VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Profil návštěvníka ZOO Dvůr Králové nad Labem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Profil návštěvníka ZOO Dvůr Králové nad Labem"

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra cestovního ruchu Studijní program: Ekonomika a management Profil návštěvníka ZOO Dvůr Králové nad Labem Bakalářská práce Autor: Michaela Komžáková Vedoucí práce: doc. RNDr. Jiří Vaníček, CSc. Jihlava 2012

2

3 Copyright 2012 Michaela Komžáková

4 Abstrakt KOMŽÁKOVÁ Michaela: Profil návštěvníka ZOO Dvůr Králové nad Labem. Bakalářská práce. Vysoká škola polytechnická Jihlava. Katedra cestovního ruchu. Vedoucí práce doc. RNDr. Jiří Vaníček, CSc. Stupeň odborné kvalifikace: bakalář. Jihlava Hlavním cílem této práce je analyzovat pozici Zoologické zahrady ve Dvoře Králové nad Labem v cestovním ruchu. Analýza byla provedena na základě opatřených primárních a sekundárních dat. Podle získaných dat byl poté vypracován návrh na zvýšení její atraktivity pro budoucí návštěvníky, a dále také určen profil návštěvníka ZOO. Klíčová slova: Dotazník. Zoologická zahrada. Dotazovaný. Návštěvník. Abstract KOMŽÁKOVÁ Michaela: The visitor profile of the ZOO Dvůr Králové nad Labem. Bachelor thesis. College of Polytechnics Jihlava. Department of tourism. Thesis supervisor doc. RNDr. Jiří Vaníček, CSc. Grade of qualification: bachelor. Jihlava The main aim of this bachelor thesis is an analysis of the position of the Zoological garden in Dvůr Králové nad Labem in tourist industry. The analysis was carried out on the basis of the principal and secondary information. According to the obtained information the plan for the increase of the attractiveness of the ZOO was created. Finally the ZOO s visitor s profile was determined. Key words: Questionnaire. Zoological garden. Respondent. Visitor.

5 Poděkování Na tomto místě bych chtěla poděkovat vedoucímu své bakalářské práce doc. RNDr. Jiřímu Vaníčkovi, CSc. především za jeho vedení práce, praktické rady a pomoc při jejím zpracovávání. Dále bych ráda poděkovala zaměstnancům zoologické zahrady Dvůr Králové nad Labem za ochotné jednání a pomoc při shromažďování potřebných informací k mé práci. Také děkuji všem respondentům, kteří věnovali svůj čas vyplnění dotazníku a také své rodině za podporu během mého studia.

6 Prohlášení Prohlašuji, že předložená bakalářská práce je původní a zpracoval/a jsem ji samostatně. Prohlašuji, že citace použitých pramenů je úplná, že jsem v práci neporušil/a autorská práva (ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, v platném znění, dále též AZ ). Souhlasím s umístěním bakalářské práce v knihovně VŠPJ a s jejím užitím k výuce nebo k vlastní vnitřní potřebě VŠPJ. Byl/a jsem seznámen/a s tím, že na mou bakalářskou práci se plně vztahuje AZ, zejména 60 (školní dílo). Beru na vědomí, že VŠPJ má právo na uzavření licenční smlouvy o užití mé bakalářské práce a prohlašuji, že s o u h l a s í m s případným užitím mé bakalářské práce (prodej, zapůjčení apod.). Jsem si vědom/a toho, že užít své bakalářské práce či poskytnout licenci k jejímu využití mohu jen se souhlasem VŠPJ, která má právo ode mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, vynaložených vysokou školou na vytvoření díla (až do jejich skutečné výše), z výdělku dosaženého v souvislosti s užitím díla či poskytnutím licence. V Jihlavě dne... Podpis

7 Předmluva Tématem mé bakalářské práce je Profil návštěvníka ZOO Dvůr Králové nad Labem. Toto téma jsem si vybrala hned ze dvou důvodů. Prvním důvodem je velký zájem o zvířata a celkově o zoologické zahrady. Tím dalším důvodem je, že se tato ZOO nachází v místě mého bydliště, a proto jsem zoologickou zahradu velmi ráda navštěvovala minimálně jednou ročně. Proto, když se téma objevilo v nabídce bakalářských prací, byl pro mě výběr naprosto jasný. Hlavní cíl práce je nejprve obecně charakterizovat ZOO a poté zhodnotit význam ZOO jako atraktivitu cestovního ruchu, a to jak z hlediska návštěvnosti, marketingu, doprovodných služeb, ale také z hlediska řízení a ekonomiky. Mým záměrem je navrhnout pro zoologickou zahradu opatření, která by vedla k větší návštěvnosti a celkovému zlepšení. Tato práce je zaměřena na zjištění, jak si zoologické zahrady stojí v porovnání s ostatními atraktivitami cestovního ruchu. Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí. V první, teoretické, části je obecně charakterizována ZOO, historie, organizace zabývající se tematikou zoologických zahrad, nebo data o návštěvnosti a ekonomice. Druhá část, praktická, se týká výsledků dotazníkového šetření prováděného za účelem zjistit, jaký je profil návštěvníků zoologické zahrady. Pro vypracování mé bakalářské práce jsem využívala veřejně dostupnou literaturu a informace z oficiálních webových stránek zoologické zahrady, případně další internetové zdroje. Dalším zdrojem mi byly poskytnuté materiály a informace od pracovníků ze zoologické zahrady ve Dvoře Králové nad Labem.

8 Obsah Předmluva... 7 Úvod Zoologická zahrada a její poslání Organizace zabývající se zoologickými zahradami Legislativa týkající se zoologických zahrad Zákon č. 162/2003 Sb., o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách) Nařízení vlády č. 17/2004 Sb., o poskytování dotací provozovatelům zoologických zahrad Směrnice rady č. 99/22/ES o chovu volně žijících živočichů v zoologických zahradách Historie zoologických zahrad Historie zoologických zahrad v České republice Historie zoologické zahrady Dvůr Králové Josef Vágner Zoologická zahrada Dvůr Králové Obecné informace Vzdělávání Pavilony a expozice Akce Safarikemp projekt cestovního ruchu Hotel Safari Safari vlastním autem Zážitkové programy Návštěvnost ZOO Týden duchů a Vánoční zoo Ekonomika ZOO Ekonomické údaje ZOO v číslech Marketing ZOO Dotazníkové šetření Metodika Charakteristika dotazovaných Výsledky dotazníkového šetření... 44

9 9.4 SWOT analýza Návrhová část Závěr Seznam použitých zdrojů Seznam tabulek Seznam grafů Seznam obrázků Seznam příloh... 70

10 Úvod Zoologická zahrada Dvůr Králové nad Labem je druhou nejnavštěvovanější v České republice a patří mezi nejkrásnější a nejvíce navštěvované zoo, a to především díky Safari, které si zapamatuje snad každý návštěvník. Již několik let se drží zoologická zahrada Dvůr Králové v první desítce nejnavštěvovanějších turistických cílů v České republice. Vysoká oblíbenost je patrná i z údajů o návštěvnosti této zoo. V roce 2010 navštívilo zoologickou zahradu 454 tisíc lidí. O rok dříve, v roce 2009 to bylo o téměř 100 tisíc lidí více a stejně tak další předchozí dva roky. Z údajů z roku 2008 je vidět, že kromě dvorské zoo se v první desítce nachází na prvních místech také zoologická zahrada Praha. Dalšími zahradami nacházejícími se mezi nejnavštěvovanějšími místy jsou zoologická zahrada Lešná a také zoologická zahrada Plzeň. Zoologická zahrada je pro návštěvníky zajímavá nejen svými doplňkovými službami, ale především množstvím zvířat a službami, které návštěvníci v jiných zoologických zahradách nenajdou. Příkladem je safari, kam si od loňského léta mohou návštěvníci zajet vlastním autem či safaribusy zoologické zahrady. Dalším takovým příkladem je Hotel Safari či nově vybudovaný Safarikemp. Velkým úspěchem pro zoologickou zahradu je výsledek soutěže Ceny Kudy z nudy Zoo Dvůr Králové se umístila na druhém místě s programem Ošetřovatelem v ZOO Dvůr Králové. Vybraná zoo je tedy atraktivním cílem cestovního ruchu a úkolem této práce je pokusit se navrhnout opatření, která povedou k ještě větší atraktivitě. 10

11 1 Zoologická zahrada a její poslání ZOO se rozumí odborná vědecká, nebo vzdělávací zařízení mající dlouhodobý charakter, a která zároveň chovají druhy divokých či zdomácnělých zvířat expozičním způsobem a to z osvětových důvodů, nebo pro záchranu druhů. [2] Podle zákona č. 162/2003 Sb. je zoologická zahrada definována takto. Jedná se o trvalé zařízení, ve kterém jsou chována zvířata volně žijící či zvířata domácí a minimálně po dobu 7 dnů kalendářního roku jsou vystavována veřejnosti. Tento zákon definuje i poslání zoologických zahrad. Posláním zoologických zahrad tedy je zachovat biologickou rozmanitost a genofond těchto zvířat chovem lidmi a to s ohledem na záchranu druhů, jež jsou ohroženy a dále také vést veřejnost k ochraně přírody. [1] 2 Organizace zabývající se zoologickými zahradami Tato kapitola je shrnutím těch nejdůležitějších organizací, které se zabývají problematikou zoologických zahrad, či ochranou zvířectva a rostlinstva. EAZA Evropská asociace zoologických zahrad a akvárií (European Association of Zoos and Aquaria) Podle internetových stránek organizace EAZA vznikla oproti jiným organizacím až v roce Založena byla 18 institucemi z celkem 8 zemí. Jejími členy je 340 organizací z celých 41 zemí světa. Rozdělení členů je takovéto: 287 řádných členů, 6 dočasných členů, 38 přidružených členů a 1 dočasně přidružený člen. Posláním asociace je usnadnění spolupráce evropských akvárií a zoologických zahrad. [5] EARAZA Euroasijská regionální asociace zoologických zahrad a akvárií (Eurasian Regional Association of Zoos and Aquariums) Organizace EARAZA byla založena po rozpadu SSSR, v roce EARAZA je nezisková organizace a sdružuje tedy na základě dobrovolnosti. Sídlem organizace je zoologická zahrada v Moskvě. Původním účelem bylo udržet spolupráci mezi zahradami z republik tehdejšího Sovětského svazu. Členy organizace tedy nejsou jen 11

12 zoologické zahrady, ale také akvária a další jiné organizace zabývající se touto problematikou. Hlavním cílem této organizace je neustále zlepšovat zoologické zahrady, zachování chovu zvířat žijících volně a také koordinování programů, které jsou uskutečňovány ve sféře asociace. Dalšími cíli jsou také usnadňování vyměňování zvířat mezi zahradami, či publikování. [3] WAZA Světová asociace zoologických zahrad a akvárií (World Association of Zoos and Aquariums) WAZA je sjednocující organizace pro světové zoo a akvária. Organizace vznikla v roce 1935 ve švýcarském městě Basilej pod názvem Mezinárodní asociace ředitelů zoologických zahrad. Časem organizace zanikla, ovšem v roce 1946 byla založena znovu v Rotterdamu. Na Světovou asociaci zoologických zahrad byla tato organizace přejmenována až v roce Cílem Světové asociace zoologických zahrad a akvárií je podporovat zoologické zahrady a akvária. Současně také vedení a povzbuzování těchto organizací po celém světě v pečování o zvířata a jejich životních podmínek, životního prostředí a vzdělávání. Organizace má přes 300 členů z více než 50 světových zemí. [4] IUCN Světový svaz ochrany přírody (International Union for Conservation of Nature) Světový svaz ochrany přírody byl založen v říjnu v roce Původní název byl Mezinárodní unie pro ochranu přírody se zkratkou IUPN. Roku 1956 byla unie přejmenována na Mezinárodní unii pro ochranu přírody a přírodních zdrojů. Název Světový svaz ochrany přírody unie získala až v roce Tento svaz je největší a zároveň nejdůležitější sítí organizací na světě. [17] Ve svazu je sdruženo celkem 160 států, 1200 vládních a nevládních organizací a také více než vědců. Práce IUCN je podporována 1000 zaměstnanců. Záměrem IUCN je ovlivnění mezinárodní úmluvy o životním prostředí, politiky a zákonů. Dalším důležitým faktem je, že IUCN provádí monitoring stavu světového zvířectva a rostlinstva a rovněž vydává červenou knihu těch druhů, které jsou ohrožené (IUCN Red List of Threatened Species). [6] 12

13 IZE Mezinárodní asociace výchovy zoologických zahrad (International Zoo Educators Association) Organizace byla založena roku Založila ji skupina evropských pedagogů. Tato asociace není výdělečná a usiluje o to, aby zoologické zahrady byly více využívány ke vzdělávacím účelům. Jejím úkolem je také iniciovat vzdělávací programy v různých ZOO, organizovat vzdělávací konference, usnadňovat kontakty mezi členy, zastupovat zájmy členů a vydávat odborné publikace. Cílem Mezinárodní asociace výchovy zoologických zahrad bylo vytvoření fóra, kde by mohli diskutovat a předávat si informace profesionální pracovníci pro vzdělávání. V roce 1996 došlo k těsnější spolupráci mezi IZE a Světovou asociací zoologických zahrad a akvárií. To vedlo k posílení spolupráce mezi vzdělávacími pracovníky a řediteli. [17] AZA Asociace zoologických zahrad a akvárií (Association of Zoos and Aquariums) Asociace zoologických zahrad a akvárií byla založena roku Jedná se o neziskovou organizaci. Dřívější název zněl Americká asociace zoo a akvárií a úplně původní název byl Americká asociace zoologických parků a akvárií. Sídlo této asociace je v Silver Spring v Marylandu v USA. I činnost AZA se týká rozvíjením ZOO a akvárií. Jedná se o rozvoj vzdělání, vědy, či ochrany a péči o zvířata. Zajišťuje splňování stále vyšších standardů v péči o zvířata. [7] UCSZOO Unie českých a slovenských zoologických zahrad Tato organizace byla založena roku 1990 v Bratislavě ještě v tehdejším Československu. V současné době Unie sdružuje 15 českých a 4 slovenské zoologické zahrady. Cílem UCSZOO je napomáhání k uplatnění poslání zoologických zahrad a celkovému rozvoji a to podporováním vzájemné spolupráce, či zpřístupňováním zahraničních zkušeností a kontaktů. 13

14 Hlavní činností Unie je příprava podkladů a stanovisek Zoo při návrhu určitých strategií a programů týkající se životního prostředí a ochrany přírody a fauny. Zastupuje zoologické zahrady na mezinárodních odborných fórech. Dále pomáhá k uskutečňování a sestavování různých programů, kterými zoologické zahrady vzdělávají a vychovávají mládež i dospělé. Stará se o odborný růst jednotlivých pracovníků zoologických zahrad, a také o vzájemnou informovanost mezi zahradami. V neposlední řadě také vytváří společný informační fond Zoo. UCSZOO samotná je členem Světového svazu ochrany přírody (IUCN), Světové organizace zoologických zahrad a akvárií (WAZA) a Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií (EAZA). [8] MŽP Ministerstvo životního prostředí Ministerstvo životního prostředí bylo zřízeno 19. prosince roku 1989 a to zákonem České národní rady č. 173/1989 Sb. k počátku ledna roku 1990 k tomu, být ústředním orgánem státní správy a orgánem vrchního dozoru ve věcech životního prostředí. Kromě zoologických zahrad je Ministerstvo životního prostředí orgánem státní správy i pro ochranu přírody a krajiny, ochranu ovzduší, myslivost, rybářství, odpadové hospodářství. Dále také pro státní ekologickou politiku, geologické práce, ochranu vodních zdrojů či výkon státní geologické služby. Ministrem životního prostředí je v současné době Mgr. Tomáš Chalupa. Stal se jím [10] Z výčtu všech těchto organizací je ZOO Dvůr Králové nad Labem členem výše zmíněné Unie českých a slovenských zoologických zahrad (UCSZOO), Světové asociace zoologických zahrad a akvárií (WAZA), Mezinárodní asociace výchovy zoologických zahrad (IZE) a také Euroasijské asociace zoologických zahrad a akvárií (EARAZA). ZOO Dvůr Králové byla také členem Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií, ale ke konci roku 2010 z této organizace, jako první zoo v historii organizace, vystoupila. [9] 14

15 3 Legislativa týkající se zoologických zahrad 3.1 Zákon č. 162/2003 Sb., o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách) Zákon č. 162/2003 Sb. byl vydán dne 18. dubna roku Celý zákon obsahuje 6 částí, dohromady 25 paragrafů. Jsou to tyto části: 1. Podmínky provozování zoologických zahrad tato část vymezuje pojem zoologická zahrada, poslání zoologických zahrad, určuje, co se za zoologickou zahradu nepovažuje. Dále jsou zde uvedeny podmínky pro provoz zoo, informace o žádosti o licenci i její zrušení a zánik, nebo také kontrolu dodržování zákona. 2. Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky v druhé části je novelizace zákona týkající se zřízení ministerstev a jiných orgánů 3. Změna zákona o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon) 4. Změna zákona o daních z příjmů 5. Změna živnostenského zákona 6. Účinnost Podle zákona je zoologická zahrada definována takto: Trvalé zařízení, v němž jsou chováni a po dobu nejméně 7 dnů v kalendářním roce vystavováni pro veřejnost volně žijící živočichové, popřípadě též zvířata domácí. [1] Naopak za zoologické zahrady se nepovažují: cirkusy a podobná zařízení zaměřená na předvádění drezúry zvířat, obchody se zvířaty provozované dle zvláštních právních předpisů, akvária a terária, jsou-li součástí zařízení, jehož hlavní činností není vystavování volně žijících živočichů pro veřejnost, 15

16 zařízení pro chov a držení živočichů, která slouží ke zvláštním účelům, zejména záchranné stanice, záchranná centra, zařízení pro chov zvěře a farmové chovy, zařízení pro chov a držení volně žijících živočichů, která chová méně než 20 druhů volně žijících savců a ptáků, přičemž tyto živočichy vystavuje veřejnosti bezplatně, a to především za účelem výchovy nebo pučení veřejnosti tím, že poskytuje informace o vystavených druzích, jejich přírodních stanovištích a úloze v ekosystémech. [1] 3.2 Nařízení vlády č. 17/2004 Sb., o poskytování dotací provozovatelům zoologických zahrad Nařízení vlády je ze dne 7. ledna z roku 2004 a týká se poskytování dotací zoologickým zahradám. Účinnosti toto nařízení nabylo 15. ledna roku Nařízení vlády stanovuje, za jakých podmínek mohou být poskytnuty dotace na různé činnosti či projekty, netýká se to však dotací na projekty vědy a výzkumu, ty mají svůj zvláštní právní předpis. Nařízení má 7 paragrafů. V prvním paragrafu je uveden předmět úpravy. Ve druhém, komu může být dotace poskytnuta. Třetí paragraf se týká žádosti o dotaci a jejich náležitostí. Ve čtvrtém a pátém paragrafu se hovoří o rozhodování o dotacích. Šestý paragraf obsahuje společná, přechodná a závěrečná ustanovení, pro příjemce. Poslední 7 paragraf stanovuje, kdy nařízení nabylo účinnosti. [11] 3.3 Směrnice rady č. 99/22/ES o chovu volně žijících živočichů v zoologických zahradách Tato směrnice je ze dne 29. března z roku Směrnice je rozdělena do 11 článků a obsahuje cíle směrnice, definici zoologické zahrady spolu s požadavky na zoologické zahrady, udělování licencí a dohled nad tímto úkonem. Dále se zmiňuje o uzavření zoologických zahrad, o sankcích při porušení ustanovení podle této směrnice, provedení a také vstup v platnost. [12] 16

