Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dodatek k ŠVP ZV č. 1"

Transkript

1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola plná života Škola: Integrovaná základní škola a mateřská škola Ředitelka školy: Mgr. Jana Šejnohová Koordinátor ŠVP: Mgr. Lenka Krapková Platnost dokumentu: od Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne a zapsán pod číslem jednacím, Čj. 36/2013/RE. Mgr. Jana Šejnohová, ředitelka Integrované základní školy a mateřské školy Tímto dodatkem se upravuje Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola plná života ve znění platných dodatků od takto: 1) Do ŠVP ZV Škola plná života se vkládá bod 5 s názvem Učební osnovy 5. Učení osnovy Učební osnovy předmětů 1. stupně: 1. Český jazyk 2. Anglický jazyk 3. Matematika 4. Informatika 5. Prvouka 6. Přírodověda 7. Vlastivěda 8. Hudební výchova 9. Výtvarná výchova 10. Tělesná výchova 11. Pracovní činnosti 2) Bod 5 s názvem Hodnocení žáků se mění na bod 6 s názvem Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola plná života byl zkontrolován a doplněn podle platného RVP ZV od o tyto další údaje: V bodu 1 Identifikační údaje se vypouští slovo předkladatel, ponechávají se údaje o škole. V bodu 6 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se vypouští část autoevaluace školy, protože podle školského zákona se již samostatně neprovádí, ale je součástí výroční zprávy. V učebních osnovách byla přepracována vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace vzdělávací obor Cizí jazyk. Dále byly učební osnovy doplněny nebo byla pouze zdůrazněna již zastoupená aktuální a důležitá témata jako je obrana vlasti, korupce, finanční gramotnost, dopravní výchova, 1

2 ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí, sexuální a rodinná výchova, zlomky a desetinná čísla v matematice I. stupně ZŠ. I. Změny a rozpracování témat Finanční gramotnost Témata finanční gramotnosti jsou rozpracovaná ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět, ve vyučovacím předmětu Vlastivěda. Zapracované změny se týkají orientace v základních formách vlastnictví, používání peněz v běžných situacích, odhad a kontrola ceny nákupu a vrácení peněz, nemožnost realizace všech chtěných výdajů, vysvětlení, proč spořit, kdy si půjčovat a jak vracet dluhy (rozpočet, příjmy, výdaje domácnosti, hotovostní a bezhotovostní forma peněz, způsoby placení, banka jako správce peněz, úspory, půjčky). Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí Tato témata jsou rozpracována ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět do vyučovacích předmětů Prvouka, Přírodověda a Vlastivěda. V očekávaných výstupech má žák prokázat schopnost vyhodnocovat a reagovat na různá běžná každodenní a mimořádná rizika (bezpečnost, trávení volného času, vhodná a nevhodná místa pro hru, poskytnutí první pomoci, přivolání pomoci v případě ohrožení, čísla tísňového volání, kontakt s neznámými lidmi, nebezpečí komunikace prostřednictvím elektronických médií, výkyvy počasí a z nich vyplývající rizika, dopravní nehody, evakuace, požáry, integrovaný záchranný systém atd.). Obrana vlasti Téma je rozpracované ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět, ve vyučovacím předmětu Prvouka a Vlastivěda. Zapracované změny mají žákům přiblížit úkoly důležitých politických institucí a orgánů včetně činnosti armády (povinnosti spojené s obranou státu, pochopení role ozbrojených sil na národní i mezinárodní úrovni). Korupce Toto téma je zpracované ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět, ve vyučovacím předmětu Vlastivěda. Žáci by se měli seznámit s obsahem pojmu korupce a korupční jednání tak, aby byli schopni korupční jednání rozpoznat v běžných životních situacích. Dopravní výchova Téma dopravní výchovy je rozpracované ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět, ve vyučovacích předmětech Prvouka a Přírodověda. Doplnění se týkají otázek trávení volného času, rozpoznání nebezpečí různého charakteru, využívání bezpečných míst pro hru a uplatňování základních pravidel bezpečného chování účastníků silničního provozu jak z pozice cyklisty, tak i chodce. Sexuální a rodinná výchova Téma je rozpracované ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět, ve vyučovacím předmětu Přírodověda. Doplnění očekávaného výstupu je v souladu s trendem úprav RVP ZV posílit problematiku zdravého způsobu života (zdravý životní styl, správná výživa, vhodná skladba stravy, pitný režim, nemoci přenosné, nepřenosné, ochrana před infekcemi přenosnými krví hepatitida, HIV/AIDS). Otázky sexuální výchovy řeší problematiku dospívání, partnerství, manželství, 2

3 rodičovství, vztahy v rodině, osobní vztahy, etická stránka vztahů, etická stránka sexuality, základy sexuální výchovy. II. Změny v náplni vyučovacího předmětu Matematika 1. stupeň ZŠ Do učiva vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace na 1. stupni ZŠ byla zařazena výuka zlomků (vysvětlení a vyjádření celku a jeho částí na příkladech z běžného života, porovnávání, základní početní operace se zlomky se stejným jmenovatelem) a desetinných čísel a jejich vyjádření na číselné ose včetně záporných hodnot. Upravené učební osnovy doplněných nebo přepracovaných vyučovacích předmětů jsou přílohou tohoto dodatku. 3

4 III. Kompletní aktuální znění vyučovacího předmětu Anglický jazyk. Vzdělávací oblast Vyučovací předmět : Jazyk a jazyková komunikace : ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje ve 3. a 4. ročníku obvykle 3 hodiny týdně, v 5. ročníku 4 hodiny týdně. Vzdělávání v předmětu Anglický jazyk směřuje: k rozvíjení pozitivního vztahu k jazyku porozumění mluvenému slovu od neverbální komunikace až k jednoduchým rozhovorům k orientaci v jednoduchém textu (čtení s porozuměním) k zvládnutí základních gramatických pravidel Vyučovací předmět Anglický jazyk je propojován s ostatními vyučovacími předměty. V předmětu se realizuje tématický okruh průřezového tématu Multikulturní výchova (MKV). Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků v předmětu Anglický jazyk: Kompetence k učení pedagog: motivuje k osvojení si cizího jazyka používá různé učební styly a umožňuje žákům zvolit si postupy, které jim vyhovují Kompetence k řešení problémů pedagog: simuluje situace z běžného života provází žáka při řešení problému, pomáhá mu v klíčových momentech Kompetence komunikativní pedagog: vede žáka k souvislému a kultivovanému vyjadřování slovem a písmem smysluplně v praktických situacích utváří u žáka i dovednost neverbální komunikace 4

5 Kompetence sociální a personální pedagog: dbá na dodržování předem stanovených pravidel zařazováním skupinové práce vede žáky ke spolupráci Kompetence občanské pedagog: umožňuje žákům setkávání s anglicky mluvícími lidmi seznamuje žáky s kulturou a tradicemi cizí země Kompetence pracovní pedagog: naučí žáky používat abecedně řazený slovník s fonetickým přepisem 5

6 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník : 3. Výstup Žák pozdraví, rozloučí se, představí se, zeptá se na jméno, hláskuje svoje jméno, sdělí odkud je a na totéž se zeptá rozumí jednoduchým pokynům a otázkám, reaguje na školní pokyny, počítá do dvanácti, určuje základní barvy, vyjadřuje souhlas a nesouhlas pojmenuje části obličeje a ostatní části lidského těla, popisuje vzhled svůj a svého kamaráda, pojmenuje základní oblečení, popisuje oblečení svoje i ostatních vyjmenuje rodinné příslušníky a ptá se na ně, odpovídá, určuje svoje povahové vlastnosti, zeptá se na totéž druhé osoby, reaguje na jednoduché otázky týkající se rodiny pojmenuje jednotlivé části domu pokoje a místnosti, vyjmenuje několik hraček, vyjadřuje vlastnictví popisuje dětský pokoj pomocí existenciální vazby, určuje polohu jednotlivých věcí Učivo představování, pozdravy, sloveso být v oznamovací větě v jednotném čísle, osobní zájmena v jednotném čísle, abeceda (řada) číslovky 1 12, barvy, školní potřeby, neurčitý člen a/an, množné číslo podstatných jmen, krátká odpověď se slovesem být sloveso mít v oznamovací větě v jednotném čísle, pravidla slovosledu v anglické větě ukazovací zájmeno this, sloveso být v oznamovací a tázací větě v jednotném čísle a krátká odpověď sloveso mít v oznamovací a tázací větě v jednotném čísle, krátká odpověď, předložky místa in, on, under Průřezová témata, Mezipředmětové vztahy: M,ČJ, PČ, PŘ, VL, HV, VV M počty do 20. ČJ dramatická výchova, písničky, básničky a hry. PČ vlastní výroby dětí. PŘ, Vl zeměpisná orientace, zvířata a jejich prostředí. HALLOWEEN CHRISTMAS EASTER 6

