Nakládání s odpady a obaly

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nakládání s odpady a obaly"

Transkript

1 Přehled právní úpravy Nakládání s odpady a obaly Filip Dienstbier, 2009 mezinárodní úmluvy, zejména: Basilejská úmluva o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování (Basilej, 1989) - č. 100/1994 Sb. komunitární právo, např.: rámcová směrnice 2006/12/ES o odpadech směrnice 91689/EHS o nebezpečných odpadech nařízení Rady č. 1013/2006 o přepravě odpadů cca 20 dalších odpadových a obalových předpisů zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech 28 novel (letos 8!), naposledy zákon č. 326/2009 Sb.) zákon č. 477/2001 Sb., o obalech (11 novel, naposledy zákon č. 281/2009 Sb.) prováděcí předpisy Pojem odpad / 3/ Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu. příloha 1: Q 1-15: zůstatky z výroby a jiných činností, znehodnocené nebo nepoužitelné látky, materiály, výrobky,... Q16 Jiné materiály, látky nebo výrobky... zbavování se odpadu předání věci (příloha 1) jinému k využití nebo k odstranění dle tohoto zákona (bezúplatně či úplatně) předání věci osobě oprávněné ke sběru nebo výkupu odpadů (bezúplatně či úplatně) odstranění věci samotným vlastníkem úmysl zbavit se není-li prokázán opak, předpokládá se u věci: a) která vzniká jako vedlejší produkt, nebo b) jejíž původní účelové určení odpadlo nebo zaniklo povinnost zbavit se není-li věc používána k původnímu účelu a ohrožuje životní prostředí nebo byla vyřazena na základě zvláštního právního předpisu ( zmetky ) Mimo působnost zákona / 2/ odpadní vody odpady z hornickéčinnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem (ukládané v odvalech, výsypkách a odkalištích) odpady drahých kovů radioaktivní odpady mrtvá lidská těla (včetně mrtvě narozených, potratů), části těl (včetně amputovaných končetin a orgánů), ostatky konfiskáty živočišného původu nezachycené emise znečišťující ovzduší odpady trhavin, výbušnin a munice vytěžené zeminy, sedimenty,... splňující limity znečištění pro využití k rekultivacím, zavážkám a terénním úpravám Základní instituty druhy a kategorie odpadu všeobecné povinnosti - prevence nakládání s odpadem původce odpadu a jeho povinnosti povinnosti v dalších fázích nakládání s odpady komunální odpad a nakládání s ním zvláštní režimy vybraných odpadů, výrobků a zařízení zpětný odběr některých výrobků a obalů přeshraniční přeprava odpadů požadavky na obalové materiály 1

2 Druhy odpadu podle materiálového složení Katalog odpadů příloha vyhlášky č. 381/2001 Sb. např.: odpady z výroby (podle oboru), stavební a demoliční odpady, odpady ze zdravotní nebo veterinární péče, komunální odpady (dle složení) Kategorie odpadu podle nebezpečnosti pro ŽP nebezpečný odpad: odpady uvedené v Seznamu nebezpečných odpadů (prováděcí vyhláška) odpad smíšený s některou z nebezpečných složek (příloha zákona) jiný odpad vykazující některou z nebezpečných vlastností (příloha zákona) např.: výbušnost, hořlavost, toxicita, karcinogenita,... ostatní odpad Všeobecné povinnosti každý při svéčinnosti předcházení vzniku odpadů, zejména nevyužitelných minimalizace objemu a nebezpečnosti přednostní opakované použití výrobků a využívání odpadů kompostování nakládání pouze způsobem dle zákona informovanost o složení, nebezpečnosti, možnostech využití pravidla balení a označování nebezpečných odpadů Nakládání s odpadem shromažďování (krátkodobé, v místě vzniku, dočasné) soustřeďování sběr výkup třídění (dle nebezpečnosti, využitelnosti, způs. odstranění) přeprava a doprava skladování (přechodné umístění soustředěných) úprava (změna vlastností významných pro další nakládání) využívání odstraňování Využívání odpadů materiálové využití náhrada primárních surovin, např.: regenerace rozpouštědel, kyselin aj. chemických látek regenerace organických látek (včetně kompostování) recyklace/znovuzískání kovů, plastů, skla a jiných materiálů aplikace do půdy, která je přínosem pro kvalitu půdy energetické využití využití odpadu k výrobě energie Odstraňování odpadu ukládání v úrovni nebo pod úrovní terénu (např. skládkování, kalové nádrže, hlubinná injektáž,...) vypouštění do vodních těles, ukládání na mořské dno úprava půdními procesy (např. biologický rozklad v půdě) biologická úprava před odstraněním fyzikálně-chemická úprava před odstraněním (např. sušení) spalování na pevnině a na moři trvalé uložení (např. ukládání v kontejnerech do dolů) úprava vlastností nebo mísení před odstraněním skladování odpadů před jejich odstraněním 2