17 4 Historie zoologických zahrad Pravěk Se zvířaty je člověk spojen snad od samého počátku. V pravěku lidé lovili zvířata pro potravu, ne zřídka tomu bylo i naopak. Postupem času lidé začínali nad zvířaty mít určitou převahu, věděli jak využívat celé zvíře nejen pro maso a kožešiny, ale také pro jejich kosti či zuby. Nejsnadnější kořistí byla mláďata. Z počátku je lidé chytali proto, že jejich odchyt byl velmi snadný, ale časem zjistili, že si odchycené mládě mohou ponechat na horší časy. To je první počátek chovu zvířat. Mláďata se stala dětskými mazlíčky a často se již krotká odchycená zvířata dožívala dospělosti. Časem se začala zvířata chovat cíleně, protože to pochopitelně bylo snazší než zvířata lovit. Tímto se postupně některá zvířata stávala domestikovanými. Prvním zdomácnělým byl pravděpodobně pes a to již okolo let př. n. l. Kolem roku př. n. l. se takto začali chovat ovce, prasata, kozy či sobi. V mladší době kamenné následovaly včely, krávy, holubi a také slepice. V dalších obdobích to byli také kočky, koně, lamy, velbloudi i sloni let př. n. l. se například v Egyptě či Indii běžně chovali lvi a pro práci osli nebo sloni. Starověk Stejně tak jako se v Egyptě a Indii chovali lvi, tak se let př. n. l. chovali z loveckých důvodů sloni a gepardi. Později se začala zvířata chovat i pro válečné účely (lvi, sloni). Ve třetím tisíciletí se také zvířata začala převážet. Ze Súdánu do Egypta se převážely žirafy, ze Sýrie zase medvědi. V té době byly takovéto chovy běžné v Mezopotámii i Starověké Indii. V chrámech tu byly chovány antilopy, gazely, nosorožci, nebo tygři. V 2. a 1. tisíciletí se chovy zvířat rozšířili do čínských císařských zahrad. V době železné se ve větší míře začala zvířata chovat i ve Starověkém Řecku a Římě. Vznikala speciální chovná zařízení, jako byla diária (ptáci), leporária (zajíci), miliaria (křepelky), cochlearia (šneci). Velká zvířata byla ponechávána pro boj mezi sebou, či do arény s gladiátory. Už v raném starověku vznikali předchůdci dnešních zoo. Nejstarší zmínka pochází z 16. stol. př. n. l., ovšem mohli existovat i dříve. Mezi první známé zvěřince patří Zahrada moudrosti z Číny (1150 př. n. l.) Zajímavostí je, že již v této době byla zvířata chována v podmínkách ne nepodobných těm, ve kterých žijí ve volné přírodě. K tomuto trendu se zoologické zahrady začaly vracet až přelomem 20. a 21. století. 17

18 Středověk a novověk V 16. století, 27 let po objevení Ameriky byla známým španělským dobyvatelem objevena zahrada císaře Montezumy. V zahradě se nacházelo množství vzácných zvířat a rostlin. Po pádu Římské říše byly zvěřince na ústupu. Další rozmach v Evropě nastal vznikem menažerií (označení pro zvěřince), tedy od 12. století a to v Itálii, Holandsku, Anglii, Německu a dalších zemích. Pro zoologické zahrady byla historicky nejvýznamnější menažérie ve Versailles. Ta se stala předlohou pro spoustu dalších menažerií. Stejně tak pro dosud nejstarší zoo Tiergarten Schönbrunn, která byla založena v roce Novodobé dějiny zoologických zahrad se datují k počátku 19. století, kdy byla roku 1828 založena ZOO v Londýně. [2] 4.1 Historie zoologických zahrad v České republice V České republice začaly zoologické zahrady vznikat v období před druhou světovou válkou. Zvěř byla tenkrát chována převážně v oborách a většina zoo vznikla tedy až po roce V tehdejším Československu byly všechny zahrady řízeny státem a spravovány Ministerstvem kultury. Ministerstvo vydávalo statut zoologickým zahradám podle zákona č. 52/1959. Daný statut získalo deset zoo. Mezi ně patří zoo Dvůr Králové nad Labem, Praha, Liberec, Plzeň, Ostrava, Lešná, Olomouc, Děčín, Ústí nad Labem a Brno. Zoologické zahrady měly tehdy různé úrovně podle toho, kdy vznikly. Hlavním problémem v té době bylo, že se nemohlo cestovat, nebyla k dispozici odborná literatura. Tehdy také nebyly žádné moderní materiály, ze kterých by se dalo stavět, ani odborní architekti, kteří by mohli navrhnout výběhy či pavilony podle potřeb jednotlivých zvířat. Dalším z výčtu problémů byl nedostatek léčiv. Dovoz léků či uspávacích zbraní byl složitý. Stejně tak nebyly k dostání speciální krmiva, která zvířata potřebovala pro rozmnožování svého druhu. I přes všechny komplikace se v zoologických zahradách budovalo a dařilo se dokonce odchovávat další mláďata. Náš stát se řadil mezi těch pár států, které měli studijní maturitní obor zabývající se chování cizokrajných zvířat. Ministerstvem kultury byl zřízen Poradní sbor. Členy tohoto sboru byli ředitelé českých a slovenských zoo. Zoologické zahrady byly tenkrát zakládány za vzdělávacím a také rekreačním účelem. Problémem zoologických zahrad bylo kromě výše zmíněných i získávání zvířat a tak si zoo zvířata musely vyměňovat. [17] 18

19 Seznam zoologických zahrad v České republice a jejich vznik 1. ZOO Liberec založena roku ZOO Plzeň založena roku ZOO Praha založena roku ZOO Ohrada založena roku ZOO Dvůr Králové založena roku ZOO Děčín založena roku ZOO Lešná založena roku ZOO Brno založena roku ZOO Ostrava založena roku ZOO Olomouc založena roku ZOO Ústí nad Labem založena roku ZOO Jihlava založena roku 1957 (ZOO od roku 1982) 13. Zoopark Vyškov založen roku Zoopark Chomutov založen roku ZOO Hodonín založena roku ZOO Chleby založena roku 1997 [17] 5 Historie zoologické zahrady Dvůr Králové Zoologická zahrada Dvůr Králové byla založena v roce 1946 a pro veřejnost se otevřela dne 9. května téhož roku. Původní účel byl zookoutek u letohrádku Neumannova vila. V letohrádku bylo zřízeno městské muzeum. Prvním správcem muzejních sbírek byl Josef Fabián. Ten se spolu s profesorem Dr. Karlem Hrubým stal zakladatelem ZOO. Zoologická zahrada se na úplném počátku rozkládala na ploše 4,6 hektaru. Prvními obyvateli zoologické zahrady byla evropská zvířata. Do klecí postavených dobrovolníky byly tedy umístěny lišky, jezevec, sovy, straky a srnčí. V roce 1950 došlo k úpravě palmového skleníku pro exotickou zvěř na první pavilon. Roku 1951 byl do zoo přivezen první pár velbloudů dvouhrbých a odchovali se tu dva bažanti zlatí. 20. listopadu roku 1951 byla zoologická zahrada přejmenována na Východočeskou zoologickou zahradu. K poslednímu dni roku 1953 čítala zoo 262 zvířat, o která se staralo 9 zaměstnanců. Od roku 1956 byl ředitelem zoo František Císařovský. Ten vybudoval na tehdejší dobu moderní zoo. V druhém roce působení pana Císařovského 19

20 byly do zoo přivezeny zebry Böhmovy, pakoně, lední medvědi a pumy. Poté v roce 1958 byl vystavěn pavilon pro velké kočkovité šelmy. Do pavilonu byli později přivezeni tygři bengálští. Po výstavbě pavilonu pro velké šelmy byla na řadě výstavba pavilonu pro malé kočkovité šelmy a 3 medvědince pro již zmíněné lední medvědy spolu s medvědy ušatými a hnědými. V roce 1960 již měla zoologická zahrada 400 zvířat. Později, v roce 1961 bylo v zoo odchováno mládě ledního medvěda a mláďata tygrů bengálských. O dva roky později (1963) byl dostavěn pavilon pro slona. Toho roku bylo otevřeno i jediné terárium v tehdejším Československu. Byla to velká hala, kde byla vysázena tropická flora. Nacházela se zde tůně s krokodýly, vitríny s plazy a dva boxy pro šimpanze. Roku 1964 bylo vybudováno akvárium a do zoologické zahrady byli dovezeni psi hyenoví. Toho roku návštěvnost dosáhla návštěvníků a zoo začal spravovat Okresní výbor v Trutnově. Dalším ředitelem zoologické zahrady se stal inženýr Josef Vágner a to v roce Ten si prosadil, že zoo byla specializována na africkou faunu, kterou sám dovážel z afrických zemí během svých expedic. Území zahrady Josef Vágner zvětšil na celých 70 hektarů a nechal vystavět pavilony pro kopytníky. Pavilony měly moderně řešené výběhy. Ty byly od návštěvníků odděleny pouze příkopy. Roku 1967 se zřizovatelem zoo stal Krajský národní výbor Hradec králové. O rok později byl vybudován pavilon psů a podařilo se odchovat první mláďata psů hyenovitých, dále také kočkodana Brazzového a zebry Chapmannové. Zoo čítala 1071 zvířat a chovala 208 druhů. Návštěvnost z rychle stoupla během let na Během let 1975 až 1977 bylo vystavěno několik dalších pavilonů, např. pro žirafy, nosorožce, nebo zebry a také okruh velkých výběhů. O tři roky později byla dokončena veterinární nemocnice, pitevna a Výzkumný a diagnostický ústav. V roce 1981 se zoo zasloužila o další prvenství. Byl zde totiž zaveden počítačový systém evidence zvířat, který neměla žádná jiná československá zoo. Dne byla ve vile otevřena galerie obrazů malíře Zdeňka Buriana pojmenovaná Vývoj života na Zemi. Byl také dokončen pavilon lidoopů. Jednalo se o moderní pavilon, jelikož se jako dělící materiál používalo sklo a živé ploty. V roce 1986 byli vypuštěni do vybudovaného Safari kopytníci. Safari se rozléhalo na 27 hektarech a pro veřejnost bylo otevřeno doktorem Pavlem Sukem. Téhož roku bylo postaveno chovné zařízení pro gepardy a lvi. V roce 1990 byl zbourán starý pavilon 20

21 šelem a postaven nový. Roku 1993 byla založena nadace Natura viva zakladatelem Miroslavem Špráchalem. Přestavba zoo se zahájila dokončením Pavilonu šelem roku RNDr. Dana Holečková, ředitelka zoologické zahrady od roku 1996, byla v roce 1997 přijata do Mezinárodní unie ředitelů zoologických zahrad, později přejmenovanou na Světovou asociaci zoologických zahrad a akvárií (WAZA). V zoologické zahradě byl zahájen prodej v zooshopu a také prodej zboží se zvířecí tematikou. Výnosy z těchto prodejů pomáhají hrazení nákladů na provoz zahrady. Koncem roku zoo poprvé vytvořila akci Vánoční ZOO. Tato akce vznikla inspirací zoologickou zahradou Cincinnati a jedná se o vánoční zdobení a osvětlení zoo. V roce 1998 byl dokončen pavilon Ptačí svět. Do zoo mohli návštěvníci přijít i se svými čtyřnohými přáteli. Bylo zahájeno Večerní safari. Večerní safari je otevřené jen v letní sezoně a jde o speciální projížďky safaribusy po 50 hektarovém safari areálu s odborným průvodcem. Začátkem roku 1999 byla slavnostně otevřena výstava Návrat k pravěku. V dalších letech se stále stavěly nové pavilony jako Vodní svět, výběh pro žirafy či expozice veverek kapských. Byla realizována stavba průchozí voliéry s ptáky, kteří jsou zde vidět od jara do podzimu, také expozice lvíčků, stánky s občerstvením, přestavoval se pavilon hrošíků, byl rozšířen výběh psů a došlo k přestavbě karantény šelem na zimoviště. Služba návštěvníkům byla rozšířena o oblíbené komentované ukázky zvířat. Roku 2000 se v zoologické zahradě narodilo nosorožčí mládě. V roce 2001 byl otevřen hotel Safari a stejně tak jako Vánoční zoo vznikl Týden duchů. V tomto týdnu byla zoo vyzdobena dýněmi a sami návštěvníci si zde mohli vydlabat svého dýňového ducha. V roce 2003 se namísto Okresního úřadu Trutnov stal správním úřadem pro zoo Královéhradecký kraj. V roce 2004 docházelo také k mnoha změnám a realizacím plánovaných staveb. Například byl vystavěn pavilon pro okapi, kam byla dovezena první okapi ve střední a východní Evropě, další změnou byla oprava zimoviště pro antilopy, otevření pavilonu lvů, přestavba pavilonu plameňáků, dále byl otevřen pavilon africká savana, či vystavěn pavilon surikat. Otevřena byla také výstava dinosauřích modelů nazvaná Svět dinosaurů. Tato expozice nahradila dřívější noční svět v suterénu vily zoologické zahrady. Ve stejném roce byla založena akciová společnost ZOO Dvůr Králové a.s., která se od 1. ledna 2006 stala provozovatelem zoologické zahrady. Od té doby byl v zahradě otevřen rozšířený areál šelem, výstava Historie ZOO, proběhla rekonstrukce pavilonu Východoafrických kopytníků, či otevření pavilonu Tropických bažin. V roce 2007 navštívil zoologickou zahradu prezident České republiky Václav 21

22 Klaus a během své návštěvy pokřtil mládě servala. Jeho návštěva byla historicky první návštěvou prezidenta od založení zoologické zahrady. V roce 2009, 19. a 20. prosince, proběhl transport nosorožců dvouprstých do národního parku Mkomazi v Tanzanii. ZOO Dvůr Králové je totiž jediný úspěšný chovatel na světě tohoto druhu nosorožce a snaží se o jeho záchranu. V dalším roce byl do provozu uveden Safarikemp, kde se návštěvníci zoo mohou ubytovat v bungalovech, stanech i karavanech. Byla zřízena expozice Svět hmyzu, v Ptačím světě se narodilo první orangutaní mládě a dále také pokračovala přestavba klasické zoo. Na oslavu 65. výročí od založení zoologické zahrady se rozšířila nabídka Safari. To je od loňského 1. června průjezdné vlastními vozidly návštěvníků. Klasická část zoo zůstala přístupná k pěší prohlídce. [18] 5.1 Josef Vágner Josef Vágner se narodil 26. května roku 1926 rodičům Ludmile a Josefu Vágnerovým ve Ždírnici v Krkonoších. Josef Vágner studoval nižší chemickou průmyslovou školu ve Dvoře Králové, ale později si podal přihlášku na lesnickou školu v Trutnově, kde poté studoval. Současně pracoval jako správce městských lesů v Pilníkově. Trutnovskou školu Vágner dokončil roku Později dále studoval lesnickou fakultu na Vysoké škole zemědělské v Praze. V průběhu let 1958 až 1965 pracoval jako učitel na střední škole lesnické. Souběžně s touto prací, tedy od roku 1962 do roku 1963 se dal na postgraduální studium tropického a subtropického lesnictví na téže škole. Od roku 1965 pracoval jako ředitel dvorské zoo. Působení Vágnera v ZOO Dvůr Králové nad Labem a jeho expedice V době, kdy Josef Vágner nastupoval do zoologické zahrady, měla tehdejší ZOO pouhých 27 zaměstnanců a chovala jen několik zvířat. Rozhodl se tedy, že zvířata pro zoo bude obstarávat sám. Nakonec Vágner získal povolení odjet do Afriky, ale neměl žádné peníze na expedici. Na první expedici odjel Josef Vágner 24. listopadu 1967 a to do Ugandy, kde odchytil první žirafy a antilopy do dvorské zoo, které však musel vypustit zpět do volné přírody. Kvůli nedostatku peněz nemohl zvířata zaplatit. Nechal se tedy najmout francouzskými filmaři aby získal dostatečný honorář. Do zoo proto dovezl jen drobná zvířata jako plazy, ptáky či opice. Tehdy při první cestě do Afriky přišel Vágner na nápad zařídit v zoo pro zvířata stejné podmínky jako ve volné přírodě Safari. Pro svůj záměr získal od města údolí potoka Netřeby. Chtěl, aby si návštěvníci 22

23 mohli zvířata prohlížet z autobusů či vlastních automobilů. Tento nápad později začal uskutečňovat. Na druhou expedici odjel v roce 1968 opět s Tomem Mannem a do stejného kempu jako při první expedici. Odchytávali zvířata pro Angličany i pro Československo. Za Josefem Vágnerem později přijela i jeho žena Zdena Vágnerová. Všechna odchycená zvířata byla složitě převážena a celá doprava trvala 6 týdnů. Do zoo se tedy dostala spousta zvířat a při transportu uhynulo pouze jediné zvíře. Po této velice úspěšné expedici se manželé Vágnerovi stali slavnými a sláva města rostla. V zoologické zahradě se začalo se stavbou nových pavilonů či příkopových výběhů. Na další expedici už odjel Josef Vágner do Afriky se svou manželkou Zdenou a to v roce Expedice tentokrát probíhala nejen v Ugandě, ale i v Keni. Tamní odchyt zvířat byl zorganizován tehdejším partnerem Kenem Stewartem. Trasa převozu byla stejná jako u předchozí expedice a manželé Vágnerovi tak do zoo dovezli další africká zvířata. V roce 1971 odjel Vágner se svými dvěma syny Zdeňkem a Josefem na další expedici, v pořadí už čtvrtou, do Kamerunu a Keni. Z této expedice se do zoo dostala spousta druhů zvířat. S takovým množstvím zvířat se pochopitelně musela rozšířit i ZOO. Jak je uvedeno v knize Josef Vágner od autora Milana Duse: Muselo se stavět velice rychle a třeba i načerno. [16] Nejdražší akcí ovšem bylo v roce 1969 ohradit údolí potoka, kde se mělo nacházet safari. Stavěla se tady vodárna, sklady, inženýrské sítě atd. V roce 1972 uskutečnil Josef Vágner další expedici, v pořadí již pátou, tentokrát do Keni, Namibie a Jihoafrické republiky. Na tuto expedici odjel Vágner naposledy se svou ženou a dalšími dvěma pracovníky dvorské zoologické zahrady. Josef Vágner odjel chytat zvířata do Jihoafrické republiky a jeho žena Zdena zůstala v Keni a připravovala odchycená zvířata na přepravu. V roce 1973 Vágner poprvé po několika letech do Afriky neodletěl. V pauze mezi pátou a šestou expedicí se Josef Vágner naplno věnoval práci ve dvorské ZOO. V areálu zoologické zahrady přibývaly nové pavilony a zvolna se rýsovalo i plánované safari. Podařilo se odchovat i několik mláďat od dovezených druhů zvířat, např. mláďata zeber, antilop, žiraf či pakoňů. Zoologická zahrada se v těchto letech dále rozšiřovala, což 23

