Informace pro vaši bezpečnost a pohodlí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informace pro vaši bezpečnost a pohodlí"

Transkript

1 Copyright Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Projektor Acer C120 Series uživatelská příručka Původní vydání: 9/2011 Vyhrazujeme si právo změn informací v této publikaci bez povinnosti tyto změny nebo revize oznámit. Tyto změny budou zahrnuty v novém vydání této příručky nebo doplňkových dokumentů a publikací. Naše společnost neposkytuje prohlášení nebo záruky, výslovné či předpokládané, ohledně obsahu této příručky, a výslovně vylučuje předpokládané záruky prodejnosti nebo vhodnosti pro konkrétní účel. Poznamenejte si číslo modelu, datum a místo zakoupení do následujících políček. Sériové číslo a číslo modelu najdete na štítku připevněném k projektoru. Veškerá korespondence vztahující se k vašemu produktu by měla uvádět sériové číslo a číslo modelu. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, uložena ve vyhledávačích informací ani přenesena, v libovolně podobě a libovolnými prostředky, elektronicky, mechanicky, fotokopírováním, nahráváním a podobně, bez předchozího písemného svolení Acer Incorporated. Projektor Acer C120 Series Číslo modelu: Sériové číslo: Datum zakoupení: Místo zakoupení: Acer a logo Acer jsou registrované ochranné známky společnosti Acer Incorporated. Názvy ostatních společností nebo ochranné známky jsou v tomto dokumentu použity pouze pro identifikační účely a jsou majetkem příslušných společností. Informace pro vaši bezpečnost a pohodlí Pečlivě si přečtěte tyto pokyny. Uschovejte tento dokument pro budoucí použití. Dodržujte veškerá varování a pokyny uvedené na tomto výrobku. Vypnutí zařízení před čištěním Nepoužívejte tekuté ani aerosolové čističe. K čištění použijte vlhký hadřík. Upozornění pro zástrčku jako odpojovací prvek Při připojování a odpojování přívodu externího zdroje napájení dodržujte následující pokyny: Zdroj napájení nainstalujte před připojením napájecího kabelu do elektrické zásuvky. Před odpojením zdroje napájení od projektoru odpojte napájecí kabel. Pokud má systém více zdrojů napájení, odpojte systém od proudu odpojením všech napájecích kabelů ode všech zdrojů napájení. Upozornění na dostupnost Elektrická zásuvka, do které připojujete napájecí kabel, musí být snadno dostupná a musí se nacházet co nejblíže obsluhy zařízení. Je-li třeba odpojit zařízení od napájení, určitě odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky.... Varování: Toto zařízení nepoužívejte v blízkosti vody. Neumísťujte zařízení na nestabilní vozíky, stojany nebo stoly. V případě pádu může dojít k vážnému poškození. Větrací štěrbiny a otvory zajišťují spolehlivý provoz zařízení a chrání jej před přehřátím. Tyto otvory nesmí být zakryty ani jinak omezeny. Při umístění zařízení na postel, pohovku, polštář nebo jiný měkký povrch nesmí být větrací otvory nikdy zablokované. Toto zařízení nesmí být v žádném případě umístěno poblíž radiátoru nebo jiného tepelného zdroje a ani nesmí být použito jako vestavěná aplikace, aniž by byla zajištěno dostatečné větrání. Nikdy nezasunujte žádné předměty do otvorů v plášti zařízení. Může se jednat o součásti pod vysokým napětím nebo o uzemňovací vývody. Při kontaktu hrozí nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Zabraňte potřísnění nebo vniknutí tekutiny do zařízení. Aby se zabránilo poškození vnitřních součástí a úniku elektrolytu z baterie, neumísťujte zařízení na vibrující povrch. Toto zařízení zásadně nepoužívejte při sportování, cvičení nebo v jiném prostředí s vibracemi, které pravděpodobně způsobí neočekávaný zkrat nebo poškození rotujících vnitřních součástí.

2 ii Servis zařízení Nepokoušejte se provádět sami opravy tohoto zařízení. Při otevření nebo odejmutí krytů hrozí nebezpečí kontaktu se součástmi pod vysokým napětím nebo jiná nebezpečí. Veškeré opravy může provádět pouze kvalifikovaný servis. V následujících případech požádejte kvalifikovaného servisního technika o odbornou opravu: napájecí kabel je poškozený nebo polámaný do zařízení vnikla tekutina zařízení bylo vystaveno dešti nebo vodě došlo k pádu zařízení nebo k poškození skříně výkon zařízení se znatelně změnil a je třeba provést opravu při dodržení pokynů pro používání zařízení nefunguje normálně... Poznámka: Používejte pouze ovládací prvky uvedené v návodu k používání. Nesprávné používání ostatních ovládacích prvků může způsobit poškození takového rozsahu, že k obnovení normálního fungování produktu často bývá zapotřebí rozsáhlé opravy kvalifikovaným technikem.... Varování! Z bezpečnostních důvodů při přidávání nebo výměně komponent nepoužívejte nekompatibilní součásti. Poraďte se s prodejcem o možnostech nákupu. Tento produkt a jeho doplňky mohou obsahovat drobné díly. Uchovávejte je mimo dosah malých dětí. Další bezpečnostní informace Nehleďte do objektivu projektoru, když světlo svítí. Jas může poškodit zrak. Nejdříve zapněte projektor a potom zdroje signálu. Neumísťujte zařízení v následujících prostředích: Špatně větraný nebo omezený prostor. Je nezbytné, aby byl mezi projektorem a stěnami volný prostor alespoň 50 cm a aby bylo zajištěno proudění vzduchu okolo projektoru. Místa, na kterých se může prudce zvýšit teplota, například v automobilu se zavřenými okénky. Místa s nadměrnou vlhkostí, prachem nebo cigaretovým dýmem mohou znečišťovat optické součásti, zkracovat životnost a ztmavovat obraz. Místa v blízkosti požárních alarmů. Místa, kde teplota okolí může stoupnout nad 40 ºC/104 ºF. Místa v nadmořské výšce nad stop. Pokud s projektorem není něco v pořádku, ihned jej odpojte. Nepoužívejte projektor, ze kterého vychází kouř, zvláštní zvuk nebo zápach. Mohlo by dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem. V takovém případě okamžitě projektor odpojte a kontaktujte prodejce. Používejte toto zařízení tak, aby se zabránilo jeho poškození nebo pádu. V takovém případě požádejte prodejce o kontrolu. Nezaměřujte objektiv do slunce. Může dojít k požáru. Nevypínejte příliš často hlavní vypínač ani neodpojujte projektor od elektrické zásuvky během provozu. Pravidelně čistěte vzduchový filtr (je-li k dispozici). Když jsou filtr nebo větrací otvory ucpané prachem nebo nečistotami, může se zvýšit vnitřní teplota a způsobit poškození. Když je projektor v provozu, neblokujte objektiv projektoru žádným předmětem, protože by mohlo dojít k zahřátí objektu, jeho deformaci či dokonce ke vzniku požáru. Nepokoušejte se tento projektor rozebírat. Uvnitř jsou vysoká napětí, která vás mohou zranit. S veškerými opravami se obracejte na kvalifikovaného servisního technika. Neumísťujte projektor do svislé polohy na jeho zadní část. Mohlo by dojít k převrácení projektoru, zranění nebo poškození. Upozornění pro poslech V zájmu ochrany sluchu dodržujte následující pokyny. Hlasitost zvyšujte postupně na úroveň, na které slyšíte čistě a pohodlně. Po přizpůsobení vašeho sluchu již hlasitost nezvyšujte. Neposlouchejte dlouhodobě hlasitou hudbu. Nepřehlušujte hlučné okolí zvýšením hlasitosti. Pokud neslyšíte osoby, které hovoří blízko vás, snižte hlasitost. Pokyny pro likvidaci Toto elektronické zařízení nelikvidujte společně s komunálním odpadem. Použité zařízení recyklujte, aby se minimalizovalo znečištění a zajistila maximální ochrana životního prostředí. Další informace o Směrnici pro likvidaci použitého elektrického a elektronického vybavení (WEEE) najdete na

