Přírodopis. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přírodopis. Charakteristika vyučovacího předmětu:"

Transkript

1 Přírodopis Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Obsah vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího oboru Přírodopis vzdělávací oblasti Člověk a příroda, stanovených RVP ZV. Částečně zahrnuje obsah vzdělávacího oboru Zeměpis vzdělávací oblasti Člověk a příroda a obsah vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Předmět navazuje na znalosti a dovednosti, které žáci získali na I. stupni základní školy v předmětu Člověk a jeho svět. Umožňuje žákům pochopit existenci člověka v rámci přírody i negativní dopady jeho činnosti na přírodu a zdraví člověka. Žáci se seznamují s problematikou v teoretické rovině, učí se přírodu pozorovat a provádět jednoduché zápisy a formulovat závěry pozorování. Prakticky se učí poskytnout první pomoc v případě ohrožení života a předcházet situacím, které život ohrožují. V předmětu přírodopis si žáci osvojují klíčové kompetence, jak je definuje RVP ZV a to především na základě pozorování, porovnávání jednotlivých jevů, vyvozování obecných závěrů a jejich ověřování v praxi. Svým ekologickým zaměřením umožňuje předmět přírodopis žákům chápat přírodní jevy v souvislostech, porozumět přínosu jednotlivce pro řešení současných přírodních problémů souvisejících s globalizací a pochopit dopad lidské činnosti na stav životního prostředí. Žáci si osvojují návyky vedoucí ke zdravému životnímu stylu a jsou vedeni k zodpovědnosti za své zdraví. Hlavním cílem je vypěstovat u žáků kladný vztah k přírodě a pocit spoluzodpovědnosti za současný stav naší planety. Oproti tradičnímu pojetí výuky kladen menší důraz na zařazování organismů do systému, ale formou her a kolektivní práce jsou žáci vedeni k samostatnému rozhodování a schopnosti nést důsledky svého rozhodnutí. Do vyučovacího předmětu Přírodopis jsou zařazena průřezová témata: Enviromentální výchova, Multikulturní výchova, Osobnostní a sociální výchova, Mediální výchova, Výchova demokratického občana. Časové a organizační vymezení V ročníku jsou vyučovány 2 hodiny týdně. Vyučování probíhá obvykle v učebně přírodopisu. Učebna je vybavena tak, aby v ní mohly probíhat laboratorní práce, při nichž žáci pracují ve skupinách. Výuka je doplněna exkurzemi a vycházkami do přírody. Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení Učitel klade důraz na pozitivní motivaci žáka používá vhodné učební pomůcky (přírodniny a jejich napodobeniny, encyklopedie, nástěnné obrazy, odborné časopisy) a audiovizuální techniku zařazuje práci s odbornou literaturou zařazuje práci, která vyžaduje vyhledávání informací pomocí výpočetní techniky věnuje se dovednosti autokorekci chyb

2 2. Kompetence k řešení problémů Učitel motivuje žáka k samostatnému řešení problému, napomáhá při hledání dalších řešení předkládá modelové situace a vede žáka k jejich optimálnímu řešení zadává úkoly k posílení schopnosti žáka využívat vlastních zkušeností ( z pozorování přírody, z chovu domácích zvířat, z poskytnutí první pomoci při úrazu atd.) klade důraz na analýzu předkládaných informací, posouzení zdroje informace, porovnání informací z různých zdrojů, věrohodnost informací 3. Kompetence komunikativní Učitel dává žákům prostor vyjádřit svá stanoviska k daným problémům, umožňuje diskusi k jednotlivým stanoviskům vede žáky k hodnocení předkládaných problémů, k formulaci vlastního názoru dává žákům prostor k hodnocení spolužáků i k sebehodnocení zařazuje používání biologických symbolů a klade důraz na porozumění schematickým nákresům 4. Kompetence sociální a personální Učitel zařazuje práci ve skupině a klade důraz na vytvoření pravidel práce v týmu ( organizace práce, rozdělení rolí, spolupráce, ohleduplnost, hodnocení vlastního přínosu) a jejich respektování samotnými žáky uplatňuje individuální přístup k talentovaným žákům (přírodovědné soutěže biologická olympiáda, přírodovědný klokal), ale i k žákům s poruchami učení vnáší přátelskou atmosféru do procesu výuky posiluje sebedůvěru žáka a jeho samostatný rozvoj 5. Kompetence občanské Učitel respektuje věkové, intelektové, sociální a etnické zvláštnosti žáka zařazuje ukázky první pomoci a zdůrazňuje občanskou povinnost poskytnutí první pomoci upozorňuje na nesprávnost rozdělení lidí do jednotlivých ras podle barvy pleti a na důsledky rasismu motivuje žáky k ekologickému myšlení a chování, k vyhledávání ekologických problémů v nejbližším okolí motivuje žáky ke zdravému životnímu stylu a prevenci nakažlivých a civilizačních chorob zařazuje informace o přínosu českých vědců v oblasti přírodních věd 6. Kompetence pracovní Učitel vyžaduje dodržování bezpečnosti práce v hodinách přírodopisu vyžaduje znalost postupu při poskytování první pomoci vyžaduje dodržování pracovního postupu, dbá na pořádek na pracovišti vede žáky k formulaci vlastních závěrů z provedené praktické činnosti kontroluje zadané práce žáků, provádí jejich hodnocení, vyzdvihuje klady prací

3 6. ročník Školní výstupy Učivo Metody a formy práce Mezipředmětové vztahy Průřezová témata uvede příklady výskytu organismů v určitém prostředí a vztahy mezi nimi les jako ekosystém rybník jako celek travní ekosystém řasy,mechy, kapradiny rostliny nahosemenné a krytosemenné obratlovci skupinová práce rozlišuje a uvede příklady systému organismů populace, společenstva, a objasní na základě příkladu základní princip existence živých a neživých složek ekosystému les jako ekosystém, význam pro život na Zemi rybník jako celek travní společenstva, travní ekosystém práce s odbornou literaturou dokumentární film vysvětlí podstatu jednoduchých potravních řetězců v různých ekosystémech a zhodnotí jejich význam les jako ekosystém rybník jako celek travní ekosystém řasy,mechy, kapradiny rostliny nahosemenné a krytosemenné obratlovci skupinová práce uvede příklady kladných i záporných vlivů člověka na životní prostředí a příklady narušení rovnováhy ekosystémů les jako ekosystém, význam pro život na Zemi rybník jako celek travní ekosystém příprava referátu práce s tiskem a jinými médii zeměpis lokalizace postižených míst včr člověk a svět práce - pěstitelské práce a chovatelství- umělá hnojiva, likvidace škůdců rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté houby s plodnicemi a porovná je podle charakteristických znaků vysvětlí různé způsoby výživy hub a jejich význam v ekosystémech a místo v potravních řetězcích houby, nebezpečí otravy, první pomoc práce s klíčem poznávání přírodnin houby skupinová práce objasní funkci dvou organismů ve stélce li- lišejníky zeměpis

