III. Risk Warnings and Acknowledgements

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "III. Risk Warnings and Acknowledgements"

Transkript

1 III. Risk Warnings and Acknowledgements 1. Introduction 1.1. The risk warnings and acknowledgements are provided to you by DUB Investments Ltd (the Company ), in accordance with the Provision of Investment Services, the Exercise of Investment Activities, the Operation of Regulated Markets and Other Related Matters Law of 2007, Law 144(I)/2007, as amended or replaced ( the Law ). 2. General Risk Warnings 2.1. All prospective Clients should read carefully the following risk warnings contained in this document before deciding to apply for an account with the Company However it is noted that this document cannot and does not disclose or explain all of the risks and other significant aspects involved in dealing in Financial Instruments (including CFDs). This notice was designed to explain in general terms the nature of the risks involved when dealing in Financial Instruments on a fair and non-misleading basis The Client should not engage in any investment directly or indirectly in Financial Instruments unless he knows and understands the risks involved for each one of the Financial Instruments The Company will not provide the Client with any investment advice relating to investments or possible transactions in investments or in Financial Instruments or make investment recommendations of any kind In light of the risks, the Client should get into such transactions only if he understands the nature of the trading into which he is about to engage and the extent of his exposure to risk. If the Client does not understand the risks involved he should seek advice and consultation from an independent financial/professional advisor. If the Client still does not understand the risks involved in trading in any Financial Instruments, he should not trade at all The Client should acknowledge that he runs a great risk of incurring losses and damages as a result of the purchase and/or sale of any Financial Instrument and accept that he is willing to undertake this risk. III. Upozornění na rizika a jejich uznání 1. Úvod 1.1. Dokument Upozornění na rizika a jejich uznání je vyhotoven společností DUB Investments Ltd (dále jen Společnost ) v souladu se zákonem o poskytování investičních služeb, vykonávání investičních činností, provozování regulovaných trhů a o jiných souvisejících záležitostech z roku 2007 (zákon č. 144(I)/2007, ve znění pozdějších předpisů; dále jen Zákon ). 2. Všeobecná upozornění na rizika 2.1. Všichni potenciální Klienti by si měli před podáním žádosti o účet u Společnosti pečlivě prostudovat následující upozornění na rizika uvedená v tomto dokumentu Má se však za to, že tento dokument nemůže uvést či vysvětlit všechna rizika a jiné podstatné aspekty související s obchodováním s Finančními nástroji (včetně CFD) a ani tak nečiní. Účelem tohoto oznámení je obecně vysvětlit povahu rizik souvisejících s obchodováním s Finančními nástroji, a to poctivým a nezavádějícím způsobem Klient by se neměl přímo či nepřímo podílet na obchodování s Finančními nástroji, pokud nezná či nechápe rizika související s jednotlivými druhy Finančních nástrojů Společnost nebude Klientovi poskytovat žádné investiční poradenství týkající se investic nebo možných transakcí s investicemi nebo Finančními nástroji, ani nebude poskytovat žádné druhy investičních doporučení Ve světle těchto rizik by měl Klient takovéto transakce provádět pouze v případě, že chápe povahu obchodování, kterého se chce účastnit, a rozsah svého ohrožení z hlediska rizika. Pokud Klient nechápe související rizika, měl by požádat o poradenství ze strany nezávislého finančního/odborného poradce. Pokud Klient stále nechápe rizika související s obchodováním s Finančními nástroji, neměl by obchodovat vůbec Klient by měl vzít na vědomí, že v důsledku nákupu a/nebo prodeje jakýchkoliv Finančních nástrojů je vystaven významnému riziku ztráty a škody, přičemž by měl potvrdit, že je ochoten takovéto riziko podstoupit. 1

2 2.7. The Client unreservedly acknowledges and accepts that, regardless of any information which may be offered by the Company, the value of any investment in Financial Instruments (especially Contracts For Difference) may fluctuate downwards or upwards and it is even probable that the investment may become of no value. 3. Technical Risks 3.1. The Client is hereby warned that when trading in an electronic platform (including the Platform of the Company) he assumes the responsibility and risk of financial loss which may occur as a consequence of (but not limited to) the following: (a) Any error or failure or interruption or misuse or disconnection in the operation of the Platform or of the trading systems of the Broker or of the systems used by the Provider, or any delay caused by the Client Terminal or Transactions made via the Client Terminal, any technical problems, system failures and malfunctions, equipment or software failures or malfunctions, system access issues, system capacity issues, security breaches and unauthorized access, and other similar computer and electronic problems and defects in relation to the Platform, or the trading systems of the Broker or the systems used by the Provider; (b) Poor Internet connection either on the side of the Client or the Company or the Broker or the Provider, or interruptions or transmission blackouts or public electricity network failures or internet connection failures or hacker attacks or overload of connection or high internet traffic demand, communication line failure; (c) Failure of information, communication, electronic, internet, telephone, public electricity network and other systems used by the Company, the Client, the Broker or the Provider; (d) Improper work of Client s equipment, 2.7. Klient tímto bere bezvýhradně na vědomí a přijímá, že bez ohledu na informace případně poskytované ze strany Společnosti může hodnota jakýchkoliv investic do Finančních nástrojů (především pak do kontraktů na vyrovnání rozdílů CFD) může kolísat nahoru i dolů, přičemž je dokonce možné, že daná investice může zcela ztratit svou hodnotu. 3. Technická rizika 3.1. Společnost tímto Klienta varuje, že při obchodování v rámci elektronické platformy (včetně Platformy Společnosti) Klient přebírá odpovědnost a riziko finanční ztráty, kterou může utrpět zejména v důsledku následujících skutečností: (a) Jakákoliv chyba, selhání, přerušení, zneužití či odpojení v souvislosti s provozem Platformy, obchodních systémů Brokera nebo systémů používaných Poskytovatelem, případně jakékoliv prodlení způsobené terminálem Klienta nebo Transakcemi realizovanými prostřednictvím terminálu Klienta, technické problémy, systémová selhání a poruchy, poruchy a selhání vybavení či softwaru, problémy s přístupem k systému, problémy s kapacitou systému, narušení bezpečnosti a neoprávněný přístup, případně jiné podobné počítačové a elektronické problémy a závady v souvislosti s Platformou, obchodními systémy Brokera nebo systémy používanými Poskytovatelem; (b) Špatné internetové připojení na straně Klienta, Společnosti, Brokera nebo Poskytovatele, přerušení či výpadky přenosu, poruchy veřejné elektrické sítě nebo internetového připojení, útoky hackerů, přetížení připojení, vysoké požadavky na internetové přenosy, porucha komunikační linky; (c) Porucha informační, komunikační, elektronické, internetové, telefonní, veřejné elektrické sítě nebo jiných systémů používaných Společností, Klientem, Brokerem nebo Poskytovatelem; (d) Nesprávné fungování zařízení Klienta, 2

