ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 č. j. 99 /MŠ/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 č. j. 99 /MŠ/2014"

Transkript

1 1 ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 č. j. 99 /MŠ/2014 Zpracovaná v souladu s 7 vyhlášky č.15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, ve znění změny vyhlášky č. 225/2009 s účinností od 1. srpna Povinnost zpracovávat výroční zprávu o činnosti byla uložena Radou města Havířova dne usnesením č. 4231/75/05. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/

2 Obsah výroční zprávy a) Základní údaje o škole b) Přehled oborů vzdělání c) Rámcový popis personálního zabezpečení školy d) Údaje o přijímacím řízení e) Údaje o výsledcích vzdělávání f) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů g) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků h) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti i) Údaje o výsledcích inspekční činnosti j) Základní údaje o hospodaření školy k) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů l) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení m) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů n) Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi o) Závěr V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/

3 a ) Základní údaje o škole Název školy: Mateřská škola Havířov-Podlesí, Balzacova 2/1190 Sídlo školy: Havířov-Podlesí, Balzacova 2/1190 IČO: Identifikátor právnické osoby: Zřizovatel školy: Statutární město Havířov Sídlo zřizovatele: Havířov-Město, Svornosti 86/2 Ředitel školy: Zástupce ředitele: Bc. Miroslava Turecká Bc. Hana Kunčická Nejvyšší povolený počet dětí v mateřské škole: 112 Nejvyšší povolený počet stravovaných: 120 Součást školy: Zařazení do sítě škol: Charakteristika školy: Školská rada: Datová schránka: školní jídelna , č. j. ŠÚ /96/MŠ-088 Mateřská škola podporující zdraví, zařazena do sítě SZÚ mateřských škol podporující zdraví není zřízena m4qxv6 Charakteristika školy Mateřská škola poskytuje předškolní vzdělávání 3 7 letým dětem v heterogenních třídách. Jednopatrová městská škola u lesoparku mimo rušnou komunikaci, jako jediná ve městě zařazená do sítě mateřských škol podporující zdraví. O děti pečuje 8 pedagogů, z toho 5 s VŠ vzděláním pro předškolní pedagogiku, z toho 1 ve třetím ročníku magisterského studia. Kapacita školy se navýšila od a to na základě souhlasu Krajské hygienické stanice a po projednání se zřizovatelem na počet, který je zapsán v Rejstříku škol = 112 dětí. Tímto rozhodnutím byly třídy naplněny do 27 dětí. Mezi specifika patří i možnost vzdělávání dětí se specifickými potřebami dítě s autismem, tělesným postižením, škola připravuje dětem bezlepkovou a nemléčnou dietu, rozvoz bezlepkové stravy i okolním mateřským školám. Interiér splňuje ergonomické požadavky, třídy nadstandardně vybaveny didaktickým učebním materiálem, dvě třídy mají k dispozici interaktivní tabule s tablety, jedna třída MagicBox, každá třída disponuje tablety, celá škola je pokryta Wifi připojením. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/