7 Výstup Učivo Průřezová témata, určuje prvky ve městě, popisuje budovy a věci na ulici, ptá se na jejich existenci a odpovídá sděluje svůj věk, na totéž se zeptá i jiných osob popisuje běžné potraviny, vyjmenuje základní druhy ovoce a zeleniny, vyjadřuje libost či nelibost, zeptá se ostatních, co mají rádi, na totéž odpovídá pojmenovává domácí mazlíčky, vyjadřuje vlastnictví, formuluje jednoduché otázky a odpovídá, popisuje domácí zvířata a zvířata v ZOO porozumí obsahu jednoduchého poslechového textu, kdy má k dispozici vizuální oporu existenciální vazba there is/there are v oznamovací a tázací větě a v krátké odpovědi, předložky místa next to/between, určitý člen the slovesa like, eat v přítomném čase prostém (1. a 2. osoba jednotného čísla), některá nepočitatelná podstatná jména ve spojení se some slovesa být, mít, existenciální vazba v oznamovací větě a otázce přečte a rozumí obsahu krátkého psaného textu, pokud má k dispozici vizuální oporu přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož slova či slovního spojení píše slova a krátké věty na základě textové a vizuální předlohy 7

8 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník : 4. Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty Žák rozumí pokynům učitele, zapojí se do jednoduchých rozhovorů porozumí obsahu jednoduchého poslechu, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu sloveso být, mít v jednotném a množném čísle, zkracování některých jejich tvarů užívání členů the, an, a Mezipředmětové vztahy: M,ČJ, PČ, PŘ, VL, HV, VV, IT Pomůcky: Audio video technika, počítače, mapy, kartičky, hry, obrazový a kopírovaný materiál, názorné pomůcky. odpovídá na jednoduché otázky a podobné otázky pokládá, rozkáže kladně i záporně dny v týdnu, měsíce v roce, roční období řeší jednoduché situace související se seznamováním, rodinou, školou, volným časem a jinými osvojovanými tématy přečte a porozumí krátkému psanému textu z běžného života, vyhledává potřebnou informaci v jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným tématům sloveso v rozkazovacím způsobu (rozkaz kladný i záporný) přítomný čas průběhový a prostý, kladná věta (pořadí slov v anglické větě) anglická abeceda (spelling) vyslovuje a rozumí číslům zájmena osobní a přivlastňovací napíše krátký text s použitím jednoduchých vět vyjmenuje dny v týdnu, měsíce v roce, roční období i s předložkami vyjádří co dělá ve svém volném čase, do umí a neumí zájmová činnost a volný čas, dostatečná slovní zásoba pravidelných sloves sloveso can čísla do 100 8

9 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník : 5. Výstup Žák rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen pomalu a zřetelně a má k dispozici vizuální oporu zapojí se do jednoduchých rozhovorů sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat a podobné otázky pokládá vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným tématům rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a Učivo zvuková a grafická podoba jazyka fonetické znaky (pasivně), základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov slovní zásoba žáci si osvojí a umí používat základní slovní zásobu v komunikačních situacích probíraných tematických okruhů a umí ji používat v komunikačních situacích, práce se slovníkem tematické okruhy domov, rodina, škola, volný čas, povolání, lidské tělo, jídlo, oblékání, nákupy, bydliště, dopravní prostředky, kalendářní rok (svátky, roční období, měsíce, dny v týdnu, hodiny), zvířata, příroda, počasí mluvnice základní gramatické struktury a typy vět (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění) časování sloves být, mít, umět (kladná a záporná věta, otázka) hodiny státy a národnosti (pasivně) čas přítomný průběhový, prostý 9 Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty Mezipředmětové vztahy: M,ČJ, PČ, PŘ, VL, HV, VV MKV multikulturalita Námět: AJ jako nástroj dorozumění - beseda s anglicky mluvícím hostem Forma: INT TEATIME Pomůcky: Audio video technika, počítače, mapy, kartičky, hry, obrazový a kopírovaný materiál, názorné pomůcky, interaktivní tabule.

10 Výstup událostech z oblasti svých zájmů a každodenního života vyplní osobní údaje do formuláře Učivo (kladná věta, záporná věta, otázka) minulý čas sloves být, mít Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty slovesa v rozkazovacím způsobu přivlastňovací přídavná jména (John s dog) ukazovací zájmena this, that, these, those what, who, whose, where, when, how, why because předložky místní, časové 10

11 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: PRVOUKA Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata, Žák: dojde samostatně do školy, šatny, třídy orientuje se v budově školy dokáže se připravit na vyučování dbá na bezpečnost při cestě do školy pojmenuje obec, ve které žije zvládne cestu ze školy domů spolehlivě se pohybuje v blízkém okolí školy Žák: vyjmenuje nejbližší rodinné příslušníky, seřadí členy podle věku vypráví o práci rodičů respektuje spolužáky a jejich přednosti a nedostatky aplikuje zásady správného chování ve škole i mimo ni ve škole rozpozná zaměstnance a váží si jejich práce rozliší nesprávné chování jiných i u sebe Místo, kde žijeme domov prostředí domova, orientace v místě bydliště škola prostředí školy, činnosti ve škole, okolí školy, bezpečnost při cestě do školy a ze školy riziková místa a situace obec město x vesnice, důležité budovy v obci Lidé kolem nás rodina příbuzenské vztahy, rodina a její členové, práce rodičů soužití lidí mezilidské vztahy chování lidí vlastnosti lidí (kladné, záporné), pravidla chování Mezipředmětové vztahy ČJ, MA, VV, PČ, HV, TV OSV Rozvoj schopností poznávání Námět: Jsem školák Forma: INT Žák: vyjmenuje dny v týdnu Lidé a čas orientace v čase roční období, měsíce, 11

12 Výstup Učivo Průřezová témata, rozlišuje čas práce a odpočinku určí celé hodiny vypráví o zvycích a práci lidí rozpozná současnost a minulost dny v týdnu, části dne, hodiny, kalendář (svátek, narozeniny), současnost a minulost v našem životě včera, dnes, zítra, svátky: Vánoce, Velikonoce, Den matek Žák: pojmenuje věci kolem sebe, roztřídí podle nápadných znaků rozpozná roční období zhodnotí odlišnosti v přírodě během ročních období popíše základní části rostlin vyjmenuje základní části těla u ptáků a savců porovnává chování živočichů v závislosti na ročním období vymezí živočichy domácí a volně žijící dodržuje pravidla správného chování v přírodě a podílí se něm Rozmanitost přírody látky a jejich vlastnosti třídění látek z čeho se vyrábí vesmír a Země roční období, změny v přírodě, v počasí rostliny pole, zahrada, sad, les, proměny dle ročních období, pěstování, sklizeň, nářadí, základní části rostlin, ovoce a zelenina hygiena a význam pro životosprávu živočichové proměny dle ročních období, domácí zvířata, volně žijící, hospodářská, ptáci, savci, zvířata a jejich mláďata, péče o zvířata Žák: učí se a dodržuje zásady osobní hygieny dodržuje režim dne rozpozná části lidského těla dodržuje zásady bezpečného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných Člověk a jeho zdraví lidské tělo části obličeje, části těla, správné držení těla, péče o chrup péče o zdraví, zdravá výživa činnosti dne (práce x odpočinek), výživa a pitný 12

13 Výstup Učivo Průřezová témata, uplatňuje základní pravidla účastníků silničního provozu pozná bezpečná místa pro hry chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci reaguje adekvátně na pokyny dospělých při mimořádných událostech režim, oblečení, úraz, nemoc, prevence, osobní hygiena osobní bezpečí předcházení úrazů, chování za mimořádných událostí, nebezpečí od neznámých lidí dopravní výchova pravidla silničního provozu, dopravní prostředky 13

14 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: PRVOUKA Ročník: 3. Výstup Učivo Průřezová témata, Žák: vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy rozliší možná nebezpečí cesty do školy orientuje se v plánku obce, vyznačí cestu na určené místo začlení svou obec do příslušného kraje pozoruje a popíše změny v nejbližším okolí obce rozliší přírodní a umělé prvky v okolní krajině, vyjádří různými způsoby její estetické hodnoty orientuje se v krajině podle světových stran používá buzolu, v turistické mapě blízkého okolí dokáže vyznačit trasu Místo, kde žijeme domov moje bydliště, dům, byt, adresa, telefon, orientace v místě bydliště, cesta do školy škola třída, škola, školní řád, rozvrh hodin obec regionální začlenění obce, poloha v krajině, obecní úřad, starosta obce, minulost a současnost obce, památná místa, pověsti z regionu, dopravní síť, venkov a město rozdíly okolní krajina přírodní a umělé prvky v krajině, rozmanitost okolní krajiny, lidské zásahy, světové strany naše vlast domov, krajina, národ, hlavní město, prezident, vláda, státní symboly, armáda ČR EV Ekosystémy Námět: příroda v okolí školy (les, pole rybník,.) výukový program v přírodě Forma: INT Mezipředmětové vztahy ČJ, MA, VV, HV, TV, PČ, AJ rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i nedostatkům odvodí význam a potřebu různých povolání a pracovních činností Lidé kolem nás rodina širší okruh rodiny, příbuzenské vztahy a mezigenerační vztahy, funkce rodiny, práce fyzická a duševní, zaměstnání soužití lidí mezilidské vztahy, komunikace, pomoc nemocným, sociálně slabým, principy demokracie chování lidí vlastnosti lidí, pravidla slušného chování, negativní projevy 14