3 Pravidla nakládání s odpadem využívání odstraňování (rozhoduje účel, ne technologie) spalování energetické využití aplikace do půdy úprava půdními procesy kompostování biologická úprava před odstraněním využívání a odstraňování bezpečné lidem i ŽP využívání a odstraňování v souladu se zákonem přednost využití před odstraněním přednost materiálového využití před energetickým hierarchie způsobů odstranění předávání odpadu jen oprávněným osobám Původce odpadu a jeho povinnosti původce odpadu právnická osoba, při jejížčinnosti vzniká odpad, nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vzniká odpad odpovědnost původce odpadů za nakládání s odpady do doby jejich využití nebo odstranění nebo do doby jejich převedení do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí přechod povinností původce: spolu s převodem vlastnického práva k odpadům Povinnosti původce odpadu zařazování podle druhů a kategorií, ověřování nebezpečných vlastností zajištění přednostního využití odpadů využití, odstranění odpadů, nebo předání oprávněné osobě shromažďování odpadů utříděných podle druhů a kategorií zabezpečení odpadů (před znehodnocením, odcizením nebo únikem) vedení průběžné evidence, ohlašování odpadů, archivace evidence umožnění činnosti kontrolních orgánů zpracování plánu odpadového hospodářství a jeho plnění kontrola vlivů nakládání s odpady na zdraví lidí a ŽP ustanovení odpadového hospodáře placení poplatků za ukládání odpadů na skládky nakládání s nebezpečnými odpady pouze se souhlasem Povinnosti v dalších fázích nakládání sběr a výkup zařazovat odpady podle druhů a kategorií zajistit přednostní využití odpadů ustanovit odpadového hospodáře odpady převádět pouze osobě oprávněné provozovat zařízení v souladu se schváleným provozním řádem zveřejňovat druhy sbíraných nebo vykupovaných odpadů a podmínky jejich sběru nebo výkupu a odebírat nebo vykupovat zveřejněné druhy sbíraných nebo vykupovaných odpadů ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů a nakládat s nimi podle jejich skutečných vlastností soustřeďovat utříděné podle druhů a kategorií zabezpečit odpady před znehodnocením, odcizením, únikem průběžná evidence, ohlašování odpadů, archivace evidence umožnit kontrolu (přístup do objektů, prostorů a zařízení, předkládání dokumentace, poskytování informací) využívání odpadů ustanovit odpadového hospodáře zveřejňovat seznam odpadů, k jejichž využívání je oprávněn provozovat zařízení v souladu se schváleným provozním řádem zabezpečit odpady před znehodnocením, odcizením, únikem průběžná evidence, ohlašování odpadů, archivace evidence umožnit kontrolu (přístup do objektů, prostorů a zařízení, předkládání dokumentace, poskytování informací) ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů a nakládat s nimi podle jejich skutečných vlastností bezodkladně oznámit neočekávané nebo nadlimitní nepříznivé vlivy nakládání s odpady na zdraví lidí nebo životní prostředí zvláštní podmínky pro spalování / spoluspalování odpadu odstraňování odpadů ustanovit odpadového hospodáře zveřejňovat seznam odpadů, k jejichž odstraňování je oprávněn provozovat zařízení v souladu se schváleným provozním řádem zabezpečit odpady před znehodnocením, odcizením, únikem průběžná evidence, ohlašování odpadů, archivace evidence odstranit odpady v mimořádných případech (rozhodnutí ORP) umožnit kontrolu (přístup do objektů, prostorů a zařízení, předkládání dokumentace, poskytování informací) ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů a nakládat s nimi podle jejich skutečných vlastností bezodkladně oznámit neočekávané nebo nadlimitní nepříznivé vlivy nakládání s odpady na zdraví lidí nebo životní prostředí 3

