CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Možnosti sociální práce v terapeutické komunitě pro drogově závislé

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Možnosti sociální práce v terapeutické komunitě pro drogově závislé"

Transkript

1 CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Možnosti sociální práce v terapeutické komunitě pro drogově závislé Jitka Němcová Vedoucí práce: Mgr. Daniela Ochmannová Olomouc 2015

2 Prohlašuji, že jsem tuto práci zpracovala samostatně na základě použitých pramenů a literatury uvedených v bibliografickém seznamu. V Olomouci dne Jitka Němcová

3 Poděkování Touto cestou bych chtěla poděkovat vedoucí mé absolventské práce Mgr. Daniele Ochmannové za pomoc a vstřícný a inspirativní přístup při vedení mé absolventské práce. Dále bych chtěla poděkovat všem zaměstnancům Terapeutické komunity Sejřek, bez kterých by tato práce nevznikla. Dále mému příteli, rodině, přátelům a kolegům za trpělivost a velkou podporu při psaní absolventské práce i v průběhu celého studia.

4

5 Obsah Úvod Role sociálního pracovníka Legislativa a vymezení sociální práce Role sociálního pracovníka Kompetence sociálního pracovníka Osobnostní předpoklady Hodnoty sociálního pracovníka Role sociálního pracovníka a paradigmata sociální práce Role sociálního pracovníka dle Banksové Role sociálního pracovníka dle Řezníčka Terapeutická komunita pro léčbu závislostí Terapeutická komunita Využívané modely terapeutických komunit v současnosti Terapeutické komunity pro léčbu závislostí Terapeutické komunity pro drogově závislé v České republice Klient terapeutické komunity pro drogově závislé Oblasti vyžadující intervenci sociálního pracovníka Význam hodnot v terapeutické komunitě Sociální pracovník v týmu terapeutické komunity Sociální práce v terapeutické komunitě pro drogově závislé Cíle sociální práce v terapeutické komunitě Sociální práce dle fází léčby Metodologie výzkumu Cíl výzkumu Kvalitativní výzkum Metoda výzkumu - Případová studie

6 4.3.1 Kvalitativní polostrukturovaný rozhovor Pozorování Výzkumný vzorek Fixace a zpracování dat Role sociálního pracovníka v terapeutické komunitě pro léčbu závislostí Kompetence sociálního pracovníka v terapeutické komunitě pro drogově závislé Osobnostní předpoklady sociálního pracovníka v terapeutické komunitě pro drogově závislé Hodnoty sociálního pracovníka v terapeutické komunitě pro drogově závislé Aktivity sociálního pracovníka v terapeutické komunitě pro drogově závislé Paradigmata a nástroje sociální práce Role sociálního pracovníka a multidisciplinární tým Diskuze výsledků výzkumu Závěr Bibliografický seznam Anotace Annotation

7 Úvod V současné době existuje na území České republiky 15 terapeutických komunit zaměřených na léčbu závislostí, většinu z nich sdružuje Asociace nestátních organizací. Převážná většina těchto komunit je registrována jako sociální služba, některé jako zdravotnická zařízení. V terapeutických komunitách působí multidisciplinární tým odborníků. Důležitou roli zde hraje postava sociálního pracovníka, který, stejně jako kolegové z jiných oborů, přispívá ke změně životního stylu klienta a k řešení jeho aktuální situace. V současné době není ve všech terapeutických komunitách funkce sociálního pracovníka zastoupena a tyto činnosti vykonávají jiní zaměstnanci, většinou na pozici terapeutů. Téma role sociálního pracovníka jsem zvolila vzhledem ke studovanému oboru sociální práce a také k mému pracovnímu zaměření. Několik let jsem pracovala jako dobrovolník v různých sociálních službách zaměřených převážně na prevenci nebo léčbu nealkoholových závislostí. Nyní již několik let pracuji v domově pro seniory, kde se částečně věnuji sociální práci s klienty naší služby. V rámci studia jsem v červnu 2014 byla na týdenní praxi v terapeutické komunitě pro léčbu závislostí, kde jsem mohla sledovat podobu sociální práce v komunitě a toto téma mě začalo velmi zajímat. Prostředí terapeutické komunity je velmi specifické, má specifickou klientelu, specifické vztahy mezi pracovníky a klienty, řeší specifické problémy klientů a má specifické cíle, kterých chce dosáhnout. Předpokládám, že tedy i sociální práce s klienty bude velmi ovlivněná prostředím terapeutické komunity a tím i role sociálního pracovníka v těchto zařízeních. Rozhodla jsem se tedy zjistit, jaká je role sociálního pracovníka v komunitě a čím je definována. Vzhledem k výrazné specifičnosti prostředí terapeutické komunity, klientů i povahy sociální práce v ní, považuji za podstatné představit a definovat roli sociálního pracovníka v terapeutické komunitě pro léčbu závislostí a tím i možnosti sociální práce v těchto organizacích. Cílem práce je zjistit, jaká je role sociálního pracovníka v terapeutických komunitách pro léčbu drogových závislostí a to na základě případové studie a pozorování. Abych dostála cíli, budu se ptát přímo sociální pracovnice v konkrétní terapeutické komunitě. Touto prací chci podpořit význam a úlohu sociálního pracovníka v terapeutické komunitě, představit veřejnosti roli sociálního 7

8 pracovníka a přinést nové poznání v oblasti pozice sociálního pracovníka v terapeutické komunitě pro léčbu závislostí. Práce je rozčleněna do tří kapitol. V teoretické části představuje roli sociálního pracovníka, včetně osobnostních předpokladů, kompetencí a hodnot. Následně představuje terapeutické komunity pro léčbu závislostí a sociální práci v těchto zařízeních. V druhé kapitole popisuje metodologii výzkumu a v poslední praktické části se věnuje samotnému výzkumu a analýze výsledků. 8

9 1 Role sociálního pracovníka Cílem práce je zjistit jaké role zastává sociální pracovník v terapeutické komunitě pro léčbu drogových závislostí v rámci výkonu své profese. Proto, abychom mohli tyto role definovat, je nezbytné vymezit sociální práci tak, jak je vnímána nynější legislativou, která je pro sociální pracovníky zavazující, a která udává podobu sociální práce, kterou vykonávají. 1.1 Legislativa a vymezení sociální práce Zákon definicí sociální práce vymezuje částečně i role sociálního pracovníka, který se v rámci jednotlivých činností v zařízení ocitá na různých pozicích a tím i v rozličných rolích. Jedním z aspektů určujících roli sociálního pracovníka může být obsah jeho činnosti, tedy náplň práce. Sociální službou se, dle Zákona 108/ 2006 Sb., o sociálních službách, 3, rozumí mimo jiné činnost, nebo soubor činností zajišťující pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení. (Zákon o sociálních službách 3) Dále dle Zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách, sociální pracovník vykonává sociální šetření, zabezpečuje sociální agendy, včetně řešení sociálně právních problémů v zařízeních poskytujících služby sociální péče, sociálně právní poradenství, analytickou, metodickou a koncepční činnost v sociální oblasti, odborné činnosti v zařízeních poskytujících služby sociální prevence, depistážní činnost, poskytování krizové pomoci, sociální poradenství a sociální rehabilitace, zjišťuje potřeby obyvatel obce a kraje a koordinuje poskytování sociálních služeb. (Zákon o sociálních službách 109) Okruhem pracovníků vykonávajících odbornou činnost se dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách myslí sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, zdravotničtí pracovníci, pedagogičtí pracovníci, manželští a rodinní poradci a další odborní pracovníci, kteří přímo poskytují sociální služby. (Zákon o sociálních službách, 115) Jiný pohled uvádí Matoušek, který nejen vymezuje obsah sociální práce, ale dotýká se také cílů sociální práce. 9

10 Matoušek (2001:10) uvádí definici, která říká, že sociální práce je společenskovědní disciplína i oblast praktické činnosti, jejímž cílem je odhalování, vysvětlování, zmírňování a řešení sociálních problémů. Sociální práce se opírá jednak o rámec společenské solidarity, jednak o ideál naplňování individuálního lidského potenciálu. Sociální pracovníci pomáhají jednotlivcům, rodinám, skupinám i komunitám dosáhnout způsobilosti k sociálnímu uplatnění, nebo ji získat zpět. Kromě toho pomáhají vytvářet pro jejich uplatnění příznivé společenské podmínky Jako obor praktické činnosti je sociální práce vázána jednak na určité hodnoty a jednak na určité dovednosti. (Matoušek 2001:10) Cílem sociální práce se zabývá také Hanuš (Hanuš 2007: 5), který nazývá sociálního pracovníka pojivem společnosti, jehož úkolem je spojit své klienty zpět s komunitou a zároveň v rámci řešení sociálních problémů také spojit odborníky v multidisciplinárním týmu. Sociální pracovník by měl v rámci své činnosti přispívat ke zlepšování narušených sociálních vztahů, učit jednotlivce správným životním postojům a chování, pomáhat člověku ke svobodnému životu ve společnosti. Sociální práce může být také chápána jako interdisciplinární, empirická a vědní disciplína, zároveň také umění a cílené a záměrné působení na klienta, kdy velmi podstatnou roli hraje vztah ke klientovi, založený na pomoci člověka člověku v citlivém období, obvykle způsobeným aktuální nepříznivou sociální situací. Tento vztah a sociální práci celkově ovlivňují kompetence pracovníka, které jsou pojímány jako jistá sociální inteligence pracovníka, nebo konkrétněji jako vhodné a účelné chování pracovníka v interakci s klientem. (Kredátus 2007: 12-13) Podoba sociální práce může být velmi různorodá, zejména vzhledem k náplni práce sociálního pracovníka a jejím cílům. Podobu sociální práce také velmi ovlivňuje profesní kompetence sociálního pracovníka, jeho osobnost, osobní předpoklady a nastavení pracovníka, které mohou ovlivňovat jeho vztah ke klientům. Předpokládám, že tyto aspekty, mimo jiné, dále ovlivňují roli, ve které se sociální pracovník ocitá, a kterou si sám volí. 1.2 Role sociálního pracovníka Role jsou sociálně definovaná očekávání, jimiž se osoba s určitým statusem nebo sociálním postavením řídí. (Giddens 1999: 98) 10