4 šejníku praktické poznávání přírodnin určování světových stran podle lišejníků aplikuje praktické metody poznávání přírody příroda našeho okolí, její stav, aktuální problémy práce s lupou a mikroskopem laboratorní práce třídění rostlin a živočichů les jako ekosystém rybník jako celek travní ekosystém nácvik praktických činností laboratorní práce výtvarná výchova nákres pozorovaných objektů dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce a chování při poznávání živé a neživé přírody uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu a pobytu v přírodě houby nebezpečí otravy rostliny rybníka sinice nebezpečí pro člověka vodní prostředí význam protipovodňových opatření obratlovci přenos ptačí chřipky vycházka dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce a chování při poznávání živé a neživé přírody poskytne adekvátní první pomoc při odstranění klíštěte nebo při uštknutí zmijí klíště (prevence, odstranění) bezobratlí hmyzí bodnutí alergické reakce obratlovci uštknutí zmijí prevence, první pomoc praktický nácvik dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce a chování při poznávání živé a neživé přírody laboratorní práce laboratorní práce vycházka

5 7. ročník Školní výstupy Učivo Metody a formy práce Mezipředmětové vztahy Průřezová témata rozliší základní projevy a podmínky života, orientuje se v daném přehledu vývoje organismů buňka, jednobuněčné organismy houby vyšší rostliny analýza základních pojmů vyvození základních vlastností praktické třídění na základě podobnosti organismů popíše základní rozdíly mezi buňkou rostlin, živočichů a bakterií a objasní funkci základních organel buňka porovnávání buněk rozpozná, porovná a objasní funkcí základních orgánů (orgánových soustav) rostlin i živočichů jednobuněčné organismy houby stavba těl vyšších rostlin rozmnožování rostlin pozorování částí rostlin, jejich analýza zobecnění výsledků třídí organismy a zařadí vybrané organismy do říší a nižších taxonomických jednotek jednobuněčné organismy houby stavba těl vyšších rostlin porovnání jednotlivých skupin rostlin, vytyčení shod a rozdílů vysvětlí podstatu pohlavního a nepohlavního rozmnožování a jeho význam z hlediska dědičnosti jednobuněčné organismy rozmnožování rostlin praktické roztřídění organismů podle způsobu rozmnožování zhodnocení přínosu z hlediska proměnlivosti organismů řízená diskuse uvede na příkladech z běžného života význam virů a bakterií v přírodě i pro člověka jednobuněčné organismy práce s literaturou diskuse na téma prodělané choroby jejich léčba vyvození obecných pravidel odvodí na základě pozorování uspořádání rostlinného těla od buňky přes pletiva až k jednotlivým orgánům stavba těl vyšších rostlin syntéza poznatků o rostlinných tělech porovná vnější a vnitřní stavbu jednotli- život rostlin porovnání rostlin, utřídění po-

6 vých orgánů a uvede praktické příklady jejich funkcí a vztahů v rostlině jako celku stavba těl vyšších rostlin znatků a vyslovení vlastních závěrů vysvětlí princip základních rostlinných fyziologických procesů a jejich využití při pěstování rostlin život rostlin stavba těl vyšších rostlin řízená diskuse člověk a svět práce - pěstitelské práce a chovatelství rozmnožování rostlin rozlišuje základní systematické skupiny rostlin a určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů a atlasů jednobuněčné organismy rostliny výtrusné a semenné práce s určovacím klíčem a atlasem rostlin odvodí na základě pozorování přírody závislost a přizpůsobení některých rostlin podmínkám prostředí rumiště a okraje cest okrasné parky a zahrady sady a ovocné zahrady zelinářské zahrady organismy provázející člověka organismy pěstované nebo chované, šlechtění, genetické změny cizokrajné práce s odbornou literaturou diskuse člověk a svět práce - pěstitelské práce a chovatelství kulturní plodiny porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů analýza a syntéza doposud získaných poznatků rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů, určuje vybrané živočichy a zařazuje je do taxonomických skupin škůdci rumiště a okraje cest okrasné parky a zahrady sady a ovocné zahrady zelinářské zahrady organismy provázející člověka organismy pěstované nebo chované, šlechtění, genetické změny cizokrajné praktické poznávání bezobratlých práce s určovacím klíčem a atlasem odvodí na základě pozorování základní projevy chování živočichů v přírodě, na příkladech objasní jejich způsob života a přizpůsobení danému prostředí živočichové a prostředí pozorování syntéza získaných poznatků zeměpis rozšíření bezobratlých

7 zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro člověka, uplatňuje zásady bezpečného chování ve styku s živočichy škůdci rumiště a okraje cest okrasné parky a zahrady sady a ovocné zahrady zelinářské zahrady organismy provázející člověka organismy pěstované nebo chované, šlechtění, genetické změny cizokrajné řízená diskuse praktický nácvik činností člověk a svět práce - pěstitelské práce a chovatelství hospodářsky významné organismy uvede příklady výskytu organismů v určitém prostředí a vztahy mezi nimi uvede příklady cizokrajných ekosystémů, jejich přínos pro člověka a současné ekologické problémy vybraných ekosystémů přehled cizokrajných ekosystémů tropické deštné lesy význam pro naši planetu savany a stepi vody teplých krajin a okolí tundry a polární oblasti nutnost zachování neporušené přírody moře a oceány znečištění vod, důsledky vymírající druhy - důsledky práce s mapou práce s encyklopediemi a odbornou literaturou syntéza poznatků získaných v zeměpise a přírodopise práce s tiskem ekologické problémy ekosystémů zeměpis lokalizace jednotlivých ekosystémů uvede příklady výskytu organismů v určitém prostředí a vztahy mezi nimi uvede příklad organismů doprovázejících člověka, objasní jejich význam pro člověka, objasní význam zeleně v lidských sídlech, zhodnotí ozelenění svého okolí polní plodiny škůdci ekologické způsoby likvidace rumiště a okraje cest okrasné parky a zahrady sady a ovocné zahrady zelinářské zahrady organismy provázející člověka organismy pěstované nebo chované, šlechtění, genetické změny pozorování vycházka člověk a svět práce - pěstitelské práce a chovatelství okrasná zeleň dějepis francouzský a anglický park uvede příklady výskytu organismů v určitém prostředí a vztahy mezi nimi uvede příklady rostlin pěstovaných člověkem a jejich význam pro člověka polní plodiny okrasné parky a zahrady sady a ovocné zahrady zelinářské zahrady organismy pěstované nebo chované, šlechtění, genetické změny řízená diskuse práce s atlasem rostlin, zahrádkářskou literaturou člověk a svět práce pěstitelské práce, chovatelství ovoce, zelenina, pokojové rostliny dějepis počátky zemědělství uvede příklady výskytu organismů v určitém prostředí a vztahy mezi nimi uvede význam živočichů chovaných člověkem a jejich přínos pro člověka organismy pěstované nebo chované, šlechtění, genetické změny syntéza poznatků z učiva 6. a 7. ročníku referát člověk a svět práce pěstitelské práce, chovatelství