4 odstraňování odpadů zvláštní ustanovení pro skládkování odpadů prokázání bezdlužnosti a zřízení zvláštního účtu vytváření a vedení finanční rezervu na rekultivaci... zabezpečení asanace a rekultivace skládky (min. 30 let) vybírání poplatků za uložení odpadů na skládku, odvod příjemci archivace evidence uložených odpadů zajištění ochrany životního prostředí a naplnění ÚPD zákaz skládkování některých odpadů zvláštní ustanovení pro spalování odpadů splnění podmínek ochrany ovzduší a hospodaření energií přeprava odpadů zabezpečit přepravu odpadů v souladu se zvláštními předpisy umožnit kontrolu (předkládání dokumentace, poskytování informací) evidence a ohlašování nebezpečných odpadů Dopravce, který není zároveň osobou oprávněnou, nesmí převzít odpady do svého vlastnictví. Komunální odpad definice veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob a který je uveden jako komunální odpad v prováděcím právním předpisu (Katalog odpadů), s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání původcem a vlastníkem: obec (od okamžiku odložení na určeném místě) práva a povinnosti obce > povinnosti fyzických osob > práva a povinnosti obce jako původce + povinnost určit místa pro odkládání zajistit místa pro odkládání nebezpeč. složek (min. 2x ročně) možnost stanovit systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (obecně závaznou vyhláškou obce) možnost zpoplatnění smluvní úhrada (písemně) poplatek za komunální odpad ( 17a) místní poplatek za provoz systému... (z. o míst. poplat.) možnost nabídnout účast v systému jiným původcům komunálního odpadu (písemně, cena) povinnosti fyzických osob Zvláštní režimy / 25 a násl./ kromě všeobecných povinností: odkládat odpad na určených místech dodržovat systém (je-li stanoven) odděleného shromažďování, třídění, sběru,... pokud odpad samy nevyužijí v souladu s tímto zákonem a zvláštními právními předpisy platit: poplatek / místní poplatek / smluvní platbu a) perzistentní org. zneč. látky PCB a zařízení je obsahující, b) odpadní oleje, c) baterie a akumulátory, d) kaly z ČOV a další biologicky rozložitelné odpady, e) odpady z výroby oxidu titaničitého, f) odpady azbestu, g) autovraky, h) elektrická a elektronická zařízení. 4

5 Persistenty, PCB perzistenty (příloha č. 8): nakládání dle nařízení č. 850/2004 PCB: evidence zařízení obsahujících PCB povinnost vlastníků odstranit (dekontaminovat, ) zákaz získávání PCB za účelem jejich opětovného použití odstraňování PCB pouze v zařízeních k tomu určených povinnost označovat zařízení s PCB a dekontaminovaná zákaz doplňování PCB do stávajících zařízení Baterie a akumulátory přednost opakovaného používání, jinak regenerace, v nejhorším odstranění povinnosti vlastníků: oddělené shromažďování, soustřeďování, využití a odstranění povinnosti výrobců a dovozců: označování údaji o možnosti zpětného odběru a obsahu těžkých kovů informovanost spotřebitelů o nebezpečích spojených s protiprávním odstraňováním snadná vyjímatelnost z výrobků a zařízení, návod zpětný odběr, oddělený sběr (podle typů), zpracování limity obsahu rtuti Odpadní oleje přednostní regenerace, jinak spalování (za podmínek), jinak skladování nebo odstranění (za podmínek) lze splnit využitím systému zpětného odběru zákaz míchání vzájemně, s PCB nebo jinými nebezpečnými odpady Odpady z výroby oxidu titaničitého nakládání jen se souhlasem soulad s plánem odpadového hospodářství sledování stanovených ukazatelů, ohlašování kr. úřadu Odpady z azbestu zabránění únikům azbestových vláken a prachu při nakládání ukládání jen na určené skládky, po úpravě a balení, zakrytí Kaly z čistíren odpadních vod používání pouze upravených kalů, přiměřenost nezhoršování kvality půdy a povrchových a podzemních vod program použití kalů zákaz použití kalů v ZCHÚ, v pásmu ochrany vodních zdrojů, na zamokřených a zaplavovaných půdách,, jestliže nesplňují mikrobiologická kritéria Další biologicky rozložitelné odpady provoz zařízení ke sběru, výkupu nebo využívání jen se souhlasem a v souladu s provozním řádem provoz malého zařízení na základě kladného vyjádření hodnocení upravených biologicky rozložitelných odpadů, zařazování, označování, návod (materiálové využití) nezařaditelné a zbytkový odpad předat k využití nebo odstranění oprávněné osobě Autovraky předávání pouze oprávněným osobám, do té doby umístění na místo, kde nepoškodí nebo neohrozí ŽP ani nenaruší vzhled obce či přírody nebo krajiny (jinak opuštěné) povinnosti oprávněných osob: zavést systém sběru vybraných autovraků a jejich částí dosáhnout stanovené míry opětovného použití a využití ve stanovených lhůtách povinnosti výrobců a akreditovaných zástupců: poskytovat zpracovatelům informace financovat systém u nových vybraných vozidel odebírat vybraná vozidla vlastní značky (přechodné období) k tomu uzavřít písemnou smlouvu s osobami oprávněnými zpracovávat roční zprávu o plnění cílů + zvláštní povinnosti provozovatelů sběren a zpracovatelů Elektrická zařízení, elektrošrot povinnosti výrobců zajistit oddělený sběr, zpětný odběr (z domácností), zpracování, opětovné použití aj. využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu zpracovávat roční zprávu o plnění povinností zajistit snadnou demontovatelnost a využitelnost zajistit vyloučení obsahu olova, rtuti, kadmia, označit grafickým symbolem, informovat konečné uživatele poskytovat zpracovatelům informace financovat systém z domácností pro vlastní výrobky (nové výrobky) + finanční záruka přispívat na financování systému podle podílu na trhu (přechodné období) + povinnosti zpracovatele a posledního prodejce 5

