Multimédia ve vzdělávání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Multimédia ve vzdělávání"

Transkript

1 Multimédia ve vzdělávání Ingrid, Nagyová 1, Aleš Oujezdský 2, David Grobelný 3 Abstrakt Výuka práce s multimédii má na Katedře informačních a komunikačních technologií Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě již svoji tradici. Studenti však měli původně možnost seznámit se pouze se zpracováváním obrazových informací. V současné době mají studenti v rámci multimediálních předmětů možnost získat znalosti a dovednosti ve všech oblastech v práci s obrazem, animacemi, zvukem i videem. Vzdělávací technologie představují nejenom technické prostředky, využitelné ve výuce, ale zahrnují i metody a postupy využitelné ve vzdělávacím procesu. Předmět Vzdělávací technologie jsme se proto v návaznosti na znalosti a dovednosti studentů v oblasti multimédií snažili koncipovat jako přípravu multimediální výukové jednotky. Příspěvek naznačuje teoretická východiska výuky předmětu Vzdělávací technologie a seznamuje s prvními zkušenostmi s touto výukou. Klíčová slova Multimédia, animace, zvuk, video, vzdělávání. 1 ÚVOD Multimédia se stávají neoddělitelnou součástí všech oblastí života a světa kolem nás. Kráčejíce tímto světem se snažíme vnímat a pozorovat vše svými smysly. Díváme se, nasloucháme, cítíme a hmatáme, čicháme apod. A právě multimédia nám svými vlastnostmi a možnostmi umožňují zachytit a následně zprostředkovat všechny tyto vjemy v pozdějším čase, na jiném místě, za jiným účelem. Naučili jsme se pracovat s digitální fotografií, používat multimediální elektronické učebnice, přehráváme filmy na DVD, využíváme všech multimediálních vlastností počítače. 1 RNDr. Ingrid Nagyová, Katedra informačních a komunikačních technologií, Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě, Ostrava 2 Ing. Aleš Oujezdský, Katedra informačních a komunikačních technologií, Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě, Ostrava 3 Ing. David Grobelný, Katedra informačních a komunikačních technologií, Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě, Ostrava

2 Multimédia úzce souvisí s digitální technikou. Digitální fotoaparáty, kamery, digitální videa, MP3 přehrávače a další a další technika je všude kolem nás a její vývoj jde velice rychle kupředu. S vývojem digitální techniky se vyvíjí i potřebný software vyvíjí se stále nové algoritmy pro kompresi digitálních dat, vznikají nové formáty a standardy, vyvíjí se nové programy pro zpracování obrazu, zvuku, videa apod. Naznačený vývoj má zpětně vliv na cenu multimédií a multimediálního vybavení, které se tak stává stále dostupnějším a dostává do domácností i do škol. V dnešní době je zcela nezbytné umět s těmito technickými a programovými prostředky zacházet. Uživatelé těchto prostředků musí mít v povědomí základní parametry digitální techniky, způsob a možnosti jejího nastavení, formáty ukládání digitálního zvuku, videa a obrazu. Potřebují znát vhodný software pro práci s jednotlivými zdroji médií a umět jej nastavit a efektivně využívat. Tyto znalosti mohou následně uplatnit při vytváření multimediálních děl. Pokusíme se stručně naznačit, jakým způsobem probíhá výuka práce s multimédií u studentů Pedagogické fakulty OU. Jak již bylo naznačeno, není smyslem této výuky pouze seznámení studentů s multimédii, ale také snaha naučit je efektivně využívat počítač při tvorbě a zpracování multimediálních projektů a ukázat jim, že tato práce může být zábavou a potěšením. Protože se jedná o studenty, budoucí učitele, snažíme se v další návaznosti vést studenty k využívání multimédií v oblasti vzdělávání k tvorbě projektů využitelných ve výuce, jako i k přímé přípravě na výuku. 2 TÉMATA VÝUKY Pokud chceme vyučovat práci s multimédií, je nutné nejprve věnovat pozornost samostatně jednotlivým dílčím oblastem (obrazu, animacím, zvuku, videu apod.). Rozsah získaných znalostí pak tvoří jednotlivé části, které vhodným vzájemným propojením vytvoří souhrn potřebných znalostí a dovedností. Výuka v oblasti multimédií je rozdělena do třech semestrů: v prvním semestru se vyučují základní předměty Zvuk a počítač a Digitální fotografie; ve druhém semestru se vyučují předměty Video na počítači a Tvorba animací; ve třetím semestru se vyučuje Tvorba multimediálních aplikací. Všechny získané dovednosti a znalosti využije student při tvorbě závěrečného multimediálního projektu.