11 Sociální práce je velmi různorodá a sociální pracovník se tak může v rámci své profese ocitat v různých rolích. Záleží nejen na osobním postoji k profesi, ale také na organizaci, ve které působí a na náplni práce, kterou vykonává. Mantinely jsou určeny právním systémem, zaměstnavatelem a profesními standardy Kompetence sociálního pracovníka Role sociálního pracovníka je určena několika aspekty, jedním z nich jsou profesní kompetence pracovníka a jejich aktuální úroveň. Havrdová definuje kompetence v praxi jako funkcionální projev dobře zvládané a uznávané role sociálního pracovníka, jejíž součástí jsou odborné znalosti, schopnost reflektovat adekvátně kontext a citlivě aplikovat hodnoty profese. (Havrdová 1999: 42) Zabývá se dále konkrétně praktickými kompetencemi a realizací profesionálních kompetencí v praxi. Tedy tím, co sociální pracovník koná a jak to koná v rámci práce s klienty. Uvádí soustavu 6 kompetencí sociálního pracovníka, které se dají označit i jako některé aspekty profesionální role sociálního pracovníka, identifikovatelnou nejčastěji v rámci různých sociálních organizací. První z šesti kompetencí je rozvíjet účinnou komunikaci. Jedná se zejména o vytváření podmínek pro účinnou a otevřenou komunikaci, na které staví následující spolupráce a která umožňuje změnu. Obsahuje 7 kritérií: - navázat kontakt (vytvořit atmosféru důvěry, přiměřená neverbální komunikace), přizpůsobit komunikaci věku, individualitě a podmínkám, rozeznávat shodná a odlišná hlediska, hodnoty a cíle a respektovat je, poskytovat přiměřený prostor pro vyjasnění a vyjádření názorů a cílů klientů, usnadňovat komunikaci mezi klienty, organizacemi a širším společenstvím, motivovat pro překonávání překážek v dosahování vlastních hodnot a cílů klientů, udržovat pracovní vztah s klientem a jeho okolím v procesu změny a získávat a poskytovat přiměřenou zpětnou vazbu. Druhou kompetencí je orientace a plánování postupu. Konkrétně orientovat se zejména v současných a potenciálních potřebách a zdrojích klientů a plánovat postupy změny. Tato kompetence má 9 kritérií: orientovat se v potřebách a možnostech klientů a jejich rodin ve vazbě na okolí, orientovat se v legislativních, společenských a organizačních podmínkách a možnostech působících v dané situaci, sbírat a zpracovávat informace z různých zdrojů, zvažovat spolu s klienty a jejich okolím různé možnosti působení a změny, rozeznávat rizikové faktory a stanovit meze, vést přiměřenou dokumentaci, pomáhat objasňovat cíle, zdroje a možné překážky a navrhovat možná řešení, vést 11

12 klienta k porozumění důsledkům různých rozhodnutí, dohodnout plán a rozdělení úkolů k dosažení změny. Třetí kompetencí je podporovat a pomáhat k soběstačnosti podporovat a pomáhat klientovi ve využívání jeho vlastních schopností, přejímání zodpovědnosti a zabezpečení vlastních práv. Tato kompetence je určena také 9 kritérii: umět poskytnout emoční podporu, pomáhat lidem rozeznávat a vyjadřovat jejich přednosti, schopnosti a silné stránky, umět objasnit lidem jejich práva a způsoby jejich uplatnění, pomáhat účasti klientů na rozhodování, přejímání odpovědnosti a uplatnění práv, podporovat získání a rozšíření informací, dovedností a schopností, které posilují soběstačnost, přímo vystupovat v zájmu klientů, obhajovat a vysvětlovat jejich oprávněné zájmy, zvažovat právo lidí přebírat na sebe riziko poškození, pomáhat lidem vyvíjet větší kontrolu nad chováním, které ohrožuje je nebo okolí, chápat a respektovat odlišnosti menšin a přispívat k odstraňování diskriminace a útlaku. Čtvrtou kompetencí je zasahovat a poskytovat služby - týká se kompetence sociálního pracovníka podporovat klienty, zajišťovat péči, ochranu a kontrolu a znát navazující služby a využívat je. Mezi kritéria naplnění patří například znát možnosti a metody poskytování služeb a intervence, pravidelně hodnotit situaci, pokroky a účinnost zvolené intervence, organizovat a koordinovat poskytování pomoci a služeb z různých zdrojů, připravit vhodné podmínky pro zdařilé odpoutání po ukončení služby, Pátá kompetence je přispívat k práci organizace zodpovědně pracovat, přispívat k hodnocení a zlepšování práce a účinnosti služeb, spolupráce s kolegy. Mezi kritéria patří například rozumět struktuře organizace a jejím cílům a režimu, jednat v souladu s právy klientů, pravidly organizace a etikou sociální práce, účinně komunikovat a spolupracovat s kolegy, identifikace vlastního místa v týmu, znát a využívat dostupné zdroje organizace, Poslední, neméně důležitou kompetencí je odborně růst konzultovat a řídit svůj osobní a profesní růst, umět se kvalifikovaně rozhodovat, spolupracovat v síti a přispívat k pozitivním změnám v oboru. Mezi kriteria patří například sledovat vývoj v zákonodárství v sociální oblasti a doplňovat své znalosti a dovednosti v sociální práci, hodnotit vlastní rozvoj a dále se učit, reflektovat osobní stresy, jejich příčiny a projevy a emočně se vylaďovat, identifikovat své předsudky a stereotypy, umět si zorganizovat práci a dosahovat cílů, vytvářet a udržovat pracovní vztahy s jednotlivci, organizacemi, odborníky a dobrovolníky,. (Havrdová 1999: 42-46) Havrdová udává ucelené pojetí kompetencí sociálního pracovníka, které jsou velmi důležité v rámci výkonu sociální práce. Míra kompetentnosti sociální pracovníka výrazně ovlivňuje podobu sociální práce i vztah ke klientovi. Je pravděpodobné, že 12

13 sociální pracovníci vnímají kompetence v různých podobách a jednotlivým kompetencím přikládají různý význam a různou důležitost. V rámci průběžného vzdělávání, zvyšování kvalifikace a profesního růstu se pracovníci zaměřují na různé kompetence a tím ovlivňují podobu své práce a roli, kterou zastávají. Pravděpodobně také opačně v některých případech role, kterou zastávají, také ovlivňuje kompetence, na které se pracovníci zaměřují, a které zdokonalují. Je tedy pravděpodobné, že kompetence sociálního pracovníka v terapeutické komunitě pro léčbu závislostí budou specifické, zaměřené na aktivity, které v tomto zařízení sociální pracovník vykonává. Kompetence tedy budou spoluutvářet roli sociálního pracovníka v těchto terapeutických komunitách Osobnostní předpoklady Sociální pracovník by měl mít vzhledem k povaze své profese, pro kterou je určující pomáhání klientům, určité osobnostní předpoklady. Tyto předpoklady mu pomáhají vykonávat sociální práci efektivně a profesionálně. Řezníček se opírá o americkou teorii sociální práce, která mluví o umění této profese. Jako předpoklady uvádí kombinaci nadání, zkušeností, osobních hodnot a intuitivní tvořivosti. Tato kombinace se ve vztahu s klientem stává nástrojem sociální práce. Pomáhá při utváření jedinečného profesionálního vztahu ke klientovi, který klienta samotného zapojuje do procesu změny. Povaha tohoto vztahu je velmi důležitá a odvíjí se od ní následná spolupráce s klientem. Vztah s klientem by měl být opravdový, založený na respektu, empatii a vřelosti. Z toho vyplývá, že opravdu velkou roli hraje schopnost pracovníka tento vztah vytvořit a udržet. Předpoklady, které určují povahu řešení klientovy situace, jsou zejména tvořivost a flexibilní důraznost umožňující nacházet nová řešení. Opírají se o zkušenosti a individuální hodnoty sociálního pracovníka, které umožňují rozhodovat se co je správné a co nikoliv. (Řezníček 1994: 25-26) Oldřich Matoušek popisuje 4 důležité oblasti dovedností a osobnostních předpokladů pracovníků pomáhající profese zdatnost a inteligenci, přitažlivost, důvěryhodnost a komunikační dovednosti. Fyzická zdatnost je energetickým zdrojem pomoci druhým a sociální pracovník by si ji měl udržovat cvičením a zdravou životosprávou. Stejně tak mentální svěžest, inteligence a socioemoční dovednosti by měly být na vysoké úrovni. Dále popisuje jako důležitý předpoklad přitažlivost, ne však pouze fyzická, ale zejména lidská. Kdy klientovi může imponovat nejen fyzický vzhled, 13

14 ale zejména pracovníkovo chování, odbornosti, zkušenosti, Tím může vzniknout náklonnost k pracovníkovi a vnímání pracovníka jako klientova vzoru. Pro vytvoření důvěryhodnosti by měl být sociální pracovník diskrétní, spolehlivý, věnovat klientovi pozornost a snažit se o porozumění. Pro vytvoření důvěry je důležitý také fyzický vzhled, pověst a chování pracovníka. Dalším velmi významným předpokladem jsou komunikační dovednosti, které pomáhají vytvořit profesionální vztah s klientem. Vždy by měla být v souladu verbální a neverbální složka komunikace. Pracovník by se měl snažit klientovi naslouchat a porozumět jeho sdělení, a to verbálnímu i neverbálnímu. Klíčem k porozumění klientova sdělení je empatie, tedy schopnost vcítit se do pocitů a jednání druhé osoby. Empatie je jednou z nejdůležitějších podmínek úspěšné práce s klientem. (Matoušek, Hartl 2003: 52-54) V pojetí obou odborníků osobnostní předpoklady výrazně ovlivňují tvorbu profesionálního, efektivního a empatického vztahu pracovníka s klientem. Od vztahu ke klientovi se odvíjí řešení problémů a také podoba samotné sociální práce. Tyto skutečnosti přímo definují roli sociálního pracovníka. Osobnostní předpoklady jsou u pracovníků působících v léčbě závislostí významné, zejména vzhledem k podobě vzoru, kterým mají pro klienty být. Zejména osobní hodnoty udávají podobu sociální práce, tedy přímo ovlivňují podobu role, ve které se sociální pracovník nachází. Hodnoty jsou aspektem, kterým roli definuje sám pracovník Hodnoty sociálního pracovníka Hodnoty vycházejí z morálky a lze je definovat jako vše, co považujeme za významné a důležité. Jsou to normativní standardy, které mají vliv na naše rozhodnutí pro jednu z možných alternativ jednání. (Nečasová in Matoušek 2013: 22) Hodnoty jsou důležité při tvorbě vztahu s klientem a při volbě metody a principů sociální práce. Hodnoty tak přímo určují povahu sociální práce. (Nečasová in Matoušek 2013: 32) Základní hodnoty pro sociální práci uvádí Clark (dle Nečasová in Matoušek 2013: 38-39), ze kterých zároveň vyvozuje pravidla pro tzv. dobrou praxi. Jedná se o respektování klienta, upřímnost, otevřenost a důvěryhodnost ve vztahu ke klientovi, vzdělanost a dovednost pracovníka, pečlivost a ochota pracovníka, účinnost a užitečnost, legitimita, spolupráce a odpovědnost a autorita a váženost. Jednou ze zásadních hodnot v sociální práci je tvorba a podoba vztahu sociálního pracovníka ke klientovi. Vztah sociálního pracovníka ke klientovi je zároveň 14