6 Zpětný odběr výrobků / 38/ Zpětný odběr výrobků a) oleje jiné než surové minerální oleje a surové oleje z živičných nerostů,... b) výbojky a zářivky c) pneumatiky d) elektrozařízení z domácností + baterie a akumulátory (samostatná zvláštní úprava) povinnosti výrobců, dovozců, povinnosti prodejců principy: bezplatnost, dostupnost, informovanost následné opětovné použití, využití nebo odstranění realizace: samostatně na základě smlouvy s jiným povinným sdružené plnění (EKO-KOM, a.s.) Systém sdruženého plnění Schéma financování kom. odpadu výrobci příjem z plateb fyzických osob provozovatel systému obec obce svozové společnosti příjem z prodeje složek odpadu příspěvek od prov. systému Přeshraniční přeprava odpadů v rámci / mimo EU v rámci / mimo státy Basilejské úmluvy zásady přednostní odstraňování v ČR přednostní využívání v ČR (kromě zemí EU) zákaz dovozu za účelem odstranění oznamování přeshraniční přepravy lze zakázat, omezit, stanovit podmínky dokumentace finanční záruka, pojištění povinnost vrácení a zpětného přijetí Nakládání s obaly pojem obal : výrobek zhotovený z materiálu jakékoli povahy a určený k pojmutí, ochraně, manipulaci, dodávce, popřípadě prezentaci výrobku nebo výrobků určených spotřebiteli nebo jinému konečnému uživateli... další pojmy: prodejní obal, skupinový obal, přepravní obal) 6

7 Nakládání s obaly minimalizace hmotnosti a objemu obalu s cílem snížit množství odpadu z obalů podmínky uvádění obalů na trh obsah vybraných látek opakovaná použitelnost, využitelnost Seznam povinných osob evidence zpětný odběr zálohový systém na vybrané obaly sankce, nápravná opatření Zpětný odběr obalů povinnost výrobců a dovozců plnění: samostatně / s jiným / sdružené plnění sdružené plnění: autorizovaná obalová společnost (EKO-KOM, a.s.) schéma viz odpady evidenční a registrační poplatky Institucionální nástroje v odpadovém právu soustava správních orgánů MŽP Ministerstvo zdravotnictví, orgány ochrany veř. zdraví Ministerstvo zemědělství, ÚKZÚZ ČIŽP celní úřady Policie České republiky krajské úřady obecní úřady obcí s rozšířenou působností obecní úřady a újezdní úřady Administrativní nástroje v odp. právu rozhodování: v pochybnostech, zda věc je odpadem o zařazení odpadu podle Katalogu odpadů o autorizaci k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů o povinnosti odstranit odpad o sankcích a nápravných opatřeních o zákazu činnosti, která způsobuje vznik odpadů o zákazu provozu zařízení k odstraňování odpadů,... o době trvání a podmínkách péče o skládku po uzavření jejího provozu, rekultivaci a asanaci o uložení povinnosti vrátit odpady do ČR, o povinnosti zabezpečit odstranění nebo využití odpadů, o povinnosti uhradit náklady na vrácení a odstranění nebo využití odpadů souhlas: k nakládání s nebezpečnými odpady k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů k míšení nebezpečných odpadů navzájem nebo s ostatními odpady k provozování zařízení k nakládání s odpady k dispozici se zvláštním vázaným účtem k čerpání prostředků finanční rezervy stanoviska: k politice územního rozvoje, zásadám územního rozvoje, územním plánům a regulačním plánům vyjádření: v územním a stavebním řízení z hlediska nakládání s odpady,... evidence: druhů odpadů, jejich množství a způsobů nakládání s nimi zařízení k nakládání s odpady, shromažďovacích míst nebezpečných odpadů, sběrových míst odpadů a skladů odpadů autovraků a způsobů jejich zpracování typu, množství a způsobu zpracování, využití nebo odstranění elekroodpadu dopravců odpadů PCB, odpadů PCB a zařízení obsahujících PCB souhlasů a dalších vydaných rozhodnutí + zpřístupnění evidence veřejnosti 7