8 aplikuje praktické metody poznávání přírody laboratorní práce škůdci rumiště a okraje cest okrasné parky a zahrady sady a ovocné zahrady zelinářské zahrady organismy provázející člověka organismy pěstované nebo chované, šlechtění, genetické změny cizokrajné praktické poznávání přírodnin exkurze do Moravského muzea v Brně fauna ČR dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce a chování při poznávání živé a neživé přírody laboratorní práce vycházka praktické práce 8. ročník Školní výstupy Učivo Metody a formy práce Mezipředmětové vztahy Průřezová témata rozpozná, porovná a objasní funkci základních orgánů (orgánových soustav) rostlin i živočichů obratlovci - tvar a pohyb těla základní činnost těla celistvost organismu rozmnožování analýza poznatků o orgánových soustavách bezobratlých aplikace na obratlovce rozpozná, porovná a objasní funkci základních orgánů (orgánových soustav) rostlin i živočichů porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných obratlovců obratlovci celistvost organismu analýza poznatků o orgánových soustavách bezobratlých aplikace na obratlovce třídí organismy a zařadí vybrané organismy do říší a nižších taxonomických jednotek rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny obratlovců, zařazuje je do hlavních taxonomických obratlovci praktické činnosti

9 skupin odvodí na základě pozorování základní projevy chování živočichů v přírodě, na příkladech objasní jejich způsob života a přizpůsobení danému prostředí obratlovci chování a ochrana člověk povrch těla dokumentární film pozorování přírody film aplikace poznatků o přizpůsobení živočichů prostředí na člověka zeměpis původ ras a jejich současné rozšíření výchova k myšlení v evropských a globál. souvislostech Evropa a svět nás zajímá multikulturní výchova etnický původ zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro člověka, uplatňuje zásady bezpečného chování ve styku se živočichy člověk a obratlovci chování a ochrana syntéza poznatků o životě obratlovců zeměpis rozšíření obratlovců určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich vztahy lidské tělo povrch těla tvar a pohyb těla trávicí soustava dýchání krevní oběh vylučování řízení lidského těla nervová soustava smysly rozmnožování vyvozování podobností s obratlovci práce s odbornou literaturou film fyzika optika zvuk osobnostní a sociální výchova cvičení smyslového vnímání objasní vznik a vývin nového jedince od početí až do stáří rozmnožování práce s tiskem film rozlišuje příčiny, případně příznaky běžných nemocí a uplatňuje zásady jejich prevence a léčby tvar a pohyb těla choroby, prevence trávení zdravá výživa, choroby, prevence dýchání choroby, prevence, škodlivost kouření krevní oběh prevence chorob, zdravý životní styl vylučování prevence chorob řízení lidského těla zneužívání hormonálních léků nervová soustava stres, choroby, toxikomanie pohlavně přenosné choroby - prevence aplikace poznatků o původcích chorob odborná literatura praktické příklady zneužívání léků mediální výchova kritický přístup ke zpravodajství a reklamě

10 aplikuje předlékařskou první pomoc při poranění a jiném poškození těla tvar a pohyb těla zásady první pomoci dýchání základy první pomoci krevní oběh zásady první pomoci film praktický nácvik seznámení s legislativou povinnost poskytnutí první pomoci výchova demokratického občana úcta k zákonům vysvětlí na příkladech přímé souvislosti mezi tělesným, duševním a sociálním zdravím, posoudí různé způsoby chování lidí z hlediska odpovědnosti za své zdraví a zdraví druhých a vyvozuje z nich osobní odpovědnost ve prospěch aktivní podpory zdraví trávení zdravá výživa, choroby, prevence dýchání choroby, prevence, škodlivost kouření krevní oběh prevence chorob, zdravý životní styl nervová soustava stres, choroby, toxikomanie pohlavně přenosné choroby - prevence projekt sledování vlastních návyků a zvyklostí v rodině, v okolí,výskyt civilizačních chorob rodině, vyvození závěrů pro svůj budoucí život tělesná výchova usiluje v rámci svých možností a zkušeností o aktivní podporu zdraví tvar a pohyb těla choroby, prevence trávení zdravá výživa, choroby, prevence dýchání choroby, prevence, škodlivost kouření krevní oběh prevence chorob, zdravý životní styl vylučování prevence chorob řízení lidského těla zneužívání hormonálních léků nervová soustava stres, choroby, toxikomanie pohlavně přenosné choroby - prevence projekt sledování vlastních návyků a zvyklostí v rodině, v okolí,výskyt civilizačních chorob rodině, vyvození závěrů pro svůj budoucí život tělesná výchova vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a diskutuje o něm v kruhu svých vrstevníků, rodiny i v nejbližším okolí tvar a pohyb těla choroby, prevence trávení zdravá výživa, choroby, prevence dýchání choroby, prevence, škodlivost kouření krevní oběh prevence chorob, zdravý životní styl vylučování prevence chorob řízení lidského těla zneužívání hormonálních léků nervová soustava stres, choroby, toxikomanie pohlavně přenosné choroby - prevence projekt sledování vlastních návyků a zvyklostí v rodině, v okolí,výskyt civilizačních chorob rodině, vyvození závěrů pro svůj budoucí život tělesná výchova dává do souvislosti složení stravy a způsob stravování s rozvojem civilizačních nemocí a v rámci svých možností uplatňuje zdravé stravovací návyky trávení zdravá výživa, choroby, prevence projekt sledování vlastních návyků a zvyklostí v rodině, výskyt civilizačních chorob rodině, vyvození závěrů pro svůj budoucí život

11 uplatňuje osvojené způsoby rozhodování, chování a jednání v souvislosti s běžnými přenosnými, civilizačními a jinými chorobami; svěří se se zdravotním problémem a v případě potřeby vyhledá lékařskou pomoc tvar a pohyb těla choroby, prevence trávení zdravá výživa, choroby, prevence dýchání choroby, prevence, škodlivost kouření krevní oběh prevence chorob, zdravý životní styl vylučování prevence chorob řízení lidského těla zneužívání hormonálních léků nervová soustava stres, choroby, toxikomanie pohlavně přenosné choroby - prevence projekt sledování vlastních návyků a zvyklostí v rodině, výskyt civilizačních chorob rodině, vyvození závěrů pro svůj budoucí život tělesná výchova projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a k pravidlům zdravého životního stylu; dobrovolně se podílí na programech podpory zdraví v rámci školy obce nervová soustava stres, choroby, toxikomanie pohlavně přenosné choroby prevence tvar a pohyb těla choroby, prevence trávení zdravá výživa, choroby, prevence dýchání choroby, prevence, škodlivost kouření seznámení s legislativou povinnost pečovat o vlastní zdraví zapojení do vyhlášených projektů a programů tělesná výchova výchova demokratického občana úcta k zákonům optimálně reaguje na fyziologické změny v období dospívání a kultivovaně se chová k opačnému pohlaví rozmnožování řízená diskuse nácvik reakcí na modelové situace v souvislosti se zdravím, etikou, morálkou a životními cíli mladých lidí přijímá odpovědnost za bezpečné sexuální chování rozmnožování antikoncepce pohlavně přenosné choroby řízená diskuse práce s tiskem výchova demokratického občana úcta k zákonům mediální výchova kritický přístup ke zpravodajství a reklamě projevuje odpovědné chování v situacích ohrožení zdraví, osobního bezpečí, při mimořádných událostech; v případě potřeby poskytne adekvátní první pomoc tvar a pohyb těla zásady první pomoci dýchání základy první pomoci krevní oběh zásady první pomoci seznámení s platnou legislativou, se záchranným systémem a zodpovědností každého občana výchova demokratického občana úcta k zákonům