4 Exteriér vybaven netradičními funkčními prvky, dostatek zeleně i prostoru nejen k sportovním aktivitám, ale i k výuce v oblasti environmentální výchovy. Statutární město získalo, na základě naší zpracované žádosti, projekt z Operačního programu Životního prostředí Přírodě blízká zahrada. Projekt završí celkovou rekonstrukci rozlehlé zahrady. Lze konstatovat, že vnitřní i vnější prostory splňují podmínky moderního podnětného prostředí. Rovněž vybavení školní jídelny bylo doplněno moderní technologii vaření konvektomat, výměna osvětlení, výmalba. Doplňková činnost ŠJ vaření pro cizí strávníky na základě Živnostenského listu hostinská činnost. Pro potřebu dětí a personálu je ve Zřizovací listině i provozování praní i mandlování prádla. Koncem školního roku postihla školu živelní událost, kdy byly tři třídy vytopeny poškozeným napouštěcím ventilem. Přes prázdninový provoz byly prováděny opravy ve formě elektroinstalací, výmalby, oprav tak, aby provoz byl po havárii připraven přijmout děti v čisté, a estetickém prostředí. Pro zvýšení dětské imunity a podpory zdraví v nepříznivých klimatických podmínkách byly v letošním roce všechny třídy ošetřeny nanonástřiky a z finanční podpory HTS a.s., byly zakoupeny do každé třídy inhalátory. b) Přehled oborů vzdělávání ročník jednací číslo název vzdělávacího programu MŠ / Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola pracuje podle vlastního Školního vzdělávacího programu Mateřská škola podporující zdraví, který je plně v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Tento program zohledňuje tradice mateřské školy, konkrétní podmínky a navazuje již třetí inovací. Záměrem programu je nabídnout dětem s velmi různorodými vzdělávacími potřebami nejen kvalitní a kvalifikovanou vzdělávací péči, ale také prostředí, kde se budou cítit bezpečně a spokojeně. Hlavní cíle jsou orientovány na dítě, respektují jeho osobní maximum, individuální potřebu i zájem a to cestou přirozeného vzdělávání. Položit základy celoživotního vzdělávání. Charakter práce v podobě prožitkového učení, kooperativních her umožní mimo jiné v dítěti podpořit rozvoj myšlení, získat zdravé sebevědomí i schopnost sebehodnocení. Vzdělávací obsah tvoří pět hledisek Identita, Společenství, Změny v přírodě, Aktivita, Zdravý životní styl, které vznikly v souladu s osobnostními a celospolečenskými cíli. Výstupem ŠVP je vybavit dítě vším potřebným pro úspěšný a radostný start v dalším vzdělávání. Školní rok 2013/2014 byl zaměřen a rozpracován v 10 krůčcích ke zdraví = Krůčkem sem, krůčkem tam ke zdraví se dostávám. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/

5 Anotace Projekt plnil spojovací článek pro celou sérii různorodých aktivit. Doplňoval Školní vzdělávací program , do kterého byly aktivity integrovány. Každý krůček byl rozpracován v operačním plánu v podobě cíl, prostředky, termín, zodpovědnost a výstup, jako zpětná vazba. Záměr Zdraví je celoživotně ověřovanou hodnotou, která má význam pro každého. Záměrem projektu bylo získání schopnosti pojímat zdraví jako hodnotu, která může ovlivnit životní styl. Prostřednictvím různorodých aktivit, činností byly děti vedeny k pravidelnosti pohybu, péči o zdraví a tím posilovat nejen optimální míru podpory zdraví, ale také duševní odolnost vůči nepříznivým událostem, negativním vlivům i škodlivých závislosti. Ovládat zásady a techniky duševní hygieny. Cíl Posílit systém hodnot a přesvědčení, dávat je do souvislosti se zdravím svým i ostatních lidí. Vycházel z touhy dětí poznávat a učit se vlastní zkušeností, navazoval na základě evaluace na pozitivní výsledky předchozího školního roku. c) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Mateřská škola má 16 zaměstnanců. 8 pedagogických zaměstnanců 4 provozní zaměstnankyně 4 zaměstnance ve ŠJ Údaje o úvazcích, vzdělání poř. č. profese Fyzicky přepočet Odborná způsobilost 1 ředitelka 1 1,0 VŠ školský management Bc. 2 učitelka 1 1,0 SPgŠ 3 učitelka 1 1,0 VŠ předškolní pedagogika Bc. 4 učitelka 1 1,0 SPgŠ 5 učitelka 1 1,0 VŠ předškolní pedagogika, Bc. + DiS. 6 učitelka 1 1,0 VŠ předškolní pedagogika Bc. 7 učitelka 1 1,0 VŠ Ostrava, Bc. 8 učitelka 1 1,0 SPgŠ 9 školnice 1 0,88 SO, prodavač 10 provozní - uklízečka 1 0,55 ÚSO s maturitou 11 provozní - uklízečka 1 0,55 SO kuchařka 12 provozní - uklízečka 1 0,55 SO kuchařka 13 vedoucí ŠJ+administrativa 1 0,50+0,1 SPŠ, kurz vedení ŠJ 14 hlavní kuchařka 1 1,0 ÚSO kuchařka 15 kuchařka 1 0,8 SO, zaučený kuchař 16 pomocná síla v kuchyni 1 0,5 SO, šička V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/

