Z á p i s z 10. zasedání městského zastupitelstva ve Vysokém nad Jizerou, konaného dne v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z á p i s z 10. zasedání městského zastupitelstva ve Vysokém nad Jizerou, konaného dne 22. 10. 2007 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou"

Transkript

1 Z á p i s z 10. zasedání městského zastupitelstva ve Vysokém nad Jizerou, konaného dne v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou Přítomni: viz listinu přítomných. Přítomno: 8 zastupitelů města. Omluven: Jiří Ďoubalík Zapisovatel: Ing. Jiří Bartoš Ověřovatelé zápisu: Ing. Ivan Hanuš, Bedřich Čech Návrhová komise: předseda: Petr Srna, členové: Vladimír Vodseďálek, Ing. Markéta Program jednání 10. zasedání MZ: 1/ Pozemky. 2/ Nákup, prodej nemovitostí. 3/ Různé. 4/ Diskuse. 5/ Usnesení, závěr. Program jednání a orgány 10. zasedání ZM byly odsouhlaseny bez připomínek. 1) Pozemky. a) Problematika odprodeje pozemků p. p. č. 601/1, 594/2, 595, 860/2, 599 a stav. 45 v k. ú. Helkovice. (spodní pozemky bývalé Vrkoslavovo.) Tyto pozemky byly vyvěšeny k odprodeji za stanovené ceny (150,-Kč/m2 pozemky vhodné ke stavbě, 50,- Kč/m2 ostatní.) Pan Klejna předložil městu návrh na zakoupení všech výše uvedených pozemků za smluvní cenu ,-Kč. Jelikož byl odprodej pozemků zveřejněn se stanovenou cenou a nyní by se cena měla měnit, je třeba opětovně zveřejnit záměr odprodeje s případnou novou změnou a v případě souhlasu revokovat usnesení ZM č. 80/Z/7/2007 ze dne Kdo je pro, aby bylo revokováno usnesení ZM č. 80/Z/7/2007 ze dne a kdo je pro, aby pozemky p.č. 601/1,594/2,595,860/2 /část/,599/část/ a p.č. stav.45 v k.ú. Helkovice byly zveřejněny k odprodeji za minimální smluvní cenu ,-Kč? Vodseďálek b) Problematika odprodeje pozemků p.č.594/1,598/2,860/3,856/2 v k.ú. Helkovice (horní pozemky bývalé Vrkoslavovo). Při jednání s panem starostou přistoupili zájemci paní Součková a pan Sawruk na podmínku města, odprodej jako celek za cenu 150,-Kč/m2. Odkup předmětných pozemků však limitují možností splátek. 1.splátka ,-Kč při podpisu smlouvy 2.splátka ,-Kč do splátka ,-Kč do navrhuje 1. splátku ve výši ,-Kč. 2. splátka ,-Kč, 3. splátka ,-Kč. 1

2 Kdo je pro, aby město Vysoké nad Jizerou odprodalo ze svého majetku pozemky p.č. 594/1,598/2,860/3 a 856/2 v k.ú. Helkovice, paní Součkové a panu Sawrukovi za souhlasu úhrady ve splátkách 1. splátka ,-Kč při podpisu smlouvy, 2.splátka ,-Kč do , 3.splátka ,-Kč do ? Matoušek c) Žádost pana Palduse z Helkovic o směnu pozemků. Pan Paldus žádá směnit svůj pozemek p.č. 580/2 v k.ú. Helkovice za pozemky města p.č. 860/3 a p.č. část.856/2 dle GP v k.ú Helkovice ve smyslu předloženého návrhu. Čech - navrhuje směnu zamítnout. Jedná se o pozemky, které řeší výše projednávaná kupní smlouva. S panem Paldusem jednala o směně již pověřená komise, která měla realizovat odprodej pozemků (bývalé Vrkoslavovo) a pan Paldus navrženou směnu shodnou s nynější žádostí odmítl. Směnu neakceptovat. HLASOVÁNÍ Kdo je pro, aby žádost pana Palduse o směnu pozemků v k.ú.helkovice, ve smyslu předloženého návrhu, byla zamítnuta? d) Žádost pana Milana Andelta o zakoupení pozemku z majetku města p.č. 816 v k.ú. Helkovice, výměra m2. Jedná se o pozemek v prostoru Šachovec. S problematikou seznámil přítomné pan starosta. Případný odprodej pozemku p.č. 816 v k.ú. Helkovice by podmínil odprodejem pozemků p.p.č.stav. 43,44,45 v k.ú. Helkovice, které se nacházejí uvnitř pozemku p.č HLASOVÁNÍ Hanuš navrhuje 25,-Kč/m2, : Vodseďálek-navrhuje 50,-Kč/m2, Matura navrhuje 5,-Kč/m