15 Výstup Učivo Průřezová témata, Žák: využívá časové údaje při řešení různých situací v denním režimu určí čas jako fyzikální veličinu orientuje se v kalendářním a školním roce objasňuje odlišnosti způsobu života a bydlení dříve a nyní vyhledává a shromažďuje poznatky o památkách svého regionu a využívá jich, seznámí se s pověstmi daného regionu konkretizuje pojmy rodný kraj, domov, vlast Žák: rozlišuje prvky živé a neživé přírody roztřídí některé přírodniny podle určujících znaků uvede příklady výskytu organizmů ve známé lokalitě provádí jednoduché pokusy u skupiny známých látek určuje jejich společné a rozdílné vlastnosti podrobně zkoumá vlastnosti vody, vzduchu a půdy změří základní veličiny pomocí jednoduchých nástrojů a přístrojů pozná a pojmenuje dané rostliny ve známé lokalitě chování, ohleduplnost, etické zásady, zvládání vlastní emocionality; rizikové situace; rizikové chování, předcházení konfliktům vlastnictví soukromé, veřejné, osobní, společné kultura podoby a projevy kultury, kulturní instituce, základní globální problémy globální problémy přírodního prostředí Lidé a čas orientace v čase určování času, rok, měsíc, den, hodina, minuta, sekunda, denní režim, kalendář současnost a minulost proměny způsobu života, bydlení, předměty denní potřeby, život lidí dříve a nyní regionální památky péče o památky báje, mýty, pověsti minulost kraje a předků, domov, vlast, rodný kraj Rozmanitost přírody látky a jejich vlastnosti třídění látek, změny látek a skupenství, vlastnosti látek, příroda živá a neživá voda a vzduch výskyt, vlastnosti a formy vody, oběh vody v přírodě, složení, proudění vzduchu, význam pro život nerosty a horniny, půda vznik půdy a její význam, člověk a půda Vesmír a Země sluneční soustava, den a noc rostliny, houby a živočichové znaky života, životní potřeby a projevy, průběh a 15

16 Výstup Učivo Průřezová témata, pojmenuje části rostlin, roztřídí do skupin podle výskytu a užití určuje společné znaky živočichů, popíše stavbu jejich těla rozděluje podle základních znaků živočichy do skupin savci, ptáci, obojživelníci, plazi, ryby, hmyz zhodnotí správné a nesprávné chování člověka v přírodě způsob života, houby jedlé a jedovaté, stavba těla u nejznámějších druhů, výživa, význam v přírodě a pro člověka životní podmínky rozmanitost podmínek života na zemi rovnováha v přírodě význam ochrana přírody odpovědnost lidí, ochrana životního prostředí, rostlin a živočichů, likvidace odpadů, třídění Žák: uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotně preventivní návyky s využitím elementárních znalostí o lidském těle; projevuje vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví rozezná nebezpečí různého charakteru, využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného času; uplatňuje základní pravidla bezpečného chování účastníka silničního provozu, jedná tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci, odmítne komunikaci, která je mu nepříjemná; v případě potřeby požádá o pomoc pro sebe i pro jiné ; ovládá způsoby komunikace s operátory tísňových linek reaguje adekvátně na pokyny dospělých při mimořádných událostech Člověk a jeho zdraví lidské tělo společné znaky, potřeby a projevy člověka, stavba těla a funkce, růst a vývoj, rozdíly muž a žena péče o zdraví, zdravá výživa denní, pitný, pohybový režim, zdravá strava, nemoci, úrazy, první pomoc osobní bezpečí krizové situace (šikana, týrání, sexuální zneužívání) situace hromadného ohrožení nebezpečí (150, 158, 155), správné chování dopravní výchova bezpečné chování v silničním provozu v roli chodce a cyklisty, dopravní značky, vybavení cyklisty kolo, přilba) 16

17 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: PŘÍRODOVĚDA Ročník: 4. Výstup Učivo Průřezová témata, Žák pozná běžné zemědělské plodiny, chápe jejich význam a použití třídí zeleninu a ovoce podle jednotlivých druhů měří čas pomocí hodin, chápe hodnotu jednotek času měří délku, hmotnost, teplotu, ověřuje svůj odhad jednoduchými pokusy naplánuje postup jednoduchého pokusu, vyhodnotí a vysvětlí výsledky třídí organismy do známých skupin používá jednoduché klíče a atlasy pozoruje a popisuje stavbu těla rostlin a živočichů uvědomuje si význam půdy, lesů, vod porovnává život rostlin a živočichů během ročních období chápe potravní vazby v přírodě zkoumá jednotlivé základní přírodní společenstva (rostliny, živočichy, jevy, proměny) chová se k přírodě ohleduplně pozná, co do přírody nepatří Místo, kde žijeme okolní krajina rozšíření rostlinstva a živočichů, příroda a její zajímavosti v okolí domu, školy Lidé a čas orientace v čase kalendáře, režim dne, roční období Rozmanitost přírody rostliny, houby, živočichové průběh a způsob života, stavba těla, výživa životní podmínky význam půdy, lesů, vod rovnováha v přírodě vzájemné vztahy mezi organismy, základní společenstva ochrana přírody ochrana rostlin a živočichů základní společenstva ohleduplné chování k přírodě a ochrana přírody odpovědnost lidí, ochrana a tvorba životního prostředí, ochrana rostlin a živočichů, likvidace odpadů, živelné pohromy a ekologické katastrofy rizika v přírodě rizika spojená Mezipředmětové vztahy ČJ, MA, VV, PČ, AJ, HV, TV, IT, VL 17

18 Výstup Učivo Průřezová témata, s ročními obdobími a sezónními činnostmi; mimořádné události způsobené přírodními vlivy a ochrana před nimi 18

19 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: PŘÍRODOVĚDA Ročník: 5. Výstup Učivo Průřezová témata, Žák objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a neživé přírody, princip rovnováhy přírody a nachází souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a činností člověka vysvětlí na základě elementárních poznatků o Zemi jako součásti vesmíru souvislost s rozdělením času a střídáním ročních období zkoumá základní společenstva ve vybraných lokalitách regionů, zdůvodní podstatné vzájemné vztahy mezi organismy a nachází shody a rozdíly v přizpůsobení organismů prostředí porovnává na základě pozorování základní projevy života na konkrétních organismech, prakticky třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu i jednoduché klíče a atlasy zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou prostředí i zdraví člověka podporovat nebo poškozovat Rozmanitost přírody látky a jejich vlastnosti třídění látek, změny látek a skupenství, vlastnosti, porovnávání látek a měření veličin s praktickým užíváním základních jednotek voda a vzduch výskyt, vlastnosti a formy vody, oběh vody v přírodě, vlastnosti, složení, proudění vzduchu, význam pro život nerosty a horniny, půda některé hospodářsky významné horniny a nerosty, zvětrávání, vznik půdy a její význam Vesmír a Země sluneční soustava, den a noc, roční období rostliny, houby, živočichové znaky života, životní potřeby a projevy, průběh a způsob života, výživa, stavba těla u některých nejznámějších druhů, význam v přírodě a pro člověka životní podmínky rozmanitost podmínek života na Zemi; význam ovzduší, vodstva, půd, rostlinstva a živočišstva na Zemi; podnebí a počasí rovnováha v přírodě význam, Mezipředmětové vztahy ČJ, MA, VV, PČ, AJ, HV, TV, VL 19

20 Výstup Učivo Průřezová témata, vzájemné vztahy mezi organismy, stručně charakterizuje specifické přírodní jevy a z nich vyplývající rizika vzniku mimořádných událostí; v modelové situaci prokáže schopnost se účinně chránit založí jednoduchý pokus, naplánuje a zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky pokusu na základě pozorování rozlišuje jednotlivé etapy lidského života využívá poznatků o lidském těle k vysvětlení základních funkcí jednotlivých orgánových soustav a podpoře vlastního zdravého způsobu života rozlišuje jednotlivé etapy lidského života a orientuje se ve vývoji dítěte před a po jeho narození účelně plánuje svůj čas pro učení, práci, zábavu a odpočinek podle vlastních potřeb s ohledem na oprávněné nároky jiných osob uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích simulujících mimořádné události; vnímá dopravní situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí odpovídající závěry pro své chování jako chodec a cyklista předvede v modelových situacích osvojené jednoduché způsoby odmítání návykových látek uplatňuje základní dovednosti a návyky Člověka jeho zdraví lidské tělo stavba těla, základní funkce a projevy, životní potřeby člověka, pohlavní rozdíly mezi mužem a ženou, základy lidské reprodukce, vývoj jedince péče o zdraví, zdravý životní styl, denní režim, správná výživa, výběr a způsoby uchovávání potravin, vhodná skladba stravy, pitný režim, nemoci přenosné a nepřenosné, ochrana před infekcemi přenosnými krví (hepatitida, HIV/AIDS), drobné úrazy a poranění, prevence nemocí a úrazů, první pomoc, při drobných poraněních, osobní, intimní a duševní hygiena partnerství, manželství, rodičovství, základy sexuální výchovy rodina, vztahy v rodině, partnerské vztahy, osobní vztahy, etická stránka vztahů, etická stránka sexuality návykové látky a zdraví návykové látky, hrací automaty a počítače, 20

