Základní škola Nový Rychnov, Nový Rychnov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Nový Rychnov,394 04 Nový Rychnov"

Transkript

1 Základní škola Nový Rychnov, Nový Rychnov Růžena Matějů školní metodik prevence Marie Charvátová ředitelka ZŠ

2 Žádost o poskytnutí grantu Název projektu: TAJEMSTVÍ PLANETY MOBIDIUS X. aneb MOBIPRAXE V EKOKAPSE Zaměření projektů: Rozšíření skladby(projekt PATRON pro žáky 1. a 9. ročníku), posílení spolupráce učitel-žák, pokračování aktivit spol. pro rodiče a děti,pozitivní školní klima, prevence užívání návyk.látek,šikany apod. Žadatel: Adresa a telefon žadatele: Ředitel zařízení: Organizační složka nebo příspěvková organizace: Základní škola Nový Rychnov 170, okres Pelhřimov Nový Rychnov ZŠ Nový Rychnov 170, Nový Rychnov Tel Mgr. Marie Charvátová, ředitelka ZŠ Tel Příspěvková organizace Zřizovatel: Městys Nový Rychnov Nový Rychnov IČO: Bankovní spojení: Garant: Kvalifikace garanta: /0100 KB Pelhřimov Mgr. Růžena Matějů, učitelka ZŠ Tel Učitelka ČJ-OV, školní metodik prevence, abs. zážitkových kurzů, školení OPPP, dyslektická asistentka, koordinátor ŠVP, kineziolog. kurz Supervizor: Miluše Roubalová, ředitelka MŠ Tel MŠ Doba trvání projektu: od: leden 2012 do:

3 Příloha popis projektu ZŠ v Novém Rychnově je škola venkovského typu, kterou v současné době navštěvuje 115 ţáků. Na škole je zpracován MPP ( školní preventivní strategie) Křiţovatky zaměřený na minimalizaci rizikového chování ţáků (záškoláctví, agresivita, šikana, kouření, poţívání alkoholu a návykových látek). V rámci MPP jsme jiţ devátý rok realizovali projekt TAJEMSTVÍ PLANETY MOBIDIUS (Mobilka mezi dětmi, Mobilka a tradice, Kdyţ nevíte co by, pojďte s námi mobi, Mobilka mezi indiány, Mobiletem světem, Mobizvíře v kaţdé škvíře, Copak mají na práci Mobilka a praţáci, Proměny mobiroku na kaţdém mobikroku a Mobi- je naše hobby). Na projekty byly v roce poskytnuty dotace, v roce 2010 a 2011 byly projekty realizovány bez finanční dotace pouze na náklady ZŠ. Na tyto projekty bychom chtěli v roce 2012 navázat projektem zvaným TAJEMSTVÍ PLANETY MOBIDIUS X. aneb MOBIPRAXE V EKOKAPSE. 1. Úvod charakteristika realizátora projektu Ţadatelem o poskytnutí grantu je ZŠ Nový Rychnov, garantem projektu je Mgr. Růţena Matějů, učitelka ZŠ, aprobace ČJ Ov, školní protidrogová koordinátora. Absolvovala: Záţitkový program Vzdělávání metodiků prevence na školách v okrese Pelhřimov (rozsah 42 hodin) Výcvikový program Pedagogové proti drogám (16 hodin) Kineziologický kurz Basic ONE BRAIN (2 stupně) Školení koordinátorů ŠVP (48 hodin) Účastní se školení a seminářů určených školním protidrogovým koordinátorům Účastní se školení OPPP Pelhřimov 2. Popis současného stavu Základní škola v Novém Rychnově je škola venkovského typu plně organizovaná s ročníkem na I. stupni, ročníkem na II. stupni a dvěma odděleními školní druţiny. Zřizovatelem školy je Obec Nový Rychnov. Škola se nachází v klidném místě na okraji městyse, v jejím okolí je dostatek zeleně. Stav k byl 112 ţáků, ke ţáků. 3