3 wrong settings in the Client s terminal, delayed updates in the Client s terminal or the Client disregarding of the applicable rules in the Client terminal; (e) When delays or other errors caused during the transmission of Orders and/or messages via computer or other communication devices; (f) When information received via computer or via other communication devices is inaccurate. The result of any such failure may be that the Client s Order generated from the Platform is either not executed by the Broker according to the Client s and/or Provider s instructions (as applicable) or it is not executed at all or is not executed on time The Client acknowledges that at times of excessive deal flow the Client may have some difficulties to be connected with the Company s Platform or the Broker s trading facilities, especially in a Fast Market (for example, when key macroeconomic indicators are released) and this may result in Orders being executed with delay or nor executed at all or nor executed at declared prices. 4. Abnormal Market Conditions 4.1. The Client acknowledges that under Abnormal Market Conditions the period during which the Orders are placed/transmitted for execution with the Broker may be extended or it may be impossible for Orders to be executed by the Broker at declared prices or executed immediately or executed at all. 5. Client-Broker Relationship Risks 5.1. The Client is warned that the provision of the Services by the Company to the Client is conditional upon the continuous operation and accessibility of the Trading Account of the Client with his Broker and the acceptance of Orders/Instructions by the Broker from the Platform or the Client. Should the Broker decide, for any reason not due to the Company, to reject any or all Orders/Instructions from the Platform, to suspend or freeze or close the Trading špatné nastavení terminálu Klienta, opožděné aktualizace v rámci terminálu Klienta, nerespektování příslušných pravidel v rámci terminálu Klienta z jeho strany; (e) Prodlevy či jiné chyby způsobené během přenosu Příkazů a/nebo zpráv prostřednictvím počítačových či jiných komunikačních zařízení; (f) Nepřesné informace přijaté prostřednictvím počítačových či jiných komunikačních zařízení. Výsledkem jakéhokoliv takovéhoto selhání může být, že Příkaz Klienta generovaný z Platformy není Brokerem proveden dle pokynů Klienta a/nebo Poskytovatele, případně není proveden včas či vůbec Klient bere na vědomí, že v době nadměrného toku obchodů může docházet k problémům se spojením s Platformou Společnosti nebo obchodními systémy Brokera, především v rámci Rychlého trhu (například při zveřejnění klíčových makroekonomických ukazatelů), což může vést k tomu, že Příkazy budou prováděny se zpožděním, nebudou provedeny vůbec, případně nebudou provedeny při deklarovaných cenách. 4. Nestandardní tržní podmínky 4.1. Klient bere na vědomí, že při Nestandardních tržních podmínkách může dojít k prodloužení doby, během které jsou Příkazy zadávány/předávány Brokerovi k realizaci, případně nemusí být pro Brokera možné realizovat Příkazy při deklarovaných cenách, realizovat je neprodleně či dokonce vůbec. 5. Rizika plynoucí ze vztahu Klient - Broker 5.1. Společnost tímto Klienta varuje, že poskytování Služeb ze strany Společnosti ve prospěch Klienta je podmíněno nepřetržitým fungováním a dostupností Obchodního účtu Klienta u jeho Brokera a akceptací Příkazů/Pokynů ze strany Platformy či Klienta Brokerem. Pokud se Broker z jakéhokoliv důvodu, který není na straně Společnosti, rozhodne zamítnout některé či všechny Příkazy/Pokyny z Platformy, pozastavit, zmrazit nebo uzavřít 3

4 Account or bar access to it, the Client may suffer losses as his open positions may be closed at current prices or losses from expected profits or additional charges being imposed. The Company will have no responsibility or liability for any loss caused to the Client in such an event It is understood that the Broker has its own Contract Specifications required for each type of CFD Order, which may be altered from time to time, for example Spread, Swaps, Lot Size, Initial Margin, Necessary Margin, Hedged Margin, the minimum level for placing Stop Loss, Take Profit and Limit Orders, daily financing charges, various fees and charges etc. and which apply every time an Order/Instruction is generated from the Platform. The Company does not have any control over such Contract Specifications and each Order/Instruction entered into from the Platform will be made according to such Contract Specifications It is understood that the Broker has its own trading and execution procedures, which may be altered from time to time, for example but not limited to execution venues, when an Order may be changed or removed, when Orders may be rejected by the Broker, any cut-off times, how often swaps are calculated, how Orders are executed and execution venues, funding requirements of CFDs, Margin Requirements, policy on Error Quotes (Spikes), Policy on Pip- Hunting, Policy on Snipers, events for termination etc. The Company does not have any control over such trading and execution procedures which apply when Orders/Instructions are generated from the Platform and thus the Company will not be liable for any damage, loss or any costs that arise from such trading and execution procedures of the Broker It is understood that the Broker will charge the Client its own fees for the provision of the brokerage and ancillary services to the Client and the operation and maintenance of the Trading Account weather the Client is operating his Trading Account with or without the Platform. The Company does not have any control over such fees and the Client is solely responsible for such costs. Obchodní účet, případně odepřít k takovémuto účtu přístup, může Klient utrpět škody, neboť jeho otevřené pozice mohou být uzavřeny při aktuálních cenách, případně škody v souvislosti s očekávanými zisky nebo s uplatněním dodatečných poplatků. Společnost neponese žádnou odpovědnost za jakékoliv ztráty, které Klient v takovémto případě utrpí Má se za to, že Broker disponuje svými vlastními Smluvními specifikacemi vyžadovanými pro jednotlivé typy CFD příkazů, které se mohou příležitostně měnit. Jde například o rozpětí, swapy, velikost lotu, úvodní marži, nutnou marži, zajištěnou marži, minimální úroveň pro zadání stop příkazu pro prevenci ztrát, příkazy pro vybírání zisků a limity, denní poplatky za financování, poplatky, různé poplatky a výlohy, atd., které se uplatní pro každý Příkaz/Pokyn generovaný z Platformy. Společnost nemá žádnou kontrolu nad těmito Smluvními specifikacemi, přičemž každý Příkaz/Pokyn uzavřený z Platformy bude proveden v souladu s takovýmito Smluvními specifikacemi Má se za to, že Broker bude disponovat svými vlastními postupy pro obchodování a realizace, které se mohou příležitostně měnit. Jde například o místo realizace, kdy je možné Příkaz změnit či stáhnout, kdy mohou být Příkazy ze strany Brokera zamítnuty, případné hraniční časy, jak často jsou počítány swapy, způsob realizace Příkazů a místa realizace, požadavky na financování CFD, požadavky na rozpětí, pravidla pro chybné kotace, pravidla pro pip-hunting, pravidla pro sniping, události vedoucí k ukončení, atd. Společnost nemá žádnou kontrolu nad postupy Brokera pro obchodování a realizace, které se uplatní v případech, kdy jsou Příkazy/Pokyny generovány z Platformy, a proto Společnost neponese odpovědnost za žádné škody, ztráty nebo jakékoliv náklady, které z takovýchto postupů Brokera pro obchodování a realizace vyplynou Má se za to, že Broker bude Klientovi účtovat své vlastní poplatky za poskytování brokerských a doplňkových služeb Klientovi a za provoz/vedení Obchodního účtu, a to bez ohledu na to, zda Klient svůj Obchodní účet provozuje s využitím Platformy či bez ní. Společnost nemá nad takovýmito poplatky žádnou kontrolu, 4

5 6. Communication 6.1. The Client shall accept the risk of any financial losses caused by the fact that the Client has received with delay or has not received at all any notice from the Company The Client acknowledges that the unencrypted information transmitted by is not protected from any unauthorized access of third parties The Company has no responsibility if authorized third persons have access to information, including electronic addresses, electronic communication and personal data, access data when the above are transmitted between the Company and the Client or when using the internet or other network communication facilities, telephone, any other electronic means, fax or post The Client is wholly responsible for keeping the privacy of all the information send by the Company and accepts the risk of any financial losses caused by the unauthorized access of the third party to the Client s Account The Client is fully responsible for the risks in respect of undelivered Platform internal mail messages sent to the Client by the Company as they may be automatically deleted after some time. 7. Force Majeure Events 7.1. In case of a Force Majeure Event the Client accepts the risk of financial losses. 8. Risk Warnings Regarding Contracts For Differences 8.1. General This notice cannot disclose all the risks and other significant aspects of Contracts for Differences (CFDs). The Client should not deal in these products unless he understands their nature and the extent of his exposure to risk and that he may lose entirely all of his money and also any additional commissions and other expenses incurred i.e. from his Broker. The Client přičemž je za tyto náklady odpovědný výhradně Klient. 6. Komunikace 6.1. Klient je povinen přijmout riziko případných finančních ztrát způsobených skutečností, že Klient obdržel jakékoliv oznámení ze strany Společnosti pozdě či jej neobdržel vůbec Klient bere na vědomí, že nešifrované informace zasílané prostřednictvím u nejsou chráněny před neoprávněným přístupem třetích stran Společnost nenese žádnou odpovědnost, pokud oprávněné třetí strany budou mít přístup k informacím, včetně elektronických adres, elektronické komunikace a osobním údajům, budou údaje využívat při jejich přenosu mezi Společností a Klientem, případně při využívání internetu nebo jiných síťových komunikačních prostředků, telefonu, jiných elektronických prostředků, faxu nebo pošty Klient zcela odpovídá za zajištění důvěrnosti veškerých informací zasílaných Společností, přičemž přijímá riziko jakýchkoliv finančních ztrát způsobených neoprávněným přístupem třetí strany k Účtu Klienta Klient je zcela odpovědný za rizika v souvislosti s nedoručenými interními zprávami Platformy, které budou Klientovi zaslány ze strany Společnosti, a to vzhledem k tomu, že mohou být po určité době automaticky smazány. 7. Události vyšší moci 7.1. Klient v případě Události vyšší moci přijímá riziko finančních ztrát. 8. Upozornění na rizika týkající se kontraktů na vyrovnání rozdílů 8.1. Obecná ustanovení Toto oznámení nemůže specifikovat všechna rizika a jiné podstatné aspekty související s kontrakty na vyrovnání rozdílů (CFD). Klient by neměl s takovýmito produkty obchodovat, pokud nechápe jejich povahu a 5