21 Výstup Učivo Průřezová témata, související s podporou zdraví a jeho preventivní ochranou rozpozná život ohrožující zranění; ošetří drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc uplatňuje ohleduplné chování k druhému pohlaví a orientuje se v bezpečných způsobech sexuálního chování mezi chlapci a děvčaty v daném věkuv závislost, odmítání návykových látek, nebezpečí komunikace prostřednictvím elektronických médií osobní bezpečí, krizové situace vhodná a nevhodná místa pro hru, bezpečné chování v rizikovém prostředí, označování nebezpečných látek; bezpečné chování v silničním provozu dopravní značky; předcházení rizikovým situacím v dopravě a v dopravních prostředcích (bezpečnostní prvky), šikana, týrání, sexuální a jiné zneužívání, brutalita a jiné formy násilí v médiích, přivolání pomoci v případě ohrožení fyzického a duševního zdraví služby odborné pomoci, čísla tísňového volání, správný způsob volání na tísňovou linku mimořádné události a rizika ohrožení s nimi spojená postup v případě ohrožení (varovný signál, evakuace, zkouška sirén); požáry (příčiny a prevence vzniku požárů, ochrana a evakuace při požáru); integrovaný záchranný systém 21

22 Výstup Učivo Průřezová témata, vyjádří na základě vlastních zkušeností základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla pro soužití ve škole, mezi chlapci a dívkami, v rodině, v obci (městě) rozlišuje základní rozdíly mezi lidmi, obhájí a odůvodní své názory, připustí svůj omyl a dohodne se na společném postupu a řešení rozpozná ve svém okolí jednání a chování, která se už tolerovat nemohou a která porušují základní lidská práva nebo demokratické principy poukáže v nejbližším společenském a přírodním prostředí na změny a některé problémy a navrhne možnosti zlepšení životního prostředí obce (města) Lidé kolem nás rodina postavení jedince v rodině, role členů rodiny, příbuzenské a mezigenerační vztahy, život a funkce rodiny, práce fyzická a duševní, zaměstnání základní globální problémy významné sociální problémy, problémy konzumní společnosti, nesnášenlivost mezi lidmi, globální problémy přírodního prostředí 22

23 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: VLASTIVĚDA Ročník: 4. Výstup Učivo Průřezová témata, žák určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pobytu vzhledem ke krajině a státu určí světové strany v přírodě i podle mapy, orientuje se podle nich a řídí se podle zásad bezpečného pohybu a pobytu v přírodě rozlišuje mezi náčrty, plány a základními typy map; vyhledává jednoduché údaje o přírodních podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky vyhledá typické regionální zvláštnosti přírody, osídlení, hospodářství a kultury, jednoduchým způsobem posoudí jejich význam z hlediska přírodního, historického, politického, správního a vlastnického zprostředkuje ostatním zkušenosti, zážitky a zajímavosti z vlastních cest rozlišuje hlavní orgány státní moci a některé jejich zástupce, symboly našeho státu a jejich význam Místo, kde žijeme domov prostředí domova, orientace v místě bydliště škola prostředí školy, činnosti ve škole, okolí školy, bezpečná cesta do školy obec, místní krajina její části, poloha v krajině, minulost a současnost obce, význačné budovy, dopravní síť okolní krajina (místní oblast, region) zemský povrch a jeho tvary, vodstvo na pevnině, rozšíření půd, rostlinstva a živočichů, vliv krajiny na život lidí, působení lidí na krajinu a životní prostředí, orientační body a linie, světové strany regiony ČR Praha a vybrané oblasti ČRkraje,surovinové zdroje, výroba, služby a obchod naše vlast domov, krajina, národ, základy státního zřízení a politického systému ČR, státní správa a samospráva, státní symboly, armáda ČR mapy obecně zeměpisné a tematické obsah, grafika, vysvětlivky Mezipředmětové vztahy MA, PŘ, VV, TV, PČ, HV, AJ, ČJ, IT VDO formy participace občanů v politickém životě Námět: volby - výzdoba volební místnosti ve spolupráci s obcí + dětské volby Forma: INT 23

24 Výstup Učivo Průřezová témata, vyjádří na základě vlastních zkušeností základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla pro soužití ve škole, mezi chlapci a dívkami, v rodině, v obci (městě) rozlišuje základní rozdíly mezi jednotlivci, obhájí při konkrétních činnostech své názory, popřípadě připustí svůj omyl, dohodne se na společném postupu a řešení se spolužáky rozpozná ve svém okolí jednání a chování, která se už tolerovat nemohou a která porušují základní lidská práva nebo demokratické principy poukáže v nejbližším společenském a přírodním prostředí na změny a některé problémy a navrhne možnosti zlepšení životního prostředí obce (města) pracuje s časovými údaji a využívá zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi jevy využívá archivů, knihoven, sbírek muzeí a galerií jako informačních zdrojů pro pochopení minulosti; rozeznává současné a minulé a orientuje se v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší vlasti s využitím regionálních specifik Lidé kolem nás soužití lidí mezilidské vztahy, komunikace, principy demokracie; obchod, firmy, zájmové spolky, politické strany, církve, pomoc nemocným, sociálně slabým, společný evropský dům chování lidí vlastnosti lidí, pravidla slušného chování, ohleduplnost, etické zásady, zvládání vlastní emocionality; rizikové situace; rizikové chování, předcházení konfliktům Lidé a čas orientace v čase a časový řád určování času, čas jako fyzikální veličina, dějiny jako časový sled událostí, kalendáře, letopočet, generace, režim dne, roční období současnost a minulost v našem životě proměny způsobu života, bydlení, předměty denní potřeby, průběh lidského života, státní svátky a významné dny regionální památky péče o památky, lidé a obory zkoumající minulost 24

25 Výstup Učivo Průřezová témata, srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob života a práce předků na našem území v minulosti a současnosti s využitím regionálních specifik objasní historické důvody pro zařazení státních svátků a významných dnů báje, mýty, pověsti minulost kraje a předků, nejstarší osídlení naší vlasti, Velká Morava, Přemyslovci, Lucemburkové, husitství, Jagellonci, 30tiletá válka, doba pobělohorská domov, vlast, rodný kraj 25

26 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: VLASTIVĚDA Ročník: 5. Výstup Učivo Průřezová témata, žák určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pobytu vzhledem ke krajině a státu určí světové strany v přírodě i podle mapy, orientuje se podle nich a řídí se podle zásad bezpečného pohybu a pobytu v přírodě rozlišuje mezi náčrty, plány a základními typy map; vyhledává jednoduché údaje o přírodních podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky, Evropy a polokoulí vyhledá typické regionální zvláštnosti přírody, osídlení, hospodářství a kultury, jednoduchým způsobem posoudí jejich význam z hlediska přírodního, historického, politického, správního a vlastnického zprostředkuje ostatním zkušenosti, zážitky a zajímavosti z vlastních cest a porovná způsob života a přírodu v naší vlasti i v jiných zemích rozlišuje hlavní orgány státní moci a některé jejich zástupce, symboly našeho státu a jejich význam Místo, kde žijeme domov prostředí domova, orientace v místě bydliště škola prostředí školy, činnosti ve škole, okolí školy, bezpečná cesta do školy obec, místní krajina její části, poloha v krajině, minulost a současnost obce, význačné budovy, dopravní síť krajina ČR- zemský povrch a jeho tvary, vodstvo na pevnině, světové strany Evropa a svět kontinenty, evropské státy, EU, cestování mapy obecně zeměpisné a tematické obsah, grafika, vysvětlivky Mezipředmětové vztahy MA, PŘ, VV, TV, PČ, HV, AJ, ČJ EGS Evropa a svět nás zajímá Námět: státy Evropy Forma: INT 26

27 Výstup Učivo Průřezová témata, vyjádří na základě vlastních zkušeností základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla pro soužití ve škole, mezi chlapci a dívkami, v rodině, v obci (městě) rozlišuje základní rozdíly mezi lidmi, obhájí a odůvodní své názory, připustí svůj omyl a dohodne se na společném postupu řešení rozpozná ve svém okolí jednání a chování, která se už tolerovat nemohou a která porušují základní lidská práva nebo demokratické principy orientuje se v základních formách vlastnictví; používá peníze v běžných situacích, odhadne a zkontroluje cenu nákupu a vrácené peníze, na příkladu ukáže nemožnost realizace všech chtěných výdajů, vysvětlí, proč spořit, kdy si půjčovat a jak vracet dluhy pracuje s časovými údaji a využívá zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi jevy využívá archivů, knihoven, sbírek muzeí a galerií jako informačních zdrojů pro pochopení minulosti; zdůvodní základní význam chráněných částí přírody, nemovitých i movitých kulturních památek rozeznává současné a minulé a orientuje Lidé kolem nás právo a spravedlnost základní lidská práva a práva dítěte, práva a povinnosti žáků školy, protiprávní jednání a korupce, právní ochrana občanů a majetku včetně nároku na reklamaci, soukromého vlastnictví, duševních hodnot vlastnictví soukromé, veřejné, osobní, společné; hmotný a nehmotný majetek; rozpočet, příjmy a výdaje domácnosti; hotovostní a bezhotovostní forma peněz, způsoby placení; banka jako správce peněz, úspory, půjčky kultura podoby a projevy kultury, kulturní instituce, masová kultura a subkultura Lidé a čas orientace v čase a časový řád určování času, čas jako fyzikální veličina, dějiny jako časový sled událostí, kalendáře, letopočet, generace, režim dne, roční období současnost a minulost v našem životě proměny způsobu života, bydlení, předměty denní potřeby, státní svátky a významné dny regionální památky péče o památky, 27