15 nositelem mnoha dalších významných hodnot. Tento vztah určuje podle Biesteka (dle Nečasová in Matoušek 2013) 7 principů, které zefektivňují sociální práci s klientem. Prvním z nich je individualizace, tedy zaměření na individuální přístup ke klientovi, uznání jedinečnosti každého klienta. Významné je také vyjadřování pocitů, umožnění klientovi vyjádřit své pocity. Třetím principem je uplatnění empatie, tedy vcítění a pochopení pocitů a situace klienta. Pro individuální přístup ke klientovi je nutná akceptace, tedy přijímat klienta takového jaký je a podporovat jeho vědomí vlastní hodnoty. Nehodnotící postoj je pátým principem. Pracovník nehodnotí osobnost klienta, ale pouze jeho jednání a postoje, pokud to vyžaduje intervence do jeho situace. Podstatné je klientovi umožnit sebeurčení, lépe řečeno umožnit klientovi svobodně se rozhodovat a respektovat jeho rozhodnutí. V neposlední řadě je nutné dodržovat diskrétnost, mlčenlivost a důvěrnost klientova sdělení. Předpokladem sociální práce je respekt ke klientovi a víra v to, že každý jedinec je schopen změny. (Nečasová in Matoušek, 2013: 36-37) Hodnoty jsou velmi významným atributem určujícím povahu samotné sociální práce. Ovlivňují volbu řešení, vztah pracovníka s klientem a jedná se pravděpodobně o základ, na kterém stojí podoba sociální práce a role sociálního pracovníka Role sociálního pracovníka a paradigmata sociální práce Roli sociálního pracovníka ovlivňují jednotlivá paradigmata sociální práce, k nimž jednotliví pracovníci inklinují a která určuje zařízení, ve kterém figurují a cílová skupina, se kterou pracují. Payne definoval tři odlišné přístupy tzv. malá paradigmata : poradenské, terapeutické a reformní. Ty sebou nesou specifická filosofická východiska, odlišné cíle, přístupy a techniky. Konkrétní podobou těchto paradigmat se zabývá blíže Navrátil (2001: 14-17): Terapeutické paradigma chápe sociální práci zejména jako terapeutickou pomoc a jako hlavní nástroj je považována psychoterapie. Hlavním faktorem sociálního fungování je zde duševní zdraví a pohoda člověka. Hlavním cílem sociální práce je zabezpečení psychické a sociální pohody jednotlivce, skupiny nebo komunity a znovuzískání vnitřní rovnováhy. Zvládání životní situace a očekávání okolí je zaměřeno zejména na psychiku jedince a případnou nerovnováhu, kterou může vnitřní stav jedince v rozkolu s očekáváním okolí vyvolávat. Prostředkem ke změně je vztah sociálního pracovníka a klienta, který na základě komunikace ovlivňuje všechny zúčastněné 15

16 strany. Dochází zde ke vzájemnému ovlivňování a vývoji situace. V terapeutickém paradigmatu se využívá například Rogersovský rozhovor a terapie orientovaná na klienta. Stěžejní výbavou pracovníka je terapeutický výcvik a psychologické znalosti. Reformní paradigma vnímá sociální práci jako reformu společenského prostředí se zaměřením na nastolení rovnosti a odstranění oprese ze strany elitářské společnosti. Hlavním cílem tohoto paradigmatu je dosažení společenské rovnosti na základě spolupráce, solidarity a zmocňování klientů. Pro sociálního pracovníka je podstatné zjistit, jak klientovy osobní problémy souvisí s možnostmi znevýhodněné skupiny, ve které žije. Cílem je poté odstranění tlaků prostředí a změna postavení znevýhodněné skupiny. Příkladem reformního paradigmatu může být Antiopresivní nebo Ekologický přístup. Poradenské paradigma nazývané také jako sociálně právní pomoc předpokládá, že sociální fungování jedince je založeno na schopnosti zvládat problémy a přístupu k odpovídajícím službám. Prostředkem pomoci klientům je poskytování informací, kvalifikované poradenství, zpřístupňování zdrojů a zprostředkování další pomoci. Postupuje se spíše po menších, individuálních krocích vedoucích ke změně a osobnímu růstu jedince. Typickými problémy klientů jsou neuspokojené potřeby, individuální omezení a zároveň neschopnost institucí společnosti tyto potřeby klientů řešit. V rámci poradenského paradigmatu se využívá například Úkolově orientovaný přístup, Kognitivně-behaviorální terapie, apod. (Navrátil 2001: 14-17) Inklinace k určitému paradigmatu a způsobu práce s klientem bude pravděpodobně ovlivňovat podobu role sociálního pracovníka. Zejména pak jednotlivými aktivitami, které se jednotlivým paradigmatům váží a typickými problémy, které řeší Role sociálního pracovníka dle Banksové Banksová definovala 4 typy rolí, které v praxi sociální pracovníci zastávají. Tato typologie je založena převážně na přístupu sociálního pracovníka a jeho hodnotách. Tato typologie je zajímavým pohledem na jednotlivé sociálního pracovníka, a proto je zde představím. Angažovaný sociální pracovník si zakládá na opravdovém empatickém vztahu s klientem. Při práci uplatňuje zejména své osobní morální hodnoty a sebe i klienty 16

17 chápe primárně jako lidské bytosti a až poté profesionálně. Hrozí zde vystoupení z profesionální role, stranění některým klientům a s bezmeznou angažovaností také syndrom vyhoření. Radikální sociální pracovník se primárně snaží o změnu stávajících zákonů, sociální politiky a praxe v rámci sociální spravedlnosti a odstranění jakékoliv formy útlaku. Je také velmi osobně angažován, zapojuje své osobní hodnoty, ale spíše ve jménu sociální změny. Byrokratický sociální pracovník by měl jasně oddělovat osobní hodnoty, profesní hodnoty a hodnoty zaměstnavatele a to zejména proto, že pracuje na principu manipulace s klienty ve prospěch změny v jejich situaci. Profesionální pracovník pracuje s větším důrazem na participaci klientů na rozhodování o své situaci a s více vyváženým vztahem mezi pracovníkem a klientem, který v rámci tohoto vztahu získává více moci nad vývojem situace a stává se aktivním aktérem změny. Profesionální pracovník je profesionál, vzdělaný v oboru, řídící se etickým kodexem, pro kterého jsou stěžejní práva a zájmy klientů. (dle Nečasová in Matoušek 2013: 45-46) Role sociálního pracovníka dle Řezníčka Řezníček uvádí několik typů rolí, do kterých se mohou sociální pracovníci dostávat a které se vzájemně prolínají. Tato typologie rolí je založena především na jednotlivých aktivitách, které sociální pracovník vykonává. Pečovatel nebo poskytovatel služeb pomáhá klientům v důležitých oblastech denního života, které klient sám nezvládá, zejména kvůli postižení, nemoci, nebo jiné neschopnosti. Zprostředkovatel služeb pomáhá klientovi zprostředkovat kontakty na síť sociálních služeb, případně jiné zdroje pomoci, diagnostikuje, informuje klienta, obhajuje jeho potřeby a koordinuje pomoc. Cvičitel sociální adaptace napomáhá klientům měnit své chování za účelem změny jejich situace. Pomáhá zlepšovat adaptaci klientů a povzbuzuje změny v chování klientů. Poradce nebo terapeut napomáhá klientům získat náhled na jejich situaci, postoje a chování a iniciuje změnu a osobní růst klienta. Případový manažer se snaží o komplexní řešení situace. Zajišťuje, koordinuje a vybírá kontinuálně navazující služby za účelem předem stanoveného cíle. Manažer pracovní náplně je organizátor a koordinátor práce, intervence. Sleduje kvalitu poskytované služby. Personální manažer zajišťuje výuku, výcvik a supervizi a řízení pracovníků 17

18 v zařízení. Administrátor je vedoucí nebo ředitel, který plánuje a rozvíjí služby a programy. Činitel sociálních změn identifikuje širší sociální problémy týkající se větší skupiny lidí, hájí zájmy komunity a povzbuzuje změnu. Jedná se o komunitního pracovníka. (Řezníček 1994: 63-64) Dělení jednotlivých rolí dle Řezníčka i Banksové se prolíná s rolemi sociálního pracovníka vnímaných v jednotlivých paradigmatech. Tyto role v sobě nesou určitá očekávání okolí a následně rozhodnutí pracovníka, zda tuto roli přijme, či nikoliv. To je jistě ovlivněno jeho osobním nastavením, typem služby, ve které se nachází, ale také typem problémů, které s klienty řeší. Pracovník však pravděpodobně nebude nikdy striktně vězet pouze v jednom typu role, či paradigmatu, tyto role a paradigmata se budou prolínat a doplňovat. Přes to, že sociální pracovník většinou nezastává striktně pouze jednu roli, volba jeho rolí směřuje určitým směrem a tvoří volbu pro něj jedinečnou, uzpůsobenou jeho osobnímu nastavení, povaze jeho práce a cílové skupině klientů. Obě tyto typologie jsou zaměřeny pouze na některé aspekty role sociálního pracovníka. Vzhledem k záměru této práce představit roli sociálního pracovníka v terapeutické komunitě pro léčbu závislostí by pohled optikou těchto typologií byl pravděpodobně limitující. Na roli sociálního pracovníka v terapeutické komunitě pro léčbu závislostí se zaměřím prostřednictvím optiky jednotlivých kompetencí sociálního pracovníka, jeho hodnot, osobnostních předpokladů a paradigmat sociální práce. Tímto se pokusím o komplexní pohled na dané téma. 18

19 2 Terapeutická komunita pro léčbu závislostí Cílem této práce je zjistit, v jakých rolích se ocitá sociální pracovník v terapeutické komunitě pro léčbu drogových závislostí. Vzhledem k tomuto cíli je třeba představit terapeutickou komunitu, modely terapeutických komunit, její principy a cíle, podobu týmu komunity a roli klientů, které dále výrazně ovlivňují pozici sociálního pracovníka v komunitě a podobu sociální práce, kterou zde vykonává. 2.1 Terapeutická komunita Stanislav Kratochvíl přichází se dvojím pojetím terapeutické komunity. Širší pojetí terapeutické komunity jako formy organizace léčebné jednotky a užší pojetí jako psychoterapeutické metody. Pro účel této práce uvedu pouze druhé užší pojetí: Vlastní terapeutická metoda v užším slova smyslu je specifická léčebná metoda, při níž se v rámci obecné terapeutické komunity vytvářejí intenzivní a dobře organizované malé skupiny s primárním cílem strukturální přestavby pacientovy osobnosti a jeho socializace, případně pracuje celá malá komunita jako taková skupina. (Kratochvíl 1979: 13) 2.2 Využívané modely terapeutických komunit v současnosti Prvním modelem jsou zařízení aplikující přístup terapeutické komunity. V těchto zařízeních má vedoucí úlohu stále personál, nicméně je kladen velký důraz na vytváření atmosféry, ve které je důležitá důvěra klientů a zároveň přenášení iniciativy a odpovědnosti na osobu klienta. Druhý typem jsou terapeutické komunity v původním slova smyslu. Jedná se o menší zařízení, kde je rozdíl mezi klienty a personálem zmenšen na minimum. Principem je sdílení funkcí a rozhodnutí celou komunitou. Tento model se uplatňuje nejčastěji u těžkých poruch osobnosti nebo sociální nepřizpůsobivosti. Bezdrogové terapeutické komunity se výhradně zabývají rehabilitací drogově závislých. Tento model terapeutických komunit funguje na základě kontinuální hierarchie klientů a následně personálu. Členem personálu se často stává člověk, který v minulosti podobnou komunitou prošel. 19

