FRÉZOVÁNÍ KOVOVÝCH MATERIÁLŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FRÉZOVÁNÍ KOVOVÝCH MATERIÁLŮ"

Transkript

1 FRÉZOVÁNÍ KOVOVÝCH MATERIÁLŮ Ing. Miroslav Soukup H-Frézování kovových materiálů

2 1. ÚVODNÍ SLOVO Dostáváte do ruky pracovní sešit, který Vás seznámí s možností dalšího vzdělávání formou, která bude přijatelná pro úspěšné získání či zvýšení kvalifikace pro Vaše zvýšení konkurenceschopnosti na trhu práce. Tým autorů Integrované střední školy technické a ekonomické Sokolov připravil přehledného průvodce možnostmi i studiem, které je zakončeno certifikovanou zkouškou a získáním osvědčení dle zákona 179/2006 Sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Záměrem práce Integrované střední školy technické a ekonomické Sokolov, jako kvalitního poskytovatele vzdělávacích služeb regionu Karlovarského kraje, je rozšíření a inovace vzdělávací nabídky dalšího vzdělávání (DV) v návaznosti na potřeby zaměstnavatelů (zejména malých a středních podniků) v Karlovarském kraji (KK). Záměr řeší v první vlně potřeby účastníků DV - zaměstnanců podniků v KK prostřednictvím tvorby 9 kurzů Dílčích kvalifikací (v návaznosti na NSK), a to v podobě komplexního vzdělávacího obsahu (prezenční vzdělávání s podporou tištěných materiálů, elearningové vzdělávání, mobilní aplikace) s dopomocí webového vzdělávacího portálu. Kurzy jsou orientovány na obory stavební, strojní a elektrotechnické. Zásadním záměrem je rozšíření vzdělávací nabídky pro vzdělávání lektorů dalšího vzdělávání v oblasti specifik vzdělávání dospělých a využití nových forem vzdělávání (IT technologie). Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov je školou státní, která oslavila 55 let své existence. Škola poskytuje vzdělávání v oborech elektrotechnických, strojírenských, stavebních, veřejnosprávních a ekonomických. Škola dlouhodobě produkuje kvalitní absolventy, kteří nachází u regionálních zaměstnavatelů otevřené dveře. ISŠTE Sokolov prošla rozsáhlou rekonstrukcí za Kč, která ze školy udělala nejmodernější střední školu Karlovarského kraje s významným architektonickým akcentem, který hlavní budově vtiskl významný český architekt doc. ing. arch. Roman Koucký. Škola od roku 2006, po optimalizaci školství v Karlovarském kraji, nabízí ISŠTE Sokolov i obory stavební, pro které je výborně vybavena materiálně i personálně. Programy dalšího vzdělávání jsou pro Integrovanou střední školu technickou a ekonomickou Sokolov příležitostí pro posílení vzdělanosti v regionu. 1

3 2. OBSAH 1. Úvodní slovo Obsah Představení autora Regionální zaměstnavatelé v oboru Frézování kovových materiálů Profil absolventa Průvodce studiem Studijní opory Učební text pro samostudium Zkoušky dle hodnotících standardů Studijní zóna Rozpočet Materiál

4 3. PŘEDSTAVENÍ AUTORA Ing. Miroslav Soukup je absolventem VŠSE fakulty strojní v Plzni, kde v roce 1989 absolvoval. V tomtéž roce nastoupil do firmy Amati Kraslice, kde působil v různých technických funkcích. Od roku 2004 je zaměstnán v Integrované střední škole technické a ekonomické Sokolov, zpočátku jako vedoucí mistr odborného výcviku a poté jako učitel odborných technických předmětů. V roce 2008 absolvoval studium - Pedagogické minimum. 3

5 4. REGIONÁLNÍ ZAMĚSTNAVATELÉ V OBORU Název firmy Adresa Telefon URL adresa Amati-Denak, s.r.o. Dukelská 44, kraslice Astos Aš a.s. Selbská 746/18, Aš BMP-Obrábění kovů s.r.o. Krátká 879, Chodov Důlní strojírenská společnost, s.r.o. Luční227, Královské poříčí NADE, s.r.o. Hlavní 560, Krásno Plastmetalchem, s.r.o. Tovární 2093, Sokolov plastmetalchem.cz www. plastmetalchem.cz Rotas strojírny, s.r.o. Nejdecká 183, Rotava Strojírny Cheb, a.s. Svatavské strojírny, s.r.o. Witte Nejdek, s.r.o. Podhradská 446/5,Cheb PS 356, Svatava Rooseveltova 1299, Nejdek

6 5. FRÉZOVÁNÍ KOVOVÝCH MATERIÁLŮ Toto je dílčí kvalifikace oboru Obráběč kovů a zahrnuje tyto odborné způsobilosti: dodržování bezpečnosti práce, správné používání pracovních pomůcek, orientace v normách a v technických podkladech pro provádění obráběcích operací, volba postupu práce a technologických podmínek frézování, hoblování, protahování a obrážení, potřebných nástrojů, pomůcek a materiálů, měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu, upínání nástrojů, polotovarů a obrobků a ustavování jejich polohy na různých druzích frézek, hoblovek, obrážeček a protahovaček, obsluha frézek, hoblovek, obrážeček a protahovaček, ošetřování a údržba frézek, hoblovek, obrážeček a protahovaček, určování výchozích technologických základen polotovarů před jejich obráběním. 6. PROFIL ABSOLVENTA Absolvent získá dílčí kvalifikaci učebního oboru Obráběč kovů. Úplnou profesní kvalifikaci Obráběč kovů lze získat absolvováním zbývajících dílčích kvalifikací: Soustružení kovových materiálů. Broušení kovových materiálů. Vrtání kovových materiálů. Obsluha CNC obráběcích strojů. Absolvent získá tyto odborné kompetence: 5 čte výkresovou dokumentaci, využívá číselné a slovní údaje uvedené na výkrese, vyhledává údaje v normách, provádí pomocné výpočty, pořizuje náčrtky zhotovovaných dílů, využívá základní vědomosti a dovednosti ze základů zpracování kovů, rozlišuje obráběné materiály podle norem a obrobitelnosti, určuje vhodný typ a druh stroje pro výrobu,

7 provádí celkové seřízení, obsluhu a běžnou údržbu stroje, správně upíná obrobky s ohledem na tvar a velikost, volí správné nástroje, upínací prostředky, měřidla a měřící pomůcky podle postupu výroby, nastavuje řezné podmínky, obrábí technologicky nesložité výrobky na základních druzích konvenčních obráběcích strojů nebo CNC strojích včetně provádění korekce programů, kontroluje rozměry, tvar, jakost povrchu obráběných a zhotovených součástí, dodržuje bezpečnost práce a používá správné pracovní pomůcky. Pracovní náplň: úkolem frézaře je obrábění převážně rovinných ploch s použitím těchto pracovních činností čtení a používání technických výkresů a dalších podkladů, určování podmínek obrábění (volba otáček, posuvů a hloubek třísky), určování nástrojů, upínání obrobků a nástrojů, seřizování obráběcích strojů, frézování plochých a skříňových součástí, frézování různých specialit jako vačky, ozubení, drážky, osazení apod., hoblování ploch, osazení, drážek a vybrání, obrážení ploch, drážek, úkosů a ozubení - protahování nebo protlačování drážek a profilových děr, ošetřování a údržba obráběcích strojů a nástrojů. Tuto dílčí kvalifikaci lze uplatnit v obráběcích dílnách a provozech strojírenských podniků, ale i v drobnějších výrobních, či servisních firmách. 7. PRŮVODCE STUDIEM 7.1. Jenom zkoušky Postup zájemce o jednotlivé zkoušky Zájemce projeví zájem podáním přihlášky ke zkoušce, která je volnou přílohou sešitu. Poskytovatel zkoušky (ISŠTE Sokolov) určí frekventantovi v daném termínu mentora, který provede zájemce zkouškou. Předá informace o podmínkách a zkoušce, seznámí zájemce o zkoušku se členy zkušební komise, určí rozsah sledované a hodnocené látky v rozsahu NSK (www.narodni-kvalifikace.cz). Zkouška je komisionální a dle pravidel daných standardem. Pokud frekventant nezvládne byť jen jednu část předepsanou hodnotícím standardem Frézování kovových materiálů (kód: H), nesplnil základní podmínku pro získání Osvědčení. 6

8 Ve zkoušce musí frekventant splnit tato kritéria a způsoby hodnocení: Dodržování bezpečnosti práce, správné používání pracovních pomůcek a) Popsat základní ustanovení bezpečnosti práce při obrábění. Písemné ověření. b) Předvést a popsat použití osobních ochranných pracovních pomůcek, používaných při obrábění kovových materiálů. Praktické předvedení. c) Popsat bezpečnost práce při obrábění kovových materiálů. Písemné ověření. Orientace v normách a v technických podkladech pro provádění obráběcích operací a) Orientovat se v normách a v technické dokumentaci, včetně výkresové dokumentace (normalizované součásti, lícování součástí, materiály, sestavy, výrobní výkresy). Praktické předvedení s vyhledáním ve strojnických tabulkách, normách. b) Vyhotovit jednoduchou skicu při dodržení zásad promítání dle ISO-E, případně ISO-A (Zvolit vhodný systém kótování a skicu zakótovat). Praktické předvedení. c) Popsat popisové pole v závislosti na volbě polotovaru a potřebného tepelného, či chemickotepelného zpracování součásti, dodržet sled operací. Praktické předvedení. Volba postupu práce a technologických podmínek frézování, hoblování, protahování a obrážení, potřebných nástrojů, pomůcek a materiálů a) Sestavit optimální sled pro provedení příslušné operace frézování, hoblování, protahování a obrážení na nerotační součást typu skříň. b) Zvolit správný typ nástroje z hlediska příslušné operace s vhodným řezným materiálem. c) Zvolit správné řezné podmínky a potřebné přípravky. d) Zvolit pomůcky a pomocné hmoty. Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu. a) Určit vhodné měřící metody a vhodné měřící a kontrolní prostředky podle výkresu obrobku. b) Změřit správnost délkových rozměrů a rozměrů geometrického tvaru pomocí posuvného měřítka, mikrometru, mezních kalibrů včetně kontroly jakosti povrchu. c) Vyhodnotit na výrobcích dodržení úchylek tvaru a vzájemné polohy. 7 Upínání nástrojů, polotovarů a obrobků a ustavování jejich polohy na různých druzích frézek, hoblovek, obrážeček a protahovaček a) Upnout polotovary, ustavit zvolené nástroje ve stroji.

9 b) Zvolit vhodný upínač obrobků či polotovarů. c) Upnout polotovar (svařence) pomocí upínek nebo dílenského přípravku. Obsluha frézek, hoblovek, obrážeček a protahovaček a) Frézovat pomocí dělicího přístroje, přímé, nepřímé dělení. b) Vrtat a vyvrtat otvory na frézkách s polohovou tolerancí + 0,1. c) Zhotovit obrobek s rovinnými, pravoúhlými, šikmými a tvarovými plochami (IT 8, Ra 1,6). Ošetřování a údržba frézek, hoblovek, obrážeček a protahovaček a) Ošetřit stroje podle technologických a bezpečnostních norem. b) Provést údržbu stroje pomocí jednoduchých oprav a seřizování. c) Připravit stroje podle technologických a bezpečnostních norem (kontrola olejoznaků, mazací plán, kontrola klínových řemenů). d) Provést kontrolu a prohlídku stroje, upozornit na vzniklé závady. Určování výchozích technologických základen polotovarů před jejich obráběním a) Určit podle výkresu plochu vhodnou jako technologickou základnu pro daný obrobek. b) Stanovit způsob upnutí polotovaru. Je třeba splnit úplně všechna kritéria Kurzy a zkoušky Pokud se zájemce rozhodne pro přípravu ke zkoušce dle Hodnotícího standardu, podá přihlášku k tzv. Kurzu, který zájemce připraví na zkoušku dle Hodnotícího standardu. Stanovený rozsah kurzu je v případě kódu H Frézování kovových materiálů, 120 hodin, které probíhají v termínech před samotnou certifikovanou zkouškou dle Hodnotícího standardu před komisí. Výuku v kurzu lze provádět pouze kvalifikovanými učiteli odborných předmětů a odborného výcviku, popř. může část Kurzu proběhnout na smluvních pracovištích partnera. Po absolvování kurzu podá frekventant, zájemce o komisionální zkoušku k získání Osvědčení, přihlášku ke zkoušce dle Hodnotícího standardu. Zkouška pak proběhne podle pravidla vymezeného Hodnotícím standardem. 8

