty všech fakult ZČU zajišťuje: - Poradenství týkající se zahraničních stáží - Organizační a

Zahraniční vztahy, Univerzitní 20, přízemí Pro studenty všech fakult ZČU zajišťuje: - Poradenství týkající se zahraničních stáží - Organizační a Zahraniční vztahy, Univerzitní 20, přízemí Pro studenty všech fakult ZČU zajišťuje: - Poradenství týkající se zahraničních stáží - Organizační a smluvní přípravu studijních a pracovních stáží - Finance

Více

Studijní a pracovní stáže e v zahraničí. Praha ČVUT/ Brno MU informační schůzka pro studenty 5.3. 2007 / 9.3. 2007

Studijní a pracovní stáže e v zahraničí. Praha ČVUT/ Brno MU informační schůzka pro studenty 5.3. 2007 / 9.3. 2007 Studijní a pracovní stáže e v zahraničí Praha ČVUT/ Brno MU informační schůzka pro studenty 5.3. 2007 / 9.3. 2007 Program celoživotního učení Evropský program schválený pro období 2007-2013 Vznikl spojením

Více

Směrnice děkana HGF č. 1/2018. Motivační odměňování doktorandů a studentů prezenční formy studia Hornicko-geologické fakulty VŠB-TUO

Směrnice děkana HGF č. 1/2018. Motivační odměňování doktorandů a studentů prezenční formy studia Hornicko-geologické fakulty VŠB-TUO Účinnost dokumentu od: 1.1.2019 Směrnice děkana HGF č. 1/2018 Motivační odměňování doktorandů a studentů prezenční Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem

Více

Příručka pro konsorcia pro management mobilit programu Erasmus

Příručka pro konsorcia pro management mobilit programu Erasmus Příručka pro konsorcia pro management mobilit programu Erasmus v akademickém roce 2013/2014 Obsah: 1. Obecná pravidla pro využití finančních prostředků... 2 2. Pravidla aktivity SMP Mobilita studentů na

Více

JAK NA ERASMUS+ Příručka pro vyjíždějící studenty TUL. TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Studentská 1402/ Liberec 1

JAK NA ERASMUS+ Příručka pro vyjíždějící studenty TUL. TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Studentská 1402/ Liberec 1 1 JAK NA ERASMUS+ Příručka pro vyjíždějící studenty TUL JAK NA ERASMUS+ (pro studenty) Kontakty: Zahraniční oddělení TUL: PhDr. Lucie Koutková, Ph.D. Kancelář Erasmus: Ing. Radka Přeučilová : Michaela

Více

Pokyn prorektora č. 4P/2016 MOBILITA

Pokyn prorektora č. 4P/2016 MOBILITA prorektor pro studijní a pedagogickou činnost Plzeň 21. září 2016 ZCU 025823/2016 Pokyn prorektora č. 4P/2016 MOBILITA ve znění dodatku č. 1 ze dne 10. 5. 2017 s účinností od 15. 5. 2017. Tento pokyn stanoví

Více

Pracovní stáže studentů v programu ERASMUS. Profesně poradenské centrum FF UP (PPC FF UP)

Pracovní stáže studentů v programu ERASMUS. Profesně poradenské centrum FF UP (PPC FF UP) Pracovní stáže studentů v programu ERASMUS Profesně poradenské centrum FF UP (PPC FF UP) Program Erasmus Součást evropského programu celoživotního učení (LLP), stimulace mobility pro dosažení cíle 3 milionů

Více

Jak a kde získat finance na studium v Evropě?

Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) funguje od 1.1.2007 při Domu zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, vznikla

Více

Studium v zahraničí. Program ERASMUS+ Informační schůzka

Studium v zahraničí. Program ERASMUS+ Informační schůzka Studium v zahraničí Program ERASMUS+ Informační schůzka 31.10.2018 Program Erasmus+: vzdělávací program EU navržený Evropskou komisí pro oblast vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu, 2014-2020

Více

Příručka pro management mobilit programu Erasmus

Příručka pro management mobilit programu Erasmus Příručka pro management mobilit programu Erasmus v akademickém roce 2012/2013 Obsah: 1. Obecná pravidla pro využití finančních prostředků... 2 2. Pravidla aktivity SMS Mobilita studentů na studijní pobyty...