3 e) Žádost pana Jiřího Poláčka a ing. Jiřího Bartoše o směnu pozemků s městem. Žadatelé požadují směnu svého pozemku p.č.1317 v k.ú. Vysoké nad Jizerou (výměra 8102 m2) za pozemky města p.č (6539 m2) a p.č. 1366/2 (PK) (597m2) v k.ú. Vysoké nad Jizerou. Matura - navrhuje, aby byla požadovaná směna zveřejněna v zákonné době na úřední desce,.. Kdo je pro, aby město Vysoké nad Jizerou zveřejnilo záměr směnit své pozemky p.č a p.č. 1366/2)PK) v k.ú. Vysoké nad Jizerou za pozemek p.č v.ú. Vysoké nad Jizerou? 2) Nákup,prodej nemovitostí. a) Problematika pozemků p.č. část 366/1 a p.č. část 363 ve Vysokém nad Jizerou. Jedná se o části pozemků, přes které by mělo město přístup na své pozemky v lokalitě pod Vysockou boudou. Pozemky by mělo město odkoupit. S majitelem panem Tišnovským byla dohodnuta cena za cca 25 m2 ve výši 100,-Kč/m2. Kdo souhlasí s tím, aby město Vysoké nad Jizerou odkoupilo od pana I.Tišnovského část pozemku p.č. 366/1 a část pozemku p.č. 363 v k.ú. Vysoké nad Jizerou, o výměře cca 25 m2 za cenu 100,-Kčm2? b) Odkoupení ½ pozemku p.č (PK) o výměře 834 m2, v k.ú. Vysoké nad Jizerou do majetku města. Jedná se o pozemek v lokalitě pod Vysockou boudou, který protíná po vrstevnici celou lokalitu. Spolumajiteli výše uvedeného pozemku jsou ing. Otto Pacholík a pan Josef Kučera. Město hodlá odkoupit díl pozemku od ing. O. Pacholíka. Pan Kučera s odprodejem souhlasí jako spolumajitel. Ing. Pacholík požaduje cenu 100,-Kč/m2. Matura-daný pozemek je významný pro další rozvoj území pod Vysockou boudou. Kdo souhlasí s tím, aby město Vysoké nad Jizerou zakoupilo od ing. O. Pacholíka do svého majetku část /1/2/pozemku p.č. 2249(PK) v k.ú. Vysoké nad Jizerou za cenu 100,-Kč/m2? 3

4 3) Různé. a) Vzetí úvěru ve výši 3 mil. Kč. S problematikou seznámil přítomné pan starosta. Navrhuje, aby byl pověřen jednáním o podmínkách vzetí úvěru. - navrhuje, aby pan starosta vedl pouze předběžná jednání o úvěru. V případě realizace věcí, která jsou doposud v jednání, by neměl úvěr smysl, Čech - informoval veřejnost. Úvěr pouze v případě, že se městu nepovede realizovat odprodej nemovitosti č.p.306 (radnice) v k.ú. Vysoké nad Jizerou. Kdo souhlasí s tím, aby byl pan starosta pověřen předběžným jednáním o vzetí úvěru ve prospěch města ve výši 3 mil. Kč v případě, že nedojde k dohodě o zakoupení objektu č.p. 306 ve Vysokém nad Jizerou v termínu do ? b) Problematika realizace finanční půjčky od fyzické osoby. S problematikou seznámil přítomné pan starosta. Situace se dle jeho mínění podstatně změnil z důvodu náhlého úmrtí ing. J. Láta, který se podstatnou měrou podílel na jednáních. Ing. Rajnochová by byla ochotna zapůjčit městu 1 mil.kč na základě zástavní smlouvy na objekt č.p.306 ve Vysokém nad Jizerou s tím, že by měla zájem o následné zakoupení objektu č.p.306 ve Vysokém nad Jizerou v případě splnění požadavků, které by město mělo realizovat před sepsáním KS (realizace VB přístupu a příjezdu k objektu, nájemníci aj.). Matura - případnou půjčku navrhuje podmínit smluvním závazkem k odkoupení nemovitostí č.p. 306 ve Vysokém nad Jizerou. Bez tohoto opatření by byl zástavou zablokován odprodej nemovitosti č.p Hanuš - s půjčkou vyčkat do uzavření jednání o přímém odprodeji nemovitosti č.p. 306 v k.ú. Vysoké nad Jizerou, Vodseďálek - nejednat o půjčce, ale o odprodeji č.p.306, Kdo souhlasí s tím, aby byl pan starosta pověřen při jednání s ing. Rajnochovou o problematice přímého odprodeje nemovitosti z majetku města č.p. 306? Nabídku půjčky a zástavu objektu č.p. 306 prozatím nerealizovat. 4

