III. Risk Warnings and Acknowledgements

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "III. Risk Warnings and Acknowledgements"

Transkript

1 III. Risk Warnings and Acknowledgements 1. Introduction 1.1. The risk warnings and acknowledgements are provided to you by DUB Investments Ltd (the Company ), in accordance with the Provision of Investment Services, the Exercise of Investment Activities, the Operation of Regulated Markets and Other Related Matters Law of 2007, Law 144(I)/2007, as amended or replaced ( the Law ). 2. General Risk Warnings 2.1. All prospective Clients should read carefully the following risk warnings contained in this document before deciding to apply for an account with the Company However it is noted that this document cannot and does not disclose or explain all of the risks and other significant aspects involved in dealing in Financial Instruments (including CFDs). This notice was designed to explain in general terms the nature of the risks involved when dealing in Financial Instruments on a fair and non-misleading basis The Client should not engage in any investment directly or indirectly in Financial Instruments unless he knows and understands the risks involved for each one of the Financial Instruments The Company will not provide the Client with any investment advice relating to investments or possible transactions in investments or in Financial Instruments or make investment recommendations of any kind In light of the risks, the Client should get into such transactions only if he understands the nature of the trading into which he is about to engage and the extent of his exposure to risk. If the Client does not understand the risks involved he should seek advice and consultation from an independent financial/professional advisor. If the Client still does not understand the risks involved in trading in any Financial Instruments, he should not trade at all The Client should acknowledge that he runs a great risk of incurring losses and damages as a result of the purchase and/or sale of any Financial Instrument and accept that he is willing to undertake this risk. III. Upozornění na rizika a jejich uznání 1. Úvod 1.1. Dokument Upozornění na rizika a jejich uznání je vyhotoven společností DUB Investments Ltd (dále jen Společnost ) v souladu se zákonem o poskytování investičních služeb, vykonávání investičních činností, provozování regulovaných trhů a o jiných souvisejících záležitostech z roku 2007 (zákon č. 144(I)/2007, ve znění pozdějších předpisů; dále jen Zákon ). 2. Všeobecná upozornění na rizika 2.1. Všichni potenciální Klienti by si měli před podáním žádosti o účet u Společnosti pečlivě prostudovat následující upozornění na rizika uvedená v tomto dokumentu Má se však za to, že tento dokument nemůže uvést či vysvětlit všechna rizika a jiné podstatné aspekty související s obchodováním s Finančními nástroji (včetně CFD) a ani tak nečiní. Účelem tohoto oznámení je obecně vysvětlit povahu rizik souvisejících s obchodováním s Finančními nástroji, a to poctivým a nezavádějícím způsobem Klient by se neměl přímo či nepřímo podílet na obchodování s Finančními nástroji, pokud nezná či nechápe rizika související s jednotlivými druhy Finančních nástrojů Společnost nebude Klientovi poskytovat žádné investiční poradenství týkající se investic nebo možných transakcí s investicemi nebo Finančními nástroji, ani nebude poskytovat žádné druhy investičních doporučení Ve světle těchto rizik by měl Klient takovéto transakce provádět pouze v případě, že chápe povahu obchodování, kterého se chce účastnit, a rozsah svého ohrožení z hlediska rizika. Pokud Klient nechápe související rizika, měl by požádat o poradenství ze strany nezávislého finančního/odborného poradce. Pokud Klient stále nechápe rizika související s obchodováním s Finančními nástroji, neměl by obchodovat vůbec Klient by měl vzít na vědomí, že v důsledku nákupu a/nebo prodeje jakýchkoliv Finančních nástrojů je vystaven významnému riziku ztráty a škody, přičemž by měl potvrdit, že je ochoten takovéto riziko podstoupit. 1

2 2.7. The Client unreservedly acknowledges and accepts that, regardless of any information which may be offered by the Company, the value of any investment in Financial Instruments (especially Contracts For Difference) may fluctuate downwards or upwards and it is even probable that the investment may become of no value. 3. Technical Risks 3.1. The Client is hereby warned that when trading in an electronic platform (including the Platform of the Company) he assumes the responsibility and risk of financial loss which may occur as a consequence of (but not limited to) the following: (a) Any error or failure or interruption or misuse or disconnection in the operation of the Platform or of the trading systems of the Broker or of the systems used by the Provider, or any delay caused by the Client Terminal or Transactions made via the Client Terminal, any technical problems, system failures and malfunctions, equipment or software failures or malfunctions, system access issues, system capacity issues, security breaches and unauthorized access, and other similar computer and electronic problems and defects in relation to the Platform, or the trading systems of the Broker or the systems used by the Provider; (b) Poor Internet connection either on the side of the Client or the Company or the Broker or the Provider, or interruptions or transmission blackouts or public electricity network failures or internet connection failures or hacker attacks or overload of connection or high internet traffic demand, communication line failure; (c) Failure of information, communication, electronic, internet, telephone, public electricity network and other systems used by the Company, the Client, the Broker or the Provider; (d) Improper work of Client s equipment, 2.7. Klient tímto bere bezvýhradně na vědomí a přijímá, že bez ohledu na informace případně poskytované ze strany Společnosti může hodnota jakýchkoliv investic do Finančních nástrojů (především pak do kontraktů na vyrovnání rozdílů CFD) může kolísat nahoru i dolů, přičemž je dokonce možné, že daná investice může zcela ztratit svou hodnotu. 3. Technická rizika 3.1. Společnost tímto Klienta varuje, že při obchodování v rámci elektronické platformy (včetně Platformy Společnosti) Klient přebírá odpovědnost a riziko finanční ztráty, kterou může utrpět zejména v důsledku následujících skutečností: (a) Jakákoliv chyba, selhání, přerušení, zneužití či odpojení v souvislosti s provozem Platformy, obchodních systémů Brokera nebo systémů používaných Poskytovatelem, případně jakékoliv prodlení způsobené terminálem Klienta nebo Transakcemi realizovanými prostřednictvím terminálu Klienta, technické problémy, systémová selhání a poruchy, poruchy a selhání vybavení či softwaru, problémy s přístupem k systému, problémy s kapacitou systému, narušení bezpečnosti a neoprávněný přístup, případně jiné podobné počítačové a elektronické problémy a závady v souvislosti s Platformou, obchodními systémy Brokera nebo systémy používanými Poskytovatelem; (b) Špatné internetové připojení na straně Klienta, Společnosti, Brokera nebo Poskytovatele, přerušení či výpadky přenosu, poruchy veřejné elektrické sítě nebo internetového připojení, útoky hackerů, přetížení připojení, vysoké požadavky na internetové přenosy, porucha komunikační linky; (c) Porucha informační, komunikační, elektronické, internetové, telefonní, veřejné elektrické sítě nebo jiných systémů používaných Společností, Klientem, Brokerem nebo Poskytovatelem; (d) Nesprávné fungování zařízení Klienta, 2

3 wrong settings in the Client s terminal, delayed updates in the Client s terminal or the Client disregarding of the applicable rules in the Client terminal; (e) When delays or other errors caused during the transmission of Orders and/or messages via computer or other communication devices; (f) When information received via computer or via other communication devices is inaccurate. The result of any such failure may be that the Client s Order generated from the Platform is either not executed by the Broker according to the Client s and/or Provider s instructions (as applicable) or it is not executed at all or is not executed on time The Client acknowledges that at times of excessive deal flow the Client may have some difficulties to be connected with the Company s Platform or the Broker s trading facilities, especially in a Fast Market (for example, when key macroeconomic indicators are released) and this may result in Orders being executed with delay or nor executed at all or nor executed at declared prices. 4. Abnormal Market Conditions 4.1. The Client acknowledges that under Abnormal Market Conditions the period during which the Orders are placed/transmitted for execution with the Broker may be extended or it may be impossible for Orders to be executed by the Broker at declared prices or executed immediately or executed at all. 5. Client-Broker Relationship Risks 5.1. The Client is warned that the provision of the Services by the Company to the Client is conditional upon the continuous operation and accessibility of the Trading Account of the Client with his Broker and the acceptance of Orders/Instructions by the Broker from the Platform or the Client. Should the Broker decide, for any reason not due to the Company, to reject any or all Orders/Instructions from the Platform, to suspend or freeze or close the Trading špatné nastavení terminálu Klienta, opožděné aktualizace v rámci terminálu Klienta, nerespektování příslušných pravidel v rámci terminálu Klienta z jeho strany; (e) Prodlevy či jiné chyby způsobené během přenosu Příkazů a/nebo zpráv prostřednictvím počítačových či jiných komunikačních zařízení; (f) Nepřesné informace přijaté prostřednictvím počítačových či jiných komunikačních zařízení. Výsledkem jakéhokoliv takovéhoto selhání může být, že Příkaz Klienta generovaný z Platformy není Brokerem proveden dle pokynů Klienta a/nebo Poskytovatele, případně není proveden včas či vůbec Klient bere na vědomí, že v době nadměrného toku obchodů může docházet k problémům se spojením s Platformou Společnosti nebo obchodními systémy Brokera, především v rámci Rychlého trhu (například při zveřejnění klíčových makroekonomických ukazatelů), což může vést k tomu, že Příkazy budou prováděny se zpožděním, nebudou provedeny vůbec, případně nebudou provedeny při deklarovaných cenách. 4. Nestandardní tržní podmínky 4.1. Klient bere na vědomí, že při Nestandardních tržních podmínkách může dojít k prodloužení doby, během které jsou Příkazy zadávány/předávány Brokerovi k realizaci, případně nemusí být pro Brokera možné realizovat Příkazy při deklarovaných cenách, realizovat je neprodleně či dokonce vůbec. 5. Rizika plynoucí ze vztahu Klient - Broker 5.1. Společnost tímto Klienta varuje, že poskytování Služeb ze strany Společnosti ve prospěch Klienta je podmíněno nepřetržitým fungováním a dostupností Obchodního účtu Klienta u jeho Brokera a akceptací Příkazů/Pokynů ze strany Platformy či Klienta Brokerem. Pokud se Broker z jakéhokoliv důvodu, který není na straně Společnosti, rozhodne zamítnout některé či všechny Příkazy/Pokyny z Platformy, pozastavit, zmrazit nebo uzavřít 3