24 mimo dovoz exotických zvířat, mělo vliv i na její návštěvnost. V roce 1974 navštívilo zoo neuvěřitelných 805 tisíc lidí. Další, v pořadí již šestou expedici uskutečnil Josef Vágner se svým synem Zdeňkem až v roce Tentokrát se expedice konala v zemích: Keňa, Uganda, Namibie a v Jihoafrické republice. Při této africké návštěvě se Vágnerovi rozdělili. Josef Vágner se vrátil do Ugandy a chytal zvířata tam, kde dříve začínal, zatímco jeho syn Zdeněk lovil zvířata v Namibii. Ze šesté expedice dovezli Vágnerovi na 160 velkých savců a 500 plazů a ptáků. Na sedmou expedici odjel Josef Vágner v roce 1975 opět se svým synem Zdeňkem a dalšími 4 pracovníky. Tato expedice se uskutečnila v zemích Keňa, Tanzanie, Uganda, Súdán, Namibie, Zambie a Jihoafrická republika. Během necelých deseti let působení v Africe provedl Josef Vágner s partnery odchyt více než 3000 zvířat. Do tehdejšího Československa se jich dostalo skoro Celková hodnota těchto zvířat dosahovala zhruba 80 milionů korun. Přes počáteční nedůvěru širokého okolí ztratil Josef Vágner přepravou pouhá 3% zvířat. Dalším Vágnerovým příspěvkem do dvorské zoologické zahrady byla stálá expozice obrazů Zdeňka Buriana s názvem Pravěk očima Zdeňka Buriana. V roce 1983 Josef Vágner odešel ze zoo a šel do invalidního důchodu. Během svých cest totiž prodělal malárie a další nemoci, které neléčil tak jak měl. V invalidním důchodu se Vágner zaměřil na psaní knih a besed. Za svůj život napsal 12 knih a dále také vědecké a odborné práce. Josef Vágner zemřel 6. května 2000 v Hradci Králové. [16] 6 Zoologická zahrada Dvůr Králové V zoologické zahradě ve Dvoře Králové nad Labem jsou dvě rozdílné sezony. Jedna sezona trvá od října do dubna a podobá se ostatním zahradám. Je přístupná pro všechny pěší návštěvníky a to na celkové ploše 20 hektarů. Jsou zde k vidění zvířata v tropických pavilonech a také celoročně osazených výbězích. Druhá sezona trvá od května do září a návštěvníkům nabízí kromě 10 hektarové části také Africké safari rozkládající se na ploše 50 hektarů. Safari si návštěvníci projíždějí velmi podobně jako v afrických rezervacích vlastními auty či autobusy. V menší části pro pěší návštěvníky si návštěvníci mohou prohlédnout expozice, výběhy, pavilony, či se občerstvit 24

25 v restauraci nebo četných občerstvovacích stáncích. V ZOO se nachází 2700 zvířat a to ve 340 druzích. Je to zároveň největší kolekce afrických zvířat v Evropě. [19] 6.1 Obecné informace Název: Statut: Adresa: Web: ZOO Dvůr Králové Akciová společnost Štefánikova 1029, Dvůr Králové Logo: Cena ZOO vč. Safari: Obrázek. č. 1 Logo ZOO Dvůr Králové [13] Dospělí Skupina Děti 4-12 let, studenti, důchodci, ZTP a ZTP-P, školní zájezdy Děti 2-4 let Děti do 2 let Pes Rodinné vstupné Cena 230 Kč 150 Kč 50 Kč Zdarma 100 Kč 740 Kč Skupinové vstupné sleva 10% Hosté Hotelu Safari a Safarikempu Zdarma Každé pondělí (mimo svátky) sleva 10% Tabulka č. 1 Ceník [9] 25

26 Otevírací doba: Sezona Období Otevírací doba Jarní duben 9:00-17:00 Letní květen - září 9:00-18:00 Podzimní říjen 9:00-16:00 Zimní listopad - březen 9:00-16:00 Tabulka č. 2 Otevírací doba [9] 6.2 Vzdělávání Úkolem moderních zoologických zahrad není jen chránit zvířata a zachovat tak biologickou rozmanitost, ale také vzdělávat návštěvníky a vychovávat je k ochraně nejen zvířat, ale i přírody. Vzdělávání tedy hraje v zoologických zahradách důležitou roli. Proto i ZOO Dvůr Králové má své vzdělávací programy. V roce 2010 se vzdělávacích programů či různých přednášek zúčastnilo téměř jedenáct tisíc lidí. V rámci vzdělávání bylo zavedeno nové komentované představení o nosorožcích. Tohoto představení se zúčastnilo 20 tisíc lidí. Vznikl také nový zážitkový program, a sice Zoo zadními vrátky, kdy se návštěvníci zoo mohou podívat do zákulisí vybraných pavilonů. Dalším programem je Procházka po zoo s odborným průvodcem, které se v roce 2010 zúčastnilo 28 skupin s celkem 518 klienty. Byly vytvořeny nové vzdělávací letáky. V zoo celý rok probíhala praxe 30 studentů z prvního ročníku Střední školy informatiky a služeb Dvůr Králové nad Labem obor cestovní ruch. Pro školy bylo připraveno 24 vzdělávacích programů s pracovními listy, které mohou studenti vyplňovat v areálu zoo. Tyto vzdělávací programy absolvovalo 363 školních skupin, což je o 33 více než v roce Celkem skupiny čítalo žáků či studentů. Dalšími programy jsou programy se zoolektorem. Mezi nejzajímavější programy patří program Kontaktní zvířata, Šelmy, Exotická zvířata, Etologie zvířat, Lidoopi, Savana, Nosorožec, Tropický deštný les, Život ve vodě a spousta dalších. Celkově zoo nabízí 21 takovýchto programů. Dalšími vzdělávacími činnostmi dvorské zoologické zahrady je pořádání přednášek, povídání u zvířat nazvaná Zvířata zblízka, pátrací závody, průvodcovské služby, brigády i odborné praxe. 26

27 Zoo také nabídla školám zájmový kroužek, kde se žáci učili poznávat zvířata v zoo. Na Darwinově stanici se žáci učili, jak se starat o jednotlivé druhy zvířat. Darwinova stanice slouží také k provozování speciálních programů. [21] 6.3 Pavilony a expozice Pavilon šelem Zoologická zahrada se specializuje na africká zvířata. Proto jsou v tomto pavilonu k vidění především šelmy z Afriky. Expozice šelem se soustředí na pavilon kočkovitých šelem, také psovitých a několik menších expozic nacházejících se v areálu zoologické zahrady Průchozí voliéra Voliérou mohou návštěvníci procházet a vidět volně létající ptáky. Tato voliéra patří k největším v České republice. Její výška je 13 metrů. Ptačí svět Ptačí svět byl otevřen v roce 1998 profesorem Zdeňkem Veselovským. Původně tu měli být chováni jen ptáci, ale po rekonstrukci pavilonu v roce 2008 jsou zde k vidění i orangutani a svůj prostor tu mají i hulmani. Větší hala v pavilonu je imitací tropického lesa a jsou zde volně vypuštěni různí ptáci. Ve druhé, menší hale jsou ptáci k vidění ve voliérách oddělených od návštěvníků nerezovými ocelovými strunami. Ve zmíněné hale je k vidění savana a tropický les. Pravěk očima Zdeňka Buriana V 70. letech nechal tehdejší ředitel zoologické zahrady Josef Vágner umístit do vily galerii obrazů od Zdeňka Buriana. Zdeněk Burian měl namalovat 34 velkých pláten pro zoo. Projekt však nestačil dokončit a namalovat jich jen 22. Po jeho smrti zoologická zahrada odkoupila další jeho díla a nyní je k vidění sbírka 147 Burianových obrazů. Sbírka byla v roce 1998 prohlášena za kulturní památku Svět dinosaurů Tato expozice vznikla na jaře v roce Nahradil dřívější expozici nočních zvířat. K vidění je tu 13 modelů dinosaurů v jejich životní velikosti. Mezi těchto 13 modelů 27

28 patří Deinonychus, Minmi, Coelephysis, Tyrannosaurus, Pterosaurus, Kentrosaurus, Heterodontosaurus, Pachycephalosaurus, Ichtyosaurus, Lyceanops a Troodon. Vodní světy Celková plocha je m 2 a výška 6 m. Teplota uvnitř pavilonu se pohybuje od 24 do 28 C. Návštěvníci mohou ve Vodním světě vidět živočichy, kteří žijí ve vodě, nebo jsou s vodou určitým způsobem spojeni, ale také různé druhy primátů a plazů. Pavilon hrošíků Tento pavilon je imitací afrického deštného pralesa. Celková rozloha je 640 m 2. Pavilon hrošíků byl vybudován v 70. letech dvacátého století, ale pro návštěvníky byl nepřístupný. V roce 2002 byl rekonstruován tak, aby byl zvířatům pohodlnější a zároveň ekologičtější. Výběhy byly přestavěny z pískových na travnaté s velkými jezírky. Pavilon okapi V pavilonu se nacházejí tajemné pralesní žirafy z Afriky. ZOO Dvůr Králové je třináctou evropskou ZOO a třicátou pátou ZOO na světě, která okapi chová. Pavilon primátů V zoologické zahradě je k vidění několik expozic, které jsou věnovány právě primátům. Hned u vchodu je expozice lemurů kata. Ti přecházejí nad hlavami návštěvníků z restaurace U Lemura až na Ostrov lemurů, kde mají svůj výběh. V pavilonu primátů je k vidění největší soubor lidoopů v České republice. Menší druhy primátů si návštěvníci mohou prohlédnout v Pavilonu lvíčků a Vodních světech. Pavilon lvů Tento pavilon se nachází na první zastávce Safari, kde návštěvníci mohou vystoupit z vozů a lvi si prohlédnout. Pavilon obývají dvě samice lva indického a nově přivezený lev a lvice ze zoo Hyderabad. Původně nebyla vnitřní část lvince přístupná návštěvníkům, a tak se zoo rozhodla vybudovat nový pavilon. Vnitřní plocha pavilonu má rozlohu 170m 2 a rozloha venkovního výběhu je m 2. 28

29 Africká savana Tato expozice je imitací původního prostředí africké savany, jsou zde umělé i živé stromy a skály. Nabízí se k porovnání již vymřelý mamut, který je tu vystaven coby model, se slonem, či jejich příbuzným damanem. V pavilonu je i váha, která pravidelně váží přírůstky hmotnosti dvorských slonů. K dalším pavilonům patří Tropické bažiny, Pavilon a voliéra plameňáků, nebo Průchozí voliéra pelikánů. [9] 6.4 Akce Zoologická zahrada Dvůr Králové pořádá během roku spoustu akcí, které jsou mezi návštěvníky velice oblíbené. V tomto roce proběhlo již několik akcí, např. Vánoční zoo, Za pěkné vysvědčení do zoo zdarma, Běh Safari, Velikonoční zoo, Zvíře není věc, nebo Den Země. Kromě těchto zmíněným akcí, které již v letošním roce proběhly, jsou na programu ještě další. Tou nejbližší je otevření Afrického safari dne , safari bude otevřené až do Večerní safari Projížďka po safari probíhá ve večerních hodinách. Jízda trvá 50 minut a k vidění je 600 afrických zvířat v 50 druzích. Jezdí se patrovými safaribusy kolem výběhů a přímo částí Afrického safari. Průvodce celou jízdu návštěvníkům komentuje v češtině. Od července do srpna se večerní safari jezdí denně. V červnu a září pouze v pátek a sobotu. Safaribusy mají stanoven časový řád a odjíždějí v pravidelných intervalech ve 20:00 a ve 21:00. Týden duchů Týden duchů je u návštěvníků velmi oblíbená akce. Letos probíhá v termínu od Zoologická zahrada je vyzdobena podobně jako na Halloween. V zoo jsou nainstalovány čarodějnice, strašidla a po setmění se zoo rozsvítí díky duchům z dýní. Návštěvníci si zde mohou svého vlastního ducha z dýně vydlabat a potom ho nechat zdobit zoologickou zahradu. 29

30 Vánoční zoo Během této akce je zoologická zahrada vánočně vyzdobena a osvětlena. Tento rok bude již 16. Vánoční zoo. Akce nabízí prodlouženou otevírací dobu za snížené vstupné. Zoo je vždy plná vánočních stromečků a svítících žárovek. Je vyzdobena také svítícími siluetami zvířat. Vánočně vyzdobena je i Neumannova vila, kde jsou k vidění obrazy Zdeňka Buriana. [9] 6.5 Safarikemp projekt cestovního ruchu Prvním podnětem k založení Safarikempu bylo konferenční centrum v národním parku Pilanesberg v jižní Africe. Tamtéž proběhla výroční konference organizace WAZA v roce Od prvotního nápadu až po realizaci uběhlo 10 let. Safarikemp ve Dvoře Králové je kopií skutečného afrického kempu. Hosté mohou pozorovat zvířata, která jsou od nich oddělená pouze nenápadným plotem. První zvířata vypuštěná do Safarikempu byli velbloudi, zebry Grévyho, pštrosi, antilopy koňské a pakůň modrý. Projekt Safarikempu byl zpracován Centrem evropského projektování. Žádost o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod byla podána dne Schválena byla Úřadem regionální politiky o 4 měsíce později. O další dva měsíce později byla s Centrem evropského projektování uzavřena Dohoda o poskytnutí asistence pilotnímu projektu při realizaci a administraci byla uzavřena smlouva o poskytnutí dotace a to s maximální výší 40% všech způsobilých nákladů. Safarikemp se začal stavět na místě, kde stálo dřívější centrální zimoviště, které bylo postaveno v 70. letech 20. století. Zimoviště bylo již dříve určeno k likvidaci a tak se mohlo začít stavět. Plán byl rozdělen do čtyř stavebních etap. Na každou etapu bylo zvlášť vypsáno výběrové řízení na zhotovitele a poté ještě páté výběrové řízení na společnost, která vybaví kemp nábytkem atd. Tato výběrová řízení byla provedena firmou GORDION, s. r. o. Praha. První etapa začala v květnu roku 2008 a poslední v květnu dalšího roku. Většina prací byla dokončena k září roku 2009, protože Safarikemp měl být v provozu už v roce Výstavba Safarikempu proběhla na ploše 35,5 tis. m 2. Tím se výstavba kempu stala nejrozsáhlejší stavbou od začátku 80. let minulého století. O stavbu kempu se postaraly tři stavební firmy vybrané výběrovým řízením. Stavba byla zabezpečena úvěrem od Československé obchodní banky. ČSOB totiž nabízela nejlepší podmínky ze 30

31 Tržba všech. Na úvěr ručil majitel zoologické zahrady, Královéhradecký kraj. Poslední část, tedy výběh pro zvířata byla dokončena k poslednímu dni roku Náklady na realizaci projektu byly 82,5 mil Kč bez DPH. Očekávaná výše dotace byla 25,8 milionů korun. Kemp je v provozu od jara Slavnostně byl otevřen dne Již v prvním roce provozu začal projekt plnit svůj účel, a to rozšiřovat a zkvalitňovat služby pro návštěvníky zoologické zahrady. Kvůli Safarikempu bylo rozšířeno i parkoviště a to se zvětšilo o 257 dalších míst. Dalším plusem je podporování zaměstnanosti v regionu. V kempu je 5 pracovních míst, v sezoně 11 12, recepční, pokojské a údržbářzahradník. V Safarikempu je 5 bungalovů dohromady s 10 pokoji. Dále také poskytuje prostory a potřebné vybavení pro karavany a také stany hostů. V kempu je k dispozici recepce, sociální zařízení, vířivka, bazén se slunečníky, volejbalové hřiště, dětské hřiště, půjčovna kol, stolní tenis, grily atd. Návštěvníci mohou ze svého ubytování pozorovat zvířata v denních i nočních hodinách. Hosté mohou také využít prostornou vyhlídku. Safarikemp je přínosem také pro region. Nabízí totiž kulturní vyžití v blízkém okolí, např. Kuks, Braunův betlém, Les království atd. Přínosem však kemp není jen pro region, ale také pro město Dvůr Králové nad Labem. Spousta návštěvníků zůstane ve městě na více dní a nocí a využívají tak služeb města jako obchody, restaurace, koupaliště a jiné. [21] Celkové tržby a 2011 (Kč) Rok Graf č. 1 Celkové tržby Safarikempu 2010 a 2011 [22] 31

32 Počet osob Z grafu můžeme vyčíst, že za první dva roky provozu vydělal Safarikemp velké částky. V prvním roce provozu vydělal Safarikemp necelých 5 milionů korun. V následujícím roce 2011 to bylo již necelých 6 milionů korun. Návštěvnost Rok Graf č. 2 Návštěvnost Safarikempu [22] Graf návštěvnosti Safarikempu ukazuje, kolik návštěvníků se přijelo do Dvorského Safarikempu ubytovat či zrekreovat. Během dvou let měl Safarikemp pěknou návštěvnost. V prvním roce provozu, v roce 2010, sem přijelo návštěvníků. O rok později, v roce 2011, byla návštěvnost o pouhých 100 návštěvníků menší. 6.6 Hotel Safari Hotel Safari nabízí ubytování v zoologické zahradě po celý rok. V provozu je tento hotel již od roku Jedná se o čtyřhvězdičkový hotel, který je součástí zoologické zahrady a kromě ubytování nabízí i spoustu dalších možností vyžití pro své hosty. Hotel v africkém stylu je jediný ve střední Evropě, který návštěvníkům umožňuje ubytování v areálu zoologické zahrady. Hotel Safari se řadí k hotelům střední velikosti. Je vhodný jak pro strávení dovolené, tak i pro firemní akce a rodinné oslavy. V hotelu je k dispozici 23 dvoulůžkových pokojů a 7 apartmánů (s možností přistýlek). Všechny pokoje mají vlastní koupelnu, satelitní televizi, minibar, fén a telefon. Všude v areálu hotelu je možné připojení k WIFI síti. K dispozici je také venkovní vyhřívaný bazén 32