5 c) Půjčka městu od ÚCHR a PCH ve Vysokém nad Jizerou. Město má předjednanou možnost výpůjčky ve výši 0,5 mil.kč. Hanuš - půjčka by přicházela do úvahy až v případě, že nebude realizován přímý odprodej č.p.306 ve Vysokém nad Jizerou,.. Kdo souhlasí s tím, aby byla přijata od ÚCHR a PCH ve Vysokém nad Jizerou krátkodobá, návratná finanční půjčka ve výši 0,5 mil.kč? Výpůjčka bude realizována až po zkrachování jednání o přímém odprodeji nemovitosti p.č. 306 ve Vysokém nad Jizerou. Jednáním pověřen pan starosta. d) Dopis ředitelky MŠ ve Vysokém nad Jizerou. Matura - navrhuje, aby příspěvkovým organizacím města a tudíž i ředitelce MŠ bylo sděleno, že peníze nedostanou a žádné prolézačky si kupovat nebudou neboť město si bude muset samo půjčit peníze. Příspěvkové organizace MŠ a ZŠ dostanou peníze pouze na nejnutnější potřeby zabezpečující provoz. Navrhuje odsouhlasit takové změny rozpočtu, které budou ošetřovat čerpání finančních prostředků pro PO a ostatní zařízení pouze v rozsahu nezbytného zabezpečení provozu. Kdo souhlasí s omezením čerpání finančních prostředků města příspěvkovými organizacemi města /MŠ a ZŠ/ ve smyslu návrhu pana starosty, tj. čerpat pouze na nejnutnější zabezpečení provozu zařízení? e) Problematika pronajmu nebytových prostor v objektu bývalé ČS a.s. ve Vysokém nad Jizerou (prostory bývalé exp.) S problematikou seznámil přítomné pan starosta. O pronájmu je dle informací pana starosty rozhodnuto. Prostory budou pronajaty panu G. Havlovi. Problematika spočívá ve vyřešení využití inventáře bývalé exp. ČS a. s. Pan G. Havel navrhuje městu, že inventář (skříně, pulty) odkoupí za ,-Kč. - navrhuje, aby byl odprodej věcí movitých, vybavení bývalé exp. ČS a.s. ve Vysokém nad Jizerou, zveřejněn po dobu 15 dnů,. Kdo souhlasí s tím, aby město Vysoké nad Jizerou zveřejnilo záměr odprodat ze svého majetku věci movité, zařízení a vybavení exp. bývalé ČS a.s. ve Vysokém nad Jizerou? 5

6 4) Diskuse. Zdena Machačková - vznesla dotaz, kde bude informační středisko a jak bylo naloženo s odsouhlasenou dotací na něj, Matura - městské informační středisko padlo. Dotace nebyla využita. Informační středisko (privátní) má záměr vybudovat v pronajatých prostorách bývalé ČS a.s. ve Vysokém nad Jizerou pan G.Havel. 5) Usnesení, závěr. Jednání bylo ukončeno v hod. Zápis vyhotoven a vyvěšen dne Vypracoval: Ing. Jiří Bartoš Ověřovatelé zápisu: Ing.Ivan Hanuš Bedřich Čech 6

Program jednání a orgány 5. zasedání ZM byly odsouhlaseny bez připomínek.