20 Posledním typem jsou alternativní instituce a antipsychiatrické komunity. Tento typ komunit funguje na základě společného pohledu na morální, duchovní a sociální aspekty fungování. Důležitými znaky jsou silná příslušnost k určité víře, nebo životní filosofii a důraz na rovnocenné postavení všech členů komunity. (Kalina 2008: 53) Tato práce je zaměřena na roli sociálního pracovníka v terapeutické komunitě pro drogově závislé, proto se budu dále věnovat pouze bezdrogovému modelu terapeutické komunity. 2.3 Terapeutické komunity pro léčbu závislostí Terapeutické komunity pro léčbu drogových závislostí jsou rezidenční nezdravotnická zařízení, která mají velmi striktně strukturovaný program s pevným časovým harmonogramem. Jsou určeny pro klienty s diagnózou závislosti na nelegálních drogách a nabízí bezpečné bezdrogové prostředí. Předpokladem programu je ochota klienta změnit svůj dosavadní životní styl i představu o sobě samém a důsledná abstinence od drog a alkoholu. Klient se stává členem skupiny lidí, kteří řeší obdobné problémy jako on, jsou mu oporou a zároveň zrcadlem. Klienti se učí zapojovat do běžného života a nést odpovědnost za svůj život. Bezpečné prostředí komunity a týmu pracovníků jim umožňuje osobnostní růst, postupné nalézání možných řešení své situace a postupné zapojování do běžného života. (Preston A., Šefránek M., Malinowski A 2007: 27) Terapeutické komunity pro drogově závislé v České republice První terapeutickou komunitou v České republice byla Terapeutické komunita Němčice, která vznikla pod záštitou sdružení SANANIM v roce Tato komunita byla vytvořena jako zařízení sociálně rehabilitační a výchovné, s psychoterapeutickou složkou. Na základě praxe v TK Němčice vznikaly další komunity provozované převážně nestátními neziskovými organizacemi. (Kalina 2008: 73) V současné době je v České republice 15 terapeutických komunit zaměřených na léčbu závislosti na nealkoholových drogách, některé jsou zaměřené na různé typy klientů se specifickými potřebami, např. matky s dětmi (TK Karlov), mladiství klienti (TK Karlov), klienti s duálními diagnózami (TK Sejřek), klienti s kriminální minulostí 20

21 (TK Podcestný mlýn) Převážná většina terapeutických komunit pro drogově závislé je sdružována v rámci Asociace neziskových organizací Klient terapeutické komunity pro drogově závislé V této kapitole představím, kdo je klientem terapeutické komunity, jaké indikátory vedou k přijetí klienta do komunity, jaké nejčastější problémy tento klient řeší a v poslední řadě také hodnoty, na kterých komunita stojí, které klienta učí, a které jsou klientovi předávány prostřednictvím vzoru v podobě členů týmu. Tyto skutečnosti zde uvádím, neboť jsou jedním z aspektů, které ovlivňují roli sociálního pracovníka a to jak v náplni jeho práce, tedy v problémech, které s klienty nejčastěji řeší, v hodnotách, na kterých komunita staví, a také kompetencích, na které se ve své roli zaměřuje. Terapeutické komunity se vytvářely primárně pro závislé na nelegálních drogách, u nichž byla velká pravděpodobnost pro závislost, ať se jedná o heroin, kokain, nebo v naší oblasti velmi častých amfetaminech, benzodiazepinech, cannabisu, Jedním z nejdůležitějších ukazatelů však není typ zneužívané drogy (může se jednat i o polymorfní uživatele), ale závažnost závislosti a životní styl závislého. Dříve byli do terapeutických komunit přijímáni nejčastěji klienti z ulice, bez jakéhokoli rodinného zázemí, dnes už tento typ klientů není převažující. V terapeutických komunitách se objevují klienti s více závažnými problémy najednou, jedná se o klienty s narušeným rodinným a sociálním zázemím, mnohdy v konfliktu se zákonem, s problémy s duševním zdravím apod. (Kalina 2008: 183) Jedná se tedy o oblasti, které spadají do agendy sociálního pracovníka. Mezi klienty je větší podíl mužů, nicméně to je ošetřeno u některých terapeutických komunit, výhradními lůžky pro ženy, případně programy se zaměřením na ženskou klientelu (např. TK Magdaléna o.p.s.) 2. Kalina uvádí indikátory klienta, které ukazují vhodnost léčby v terapeutické komunitě. V úvahu se bere nejen komplexní posouzení závislosti, ale také sociální situace klienta, jeho zdravotní a také psychický stav. Dle těchto ukazatelů se může odvodit nejčastější profil klienta terapeutické komunity a následně také nejčastější problémy, které se u klientů vyskytují:

22 a) Klient má vysoký potenciál pro relaps, pro akutní intoxikaci a/nebo rozvoj abstinenčních příznaků. b) Klientova vlastní motivace k léčbě a abstinenci není zcela jednoznačná a vyžaduje výraznou podporu a upevnění. c) Vztah okolí k léčbě je natolik nepříznivý, že neumožňuje léčbu bez vzdálení klienta z původního prostředí (většinou jde o toxické prostředí drogové scény, rizikové vrstevnické a partnerské vztahy, nefunkční rodinu nebo rodinu, která další podporu klientovi podmiňuje absolvováním léčby). d) Zdravotní a psychologicky-psychiatrické komplikace nejsou natolik závažné, aby vyžadovaly nemocniční léčbu, pokud existují, jsou zvládnutelné léčbou ambulantního typu a umožňují zapojení klienta do programu, případně je léčba v terapeutické komunitě sama o sobě může pozitivně ovlivnit. (Kalina 2008: 184) Pro správnou indikaci léčby je nezbytné ještě před přijetím klienta provést komplexní posouzení klienta a tzv. párování potřeb a intervencí, či přizpůsobení léčby klientovi. Což spočívá v propojení potřeb klienta a nalezením nejvhodnějších možných intervencí, právě na základě komplexního posouzení klientových potřeb. Výběr léčby by měl být tím nejlepším a nejvhodnějším možným řešením situace. (Kalina 2008: 184) Dle uvedených indikátorů je patrné, že je třeba mimo jiné pracovat se sociální situací klienta a s jeho fungováním ve společnosti. Toto jsou oblasti, které řeší sociální pracovník, a od těchto indikátorů se tedy budou odvíjet jednotlivé aktivity, které budou spoluutvářet jeho roli Oblasti vyžadující intervenci sociálního pracovníka Klient je posuzován komplexně, a proto předmětem léčby není jen samotný syndrom závislosti, ale zejména osobnost klienta. Tento princip se opírá o teorii De Leona a Melnicka (dle Kalina 2008: 186), podle které zneužívání návykových látek má původ v psychologických či vývojových problémech jedince, odráží obecnější problém ve zvládání životních situací a je projevem, nikoliv podstatou poruchy. (Kalina 2008: 186) Sociální postavení klientů ocitajících se v terapeutické komunitě bývá mnohdy hraniční a obtížně řešitelné. Klienti se často ocitají v krizových situacích, bez finančních prostředků a tím pádem bez zajištění základních životních potřeb. Komunita klientovi toto zajištění umožní, je pak tedy pravděpodobné, že motivace k řešení těchto záležitostí 22

23 v úvodu léčby mírně opadá. Nemělo by se však na tyto otázky zapomínat a s klientem bychom je měli řešit v průběhu celé léčby. Alespoň představa a započaté řešení těchto problémů dává klientovi pocit jistoty. (Makovská Dolanská 2007: 155) Mezi nejčastější oblasti sociálních problémů dle Makovské- Dolanské (2007: 155) patří: 1) Chybějící nutné osobní doklady (občanský průkaz, karta pojištěnce, ) 2) Neplacené zdravotní pojištění a vzniklé dluhy způsobené dlouhodobým neplacením zdravotního pojištění 3) Zajištění příjmu zejména formou sociálních dávek 4) Chybějící zápočtový list z minulých zaměstnání 5) Trestně právní problematika aktuální trestní stíhání, exekuce, obecně prospěšné práce, nařízená ochranná léčba, 6) Možnost bydlení a zaměstnání po ukončení léčby 7) Nedokončení studia a hledání možností dalšího vzdělávání 8) Ostatní zbývající dluhy (vůči institucím, rodině, ) Konkrétní oblasti sociálních problémů utváří náplň práce sociálního pracovníka, tedy definují část jeho role. Ovlivňují zaměření sociálního pracovníka na směr řešení a přístup ke klientovi, tedy volbu konkrétního paradigmatu sociální práce. Tím přímo utváří podobu role, ve které se sociální pracovník bude ocitat. 2.4 Význam hodnot v terapeutické komunitě Dle Kaliny terapeutická komunita staví na předávání hodnot svým klientům. K tomu dochází jednak prostřednictvím ostatních klientů a zejména prostřednictvím příkladu, který přináší terapeutický tým. V terapeutické komunitě je kladen velký důraz na odpovědnost klienta za své chování, kdy klient má odpovědnost nejen za své činy a za své dosavadní chování, tudíž i za vypěstovanou závislost, ale samozřejmě také odpovědnost za své chování v komunitě a za její další fungování. Tím je přenášena odpovědnost na všechny členy komunity, ve smyslu jejího fungování. Terapeutická komunita se zaměřuje na respekt a toleranci. Klient je v rámci komunity respektován jako člověk, to však neznamená, že nemůže být kritizován a sankcionován za své chování, v rámci dodržování jasných a mnohdy velmi přísných pravidel. 23

24 Od klienta je požadován aktivní přístup k léčbě, programu, k fungování komunity a samozřejmě aktivní účast na svém růstu a práci na sobě samém. V komunitě se dodržuje princip jednej jako by, což znamená učení nových vzorců chování, ve smyslu překonávání strachů a obav. Klient tím, že si říká, jednej jako by, se vlastně dostává do role, jako by už tak jednal. Velmi podstatnou hodnotou komunity je zájem o druhé a vzájemná pomoc. Klient na jedné straně potřebuje pomoc od druhých, ale na druhé straně si může pomoci tím, že pomáhá druhým. Jde o společné uvědomění si sebe samých. Každý klient, jakožto člen komunity, má odpovědnost za fungování komunity a udržování jejích hodnot. Pokud klient přijme za své pravidla, normy a hodnoty komunity, stává se předávajícím a tím jistým vzorem pro nováčky, což posiluje jeho zodpovědnost a sebedůvěru. (Kalina 2008: ) Dodržování hodnot komunity je určujícím faktorem pro podobu práce terapeutického týmu. Hodnoty komunity ovlivňují roli sociálního pracovníka a podobu jeho práce, zejména při volbě řešení konkrétních situací, nebo problémů klientů. 2.5 Sociální pracovník v týmu terapeutické komunity Tým terapeutické komunity je multidisciplinární, pracovníci mají různé vzdělání, často doplněné o různé specializované výcviky (skupinová i individuální psychoterapie, rodinná terapie, ). Bartošíková (dle Kaliny 2008: 219) uvádí, že závislost je vždy problémem multifaktorálním, proto také v týmu terapeutické komunity zaměřené na léčbu závislostí je vhodné působení zaměstnanců s různým zaměřením. Kalina dále uvádí, že je velmi důležité, aby tým byl vyvážený, jednak co se týče působení profesionálů a neprofesionálů, ale také ve smyslu věku a pohlaví členů týmu. Pro práci v terapeutické komunitě hrají velkou roli osobnostní předpoklady členů týmu. Mezi hlavní patří jistota, přirozenost, důvěra (včetně sebedůvěry), pevná identita, humor, tvořivost a schopnost přiznat vlastní omylnost. Mezi osobnostní rysy, které mohou být spíše překážkou, patří pasivita, nutkavost, submitivita a závislost. Členové týmu jsou vázání Etickým kodexem, který jim ukládá chovat se jako vyzrálý a pozitivní vzor. Měli by umět pracovat s vlastními emocemi a empatií, tedy rozumět nejen svým emocím, ale také se snažit porozumět emocím druhých. Pracovník by měl znát své osobní hranice a umět zvládat zátěžové situace. 24