33 výhradně pro hotelové hosty. Nachází se zde také bowling se 4 drahami. Hosté mohou využít i salonek U Gepardů, který je se svou kapacitou míst vhodný k odborným přednáškám, konferencím, seminářům či oslavám. Hotel Safari je, jak je vidět z ročních tržeb, velmi oblíben. V roce 2010 dosáhly tržby přes 13 milionů korun, což je o něco více než v předchozím roce. Hotelu se daří držet si téměř stejný počet hostů jako v předchozích letech. V počtu návštěvníků byl zaznamenán nárůst hostů z České republiky a stejně tak se zvyšuje počet stálých zákazníků. Zajímavostí je, že hotel navštívilo 363 čtyřnohých návštěvníků. [21] Celkové tržby v tis. Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 8 000,00 Kč 6 000,00 Kč 4 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč Graf č. 3 Celkové tržby hotelu [22] Z uvedeného grafu je patrné, že v loňském roce vydělal Hotel Safari o 1 milion Kč méně než v roce předešlém. Největších tržeb dosáhl Hotel Safari právě v roce Celkově tržby od roku 2006 každoročně stoupaly s výjimkou roku

34 Počet osob Návštěvnost Rok Graf č. 4 Návštěvnost hotelu [22] Na výše uvedeném grafu vidíme, že největší návštěvnosti Hotel Safari dosáhl v roce 2008 a to s počtem hostů Nejnižší návštěvnost naopak byla v loňském roce, téměř o návštěvníků méně. Od roku 2006 do roku 2008 návštěvnost rostla a od roku 2009 klesala. 6.7 Safari vlastním autem Na Safari vlastním autem se návštěvníci mohou zajet podívat od 1. června loňského roku. Tato část je přístupná pouze v letní sezoně. Až do 9. října 2011 byl areál Safari zpřístupněn pro osobní vozy, mikrobusy a návštěvnické autobusy. Vjezd do Safari je otevřen vždy od 9 hodin do 18 hodin. Návštěvníci Safari projíždí 6 km dlouhým průjezdem na celých 50 hektarech. Mohou zde vidět 600 zvířat z Afriky a to v 50 druzích. Celé Safari je rozděleno do 11 částí. Ve čtyřech z nich mohou návštěvníci projíždět mezi volně puštěnými kopytníky a ptáky. V těchto sekcích mohou návštěvníci libovolně zastavovat a zvířata pozorovat či fotografovat stejně tak jako je to možné v afrických rezervacích. Zvířata ve větší vzdálenosti je lepší pozorovat dalekohledy. Ve zbylých částech jsou k vidění nosorožci, žirafy, zebry, buvoli, antilopy, lvi, gepardi a surikaty. Zvířata jsou od návštěvníků oddělena příkopy, mosty či prosklenými bariérami. Na Safari jsou dvě místa, kde mohou návštěvníci zastavit a vystoupit z auta a 34

35 občerstvit se. Tyto dvě zastávky jsou u lvů a u nosorožců. Celá projížďka trvá asi 2 hodiny. Ti návštěvníci, kteří nechtějí do Safari jet vlastním autem, mohou využít Safaribusy, které odjíždějí od hlavního vjezdu do Safari. Autobusy jezdí v intervalech trvajících hodinu a půl. První autobus odjíždí v 10:00 hodin, další v 11:30 hodin a další ve stejných intervalech, poslední autobus odjíždí v 17:00 hodin. [9] Pro letošní sezonu 2012 se ve Vysokém Mýtě vyrábí nové Safaribusy, které mají za úkol nahradit staré, které již byly nevyhovující. Nové autobusy budou lépe technicky vybavené a návštěvníci tak budou mít mnohem lepší výhled na zvířata. Nové autobusy jsou ekologičtější než staré, protože splňují přísné evropské normy. Tento rok je to poprvé, kdy zoologická zahrada pořizuje zcela nové autobusy a to ze dvou důvodů. Prvním důvodem je snížení emisí a druhým zvýšení komfortu pro návštěvníky. [15] 6.8 Zážitkové programy Ošetřovatelem v zoo Díky tomuto programu, si zájemci mohou vyzkoušet, jaké to je být na chvíli ošetřovatelem. Požadavkem je 18 let, dobrá fyzická kondice a částka Kč. Návštěvníci, kteří využijí této možnosti, si mohou vybrat, která zvířata chtějí ošetřovat, zda exotické ptáky v Ptačím světě, žirafy v pavilonu žiraf, ryby a plazy ve Vodním světě, nebo šelmy a lemury v Pavilonu šelem. V ceně tohoto programu je ošetření daného zvířete, půjčení pracovního oděvu, oběd, certifikát, návštěva zákulisí pavilonu s průvodcem, DVD o zoologické zahradě a také vstup do zoo. Offroad safari Offroad safari je program, kdy zájemci jezdí terénním safarivozem v doprovodu zkušeného průvodce přímo v safari mezi volně žijícími zvířaty. K vidění jsou antilopy, zebry, žirafy, pakoně, lvi či gepardi. Offroadová jízda trvá asi 50 minut. Tento zážitek je možný podstoupit denně od května do září v 17:00 a v 18:00. Základní cena pro dospělého je 800 Kč. ZOO zadními vrátky Při tomto programu zájemce čeká návštěva zákulisí pavilonů v doprovodu zkušeného průvodce. Lidé se tak mohou dostat tam, kam běžný návštěvník zahrady nemůže. Délka programu je 1 a půl hodiny a vybírat lze ze dvou variant programů. První varianta 35

36 Počet osob zahrnuje návštěvu 1 zákulisního místa a druhá varianta zahrnuje zastávky 2. Lze vybírat ze zákulisí pavilonu žiraf, akvária, či Darwinovy stanice, kde jsou k vidění exotičtí hadi, leguán a další zvířata. Cena programu je Kč pro 1,5 hodinový program a Kč pro program dvouhodinový. Tato cena je uvedena pro skupinu 1 až 10 osob. K dalším programům patří Večerní safari, program Po zoo s průvodcem či uspořádání svatby v zoo. [9] 7 Návštěvnost ZOO Zoologická zahrada ve Dvoře Králové je nejnavštěvovanějším turistickým cílem v Královéhradeckém kraji. V roce 2010 ZOO navštívilo téměř turistů. Návštěvnost byla oproti předchozímu roku o něco nižší. Začalo to již jarní sezonou, kdy na horách bylo sice sněhu dostatek, ale zoo se rozhodlo navštívit méně turistů než v roce Návštěvnost Rok Graf č. 5 Návštěvnost zoo [22] Z grafu návštěvnosti je patrné, že si ZOO udržuje určitý počet návštěvníků. Od roku 1996 návštěvnost střídavě rostla a klesala. Největší návštěvnost ZOO během těchto let zaznamenala v roce Ten rok navštívilo ZOO návštěvníků. Během ostatních let se návštěvnost pohybovala stále mezi 410 až 570 tisíci návštěvníků. [21] 36

37 Počet osob Z uvedených dat vidíme, že zoologická zahrada je mezi turisty velice oblíbená a právem se řadí mezi 10 nejnavštěvovanějších turistických cílů České republiky. Hned po pražské ZOO je zoologická zahrada ve Dvoře Králové nejnavštěvovanější zoo v ČR. [14] Návštěvnost zoologické zahrady je vysoká, ovšem dosud zatím nebyl překonán rekord z roku Ten rok totiž navštívilo zoologickou zahradu neuvěřitelných návštěvníků. I v dalších letech měla zoo vysokou návštěvnost, v roce 1876 to bylo návštěvníků a o rok později návštěvníků. Důvodem takovéto návštěvnosti byl náhlý rozmach zoo díky činnosti Josefa Vágnera coby ředitele. V té době se o zoologické zahradě hodně mluvilo po celém Československu i v zahraničí, kvůli Vágnerovu působení v zahradě a jeho dovozu zvířat z Afriky. [20] 7.1 Týden duchů a Vánoční zoo Zajímavými údaji jsou také statistiky návštěvnosti během Týdne duchů a Vánoční zoo. Tyto akce jsou mezi návštěvníky zoo velice populární. Týden duchů se pořádá pravidelně od roku Vánoční zoo má tuto tradici delší. Je pořádána každý rok již od roku [22] Týden duchů Rok Graf č. Návštěvnost Týden duchů [22] Podle grafu můžeme usoudit, že akce Týden duchů je pro turisty atraktivní. Od prvního ročníku v roce 2001 návštěvnost sice klesala, ale od roku 2004 začala stoupat a o rok později návštěvnost dosáhla návštěvnost dokonce více než 13 tisíc. Po tomto úspěchu 37

38 Počet osob v dalších letech návštěvnost opět klesla, ale od roku 2008 začalo akci navštěvovat opět více lidí a to okolo 11 tisíc. V loňském roce se této akce zúčastnilo turistů. [22] Vánoční zoo Rok Graf č.7 Návštěvnost Vánoční zoo [22] Stejně tak jako u grafu Týdne duchů můžeme porovnat Vánoční zoo s ostatními lety. Akce Vánoční zoo začala v roce 1997 a od té doby se opakuje pravidelně každý rok. Hned první rok zaznamenala zoo vysokou návštěvnost v průběhu této akce. Vánoční zoo navštívilo více než 20 tisíc turistů. O rok později dokonce více než 32 tisíc. Od roku 1999 se návštěvnost pohybovala mezi 12 až 20 tisíci turistů. V loňském roce zoo zaznamenala návštěvníků. [22] 38

39 8 Ekonomika ZOO 8.1 Ekonomické údaje ZOO v číslech Přehled výnosů v roce 2009 a 2010 Rok 2009 (v tis. Kč % 2010 (v tis. Kč) % Tržby za prodej služeb Kč 50, Kč 49,6 Vstupné Kč 31, Kč 27,8 Reklama Kč 1, Kč 1,4 Gastro-služby, podíl na tržbě Kč 3, Kč 3,0 Vláček, podíl na tržbě Kč 2, Kč 2,0 Ostatní Kč 12, Kč 15,4 Tržby z prodeje zboží Kč 8, Kč 6,9 Tržby z prodeje zvířat Kč 2, Kč 4,6 Úroky 136 Kč 0,1 146 Kč 0,1 Provozní dotace celkem Kč 34, Kč 32,3 od Královéhradeckého kraje Kč 28, Kč 28,1 granty, evropské fondy 0 Kč 0,0 660 Kč 0,4 od MŽP Kč 5, Kč 3,8 Ostatní výnosy Kč 4, Kč 6,6 Změna stavu zvířat -79 Kč 0,0-105 Kč -0,1 Výnosy celkem Kč Kč 100 Tabulka č. 3 Výnosy 2009 a 2010 [21] 39

40 Přehled nákladů v roce 2009 a 2010 Rok 2009 (v tis. Kč) % 2010 (v tis. Kč) % Spotřeba materiálu; krmiva Kč 6, Kč 6,8 Spotřeba materiálu; ostatní Kč Kč 7,7 Spotřeba energie Kč Kč 9,6 Vodné a stočné Kč Kč 2,2 Náklady na prodej zboží Kč 5, Kč 4,7 Opravy a udržování Kč 8, Kč 4,7 Ostatní služby Kč 11, Kč 12,1 Osobní náklady Kč 33, Kč 35,4 Odpisy Kč 8, Kč 9 Dodatečný odvod daně z příjmu 0 Kč 0 0 Kč 0 Daň z příjmu 0 Kč 0 0 Kč 0 Odložená daň 364 Kč 0,2 431 Kč 0,3 Ostatní náklady Kč Kč 7,5 Provozní náklady celkem Kč Kč 100 Dary - sbírka obrazů darovaná z rozhodnutí zakladatele kraji Kč - 0 Kč - Provozní náklady celkem Kč Kč - Tabulka č. 4 Náklady 2009 a 2010 [21] Sponzoring v roce 2009 a 2010 Rok Reklama Kč Kč Dary peněžní Kč Kč Celkem Kč Kč % z nákladů 3,81 2,4 Tabulka č. 5 Sponzoring v roce 2009 a 2010 [21] 8.2 Marketing ZOO V roce 2010 byla nejvýznamnější marketingovou akcí billboardová kampaň v Polsku. 9 reklamních ploch bylo umístěno na území Dolnoslezského vojvodství. Reklama se dostala i do polského rádia MAXXX a také do televize DAMI. V těchto médiích byly 40

41 odvysílány kampaně na letní sezonu. V polském jazyce byla vydána i mapa zoo a letáky. V České republice zůstaly zachovány reklamní nosiče. Před zahájením hlavní sezony a před akcí Vánoční zoo uskutečnila zoologická zahrada rozvoz propagačních materiálů. Materiály se rozvážely do informačních center a ubytovacích kapacit v oblasti Krkonoš a polském pohraničí. Zoo se také zviditelnila v okolí Drážďan a v anglických novinách Metro vyšel článek o Safarikempu. Další reklamy byly odvysílány v rádiích, jako je Český rozhlas 2, Rádio Černá Hora, Frekvence 1, Hit Rádio Magic, či Rádio OK. Další reklamy proběhly také v TV JOJ nebo TV Prima. ZOO Dvůr Králové se taky účastní veletrhů cestovního ruchu. V roce 2010 se zúčastnila veletrhů Regiontour 2010 a Holiday World V tisku se ZOO zviditelnila díky 113 tiskovým zprávám a informacím. 83 z nich vydal útvar vzdělávání a marketingu a 30 marketing spolu se zoologií. Dalším způsobem prezentace zoologické zahrady je pořádání různých akcí. V loňském roce jich bylo uspořádáno 55. Z těchto 55 akcí bylo 11 křtin, 4 výstavy, 13 firemních akcí, 2 reprezentativní akce a 4 soutěže. [21] 9 Dotazníkové šetření 9.1 Metodika Cílem dotazníkového šetření bylo, stejně jako u ostatních zoo, určit profil návštěvníka zoologické zahrady vybrané zahrady, tedy Dvůr Králové nad Labem. Dotazníkový průzkum byl prováděn v areálu dvorské zoologické zahrady a podle instrukcí probíhalo vyplnění dotazníků nejen anonymně, ale i dobrovolně. Výzkum začal v pondělí 13. června a končil 19. září V těchto dnech byli oslovováni čeští i zahraniční návštěvníci jak ve všední dny, tak i o víkendech a svátcích, tím byl zaručen nejobjektivnější vzorek návštěvníků. Během dotazování byli oslovováni poměrně rovnoměrně muži i ženy. Stejně tak byl odhadován i věk dotazovaných. Charakteristika dotazovaných nejlépe vystihuje tabulka č. 6, která obsahuje jak pohlaví respondenta, tak věk, nejvyšší dosažené vzdělání, zaměstnání, kraj odkud respondent pochází, vzdálenost z místa trvalého bydliště do zoologické zahrady a také počet obyvatel místa trvalého pobytu. Obsahem dotazníků bylo 24 otázek. Některé byly otevřené, ale většina z nich byla uzavřená, kdy měl dotazovaný jen možnosti výběru jako např. otázka č

42 Doporučil(a) byste svým přátelům a známým návštěvu tohoto objektu?. Otevřenou otázkou byla např. otázka č. 16 Co se vám v této zoologické zahradě nejvíce líbilo?. Na takovéto otázky mohli respondenti odpovídat volně, nemuseli tedy vybírat z daných odpovědí tu nejpřesnější. Minimální počet dotazníků byl stanoven na 180. Přesto dotazníkový výzkum zabral poměrně mnoho času, protože téměř dvě třetiny dotazovaných návštěvníků odmítlo dotazník vyplnit z různých důvodů. Nejčastějším důvodem byl nedostatek času. I přesto se podařilo vyplnit požadovaný počet dotazníků. Z celkového počtu 188 dotazníků se později určoval profil návštěvníka. 42

43 9.2 Charakteristika dotazovaných Charakteristika Počet dotazovaných ve skupině Procento dotazovaných ve skupině (%) Pohlaví muži 80 42,5 ženy ,5 do 17 let let Věk let let let nad 56 let 11 6 základní / vyučen Vzdělání střední ,5 vysokoškolské 44 23,5 veřejná služba 46 24,5 soukromý sektor 52 27,5 Zaměstnání podnikatel / živnostník v domácnosti / mateřská důchodce 9 5 nezaměstnaný / student Středočeský 18 12,5 Královéhradecký 38 26,4 Jihomoravský 17 11,8 Pardubický 12 8,3 Jihočeský 12 8,3 Plzeňský 2 1,4 Kraj Liberecký 7 4,9 Moravskoslezský 11 7,6 Ústecký 11 7,6 Olomoucký 4 2,8 Zlínský 1 0,7 Severočeský 1 0,7 Vysočina 10 6,9 do 10 km 13 7, km 27 14, km 16 8,5 Vzdálenost km od bydliště km km ,5 do 3 tis , tis ,2 Počet obyvatel tis , tis , mil ,2 nad 1 mil 18 9,6 Tabulka č. 6 Charakteristika dotazovaných 43

44 9.3 Výsledky dotazníkového šetření Četnost místních a ostatních návštěvníků 6% 94% obyvatelé města trvale bydlí jinde Graf č. 8 Jste obyvatelem tohoto města anebo jste na návštěvu zoologické zahrady přijel odjinud? Na prvním grafu vidíme, že tuto zoologickou zahradu navštívilo mnohem méně osob s trvalým pobytem právě ve Dvoře Králové nad Labem. Většina návštěvníků přijela do zoologické zahrady z jiných měst nebo států. Konkrétně se jedná o 176 dotazovaných, což je téměř 94%. Zbylých 6%, tedy 12 návštěvníků žije přímo ve Dvoře Králově. Důvod návštěvy 62% 4% 1% 1% 1% 32% dovolená výlet návštěva příbuzných služební cesta zdravotní pobyt jiné (zaměstnanec) Graf č. 9 Pokud nejste obyvatelem města, jaký je hlavní důvod Vaší návštěvy v tomto regionu (městě)? 44

45 Úkolem druhé dotazníkové otázky bylo zjistit, za jakým účelem návštěvníci, žijící mimo Dvůr Králové, přijeli do tohoto regionu. Jak vidíme na grafu, nejvíce osob, tedy 62% přijelo do zoologické zahrady na výlet. Další větší část, 32% dotazovaných přijelo do tohoto regionu strávit dovolenou. Další návštěvníci spojili návštěvu ZOO s návštěvou u příbuzných. Ostatní uvedli důvod své návštěvy jako služební cestu, zdravotní pobyt nebo zaměstnání. Délka trvalého pobytu místních návštěvníků 9% 33% let 58% let nad 30 let Graf č. 10 Pokud jste obyvatel města, jak dlouho již v tomto městě pobýváte? Další otázka byla zaměřená na obyvatele města Dvora Králové nad Labem, a sice jak dlouho již v tomto městě pobývají. Z dotazníkového šetření vyplynulo, že větší část (58%) z 12 respondentů zde žije let. Pouze několik dotazovaných, konkrétně 33% zde pobývá nad 30 let a zbytek jen let. Četnost návštěv zoo 35% 31% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 15% 17% 23% 4% 1% 9% poprvé podruhé potřetí 1x ročně 3x za rok více než 5x ročně jiné Graf č. 11 Jak často navštěvujete tuto zoologickou zahradu? 45