3 Poznámky o předpisech a bezpečnosti Poznámka ke směrnicím FCC Tento produkt byl testován a vyhovuje omezením pro digitální zařízení třídy B na základě části 15 směrnic FCC. Tato omezení jsou navržena tak, aby zajišťovala přiměřenou ochranu proti nežádoucímu rušení při normální instalaci. Produkt vytváří, používá a může vyzařovat energii na rádiových frekvencích a pokud není nainstalován a používán podle pokynů, může způsobovat rušení radiokomunikací. Není poskytována záruka, že v konkrétní situaci k rušení nedojde. Pokud toto zařízení ruší příjem rádia nebo televize, což lze prokázat zapnutím a vypnutím zařízení, doporučujeme uživateli, aby se pokusil rušení odstranit následujícími opatřeními: Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu. Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem. Připojte zařízení do zásuvky v jiném obvodu, než je připojen přijímač. Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného rádiového/televizního technika. iii Poznámka: stíněné kabely Všechna připojení do jiných počítačových zařízení musí být provedena stíněnými kabely, aby byla dodržena shoda s předpisy FCC. Poznámka: periferní zařízení K tomuto zařízení lze připojit pouze periferní zařízení (vstupní a výstupní zařízení, terminály, tiskárny, atd.), která jsou certifikována a která vyhovují omezením pro zařízení třídy B. Při používání necertifikovaných periferních zařízení bude s velkou pravděpodobností docházet k rušení příjmu rozhlasového a televizního vysílání. Upozornění Změny nebo úpravy bez výslovného souhlasu výrobce mohou způsobit ztrátu uživatelské ochrany, zaručené Federálním úřadem pro komunikace (FCC), při provozu tohoto zařízení. Provozní podmínky Toto zařízení vyhovuje části 15 směrnic FCC. Provoz zařízení podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) toto zařízení nesmí působit škodlivé rušení, (2) toto zařízení musí snést jakékoli vnější rušení včetně rušení, které může způsobit nesprávnou funkci. Poznámka: uživatelé v Kanadě Toto zařízení třídy B splňuje kanadské předpisy ICES-003. Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens Cet appareil numérique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada. Prohlášení o shodě pro státy EU Společnost Acer tímto prohlašuje, že projektory této řady splňují základní požadavky a další relevantní ustanovení směrnice 1999/5/EC. Splňuje požadavky Ruské regulační certifikace Poznámka o zákonném schválení rádiových zařízení... Poznámka: Následující informace o zákonném schválení se týkají pouze modelů s bezdrátovým připojením k síti a/nebo s technologií Bluetooth. Obecné Tento výrobek splňuje standardy rádiových frekvencí a bezpečnosti každé země nebo regionu, ve kterých byl schválen pro bezdrátové používání. V závislosti na konfiguraci může nebo nemusí tento výrobek obsahovat bezdrátové rádiové zařízení (například moduly bezdrátové LAN a/nebo Bluetooth). Kanada - slaboproudá licence s výjimkou komunikačních zařízení (RSS-210) a. Obecné informace Provoz zařízení je omezen následujícími podmínkami: 1. Toto zařízení nesmí působit nežádoucí rušení signálu a 2. Toto zařízení musí akceptovat jakékoli vnější rušení včetně rušení, které by působilo nežádoucí činnost zařízení. b. Provoz v pásmu 2,4 GHz Aby se zabránilo rádiovému rušení licencovaných služeb, toto zařízení je určeno pro provoz ve vnitřních prostorách a venkovní instalace podléhá licenci. Seznam platných zemí Toto zařízení musí být používáno přesně podle předpisů a omezení každé země. Pro podrobnější informace kontaktujte místní úřady země, ve které má být zařízení používáno. Aktuální seznam je na

4 iv Úvodem Poznámky k používání Co dělat: Před čištěním zařízení vypněte. Skříň zařízení čistěte měkkým hadříkem navlhčeným v slabém roztoku saponátu. Nebudete-li zařízení delší dobu používat, odpojte zástrčku napájecího kabelu z elektrické zásuvky. Co nedělat: Zařízení nečistěte abrazivními čistícími prostředky, vosky nebo rozpouštědly. Nepoužívejte zařízení v následujících podmínkách: V extrémně teplém, studeném nebo vlhkém prostředí. Na místech s vysokou koncentrací prachu a nečistot. V blízkosti zařízení, která vytvářejí silné magnetické pole. Na přímém slunečním světle. Zásady Respektujte veškerá varování, zásady a pokyny pro údržbu uvedené v této uživatelské příručce pro zajištění co nejdelší životnosti tohoto produktu.... Varování! Nehleďte do objektivu projektoru, když světlo svítí. Jas může poškodit zrak. K omezení rizika požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte toto zařízení dešti nebo vlhkosti. Toto zařízení neotevírejte ani nerozebírejte - hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Nejdříve zapněte projektor a potom zdroje signálu.

5 USB 3.0 P/N:MU.JE USB 3.0 Úvod Přehled produktu USB # Popis # Popis 1 Napájecí konektor 4 Zaostřovací kroužek 2 USB 3.0 Micro typ B 5 Stojan s nožkami 3 Objektiv 5 Obsah krabice Tento projektor je dodáván s následujícím příslušenstvím. Zkontrolujte, zda je Váš přístroj kompletní. Jestliže nějaká část chybí, okamžitě kontaktujte vašeho prodejce. Projektor Napájecí adaptér se zástrčkou střídavého napájení (volitelně) Kabel USB Y C120 Series Pouzdro Uživatelská příručka Stručná příručka

6 PUSH PUSH PUSH PUSH PUSH USB Začínáme Pokyny pro používání zástrčky adaptéru střídavého napájení # Popis 1 Připojte zástrčku. (obrázek #1~3) Změňte zástrčku. (obrázek #4~6) 4 5 Připojení projektoru 1 # Popis 1 Napájecí adaptér se zásuvkou střídavého napájení 2 2 Kabel USB Y... Podřízený Hlavní USB 3.0 Poznámka: Aby byla zajištěna dobrá spolupráce projektoru a notebooku, musí být časování režimu zobrazení kompatibilní s projektorem. Poznámka: Zkontrolujte, zda je kabel USB řádně připojen k notebooku. Připojte konektor USB k notebooku a připojte konektor USB k projektoru. Chcete-li jasnější zobrazení, použijte napájecí adaptér nebo připojte dva konektory USB k notebooku.... Poznámka: Pro dosažení optimálního jasu doporučujeme použít napájecí adaptér. Poznámka: Pokud napájecí adaptér není k dispozici, doporučujeme připojit USB 3.0 (je-li k dispozici) nebo připojit dva konektory USB na stejné straně notebooku pro dosažení optimálního výsledku. Zkontrolujte, zda notebook může dodávat dostatečný proud prostřednictvím portů USB. Poznámka: Pokud je k dispozici pouze jeden port USB, použijte hlavní konektor USB (pro notebook Acer). Poznámka: V případě notebooku jiného, než Acer, doporučujeme připojit 2 port USB nebo použít adaptér střídavého napájení. Pokud je k dispozici pouze jeden port USB, použijte hlavní konektor USB a musíte připojit adaptér střídavého napájení (pro notebook jiný, než Acer). Poznámka: Je podporováno připojení pouze jednoho C120 notebooku.

