Příloha IV: Shrnutí Pravidel pro jednání v nejlepším zájmu klienta. 1. Introduction. 1. Úvod

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha IV: Shrnutí Pravidel pro jednání v nejlepším zájmu klienta. 1. Introduction. 1. Úvod"

Transkript

1 IV. Summary of the Policy to Act in the Best Interest of the Client IV. Shrnutí Pravidel pro jednání v nejlepším zájmu klienta 1. Introduction The Policy to Act in the Best Interest of the Client (hereinafter, the Policy ) is issued pursuant to, and reflects compliance with the Investment Services and Activities and Regulated Markets Law of 2007 (Law 144(I)/2007, as amended or replaced) ( the Law ) its directives and circulars issued thereof. This Policy is an adjunct to the Company s general obligation under the Law to take all reasonable steps to act in the best interest of its Clients when transmitting and/or placing orders to third party entities for execution, and to comply, in particular, with the principles set out in the above legislation when providing investment services. Pursuant tot the Law, the Company provides herein in this document a summary of the Policy. 2. Scope The purpose of this document is to set out the Company s approach in acting in the best interest of its Clients when transmitting orders received from the Clients to other entities for execution (Reception and Transmission Service) or when placing orders with other entities for execution that result from decisions to deal in financial instruments on behalf of the Client (under the Portfolio Management Service). It is note that this Policy applies when offering the investment services of Reception and Transmission of orders and Portfolio Management on a stand-alone basis, and not when providing the said services as part of the Automatic Orders Feature of the Company. For the later, please refer to paragraph 7 below. The Policy applies both to Retail and Professional Clients. 3. Transmission and/or Placing of Orders for Execution 1. Úvod Tato Pravidla pro jednání v nejlepším zájmu klienta (dále jen Pravidla ) jsou vydávána dodržována podle zákona o Investičních službách, činnostech a regulovaných trzích z roku 2007 (zákon č. 144(I)/2007, ve znění pozdějších předpisů), (dále jen Zákon ), směrnic a oběžníků vydaných na základě Zákona. Tato Pravidla jsou doplněním všeobecné zákonné povinnosti Společnosti přijmout všechna přiměřená opatření pro to, aby při předávání a/nebo zadávání příkazů třetím stranám k realizaci jednala v nejlepším zájmu svých Klientů a aby při poskytování investičních služeb především dodržovala zásady stanovené v rámci výše uvedené legislativy. V souladu se Zákonem Společnost v tomto dokumentu poskytuje shrnutí Pravidel. 2. Rozsah Účelem tohoto dokumentu je stanovit přístup Společnosti pro jednání v nejlepším zájmu Klientů Společnosti při předávání příkazů přijatých od Klientů jiným subjektům k realizaci (služba Příjem a zadávání) nebo při zadávání příkazů, které vyplývají z rozhodnutí obchodovat s určitými finančními nástroji jménem Klienta (na základě služby Správa portfolia), u jiných subjektů k realizaci. Tato Pravidla platí pro samostatnou nabídku investičních služeb Příjem a zadávání příkazů / Správa portfolia, nikoliv pro nabídku takovýchto služeb v rámci funkce Automatické příkazy Společnosti. Pro Automatické příkazy viz níže uvedený odstavec 7. Tato Pravidla platí pro Retailové i Profesionální Klienty. 3. Předávání a/nebo zadávání příkazů k realizaci 1