10 8. STUDIJNÍ OPORY 8.1 Literatura J. ŘASA, V. GABRIEL. STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE 3: Metody, stroje a nástroje pro obrábění. Praha: Scientia, spol. s r.o., ISBN DR. OTAKAR BOTHE. Strojírenská technologie IV. Praha: Sobotáles, ISBN JAROSLAV KLETEČKA, PAVEL FOŘT. Technické Kreslení. Brno: Computer Press a.s., ISBN Normy ING. JAN LEINVEBER, ING. PAVEL VÁVRA. STROJNICKÉ TABULKY. Úvaly: ALBRA, ISBN ČSN EN ISO Obráběcí stroje Bezpečnost Soustruhy. Hradec králové: Technor,

11 9. UČEBNÍ TEXT PRO SAMOSTUDIUM 9.1. Dodržování bezpečnosti práce, správné používání pracovních pomůcek Základní ustanovení bezpečnosti práce při obrábění Základní povinnosti pracovníků jsou určené zákoníkem práce. Pracovníci jsou povinni: Dodržovat předpisy a pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, s nimiž byli seznámeni. Zároveň dodržovat stanovené pracovní postupy. Používat při práci ochranných zařízení a osobních ochranných pracovních prostředků. Účastnit se školení v zájmu zvýšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, podrobit se stanoveným zkouškám a lékařským prohlídkám. Oznámit nedostatky a závady, které by mohly ohrozit bezpečnost nebo zdraví při práci. Oprávnění k obsluze stroje: Práci na strojích mohou vykonávat pouze pracovníci k tomu určeni, zdravotně způsobilí, starší 18 let. Pracovník musí absolvovat všechny povinné školení, lékařské prohlídky a seznámení s návodem na obsluhu stroje, vše musí být prokazatelně evidované. Ustrojení pracovníka. Pracovní oděv musí být nepoškozený, nesmí mít volně vlající části. Manžety nohavic a rukávů musí přiléhat. Blůza musí být zastrčena. Nesmí se používat pracovní zástěra, či plášť (pokud není udělena výjimka např. z důvodu znečištění). V případě prací hrozící zachycením vlasů je povinná pokrývka hlavy. Nebezpečí zachycení představují prstýnky, řetízky, náramkové hodinky, kravaty, apod. musí být sejmuty. Musí být používaná vhodná pracovní obuv. Ochrana před odletujícími třískami. Pokud na stroji není ochranný štít, je povinnost používat ochranné brýle, či štít. Odstraňování třísek. K odstraňování třísek nepoužíváme rukou, nebo ofukování ústy, ale předepsané pracovní pomůcky háčky, smetáky, štětce apod. 10

12 Čištění strojů tlakovým vzduchem je zakázané, vzduch lze použít pouze k očišťování obrobků apod. pistolí s vzduchovou clonou. Další zásady bezpečné obsluhy obráběcích strojů: Před započetím práce je nutné: Prohlédnout a zkontrolovat stroj, případné závady nahlásit. Zkontrolovat, doplnit stav oleje a mazadel. Zvolit správné nástroje a zkontrolovat stav otupení. Při práci: Dodržovat pokyny z návodu stroje. Za chodu stroje se neměří, nečistí a nemaže. Do upínacího zařízení upínat pouze obrobky k tomu určené. Používat nepoškozené upínací nářadí. Pracovní rukavice lze používat pouze v klidu stroje (upínání). Po skončení práce: Uklidit pracoviště, odstranit třísky a zbytky řezné kapaliny. Čisticí prostředky ukládat do nádob k tomu určených. V případě poruchy, musí být stroj označen na spouštěcím zařízení Nezapínat oprava stroje Bezpečnost práce při práci na frézkách. Pravidla bezpečné práce: Upínání obrobku, seřizování stroje, mazání, čištění provádět za klidu stroje. Při výměně obrobku odjet stolem do bezpečné vzdálenosti. Správné pracovní ustrojení oděv správně zapnut. Před zahájením frézování odstranit ze stolu všechny volné předměty klíče, měřidla, upínky apod. Všechny rotující části v dosahu pracovníka by měli být zakryty. K zamezení se používají průhledné ochranné kryty. Při výměně nástrojů lze používat ochranné rukavice. 9.2 Orientace v normách a v technických podkladech pro provádění obráběcích operací Orientace v normách a v technické dokumentaci (viz odkaz). 11

13 Technická normalizace umožňuje Usnadňují sériovou a hromadnou výrobu. Zrychluje práci konstruktérů. Zlevňuje výrobu a tím cenu výrobku. Vzájemnou vyměnitelnost normalizovaných součástí. Mezinárodní kooperaci. Druhy norem Státní normy (ČSN) - platí na území České republiky Celoevropské normy (EN) platí ve státech EU Mezinárodní normy (ISO) celosvětová platnost Druhy technických výkresů Technický výkres je základním dokumentem pro návrh a výrobu nového výrobku. Dle způsobu vytvoření známe: náčrt originál kopie Dle určení: Výrobní výkres obsahuje všechny údaje pro výrobu. Výkres sestavy využívá se pro montáž výrobku. Formáty výkresů skládání výkresů, měřítka. Druhy čar na technických výkresech Známe čáry tenké, tlusté a velmi tlusté, pro něž platí: tenká čára : tlustá čára : velmi tlustá čára = 1 : 2 : 4 příklad: 0,25mm : 0.5mm : 1,0mmě; Příklad použití čar: 12

14 Technické zobrazování Známe dva základní typy technického zobrazování: Plošné zobrazování 2D na výkres promítáme pohled na součást v určitém směru Prostorové 3D Z hlediska dokumentace vhodné pro strojní obrábění, používáme pravoúhlé promítání. Známe dva způsoby pravoúhlého promítání: Používáme pravoúhlé promítání ISO-E 13

15 Pravidla pro zobrazování na výkresech (viz odkaz) Pohledy, které nejsou sdružené: 14

16 Řez a průřez V řezu zobrazujeme ty části tělesa, které leží v rovině řezu a za ní. V průřezu zobrazujeme pouze části tělesa ležící pouze v rovině řezu. Druhy řezů (viz odkaz) Kótování Je důležité pro čtení výkresů, určení rozměrů součásti a její výrobu. Základní pojmy a pravidla kótování (viz odkaz) - (viz odkaz 2) Pravidla kótování geometrických a konstrukčních prvků součástí (viz odkaz 3) Lícování - (viz odkaz 4) Přesnost, životnost a správná funkce strojů a mechanismů vyžaduje, aby jednotlivé součásti strojů byly vyrobeny s předem danou přesností. Také požadavek na snadnou vyměnitelnost poškozených, či opotřebovaných součástí si vynutily zavedení systému vzájemných uložení součástí. 15

17 Přesnost výroby jednotlivých součástí závisí na určení stroje. Menší požadavky na přesnost bude u těžkých zemědělských strojů, důlních a zemních mechanismů větší požadavky budou u výrobků přesné mechaniky, leteckého a automobilového průmyslu. Předepsaná přesnost se požaduje především u tzv. funkčních ploch to jsou plochy, které se stýkají s plochami jiných součástí a jejichž tvar a velikost souvisí s rozměry druhé součásti. Netolerované rozměry (volné rozměry), kterých je u strojních součástí většina (80 až 90%) se musí vyrobit s určitou přesností. Dovolené odchylky neobrobených ploch výkovků, odlitků, válcovaných a tažených polotovarů, jsou stanoveny zvláštní normou. Jednotná soustava tolerancí Skutečný (naměřený) rozměr leží mezi horním mezním rozměrem HMR, hmr D max (d max ) a dolním mezním rozměrem DMR, dmr D min (d min ). Skutečný rozměr může mít u díry maximální horní úchylku ES (u hřídele es) a maximální dolní úchylku EI (u hřídele ei) od jmenovitého (teoretického) rozměru JR. Jmenovitý rozměr JR je předepsán na výkresu. Mezní úchylky mohou být kladné, záporné, či nulové. Poloha tolerančního pole IT je určena základní úchylkou je to úchylka bližší k nulové čáře. 16

18 Druhy vzájemného uložení a) Uložení s vůlí (hybné) -Uložení zaručující smontovaným součástem pohyb. Sem patří i uložení, kde dolní mezní rozměr dutiny totožný s horním mezním rozměrem hřídele. b) Uložení přechodné - Může se vyskytnout vůle i přesah. Toleranční pole hřídele a díry se překrývají. c) Uložení s přesahem -Hřídel je vždy větší než díra. Spojení vznikne nalisováním za tepla, či za studena a je zaručen vždy minimální přesah p min. V jednotné soustavě tolerancí a uložení má 19 stupňů přesnosti (01, 0, 1 až 17). Na stupni přesnosti závisí velikost základní tolerance IT. 17

19 Velikost tolerance je závislá na: Na stupni přesnosti lícování. Na jmenovitém rozměru součásti. Poloha tolerančních polí vzhledem k nulové čáře je popisována písmeny latinské abecedy (28 tol. polí - i, l, o, q, w se nepoužívají) malá písmena se používají pro hřídele, velká pro díry. Velikost tolerance, tj. výška tolerančního pole, není závislá na poloze tolerančního pole a u stejného rozměru a při téže stupni přesnosti je pro všechny hřídele a díry stejná. Soustava uložení. Ačkoliv lze obecně spojovat součásti s libovolnými tolerančními poli, doporučují se z konstrukčních, technologických a ekonomických důvodů pouze dva způsoby sdružování děr a hřídelí a to v soustavě jednotné díry a soustavě jednotného hřídele. V praxi se z ekonomického hlediska používá více soustava jednotné díry, protože přesné zhotovení přesné hřídele je výrobně snazší než výroba otvorů. Lícovací soustava jednotné díry Požadovaných vůlí a přesahů v uložení se dosahuje kombinací různých tolerančních polí hřídele s tolerančním polem díry "H". V této soustavě tolerancí a uložení je vždy dolní úchylka díry rovna nule. Horní úchylka je rovna toleranci. Uložení s vůlí, přechodné, s přesahem. Příklad uložení a grafické znázornění pr. 20 H7/p6. 18

20 Úchylky 20 H7 = a 20p6 = - uložení s přesahem Lícovací soustava jednotného hřídele Požadovaných vůlí a přesahů v uložení se dosahuje kombinací různých tolerančních polí díry s tolerančním polem hřídele "h". V této soustavě tolerancí a uložení je vždy horní úchylka hřídele rovna nule, dolní úchylka je rovna toleranci. Uložení s vůlí, přechodné, s přesahem. Příklad uložení pr. 10 G7 / h6. Úchylky 10 G7 = a 10 h6 = uložení s vůlí Tolerování rozměru. Každá součást má určitou funkci, aby tuto funkci mohla plnit, musí být vyrobena s určitou přesností. Podle předepsané přesnosti potom volíme technologii obrábění, která je tuto přesnost schopna dodržet. Přesnost rozměru určíme tolerancí rozměru, čili určením mezí, v kterých se daný rozměr může pohybovat. Tolerování (viz odkaz). Struktura povrchu drsnost povrchu. Funkce součásti vyžaduje nejen přesnost rozměru, ale také její kvalitu povrchu (drsnost povrchu). Hodnocení struktury povrchu (viz odkaz). 19

21 Strojní součásti, konstrukční prvky a spoje (viz odkaz). Šrouby a šroubové spoje. Kolíky, čepy pojistné kroužky. Pera a klíny. 20

22 Hřídele. Ložiska. 21

23 Ozubená kola. Svarové spoje. 22

24 9.2.2 Konstrukční dokumentace Výkres součásti Obsahuje: Okótovanou součást. Drsnost povrchu. Tolerance rozměrů a geometrické tolerance. Technické požadavky (povrchové úpravy, tvrdost, zkoušky, ) Popisové pole, včetně všech údajů. 23

25 Výkres sestavy Osahuje: Výkres dané sestavy. Kóty hlavních a funkčních rozměrů. Odkazy na jednotlivé pozice. Údaje o svarech, pájených, lepených spojích. Popisové pole, bez údajů o materiálu. Kusovník umístěný na výkrese nebo odděleně na samostatném listu. 24