4 Account or bar access to it, the Client may suffer losses as his open positions may be closed at current prices or losses from expected profits or additional charges being imposed. The Company will have no responsibility or liability for any loss caused to the Client in such an event It is understood that the Broker has its own Contract Specifications required for each type of CFD Order, which may be altered from time to time, for example Spread, Swaps, Lot Size, Initial Margin, Necessary Margin, Hedged Margin, the minimum level for placing Stop Loss, Take Profit and Limit Orders, daily financing charges, various fees and charges etc. and which apply every time an Order/Instruction is generated from the Platform. The Company does not have any control over such Contract Specifications and each Order/Instruction entered into from the Platform will be made according to such Contract Specifications It is understood that the Broker has its own trading and execution procedures, which may be altered from time to time, for example but not limited to execution venues, when an Order may be changed or removed, when Orders may be rejected by the Broker, any cut-off times, how often swaps are calculated, how Orders are executed and execution venues, funding requirements of CFDs, Margin Requirements, policy on Error Quotes (Spikes), Policy on Pip- Hunting, Policy on Snipers, events for termination etc. The Company does not have any control over such trading and execution procedures which apply when Orders/Instructions are generated from the Platform and thus the Company will not be liable for any damage, loss or any costs that arise from such trading and execution procedures of the Broker It is understood that the Broker will charge the Client its own fees for the provision of the brokerage and ancillary services to the Client and the operation and maintenance of the Trading Account weather the Client is operating his Trading Account with or without the Platform. The Company does not have any control over such fees and the Client is solely responsible for such costs. Obchodní účet, případně odepřít k takovémuto účtu přístup, může Klient utrpět škody, neboť jeho otevřené pozice mohou být uzavřeny při aktuálních cenách, případně škody v souvislosti s očekávanými zisky nebo s uplatněním dodatečných poplatků. Společnost neponese žádnou odpovědnost za jakékoliv ztráty, které Klient v takovémto případě utrpí Má se za to, že Broker disponuje svými vlastními Smluvními specifikacemi vyžadovanými pro jednotlivé typy CFD příkazů, které se mohou příležitostně měnit. Jde například o rozpětí, swapy, velikost lotu, úvodní marži, nutnou marži, zajištěnou marži, minimální úroveň pro zadání stop příkazu pro prevenci ztrát, příkazy pro vybírání zisků a limity, denní poplatky za financování, poplatky, různé poplatky a výlohy, atd., které se uplatní pro každý Příkaz/Pokyn generovaný z Platformy. Společnost nemá žádnou kontrolu nad těmito Smluvními specifikacemi, přičemž každý Příkaz/Pokyn uzavřený z Platformy bude proveden v souladu s takovýmito Smluvními specifikacemi Má se za to, že Broker bude disponovat svými vlastními postupy pro obchodování a realizace, které se mohou příležitostně měnit. Jde například o místo realizace, kdy je možné Příkaz změnit či stáhnout, kdy mohou být Příkazy ze strany Brokera zamítnuty, případné hraniční časy, jak často jsou počítány swapy, způsob realizace Příkazů a místa realizace, požadavky na financování CFD, požadavky na rozpětí, pravidla pro chybné kotace, pravidla pro pip-hunting, pravidla pro sniping, události vedoucí k ukončení, atd. Společnost nemá žádnou kontrolu nad postupy Brokera pro obchodování a realizace, které se uplatní v případech, kdy jsou Příkazy/Pokyny generovány z Platformy, a proto Společnost neponese odpovědnost za žádné škody, ztráty nebo jakékoliv náklady, které z takovýchto postupů Brokera pro obchodování a realizace vyplynou Má se za to, že Broker bude Klientovi účtovat své vlastní poplatky za poskytování brokerských a doplňkových služeb Klientovi a za provoz/vedení Obchodního účtu, a to bez ohledu na to, zda Klient svůj Obchodní účet provozuje s využitím Platformy či bez ní. Společnost nemá nad takovýmito poplatky žádnou kontrolu, 4

5 6. Communication 6.1. The Client shall accept the risk of any financial losses caused by the fact that the Client has received with delay or has not received at all any notice from the Company The Client acknowledges that the unencrypted information transmitted by is not protected from any unauthorized access of third parties The Company has no responsibility if authorized third persons have access to information, including electronic addresses, electronic communication and personal data, access data when the above are transmitted between the Company and the Client or when using the internet or other network communication facilities, telephone, any other electronic means, fax or post The Client is wholly responsible for keeping the privacy of all the information send by the Company and accepts the risk of any financial losses caused by the unauthorized access of the third party to the Client s Account The Client is fully responsible for the risks in respect of undelivered Platform internal mail messages sent to the Client by the Company as they may be automatically deleted after some time. 7. Force Majeure Events 7.1. In case of a Force Majeure Event the Client accepts the risk of financial losses. 8. Risk Warnings Regarding Contracts For Differences 8.1. General This notice cannot disclose all the risks and other significant aspects of Contracts for Differences (CFDs). The Client should not deal in these products unless he understands their nature and the extent of his exposure to risk and that he may lose entirely all of his money and also any additional commissions and other expenses incurred i.e. from his Broker. The Client přičemž je za tyto náklady odpovědný výhradně Klient. 6. Komunikace 6.1. Klient je povinen přijmout riziko případných finančních ztrát způsobených skutečností, že Klient obdržel jakékoliv oznámení ze strany Společnosti pozdě či jej neobdržel vůbec Klient bere na vědomí, že nešifrované informace zasílané prostřednictvím u nejsou chráněny před neoprávněným přístupem třetích stran Společnost nenese žádnou odpovědnost, pokud oprávněné třetí strany budou mít přístup k informacím, včetně elektronických adres, elektronické komunikace a osobním údajům, budou údaje využívat při jejich přenosu mezi Společností a Klientem, případně při využívání internetu nebo jiných síťových komunikačních prostředků, telefonu, jiných elektronických prostředků, faxu nebo pošty Klient zcela odpovídá za zajištění důvěrnosti veškerých informací zasílaných Společností, přičemž přijímá riziko jakýchkoliv finančních ztrát způsobených neoprávněným přístupem třetí strany k Účtu Klienta Klient je zcela odpovědný za rizika v souvislosti s nedoručenými interními zprávami Platformy, které budou Klientovi zaslány ze strany Společnosti, a to vzhledem k tomu, že mohou být po určité době automaticky smazány. 7. Události vyšší moci 7.1. Klient v případě Události vyšší moci přijímá riziko finančních ztrát. 8. Upozornění na rizika týkající se kontraktů na vyrovnání rozdílů 8.1. Obecná ustanovení Toto oznámení nemůže specifikovat všechna rizika a jiné podstatné aspekty související s kontrakty na vyrovnání rozdílů (CFD). Klient by neměl s takovýmito produkty obchodovat, pokud nechápe jejich povahu a 5