12 9. ročník Školní výstupy Učivo Metody a formy práce Mezipředmětové vztahy Průřezová témata objasní vývin nového jedince od početí až po stáří prenatální vývin porod vývin po narození řízená diskuse práce s tiskem vysvětlí podstatu pohlavního a nepohlavního rozmnožování a jeho význam z hlediska dědičnosti biosféra obecné pojmy základní pojmy genetiky enviromentální výchova uvede příklady dědičnosti v praktickém životě a příklady vlivu prostředí na utváření organismů J.G. Mendel základní pojmy genetiky genetické zákony genetika v životě člověka příklady kladného a záporného využití genetických poznatků práce s tiskem mediální výchova kritický přístup ke zpravodajství a reklamě orientuje se v základních vývojových stupních fylogeneze člověka vývoj člověka + doklady teorií film člověk ve společnosti tolerance jiných názorů multikulturní výchova etnický původ výchova k myšlení v evropských a globál. souvislostech Evropa a svět nás zajímá objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik a trvání života hypotéza, vědecká teorie Země, Vesmír základní pojmy Slunce a Země vnitřní stavba Země hydrosféra atmosféra pedosféra biosféra obecné pojmy, práce s tiskem zeměpis mediální výchova kritický přístup ke zpravodajství a reklamě rozpozná podle charakteristických vlastností vybrané nerosty a horniny s použitím určovacích pomůcek nerosty horniny práce s určovacím klíčem chemie chemické složení nerostů - energie rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších geo- vznik a vývoj litosféry zeměpis

13 logických dějů, geologického oběhu hornin i oběhu vody porovná význam půdotvorných činitelů pro vznik půdy, rozlišuje hlavní půdní typy a půdní druhy v naší přírodě hydrosféra syntéza poznatků z nižších ročníků pedosféra člověk a svět práce pěstitelské práce, chovatelství - voda - půda rozliší základní projevy a podmínky života, orientuje se v daném přehledu vývoje organismů teorie vznik života geologické éry člověk ve společnosti tolerance jiných názorů objasní podstatu nejznámějších teorií na vznik života na Zemi rozliší základní projevy a podmínky života, orientuje se v daném přehledu vývoje organismů vznik a vývoj litosféry geologické éry vznik rostlinných a živočišných druhů práce s odbornou literaturou, film rozlišuje jednotlivá geologická období podle charakteristických znaků geologické éry práce s odbornou literaturou, film uvede na základě pozorování význam vlivu podnebí počasí na rozvoj a udržení života na Zemi atmosféra hydrosféra pedosféra biosféra projekt dlouhodobé sledování aktuálních problémů chemie složení atmosféry voda, vzduch - uvede významné biology a antropology a jejich přínos pro lidské poznání J. G. Mendel vývoj člověka - Aleš Hrdlička, Leakey, Darwin, Haeckel zkoumání přírody L. Pasteur práce s odbornou literaturou naše vlast porovnává různé krajiny jako součást pevninské části krajinné sféry, rozlišuje na konkrétních příkladech specifické znaky a funkce krajiny krajina formulace vlastních poznatků o krajině a jejích funkcích zeměpis voda vztah člověka k prostředí uvede příklady kladných i záporných vlivů člověka na životní prostředí a příklady narušení rovnováhy ekosystému životní prostředí člověka chráněná území v ČR biosféra krajina formulace vlastních poznatků o ekosystémech, jejich rozšíření a současných problémech voda vztah člověka k prostředí

14 uvádí konkrétní příklady přírodních a kulturních krajinných složek a prvků, prostorové rozmístění hlavních ekosystémů (biomů) uvádí na vybraných příkladech závažné důsledky a rizika přírodních a společenských vlivů na životní prostředí atmosféra biosféra pedosféra životní prostředí člověka formulace vlastních poznatků o vybraných ekosystémech a jejich a současných problémech voda vztah člověka k prostředí aplikuje praktické metody poznávání přírody, výsledky zaznamená pomocí výpočetní techniky do tabulek nebo grafů nerosty horniny laboratorní práce práce s počítačem, matematika dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce a chování při poznávání přírody laboratorní práce praktické činnosti uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu a pobytu ve volné přírodě projevuje odpovědné chování v situacích ohrožení zdraví, osobního bezpečí, při mimořádných událostech; v případě potřeby poskytne adekvátní první pomoc integrovaný záchranný systém evakuace člověk v ohrožení - praktické příklady nácvik chování v krizových situacích vztah člověka k prostředí

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět přírodopis se vyučuje

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. EV - rozmanitost přírody, organismů. - výživa

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. EV - rozmanitost přírody, organismů. - výživa Přírodopis - 6. ročník Rozliší základní projevy a podmínky vznik, vývoj, rozmanitost, projevy života a života, orientuje se v daném vývoji jeho význam EV - rozmanitost přírody, organismů - výživa probudit

Více

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc Charakteristika vyučovacího předmětu přírodopis Vyučovací předmět má časovou dotaci 2 hodiny týdně v šestém, sedmém a osmém ročníku a 1 hodinu týdně v devátém ročníku. Výuka probíhá v odborné učebně přírodopisu

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: PŘÍRODOPIS A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Výběr učiva je proveden tak, aby si žáci vytvořili ucelenou představu o mnohotvárných

Více

Člověk a svět práce. Charakteristika předmětu:

Člověk a svět práce. Charakteristika předmětu: Člověk a svět práce Charakteristika předmětu: Obsahové vymezení Vzdělávací obsah předmětu je realizován v průběhu celého základního vzdělávání a je určen všem žákům. Obsah oboru je v 1. - 5. ročníku je

Více

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. 8. a 9. ročník

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. 8. a 9. ročník Charakteristika předmětu VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 8. a 9. ročník Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět výchova ke zdraví se vyučuje jako samostatný předmět v 8. a 9. ročníku 1 hodinu týdně. Svým obsahem

Více

PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu

PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: vyučuje se ve 4. ročníku 1 hodinu týdně a v 5. ročníku 2 hodiny týdně přírodověda je součástí vzdělávacího oboru

Více

Člověk a příroda - Přírodopis - 9. ročník. POZNÁMKY (průřezová témata, mezipředmětové vztahy) PŘEDMĚTOVÉ KOMPETENCE OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO

Člověk a příroda - Přírodopis - 9. ročník. POZNÁMKY (průřezová témata, mezipředmětové vztahy) PŘEDMĚTOVÉ KOMPETENCE OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO - způsobu myšlení, které vyžaduje ověřování vyslovovaných domněnek o přírodních faktech více nezávislými způsoby - charakterizuje postavení Země ve Sluneční soustavě a význam vytvoření základních podmínek

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Přírodověda Ročník: 5.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Přírodověda Ročník: 5. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Přírodověda Ročník: 5. Očekávané výstupy z RVP ZV Ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, přesahy objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a

Více

Člověk a zdraví Výchova ke zdraví

Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Charakteristika předmětu V předmětu Výchova ke zdraví je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a zdraví, v oboru Výchova ke

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis. Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředm. vztahy Přesahy. Poznám ky. Výstup.

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis. Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředm. vztahy Přesahy. Poznám ky. Výstup. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 6. Výstup Poznám ky - vysvětlí, co zkoumají jednotlivé biologické vědy - uvede příklady rozmanitosti přírody - - popíše buňku,

Více

PŘÍRODOPIS (6. 9. ročník)

PŘÍRODOPIS (6. 9. ročník) PŘÍRODOPIS (6. 9. ročník) Charakteristika předmětu Předmět přírodopis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku. V každém ročníku dvě hodiny týdně. Přírodopis se vyučuje v odborné učebně.