8 Koncepční nástroje v odp. právu Plán odpadového hospodářství ČR návrh MŽP, schvaluje vláda stav, závazná část, směrná část rámcové cíle Plán odpadového hospodářství kraje kraj v samostatné působnosti soulad s POH ČR konkrétní cíle a konkrétní opatření Plán odpadového hospodářství původce odpadu vybraní (velcí) původci (včetně obcí) soulad s POH kraje na 5 let závazný podklad pro činnost Ekonomické nástroje v odp. právu zpoplatnění nakládání s komunálním odpadem poplatek za uložení odpadu na skládku poplatek na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění autovraků záruka finančního zajištění nakládání s elektrozařízením finanční rezerva pro rekultivace a asanace skládek povinné finanční zajištění odpovědnosti při přeshraniční přepravě odpadů zálohování některých obalů daňová zvýhodnění finanční podpory Děkuji za pozornost! 8

Tento zákon stanoví v souladu s právem Evropských společenství 1)

Tento zákon stanoví v souladu s právem Evropských společenství 1) Předpis č. 106/2005 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2005, částka 33, ze dne 08.03.2005 Stručnou charakteristiku změn najdete v redakční anotaci předpisu 106 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona

Více

ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení. Předmět úpravy. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení. Předmět úpravy. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění zákonů č. 477/2001 Sb., č. 76/2002 Sb., č. 275/2002 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 356/2003 Sb., č. 167/2004 Sb.,

Více

ZÁKON. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Změna: 9/2009 Sb. Změna: 157/2009 Sb. Změna: 297/2009 Sb. Změna: 291/2009 Sb.

ZÁKON. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Změna: 9/2009 Sb. Změna: 157/2009 Sb. Změna: 297/2009 Sb. Změna: 291/2009 Sb. ZÁKON č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů Změna: 9/2009 Sb. Změna: 157/2009 Sb. Změna: 297/2009 Sb. Změna: 291/2009 Sb. Změna: 326/2009 Sb. Změna: 223/2009 Sb. Změna: 227/2009

Více

185/2001 Sb. ZÁKON. Strana 1 / 146. ze dne 15. května 2001. o odpadech a o změně některých dalších zákonů

185/2001 Sb. ZÁKON. Strana 1 / 146. ze dne 15. května 2001. o odpadech a o změně některých dalších zákonů 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů Změna: 477/2001 Sb. Změna: 76/2002 Sb., 275/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna: 188/2004 Sb. Změna: 356/2003 Sb., 167/2004

Více

Základní ustanovení ( 1-4)

Základní ustanovení ( 1-4) 185/2001 Sb. znění účinné od 1. 6. 2015 Ustanovení části šestnácté nabývá účinnosti dnem 14 června 2001. Ustanovení 31 odst. 5 a 38 odst. 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9 nabývají účinnosti dnem 23. února 2002. Ustanovení

Více

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění zákonů č. 477/2001 Sb., č. 76/2002 Sb., č. 275/2002 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 356/2003 Sb., č. 167/2004 Sb.,

Více

Úplné znění novelou dotčených ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., s vyznačením navrhovaných změn. 2 Působnost zákona

Úplné znění novelou dotčených ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., s vyznačením navrhovaných změn. 2 Působnost zákona Úplné znění novelou dotčených ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., s vyznačením navrhovaných změn (1) Zákon se vztahuje na nakládání se všemi odpady, s výjimkou a) odpadních vod 2), b) odpadů drahých kovů