46 Čtvrtá otázka zjišťovala, jak často respondenti navštěvují dvorskou zoologickou zahradu. Nejčastěji dotazovaní odpovídali takto: 31% z nich je v této ZOO poprvé, 15% podruhé a 17% potřetí. Jednou za rok sem zavítá 23% návštěvníků. Nejméně dotazovaných navštěvuje ZOO 3x za rok nebo více než 5x ročně. Jedná se spíše o místní obyvatele, kteří to mají blízko a návštěva ZOO je pro ně možnost jak například příjemně strávit odpoledne s dětmi nebo vnoučaty. Jinou četnost uvedlo 9% respondentů. Mezi těmito odpověďmi byly tyto možnosti: 1x za 2 roky, 1x za 3 roky, 1x za pět let, 10x a více, 2x ročně, ale také každý den. Oblíbenost ročních období pro návštěvu zoo 2% 4% 7% 3% 2% 2% 2% 2% jaro léto podzim zima léto podzim 76% jaro léto všechna roční období jaro léto podzim jiné Graf č. 12 Ve kterém ročním období tuto ZOO nejčastěji navštěvujete? Z tohoto grafu můžeme vyčíst, ve kterém ročním období dotazovaní nejčastěji chodí do zoologické zahrady. Nejčastější odpovědí bylo samozřejmě léto a to z důvodu letních prázdnin, dovolených nebo školních výletů. Druhou nejčetnější možností bylo jaro a léto, nebo léto a podzim. Další možnosti měly průměrně okolo tří až šesti odpovědí. Jak je vidět z grafu, mezi nejméně oblíbené roční období patří zima nebo jaro. Tyto odpovědi ale respondenti volili hlavně v závislosti na počasí a počtu zvířat, která jsou ve výbězích. 46

47 Délka návštěvy regionu (dny) 1% 3% 1% 6% 11% 19% % % 10% 24% Graf č. 13 Pokud nejste obyvatel města, jak dlouho se tentokrát zdržíte v tomto regionu? (dny) Délka návštěvy regionu (hodiny) 2 3% 14% 12% 7% 2% 5% 5% 11% 15% % 20% Graf č. 14 Pokud nejste obyvatel města, jak dlouho se tentokrát zdržíte v tomto regionu? (hodiny) Další otázka je pro obyvatele mimo Dvůr Králové nad Labem. Na dotaz, jak dlouho se návštěvníci zdrží v tomto regionu, odpovídali různě. Hodnocení této otázky proto autor rozdělil na dvě části, a sice na dny a hodiny. Nejčastější odpovědí mimo dvorských bylo 1, 2 a 5 dní, ale také 4,5,6,8, nebo 10 hodin. Dotazovaní, jejichž odpověď byla řádově 47

48 v hodinách, se zde zdrží jen jeden den, popřípadě přijeli navštívit jen zoologickou zahradu. Délka návštěvy zoo (hodiny) Graf č. 15 Odhadněte čas, který jste tentokrát strávil v areálu zoologické zahrady. Z výše uvedeného grafu k otázce číslo 7 můžeme vidět, že návštěvníci strávili v zoologické zahradě minimálně 2 hodiny a maximálně 10 hodin. Nejvyšší četnost však měly 3,4 a také 5 hodin strávených. Průměrně však dotazovaní strávili v zoo 3,5 hodiny. Místo ubytování v tomto regionu 61% v tomto místě 25% jinde 14% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Graf č. 16 Jste-li zde na více dnů, kde jste ubytován/a? 48

49 Způsob ubytování 6% 11% 8% 15% 11% hotel ubytování v soukromí chata, chalupa 36% 13% penzion kempink/tábořiště u známých, příbuzných jinak Graf č. 17 Pokud zde budete nocovat, v jakém zařízení to převážně bude? 61% všech dotazovaných, kteří zde budou ubytováni, zvolili možnost ubytování v tomto regionu. Čtvrtina respondentů si z možností vybrala ubytování v tomto místě, ve Dvoře Králové nebo přilehlých obcích a pouhých 14% odpovědí zvolilo možnost ubytování jinde. V návaznosti na předešlou otázku odpovědělo 36% návštěvníků, že jsou ubytováni v penzionu. 15% návštěvníků bylo ubytováno v hotelu, dalších 13% na chatě či chalupě. Shodně, tedy 11% měla možnost ubytování v soukromí, ale také u známých či příbuzných. Nejméně dotazovaných (6%) odpovědělo, že jsou ubytováni v kempu či tábořišti a zbylých 8% bylo ubytováno jinak. Zdroj informací o zoo 53% 21% vlastní zkušenost reference od známých internet 1% 3% 22% rozhlas, televize informace od CK Graf č. 18 Kde jste získal informace o této zoologické zahradě? 49

50 Otázka číslo 10 zjišťovala, jak se návštěvníci o dvorské ZOO dozvěděli. Více než polovina (53%) odpověděla, že se ZOO má zkušenost již z dřívějška. 22% dotazovaných se o Zoologické zahradě dozvědělo z informací dostupných na internetu. 21% dotazovaných se nechalo ovlivnit referencemi od známých a pouhá 3% se dozvěděla o ZOO z médií jako rozhlas a televize. Zajímavé je, že jen 1% dotazovaných zvolilo možnost Informace od CK. Konkrétně jsou to tedy jen 2 dotazovaní. Plánování návštěvy výlet plánovali 77% rozhodli se až dnes 23% 0% 20% 40% 60% 80% Graf č. 19 Kdy jste se rozhodl(a) k návštěvě této zoologické zahrady? Na otázku Kdy jste se rozhodl(a) k návštěvě této zoologické zahrady? odpovídali lidé takto. Drtivá většina, 77% výlet plánovali a návštěva ZOO tak byla součástí dovolené, školního výletu nebo také prodlouženého víkendu. 23% všech dotazovaných se rozhodli až na místě, v ten který konkrétní den. Tuto možnost povětšinou volili návštěvníci, kteří v regionu nepřespávají a návštěva ZOO byla jen součástí jednodenního výletu. 50

51 Návštěva dalších cílů Jen ZOO Hospital Kuks Hrad Pecka Dvůr Králové nad Labem Adršpach Josefov Koupaliště Ratibořice Akvárium HK Braunův Betlém Krkonoše Rozhledna Žalý Graf č. 20 Co hodláte v tomto kraji ještě navštívit anebo jste již navštívil(a)? Výsledky otázky číslo 12 se autor rozhodl pro zajímavost uvést v počtech návštěvníků, nikoli v procentech a to z důvodu velkého množství odpovědí a malého počtu dotazovaných u jednotlivých možností. Na otázku, co hodlají dotazovaní v tomto kraji ještě navštívit, nebo již navštívili, odpovídali takto. Převážná část, 136 respondentů chtělo navštívit pouze Zoologickou zahradu ve Dvoře Králové nad Labem. Zbytek chtěl navštívit také ZOO, ale ještě k tomu navíc další jiné cíle. Celkový počet dohromady nečítá 188 dotazovaných z důvodu, že někteří chtěli navštívit více památek nebo atrakcí. Do grafu autor zahrnul pouze ty četnější. Dalších 17 respondentů chtělo včetně ZOO navštívit také hospitál Kuks vzdálený asi 8 km od města Dvůr Králové. 6 dotazovaných odpovědělo, že kromě ZOO navštíví ještě hrad Pecka. 5 návštěvníků chtělo vidět ZOO a město, ve kterém se zahrada nachází, spolu s jeho památkami. Shodně po 4 návštěvnících měly Adršpašské skály, pevnost Josefov a městské koupaliště ve Dvoře Králové nad Labem. Po 3 návštěvních odpovědělo, že navštíví naší ZOO společně s Ratibořicemi, akváriem v Hradci Králové, dále také Braunův Betlém, který se nachází na naučné stezce Kuks Braunův Betlém. Kromě těchto zajímavých míst navštívili také Krkonoše a rozhlednu Žalý. Pouze jako zajímavé doplnění této otázky autor uvádí ještě další odpovědi získané od dalších jednotlivých respondentů. 51

52 Kromě výše jmenovaných zajímavých míst chtěli dotazovaní také navštívit Českou Skalici, údolí Peklo, Pardubice, Dino Park v Polsku, město Žacléř, Babí spolu s pevností Stachelberg, město Trutnov, Pec pod Sněžkou, lanovou dráhu, město Jaroměř, Teplické skály, lázně Velichovky nebo vrch Zvičina. Dále také Les Království, což je předhradní nádrž ležící na Labi, ale také častý cíl cyklistických výletů. Mezi další uvedená místa také patří vodní nádrž Rozkoš, město Hořice, Liberec botanická a zoologická zahrada, Hradec Králové, náchodský zámek, Velká Deštná, Dobruška a Opočno se státním zámkem. Doprovody návštěvníků s rodinou 57% s partnerem/partnerkou 22% s kamarády/známými 16% se skupinou/zájezdem 3% sám 2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Graf č. 21 S kým jste přišel do zoologické zahrady? do 17 let a více sám s rodinou s kamarády/známými s partnerem/partnerkou se skupinou/zájezdem Tabulka č. 7 S kým jste přišel do zoologické zahrady? Otázka číslo 13 zjišťovala, s kým dotazovaní přišli do ZOO strávit volný čas. Více než polovina návštěvníků (57%) přišla do zoologické zahrady s rodinou a dětmi. Podstatně menší část respondentů odpovědělo, že do ZOO zavítali s partnerem či partnerkou strávit příjemné odpoledne nebo výlet. S partnerem tedy přišlo 22% všech dotazovaných. O něco méně, 16% respondentů přijelo do tohoto kraje s kamarády či známými a další 3% z celkového počtu uvedla, že navštívili ZOO se skupinou či 52

53 zájezdem. Zde se jednalo hlavně o důchodce, kteří se zájezdem, či skupinou vydali do zoologické zahrady, nebo o školní zájezdy, které zde zhruba od poloviny června trávili své školní výlety. Poslední 2% navštívili zahradu sami. Stejně jako u hodnocení předchozí otázky se autor této práce rozhodl pro zajímavost uvést jednotlivé druhy doprovodů vzhledem k věkovému složení dotazovaných. Použité dopravní prostředky 2% 2% 3% 4% 90% auto moto vlak bus pěšky Graf č. 22 Jaký dopravní prostředek jste použil(a)? Naprostá většina dotazovaných se dostala do zoologické zahrady automobilem, konkrétně 90%. Jen 4% všech účastníků dotazníkového šetření odpovědělo, že přišli pěšky. 3% přijela do ZOO autobusem a zbylá 3% odpověděla, že způsob jejich dopravy byl motocykl nebo vlak. Nespokojenost návštěvníků 9% 1% 3% 7% nic 3% personál 2% parkování špatné značení 75% doprava malá nabídka služeb jiné (vysoké vstupné, drahé jídlo, málo zvířat) Graf č. 23 S čím jste při návštěvě tohoto místa byl(a) nespokojen(a)? 53

54 Na otázku, s čím byli návštěvníci zoo nespokojeni, odpovídali lidé různě. Celé tři čtvrtiny dotazovaných byli celkově spokojeni. Největší podíl ze zbylých 25%, přesněji 9%, zastupuje špatné značení v areálu zoologické zahrady. O něco méně (7%) zvolili dotazovaní jiné důvody. Mezi tyto důvody patří hlavně vysoké vstupné, drahé jídlo, nebo dokonce malý počet zvířat. 3% vadila malá nabídka služeb. Stejně tak problémy s parkováním měly shodně 3%. 2% ze zbytku dotazovaných nebyla spokojena s chováním a ochotou personálu a pouhé 1% všech dotazovaných uvedlo nespokojenost s dopravou. Pozitivní připomínky zvířata (žirafy, sloni, tygří mláďata) 39% pěkné prostředí 23% Safari 18% všechno 15% občerstvení malování na obličej 3% 2% 0% 10% 20% 30% 40% Graf č. 24 Co se vám v této zoologické zahradě nejvíce líbilo? První otevřenou otázkou byl protikladný dotaz, co se návštěvníkům zoo nejvíce líbilo. Nejčastější odpověď se dala očekávat, a sice že nejoblíbenější jsou samozřejmě zvířata. Takto odpovědělo celých 39%. Nejčetnější konkrétní odpověď u zvířat byly žirafy, sloni, a také mláďata tygrů ussurijských Bonnie a Clyde. O něco méně, 23% dotazovaných označilo pěkné prostředí, moderní vzhled a celkový ráz ZOO. Oblíbenou částí mezi návštěvníky je Safari a to s celými 18%. 15% z celkového počtu dotazovaných uvedlo, že se jim líbilo všechno a byli naprosto spokojeni. 3% lidí označila, že se jim nejvíce líbila velká nabídka občerstvení a četné množství občerstvovacích stánků. Velmi kladně byla hodnocená právě velká variabilita občerstvovacích stánků. Nejen že si návštěvníci mohou posedět v restauraci, či si dát jen 54

55 něco rychlého, ale mohou si dát něco sladkého ke kávě v cukrárně U Veverek, nebo si nechat upéct pizzu v pizzerii U Žiraf. Jen 2% dotazovaných ocenilo malování na obličej pro dětské návštěvníky a také komentovaná krmení. Negativní připomínky 4% 4% 4% 4% 4% 3% 3% 3% 1% 1% 1% 41% 28% vysoké vstupné Safari autem málo druhů zvířat nemoderní vybavení drahé občerstvení pavilon opic pavilon hmyzu chování personálu vstupné za psa málo pítek pro psy nepřehledné značení absence WIFI absence vláčků Graf č. 25 Co se vám na této zoologické zahradě naopak nelíbilo? Druhou otevřeno otázkou bylo, co se návštěvníkům ZOO naopak nelíbilo. Značná většina, celkem 41%, nebyla spokojená s letošní novinkou, kterou zoologická zahrada zavedla. Jedná se o projekt Safari vlastním autem. Návštěvníkům povětšinou vadila dlouhá čekací doba na autobusy do Safari. Největším problémem ale bylo, že tímto projektem se ZOO rozdělila na 2 části, a tak se návštěvníci nemohou dostat do dříve přístupné části zoologické zahrady, pokud si ovšem nechtějí za Safari připlatit. S tím souvisí i další důvod, a sice dvojí vstupné do zahrady a hlavně jeho výše. Dalším problémem, který dotazovaní v této souvislosti uvedli, je málo času na prohlídku zvířat v případě jízdy autobusem. Poslední připomínka se vztahuje k tomu, že v sezoně kdy je ZOO rozdělena na dvě části se pěší návštěvníci nedostanou k ostatním zvířatům, jako jsou např. nosorožci, žirafy, velbloudi, lvi, zebry, surikaty a nově od letošního roku 2012 také gepardi. Menší část z celkového počtu, konkrétně 28% označilo za nedostatek vysoké vstupné, které bylo upraveno speciálně kvůli průjezdnému Safari. Za shodná 4% označili dotazovaní málo druhů zvířat, nemoderní vybavení, drahé občerstvení, pavilon hmyzu či pavilon opic. Stejně tak o něco méně (3%) se návštěvníkům líbilo chování 55

56 personálu, výška vstupného za psa a v návaznosti na to tedy i málo pítek pro psy. Jen 1% dotazovaných se nelíbilo nepřehledné značení, absence jízdy vláčků po zoologické zahradě a také absence WIFI. Oblíbenost pavilonů a expozic 3% 10% 1% 1% 28% vodní svět pavilon okapi ptačí svět 20% pavilon hrošíků 5% svět dinosaurů 4% 4% 5% 20% svět hmyzu pavilon primátů africká savana pavilon šelem průchozí voliéra pelikánů pravěk očima Z.B. Graf č. 26 Která expozice zoologické zahrady se vám líbila nejvíce? (pavilony a expozice) Oblíbenost zvířat 23% 10% 11% žirafy 5% 4% tygři sloni surikaty 47% nosorožci safari Graf č.27 Která expozice zoologické zahrady se vám líbila nejvíce? (zvířata) K posledním dotazníkovým otázkám patřilo také, která expozice či pavilon se návštěvníkům líbila nejvíce. Odpovědi na tyto otázky byly velmi různorodé. Autor 56

57 práce se rozhodl výsledky rozdělit do dvou částí, na část pavilony a expozice a druhou část zvířata. První část Pavilony a expozice byla zhodnocena takto. Mezi návštěvníky je nejoblíbenější pavilon Vodní svět a to s celkovým počtem 28%. Shodných 20% dali dotazovaní pavilonům Ptačí svět a Pavilon primátů. O 10% méně, tedy 10% lidí označilo za nejzajímavější Pavilon šelem. U ostatních pavilonů už nejsou tak vysoká čísla, např. Pavilon okapi i Pavilon hrošíků dostaly shodně 5 %. Stejně tak Svět dinosaurů a Svět hmyzu se 4%. Méně už měla jen Africká savana (3%), Průchozí voliéra pelikánů (1%) a Pravěk očima Zdeňka Buriana, také 1%. V druhé části Zvířata si největší oblibu u návštěvníků získali sloni se 47%. 23% z celkového počtu patřilo části Safari. O něco menší počet, celkově 11% dotazovaných si oblíbilo tygry s mláďaty. Dále se respondentům líbily žirafy (10%). Mezi ty nejoblíbenější zvířata také patřili nosorožci s 5% a také surikaty se 4%. Kvalita služeb v zoo místo pro odpočinek, relaxaci a zábava pro děti přístup a vstřícnost obsluhy v pokladně objektu celková spokojenost s úrovní služeb celkový dojem z atraktivity zahrady srozumitelnost informací pro návštěvníky přístupnost a srozumitelnost expozice pro děti nabídka zboží v prodejnách uvnitř nebo před ZOO úroveň informací pro návštěvníka 1,43 1,63 1,69 1,71 1,72 1,76 1,78 1,84 výška vstupného 3,25 Graf č. 28 Můžete upřesnit kvalitu služeb v této zoologické zahradě? Otázka číslo 19 zjišťovala jakou úroveň služeb podle návštěvníků má Zoologická zahrada ve Dvoře Králové nad Labem. Hodnocení bylo podobné jako ve škole. Známka 1 znamenala skvělou kvalitu služeb a známka 5 velmi špatnou. Celkové hodnocení bylo docela překvapivé. Jak vidíme z grafu, nejlépe hodnocené bylo místo pro odpočinek, relaxaci a zábava pro děti. Průměrná známka tohoto bodu tedy je 1,43. Druhým nejlépe hodnoceným bodem byl přístup a vstřícnost obsluhy v pokladně objektu a to 57