6 should also be satisfied that the product is suitable for him in the light of his circumstances and financial position Different CFDs involve different levels of exposure to risk and in deciding whether to trade in CFDs the Client should be aware of the following: 8.2. Effect of Leverage Under Margin Trading conditions even small market movements may have great impact on the Client s Trading Account with the Broker. It is important to note that Orders in CFDs are entered under the effect of Leverage (applied by the Broker). The Client must consider that if the market moves against the Client s Orders, he may sustain a total loss greater than the funds deposited. The Company shall not be responsible for the risks and for the chosen trading strategy of the Client or the Provider It is highly recommended that the Client maintains in its Trading Account a Margin Level (percentage Equity to Necessary Margin ratio which is calculated as Equity / Necessary Margin * 100%) of not lower than 1,000%. When activating the Automatic Orders mode, it is also recommended to place the Max Loss in pips to the Platform to limit potential losses. However, it is noted that placing Max Loss in pips cannot guarantee the limit of loss Highly Volatile Instruments The CFDs traded in the Client s Trading Accounts with the Broker via the Platform are non-deliverable spot transactions giving an opportunity to make profit on changes in the Underlying Asset (e.g. currency pairs, indices, commodities, shares, oil, metals etc). The Client acknowledges and accepts that the value of CFDs may fluctuate downwards or upwards and it is even probable that they may become of no value. This is owed to the margining system applicable to such trades, which generally involves a comparatively modest deposit or margin in terms of the overall contract value. So, a relatively small movement in the price of the rozsah svého ohrožení, kdy může ztratit všechny své finanční prostředky a rovněž mít povinnost uhradit provize a jiné náklady např. ze strany Brokera. Klient by se rovněž měl ujistit, že je pro něj daný produkt vhodný ve světle jeho vlastních okolností a finanční situace Různé CFD zahrnují různé úrovně rizika, přičemž při rozhodování o případném obchodování s nástroji CFD by si Klient měl být vědom následujících skutečností: 8.2. Dopad pákového efektu Za podmínek obchodování na marže mohou mít i velmi malé tržní změny obrovský dopad na Obchodní účet Klienta u Brokera. Je důležité si uvědomit, že Příkazy na CFD jsou zadávány při existenci pákového efektu (aplikovaného ze strany Brokera). Klient musí vzít v úvahu, že pokud dojde k pohybu trhu proti směru jeho Příkazů, může utrpět celkovou škodu přesahující vložené prostředky. Společnost neponese odpovědnost za rizika a zvolenou obchodní strategii Klienta nebo Poskytovatele Velmi se doporučuje, aby si Klient v rámci svého Obchodního účtu udržoval úroveň marže (poměr majetku k nutné marži, který je počítán takto: Majetek / Nutná marže * 100 %), která nebude nižší než 1,000 %. Při aktivaci režimu Automatických příkazů se rovněž doporučuje aktivovat si v rámci Platformy limit maximální ztráty, který by omezil potenciální ztráty. Má se však za to, že zadání limitu maximální ztráty v bodech ( pipech ) nemůže zaručit limit ztráty Vysoce nestálé nástroje CFD obchodované v rámci Obchodních účtů Klienta u Brokera prostřednictvím Platformy představují nedoručitelné spotové transakce, které poskytují příležitost generovat zisk ze změn Podkladového aktiva (např. měnové páry, indexy, komodity, akcie, ropa, kovy, atd.). Klient bere na vědomí a potvrzuje, že hodnota CFD může kolísat nahoru i dolů, přičemž je dokonce pravděpodobné, že může zcela ztratit svou hodnotu. Toto je způsobeno systémem marží aplikovaným na dané obchody, který obecně zahrnuje poměrně skromný vklad či marži 6

7 Underlying Asset can have a disproportionately dramatic effect on the Client s trades. If the Underlying Asset movement is in the Client s favor, the Client may achieve a good profit, but an equally small adverse market movement can not only quickly result in the loss of the Clients entire deposit but also any additional commissions and other expenses incurred in the Client s Trading Account by his Broker. So, the Client must not use the Platform in any way, neither copy or contra-copy a Provider, unless he is willing to undertake the risks of losing entirely all the money which he has invested and also any additional commissions and other expenses incurred in the Client s Trading Account by his Broker The prices of CFDs and the underlying asset may fluctuate rapidly and over wide ranges and may reflect unforeseeable events or changes in conditions, none of which can be controlled by the Client or the Company or the Broker. Under certain market conditions it may be impossible for an Order (generated from the Platform) to be executed by the Broker at the declared price of the Client or Provider (as applicable), thus leading to losses. The prices of CFDs and the Underlying Asset will be influenced by, amongst other things, changing supply and demand relationships, governmental, agricultural, commercial and trade programs and policies, national and international political and economic events and the prevailing psychological characteristics of the relevant market place. Therefore, placing Max Loss in pips cannot guarantee the limit of loss Off-Exchange Transactions CFDs transactions entered into via the Platform are off-exchange transactions (Over- The-Counter). While some off-exchange markets are highly liquid, transactions in off-exchange or non-transferable derivatives may involve greater risk than investing in on-exchange derivatives because there is no exchange market on which to close out an Open Position. It may be impossible to liquidate an existing position, to assess the value of the position arising from an off-exchange transaction or to assess the exposure to risk. z hlediska celkové hodnoty kontraktu. I relativně malý pohyb ceny Podkladového aktiva tak může mít neúměrně dramatický dopad na obchody Klienta. Pokud dochází ke změně ceny Podkladového aktiva ve prospěch Klienta, může Klient dosáhnout dobrého zisku, avšak stejně malá negativní tržní změna nemusí pouze vést ke ztrátě celého vkladu Klienta, ale také k dodatečným provizím a výdajům v rámci Obchodního účtu Klienta účtovaným ze strany Brokera. Klient tak nesmí Platformu jakkoliv používat kopírovat či kontra-kopírovat Poskytovatele pokud není ochoten podstoupit riziko ztráty všechny investovaných finančních prostředků a nutnosti uhradit dodatečné provize a jiné výdaje v rámci Obchodního účtu Klienta účtované ze strany Brokera Ceny CFD a podkladových aktiv mohou rychle a významně fluktuovat, přičemž mohou odrážet nepředvídatelné události nebo změny podmínek, které nemohou být kontrolovány ze strany Klienta, Společnosti nebo Brokera. Za určitých tržních podmínek může být nemožné, aby byl Příkaz (generovaný z Platformy) Brokerem proveden při deklarované ceně Klienta, případně Poskytovatele, což může vést ke ztrátám. Na ceny CFD a podkladových aktiv budou mít mimo jiné vliv měnící se vztahy mezi poptávkou a nabídku, vládní, zemědělské, komerční a obchodní programy/politiky, národní a mezinárodní politické či ekonomické události, případně panující psychologické charakteristiky příslušného trhu. Zadání limitu maximální ztráty v bodech ( pipech ) tak nemůže zaručit limit ztráty Mimoburzovní transakce CFD transakce uzavírané prostřednictvím Platformy představují mimoburzovní transakce (OTC transakce). Ačkoliv jsou některé mimoburzovní trhy vysoce likvidní, transakce zahrnující mimoburzovní či nepřevoditelné deriváty mohou být vystaveny vyššímu riziku než investice do burzovních derivátů, protože neexistuje žádný trh, kde je možné uzavřít otevřenou pozici. Nemusí tak být možné zrušit stávající pozici, posoudit hodnotu pozice vyplývající z mimoburzovní transakce nebo zhodnotit míru rizika. 7