3 2.1 Zvuk a počítač Software: CDex, Audacity, Anvil Studio vše volně dostupné. Hardware: zvuková zařízení připojitelná k počítači mixážní pult, mikrofon, sluchátka. Studenti se naučí vytvářet (nahrávat) a zpracovávat zvukové soubory, upravovat je pomocí různých efektů, pracovat ve vícekanálovém editoru a mixovat výsledné zvukové stopy. Seznámí se s prací s 3D zvukem, vytvářejí 3D audio díla s využitím 5.1 aparatury. Dále vytváří rozhlasovou relaci a vyzkouší si také přípravu a realizaci karaoke show. Důraz je kladen na znalost současných audio formátů, které využívá moderní audio technika. V teoretické rovině se studenti naučí, jak se zvukové signály převádí z analogové formy do digitální. Seznámí se s principy ztrátových kompresí zvuku (MP3,OGG, AC3 apod.) a také s možnostmi bezeztrátových kompresí zvuku (flac, wave pack apod.), které mají v dnešní době při využívání kolmého zápisu na disk své opodstatnění. 2.2 Digitální fotografie Software: Gimp, Inkscape vše volně dostupné. Hardware: digitální fotoaparát. Jednotlivá témata výuky se skládají z dílčích úkonů v průběhu celého semestru. Při pořizování digitálních snímků se studenti naučí pracovat s digitálním fotoaparátem, zvládnou základní principy stavby a kompozice obrazu. Při řešení konkrétních úkolů si prakticky procvičí úpravu fotografií na počítači a naučí se využívat speciální efekty. V rámci kurzu vytvoří celou řadu vizuálních děl. V teoretické části studenti získají znalosti o rastrové a vektorové grafice, o způsobech komprese obrázků a vhodnosti použití různých formátů grafických souborů z hlediska transparentnosti barev a zachování informace v obrazu (JPG, PNG, GIF, BMP, TIFF). Na závěr semestru studenti zpracují ve skupině rozsáhlejší projekt ve formě moderní pohádky nebo příběhu, kde využijí všechny získané dovednosti. (Oujezdský, 2006) 2.3 Tvorba animací Software: Animation Shop, Windows Movie Maker, Gimp, Imagine. Hardware: skener, digitální fotoaparát, mikrofon. Při tvorbě animací studenti pracují s nabytými znalostmi, které získali při práci se zvukem a digitálním obrazem. Naučí se vytvářet jednoduché animace bez použití zvuku, ale i

4 složitější projekty se scénářem a zapojením zvukových efektů. Animace mohou studenti následně použít do nejrůznějších projektů zaměřených do oblasti vzdělávání. 2.4 Video na počítači Software: Pinnacle Studio, DScaler, Windows Movie Maker. Hardware: digitální videokamera, střižna. Studenti se naučí základním pravidlům pro vytváření video pořadů od námětu, přes scénář, vlastní filmování, až po zpracování video-sekvencí na počítači. Seznámí se také s pokročilými technikami zpracování videa, jako je klíčování obrazu či obraz v obraze. Náplní teoretické části je rozdělení kamer, využívání různých standardů (MPEG2, MPEG4), seznámení se s různými video kontejnery (avi, matroska) až po znalosti z oblastí kodeků (DivX, Xvid apod.). 2.5 Tvorba multimediálních aplikací Se získanými znalostmi se můžou studenti pustit do rozsáhlého multimediálního projektu. Studenti pracují v týmu, ve kterém si přidělují jednotlivé role a snaží se efektivně organizovat lidskou práci s cílem optimálního využití času a dosažení maximální kvality multimediálního projektu. Důraz je kladen nejen na kvalitu jednotlivých multimediálních objektů, ale také na jejich obsahovou stránku. Projekt se vyvíjí od námětu, scénáře až k vlastní realizaci. 3 MULTIMÉDIA VE VZDĚLÁVÁNÍ Po zvládnutí práce s multimédii, využívají studenti získané znalosti a dovednosti k přímé přípravě výuky. Jedná se totiž zejména o studenty pedagogické fakulty, kteří se připravují na své budoucí působení na školách všech stupňů jako učitelé nebo jako koordinátoři ICT. Studenti se nejprve seznámí s možnými koncepcemi výuky pomocí počítače (Nagyová, 2006): Behavioristický model a teorie programového učení počítač se zde uplatní jako neúnavný generátor příkladů z násobilky, vyjmenovaných slov apod. Kognitivní model počítač jako zdroj informace prostředek na její zpracování. Konstruktivistický model počítač jako prostředek pro simulaci a modelování pojmů, vztahů a souvislostí ve výukových prostředích. Studující si pak v interakci s vytvořeným prostředím konstruuje své znalosti a dovednosti. Z pedagogiky dále studenti znají základní členění výukové jednotky (vyučovací hodiny) na jednotlivé fáze (Kurelová, 1999):