58 s průměrnou známkou 1,63. V tomto bodě je překvapivé, že i přesto, že několik dotazovaných v předchozích otázkách zaměřených na spokojenost se ZOO uvedlo nespokojenost s pracovníky zahrady, konkrétně obsluhu pokladny, je tento bod stejně na druhém nejlepším místě. Třetí nejlépe hodnocenou částí byla celková spokojenost s úrovní služeb a čtvrtou celkový dojem z atraktivity zahrady. Velmi dobře byla návštěvníky ohodnocena i srozumitelnost informací pro návštěvníky, či přístupnost a srozumitelnost expozice pro děti. O něco méně už se dotazovaným líbila nabídka zboží v prodejnách uvnitř nebo před ZOO a také úroveň informací pro návštěvníka. Vůbec nejhůře návštěvníci ohodnotili výšku vstupného a to průměrnou známkou 3,25. Takto špatné hodnocení opět souvisí s rozdělením ZOO na dvě části a dvojího vstupného. Velký počet dotazovaných také uvedl, že za takovouto cenu vstupného toho není v zoologické zahradě tolik k vidění. Doporučení návštěvy zoo 23% 3% 4% 2% 68% určitě ano spíše ano nevím spíše ne určitě ne Graf č. 29 Doporučil(a) byste svým přátelům a známým návštěvu tohoto objektu? Předposlední otázkou bylo, zda by respondenti dvorskou zoo doporučili svým přátelům a známým. Převážná většina, celých 68%, odpověděla, že by ZOO určitě doporučili a že se jim zde velmi líbilo. To je pro zoologickou zahradu dobrá zpráva, protože je zde možnost, že tito dotazovaní předají informace a své poznatky známým či přátelům a tak může ZOO očekávat další potenciální návštěvníky. Dalším 23% uvedli odpověď spíše ano ovšem několik z těchto dotazovaných do poznámky uvedlo, že by své známé předem připravili na cenu vstupného. 3% návštěvníků uvedla, že zatím neví, či si nejsou jisti svým doporučením. Podle 4% návštěvníků dvorská zoologická zahrada za doporučení spíše nestojí a pouhá 2% uvedla, že by ZOO určitě nedoporučili. 58

59 Návštěva jiných zoo ano, kdykoli mám možnost a čas 44% jen občas během dovolené 40% navštěvuji ostatní ZOO jen vyjímečně 14% chodím jen do této 2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Graf č. 30 Navštěvujete zoologické zahrady i v jiných městech? U poslední otázky bylo zajímavé zjištění, zda dotazovaní navštěvují také jiné zoologické zahrady v jiných městech. Téměř polovina, tedy 44% návštěvníků odpovědělo, že různé ZOO navštěvují kdykoli mají časové i jiné možnosti, ale že se také rádi vracejí, pokud se jim daná zahrada líbí. O 4% méně respondentů odpovědělo, že návštěva zahrady bývá občas součástí rodinné dovolené či výletu. Jen 14% odpovědělo, že ostatní zoologické zahrady navštíví jen výjimečně, např. při nějaké příležitosti a pouhá 2% chodí výhradně do ZOO Dvůr Králové nad Labem. 59

60 9.4 SWOT analýza Silné stránky Výjimečná oblast Rozlehlý areál Atraktivní prostředí Safari Dostatek atrakcí pro děti Stálé akce Členství v organizacích Vzdělávací programy Dostatek parkovacích míst Safarikemp Hotel Safari Vysoká oblíbenost Nejvyhledávanější turistický cíl v královéhradeckém kraji 7. nejoblíbenější turistický cíl v ČR v roce 2009 Příležitosti Růst počtu návštěvníků Výstavba nových pavilonů Vznik nových expozic Rekonstrukce pavilonů Rozšiřování zoo Noví sponzoři Slabé stránky Nepřehledný ceník Závislost počtu návštěvníků na počasí Závislost počtu návštěvníků na ročním období Značení v areálu Uspořádání pavilonů Safari Dvojí vstupné Hrozby Snížení počtu návštěvníků Přírodní katastrofa Nakažení zvířat Ekonomická krize Snížení počtu zaměstnanců Snížení zájmu o adopci zvířat Snížení účasti sponzoru Tabulka č. 8 SWOT analýza ZOO Dvůr Králové 60

61 9.5 Návrhová část V porovnání s ostatními zoologickými zahradami si dvorská zoo vede velice dobře. Zoo je u návštěvníků velice oblíbená, což je vidět i z výsledků její návštěvnosti, ale také na jejím postavení mezi deseti nejnavštěvovanějšími místy České republiky. Oblíbenost je nejlépe vidět právě na návštěvnosti této zoologické zahrady. Jen v roce 2010 zoo navštívilo 454 tisíc návštěvníků, rok předtím dokonce o 100 tisíc návštěvníků více. I když je tato ZOO velice oblíbená, pokusili jsme se uvést několik návrhů na další zvýšení atraktivity zahrady. Podle výsledků dotazníkového šetření návštěvníci ne příliš kladně hodnotili možnost projet si Safari vlastním autem. Návštěvníci by rádi dále chodili tuto část pěšky, či využili k dopravě na vzdálenější konec zahrady vláčky, které dříve jezdili každou chvilku. Problém se týká safaribusů, ty teď jezdí pouze pětkrát denně a to v 10 hodin, v 11:30, ve 13:00, 14:30 a poslední odjíždí v 17:00. Návrhem tedy je, aby se umožnilo ježdění častějších autobusů pro návštěvníky, kteří do zoo nechtějí jezdit vlastním autem, ale raději by využili této možnosti. Další návrh se týká také problematiky Safari. Stejně tak jako u předchozího návrhu autor vychází z výsledků dotazníkového šetření i osobních rozhovorů s návštěvníky v létě Návštěvníci si stěžovali, že se pěší návštěvou nemohou dostat ke lvům, jako v dřívějších letech. Teď ke lvům přibyli i gepardi, kteří se nachází až v části, kudy se projíždí během Safari. Běžný návštěvník, který nemá dostatek financí či nechce tolik utrácet za vstup, nemá šanci lvi ani gepardy vidět, jak tomu bylo v letech minulých. Právě proto, že šelmy patří k nejatraktivnějším lákadlům zoologických zahrad, by bylo dobré, aby tato zvířata byla k vidění všem návštěvníkům, ne jen těm, kteří jsou ochotni zaplatit částku za Safari. Dále by stálo za snahu opravit letní kino u Neumannovy vily, kde se dříve pořádaly festivaly, koncerty a promítaly se filmy. Dříve měla zoologická zahrada s tímto kinem své plány. Plánovalo se, že na tomto místě by mohli být lachtani. Vhodným využitím by pochopitelně nebyl jeho dřívější účel. Letní kino by se dalo využít pro tematické přednášky o zvířatech, nebo nějakých zajímavých zemích, např. cestopisy přednášené lidmi, kteří zajímavou zemi navštívili. Dále by amfiteátr mohl být využit na různá představení pro děti, či výstavbu nějaké vodní nádrže pro větší ryby. 61

62 Jak vyplynulo z vyhodnocených dotazníků, zdrojem informací pro většinu návštěvníků byla vlastní zkušenost či reference od známých, nikoli propagace zoo. V rámci zvýšení návštěvnosti by pro zoo bylo také dobré zvýšit propagaci, např. vylepit více billboardů ve vzdálenějších místech. S tímto souvisí další návrh, a sice umístit nabídku zoologické zahrady na webovou stránku slevomat.cz či dalších slevových portálech. Příkladem takovéto nabídky by mohl být vstup do klasické části zoo. V balíčku by dále mohl být například oběd pro celou rodinu v restauraci U Lemura. Za cenu těchto dvou položek by mohla být možnost vstupu, nebo lépe vjezdu, zdarma do Safari vlastním autem. Jedním z posledních návrhů je vytvoření nového pavilonu nebo expozice, kde by byla k vidění zvířata z České republiky. Tento pavilon by byl především pro děti a mohla by zde být zvířata rozdělena do určitých skupin, např. život na louce, co najdeme v lesích a podobně. Pokud by pro takový pavilon nebyla volná kapacita, nemusela by zde zvířata být přímo chována, ale mohla by být na obrázcích v životní velikosti, nebo na informačních tabulích spolu se základními údaji týkajících se zvířecího života. Dalším a posledním návrhem je instalace platebních terminálů do občerstvovacích stánků. Podle autorova názoru by bylo dobré nainstalovat platební terminály do občerstvovacích stánků, aby návštěvníci mohli svou útratu platit kartou. Většina návštěvníků sebou na dovolenou či výlet nechce nosit velké částky v hotovosti z důvodu krádeže nebo ztráty daného obnosu. Návštěvníci by tuto novinku určitě uvítala. 62

63 Závěr Cílem celé této práce bylo především určit profil návštěvníka Zoologické zahrady ve Dvoře Králové nad Labem. Dalším cílem bylo zjistit, jak si zoologická zahrada stojí v kulturním cestovním ruchu a také vypracování SWOT analýzy, kdy se určují slabé a silné stránky vybrané organizace. Úkolem poslední části bylo vytvořit návrhy, které by přispěly ke zvýšení návštěvnosti zoologické zahrady. Práce je rozdělena do dvou částí. První část je rozdělena do osmi kapitol. V těchto kapitolách najdeme informace, které se týkají zoologických zahrad obecně a také konkrétní informace týkající se pouze zoologické zahrady ve Dvoře Králové nad Labem. Příkladem těchto informací jsou organizace zabývající se tematikou zoologických zahrad, právní předpisy, údaje o návštěvnosti či ekonomice ZOO, informaci o vstupném, pavilonech a expozicích a podobně. V této části autor čerpal informace z veřejně dostupných zdrojů elektronických i tištěných. Druhá část práce obsahuje výsledky primárního a sekundárního výzkumu. Hlavním zdrojem informací pro tuto část byly výsledky dotazníkového výzkumu, který byl prováděn mezi návštěvníky zoologické zahrady v loňském roce. Účelem tohoto výzkumu bylo zjištění nejen profilu návštěvníka zoologické zahrady, ale také toho, jaké mají návštěvníci názory na služby poskytované zoologickou zahradou. Výsledkem dotazníkového výzkumu je profil návštěvníka, který vypadá takto. Nejčastěji zoologickou zahradu navštěvují lidé se středním vzděláním ve věkovém rozpětí 18 až 45 let. Nejčastěji jsou lidé ochotni navštívit tuto zoo, pokud je jejich bydliště vzdálené od 101 do 400 km. Nejvíce návštěvníků pochází z měst s počtem obyvatel 10 až 50 tisíc. V závěru práce jsou uvedeny některé návrhy, jak zlepšit atraktivitu vybrané zoo a jak zvýšit návštěvnost a získat si oblibu návštěvníků tak, aby se do zoologické zahrady chtěli vracet. Tyto návrhy byly vytvořeny na základě vlastních nápadů autora, ale také z připomínek návštěvníků. Vymýšlení návrhů nebylo nic snadného, protože zoologická zahrada si vede velice dobře. Z připomínek návštěvníků vyplynulo, že by zoo měla nějakým způsobem zvýšit svou propagaci, vylepšit a dát vznik novým expozicím, zvýšit frekvenci odjezdů safaribusů, umožnit platby kartou v občerstvovacích stáncích, nabídnout určité programy na slevových portálech, atd. 63

64 Seznam použitých zdrojů [1] ZÁKON č. 162/2003 Sb., o zoologických zahradách, [online] [cit ], Dostupné z WWW: < [2] Worldwide ZOO Database: Co je a co není ZOO [online] [cit ]. Dostupné z WWW: < [3] EARAZA [online] [cit ]. Dostupné z WWW: < [4] World Assiciation of Zoos and Aquariums WAZA [online] [cit ]. Dostupné z WWW: < >. [5] European Association of Zoos and Aquaria EAZA [online] [cit ]. Dostupné z WWW: < [6] IUCN, International Union for Conservation of Nature [online] [cit ]. Dostupné z WWW: < [7] Wikipedia: The Free Encyclopedia [online] [cit ]. Association of Zoos and Aquariums. Dostupné z WWW: < en.wikipedia.org/>. [8] Unie českých slovenských zoologických zahrad [online] [cit ]. Dostupné z WWW: < [9] ZOO Dvůr Králové [online] [cit ]. Dostupné z WWW: < [10] Ministerstvo životního prostředí [online] [cit ]. Dostupné z WWW: < [11] Sagit nakladatelství ekonomické a právní literatury Ostrava [online] [cit ]. Dostupné z WWW: < [12] EUR-Lex.europa.eu [online] [cit ]. Dostupné z WWW: < [13] ZOO [online] [cit ]. Dostupné z WWW: < 64

65 [14] Czechtourism [online] [cit ]. Dostupné z WWW: < [15] Dana Holečková. Youtube [online] [cit ]. Dostupné z: Kanál uživatele DvurKraloveZoo [16] DUS, Milan. Josef Vágner : český lesník v Africe. Vyd. 1. Ronov nad Doubravou : Triality, s. ISBN [17] JIROUŠEK Vladislav T. a kol: Zoologické zahrady České republiky a jejich přínos k ochraně biologické rozmanitosti [online]. Praha: Ministerstvo životního prostředí, 2005 [cit ]. Dostupné z WWW: < >. [18] HOLEČKOVÁ, Dana. Kalendář ZOO Dvůr Králové nad Labem : ZOO Dvůr Králové, [19] HOLEČKOVÁ, Dana. Plánovací záznamník Dvůr Králové nad Labem : ZOO Dvůr Králové, [20] Zoo Dvůr Králové nad Labem : výroční zpráva Dvůr Králové nad Labem : Východočeská zoologická zahrada-safari, [21] HOLEČKOVÁ, Dana; MOUCHA, Pavel; MYSLIVEČKOVÁ, Jana; HAJNYŠ, Tomáš; ŠEREDA, Pavel. Dvůr Králové nad Labem : Výroční zpráva ZOO Dvůr Králové 2010, ISBN X. [22] Jan Pařík ústní sdělení (zaměstnanec ZOO Dvůr Králové, ZOO Dvůr Králové, Dvůr Králové nad Labem) dne 2. března [23] HOLEČKOVÁ, Dana; HAJNYŠ Tomáš; PAŘÍK Jan. Safari 2011: ZOO Dvůr Králové - nejlevnější výlet do Afriky. ZOO Dvůr Králové,

66 Seznam tabulek Tabulka č. 1 Tabulka č. 2 Ceník Otevírací doba Tabulka č. 3 Výnosy 2009 a 2010 Tabulka č. 4 Náklady 2009 a 2010 Tabulka č. 5 Sponzoring v roce 2009 a 2010 Tabulka č. 6 Tabulka č. 7 Tabulka č. 8 Charakteristika dotazovaných S kým jste přišel do zoologické zahrady? SWOT analýza ZOO Dvůr Králové V případě že u tabulky není uveden zdroj, jedná se o vlastní zdroj autora práce. 66

67 Seznam grafů Graf č. 1 Celkové tržby Safarikempu 2010 a 2011 Graf č. 2 Návštěvnost Safarikempu 2010 a 2011 Graf č. 3 Celkové tržby hotelu Graf č. 4 Návštěvnost hotelu Graf č. 5 Návštěvnost zoo Graf č. 6 Návštěvnost Týden duchů Graf č. 7 Návštěvnost Vánoční zoo Graf č. 8 Graf č. 9 Graf č. 10 Graf č. 11 Graf č. 12 Graf č. 13 Graf č. 14 Graf č. 15 Graf č. 16 Graf č. 17 Graf č. 18 Graf č. 19 Graf č. 20 Graf č. 21 Graf č. 22 Jste obyvatelem tohoto města anebo jste na návštěvu zoologické zahrady přijel odjinud? Pokud nejste obyvatelem města, jaký je hlavní důvod Vaší náštěvy v tomto regionu (městě)? Pokud jste obyvatel města, jak dlouho již v tomto městě pobýváte? Jak často navštěvujete tuto zoologickou zahradu? Ve kterém ročním období tuto ZOO nejčastěji navštěvujete? Pokud nejste obyvatel města, jak dlouho se tentokrát zdržíte v tomto regionu? (dny) Pokud nejste obyvatel města, jak dlouho se tentokrát zdržíte v tomto regionu? (hodiny) Odhadněte čas, který jste tentokrát strávil v areálu zoologické zahrady. Jste-li zde na více dnů, kde jste ubytován(a)? Pokud zde budete nocovat, v jakém zařízení to převážně bude? Kde jste získal informace o této zoologické zahradě? Kdy jste se rozhodl(a) k návštěvě této zoologické zahrady? Co hodláte v tomto kraji ještě navštívit anebo jste již navštívil(a)? S kým jste přišel do zoologické zahrady? Jaký dopravní prostředek jste použil(a)? 67

68 Graf č. 23 Graf č. 24 Graf č. 25 Graf č. 26 Graf č. 27 Graf č. 28 Graf č. 29 Graf č. 30 S čím jste při návštěvě tohoto místa byl(a) nespokojen(a)? Co se vám v této zoologické zahradě nejvíce líbilo? Co se vám na této zoologické zahradě naopak nelíbilo? Která expozice zoologické zahrady se vám nejvíce líbila? (pavilony a expozice) Která expozice zoologické zahrady se vám nejvíce líbila? (zvířata) Můžete upřesnit kvalitu služeb v této zoologické zahradě? Doporučil(a) byste svým přátelům a známým návštěvu tohoto objektu? Navštěvujete zoologické zahrady i v jiných městech? V případě že u grafu není uveden zdroj, jedná se o vlastní zdroj autora práce. 68

69 Seznam obrázků Obrázek č. 1 Obrázek č. 2 Obrázek č. 3 Obrázek č. 4 Obrázek č. 5 Obrázek č. 6 Obrázek č. 7 Obrázek č. 8 Neumannova vila Nové safaribusy Safari vlastním autem Expozice Svět dinosaurů Týden duchů Pavilon Ptačí svět Orientační plán zoo Orientační plán safari V případě že u obrázku není uveden zdroj, jedná se o vlastní zdroj autora práce. 69

70 Seznam příloh Příloha č. 1 Příloha č. 2 Příloha č. 3 Příloha č. 4 Příloha č. 5 Příloha č. 6 Příloha č. 7 Příloha č. 8 Příloha č. 9 Dotazník Neumannova vila ředitelství zoo Nové safaribusy Safari vlastním autem Expozice Svět dinosaurů Týden duchů Pavilon Ptačí svět Orientační plán zoo Orientační plán safari 70

71 Příloha č. 1 Dotazník 71

72 72

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Katedra cestovního ruchu. Profil návštěvníka ZOO Brno

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Katedra cestovního ruchu. Profil návštěvníka ZOO Brno VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra cestovního ruchu Profil návštěvníka ZOO Brno bakalářská práce Autor: Martina Šilhánová Vedoucí práce: Doc. RNDr. Jiří Vaníček, CSc. Jihlava 2011 Copyright 2011

Více

17/2004 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

17/2004 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 17/2004 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 7. ledna 2004 o pravidlech pro poskytování dotací provozovatelům zoologických zahrad Vláda nařizuje podle 18 zákona č. 162/2003 Sb., o podmínkách provozování zoologických

Více

Profil návštěvníka ZOO Liberec

Profil návštěvníka ZOO Liberec Profil návštěvníka ZOO Liberec Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala panu doc. RNDr. Jiřímu Vaníčkovi, CSc., za metodické vedení práce, cenné rady a připomínky. Také děkuji panu Mgr. et Bc.