8 9. Risks and Acknowledgements Associated with the Automatic Orders Features of the Platform 9.1. The Platform provided to the Client offers the Client with the ability to use the Automatic Orders function. This gives the Client the ability to choose a Provider from a list of Providers available on the Platform and decide to copy / imitate their exact trades or take the opposite trade automatically based on Data produced from the Provider. So, as soon as the Provider paces an Order for himself, the Platform will automatically send a signal to the Trading Account to copy the Order or take an opposite Order to that of the Provider (depending on the mode chosen by the Client). However, the Company notes that the Automatic Orders Features are associated with various risks and the Client is urged to carefully read and consider the following risks before utilizing the Company s Automatic Orders Features on the Platform: Should a Provider decide to close his positions or should the Company for any reason decide to close the Providers positions, all related Open Positions of the Client (who copy the Order or take an opposite Order of that Provider) may be closed automatically with the Broker at current prices, without notice to the Client. So, the Client should be able and prepared to bear the loss of the entire investment the Client made when following a Provider (whether he is coping or taking an opposite direction). It is also noted that the Company has the right to terminate its collaboration with the Provider at any time and without prior notice to the Client If the Client modifies or cancels the Orders of the Provider in the Automatic Orders mode, he will achieve a materially different result than the Provider s Orders and the Client s Order will not be automatically closed or changed when the original automatic position is changed or closed by the Provider and the Client may suffer loss as a result The Client has the right to deactivate the Automatic Orders function for a particular Order on the Platform or disconnect from a Provider. From that moment, the Client will take his own decisions regarding his Orders, Opening or Closing or modifying his Positions and the Company will receive and transmit such Client Orders to the Broker for execution according to 9. Rizika a uznání související s funkcí Automatické příkazy v rámci Platformy 9.1. Platforma, která je Klientovi k dispozici, nabízí možnost využívat funkci Automatických příkazů. To Klientovi umožňuje zvolit si Poskytovatele ze seznamu Poskytovatelů dostupného v rámci Platformy a rozhodnout se, zda bude kopírovat jeho přesné obchody nebo realizovat obchody opačné, a to na základě údajů generovaných Poskytovatelem. Jakmile tedy Poskytovatel zadá Příkaz na svůj účet, Platforma automaticky vyšle signál do Obchodního účtu, aby zkopíroval daný Příkaz nebo provedl Příkaz opačný s ohledem na Příkaz Poskytovatele (v závislosti na režimu zvoleném Klientem). Společnost však upozorňuje, že funkce Automatické příkazy je spojena s různými riziky, přičemž tímto Klienta vyzývá, aby si před využíváním funkce Automatické příkazy v rámci Platformy Společnosti pečlivě prostudoval a zvážil následující rizika: Pokud se Poskytovatel rozhodne uzavřít své pozice nebo pokud se z jakéhokoliv důvodu rozhodne uzavřít pozice Poskytovatele Společnost, všechny související Otevřené pozice Klienta (který Příkaz kopíruje nebo aplikuje opačné Příkazy daného Poskytovatele) mohou být u Brokera automaticky uzavřeny při aktuálních cenách, a to bez oznámení Klientovi. Pokud tedy Klient následuje Poskytovatele (ať již kopíruje jeho jednání nebo realizuje opačné příkazy), měl by být schopen a připraven nést ztrátu celé investice, kterou učinil. Společnost má rovněž právo kdykoliv a bez předchozího oznámení Klientovi ukončit svou spolupráci s určitým Poskytovatelem Pokud Klient upraví či zruší Příkazy Poskytovatele v rámci režimu Automatických příkazů, dosáhne podstatně odlišného výsledku než Příkazy Poskytovatele, přičemž Příkazy Klienta nebudou automaticky uzavřeny/změněny, pokud dojde k uzavření/změně původní pozice ze strany Poskytovatele. V důsledku toho může Klient utrpět ztrátu Klient je oprávněn deaktivovat funkci Automatických příkazů pro konkrétní Příkaz v rámci Platformy nebo se odpojit od Poskytovatele. Od tohoto okamžiku bude Klient činit svá vlastní rozhodnutí ve věci svých Příkazů, Otevírání, Uzavírání nebo změn svých Pozic, přičemž Společnost obdrží a předá takovéto 8

9 the particular instructions of the Client. However, the Client acknowledges and accepts that his intervention may frustrate the trading strategy of the Provider and cause losses to the Client Any past performance of the Providers indicated on the Platform is not indicative of future results or a guarantee for future performance The Company uses all reasonable endeavors to allow the placing of Client Orders in the Automatic Orders mode without undue delay and immediately as close as possible to the Transactions concluded by the Provider. The Client acknowledges that Automatic Orders allow only imitating or taking the opposite direction of Provider s Transactions, in a time approximate to the Provider s transactions. In addition, despite the Company s reasonable efforts, the Client acknowledges that the placing/execution of Orders may be delayed for reasons beyond the control of the Company and even perfect electronic devices do not guarantee that the placement/execution of Client s Orders will take place at the same time or approximate time at which the Provider s relevant Transaction was concluded or that it will be placed or executed at all The Company will use reasonable efforts to execute or transmit an Order (whether to open or close) but it is agreed and understood that execution or transmission may not always be achieved at all for reasons beyond the control of the Company The Client acknowledges that the Company shall not monitor any Providers Data. The screening and selection of Providers is conducted by the Client on his own responsibility and it is acknowledged that the Company only serves as a means of transfer of the Data The Company cannot guarantee that the Client will always be able to communicate via the Platform with Providers or Brokers neither it guarantees that the Client will communicate without disruptions, delays or other communication-related flaws. The Company will not be liable for any such disruptions, delays or other omissions in any communication experienced by the Client when using the Platform The Client acknowledges that the Platform and in particular the Automatic Orders may not work error free. The Company does not warrant Příkazy Klienta Brokerovi k realizaci v souladu s konkrétními pokyny Klienta. Klient však bere na vědomí a přijímá, že jeho zásah může zmařit obchodní strategii Poskytovatele a způsobit Klientovi ztráty Dřívější výkonnost Poskytovatelů uvedená v rámci Platformy nenaznačuje budoucí výsledky či záruku budoucí výkonnosti Společnost vynaloží maximální úsilí, aby umožnila zadávání Příkazů Klienta v rámci režimu Automatických příkazů bez zbytečného prodlení a co nejblíže k transakcím realizovaným ze strany Poskytovatele. Klient bere na vědomí, že Automatické příkazy pouze umožňují imitaci/zadávání opačných příkazů s ohledem na transakce Poskytovatele, a to v době, která přibližně odpovídá transakcím Poskytovatele. Kromě toho i přes přiměřené úsilí Společnosti Klient bere na vědomí, že může dojít k prodlení při zadávání/realizaci Příkazů z důvodů mimo kontrolu Společnosti, přičemž ani bezchybná elektronická zařízení nezaručují, že zadání/realizace Příkazů proběhne ve stejnou/přibližnou dobu, kdy dojde k uzavření příslušné transakce Poskytovatele, nebo že k zadání/realizaci vůbec dojde Společnost vynaloží přiměřené úsilí k tomu, aby realizovala či předala Příkaz (za účelem jeho otevření či uzavření), avšak strany souhlasí/mají za to, že k realizaci či předání nemusí vždy dojít, a to z důvodů, které nepodléhají kontrole Společnosti Klient bere na vědomí, že Společnost nebude monitorovat Data Poskytovatele. Prověřování a volbu Poskytovatelů realizuje Klient v rámci své vlastní odpovědnosti, přičemž se bere na vědomí, že Společnost slouží pouze k přenosu Dat Společnost nemůže zaručit, že Klient bude vždy schopen prostřednictvím Platformy komunikovat s Poskytovateli nebo Brokery. Dále nezaručuje, že Klient bude komunikovat bez přerušení, prodlev nebo jiných problémů v oblasti komunikace. Společnost neponese odpovědnost za žádná přerušení, prodlevy nebo jiné problémy v rámci komunikace, kterým bude Klient při užívání Platformy vystaven Klient bere na vědomí, že Platforma a především funkce Automatických příkazů nemusí fungovat zcela bezchybně. Společnost nezaručuje, že funkce obsažené v Platformě splní požadavky Klienta nebo že provoz Platformy 9