Více

Strana 1 / 125. 185/2001 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalích zákonů

Strana 1 / 125. 185/2001 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalích zákonů 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalích zákonů Změna: 477/2001 Sb. Změna: 76/2002 Sb., 275/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna: 188/2004 Sb. Změna: 356/2003 Sb., 167/2004

Více

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ PODLE ZÁKONA Č. 185/2001 SB., O ODPADECH Příručka pro oblast životního prostředí Příručka pro oblast životního prostředí Obsah: 1.0 Úvod 1.1 Stručný

Více

Fakulta životního prostředí

Fakulta životního prostředí Fakulta životního prostředí UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ v Ústí nad Labem Pracovní verze ING.VĚRA KRENÍKOVÁ O B S A H 1. Úvod 2. Legislativa 3. Vznik odpadů 4. Nakládání s odpady 5. Nebezpečné odpady 6. Komunální

Více

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ I

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ I Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ I učební text Jiří Fiedor Ostrava 2012 Recenze: Doc. Ing. Jozef Vlček, Ph.D. Mgr. Jan Veřmiřovský Název: Odpadové hospodářství I Autor:

Více

Praktický průvodce nakládáním s odpady a vedlejšími živočišnými produkty v potravinářském průmyslu

Praktický průvodce nakládáním s odpady a vedlejšími živočišnými produkty v potravinářském průmyslu Praktický průvodce nakládáním s odpady a vedlejšími živočišnými produkty v potravinářském průmyslu V Praze, 29.6.2007 Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, Praha 1 IČ: 00020478

Více

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 4.4.101 ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu. Právní předpisy

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 4.4.101 ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu. Právní předpisy Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 4.4.101 ODSTRAŇOVÁNÍ

Více

VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí. ze dne 17. října 2001. o podrobnostech nakládání s odpady ČÁST PRVNÍ

VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí. ze dne 17. října 2001. o podrobnostech nakládání s odpady ČÁST PRVNÍ 383 VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí ze dne 17. října 2001 o podrobnostech nakládání s odpady Ministerstvo životního prostředí stanoví podle 13 odst. 4, 14 odst. 5, 16 odst. 5, 18 odst. 4, 21

Více

Ekonomické modely hodnocení komplexních nákladů v odpadovém hospodářství

Ekonomické modely hodnocení komplexních nákladů v odpadovém hospodářství Ekonomické modely hodnocení komplexních nákladů v odpadovém hospodářství Praha, 2004 Ekonomické modely hodnocení komplexních nákladů v odpadovém hospodářství IREAS, Institut pro strukturální politiku,

Více

Věcný záměr zákona o výrobcích s ukončenou životností III.

Věcný záměr zákona o výrobcích s ukončenou životností III. Věcný záměr zákona o výrobcích s ukončenou životností III. Obsah A. Přehled právních předpisů vztahujících se k věcnému záměru... 4 B. Zhodnocení stávající právní úpravy... 5 C. Návrh věcného řešení...

Více

Obsah doprovodného CD

Obsah doprovodného CD Obsah doprovodného CD I. Přílohy příručky přesunuté na CD: Část A Chemické látky a přípravky: Příloha č. 18 Hlášení o vzniku závažné havárie (příloha č. 1 k vyhlášce č. 255/2006 Sb.) Příloha č. 19 Příloha

Více

Aktualizace Příručky pro oblast životního prostředí / Příručky ekologa

Aktualizace Příručky pro oblast životního prostředí / Příručky ekologa Envi Group s.r.o. Příčná 2186, 347 01 Tachov tel. 606 638 325 fax: 374 725 509 email: info@envigroup.cz www.envigroup.cz komplexní řešení podnikové ekologie a EMS www.envigroup.cz www.ekonoviny.cz Květen

Více

Plán odpadového hospodářství města Náchoda

Plán odpadového hospodářství města Náchoda Plán odpadového hospodářství města Náchoda 06/2010 Obsah: 1. Účel a důvod zpracování POH 3 2. Působnost a doba platnosti POH 3 3. Identifikační údaje 3 4. Zpracovatel POH 3 5. Analýza stávajícího stavu