2 3.1. Execution Factors The Company shall take all reasonable steps to obtain the best possible results for its Clients taking into account the following factors when transmitting and/or placing orders to other entities for execution: price, costs, speed, likelihood of execution and settlement, size, market impact or any other consideration relevant to the execution of the order. The Company does not consider the aforementioned list of execution factors as exhaustive and the order in which the above factors are presented shall not be taken as priority factor Best Execution Criteria 3.1. Faktory pro realizaci Společnost je povinna přijmout všechna přiměřená opatření k tomu, aby pro své Klienty získala co nejlepší výsledky, přičemž je při zadávání/předávání příkazů jiným subjektům k realizaci nezbytné vzít v úvahu následující faktory: cena, náklady, rychlost, pravděpodobnost realizace a vyrovnání, velikost, tržní dopad nebo jakékoliv jiné faktory relevantní pro realizaci daného příkazu. Společnost nepovažuje výše uvedený seznam faktorů pro realizaci za vyčerpávající, přičemž pořadí, ve kterém jsou výše uvedené faktory uvedeny, nestanovuje jejich prioritu Nejlepší kritéria pro realizaci The Company shall determine the relative importance of the above execution factors by using its commercial judgment and experience in the light of the information available on the market and taking into account the below criteria: i. The characteristics of the Client including the categorization of the Client as Retail or Professional; ii. The characteristics of the Client order; iii. The characteristics of the Financial Instruments that are the subject of that order; iv. The characteristics of the execution venues to which that order can be directed. For retail Clients, the best possible result shall be determined in terms of the total consideration, representing the price of the Financial Instrument and the costs related to execution, which shall include all expenses incurred by the Client which are directly related to the execution of the order by the third party entity, including execution venue fees, clearing and settlement fees and any other fees paid to third parties involved in the execution of the order. 4. Client s Specific Instructions Whenever there is a specific instruction from or on behalf of a Client, the Company shall arrange to the extent possible for the execution of Společnost určí relativní důležitost výše uvedených faktorů pro realizaci na základě svého komerčního úsudku a svých zkušeností, a to ve světle informací o trhu a při zvážení níže uvedených kritérií: i. Charakteristika Klienta, včetně kategorizace Klienta tj. Retailový nebo Profesionální klient; 2 ii. iii. Charakteristika příkazu Klienta; Charakteristika Finančních nástrojů, které jsou předmětem daného příkazu; iv. Charakteristika příslušných míst pro realizaci, kam je možné příkaz směřovat. Pro Retailové klienty budou nejlepší možné výsledky určeny z hlediska celkové úhrady tedy ceny Finančního instrumentu a nákladů týkajících se realizace, což bude zahrnovat všechny náklady vynaložené Klientem, které se přímo týkají realizace daného příkazu třetí stranou, včetně případných poplatků místa realizace, poplatků za zúčtování/úhradu a jiných poplatků hrazených ve prospěch třetím stranám podílejícím se na realizaci příkazu. 4. Specifické pokyny Klienta Pokud existují specifické pokyny ze strany Klienta nebo jeho jménem, zajistí Společnost v maximálním možném rozsahu realizaci příkazu Klienta striktně v souladu s takovýmito specifickými pokyny. Je nezbytné vzít v úvahu, že příslušné pokyny mohou bránit Společnosti