26 Popisové pole Je umístěné v pravém spodním rohu kreslící plochy. Obsahuje: Identifikační část, která má tyto údaje: Číslo výkresu. Název výkresu. Název firmy. Další části: Značka použitého promítání (ISO-E). Hlavní měřítko. Materiál konečný s doplňkovou číslicí, pokud je materiál upravován, uvedou se úpravy nad popisovým polem. Polotovar, jeho druh a rozměr. Hmotnost jednoho kusu. Přesnost např. m. Kdo kreslil, kontroloval a schválil. Číslo nadřazené sestavy. Kusovník. Změny s popisem změny a kdo ji provedl. Kusovník Je umístěný na výkrese vyplňuje se zdola nahoru. Je umístěn na zvláštním listě vyplňuje se shora dolu. Obsahuje seznam položek (jednotlivé pozice na výkrese). Každá položka obsahuje: Číslo položky (pozice) Název a označení položky. 25

27 Číslo výkresu u nenormalizovaných součástí nebo označení normalizované součásti. Polotovar a materiál u vyráběných součástí. Množství pro jeden výrobek. Hmotnost jednoho kusu dané položky Volba postupu práce a technologických podmínek frézování, hoblování, protahování a obrážení, potřebných nástrojů, pomůcek a materiálů Sestavit optimální sled pro provedení příslušné operace frézování na nerotační součást. Ploché součásti Počet operací nerotační součásti bývá větší, protože závisí nejen ne počtu způsobů obrábění, ale i na počtu upnutí k zajištění přístupu nástrojů k obráběným plochám. Naproti tomu lze některé operace sloučit frézování, vrtání, správnou volbou stroje. Mezi ploché součásti patří součásti rovinné z válcovaného materiálu, u odlitků, výkovků příložky, kameny, lišty, saně obráběcích strojů. Uplatňujeme většinou frézování, hoblování, vrtání, broušení. 1. Úprava polotovaru (dělení válcovaného materiálu a orýsování hlavně u odlitků a výkovků). 2. Hrubování vnějších prvků frézování, hoblování. 3. Hrubování děr vrtání, vyvrtávání. 4. Tepelné zpracování (žíhání k odstranění pnutí, normalizační žíhání). 5. Obrábění na čisto frézování, hoblování. 6. Vrtání a vyvrtávání na čisto. 7. Jemné a dokončovací obrábění vnějších prvků hoblování, broušení, popř. zaškrabávání. 8. Dokončování děr na vysokou přesnost, či nízkou drsnost honování, lapování. 9. Povrchová úprava. Operace 2, 3, 5, 6, 7 a 8 člení se do několika upnutí. Mezi 5 až 8 se vkládají zámečnické operace. 26

28 Páky Tvarově členité většinou z odlitků a výkovků většinou se upínají do speciálních upínačů. Většinou frézujeme, vrtáme a vyvrtáváme, někdy se náboje obrábějí soustružením (pokud lze upnout přímo do univerzálního sklíčidla). 1. Proměření, či orýsování. 2. Hrubování z jedné strany frézování. 3. Hrubování z druhé strany. 4. Obrábění na čisto z jedné strany. 5. Obrábění z druhé strany. 6. Hrubování, na čisto, jemné děr. 7. Obrábění na čisto vnitřních drážek obrážení, protahování. 8. Povrchové úpravy. U malých přídavků lze spojit 2 a 4, 3 a 5, mezi jednotlivé operace se vkládají zámečnické operace. Skříňovité součásti Nejnáročnější skupina součástí poměrně rozměrné, s vysokými nároky na přesnost rozměru i polohy prvků převodové skříně, vřeteníky, suportové skříně. Součásti někdy málo tuhé přihlédnout při upínání a volbě hloubky třísky. Možnost deformací po odběru větších přídavků žíhání k odstranění pnutí, odepnutí a nové upnutí. 1. Proměření a orýsování polotovaru. 2. Úprava polotovaru obrobení pomocných ustavovacích ploch. 3. Hrubování výchozích ploch frézování, hoblování. 4. Hrubování dalších ploch frézování, hoblování. 5. Hrubování děr. 6. Tepelné zpracování žíhání k odstranění pnutí, normalizační žíhání. 7. Obrábění na čisto, jemné obrábění základních vnějších ploch. 8. Obrábění na čisto, jemné obrábění děr vrtáním, vyvrtáváním, vystružováním. 9. Jemné obrábění vnějších prvků broušením. 10. Jemné obrábění děr o vysoké přesnosti, či nízké drsnosti vyvrtávání, vystružování. 11. Dokončovací obrábění - zaškrabávání. 12. Dokončovací obrábění děr honování, lapování. 13. Povrchové úpravy. Mezi 7 až 12 zámečnické operace. Operace 4, 5, 7, 8 dvě a více operace při jiném upnutí. 27

29 Zvolit správný typ nástroje z hlediska příslušné operace s vhodným řezným materiálem. Frézování rovinných ploch lze rozdělit na frézování válcovými (osa nástroje rovnoběžná s obráběnou plochou) a čelními (osa je kolmá) frézami. Frézování válcovými frézami Lze frézovat sousledným nebo nesousledným způsobem. Nesousledné frézování. Fréza se otáčí proti smyslu posuvu. Průřez třísky se postupně zvětšuje od nuly do maximální tloušťky. Nevýhoda břit na začátku klouže po obrobené ploše odírá se, zahřívá a otupuje. - řezná síla směřuje nahoru nepříznivě ovlivňuje upnutí obrobku. Obrábění odlitků, výkovků obrobky s nečistým a tvrdým povrchem. 28

30 Sousledné frézování. fréza se točí ve smyslu posuvu. břity řežou od maximální tloušťky třísky a končí na obrobené ploše. plochy jsou hladší než u nesousledného. řezná síla přitlačuje obrobek na opěrnou plochu. lepší výkonnost až o 40% při stejné trvanlivosti. nevýhoda - silné rázy při záběru každého břitu (odstranit - frézy se šikmými zuby) - v posunovém ústrojí rázy fréza má snahu vtáhnout obrobek pod sebe - na frézách tuhé konstrukce. obrábění houževnatých a měkkých materiálů. Frézování čelními frézami Výsledná dráha frézy také cykloida. Obrobek obráběn nejen břity na obvodě, ale i na čele nástroje. Tloušťka třísky se mění v záběru více zubů najednou lze volit vyšší posuv. Frézy Vícebřitý nástroj, jehož břity jsou rozloženy na povrchu válcové, kuželové, či jiné rotační plochy, její osa se shoduje s osou otáčení. Rozdělení fréz. Podle tvaru ploch s břity: válcové, čelní, čelní válcové, kotoučové, kuželové, tvarové (úhlové, drážkovací, zaoblovací, na ozubení, na závity). 29

31 Podle průběhu břitů S přímými břity, šroubovitými, střídavými (viz d.). 30

32 Podle způsobu výroby zubů Frézované, podsoustružené, odlévané. Podle způsobu upnutí Nástrčné, s válcovou stopkou, s kuželovou stopkou Podle vykonávaných prací Hrubovací, hladicí, drážkovací, zaoblovací, na ozubení, 31

33 Podle smyslu otáčení při pohledu od vřeteníku Pravořezné, levořezné Geometrie břitu Pro volbu geometrie břitu frézy platí stejná pravidla jako pro soustružnické nože. Úhel sklonu šroubovice ostří λ ovlivňuje směr odchodu třísky, zlepšuje pevnost břitové hrany, zajišťuje plynulý záběr, zmenšuje chvění nástroje a zlepšuje jakost obrobené plochy. Větší úhel λ zvětšuje množství zubů, které jsou současně v záběru, což umožňuje snížení počtu zubů frézy, zesílení zubů a zvětšení zubové mezery. Válcové frézy Frézování rovinných ploch. Pro lepší dělení třísek a menší řezný odpor přerušení břitů dělícími drážkami při větších úběrech hrubování vyšší výkon. 32

34 Kotoučové frézy a pily Většinou obrábění drážek. Břity na povrchu i na obou čelech. Zuby na obvodě obvykle střídavě v pravé a levé šroubovici. Větší průměry vsazené destičky z rychlořezné oceli, či SK. Pilové kotouče prořezávání úzkých drážek, či dělení materiálu. Úhlové frézy Frézování úhlových profilů. Jednostranné frézování zubových mezer fréz, výstružníků. Oboustranné souměrné zkosení hran pro svary, vruby, Oboustranné nesouměrné obrábění zubových mezer ve šroubovici u fréz. 33

35 Tvarové frézy Zachovávají stálý tvar a úhel hřbetu i po vícenásobném ostření dosáhneme toho podsoustružením, či podbroušením. 34

36 Frézovací hlavy Obrábění rovinných ploch. Dříve vsazené zuby tvaru soustružnických nožů s pájenými destičkami z RO, či SK. Dnes hlavy s vyměnitelnými destičkami z SK. Výhody snadná záměna karbidu - snadná výměna - delší trvanlivost břitu. Geometrie hlav negativní velké zatížení břitu, těžce obrobitelné materiály, - pozitivní stroje s nižším příkonem a malou tuhostí. 35

37 Zvolit správné řezné podmínky a potřebné přípravky. Řezné podmínky Řezná rychlost měří se na vnějším průměru frézy. v = π D n - volíme dle obrobitelnosti materiálu, materiálu nástroje, způsobu práce (hrubování,.), způsobu upnutí, řezné kapaliny. Posuv posuv na zub s z (mm) - posuv na otáčku s (mm) - posuv za minutu s min (mm) Při volbě řezných podmínek volíme posuv na zub s z (na čisto 0,03-0,1 a hrubování 0,2-0,4). Při nastavování posuvové rychlosti stolu vycházíme z posuvu s min. Rychlost posuvu ovlivňuje obrobitelnost, druh frézy, požadovaná drsnost. Hloubka frézování Obvykle 2 10 mm, u odlitků a výkovků až 30 mm, na čisto cca 1 mm. Je omezena nástrojem, tuhostí stroj-obrobek-nástroj, vznik chvění. Dosahovaná přesnost Hrubování IT 10 IT13 R a = Na čisto IT 8 IT11 R a = 1,6-6,3 Jemné IT 7 IT8 R a = 0,8-1, Zvolit pomůcky a pomocné hmoty. Prostředí, v němž probíhá obrábění, může svými vlastnostmi ovlivnit ekonomické i kvalitativní výsledky obrábění. Má tyto účinky: 1. Chladicí účinek. Projevuje se snížením teploty řezání odvod tepla ze stykových míst břitu 2. Mazací účinek. Zmenšení tření na stykových plochách břitu. 36

38 3. Čistící účinek. Zmírňuje se jím zanášení brusných kotoučů, nalepování třísek na zuby fréz. Odplavování třísek z místa řezu (hluboké otvory). Používáme tři základní druhy řezných kapalin: 1. Vodní roztoky chemických sloučenin Velmi dobrý chladící účinek tak kde teplota řezání dosahuje vysokých teplot broušení 2. Olejové emulze Většina řezných kapalin. Mají dobrý chladící účinek a podle obsahu oleje také dobrý mazací účinek. 3. Řezné oleje Většinou z minerálních olejů, výjimečně rostlinné a živočišné oleje Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu. MĚŘENÍ A ORÝSOVÁNÍ Základní operace ručního opracování. Při měření musíme zachovávat čistotu jak měřidla, tak měřené součásti. 1. Měření skutečných hodnot Měříme univerzálními měřidly, na nichž přímo odečítáme absolutní hodnoty. Posuvné měřítko, mikrometr. 2. Měření porovnáváním Porovnáváním zjišťujeme, nepřesahují-li rozměry součásti mezní hodnoty, neměříme skutečné rozměry součásti, ale mezní hodnoty skutečného rozměru. Kalibry, číselníkový úchylkoměr, parametr. Měření lze rozdělit na měření délkových rozměrů, úhlů a tvarů Při měření se dopouštíme těchto chyb: 37 Systematické Nahodilé Systematické chyby nebezpečné protože opakovaným měřením stejným měřidlem chybu nezjistíme. Mohou být způsobeny: Měřidlem Normálem, etalonem Metodou měření

39 Prostředím Pracovníkem Chyby měřidla Chyba etalonu Chyba metodou měření Chyba prostředí Chyba pracovníka Chyba paralaxa Nahodilé chyby Rozptyl způsoben Změnou osvětlení. Únavou pracovníka. Znečištěním dotekům měřidla. nepřesná výroba měřidla porovnávací měření jmenovitá hodnota se liší od skutečné nesprávný měřící tlak teplota, vlhkost většinou nedokonalostí lidských smyslů - nepozorujeme stupnici měřidla kolmo k rovině stupnice částečně odstraníme opakovanými měřeními výsledná naměřená hodnota je arit. průměr naměřených hodnot Přesnost a druhy měřidel Ocelová měřítka plochá se šikmou hranou, ohebná, Hmatadla obkročná, dutinová tam kde nejde použít posuvné měřítko (zápichy, vybrání), 38