7 3 Minimální požadavky na systém: Core 2 Duo 2,0GHz 2GB DDR SDRAM... Poznámka: Nedoporučujeme přehrávat video při používání netbooku nebo notebooku CULV (omezení výkonu procesoru). Poznámka: Pro hladké přehrávání videa doporučujeme dvoujádrový nebo výkonnější notebook. Poznámka: Šířka pásma USB závisí na specifikaci USB 3.0 nebo 2.0. Podporované operační systémy: Windows XP Home nebo Professional 32 bitů s aktualizací Service Pack 3 nebo novější Windows Vista 32 bitů a 64 bitů s aktualizací Service Pack 2 nebo novější Windows 7 32 bitů a 64 bitů.... Poznámka: Operační systémy Mac OS a Android OS nejsou podporovány. Vypnutí projektoru Po dokončení používání projektoru odpojte Y-kabel USB od notebooku.... Poznámka: Pokud C120 přejde do pohotovostního režimu, znovu připojte kabel USB. Zobrazení přes USB Promítání USB je snadno použitelná funkce pro promítání obrazovky notebooku/počítače jedním kabelem USB bez nutnosti ovladačů. C120 umožňuje promítání USB 3.0 i promítání USB 2.0. Při prvním připojení projektoru notebook nebo počítač automaticky rozpozná C120 a postupujte podle zobrazených pokynů pro instalaci aplikace Acer DisplayPal. Spusťte soubor dlusb_launcherc120.exe a potom bude obrazovka vašeho notebooku/počítače promítána prostřednictvím C120. Začněte využívat vaše promítání USB. Acer DisplayPal se zobrazí jako ikona na hlavním panelu, jakmile se zobrazí zpráva C120 rozpoznáno, C120 je připraveno k použití. Instalace Automatické přehrávání Při prvním použití nakonfigurujte počítač podle kroků 1 ~ 3 před připojením C120 k portu USB počítače. Krok 1: Deaktivujte antivirový software a znovu připojte C120 k počítači, dokud se nezobrazí C120. Krok 2: Přihlaste se k počítači prostřednictvím účtu Správce. [ Nabídka Start systému Windows [ [

8 USB Krok 3: Resetujte funkci Automatické přehrávání počítače Obnovte výchozí nastavení funkce Automatické přehrávání a povolte Použít funkci Automatické přehrávání pro všechna média a zařízení. [ [ [ [ [ Krok 4: Připojte C120 k portu USB počítače Krok 5: Na C120 se zobrazí uvítací logo ACER Krok 6: Spusťte program dlusb_launcherc120.exe Když se v počítači zobrazí okno Automatické přehrávání, vyberte možnost Vždy spustit tento software a hry a spusťte program dlusb_launcherc120.exe.... Poznámka: Pokud se okno Automatické přehrávání nezobrazí, klepnutím pravým tlačítkem myši otevřete Disk CD s ovladači C120 a spusťte program dlusb_launcherc120.exe [ [

9 5 Krok 7: Povolte spouštění programu Aplikace C120_dlusb V místním okně Řízení uživatelských účtů systému Windows vyberte ANO. Krok 8: Na C120 se zobrazí obraz z počítače. Počítač rozpozná C120 a zobrazí ovládací ikonu; na C120 se správně zobrazí obraz z počítače.... Poznámka: Zkontrolujte, zda je funkce Automatické přehrávání nastavena na Nainstalovat nebo spustit program z média. [ [ [ [ Poznámka: Při prvním použití chvíli trvá, než notebooku/počítač rozpozná rozhraní USB. Jakmile se zobrazí výše uvedené okno, znamená to, že zařízení C120 bylo rozpoznáno notebookem. Poznámka: Jakmile notebook/počítač dokončí restartování operačního systému, můžete začít používat počítač. Poznámka: Zkontrolujte, zda máte v notebooku/počítači oprávnění správce. Poznámka: Antivirová aplikace může zobrazit místní okno s dotazem, zda chcete spustit C120. Poznámka: Při používání projektoru USB nedoporučujeme používat další zařízení USB (externí optický disk, externí pevný disk, nabíjení mobilních telefonů/zařízení). Poznámka: Promítání USB není podporováno pro počítačové hry DirectX.

10 6 Acer DisplayPal Chcete-li upravit nastavení, klepněte na ikonu na hlavním panelu Acer DisplayPal. Režim zobrazení Můžete zvolit režim zobrazení Zrcadlo nebo 800x600. Výchozí nastavení je 800x600. Režim napájení Můžete vybrat režim Automatické napájení a režim ECO. Režim Automatické napájení je výchozí. Vyberte vhodný režim z následující tabulky. Režim napájení Použitý port USB Celkové napájení (referenční) Rozsah jasu podle Jas (jednotka: lm) Automaticky Adaptér Není k dispozici 20W Doporučeno USB 3.0 x 1 (hlavní) 1 port, USB 3.0 x 1 9W USB 2.0 x 2 2 porty, USB 2.0 x 2 7W USB 2.0 x 1 (hlavní) 1 port, USB 2.0 x 1 4W ~ 7W Poznámka Žádný adaptér, notebook s portem USB 3.0 Žádný adaptér, pouze notebook s portem USB 2.0 V závislosti na napájení USB (pouze pro notebook Acer) Eko Adaptér Není k dispozici 12W Doporučeno s tichem USB 3.0 x 1 (hlavní) 1 port, USB 3.0 x 1 4,5W V závislosti na napájení USB USB 2.0 x 2 2 porty, USB 2.0 x 2 4 V závislosti na napájení USB USB 2.0 x 1 (hlavní) 1 port, USB 2.0 x 1 4W V závislosti na napájení USB (pouze pro notebook Acer)

11 Informace Informace: informace o verzi Acer DisplayPal. 7 Optimalizace rozměru a vzdálenosti obrazu Výška: 34cm <C> Dodatky Rozměr obrazu 27" <B> <A> 1,0 m Požadovaná vzdálenost Odstraňování problémů Řešení možných problémů: Vyberte odpovídající vzdálenost podle vaší potřeby. Po instalaci můžete začít využívat promítání USB. Požadovaná vzdálenost (m) <A> # Problém Řešení 1 Na ploše se nezobrazuje žádný obraz Rozměr obrazu Úhlopříčka (palce) <B> Š x V (cm) Výška <C> Od dolního k hornímu okraji obrazu (cm) 0, x , x , x , x , x , x , x , x , x Zkontrolujte, zda jsou kabely USB správně a bezpečně připojeny. Zkontrolujte, zda je notebook zapnutý. Zkontrolujte, zda je zapojen hlavní konektor USB. V případě notebooku jiného než Acer doporučujeme použít napájecí adaptér. 2 Obraz je nezaostřený Upravte zaostřovací kroužek. Upravte vzdálenost od plochy podle vašich požadavků na zobrazení. 3 Obraz je příliš malý nebo Přesuňte projektor blíže k nebo dále od promítací plochy. příliš velký 4 Obraz bliká Upravte režim napájení, protože napájení USB není dostatečné. Upravte podle pokynů zobrazených na obrazovce. Běžně dostupný napájecí adaptér USB je pouze orientační.