25 V rámci terapeutické komunity je velmi důležité provázání rolí členů terapeutického týmu a samotných klientů tak, aby komunita fungovala jako celek a to co nejefektivněji. Role členů terapeutického týmu a role klientů spolu velmi úzce souvisí a doplňují se. Člen terapeutického týmu by neměl fungovat na základě své výlučnosti a neměl by se stavět do role, že jen on sám je ten vševědoucí, zdravý, jediný kompetentní, apod Měl by naopak nechat postavit se do této role klienta, kdy on sám je strůjcem své situace, měl by klientovi dát prostor pro osobní rozvoj a pro možnost aktivní změny svého stavu a při tom, by měl dohlížet na dodržování pravidel a mantinelů a tím zajistit určitou produktivitu a bezpečnost. Role personálu a klientů je komplementární, čili doplňující se, vymezující, úzce spolu související a vzájemně se potvrzující. (Kalina 2008: 101) Role sociálního pracovníka v terapeutické komunitě bude dále ovlivňována osobním nastavením pracovníka (jeho osobnostními předpoklady, osobními hranicemi, hodnotami, ) ale bude také určena postavením ostatních pracovníků v týmu a rolemi jednotlivých klientů komunity. 25

26 3 Sociální práce v terapeutické komunitě pro drogově závislé 3 Sociální práce je nedílnou součástí léčebného procesu v terapeutické komunitě, stále však zůstává otázkou, jak ji definovat a jak integrovat její aktivity do procesu léčby. Cílem je změna životního stylu a přijetí abstinence, jako nezbytného kroku ke změně. Důležitým prvkem je pevný terapeutický vztah, který pomáhá klientovi překonávat úskalí přísného terapeutického režimu a bezpečné a podnětné prostředí. Klient je veden k přijímání odpovědnosti za svůj život, k hledání alternativ trávení volného času, k hledání strategií zvládání bažení po droze, k nalézání vnitřních motivů k abstinenci, k navázání nebo zlepšení vztahů s rodinou, apod. Pobytová léčba bývá rozčleněna na jednotlivé fáze, během kterých klient zdolává dílčí cíle a posouvá se v rámci své léčby. Přechází od zaměření na minulost k orientaci na současnost a budoucnost, od úzkého soustředění na klienta a jeho pocity k jeho rodině, blízkým a dalším sociálním vazbám a k řešení jeho dalších sekundárních problémů. Léčba se vyvíjí od pevného semknutí s komunitou a terapeuty k postupnému osamostatňování, získávání odpovědnosti až postupnému osamostatňování a odpoutávání od komunity. (Matoušek, Müllerová, Vondrášková 2010: ) Sociální práce je vnímána jako sociálně právní pomoc a zprostředkování sítě různých služeb a institucí. Podstatné je, aby byl klient nositelem změn. Tak aby pracovník přenášel aktivitu a zodpovědnost na klienta. (Adameček, Kalina, Richterová- Těmínová 2003: ) Makovská Dolanská uvádí dva možné pohledy na podobu a realizaci sociální práce. První z nich vidí sociálního pracovníka jako nedílnou součást léčebného procesu a denního dění v komunitě. Sociální pracovník v tomto pohledu neřeší pouze klientovy sociální problémy, ale naráží i na jiná témata, související s terapeutickým procesem. Mohlo by se zdát jako ideální řešit všechny nastalé situace, nicméně pak ale 3 Pojem terapeutické komunity pro drogově závislé není pojímán stigmatizujícím dojmem vůči osobám se závislostí. V literatuře není jednotný styl pro označení těchto zařízení a z tohoto důvodu je v textu využito více možných variant označení těchto terapeutických komunit. 26

27 hrozí, že řešení sociálních problémů půjde stranou a kvalita řešení nebude taková, jako kdyby se sociální pracovník věnoval výhradně řešení sociálních témat. Druhý pohled vnímá sociální práci, jako samostatnou aktivitu, oddělenou od terapeutických, léčebných a dalších aktivit. Sociální pracovník má v náplni práce výhradně řešení témat v sociální oblasti. Výhodou je profesionální řešení sociálních problémů a možnost řešit tyto problémy i v případě, kdy se v rámci terapeutického procesu řeší jiné téma. Vždy je důležité najít vhodnou míru rozprostření pozornosti mezi témata terapeutická a sociální tak, aby žádná z oblastí nebyla podceňována. (Makovská Dolanská 2007: ) Nedílnou součásti sociální práce v terapeutické komunitě je rodinná terapie, kdy komunita pracuje s partnery a rodinami klientů vždy, kdy je to možné. Nejčastěji při návštěvách rodinných příslušníků v komunitě, nebo při pravidelných rodičovských skupinách, či setkáních. (Adameček, Kalina, Richterová-Těmínová 2003: 204) 3.1 Cíle sociální práce v terapeutické komunitě V rámci širšího pojetí je základním cílem maximální možná stabilizace životní situace klienta tak, aby v budoucnu nekomplikovala udržení a rozvoj již dosažených pozitivních změn a abstinenci. Pojem stabilizace životní situace klienta je však natolik obecný, že je třeba ho více specifikovat. Konkrétním cílem je definice jednotlivých problémů a vytvoření plánu řešení. K naplnění tohoto cíle nezbytná spolupráce klienta a návaznost na další potřebné instituce. Velmi důležitým cílem je také podpora sociálních dovedností, kdy klient by měl být schopen orientovat se ve svých problémech a být schopen hledat vhodná řešení. Velmi důležitou roli hraje zvolení vhodné míry asistence a angažovanosti pracovníka, protože jednou ze zásad je vedení klienta k samostatnosti. Nedílnou součástí sociální práce je práce s motivací klienta k řešení jeho potíží, ta může být velmi střídavá vzhledem k povaze jeho problémů. Ty se mohou zdát jako neřešitelné a jejich řešení může být opravdu dlouhodobé. (Makovská Dolanská 2007: 156) 27

28 3.2 Sociální práce dle fází léčby Makovská-Dolanská uvádí, že je možné vycházet z určitého obecného časového harmonogramu řešení klientových problémů a od toho odvíjet vytváření individuálního plánu. V úvodu léčby je nezbytný aktivní přístup sociálního pracovníka a to zejména vzhledem k dočasnému poklesu motivace klienta, k poklesu aktivního přístupu k řešení. Během prvního měsíce léčby (tedy v nulté fázi) by měla být zpracována podrobná sociální anamnéza a na jejím základě stanovení problematických oblastí a postupů při jejich řešení. Velmi podstatné je během počátečního pobytu v komunitě zajistit vyřízení osobních dokladů, zdravotního pojištění a registrace klienta na Úřadu práce, včetně vyřízení základních sociálních dávek. Podstatné je také mapování trestně právní oblasti, což je mnohdy velmi komplikováno nízkou míru orientace klienta v této oblasti. V této fázi je mnohdy třeba klienta doprovázet na instituce a asistovat při psaní dopisů, telefonátech, apod. V první a druhé fázi léčby se klient v řešení sociálně právních záležitostí postupně osamostatňuje, míra asistence sociálního pracovníka je velmi individuální. Stále je třeba mít na zřeteli problémy týkající se sociálně právní oblasti, které se postupně vyjasňují a vyplouvají na povrch. Hrozba případného trestu může být pro klienta motivovaného ke změně životního stylu, velmi riziková. V této fázi léčby začíná řešení dluhů. Klient má již pravidelný příjem v podobě sociálních dávek a začíná společně se sociálním pracovníkem vyhledávat, komu dluží, jakou částku a jakým způsobem ji bude potřeba splácet. Ve druhé a třetí fázi klient začíná řešit následné bydlení a možnosti zaměstnání po ukončení léčby. V souvislosti s těmito tématy se řeší možnost rekvalifikace, dalšího vzdělávání, a to ve spolupráci s doléčovacím centrem. Před ukončením léčby klient musí mít zajištěné bydlení, alespoň předjednané zaměstnání, přehled o trestních stíháních a dluzích a znát harmonogram jejich splácení. (Makovská Dolanská 2007: ) Abych mohla vymezit roli sociálního pracovníka v terapeutické komunitě, potřebuji zjistit, co všechno roli sociálního pracovníka v terapeutické komunitě určuje a co tato role obsahuje. V teoretické části jsem se zaměřila na několik možných konceptů pojetí role sociálního pracovníka v terapeutické komunitě. Koncept rolí Banksové a Řezníčka není pro účely mé práce příliš vhodný, zejména vzhledem záměru 28

STANDARD č.10 Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s. Pečovatelská služba OASA Opava

STANDARD č.10 Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s. Pečovatelská služba OASA Opava Pečovatelská služba OASA Opava Provozovatel: Sídlo: Raduň, Poštovní 239, 74761, IČ 26839857, Spisová značka: O 181 vedená u rejstříkového soudu v Ostravě Číslo registrované sociální služby: 3941485 Standard

Více

DOPORUČENÝ POSTUP Č. 1/2012

DOPORUČENÝ POSTUP Č. 1/2012 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR odbor sociálních služeb a sociální práce DOPORUČENÝ POSTUP Č. 1/2012 K REALIZACI ČINNOSTÍ SOCIÁLNÍ PRÁCE NA OBECNÍCH ÚŘADECH TYPU II., TYPU III., ÚJEZDNÍCH A KRAJSKÝCH

Více

Profesionální kompetence ověřované v průběhu praxe

Profesionální kompetence ověřované v průběhu praxe Profesionální kompetence ověřované v průběhu praxe Obor: Rehabilitační psychosociální péče o postižené děti, dospělé a staré osoby (navazující magisterské studium) Milé studentky, milí studenti, na následujících

Více

66-53-H/01 Operátor skladování

66-53-H/01 Operátor skladování 66-53-H/01 Operátor skladování 3. Kompetence absolventa Vzdělávání v oboru směřuje v souladu s cíli středního odborného vzdělávání k tomu, aby si žáci vytvořili, v návaznosti na základní vzdělávání a na

Více

Vzdělávání pracovníků veřejné správy o problematice osob se zdravotním postižením a zdravotního postižení

Vzdělávání pracovníků veřejné správy o problematice osob se zdravotním postižením a zdravotního postižení Vzdělávání pracovníků veřejné správy o problematice osob se zdravotním postižením a zdravotního postižení 1. Úvod Podle Listiny základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku České republiky,

Více

PROGRAM PRACOVNÍ REHABILITACE

PROGRAM PRACOVNÍ REHABILITACE PROGRAM PRACOVNÍ REHABILITACE V RÁMCI PROJEKTU Chráněné a integrační pracoviště ve VFN v Praze - Kateřinská zahrada II., reg. číslo CZ.2.17/2.1.00/35032 Cílová skupina: Klienti Psychiatrické kliniky VFN

Více

Metody sociální práce 3 P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á, P H. D

Metody sociální práce 3 P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á, P H. D Metody sociální práce 3 P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á, P H. D Opáčko Co spadá do neverbální komunikace? Jaké jsou techniky aktivního naslouchání? Nejčastější chyby v naslouchání Co nás dnes čeká?