40 vyrábějí se i se stavěcím šroubem, či stupnicí. Posuvné měřítko nejčastější, přesnost 0,1 / 0,05 a 0,02 mm. Přesnější posuvná měřidla bývají vybavena stavítkem přesnější odečítání rozměrů. Lze měřit vnější, vnitřní rozměry, hloubky, osazení. 39

41 Mikrometry Přesná měřidla přesnost 0,01 mm, Hlavní stupnice na bubínku - 1 dílek odpovídá posunutí pohyblivého dotyku o 0,01mm, Vedlejší stupnice na trubce - 1dílek na trubce odpovídá 1 úplné otáčce mikrometrického šroubu a posunutím dotyku o 0,5 mm. 40

42 Měření úhlů Pevná měřidla úhelníky nejčastěji 90. Úchylka světelná štěrbina mezi předmětem a plochou měřidla. Přestavitelná měřidla obloukový úhloměr lze odečítat stupně, minuty odhadovat, - univerzální úhloměr - lze odečítat stupně i minuty. 41

43 9.5. Upínání nástrojů, polotovarů a obrobků a ustavování jejich polohy na různých druzích frézek, hoblovek, obrážeček a protahovaček Upínání nástrojů a obrobků Kvalitní frézování požadavek minimálního axiálního a radiálního házení frézy. To je dané ostřené frézy nepřesnosti upnutí, ostření - frézy s vyměnit. destičkami nepřesnosti upnutí, výrobní tolerance tělesa frézy a destiček Upnutí musí zajistit maximální tuhost a minimální házení nástroje. Upínání fréz: Nástrčné frézy upínají se na trn ten je ukončen ISO, či Morse kuželem krouticí moment přenáší třením a unášecími kameny. Krouticí moment z trnu na frézu perem nebo kameny. Frézy s válcovou stopkou do sklíčidla s upínací kleštinou. Frézy s kuželovou stopkou ISO přímo nebo s redukcí do vřetene. Upnutí jištěno šroubem, procházející vřetenem. Točivý moment třením, unášecími kameny. 42

44 frézy s kuželovou stopkou Morse - přímo nebo s redukcí do vřetene. Upnutí jištěno šroubem, procházející vřetenem. Točivý moment pouze třením. 43

45 Upínání obrobků Upínají se na pracovní stůl frézky. Upnutí musí být tuhé (zaručit nehybnost obrobku a zamezit chvění), obrobek nesmí být upínací silou deformován. Strojní svěráky ovládané ručně, hydraulicky, pneumaticky. Upínky se šrouby a podpěrkami. Jednoúčelové upínací přípravky. Stavebnicové upínací přípravky. Při navrhování upnutí obrobku musíme uvažovat předpokládaný směr působení řezné síly, její velikost, proměnlivost. 44

46 9.6. Obsluha frézek, hoblovek, obrážeček a protahovaček Frézovat pomocí dělicího přístroje, přímé, nepřímé dělení. Obrobky, které mají mít na obvodu nebo na čele určitý počet pravidelně rozmístěných drážek, ploch nebo vybrání, frézujeme dělícím způsobem na dělících přístrojích. Používáme při frézování přímých i šroubových drážek na válcových, kuželových a čelních plochách. 1. Přímé dělení Pro malý počet roztečí. Obrobek je upnut mezi hroty dělící hlavy a koníku. Na dělícím vřetenu je nasazen dělící kotouč obvykle s 24 dírami, které umožňují dělení na 24, 12, 8, 6, 4, 3 a 2 díly. Při každém pootočení se kotouč zajišťuje západkou. 45

47 2. Jednoduché nepřímé dělení Používá se na velký počet různých roztečí. Pootočení obrobku je nepřímé, šnekovým převodem 1 : 40. Dělící klika, kterou se šnek pootáčí, je osově posuvná, je na ní dělící kolík, kterým se nastavuje rozteč na dělícím kotouči. Dělení usnadňují ramena odpadá počítání děr. Obvyklý počet děr na roztečných kružnicích 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 37, 39, 41, 43, 47, 49. Otáčky kliky n k = 40/z, kde z je počet zubů. Příklady: 1. Má se frézovat 22 zubů. Kolikrát otočit kliko, aby se obrobek otočil o jeden zub (o 1/22). Dělící klikou otočíme jednou dokola a ještě o 27 dílků na roztečné kružnici s 33 děrami. 46

48 2. Frézujeme kolo s 260 zuby Na kruhu s 39 otvory otočíme o 6 dílků Vrtat a vyvrtat otvory na frézkách s polohovou tolerancí + 0,1. Vrtací nástroje Šroubovitý vrták Dvoubřitý nástroj se šroubovitými drážkami pro odvod třísek a přívod chladicí kapaliny. Příčné ostří neřeže nepříznivá geometrie a řezná rychlost téměř nulová. Zkrácením příčného ostří snížíme řezný odpor. Faseta válcová ploška vedoucí vrták. 47

49 Vrtáky s válcovou nebo kuželovou stopkou, - krátké, dlouhé, - pravořezné, levořezné, - s velkým, středním nebo malým úhlem šroubovice zubové mezery. Úhel hřbetu α Je vytvořen na břitu vrtáku proto, aby nástroj nedřel o vyvrtávaný materiál. Úhel břitu β Vytváří vlastní řezný klín a musí být dostatečně veliký, aby břit byl tuhý, pevný a dobře odváděl vzniklé teplo. Čím je materiál tvrdší, tím musí být úhel břitu větší. Úhel čela γ Má vliv na plynulý odvod třísky. Jeho velikost závisí na druhu vrtaného materiálu a druhu třísky. Při vrtání pevného a tvrdého materiálu volíme malý až nulový a při měkkém větší a vždy kladný 48

50 Materiál vrtáků uhlíková nástrojová ocel, rychlořezná ocel, případně použití plátků ze slinutých karbidů, u větších průměrů se stopky vyrábějí z konstrukční oceli a svaří se, těla vrtáků s SK plátky z konstrukční oceli o min. pevnosti 700Mpa. Upínání vrtáků Vrtáky s válcovou stopkou se upínají do dvoučelisťových nebo tříčelisťových sklíčidel. Užívanější jsou tříčelisťové. Sklíčidla se do vřetena vrtačky upíná pomocí kuželového upínacího trnu nebo na závit. Stopka zasunuta do sklíčidla alespoň do tří čtvrtin. Vrtáky s kuželovou stopkou zaručují přesnější uložení ve vřetenu, - používá se tzv. Morse kužel. Vrták se nasazuje buď přímo do vřetene (velikost stopky vrtáku musí odpovídat velikosti dutiny vřetene), nebo prostřednictvím redukčního pouzdra (např. 3-1, 3-2). 49

51 Vrták je unášen třením mezi stopkou a dutinou vřetena nutná čistota. Nástroj s kuželovou stopkou uvolňujeme pomocí vyrážecího klínu. Ostření vrtáků Šroubovité vrtáky brousíme zpravidla na speciálních bruskách v brusírnách, nejsou-li k dispozici, brousíme ručně. Při ručním broušení se zpravidla nedodrží předepsané úhly, což způsobuje rychlé opotřebení břitu, vybočování díry z osy, zadírání, zvětšování úchylek válcovitosti, kruhovitosti apod. Aby se hrot vrtáku dotýkal řezné plochy jen ostřím a nikoli hřbetními plochami, podbrušujeme hřbetní plochy hrotu. Úhel hřbetu závisí na druhu obráběného materiálu. Při broušení kontrolujeme ostří vrtáku (souměrnost, úhly). Kontrolu provádíme šablonami, či speciálními měřidly a kontrolujeme sklon břitu, stejnou délku obou ostří a úhel hrotu. 50

52 Záhlubníky Obrábění děr pro zapuštěné hlavy šroubů, zarovnávání osazených děr, či nálitků apod. Mají dvě a více ostří vytvořené na čelních plochách. Vyrábí se s vodícím čepem, nebo bez nich. Vodicí čep má průměr dle použitého vrtáku. Čep může být pevný, či s vyměnitelným pouzdrem. Čep zajišťuje souosost zahloubení a předvrtané díry. Kuželové, či válcové s kuželovou či válcovou stopkou, popř. nástrčné. Kuželová stopka se používá u větších průměrů nad 16 mm. 51

53 Na zarovnání čelních ploch se používá dvoubřitých nožů vsazovaných do upínacích trnů s vodícím čepem. Kuželová zahloubení normalizované záhlubníky 60, 90, 120. Záhlubníky a zahlubovací nože z rychlořezné oceli, příp. destičky SK. Výhrubníky Několikabřitý (tří až čtyřbřitý) nástroj a) s kuželovou stopkou, b) nástrčné. Řezné hrany jsou na řezném kuželu, jehož vrcholový úhel je 30, podbroušené zuby na válcové části s fazetkou již neřežou, ale pouze vedou nástroj. Je-li vyhrubování konečnou operací (přesnost otvoru H9 až H12) rozměr výhrubníku se rovná požadovanému průměru díry, jestliže následuje ještě vystružování, je rozměr výhrubníku o 0,2 až 0,4mm menší než požadovaný rozměr díry. 52

54 Výhrubníky se vyrábějí z rychlořezné oceli nebo s destičkami ze slinutých karbidů. Upínání shodné jako u vrtání. Řezné podmínky ocel v = 20-35m/min, s = 0,1-0,6mm/ot, litina v = 15-30m/min, s = 0,1-0,7mm/ot. Otupené, nepoškozené nástroje brousíme pouze na řezné hraně. Výstružníky Mnohobřitý nástroj s přímými či šroubovitými zuby. Přímé zuby obrábění oceli běžných jakostí, zuby ve šroubovici ( =5 až 6 ) u houževnatých materiálů a obrábění děr s drážkami nástroj dobře veden. 53

55 Rozdělení výstružníků Zuby výstružníků frézované, popřípadě vsazované. Přímé zuby mohou být s lichým, či sudým počtem zubů, na rozdíl od výhrubníků mají více řezných hran. Ruční výstružníky V porovnání se strojním výstružníkem poměrně dlouhé. Řeznou část tvoří kužel, který přechází plynule v téměř válcovou část, která nástroj v díře vede a pouze ji uhlazuje, sražená přední hrana neřeže, ale ulehčuje zavádění nástroje do díry. Stopka má čtyřhran pro upnutí do vratidla. 54

56 Strojní výstružníky Má krátký řezný kužel zkosený pod úhlem 20 až 45. Břity mnohem kratší než u strojního, část za řezným kuželem nástroj vede a díru kalibruje. Stopka válcová, u větších kuželová. Pro vystružování hlubokých děr nástrčné výstružníky mají různě dlouhé unášecí trny s kuželovou stopkou. 55

57 Rozměry výstružníku Výstružník po přebroušení zmenšuje se jejich průměr musí se nabrousit na nový přesný rozměr. Tuto nevýhodu odstraňují výstružníky rozpínací a stavitelné. Rozpínací výstružníky Rozříznuté tělo s kuželovou dutinou, do které se zatlačuje kulička, jež tělo výstružníku rozpíná (až o několik desetin). Stavitelné výstružníky Ruční i strojní výstružníky (rozsah 1 až 2 mm). Na těle vybroušené kuželové drážky, ve kterých se pohybují nože, ty jsou drženy dvěma maticemi, přesunutím matic nastavení výstružníku. 56

58 Kuželové výstružníky Používají se pro vystružování děr pro kuželové kolíky, dutiny ve vřetenech apod. vyrábí se s kuželovitostí 1 : 50 nebo na díry na metrické a Morseovy kužele. Výstružníky 1:50 pouze jako dokončovací díra pro ně rovna malému průměru díry. Výstružníky pro metrické a Morse kužely nutno odebírat velké množství materiálu vyrábí se v sadách předhrubovací, hrubovací, dokončovací. Materiál výstružníků 57