10 that the functions contained in the Platform will meet the Client s requirements or that the operation of the Platform will be uninterrupted or error free. The entire risk as to the quality and performance of the Platform is with the Client. The Platform is provided by the Company on an "AS IT IS" basis The Company shall not be liable for any damage that the Client might suffer as a result of the use of Platform and the Automatic Orders function or taking the opposite direction of Provider s Transactions. 10. Commissions and Taxes The Client is informed that the use of the Platform by the Client entails the payment of a fee paid to the Company from the Broker in a way and method to be agreed between them. The Company will inform the Client of the applicable fee on request The Client is informed that the Company will pay the Provider a fee for the provision of the Data on the Platform. For the Client s convenience, the applicable fees for each Provider are disclosed to the Client on the Platform It is understood that the Broker will charge the Client its own fees for the provision of its own brokerage and execution services including the execution of Orders/Transactions generated from the Platform. In addition by switching the Automatic Orders Features one, the Client may incur additional costs from his Broker. So, before the Client begins to trade, he should make himself aware of all commissions and other charges for which he will be liable, as specified by the particular Broker. Finally, it is understood that the Company does not have any decision making power over such fees of his Broker If any fees or charges are not expressed in monetary terms (but, for example, as a percentage of contract value), the Client should ensure that he understands what such charges are likely to amount to and seek advice if he cannot understand them, before he begins to trade There is a risk that the Client s trades in bude nepřerušovaný či bezchybný. Riziko týkající se kvality a výkonnosti Platformy nese výhradně Klient. Platforma je Společností poskytována jak stojí a leží Společnost neponese odpovědnost za žádné škody, které Klient případně utrpí v důsledku užívání Platformy a funkce Automatických příkazů, případně v důsledku aplikace opačného směru s ohledem na transakce Poskytovatele. 10. Provize a daně Společnost tímto Klienta informuje, že užívání Platformy ze strany Klienta vyžaduje úhradu poplatku ve prospěch Společnosti ze strany Brokera, a to formou a způsobem, na kterém se společně dohodnou. Společnost bude na vyžádání Klienta informovat o platném poplatku Společnost tímto Klienta informuje, že Společnost bude Poskytovateli hradit poplatek za poskytování Dat v rámci Platformy. Pro potřeby Klienta jsou platné poplatky pro jednotlivé Poskytovatele zveřejněny v rámci Platformy Má se za to, že Broker bude Klientovi účtovat své vlastní poplatky za poskytování brokerských a realizačních služeb, včetně realizace Příkazů/Transakcí generovaných z Platformy. Kromě toho může být Klient aktivací funkce Automatických příkazů vystaven dalším nákladům účtovaným ze strany Brokera. Před zahájením obchodování by se tedy měl Klient seznámit se všemi provizemi a jinými výdaji, které mu budou účtovány, dle ustanovení příslušeného Brokera. Konečně se má za to, že Společnost nedisponuje žádnou rozhodovací pravomocí s ohledem na takovéto poplatky Brokera Pokud nejsou jakékoliv poplatky nebo výdaje vyjádřeny peněžně (ale například jako procento hodnoty kontraktu), měl by se Klient ujistit, že před samotným zahájením obchodování chápe, jaká bude pravděpodobná výše takovýchto poplatků. Pokud to nechápe, měl by se v dané věci poradit Existuje riziko, že obchody Klienta v rámci jakýchkoliv Finančních nástrojů mohou podléhat 10

11 any Financial Instruments may be or become subject to tax and/or any other duty for example because of changes in legislation or his personal circumstances. The Company does not warrant that no tax and/or any other stamp duty will be payable to the Client. The Client is responsible for any taxes and/or any other duty which may accrue in respect of his trades with his Broker. 11. Foreign Currency When a Financial Instrument is traded in a currency other than the currency of the Client s country of residence, any changes in the exchange rates may have a negative effect on its value, price and performance and may lead to losses for the Client. This document is made in Czech and English languages. In case of discrepancies the English version shall prevail. dani a/nebo jiné povinnosti, nebo se na ně takovéto povinnost mohou nově vztahovat, například v důsledku změny legislativy nebo osobních okolností Klienta. Společnost nezaručuje, že Klient nebude povinen hradit daně a/nebo jiné kolkovné. Klient nese odpovědnost za všechny daně a/nebo jiné povinnosti, které mohou vzniknout v souvislosti s jeho obchody u Brokera. 11. Zahraniční měny Pokud je Finanční nástroj obchodován v zahraniční měně, které je odlišná od měny země pobytu Klienta, mohou mít jakékoliv změny směnných kurzů negativní dopad na hodnotu, cenu a výkonnost Finančního nástroje, přičemž mohou vést ke ztrátám na straně Klienta. Tento dokument je vyhotoven v českém a anglickém jazyce. V případě rozporu je rozhodující text v anglickém jazyce. 11

Příloha IV: Shrnutí Pravidel pro jednání v nejlepším zájmu klienta. 1. Introduction. 1. Úvod

Příloha IV: Shrnutí Pravidel pro jednání v nejlepším zájmu klienta. 1. Introduction. 1. Úvod IV. Summary of the Policy to Act in the Best Interest of the Client IV. Shrnutí Pravidel pro jednání v nejlepším zájmu klienta 1. Introduction The Policy to Act in the Best Interest of the Client (hereinafter,

Více

RISK DISCLOSURE AND ACKNOWLEDGEMENT POUČENÍ O RIZICÍCH A POTVRZENÍ RIZIK. TeleTrade - DJ International Consulting Ltd. May 2012 Květen 2012

RISK DISCLOSURE AND ACKNOWLEDGEMENT POUČENÍ O RIZICÍCH A POTVRZENÍ RIZIK. TeleTrade - DJ International Consulting Ltd. May 2012 Květen 2012 RISK DISCLOSURE AND ACKNOWLEDGEMENT POUČENÍ O RIZICÍCH A POTVRZENÍ RIZIK TeleTrade - DJ International Consulting Ltd May 2012 Květen 2012 2011-2015 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd 1/10 Introduction

Více

BEST EXECUTION POLICY ZÁSADY REALIZACE ZA NEJLEPŠÍCH PODMÍNEK

BEST EXECUTION POLICY ZÁSADY REALIZACE ZA NEJLEPŠÍCH PODMÍNEK BEST EXECUTION POLICY ZÁSADY REALIZACE ZA NEJLEPŠÍCH PODMÍNEK TeleTrade - DJ International Consulting Ltd August 2013 Srpen 2013 2011-2015 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd 1/9 Introduction TeleTrade-DJ

Více

BONUS TERMS & CONDITIONS SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO VYPLÁCENÍ ODMĚN. TeleTrade - DJ International Consulting Ltd. August 2013 Srpen 2013

BONUS TERMS & CONDITIONS SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO VYPLÁCENÍ ODMĚN. TeleTrade - DJ International Consulting Ltd. August 2013 Srpen 2013 BONUS TERMS & CONDITIONS SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO VYPLÁCENÍ ODMĚN TeleTrade - DJ International Consulting Ltd August 2013 Srpen 2013 2011-2015 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd 1/5 Definitions Definice

Více

Rizika spojená s termínovými obchody/ Risk Associated With Term Trades

Rizika spojená s termínovými obchody/ Risk Associated With Term Trades Rizika spojená s termínovými obchody/ Risk Associated With Term Trades Vážený Kliente / Dear Client, termínové obchody jsou nejen příležitostí k zisku, ale nesou s sebou i vysoká rizika. Je proto povinností

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

EURO přeshraniční platba

EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba je platební příkaz splňující následující kriteria: Je předložen elektronicky Je požadováno standardní provedení (tj. nikoliv urgentní nebo expresní) Částka

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

CLIENT AGREEMENT KLIENTSKÁ SMLOUVA

CLIENT AGREEMENT KLIENTSKÁ SMLOUVA CLIENT AGREEMENT KLIENTSKÁ SMLOUVA TeleTrade - DJ International Consulting Ltd August 2013 Srpen 2013 2011-2015 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd 1/28 RECITALS This Client Agreement is entered

Více

Important Disclosures

Important Disclosures Important Disclosures No offer or solicitation to buy or sell securities, securities derivatives, futures products or offexchange foreign currency (forex) transactions of any kind, or any type of trading

Více

Zprávy používané při vypořádání denního trhu 4M MC / Messages used on the day-ahead 4M MC

Zprávy používané při vypořádání denního trhu 4M MC / Messages used on the day-ahead 4M MC Zprávy používané při vypořádání denního trhu 4M MC / Messages used on the day-ahead 4M MC Zveřejnění ATC hodnot / ATC Publication (MSG 989) Zveřejnění ATC hodnot ATC Publication ATC hodnoty jsou zveřejněny.