4 Ve škole nebyl zatím zaznamenán ţádný přímý kontakt ţáků s drogami. Z různých besed a průzkumů však vyplývá, ţe několik ţáků jiţ bylo vystaveno tlaku ze strany vrstevníků a s drogou se setkali. Jednalo se většinou o marihuanu. Omezený počet ţáků mimo prostory školy kouří. Bylo zaznamenáno několik pokusů o šikanování slabších jedinců, které byly v zárodku podchyceny a vyřešeny. Celkově narůstá hrubost a vulgární vyjadřování jak chlapců,tak dívek. Zaráţející je rovněţ sledovanost nevhodných televizních filmů, ze kterých děti většinu hrubostí a vulgarismů přenášejí mezi sebe. Případné výchovné problémy a přestupky proti školnímu řádu řeší vedení školy spolu s výchovným poradcem, třídním učitelem, rodiči, podle potřeby konzultuje s PaedDr. Martínkem z OPPP Pelhřimov. V loňském roce proběhla na škole řada zdařilých mobiakcí, o nichţ je pořizována fotodokumentace. 3. Zdůvodnění projektu Projekt Tajemství planety Mobidius pokračuje na škole jiţ desátým rokem. Hlas mimozemšťany Mobilky, netradiční přestávky i mobiakce se staly součástí školního ţivota, děti si je oblíbily, čekají na ně, ţáci 9. třídy se aktivně podílejí na zajišťování akcí. Velmi pozitivně hodnotím zapojení všech členů pedagogického sboru včetně vedení školy do mobiakcí, dále zvýšení účasti rodičů na akcích společných pro rodiče a děti, zapojení ţáků 9. třídy do přípravy a řízení akcí, spolupráci s úřadem městyse a částečnou medializaci akcí. Kladně hodnotím také spolupráci s MŠ (ředitelka MŠ byla supervizorem loňského projektu). V rámci projektu se uskutečnily besedy se ţáky a peer programy. Na škole pracují asistentky protidrogové koordinátory ţákyně 9. třídy, které se zúčastnily semináře v Hříběcí. Hodnocení realizace projektu je prováděno průběţně na besedách, anonymními dotazníky, o plnění projektu jsou informováni pedagogičtí pracovníci na pedagogických radách. 4. Cílové skupiny Ţáci I. stupně - projekt předpokládá zapojování ţáků do jednotlivých aktivit, usilování o zkvalitnění třídního kolektivu, posilování vztahu učitel-ţák, zlepšování komunikaci mezi ţáky Ţáci II. stupně projekt předpokládá nadále úzce spolupracovat se ţáky 9. třídy (mobideváťáci), vyuţívat jejich tvůrčích nápadů a iniciativy, vést starší ţáky k zodpovědnosti za své chování, 4

5 posilovat vztah učitel-ţák, zlepšovat komunikaci Ţáci 9. třídy - projekt předpokládá uskutečnit jednodenní společný záţitkový školní den ve dnech na Chaloupkách, jehoţ cílem je upevnění kolektivních vztahů, zvyšování psychické i fyzické odolnosti, překonání sebe sama, vedení k zodpovědnosti za druhé, práce ve skupinách realizovat PATRON VI. Rodiče projekt předpokládá i nadále pokračovat v akcích společných pro rodiče a děti a tím zvyšovat zájem rodičů o školní dění, usilovat o to, aby se rodiče stali pomocníky při zajišťování aktivit Pedagogičtí pracovníci - projekt předpokládá i nadále se zapojovat do mobiakcí a připravovat zábavné přestávky 5. Cíle projektu 1. Ovlivňovat pozitivní sociální klima na škole prostřednictvím netradičních aktivit Mobilky. 2. Podpořit ekologickou výchovu a ekoprojekty v obci. 3. Nadále zkvalitňovat spolupráci s rodiči, aby spojení kruhu škola dětem děti rodičům - rodiče škole bylo uţší a efektivnější. 4. I nadále zapojovat všechny pedagogy do mobiakcí, zapojit je do záţitkového výletu (kaţdý pedagog si připraví nějaký úkol, který děti budou na výletě plnit) 5. Netradiční aktivity i nadále medializovat a hledat sponzory. Průřezová témata Osobnostní a sociální výchova zvládání vlastního chování mezilidské vztahy, vztahy mezi spoluţáky spolupráce prvňáčků s deváťáky Výchova demokratického občana dodrţování stanovených pravidel Environmentální výchova uvědomování si podmínek ţivota a moţností jejich ohroţování 5