12 8 Specifikace Promítací systém DLP Hmotnost 176 g Rozlišení Nativní FWVGA (854 x 480) Zobrazitelné barvy Obnovovací frekvence svislého vykreslování Frekvence vodorovného vykreslování Objektiv projektoru 16,7 miliónů barev Rozměry 25 khz až 86 khz Vstupní rozhraní 30 khz až 100 khz F = 1,87, f = 11,00mm Ruční ostření Napájení Velikost promítací plochy 10" (25 cm) ~ 100" (365 cm) Příkon adaptéru Poměr stran 16:9 (nativní), 4:3 střídavého napájení Poměr vzdálenosti a šířky 55" ve vzdál. 2 m (1,65:1) Provozní teplota 5 C ~ 35 C / 41 F ~ 95 F Provozní vlhkost Kompatibilita notebooku 35 ~ 80% RH Windows XP/Vista/Win7 Standardní příslušenství 110 x 85 x 25 mm (4,3" x 3,3" x 0,98") Napájecí x 1 USB 3.0 Micro typ B x 1 Adaptér střídavého napájení 40W (19 V/2,54A, 100V ~ 240V stř.) Napájení USB (typ A) z notebooku Pohotovostní režim < 0,5 W Normální režim < 23 W Adaptér střídavého napájení se zástrčkou střídavého napájení x 1 Kabel Y USB x 1 Pouzdro x 1 Uživatelská příručka (CD-ROM) x1 Stručná příručka x1 Kompatibilní režimy A. Frekvence počítače 4:3 B. Frekvence širokoúhlého počítače VGA analogový signál počítačový signál Režim Rozlišení V. frekvence (Hz) H. frekvence [khz] SVGA 800 x ,9 XGA 1024 x ,4 SXGA 1280 x ,0 QuadVGA 1280 x ,0 SXGA x ,3 UXGA 1600 x ,0 VGA analogový signál počítačový signál Režim Rozlišení V. frekvence (Hz) H. frekvence [khz] WXGA 1280 x ,8 WXGA 1280 x ,8 WXGA 1280 x ,6 WXGA 1024 x ,9 WSXGA+ 640 x ,3 WSXGA+ 800 x ,5 WSXGA x ,7

Externí přenosný. HP SimpleSave. Přenosný pevný disk Uživatelská příručka. SimpleSave

Externí přenosný. HP SimpleSave. Přenosný pevný disk Uživatelská příručka. SimpleSave HP SimpleSave Přenosný pevný disk Uživatelská příručka Externí přenosný SimpleSave Získání nápovědy Pokud potřebujete nápovědu k disku, jeho instalaci nebo softwaru, kontaktujte nás: Webová technická podpora

Více

Vaše uživatelský manuál ASUS VK222H http://cs.yourpdfguides.com/dref/2359503

Vaše uživatelský manuál ASUS VK222H http://cs.yourpdfguides.com/dref/2359503 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC

NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC Obsah Úvod... 1 Příslušenství... 1 Základní vlastnosti... 1 Základní složení/montáž... 2 Montážní postup... 2 Bezpečnost... 5 Ilustrace funkcí panelu... 7 Ilustrace funkcí zadní

Více

Super Slim 847. Stručný návod k obsluze. Nettop PC CS 1

Super Slim 847. Stručný návod k obsluze. Nettop PC CS 1 Super Slim 847 Stručný návod k obsluze Nettop PC CS 1 Bezpečnostní pokyny Před použitím systému si pečlivě prostudujte všechny pokyny uvedené ve stručném návodu k obsluze. Nepokoušejte se rozmontovat či

Více

emachines D620 řady Stručné pokyny

emachines D620 řady Stručné pokyny emachines D620 řady Stručné pokyny Copyright 2008 Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena. emachines D620 řady Stručné pokyny Původní vydání: 09/2008 Společnost neposkytuje žádná ujištění nebo záruky

Více

Samsung Portable SSD T3

Samsung Portable SSD T3 Rev. 1.0 MU-PT250B / MU-PT500B / MU-PT1T0B / MU-PT2T0B ZÁKONNÁ USTANOVENÍ VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI SPOLEČNOST SAMSUNG ELECTRONICS SI VYHRAZUJE PRÁVO NA ZMĚNU PRODUKTŮ, INFORMACÍ A TECHNICKÝCH ÚDAJŮ BEZ PŘEDCHOZÍHO

Více

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme BT50 BT25. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme BT50 BT25. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips. Rádi vám vždy pomůžeme Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.com/support Otázky? Kontaktujte společnost Philips BT50 BT25 Příručka pro uživatele Obsah 1 Důležité informace

Více

350 Series. Řešení problémů s instalací

350 Series. Řešení problémů s instalací 350 Series Řešení problémů s instalací Květen 2006 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech a

Více

VS228T-P. LCD monitor. Uživatelská příručka

VS228T-P. LCD monitor. Uživatelská příručka VS228T-P LCD monitor Uživatelská příručka Obsah Upozornění... iii Bezpečnostní informace... iv Péče a údržba... v 1.1 Vítejte!... 1-1 1.2 Obsah balení... 1-1 1.3 Montáž základny monitoru... 1-2 1.4 Připojení

Více

Uživatelská příručka modulu rozhraní vozidla (VIM)

Uživatelská příručka modulu rozhraní vozidla (VIM) Uživatelská příručka modulu rozhraní vozidla (VIM) SPOLEČNOST DENSO Předmluva Předmluva Před použitím si přečtěte tuto příručku. Pro bezpečné a správné používání tohoto nástroje si pečlivě přečtěte tento

Více

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (ios - iphone)

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (ios - iphone) IRISPen Air 7 Stručná uživatelská příručka (ios - iphone) Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen TM Air 7. Přečtěte si tuto příručku před zahájením práce s tímto skenerem

Více

EXTERNÍ SUPER MULTI BLUE FORMÁTOVÁ VYPALOVACÍ MECHANIKA NÁVOD K POUŽITÍ

EXTERNÍ SUPER MULTI BLUE FORMÁTOVÁ VYPALOVACÍ MECHANIKA NÁVOD K POUŽITÍ Česky NÁVOD K POUŽITÍ EXTERNÍ SUPER MULTI BLUE FORMÁTOVÁ VYPALOVACÍ MECHANIKA PŘED POUŽÍVÁNÍM PŘÍSTROJE SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD K POUŽITÍ A USCHOVEJTE JEJ PRO PŘÍPAD POTŘEBY. ÚVOD : VÝROBĚ TOHOTO

Více

P edstavení notebooku

P edstavení notebooku P edstavení notebooku Číslo dokumentu: 430357-221 Leden 2007 Tato příručka obsahuje popis hardwarových funkcí počítače. Obsah 1 i i v horní části............................ 1 2 Indikátory..................................

Více

StoreJet 25 mobile. Uživatelská příručka

StoreJet 25 mobile. Uživatelská příručka StoreJet 25 mobile Uživatelská příručka Úvod... 3 Obsah balení... 3 Základní popis a vlastnosti... 4 Systémové požadavky... 4 Bezpečnostní opatření... 5 Obecné... 5 Záloha dat... 5 Přeprava... 5 Napájení...

Více

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme BT2200. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme BT2200. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips. Rádi vám vždy pomůžeme Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.com/support Otázky? Kontaktujte společnost Philips BT2200 Příručka pro uživatele Obsah 1 Důležité informace 2

Více

Kombinovaná uživatelská příručka pro myš

Kombinovaná uživatelská příručka pro myš Kombinovaná uživatelská příručka pro myš Kombinovaná uživatelská příručka pro myš Druhé vydání (leden 2007) Copyright Lenovo 2005, 2007. Portions Copyright International Business Machines Corporation

Více

Vaše uživatelský manuál 3M MPRO110 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2356310

Vaše uživatelský manuál 3M MPRO110 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2356310 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

DiskStation DS411j. Stručná instalační příručka. ID dokumentu: Synology_QIG_DS411j_20111017

DiskStation DS411j. Stručná instalační příručka. ID dokumentu: Synology_QIG_DS411j_20111017 DiskStation DS411j Stručná instalační příručka ID dokumentu: Synology_QIG_DS411j_20111017 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Před použitím si pozorně přečtěte tyto bezpečnostní pokyny a uschovejte tuto příručku na bezpečném

Více

Sdílejte svou hudbu K jednomu nano přijímači lze připojit až 4 sluchátka

Sdílejte svou hudbu K jednomu nano přijímači lze připojit až 4 sluchátka Sdílejte svou hudbu K jednomu nano přijímači lze připojit až 4 sluchátka Bezdrátová HD sluchátka RH-300, 2,4 GHz Rychlý průvodce nastavením Obsah balení Prodlužovací kabel USB Bezdrátová sluchátka HD,

Více

Copyright 2007-2011 EIZO NANAO CORPORATION Všechna práva vyhrazena.