Více

TERMS AND CONDITIONS SMLUVNÍ PODMÍNKY

TERMS AND CONDITIONS SMLUVNÍ PODMÍNKY TERMS AND CONDITIONS SMLUVNÍ PODMÍNKY TeleTrade - DJ International Consulting Ltd August 2013 Srpen 2013 2011-2015 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd 1/17 Introduction TeleTrade-DJ International

Více

ZÁSADY UPRAVUJÍCÍ KONFLIKT ZÁJMŮ

ZÁSADY UPRAVUJÍCÍ KONFLIKT ZÁJMŮ CONFLICT OF INTEREST POLICY ZÁSADY UPRAVUJÍCÍ KONFLIKT ZÁJMŮ TeleTrade - DJ International Consulting Ltd August 2013 Srpen 2013 2011-2015 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd 1/5 1. Introduction 1.1

Více

Daňové souvislosti švarcsystému

Daňové souvislosti švarcsystému www.pwc.cz Daňové souvislosti švarcsystému Zdeněk Drozd 5. dubna 2012 1 Švarcsystém proč? Výhody: - zaměstnavatel neodvádí sociální zabezpečení (SZ) a zdravotní pojištění (ZP), zálohy na daň; - odpadá

Více

TERMS AND CONDITIONS FOR SYNCHRONOUS TRADING

TERMS AND CONDITIONS FOR SYNCHRONOUS TRADING TERMS AND CONDITIONS FOR SYNCHRONOUS TRADING SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO SYNCHRONNÍ OBCHODOVÁNÍ TeleTrade - DJ International Consulting Ltd September 2014 Září 2014 2011-2015 TeleTrade-DJ International Consulting

Více

DOTAZNÍK KVALITY ŽIVOTA THE WORLD HEALTH ORGANIZATION QUALITY OF LIFE (WHOQOL) -BREF

DOTAZNÍK KVALITY ŽIVOTA THE WORLD HEALTH ORGANIZATION QUALITY OF LIFE (WHOQOL) -BREF DOTAZNÍK KVALITY ŽIVOTA THE WORLD HEALTH ORGANIZATION QUALITY OF LIFE (WHOQOL) -BREF The World Health Organization Quality of Life (WHOQOL)-BREF World Health Organization 2004 All rights reserved. Publications

Více

Formulář pro žádost o osobní účet

Formulář pro žádost o osobní účet Formulář pro žádost o osobní účet New Account Opening Procedure Proces otevření nového účtu 1. Personal Information Form Formulář osobních informací Please fill out the Personal Information Form completely

Více

SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM KLIENTEM END USER - CLIENT AGREEMENT

SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM KLIENTEM END USER - CLIENT AGREEMENT END USER - CLIENT AGREEMENT 1. Introduction 1.1. xsocial is a trademark of DUB Investments Ltd. The Agreement is entered by and between DUB Investments Ltd (hereinafter called the Company ) on the one

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES Použité pojmy Platební systém Domácí platební příkaz Elektronický platební

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

Průvodce. PX Bonusové certifikáty

Průvodce. PX Bonusové certifikáty Průvodce PX Jiná dimenze investování RDX Bonus Certificate 2 Příležitosti Rizika Atraktivní zisky na trzích, které nemají trend, nebo lehce klesají Částečná ochrana kapitálu Neomezené příležitosti zisku

Více

Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8

Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8 Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8 1. Stáhněte si instalační program HOST makro engine z oficiálního webu IABYTE. 2. Spusťte instalační program a postupujte

Více

Metodický list pro 1. - 5. soustředění kombinovaného bakalářského studia předmětu BK_AAJ_3

Metodický list pro 1. - 5. soustředění kombinovaného bakalářského studia předmětu BK_AAJ_3 Metodický list pro 1. - 5. soustředění kombinovaného bakalářského studia předmětu BK_AAJ_3 1. SOUSTŘEDĚNÍ 1. Bridging the culture gap 2. City description 3. Money. Functions of money. Evolution of money.,

Více

Annex 1: Plans of the Lab

Annex 1: Plans of the Lab Annex 1: Plans of the Lab General layout of the Lab Data network layout Laboratory 1: 24 workstations (6x4) Separated workstations (4) Laboratory 2: 12 workstations (3x4) Projection screen+ blackboard

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Daňové souvislosti švarcsystému

Daňové souvislosti švarcsystému www.pwc.cz Daňové souvislosti švarcsystému Zdeněk Drozd 13. června 2012 1 Švarcsystém proč? Výhody: - zaměstnavatel neodvádí sociální zabezpečení (SZ) a zdravotní pojištění (ZP), zálohy na daň; - odpadá

Více

Jak dobře vám to myslí?

Jak dobře vám to myslí? Jak dobře vám to myslí? Prosím, vyplňte tento formulá ř perem bez pomoci druhé osoby. Jméno Datum narození / / Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání? Jsem muž žena Jsem Asiat černoch Hispánec běloch

Více

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ URGENTNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ URGENT ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ URGENTNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ URGENT ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ URGENTNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ URGENT ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES Použité pojmy Platební systém Domácí platební příkaz Elektronický platební

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Websites and communication tools IT English Ročník: Identifikace

Více

- 1 2 1 2 3 4 3 4 5 5 For further information please contact your local Epson office or visit www.epson-europe.com EPSON Europe B.V. Otto-Hahn-Str. 4 D-40670 Meerbusch Tel. +49 (0)1805/377661 All features

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

Právní povaha virtuálních peněz. Pavel Hejl, advokát

Právní povaha virtuálních peněz. Pavel Hejl, advokát Právní povaha virtuálních peněz Pavel Hejl, advokát Obsah Peníze x elektronické peníze x virtuální peníze Právní povaha virtuálních peněz a zdanění Bitcoin Regulace ve světě Regulace v ČR Bitcoiny a související

Více

Citi Transaction Services

Citi Transaction Services Citi Transaction Services Czech Republic LOCAL CONDITIONS The present Local Conditions for Accounts held in the Czech Republic (the Local Conditions ) regulate all obligations under accounts ( Accounts

Více

ŽÁDOST ASISTENTA PATENTOVÉHO ZÁSTUPCE

ŽÁDOST ASISTENTA PATENTOVÉHO ZÁSTUPCE Datum doručení/date of receiving:... Číslo jednací/the reference number:... Potvrzení přijetí/confirmation of receiving:... Vyplní Komora patentových zástupců ČR/To be filed by Chamber of Patent Attorneys

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Dohoda č. Agreement No. o podmínkách následného placení s platbou Tankovací kartou on Conditions of Post-Payment Mode with payment using a Fleet Card

Dohoda č. Agreement No. o podmínkách následného placení s platbou Tankovací kartou on Conditions of Post-Payment Mode with payment using a Fleet Card o podmínkách následného placení s platbou Tankovací kartou on Conditions of Post-Payment Mode with payment using a Fleet Card Ředitelství silnic a dálnic ČR sídlo (Registered Seat): Na Pankráci 546/56,

Více

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek Novell Professional Services ČR, s.r.o. mrehorek@novell.com Agenda CzechPOINT@office Lokální administrátor Autorizovaná konverze na žádost Autorizovaná

Více

Database systems. Normal forms

Database systems. Normal forms Database systems Normal forms An example of a bad model SSN Surnam OfficeNo City Street No ZIP Region President_of_ Region 1001 Novák 238 Liteň Hlavní 10 26727 Středočeský Rath 1001 Novák 238 Bystřice

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

ADMIRAL MARKETS UK LTD OBCHODNÍ PODMÍNKY TÝKAJÍCÍ SE PLATEB

ADMIRAL MARKETS UK LTD OBCHODNÍ PODMÍNKY TÝKAJÍCÍ SE PLATEB ADMIRAL MARKETS UK LTD OBCHODNÍ PODMÍNKY TÝKAJÍCÍ SE PLATEB Tyto obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) jsou platné pro všechny převody učiněné klienty (dále jen Admiral Markets ) za účelem vložení finančních

Více

Příloha II. Česko-anglický slovník rizik

Příloha II. Česko-anglický slovník rizik Ministerstvo financí Referát regulace a metodiky projektů Partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP) Příloha II. Česko-anglický slovník rizik Vydáno dne 11. září 2008 V této příloze jsou českým názvům

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU A O ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚRU prostřednictvím zřízení vlastnického práva k cenným papírům uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku

SMLOUVA O ÚVĚRU A O ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚRU prostřednictvím zřízení vlastnického práva k cenným papírům uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku Patria Finance, a.s., Jungmannova 745/24, 110 00 Prague 1, Czech Republic, ID No. 26455064 Registered with the Commercial Register, Section B, File No. 7215 Maintained by the Municipal Court in Prague

Více

Vuquest 3310g. Stručný návod k použití. Kabelový skener. 3310-CZ-QS Rev C 1/13

Vuquest 3310g. Stručný návod k použití. Kabelový skener. 3310-CZ-QS Rev C 1/13 Vuquest 3310g Kabelový skener Stručný návod k použití 3310-CZ-QS Rev C 1/13 Poznámka: Informace o čištění zařízení najdete v uživatelské příručce. Lokalizované verze tohoto dokumentu si můžete stáhnout

Více

POPIS TUN TAP. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky. (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi.