6 should also be satisfied that the product is suitable for him in the light of his circumstances and financial position Different CFDs involve different levels of exposure to risk and in deciding whether to trade in CFDs the Client should be aware of the following: 8.2. Effect of Leverage Under Margin Trading conditions even small market movements may have great impact on the Client s Trading Account with the Broker. It is important to note that Orders in CFDs are entered under the effect of Leverage (applied by the Broker). The Client must consider that if the market moves against the Client s Orders, he may sustain a total loss greater than the funds deposited. The Company shall not be responsible for the risks and for the chosen trading strategy of the Client or the Provider It is highly recommended that the Client maintains in its Trading Account a Margin Level (percentage Equity to Necessary Margin ratio which is calculated as Equity / Necessary Margin * 100%) of not lower than 1,000%. When activating the Automatic Orders mode, it is also recommended to place the Max Loss in pips to the Platform to limit potential losses. However, it is noted that placing Max Loss in pips cannot guarantee the limit of loss Highly Volatile Instruments The CFDs traded in the Client s Trading Accounts with the Broker via the Platform are non-deliverable spot transactions giving an opportunity to make profit on changes in the Underlying Asset (e.g. currency pairs, indices, commodities, shares, oil, metals etc). The Client acknowledges and accepts that the value of CFDs may fluctuate downwards or upwards and it is even probable that they may become of no value. This is owed to the margining system applicable to such trades, which generally involves a comparatively modest deposit or margin in terms of the overall contract value. So, a relatively small movement in the price of the rozsah svého ohrožení, kdy může ztratit všechny své finanční prostředky a rovněž mít povinnost uhradit provize a jiné náklady např. ze strany Brokera. Klient by se rovněž měl ujistit, že je pro něj daný produkt vhodný ve světle jeho vlastních okolností a finanční situace Různé CFD zahrnují různé úrovně rizika, přičemž při rozhodování o případném obchodování s nástroji CFD by si Klient měl být vědom následujících skutečností: 8.2. Dopad pákového efektu Za podmínek obchodování na marže mohou mít i velmi malé tržní změny obrovský dopad na Obchodní účet Klienta u Brokera. Je důležité si uvědomit, že Příkazy na CFD jsou zadávány při existenci pákového efektu (aplikovaného ze strany Brokera). Klient musí vzít v úvahu, že pokud dojde k pohybu trhu proti směru jeho Příkazů, může utrpět celkovou škodu přesahující vložené prostředky. Společnost neponese odpovědnost za rizika a zvolenou obchodní strategii Klienta nebo Poskytovatele Velmi se doporučuje, aby si Klient v rámci svého Obchodního účtu udržoval úroveň marže (poměr majetku k nutné marži, který je počítán takto: Majetek / Nutná marže * 100 %), která nebude nižší než 1,000 %. Při aktivaci režimu Automatických příkazů se rovněž doporučuje aktivovat si v rámci Platformy limit maximální ztráty, který by omezil potenciální ztráty. Má se však za to, že zadání limitu maximální ztráty v bodech ( pipech ) nemůže zaručit limit ztráty Vysoce nestálé nástroje CFD obchodované v rámci Obchodních účtů Klienta u Brokera prostřednictvím Platformy představují nedoručitelné spotové transakce, které poskytují příležitost generovat zisk ze změn Podkladového aktiva (např. měnové páry, indexy, komodity, akcie, ropa, kovy, atd.). Klient bere na vědomí a potvrzuje, že hodnota CFD může kolísat nahoru i dolů, přičemž je dokonce pravděpodobné, že může zcela ztratit svou hodnotu. Toto je způsobeno systémem marží aplikovaným na dané obchody, který obecně zahrnuje poměrně skromný vklad či marži 6

7 Underlying Asset can have a disproportionately dramatic effect on the Client s trades. If the Underlying Asset movement is in the Client s favor, the Client may achieve a good profit, but an equally small adverse market movement can not only quickly result in the loss of the Clients entire deposit but also any additional commissions and other expenses incurred in the Client s Trading Account by his Broker. So, the Client must not use the Platform in any way, neither copy or contra-copy a Provider, unless he is willing to undertake the risks of losing entirely all the money which he has invested and also any additional commissions and other expenses incurred in the Client s Trading Account by his Broker The prices of CFDs and the underlying asset may fluctuate rapidly and over wide ranges and may reflect unforeseeable events or changes in conditions, none of which can be controlled by the Client or the Company or the Broker. Under certain market conditions it may be impossible for an Order (generated from the Platform) to be executed by the Broker at the declared price of the Client or Provider (as applicable), thus leading to losses. The prices of CFDs and the Underlying Asset will be influenced by, amongst other things, changing supply and demand relationships, governmental, agricultural, commercial and trade programs and policies, national and international political and economic events and the prevailing psychological characteristics of the relevant market place. Therefore, placing Max Loss in pips cannot guarantee the limit of loss Off-Exchange Transactions CFDs transactions entered into via the Platform are off-exchange transactions (Over- The-Counter). While some off-exchange markets are highly liquid, transactions in off-exchange or non-transferable derivatives may involve greater risk than investing in on-exchange derivatives because there is no exchange market on which to close out an Open Position. It may be impossible to liquidate an existing position, to assess the value of the position arising from an off-exchange transaction or to assess the exposure to risk. z hlediska celkové hodnoty kontraktu. I relativně malý pohyb ceny Podkladového aktiva tak může mít neúměrně dramatický dopad na obchody Klienta. Pokud dochází ke změně ceny Podkladového aktiva ve prospěch Klienta, může Klient dosáhnout dobrého zisku, avšak stejně malá negativní tržní změna nemusí pouze vést ke ztrátě celého vkladu Klienta, ale také k dodatečným provizím a výdajům v rámci Obchodního účtu Klienta účtovaným ze strany Brokera. Klient tak nesmí Platformu jakkoliv používat kopírovat či kontra-kopírovat Poskytovatele pokud není ochoten podstoupit riziko ztráty všechny investovaných finančních prostředků a nutnosti uhradit dodatečné provize a jiné výdaje v rámci Obchodního účtu Klienta účtované ze strany Brokera Ceny CFD a podkladových aktiv mohou rychle a významně fluktuovat, přičemž mohou odrážet nepředvídatelné události nebo změny podmínek, které nemohou být kontrolovány ze strany Klienta, Společnosti nebo Brokera. Za určitých tržních podmínek může být nemožné, aby byl Příkaz (generovaný z Platformy) Brokerem proveden při deklarované ceně Klienta, případně Poskytovatele, což může vést ke ztrátám. Na ceny CFD a podkladových aktiv budou mít mimo jiné vliv měnící se vztahy mezi poptávkou a nabídku, vládní, zemědělské, komerční a obchodní programy/politiky, národní a mezinárodní politické či ekonomické události, případně panující psychologické charakteristiky příslušného trhu. Zadání limitu maximální ztráty v bodech ( pipech ) tak nemůže zaručit limit ztráty Mimoburzovní transakce CFD transakce uzavírané prostřednictvím Platformy představují mimoburzovní transakce (OTC transakce). Ačkoliv jsou některé mimoburzovní trhy vysoce likvidní, transakce zahrnující mimoburzovní či nepřevoditelné deriváty mohou být vystaveny vyššímu riziku než investice do burzovních derivátů, protože neexistuje žádný trh, kde je možné uzavřít otevřenou pozici. Nemusí tak být možné zrušit stávající pozici, posoudit hodnotu pozice vyplývající z mimoburzovní transakce nebo zhodnotit míru rizika. 7

8 9. Risks and Acknowledgements Associated with the Automatic Orders Features of the Platform 9.1. The Platform provided to the Client offers the Client with the ability to use the Automatic Orders function. This gives the Client the ability to choose a Provider from a list of Providers available on the Platform and decide to copy / imitate their exact trades or take the opposite trade automatically based on Data produced from the Provider. So, as soon as the Provider paces an Order for himself, the Platform will automatically send a signal to the Trading Account to copy the Order or take an opposite Order to that of the Provider (depending on the mode chosen by the Client). However, the Company notes that the Automatic Orders Features are associated with various risks and the Client is urged to carefully read and consider the following risks before utilizing the Company s Automatic Orders Features on the Platform: Should a Provider decide to close his positions or should the Company for any reason decide to close the Providers positions, all related Open Positions of the Client (who copy the Order or take an opposite Order of that Provider) may be closed automatically with the Broker at current prices, without notice to the Client. So, the Client should be able and prepared to bear the loss of the entire investment the Client made when following a Provider (whether he is coping or taking an opposite direction). It is also noted that the Company has the right to terminate its collaboration with the Provider at any time and without prior notice to the Client If the Client modifies or cancels the Orders of the Provider in the Automatic Orders mode, he will achieve a materially different result than the Provider s Orders and the Client s Order will not be automatically closed or changed when the original automatic position is changed or closed by the Provider and the Client may suffer loss as a result The Client has the right to deactivate the Automatic Orders function for a particular Order on the Platform or disconnect from a Provider. From that moment, the Client will take his own decisions regarding his Orders, Opening or Closing or modifying his Positions and the Company will receive and transmit such Client Orders to the Broker for execution according to 9. Rizika a uznání související s funkcí Automatické příkazy v rámci Platformy 9.1. Platforma, která je Klientovi k dispozici, nabízí možnost využívat funkci Automatických příkazů. To Klientovi umožňuje zvolit si Poskytovatele ze seznamu Poskytovatelů dostupného v rámci Platformy a rozhodnout se, zda bude kopírovat jeho přesné obchody nebo realizovat obchody opačné, a to na základě údajů generovaných Poskytovatelem. Jakmile tedy Poskytovatel zadá Příkaz na svůj účet, Platforma automaticky vyšle signál do Obchodního účtu, aby zkopíroval daný Příkaz nebo provedl Příkaz opačný s ohledem na Příkaz Poskytovatele (v závislosti na režimu zvoleném Klientem). Společnost však upozorňuje, že funkce Automatické příkazy je spojena s různými riziky, přičemž tímto Klienta vyzývá, aby si před využíváním funkce Automatické příkazy v rámci Platformy Společnosti pečlivě prostudoval a zvážil následující rizika: Pokud se Poskytovatel rozhodne uzavřít své pozice nebo pokud se z jakéhokoliv důvodu rozhodne uzavřít pozice Poskytovatele Společnost, všechny související Otevřené pozice Klienta (který Příkaz kopíruje nebo aplikuje opačné Příkazy daného Poskytovatele) mohou být u Brokera automaticky uzavřeny při aktuálních cenách, a to bez oznámení Klientovi. Pokud tedy Klient následuje Poskytovatele (ať již kopíruje jeho jednání nebo realizuje opačné příkazy), měl by být schopen a připraven nést ztrátu celé investice, kterou učinil. Společnost má rovněž právo kdykoliv a bez předchozího oznámení Klientovi ukončit svou spolupráci s určitým Poskytovatelem Pokud Klient upraví či zruší Příkazy Poskytovatele v rámci režimu Automatických příkazů, dosáhne podstatně odlišného výsledku než Příkazy Poskytovatele, přičemž Příkazy Klienta nebudou automaticky uzavřeny/změněny, pokud dojde k uzavření/změně původní pozice ze strany Poskytovatele. V důsledku toho může Klient utrpět ztrátu Klient je oprávněn deaktivovat funkci Automatických příkazů pro konkrétní Příkaz v rámci Platformy nebo se odpojit od Poskytovatele. Od tohoto okamžiku bude Klient činit svá vlastní rozhodnutí ve věci svých Příkazů, Otevírání, Uzavírání nebo změn svých Pozic, přičemž Společnost obdrží a předá takovéto 8