Program jednání a orgány 5. zasedání ZM byly odsouhlaseny bez připomínek. Z á p i s Z 5. zasedání městského zastupitelstva ve Vysokém nad Jizerou, konaného dne 19.2.2007 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou Přítomni: viz listina přítomných. Přítomno: 9 zastupitelů

Více

ROZPRAVA: Matura-navrhuje, aby předmětné pozemky byly nadále inzerovány k odprodeji (Větrník, internet apod.)

ROZPRAVA: Matura-navrhuje, aby předmětné pozemky byly nadále inzerovány k odprodeji (Větrník, internet apod.) Z á p i s Z 19. zasedání městského zastupitelstva ve Vysokém nad Jizerou, konaného dne 16.5.2005 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou Přítomni: viz listina přítomných Přítomno 7 zastupitelů

Více

Z á p i s. 1/Hospodaření města za rok 2004 2/Rozpočet města na rok 2005 3/Pozemky 4/Obecně závazné vyhlášky 5/Různé 6/Diskuse 7/Usnesení,závěr

Z á p i s. 1/Hospodaření města za rok 2004 2/Rozpočet města na rok 2005 3/Pozemky 4/Obecně závazné vyhlášky 5/Různé 6/Diskuse 7/Usnesení,závěr Z á p i s ze 17. zasedání městského zastupitelstva ve Vysokém nad Jizerou, konaného dne 28.2.2005 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou Přítomni: viz.listina přítomných. Přítomno 9 zastupitelů

Více

Zápis z I. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 18. listopadu 2014, od 17,00 hodin

Zápis z I. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 18. listopadu 2014, od 17,00 hodin Zápis z I. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 18. listopadu 2014, od 17,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Z XVII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 21. PROSINCE 2004

ZÁPIS A USNESENÍ Z XVII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 21. PROSINCE 2004 ZÁPIS A USNESENÍ Z XVII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 21. PROSINCE 2004 Přítomni: viz prezenční listina Jednání zahájil a řídil starosta obce Ing. Jaroslav KREML v 17. hod. s konstatováním

Více

Zápis. Praha Vinoř, č.j. 984/2014

Zápis. Praha Vinoř, č.j. 984/2014 Praha Vinoř, č.j. 984/2014 Zápis z 33.zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Vinoř, konaného dne 26.6.2014 v 18.00 hodin v Chaltické ulici č.p. 539, Praha-Vinoř s tímto navrženým programem: Program zasedání

Více

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 28. února 2005 od 16 do 19 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 28. února 2005 od 16 do 19 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci Zápis z 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 28. února 2005 od 16 do 19 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci Přítomno: Omluveni: - 25 členů ZM, 10 vedoucích odborů MěÚ, 11

Více

Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích.

Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. omluven Přítomni zastupitelé: Romana Adamcová, Mgr.

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Ing. Šimůnek Jan, Hruška Jan, Tichý Roman, Ing.

Více

ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ ze dne 14.12. 2011

ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ ze dne 14.12. 2011 ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ ze dne 14.12. 2011 Přítomni: František Zvolský, František Fiala, Vladimír Hatala, Pavel Škvor, Jana Černá, Ing. Radek Dvořák, Tomáš Velebil, Miloš Pilát, Jiří

Více

Zápis. z 21. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 15. května 2013 v malém sále Záložny v Rousínově

Zápis. z 21. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 15. května 2013 v malém sále Záložny v Rousínově Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 15. května 2013 v malém sále Záložny v Rousínově Přítomno: 11 zastupitelů Omluveni: Zdeněk Chromý, Václav Malý, Gabriela Malá K zápisu je

Více

Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Láz. konaného 4. 3. 2015 od 18 hod

Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Láz. konaného 4. 3. 2015 od 18 hod Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 4. 3. 2015 od 18 hod Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Láz (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 41. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 07.04.2010 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 07.04.2010 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 07.04.2010 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Karlová, Matoušek, Stehlík Omluveni: Zapisovatel : Jana

Více

Z á p i s z 23. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.1.2010.