POPIS TUN TAP. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky. (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky POPIS TUN TAP (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi.) VAS MODEL OpenVPN MUJ MODEL funkce virtuálního sítového rozhrani

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ.

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. SPOLEČNOST SATPO SATPO Realitní činnost zaměřenou na zprostředkování prodeje a nákup rezidenčních nemovitostí na českém trhu jsme zahájili

Více

Na začátku bylo slovo akcionáře

Na začátku bylo slovo akcionáře Jak jsme budovali značku tak, aby ji lidi měli rádi Zákaznická loajalita a akvizice ve finančních službách Jakub Petřina Praha / 20. června 2012 I banku můžete mít rádi Na začátku bylo slovo akcionáře

Více

Voyager 1202g. Stručný návod k použití. Bezdrátový laserový snímač čárových kódů. VG1202-CZ-QS Rev A 10/11

Voyager 1202g. Stručný návod k použití. Bezdrátový laserový snímač čárových kódů. VG1202-CZ-QS Rev A 10/11 Voyager 1202g Bezdrátový laserový snímač čárových kódů Stručný návod k použití VG1202-CZ-QS Rev A 10/11 Poznámka: Začínáme Informace o čištění zařízení najdete v uživatelské příručce. Před připojením základny

Více

2. OSTATNÍ JMÉNA / OTHER NAMES

2. OSTATNÍ JMÉNA / OTHER NAMES Starna 1 / Page 1 ŽÁDOST / APPLICATION O POVOLENÍ K TRVALÉMU POBYTU / FOR PERMANENT RESIDENCE PERMIT O POVOLENÍ K DLOUHODOBÉMU POBYTU / FOR LONG TERM RESIDENCE PERMIT O PRODLOUŽENÍ DOBY PLATNOSTI POVOLENÍ

Více

Jeden nikdy nestačí, 2003, digitální tisk, banner, 100 x 150 cm. One isn t enough, 2003, digital print, banner, 100 x 150 cm

Jeden nikdy nestačí, 2003, digitální tisk, banner, 100 x 150 cm. One isn t enough, 2003, digital print, banner, 100 x 150 cm 2003, Ústí nad Labem, Galerie Raketa, Jeden nikdy nestačí Jeden nikdy nestačí, 2003, digitální tisk, banner, 100 x 150 cm Série abstraktních obrazů vznikla manipulací fotografií v grafickém programu Adobe

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague Total area: 78 866 km² Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns The Capital: Prague Economic information (30/05/13) Average gross salary 24 061 Kč / 962 Minimal salary 8 500 Kč / 340 Economic information

Více

Společnost Bristol-Myers Squibb ruší papírové faktury!

Společnost Bristol-Myers Squibb ruší papírové faktury! Společnost Bristol-Myers Squibb ruší papírové faktury! Vážená paní / vážený pane V rámci naší celkové strategie přejít k plně elektronickému prostředí a dosahovat tak účinnosti, které chceme v naší společnosti

Více

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.:

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.: Příloha k čj.: Žádost povolení k jednorázovému (opakovanému) vývozu, dovozu a tranzitu výbušnin *) Application permit for single (multiple) export, import and tranzit of the explosives *) A. Identifikační

Více

Současná daňová problematika a její dopad na nemovitostní trh

Současná daňová problematika a její dopad na nemovitostní trh Současná daňová problematika a její dopad na nemovitostní trh KPMG ČR 21. února 2008 DAŇOVÉ PORADENSTVÍ Daňová reforma Pozitiva daňové reformy snížení daňových sazeb u právnických osob 19 %, u fyzických

Více

Téma 7. Investiční rozhodování

Téma 7. Investiční rozhodování Téma 7. Investiční rozhodování 1. Kapitálové rozpočty výdajů a očekávaných peněžních příjmů z investic 2. Hodnocení efektivnosti investičních projektů 3. Investice do dlouhodobého finančního majetku a

Více

1. Zadavatel: Lepíky s.r.o., Podnikatelská 539, 19011 Praha 9 Ič: 27575080 Dič: CZ27575080

1. Zadavatel: Lepíky s.r.o., Podnikatelská 539, 19011 Praha 9 Ič: 27575080 Dič: CZ27575080 Operační program Praha, Konkurenceschopnost /OPPK/, podpora EU: Inovační aktivity v oblasti lepení samolepícími materiály Výběrové řízení: Řezací stroj / Slitting machine /English version follows Czech

Více

1. Úvod. 2. Interpretace

1. Úvod. 2. Interpretace Agreement for the Provision of Trading Data SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ OBCHODNÍCH ÚDAJŮ PLEASE READ CAREFULLY THIS AGREEMENT BEFORE ACTIVATING THE PLATFORM, AND INDICATE YOUR ACCEPTANCE BY CLICKING THE I ACCEPT

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Parts of a computer IT English Ročník: Identifikace materiálu: Jméno

Více

Gastronomický zázrak DO&CO

Gastronomický zázrak DO&CO Gastronomický zázrak DO&CO Agenda 1. Historie a základní informace 2. Čím se DO&CO zabývá? 3. Poslední události 4. Růstový potenciál a katalyzátory 5. Porovnání s konkurencí 2 Historie a základní informace

Více

GENERAL TERMS & CONDITIONS OF SALE

GENERAL TERMS & CONDITIONS OF SALE INDEX English...pag 1 3 Czech...pag 4 6 GENERAL TERMS & CONDITIONS OF SALE The following document specifies the general terms and conditions of sale which govern the booking service of Helvetic Services

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

Plus500 Ltd UPOZORNĚNÍ NA RIZIKA

Plus500 Ltd UPOZORNĚNÍ NA RIZIKA Plus500 Ltd UPOZORNĚNÍ NA RIZIKA UPOZORNĚNÍ NA RIZIKA CFD mohou pro váš kapitál znamenat ohrožení, použijí-li se spekulativním způsobem. CFD jsou některými regulačními orgány považovány za vysoce rizikové,

Více

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located R E P R E Z E N T A T I V N Í K A N C E L Á Ř E K P R O N Á J M U V á c l a v s k é n á m ě s t í 1, 1 0 0 0 0 P r a h a 1 P A L Á C K O R U N A LOKALITA Palác Koruna se nachází na prestižní adrese v centru

Více

Zjednodušení procesů s využitím e-fakturace OB10

Zjednodušení procesů s využitím e-fakturace OB10 Zjednodušení procesů s využitím e-fakturace OB10 Datum: 15 leden 2013 Vážená paní / vážený pane, V rámci naší celkové strategie přejít k plně elektronickému prostředí a dosahovat tak účinnosti, které chceme

Více

Nové bezpečnostní pokyny

Nové bezpečnostní pokyny skip English version Nové bezpečnostní pokyny V naší společnosti MMHP platí od 1.9.2011 upravené bezpečnostní pokyny, které upravují zejména pobyt a jízdu v areálu společnosti a dále vyžadují používání

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ)

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč.

Více

STANDARDNÍ EVROPSKÉ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

STANDARDNÍ EVROPSKÉ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli úvěru Věřitel STANDARDNÍ EVROPSKÉ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Ferratum Bank Ltd. Reg. č.: C 56251 Adresa sídla Tagliaferro Business Centre, 14 High Street, Sliema

Více

ŽÁDOST / APPLICATION o průkaz způsobilosti technika údržby letadel / aircraft maintenance licence

ŽÁDOST / APPLICATION o průkaz způsobilosti technika údržby letadel / aircraft maintenance licence ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ CIVIL AVIATION AUTHORITY OF THE CZECH REPUBLIC ŽÁDOST / APPLICATION o průkaz způsobilosti technika údržby letadel / aircraft maintenance licence I. Údaje o žadateli / Applicants

Více

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into any contract. It is not a commitment to deliver any material,

Více

Připojení internetového modulu econet300 Do regulátoru ecomax 810P3-L TOUCH.