9 the particular instructions of the Client. However, the Client acknowledges and accepts that his intervention may frustrate the trading strategy of the Provider and cause losses to the Client Any past performance of the Providers indicated on the Platform is not indicative of future results or a guarantee for future performance The Company uses all reasonable endeavors to allow the placing of Client Orders in the Automatic Orders mode without undue delay and immediately as close as possible to the Transactions concluded by the Provider. The Client acknowledges that Automatic Orders allow only imitating or taking the opposite direction of Provider s Transactions, in a time approximate to the Provider s transactions. In addition, despite the Company s reasonable efforts, the Client acknowledges that the placing/execution of Orders may be delayed for reasons beyond the control of the Company and even perfect electronic devices do not guarantee that the placement/execution of Client s Orders will take place at the same time or approximate time at which the Provider s relevant Transaction was concluded or that it will be placed or executed at all The Company will use reasonable efforts to execute or transmit an Order (whether to open or close) but it is agreed and understood that execution or transmission may not always be achieved at all for reasons beyond the control of the Company The Client acknowledges that the Company shall not monitor any Providers Data. The screening and selection of Providers is conducted by the Client on his own responsibility and it is acknowledged that the Company only serves as a means of transfer of the Data The Company cannot guarantee that the Client will always be able to communicate via the Platform with Providers or Brokers neither it guarantees that the Client will communicate without disruptions, delays or other communication-related flaws. The Company will not be liable for any such disruptions, delays or other omissions in any communication experienced by the Client when using the Platform The Client acknowledges that the Platform and in particular the Automatic Orders may not work error free. The Company does not warrant Příkazy Klienta Brokerovi k realizaci v souladu s konkrétními pokyny Klienta. Klient však bere na vědomí a přijímá, že jeho zásah může zmařit obchodní strategii Poskytovatele a způsobit Klientovi ztráty Dřívější výkonnost Poskytovatelů uvedená v rámci Platformy nenaznačuje budoucí výsledky či záruku budoucí výkonnosti Společnost vynaloží maximální úsilí, aby umožnila zadávání Příkazů Klienta v rámci režimu Automatických příkazů bez zbytečného prodlení a co nejblíže k transakcím realizovaným ze strany Poskytovatele. Klient bere na vědomí, že Automatické příkazy pouze umožňují imitaci/zadávání opačných příkazů s ohledem na transakce Poskytovatele, a to v době, která přibližně odpovídá transakcím Poskytovatele. Kromě toho i přes přiměřené úsilí Společnosti Klient bere na vědomí, že může dojít k prodlení při zadávání/realizaci Příkazů z důvodů mimo kontrolu Společnosti, přičemž ani bezchybná elektronická zařízení nezaručují, že zadání/realizace Příkazů proběhne ve stejnou/přibližnou dobu, kdy dojde k uzavření příslušné transakce Poskytovatele, nebo že k zadání/realizaci vůbec dojde Společnost vynaloží přiměřené úsilí k tomu, aby realizovala či předala Příkaz (za účelem jeho otevření či uzavření), avšak strany souhlasí/mají za to, že k realizaci či předání nemusí vždy dojít, a to z důvodů, které nepodléhají kontrole Společnosti Klient bere na vědomí, že Společnost nebude monitorovat Data Poskytovatele. Prověřování a volbu Poskytovatelů realizuje Klient v rámci své vlastní odpovědnosti, přičemž se bere na vědomí, že Společnost slouží pouze k přenosu Dat Společnost nemůže zaručit, že Klient bude vždy schopen prostřednictvím Platformy komunikovat s Poskytovateli nebo Brokery. Dále nezaručuje, že Klient bude komunikovat bez přerušení, prodlev nebo jiných problémů v oblasti komunikace. Společnost neponese odpovědnost za žádná přerušení, prodlevy nebo jiné problémy v rámci komunikace, kterým bude Klient při užívání Platformy vystaven Klient bere na vědomí, že Platforma a především funkce Automatických příkazů nemusí fungovat zcela bezchybně. Společnost nezaručuje, že funkce obsažené v Platformě splní požadavky Klienta nebo že provoz Platformy 9

10 that the functions contained in the Platform will meet the Client s requirements or that the operation of the Platform will be uninterrupted or error free. The entire risk as to the quality and performance of the Platform is with the Client. The Platform is provided by the Company on an "AS IT IS" basis The Company shall not be liable for any damage that the Client might suffer as a result of the use of Platform and the Automatic Orders function or taking the opposite direction of Provider s Transactions. 10. Commissions and Taxes The Client is informed that the use of the Platform by the Client entails the payment of a fee paid to the Company from the Broker in a way and method to be agreed between them. The Company will inform the Client of the applicable fee on request The Client is informed that the Company will pay the Provider a fee for the provision of the Data on the Platform. For the Client s convenience, the applicable fees for each Provider are disclosed to the Client on the Platform It is understood that the Broker will charge the Client its own fees for the provision of its own brokerage and execution services including the execution of Orders/Transactions generated from the Platform. In addition by switching the Automatic Orders Features one, the Client may incur additional costs from his Broker. So, before the Client begins to trade, he should make himself aware of all commissions and other charges for which he will be liable, as specified by the particular Broker. Finally, it is understood that the Company does not have any decision making power over such fees of his Broker If any fees or charges are not expressed in monetary terms (but, for example, as a percentage of contract value), the Client should ensure that he understands what such charges are likely to amount to and seek advice if he cannot understand them, before he begins to trade There is a risk that the Client s trades in bude nepřerušovaný či bezchybný. Riziko týkající se kvality a výkonnosti Platformy nese výhradně Klient. Platforma je Společností poskytována jak stojí a leží Společnost neponese odpovědnost za žádné škody, které Klient případně utrpí v důsledku užívání Platformy a funkce Automatických příkazů, případně v důsledku aplikace opačného směru s ohledem na transakce Poskytovatele. 10. Provize a daně Společnost tímto Klienta informuje, že užívání Platformy ze strany Klienta vyžaduje úhradu poplatku ve prospěch Společnosti ze strany Brokera, a to formou a způsobem, na kterém se společně dohodnou. Společnost bude na vyžádání Klienta informovat o platném poplatku Společnost tímto Klienta informuje, že Společnost bude Poskytovateli hradit poplatek za poskytování Dat v rámci Platformy. Pro potřeby Klienta jsou platné poplatky pro jednotlivé Poskytovatele zveřejněny v rámci Platformy Má se za to, že Broker bude Klientovi účtovat své vlastní poplatky za poskytování brokerských a realizačních služeb, včetně realizace Příkazů/Transakcí generovaných z Platformy. Kromě toho může být Klient aktivací funkce Automatických příkazů vystaven dalším nákladům účtovaným ze strany Brokera. Před zahájením obchodování by se tedy měl Klient seznámit se všemi provizemi a jinými výdaji, které mu budou účtovány, dle ustanovení příslušeného Brokera. Konečně se má za to, že Společnost nedisponuje žádnou rozhodovací pravomocí s ohledem na takovéto poplatky Brokera Pokud nejsou jakékoliv poplatky nebo výdaje vyjádřeny peněžně (ale například jako procento hodnoty kontraktu), měl by se Klient ujistit, že před samotným zahájením obchodování chápe, jaká bude pravděpodobná výše takovýchto poplatků. Pokud to nechápe, měl by se v dané věci poradit Existuje riziko, že obchody Klienta v rámci jakýchkoliv Finančních nástrojů mohou podléhat 10

11 any Financial Instruments may be or become subject to tax and/or any other duty for example because of changes in legislation or his personal circumstances. The Company does not warrant that no tax and/or any other stamp duty will be payable to the Client. The Client is responsible for any taxes and/or any other duty which may accrue in respect of his trades with his Broker. 11. Foreign Currency When a Financial Instrument is traded in a currency other than the currency of the Client s country of residence, any changes in the exchange rates may have a negative effect on its value, price and performance and may lead to losses for the Client. This document is made in Czech and English languages. In case of discrepancies the English version shall prevail. dani a/nebo jiné povinnosti, nebo se na ně takovéto povinnost mohou nově vztahovat, například v důsledku změny legislativy nebo osobních okolností Klienta. Společnost nezaručuje, že Klient nebude povinen hradit daně a/nebo jiné kolkovné. Klient nese odpovědnost za všechny daně a/nebo jiné povinnosti, které mohou vzniknout v souvislosti s jeho obchody u Brokera. 11. Zahraniční měny Pokud je Finanční nástroj obchodován v zahraniční měně, které je odlišná od měny země pobytu Klienta, mohou mít jakékoliv změny směnných kurzů negativní dopad na hodnotu, cenu a výkonnost Finančního nástroje, přičemž mohou vést ke ztrátám na straně Klienta. Tento dokument je vyhotoven v českém a anglickém jazyce. V případě rozporu je rozhodující text v anglickém jazyce. 11