Více

Standard učitele pro kariérní systém

Standard učitele pro kariérní systém Standard učitele pro kariérní systém OBLAST: 3 Název: Učitel a jeho okolí Podnázev: Rozvoj školy, klima školy, spolu s kolegy, s rodiči a sociálními partnery. Anotace: Učitel vnímá své povinnosti ve vztahu

Více

Profil absolventa školního vzdělávacího programu

Profil absolventa školního vzdělávacího programu Pekař Profil absolventa školního vzdělávacího programu Název školy: Střední škola potravinářství a služeb Pardubice Adresa školy: Zřizovatel: nám. Republiky 116, 531 14 Pardubice Pardubický kraj Název

Více

Profil absolventa školního vzdělávacího programu

Profil absolventa školního vzdělávacího programu Technologie potravin - management Profil absolventa školního vzdělávacího programu Název školy: Střední škola potravinářství a služeb Pardubice Adresa školy: nám. Republiky 116, 531 14 Pardubice Zřizovatel:

Více

Kariérová dráha a kariérové rozhodování

Kariérová dráha a kariérové rozhodování Kariérová dráha a kariérové rozhodování Anotace: Cílem modulu je poskytnout čtenáři základní teoretické zázemí kariérového poradenství, a to prostřednictvím jednotlivých kapitol obsahujících úkoly a cvičení.

Více

Dílčí část 1 Rozvojové aktivity pro pracovníky v sociálních službách

Dílčí část 1 Rozvojové aktivity pro pracovníky v sociálních službách Příloha č. 1 SPECIFIKACE VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB Níže uvedené obsahy jednotlivých kurzů jsou pouze orientační, zadavatel umožňuje cíle kurzu naplnit i jiným obdobným obsahem kurzů dle akreditace uchazečů.

Více

Člověk a zdraví Výchova ke zdraví

Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období ročník: Člověk a zdraví Výchova ke zdraví 3. období 9. ročník Očekávané výstupy předmětu Na konci 3. období základního vzdělávání žák: 1. respektuje přijatá

Více

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ Projekt č. CZ.1.07/3.2.09/03.0015 PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ http://www.vspj.cz/skola/evropske/opvk Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Personální a organizační zajištění sociální služby

Personální a organizační zajištění sociální služby Personální a organizační zajištění sociální služby SQ 9 1. Personální politika příspěvkové organizace Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, Golovinova 1559, 432 01 Kadaň má za cíl zajistit kvalifikovaný

Více

Denní stacionář - Veřejný závazek

Denní stacionář - Veřejný závazek Denní stacionář - Veřejný závazek Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú. ČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT: KOMBCZPPXXX

Více

1. Pravidla šetrné sebeobrany

1. Pravidla šetrné sebeobrany Podrobná specifikace jednotlivých vzdělávacích aktivit Příloha č. 1 Zadávací dokumentace 1. Pravidla šetrné sebeobrany Umožnit m zvládnout jednání osoby, které je poskytována sociální služba, která ohrožuje

Více

Dodatek č.2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Dodatek č.2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Dodatek č.2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 1 Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Základní škola

Více

Typologie / odbornosti sociálních pracovníků. Tábor 24.4. 2015 Andrea Tajanovská

Typologie / odbornosti sociálních pracovníků. Tábor 24.4. 2015 Andrea Tajanovská Typologie / odbornosti sociálních pracovníků Tábor 24.4. 2015 Andrea Tajanovská Téma Typologie 1 Navrhněte odborné činnosti a cíle sociální práce, které jsou zaměřené na sociální péči v těchto oblastech:

Více

To zrcadlo je ve skutečnosti okno aneb Na co se díváme a co vidíme, když supervidujeme Bohumila Baštecká, Milan Kinkor Supervize obecně

To zrcadlo je ve skutečnosti okno aneb Na co se díváme a co vidíme, když supervidujeme Bohumila Baštecká, Milan Kinkor Supervize obecně Pohled vzdělavatele v oblasti supervize: To zrcadlo je ve skutečnosti okno aneb Na co se díváme a co vidíme, když supervidujeme Bohumila Baštecká, Milan Kinkor Supervize obecně Supervize znamená nadhled

Více

1. Základní manažerské dovednosti

1. Základní manažerské dovednosti Vzdělávání vedoucích pracovníků 1. Základní manažerské dovednosti OBSAH A METODIKA VZDĚLÁVÁNÍ Celkový cíl Dílčí cíl 1 Dílčí cíl 2 Dílčí cíl 3 Vytvořit účastníkům jasný obraz o tom, jaké úkoly a překážky

Více

INOVACE V PRACOVNÍM PORADENSTVÍ

INOVACE V PRACOVNÍM PORADENSTVÍ INOVACE V PRACOVNÍM PORADENSTVÍ za období realizace projektu Příprava a podpora vstupu na trh práce pro bývalé uživatele návykových látek a osoby ohrožené drogovou závislostí v konfliktu se zákonem CZ.2.17/2.1.00/32326

Více

2 Profil absolventa. 2.1 Identifikační údaje. 2.2 Uplatnění absolventa v praxi. 2.3 Očekávané výsledky ve vzdělávaní

2 Profil absolventa. 2.1 Identifikační údaje. 2.2 Uplatnění absolventa v praxi. 2.3 Očekávané výsledky ve vzdělávaní 2 Profil absolventa 2.1 Identifikační údaje Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Platnost ŠVP: Sociální činnost Most 75-41-M/01, Sociální činnost

Více

Lehká Středně těžká Těžká Hluboká

Lehká Středně těžká Těžká Hluboká Příloha A Mentální retardace Neuropsychický vývoj Lehká Středně těžká Těžká Hluboká Omezený, opožděný Omezený, výrazně opožděný Celkově omezený Výrazně omezený Somatická postižení Poruchy motoriky Ojedinělá

Více

B. SPECIÁLNÍ ČÁST OBSAH

B. SPECIÁLNÍ ČÁST OBSAH . SPEIÁLNÍ ČÁST OSH 1. Detoxifikace 2. Terénní programy 3. Kontaktní a poradenské služby 4. mbulantní léčba 5. Stacionární programy 6. Krátkodobá a střednědobá ústavní léčba 7. Rezidenční péče v terapeutických

Více

Domov se zvláštním režimem OASA STANDARD č.5. Domov se zvláštním režimem OASA

Domov se zvláštním režimem OASA STANDARD č.5. Domov se zvláštním režimem OASA Domov se zvláštním režimem OASA Provozovatel: Pečovatelská služba OASA Opava, o.p.s. Sídlo: Raduň, Poštovní 239, 74761, IČ 26839857, Spisová značka: O 181 vedená u rejstříkového soudu v Ostravě Číslo registrované

Více

BALÍČEK PROTIPŘEDSUDKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ (3 kurzy)

BALÍČEK PROTIPŘEDSUDKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ (3 kurzy) BALÍČEK PROTIPŘEDSUDKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ (3 kurzy) Stereotypy, jak je rozpoznat a využít při práci s klienty i v rámci týmu ANOTACE KURZU Introverti jsou asociální! Věc dělaná na poslední chvíli bude odfláknutá!

Více

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM od 1. 1. 2012 1 Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta managementu v Jindřichově Hradci. Diplomová práce. Bc. Natalija Lichnovská

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta managementu v Jindřichově Hradci. Diplomová práce. Bc. Natalija Lichnovská Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu v Jindřichově Hradci Diplomová práce Bc. Natalija Lichnovská 2008 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu v Jindřichově Hradci Vyhodnocení

Více

SUPERVIZE JAKO NÁSTROJ DUŠEVNÍ HYGIENY U STUDENTŮ SOCIÁLNÍ PRÁCE NA ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTĚ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

SUPERVIZE JAKO NÁSTROJ DUŠEVNÍ HYGIENY U STUDENTŮ SOCIÁLNÍ PRÁCE NA ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTĚ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH SUPERVIZE JAKO NÁSTROJ DUŠEVNÍ HYGIENY U STUDENTŮ SOCIÁLNÍ PRÁCE NA ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTĚ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH DVOŘÁČKOVÁ DAGMAR Zdravotně sociální fakulta, Jihočeská univerzita

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Konsolidovaný statut útvaru interního auditu a nesrovnalostí

Konsolidovaný statut útvaru interního auditu a nesrovnalostí Konsolidovaný statut útvaru interního auditu a nesrovnalostí Verze 2.0 Revize č. 1 platná od 1. 10. 2011 Rev. č. Platná od Předmět revize Zpracoval Zrevidoval Schválil 1 1. 10. 2011 Komplexní aktualizace

Více

Nové přístupy k výuce přírodovědných předmětů s využitím ICT pomůcek na ZŠ Obecná část

Nové přístupy k výuce přírodovědných předmětů s využitím ICT pomůcek na ZŠ Obecná část Název: Nové přístupy k výuce přírodovědných předmětů s využitím ICT pomůcek na ZŠ Obecná část Autor: Prof. RNDr. Erika Mechlová, CSc., RNDr. Martin Malčík, Ph.D. Vydání: 1. vydání, 2010 Počet stran: 93

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 4 Vzdělávací oblast Člověk a společnost 1 Výchova k občanství 2. Hodinová dotace 1 1 1 1 Výchova k občanství Realizuje obsah vzdělávacího oboru Výchova

Více

Příloha č. 1 - Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky

Příloha č. 1 - Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky Příloha č. 1 - Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky Zadavatel v Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce Vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb v Jihočeském a Plzeňském kraji požaduje,

Více

Vzdělávací institut Středočeského kraje. Projekt Profesním vzděláváním ke kvalitě termínový kalendář projektových kurzů... 8

Vzdělávací institut Středočeského kraje. Projekt Profesním vzděláváním ke kvalitě termínový kalendář projektových kurzů... 8 Obsah Obsah Obsah... 3 Úvod... 5 Jak pracovat s katalogem... 6 Profesním vzděláváním ke kvalitě... 7 Projekt Profesním vzděláváním ke kvalitě termínový kalendář projektových kurzů... 8 Projekt Profesním

Více

LGBT mládež a diskriminace Olga Pechová

LGBT mládež a diskriminace Olga Pechová LGBT mládež a diskriminace Olga Pechová V posledních letech se začíná mluvit o právech homosexuálních lidí.v souladu s právem EU již jsou právní normy na ochranu této minority před diskriminací začleňovány

Více

Definice rolí sociálních pracovníků. Příklady dobré praxe sociální práce v oblasti péče

Definice rolí sociálních pracovníků. Příklady dobré praxe sociální práce v oblasti péče Definice rolí sociálních pracovníků Příklady dobré praxe sociální práce v oblasti péče Jak dlouho žiji, to nezávisí na mně. Ale jestli skutečně žiji, to na mně závisí. Seneca Dobrá praxe Existence technik,

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY NÁZEV POSKYTOVATELE: Společnost Podané ruce o.p.s. DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: 59 kontaktní centra IDENTIFIKÁTOR: 5807132 NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Kontaktní centrum ve Znojmě, Horní

Více

KLÍČOVÉ DOVEDNOSTI PRO ZAMĚSTNÁNÍ V SEKTORU SLUŽEB

KLÍČOVÉ DOVEDNOSTI PRO ZAMĚSTNÁNÍ V SEKTORU SLUŽEB KLÍČOVÉ DOVEDNOSTI PRO ZAMĚSTNÁNÍ V SEKTORU SLUŽEB Lekce 0: Úvod Školicí modul vytvořený v rámci projektu KEYROMA: Rozvoj klíčových kompetencí romských žen v oblasti sociálních dovedností s cílem zvýšení

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Popis realizace poskytování sociálních služeb Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Sociálně aktivizační služby pro

Více

Etický kodex pracovníků

Etický kodex pracovníků Etický kodex pracovníků REMEDIA PLUS o.p.s. terénní služby REMEDIA PLUS, o.p.s. Všichni pracovníci, kteří chtějí pracovat v sociálních službách, jsou trestně a morálně bezúhonní. Trestní bezúhonnost prokazují

Více

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa Svojsíkova 2733/52, PSČ 400 11 Ústí nad Labem, tel.: 472 772 141, 472 771 204, uspterasa@volny.cz, www.dozp-ul.cz VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 1.