6 Změny v pedagogickém sboru: S novým školním rokem byla přijata plně kvalifikovaná paní učitelka, která nahradila paní učitelku, která po dlouhodobé pracovní neschopnosti ukončila dohodou pracovní poměr. Vzdělávání dětí zabezpečovaly stabilně v každé třídě 2 plně kvalifikované učitelky. Kumulované funkce zajišťované 1 osobou: vedoucí školní jídelny a hospodářka školy školnice + praní a mandlování prádla (práce na dohodu o pracovní činnosti hrazené z prostředků zřizovatele) d) Údaje o přijímacím řízení Zápis do mateřských škol vyhlašuje Rada města. Ve věci správního rozhodnutí podle zákona č. 500/2005Sb., správní řád, je oprávněnou úřední osobou ředitelka školy. Zápis dětí pro školní rok 2014/2015 Termín zápisu Místo zápisu ředitelna školy Doba pro podání žádosti 6,00 16,00 hodin Zveřejnění zápisu včetně kritérií školy město Havířov Celkem jiná obec celkem město Havířov celodenní péče jiná obec celkem město Havířov v tom: polodenní péče jiná obec celkem dle zák.č. 117/95 Sb.omezená docházka město Havířov jiná obec celkem Počet zapsaných dětí x x x x x x x x x v tom: Počet přijatých dětí Počet nepřijatých dětí Počet odcházejících dětí x x x x x x x x x Předpokládaný počet dětí ve škol.r. 2014/ Počet odkladů 2013/2014 školní docházky: 3 všichni chlapci V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/

7 Statistika složení ve školním roce 2013 / 2014: Věkové složení Celkový počet dětí Z toho děvčat Nar a později 10 6 Nar Nar Nar Nar Celkem e) Přímo se netýká mateřské školy. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Na základě zpětné vazby z partnerských základních škol lze konstatovat velmi úspěšné začlenění našich absolventů do základního vzdělávání a to jak z pohledu školní zralosti, tak školní připravenosti. Ve školním roce 2013/2014 byla škola zařazena do longitudinálního výzkumu CLoSE, který zajišťovala Pedagogická fakulta Univerzity Karlova v Praze. Jeden z modelů výzkumu byl zaměřen na zkoumání přechodu dětí z mateřské školy do základní školy. Děti se podrobily diagnostickému testu matematických dovedností a zrakového vnímání s velmi pozitivním hodnocením jednotlivých dětí. U všech dětí bylo konstatováno, že jsou velmi dobře připraveny a vybaveny pro vstup do základního vzdělávání, na osvojování školních dovedností. Škola obdržela děkovný dopis 1. náměstka ministra školství, mládeže a tělovýchovy za zapojení školy i rodičů do výzkumu, který pomůže mezeru v poznatcích o fungování českého vzdělávacího systému zaplnit. f) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Škola konkrétní projevy rizikového chování neřešila, ale samozřejmě se zabývá i náznaky, které by mohly v dalším věkovém období přerůst do šikany, vandalismu, násilného chování i různých forem závislostí (virtuální závislost, drogová ) Součástí školního plánování je i preventivní program postavený tak, aby děti porozuměly nebezpečí, které na ně číhá a na druhé straně, aby také učitelé dokázali postřehnout náznaky. Cílem je, aby byl položen a vytvořen základ pozitivní seberealizace, zažívání úspěchu i uplatnění V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/

8 v dětském kolektivu. Důraz byl kladen také na Etiku a mravní výchovu a to při každodenních činnostech. Ve školním vzdělávacím programu tato oblast je vložena v hledisku Poznáváme změny v přírodě (nebezpečí). Pomocníkem byly knihy Filipova dobrodružství, preventivní besedy Městské policie. Dny otevřených dveří ukázky zásahů a postupů Městská policie Havířov, Hasičský záchranný sbor, Záchranná služba. Krůčky k bezpečí besedy Městské policie Vlastní pravidla chování tvořená piktogramy v jednotlivých třídách Krátké vložené projekty jednotlivých tříd, didaktický materiál Etická výchova Bezpečnost v silničním provozu reflexní vesty, ohledy na bezpečí vlastní a ostatních na školní zahradě koloběžky, kola, měsíční vozidla, odrážela Dopravní cvičení přímo na dopravním hřišti u MŠ Místní Klauni z Balónkova zábavný program s dopravní tématikou g) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Probíhá v souladu s cíli v Plánu personálního rozvoje zaměstnanců, uplatňované formy semináře, workshopy ve škole elektronické verze, samostudium, konzultace s odborníky logopedie, pedagogicko psychologická poradna. profese Zaměření instituce datum neakreditován ředitelka školy Pracovně lékařské služby EVIS akreditováno MŠ očima České školní inspekce NIDV Mateřské školy a legislativní novinky FORUM neakreditován zástupce školy Letní škola s metodou Hejného v předmatematické výchově Předškolní věk základ intelektu a osobnosti H-mat, o.p.s. KVIC Loutka jako nástroj vzdělávání Rozvíjíme nadání dětí ve smíšených třídách Theatr ludem EDUWORK o.s Letní divadelní škola camp 2014 Educa 24 agency učitelka Logopedická prevence v rozsahu 80 hod. Loutka jako nástroj vzdělávání Nácvik motoriky prvopočátečního psaní KVIC Theatr ludem KVIC akreditováno Rozvoj sluchové percepce a KVIC V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/