Příloha IV: Shrnutí Pravidel pro jednání v nejlepším zájmu klienta. 1. Introduction. 1. Úvod

Příloha IV: Shrnutí Pravidel pro jednání v nejlepším zájmu klienta. 1. Introduction. 1. Úvod IV. Summary of the Policy to Act in the Best Interest of the Client IV. Shrnutí Pravidel pro jednání v nejlepším zájmu klienta 1. Introduction The Policy to Act in the Best Interest of the Client (hereinafter,

Více

VIP SERVICES TERMS AND CONDITIONS PODMÍNKY PRO VIP SLUŽBY

VIP SERVICES TERMS AND CONDITIONS PODMÍNKY PRO VIP SLUŽBY VIP SERVICES TERMS AND CONDITIONS PODMÍNKY PRO VIP SLUŽBY TeleTrade - DJ International Consulting Ltd July 2016 Červenec 2016 2011-2016 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 1. General 1.1. To receive

Více

RISK DISCLOSURE AND ACKNOWLEDGEMENT POUČENÍ O RIZICÍCH A POTVRZENÍ RIZIK. TeleTrade - DJ International Consulting Ltd. May 2012 Květen 2012

RISK DISCLOSURE AND ACKNOWLEDGEMENT POUČENÍ O RIZICÍCH A POTVRZENÍ RIZIK. TeleTrade - DJ International Consulting Ltd. May 2012 Květen 2012 RISK DISCLOSURE AND ACKNOWLEDGEMENT POUČENÍ O RIZICÍCH A POTVRZENÍ RIZIK TeleTrade - DJ International Consulting Ltd May 2012 Květen 2012 2011-2015 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd 1/10 Introduction

Více

Obsah&/&Content& Všeobecné)podmínky)(v)češtině)) Terms)and)Conditions)(in)english)) )

Obsah&/&Content& Všeobecné)podmínky)(v)češtině)) Terms)and)Conditions)(in)english)) ) Obsah/Content Všeobecnépodmínky(včeštině TermsandConditions(inenglish Všeobecnépodmínky používáníwebovýchstránekneighboursuniverseasouvisejícíchslužebazásadyochrany osobníchdat A.! PodmínkyužíváníwebovýchstránekNeighboursUniverseasouvisejícíchslužeb

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

VIE FINANCE A.E.P.E.Y. S.A.

VIE FINANCE A.E.P.E.Y. S.A. VIE FINANCE A.E.P.E.Y. S.A. OBECNÉ PROHLÁŠENÍ O RIZICÍCH červenec 2017 VIE FINANCE A.E.P.E.Y. S.A., působící prostřednictvím značky FORTISSIO (www.fortissio.com) (dále jen Společnost), je regulovanou investiční

Více

ehealth a bezpečnost dat

ehealth a bezpečnost dat ehealth Day 2015 22. ŘÍJNA 2015 Brno Aleš Špidla Manažer řízení rizik - PwC Prezident Českého institutu manažerů informační bezpečnosti Agenda: Zákon o kybernetické bezpečnosti, ale nejen on Elektronizace

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315 Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5 Compotech Cup v lodních třídách / in classes D-One, 7P CTL 161315 Datum / date: 04.06.2016 05.06.2016 místo konání : Kemp Jestřábí 1, Lipno Černá v Pošumaví

Více

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA What is an FTP client and how to use it? FTP (File transport protocol) - A protocol used to transfer your printing data files to the MAFRAPRINT

Více

Social Media a firemní komunikace

Social Media a firemní komunikace Social Media a firemní komunikace TYINTERNETY / FALANXIA YOUR WORLD ENGAGED UČTE SE OD STARTUPŮ ANALYSIS -> PARALYSIS POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE

Více

Výkon závislé práce mimo pracovněprávní vztah Červen 2012

Výkon závislé práce mimo pracovněprávní vztah Červen 2012 www.pwc.com Výkon závislé práce mimo pracovněprávní vztah Co je švarcsystém pracovněprávní úprava Mezi zaměstnavatelem a fyzickou osobou existuje obchodněprávní vztah, na jehož základě je vykonávána závislá

Více

BONUS TERMS & CONDITIONS SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO VYPLÁCENÍ ODMĚN. TeleTrade - DJ International Consulting Ltd. August 2013 Srpen 2013

BONUS TERMS & CONDITIONS SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO VYPLÁCENÍ ODMĚN. TeleTrade - DJ International Consulting Ltd. August 2013 Srpen 2013 BONUS TERMS & CONDITIONS SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO VYPLÁCENÍ ODMĚN TeleTrade - DJ International Consulting Ltd August 2013 Srpen 2013 2011-2015 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd 1/5 Definitions Definice

Více

BEST EXECUTION POLICY ZÁSADY REALIZACE ZA NEJLEPŠÍCH PODMÍNEK

BEST EXECUTION POLICY ZÁSADY REALIZACE ZA NEJLEPŠÍCH PODMÍNEK BEST EXECUTION POLICY ZÁSADY REALIZACE ZA NEJLEPŠÍCH PODMÍNEK TeleTrade - DJ International Consulting Ltd August 2013 Srpen 2013 2011-2015 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd 1/9 Introduction TeleTrade-DJ

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

The Military Technical Institute

The Military Technical Institute The Military Technical Institute The security is essential, the security is a challenge Jitka Čapková Petr Kozák Vojenský technický ústav, s.p. The Czech Republic security legislation applicable to CIS:

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Plni víry a naděje míříme kupředu. S odhodláním zlepšujeme své dovednosti. Zapomeňte na zklamání, ale nikoli na svůj nevyužitý potenciál. Touha překonat sám sebe a dosáhnout hranice

Více

dat 2017 Dostupný z Licence Creative Commons Uveďte autora-zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní

dat 2017 Dostupný z  Licence Creative Commons Uveďte autora-zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní Interní pravidla pro zacházení s osobními údaji při archivaci a sdílení výzkumných dat Koščík, Michal 2017 Dostupný z http://www.nusl.cz/ntk/nusl-367303 Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000

Více

BEST EXECUTION POLICY ZÁSADY REALIZACE ZA NEJLEPŠÍCH PODMÍNEK

BEST EXECUTION POLICY ZÁSADY REALIZACE ZA NEJLEPŠÍCH PODMÍNEK BEST EXECUTION POLICY ZÁSADY REALIZACE ZA NEJLEPŠÍCH PODMÍNEK TeleTrade - DJ International Consulting Ltd February 2016 Únor 2016 2011-2016 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Introduction Úvod

Více

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ STANDARDNÍCH ELEKTRONICKÝCH ZAHRANIČNÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ STANDARD ELECTRONIC FOREIGN PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ STANDARDNÍCH ELEKTRONICKÝCH ZAHRANIČNÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ STANDARD ELECTRONIC FOREIGN PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ STANDARDNÍCH ELEKTRONICKÝCH ZAHRANIČNÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ STANDARD ELECTRONIC FOREIGN PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES Použité pojmy Platební systém Elektronický platební příkaz Účetní

Více

TERMS AND CONDITIONS SMLUVNÍ PODMÍNKY

TERMS AND CONDITIONS SMLUVNÍ PODMÍNKY TERMS AND CONDITIONS SMLUVNÍ PODMÍNKY TeleTrade - DJ International Consulting Ltd March 2016 Březen 2016 2011-2016 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Introduction TeleTrade-DJ International Consulting

Více

Litosil - application

Litosil - application Litosil - application The series of Litosil is primarily determined for cut polished floors. The cut polished floors are supplied by some specialized firms which are fitted with the appropriate technical

Více

EURO přeshraniční platba

EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba je platební příkaz splňující následující kriteria: Je předložen elektronicky Je požadováno standardní provedení (tj. nikoliv urgentní nebo expresní) Částka

Více

Právní nástroje exportního financování zahraničních zakázek

Právní nástroje exportního financování zahraničních zakázek www.pwclegal.cz Právní nástroje exportního financování zahraničních zakázek Typické právní nástroje exportního financování Agenda Finanční záruka Neplatební záruky Dokumentární akreditiv Dokumentární inkaso

Více

Rizika spojená s termínovými obchody/ Risk Associated With Term Trades

Rizika spojená s termínovými obchody/ Risk Associated With Term Trades Rizika spojená s termínovými obchody/ Risk Associated With Term Trades Vážený Kliente / Dear Client, termínové obchody jsou nejen příležitostí k zisku, ale nesou s sebou i vysoká rizika. Je proto povinností

Více

Supplier Web Uživatelská příručka. Supplier Web. Copyright Telefónica O2 Czech Republic, a.s. All rights reserved. 1/10