Více

Ing. Dana BRÁZDOVÁ vedoucí Oddělení zahraničních styků VŠE

Ing. Dana BRÁZDOVÁ vedoucí Oddělení zahraničních styků VŠE BŘEZEN 2018 ozs.vse.cz ozs@vse.cz RB, 5.patro Ing. Dana BRÁZDOVÁ vedoucí Oddělení zahraničních styků VŠE Ing. Linda FILÁČKOVÁ Mgr. Pavlína ŠENK KOPECKÁ Dánsko, Estonsko, Finsko, Island, Litva, Lotyšsko,

Více

SEMESTRÁLNÍ VÝMĚNNÉ POBYTY BAKALÁŘSKÉ 2015-2016. 8. 4. 2015 ozs@vse.cz

SEMESTRÁLNÍ VÝMĚNNÉ POBYTY BAKALÁŘSKÉ 2015-2016. 8. 4. 2015 ozs@vse.cz SEMESTRÁLNÍ VÝMĚNNÉ POBYTY BAKALÁŘSKÉ 2015-2016 8. 4. 2015 ozs@vse.cz Ing. Dana BRÁZDOVÁ Vedoucí Oddělení zahraničních styků VŠE Ing. Jana Kašná ERASMUS+ Všechny země výjezdu mimo Německo, Rakousko, Švýcarsko

Více

Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu Erasmus+: Erasmus (studentské a zaměstnanecké mobility)

Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu Erasmus+: Erasmus (studentské a zaměstnanecké mobility) Směrnice k realizaci Erasmus+: Erasmus POZOR! Pořízená kopie je neřízený dokument. Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu Erasmus+: Erasmus 2014-2020 (studentské a zaměstnanecké mobility)

Více

FINANČNÍ DOHODA Č. / /01/02 (Uvádějte prosím ve veškeré korespondenci)

FINANČNÍ DOHODA Č. / /01/02 (Uvádějte prosím ve veškeré korespondenci) PROGRAM SOCRATES -ERASMUS AKCE 2.2 Financování mobilit učitelů složené z grantu Erasmus a dotace MŠMT na dofinancování konečného uživatele vyplácené formou cestovních náhrad uzavřená mezi: FINANČNÍ DOHODA

Více

SEMESTRÁLNÍ VÝMĚNNÉ POBYTY: EVROPA Březen 2017

SEMESTRÁLNÍ VÝMĚNNÉ POBYTY: EVROPA Březen 2017 SEMESTRÁLNÍ VÝMĚNNÉ POBYTY: EVROPA 2017-2018 Březen 2017 ozs@vse.cz Ing. Dana BRÁZDOVÁ vedoucí Oddělení zahraničních styků VŠE Ing. Linda FILÁČKOVÁ Mgr. Pavlína KOPECKÁ Dánsko, Estonsko, Finsko, Island,

Více

Příloha č. 1: Vstupní soubor dat pro země EU 1. část

Příloha č. 1: Vstupní soubor dat pro země EU 1. část Příloha č. 1: Vstupní soubor dat pro země EU 1. část Reálný HDP na obyvatele v Eurech Belgie 27500 27700 27800 28600 29000 29500 30200 30200 29200 29600 29800 29009 Bulharsko 2300 2500 2600 2800 3000 3200

Více

Výnos děkanky FF UHK č. 07/2016

Výnos děkanky FF UHK č. 07/2016 Hradec Králové, 30. května 2016 č. j. DFF/256/16 Výnos děkanky FF UHK č. 07/2016 Výnos FF UHK o organizačním zajištění studijních pobytů a praktických stáží studentů a mobilitách akademických a administrativních

Více

Life Long Learning programme LLP 2007-2013

Life Long Learning programme LLP 2007-2013 Life Long Learning programme LLP 2007-2013 2013 Program celoživotního učení LLP od roku 2007 do roku 2013, založen na současných programech Socrates, Leonardo da Vinci a e-learning vstoupil v platnost

Více

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP Dům m zahraničních služeb MŠMTM MT a NAEP Kdo jsme? DZS MŠMT Dům zahraničních služeb - příspěvková organizace, zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Akademická informační

Více

Erasmus+ Účastnická smlouva pro mobilitu studentů na praktickou stáž mezi programovými zeměmi č. Uzavřená podle uzavřená podle 51 občanského zákoníku