9 učitelka fonematického sluchu Studium pro ředitele škol a škol.zařízení Metodika výuky anglického jazyka pro MŠ a ZŠ Mentory day Českomoravsk á vzdělávací, s.r.o. Operační program MŠMT(KVIC) KVIC akreditováno (dlouletý program) Ukončení Jak vyučovat jazyky? KVIC učitelka Summer Fest Žák s nadáním a talentem v běžné škole Kreslení a poznávání s využitím počítače v předškolním věku Letní škola s metodou Hejného v předmatematické výchově KVIC UP Olomouc Ostravská univerzita H-mat, o. p. s. akreditováno akreditováno akreditováno Letní divadelní škola camp 2014 Educa 24 akreditováno agency 2014 učitelka Logopedická prevence v rozsahu 80 hod. KVIC akreditováno Vedoucí ŠJ Konference školní stravování podzim Vzdělávání probíhalo v souladu s cíli a Plánem DVPP. h) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Public relations k prezentaci školy na veřejnosti slouží především internetové stránky školy výstavy prací dětí, třídní schůzky, společné akce, dny otevřených dveří, pozvánky pro zástupce města k našim aktivitám a v neposlední míře využívání Portálu havířovské televize ve školním roce 2013/2014 = Cvičíme s olympioniky v rámci Projektu ZŠ Žákovská, lyžařský výcvik v MŠ, nanotechnologie v mateřské škole, články v Radničních listech. Samozřejmostí je bohatá Fotogalerie na stránkách školy. Aktivity organizované školou Výlety: ZOO Ostrava Zimní Visalaje hledání Mikuláše Komorní Lhotka chaloupka Mikuláše? JOJO park Ostrava Army land Vratimov Chotěbuz a Rybí dům V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/

10 Dobratice spolupráce s MŠ MŠ v Datyních - spolupráce Liščí Mlýn Slezkoostravský hrad Ostravice / Čeladná Exkurze: Životické sady Mobilní planetárium Městská policie, Hasiči, Záchranný sbor Bio farma v Čeladné Technické služby odpadové hospodářství Městská knihovna Základní školy Mládežnická, Hrubína Magistrát města Havířova Havířovská nemocnice Zákulisí Národního divadla Moravskoslezského VŠB-TU Ostrava experimenty ve škole ZŠ Mládežnická, Hrubína Vlakové nádraží workshop Pekárna Erpeko Střední škola řemesla Havířov-Šumbark Sportovně relaxační zaměření: Školy v přírodě on-line září, leden -, červen Lyžařská škola - Jeseníky Snowprťata (pátek až pondělí) Plavání dětí plavecká škola Delfínek Cvičení ZŠ Žákovská Cvičení s ragbisty aktivity připravené pro předškolní děti Solná jeskyně Canisterapie Aktivity s rodiči, partnery: Lampiónový průvod se ZŠ Hrubína V cirkuse - karneval ve Společenském domě Reneta Grilování s rodiči + tvorba zamykání zahrady Dentistka a čisté zoubky Halloween v ZŠ Mládežnická Vědecké odpoledne s rodiči + divadlo Udif (fyzika) Depistáž (logopedie), Besedy se zaměstnanci PPP, učitelkami ZŠ Hrubína, Mládežnická Vánoční posezení Den našich maminek Rozloučení s předškoláky obřadní síň Zámek Havířov Návštěvy v rámci projektu (Řecko, Indie) Atletické závodění se ZŠ Hrubína Gymnastické závody ZŠ Žákovská Ruggby utkání V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/