3 the Client order strictly in accordance with the specific instruction. It is noted that the specific instruction may prevent the Company from taking the steps in the Policy to obtain the best possible result for the Client. Trading rules for specific markets or market conditions may prevent the Company from following certain of the Client's instructions. To the extent that a Client s instruction is not complete, the Company will determine any nonspecified components of the execution in accordance with this Policy or reject the instruction. 5. Execution Venues Execution Venues are the third party entities (other investment firms, other brokers, including the Brokers of the Client) to which the Orders are transmitted/placed for execution in the course of providing the investment services of Reception and Transmission of orders and Portfolio Management. When providing the investment services of Reception and Transmission of orders and Portfolio Management on a stand-alone basis (i.e. not part of Automatic Orders Feature of the Platform) then the Company shall notify the Client separately of the Execution Venues it shall use to transmit/place the respective orders, prior to the provision of the respective service. When providing the investment services of Reception and Transmission of orders and Portfolio Management as part of Automatic Orders Feature of the Platform, the Company shall use as Execution Venue the Broker of the Client that the Client specified (see also paragraph 7 below), as applicable. It is clarified that when the Client interferes in the characteristics of the Provider s Order when the Automatic Orders Feature is activated, the Company shall use as its Execution Venue the Client s Broker. It is further clarified that should the Client decide to deactivate the Automatic Orders Feature, his Open Positions will be closed at current prices and the Order shall still be executed via the Broker of the Client. v tom, aby přijala opatření uvedená v Pravidlech za účelem zajištění nejlepšího možného výsledku pro Klienta. Pravidla obchodování pro specifické trhy nebo tržní podmínky mohou Společnosti bránit v tom, aby určité pokyny Klienta dodržela. Pokud není pokyn Klienta úplný, Společnost určí jakékoliv nespecifikované složky realizace v souladu s těmito Pravidly, případně pokyn odmítne. 5. Místo realizace Místem realizace jsou třetí subjekty (jiné investiční firmy, jiní brokeři, včetně Brokerů Klienta), kterým jsou Příkazy předávány/zadávány k realizaci při poskytování investičních služeb Příjem a zadávání příkazů / Správa portfolia. Při samostatném poskytování investičních služeb Příjem a zadávání příkazů / Správa portfolia (tedy nikoliv v rámci funkce Platformy Automatické příkazy) je Společnost povinna zvlášť uvědomit Klienta o místech realizace, která bude využívat pro předávání/zadávání příslušných příkazů, a to ještě před samotným poskytnutím dané služby. Při poskytování investičních služeb Příjem a zadávání příkazů / Správa portfolia v rámci funkce Platformy Automatické příkazy bude Společnost využívat místo realizace Klientova Brokera, které Klient specifikoval (rovněž viz odstavec 7 níže). Pro vysvětlení: pokud Klient zasahuje do charakteristik příkazu Poskytovatele při aktivované funkce Automatické příkazy, Společnost využije místo realizace Klientova Brokera. Rovněž je nezbytné upozornit na skutečnost, že pokud se Klient rozhodne deaktivovat funkci Automatické příkazy, jeho Otevřené pozice budou uzavřeny při aktuálních cenách, nicméně Příkaz bude realizován prostřednictvím Brokera Klienta. 6. Monitorování a hodnocení Společnost bude pravidelně hodnotit zvolená místa realizace, aby se ujistila, že disponují vhodnými systémy pro realizaci. Zároveň bude hodnocení provedeno vždy, když dojde k podstatné změně, která ovlivňuje schopnost Společnosti i nadále konzistentně 3