28 Výstup Učivo Průřezová témata, se v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší vlasti s využitím regionálních specifik srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob života a práce předků na našem území v minulosti a současnosti s využitím regionálních specifik objasní historické důvody pro zařazení státních svátků a významných dnů lidé a obory zkoumající minulost Habsburkové na českém trůně reformy M. Terezie a Josefa II. osvícenectví revoluční rok 1848 národní obrození vývoj vědy a techniky kulturní život v 19. století 1. světová válka vznik Československa 2. světová válka poválečný vývoj republiky, 28

29 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 5. Výstup Učivo Průřezová témata, mezipředmětové Žák používá přirozená čísla k modelování reálných situací čte a zapisuje čísla větší než milión. zobrazí číslo na číselné ose provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené početní operace využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení provádí písemné početní operace v oboru přirozených čísel zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a kontroluje výsledky početních operací v oboru přirozených čísel řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené početní operace v celém oboru přirozených čísel orientuje se v čase, provádí jednoduché převody jednotek času doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti čísel vyhledává, sbírá a třídí data čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE obor přirozených čísel zápis čísla v desítkové soustavě a jeho znázornění - číselná osa násobilka vlastnosti početních operací s přirozenými čísly písemné algoritmy početních operací závislosti a jejich vlastnosti diagramy, grafy, tabulky, jízdní řády slovní úlohy číselné a obrázkové řady magické čtverce vztahy Mezipředmětové vztahy ČJ, PŘ, TV, PČ, AJ, VL 29

30 Výstup Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy modeluje a určí část celku, používá zápis ve formě zlomku porovná, sčítá a odčítá zlomky se stejným základem v oboru kladných čísel přečte zápis desetinného čísla a vyznačí na číselné ose desetinné číslo dané hodnoty porozumí významu znaku - pro zápis celého záporného čísla a toto číslo vyznačí na číselné ose přirozená čísla, celá čísla, desetinná čísla, zlomky teploměr, model rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v realitě jejich reprezentaci porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje délku úsečky rozezná a modeluje jednoduché souměrné útvary v rovině narýsuje a znázorní základní rovinné útvary (čtverec, obdélník, trojúhelník a kružnici); užívá jednoduché konstrukce sčítá a odčítá graficky úsečky; určí délku lomené čáry, obvod mnohoúhelníku sečtením délek jeho stran sestrojí rovnoběžky a kolmice určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a užívá základní jednotky obsahu rozpozná a znázorní ve čtvercové síti jednoduché osově souměrné útvary a určí osu souměrnosti útvaru překládáním papíru GEOMETRIE V ROVINĚ A PROSTORU základní útvary v rovině lomená čára, přímka, polopřímka, úsečka, čtverec, kružnice, obdélník, trojúhelník, kruh, čtyřúhelník, mnohoúhelník základní útvary v prostoru kvádr, krychle, jehlan, koule, kužel, válec délka úsečky; jednotky délky a jejich převody obvod a obsah obrazce vzájemná poloha dvou přímek v rovině osově souměrné útvary prostorová představivost 30

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, 518 01 Dobruška 5.4 ČLOVĚK A JEHO SVĚT - 5.4.1 ČLOVĚK A JEHO SVĚT Prvouka 1. období - 2.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, 518 01 Dobruška 5.4 ČLOVĚK A JEHO SVĚT - 5.4.1 ČLOVĚK A JEHO SVĚT Prvouka 1. období - 2. RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo MÍSTO, KDE ŽIJEME ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší

Více

Předmět: Člověk a jeho svět

Předmět: Člověk a jeho svět 9 rozlišuje hlavní orgány státní moci a některé jejich zástupce, symboly našeho státu a jejich význam 16 orientuje se v základních formách vlastnictví; používá peníze v běžných situacích 5 určí světové

Více

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc Charakteristika vyučovacího předmětu prvouka 2.období Prvouka ve 4.a 5.ročníku má časovou dotaci 3 hodiny týdně. Výuka je rozdělena do pěti oblastí : 1. Místo, kde žijeme 2. Lidé kolem nás 3. Lidé a čas

Více

průřez.téma + ročník obsah předmětu školní výstupy poznámky MP vazby EVV - ekosystémy EVV odpady a hospodaření s odpady EVV - náš životní styl

průřez.téma + ročník obsah předmětu školní výstupy poznámky MP vazby EVV - ekosystémy EVV odpady a hospodaření s odpady EVV - náš životní styl MÍSTO, KDE ŽIJEME + MP vazby Domov EVV - ekosystémy EVV odpady a hospodaření s odpady EVV - náš životní styl - orientuje se v místě domova - orientuje se ve svém pokoji, ví, kde má své hračky, školní kout,

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Přírodověda Ročník: 5.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Přírodověda Ročník: 5. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Přírodověda Ročník: 5. Očekávané výstupy z RVP ZV Ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, přesahy objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a

Více

Předmět: Člověk a jeho svět

Předmět: Člověk a jeho svět Místo, kde žijeme 1 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí 36 dodržuje zásady bezpečného chování tak, aby neohrožoval

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Vlastivěda Ročník: 5.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Vlastivěda Ročník: 5. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Vlastivěda Ročník: 5. Očekávané výstupy z RVP ZV Ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, přesahy rozlišuje hlavní orgány státní moci a některé

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola, Lužany, okres Jičín. Příloha č.

TVOŘIVÁ ŠKOLA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola, Lužany, okres Jičín. Příloha č. TVOŘIVÁ ŠKOLA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola, Lužany, okres Jičín Příloha č. 4 Změny učiva a očekávaných výstupů od 1. 9. 2013 Cizí jazyk, Člověk a jeho

Více

5. UČEBNÍ OSNOVY. 5.4 Člověk a jeho svět 5.4.3 Přírodověda. Blok předmětů: ČLOVĚK A JEHO SVĚT ( PRVOUKA, PŘÍRODOVĚDA, VLASTIVĚDA) PŘÍRODOVĚDA

5. UČEBNÍ OSNOVY. 5.4 Člověk a jeho svět 5.4.3 Přírodověda. Blok předmětů: ČLOVĚK A JEHO SVĚT ( PRVOUKA, PŘÍRODOVĚDA, VLASTIVĚDA) PŘÍRODOVĚDA 5. UČEBNÍ OSNOVY 5.4 Člověk a jeho svět 5.4.3 Přírodověda Blok předmětů: ČLOVĚK A JEHO SVĚT ( PRVOUKA, PŘÍRODOVĚDA, VLASTIVĚDA) Název předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací

Více

5.7.Učební osnovy - Vlastivěda

5.7.Učební osnovy - Vlastivěda 5.7.Učební osnovy - Vlastivěda 5.4 Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět 5.4.1 Vzdělávací obor Člověk a jeho svět 5.4.1.3 NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: VLASTIVĚDA 5.4.1.3.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu

PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: vyučuje se ve 4. ročníku 1 hodinu týdně a v 5. ročníku 2 hodiny týdně přírodověda je součástí vzdělávacího oboru

Více

2 ANGLICKÝ JAZYK. 2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

2 ANGLICKÝ JAZYK. 2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 2 ANGLICKÝ JAZYK 2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk rozpracovává vzdělávací obsahu oboru Cizí jazyk z RVP ZV. Na prvním stupni základní školy žáci

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.3.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace PŘEDMĚT: Německý jazyk ROČNÍK: 7. Výstupy Učivo Průřezová témata - osvojí si základní výslovnostní návyky -

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu PŘÍRODOVĚDA

Charakteristika vyučovacího předmětu PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu PŘÍRODOVĚDA Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Přírodověda 4. ročník 2

Více

5.4.1 Prvouka povinný předmět

5.4.1 Prvouka povinný předmět 5.4.1 Prvouka povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 2 2 2 3 3 0 0 0 0 Předmět prvouka se týká člověka, rodiny, společnosti, vlasti,

Více

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací

Více

Příloha 5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka 1. 3. ročník

Příloha 5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka 1. 3. ročník Příloha 5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka 1. 3. ročník Charakteristika předmětu V předmětu Prvouka je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v pěti tematických

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Prvouka ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Prvouka ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Prvouka ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Prvouka Vzdělávací obsah předmětu Prvouka je utvořen vzdělávacím obsahem vzdělávacího oboru

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost, Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Dopravní výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost, Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Dopravní výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Vzdělávací oblast: Člověk a společnost, Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Dopravní výchova Vyučovací předmět: DOPRAVNÍ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení

Více

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. 8. a 9. ročník

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. 8. a 9. ročník Charakteristika předmětu VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 8. a 9. ročník Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět výchova ke zdraví se vyučuje jako samostatný předmět v 8. a 9. ročníku 1 hodinu týdně. Svým obsahem