Copyright 2007-2011 EIZO NANAO CORPORATION Všechna práva vyhrazena. Instalační příručka Barevný monitor LCD [Umístění výstražného upozornění] Příklad stojanu s nastavitelnou výškou O instalační příručce a uživatelské příručce Instalační příručka (tato příručka) Quick Reference

Více

USB Webkamera. Obj. č. 97 19 39. Návod k použití

USB Webkamera. Obj. č. 97 19 39. Návod k použití Verze z 08/09 USB Webkamera Obj. č. 97 19 39 Návod k použití 1. Účel použití Výrobek je určen k připojení k počítači přes USB port a slouží jako webkamera. Jakékoliv neautorizované úpravy a modifikace

Více

Bezdrátová chůvička s 2,4'' dotekovým displejem. Uživatelská příručka 87250

Bezdrátová chůvička s 2,4'' dotekovým displejem. Uživatelská příručka 87250 Bezdrátová chůvička s 2,4'' dotekovým displejem Uživatelská příručka 87250 Parametry a stručný návod Přehled výrobku Kamera Obr. 1 Rodičovská jednotka Obr. 2 i Instalace 1 Instalace kamery 1.1 Napájení

Více

Bezdrátová stereofonní sluchátka

Bezdrátová stereofonní sluchátka 2-684-424-11(1) Bezdrátová stereofonní sluchátka Návod k obsluze MDR-RF800RK 2007 Sony Corporation 2-698-420-01(1) Krytka antény Poznámka Při zvedání nedržte vysílač za anténu. Krytka antény se může uvolnit.

Více

Průvodce rychlým spuštěním

Průvodce rychlým spuštěním Průvodce rychlým spuštěním Instalace dodaného softwaru Používání přehrávače NWZ-S544 / S545 2009 Sony Corporation Dodávané položky Zkontrolujte prosím obsah balení. s Sluchátka (1) s USB kabel (1) s Držák

Více

Napájení. Uživatelská příručka

Napájení. Uživatelská příručka Napájení Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth je ochranná

Více

Vaše uživatelský manuál PANASONIC DMC-FZ72EP http://cs.yourpdfguides.com/dref/5330497

Vaše uživatelský manuál PANASONIC DMC-FZ72EP http://cs.yourpdfguides.com/dref/5330497 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PANASONIC DMC- FZ72EP. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Interactive Unit Uživatelská příručka

Interactive Unit Uživatelská příručka Interactive Unit Uživatelská příručka Důležité bezpečnostní pokyny Před instalací Interactive Unit si nejprve přečtěte Quick Setup Guide a poté se řiďte pokyny v tomto dokumentu. Quick Setup Guide si ponechte

Více

Bezdrátový sluchátkový stereo systém

Bezdrátový sluchátkový stereo systém 4-529-909-11(1) Bezdrátový sluchátkový stereo systém Návod k obsluze 2014 Sony Corporation MDR-RF811RK Česky Bezdrátový sluchátkový stereo systém VAROVÁNÍ Abyste předešli nebezpečí vzniku požáru nebo úrazu

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

CZ9478 Únor 2015 Druhá edice LED projektor

CZ9478 Únor 2015 Druhá edice LED projektor CZ9478 Únor 2015 Druhá edice LED projektor Uživatelská příručka S1 Informace o autorských právech Žádná část této příručky, včetně výrobků a softwaru v příručce popsaných, nesmí být reprodukována, přenesena,

Více

MeMO Pad Uživatelská příručka

MeMO Pad Uživatelská příručka CZ8254 MeMO Pad Uživatelská příručka Cílem společnosti ASUS je vytvářet ekologické produkty/ obaly, které chrání zdraví spotřebitelů a zároveň minimalizují dopady na životní prostředí. Snížení počtu stránek

Více

českém Úvod Obsah balení Technické údaje pro BT100 Doplňkové technické údaje pro BT100 S W E E X. C O M BT110 Sweex Bluetooth Class I Adapter USB

českém Úvod Obsah balení Technické údaje pro BT100 Doplňkové technické údaje pro BT100 S W E E X. C O M BT110 Sweex Bluetooth Class I Adapter USB BT100 Sweex Bluetooth Class II Adapter USB BT110 Sweex Bluetooth Class I Adapter USB Úvod Především bychom vám chtěli poděkovat za zakoupení zařízení Sweex Bluetooth Adapter. Pomocí tohoto adaptéru můžete

Více

BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH. Návod k použití. Radiobudík s projektorem a USB nabíjením. Důležité informace

BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH. Návod k použití. Radiobudík s projektorem a USB nabíjením. Důležité informace BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH Návod k použití Radiobudík s projektorem a USB nabíjením Důležité informace Uschovejte tento návod a bezpečnostní informace pro jejich použití v budoucnu. Nedovolte, aby na přístroj

Více

Uživatelský manuál XF 300

Uživatelský manuál XF 300 Uživatelský manuál XF 300 Přenosný reproduktor s KARAOKE, BLUETOOTH FUNKCE Připojení a obsluha BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE Jedná se o citlivé elektronické zařízení. Vyhněte se jeho použití v následujících

Více

Bezdrátová stereo sluchátka s mikrofonem Instrukční příručka

Bezdrátová stereo sluchátka s mikrofonem Instrukční příručka Bezdrátová stereo sluchátka s mikrofonem Instrukční příručka CECHYA-0080 7018062 Upozornění Než tento produkt začnete používat, pečlivě si přečtěte tuto instrukční příručku. Přečtěte si také pokyny k používání

Více

Sluchátkový přijímač. Vysílací základna

Sluchátkový přijímač. Vysílací základna Sluchátkový přijímač 1. Sluchátka levé/pravé 2. Ovládání hlasitosti 3. Indikace napájení 4. Tlačítko mikrofonu 5. Spínač zapnuto/vypnuto 6. Mikrofon 7. Vyvážení úrovně zvuku ve sluchátkách 8. Baterie Vysílací

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Uživatelská příručka Nokia Treasure Tag (WS-2)

Uživatelská příručka Nokia Treasure Tag (WS-2) Uživatelská příručka Nokia Treasure Tag (WS-2) 2.4. vydání CS Uživatelská příručka Nokia Treasure Tag (WS-2) Obsah Začínáme 3 Párování a připojení 5 Nastavení čidla 7 Nalezení čidla 7 Nastavení čidla na

Více

Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích

Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích Česky Tento symbol označuje, že tento výrobek je třeba zlikvidovat jako tříděný odpad. Pro uživatele v evropských zemích platí následující zásady: Tento výrobek

Více

Návod k obsluze napájecích zdrojů SPECLINE OBSAH

Návod k obsluze napájecích zdrojů SPECLINE OBSAH OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 3 OBECNÉ INFORMACE... 3 VYUŽITÍ NAPÁJECÍHO ZDROJE... 3 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA NAPÁJECÍCH ZDROJŮ... 4 MONTÁŽ NAPÁJECÍHO ZDROJE S MODULEM ZÁLOŽNÍ BATERIE... 5 BEZPEČNOST PRÁCE -

Více

DOMOVNÍ VIDEO SYSTÉM

DOMOVNÍ VIDEO SYSTÉM HYUNDAI TELECOM DOMOVNÍ VIDEO SYSTÉM Instalační a uživatelský návod Než začnete s montáží zařízení, důkladně si přečtěte tento návod a uschovejte ho pro budoucí použití. HYU-0001-1 HYUNDAI TELECOM.DOC