59 Ruční výstružníky Strojní výstružníky karbidů. zpravidla nástrojová uhlíková ocel. nejčastěji rychlořezná ocel, nebo mají vsazené hrany ze slinutých Zhotovit obrobek s rovinnými, pravoúhlými, šikmými a tvarovými plochami (IT 8, Ra 1,6). Frézování rovinných ploch válcovými frézami Při frézování je osa frézy rovnoběžná s obrobenou plochou. Přídavek na frézování odřezávají zuby na obvodu frézy. Šířka frézy musí být větší než šířka frézované plochy. Podle vzájemného pohybu nástroje a obrobku rozeznáváme frézování sousledné a nesousledné. Při nesousledném frézování se obrobek posouvá proti směru otáčení frézy. Tříska se tvoří postupně od nulové tloušťky na začátku řezu až po její maximální tloušťku při vyjetí zubu ze záběru. Frézování je proto klidnější, plynulejší. Tento způsob frézování se využívá např. při frézování výkovků a odlitků, které mají tvrdou povrchovou vrstvu (kůru). Do tvrdé vrstvy zuby vnikají zespodu a odlamují ji. Tím nedochází k velkému otupení ostří zubu frézy. Nepříznivý vliv má tangenciální složka řezné síly, která působí směrem nad pracovní stůl frézky a má snahu vytrhnout obrobek z upínače. Při sousledném frézování se obrobek posouvá ve směru otáčení frézy. Zuby začínají odřezávat třísku v místě s největší tloušťkou a vycházejí ze záběru v místě s nulovou tloušťkou třísky. Frézování je nárazové. Obrobek je řeznou silou přitlačován k řezné ploše upínače. To je zvlášť výhodné při frézování tenkostěnných obrobků. Nutné však je, aby byly vymezeny vůle ve vodicích plochách a posuvných mechanismech stolu. Frézování rovinných ploch čelními válcovými frézami Při čelním frézování je osa frézy kolmá k frézované ploše. Jednotlivé zuby frézy odřezávají třísky téměř stejného průřezu. Zatížení nástroje i stroje po dobu řezání je prakticky stálé, chod stroje je plynulý a rovnoměrný. Materiál odřezávají zuby na obvodě frézy, čelní zuby obrobenou plochu vyhlazují. Kvalita obrobené plochy je lepší než při frézování válcovou frézou. Frézování válcovou frézou 58

60 F čelní válcová fréza, O obrobek, D průměr frézy, B šířka frézování, n směr otáčení frézy, s posuv obrobku, h hloubka frézování Čelní válcové frézy se používají zejména při frézování na frézkách vertikálních; mohou se však používat i na frézkách s vřetenem vodorovným. V porovnání s frézováním rovinných ploch válcovými frézami má frézování čelními frézami tyto výhody: je produktivnější, běžně se používají frézy většího průměru (zejména frézovací hlavy), upnutí čelní frézy je tužší, frézování je klidnější, neboť v záběru je vždy několik zubů současně, Při frézování rovinných ploch je třeba dodržet: rozměry udané na výkrese, rovinnost obrobené plochy (kontrola nožovým pravítkem), předepsanou jakost povrchu obrobené plochy. Frézování pravoúhlých spojených ploch Nejdříve je třeba ofrézovat plochu, kterou zvolíme za technologickou základnu. Podle velikosti přídavků, rozměrů a kvality povrchu opracovaných ploch volíme nejdříve hrubovací a pak hladicí úběr. Při frézování nahrubo je úkolem odebrat co nejrychleji přídavek bez velkých požadavků na přesnost; používá se větších posuvů a menších řezných rychlostí. Při frézování načisto (poslední úběr) pracuje fréza s malou hloubkou řezu, s menším posuvem a větší řeznou rychlostí. Hloubka řezu bývá 0,5 až 1,5 mm dle velikostí obrobku. Postup při frézování hranolu 59

61 č pev pevná čelist svěráku, č pos posuvná čelist svěráku, v váleček. Kvalitně obrobené plochy se při upínání ve svěráku chrání před poškozením ochrannými plechy na čelistech svěráku. Při frézování pravoúhlých ploch je třeba dodržet: předepsané rozměry dle výkresu, rovnoběžnost protilehlých ploch, kolmost sousedních ploch, předepsanou drsnost obrobených ploch. Příčinou nedodržení těchto požadavků bývá zpravidla chybné nastavení obrobku, uvolnění obrobku během frézování, nevhodně zvolené řezné podmínky. Frézování šikmých ploch a výřezů Frézování šikmých ploch Šikmé plochy se frézují nejčastěji těmito způsoby: úhlovými frézami, podle orýsování, s použitím zvláštních podložek pro ustavení polohy obrobku, s využitím sklopného svěráku, vykloněním vřeteníku (na vertikální frézce). Volba konkrétního způsobu frézování je závislá především na velikosti šikmé plochy, počtu frézovaných obrobků a technickém vybavení dílny. Frézování šikmých ploch úhlovými frézami Tohoto způsobu se využívá pro úzké šikmé plochy, poněvadž úhlové frézy mají poměrně malou délku řezných břitů. Profilový úhel úhlových fréz je odstupňován normou a frézy lze použít v případě shodného úhlu sklonu šikmé plochy. Frézování šikmých ploch podle orýsování Tohoto způsobu se používá pro obrábění jednotlivých obrobků v kusové výrobě. Obrobek se nejdříve orýsuje dle rozměru na výkrese. Při upínání se obrobek ustaví tak, aby ryska označující šikmou plochu byla rovnoběžná s čelistmi svěráku. K tomu se používají podložky umístěné na čelistech svěráku. 60

62 Frézování s použitím zvláštních podložek Podložky slouží k rychlejšímu a přesnějšímu ustavení obrobku. Je třeba volit takovou speciální podložku, aby budoucí šikmá plocha byla rovnoběžná s pracovním stolem frézky. Použití šikmé podložky O obrobek, P šikmá podložka, 1 opěrná plocha, 2 obráběná plocha, n směr otáčení frézy Frézování šikmých ploch s použitím sklopných svěráků Sklopné svěráky jsou často kombinovány s otočnými a patří k zvláštnímu příslušenství frézky. Pracovní poloha obrobku se zabezpečuje natočením sklopné části svěráku pod požadovaným sklonem. Úhel natočení se odečítá na úhlové stupnici svěráku. Rozsah natočení bývá do 45 na obě strany. Frézování šikmých ploch vykloněním vřeteníku Rozsah vyklonění (natočení) bývá do 45 na obě strany od svislé polohy. Vřeteník lze natáčet po uvolnění matic na jeho zadní straně. Úhel vyklonění se odečítá na úhlové stupnici. Při tomto způsobu může být osa frézy při vyklonění vřeteníku rovnoběžná se šikmou plochou nebo kolmá na šikmou plochu. 61

63 Pokud je osa frézy rovnoběžná se šikmou plochou, platí pro úhel vyklonění vřeteníku: α = 90 - β. Jestliže je osa frézy kolmá na frézovanou šikmou plochu, je úhel vyklonění vřeteníku shodný s úhlem sklonu šikmé plochy: α = β Frézování výřezů Výřezy se vyskytují například u hlavy základového šroubu (kamene) pro upínání obrobků pomocí upínek. Pro jejich frézování lze použít válcové čelní frézy nebo také frézy kotoučové. 62

64 Postup při frézování výřezů Je možné frézovat postupně jeden výřez po druhém, nebo použít složenou (sdruženou) frézu. Složenou frézou jsou, v případě frézování výřezů "kamene", dvě kotoučové frézy stejného průměru, které jsou upnuté na jednom společném trnu. 63

65 Frézování dvou výřezů současně Tohoto způsobu se s výhodou používá při frézování většího počtu kusů. Frézování je pak rychlejší a přesnější Ošetřování a údržba frézek, hoblovek, obrážeček a protahovaček Péče o stroje a zařízení Pří zajišťování dobrého stavu a provozních schopnosti strojů a zařízení se rozlišují dvě základní činnosti: udržování strojů opravy strojů. Udržování je pravidelná péče o stroje, kterou se zpomaluje proces fyzického opotřebení, a to čištěním, mazáním, prohlídkami apod. 64

66 Opravami se odstraňuje fyzické opotřebení nebo poškození za účelem uvedení stroje do provozuschopného stavu, aby byly obnoveny jeho původní technické vlastnosti, odstraněny nedostatky funkční, vzhledové nebo bezpečnostní. Způsob plánování a provádění údržby a oprav výrobních zařízení podléhá změnám. Změny jsou spojeny s rozvojem výrobní základny a výrobních metod a s rozvojem organizace a řízení v průmyslu. Těmto změnám se podřizuje i metodika údržby a oprav. V současné době praxe rozeznává několik základních metod oprav: opravu po poruše, opravu po prohlídce, metodu standardních oprav, metodu preventivních periodických oprav, metodu diferencované péče. Oprava po poruše se používá většinou u méně významných zařízení, u strojů s náhodným opotřebením a u zařízení určených k dožití. U některých zařízení (např. elektronických) je to metoda nejužívanější. Při použití této metody se opravuje po poruše, popř. havárii stroje. Používá se tehdy, nepůsobí-li oprava opotřebeného nebo porouchaného zařízení podstatné potíže ve výrobě a v případě, že porucha stroje nemůže negativně ovlivnit bezpečnost práce. Je to v případech, kdy lze přerušovat práci na zařízení nebo kdy je možné ji přemístit na jiný stroj. Oprava po prohlídce je výhodná pro méně důležité skupiny strojů a zařízení, pro menší závody a provozy. Nevhodná je u složitých strojů a v podmínkách velkosériové a hromadné výroby. Metoda je charakterizována periodickými prohlídkami výrobního zařízení. Ty dávají přehled o opotřebení a umožňují stanovit obsah a rozsah nutných oprav. V systému se plánují nejen prohlídky, ale v krátkodobých operativních plánech se plánuje i rozsah nutných oprav. Při nich se vyměňují opotřebené součásti, odstraňují provozní závady, stroje se čistí a seřizují. Metoda standardních oprav se zavádí tam, kde jsou stroje stejnoměrně zatěžovány po dlouhou dobu, pracují za stále stejných podmínek a jsou tedy předpoklady, že opotřebení vzrůstá pravidelně. Aplikuje se tam, kde jsou požadavky na provozní jistotu zařízení a bezporuchový chod důležitější než zvýšené náklady na údržbu, např. u válcovacích zařízení. Opravy se dělají pravidelně po uplynutí určité lhůty bez ohledu na technický stav součástí i montážních celků. Provádějí se podle postupu, v němž je uveden celý rozsah opravy se všemi údržbářskými výkony. Metody preventivních periodických oprav se používá tam, kde je cílem dosáhnout vysoké spolehlivosti zařízení, ale s přiměřenými náklady na prováděné zásahy. Metoda diferencované péče se v našich podnicích začínala zavádět v šedesátých a sedmdesátých letech. Metoda zdůrazňuje především diferencovaný (rozdílný) přístup k péči o stroje a zařízeni. 65

SM 23 STROJNÍ VÝROBA JEDNODUCHÝCH SOUČÁSTÍ

SM 23 STROJNÍ VÝROBA JEDNODUCHÝCH SOUČÁSTÍ SM 23 STROJNÍ VÝROBA JEDNODUCHÝCH SOUČÁSTÍ část původního dokumentu (původní text viz Obnova a modernizace technických oborů v Olomouckém kraji, registrační číslo CZ.1.07/1.1.04/02.0071) NÁVRH JEDNODUCHÝCH

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. Moderní způsoby strojního obrábění na frézkách a horizontálních vyvrtávačkách

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. Moderní způsoby strojního obrábění na frézkách a horizontálních vyvrtávačkách Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: Moderní způsoby strojního obrábění na frézkách a horizontálních vyvrtávačkách Obor: Nástrojař Ročník: 2. Zpracoval(a): Pavel Rožek Střední průmyslová škola

Více

Mezní kalibry. Druhy kalibrů podle přesnosti: - dílenské kalibry - používají ve výrobě, - porovnávací kalibry - pro kontrolu dílenských kalibrů.