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / Z

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / Z I. název vzdělávacího oboru: ZEMĚPIS (Z) II. charakteristika vzdělávacího oboru: a) organizace: Vzdělávací obor Zeměpis spadá do vzdělávací oblasti 2. stupně základního vzdělávání Člověk a příroda. Ta

Více

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE, které vyučující používá pro:

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE, které vyučující používá pro: VZDĚLÁVACÍ OBLAST - ČLOVĚK A JEHO SVĚT VZDĚLÁVACÍ OBOR - ČLOVĚK A JEHO SVĚT VYUČOVACÍ PŘEDMĚT - PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu: Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Přírodověda navazuje

Více

Očekávané výstupy předmětu

Očekávané výstupy předmětu Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Anglický jazyk 3. období 9. Ročník učebnice Project 3, Project Plus Pracovní sešit k Projectu 3 Project Grammar a rozšiřující učebnice Project Plus Očekávané

Více

7.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk (2. cizí jazyk )

7.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk (2. cizí jazyk ) 7.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk (2. cizí jazyk ) Obecné cíle výuky ruského jazyka Předmět ruský jazyk a jeho výuka je koncipována tak, aby žáky vedla k osvojení cizího jazyka. Jeho hlavním

Více

Člověk a zdraví Výchova ke zdraví

Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Charakteristika předmětu V předmětu Výchova ke zdraví je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a zdraví, v oboru Výchova ke

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.1.7.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST:Člověk a jeho svět PŘEDMĚT: Přírodověda ROČNÍK: 4. Výstupy Učivo Průřezová témata Umí charakterizovat některá společenstva les, louka, voda,

Více

Základní škola a Mateřská škola Bílovec, Komenského 701/3, příspěvková organizace. Dopravní výchova

Základní škola a Mateřská škola Bílovec, Komenského 701/3, příspěvková organizace. Dopravní výchova Základní škola a Mateřská škola Bílovec, Komenského 701/3, příspěvková organizace Dopravní výchova Dopravní výchova má v základních školách své nezastupitelné postavení a významné opodstatnění. Především

Více

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Formy a metody práce podle charakteru učiva a cílů vzdělávání: Ukázka, výklad s ukázkou, samostatná práce, práce ve skupinách

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Formy a metody práce podle charakteru učiva a cílů vzdělávání: Ukázka, výklad s ukázkou, samostatná práce, práce ve skupinách 5.2.8 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Úkolem předmětu Pracovní činnosti je seznámit

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 1.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 1. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 1. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti - porozumí písemným

Více

Volitelný předmět CIZÍ JAZYK - NJ

Volitelný předmět CIZÍ JAZYK - NJ Volitelný předmět CIZÍ JAZYK - NJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Německý jazyk vyučujeme jako další cizí jazyk zpravidla od 7. ročníku. Žáci si rozšiřují

Více

4 Učební plán. 4.1 Učební plán I. stupně. 4.2 Poznámky k učebnímu plánu I. stupně. 1. 2. 3. 4. 5. Před. celkem. Vzdělávací oblast Vyučovací předmět

4 Učební plán. 4.1 Učební plán I. stupně. 4.2 Poznámky k učebnímu plánu I. stupně. 1. 2. 3. 4. 5. Před. celkem. Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 4 Učební plán 4.1 Učební plán I. stupně Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. Před. celkem Z toho DČD Jazyk a jazyková ČJ a literatura 7+2 8+2 7+2 7+1 6+1 43 8 komunikace Anglický jazyk 3

Více

KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE

KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE - ve znění dodatku č.30., platného od 1.9.2011 (7.r.) a ve znění změn, platných od 1.9.2013 (9.r.). Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení

Více

CÍRKEVNÍ DOMOV MLÁDEŽE SVATÉ RODINY A ŠKOLNÍ JÍDELNA s.r.o. Grohova 107/10 60200 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE

CÍRKEVNÍ DOMOV MLÁDEŽE SVATÉ RODINY A ŠKOLNÍ JÍDELNA s.r.o. Grohova 107/10 60200 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE CÍRKEVNÍ DOMOV MLÁDEŽE SVATÉ RODINY A ŠKOLNÍ JÍDELNA s.r.o. Grohova 107/10 60200 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE 1. Identifikační údaje. 1.1.Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro mimoškolní

Více

PĚSTITELSKÉ PRÁCE. 6. 9. ročník Charakteristika vzdělávacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení

PĚSTITELSKÉ PRÁCE. 6. 9. ročník Charakteristika vzdělávacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení 6. 9. ročník Charakteristika vzdělávacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Tento volitelný předmět je v 6.- 9 ročníku dotován 1 hodinou týdně z disponibilní časové dotace. Jeho obsah tvoří

Více

4.4 Vzdělávací oblast Člověk a společnost 4.4.3 Zeměpis

4.4 Vzdělávací oblast Člověk a společnost 4.4.3 Zeměpis 4.4 Vzdělávací oblast Člověk a společnost 4.4.3 Zeměpis 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Zeměpis 2 2 1 2 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Zeměpis RVP ZV. Integruje oblasti Člověk a společnost a Člověk a příroda

Více

Člověk a svět práce. Charakteristika předmětu:

Člověk a svět práce. Charakteristika předmětu: Člověk a svět práce Charakteristika předmětu: Obsahové vymezení Vzdělávací obsah předmětu je realizován v průběhu celého základního vzdělávání a je určen všem žákům. Obsah oboru je v 1. - 5. ročníku je

Více

Základní škola Osek, okres Teplice Hrdlovská 662, 417 05 Osek tel.: 417 837 125, e-mail: zsosek@zsosek.cz www.zsosek.cz

Základní škola Osek, okres Teplice Hrdlovská 662, 417 05 Osek tel.: 417 837 125, e-mail: zsosek@zsosek.cz www.zsosek.cz Základní škola Osek, okres Teplice tel.: 417 837 125, e-mail: zsosek@zsosek.cz www.zsosek.cz Školní vzdělávací program pro školní družinu při ZŠ Osek Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací

Více

- 1 - Vzdělávací oblast : Člověk a příroda Vyučovací předmět : Zeměpis. Ročník: 6. Mezipředmětové vztahy. Výstup Učivo Průřezová témata.

- 1 - Vzdělávací oblast : Člověk a příroda Vyučovací předmět : Zeměpis. Ročník: 6. Mezipředmětové vztahy. Výstup Učivo Průřezová témata. - 1 - Vzdělávací oblast : Člověk a příroda Vyučovací předmět : Zeměpis Ročník: 6. Výstup Učivo Průřezová témata objasní postavení Slunce ve vesmíru a popíše planetární systém a tělesa sluneční soustavy

Více

Přírodopis. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Přírodopis. Charakteristika vyučovacího předmětu: Přírodopis Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Obsah vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího oboru Přírodopis vzdělávací oblasti Člověk a příroda, stanovených RVP ZV. Částečně

Více

ZŠ a SŠ Credo, o. p. s. Školní minimální preventivní program

ZŠ a SŠ Credo, o. p. s. Školní minimální preventivní program ZŠ a SŠ Credo, o. p. s. Školní minimální preventivní program 2014/2015 Základní škola a Střední škola Credo, o.p.s. Ředitel školy: Mgr. Blanka Vacková Školní metodik prevence: Bc. Martina Malá Charakteristika

Více

5.2.1 Matematika povinný předmět

5.2.1 Matematika povinný předmět 5.2.1 Matematika povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 4 4+1 4+1 4+1 4+1 4 4 3+1 4+1 Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace v

Více

Člověk a příroda - Přírodopis - 9. ročník. POZNÁMKY (průřezová témata, mezipředmětové vztahy) PŘEDMĚTOVÉ KOMPETENCE OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO

Člověk a příroda - Přírodopis - 9. ročník. POZNÁMKY (průřezová témata, mezipředmětové vztahy) PŘEDMĚTOVÉ KOMPETENCE OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO - způsobu myšlení, které vyžaduje ověřování vyslovovaných domněnek o přírodních faktech více nezávislými způsoby - charakterizuje postavení Země ve Sluneční soustavě a význam vytvoření základních podmínek

Více

Rok v přírodě. (k průřezovému tématu Enviromentální vzdělávání ) Příloha ŠVP ZV Škola hrou

Rok v přírodě. (k průřezovému tématu Enviromentální vzdělávání ) Příloha ŠVP ZV Škola hrou 1 Příloha č.6 ke ŠVP Škola hrou Projekt - P5 Rok v přírodě (k průřezovému tématu Enviromentální vzdělávání ) Příloha ŠVP ZV Škola hrou Autor projektu: Mgr.Charlotta Kurcová Přílohy: kniha Tuláček liška

Více

Skolní ~zdělávací program ~ro zájmové vzdělávání Skolní družina při ZS Spálené Poříčí

Skolní ~zdělávací program ~ro zájmové vzdělávání Skolní družina při ZS Spálené Poříčí v Skolní ~zdělávací program ~ro zájmové vzdělávání Skolní družina při ZS Spálené Poříčí v Skolní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání v v Skolní družina při ZS Spálené Poříčí Obsah: 1) Identifikační