Více

Profesní etika pracovníků Centra protidrogové prevence a terapie, o.p.s. Plzenecká 13, 326 00 Plzeň IČ 25232142

Profesní etika pracovníků Centra protidrogové prevence a terapie, o.p.s. Plzenecká 13, 326 00 Plzeň IČ 25232142 Profesní etika pracovníků Centra protidrogové prevence a terapie, o.p.s. Plzenecká 13, 326 00 Plzeň IČ 25232142 Etický kodex stanovuje zásady chování a jednání zaměstnanců CPPT, o.p.s. zařazených do jednotlivých

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování služeb Závazný metodický pokyn č. 3 Druh služby: Domov pro seniory ETICKÝ

Více

Manažerská psychologie

Manažerská psychologie Manažerská psychologie (X16MP1, X16MPS, A0M16MPS, A0B16MPS) 2. přednáška Lidé v organizaci I osobnost manažera Mgr. Petra Halířová 2010/2011 Literatura Povinná: Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie

Více

1 Profil absolventa. 1.1 Identifikační údaje. 1.2 Uplatnění absolventa v praxi. 1.3 Očekávané výsledky ve vzdělávání

1 Profil absolventa. 1.1 Identifikační údaje. 1.2 Uplatnění absolventa v praxi. 1.3 Očekávané výsledky ve vzdělávání 1 Profil absolventa 1.1 Identifikační údaje Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Platnost ŠVP: 1.2 Uplatnění absolventa v praxi Pedagogika pro

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Příloha výroční zprávy č. 7 Minimální preventivní program Základní škola náměstí Interbrigády v Praze 6 A) Vzdělávací aktivity - vytváření žádoucích postojů žáků, pedagogických pracovníků a rodičů 1) K

Více

Teorie a metody sociální práce I. Radka Janebová

Teorie a metody sociální práce I. Radka Janebová Teorie a metody sociální práce I Radka Janebová Základní informace o předmětu Vyučující: Radka Janebová, Mgr., Ph.D. Kontakt: radka.janebova@uhk.cz Hodinová dotace přímé výuky: 16 hodin Hodinová dotace

Více

Opravář zemědělských strojů

Opravář zemědělských strojů ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01 Verze: v1.1 Obsah 2 Profil absolventa... 3 2.1 Úvodní identifikační údaje... 3 2.2 Popis uplatnění absolventa...

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Iva Dřímalová. Mapa sociálních sluţeb na Vsetínsku a role Centra Auxilium

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Iva Dřímalová. Mapa sociálních sluţeb na Vsetínsku a role Centra Auxilium UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Iva Dřímalová III.ročník kombinované studium Mapa sociálních sluţeb na Vsetínsku a role Centra Auxilium Bakalářská

Více

Společenská odpovědnost středních a velkých firem v sociální oblasti v Kraji Vysočina. Mgr. Daniel Hanzl, SVOŠ sociální Jihlava

Společenská odpovědnost středních a velkých firem v sociální oblasti v Kraji Vysočina. Mgr. Daniel Hanzl, SVOŠ sociální Jihlava Společenská odpovědnost středních a velkých firem v sociální oblasti v Kraji Vysočina Mgr. Daniel Hanzl, SVOŠ sociální Jihlava Definice společenské odpovědnosti firem I Společenská odpovědnost firem je

Více

Školní vzdělávací program 36-52-H/01 Instalatér

Školní vzdělávací program 36-52-H/01 Instalatér Školní vzdělávací program 36-52-H/01 Instalatér Zaměření: Instalatér Obsah Základní údaje Identifikační údaje oboru Název ŠVP 36-52-H/01 Instalatér Motivační název 36-52-H/01 Instalatér Platnost od 1.

Více

Bodovací stupnice. Zdroje

Bodovací stupnice. Zdroje 4. AMBULANTNÍ LÉČBA Ambulantní léčebná a preventivní péče ve zdravotnických a nezdravotnických zařízeních. Specializovaná ambulantní péče poskytovaná diferencovaně uživatelům všech typů návykových látek,

Více

Mediálně komunikační vzdělávání

Mediálně komunikační vzdělávání Mediálně komunikační vzdělávání Základní osnova kurzu Mediálně komunikačního vzdělávání bude pokrývat zejména níže uvedená témata, způsoby vzdělávání a okruhy. Ze zpětné vazby účastníků manažerského a

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) pro zpracování nabídky k veřejné zakázce zadané v jednacím řízení s uveřejněním s názvem Sociální služby pro

Více

NOVÉ MOŽNOSTI VE VZDĚLÁVÁNÍ ZDRAVOTNICKÉ PROFESE ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK

NOVÉ MOŽNOSTI VE VZDĚLÁVÁNÍ ZDRAVOTNICKÉ PROFESE ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK NOVÉ MOŽNOSTI VE VZDĚLÁVÁNÍ ZDRAVOTNICKÉ PROFESE ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK Zdenka Šándorová Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií, Katedra porodní asistence a zdravotně sociální práce

Více

Rámcové indikátory inkluzívního hodnocení

Rámcové indikátory inkluzívního hodnocení Rámcové indikátory inkluzívního hodnocení Předmluva Inkluzívní hodnocení je přístup k hodnocení v podmínkách vzdělávání v hlavním vzdělávacím proudu, jehož koncepce i praxe sledují cíl podpořit do nejvyšší

Více

Minimální preventivní program Základní školy Emila Zátopka Zlín

Minimální preventivní program Základní školy Emila Zátopka Zlín Minimální preventivní program Základní školy Emila Zátopka Zlín Školní rok: 2015/2016 Vypracovala: Mgr. Marie Hradilová, školní metodička prevence Schválila: Mgr. Hana Chmelická, stat.zástupce pověřený

Více

Diplomová práce ETICKO-PSYCHOLOGICKÉ KONTEXTY VZTAHU SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA A KLIENTA

Diplomová práce ETICKO-PSYCHOLOGICKÉ KONTEXTY VZTAHU SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA A KLIENTA Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Teologická fakulta Katedra etiky, psychologie a charitativní práce Diplomová práce ETICKO-PSYCHOLOGICKÉ KONTEXTY VZTAHU SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA A KLIENTA Vedoucí

Více

Institut projektového řízení a. s.

Institut projektového řízení a. s. Institut projektového řízení a. s. www.institutpr.eu Návrh systému spolupráce subjektů v oblasti sociální práce s dospělými a v oblasti ochrany dětí 2015 Návrh systému spolupráce subjektů v oblasti sociální

Více

2. Název zařízení: Adresa: Karlov 3, Smetanova Lhota, pošta Čimelice, okres Písek, 398 04.

2. Název zařízení: Adresa: Karlov 3, Smetanova Lhota, pošta Čimelice, okres Písek, 398 04. 1. Poskytovatel služby: 1.1 Název : SANANIM 1.2 Organizační forma (právní subjektivita): Občanské sdružení 1.3 IČO: 00496090 DIČ: CZ - 00496090 1.4 Adresa / sídlo: Obec: PRAHA Kód obce: CZ 011D PSČ : 158

Více

Rozvoj zaměstnanců metodou koučování se zohledněním problematiky kvality

Rozvoj zaměstnanců metodou koučování se zohledněním problematiky kvality Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Katedra andragogiky a personálního řízení studijní obor andragogika studijní obor pedagogika Veronika Langrová Rozvoj zaměstnanců metodou koučování se zohledněním

Více

Metodika měření a hodnocení sociálních služeb a jejich sledování prostřednictvím aplikace on-line katalogu

Metodika měření a hodnocení sociálních služeb a jejich sledování prostřednictvím aplikace on-line katalogu Metodika měření a hodnocení sociálních služeb a jejich sledování prostřednictvím aplikace on-line katalogu A s i s t e n č n í c e n t r u m a. s. S p o r t o v n í 3 3 0 2 4 3 4 0 1 M o s t 1 7. 1 2.

Více

Česká asociace pro analytickou psychologii. se sídlem Dykova 26, 636 00 Brno. Etický kodex

Česká asociace pro analytickou psychologii. se sídlem Dykova 26, 636 00 Brno. Etický kodex Česká asociace pro analytickou psychologii se sídlem Dykova 26, 636 00 Brno Etický kodex 1. Preambule 1.1. Tento etický kodex slouží ke stanovení základních etických pravidel upravujících chování terapeutů,

Více

Domov pro seniory Tovačov. příspěvková organizace. Vzdělávací plán organizace

Domov pro seniory Tovačov. příspěvková organizace. Vzdělávací plán organizace Domov pro seniory Tovačov příspěvková organizace Vzdělávací plán organizace 2013-2016 Obsah str. 3 str. 3 1. Základní údaje o organizaci 2. Současný stav a struktura pracovníků str. 4 2.1 ekonomicko-provozní

Více

Evropská charta pacientů seniorů

Evropská charta pacientů seniorů Evropská charta pacientů seniorů Doporučení Evropské sekce Mezinárodní gerontologické asociace z roku 1997 ve znění, které bylo v roce 1998 schváleno výbory České gerontologické a geriatrické společnosti

Více

Středisko volného času DOMEČEK HOŘOVICE Větrná 869, Hořovice, 268 01 IČO:75085071,tel:311 512 223 www.domecekhorovice.cz

Středisko volného času DOMEČEK HOŘOVICE Větrná 869, Hořovice, 268 01 IČO:75085071,tel:311 512 223 www.domecekhorovice.cz Středisko volného času DOMEČEK HOŘOVICE Větrná 869, Hořovice, 268 01 IČO:75085071,tel:311 512 223 www.domecekhorovice.cz Školní vzdělávací program Platný od 1.9.2013 Je vydán na základě zákona č.561/2004

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět Odborná praxe má odborný charakter, proto je zařazen mezi odborné předměty. Doplňuje nabyté teoretické poznatky žáků (především

Více

Domov se zvláštním režimem OASA STANDARD č. 9. Domov se zvláštním režimem OASA

Domov se zvláštním režimem OASA STANDARD č. 9. Domov se zvláštním režimem OASA Domov se zvláštním režimem OASA Provozovatel: Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s. Sídlo: Raduň, Poštovní 239, 74761, IČ 26839857, Spisová značka: O 181 vedená u rejstříkového soudu v Ostravě Číslo registrované