Mezní kalibry. Druhy kalibrů podle přesnosti: - dílenské kalibry - používají ve výrobě, - porovnávací kalibry - pro kontrolu dílenských kalibrů. Mezní kalibry Mezními kalibry zjistíme, zda je rozměr součástky v povolených mezích, tj. v toleranci. Mají dobrou a zmetkovou stranu. Zmetková strana je označená červenou barvou. Délka zmetkové části je

Více

Vyhrubování a vystružování válcových otvorů

Vyhrubování a vystružování válcových otvorů Vyhrubování a vystružování válcových otvorů Vyhrubováním se dosáhne nejen hladších povrchů otvorů, ale i jejich přesnějších rozměrů a správnějších geometrických tvarů než při vrtání. Vyhrubování je rozšiřování

Více

Výroba ozubených kol. Použití ozubených kol. Převody ozubenými koly a tvary ozubených kol

Výroba ozubených kol. Použití ozubených kol. Převody ozubenými koly a tvary ozubených kol Výroba ozubených kol Použití ozubených kol Ozubenými koly se přenášejí otáčivé pohyby a kroutící momenty. Přenos je zde nucený, protože zuby a zubní mezery do sebe zabírají. Kola mohou mít vnější nebo

Více

Metodická příručka výukového programu ZÁMEČNICKÉ PRÁCE

Metodická příručka výukového programu ZÁMEČNICKÉ PRÁCE 1 Metodická příručka výukového programu ZÁMEČNICKÉ PRÁCE Registrační číslo projektu: Název projektu: CZ.1.07/1.2.10/02.0020 Moderním vzděláváním k širšímu uplatnění v ţivotě Červen 2012 2 je spolufinancován

Více

PALETOVÉ REGÁLY SUPERBUILD NÁVOD NA MONTÁŽ

PALETOVÉ REGÁLY SUPERBUILD NÁVOD NA MONTÁŽ PALETOVÉ REGÁLY SUPERBUILD NÁVOD NA MONTÁŽ Charakteristika a použití Příhradový regál SUPERBUILD je určen pro zakládání všech druhů palet, přepravek a beden všech rozměrů a pro ukládání kusového, volně

Více

CZ.1.07/1.1.08/03.0009

CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Vrtání Vrtání je nejstarší a nejpoužívanější technologická operace. Kromě vrtání do plného materiálu rozlišujeme

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Obrábění. Název: Ing. Kubíček Miroslav. Autor: Číslo: VY_32_INOVACE_19 09 Anotace:

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Obrábění. Název: Ing. Kubíček Miroslav. Autor: Číslo: VY_32_INOVACE_19 09 Anotace: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Obrábění Frézování Ing. Kubíček Miroslav Číslo: VY_32_INOVACE_19

Více

SOUSTRUŽENÍ KOVOVÝCH MATERIÁLŮ

SOUSTRUŽENÍ KOVOVÝCH MATERIÁLŮ SOUSTRUŽENÍ KOVOVÝCH MATERIÁLŮ Ing. Miroslav Soukup 23-022-H-Soustružení kovových materiálů 1. ÚVODNÍ SLOVO Dostáváte do ruky pracovní sešit, který Vás seznámí s možností dalšího vzdělávání formou, která

Více

OBRÁBĚNÍ. střední aritmetická odchylka nerovností od střední úrovně profilu. Obvyklé hodnoty R a jsou pro - kování, neobrobený povrch litiny 400 m

OBRÁBĚNÍ. střední aritmetická odchylka nerovností od střední úrovně profilu. Obvyklé hodnoty R a jsou pro - kování, neobrobený povrch litiny 400 m OBRÁBĚNÍ Obrábění je technologická operace, při které se z polotovaru odebírá materiál ve formě třísek tak, abychom získali obrobek, jehož tvar, rozměry, přesnost a jakost povrchu odpovídají požadavkům

Více

Dřevoobráběcí stroje. Quality Guide. Vyhodnocení nástrojů

Dřevoobráběcí stroje. Quality Guide. Vyhodnocení nástrojů Dřevoobráběcí stroje Quality Guide Vyhodnocení nástrojů 2 PrůVoDce kvalitou Vyhodnocení nástrojů Dávno jsou pryč doby, kdy se nástroje od sebe výrazně odlišovali kvalitou a vzhledem provedení. V současnosti

Více

Přednáška č.10 Ložiska

Přednáška č.10 Ložiska Fakulta strojní VŠB-TUO Přednáška č.10 Ložiska LOŽISKA Ložiska jsou základním komponentem všech otáčivých strojů. Ložisko je strojní součást vymezující vzájemnou polohu dvou stýkajících se částí mechanismu

Více

BEZPEČNOSTNÍ ODBĚROVÝ NÁVAREK. BON 9x NÁVAREK PRO MĚŘENÍ TEPLOTY

BEZPEČNOSTNÍ ODBĚROVÝ NÁVAREK. BON 9x NÁVAREK PRO MĚŘENÍ TEPLOTY BEZPEČNOSTNÍ ODBĚROVÝ NÁVAREK BON 9x NÁVAREK PRO MĚŘENÍ TEPLOTY Datum: Počet stran: Strana: TPNM 01/01 10.1.2011 8 1 Tato průvodní dokumentace obsahuje technické podmínky, které stanovují údaje o výrobku,

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.5 Karosářské Know how (Vědět jak) Kapitola

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191 Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ 1. ročník TECHNICKÉ KRESLENÍ PŘEDEPISOVÁNÍ PŘESNOSTI ROZMĚRŮ,

Více

Kótování na strojnických výkresech 1.část

Kótování na strojnických výkresech 1.část Kótování na strojnických výkresech 1.část Pro čtení výkresů, tj. určení rozměrů nebo polohy předmětu, jsou rozhodující kóty. Z tohoto důvodu je kótování jedna z nejzodpovědnějších prací na technických

Více

Obklady podhledů krovů lamelami z PVC montážní návod

Obklady podhledů krovů lamelami z PVC montážní návod Obklady podhledů krovů lamelami z PVC montážní návod Účelem tohoto návodu je popsání základních pravidel a doporučení, které je potřeba dodržovat během montáže střešního podbití z PVC lamel a profilů při

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Svařování. Název: Svařitelnost,technologické zásady,příprava materiálu Ing. Kubíček Miroslav.

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Svařování. Název: Svařitelnost,technologické zásady,příprava materiálu Ing. Kubíček Miroslav. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Svařování Svařitelnost,technologické zásady,příprava

Více

5.6.16.6. Dřevoobráběcí stroje

5.6.16.6. Dřevoobráběcí stroje 5.6.16.6. Dřevoobráběcí stroje http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-bozp/stroje-technicka-zarizenipristroje-a-naradi/drevoobrabeci-stroje Bezpečnostní pravidla pro obsluhu dřevoobráběcích strojů koutočové

Více

Strojní součásti, konstrukční prvky a spoje

Strojní součásti, konstrukční prvky a spoje Strojní součásti, konstrukční prvky a spoje Šroubové spoje Šrouby jsou nejčastěji používané strojní součástí a neexistuje snad stroj, kde by se nevyskytovaly. Mimo šroubů jsou u některých šroubových spojů

Více

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH číslo: R 230 datum: 1. února 2013 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Montážní pokyny k panelům Montáž střešního prosvětlovacího panelu KS1000 PC a KS 1000 PC Double Skin

Montážní pokyny k panelům Montáž střešního prosvětlovacího panelu KS1000 PC a KS 1000 PC Double Skin Montážní pokyny k panelům Montáž střešního prosvětlovacího panelu KS1000 PC a KS 1000 PC Double Skin USKLADNĚNÍ Střešní prosvětlovací panely musí být skladovány tak, aby byly chráněny proti povětrnostním

Více

doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz

doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz Elias Tomeh / Snímek 1 Nevyváženost rotorů rotačních strojů je důsledkem změny polohy (posunutí, naklonění) hlavních os setrvačnosti rotorů vzhledem

Více

STÍRÁNÍ NEČISTOT, OLEJŮ A EMULZÍ Z KOVOVÝCH PÁSŮ VE VÁLCOVNÁCH ZA STUDENA

STÍRÁNÍ NEČISTOT, OLEJŮ A EMULZÍ Z KOVOVÝCH PÁSŮ VE VÁLCOVNÁCH ZA STUDENA STÍRÁNÍ NEČISTOT, OLEJŮ A EMULZÍ Z KOVOVÝCH PÁSŮ VE VÁLCOVNÁCH ZA STUDENA ÚVOD Při válcování za studena je povrch vyválcovaného plechu znečištěn oleji či emulzemi, popř. dalšími nečistotami. Nežádoucí

Více

PŘESNÁ VYVRTÁVACÍ HLAVA

PŘESNÁ VYVRTÁVACÍ HLAVA NAREX MTE s.r.o., Moskevska 63, CZ-10100 Praha 10, Czech Republic Tel: +420 246 002 249, 246 002 321, 246 002 333 Fax: +420 246 002 335, 246 002 343 PŘESNÁ VYVRTÁVACÍ HLAVA Typ 205bh (ISO-TPGT) Ø10 100mm

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2. 10 Základní části strojů Kapitola 26

Více

ZÁKLADNÍ POŽADAVKY BEZPEČNOSTI PRO OBSLUHU A PRÁCI NA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍCH

ZÁKLADNÍ POŽADAVKY BEZPEČNOSTI PRO OBSLUHU A PRÁCI NA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍCH ZÁKLADNÍ POŽADAVKY BEZPEČNOSTI PRO OBSLUHU A PRÁCI NA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍCH 1 Základní pojmy Obsluha elektrických zařízení Pracovní úkony spojené s provozem zařízení jako jsou spínání, ovládání, regulování,

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD DELTA DESIGN PLECHOVÉ KAZETY, LAMELY A TRAPÉZY

MONTÁŽNÍ NÁVOD DELTA DESIGN PLECHOVÉ KAZETY, LAMELY A TRAPÉZY MONTÁŽNÍ NÁVOD DELTA DESIGN PLECHOVÉ KAZETY, LAMELY A TRAPÉZY VŠEOBECNĚ PRACOVNÍ POSTUP 1. Projektová dokumentace zpracovává se na základě dokumentace skutečného provedení stavby - dodá investor, nebo

Více

SMĚRNICE REKTORA č. 9/2001

SMĚRNICE REKTORA č. 9/2001 SMĚRNICE REKTORA č. 9/2001 Pokyny k obsluze brusek Rozdělovník: rektor, kvestor, tajemníci fakult, TPO, ředitel KMZ Zpracovala: Libuše Křesálková I Doplňující požadavky pro brusky 1. Brusky mají být pokud

Více

IČO: 00264334 Statutární zástupce: Starosta pan Vladimír Urban. A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

IČO: 00264334 Statutární zástupce: Starosta pan Vladimír Urban. A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě A.1. 1a Název stavby A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Oprava oplocení v mateřské škole Podlusky č. p. 2275. A.1. 1b Místo stavby Adresa: č. p. 2275, Roudnice n. L. Podlusky

Více

1 KOLA A PNEUMATIKY. Nejčastěji používaná kola automobilů se skládají z těchto částí : disky s ráfky, hlavy (paprskové hlavy), pneumatiky.

1 KOLA A PNEUMATIKY. Nejčastěji používaná kola automobilů se skládají z těchto částí : disky s ráfky, hlavy (paprskové hlavy), pneumatiky. 1 KOLA A PNEUMATIKY Nejčastěji používaná kola automobilů se skládají z těchto částí : disky s ráfky, hlavy (paprskové hlavy), pneumatiky. DISKOVÉ KOLO Skládá se z : ráfku zabezpečuje spojení pneumatiky

Více

Měřidla. Existují dva druhy měření:

Měřidla. Existují dva druhy měření: V této kapitole se seznámíte s většinou klasických druhů měřidel a se způsobem jejich použití. A co že má dělat měření na prvním místě mezi kapitolami o ručním obrábění kovu? Je to jednoduché - proto,

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 4.3 HŘÍDELOVÉ SPOJKY Spojky jsou strojní části, kterými je spojen hřídel hnacího ústrojí s hřídelem ústrojí

Více

Příručka uživatele návrh a posouzení

Příručka uživatele návrh a posouzení Příručka uživatele návrh a posouzení OBSAH 1. Všeobecné podmínky a předpoklady výpočtu 2. Uvažované charakteristiky materiálů 3. Mezní stav únosnosti prostý ohyb 4. Mezní stav únosnosti smyk 5. Mezní stavy

Více

Učební texty Montáže - Rozebiratelné a nerozebiratelné spoje

Učební texty Montáže - Rozebiratelné a nerozebiratelné spoje Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Praxe 2 Fleišman Luděk 29.5.2012 Název zpracovaného celku: Učební texty Montáže - Rozebiratelné a nerozebiratelné spoje Rozebiratelné spoje Def.: Spoje, které lze rozebrat

Více

Návrhy témat dlouhodobých maturitních prací třídy S4 ve šk. r. 2014/2015

Návrhy témat dlouhodobých maturitních prací třídy S4 ve šk. r. 2014/2015 Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Čáslav, Přemysla Otakara II. 938 Návrhy témat dlouhodobých maturitních prací třídy S4 ve šk. r. 2014/2015 Ing. J. Novák CNC, STT, KOM

Více

TECHNICKÉ ODSTŘELY A JEJICH ÚČINKY

TECHNICKÉ ODSTŘELY A JEJICH ÚČINKY TECHNICKÉ ODSTŘELY A JEJICH ÚČINKY Přednáška č.7 Demolici stavebních objektů lze provést: Inovace studijního oboru Geotechnika 7. Přednáška Trhací práce při destrukcích a) ručně (rozebírání objektu ruční

Více

S B Í R K A O B S A H :

S B Í R K A O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2003 V Praze dne 11. prosince 2003 Částka: 53 O B S A H : Část I.