Erasmus+ Účastnická smlouva pro mobilitu studentů na praktickou stáž mezi programovými zeměmi č. Uzavřená podle uzavřená podle 51 občanského zákoníku Erasmus+ Účastnická smlouva pro mobilitu studentů na praktickou stáž mezi programovými zeměmi č. Uzavřená podle uzavřená podle 51 občanského zákoníku Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha,

Více

FINANČNÍ DOHODA č. XX/2015

FINANČNÍ DOHODA č. XX/2015 PROGRAM ERASMUS MOBILITY STUDENTŮ STUDIJNÍ POBYT FINANČNÍ DOHODA č. XX/2015 uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi účastníky, kterými jsou:

Více

PROGRAM ERASMUS MOBILITY STUDENTŮ STUDIJNÍ POBYT. FINANČNÍ DOHODA č. 1. uzavřená podle 51 občanského zákoníku

PROGRAM ERASMUS MOBILITY STUDENTŮ STUDIJNÍ POBYT. FINANČNÍ DOHODA č. 1. uzavřená podle 51 občanského zákoníku PROGRAM ERASMUS MOBILITY STUDENTŮ STUDIJNÍ POBYT FINANČNÍ DOHODA č. 1 uzavřená podle 51 občanského zákoníku Vysoká/vyšší odborná škola: Vyšší odborná škola živnostenská Přerov, s.r.o. Erasmus ID kód: CZ

Více

Erasmus+ Účastnická smlouva pro mobilitu studentů na studijní pobyt / praktickou stáž mezi programovými zeměmi

Erasmus+ Účastnická smlouva pro mobilitu studentů na studijní pobyt / praktickou stáž mezi programovými zeměmi Erasmus+ Účastnická smlouva pro mobilitu studentů na studijní pobyt / praktickou stáž mezi programovými zeměmi [Celé oficiální jméno vysílající instituce, Erasmus ID kód] Adresa: [úplná oficiální adresa]

Více

FINANČNÍ DOHODA č. XXX

FINANČNÍ DOHODA č. XXX PROGRAM ERASMUS MOBILITY STUDENTŮ PRACOVNÍ STÁŽ Minimální požadavky FINANČNÍ DOHODA č. XXX uzavřená podle 51 občanského zákoníku Vysoká/vyšší odborná škola: XXX (úplný úřední název) Erasmus ID kód: XXX

Více

Pokyn prorektora č. 3P/2012 MOBILITA

Pokyn prorektora č. 3P/2012 MOBILITA prorektor pro studijní a pedagogickou činnost Plzeň 27. srpna 2012 ZCU 028619/2012 Pokyn prorektora č. 3P/2012 MOBILITA Tento pokyn stanoví zásady administrace a evidence mobility studentů, absolventů

Více

Možnosti studia v zahraničí prostřednictvím evropských vzdělávacích programů. Jana Pávková 25. října 2012 v Praze

Možnosti studia v zahraničí prostřednictvím evropských vzdělávacích programů. Jana Pávková 25. října 2012 v Praze Možnosti studia v zahraničí prostřednictvím evropských vzdělávacích programů Jana Pávková 25. října 2012 v Praze OBSAH Představení Domu zahraničních služeb/ Národní agentury pro evropské vzdělávací programy

Více

Studentská mobilita v rámci programu ERASMUS+ ERASMUS+ KROK 1 včas studijní výsledky KROK 2 KROK 3

Studentská mobilita v rámci programu ERASMUS+ ERASMUS+ KROK 1 včas studijní výsledky KROK 2 KROK 3 Studentská mobilita v rámci programu ERASMUS+ Pokud student uvažuje o možnosti studovat v zahraničí, jednou z variant je využití programu ERASMUS+, který slouží pro zprostředkování výměny studentů mezi

Více

Možnosti studia v zahraničí

Možnosti studia v zahraničí Možnosti studia v zahraničí Kancelář zahraničních styků UP http://www.upol.cz/fakulty/zarizeni-asluzby/zahranicni-styky/uvodni-strana/ poskytuje informace o studiu v zahraničí, o možnostech získat zahraniční

Více

STUDIUM V ZEMÍCH EU. Andrea Klapuchová Dům zahraničních služeb MŠMT Národní agentura pro Evropské vzdělávací programy