6 rozvíjení porozumění souvislostem v biosféře, vztahům člověka a prostředí a důsledkům lidských činností na prostředí Mediální výchova samostatné zapojení do mediální komunikace příspěvek do novin, nástěnka 6. Návrh časového harmonogramu Celý projekt na rok 2012 je zaměřen na ochranu přírody a ţivotního prostředí ve spojení s mobiakcemi pro děti, event. pro děti a rodiče. Kalendář ekodnů: kromě stanovených dnů si zvolíme vlastní dny rozvrţení do měsíců Kaţdý měsíc: vyhlásit netradiční přestávku zajistí jednotliví učitelé Leden Den sněhu v přírodě Únor Den stop Březen Den vody Světový den meteorologie Duben Den ptactva Den kamenů Den Země Jarní Šlapiáda doprava v přírodě dopravní olympiáda Stanoviště : Péče o dopravní prostředky (údrţba jízdního kola) zajistí p. uč. Srb Jezdíme v přírodě a na silnici (chování cyklistů na silnici) tř.učitelé Jízda zručnosti zajistí p. uč. Srb + pomocníci z 9. třídy Teorie na silnici zajistí pí uč. Červená Květen Mezinárodní den biologické rozmanitosti Evropský den národních parků Den motýlů Den otvírání studánek Den matek akce pro rodiče a děti - kulturní program děláme radost maminkám 6

7 - aktivita pro rodiče a děti zasaď si rostlinku pro radost se svou maminkou Patronátní den pro ţáky 1. a 9. třídy Datum konání: květen 2011 Místo konání základna DDM Chaloupky Účastníci ţáci 1. a 9. třídy, třídní učitel 1. a 9. třídy, pí uč. Matějů Na akci bude vypracován miniprojekt, s podrobným časovým harmonogramem. V loňském školním roce byl realizován patronátní den Putování s kocourkem Modroočkem. Červen Den dětí a mobipouť plnění netradičních disciplin zajistí učitelé (např. chytání lahví do lasa, hod na terč, závody v plíţení, tanec s míčkem, skoky v pytlích apod,) Za splnění úkolu dostanou ţáci mobipeníze, za které si mohou vybrat odměny. S organizací pomohou ţáci 9. třídy. Oslovení sponzorů. Pro ţáky 2. stupně budou připravena netradiční stanoviště: Biopotraviny Vyhoď do koše, co nám škodí Relaxace v přírodě Svět drog Nepřítel alkohol Světový den ţivotního prostředí Den květů Mezinárodní den boje proti drogám Světový den rybářství Novorychnovské trhy Den boje proti drogám výtvarná soutěţ na PC - doplnit o šikanu (MIŠ) Září Den listů Podzimní Šlapiáda Říjen Den zvířat

8 Mezinárodní den za omezení přírodních katastrof Den původních odrůd jablek Lampiáda (akce pro rodiče a děti + spoluúčast MŠ) Listopad Den proti drogám Prosinec Mobivánoce - tradiční Mobivánoce a výroba vánočního dárku spolu s rodičem zajistí všichni učitelé, vedoucí pí uč. Červená Během roku se uskuteční se ţáky besedy na téma: Jak čelit negativnímu vlivu vrstevníků Poradíme si se stresem dramat. etudy Ţivot bez drog - vyuţití volného času Umíme ţít bez drog, jak odmítnout drogu Help linky, Linky bezpečí, dětská krizová centra Řešení krizových situací Zdravý ţivotní styl Já a lidé kolem mne Ochrana proti stresu. Duševní hygiena. Umíme relaxovat? Návykové a léčivé látky Nebezpečí při komunikaci s cizími lidmi Komunikativní hry Ochrana zdraví, zátěţové situace Ochrana ţivotního prostředí Beseda s pracovníkem OPPP Besedy zajistí jednotliví učitelé. Moţno vyuţít videokazety a CD ROMy s výchovnými programy Akce naplánované na jednotlivé měsíce je moţné přesunout a upravit podle počasí, finančního zajištění, volného času pedagogů a rodičů. 7. Způsob zjišťování efektivity besedy se ţáky a rodiči, anonymní dotazníky, ankety hodnocení pedagogickými pracovníky videonahrávky, fotodokumentace kronika 8