11 Setkání s malířem Dostálem Adolf Dudek kreslí v MŠ a pak hurá na prázdniny Kulturně vzdělávací pořady Výstavy: Výstava interaktivní Pravěk Výstava loutek Muzeum Těšínska Výstava ptactva Havířovská lípa Koncerty: Adventní koncert v MŠ Čertovské muzicírování Hrajeme a zpíváme s kytarou Afrikána seznámení se s kulturou, africké bubnování Koncerty v ZUŠ Divadla: Divadlo loutek Ostrava Miniteatro Havířov Divadelní představení KDPB Divadla v mateřské škole 1x měsíčně Těšínské divadlo Prezentace dětské činnosti na veřejnosti Vystoupení dětí v domovech pro seniory Luna, Hélios vánoční, jarní Vystoupení pro rodiče karneval Přijel cirkus Ukázka cvičení dětí při příležitosti ZŠ Žákovská prezentace Cvičíme s olympioniky Ukázkové hodiny s předškolními dětmi v rámci přípravy na vstup do ZŠ Den otevřených dveří Účast ve výtvarné tvorbě velikonoční dílna ve Spirále, Velikonoční beránek, výtvarná soutěž v rámci oslav letiště - Vendulka letí v bouřce do Bulharska vybráno porotou mezi deset nejlepších Články v Radničních listech SKI Areál Řeka, exkurze Zapojení školy do celoměstských aktivit Den Země Havířovská lípa Havířov v květech Čokoládová tretra Zájmové a sportovní aktivity v mateřské škole V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/

12 Probíhaly pravidelně v odpoledních hodinách v prostorách mateřské školy. Angličtina je včleněna do Školního vzdělávacího programu a je zajišťována ve spolupráci ZŠ Mládežnickou jejich pedagogy. Ostatní vedly p. učitelky. Sportovní aktivitu v rámci projektu Pohyb zabezpečoval p. Tabák ZŠ Žákovská. Plavání Delfínek. Lyžování SKI Areál Řeka bylo zrušeno z důvodu nedostatku sněhu. Karate p.bortoli. Aktivita Počet dětí četnost Keramika pro starší děti 15 1x týdně ve 3 lekcích Keramika pro mladší děti 10 1 x týdně Pěvecký - Zvoneček 31 1 x týdně Flétnička 10 1 x týdně Angličtina 40 1 x týdně ve 3 lekcích Judo-karate 15 1 x týdně ZŠ Žákovská-starší děti 18 1 x týdně Plavání 32 1 x týdně 12 lekcí Statistický přehled dalších aktivit název Počet lekcí Počet dětí Počet dní Lyže v Jeseníkách 5x 24 5 Snowprťata Školy v přírodě 3 x (podzim, zima, (vždy 5 dnů) jaro) i) Údaje o výsledcích inspekční činnosti Ve školní, roce 2013/2014 neproběhla ve škole inspekce. Ostatní kontroly Statutární město Havířov, magistrát města oddělení kontroly. Protokol č. 28/2014 ze dne Kontrolované období rok 2013 a současný stav. Kontrola se svěřeným majetkem a poskytnutými finančními prostředky. Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje provedla kontrolu ve dnech Předmětem kontroly bylo dodržování zákona č. 258/200 sb., ve znění pozdějších předpisů. Nebyly zjištěny žádné nedostatky. Kuchyň dostala ústní pochvalu za naplňování spotřebního koše. Okresní správa sociálního zabezpečení Karviná Protokol č. 1345/13/887 ze dne Kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na sociální politiku zaměstnanosti. Provedena kontrola účetních dokladů a písemností oznámení o nástupu do zaměstnání, pracovní smlouvy, dohody o provedení práce, mzdové listy, mzdové rekapitulace, srážky sociálního pojištění, rekapitulace úplná, výkaz dávek nemocenského pojištění, účet 521 mzdové náklady a stejnopisy evidenčních listů důchodového pojištění. Opatření k nápravě nebylo uloženo. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/