Supplier Web Uživatelská příručka. Supplier Web. Copyright Telefónica O2 Czech Republic, a.s. All rights reserved. 1/10 Supplier Web 1/10 OBSAH: Supplier Web 1 ÚVOD... 3 1.1 POUŽITÍ... 3 1.2 ZNAČENÍ... 3 2 VSTUP DO APLIKACE... 4 3 OBJEDNÁVKY... 7 4 LEGAL DISCLAIMER... 10 2/10 1 Úvod 1.1 Použití Dokument slouží jako uživatelská

Více

Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY. Číslo Servisní Informace Mechanika: 5-2013

Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY. Číslo Servisní Informace Mechanika: 5-2013 Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY Servisní Informace Datum vydání: 20.2.2013 Určeno pro : AMS, registrované subj.pro montáž st.měř. Na základě SI VDO č./datum: Není Mechanika

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

SZIF - Evropské dotace s plnou elektronickou podporou a kontrolou

SZIF - Evropské dotace s plnou elektronickou podporou a kontrolou SZIF - Evropské dotace s plnou elektronickou podporou a kontrolou Charakteristiky řešení IS SZIF SAP Realizace platební agentury SZIF je řešení: o A komplexní, o B integrované, o C podporující standardizaci

Více

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription DŮLEŽITÉ: Pro objednání MAPS musíte být členem Microsoft Partner Programu na úrovni Registered Member. Postup registrace do Partnerského programu naleznete

Více

GCMS Plus Local Rules for Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Holland) N.V. Prague Branch. Preambule

GCMS Plus Local Rules for Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Holland) N.V. Prague Branch. Preambule Podmínky a pravidla pro poskytování SLUŽEB GCMS Plus s lokální působností pro Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Holland) N.V. Prague Branch (dále též jen Podmínky ) GCMS Plus Local Rules for Bank of Tokyo-Mitsubishi

Více

Important Disclosures

Important Disclosures Important Disclosures No offer or solicitation to buy or sell securities, securities derivatives, futures products or offexchange foreign currency (forex) transactions of any kind, or any type of trading

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ADMINISTRATIVNÍCH SLUŽEB GENERAL CONTRACT OF PROVIDING ADMINISTRATIVE SERVICES

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ADMINISTRATIVNÍCH SLUŽEB GENERAL CONTRACT OF PROVIDING ADMINISTRATIVE SERVICES RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ADMINISTRATIVNÍCH SLUŽEB GENERAL CONTRACT OF PROVIDING ADMINISTRATIVE SERVICES IČO: 04438311 s místem podnikání Václavské náměstí 832/19, Praha1, PSČ 110 00, Česká republika

Více

Jana Pattynová Cloud Computing 2015, 8. prosince 2015. Cloud Computing Právní a regulační rámec

Jana Pattynová Cloud Computing 2015, 8. prosince 2015. Cloud Computing Právní a regulační rámec Jana Pattynová Cloud Computing 2015, 8. prosince 2015 Cloud Computing Právní a regulační rámec Cloud Computing: poznaná nutnost Ekonomické výhody cloudu jej činí každodenní realitou Cloudová řešení jsou

Více

Granit 1981i. Stručný návod k použití. Průmyslový bezdrátový skener. Crdlss-GRNT1981-CZ-QS Rev A 1/15

Granit 1981i. Stručný návod k použití. Průmyslový bezdrátový skener. Crdlss-GRNT1981-CZ-QS Rev A 1/15 Granit 1981i Průmyslový bezdrátový skener Stručný návod k použití Crdlss-GRNT1981-CZ-QS Rev A 1/15 Poznámka: Informace o čištění zařízení najdete v uživatelské příručce. Lokalizované verze tohoto dokumentu

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

CLIENT AGREEMENT KLIENTSKÁ SMLOUVA

CLIENT AGREEMENT KLIENTSKÁ SMLOUVA CLIENT AGREEMENT KLIENTSKÁ SMLOUVA TeleTrade - DJ International Consulting Ltd August 2013 Srpen 2013 2011-2015 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd 1/28 RECITALS This Client Agreement is entered

Více

SPECIFICATION FOR ALDER LED

SPECIFICATION FOR ALDER LED SPECIFICATION FOR ALDER LED MODEL:AS-D75xxyy-C2LZ-H1-E 1 / 13 Absolute Maximum Ratings (Ta = 25 C) Parameter Symbol Absolute maximum Rating Unit Peak Forward Current I FP 500 ma Forward Current(DC) IF

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

BANKOVNÍ ZÁRUKY A ARABSKÝ SVĚT

BANKOVNÍ ZÁRUKY A ARABSKÝ SVĚT BANKOVNÍ ZÁRUKY A ARABSKÝ SVĚT Jiří Schveinert Komerční banka, a.s. Praha, 23.4.2014 Neplatební záruky v praxi Neplatební záruky hlavní druhy a) za nabídku (Bid Bond) - jako forma jistoty pro účast ve

Více

Zprávy používané při vypořádání denního trhu MC CZ-SK-HU / Messages used on the day-ahead MC CZ-SK-HU

Zprávy používané při vypořádání denního trhu MC CZ-SK-HU / Messages used on the day-ahead MC CZ-SK-HU Zprávy používané při vypořádání denního trhu MC CZ-SK-HU / Messages used on the day-ahead MC CZ-SK-HU Zveřejnění ATC hodnot / ATC Publication (MSG 989) Zveřejnění ATC hodnot ATC Publication Hodnoty ATC

Více

TERMS AND CONDITIONS SMLUVNÍ PODMÍNKY

TERMS AND CONDITIONS SMLUVNÍ PODMÍNKY TERMS AND CONDITIONS SMLUVNÍ PODMÍNKY TeleTrade - DJ International Consulting Ltd August 2013 Srpen 2013 2011-2015 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd 1/17 Introduction TeleTrade-DJ International

Více

Zprávy používané při vypořádání denního trhu 4M MC / Messages used on the day-ahead 4M MC

Zprávy používané při vypořádání denního trhu 4M MC / Messages used on the day-ahead 4M MC Zprávy používané při vypořádání denního trhu 4M MC / Messages used on the day-ahead 4M MC Zveřejnění ATC hodnot / ATC Publication (MSG 989) Zveřejnění ATC hodnot ATC Publication ATC hodnoty jsou zveřejněny.

Více

Standardní záruka. http://www.alliedtelesis.cz/support/warranty/signup.aspx

Standardní záruka. http://www.alliedtelesis.cz/support/warranty/signup.aspx Standardní záruka Standardní produkty (Enterprise)» Switches» Routers» Converters» NICs, SFPs Operátorské produkty (NSP)» imgs» imaps» 3rd party (Extricom) Bez registrace 2 roky od prodeje koncovému zákazníkovi

Více

External equity sources of finance. PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory http://www.fineprint.cz

External equity sources of finance. PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory http://www.fineprint.cz External equity sources of finance Sources of finance p Equity contributions, shares (external) - self-financing (internal) p Debt provisions (internal) - loans (external) - other external (government

Více

USER'S MANUAL FAN MOTOR DRIVER FMD-02

USER'S MANUAL FAN MOTOR DRIVER FMD-02 USER'S MANUAL FAN MOTOR DRIVER FMD-02 IMPORTANT NOTE: Read this manual carefully before installing or operating your new air conditioning unit. Make sure to save this manual for future reference. FMD Module

Více

ZÁSADY KATEGORIZACE KLIENTŮ

ZÁSADY KATEGORIZACE KLIENTŮ CLIENT CATEGORISATION POLICY ZÁSADY KATEGORIZACE KLIENTŮ TeleTrade - DJ International Consulting Ltd May 2012 Květen 2012 2011-2015 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd 1/5 Clients of the Company

Více

Granit 1280i. Stručný návod k použití. Industrial Full Range Laser Scanner CZ-QS Rev A 1/14

Granit 1280i. Stručný návod k použití. Industrial Full Range Laser Scanner CZ-QS Rev A 1/14 Granit 1280i Industrial Full Range Laser Scanner Stručný návod k použití 1280-CZ-QS Rev A 1/14 Poznámka: Informace o čištění zařízení najdete v uživatelské příručce. Lokalizované verze tohoto dokumentu

Více

IPR v H2020. Matěj Myška myska@ctt.muni.cz

IPR v H2020. Matěj Myška myska@ctt.muni.cz IPR v H2020 Matěj Myška myska@ctt.muni.cz Zdroje [1] KRATĚNOVÁ, J. a J. Kotouček. Duševní vlastnictví v projektech H2020. Technologické centrum AV ČR, Edice Vademecum H2020, 2015. Dostupné i online: http://www.tc.cz/cs/publikace/publikace/seznampublikaci/dusevni-vlastnictvi-v-projektech-horizontu-2020

Více

SGM. Smart Grid Management THE FUTURE FOR ENERGY-EFFICIENT SMART GRIDS

SGM. Smart Grid Management THE FUTURE FOR ENERGY-EFFICIENT SMART GRIDS WHO ARE WE? a company specializing in software applications for smart energy grids management and innovation a multidisciplinary team of experienced professionals from practice and from Czech technical

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

7) Politika provádění pokynů na mimoburzovním trhu (OTC); 8) Prohlášení o seznámení se s investičními riziky. Článek 2