Více

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků CVIČENÍ Z MATEMATIKY Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět je realizován od 6. ročníku až po 9. ročník po 1 hodině týdně. Výuka probíhá v kmenové učebně nebo

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace. Obor vzdělávací oblasti: Anglický jazyk. Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace. Obor vzdělávací oblasti: Anglický jazyk. Ročník: 3. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Obor vzdělávací oblasti: Anglický jazyk Ročník: 3. Výstupy - kompetence Učivo Průřezová témata,přesahy Poznámky - vyslovuje a čte foneticky správně v přiměřeném

Více

Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy a mateřské škol Černožice, okres Hradec Králové

Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy a mateřské škol Černožice, okres Hradec Králové Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy a mateřské škol Černožice, okres Hradec Králové Číslo jednací: 113/2007 Předkladatel : Základní škola a mateřská škola, Černožice, okres Hradec Králové

Více

Školní vzdělávací program pro praktickou školu dvouletou KORÁLKOVÁNÍ Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice

Školní vzdělávací program pro praktickou školu dvouletou KORÁLKOVÁNÍ Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Školní vzdělávací program pro praktickou školu dvouletou KORÁLKOVÁNÍ Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Motto: Nemůţete neuspět... pokud se nevzdáte Abraham Lincoln

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. EV - rozmanitost přírody, organismů. - výživa

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. EV - rozmanitost přírody, organismů. - výživa Přírodopis - 6. ročník Rozliší základní projevy a podmínky vznik, vývoj, rozmanitost, projevy života a života, orientuje se v daném vývoji jeho význam EV - rozmanitost přírody, organismů - výživa probudit

Více

Žák získá jazykové dovednosti v oblasti porozumění poslechu, čtení textu, psaní a konverzace příslušné jazykové úrovně.

Žák získá jazykové dovednosti v oblasti porozumění poslechu, čtení textu, psaní a konverzace příslušné jazykové úrovně. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Německý jazyk Kód modulu Nj E 1/1-4 Délka modulu 33 hodin Platnost 1.09.2010 Typ modulu povinný Pojetí

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: HARDWARE (HWR) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 164 (5 hodin týdně) Platnost: 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a společnost Výchova k občanství. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a společnost Výchova k občanství. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Člověk a společnost Výchova k občanství Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Výchova k občanství vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými

Více

Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE A VIDEO. Vyučovací předmět:

Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE A VIDEO. Vyučovací předmět: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE A VIDEO CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové,

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda

Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vlastivěda Vzdělávací obsah předmětu Vlastivěda je utvořen vzdělávacím obsahem vzdělávacího

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A ZDRAVÍ RODINNÁ VÝCHOVA Mgr. Dalibor Matouš

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A ZDRAVÍ RODINNÁ VÝCHOVA Mgr. Dalibor Matouš CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A ZDRAVÍ RODINNÁ VÝCHOVA Mgr. Dalibor Matouš Vyučovací předmět Rodinná výchova je zařazen samostatně v 7. a 9. ročníku v časové dotaci

Více

Vzd lávací oblast : Volitelné p edm ty Jazyk a jazyková komunikace Vyu ovací p edm t: Konverzace v anglickém jazyce

Vzd lávací oblast : Volitelné p edm ty Jazyk a jazyková komunikace Vyu ovací p edm t: Konverzace v anglickém jazyce Vzd lávací oblast : Volitelné p edm ty Jazyk a jazyková komunikace Vyu ovací p edm t: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika p edm tu: Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Konverzace

Více

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V D 1 Denní hygiena Běžná denní hygiena Péče o ústa Česání a mytí vlasů Péče o nehty na rukou Mytí během dne (rukou, obličeje atd.) Vysmrkání se Použití intimspreje Péče o zubní náhrady očištění Nasazení

Více

- pravidla výslovnosti, technika správného čtení, intonace mluveného projevu. - pozdravy, poděkování. - otázky a odpovědi

- pravidla výslovnosti, technika správného čtení, intonace mluveného projevu. - pozdravy, poděkování. - otázky a odpovědi Vzdělávací oblast: VOLITELNÝ VYUČOVACÍ PŘEDMĚT Obor vzdělávací oblasti: DALŠÍ CIZÍ JAZYK NĚMECKÝ JAZYK Ročník: 7 Výstupy - kompetence Učivo Průřezová témata,přesahy Poznámky - vyslovuje a čte plynule nahlas

Více

Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu

Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola Sedliště Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola je život a život je škola Platnost:

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy

ŠVP Školní očekávané výstupy RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE M-3-1-01 M-3-1-02 používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Obor vzdělávací oblasti: Anglický jazyk Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Obor vzdělávací oblasti: Anglický jazyk Ročník: 6. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Obor vzdělávací oblasti: Anglický jazyk Ročník: 6. Výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Poznámky - čte nahlas plynule a foneticky správně texty přiměřeného

Více

03-ŠVP-Německý jazyk-p,s,t,k strana 1 (celkem 10) 1. 9. 2014

03-ŠVP-Německý jazyk-p,s,t,k strana 1 (celkem 10) 1. 9. 2014 03-ŠVP-Německý jazyk-p,s,t,k strana 1 (celkem 10) 1. 9. 2014 P ř e d m ě t : N Ě M E C K Ý J A Z Y K Charakteristika předmětu: Cílem výuky je získání zájmu o cizí jazyk, utváření pozitivního vztahu k tomuto

Více

Vlastivěda ve 4. ročníku

Vlastivěda ve 4. ročníku Vlastivěda ve 4. ročníku září říjen Určuje a vysvětluje polohu svého bydliště vzhledem ke krajině a státu. Vyhledává jednoduché údaje o obyvatelích a jejich sídlištích. Vyjadřuje na základě vlastních zkušeností

Více

Matematika. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Matematika. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Matematika Obsahové, časové a organizační vymezení Charakteristika vyučovacího předmětu 1.-2. ročník 4 hodiny týdně 3.-5. ročník 5 hodin týdně Vzdělávací obsah

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.:154 37/99-11089 Signatura: bo4bs104 Oblastní pracoviště č. 15 Zlín Okresní pracoviště Vsetín INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Kunovice 756 44 Kunovice 43

Více

ŠVP ŠKOLNÍ DRUŽINY. Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola Sadová 416 v Dašicích. Charakteristika, umístění, vybavení ŠD

ŠVP ŠKOLNÍ DRUŽINY. Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola Sadová 416 v Dašicích. Charakteristika, umístění, vybavení ŠD ŠVP ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola Sadová 416 v Dašicích ředitel školy: vedoucí vychovatelka: Mgr. Jaroslav Lohynský Dagmar Ciráková Charakteristika, umístění,

Více

Vzdělávací obsah je rozčleněn do pěti vzdělávacích oblastí:

Vzdělávací obsah je rozčleněn do pěti vzdělávacích oblastí: Vzdělávací obsah je rozčleněn do pěti vzdělávacích oblastí: 1. Dítě a jeho tělo - stimulace a podpora růstu a neurosvalového vývoje dítěte - podpora jeho fyzické pohody, zlepšení tělesné zdatnosti, pohybové

Více

ZA POHÁDKOU POHÁDKA. MOTTO: A svět dětem vždycky znova do té pohádky se schová.

ZA POHÁDKOU POHÁDKA. MOTTO: A svět dětem vždycky znova do té pohádky se schová. ZA POHÁDKOU POHÁDKA MOTTO: A svět dětem vždycky znova do té pohádky se schová. Integrované bloky 1. Kamarádi, ti se mají 2. Za lesními skřítky 3. Než zazvoní zvoneček 4. Zima čaruje 5. Voňavé království

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět přírodopis se vyučuje

Více

Příloha č.1 vysvětlení domácího řádu. Domácí řád Domova pro osoby se zdravotním postižením Smečno

Příloha č.1 vysvětlení domácího řádu. Domácí řád Domova pro osoby se zdravotním postižením Smečno Příloha č.1 vysvětlení domácího řádu Domácí řád Domova pro osoby se zdravotním postižením Smečno 1. Úvodní ustanovení Domácí řád obsahuje zásady pro zajištění klidného a spokojeného života a pořádku v

Více

ŠKOLNÍ DRUŢINA. Tématický časový plán pro školní rok 20014/20015. Kolowrátek vám ukáţe druţinu plnou her a hrátek

ŠKOLNÍ DRUŢINA. Tématický časový plán pro školní rok 20014/20015. Kolowrátek vám ukáţe druţinu plnou her a hrátek ŠKOLNÍ DRUŢINA Tématický časový plán pro školní rok 20014/20015 září, říjen, listopad prosinec, leden, únor březen, duben květen, červen Kolowrátek vám ukáţe druţinu plnou her a hrátek CHARAKTERISTIKA

Více

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY. 7.24 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY. 7.24 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa VOLITELNÉ PŘEDMĚTY 7.24 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů

Více

Dodatek č. j. 152/2013 Viničné Šumice 2013

Dodatek č. j. 152/2013 Viničné Šumice 2013 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní školy a Mateřské školy Viničné Šumice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace (zpracován v souladu s RVP ZV) Dodatek č. j. 152/2013 Viničné

Více

Školní řád ZŠ a MŠ Chalabalova 2 pro školní rok 2014-2015

Školní řád ZŠ a MŠ Chalabalova 2 pro školní rok 2014-2015 Školní řád ZŠ a MŠ Chalabalova 2 pro školní rok 2014-2015 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 IČO: 49464213. Vnitřní směrnice B1

Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 IČO: 49464213. Vnitřní směrnice B1 Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 IČO: 49464213 Vnitřní směrnice B1 ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY Obsah: B1 ŠKOLNÍ ŘÁD I. Úvod II. Provoz a vnitřní režim školy III. Prevence sociálně patologických

Více

PŘÍRODOPIS (6. 9. ročník)

PŘÍRODOPIS (6. 9. ročník) PŘÍRODOPIS (6. 9. ročník) Charakteristika předmětu Předmět přírodopis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku. V každém ročníku dvě hodiny týdně. Přírodopis se vyučuje v odborné učebně.