5 Motivační fáze představuje psychickou přípravu na učení, motivace k učení. Expoziční fáze osvojování si učiva, získávání nových vědomostí, dovedností a návyků, rozvoj zájmů a schopností, vytváření představ a pojmů, rozvoj poznávacích procesů (vnímání, pozornosti, paměti, fantazie, myšlení, tvořivosti apod.). Fixační fáze upevňování a prohlubování osvojovaných vědomostí, dovedností a návyků, používání osvojených poznatků a činností. Diagnostická fáze kontrola, hodnocení a klasifikace, prověřování výkonů studenta. Aplikační fáze aplikace a používání získaných vědomostí a dovedností v praxi. V rámci předmětu Vzdělávací technologie se pak studenti snaží o realizaci jedné výukové jednotky pomocí počítače s maximálním využitím multimediálních prostředků. Pro motivační fázi výuky připravují interaktivní výuková prostředí motivující studující k dalšímu studiu. Výukové prostředí je koncipováno jako výuková hra nebo zajímavá multimediální prezentace. Důraz je kladen na uplatnění konstruktivistických prvků. Pro expoziční fázi výuky studenti připravují výukový materiál v textové formě vhodně doplněný animacemi a video ukázkami. Fixační fáze pak představuje návrh a definici příkladů a úkolů k dalšímu procvičení. Příprava a zpracování této fáze výuky je pro studenty náročná zejména proto, že úkoly musí nejenom vymyslet, ale také vypracovat jejich vzorová řešení. Zde opět uplatňují znalosti z oblasti multimédii vytváří animace a videa, která vhodně doplňují zvukem. Diagnostická a aplikační fáze je z hlediska přípravy do výuky jednodušší studenti pouze navrhují jednoduchý test a promýšlí příklady praktického využití probíraného učiva. 4 ZÁVĚR Naznačenou koncepci výuky práce s multimédii a využití získaných znalostí a dovedností při přípravě a realizaci výuky znázorňuje obrázek 1. Je jistě nepochybné, že multimédia se budou dále vyvíjet, a to jak technické, tak i programové prostředky potřebné pro práci s multimédii. Na druhé straně je nepochybné, že v oblasti možností a způsobů využití multimediálních prostředků v jednotlivých oblastech lidské činnosti lze očekávat vývoj ještě razantnější. Nejinak tomu bude i v oblasti vzdělávání. Předpokládáme proto, že naznačená koncepce výuky bude muset projít ještě mnoha změnami. Prozatím lze konstatovat, že se nám podařilo realizovat se studenty mnoho zajímavých a podnětných projektů a to jak obecně multimediálních, tak také projektů využitelných ve vzdělávacím procesu. Věříme, že tomu tak bude i nadále.

6 Obr. 1 Koncepce výuky LITERATURA Kurelová, M., Kantorková H., Kozelská, Z., Malach, J., Jurin, R.. PEDAGOGIKA II. Kapitoly z obecné didaktiky. Ostrava: Ostravská univerzita Ostrava, Pedagogická fakulta, 1999, s ISBN Nagyová, I. Praktické aplikace vzdělávacích technologií. Písemná práce k disertační zkoušce. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 2006 Oujezdský, A., Kostolányová, K. Audiovizuální prostředky. In Pedagogický software. České Budějovice: ISBN Nagyová, I. Oujezdský, A. Formy spolupráce ve výuce předmětu Vzdělávací technologie. In: Informatika XVII./ Svratka. Brno: Ústav informatiky PEF MZLU v Brně, 2006

VZDĚLÁVACÍ TECHNOLOGIE - NÁSTROJE

VZDĚLÁVACÍ TECHNOLOGIE - NÁSTROJE VZDĚLÁVACÍ TECHNOLOGIE - NÁSTROJE INGRID NAGYOVÁ CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, ZÁŘÍ 2013 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní osy: 7.2 Oblast podpory: 7.2.2 Vysokoškolské

Více

#1 Výukové objekty. http://www.jtie.upol.cz/clanky_3_2009/sehnalova.pdf. 1 Výukové objekty a jejich zdroje na Internetu.