7) Politika provádění pokynů na mimoburzovním trhu (OTC); 8) Prohlášení o seznámení se s investičními riziky. Článek 2 Nařízení č. 6/2014/CZ Generálního ředitele společnosti Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna, organizační složka Česká republika, ze dne 4. března 2014 o změně smluvní dokumentace Order

Více

FIRE INVESTIGATION. Střední průmyslová škola Hranice. Mgr. Radka Vorlová. 19_Fire investigation CZ.1.07/1.5.00/

FIRE INVESTIGATION. Střední průmyslová škola Hranice. Mgr. Radka Vorlová. 19_Fire investigation CZ.1.07/1.5.00/ FIRE INVESTIGATION Střední průmyslová škola Hranice Mgr. Radka Vorlová 19_Fire investigation CZ.1.07/1.5.00/34.0608 Výukový materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/21.34.0608 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

GENERAL INFORMATION RUČNÍ POHON MANUAL DRIVE MECHANISM

GENERAL INFORMATION RUČNÍ POHON MANUAL DRIVE MECHANISM KATALOG CATALOGUE RUČNÍ POHONY PRO VENKOVNÍ PŘÍSTROJE, MONTÁŽ NA BETONOVÉ SLOUPY MANUAL DRIVE MECHANISM FOR THE ACTUATION OF OUTDOOR TYPE SWITCHING DEVICES MOUNTED ON THE CONCRETE POLES TYP RPV ISO 9001:2009

Více

Uživatelská příručka. Xperia P TV Dock DK21

Uživatelská příručka. Xperia P TV Dock DK21 Uživatelská příručka Xperia P TV Dock DK21 Obsah Úvod...3 Přehled zadní strany stanice TV Dock...3 Začínáme...4 Správce LiveWare...4 Upgradování aplikace Správce LiveWare...4 Použití stanice TV Dock...5

Více

ADMIRAL MARKETS UK LTD OBCHODNÍ PODMÍNKY TÝKAJÍCÍ SE PLATEB

ADMIRAL MARKETS UK LTD OBCHODNÍ PODMÍNKY TÝKAJÍCÍ SE PLATEB ADMIRAL MARKETS UK LTD OBCHODNÍ PODMÍNKY TÝKAJÍCÍ SE PLATEB Tyto obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) jsou platné pro všechny převody učiněné klienty (dále jen Admiral Markets ) za účelem vložení finančních

Více

DOTAZNÍK KVALITY ŽIVOTA THE WORLD HEALTH ORGANIZATION QUALITY OF LIFE (WHOQOL) -BREF

DOTAZNÍK KVALITY ŽIVOTA THE WORLD HEALTH ORGANIZATION QUALITY OF LIFE (WHOQOL) -BREF DOTAZNÍK KVALITY ŽIVOTA THE WORLD HEALTH ORGANIZATION QUALITY OF LIFE (WHOQOL) -BREF The World Health Organization Quality of Life (WHOQOL)-BREF World Health Organization 2004 All rights reserved. Publications

Více

TechoLED H A N D B O O K

TechoLED H A N D B O O K TechoLED HANDBOOK Světelné panely TechoLED Úvod TechoLED LED světelné zdroje jsou moderním a perspektivním zdrojem světla se širokými možnostmi použití. Umožňují plnohodnotnou náhradu žárovek, zářivkových

Více

TERMS AND CONDITIONS FOR SYNCHRONOUS TRADING

TERMS AND CONDITIONS FOR SYNCHRONOUS TRADING TERMS AND CONDITIONS FOR SYNCHRONOUS TRADING SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO SYNCHRONNÍ OBCHODOVÁNÍ TeleTrade - DJ International Consulting Ltd September 2014 Září 2014 2011-2015 TeleTrade-DJ International Consulting

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY GENERAL RULES DIY PRAHA S.R.O. DIY PRAHA S.R.O. HODINOVÁ DÍLNA

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY GENERAL RULES DIY PRAHA S.R.O. DIY PRAHA S.R.O. HODINOVÁ DÍLNA VŠEOBECNÉ PODMÍNKY GENERAL RULES DIY PRAHA S.R.O. DIY PRAHA S.R.O. HODINOVÁ DÍLNA DIY WORKSHOP I. Úvod I. Opening provisions Tato pravidla se vztahují ke všem činnostem vykonávaným v hodinové dílně provozované

Více

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1 WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1 1. Write down the arithmetical problem according the dictation: 2. Translate the English words, you can use a dictionary: equations to solve solve inverse operation variable

Více

Harmonizace nepřímých daní v EU

Harmonizace nepřímých daní v EU Harmonizace nepřímých daní v EU Daňová diskriminace zdanění ve státě určení (akvizice) = dovážené zboží znevýhodněno daňově diskriminace přímá a nepřímá (týká se většinou spotřebních daní, ne DPH) Daňová

Více

SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM KLIENTEM END USER - CLIENT AGREEMENT

SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM KLIENTEM END USER - CLIENT AGREEMENT END USER - CLIENT AGREEMENT 1. Introduction 1.1. xsocial is a trademark of DUB Investments Ltd. The Agreement is entered by and between DUB Investments Ltd (hereinafter called the Company ) on the one

Více

Souprava aktualizace softwaru Integrity R1.2 pro systém Integrity R1.1. Produkt: Integrity R1.1. Datum: 21. listopadu 2013 FCO:

Souprava aktualizace softwaru Integrity R1.2 pro systém Integrity R1.1. Produkt: Integrity R1.1. Datum: 21. listopadu 2013 FCO: Souprava aktualizace softwaru Integrity R1.2 pro systém Integrity R1.1 Produkt: Integrity R1.1 Datum: 21. listopadu 2013 FCO: 200 01 502 035 Informace v tomto upozornění Vám poskytujeme, abychom Vás upozornili

Více

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC 21. března 2011, Praha Pravidla a podmínky účasti v projektech ARTEMIS a ENIAC v ČR Úvod k finančním pravidlům JTIs (ARTEMIS

Více

ZÁSADY UPRAVUJÍCÍ KONFLIKT ZÁJMŮ

ZÁSADY UPRAVUJÍCÍ KONFLIKT ZÁJMŮ CONFLICT OF INTEREST POLICY ZÁSADY UPRAVUJÍCÍ KONFLIKT ZÁJMŮ TeleTrade - DJ International Consulting Ltd August 2013 Srpen 2013 2011-2015 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd 1/5 1. Introduction 1.1

Více

I. SPRÁVNÍ ORGÁN. 1. Název správního orgánu

I. SPRÁVNÍ ORGÁN. 1. Název správního orgánu Oznámení o záměru poskytovat investiční služby v jiném členském ě EU 1/ prostřednictvím organizační složky podle 21 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů

Více

Potřebujete mít vaše IS ve shodě s legislativou? Bc. Stanislava Birnerová

Potřebujete mít vaše IS ve shodě s legislativou? Bc. Stanislava Birnerová Potřebujete mít vaše IS ve shodě s legislativou? Bc. Stanislava Birnerová Direct Account Manager sbirnerova@novell.com Komplexnost, Nátlak, Nulová tolerance Nařízení Business Continuity Interní hrozby

Více

APPLICABLE TO CORRESPONDENT BANKS

APPLICABLE TO CORRESPONDENT BANKS 1 POŠTOVÁ BANKA, a.s., pobočka Česká republika Sokolovská 17 186 00 Prague Czech Republic Telephone: + 421 2/5960 3110 Telefax: + 421 2/5960 2462 E-mail: info@pabk.sk SWIFT: POBNCZPP Valid from: January

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

Daňové souvislosti švarcsystému

Daňové souvislosti švarcsystému www.pwc.cz Daňové souvislosti švarcsystému Zdeněk Drozd 5. dubna 2012 1 Švarcsystém proč? Výhody: - zaměstnavatel neodvádí sociální zabezpečení (SZ) a zdravotní pojištění (ZP), zálohy na daň; - odpadá

Více

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES Použité pojmy Platební systém Domácí platební příkaz Elektronický platební

Více

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Uživatelská příručka Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Obsah Začínáme...3 Úvod...3 Přehled... 3 Základy práce...4 Nošení náhlavní soupravy...4 Připojení náhlavní soupravy k vašemu zařízení... 4 Nastavení

Více

Formulář pro žádost o osobní účet

Formulář pro žádost o osobní účet Formulář pro žádost o osobní účet New Account Opening Procedure Proces otevření nového účtu 1. Personal Information Form Formulář osobních informací Please fill out the Personal Information Form completely

Více

Innovated Solution: Questions and Answers after the Webinar

Innovated Solution: Questions and Answers after the Webinar Innovated Solution: Questions and Answers after the Webinar Budou podkladové materiály webináře také v českém jazyce? Prezentace pro webinář je pouze v anglické verzi. Před začátkem testů s účastníky však

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze) Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze) Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91 SEZNAM PŘÍLOH Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze)... 90 Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91 Příloha 3 Emailové dotazy, vedení fakult TÜ... 92 Příloha 4 Emailové dotazy na vedení

Více

Production: The Case of One Producer

Production: The Case of One Producer Production: The Case of One Producer Economics II: Microeconomics VŠE Praha November 2009 Aslanyan (VŠE Praha) Monopoly 11/09 1 / 27 Microeconomics Consumers: Firms: People. Households. Optimisation Now