Více

Plán odpadového hospodářství. původce odpadů. města Nové Strašecí

Plán odpadového hospodářství. původce odpadů. města Nové Strašecí Plán odpadového hospodářství původce odpadů Listopad 2011 ISES, s.r.o. M. J. Lermontova 25 160 00 Praha 6 Identifikační údaje Objednatel: Název obce : Město Nové Strašecí Zastoupený : Mgr. Karel Filip,

Více

P o v i n n o s t i původců zdravotnických odpadů

P o v i n n o s t i původců zdravotnických odpadů P o v i n n o s t i původců zdravotnických odpadů Rizika spojená s nakládání s odpady ve zdravotnictví Riziko spočívá v nebezpečných vlastnostech odpadů. Odpady obsahují infekční agens, genotoxické látky,

Více

ODPADY ZE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ

ODPADY ZE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ ODPADY ZE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ Nakládání s odpady ze zdravotnických a jim podobných zařízení může být příčinou vzniku onemocnění nebo poranění. Riziko z tohoto odpadu je spojeno s nebezpečnými vlastnostmi

Více

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PŮVODCE ODPADŮ

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PŮVODCE ODPADŮ PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PŮVODCE ODPADŮ MĚSTA NYMBURKA Prosinec 2011 ISES, s.r.o. M. J. Lermontova 25 160 00 Praha 6 Identifikační údaje Objednatel: Název obce : Město Nymburk Zastoupený : Ing. Miloš

Více

Integrovaný systém nakládání s odpady na regionální úrovni

Integrovaný systém nakládání s odpady na regionální úrovni Integrovaný systém nakládání s odpady na regionální úrovni Publikace byla vydána v rámci projektu: SPII2f1/30/07: Výzkum integrovaného systému nakládání s odpady a nových podpůrných nástrojů pro jeho zavedení

Více

Strategický analytický dokument pro oblast využívání druhotných surovin ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Strategický analytický dokument pro oblast využívání druhotných surovin ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Strategický analytický dokument pro oblast využívání druhotných surovin ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Praha, listopad 2011 Autoři jednotlivých kapitol: Kapitola 1 RNDr. Martina Vrbová, Ph.D. Ing. Jan Slavík, Ph.D.

Více

Plán odpadového hospodářství. původce odpadů. města. Kralupy nad Vltavou

Plán odpadového hospodářství. původce odpadů. města. Kralupy nad Vltavou Plán odpadového hospodářství původce odpadů města Kralupy nad Vltavou Srpen 2011 ISES, s.r.o. M. J. Lermontova 25 160 00 Praha 6 Identifikační údaje Objednatel: Název obce : Město Kralupy nad Vltavou Zastoupený

Více

Plán odpadového hospodářství Týnec nad Sázavou

Plán odpadového hospodářství Týnec nad Sázavou Týnec nad Sázavou dle zák. 185/2001, 44, v platném znění Příslušný kraj: Středočeský květen 2012 Vypracoval: ing.pavel.novak@seznam.cz; tel. 603 161 021 Obsah A. ÚČEL PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ OBCE

Více

Část A Metodický návod odboru odpadů Ministerstva životního prostředí pro zpracování Plánu odpadového hospodářství původce obce

Část A Metodický návod odboru odpadů Ministerstva životního prostředí pro zpracování Plánu odpadového hospodářství původce obce Část A Metodický návod odboru odpadů Ministerstva životního prostředí pro zpracování Plánu odpadového hospodářství původce obce Praha, MŽP říjen 2004 1 Obsah 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Oblast použití...

Více

ODPADY A ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ. Bronislava JANÍČKOVÁ

ODPADY A ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ. Bronislava JANÍČKOVÁ ODPADY A ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Bronislava JANÍČKOVÁ 1 Všechny knihy zežloutnou, ale kniha přírody má každý rok nové, nádherné vydání. [Hans Christian Andersen] Veškerá práva vyhrazena; publikace ani její

Více

S ODPADEM V BRNĚ 2011 RÁDCE PRO OBČANY A PODNIKATELE TŘINÁCTÉ VYDÁNÍ

S ODPADEM V BRNĚ 2011 RÁDCE PRO OBČANY A PODNIKATELE TŘINÁCTÉ VYDÁNÍ ČISTÉ MĚSTO aneb KAM S ODPADEM V BRNĚ 2011 RÁDCE PRO OBČANY A PODNIKATELE TŘINÁCTÉ VYDÁNÍ www.soliton.cz RNDr. Miroslav Sedláček Čisté město aneb Kam s odpadem v Brně 2011 Třinácté aktualizované a doplněné

Více