13 Základní údaje o hospodaření školy Mateřská škola vede účetnictví dle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., vyhlášky č. 410/2009 Sb., a zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. Zdroje financování Platy zaměstnanců přímé výdaje na vzdělání - státní rozpočet, kapitola Rozvojový program Logopedická prevence v roce 2013 Příspěvek zřizovatele na provozní náklady školy Vlastní příjmy úplata za předškolní vzdělávání, stravné, příspěvek na aktivity, sponzorské dary Peníze z projektů nadací Z větších oprav škola realizovala Z důvodu havárie Oprava poškozeného nábytku Výměna koberců Výmalba poškozených tříd Oprava elektroinstalace Výmalba a obnova sociálního zařízení místnost u školní zahrady Obnovení nanostřiků Věcné dary Dřevěná socha Děvčátko Digitální pianino Yamaha Reflexní vesty pro děti Počítačové sestavy Počítačové jednotky Kid Smart Finanční dary ,- na podporu aktivit dětí Úplata za předškolní vzdělávání : Měsíční výše činila 400 Kč/dítě Celkem bylo vybráno: ,-Kč Provozní příspěvek zřizovatele činil ,-Kč Investiční dotace ,-Kč V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/

14 Výsledek hospodaří za rok 2013 Z hlavní činnosti ,87, byl převeden do Rezervního fondu Z hospodářské činnosti 1 823,-Kč Nákup učebních pomůcek, knih a majetku V období kalendářního roku 2013 byly zakoupeny učební pomůcky v ceně ,-Kč k) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Spolupráce školy se zřizovatelem zapojení do Operačního programu Životního prostředí. Prioritní osa 7 Rozvoj infrastruktury pro realizaci environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu (ERDF). Přírodě blízká zahrada Rozvojový program MŠMT Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce Škola byla úspěšná a získala v projektu 100% požadované částky ve výši ,-Kč. l) m) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Nerealizováno Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Škola ve školním roce 2013/2014 zpracovala a podala 2 projekty. Oba projekty byly zaměřeny na podporu zdraví dětí a to v podobě vybudování relaxační místnosti. Název projektu Instituce Výše projektu Ano / ne Místnost Snoezelen ,- Kč ANO HTS a.s. Havířov Místnost Snoezelen Dalkia ,-Kč ANO V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/

15 n) Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Škola nemá odborovou organizaci. Spolupracuje se SZÚ, PPP, SPC a stálým partnerem školy ilustrátorem dětských knih A. Dudkem. V rámci rozmanitosti vzdělávací nabídky škola úzce spolupracuje s rodiči, Základními školami Mládežnická, Hrubína, ZUŠ Vrchlického, Městskou knihovnou. o) Závěr Rozvíjet stávající vzdělávací program zkvalitněním výuky na základě lepšího vybavení, znalostí nejnovějších informací z metodik. Posilovat značku školy, kde rozhodujícím dopadem je profesionální pedagogická komunikace s rodiči. Přílohou Zprávy o činnosti školy je DVD školního roku 2013/2014 Podklady k Výroční zprávě o činnosti mateřské školy byly projednány a schváleny zaměstnanci školy na provozní poradě. V Havířově dne 29. října 2014 Bc. Miroslava Turecká ředitelka školy V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/

16 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/

17 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2004/

Mateřská škola pro zrakově postižené, Havířov - Město, Mozartova 2, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014

Mateřská škola pro zrakově postižené, Havířov - Město, Mozartova 2, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 Mateřská škola pro zrakově postižené, Havířov - Město, Mozartova 2, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Chobotová ředitelka školy V Havířově

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Název školy dle ZL: Základní škola a Mateřská škola Havířov Životice Zelená, příspěvková organizace Sídlo školy dle ZL : Zelená 2/112, Havířov Životice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Předkládá: Zpracovali: Mgr. Fronika Burešová Mgr. Fronika Burešová Mgr. Petra Nosková Mgr. Michal Bursa Mgr. Radka Cinibulková Michaela Malá Vladimíra

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-511/13-Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-511/13-Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ-511/13-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Vlčnov, příspěvková organizace Sídlo: 687

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Velké Meziříčí, příspěvková organizace, Čechova 1523/1 Výroční zpráva za školní rok 213/214 Ve Velkém Meziříčí dne: Zpracovala: 27. 1. 214 Mgr. Božena Suchánková, ředitelka Obsah ZÁKLADNÍ

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012-2013. Mateřská škola Jablůňka, Liberec, Jabloňová 446/29, příspěvková organizace