9 9

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZBOROVICE, okres Kroměříž, příspěvková organizace Sokolská 211, 768 32 Zborovice, tel. 573 369 102, mobil 606 624 119, IČO 70 839 425, www.zszborovice.cz, reditel@zszborovice.cz Minimální

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM v oblasti sociálně patologických jevů školní rok 2012-2013 Základní škola a Mateřská škola RADNICE příspěvková organizace Sídliště 591 338 28 Radnice Zpracovala: Mgr. Jana

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok 2010/2011 Zpracovala: Mgr. Marie Havelková Úvod Minimálně preventivní program (dále jen

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2007/2008 Základní škola T.G.Masaryka Otrokovice příspěvková organizace 2 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 zpracována dle 10 odst. 3, 12

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015. Jsme na jedné lodi. Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015. Jsme na jedné lodi. Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015 Jsme na jedné lodi Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice Obsah: 1. Současný stav problematiky.. 3 2. Personální zajištění prevence...

Více

Minimální program prevence rizikového chování 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Velemín, okres Litoměřice

Minimální program prevence rizikového chování 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Velemín, okres Litoměřice Minimální program prevence rizikového chování 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Velemín, okres Litoměřice 1 Obsah 1) Úvod... 4 2) Současný stav... 4 3) Personální zajištění prevence... 9 4) Cíle

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008 / 2009 Základní škola a Mateřská škola Masarykovy sady 104 Český Těšín okres Karviná 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání..14

Více

Základní škola speciální Lanškroun, Olbrachtova 206 Olbrachtova 206, 563 01 Lanškroun, tel.:465 322 732, e-mail: zsspla@gmail.com, IČO:708 45 361

Základní škola speciální Lanškroun, Olbrachtova 206 Olbrachtova 206, 563 01 Lanškroun, tel.:465 322 732, e-mail: zsspla@gmail.com, IČO:708 45 361 Základní škola speciální Lanškroun, Olbrachtova 206 Olbrachtova 206, 563 01 Lanškroun, tel.:465 322 732, e-mail: zsspla@gmail.com, IČO:708 45 361 Minimální preventivní program 2012-2013 Vychází z preventivních

Více

Program školy podporující zdraví pro ZŠ Těšany

Program školy podporující zdraví pro ZŠ Těšany Program školy podporující zdraví pro ZŠ Těšany Zdraví pro život Základní škola a mateřská škola Těšany, okres Brno-venkov, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TĚŠANY 305-1 - Obsah 1. Identifikační údaje.

Více

Minimální preventivní program Školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program Školní rok 2014/2015 Základní škola Ţatec, Komenského alej 749 www.komenacek.cz Minimální preventivní program Školní rok 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Kamila Rodová Garant: ředitel školy Mgr. Zdeněk Srp Obsah Úvod Charakteristika

Více

e-mail: zsvernerice@volny.cz č. účtu 925864239/0800 Školní preventivní program Zdravý životní styl Školní rok 2014-2015

e-mail: zsvernerice@volny.cz č. účtu 925864239/0800 Školní preventivní program Zdravý životní styl Školní rok 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice Tel: 412 559 063 IČ: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz č. účtu 925864239/0800 Školní preventivní program Zdravý životní

Více

Minimální preventivní program Prevence sociálně neţádoucích jevů

Minimální preventivní program Prevence sociálně neţádoucích jevů Základní škola Brandýs n. L. St. Boleslav, Palachova 337, okres Praha - východ Minimální preventivní program Prevence sociálně neţádoucích jevů Školní rok 2012/2013 Leden 2013 Zpracovala: Mgr. Lenka Konrádová

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program školní rok 2010 2011 Název programu : JÁ A LIDÉ KOLEM MNE Základní škola Jirkov Budovatelů 1563 Jirkov 43111 okr.chomutov Ředitel školy : Mgr. Miloš Rousek e-mail : reditel@1zsjirkov

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Škola pro všechny MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Veronika Procházková, školní metodička prevence OBSAH Minimální preventivní program... 2 Charakteristika školy...