Více

P - 2. stupeň. rozmanitost životních podmínek přírodniny živé přírodniny neživé botanika zoologie přírodní děje

P - 2. stupeň. rozmanitost životních podmínek přírodniny živé přírodniny neživé botanika zoologie přírodní děje Obecná biologie a genetika zařadit správně přírodniny mezi živé a neživé vysvětlit, co zkoumají jednotlivé vědy vyjmenovat přírodní děje zdůvodnit vliv jednotlivých přírodních dějů na přírodu vymezit základní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / Z

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / Z I. název vzdělávacího oboru: ZEMĚPIS (Z) II. charakteristika vzdělávacího oboru: a) organizace: Vzdělávací obor Zeměpis spadá do vzdělávací oblasti 2. stupně základního vzdělávání Člověk a příroda. Ta

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu PŘÍRODOVĚDA

Charakteristika vyučovacího předmětu PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu PŘÍRODOVĚDA Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Přírodověda 4. ročník 2

Více

PĚSTITELSKÉ PRÁCE. 6. 9. ročník Charakteristika vzdělávacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení

PĚSTITELSKÉ PRÁCE. 6. 9. ročník Charakteristika vzdělávacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení 6. 9. ročník Charakteristika vzdělávacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Tento volitelný předmět je v 6.- 9 ročníku dotován 1 hodinou týdně z disponibilní časové dotace. Jeho obsah tvoří

Více

Předmět: Člověk a jeho svět

Předmět: Člověk a jeho svět 9 rozlišuje hlavní orgány státní moci a některé jejich zástupce, symboly našeho státu a jejich význam 16 orientuje se v základních formách vlastnictví; používá peníze v běžných situacích 5 určí světové

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost, Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Dopravní výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost, Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Dopravní výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Vzdělávací oblast: Člověk a společnost, Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Dopravní výchova Vyučovací předmět: DOPRAVNÍ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, 518 01 Dobruška 5.4 ČLOVĚK A JEHO SVĚT - 5.4.1 ČLOVĚK A JEHO SVĚT Prvouka 1. období - 2.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, 518 01 Dobruška 5.4 ČLOVĚK A JEHO SVĚT - 5.4.1 ČLOVĚK A JEHO SVĚT Prvouka 1. období - 2. RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo MÍSTO, KDE ŽIJEME ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší

Více

Mechy. Kapradiny Přesličky Plavuně

Mechy. Kapradiny Přesličky Plavuně - dokáže popsat základní rozdíly mezi stavbou těla vyšší a nižší rostliny - uvede příklady vyšších rostlin ze svého okolí Charakteristika vyšších rostlin MV: Ch - uvede místa a podmínky výskytu mechů -

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A ZDRAVÍ RODINNÁ VÝCHOVA Mgr. Dalibor Matouš

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A ZDRAVÍ RODINNÁ VÝCHOVA Mgr. Dalibor Matouš CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A ZDRAVÍ RODINNÁ VÝCHOVA Mgr. Dalibor Matouš Vyučovací předmět Rodinná výchova je zařazen samostatně v 7. a 9. ročníku v časové dotaci

Více

4.4 Vzdělávací oblast Člověk a společnost 4.4.3 Zeměpis

4.4 Vzdělávací oblast Člověk a společnost 4.4.3 Zeměpis 4.4 Vzdělávací oblast Člověk a společnost 4.4.3 Zeměpis 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Zeměpis 2 2 1 2 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Zeměpis RVP ZV. Integruje oblasti Člověk a společnost a Člověk a příroda

Více

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc Charakteristika vyučovacího předmětu prvouka 2.období Prvouka ve 4.a 5.ročníku má časovou dotaci 3 hodiny týdně. Výuka je rozdělena do pěti oblastí : 1. Místo, kde žijeme 2. Lidé kolem nás 3. Lidé a čas

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.1.7.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST:Člověk a jeho svět PŘEDMĚT: Přírodověda ROČNÍK: 4. Výstupy Učivo Průřezová témata Umí charakterizovat některá společenstva les, louka, voda,

Více

průřez.téma + ročník obsah předmětu školní výstupy poznámky MP vazby EVV - ekosystémy EVV odpady a hospodaření s odpady EVV - náš životní styl

průřez.téma + ročník obsah předmětu školní výstupy poznámky MP vazby EVV - ekosystémy EVV odpady a hospodaření s odpady EVV - náš životní styl MÍSTO, KDE ŽIJEME + MP vazby Domov EVV - ekosystémy EVV odpady a hospodaření s odpady EVV - náš životní styl - orientuje se v místě domova - orientuje se ve svém pokoji, ví, kde má své hračky, školní kout,

Více

Přírodopis. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku

Přírodopis. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku Vyučovací předmět přírodopis je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda a je realizován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku. Charakteristika výuky: Vzdělávacím cílem v předmětu přírodopis

Více

Dodatek k ŠVP ZV Duha č. 2, čj. 407/2014 ze dne 28. 8. 2014

Dodatek k ŠVP ZV Duha č. 2, čj. 407/2014 ze dne 28. 8. 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY, HUSOVA 276, OKRES LOUNY Dodatek k ŠVP ZV Duha č. 2, čj. 407/2014 ze dne 28. 8. 2014 Tímto dodatkem se upravuje ŠVP ZV Duha, č.j. 363/2012 ze dne 31. 8. 2012 od 1. 9. 2014 takto:

Více

vyhodnotí bezpečnost ukládání odpadů a efektivitu využívání druhotných surovin v daném regionu;

vyhodnotí bezpečnost ukládání odpadů a efektivitu využívání druhotných surovin v daném regionu; Biologie G5 1) Opakování Geologie VÝSTUP porovná složení a strukturu jednotlivých zemských sfér a objasní jejich vzájemné vztahy; využívá vybrané metody identifikace minerálů; vyhodnotí bezpečnost ukládání

Více

Oddíl E učební osnovy X.1.A BIOLOGIE

Oddíl E učební osnovy X.1.A BIOLOGIE Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328 Oddíl E učební osnovy X.1.A BIOLOGIE X.1.A Biologie Charakteristika předmětu: BIOLOGIE v nižším stupni osmiletého studia Obsah předmětu Biologie

Více

Cvičení z biologie Jednoletý volitelný předmět

Cvičení z biologie Jednoletý volitelný předmět Název předmětu: Zařazení v učebním plánu: Cvičení z biologie O8A, C4A Jednoletý volitelný předmět Cíle předmětu Předmět cvičení z biologie je určen pro studenty, kteří potřebují ke svému budoucímu studiu

Více

schopností tento ád hledat a poznávat. ochrany p írody v R.

schopností tento ád hledat a poznávat. ochrany p írody v R. 7.26 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekologie a životní prost edí Obecné cíle výuky Ekologie a životní prost edí P edm t Ekologie a životní prost edí a jeho výuka je koncipována tak, aby žáka vedla k odkrývání