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012-2013. Mateřská škola Jablůňka, Liberec, Jabloňová 446/29, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 Mateřská škola Jablůňka, Liberec, Jabloňová 446/29, příspěvková organizace Zprávu pro potřeby zřizovatele předkládá ředitelka školy: Bc. Hana Piňková

Více

za školní rok 2012 2013

za školní rok 2012 2013 Mateřská škola Napajedla, Komenského 1159, okres Zlín, příspěvková organizace Výroční zpráva Mateřské školy Napajedla za školní rok 2012 2013 Vypracovala: Martina Švandová, ředitelka Mateřské školy Napajedla

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-1440/14-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-1440/14-T INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-1440/14-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo 739 14 Ostravice 300 E-mail právnické osoby IČ 75 029 715 Identifikátor 600 134 458 Právní

Více

Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/2014 1 OBSAH strana I. Základní údaje o škole 3 (název,

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-33/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola, Hradec

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Huntířov, okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace www.skola-huntirov.cz zshuntirov@volny.cz Zpracovala a

Více

Mateřská škola pro zrakově postižené, Havířov - Město, Mozartova 2, příspěvková organizace

Mateřská škola pro zrakově postižené, Havířov - Město, Mozartova 2, příspěvková organizace Mateřská škola pro zrakově postižené, Havířov - Město, Mozartova 2, příspěvková organizace V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i z a š k o l n í r o k 2 0 11 2 0 1 2 Zpracovala: Mgr. Šárka Chobotová

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-149/13-C

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-149/13-C Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-149/13-C Název právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Frymburk vykonávající činnost školy: Sídlo: 382 79 Frymburk 112 IČO:

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Kontešinec VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 1 Obsah 1. Identifikační údaje školy 4 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 5 3.

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-837/12-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-837/12-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-837/12-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola, Telnice okres Brno-venkov, příspěvková

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-2215/14-T. Kaštanová 412, 739 61 Třinec

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-2215/14-T. Kaštanová 412, 739 61 Třinec INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-2215/14-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-103/09-11. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-103/09-11. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-103/09-11 Základní škola a Mateřská škola Bohdalec, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace Adresa: Bohdalec

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Předkládá: Zpracovali: Mgr. Fronika Burešová Mgr. Fronika Burešová Mgr. Petra Nosková Mgr. Michal Bursa Mgr. Radka Cinibulková Lenka Křížanová Michaela

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník IČ:75027089 č.j.: ZŠ a MŠ/149/2014

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník IČ:75027089 č.j.: ZŠ a MŠ/149/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník IČ:75027089 č.j.: ZŠ a MŠ/149/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Obsah 1. Základní

Více

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-38/09-05. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-38/09-05. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-38/09-05 Základní škola praktická a mateřská škola Toužim, příspěvková organizace Adresa: Plzeňská 395, Toužim 364 01

Více

Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti Základní školy, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvkové

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 4, Táborská 45 FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ŠKOLA JE ZAŘAZENA DO SÍTĚ ŠKOL PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ Zřizovatel školy

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIJ-124/10-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIJ-124/10-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIJ-124/10-J Základní škola a Mateřská škola Prosetín, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace Adresa: 592 64

Více

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Výroční zpráva Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 školní rok 2005/2006 VÝROĆNÍ ZPRÁVA O ĆINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY, ZRUČ NAD SÁZAVOU, OKRUŽNÍ 643 ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 (škola samostatně zřízená

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIZ-153/11-Z. Mateřská škola Zborovice, příspěvková organizace, okres Kroměříž

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIZ-153/11-Z. Mateřská škola Zborovice, příspěvková organizace, okres Kroměříž Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIZ-153/11-Z Název kontrolované osoby: Sídlo: Mateřská škola Zborovice, příspěvková organizace, okres Kroměříž Sokolská 352, 768 32 Zborovice

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-200/14-T. Příspěvková organizace

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-200/14-T. Příspěvková organizace INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-200/14-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 709 846 62 Identifikátor 600 144 208 Právní forma Zastoupená Zřizovatel

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIE-15/11-E

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIE-15/11-E Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název kontrolované osoby: Základní škola T. G. Masaryka a mateřská škola, Chroustovice, okres Chrudim Sídlo: Chroustovice 166, 538 63 IČO:

Více