Více

Škola pro všechny MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Škola pro všechny MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Škola pro všechny MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Zuzana Valová OBSAH Minimální preventivní program... 2 Charakteristika školy... 3 Cíle MPP... 4 Preventivní témata...

Více

Základní školy LIPENEC

Základní školy LIPENEC VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy LIPENEC 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Markéta Loulová, ředitelka školy 1 2 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole Název školy Zřizovatel školy Charakteristika školy

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2013 / 2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM, KARLA IV. 1024/19 příspěvková organizace tel: 475 531 139 www.zskarlaiv.cz E-mail : zsul.karlaiv@seznam.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2013 / 2014 Vypracovala:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠaMŠ/GR/729/2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program Základní školy a Mateřské školy Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Obsah 1. Identifikační

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ A MŠ PŘI NEMOCNICI, KADAŇ

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ A MŠ PŘI NEMOCNICI, KADAŇ MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ A MŠ PŘI NEMOCNICI, KADAŇ Školní rok: 2012/2013 Vypracovala: Mgr. Martina Smiljeková 1 1. Charakteristika Naše škola je menší základní školou. Celkový počet ţáků je v současnosti

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola, Loděnice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Nikola Vykydalová školní metodik prevence rizikového chování 1. Úvod Minimální preventivní

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola praktická a základní škola speciální Mělník, příspěvková organizace Seifertova 179, Mělník Školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program Motto: Škola bez drog, šikany a záškoláctví

Více

Základní škola Týnec nad Sázavou PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015

Základní škola Týnec nad Sázavou PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015 Základní škola Týnec nad Sázavou PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015 Předkladatel: Základní škola Týnec nad Sázavou Zodpovědná osoba: Mgr. Marvanová Eva (školní metodička prevence) Složení preventivního

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM QUO VADIS ZÁKLADNÍ ŠKOLA LITVÍNOVSKÁ 500 Školní rok: 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM QUO VADIS ZÁKLADNÍ ŠKOLA LITVÍNOVSKÁ 500 Školní rok: 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM QUO VADIS ZÁKLADNÍ ŠKOLA LITVÍNOVSKÁ 500 Školní rok: 2014/2015 Název a adresa školy, pro Základní škola Litvínovská 500, Litvínovská 500, 190 00

Více

Základní školy. Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2005/2006. Část I.

Základní školy. Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2005/2006. Část I. Základní školy Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2005/2006 Část I. a) Základní charakteristika školy Název právnické osoby vykonávající činnost školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 Základní škola T. G. Masaryka Otrokovice příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 zpracována dle 10 odst. 3, 12

Více

Obsah: Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku

Obsah: Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BLANSKO, SALMOVA 17 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2013/2014 Obsah: I. Základní údaje o škole II. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola pro ţáky se specifickými poruchami učení, Trutnov 3, Voletiny 1 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014-15 Vypracovala: Mgr. Dana Vondráčková školní metodik prevence Minimální preventivní program

Více

PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENCE, PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ A PROGRAM PROTI ŠIKANĚ PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENCE, PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ A PROGRAM PROTI ŠIKANĚ PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENCE, PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ A PROGRAM PROTI ŠIKANĚ PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ, KOMENSKÉHO NÁM. 35, OKRES PŘÍBRAM Žije-li dítě káráno, naučí se odsuzovat.

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Valašské Meziříčí, Ţerotínova 376, okres Vsetín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Kontakty: tel. 571 611 199 E-mail: zszerotinova@zszerotinova.cz Internet: www.zszerotinova.cz

Více

ZŠ Na Městečku 69, Stříbrná Skalice

ZŠ Na Městečku 69, Stříbrná Skalice Základní škola Stříbrná Skalice Na Městečku 69, 281 67 Stříbrná Skalice IČO: 70925259, tel.: 321 693 103, 739 455 077 Preventivní program ZŠ Na Městečku 69, Stříbrná Skalice Školní rok 2011/2012 Zpracovala:

Více