Více

4 Učební plán. 4.1 Učební plán I. stupně. 4.2 Poznámky k učebnímu plánu I. stupně. 1. 2. 3. 4. 5. Před. celkem. Vzdělávací oblast Vyučovací předmět

4 Učební plán. 4.1 Učební plán I. stupně. 4.2 Poznámky k učebnímu plánu I. stupně. 1. 2. 3. 4. 5. Před. celkem. Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 4 Učební plán 4.1 Učební plán I. stupně Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. Před. celkem Z toho DČD Jazyk a jazyková ČJ a literatura 7+2 8+2 7+2 7+1 6+1 43 8 komunikace Anglický jazyk 3

Více

V rámci předmětu Seminář z chemie jsou rozvíjena tato průřezová témata:

V rámci předmětu Seminář z chemie jsou rozvíjena tato průřezová témata: Seminář z chemie Obsahové vymezení Vyučovací předmět seminář z chemie vychází z obsahu vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Chemie. Tento předmět zasahuje také do vzdělávacích oblastí

Více

5.7.Učební osnovy - Vlastivěda

5.7.Učební osnovy - Vlastivěda 5.7.Učební osnovy - Vlastivěda 5.4 Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět 5.4.1 Vzdělávací obor Člověk a jeho svět 5.4.1.3 NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: VLASTIVĚDA 5.4.1.3.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Formy a metody práce podle charakteru učiva a cílů vzdělávání: Ukázka, výklad s ukázkou, samostatná práce, práce ve skupinách

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Formy a metody práce podle charakteru učiva a cílů vzdělávání: Ukázka, výklad s ukázkou, samostatná práce, práce ve skupinách 5.2.8 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Úkolem předmětu Pracovní činnosti je seznámit

Více

Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE A VIDEO. Vyučovací předmět:

Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE A VIDEO. Vyučovací předmět: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE A VIDEO CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové,

Více

DLOUHODOBÝ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

DLOUHODOBÝ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY DLOUHODOBÝ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Zpracovaný na základně metodického pokynu MŠMT k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO), č.j. 16745/2008 22.) JAKO

Více

Základní škola a Mateřská škola Bílovec, Komenského 701/3, příspěvková organizace. Dopravní výchova

Základní škola a Mateřská škola Bílovec, Komenského 701/3, příspěvková organizace. Dopravní výchova Základní škola a Mateřská škola Bílovec, Komenského 701/3, příspěvková organizace Dopravní výchova Dopravní výchova má v základních školách své nezastupitelné postavení a významné opodstatnění. Především

Více

Předmět: Člověk a jeho svět

Předmět: Člověk a jeho svět Místo, kde žijeme 1 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí 36 dodržuje zásady bezpečného chování tak, aby neohrožoval

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Chemie Kód modulu Ch-M-1/1-10 Délka modulu 99 hodin Platnost 01.09.2010 Typ modulu povinný Pojetí teoretické

Více

ZŠ a SŠ Credo, o. p. s. Školní minimální preventivní program

ZŠ a SŠ Credo, o. p. s. Školní minimální preventivní program ZŠ a SŠ Credo, o. p. s. Školní minimální preventivní program 2014/2015 Základní škola a Střední škola Credo, o.p.s. Ředitel školy: Mgr. Blanka Vacková Školní metodik prevence: Bc. Martina Malá Charakteristika

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) školní rok 2015/2016 Enviromentální výchova je uplatňována v jednotlivých vyučovacích předmětech 1. stupeň ZŠ (1. - 5. ročník) Prvouka, Přírodověda,

Více

- 1 - Vzdělávací oblast : Člověk a příroda Vyučovací předmět : Zeměpis. Ročník: 6. Mezipředmětové vztahy. Výstup Učivo Průřezová témata.

- 1 - Vzdělávací oblast : Člověk a příroda Vyučovací předmět : Zeměpis. Ročník: 6. Mezipředmětové vztahy. Výstup Učivo Průřezová témata. - 1 - Vzdělávací oblast : Člověk a příroda Vyučovací předmět : Zeměpis Ročník: 6. Výstup Učivo Průřezová témata objasní postavení Slunce ve vesmíru a popíše planetární systém a tělesa sluneční soustavy

Více

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků CVIČENÍ Z MATEMATIKY Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět je realizován od 6. ročníku až po 9. ročník po 1 hodině týdně. Výuka probíhá v kmenové učebně nebo

Více

Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace Školní vzdělávací program 2. stupeň, Člověk a příroda

Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace Školní vzdělávací program 2. stupeň, Člověk a příroda Přírodopis 9. ročník Výstupy ŠVP Učivo Přesahy, metody a průřezová témata Žák rozpozná podle charakteristických vlastností vybrané nerosty s použitím určovacích pomůcek. Určí a stručně popíše běžné nerosty

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vyučovací předmět: Zeměpis Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vyučovací předmět: Zeměpis Ročník: 6. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vyučovací předmět: Zeměpis Ročník: 6. Objasní postavení Slunce ve vesmíru a popíše planetární systém a tělesa sluneční soustavy Charakterizuje polohu, povrch, pohyby

Více

Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. INFORMATIKA - volitelná. Vyučovací předmět:

Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. INFORMATIKA - volitelná. Vyučovací předmět: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie INFORMATIKA - volitelná CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové,

Více

5. UČEBNÍ OSNOVY. 5.4 Člověk a jeho svět 5.4.3 Přírodověda. Blok předmětů: ČLOVĚK A JEHO SVĚT ( PRVOUKA, PŘÍRODOVĚDA, VLASTIVĚDA) PŘÍRODOVĚDA

5. UČEBNÍ OSNOVY. 5.4 Člověk a jeho svět 5.4.3 Přírodověda. Blok předmětů: ČLOVĚK A JEHO SVĚT ( PRVOUKA, PŘÍRODOVĚDA, VLASTIVĚDA) PŘÍRODOVĚDA 5. UČEBNÍ OSNOVY 5.4 Člověk a jeho svět 5.4.3 Přírodověda Blok předmětů: ČLOVĚK A JEHO SVĚT ( PRVOUKA, PŘÍRODOVĚDA, VLASTIVĚDA) Název předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU pro 1. až 5. ročník. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU pro 1. až 5. ročník. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu TYMYJÁN Školní vzdělávací program Základní školy Velké Losiny ČESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU pro 1. až 5. ročník Český jazyk a literatura

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a společnost Výchova k občanství. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a společnost Výchova k občanství. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Člověk a společnost Výchova k občanství Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Výchova k občanství vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými

Více

5. 18 Konverzace v anglickém jazyce

5. 18 Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu 5. 18 Konverzace v anglickém jazyce Cílem výuky Konverzace v anglickém jazyce je rozvíjet u žáků předpoklady pro mezikulturní komunikaci v rámci Evropy i světa a k užívání jazyka

Více

Vyučovací předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA

Vyučovací předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA Vyučovací předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět tělesná výchova je zařazen jako samostatný předmět v 1.-9. ročníku ZŠ v

Více

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY. 7.24 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY. 7.24 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa VOLITELNÉ PŘEDMĚTY 7.24 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Základní škola a Mateřská škola Skuhrov nad Bělou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU školní rok 2015/2016 Zpracovali : Mgr. Oldřich Málek, ředitel školy Mgr. Anna Bartíková, vedoucí školního klubu