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY NÁZEV ŽADATELE: DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Girasole, sdružení pro pomoc a rozvoj osobní asistence Osobní asistence Girasole

Více

Garant: prof. Mgr. I. Hashesh, PhD, MBA. Komu určeno: Cíle studia: MBA Leadership Master Program Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium

Garant: prof. Mgr. I. Hashesh, PhD, MBA. Komu určeno: Cíle studia: MBA Leadership Master Program Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium MBA Leadership Master Program Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium Garant: prof. Mgr. I. Hashesh, PhD, MBA Komu určeno: Studium je určeno všem podnikatelům, manažerům, vedoucím pracovníkům

Více

Strategie řešení sociální inkluze vyloučených romských komunit/lokalit města Velká Bystřice pro léta 2014-2016

Strategie řešení sociální inkluze vyloučených romských komunit/lokalit města Velká Bystřice pro léta 2014-2016 Strategie řešení sociální inkluze vyloučených romských komunit/lokalit města Velká Bystřice pro léta 2014-2016 Popis výchozí, současné situace sociálně vyloučených romských lokalit Město Velká Bystřice

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ DRUŽINA - důležitý výchovný partner rodiny a školy - plní vzdělávací cíle, rozvíjí specifické nadání dětí

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. Podnikání 64-41-L/51

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. Podnikání 64-41-L/51 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání Podnikání 64-41-L/51 1 Obsah 1.Profil absolventa... 4 1.1 Popis uplatnění absolventa v praxi... 4 1.2 Popis očekávaných kompetencí absolventa... 4 1.2.1 Klíčové

Více

CENTRUM RODINA V TÍSNI DŮM NA PŮL CESTY zahájení projektu 1.4.2006

CENTRUM RODINA V TÍSNI DŮM NA PŮL CESTY zahájení projektu 1.4.2006 DOMY NA PŮL CESTY CENTRUM RODINA V TÍSNI DŮM NA PŮL CESTY zahájení projektu 1.4.2006 POPIS SLUŽBY V České republice je několik desítek dětských domovů. Děti sem přicházejí z různých důvodů. jsou to děti

Více

5. AMBULANTNÍ STACIONÁRNÍ PÉČE

5. AMBULANTNÍ STACIONÁRNÍ PÉČE 5. AMBULANTNÍ STACIONÁRNÍ PÉČE Ambulantní léčebná a preventivní péče ve zdravotnických a nezdravotnických zařízeních. Specializovaná ambulantní péče poskytovaná diferencovaně uživatelům všech typů návykových

Více

Pravidla Závodu vlčat a světlušek 2010 o putovní totem náčelníka a putovní vlajku náčelní

Pravidla Závodu vlčat a světlušek 2010 o putovní totem náčelníka a putovní vlajku náčelní Pravidla Závodu vlčat a světlušek 2010 o putovní totem náčelníka a putovní vlajku náčelní Junák svaz skautů a skautek ČR, Odbor pro výchovu vlčat a světlušek http://www.skaut.cz/zvas 1. Úvod (1) Junák

Více

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru ORGANIZACE A ŘÍZENÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru ORGANIZACE A ŘÍZENÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru ORGANIZACE A ŘÍZENÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ 1 Cíl specializačního vzdělávání... 2 2 Vstupní podmínky a průběh specializačního vzdělávání... 2 3 Učební plán...

Více

Cukrář dle RVP 29-54-H/01 Cukrář

Cukrář dle RVP 29-54-H/01 Cukrář Učební plán Kněžskodvorská 33/A, 370 04 Č. Budějovice tel.: 387 319 080 e-mail: sekret@ssvos.cz www.ssvos.cz Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin v ročnících Délka přípravy:

Více

Minimální preventivní program ( ZŠ Ch. Masarykové, Velká Chuchle)

Minimální preventivní program ( ZŠ Ch. Masarykové, Velká Chuchle) Minimální preventivní program ( ZŠ Ch. Masarykové, Velká Chuchle) Školní rok 2014-2015 Hlavní cíle: - prosazování zdravého životního stylu dětí a potažmo jejich rodin - rozvíjení protidrogových postojů

Více

Projekt: Dětský volnočasový klub Skřítek

Projekt: Dětský volnočasový klub Skřítek Projekt: Dětský volnočasový klub Skřítek Žadatel: Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace, Jiráskova 1a, 794 01 Krnov Jedná se o školní instituci s dlouhodobými

Více

Ústav sociální práce Univerzita Hradec Králové. Přijímací zkoušky 2015/2016

Ústav sociální práce Univerzita Hradec Králové. Přijímací zkoušky 2015/2016 Ústav sociální práce Univerzita Hradec Králové Přijímací zkoušky 2015/2016 Studijní program: N6734 Sociální politika a sociální práce Studijní obor: Sociální práce navazující magisterské studium Varianta

Více

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích Pražská ul.č.168, Pyšely, PSČ 251 67, okr. Benešov, tel.: 323 647 215, E-mail: zspysely@zspysely.cz, www.zspysely.estranky.cz Školní vzdělávací program pro školní

Více

VYUŽITÍ ASSESSMENT CENTRA / DEVELOPMENT CENTRA V PNS, A.S. ASSESSMENT CENTRE / DEVELOPMENT CENTRE AND THEIR USE IN THE COMPANY PNS, A.S.

VYUŽITÍ ASSESSMENT CENTRA / DEVELOPMENT CENTRA V PNS, A.S. ASSESSMENT CENTRE / DEVELOPMENT CENTRE AND THEIR USE IN THE COMPANY PNS, A.S. UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA SOCIOLOGIE A ANDRAGOGIKY VYUŽITÍ ASSESSMENT CENTRA / DEVELOPMENT CENTRA V PNS, A.S. ASSESSMENT CENTRE / DEVELOPMENT CENTRE AND THEIR USE IN THE

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015 S účinností od 1.9.2014 Základní údaje Název a adresa školy : Základní škola pro zrakově postižené Nám. Míru 19, 120 00 Praha 2 Ředitelka školy:

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Pracovní motivace sociálních pracovníků v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež VATA Židlochovice

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Pracovní motivace sociálních pracovníků v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež VATA Židlochovice CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Pracovní motivace sociálních pracovníků v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež VATA Židlochovice Michaela Šalplachtová Vedoucí práce:

Více

POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s. Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: terénní programy, identifikátor: 9100570

POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s. Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: terénní programy, identifikátor: 9100570 POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s. Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: terénní programy, identifikátor: 9100570 POSLÁNÍ SLUŽBY Posláním Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež,

Více

Střední Průmyslová Škola na Proseku 190 00 Praha 9 Prosek, Novoborská 2. Školní vzdělávací program DOMOV MLÁDEŽE. platný od: 1.9.

Střední Průmyslová Škola na Proseku 190 00 Praha 9 Prosek, Novoborská 2. Školní vzdělávací program DOMOV MLÁDEŽE. platný od: 1.9. Střední Průmyslová Škola na Proseku 190 00 Praha 9 Prosek, Novoborská 2 Školní vzdělávací program DOMOV MLÁDEŽE platný od: 1.9.2015 Mgr. Jiří Bernát ředitel školy Identifikační údaje Název školy: Střední

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb. Olomouckého kraje 2011

Katalog poskytovatelů sociálních služeb. Olomouckého kraje 2011 Katalog poskytovatelů sociálních služeb Olomouckého kraje 2011 KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OLOMOUCKÉHO KRAJE aktualizace 2011 Dokument Katalog poskytovatelů sociálních služeb Olomouckého kraje

Více

VĚDOMÍ A JEHO VÝZNAM PRO POROZUMĚNÍ INDIVIDUÁLNÍM POTŘEBÁM LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM. individuálního plánování poskytovaných

VĚDOMÍ A JEHO VÝZNAM PRO POROZUMĚNÍ INDIVIDUÁLNÍM POTŘEBÁM LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM. individuálního plánování poskytovaných VĚDOMÍ A JEHO VÝZNAM PRO POROZUMĚNÍ INDIVIDUÁLNÍM POTŘEBÁM LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM (Individuální plánování poskytovaných služeb) Jiří Miler Anotace: I lidé s mentální retardací mají vědomí sebe sama.

Více

5.7. P rvouka 5.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 5.7.2. Začlenění průřezových témat 5.7.3. Zaměření na klíčové kompetence

5.7. P rvouka 5.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 5.7.2. Začlenění průřezových témat 5.7.3. Zaměření na klíčové kompetence 5.7. Prvouka obsah stránka 5.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.7.2. Začlenění průřezových témat 2 5.7.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.7.4. Formy a metody práce 3 5.7.5. Způsoby, formy

Více

informací sestrám o novinkách v nutriční péči a následně by to s nimi měli konzultovat. Obě strany by měly spolu více mezi sebou komunikovat a snažit

informací sestrám o novinkách v nutriční péči a následně by to s nimi měli konzultovat. Obě strany by měly spolu více mezi sebou komunikovat a snažit Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Spolupráce sester s nutričním terapeutem v rámci multidisciplinárního týmu bakalářská práce Autor práce: Lucie Větrovská Studijní

Více

3 Pedagogická diagnostika

3 Pedagogická diagnostika 3 Pedagogická diagnostika Pedagogická diagnostika je speciální pedagogická disciplína, která se zabývá objektivním zjišťováním, posuzováním a hodnocením vnitřních a vnějších podmínek i průběhu a výsledků

Více

estné jednání čestné jednání Kodex chování pro dodavatele společnosti Monsanto Czech

estné jednání čestné jednání Kodex chování pro dodavatele společnosti Monsanto Czech estné jednání čestné jednání ž c hránit více zvyšovat kvalitu života produkovat více Kodex chování pro dodavatele společnosti Monsanto Czech OBSAH ÚVOD....1 ZÁKLAD KODEXU JEDNÁNÍ PRO DODAVATELE SPOLEČNOSTI

Více

Úrovně MT praxe. Pomocná k různým cílům v obasti edukace, komunikace a rozvoje osobnosti

Úrovně MT praxe. Pomocná k různým cílům v obasti edukace, komunikace a rozvoje osobnosti MT praxe Úrovně MT praxe Pomocná k různým cílům v obasti edukace, komunikace a rozvoje osobnosti Rozšiřující k posílení výsledků léčebných a terapeutických postupů Intenzivní má významnou roli v terapeutickém

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku Předmět: PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ Téma 4: HODNOCENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU, ODMĚŇOVÁNÍ ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU Nutnost Formulování

Více

Příloha č. 1 Specifikace školení Soft Skills Podmínky a pravidla školení

Příloha č. 1 Specifikace školení Soft Skills Podmínky a pravidla školení Příloha č. 1 Specifikace školení Soft Skills Podmínky a pravidla školení 1. Každého semináře se v rámci modulu 1 12 bude účastnit 18 osob. Semináře v rámci modulu č. 13 se bude účastnit 10 osob. Účast

Více

1 Co je prožitkové učení a jaký má význam?

1 Co je prožitkové učení a jaký má význam? 1 Co je prožitkové učení a jaký má význam? Cíle studia Po prostudování této kapitoly byste měli být schopni: definovat pojem prožitkové učení a vymezit jeho cíle a smysl, rozlišit mezi pojmy prožitek,

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 9 4 3 KOMUNIKACE PRO ZDRAVOTNÍ

Více