Více

Monitor HP ENVY 23 IPS. Uživatelská příručka

Monitor HP ENVY 23 IPS. Uživatelská příručka Monitor HP ENVY 23 IPS Uživatelská příručka 2013, Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka 2.5 Externí pevný disk StoreJet 25M3 (Verze 1.0) Úvod... 3 Obsah balení... 3 Základní popis a vlastnosti... 4 Systémové požadavky... 4 Bezpečnostní opatření... 5 Obecné... 5 Záloha

Více

Seznamte se se zařízením Mobile WiFi

Seznamte se se zařízením Mobile WiFi Začínáme Děkujeme za zakoupení zařízení Mobile WiFi. Zařízení Mobile WiFi vám umožní vysokorychlostní bezdrátové síťové připojení. Tento dokument slouží k tomu, abyste zařízení Mobile WiFi pochopili a

Více

420/620 VA 110/120/230 V

420/620 VA 110/120/230 V Uživatelská příručka Česky APC Smart-UPS SC 420/620 VA 110/120/230 V stříd. Věž Zdroj nepřetržitého napájení 990-1853D 12/2005 Úvod Zdroj nepřetržitého napájení APC (Uninterruptible Power Supply - UPS)

Více

Řada Illustra Flex Kamera 1MP a 3MP Bullet Stručná úvodní příručka

Řada Illustra Flex Kamera 1MP a 3MP Bullet Stručná úvodní příručka Řada Illustra Flex Kamera 1MP a 3MP Bullet Stručná úvodní příručka 8200-1027-0611 B0 Upozornění Před zapojením nebo obsluhou této kamery si pozorně pročtěte tuto příručku a uchovejte ji pro pozdější použití.

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti.

VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. Dell Latitude E6320 Informace o instalaci a funkcích O varováních VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. Pohled z čelní a zadní strany Obrázek 1. Čelní pohled

Více

Vysokorychlostní čtečka a zapisovačka multimédií USB 2.0. Vysokorychlostní čtečka a zapisovačka multimédií USB 2.0. Uživatelská příručka ČEŠTINA

Vysokorychlostní čtečka a zapisovačka multimédií USB 2.0. Vysokorychlostní čtečka a zapisovačka multimédií USB 2.0. Uživatelská příručka ČEŠTINA Vysokorychlostní čtečka a zapisovačka multimédií USB.0 Vysokorychlostní čtečka a zapisovačka multimédií USB.0 Belkin Corporation 0 West Walnut Street Compton, CA, 00, USA +.0..00 +.0.. fax Belkin, Ltd.

Více

TRUST USB2 EASY FILE TRANSFER CABLE. Instrukce při prvním použití 1. Instalace ovladače (4.2) 2. Připojení kabelu (4.3)

TRUST USB2 EASY FILE TRANSFER CABLE. Instrukce při prvním použití 1. Instalace ovladače (4.2) 2. Připojení kabelu (4.3) Instrukce při prvním použití Kapitola 1. Instalace ovladače (4.2) 2. Připojení kabelu (4.3)! 3. Přenos údajů mezi dvěma počítači (6.1) 1 Úvod Toto je uživatelská příručka pro uživatele TRUST USB2 EASY

Více

ČESKY. Dodává: www.infosafe.cz

ČESKY. Dodává: www.infosafe.cz Úvod Čidlo pohybu je ideální pro skryté bezpečnostní účely a pozorování. Součástí PIR je čtečka SD karty (není součástí balení) pro záznam spouštěný unikátní technologií čidla pohybu. Záznamové zařízení

Více

Inteligentní dokovací stanice s funkcí otáčení a naklánění

Inteligentní dokovací stanice s funkcí otáčení a naklánění 4-155-492-01 (2) Inteligentní dokovací stanice s funkcí otáčení a naklánění Návod k obsluze IPT-DS1 2009 Sony Corporation 2-CZ IPT-DS1 Před použitím tohoto zařízení se ujistěte, že je nasazen správný horní

Více

DIGITAL MEDIA PORT adaptér

DIGITAL MEDIA PORT adaptér 3-294-581-12(1) DIGITAL MEDIA PORT adaptér Návod k obsluze TDM-MP10 2008 Sony Corporation VAROVÁNÍ Neinstalujte přístroj do stísněného prostoru, jako např. do knihovny, vestavěné skříně a na podobná místa.

Více

Česky. Funkce kamery VideoCAM GF112. Instalace kamery VideoCAM GF112. 2 Objektiv 3 Nastavitelná základna

Česky. Funkce kamery VideoCAM GF112. Instalace kamery VideoCAM GF112. 2 Objektiv 3 Nastavitelná základna Funkce kamery VideoCAM GF112 1 Tlačítko pro fotografování 2 Objektiv 3 Nastavitelná základna Instalace kamery VideoCAM GF112 1. Nejdříve nainstalujte ovladač a potom k portu USB připojte zařízení VideoCAM

Více

Dell Latitude E6510. O varováních. Informace o instalaci a funkcích. VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné. Čelní pohled

Dell Latitude E6510. O varováních. Informace o instalaci a funkcích. VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné. Čelní pohled Dell Latitude E6510 Informace o instalaci a funkcích O varováních VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. Čelní pohled 26 25 27 24 31 30 29 28 23 22 21 1 2 3

Více

Øízení spotøeby. Uživatelská příručka

Øízení spotøeby. Uživatelská příručka Øízení spotøeby Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows a Windows Vista jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Microsoft Corporation

Více

Aspire 8530 řady. Stručné pokyny

Aspire 8530 řady. Stručné pokyny Aspire 8530 řady Stručné pokyny Copyright 2009 Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Aspire 8530 řady Stručné pokyny Původní vydání: 01/2009 Společnost neposkytuje žádná ujištění nebo záruky výslovně

Více

Dell Latitude E6420/E6520

Dell Latitude E6420/E6520 Dell Latitude E6420/E6520 Informace o instalaci a funkcích O varováních VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. Latitude E6420 čelní a zadní pohled Obrázek 1.

Více

1000/1500 VA 110/120/230 V

1000/1500 VA 110/120/230 V Uživatelská příručka Česky APC Smart-UPS SC 1000/1500 VA 110/120/230 V stříd. 2U pro montáž do věže/stojanu Zdroj nepřetržitého napájení 990-1851D 03/2007 Úvod Zdroj nepřetržitého napájení APC (Uninterruptible

Více

V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U

V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U Bezpečnostní pokyny V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U VÝSTRAHA 1. Ke snížení rizika úrazu elektrickým proudem neodstraňujte kryt výrobku ani jeho zadní část.

Více

Kabelový adaptér IDE/SATA - USB 2.0. Obj. č.: 98 60 91. Účel použití. Rozsah dodávky

Kabelový adaptér IDE/SATA - USB 2.0. Obj. č.: 98 60 91. Účel použití. Rozsah dodávky Účel použití Výrobek je určen pro provozování 2,5 a 3,5 pevných disků nebo CD/DVD mechanik (IDE nebo SATA) přes USB 2.0 port. Kabelový adaptér IDE/SATA - USB 2.0 Obj. č.: 98 60 91 Vážený zákazníku, děkujeme

Více

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ Prosíme o důkladné přečteni manuálu instrukce obsluhy.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ Prosíme o důkladné přečteni manuálu instrukce obsluhy. Čeština BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ Prosíme o důkladné přečteni manuálu instrukce obsluhy. Nikdy neotvírejte kryt sami! Veškeré opravy by měl provádět pouze vyškolený pracovník firmy Ferguson. Udržujte zařízení

Více

Obsah. O této příručce... 3 Prohlášení o OEEZ... 3 Prohlášení o CE certifikaci... 3 Poznámky k instalaci... 3 Varování... 4