#1 Výukové objekty. http://www.jtie.upol.cz/clanky_3_2009/sehnalova.pdf. 1 Výukové objekty a jejich zdroje na Internetu. Průvodka dokumentem Výukový software 2: - nadpisy tří úrovní (pomocí stylů Nadpis 1-3), před nimi je znak # - na začátku dokumentu je automatický obsah (#Obsah) - obrázky vynechány, zůstávají pouze původní

Více

Didaktické prostředky ve vzdělávání dospělých

Didaktické prostředky ve vzdělávání dospělých Projekt: Andragogika pro pedagogické pracovníky SŠ - COPT Kroměříž Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.03/02.0021 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Didaktické prostředky ve vzdělávání dospělých Střední škola - Centrum odborné

Více

1. Učební osnovy. 1.1. Informatika a informační a komunikační technologie. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

1. Učební osnovy. 1.1. Informatika a informační a komunikační technologie. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 1. Učební osnovy 1.1. Informatika a informační a komunikační technologie Charakteristika vzdělávací oblasti Oblast Informatika a informační a komunikační technologie (dále jen Informatika a ICT) na gymnáziu

Více

TVORBA E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ V PROSTŘEDÍ PROAUTHOR

TVORBA E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ V PROSTŘEDÍ PROAUTHOR TVORBA E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ V PROSTŘEDÍ PROAUTHOR Zdenka Kubištová, Zdeněk Pejsar Tvorba e-learningových kurzů v prostředí ProAuthor Ing. Zdenka Kubištová PaedDr. Zdeněk Pejsar,Ph.D. Tento projekt je

Více

Informatika a výpočetní technika

Informatika a výpočetní technika Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Informatika a výpočetní technika Charakteristika

Více

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího předmětu praktika z informatiky je podle

Více

Informační technologie

Informační technologie Doplněk ke školnímu vzdělávacímu programu Informační technologie (platné znění k 1. 9. 2009) Tento doplněk nabývá platnosti dne 1. 9. 2013 (počínaje prvním, druhým, třetím a čtvrtým ročníkem) Doplněk je

Více

Metodika výuky multimediálního vzdělávání odborných pracovníků Práce s webem

Metodika výuky multimediálního vzdělávání odborných pracovníků Práce s webem Metodika výuky multimediálního vzdělávání odborných pracovníků Práce s webem 1. blok Teorie tvorby www Základní technologie Vlastnosti různých softwarů Základy webové grafiky V prvním bloku se účastníci

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA VÝTVARNÉ KULTURY MEDIÁLNÍ VÝCHOVA JAKO MOŽNOST INTEGRACE VIZUÁLNÍCH A VERBÁLNÍCH VÝRAZOVÝCH PROSTŘEDKŮ DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Albrechtová Veronika

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra českého jazyka a literatury Diplomová práce Bc. Petra Chvatíková Obor: Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň základních škol a učitelství technické

Více

Možno hradit ze šablon projektu EU peníze školám!!

Možno hradit ze šablon projektu EU peníze školám!! Seznam ne/jazykových programů pro pedagogy (DVPP) s akreditací MŠMT Název vzdělávací akce Cílová skupina Hodinová dotace Počet účastníků Účastnický poplatek 1. Výuka anglického jazyka pro praxi 60 20 8

Více

5.3 Informační a komunikační technologie

5.3 Informační a komunikační technologie 5.3 Informační a komunikační technologie Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti získat

Více

VYUŽITÍ TÉMATU DIPLOMOVÉ PRÁCE V GEOGRAFICKÉM VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLE VE VAZBĚ NA RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

VYUŽITÍ TÉMATU DIPLOMOVÉ PRÁCE V GEOGRAFICKÉM VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLE VE VAZBĚ NA RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ VYUŽITÍ TÉMATU DIPLOMOVÉ PRÁCE V GEOGRAFICKÉM VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLE VE VAZBĚ NA RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Protože s odbornou geografií a kartografií současně studuji obor

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra technické a informační výchovy Diplomová práce Bc. Michal Malík Vyuţití sluţby Active Directory pro správu počítačové sítě ve škole Olomouc 2012

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Školní vzdělávací program IVT Gymnázium Strakonice, Máchova 174 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem

Více

ELEKTRONIZACE VE VZDĚLÁVÁNÍ, FENOMÉN SOUČASNÉ DOBY COMPUTERIZATION IN EDUCATION, PHENOMENON OF PRESENT TIME

ELEKTRONIZACE VE VZDĚLÁVÁNÍ, FENOMÉN SOUČASNÉ DOBY COMPUTERIZATION IN EDUCATION, PHENOMENON OF PRESENT TIME ELEKTRONIZACE VE VZDĚLÁVÁNÍ, FENOMÉN SOUČASNÉ DOBY COMPUTERIZATION IN EDUCATION, PHENOMENON OF PRESENT TIME Pavel Andres, Alena Vališová ČR Masarykův ústav vyšších studií, ČVUT v Praze E-mail: pavel.andres@muvs.cvut.cz,

Více

Moderní metody výuky v ekonomice. Ing. Veronika Vogeltanzová

Moderní metody výuky v ekonomice. Ing. Veronika Vogeltanzová Moderní metody výuky v ekonomice Ing. Veronika Vogeltanzová Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Abstrakt česky Moderní metody výuky vedou studenty k rozvíjení osobnosti a zkvalitnění výuky. Každý učitel

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ K PROCVIČOVÁNÍ GRAMATIKY PŘI VÝUCE ANGLICKÉHO JAZYKA

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ K PROCVIČOVÁNÍ GRAMATIKY PŘI VÝUCE ANGLICKÉHO JAZYKA Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra: ANGLICKÉHO JAZYKA Studijní program: UČITELSTVÍ PRO ZŠ Studijní obor: UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY VYUŽITÍ POČÍTAČŮ K PROCVIČOVÁNÍ

Více

Blok předmětů: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. Název předmětu: INFORMATIKA

Blok předmětů: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. Název předmětu: INFORMATIKA Blok předmětů: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Název předmětu: INFORMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Cílem vyučovacího předmětu Informatika je naplňování vzdělávacího obsahu stanoveného

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta. Katedra primární pedagogiky

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta. Katedra primární pedagogiky UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra primární pedagogiky VÝUKOVÉ METODY V HODINÁCH NĚMECKÉHO JAZYKA NA 1. STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Diplomová práce OLOMOUC 2012 Vedoucí diplomové práce

Více

Pedagogická Praxe. PhDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta

Pedagogická Praxe. PhDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Pedagogická Praxe PhDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na PedF Uk Praha

Více

INFORMÁTOR. č e r v e n 2 0 1 5

INFORMÁTOR. č e r v e n 2 0 1 5 INFORMÁTOR č e r v e n 2 0 1 5 region Nový Jičín Štefánikova 7/826, 741 11 Nový Jičín e-mail: dvpp@nj.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 014, fax: 595 538 001 1. Výzva MŠMT č. 56 Rozvoj čtenářské

Více

Volitelný modul. Využití ICT ve výuce na 1. stupni ZŠ

Volitelný modul. Využití ICT ve výuce na 1. stupni ZŠ Využití ICT ve výuce na 1. stupni ZŠ JSI 2004 Volitelný modul Autor: Mgr. Jaroslav Střeštík Děkuji za poskytnutí jednotlivých příspěvků: Mgr. Lenka Beniačová Mgr. Jaroslava Budíková Mgr. Marta Břehovská

Více

Koncepce rozvoje školy. Cíl koncepce. Dlouhodobý záměr na období 2010 2015 - strategické cíle

Koncepce rozvoje školy. Cíl koncepce. Dlouhodobý záměr na období 2010 2015 - strategické cíle Koncepce rozvoje školy Dlouhodobý záměr na období 2010 2015 - strategické cíle Cíl koncepce Cílem naší dlouhodobé koncepce je zefektivnění a zpřístupnění vzdělávacího procesu všem žákům na naší škole.

Více

ITALSKO-ČESKÁ ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIŘÍHO GUTHA-JARKOVSKÉHO

ITALSKO-ČESKÁ ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIŘÍHO GUTHA-JARKOVSKÉHO ITALSKO-ČESKÁ ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIŘÍHO GUTHA-JARKOVSKÉHO Milí rodiče, rádi bychom vám představili italsko-českou sekci naši Základní školy Jiřího Gutha- Jarkovského. Jedná se o základní školu, od první

Více

Školní vzdělávací program. Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm

Školní vzdělávací program. Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm Školní vzdělávací program Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm Elektronické zpracování informací Zpracování informací jako synonymum pro lepší poznání světa, dobrou

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Oldřich Lepil.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Oldřich Lepil. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů TEORIE A PRAXE TVORBY VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ Oldřich Lepil Olomouc 2010 Tento projekt je

Více

7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie

7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie 7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je vytvořen ze vzdělávacího oboru Informatika

Více

Volitelné předměty Informační a komunikační technologie

Volitelné předměty Informační a komunikační technologie Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Informační a komunikační technologie Informatika Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Informatika je

Více