4 6. Monitor and Review The Company will review periodically its choice of Execution Venues to ensure that they have appropriate execution arrangements. Furthermore, a review will also be carried out whenever a material change occurs that affects the ability of the Company to continue acting to the best possible result for its Clients on a consistent basis when collaborating with the execution venues included in this document. 7. Special notes for Automatic Orders Feature jednat tak, aby při spolupráci s místy pro realizaci obsaženými v tomto dokumentu zajistila nejlepší možný výsledek pro Klienty Společnosti. 7. Zvláštní ustanovení pro funkci Automatické příkazy V rámci funkce Automatické příkazy je Klient povinen specifikovat Brokera, kterému budou příslušné příkazy převáděny/u kterého budou příslušené příkazy zadávány k realizaci ze strany Společnosti. V tomto ohledu nebude Společnost povinna splnit faktory stanovené výše v odstavci 3, přičemž se má za to, že svou povinnost jednat v nejlepším zájmu Klienta splnila. As part of the Automatic Orders Feature, the Client is obliged to specify a Broker to which the respective orders will be transmitted/placed for execution from the Company. In this respect, the Company will not be obliged to comply with the factors specified in paragraph 3 above, and shall be considered that it has satisfied its obligation to act in the best interest of the Client. It is understood that the Broker will have its own trading and execution procedures, which may be altered from time to time, for example but not limited to its own costs and fees, its own Contract Specifications (required for each type of CFD Order for example Spread, Swaps, Lot Size, Initial Margin, Necessary Margin, Hedged Margin, the minimum level for placing Stop Loss, Take Profit and Limit Orders, daily financing charges, charges etc.), how Orders are executed its execution venues, Margin Requirements, funding requirements of CFDs, policy on Error Quotes (Spikes), Policy on Pip-Hunting, Policy on Snipers, events for termination etc. The Company does not have any control over the Brokers trading and execution procedures which apply when Orders/Instructions are generated from the Platform and thus the Company will not be liable for any damage, loss or any costs that arise from such trading and execution procedures of their Brokers. The Company uses all reasonable endeavors to allow the placing of Client Orders in the Automatic Orders mode without undue delay and immediately as close as possible to the Transactions concluded by the Provider. The Client acknowledges that Automatic Orders allow Má se za to, že Broker bude disponovat svými vlastními postupy pro obchodování a realizace, které se mohou příležitostně měnit. Toto může zejména zahrnovat vlastní náklady a poplatky Brokera, jeho vlastní smluvní specifikace (vyžadované pro jednotlivé typy CFD příkazů např. rozpětí, swapové body, velikost lotu, úvodní marže, nutná marže, zajištěná marže, minimální úroveň pro zadání stop příkazu pro prevenci ztrát, příkazy pro vybírání zisků a limity, denní poplatky za financování, poplatky, atd.), způsob realizace Příkazů v rámci míst realizace, požadavky na rozpětí, požadavky na financování CFD, pravidla pro chybné kotace, pravidla pro pip-hunting, pravidla pro sniping, události vedoucí k ukončení, atd. Společnost nemá žádnou kontrolu nad postupy Brokera pro obchodování a realizace, které se uplatní v případech, kdy jsou Příkazy/Pokyny generovány z Platformy, a proto Společnost neponese odpovědnost za žádné škody, ztráty nebo jakékoliv náklady, které z takovýchto postupů Brokera pro obchodování a realizace vyplynou. Společnost vynaloží maximální úsilí pro to, aby umožnila zadání Příkazů Klientů v rámci režimu Automatických příkazů bez zbytečného prodlení a co nejblíže k transakcím realizovaným ze strany Poskytovatele. Klient bere na vědomí, že Automatické příkazy pouze umožňují imitaci/zadávání opačných příkazů s ohledem na transakce Poskytovatele, a to v době, která přibližně odpovídá transakcím Poskytovatele. Kromě toho i přes přiměřené úsilí Společnosti Klient bere na vědomí, že může dojít k prodlení při zadávání/realizaci Příkazů z důvodů mimo kontrolu Společnosti, přičemž ani bezchybná 4

5 only imitating or taking the opposite direction of Provider s Transactions, in a time approximate to the Provider s transactions. In addition, despite the Company s reasonable efforts, the Client acknowledges that the placing/execution of Orders may be delayed for reasons beyond the control of the Company and even perfect electronic devices do not guarantee that the placement/execution of Client s Orders will take place at the same time or approximate time at which the Provider s relevant Transaction was concluded or that it will be placed or executed at all. The Company will use reasonable efforts to execute or transmit an Order (whether to open or close) but it is agreed and understood that execution or transmission may not always be achieved at all for reasons beyond the control of the Company. 8. Client s Consent When establishing a business relation with the Client, the Company is required to obtain the Client s prior consent to the Policy. By entering into a relationship with the Company, the client is consenting to the Policy, which is a part of the general Agreement between the Client and the Company. Further, the Client acknowledges that some transactions entered in to by the Company on its behalf (e.g. transactions related to CFDs) may not be executed by the broker (including the Client s Broker) on a recognized exchange or a Multilateral Trading Facility and as such the Client may be exposes to greater risks. For more information about the Client-Broker Relationship, please refer to the Appendix III.: Risk Warnings and Acknowledgements. 9. Amendment of the Policy and Additional Information The Company reserves the right to review and/or amend its Policy and arrangements whenever it deems this appropriate. elektronická zařízení nezaručují, že zadání/realizace Příkazů proběhne ve stejnou/přibližnou dobu, kdy dojde k uzavření příslušné transakce Poskytovatele, nebo že k zadání/realizaci vůbec dojde. Společnost vynaloží přiměřené úsilí k tomu, aby realizovala či předala Příkaz (za účelem jeho otevření či uzavření), avšak strany souhlasí/mají za to, že k realizaci či předání nemusí vždy dojít, a to z důvodů, které nepodléhají kontrole Společnosti. 8. Souhlas Klienta Při zahájení obchodního vztahu s Klientem je Společnost povinna získat předchozí souhlas Klienta s těmito Pravidly. Uzavřením vztahu se Společností Klient souhlasí s těmito Pravidly, která jsou součástí všeobecné Smlouvy mezi Klientem a Společností. Klient zároveň bere na vědomí, že některé transakce uzavírané Společností jeho jménem (např. transakce týkající se CFD) nemohou být brokerem (včetně Brokera Klienta) realizovány na uznávané burze či v rámci mnohostranného obchodního systému, přičemž takovýto Klient může být vystaven větším rizikům. Pro více informací o vztahu Klient Broker viz Příloha III: Upozornění na rizika a jejich uznání. 9. Změna Pravidel a dodatečné informace Společnost si vyhrazuje právo přezkoumat a/nebo upravit svá Pravidla a opatření, kdykoliv to bude považovat za vhodné. Pokud požadujete jakékoliv další informace a/nebo máte dotazy o těchto Pravidlech, adresujte své žádosti a/nebo dotazy na Tento dokument je vyhotoven v českém a anglickém jazyce. V případě rozporu je rozhodující text v anglickém jazyce. Should you require any further information and/or have any questions about the Policy please direct your request and/or questions to 5