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Uspořádání tvarů v prostoru Žák: rozvrhne si plochu a prostor - linie a tvary v ploše - objekty v celcích Komentář - vnímání velikosti a rozdílů - proporce v prostoru

Více

7.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk (2. cizí jazyk )

7.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk (2. cizí jazyk ) 7.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk (2. cizí jazyk ) Obecné cíle výuky ruského jazyka Předmět ruský jazyk a jeho výuka je koncipována tak, aby žáky vedla k osvojení cizího jazyka. Jeho hlavním

Více

KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE

KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE - ve znění dodatku č.30., platného od 1.9.2011 (7.r.) a ve znění změn, platných od 1.9.2013 (9.r.). Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení

Více

Enviromentální výchova hodnocení 2014/15

Enviromentální výchova hodnocení 2014/15 Enviromentální výchova hodnocení 2014/15 Škola měla vypracován pro školní rok 2014/2015 Program EVVO, tento program vycházel z ŠVP. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta byly na naší škole realizovány

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY ve škole přece nejde o to, abychom věděli, co žáci vědí, ale aby žáci věděli. 6.1 Cíle hodnocení cílem hodnocení je poskytnout žákovi okamžitou zpětnou vazbu (co

Více

Školní vzdělávací program Škola života a pro život Gymnázia Omská DODATEK aktualizace ŠVP - platný od 1. září 2016

Školní vzdělávací program Škola života a pro život Gymnázia Omská DODATEK aktualizace ŠVP - platný od 1. září 2016 Školní vzdělávací program Škola života a pro život Gymnázia Omská DODATEK aktualizace ŠVP - platný od 1. září 2016 (úprava podpory vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Více

Rok v přírodě. (k průřezovému tématu Enviromentální vzdělávání ) Příloha ŠVP ZV Škola hrou

Rok v přírodě. (k průřezovému tématu Enviromentální vzdělávání ) Příloha ŠVP ZV Škola hrou 1 Příloha č.6 ke ŠVP Škola hrou Projekt - P5 Rok v přírodě (k průřezovému tématu Enviromentální vzdělávání ) Příloha ŠVP ZV Škola hrou Autor projektu: Mgr.Charlotta Kurcová Přílohy: kniha Tuláček liška

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: HARDWARE (HWR) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 164 (5 hodin týdně) Platnost: 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem

Více

Předmět: C H E M I E. 08-ŠVP-Chemie-1, 2, 3, 4 strana 1 (celkem 8) 1. 9. 2014

Předmět: C H E M I E. 08-ŠVP-Chemie-1, 2, 3, 4 strana 1 (celkem 8) 1. 9. 2014 08-ŠVP-Chemie-1, 2, 3, 4 strana 1 (celkem 8) 1. 9. 2014 Předmět: C H E M I E Charakteristika předmětu: Chemie zahrnuje oblast Člověk a příroda. Studuje okruh problémů spojených se zkoumáním přírody. Umožňuje

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Prvouka ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Prvouka ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Prvouka ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Prvouka Vzdělávací obsah předmětu Prvouka je utvořen vzdělávacím obsahem vzdělávacího oboru

Více

Charakteristika předmětu CHEMIE

Charakteristika předmětu CHEMIE Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Charakteristika předmětu CHEMIE Předmět CHEMIE se na Gymnáziu Jiřího Ortena vyučuje v prvním aţ třetím ročníku čtyřletého gymnázia a v sekundě aţ septimě

Více

MASÉRSKÁ A LÁZEŇSKÁ PÉČE

MASÉRSKÁ A LÁZEŇSKÁ PÉČE Soukromá střední odborná škola PRIMA s.r.o. Podrobný rozpis učiva pro předmět: MASÉRSKÁ A LÁZEŇSKÁ PÉČE Název vyučovacího předmětu: Masérská a lázeňská péče Studijní obor: MASÉRSTVÍ, LÁZEŇSTVÍ, WELLNESS

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLA BEZ DROG 2011/2012

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLA BEZ DROG 2011/2012 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLA BEZ DROG 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola příspěvková organizace Golčův Jeníkov Zpracovala: Mgr. Alena Víšková Garant: ředitelka školy, výchovná poradkyně,

Více

Charakteristika předmětu: ČESKÝ JAZYK Časové vymezení

Charakteristika předmětu: ČESKÝ JAZYK Časové vymezení Příloha 1 - Charakteristiky předmětů od 1. 9. 2013 s dodatkem Charakteristika TechM k 1. 9. 2015 Charakteristika předmětu: ČESKÝ JAZYK Časové Předmět se vyučuje v 1. roč. 9 hodin týdně, ve 2. roč. 8 hod.

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE PRO OBDOBÍ ZÁŘÍ 2 0 1 5 SRPEN 2 0 1 8

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE PRO OBDOBÍ ZÁŘÍ 2 0 1 5 SRPEN 2 0 1 8 Střední škola umělecká a řemeslná Nový Zlíchov 1, 150 00 Praha 5 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE PRO OBDOBÍ ZÁŘÍ 2 0 1 5 SRPEN 2 0 1 8 1. Současný stav problematiky Škola vytváří tento program jako základní

Více

Příloha č. 1 Profil absolventa oboru Opravář zemědělských strojů Název školního vzdělávacího programu: OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ

Příloha č. 1 Profil absolventa oboru Opravář zemědělských strojů Název školního vzdělávacího programu: OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ 12. PŘÍLOHY Příloha č. 1 Profil absolventa oboru Opravář zemědělských strojů Název školního vzdělávacího programu: OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ Kód a název oboru vzdělání: 41-55-H/01 Opravář zemědělských

Více

Fyzikální chemie Ch53 volitelný předmět pro 4. ročník

Fyzikální chemie Ch53 volitelný předmět pro 4. ročník Fyzikální chemie Ch53 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Chemie. Navazuje na učivo

Více

Zelenina. Okrasné rostliny

Zelenina. Okrasné rostliny Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu PRACOVNÍ ČINNOSTI: 6.roč. - dívky Pěstitelské práce, chovatelství Pěstitelské práce, chovatelství MV Př volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin

Více

Příloha 5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka 1. 3. ročník

Příloha 5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka 1. 3. ročník Příloha 5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka 1. 3. ročník Charakteristika předmětu V předmětu Prvouka je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v pěti tematických

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DĚJEPIS

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DĚJEPIS Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis Vyučovací předmět: DĚJEPIS CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Dějepis

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Mgr. Jitka Hůsková, Mgr. Petra Kašná OŠETŘOVATELSTVÍ OŠETŘOVATELSKÉ POSTUPY PRO ZDRAVOTNICKÉ ASISTENTY Pracovní sešit II/2. díl Recenze: Mgr. Taťána

Více

PLÁN PRÁCE ZŠ a MŠ TUČAPY 2015-2016

PLÁN PRÁCE ZŠ a MŠ TUČAPY 2015-2016 PLÁN PRÁCE ZŠ a MŠ TUČAPY 2015-2016 ŠKOLNÍ ROK 2015 2016 Vedení školy ředitel Mgr. Lubomír TURÍN zástupce Mgr. Milan DANČIŠIN T ř í d n i c t v í 1. třída Mgr. Marie Václavíková 2. + 3.třída Mgr. Magda