Z á p i s z 23. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.1.2010. Z á p i s z 23. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.1.2010. Počet přítomných členů zastupitelstva města : 12 Přizváni: p. Piskač, Ing. Adámek, Mgr. Berit, Ing. Smrčka - MÚ

Více

Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č. p. 1, 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín

Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č. p. 1, 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č. p. 1, 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. 2/2011 z 2. veřejného jednání Zastupitelstva města Týnec nad Labem, konaného dne 27. 1. 2011 od 17.30 hodin

Více

Zápis č. 14-08 z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 27. 8. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 14-08 z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 27. 8. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 14-08 z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 27. 8. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Mgr.

Více

Zasedání zastupitelstva obce Žďár nad Metují

Zasedání zastupitelstva obce Žďár nad Metují Zasedání zastupitelstva obce Žďár nad Metují Číslo: 1/2012 Datum: 10.2.2012 Přítomni: 7 členů ZO, Mgr. Michal Bureš dorazil na jednání zastupitelstva se zpožděním do hlasování se zapojil od bodu 3 programu.

Více

Zápis z 22. zasedání zastupitelstva obce Křepice, okr. Břeclav konaného dne 19. 3. 2010

Zápis z 22. zasedání zastupitelstva obce Křepice, okr. Břeclav konaného dne 19. 3. 2010 1 Zápis z 22. zasedání zastupitelstva obce Křepice, okr. Břeclav konaného dne 19. 3. 2010 Přítomni: p. Maťa, RNDr. Fiala, Mgr. Fialová, p. Hlaváček, Ing. Kovařík, Ing. Koždoň, p. Příkazský, paní Rozkydalová,

Více

Zápis č. 6/2006 ze zasedání Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí, konaného v pondělí 26. června 2006 v sále SK Rabštejn v Kostelci nad Orlicí.

Zápis č. 6/2006 ze zasedání Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí, konaného v pondělí 26. června 2006 v sále SK Rabštejn v Kostelci nad Orlicí. Zápis č. 6/2006 ze zasedání Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí, konaného v pondělí 26. června 2006 v sále SK Rabštejn v Kostelci nad Orlicí. Přítomno: Omluveni: 15 členů (2 členové zastupitelstva

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

ZÁPIS z 25. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 13.7.2010

ZÁPIS z 25. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 13.7.2010 ZÁPIS z 25. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 13.7.2010 Místo konání: Přítomno : Omluven: Nepřítomen: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 18 zastupitelů dle prezenční listiny Ing. D.

Více

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS Pro schválení zápisu ZÁPIS z jednání Řádné zasedání rady města RM 111 (ve volebním období 11. zasedání), ze dne 19.3.2007 - kancelář starosty od 150000 Účast na jednání RM 111 1 Mgr. Bronislava Malijovská

Více

Zápis. z 10. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 13. února 2012 v malém sále Záložny v Rousínově

Zápis. z 10. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 13. února 2012 v malém sále Záložny v Rousínově Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 13. února 2012 v malém sále Záložny v Rousínově Přítomno: 15 zastupitelů K zápisu je přiložena presenční listina. Ověřovatelé: Gabriela

Více

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 5. 8. 2009

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 5. 8. 2009 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 5. 8. 2009 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 17:05 h zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Přítomni: Ing. Jaroslav Balhar, PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., Ing. Radek Březina, Jaroslav

Více

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Datum: 26.6.2014 Přítomní členové zastupitelstva: Ondřej Lejdar, Květa Štilcová, Ing. Lucie Bartošová, Martin Vočka, Martin Kühnel, Pavel Votoček Ing.

Více

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM,

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM, POZVÁNKA na 5. veřejné jednání Zastupitelstva města Litoměřic konané dne 1. 8. 2013 od 16:00 hod.v kongresovém sále Gotického hradu v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68 Program: I. Zahájení, jmenování

Více

ZÁPIS z 19. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.9.2009

ZÁPIS z 19. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.9.2009 ZÁPIS z 19. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.9.2009 Místo konání: Přítomno : Omluveni: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 17 zastupitelů dle prezenční listiny Petr Volejník, Milada

Více

Z Á P I S. z 15. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 25.6.2013 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 14/324, Praha 9

Z Á P I S. z 15. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 25.6.2013 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 14/324, Praha 9 Z Á P I S z 15. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 25.6.2013 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 14/324, Praha 9 15. zasedání ZMČ se zúčastnilo : 31 členů Zastupitelstva

Více