6 This document is made in Czech and English languages. In case of discrepancies the English version shall prevail. 6

III. Risk Warnings and Acknowledgements

III. Risk Warnings and Acknowledgements III. Risk Warnings and Acknowledgements 1. Introduction 1.1. The risk warnings and acknowledgements are provided to you by DUB Investments Ltd (the Company ), in accordance with the Provision of Investment

Více

BEST EXECUTION POLICY ZÁSADY REALIZACE ZA NEJLEPŠÍCH PODMÍNEK

BEST EXECUTION POLICY ZÁSADY REALIZACE ZA NEJLEPŠÍCH PODMÍNEK BEST EXECUTION POLICY ZÁSADY REALIZACE ZA NEJLEPŠÍCH PODMÍNEK TeleTrade - DJ International Consulting Ltd August 2013 Srpen 2013 2011-2015 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd 1/9 Introduction TeleTrade-DJ

Více

RISK DISCLOSURE AND ACKNOWLEDGEMENT POUČENÍ O RIZICÍCH A POTVRZENÍ RIZIK. TeleTrade - DJ International Consulting Ltd. May 2012 Květen 2012

RISK DISCLOSURE AND ACKNOWLEDGEMENT POUČENÍ O RIZICÍCH A POTVRZENÍ RIZIK. TeleTrade - DJ International Consulting Ltd. May 2012 Květen 2012 RISK DISCLOSURE AND ACKNOWLEDGEMENT POUČENÍ O RIZICÍCH A POTVRZENÍ RIZIK TeleTrade - DJ International Consulting Ltd May 2012 Květen 2012 2011-2015 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd 1/10 Introduction

Více

VŠEOBECNÉ BANKOVNÍ PODMÍNKY The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice)

VŠEOBECNÉ BANKOVNÍ PODMÍNKY The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice) VŠEOBECNÉ BANKOVNÍ PODMÍNKY The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice) GENERAL BANKING CONDITIONS The Royal Bank of Scotland plc (a branch of foreign bank in the Czech

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pro platební karty VISA Silver Business vydané The Royal Bank of Scotland plc

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pro platební karty VISA Silver Business vydané The Royal Bank of Scotland plc VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pro platební karty VISA Silver Business vydané The Royal Bank of Scotland plc TERMS AND CONDITIONS for VISA Silver Business Cards issued by The Royal Bank of Scotland plc Všeobecná ujednání

Více

1.8. Uzavřené kodexy chování: Není relevantní

1.8. Uzavřené kodexy chování: Není relevantní Ferratum Bank Standardní Podmínky Smlouvy o Úvěru, které se vztahují na zákazníky s pobytem v České republice Tyto standardní podmínky se vztahují na Smlouvy o Úvěru uzavřené mezi Ferratum Bank Ltd. a

Více

terms and conditions

terms and conditions terms and conditions contractual terms and conditions terms and conditions for partners terms of server services (only in czech) contractual terms and conditions I. Parties to the Contract 1. ONEsolution

Více

Damas Energy Operation Rules

Damas Energy Operation Rules Damas Energy Operation Rules ČEPS, a.s. -1- verze 5.00 Damas Energy Operation Rules List of Contents List of Contents... 2 Part I System usage... 4 A.1. Document Structure... 5 A.1.1. Typographical Conventions...