STUDIUM V ZEMÍCH EU. Andrea Klapuchová Dům zahraničních služeb MŠMT Národní agentura pro Evropské vzdělávací programy STUDIUM V ZEMÍCH EU Andrea Klapuchová Dům zahraničních služeb MŠMT Národní agentura pro Evropské vzdělávací programy klapuchova@socrates.cz http://www.socrates.cz/erasmus/ STUDIA 1. Studium celého studijního

Více

Opatření děkana č. 6/2019

Opatření děkana č. 6/2019 č.j. JU/09/00545/19 Vodňany, 25.3.2019 Opatření děkana č. 6/2019 Organizace výběrových řízení na studijní pobyty a stáže a povinnosti studentů využívajících možnosti studia v zahraničí a organizace zahraničních

Více

Erasmus pro zaměstnance VŠ/VOŠ

Erasmus pro zaměstnance VŠ/VOŠ Erasmus pro zaměstnance VŠ/VOŠ Program Erasmus Součást evropského Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme - LLP), do kterého je zapojeno přes 30 evropských zemí: 27 členských států Evropské

Více

Erasmus+ Účastnická smlouva pro mobilitu studentů uzavřená na základě zákona č. 89/2012, občanského zákoníku, v platném znění.

Erasmus+ Účastnická smlouva pro mobilitu studentů uzavřená na základě zákona č. 89/2012, občanského zákoníku, v platném znění. Erasmus+ Účastnická smlouva pro mobilitu studentů uzavřená na základě zákona č. 89/2012, občanského zákoníku, v platném znění praktická stáž Masarykova univerzita Erasmus ID kód: CZ BRNO05 IČ: 00216224,

Více

Comenius www.naep.cz. 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová

Comenius www.naep.cz. 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová Comenius www.naep.cz 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová Program celoživotního učení LLP 2007-2013 Comenius vzdělávání ve školách Erasmus vysokoškolské vzdělávání Leonardo da Vinci odborné vzdělávání a

Více

Informace pro studenty vyjíždějící v akademickém roce 2014/2015. Erasmus+ a IRP MŠMT Podpora studentských mobilit na UTB ve Zlíně

Informace pro studenty vyjíždějící v akademickém roce 2014/2015. Erasmus+ a IRP MŠMT Podpora studentských mobilit na UTB ve Zlíně Informace pro studenty vyjíždějící v akademickém roce 2014/2015 Erasmus+ a IRP MŠMT Podpora studentských mobilit na UTB ve Zlíně Kde začít? Je třeba: 1. Přečíst si směrnici rektora: SR 8/2013 2. Navštívit

Více

Účastnická smlouva pro mobilitu studentů na studijní pobyt. mezi programovými zeměmi

Účastnická smlouva pro mobilitu studentů na studijní pobyt. mezi programovými zeměmi TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI PROGRAM ERASMUS+ STUDIJNÍ POBYT Účastnická smlouva pro mobilitu studentů na studijní pobyt mezi programovými zeměmi uzavřená v souladu s 1746 odst.2 zák.č.89/2012sb.občanského

Více

MOBILITY STUDENTŮ Podmínky a pravidla účasti pro program ERASMUS+

MOBILITY STUDENTŮ Podmínky a pravidla účasti pro program ERASMUS+ MOBILITY STUDENTŮ Podmínky a pravidla účasti pro program ERASMUS+ 1. STUDIJNÍ POBYT 1.1 Podmínky pro vysílané studenty Student OU musí být: a) zapsán do akreditovaného bakalářského, dlouhého magisterského,

Více

Erasmus+ 1. Co je Erasmus+ 2. Obecná pravidla - studijní pobyt - pracovní stáž. 3. Výběr studentů 4. Další kroky 5. Dotazy

Erasmus+ 1. Co je Erasmus+ 2. Obecná pravidla - studijní pobyt - pracovní stáž. 3. Výběr studentů 4. Další kroky 5. Dotazy ERASMUS+ 23.11.2015 Erasmus+ 1. Co je Erasmus+ 2. Obecná pravidla - studijní pobyt - pracovní stáž 3. Výběr studentů 4. Další kroky 5. Dotazy Erasmus+ 27.11.2013 Co je ERASMUS+ Erasmus+ je nový vzdělávací

Více

*+, -+. / 0( & -.7,7 8 (((!# / (' 9., /,.: (; #< # #$ (((!# / "

*+, -+. / 0( & -.7,7 8 (((!# / (' 9., /,.: (; #< # #$ (((!# / !"!#$ %" &' ( ) *+, -+. / 0(123! " ## $%%%& %' 45 6& -.7,7 8 (((!# / (' 9., /,.: (; #< # #$ (((!# / " * = < & ' ; '.: '. 9'= '= -+. > 8= '7 :' ' '.8 55, 5' 9'= '= -?7 +., '+.8 @ A:.. =. 0(1237 7 : :' @.