Více

Bezpečnost práce u kovoobráběcích strojů

Bezpečnost práce u kovoobráběcích strojů SPRÁVNÁ PRAXE PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 8 Bezpečnost práce u kovoobráběcích strojů Obsah 1 Úvod 2 2 Zásady pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 4

Více

KONVENČNÍ FRÉZOVÁNÍ Zdeněk Zelinka

KONVENČNÍ FRÉZOVÁNÍ Zdeněk Zelinka KONVENČNÍ FRÉZOVÁNÍ Zdeněk Zelinka Frézování pravoúhlých drážek VY_32_INOVACE_OVZ_1_11 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět

Více

269/2015 Sb. VYHLÁŠKA

269/2015 Sb. VYHLÁŠKA 269/2015 Sb. - rozúčtování nákladů na vytápění a příprava teplé vody pro dům - poslední stav textu 269/2015 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. září 2015 o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé

Více

Základní prvky a všeobecná lyžařská průprava

Základní prvky a všeobecná lyžařská průprava Základní prvky a všeobecná lyžařská průprava Základní prvky a všeobecná lyžařská průprava na běžeckých lyžích Základními prvky nazýváme prvky elementární přípravy a pohybových dovedností, jejichž zvládnutí

Více

Vrtání,vyvrtávání,vyhrubování,vystružování

Vrtání,vyvrtávání,vyhrubování,vystružování Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Obrábění Vrtání,vyvrtávání,vyhrubování,vystružování

Více

POKYNY K INSTALACI R E C Y C L I N G T E C H N O L O G Y OBECNÁ DOPORUČENÍ K INSTALACI

POKYNY K INSTALACI R E C Y C L I N G T E C H N O L O G Y OBECNÁ DOPORUČENÍ K INSTALACI POKYNY K INSTALACI OBECNÁ DOPORUČENÍ K INSTALACI 1. Pečlivě si prostudujte pokyny k přípravě výrobku a podkladové vrstvy, záruku a další prohlášení před zahájením instalace. 2. Povrch, na který budete

Více

stavební úpravy MATEŘSKÉ ŠKOLY

stavební úpravy MATEŘSKÉ ŠKOLY statika - technická zpráva, technologie bourání DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY stavební úpravy MŠ Ostašovská stavební úpravy MATEŘSKÉ ŠKOLY OSTAŠOVSKÁ Č.P. 100, LIBEREC XX - OSTAŠOV Vypracoval ing. Petr

Více

Ploché výrobky z konstrukčních ocelí s vyšší mezí kluzu po zušlechťování technické dodací podmínky

Ploché výrobky z konstrukčních ocelí s vyšší mezí kluzu po zušlechťování technické dodací podmínky Ploché výrobky z konstrukčních ocelí s vyšší mezí kluzu po zušlechťování technické dodací podmínky Způsob výroby Dodávaný stav Podle ČSN EN 10025-6 září 2005 Způsob výroby oceli volí výrobce Pokud je to

Více

Naprosto jedinečná. Kuželíková ložiska SKF: Řešení pro náročné provozní podmínky a dlouhou životnost. SKF TQ-Line SKF CL7C SKF Explorer

Naprosto jedinečná. Kuželíková ložiska SKF: Řešení pro náročné provozní podmínky a dlouhou životnost. SKF TQ-Line SKF CL7C SKF Explorer Naprosto jedinečná Kuželíková ložiska SKF: Řešení pro náročné provozní podmínky a dlouhou životnost SKF TQ-Line SKF CL7C SKF Explorer Kuželíková ložiska SKF pro špičkové výkony Konstrukce a výroba technických

Více

TECHNOLOGICKY POSTUP PLETTAC SL70, MJ UNI 70/100

TECHNOLOGICKY POSTUP PLETTAC SL70, MJ UNI 70/100 TECHNOLOGICKY POSTUP PLETTAC SL70, MJ UNI 70/100 1 ÚVOD Tento návod pro montáž, použití a demontáž rámového systémového lešení PLETTAC SL70 a MJ UNI 70/100 je nutno prostudovat před prvním použitím lešení

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 4.2.3. Valivá ložiska Ložiska slouží k otočnému nebo posuvnému uložení strojních součástí a k přenosu působících

Více

7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část

7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část Základy sálavého vytápění (2162063) 7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část 30. 3. 2016 Ing. Jindřich Boháč Obsah přednášek ZSV 1. Obecný úvod o sdílení tepla 2. Tepelná pohoda 3. Velkoplošné

Více

14.0 Valivá ložiska. obr.108

14.0 Valivá ložiska. obr.108 4.0 Valivá ložiska -slouží k oto nému uložení h ídele v rámu stroje. Skládají se zpravidla ze dvou kroužk, valivých t les a klece. obr.08 Smykové t ení v kluzných ložiscích je nahrazeno valením kuli ek

Více

PŘESTAVITELNÝ STŘEDOVÝ SLOUP VJEZDU DO HALY

PŘESTAVITELNÝ STŘEDOVÝ SLOUP VJEZDU DO HALY STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST PŘESTAVITELNÝ STŘEDOVÝ SLOUP VJEZDU DO HALY Dobrá 2012 STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST Obor SOČ:9. Strojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový design PŘESTAVITELNÝ STŘEDOVÝ

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY TP ATE 78522 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ TP ATE 78522

TECHNICKÉ PODMÍNKY TP ATE 78522 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ TP ATE 78522 ATE, s.r.o. automatizační technika Wolkerova 14 350 02 Cheb tel: 354 435 070 fax: 354 438 402 tel ČD: 972 443 321 e-mail: ate@atecheb.cz IČ: 48360473 DIČ: CZ48360473 ATE, s.r.o. Strana 1 Celkem stránek:

Více

MATURITNÍ OKRUHY STROJNICTVÍ TŘÍDA: 4SB ŠKOL ROK: 2015-2016 SPEZIALIZACE: EKONOMIKA STROJÍRENSTVÍ

MATURITNÍ OKRUHY STROJNICTVÍ TŘÍDA: 4SB ŠKOL ROK: 2015-2016 SPEZIALIZACE: EKONOMIKA STROJÍRENSTVÍ 1.A. VALIVÁ LOŽISKA a) dělení ložisek b) skladba ložisek c) definice základních pojmů d) výpočet ložisek d) volba ložisek 1.B. STATICKÁ TAHOVÁ ZKOUŠKA a) zkušební zařízení a zkušební vzorky b) pracovní

Více

ÚČEL zmírnit rázy a otřesy karosérie od nerovnosti vozovky, zmenšit namáhání rámu (zejména krutem), udržet všechna kola ve stálém styku s vozovkou.

ÚČEL zmírnit rázy a otřesy karosérie od nerovnosti vozovky, zmenšit namáhání rámu (zejména krutem), udržet všechna kola ve stálém styku s vozovkou. 4 ODPRUŽENÍ Souhrn prvků automobilu, které vytvářejí pružné spojení mezi nápravami a nástavbou (karosérií). ÚČEL zmírnit rázy a otřesy karosérie od nerovnosti vozovky, zmenšit namáhání rámu (zejména krutem),

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Dostavba splaškové kanalizace - Prostřední Bečva a Horní Bečva, zhotovitel, dle vyhlášky č. 232/2012 Sb.

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Dostavba splaškové kanalizace - Prostřední Bečva a Horní Bečva, zhotovitel, dle vyhlášky č. 232/2012 Sb. ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Dostavba splaškové kanalizace - Prostřední Bečva a Horní Bečva, zhotovitel, dle vyhlášky č. 232/2012 Sb. Zadavatel Dobrovolný svazek obcí Prostřední Bečva a Horní Bečva Sídlo

Více

371/2002 Sb. VYHLÁŠKA

371/2002 Sb. VYHLÁŠKA 371/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 26. července 2002, kterou se stanoví postup při znehodnocování a ničení zbraně, střeliva a výrobě jejich řezů ve znění vyhlášky č. 632/2004

Více

Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ. F.1.1.01 Technická zpráva

Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ. F.1.1.01 Technická zpráva Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ F.1.1.01 Technická zpráva Technická zpráva, Mateřská škola Dukelská 1 OBSAH: AGE project, s.r.o. a) Účel objektu... 3 b) Zásady architektonického,

Více

Návod na montáž a údržbu zásobníku na dešťovou a pitnou vodu GRAF Herkules

Návod na montáž a údržbu zásobníku na dešťovou a pitnou vodu GRAF Herkules Návod na montáž a údržbu zásobníku na dešťovou a pitnou vodu GRAF Herkules Zásobník na dešťovou vodu a pitnou vodu Herkules pro umístění na zemi a instalaci pod zemí. Body uvedené v tomto návodu je nutné

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Anemometrické metody Učební text Ing. Bc. Michal Malík Ing. Bc. Jiří Primas Liberec 2011 Materiál vznikl v rámci

Více

4. NÁVOD NA OBSLUHU 4.1 Použítí pro odstranění polovodivé vrstvy

4. NÁVOD NA OBSLUHU 4.1 Použítí pro odstranění polovodivé vrstvy . VŠEOBECNĚ. Názvosloví Názvosloví a definice užívané v dokumentaci jsou v souladu s normami užívanými ve strojírenství a elektrotechnice..2 Provedení Součásti nástroje jsou eloxovány nebo pokoveny. Jednotlivé

Více

Pravidla pro požární útok ze Směrnic hry Plamen, platných od 1.9.2004. Požární útok

Pravidla pro požární útok ze Směrnic hry Plamen, platných od 1.9.2004. Požární útok Požární útok V požárním útoku soutěží 7 členů (starší), 5 členů (mladší). Organizátoři kol rozhodnou o případném použití jednotné motorové stříkačky a provádění z jedné nebo ze dvou základen. Do hodnocení

Více

DIDAKTIKA PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ I.

DIDAKTIKA PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ I. DIDAKTIKA PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ I. Ing. Miroslav Čadílek. Brno 2005 Obsah 1. Úvod... 3 2. Předmět didaktiky odborného výcviku... 5 2.1. Návaznost didaktiky odborného výcviku na pedagogické a technické

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191 Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ 1. ročník TECHNICKÉ KRESLENÍ KRESLENÍ SOUČÁSTÍ A SPOJŮ 2 LOŽISKA

Více

1. MĚŘIDLA A MĚŘENÍ. 1.1 Měřidla a rozdělení měřidel. 1.2 Pevná měřidla

1. MĚŘIDLA A MĚŘENÍ. 1.1 Měřidla a rozdělení měřidel. 1.2 Pevná měřidla PROJEKT MODULÁRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH S VYUŽITÍM E-LEARNINGU STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU ING. JIŘÍ MLÍKA MĚŘIDLA A MĚŘENÍ LÍCOVÁNÍ A ULOŽENÍ PROSTOROVÉ ORÝSOVÁNÍ RUČNÍ DOKONČOVACÍ OBRÁBĚNÍ

Více

Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace Provozní řád školy

Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace Provozní řád školy Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace Provozní řád školy Číslo dokumentu: SPŠEIT 34 _ 2015 _ 1.01 Platnost od: 1. 9. 2015 Nahrazuje: SPŠEIT 34 _ 2012 _ 1.01 Počet listů: 12 Obsah

Více

Obsah: 1. Bezpečnost práce 2. Měření a orýsování 3. Řezání, stříhání, sekání 4. Pilování 5. Ohýbání, rovnání 6. Vrtání 7.