Více

Září/September 2012. DLA Piper Prague LLP. Bulletin

Září/September 2012. DLA Piper Prague LLP. Bulletin Září/September 2012 DLA Piper Prague LLP Bulletin Contents 03 DRUHY VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA ZÁKLADĚ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ types OF PUBLIC PROCUREMENTS 06 OCHRANA DAT V CALL CENTRECH DATA PROTECTION IN CALL CENTERS

Více

3 000 000 000 Kč HOME CREDIT A.S. Dluhopisy nesoucí pohyblivý úrokový výnos splatné v roce 2009 ISIN CZ0003501488

3 000 000 000 Kč HOME CREDIT A.S. Dluhopisy nesoucí pohyblivý úrokový výnos splatné v roce 2009 ISIN CZ0003501488 3 000 000 000 Kč HOME CREDIT A.S. Dluhopisy nesoucí pohyblivý úrokový výnos splatné v roce 2009 ISIN CZ0003501488 Dluhopisy s pohyblivou úrokovou sazbou vydávané v předpokládané celkové jmenovité hodnotě

Více

General Delivery and Payment Terms for Steelworks Material Trading of BMZ Polska Sp. z o.o., valid as of 1 September 2011

General Delivery and Payment Terms for Steelworks Material Trading of BMZ Polska Sp. z o.o., valid as of 1 September 2011 General Delivery and Payment Terms for Steelworks Material Trading of BMZ Polska Sp. z o.o., valid as of 1 September 2011 při obchodování s hutním materiálem obchodní firmy BMZ Polska Sp. z o.o. platné

Více

BONUS TERMS & CONDITIONS SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO VYPLÁCENÍ ODMĚN. TeleTrade - DJ International Consulting Ltd. August 2013 Srpen 2013

BONUS TERMS & CONDITIONS SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO VYPLÁCENÍ ODMĚN. TeleTrade - DJ International Consulting Ltd. August 2013 Srpen 2013 BONUS TERMS & CONDITIONS SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO VYPLÁCENÍ ODMĚN TeleTrade - DJ International Consulting Ltd August 2013 Srpen 2013 2011-2015 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd 1/5 Definitions Definice

Více

75 000 000 000 Kč. Aranžér, Administrátor a Kotační agent Česká spořitelna, a.s. ZÁKLADNÍ PROSPEKT ZE DNE 14.8.2007

75 000 000 000 Kč. Aranžér, Administrátor a Kotační agent Česká spořitelna, a.s. ZÁKLADNÍ PROSPEKT ZE DNE 14.8.2007 ZÁKLADNÍ PROSPEKT ZE DNE 14.8.2007 75 000 000 000 Kč Nabídkový program dluhopisů vydávaných v rámci dluhopisového programu s dobou trvání 10 let a splatností kterékoli emise dluhopisů vydaných v rámci

Více

Žádost O Osobní Účet Individual Account Application

Žádost O Osobní Účet Individual Account Application Žádost O Osobní Účet Individual Account Application 051.GBCZ.IA.v1.16.07.2012 Žádost O Osobní Účet Individual Account Application 1 ŽÁDOST O OSOBNÍ ÚČET Individual Account Application Před vyplněním následujícího

Více

Žádost O Firemní Účet Corporate Account Application

Žádost O Firemní Účet Corporate Account Application Žádost O Firemní Účet Corporate Account Application 051.GBCZ.CA.v2.17.07.2012 Žádost O Firemní Účet Corporate Account Application 1 Žádost o firemní účet Corporate Account Application Vyplňte prosím všechny

Více

TERMS AND CONDITIONS OF COMMERCIAL SALE OF TP VISION CZECH REPUBLIC S.R.O. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI TP VISION CZECH REPUBLIC S.R.O.