Připojení internetového modulu econet300 Do regulátoru ecomax 810P3-L TOUCH. Připojení internetového modulu econet300 Do regulátoru ecomax 810P3-L TOUCH. Connection of econet300 internet module to ecomax 810P3-L TOUCH Controller. Prosím ověřte verzi softwaru vašeho modulu ecomax.

Více

Žádost O Firemní Účet Corporate Account Application

Žádost O Firemní Účet Corporate Account Application Žádost O Firemní Účet Corporate Account Application 051.GBCZ.CA.v2.17.07.2012 Žádost O Firemní Účet Corporate Account Application 1 Žádost o firemní účet Corporate Account Application Vyplňte prosím všechny

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF V Praze dne 17.3.2015 In Prague on 17 March 2015 POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF společnosti Cigler Marani Architects, a.s., IČ: 26489431, se sídlem Moulíkova

Více

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY Solutions for Demanding Business INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY egovernment 20:10, Mikulov 2012 Petr Čermák, Josef Krtil Září 2012 AGENDA Asseco Central Europe Zkušenosti a výzvy velkých integračních

Více

SenseLab. z / from CeMaS. Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři

SenseLab. z / from CeMaS. Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři CeMaS, Marek Ištvánek, 22.2.2015 SenseLab z / from CeMaS Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři Open Sensor Monitoring, Device Control, Recording and Playback

Více

Otázky a odpovědi Pioneer P.F. sloučení Prosinec 2014

Otázky a odpovědi Pioneer P.F. sloučení Prosinec 2014 Otázky a odpovědi Pioneer P.F. sloučení Prosinec 2014 OTÁZKY A ODPOVĚDI Pioneer P.F. sloučení únor 2015 S cílem zefektivnit nabídku produktů a jako odpověď na potřeby našich klientů se stávající Podfondy

Více

ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION OF FOREIGN EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC

ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION OF FOREIGN EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC Otisk podacího razítka VŠE Vysoká škola ekonomická v Praze PRÁVNÍ ODDĚLENÍ nám. W. Churchilla 4 Praha 3 130 67 ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Obchodní podmínky Big Opportunities Bonusu :

Obchodní podmínky Big Opportunities Bonusu : Obchodování měn a CFDs je velice spekulativní a může zahrnovat riziko ztráty. Takové obchodování není vhodné pro všechny investory, před využitím služeb si prosím prostudujte rizika spojená s obchodováním.

Více

1.8. Uzavřené kodexy chování: Není relevantní

1.8. Uzavřené kodexy chování: Není relevantní Ferratum Bank Standardní Podmínky Smlouvy o Úvěru, které se vztahují na zákazníky s pobytem v České republice Tyto standardní podmínky se vztahují na Smlouvy o Úvěru uzavřené mezi Ferratum Bank Ltd. a

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

CCD 90 MV Cameras (Firewire) CCD 90 MV Cameras (GigE) CCD 90 MV Cameras (USB 2.0)

CCD 90 MV Cameras (Firewire) CCD 90 MV Cameras (GigE) CCD 90 MV Cameras (USB 2.0) CCD 90 MV Cameras (Firewire) PL-B952F-R PL-B953F-R PL-B954F-R PL-B954HF-R PL-B955F-R PL-B955HF-R PL-B956F-R PL-B957F-R PL-B958F-R PL-B959F-R CCD 90 MV Cameras (GigE) PL-B954G-R PL-B954HG-R PL-B955G-R PL-B955HG-R

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

ZB5AV013 bílá signální hlavice Ø22 plná čočka pro integ. LED

ZB5AV013 bílá signální hlavice Ø22 plná čočka pro integ. LED Characteristics bílá signální hlavice Ø22 plná čočka pro integ. LED Doplňky CAD celková šířka CAD celková výška CAD celková hloubka Hmotnost přístroje Označení skříně Označení el. složení Prostředí Stupeň

Více

VŠEOBECNÉ BANKOVNÍ PODMÍNKY The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice)

VŠEOBECNÉ BANKOVNÍ PODMÍNKY The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice) VŠEOBECNÉ BANKOVNÍ PODMÍNKY The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice) GENERAL BANKING CONDITIONS The Royal Bank of Scotland plc (a branch of foreign bank in the Czech

Více

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD CVIČENÍ K VIDEU 5 DVD PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD Na DVD si můžeš prohlédnout 4 ukázky správných a 4 ukázky nesprávných odpovědí těchto částí ústní maturitní zkoušky z angličtiny: 1) Interakce

Více

NÁLEZ SENÁTU K ŽÁDOSTI O ZMĚNU JAZYKA ADR ŘÍZENÍ (ROZHODNUTÍ) A3 (b)(6) Pravidel pro řešení sporů o domény.eu (Pravidla ADR)

NÁLEZ SENÁTU K ŽÁDOSTI O ZMĚNU JAZYKA ADR ŘÍZENÍ (ROZHODNUTÍ) A3 (b)(6) Pravidel pro řešení sporů o domény.eu (Pravidla ADR) ADR Centrum pro řešení sporů o domény.eu při Rozhodčím soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (Rozhodčí soud ČR) ADR ŘÍZENÍ (ROZHODNUTÍ) A3 (b)(6) Pravidel pro řešení

Více

Lukáš Kubis. lukas.kubis@student-partners.com MSP pro VŠB-TU Ostrava

Lukáš Kubis. lukas.kubis@student-partners.com MSP pro VŠB-TU Ostrava Lukáš Kubis lukas.kubis@student-partners.com MSP pro VŠB-TU Ostrava Agenda Simplified Configuration Discovery Routing Service Other Features WCF Service Communication Service 1 Service 2 Caller Message

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice)

REKLAMAČNÍ ŘÁD The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice) REKLAMAČNÍ ŘÁD The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice) COMPLAINTS PROCEDURE RULES The Royal Bank of Scotland plc (a branch of foreign bank in the Czech Republic) 1.

Více

ANGLICKÝ JAZYK Advertising

ANGLICKÝ JAZYK Advertising ANGLICKÝ JAZYK Advertising www.ssgbrno.cz Vytvořila: Mgr. Jana Macenauerová Adverstising Strana: 1 Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace na SŠG

Více

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development Africa Table of contents 1 Africa's growth 2 Africa - productivity 3 Africa - resources 4 Africa development 5 Africa poverty reduction 6 Africa Trade opportunities Africa's growth Different approaches

Více

TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU BASIC DOCUMENTATION FOR MODULE SX-7153. 1. vydání - srpen 2003 1 st edition - August 2003

TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU BASIC DOCUMENTATION FOR MODULE SX-7153. 1. vydání - srpen 2003 1 st edition - August 2003 TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU BASIC DOCUMENTATION FOR MODULE SX-7153 1. vydání - srpen 2003 1 st edition - August 2003 Podrobná uživatelská dokumentace je k dispozici v elektronické podobě

Více

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S.

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. Koncem minulé sezony bylo rozhodnuto vyzkoušet jednu ochrannou přikrývku na green. Princip greenové přikrývky je jednoduchý.

Více

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC GENERAL INFORMATION A regional group of the on the conference Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC from 17 to 20 April 2008, Brno,

Více

Seznam použité literatury. Zdroje z internetu

Seznam použité literatury. Zdroje z internetu Seznam použité literatury [1] Interní dokumenty KODIS [2] MILETÍN, J. Autodoprava. PRAHA: Verlag Dashöfer, 2001. [3] HÓTOVÁ, R a kol. Účetnictví. OSTRAVA: VŠB-TU, 2005. ISBN 80-248-0837-4. [4] Úplné znění

Více

Rychlý průvodce finančním trhem

Rychlý průvodce finančním trhem Rychlý průvodce finančním trhem www.highsky.cz Trh Forex Z hlediska objemu transakcí je forexový trh největší na světě (decentralizovaný trh s denním objemem 4 biliony USD) Denní objem trhu je zhruba 16x

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pro platební karty VISA Silver Business vydané The Royal Bank of Scotland plc

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pro platební karty VISA Silver Business vydané The Royal Bank of Scotland plc VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pro platební karty VISA Silver Business vydané The Royal Bank of Scotland plc TERMS AND CONDITIONS for VISA Silver Business Cards issued by The Royal Bank of Scotland plc Všeobecná ujednání

Více