Více

Praktické stáže v akademickém roce 2017/2018

Praktické stáže v akademickém roce 2017/2018 Praktické stáže v akademickém roce 2017/2018 Praktické stáže (Traineeships) jsou další možností výjezdu studentů do zahraničí v rámci programu Erasmus+. Prioritou Univerzity Karlovy je zprostředkovávat

Více

II.3 Toky lidských zdrojů v oblasti vědy a technologií

II.3 Toky lidských zdrojů v oblasti vědy a technologií II.3 Toky lidských zdrojů v oblasti vědy a technologií Lidské zdroje ve vědě a technologiích jsou monitorovány nejen jako zásoba (viz předchozí kapitola) k určitému časovému okamžiku, ale také jako toky

Více

Účastnická smlouva pro mobilitu studentů na studijní pobyt mimo EU

Účastnická smlouva pro mobilitu studentů na studijní pobyt mimo EU TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI STUDIJNÍ POBYT MIMO EU Účastnická smlouva pro mobilitu studentů na studijní pobyt mimo EU uzavřená dle s 1746 odst.2 zák.č.89/2012sb.občanského zákoníku č. / (uvádějte ve

Více

Účastnická smlouva č. pro mobilitu studentů na studijní pobyt mezi programovými zeměmi

Účastnická smlouva č. pro mobilitu studentů na studijní pobyt mezi programovými zeměmi Účastnická smlouva č. pro mobilitu studentů na studijní pobyt mezi programovými zeměmi PROGRAM ERASMUS+ MOBILITY STUDENTŮ STUDIJNÍ POBYT AR 2018/2019 Vysoká škola: Vysoká škola báňská Technická univerzita

Více

Účastník je povinen vložit číslo účtu do Informačního systému MU před podpisem této smlouvy.

Účastník je povinen vložit číslo účtu do Informačního systému MU před podpisem této smlouvy. Erasmus+ Účastnická smlouva pro mobilitu studentů na studijní pobyt mezi programovými zeměmi uzavřená na základě zákona č. 89/2012, občanského zákoníku, v platném znění, Masarykova univerzita Erasmus ID

Více

Erasmus+ Účastnická smlouva pro mobilitu studentů na studijní pobyt č. Uzavřená podle uzavřená podle 51 občanského zákoníku

Erasmus+ Účastnická smlouva pro mobilitu studentů na studijní pobyt č. Uzavřená podle uzavřená podle 51 občanského zákoníku Erasmus+ Účastnická smlouva pro mobilitu studentů na studijní pobyt č. Uzavřená podle uzavřená podle 51 občanského zákoníku Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s. Erasmus ID kód: CZ

Více

Ceník přepravce BALIKSERVIS Doba přepravy

Ceník přepravce BALIKSERVIS Doba přepravy Ceník přepravce BALIKSERVIS 1 2 3 5 10 15 20 25 30 40 50 70 100 150 200 300 400 500 700 1-1 1 55 550 596 685 716 974 1 236 1 565 1 893 2 469 2 993 SK SK 1 SK 5 90 179 180 190 211 232 239 255 272 304 349

Více

Pokyn č. 2DP/2012 Vnitřní pokyn děkana Fakulty ekonomické pro akademický rok 2012/2013

Pokyn č. 2DP/2012 Vnitřní pokyn děkana Fakulty ekonomické pro akademický rok 2012/2013 Pokyn č. 2DP/2012 Vnitřní pokyn děkana Fakulty ekonomické pro akademický rok 2012/2013 Bakalářské studium prezenční forma studia 1. Všeobecné informace Standardní délka studia jsou 3 akademické roky. Studující