TERMS AND CONDITIONS OF COMMERCIAL SALE OF TP VISION CZECH REPUBLIC S.R.O. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI TP VISION CZECH REPUBLIC S.R.O. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI TP VISION CZECH REPUBLIC S.R.O. 1. NABÍDKA, POTVRZENÍ NEBO DOHODA Tyto Všeobecné obchodní podmínky společnosti TP Vision Czech Republic s.r.o., IČ: 24152871, se

Více

General Delivery and Payment Terms for Steelworks Material Trading of BMZ Polska Sp. z o.o., valid as of 1st March 2013

General Delivery and Payment Terms for Steelworks Material Trading of BMZ Polska Sp. z o.o., valid as of 1st March 2013 General Delivery and Payment Terms for Steelworks Material Trading of BMZ Polska Sp. z o.o., valid as of 1st March 2013 při obchodování s hutním materiálem obchodní firmy BMZ Polska Sp. z o.o. platné od

Více

GENERAL TERMS & CONDITIONS OF SALE

GENERAL TERMS & CONDITIONS OF SALE INDEX English...pag 1 3 Czech...pag 4 6 GENERAL TERMS & CONDITIONS OF SALE The following document specifies the general terms and conditions of sale which govern the booking service of Helvetic Services

Více

Rizika spojená s termínovými obchody/ Risk Associated With Term Trades

Rizika spojená s termínovými obchody/ Risk Associated With Term Trades Rizika spojená s termínovými obchody/ Risk Associated With Term Trades Vážený Kliente / Dear Client, termínové obchody jsou nejen příležitostí k zisku, ale nesou s sebou i vysoká rizika. Je proto povinností

Více

S3-03. S3-03_Dodavatelský manuál (Supplier Quality Manual)

S3-03. S3-03_Dodavatelský manuál (Supplier Quality Manual) Dodavatelský manuál / Supplier Quality Manual 1/20 Procesní instrukce č.: Process instruction no.: Název procesní instrukce: Process instruction name: S3-03 Dodavatelský manuál Supplier Quality Manual

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ A POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD NEMOCI

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ A POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD NEMOCI POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ A POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD NEMOCI PERSONAL ACCIDENT INSURANCE 1. Úvodní ustanovení 1. Initial terms 1.1 Podmínky Tyto pojistné podmínky ( podmínky ) pro úrazové pojištění

Více

STA TISTIC K Á R O Č EN K A B U R Z Y CEN N ÝCH P A P ÍR Ů P R A H A, A.S. FACT B O O K PRAGUE STOCK EXCHANGE PRAHA 1998 PRAGUE 1998

STA TISTIC K Á R O Č EN K A B U R Z Y CEN N ÝCH P A P ÍR Ů P R A H A, A.S. FACT B O O K PRAGUE STOCK EXCHANGE PRAHA 1998 PRAGUE 1998 STA TISTIC K Á R O Č EN K A B U R Z Y CEN N ÝCH P A P ÍR Ů P R A H A, A.S. 1997 FACT B O O K PRAGUE STOCK EXCHANGE 1 9 9 7 PRAHA 1998 PRAGUE 1998 BC PP, A.S., 1998 OBSAH Pražská burza v roce 1997 7 Podmínky

Více

PRÁVNÍ VZTAHY JAKO MOŽNÁ RIZIKA PODZEMNÍCH STAVEB LEGAL RELATIONS AS POSSIBLE RISKS FOR UNDERGROUND STRUCTURES

PRÁVNÍ VZTAHY JAKO MOŽNÁ RIZIKA PODZEMNÍCH STAVEB LEGAL RELATIONS AS POSSIBLE RISKS FOR UNDERGROUND STRUCTURES PRÁVNÍ VZTAHY JAKO MOŽNÁ RIZIKA PODZEMNÍCH STAVEB LEGAL RELATIONS AS POSSIBLE RISKS FOR UNDERGROUND STRUCTURES BORIS ŠEBESTA, DAVID HRUŠKA I. ÚVOD Legislativa jednotlivých států většinou neobsahuje dostatečnou