Více

ZOO Dvůr Králové plní své poslání

ZOO Dvůr Králové plní své poslání ZOO Dvůr Králové plní své poslání Dana Holečková Deborah s tříměsíční dcerou Hillou - 20.12.2011. ( ) Za mco v 70. letech 20. stole vozila královédvorská zoologická zahrada pod vedením tehdejšího ředitele

Více

ZÁKON č. 162/2003 Sb. ze dne 18. dubna 2003. o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů

ZÁKON č. 162/2003 Sb. ze dne 18. dubna 2003. o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů ZÁKON č. 162/2003 Sb. ze dne 18. dubna 2003 o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 141/2008

Více

162/2003 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ PODMÍNKY PROVOZOVÁNÍ ZOOLOGICKÝCH ZAHRAD

162/2003 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ PODMÍNKY PROVOZOVÁNÍ ZOOLOGICKÝCH ZAHRAD Systém ASPI - stav k 28.9.2014 do částky 86/2014 Sb. a 24/2014 Sb.m.s. 162/2003 Sb. - o zoologických zahradách - poslední stav textu Změna: 141/2008 Sb. Změna: 124/2008 Sb. Změna: 227/2009 Sb. Změna: 281/2009

Více

Zákon č. 162/2003 Sb., o zoologických zahradách

Zákon č. 162/2003 Sb., o zoologických zahradách Zákon č. 162/2003 Sb., o zoologických zahradách RNDr. Magdalena Boučková odbor druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků Ministerstvo životního prostředí magdalena.bouckova@mzp.cz Směrnice Rady

Více

Název materiálu: ŽIVOČIŠNÁ SPOLEČENSTVA - ŽIVOČICHOVÉ V ZOO VY_52_INOVACE_K1_P36_36. ZOO, živočichové, popis, význam ZOO

Název materiálu: ŽIVOČIŠNÁ SPOLEČENSTVA - ŽIVOČICHOVÉ V ZOO VY_52_INOVACE_K1_P36_36. ZOO, živočichové, popis, význam ZOO Název materiálu: ŽIVOČIŠNÁ SPOLEČENSTVA - ŽIVOČICHOVÉ V ZOO VY_52_INOVACE_K1_P36_36 Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Žáci si prostřednictvím pracovního listu zopakují význam ZOO, zařazují, třídí a

Více

Adopce zvířat Zdeněk Čermák

Adopce zvířat Zdeněk Čermák Adopce zvířat Zdeněk Čermák Ptáci nebývají často adoptovanými zvířaty. (gk) Pomoci je vždy snadné, stačí se rozhodnout. A nemusí to být velká pomoc, stačí i málo a stále. Taková pomoc je nejdůležitější

Více

Profil návštěvníka ZOO Jihlava

Profil návštěvníka ZOO Jihlava VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra cestovního ruchu Studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Cestovní ruch Profil návštěvníka ZOO Jihlava Bakalářská práce Vedoucí práce: doc. RNDr.

Více

EXPEDIČNÍ DENÍK: expedice LACERTA 2, ŘECKO 2005 5. Díl

EXPEDIČNÍ DENÍK: expedice LACERTA 2, ŘECKO 2005 5. Díl EXPEDIČNÍ DENÍK: expedice LACERTA 2, ŘECKO 2005 5. Díl 5. 5. ČTVRTEK Dnešní den trávíme v táboře, v muzeu a na loukách plných rozkvetlých orchidejí. I přesto, že dnešní den přinesl spoustu zajímavého,

Více

Přílohy. Obrazová příloha. Orangutan bornejský v Zoo Ústí nad Labem. Kočkodani husarští v Zoo Ohrada

Přílohy. Obrazová příloha. Orangutan bornejský v Zoo Ústí nad Labem. Kočkodani husarští v Zoo Ohrada Přílohy Obrazová příloha Orangutan bornejský v Zoo Ústí nad Labem Kočkodani husarští v Zoo Ohrada Orangutan sumaterský v Zoo Liberec Makak magot v Zooparku Chomutov Samec Richard v Zoo Praha Orangutan

Více

Obyvatelstvo a bydlení

Obyvatelstvo a bydlení Strategický plán města Plzně Tematická analýza Obyvatelstvo a bydlení (pracovní verze k 6. 5. 2016) Plzeň, květen 2016 1 Zpracovatelský kolektiv Členové pracovní skupiny: RNDr. Miroslav Kopecký Ing. Zdeněk

Více

Státní veterinární správa České republiky. Informační bulletin č. 4/2005

Státní veterinární správa České republiky. Informační bulletin č. 4/2005 Státní veterinární správa České republiky Informační bulletin č. 4/25 Program ochrany zvířat -situacevroce Informační bulletin Státní veterinární správy ČR, č. 4 / 25 1 Státní veterinární správa České

Více

Jak se točí se zvířaty?

Jak se točí se zvířaty? Jak se točí se zvířaty? Dne 18. 6. 2013 navštívili žáci školy, kteří docházejí na předmět mediální výchova, kameramana a majitele televizního studia Lemuria pana Jiřího Bálka. Ze školy jsme to k němu domů

Více

ekodny exkurze workshopy tvořivá dopoledne příměstské tábory www.strevlik.cz www.facebook.com/strevlik

ekodny exkurze workshopy tvořivá dopoledne příměstské tábory www.strevlik.cz www.facebook.com/strevlik 2015 ekodny exkurze workshopy tvořivá dopoledne příměstské tábory KALENDÁŘ AKCÍ 2015 LEDEN - DUBEN TVOŘiVÉ DOPOLEDNE - MASOPUST - VýROBA MASEK 16. 1. 2015 (pátek 9.30-11.30) WORKSHOP - MALOVÁNÍ NA SKLO

Více

342/1997 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zdravotnictví. Úvodní ustanovení

342/1997 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zdravotnictví. Úvodní ustanovení 342/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví kterou se stanoví postup při uznávání nemocí z povolání a vydává seznam zdravotnických zařízení, která tyto nemoci uznávají Ministerstvo zdravotnictví v

Více

Zpráva o hodnocení Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice

Zpráva o hodnocení Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice Zpráva o hodnocení Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice AK vlády ČR rozhodla na svém zasedání ve dnech 15. a 16. 6. 2004, že bude v souladu s par. 84 odst. 1 písm. a) zákona č. 111/1998 S.,

Více

Předmět: Technologie rekonstrukcí historických objektů Kat.. technologie staveb - 2011 PAMÁTKOVÁ PÉČE V ČR

Předmět: Technologie rekonstrukcí historických objektů Kat.. technologie staveb - 2011 PAMÁTKOVÁ PÉČE V ČR PAMÁTKOVÁ PÉČE V ČR VZNIK PAMÁTKOVÉ PÉČE Lze najít řadu příkladů zájmu o památky již v dřívějších dobách, ať jde o sbírání ostatků, či uměleckých děl, práce vedutistů, či v pěstování historické vlastivědy.

Více

Pes v zrcadle předpisů (II. vydání) Jiří Dousek st., Jiří Dousek ml.

Pes v zrcadle předpisů (II. vydání) Jiří Dousek st., Jiří Dousek ml. Pes v zrcadle předpisů (II. vydání) Jiří Dousek st., Jiří Dousek ml. Zkušený veterinář a právník, zabývající se dlouhodobě popisovanou problematikou, připravili již druhé, upravené a doplněné vydání úspěšné

Více

SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ. RocÏnõÂk 2004 CÏ ESKAÂ REPUBLIKA. CÏ aâstka 72 RozeslaÂna dne 28. dubna 2004 Cena KcÏ 22,± OBSAH:

SBIÂRKA ZA KONUÊ. RocÏnõÂk 2004 CÏ ESKA REPUBLIKA. CÏ aâstka 72 RozeslaÂna dne 28. dubna 2004 Cena KcÏ 22,± OBSAH: RocÏnõÂk 2004 SBIÂRKA ZA KONUÊ CÏ ESKA REPUBLIKA CÏ aâstka 72 RozeslaÂna dne 28. dubna 2004 Cena KcÏ 22,± OBSAH: 214. Za kon o zrïõâzenõâ Univerzity obrany 215. ZaÂkon o uâpraveï neïkteryâch vztahuê

Více

PERSPEKTIVA VENKOVSKÉ TURISTIKY V KRAJI VYSOČINA PERSPECTIVE OF THE RURAL TOURISM AT THE REGION VYSOČINA

PERSPEKTIVA VENKOVSKÉ TURISTIKY V KRAJI VYSOČINA PERSPECTIVE OF THE RURAL TOURISM AT THE REGION VYSOČINA PERSPEKTIVA VENKOVSKÉ TURISTIKY V KRAJI VYSOČINA PERSPECTIVE OF THE RURAL TOURISM AT THE REGION VYSOČINA Marie Pourová, Hana Brabencová, Jana Kašparcová Anotace: Příspěvek se zabývá podmínkami rozvoje

Více

Seznam kandidátů na člena Rady Státního fondu kinematografie

Seznam kandidátů na člena Rady Státního fondu kinematografie Seznam kandidátů na člena Rady Státního fondu kinematografie Státní fond kinematografie vyhlásil v souladu se zákonem 496/2012 Sb. o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých

Více

Trojské trumfy. pražským školám PYTLÁCTVÍ A NEDOVOLENÝ SBĚR. Pracovní list č. 4 řešení. projekt CZ.2.17/3.1.00/32718 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND

Trojské trumfy. pražským školám PYTLÁCTVÍ A NEDOVOLENÝ SBĚR. Pracovní list č. 4 řešení. projekt CZ.2.17/3.1.00/32718 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Pracovní list č. 4 řešení Trojské trumfy pražským školám projekt CZ.2.17/3.1.00/32718 PYTLÁCTVÍ A NEDOVOLENÝ SBĚR A B? doplňte domácí úkol

Více

Žebříček českých nemocnic pro r. 2010

Žebříček českých nemocnic pro r. 2010 Žebříček českých nemocnic pro r. 2010 Tisková zpráva V rámci Středoevropské odborné konference Efektivní nemocnice 2010 (29.-30.11.2010, hotel Clarion Praha) proběhlo oficiální vyhlášení žebříčku českých

Více

ZPRÁVA PRO KO TROL Í DE PROJEKTU

ZPRÁVA PRO KO TROL Í DE PROJEKTU Ing. Zdenka Kotoulová SLEEKO Dětská 288/1915, 100 00 Praha 10 ZPRÁVA PRO KO TROL Í DE PROJEKTU (1.10.2008) Označení projektu: Název projektu: Cíl oblasti výzkumu: Poskytovatel dotace: Autoři zprávy: SP/II/2f1/2/07

Více

Sbírka řešených slovních úloh na téma POMĚR

Sbírka řešených slovních úloh na téma POMĚR Základní škola Pardubice Studánka Pod Zahradami 317 Sbírka řešených slovních úloh na téma POMĚR Vytvořil autorský kolektiv žáků třídy 7.B Vedoucí práce: Hana Šamánková 2005 Autor: Barbora Kučerová Poměr

Více

Projektový den. Vzájemná výuka

Projektový den. Vzájemná výuka Projektový den PD 05 Vzájemná výuka Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Člověk a společnost / Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Přírodopis / Zeměpis / Dějepis / Cizí jazyk Tematický okruh:

Více

V roce 2010 se Regionální. operačního programu Severozápad.

V roce 2010 se Regionální. operačního programu Severozápad. ZPRAVODAJ REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD VÝROČNÍ KONFERENCE 2010 NEPRODEJNÉ Slovo předsedy ROP Severozápad v polovině V roce 2010 se Regionální operační program Severozápad přehoupl do

Více

Publikace je určena pro získání základních informací o postupném vývoji integračních a unifikačních snah v Evropě od nejstarších dob do současnosti.

Publikace je určena pro získání základních informací o postupném vývoji integračních a unifikačních snah v Evropě od nejstarších dob do současnosti. 1 Bratislava 2011 2 Publikace je určena pro získání základních informací o postupném vývoji integračních a unifikačních snah v Evropě od nejstarších dob do současnosti. Autoři: Doc. JUDr. Karel Schelle,

Více

136/2004 Sb. VYHLÁŠKA

136/2004 Sb. VYHLÁŠKA 136/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. března 2004, kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem Změna: 136/2004 Sb. (část)

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra cestovního ruchu. Profil návštěvníka ZOO Svatý Kopeček

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra cestovního ruchu. Profil návštěvníka ZOO Svatý Kopeček VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra cestovního ruchu Profil návštěvníka ZOO Svatý Kopeček bakalářská práce Autor: Zuzana Zatloukalová Vedoucí práce: doc. RNDr. Jiří Vaníček, CSc. Jihlava 2012 Copyright

Více

64 Úřední věstník Evropské unie 23.5.1996 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

64 Úřední věstník Evropské unie 23.5.1996 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ 64 Úřední věstník Evropské unie 31996L0022 23.5.1996 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ L 125/3 SMĚRNICE RADY 96/22/ES ze dne 29. dubna 1996 o zákazu používání některých látek s hormonálním nebo tyreostatickým

Více

Činnost dozorčí rady ČKAIT v roce 2009

Činnost dozorčí rady ČKAIT v roce 2009 Činnost dozorčí rady ČKAIT v roce 2009 Dozorčí rada ČKAIT pokračovala v roce 2009 v práci ve stejném složení jako po volbách v roce 2008. Dozorčí rada jako nejvyšší kontrolní orgán Komory, měla v roce

Více

Trasa č. 2. Popis trasy: Délka: 31,22 km Převýšení: 845 m

Trasa č. 2. Popis trasy: Délka: 31,22 km Převýšení: 845 m Trasa č. 2 Janov nad Nisou - Maliník (Bedřichov) - Česká chalupa (Rudolfov) Lidové Sady (Liberec) Ruprechtice (Liberec) Rudolfov - Vodní nádrž Bedřichov Bedřichov Janov nad Nisou Popis trasy: Délka: 31,22

Více

www.praguecityline.cz Série - Bezbariérové trasy Českou republikou Buchlovice

www.praguecityline.cz Série - Bezbariérové trasy Českou republikou Buchlovice Série - Bezbariérové trasy Českou republikou Buchlovice Tato trasa je publikována jako součást série bezbariérových tras Českou republikou, které jsou vhodné pro bezbariérové cestování Všechny publikované

Více

50 8'18.77"N 15 6'25.49"E. GPS poloha:

50 8'18.77N 15 6'25.49E. GPS poloha: Park Poděbradská obora 50 8'18.77"N 15 6'25.49"E Poděbradská obora se nachází na levém břehu řeky Labe, jižně od čtvrti Poděbrad, zvané Polabec a severně od Pražské silnice. Na její východní straně začíná

Více

Zákon 308/2011Sb., kterým se mění zákon č. 166/199 Sb.

Zákon 308/2011Sb., kterým se mění zákon č. 166/199 Sb. Zákon 308/2011Sb., kterým se mění zákon č. 166/199 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky : ČÁST PRVNÍ Změna veterinárního zákona Čl. 1 Zákon č. 166/1999 Sb., o preventivní péči a o změně

Více

Institucionální plán VFU Brno na rok 2015

Institucionální plán VFU Brno na rok 2015 VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Institucionální plán VFU Brno na rok 2015 předkládá: prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc. rektor VFU Brno zpracovali: prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA prorektor

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 91 Rozeslána dne 4. září 2009 Cena Kč 62, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 91 Rozeslána dne 4. září 2009 Cena Kč 62, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Rozeslána dne 4. září 2009 Cena Kč 62, O B S A H : 298. Zákon, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava. okresní pracoviště Třebíč. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava. okresní pracoviště Třebíč. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava okresní pracoviště Třebíč Inspekční zpráva Střední zemědělská a ekonomická škola Třebíč Žižkova 505, 674 23 Třebíč Identifikátor ředitelství: 600

Více

Pracovněprávní aktuality

Pracovněprávní aktuality (sledované období: 6. 3. 2014 2. 4. 2014) JUDr. Nataša Randlová/Mgr. Barbora Kudrhalt Suchá Advokátní kancelář Randl Partners, www.randls.com, člen Ius Laboris Právnická firma roku 2012 v kategorii Pracovní

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Jindřichův Hradec Škola se stodvacetipětiletou tradicí Aktuální nabídka oborů pro školní rok 2015 2016 nabízí: - moderní perspektivní maturitní i učební

Více

VÝTVARNÁ DÍLNA ZAHRÁDKY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

VÝTVARNÁ DÍLNA ZAHRÁDKY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 VÝTVARNÁ DÍLNA ZAHRÁDKY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Zpracovala: M. Daňhelová, provozní pracovnice dílny OBSAH 1. PRÁVNÍ STAV VÝTVARNÉ DÍLNY, JEJÍ ŘÍZENÍ A POJETÍ 2. VZNIK A VÝVOJ VÝTVARNÉ DÍLNY 3. PROVOZ

Více

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne 2013,

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne 2013, Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2013, kterou se mění vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, ve

Více

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2004 Číslo: 4 V Praze dne 31. srpna 2004

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2004 Číslo: 4 V Praze dne 31. srpna 2004 z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2004 Číslo: 4 V Praze dne 31. srpna 2004 http://www.denik.obce.cz OBSAH: strana 1. Přehled hlavních změn vyplývajících

Více

Cestovní ruch a lázeňství

Cestovní ruch a lázeňství Cestovní ruch a lázeňství analytický podklad Autoři: Ing. Tomáš Vlasák, BERMANGROUP, s.r.o., Bc. Barbora Tintěrová, KIS ML, s.r.o., Mgr. Alena Dodoková, Městský úřad Mariánské Lázně Městský úřad Mariánské

Více

ZPRÁVA O STAVU A VÝVOJI NÁVŠTĚVNOSTI V DESTINACI ČESKÉ ŠVÝCARSKO, část II.