Obsah. O této příručce... 3 Prohlášení o OEEZ... 3 Prohlášení o CE certifikaci... 3 Poznámky k instalaci... 3 Varování... 4 Obsah O této příručce... 3 Prohlášení o OEEZ... 3 Prohlášení o CE certifikaci... 3 Poznámky k instalaci... 3 Varování... 4 1 Úvod... 5 1.1 Přednosti výrobku... 5 1.2 Obsah balení... 5 1.3 Souhrnný popis

Více

Technaxx. Mini DVB-T Stick S6. Uživatelský manuál. Prohlášení o shodě pro externí mini DVB-T tuner S6 naleznete na následující internetové adrese:

Technaxx. Mini DVB-T Stick S6. Uživatelský manuál. Prohlášení o shodě pro externí mini DVB-T tuner S6 naleznete na následující internetové adrese: Technaxx Mini DVB-T Stick S6 Uživatelský manuál Prohlášení o shodě pro externí mini DVB-T tuner S6 naleznete na následující internetové adrese: www.technaxx.de/konformitätserklärung/mini_dvbt_stick_s6

Více

Hudební přehrávač. mivvy record M5 UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Hudební přehrávač. mivvy record M5 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obsah Hudební přehrávač mivvy record M5 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Upozornění Parametry Popis displeje Základní operace Systémové menu Poslech hudby Záznam zvuku Správce souborů Prohlížeč obrázků FM rádio Elektronické

Více

WIFI KAMERA BUGGY NÁVOD K POUŽITÍ APLIKACE

WIFI KAMERA BUGGY NÁVOD K POUŽITÍ APLIKACE WIFI KAMERA BUGGY NÁVOD K POUŽITÍ APLIKACE Děkujeme za váš nákup Wifi Buggy od BEEWI. Přečtěte si prosím následující informace, abyste se naučili využívat všechny funkce vašeho nového výrobku. 1 ÚVOD WiFi

Více

NR280P CLOCKRADIO. Návod k obsluze. Dovoz/Distribuce: www.neoxgroup.cz

NR280P CLOCKRADIO. Návod k obsluze. Dovoz/Distribuce: www.neoxgroup.cz Návod k obsluze cz Dovoz/Distribuce: www.neoxgroup.cz 1. Využi NR280P je určen pro použi jako rádio s budíkem. NR280P je vybaven funkcemi FM rádia, projekčními funkcemi a disponuje vestavěnou lampou. Rovněž

Více

Přehled zařízení MultiBoard CS 1

Přehled zařízení MultiBoard CS 1 Přehled zařízení MultiBoard 1 2 3 4 5 6 7 8 9 CS 1 LA N 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Číslo Specifikace Číslo Specifikace 1 Úsporný/pohotovostní režim 15 Konektor sluchátek 2 Tlačítko

Více

Návod k použití. Český

Návod k použití. Český Návod k použití Český PAMATUJTE 1. Aby bylo možné použít externí USB paměť, musí paměť podporovat standard USB 2.0. Chcete-li zajistit stabilní nahrávání a přehrávání, musíte použít paměti s rychlostí

Více

Meteorologická stanice RMR500/RMR500A

Meteorologická stanice RMR500/RMR500A Meteorologická stanice RMR500/RMR500A Návod k obsluze 1 Obsah Přehled přístroje... 3 Pohled zepředu (Obr. 1)... 3 Displej... 4 Pohled zezadu (Obr. 3)... 5 Vnější senzor - THGN500 (Obr. 4)... 5 Dálkový

Více

Řada PB258 LCD monitor. Uživatelská příručka

Řada PB258 LCD monitor. Uživatelská příručka Řada PB258 LCD monitor Uživatelská příručka Obsah Upozornění... iii Bezpečnostní informace... iv Péče a údržba... v 1.1 Vítejte!... 1-1 1.2 Obsah balení... 1-1 1.3 Sestavení monitoru... 1-2 1.4 Připojení

Více

MLE2 a MLE8. Datalogery událostí

MLE2 a MLE8. Datalogery událostí MLE2 a MLE8 Datalogery událostí Zapisovač počtu pulsů a událostí Návod k obsluze modelů MLE2 MLE8 Doporučujeme vytisknout tento soubor, abyste jej mohli používat, když se budete učit zacházet se zapisovačem.

Více

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006 Napájení Číslo dokumentu: 396855-221 B ezen 2006 V této příručce je popsán způsob napájení počítače. Obsah 1 Umíst ní ovládacích prvk a indikátor napájení 2 Zdroje napájení Připojení adaptéru střídavého

Více

Super Multi DVD Drive

Super Multi DVD Drive Multiformátová DVD vypalovací Super Multi DVD Drive NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽÍVÁNÍM PŘÍSTROJE SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD K POUŽITÍ A USCHOVEJTE JEJ PRO PŘÍPAD POTŘEBY. Czech Poznámky :Laser, použitý

Více

USB gramofon RF100. Obj. č.: 31 12 23. Vlastnosti výrobku. Ovládací prvky

USB gramofon RF100. Obj. č.: 31 12 23. Vlastnosti výrobku. Ovládací prvky USB gramofon RF100 Vlastnosti výrobku Plně automatický gramofon Řemínkový pohon Omezený zdvih raménka přenosky Hliníkový talíř 33 1/3 a 45 otáček za minutu USB rozhraní pro digitalizaci záznamu Vestavěný

Více

Smart-UPS RT Externí bateriová sada Montáž typu věž / police 6U

Smart-UPS RT Externí bateriová sada Montáž typu věž / police 6U Smart-UPS RT Externí bateriová sada Montáž typu věž / police 6U SURT192RMXLBP2 SURT192RMXLBP2J Česky 990-2485B 02/2009 Úvod O tomto zdroji UPS Externí bateriová sada American Power Conversion (APC ) SURT192RMXLBP2

Více

SBW-S1 PRO. External USB Blu-ray Writer With Sound Card. Quick Start Guide. Czech

SBW-S1 PRO. External USB Blu-ray Writer With Sound Card. Quick Start Guide. Czech SBW-S1 PRO External USB Blu-ray Writer With Sound Card Quick Start Guide Czech v 1.0 Published February 2016 Copyright 2016 ASUSTeK Computer INC. All Rights Reserved. Úvod Přehled ASUS SBW-S1 je první

Více

APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení. Návod k obsluze

APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení. Návod k obsluze APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení Návod k obsluze Děkujeme, že jste si vybrali toto špičkové klimatizační zařízení. Před jeho použitím si pečlivě přečtěte tento návod. 24 BEZPEČNOST PŘED POUŽITÍM

Více

Chytré hodinky S9. Uživatelský manuál. Přečtěte si prosím tento manuál pozorně dříve, než začnete hodinky používat

Chytré hodinky S9. Uživatelský manuál. Přečtěte si prosím tento manuál pozorně dříve, než začnete hodinky používat Chytré hodinky S9 Uživatelský manuál Přečtěte si prosím tento manuál pozorně dříve, než začnete hodinky používat Upozornění: Není povoleno rozebírat hodinky či jakkoli zasahovat do jejich konstrukce. Vystavovat

Více

Návod na použití. Panenka Barbie Video Girl

Návod na použití. Panenka Barbie Video Girl Panenka Barbie Video Girl Návod na použití INFORMACE O BEZPEČNOSTI BATERIÍ Za výjimečných podmínek mohou z baterií unikat tekutiny, které mohou způsobit popáleninu chemikálií nebo zničit Váš produkt. Abyste

Více

BS40 NABÍJEČKA AKUMULÁTORŮ Pro olověné akumulátory

BS40 NABÍJEČKA AKUMULÁTORŮ Pro olověné akumulátory BS40 NABÍJEČKA AKUMULÁTORŮ Pro olověné akumulátory Při nabíjení startovacích akumulátorů i akumulátorů s hlubokým cyklem dodržujte pokyny uvedené v návodu k obsluze. NÁVOD OBSAHUJE VELMI DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ

Více

českém Úvod Obsah krabice Specifikace Požadavky na systém SWEEX.COM IP002 Sweex USB Internet Phone

českém Úvod Obsah krabice Specifikace Požadavky na systém SWEEX.COM IP002 Sweex USB Internet Phone IP002 Sweex USB Internet Phone Úvod Především vám mnohokrát děkujeme za zakoupení Sweex USB Internet Phone. Pomocí tohoto snadno zapojitelného telefonu můžete volat přes Internet. Pro dosažení bezchybné

Více

Digitální fotoaparát DC 1500 Uživatelská příručka

Digitální fotoaparát DC 1500 Uživatelská příručka Digitální fotoaparát DC 1500 Uživatelská příručka Autorská práva Copyright (c) 2002 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti BenQ Corporation není dovoleno

Více

Niky S 1-1.5-2-3 kva Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka

Niky S 1-1.5-2-3 kva Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka Niky S 1-1.5-2-3 kva Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka Part. LE05261AC-11/13-01 GF Niky S 1-1.5-2-3 kva CZ CZ 3 2 Niky S 1-1.5-2-3 kva OBSAH 1 Úvod 4 2 Podmínky použití 4 3 Instalace 5 4 Ovládání

Více

Průvodce instalací Smart-UPS On-Line SRT5K/6K typ věž/montáž do rámu 3U/4U

Průvodce instalací Smart-UPS On-Line SRT5K/6K typ věž/montáž do rámu 3U/4U Průvodce instalací Smart-UPS On-Line SRT5K/6K typ věž/montáž do rámu 3U/4U Bezpečnostní výstrahy Dříve než ho budete instalovat, provozovat, servisovat či udržovat podrobně si přečtěte pokyny a seznamte

Více

Dvoupásmový bezdrátový gigabitový router N900

Dvoupásmový bezdrátový gigabitový router N900 Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

GPRS / MMS / SMS DIGITÁLNÍ INFRAČERVENÁ FOTOPAST WCM-3004 / HSM3004 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

GPRS / MMS / SMS DIGITÁLNÍ INFRAČERVENÁ FOTOPAST WCM-3004 / HSM3004 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA GPRS / MMS / SMS DIGITÁLNÍ INFRAČERVENÁ FOTOPAST WCM-3004 / HSM3004 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 1 OBSAH 1. Návod k použití... 2 1.1 Obecný popis... 2 1.2 Rozhraní... 2 1.3 Komponenty a funkce fotopasti... 3 1.4

Více

Uživatelská příručka. 17 LCD monitor Vibrant VL7G9PG

Uživatelská příručka. 17 LCD monitor Vibrant VL7G9PG Uživatelská příručka 17 LCD monitor Vibrant VL7G9PG Obsah Bezpečnostní opatření 3 Popis produktu 4 Obsah balení 4 Vlastnosti 5 Čištění 5 Popis 5 Přední pohled 5 Nastavení funkcí 6 Zapojení 6 Nastavení

Více

českém Úvod Obsah krabice Specifikace Požadavky na systém SWEEX.COM IP001 Sweex USB Internet Phone with Display

českém Úvod Obsah krabice Specifikace Požadavky na systém SWEEX.COM IP001 Sweex USB Internet Phone with Display IP001 Sweex USB Internet Phone with Display Úvod Především vám mnohokrát děkujeme za zakoupení Sweex USB Internet Phone with Display. Pomocí tohoto snadno zapojitelného telefonu můžete volat přes Internet.

Více

C: Kolečko D: Prostor pro baterie E: Vypínač F: Tlačítko pro připojení G: Optické čidlo pohybu

C: Kolečko D: Prostor pro baterie E: Vypínač F: Tlačítko pro připojení G: Optické čidlo pohybu Informace o výrobku Přijímač Myš Klávesnice A: Indikátor B: Tlačítko pro připojení Instalace C: Kolečko D: Prostor pro baterie E: Vypínač F: Tlačítko pro připojení G: Optické čidlo pohybu H: Prostor pro

Více

Uživatelský manuál. (cz) Tablet S7.1

Uživatelský manuál. (cz) Tablet S7.1 (cz) Tablet S7.1 Uživatelský manuál Děkujeme, že jste si zakoupili Tablet PC. Tento manuál Vám představí funkce tohoto zařízení, kterým je potřeba věnovat pozornost. Prosím, přečtěte si tento manuál řádně

Více

WinTV-HVR-930C-HD WinTV-HVR-930C WinTV-HVR-900-HD WinTV-HVR-900

WinTV-HVR-930C-HD WinTV-HVR-930C WinTV-HVR-900-HD WinTV-HVR-900 WinTV-HVR-930C-HD WinTV-HVR-930C WinTV-HVR-900-HD WinTV-HVR-900 Stručný průvodce instalací Hauppauge Computer Works, Ltd Bank Chambers 6-10 Borough High Street London SE1 9QQ tel: (+44) 0207 378 1997 fax:

Více

Uživatelský manuál. PIR čidlo s kamerou. OXE PirCam

Uživatelský manuál. PIR čidlo s kamerou. OXE PirCam Uživatelský manuál PIR čidlo s kamerou OXE PirCam Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Vítejte! Děkujeme, že jste si vybrali OXE PirCam.

Více

Uživatelská příručka. A.D.J. Supply Europe B.V. Junostraat 2 6468 EW Kerkrade Nizozemsko www.americandj.eu 5/13

Uživatelská příručka. A.D.J. Supply Europe B.V. Junostraat 2 6468 EW Kerkrade Nizozemsko www.americandj.eu 5/13 Uživatelská příručka A.D.J. Supply Europe B.V. Junostraat 2 6468 EW Kerkrade Nizozemsko www.americandj.eu 5/13 2013 ADJ Products, LLC všechna práva vyhrazena. Informace, specifikace, nákresy, obrázky a

Více

Zde začněte. Důležité upozornění! Používáte již přístroj typu Palm OS? Podle tohoto návodu:

Zde začněte. Důležité upozornění! Používáte již přístroj typu Palm OS? Podle tohoto návodu: Nejdříve čtěte Zde začněte Podle tohoto návodu: Nabijte a nastavte svůj přístroj. Nainstalujte software Palm Desktop a další aplikace. Synchronizujte svůj přístroj s Vaším počítačem. Důležité upozornění!

Více

Inspekční bezdrátový videosystém KC362 KC362

Inspekční bezdrátový videosystém KC362 KC362 Inspekční bezdrátový videosystém KC362 KC362 Popis Kontrolní USB videokamera KC-362 pro rádiový přenos je navržena jako uživatelsky jednoduchý a ekonomický způsob pro řešení skrytých závad a zvýšení produktivity.

Více

Pohotovostní režim: vstup do Fotoaparátu (lze změnit). V menu: pohyb nahoru. 4b Navigační tlačítko doprava

Pohotovostní režim: vstup do Fotoaparátu (lze změnit). V menu: pohyb nahoru. 4b Navigační tlačítko doprava myphone 3300 Návod Pozice Popis Funkce 1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Svítilna Lze zapnout/vypnout dlouhým stiskem tlačítka svítilny (11). 4a Navigační tlačítko

Více

DVRS02WIFI. Full HD sportovní kamera, WI-FI. Uživatelská příručka

DVRS02WIFI. Full HD sportovní kamera, WI-FI. Uživatelská příručka DVRS02WIFI Full HD sportovní kamera, WI-FI Uživatelská příručka Děkujeme Vám za zakoupení tohoto zařízení. Než začnete produkt používat, přečtěte si prosím pečlivě tento návod k maximalizaci jeho výkonu

Více