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ Předmět: PRVOUKA Ročník: 3. Časová dotace: 3 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné preventivní návyky a využitím elementárních

Více

Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu

Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Německý jazyk Kód modulu Nj-H-3/1-4 další cizí jazyk Délka modulu 60 hodin Platnost 1.09.2010 Typ modulu

Více

Základní škola a Mateřská škola, Podhorní Újezd a Vojice, okres Jičín ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ

Základní škola a Mateřská škola, Podhorní Újezd a Vojice, okres Jičín ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Základní škola a Mateřská škola, Podhorní Újezd a Vojice, okres Jičín ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník. Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ DRUŽINA při ZŠ a MŠ Lužná, okres Rakovník IZO: 114 100 144

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník. Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ DRUŽINA při ZŠ a MŠ Lužná, okres Rakovník IZO: 114 100 144 Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník. Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ DRUŽINA při ZŠ a MŠ Lužná, okres Rakovník IZO: 114 100 144. Identifikační údaje Název ŠD Školní družina při ZŠ a

Více

Školní vzdělávací program Škola života a pro život Gymnázia Omská DODATEK aktualizace ŠVP - platný od 1. září 2016

Školní vzdělávací program Škola života a pro život Gymnázia Omská DODATEK aktualizace ŠVP - platný od 1. září 2016 Školní vzdělávací program Škola života a pro život Gymnázia Omská DODATEK aktualizace ŠVP - platný od 1. září 2016 (úprava podpory vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY T.G.MASARYKA KUTNÁ HORA 2.část

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY T.G.MASARYKA KUTNÁ HORA 2.část Základní škola T.G.Masaryka Kutná Hora, příspěvková organizace se sídlem v Kutné Hoře, Jiráskovy sady 387 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY T.G.MASARYKA KUTNÁ HORA 2.část

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY ve škole přece nejde o to, abychom věděli, co žáci vědí, ale aby žáci věděli. 6.1 Cíle hodnocení cílem hodnocení je poskytnout žákovi okamžitou zpětnou vazbu (co

Více

Š K O L N Í Ř Á D. Mateřská škola Havlovice

Š K O L N Í Ř Á D. Mateřská škola Havlovice .. Mateřská škola Havlovice Š K O L N Í Ř Á D Adresa: Základní škola a Mateřská škola, Havlovice nad Úpou, okres Trutnov, Havlovice 38, 542 32 Úpice IČO : 710 03 878 Telefon: 499 882 284 Zřizovatel: Obec

Více

- vztah ke své škole, městu,státu. - vycházky, výlety, poznatky z cest. Místo, kde žijeme

- vztah ke své škole, městu,státu. - vycházky, výlety, poznatky z cest. Místo, kde žijeme Školní družina Školní družina důležitý výchovný partner rodiny a školy - plní vzdělávací cíle, rozvíjí specifické nadání dětí - pomáhá dětem překonávat jejich handicapy - má důležitou roli v prevenci negativních

Více

Základní škola T.G.Masaryka Krmelín, příspěvková organizace. Školní řád pro školní rok 2015/2016

Základní škola T.G.Masaryka Krmelín, příspěvková organizace. Školní řád pro školní rok 2015/2016 Základní škola T.G.Masaryka Krmelín, příspěvková organizace Školní řád pro školní rok 2015/2016 Zpracoval Mgr. Dušan Ignačík 6/2015 Obecná ustanovení Školní řád je vydán na základě ustanovení 30, odst.1)

Více

Základní škola a Mateřská škola Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace II. Provoz a vnitřní režim školy 1. Provoz školy a) Provoz školy probíhá ve všedních dnech, od 7:00 do 15:30 hodin. b) Školní budova se otevírá v 7:00 hodin. c) Dohled nad žáky je zajištěn po celou dobu

Více

1. Údaje o zařízení : 2. Popis zařízení : 3. Režimové požadavky:

1. Údaje o zařízení : 2. Popis zařízení : 3. Režimové požadavky: V provozním řádu je stanoven režim dne v mateřské škole, zohledňující věkové a fyzické zvláštnosti dětí, podmínky jejich pohybové aktivity a otužování, režim stravování včetně pitného režimu, způsob vhodného

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: MZS/0316/2015 Vypracovala: Schválil: Masarykova základní škola Plzeň, Jiráskovo náměstí 10, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Dokument nabývá platnosti ode dne: 1. 1. 2016 Spisový/skartační

Více

PLÁN PRÁCE ZŠ a MŠ TUČAPY 2015-2016

PLÁN PRÁCE ZŠ a MŠ TUČAPY 2015-2016 PLÁN PRÁCE ZŠ a MŠ TUČAPY 2015-2016 ŠKOLNÍ ROK 2015 2016 Vedení školy ředitel Mgr. Lubomír TURÍN zástupce Mgr. Milan DANČIŠIN T ř í d n i c t v í 1. třída Mgr. Marie Václavíková 2. + 3.třída Mgr. Magda

Více

Našim hlavním posláním je vybavit děti žádoucími vědomostmi, dovednostmi a postoji. Snažíme se dát dětem pocit bezpečí a zájem o jejich osobu.

Našim hlavním posláním je vybavit děti žádoucími vědomostmi, dovednostmi a postoji. Snažíme se dát dětem pocit bezpečí a zájem o jejich osobu. ŠKOLNÍ DRUŽINA 2013/2014 Školní družina - není pokračováním školního vyučování - je důležitým výchovným partnerem rodiny a školy - plní vzdělávací cíle, rozvíjí nadání dětí, rozšiřuje dovednosti a tvůrčí

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Mgr. Jitka Hůsková, Mgr. Petra Kašná OŠETŘOVATELSTVÍ OŠETŘOVATELSKÉ POSTUPY PRO ZDRAVOTNICKÉ ASISTENTY Pracovní sešit II/2. díl Recenze: Mgr. Taťána

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 27/2016 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 27/2016 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 27/2016 Sb. Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných Ze dne 21.01.2016 Částka 10/2016 Účinnost od 01.09.2016 (za 184 dní) http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-27

Více

P - 2. stupeň. rozmanitost životních podmínek přírodniny živé přírodniny neživé botanika zoologie přírodní děje

P - 2. stupeň. rozmanitost životních podmínek přírodniny živé přírodniny neživé botanika zoologie přírodní děje Obecná biologie a genetika zařadit správně přírodniny mezi živé a neživé vysvětlit, co zkoumají jednotlivé vědy vyjmenovat přírodní děje zdůvodnit vliv jednotlivých přírodních dějů na přírodu vymezit základní

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2016 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 10 Rozeslána dne 28. ledna 2016 Cena Kč 210, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2016 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 10 Rozeslána dne 28. ledna 2016 Cena Kč 210, O B S A H : Ročník 2016 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 10 Rozeslána dne 28. ledna 2016 Cena Kč 210, O B S A H : 27. Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných Strana 234

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ VÝLETY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ VÝLETY ZÁKLADNÍ ŠKOLA BŘECLAV, SLOVÁCKÁ 40 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ VÝLETY (platný od 12.4.2016) Projednáno na provozní poradě v dubnu 2016 Mgr. Iva Jobánková ředitelka školy 1 Obecná ustanovení Na základě ustanovení

Více

říkadla, básničky s jazykolamy, komunikač. situace

říkadla, básničky s jazykolamy, komunikač. situace Český jazyk a literatura - 1. ročník Pečlivě vyslovuje, opravuje svou nedbalou výslovnost říkadla, básničky s jazykolamy, komunikač. situace Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu hlásky (písmene) i slova,

Více

27/2016 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČÁST DRUHÁ

27/2016 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČÁST DRUHÁ Systém ASPI - stav k 24.4.2016 do částky 48/2016 Sb. a 9/2016 Sb.m.s. - RA852 27/2016 Sb. - vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - poslední stav textu 27/2016 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. ledna

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Waldorfská základní škola Dobromysl o.p.s. IČ: 01811193, IZO: 691005648 Vnitřní řád školní družiny Platný od 1. 9. 2014 Razítko Ředitelka: 1 Obsah 1 Všeobecná ustanovení... 3 2 Práva a povinnosti žáků

Více

Zelenina. Okrasné rostliny

Zelenina. Okrasné rostliny Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu PRACOVNÍ ČINNOSTI: 6.roč. - dívky Pěstitelské práce, chovatelství Pěstitelské práce, chovatelství MV Př volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin

Více