Obsah: 1. Bezpečnost práce 2. Měření a orýsování 3. Řezání, stříhání, sekání 4. Pilování 5. Ohýbání, rovnání 6. Vrtání 7. Obsah: 1. Bezpečnost práce 2. Měření a orýsování 3. Řezání, stříhání, sekání 4. Pilování 5. Ohýbání, rovnání 6. Vrtání 7. Řezání závitů 1. Bezpečnost práce 1. Počínej si při práci tak, abys neohrožoval

Více

KONVENČNÍ FRÉZOVÁNÍ Zdeněk Zelinka

KONVENČNÍ FRÉZOVÁNÍ Zdeněk Zelinka KONVENČNÍ FRÉZOVÁNÍ Zdeněk Zelinka Bezpečnost práce VY_32_INOVACE_OVZ_1_01 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět Tematický

Více

TESTOVÉ OTÁZKY PRO OBSLUHOVATELE A INSTRUKTORY MOTOROVÝCH PIL

TESTOVÉ OTÁZKY PRO OBSLUHOVATELE A INSTRUKTORY MOTOROVÝCH PIL TESTOVÉ OTÁZKY PRO OBSLUHOVATELE A INSTRUKTORY MOTOROVÝCH PIL Správná odpověď na otázku je vždy odpověď a) MP 01 Každá MP musí být vybavena a) krytem pohyblivých částí, tlumiči vibrujících částí a zachycovačem

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2. 10 Základní části strojů Kapitola 6 Matice

Více

Kulové kohouty STARLINE

Kulové kohouty STARLINE Pokyny pro montáž a údržbu N.0 ULTRASTAR S RADIÁLNÍM ČEPEM 1.0 ÚČEL Tato příručka slouží jako pomůcka pro zákazníky a koncové uživatele, kteří skladují, montují a provádějí údržbu kulových ventilů Starline

Více

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ TVÁRNICE

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ TVÁRNICE TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ TVÁRNICE BETONOVÁ CIHLA Cihla betonová cihla na bázi cementu a plniva (kameniva) modifikované zušlechťujícími přísadami s povrchovou úpravou History povrchová úprava History vzniká

Více

ZAŘÍZENÍ PRO ODBĚR VZORKŮ VZ

ZAŘÍZENÍ PRO ODBĚR VZORKŮ VZ Technické podmínky 1 RK 12 1075 R A Y M A N spol. s r. o. KLADNO ZAŘÍZENÍ PRO ODBĚR VZORKŮ VZ RK 12 1075 Obr. 1 Zařízení pro odběr vzorků LEGENDA: 1. Pneumatický válec 2. Těleso vzorkovacího zařízení 3.

Více

I. Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb

I. Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb I. Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb 1 VŠEOBECNĚ ČSN EN 1991-1-1 poskytuje pokyny pro stanovení objemové tíhy stavebních a skladovaných materiálů nebo výrobků, pro vlastní

Více

Čl. I. Vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb.

Čl. I. Vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb. 320 VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2010, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb. Ministerstvo

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 57 08 22

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 57 08 22 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 57 08 22 Účel použití čerpadla Výkonné a robustní čerpadlo k vyprazdňování zahradních rybníčků, k čerpání vody ze sklepů, plaveckých bazénků, vsakovacích jam nebo ze zaplavených

Více

Vyhláška č. 18/1979 Sb.

Vyhláška č. 18/1979 Sb. Vyhláška č. 18/1979 Sb. VYHLÁŠKA Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 22. ledna 1979, kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich

Více

Soubor testových otázek, vydaných SH ČMS ÚORP. pro rok 2013

Soubor testových otázek, vydaných SH ČMS ÚORP. pro rok 2013 Soubor testových otázek, vydaných SH ČMS ÚORP pro rok 2013 Preventista III. Soubor testových otázek, vydaných SH ČMS ÚORP pro rok 2013 Preventista III. 1. Kterým předpisem jsou stanoveny povinnosti fyzických

Více

KLADENÍ VEDENÍ. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky

KLADENÍ VEDENÍ. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky KLADENÍ VEDENÍ 1. Hlavní zásady pro stavbu vedení 2. Způsoby kladení vedení Ostrava, prosinec 2003 Ing. Ctirad Koudelka,

Více

OPRAVA FASÁDY BYTOVÉHO DOMU TECHNICKÁ ZPRÁVA. Area Projekt s.r.o. Z2 Z1 KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ ROKYCANY OPRAVA FASÁDY. Vypracoval

OPRAVA FASÁDY BYTOVÉHO DOMU TECHNICKÁ ZPRÁVA. Area Projekt s.r.o. Z2 Z1 KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ ROKYCANY OPRAVA FASÁDY. Vypracoval Z2 Z1 DATUM PODPIS Vypracoval Area Projekt s.r.o. Chudenická 1059/30, 102 00 Praha 10 tel. 371 727 036, www.areaprojekt.cz Zasílací adresa : ulice Miru 21, sekretariat@areaprojekt.cz AREA ROJEKT Místo

Více

KINEMATICKÉ ELEMENTY K 5 PLASTOVÉ. doc. Ing. Martin Hynek, Ph.D. a kolektiv. verze - 1.0

KINEMATICKÉ ELEMENTY K 5 PLASTOVÉ. doc. Ing. Martin Hynek, Ph.D. a kolektiv. verze - 1.0 Katedra konstruování stroj Fakulta strojní K 5 PLASTOVÉ KINEMATICKÉ ELEMENTY doc. Ing. Martin Hynek, Ph.D. a kolektiv verze - 1.0 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpo

Více

Silnice č. II/635 Mohelnice Litovel (kř. Červená Lhota)

Silnice č. II/635 Mohelnice Litovel (kř. Červená Lhota) PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Identifikační údaje stavby: Název stavby: Silnice č. II/635 Mohelnice Litovel (kř. Červená Lhota) Název stavebního objektu: SO102 - km 3,810-6,875 Katastrální území:

Více

Pásová bruska SB 180

Pásová bruska SB 180 Návod na obsluhu a údržbu Pásová bruska SB 180 Obj. č. N16000514 str.1 ze 10 OBSAH 1 VŠEOBECNÉ INFORMACE... 3 2 VYBALENÍ.3 3 ÚČEL A POUŽITÍ... 3 4 VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY... 3 4.1 NEBEZPEČNÍ HROZÍCÍ

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ MEII - 3.1 MĚŘENÍ ZÁKLADNÍCH EL. VELIČIN

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ MEII - 3.1 MĚŘENÍ ZÁKLADNÍCH EL. VELIČIN Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEII - 3.1 MĚŘENÍ ZÁKLADNÍCH EL. VELIČIN Obor: Mechanik Elektronik Ročník: 2. Zpracoval(a): Jiří Kolář Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010 Projekt

Více

Uživatelská příručka HLÍDAČ KOVOVÝCH PŘEDMĚTŮ HKP 6. č.dok. 202 29, 201 22

Uživatelská příručka HLÍDAČ KOVOVÝCH PŘEDMĚTŮ HKP 6. č.dok. 202 29, 201 22 ZAM - SERVIS s. r. o. sídlo: Křišťanova 1116/14, 702 00 Ostrava - Přívoz IČO: 60 77 58 66 DIČ: 388-60 77 58 66 Firma je registrována v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 6878

Více

MDT xxx TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: 01.06.1979. Ochrana zabezpečovacích zařízení před požárem

MDT xxx TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: 01.06.1979. Ochrana zabezpečovacích zařízení před požárem MDT xxx TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: 01.06.1979 TNŽ 34 2612 Generální Ředitelství Českých drah Ochrana zabezpečovacích zařízení před požárem TNŽ 34 2612 Tato oborová norma stanoví základní technické

Více

Zkoušení cihlářských výrobků

Zkoušení cihlářských výrobků Keramika je pevná anorganická polykrystalická látka vyrobená keramickým výrobním způsobem z minerálních surovin s převládající složkou jílových minerálů, vytvarovaná a potom vypálená a vysokou teplotu

Více

BADATELSKÝ ŘÁD. Čl. 1. Obecná ustanovení

BADATELSKÝ ŘÁD. Čl. 1. Obecná ustanovení Čj.: SOAP/006-1716/2012 BADATELSKÝ ŘÁD Badatelský řád Státního oblastního archivu v Plzni vydaný na základě 36 písm. a) zákona č.499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů,

Více

NÁVOD K POUŢITÍ BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY, PROVOZ A ÚDRŢBA PRO MECHANICKÝ KLÍN

NÁVOD K POUŢITÍ BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY, PROVOZ A ÚDRŢBA PRO MECHANICKÝ KLÍN BRANO a.s., 747 41 Hradec nad Moravicí Česká republika tel.:+420/ 553 632 316, 553 632 303 http://www.brano.eu; zz-info@brano.eu; info@brano.eu NÁVOD K POUŢITÍ BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY, PROVOZ A ÚDRŢBA PRO

Více

SPOJE ŠROUBOVÉ. Mezi nejdůleţitější geometrické charakteristiky závitů patří tyto veličiny:

SPOJE ŠROUBOVÉ. Mezi nejdůleţitější geometrické charakteristiky závitů patří tyto veličiny: SPOJE ŠROUBOVÉ Šroubové spoje patří mezi nejstarší a nejpoužívanější rozebíratelné spoje se silovým stykem. Všechny spojovací součástky šroubových i ostatních rozebíratelných spojů jsou normalizované.

Více

Spoje se styčníkovými deskami s prolisovanými trny

Spoje se styčníkovými deskami s prolisovanými trny cvičení Dřevěné konstrukce Spoje se styčníkovými deskami s prolisovanými trny Úvodní poznámky Styčníkové desky s prolisovanými trny se používají pro spojování dřevěných prvků stejné tloušťky v jedné rovině,

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKA PRAKTICKÁ ZKOUŠKA Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ SOUSTRUHY. Studijní obor:78-41-m/001technické lyceum. Třída:4.TL/B. Školní rok:2005/2006

MATURITNÍ ZKOUŠKA PRAKTICKÁ ZKOUŠKA Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ SOUSTRUHY. Studijní obor:78-41-m/001technické lyceum. Třída:4.TL/B. Školní rok:2005/2006 MATURITNÍ ZKOUŠKA PRAKTICKÁ ZKOUŠKA Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ SOUSTRUHY Studijní obor:78-41-m/001technické lyceum Třída:4.TL/B Školní rok:2005/2006 Vypracoval: Kachyňa Jiří Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval

Více

veřejná zakázka na stavební prace s názvem: Sdružená kanalizační přípojka - Město Lázně Bělohrad

veřejná zakázka na stavební prace s názvem: Sdružená kanalizační přípojka - Město Lázně Bělohrad Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební prace mimo režim zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) veřejná zakázka na stavební prace s

Více

Baby centrum M O T Ý L E K, s.r.o.

Baby centrum M O T Ý L E K, s.r.o. P R O T O K O L H A C C P stanovení kritických bodů Baby centrum M O T Ý L E K, s.r.o. Obchodní firma: Sídlo firmy: Přemyšlenská 90, Praha 8 Kobylisy, 182 00 IČ: 24693383 Účinnost: od 8. 11. 2010 POŢADAVKY

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o zahájení vodoprávního řízení

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o zahájení vodoprávního řízení *KUCBX00ITEYJ* KUCBX00ITEYJ O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S T Ř E D Í, Z E M Ě D Ě L S T V Í A L E S N I C T V Í Čj.: KUJCK 88035/2015/OZZL/2 Sp.zn.: OZZL 87860/2015/hery datum: 1.12.2015 vyřizuje:

Více

H. ZÁKLADY ORGANIZACE VÝSTAVBY. Číslo zakázky 13-02-003 III/1699 ČERVENÁ REJŠTEJN, OPRAVA GABIONOVÉ ZDI

H. ZÁKLADY ORGANIZACE VÝSTAVBY. Číslo zakázky 13-02-003 III/1699 ČERVENÁ REJŠTEJN, OPRAVA GABIONOVÉ ZDI H. ZÁKLADY ORGANIZACE VÝSTAVBY Číslo zakázky 13-02-003 III/1699 ČERVENÁ REJŠTEJN, OPRAVA GABIONOVÉ ZDI BRNO, ČERVEN 2013 Název zakázky: Odpovědný řešitel: III/1699 Červená Rejštejn, Ing. Stanislav Štábl

Více

ELEKTRICKÁ MINIBRUSKA

ELEKTRICKÁ MINIBRUSKA ELEKTRICKÁ MINIBRUSKA PT-5201A/B Návod k obsluze PROKIT'S INDUSTRIES CO., LTD. HTTP://WWW.PROKITS.COM.TW E-MAIL: PK@MAIL.PROKITS.COM.TW 1 Popis 1. Upínací matice 2. Pojistka vřetena 3. Vypínač 4. Přívodní

Více

Základní škola a Mateřská škola Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace II. Provoz a vnitřní režim školy 1. Provoz školy a) Provoz školy probíhá ve všedních dnech, od 7:00 do 15:30 hodin. b) Školní budova se otevírá v 7:00 hodin. c) Dohled nad žáky je zajištěn po celou dobu

Více

Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního plynu pro Mikroregion Střední Haná na rok 2013

Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního plynu pro Mikroregion Střední Haná na rok 2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky zadávané druhem otevřeného řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního

Více