Více

PŘEHLED POJISTNÉHO KRYTÍ POJIŠTĚNÍ ZRUŠENÍ CESTY POJIŠTĚNÍ ZMEŠKÁNÍ ODJEZDU

PŘEHLED POJISTNÉHO KRYTÍ POJIŠTĚNÍ ZRUŠENÍ CESTY POJIŠTĚNÍ ZMEŠKÁNÍ ODJEZDU PŘEHLED POJISTNÉHO KRYTÍ A B POJIŠTĚNÍ ZRUŠENÍ CESTY POJIŠTĚNÍ ZMEŠKÁNÍ ODJEZDU 1 1 = 25,26 CZK (20. 04. 2010) POJIŠTĚNÍ ZRUŠENÍ CESTY Pojistný zájem Maximální výše pojistného plnění Spoluúčast pojištěného

Více

Pojistné rozpravy 8 POJISTNĚ TEORETICKÝ BULLETIN

Pojistné rozpravy 8 POJISTNĚ TEORETICKÝ BULLETIN Pojistné rozpravy 8 POJISTNĚ TEORETICKÝ BULLETIN 2000 ISSN 0862 6162 Na překladu právních předpisů uveřejněných v těchto Pojistných rozpravách se podílela ve spolupráci s Ministerstvem financí skupina

Více

PRINCE2 2005 Glossary of Terms - Czech. P2 2005 Glossary of Terms Czech (Translation of English updated 0605 for translations - Version 3.1.

PRINCE2 2005 Glossary of Terms - Czech. P2 2005 Glossary of Terms Czech (Translation of English updated 0605 for translations - Version 3.1. P2 2005 Glossary of Terms Czech (Translation of English updated 0605 for translations - Version 3.1 Live) Document Control Information Document Details Document Name: P2 2005 Glossary of Terms - Czech

Více

75 000 000 000 Kč. Česká spořitelna, a.s. Aranžér, Manažer, Administrátor, Agent pro výpočty a Kotační agent ZÁKLADNÍ PROSPEKT ZE DNE 2.10.

75 000 000 000 Kč. Česká spořitelna, a.s. Aranžér, Manažer, Administrátor, Agent pro výpočty a Kotační agent ZÁKLADNÍ PROSPEKT ZE DNE 2.10. ZÁKLADNÍ PROSPEKT ZE DNE 2.10.2012 75 000 000 000 Kč Nabídkový program dluhopisů vydávaných v rámci dluhopisového programu s dobou trvání 10 let a splatností kterékoli emise dluhopisů vydaných v rámci

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice)

REKLAMAČNÍ ŘÁD The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice) REKLAMAČNÍ ŘÁD The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice) COMPLAINTS PROCEDURE RULES The Royal Bank of Scotland plc (a branch of foreign bank in the Czech Republic) 1.

Více

LETECKÝ PŘEDPIS JAR-MMEL/MEL. Základní seznam minimálního vybavení/ Seznam minimálního vybavení Amendment 1

LETECKÝ PŘEDPIS JAR-MMEL/MEL. Základní seznam minimálního vybavení/ Seznam minimálního vybavení Amendment 1 MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY Zpracovatel: Úřad pro civilní letectví LETECKÝ PŘEDPIS JAR-MMEL/MEL Základní seznam minimálního vybavení/ Seznam minimálního vybavení Amendment 1 Uveřejněno pod číslem

Více

majetku, Česká národní banka, Český rozhlas, Česká televize a další. Veřejná zakázka

majetku, Česká národní banka, Český rozhlas, Česká televize a další. Veřejná zakázka 16 Veřejné zakázky Zadávání veřejných zakázek se řídí zákonem č. 40 / 2004 o veřejných zakázkách. Obsahem tohoto zákona je definice osob, které jsou povinny zadávat zakázky prostřednictví veřejné soutěže

Více