Více

FINANČNÍ DOHODA č.xx/2014

FINANČNÍ DOHODA č.xx/2014 FINANČNÍ DOHODA č.xx/2014 MOBILITY STUDENTŮ PRACOVNÍ STÁŽ uzavřená dle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi účastníky, kterými jsou: Vysoká/vyšší

Více

Účastnická smlouva pro mobilitu studentů na praktickou stáž. mezi programovými zeměmi

Účastnická smlouva pro mobilitu studentů na praktickou stáž. mezi programovými zeměmi TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI PROGRAM ERASMUS+ PRAKTICKÁ STÁŽ Účastnická smlouva pro mobilitu studentů na praktickou stáž mezi programovými zeměmi uzavřená v souladu s 1746 odst.2 zák.č.89/2012sb.občanského

Více

STUDIUM A PRAXE V ZAHRANIČNÍ. aneb Jak na to?

STUDIUM A PRAXE V ZAHRANIČNÍ. aneb Jak na to? STUDIUM A PRAXE V ZAHRANIČNÍ aneb Jak na to? PRACOVIŠTĚ ZODPOVĚDNÉ ZA ORGANIZACI ZAHRANIČNÍCH POBYTŮ» Na MU:» Centrum zahraničních studií» Oddělení zahraničních vztahů fakulty» Oboroví koordinátoři programu

Více

Dům zahraniční spolupráce. EURAXESS Roadshow 19. 3. 2014

Dům zahraniční spolupráce. EURAXESS Roadshow 19. 3. 2014 Dům zahraniční spolupráce EURAXESS Roadshow 19. 3. 2014 Dům zahraniční spolupráce příspěvková organizace MŠMT zaměřená na podporu mezinárodní spolupráce v oblasti školství a vzdělávání DZS administruje:

Více

Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532.

Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532. Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532. Historie Základy budoucí fakulty logistiky a krizového řízení byly položeny již v roce 2006. Vzniklo Regionální vzdělávací centrum Fakulty technologické,

Více

Studijní pobyty v akademickém roce 2019/2020

Studijní pobyty v akademickém roce 2019/2020 Studijní pobyty v akademickém roce 2019/2020 Outgoing Erasmus Students (English version) Pro tento akademický rok je připraveno pro studenty Univerzity Karlovy téměř 2400 dohod s evropskými institucemi,

Více

Účastnická smlouva pro mobilitu studentů na studijní pobyt

Účastnická smlouva pro mobilitu studentů na studijní pobyt TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI PROGRAM ERASMUS+ STUDIJNÍ POBYT Účastnická smlouva pro mobilitu studentů na studijní pobyt uzavřená v souladu s 1746 odst.2 zák.č.89/2012sb.občanského zákoníku Mezi: č. /17/18

Více

Erasmus+ a Freemover na UTB ve Zlíně

Erasmus+ a Freemover na UTB ve Zlíně Erasmus+ a Freemover na UTB ve Zlíně Informace pro studenty vyjíždějící v akademickém roce 2018/2019 Jak najít stáž Stážistické místo si každý student hledá individuálně a sám prostřednictvím: Oslovováním

Více

Mobilita v rámci bilaterálních dohod. Informace pro vyjíždějící studenty. Výzva 2018

Mobilita v rámci bilaterálních dohod. Informace pro vyjíždějící studenty. Výzva 2018 19.04.2018 Mobilita v rámci bilaterálních dohod Informace pro vyjíždějící studenty Výzva 2018 Jak na to? Pobyt 1) Informace ze zahraniční univerzity 2) Letter of Acceptance 3) Learning Agreement 4) Ubytování,

Více

SEMESTRÁLNÍ VÝMĚNNÉ POBYTY

SEMESTRÁLNÍ VÝMĚNNÉ POBYTY SEMESTRÁLNÍ VÝMĚNNÉ POBYTY 2016-2017 7.4.2016 ozs@vse.cz Ing. Dana BRÁZDOVÁ vedoucí Oddělení zahraničních styků VŠE PROGRAM ERASMUS+ Ing. Linda FILÁČKOVÁ Mgr. Pavlína KOPECKÁ Dánsko, Estonsko, Finsko,

Více

PRAVIDLA PRO PŘIZNÁVÁNÍ STIPENDIÍ NA FAKULTĚ SOCIÁLNÍCH VĚD UNIVERZITY KARLOVY

PRAVIDLA PRO PŘIZNÁVÁNÍ STIPENDIÍ NA FAKULTĚ SOCIÁLNÍCH VĚD UNIVERZITY KARLOVY UNIVERZITA KARLOVA FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD PRAVIDLA PRO PŘIZNÁVÁNÍ STIPENDIÍ NA FAKULTĚ SOCIÁLNÍCH VĚD UNIVERZITY KARLOVY Akademický senát Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy se podle 27 odst. 1 písm.