Více

CZECH U17 INTERNATIONAL 2017

CZECH U17 INTERNATIONAL 2017 presents CZECH U17 INTERNATIONAL 2017 MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ ČR V BADMINTONU KATEGORIE U17 part of BADMINTON EUROPE U17 CIRCUIT 22 nd 24 th September 2017 Český Krumlov Czech Republic Organiser: Sportovní

Více

AUTOMATICKÉ OBCHODOVÁNÍ S MĚNAMI

AUTOMATICKÉ OBCHODOVÁNÍ S MĚNAMI AUTOMATICKÉ OBCHODOVÁNÍ S MĚNAMI Objektivní, automatizovaná a časově efektivní cesta jak diverzifikovat Vaše investiční aktivity plně pod svou kontrolou. 1 AlgoFxSolution.com Jsme technologická společnost

Více

Téma 8. Náklady kapitálu. Kapitálová struktura a její optimalizace

Téma 8. Náklady kapitálu. Kapitálová struktura a její optimalizace Téma 8. Náklady kapitálu. Kapitálová struktura a její optimalizace 1. Náklady kapitálu a jejich kvantifikace 2. Kapitálová struktura podniku 3. Působení finanční páky 4. Optimální kapitálová struktura

Více

1-AYKY. Instalační kabely s Al jádrem. Standard TP-KK-133/01, PNE 347659-3. Konstrukce. Použití. Vlastnosti. Installation cables with Al conductor

1-AYKY. Instalační kabely s Al jádrem. Standard TP-KK-133/01, PNE 347659-3. Konstrukce. Použití. Vlastnosti. Installation cables with Al conductor Instalační kabely s Al jádrem Installation cables with Al conductor Standard TP-KK-133/01, PNE 347659-3 4 3 2 1 Konstrukce Construction 1 Hliníkové jádro Aluminium conductor 2 Izolace PVC 3 Výplňový obal

Více

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň)

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Série Voyager 1400g. Stručný návod k použití. Kabelový skener. VG1400-CZ-QS Rev A 10/12

Série Voyager 1400g. Stručný návod k použití. Kabelový skener. VG1400-CZ-QS Rev A 10/12 Série Voyager 1400g Kabelový skener Stručný návod k použití VG1400-CZ-QS Rev A 10/12 Poznámka: Informace o čištění zařízení najdete v uživatelské příručce. Lokalizované verze tohoto dokumentu si můžete

Více

PROHLÁŠENÍ O SEZNÁMENÍ SE S INVESTIČNÍMI RIZIKY

PROHLÁŠENÍ O SEZNÁMENÍ SE S INVESTIČNÍMI RIZIKY PROHLÁŠENÍ O SEZNÁMENÍ SE S INVESTIČNÍMI RIZIKY ze dne 14. ledna 2015 I. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Prohlášení o seznámení se s investičními riziky (dále jen Prohlášení ) je nedílnou součástí Pravidel poskytování

Více

ANYPAYER s.r.o. Registration Number: Licensed by, Czech National Bank Web:

ANYPAYER s.r.o. Registration Number: Licensed by, Czech National Bank Web: INDETIFIKAČNÍ FORMULAŘ PRO POLITICKY EXPOVAU OSOBU FORM FOR IDENTIFICATION OF POLITICAL EXPOSED PERSON Formulář: PEO Form: PEP Podle zákona 253/2008 ze zákona o prevenci praní špinavých peněz a financování

Více

Jak na podporu koncových uživatelů SAP Workforce Performance Builder. Roman Bláha Head of Education (Czech Republic) Customer

Jak na podporu koncových uživatelů SAP Workforce Performance Builder. Roman Bláha Head of Education (Czech Republic) Customer Jak na podporu koncových uživatelů SAP Workforce Performance Builder Roman Bláha Head of Education (Czech Republic) Customer Úsilí Změna je klíčem k inovaci a ovlivňuje firemní řešení Business faktory

Více

Palmovka Business center +420 224 217 217. Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease. Na Žertvách 2247/29, Prague 8

Palmovka Business center +420 224 217 217. Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease. Na Žertvách 2247/29, Prague 8 Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease Palmovka Business center Na Žertvách 2247/29, Prague 8 +420 224 217 217 Knight Frank, spol. s r.o., Diamant building, Wenceslas Square 3, 110 00, Prague

Více

Od Czech POINTu k vnitřní integraci

Od Czech POINTu k vnitřní integraci Od Czech POINTu k vnitřní integraci Radek Novák Direct Account Manager Co mají společné??? - Czech POINT - Datové schránky (ISDS) - Vnitřní integrace úřadu 2 Projekt Czech POINT - 28.3.2007 zahájen pilotní

Více

DODATEK č. 1 KE KUPNÍ SMLOUVĚ ZE DNE AMENDMENT NO. 1 TO THE PURCHASE CONTRACT OF. (dále také jako Dodatek )

DODATEK č. 1 KE KUPNÍ SMLOUVĚ ZE DNE AMENDMENT NO. 1 TO THE PURCHASE CONTRACT OF. (dále také jako Dodatek ) DODATEK č. 1 KE KUPNÍ SMLOUVĚ ZE DNE (dále také jako Dodatek ) mezi se sídlem Velká Bíteš, Vlkovská č. p. 279, PSČ 595 01, Česká republika IČ: 253 21 234 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

2N Voice Alarm Station

2N Voice Alarm Station 2N Voice Alarm Station 2N Lift1 Installation Manual Version 1.0.0 www.2n.cz EN Voice Alarm Station Description The 2N Voice Alarm Station extends the 2N Lift1/ 2N SingleTalk with an audio unit installed

Více

Buderus System Logatherm Wps K

Buderus System Logatherm Wps K Buderus System Logatherm Wps K XV1100K(C)/XV1100SK(C) All rights reserverd. Any reprinting or unauthorized use wihout the written permission of Buderus System Logatherm Wps K Corporation, is expressly

Více

Metodický list pro 1. - 5. soustředění kombinovaného bakalářského studia předmětu BK_AAJ_3

Metodický list pro 1. - 5. soustředění kombinovaného bakalářského studia předmětu BK_AAJ_3 Metodický list pro 1. - 5. soustředění kombinovaného bakalářského studia předmětu BK_AAJ_3 1. SOUSTŘEDĚNÍ 1. Bridging the culture gap 2. City description 3. Money. Functions of money. Evolution of money.,

Více

Zkušenosti z auditu projektů financovaných z FP7

Zkušenosti z auditu projektů financovaných z FP7 Zkušenosti z auditu projektů financovaných z FP7 Martin Kavka Červen 2010 ADVISORY Rozpočet EU Framework Programmes for Research Rámcový program pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace je hlavním

Více

Deposits and Withdrawals policy

Deposits and Withdrawals policy Deposits and Withdrawals policy Podmínky pro vklady a výběry finančních prostředků TeleTrade-DJ International Consulting Ltd 2011-2017 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd 1 Bank Wire Transfers: When

Více

Průvodce. PX Bonusové certifikáty

Průvodce. PX Bonusové certifikáty Průvodce PX Jiná dimenze investování RDX Bonus Certificate 2 Příležitosti Rizika Atraktivní zisky na trzích, které nemají trend, nebo lehce klesají Částečná ochrana kapitálu Neomezené příležitosti zisku

Více

Mobilní počítač Dolphin TM 6100. Stručný návod k použití

Mobilní počítač Dolphin TM 6100. Stručný návod k použití Mobilní počítač Dolphin TM 6100 Stručný návod k použití Mobilní počítač Dolphin 6100 Pro začátek Ověřte si, že balení obsahuje následující položky: Mobilní počítač Dolphin 6100 (terminál) Hlavní bateriový

Více

IBM Security. Trusteer Apex. Michal Martínek 23.9.2015. 2014 IBM Corporation. 2014 1 IBM Corporation

IBM Security. Trusteer Apex. Michal Martínek 23.9.2015. 2014 IBM Corporation. 2014 1 IBM Corporation Trusteer Apex Michal Martínek 23.9.2015 2014 1 IBM Corporation Proč útočit na koncová zařízení? Anti Virus Zaměstnanec Jednoduché Firewall IPS Antivirus Śifrování Jednoduché Malware Ukradené přihlašovací

Více

CZ.1.07/1.5.00/

CZ.1.07/1.5.00/ Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

PROVEN PERFORMER PROVĚŘENÝ BUSINESS

PROVEN PERFORMER PROVĚŘENÝ BUSINESS PROVEN PERFORMER PROVĚŘENÝ BUSINESS SPEED UVOLNĚTE QUEEN SE. THE BUSINESS LAUNDRY MODEL STORE SPEED MODEL QUEEN THAT PRACUJE MEANS BUSINESS ZA VÁS. SPEED QUEEN. WORLD SVĚTOVÁ NO.1 JEDNIČKA IN COMMERCIAL

Více

Název společnosti: VPK, s.r.o. Vypracováno kým: Ing. Michal Troščak Telefon: Datum:

Název společnosti: VPK, s.r.o. Vypracováno kým: Ing. Michal Troščak Telefon: Datum: Pozice Počet Popis 1 SCALA2 3-45 A Datum: 2.7.217 Výrobní č.: 98562862 Grundfos SCALA2 is a fully integrated, self-priming, compact waterworks for pressure boosting in domestic applications. SCALA2 incorporates

Více