ZPRÁVA O STAVU A VÝVOJI NÁVŠTĚVNOSTI V DESTINACI ČESKÉ ŠVÝCARSKO, část II. ZPRÁVA O STAVU A VÝVOJI NÁVŠTĚVNOSTI V DESTINACI ČESKÉ ŠVÝCARSKO, část II. Výstup projektu: Turistika bez hranic Kapitola č. 3 - Monitoring návštěvnosti Českého Švýcarska Objednatel: Ústecký kraj Zpracovatel:

Více

136/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. března 2004,

136/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. března 2004, 136/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. března 2004, kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem Změna: 136/2004 Sb. (část)

Více

Vážené dámy, pánové, členové honebního společenstva

Vážené dámy, pánové, členové honebního společenstva Vážené dámy, pánové, členové honebního společenstva Sešli jsme se k zhodnocení roku 2013, který nebyl pro drobnou zvěř rokem dobrým. Pozdní nástup jara s nízkými teplotami a četnými srážkami v době líhnutí

Více

2.4. Vysoké školy od roku 1989-2000 2.4.1. Zákony a dokumenty, které ovlivnily vývoj vysokého školství po roce 1989 Magna Charta Universitatum

2.4. Vysoké školy od roku 1989-2000 2.4.1. Zákony a dokumenty, které ovlivnily vývoj vysokého školství po roce 1989 Magna Charta Universitatum 2.4. Vysoké školy od roku 1989-2000 Po tzv. sametové revoluci, o niž se rozhodující měrou přičinili pražští studenti, byla obnovena akademická svoboda, senáty a volby funkcionářů a roku 1998 byly státní

Více

ŽIVOT CIZINCŮ V ČR. Zpracoval: Odbor statistiky trhu práce a rovných příležitostí

ŽIVOT CIZINCŮ V ČR. Zpracoval: Odbor statistiky trhu práce a rovných příležitostí ŽIVOT CIZINCŮ V ČR 2015 Cizinci Praha, prosinec 2015 Kód publikace: 290026-15 Č. j.: 02449 / 2015-64 Zpracoval: Odbor statistiky trhu práce a rovných příležitostí Ředitel odboru: Mgr. Dalibor Holý Kontaktní

Více

LEGISLATIVA ČR ZÁKON č. 114/1992 Sb.

LEGISLATIVA ČR ZÁKON č. 114/1992 Sb. Úvod Právní úprava chovu živočichů v zajetí prošla za poslední roky mnohými inovacemi a změnami přístupu. Nejčastějším předmětem chovů jsou právě dravci a sovy, kterým je tento propagační materiál věnován.

Více

Specifické formy cestovního ruchu

Specifické formy cestovního ruchu Specifické formy cestovního ruchu Iveta Hennetmairová Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Iveta Hennetmairová,

Více

Návrhy spolupráce se základními školami spádových obcí na podporu Valašskoklobouckého středního školství

Návrhy spolupráce se základními školami spádových obcí na podporu Valašskoklobouckého středního školství Návrhy spolupráce se základními školami spádových obcí na podporu Valašskoklobouckého středního školství Kateřina Niková 5.7.2013 Obsah Úvodem 1 Vymezení pojmu spolupráce školy... 4 2 Návrhy spolupráce

Více

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. císlo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. císlo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. císlo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 MINISOUSTŘEDĚNÍ EKOLOGICKÉ VÝCHOVY - ABSOLVENTI 14. 15. 11. 2014 Realizační

Více

Číslo: RP 3/13 Téma: Návrh cykloturistické trasy po kulturních a historických pamětihodnostech města Kutné Hory Jméno: Jakub Hanzl

Číslo: RP 3/13 Téma: Návrh cykloturistické trasy po kulturních a historických pamětihodnostech města Kutné Hory Jméno: Jakub Hanzl Číslo: RP 1/13 Téma: Humanitární pomoc Jméno: Pavel Černý Hlavním cílem této práce je popsat a přiblížit humanitární pomoc. V první části se zabývám celkovou historií, vznikem a významem humanitární pomoci

Více

Studie k problematice souběhu funkcí jednatelů a členů představenstev Červenec 2014

Studie k problematice souběhu funkcí jednatelů a členů představenstev Červenec 2014 Studie k problematice souběhu funkcí jednatelů a členů představenstev Červenec 2014 Autoři prof. Ing. Zuzana Dvořáková, CSc., VŠE v Praze Mgr. Kateřina Háblová, AGROFERT, a.s. Bc. Darja Krasnikova, VŠE

Více

Sdružení Ledovec Výroční zpráva 2001

Sdružení Ledovec Výroční zpráva 2001 Sdružení Ledovec Výroční zpráva 2001 Ledovec zdraví Milí přátelé! Sdružení Ledovec má za sebou první rok své činnosti. Protože nám prakticky nezbyl čas si toto malé výročí náležitě připomenout, vezměte

Více

Průvodce "Hradec Králové"

Průvodce Hradec Králové Opočno - zámek Zámek 50 15'54.53"N 16 6'54.47"E Zámek Opočno, který je národní kulturní památkou, leží nad údolím Zlatého potoka. Zámek Opočno je perlou české renesanční architektury. Zámek je hlavní dominantou

Více

ZPRÁVY Z MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ

ZPRÁVY Z MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ prosinec 2015 ZPRÁVY Z MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ Co se nám letos povedlo STR. 06 MILIARDY NA KOMODITY STR. 03 VZESTUP ČESKÉHO VÝVOZU STR. 04 PROGRAMY PRO ROK 2016 STR. 05 01 ÚVODNÍ SLOVO MINISTRA: VÁŽENÍ

Více

X. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ

X. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ X. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ ze dne 27. března 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo v souladu s 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o

Více

VODNÍ STRÁŽCI. Časopis Klubu vodních strážců Podzim 2015

VODNÍ STRÁŽCI. Časopis Klubu vodních strážců Podzim 2015 VODNÍ STRÁŽCI Časopis Klubu vodních strážců Podzim 2015 pro děti zaměstnanců a členy Klubu vodních strážců Kdy: sobota 21. listopadu 2015 od 14 hodin. Kde: hala čerpací stanice vodárny v Podolí, Podolská

Více

VY_52_INOVACE_CVSC2_32_5A

VY_52_INOVACE_CVSC2_32_5A VY_52_INOVACE_CVSC2_32_5A Vzdělávací oblast: Člověk ve světě Rozmanitost přírody, 5.ročník Vzdělávací cíl: žák hodnotí činnosti a zásahy člověka do přírody, poznává zoologické zahrady ČR Kompetenční cíl:

Více

http://www.zoobrno.cz/czech/zooreport/report013.htm

http://www.zoobrno.cz/czech/zooreport/report013.htm 1 z 7 2.5.2007 12:58 ZOO report 4/01 Zoologické zahrady jsou nepostradatelné pro člověka i zvířata Adoptivních rodičů v Zoo Brno přibývá Zvířata ve vyškovském zoo-parku doplnil i hroch Koně, osli a zebry

Více

VYHODNOCENÍ ROČNÍHO PLÁNU PRÁCE za období školního roku 2014/2015

VYHODNOCENÍ ROČNÍHO PLÁNU PRÁCE za období školního roku 2014/2015 Základní škola, Liberec, Česká 354, příspěvková organizace Č e sk á 35 4, 46 3 12, Lib e rec 2 5, e - m ail: 22@zs vesec.cz t e l. : 4 8 5 1 30 3 5 7, w w w. z s v e s e c. c z, I Č 6 4 0 4 0 3 6 4 VYHODNOCENÍ

Více

Graf 3.1 Hrubý domácí produkt v Královéhradeckém kraji (běžné ceny) HDP na 1 obyvatele - ČR HDP na 1 obyvatele - kraj podíl kraje na HDP ČR 4,9

Graf 3.1 Hrubý domácí produkt v Královéhradeckém kraji (běžné ceny) HDP na 1 obyvatele - ČR HDP na 1 obyvatele - kraj podíl kraje na HDP ČR 4,9 3. EKONOMICKÝ VÝVOJ Makroekonomika: Podíl kraje na HDP ČR byl pátý nejnižší mezi kraji. Makroekonomické údaje za rok 213 budou v krajském členění k dispozici až ke konci roku 214, proto se v této oblasti

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2009 Markéta Burdová Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví Katedra veřejných financí Studijní obor:

Více

Velbloudice dostanou na Vánoce nového samce

Velbloudice dostanou na Vánoce nového samce Strana 1 / 1 Velbloudice dostanou na Vánoce nového samce Dva roky a osm měsíců starý samec Dred dorazil včera do Zoo Brno z polské Lodže. Nahradí tak šestnáctiletého samce Rómea, který byl v Brně v deponaci

Více

Senát Parlamentu České republiky souhlasí s ratifikací

Senát Parlamentu České republiky souhlasí s ratifikací 276 8. funkční období 276 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Ruskou federací o sociálním zabezpečení, podepsaná

Více

Trójou až k Zoologické zahradě

Trójou až k Zoologické zahradě Série - Bezbariérové trasy Prahou Trójou až k Zoologické zahradě Tato trasa je publikována jako součást série bezbariérových tras Prahou, které jsou vhodné pro bezbariérové cestování Všechny publikované

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA PROVOZ A EKONOMIKA KATEDRA EKONOMICKÝCH TEORIÍ TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Vedoucí diplomové práce: Ing. Jaroslava Burianová Vypracovala: Kateřina

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RROS ČMKOS MSK ZE DNE 17.12. 2013

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RROS ČMKOS MSK ZE DNE 17.12. 2013 Regionální rada OS ČMKOS Moravskoslezského kraje U Tiskárny 1, 702 00 Ostrava-Přívoz ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RROS ČMKOS MSK ZE DNE 17.12. 2013 Přítomni: Omluveni: Přizváni: Dle prezenční listiny K.Hoferek, Dr.Ing.P.Konečný,

Více

Obsah. Redakční sloupek

Obsah. Redakční sloupek Ročník:1 Číslo:3 1 Obsah 3. Něco z historie tratí a lokomotiv 4. Historické dny tramvají v Pražské MHD 5. Zajímavosti z metra 6. Historie železnice v Českých zemích 8. Foto čísla, sběratelská karta Redakční

Více

Sokolovská 24/136 Ι Praha 8 Ι Karlín. na prodej. Barokní perla

Sokolovská 24/136 Ι Praha 8 Ι Karlín. na prodej. Barokní perla Sokolovská 24/136 Ι Praha 8 Ι Karlín na prodej Barokní perla INVALIDOVNA BAROKNÍ KLENOT V BLÍZKOSTI CENTRA PRAHY Rozsáhlý historický objekt ležící v širším centru Prahy s výbornou dopravní dostupností.

Více

29.11.2014. Krajský úřad. Management kraje a obce. Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Působnost a organizační struktura krajského úřadu

29.11.2014. Krajský úřad. Management kraje a obce. Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Působnost a organizační struktura krajského úřadu Krajský úřad Lekce: 7 Management kraje a obce Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Pravomoc a působnost Krajského úřadu je upravena zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajském zřízení) a dalšími právními

Více

Plán péče o přírodní památku. Zadní Hutisko. (návrh na vyhlášení) na období 2015-2024

Plán péče o přírodní památku. Zadní Hutisko. (návrh na vyhlášení) na období 2015-2024 Plán péče o přírodní památku Zadní Hutisko (návrh na vyhlášení) na období 2015-2024 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: 947 kategorie ochrany:

Více

VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ S AUTISMEM V ČESKÉ REPUBLICE

VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ S AUTISMEM V ČESKÉ REPUBLICE Co m o ž n á j e š t ě n e v í t e o... VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ S AUTISMEM V ČESKÉ REPUBLICE Marta Teplá Motto: Au/ismus je...komplikovaná vada, která naruší vývoj komunikace v nej ranějším dětství a zanechá dítě

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2465/11-S. Havlíčkova 42, Kolín IV. příspěvková organizace

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2465/11-S. Havlíčkova 42, Kolín IV. příspěvková organizace Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIS-2465/11-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 Havlíčkova 42,

Více

Tvorba a koncepce rodinné politiky v obci I. stupně

Tvorba a koncepce rodinné politiky v obci I. stupně Tvorba a koncepce rodinné politiky v obci I. stupně Ing. Eva Navrátilová Městys Dolní Cerekev Seminář Slaďování pracovního a rodinného života a problematika rovných šancí Jihlava 5. listopadu 2013 Základní

Více

Sezóna 2010 v Českém muzeu stříbra

Sezóna 2010 v Českém muzeu stříbra České muzeum stříbra v Kutné Hoře Příspěvková organizace Středočeského kraje Barborská 28, 284 01 Kutná Hora, tel: 327 512 159, fax: 327 513 813 info@cms-kh.cz, objednavky@cms-kh.cz, http://www.cms-kh.cz

Více

Zákon č. 100/2004 Sb.

Zákon č. 100/2004 Sb. Zákon č. 100/2004 Sb. Úplné znění zákona o obchodování s ohroženými druhy k 1. 6. 2015 ("čistopis") Pracovní dokument České inspekce životního prostředí. Zpracováno na základě těchto dokumentů: 1 úplné

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Dům dětí a mládeže Rakovník. Nerudova 504, 269 01 Rakovník. Identifikátor školy: 600 028 003

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Dům dětí a mládeže Rakovník. Nerudova 504, 269 01 Rakovník. Identifikátor školy: 600 028 003 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Dům dětí a mládeže Rakovník Nerudova 504, 269 01 Rakovník Identifikátor školy: 600 028 003 Termín konání inspekce: 24. - 26. květen 2005 Čj:

Více

JEDNOTNÁ ZEMĚDĚLSKÁ DRUŽSTVA

JEDNOTNÁ ZEMĚDĚLSKÁ DRUŽSTVA JEDNOTNÁ ZEMĚDĚLSKÁ DRUŽSTVA Ze samotného zákona není snadné poznat, že jeho cílem je vybudovat kolektivní zemědělský systém. V prvním paragrafu se dočteme, že: V zájmu zajištění blahodárného rozvoje zemědělského

Více

Sebehodnocení školy za školní rok 2004/2005

Sebehodnocení školy za školní rok 2004/2005 Sebehodnocení školy za školní rok 2004/2005 Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň IČO 60611898 Zpracovala: Eva Beránková, ředitelka školy 1 Charakteristika

Více

STATUT VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO

STATUT VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 7. prosince 2006

Více

Metodická příručka pro žadatele o příspěvky na vybrané myslivecké činnosti

Metodická příručka pro žadatele o příspěvky na vybrané myslivecké činnosti Metodická příručka pro žadatele o příspěvky na vybrané myslivecké činnosti = pravidla pro poskytování finančních příspěvků na vybrané činnosti mysliveckého hospodaření a způsobu kontroly jejich využití

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Olomouc Inspekční zpráva Střední zdravotnická škola, Šumperk, Kladská 2 Kladská 2, 787 40 Šumperk Identifikátor: 600 020 096 Zřizovatel: MŠMT ČR, Karmelitská 7,

Více

Ústřední umělecká rada

Ústřední umělecká rada Ústřední umělecká rada základních uměleckých škol České republiky Poradní sbor náměstka ministra pro skupinu 2 Ministerstva školství, mládeže tělovýchovy ČR ZÁPIS z jednání Ústřední umělecké rady ZUŠ ČR

Více

PIONNIER - PIONÝR. Význam tohoto slova původem z francouzštiny znamená průkopník, hlasatel nových myšlenek a cest, objevitel nových směrů.

PIONNIER - PIONÝR. Význam tohoto slova původem z francouzštiny znamená průkopník, hlasatel nových myšlenek a cest, objevitel nových směrů. PIONNIER - PIONÝR Význam tohoto slova původem z francouzštiny znamená průkopník, hlasatel nových myšlenek a cest, objevitel nových směrů. Pionýrská skupina Kamarádi cest Okříšky U Stadionu 7, 675 21 Okříšky

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-485/15-C. Sídlo Komenského 7, 380 01 Dačice V.

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-485/15-C. Sídlo Komenského 7, 380 01 Dačice V. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-485/15-C Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Základní škola Dačice, Komenského 7, okres Jindřichův Hradec Sídlo Komenského 7, 380 01 Dačice V.

Více

Z á p i s. z 24. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 2. prosince 2014

Z á p i s. z 24. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 2. prosince 2014 Z á p i s z 24. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 2. prosince 2014 Zasedání Akademické rady AV ČR zahájil a řídil předseda AV ČR Jiří Drahoš. I. Ověření zápisu z 23. zasedání Akademické rady

Více

Téma: Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Téma: Státní úřad pro jadernou bezpečnost Fakulta vojenského leadershipu Katedra krizového řízení Veřejná správa a její fungování v krizových situacích Téma: Státní úřad pro jadernou bezpečnost Zpracovala: pplk. Ing. Hana Malachová, Ph.D. Tel:

Více

DĚTI A DOMÁCÍ NÁSILÍ NOVÉ PERSPEKTIVY

DĚTI A DOMÁCÍ NÁSILÍ NOVÉ PERSPEKTIVY CENTRUM LOCIKA VÁS SRDEČNĚ VÍTÁ NA KONFERENCI DĚTI A DOMÁCÍ NÁSILÍ NOVÉ PERSPEKTIVY AKCE SE KONÁ POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ PROFILY VYSTUPUJÍCÍCH A ANOTACE PŘÍSPĚVKŮ PŘÍBĚH O LOCICE

Více

2008-2009. Základní škola. Vidlatá Seč

2008-2009. Základní škola. Vidlatá Seč VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009 Základní škola Vidlatá Seč 1. Charakteristika školy Základní škola Vidlatá Seč Příspěvková organizace Zřizovatel: Obecní úřad Vidlatá Seč Ředitelka školy: Mgr.Věra Rejsová E-mail:

Více

Zpravodajství z Biřičky

Zpravodajství z Biřičky 2/2014 Vážení klienti domova, vážení zaměstnanci, vážení návštěvníci, uběhlo pár týdnů a je čas vydat další číslo a informovat Vás o aktualitách v domově. Zbrusu nové jméno a firemní barvy Klienti a zaměstnanci

Více

Úvodní slovo. RNDr. Milan Svoboda předseda správní rady Nadačního fondu Zelený poklad. Nadační fond Zelený poklad

Úvodní slovo. RNDr. Milan Svoboda předseda správní rady Nadačního fondu Zelený poklad. Nadační fond Zelený poklad Výroční zpráva 2003 Nadační fond Zelený poklad Úvodní slovo Nadační fond Zelený poklad Vážení, již pátým rokem nadační fond Zelený poklad podporuje nejrůznější projekty v oblasti péče o životní prostředí

Více

Živočichové. Všichni živočichové mají jednu věc společnou živí se jinými živými organismy. Téměř všichni se mohou pohybovat z místa na místo.

Živočichové. Všichni živočichové mají jednu věc společnou živí se jinými živými organismy. Téměř všichni se mohou pohybovat z místa na místo. Živočišná říše Živočišná říše Živočišná říše je obrovská. Skládá se z pěti skupin obratlovců, zvaných savci, ptáci, plazi, obojživelníci a ryby. Kromě nich však existuje velké množství živočichů, které

Více

KDE ZAČÍNÁ BOHATSTVÍ?

KDE ZAČÍNÁ BOHATSTVÍ? INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY /20 vydáno dne.11.20 KDE ZAČÍNÁ BOHATSTVÍ? Skoro dvě třetiny českých domácností přiznávají, že celková hodnota majetku jejich domácnosti (dům, byt, chata, auto, úspory,

Více

Zvířata jakožto věci nalezené, opuštěné a ztracené.

Zvířata jakožto věci nalezené, opuštěné a ztracené. 1 DOBROVOLNÝ EKOLOGICKÝ SPOLEK ochrana ptactva Záchranná stanice živočichů Plzeň Zábělská 75 312 00 Plzeň Zvířata jakožto věci nalezené, opuštěné a ztracené. Jak postupovat když? Karel Makoň, Mgr. Jana

Více