Více

Plán práce v oblasti EVVO

Plán práce v oblasti EVVO Plán práce v oblasti EVVO Základní školy a Mateřské školy Deštná ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Vypracovala: Mgr. Petra Kuchařová podpis: Dne: 01.09.2015 Schválil: Mgr. Jan Javorský, ředitel školy podpis: Dne: 01.09.2015

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Zeměpis - 6. ročník Geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie Organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných kartografických produktů a elaborátů, z grafů,

Více

Školní vzdělávací program pro praktickou školu dvouletou KORÁLKOVÁNÍ Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice

Školní vzdělávací program pro praktickou školu dvouletou KORÁLKOVÁNÍ Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Školní vzdělávací program pro praktickou školu dvouletou KORÁLKOVÁNÍ Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Motto: Nemůţete neuspět... pokud se nevzdáte Abraham Lincoln

Více

Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy a mateřské škol Černožice, okres Hradec Králové

Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy a mateřské škol Černožice, okres Hradec Králové Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy a mateřské škol Černožice, okres Hradec Králové Číslo jednací: 113/2007 Předkladatel : Základní škola a mateřská škola, Černožice, okres Hradec Králové

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 142 053/99-011083 Signatura: bn2cs104 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Frýdek-Místek INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Kozlovice 186,

Více

Matematika. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Matematika. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Matematika Obsahové, časové a organizační vymezení Charakteristika vyučovacího předmětu 1.-2. ročník 4 hodiny týdně 3.-5. ročník 5 hodin týdně Vzdělávací obsah

Více

Vzdělávací obor zeměpis (geografie) - obsah " Úvod do zeměpisu na příkladech z našeho okolí "

Vzdělávací obor zeměpis (geografie) - obsah  Úvod do zeměpisu na příkladech z našeho okolí Vzdělávací obor zeměpis (geografie) - obsah " Úvod do zeměpisu na příkladech z našeho okolí " 1. GEOGRAFICKÉ Kompetence k učení 1. Geografie - pojem INFORMACE, Kompetence k řešení problémů dělení oboru,

Více

Školní řád ZŠ a MŠ Chalabalova 2 pro školní rok 2014-2015

Školní řád ZŠ a MŠ Chalabalova 2 pro školní rok 2014-2015 Školní řád ZŠ a MŠ Chalabalova 2 pro školní rok 2014-2015 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 9.

Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 9. Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 9. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - matematizuje jednoduché reálné situace s využitím proměnných, určí hodnotu

Více

Čím rozvíjíme osobnostní zdatnosti a sociálních dovednosti žáků Základní škola Chrudim, Dr. J. Malíka 958, 537 01, Chrudim

Čím rozvíjíme osobnostní zdatnosti a sociálních dovednosti žáků Základní škola Chrudim, Dr. J. Malíka 958, 537 01, Chrudim Čím rozvíjíme osobnostní zdatnosti a sociálních dovednosti žáků Základní škola Chrudim, Dr. J. Malíka 958, 537 01, Chrudim Třídnické y Každé pondělí v 8. 30 začínají třídní učitelé ve svých třídách tzv.

Více

Chemie. 3. období 9. ročník. Očekávané výstupy předmětu. Vyučovací předmět: Období ročník:

Chemie. 3. období 9. ročník. Očekávané výstupy předmětu. Vyučovací předmět: Období ročník: Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Chemie 3. období 9. ročník Základy praktické chemie pro 9. ročník ZŠ učebnice (Beneš, Pumpr, Banýr Fortuna) Základy praktické chemie pro 9. ročník ZŠ pracovní

Více

PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM Vlastnosti materiálů (přírodniny, modelovací hmota, papír a karton, textil) Lidové zvyky, tradice

PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM Vlastnosti materiálů (přírodniny, modelovací hmota, papír a karton, textil) Lidové zvyky, tradice Ročník: 1. - vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních materiálů - pracuje podle slovního návodu a předlohy PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM Vlastnosti materiálů (přírodniny, modelovací

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA pro nižší a vyšší stupeň gymnázia

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA pro nižší a vyšší stupeň gymnázia ČESKÝ JAZYK A LITERATURA pro nižší a vyšší stupeň gymnázia Charakteristika vyučovacího předmětu 1/ Obsahové vymezení: Předmět Český jazyk a literatura realizuje vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola plná života Škola: Integrovaná základní škola a mateřská škola Ředitelka školy: Mgr.

Více

5.2.1 Matematika povinný předmět

5.2.1 Matematika povinný předmět 5.2.1 Matematika povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 4 4+1 4+1 4+1 4+1 4 4 3+1 4+1 Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace v

Více

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE, které vyučující používá pro:

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE, které vyučující používá pro: VZDĚLÁVACÍ OBLAST - ČLOVĚK A JEHO SVĚT VZDĚLÁVACÍ OBOR - ČLOVĚK A JEHO SVĚT VYUČOVACÍ PŘEDMĚT - PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu: Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Přírodověda navazuje

Více

PLÁN HOSPITAČNÍ ČINNOSTI

PLÁN HOSPITAČNÍ ČINNOSTI PLÁN HOSPITAČNÍ ČINNOSTI školní rok 2015 2016 Pro školní rok 2015/2016 byl pedagogický sbor Základní školy Partyzánská doplněn 3 pedagogickými pracovníky - Ing. B. Hlobeňová, Ing. P. Húska, J. Stožický

Více

5.3. VZDĚLÁVACÍ OBLAST INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

5.3. VZDĚLÁVACÍ OBLAST INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 5.3. VZDĚLÁVACÍ OBLAST INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 5.3.1. PŘEDMĚT INFORMATIKA 1. a 2. stupeň V. Čejková 1. stupeň 2. stupeň Předmět 1. 2. 3. 4. 5. Celkem 6. 7. 8. 9. Celkem Informatika 1 1 1 0+1

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE K PRIMÁRNÍ PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ U DĚTÍ A ŽÁKŮ I. Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Český jazyk a literatura Kód modulu Čj-M-3/1-3 Délka modulu 99 hodin Platnost 1.09.2010 Typ modulu povinný

Více

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V D 1 Denní hygiena Běžná denní hygiena Péče o ústa Česání a mytí vlasů Péče o nehty na rukou Mytí během dne (rukou, obličeje atd.) Vysmrkání se Použití intimspreje Péče o zubní náhrady očištění Nasazení

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Církevní husitská základní umělecká škola Harmonie, o.p.s. se sídlem Bílá 1, 160 00 Praha 6 - Dejvice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD ZUŠ Č.j.: 8/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

Preventivní program školní rok 2015 / 2016

Preventivní program školní rok 2015 / 2016 Preventivní program školní rok 2015 / 2016 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele E-mail na ředitele Gymnázium, Praha 10,

Více

ŠKOLNÍ DRUŢINA. Tématický časový plán pro školní rok 20014/20015. Kolowrátek vám ukáţe druţinu plnou her a hrátek

ŠKOLNÍ DRUŢINA. Tématický časový plán pro školní rok 20014/20015. Kolowrátek vám ukáţe druţinu plnou her a hrátek ŠKOLNÍ DRUŢINA Tématický časový plán pro školní rok 20014/20015 září, říjen, listopad prosinec, leden, únor březen, duben květen, červen Kolowrátek vám ukáţe druţinu plnou her a hrátek CHARAKTERISTIKA

Více