Více

Možnosti zahraničních mobilit. na akademický rok 2017/2018

Možnosti zahraničních mobilit. na akademický rok 2017/2018 Možnosti zahraničních mobilit na akademický rok 2017/2018 Informační schůzka pro studenty Katedra geografie Univerzita Palackého v Olomouci Petr Šimáček (petr.simacek@upol.cz) Druhy mobilit STUDIJNÍ vs.

Více

ÚČASTNICKÁ SMLOUVA č /[ ] uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

ÚČASTNICKÁ SMLOUVA č /[ ] uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů KLÍČOVÁ AKTIVITA 1 MOBILITA STUDENTŮ STUDIJNÍ POBYT ÚČASTNICKÁ SMLOUVA č. 2019-2020/[ ] uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Univerzita Palackého

Více

Mobility pro studenty AR 2015/16

Mobility pro studenty AR 2015/16 Mobility pro studenty AR 2015/16 Bc. et Bc. Kateřina Pavlíčková koordinátorka studentských mobilit Sekretariát prorektora pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy Obsah Program Erasmus+ - studijní a praktické

Více

Erasmus+ Studijní pobyty. Simona Černá, Zahraniční oddělení UP,

Erasmus+ Studijní pobyty. Simona Černá, Zahraniční oddělení UP, Erasmus+ Studijní pobyty Simona Černá, Zahraniční oddělení UP, email: simona.cerna@upol.cz Erasmus+ Vzdělávací program EU, podpora mezinárodní spolupráci v oblasti vzdělávání Program schválen na období

Více

FOND PRO PODPORU SPOLUPRÁCE ŠKOL

FOND PRO PODPORU SPOLUPRÁCE ŠKOL FINANČNÍ MECHANISMY EHP/ NORSKA FOND PRO PODPORU SPOLUPRÁCE ŠKOL MANUÁL PRO VYPLNĚNÍ ŽÁDOSTI GRANT INDIVIDUÁLNÍ MOBILITY STUDENTŮ Tento manuál je určen žadatelům o grant individuální mobility z Fondu pro

Více

Rozhodnutí děkana č. 10/2015. Organizace výběrových řízení na studijní pobyty a stáže a povinnosti studentů využívajících možnosti studia v zahraničí

Rozhodnutí děkana č. 10/2015. Organizace výběrových řízení na studijní pobyty a stáže a povinnosti studentů využívajících možnosti studia v zahraničí č.j. 09/0072/15 Vodňany, 12.2.2015 Rozhodnutí děkana č. 10/2015 Organizace výběrových řízení na studijní pobyty a stáže a povinnosti studentů využívajících možnosti studia v zahraničí Cílem tohoto rozhodnutí

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

Jak správně určit cestovní náhrady při pracovní cestě v roce 2018

Jak správně určit cestovní náhrady při pracovní cestě v roce 2018 Jak správně určit cestovní náhrady při pracovní cestě v roce 2018 Náhrada jízdních výdajů Použije-li zaměstnanec (na žádost zaměstnavatele) soukromé motorové vozidlo, přísluší mu za každý 1 km jízdy základní

Více

Průvodce studenta světem práce a studia v zemích EU

Průvodce studenta světem práce a studia v zemích EU Průvodce studenta světem práce a studia v zemích EU Národní informační centrum pro mládež Senovážné nám. 24, Praha 1 www.icm.cz Národního institutu dětí a mládeže MŠMT Studium v zahraničí Studijní možnosti

Více

AIA Akademická informační agentura. Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv. Zpracovala: Eva Jermanová

AIA Akademická informační agentura. Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv. Zpracovala: Eva Jermanová AIA Akademická informační agentura Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv Zpracovala: Eva Jermanová MEZINÁRODNÍ (BILATERÁLNÍ) SMLOUVY Nabídky stipendijních pobytů podle dvoustranných

Více

Pracovní stáž. Informace pro studenty vyjíždějící v akademickém roce 2016/2017

Pracovní stáž. Informace pro studenty vyjíždějící v akademickém roce 2016/2017 Erasmus+ a Freemover na UTB ve Zlíně Pracovní stáž Informace pro studenty vyjíždějící v akademickém roce 2016/2017 Jak najít stáž Stážistické místo si každý student hledá individuálně a sám prostřednictvím:

Více

Administrace zahraniční stáže Erasmus+, Freemover. Informace pro studenty vyjíždějící v akademickém roce 2018/2019

Administrace zahraniční stáže Erasmus+, Freemover. Informace pro studenty vyjíždějící v akademickém roce 2018/2019 Administrace zahraniční stáže Erasmus+, Freemover Informace pro studenty vyjíždějící v akademickém roce 2018/2019 Kde začít? Studijní oddělení založí studentovi výjezd do Portálu UTB (stav mobility 300

Více

Příklady z praxe. Olga Heclová Radka Muchová Jana Pávková

Příklady z praxe. Olga Heclová Radka Muchová Jana Pávková Příklady z praxe Olga Heclová Radka Muchová Jana Pávková Práce ve skupinách 5 skupin po 3 účastnících celkem 25 otázek otázky na: studentské mobility, zaměstnanecké mobility STUDENTSKÉ MOBILITY 1) Věková

Více

PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 21.12.2016 COM(2016) 829 final ANNEX 1 PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Přizpůsobení stropu vlastních zdrojů a stropu prostředků na závazky v souvislosti

Více

Jak správně určit cestovní náhrady při pracovní cestě v roce 2019

Jak správně určit cestovní náhrady při pracovní cestě v roce 2019 Jak správně určit cestovní náhrady při pracovní cestě v roce 2019 Náhrada jízdních výdajů Použije-li zaměstnanec (na žádost zaměstnavatele) soukromé osobní motorové vozidlo, přísluší mu za každý 1 km jízdy

Více

Co je Erasmus? Program Erasmus je součástí evropského Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme - LLP). Erasmus

Co je Erasmus? Program Erasmus je součástí evropského Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme - LLP). Erasmus Erasmus Program Erasmus je zaměřen na mobilitu a spolupráci ve vysokoškolském vzdělávání v Evropě a také na spolupráci vysokoškolských institucí s podniky. Erasmus rovněž podporuje spolupráci vysokoškolských

Více

Financování VVŠ v ČR

Financování VVŠ v ČR Financování VVŠ v ČR Počet studentů veřejných vysokých škol 400000,0 350000,0 300000,0 250000,0 200000,0 150000,0 100000,0 50000,0,0 prezenční studium distanční a kombinované studium počet studentů v roce

Více

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services EURES Vaše práce v Evropě Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services www.eures.cz www.eures.europa.eu Informační a poradenská síť spojující veřejné sluţby zaměstnanosti států EU/EHP a Švýcarska

Více

ozs.vse.cz RB, 5.patro

ozs.vse.cz RB, 5.patro ozs.vse.cz ozs@vse.cz RB, 5.patro ŘÍJEN 2019 Linda FILÁČKOVÁ Dánsko, Estonsko, Finsko, Island, Litva, Lotyšsko, Norsko, Polsko, Švédsko Dominika HRABALOVÁ Austrálie, Čína, Hong Kong, Irsko, Japonsko, Jižní

Více

Financování VVŠ v ČR

Financování VVŠ v ČR Financování VVŠ v ČR Počet studentů veřejných vysokých škol 400 000 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 prezenční studium distanční a kombinované studium počet studentů v roce 2016

Více

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007 2007 Jihočeská centrála cestovního ruchu Jírovcova 1, P.O.Box 80 CZ 370 21 České Budějovice Telefon: +420 386 358 727 9 Fax: +420 386 358 728 E mail: info@jccr.cz WWW: www.jccr.cz Zpracoval: Jakub KADLEČEK

Více

Administrace programu ERASMUS+: Erasmus na MU

Administrace programu ERASMUS+: Erasmus na MU Administrace programu ERASMUS+: Erasmus na MU Program Erasmus je na MU centrálně koordinovaný Centrem zahraniční spolupráce (CZS), resp. Institucionálním koordinátorem (IK). Institucionální koordinátor

Více