P r o j e k t Učitel ONLINE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "P r o j e k t Učitel ONLINE"

Transkript

1 P r o j e k t Učitel ONLINE CZ.1.07/1.1.06/ Gymnázium Dr. J. Pekaře, Mladá Boleslav, Palackého 211 část ANGLICKÝ, NĚMECKÝ, ŠPANĚLSKÝ A ČESKÝ JAZYK Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav, projekt Učitel ONLINE 1

2 Obsah 1. Metodická část - Mgr. Radek Kotlaba Metodická část - PaedDr. Renáta Slobodová INTERAKTIVNÍ VÝUKA CIZÍCH JAZYKŮ TECHNICKÉ ZÁZEMÍ A PROSTOROVÉ PODMÍNKY PŘÍPRAVA MATERIÁLŮ DO VÝUKY VYUŽITÍ PROGRAMŮ VE VÝUCE PROCVIČOVÁNÍ SLOVNÍ ZÁSOBY KONVERZAČNÍ TÉMATA REÁLIE GRAMATIKA PSANÍ SLOHOVÝCH ÚTVARŮ VYUŽITÍ METODY CLIL ZÁVĚR

3 Metodická příručka pro tvůrce interaktivních výukových materiálů skupin předmětů Skupiny předmětů a metodici v předmětech: Skupina č. 1 skupina předmětů: český j., anglický j., španělský j., německý j. Mgr. Radek Kotlaba a PaedDr. Renáta Slobodová 3

4 1. - Předváděcí sešity vytvářené v rámci projektu Učitel on-line pro výuku českého jazyka a literatury slouží nejčastěji k podpoře výkladu nového učiva učitelem, ale najdeme i takové, které slouží k případnému procvičování (především mluvnických jevů), ačkoliv předváděcí sešity tohoto charakteru se v českém jazyce neobjevují tak často jako v přípravách pro cizí jazyky. Tím, co jsem uvedl o rozšířených typech předváděcích sešitů z českého jazyka a literatury, nemyslím, že by šlo jen o mechanickou ilustraci toho, co učitel vykládá, ale jde o dynamické pomůcky, které mohou vhodně aktivizovat žáky ať už úkoly, které před ně staví nebo i zaznamenáním výsledků vlastní práce (často úvah a diskusí) na interaktivní tabuli. V neposlední řadě přináší do třídy prostřednictvím ukázek v audiovizuální formě živé umění - texty recitované, zhudebněné, apod. Z hlediska tradičního rozdělení výuky českého jazyka a literatury byly v rámci projektu zpracovány předváděcí sešity jak pro podporu výuky mluvnice a stylistiky, tak literatury. Předváděcí sešity určené pro literární výchovu vycházejí převážně z formativního (výchovného) pojetí výuky tohoto předmětu a méně zdůrazňují jeho naukovou složku. Pojetí výuky literatury v rámci předmětu český jazyk a literatura je dlouhodobě diskutovanou otázkou: Čemu má sloužit? Jde při výuce převážně o zlepšení schopností žáků číst s porozuměním, o rozvoj jejich vztahu k literatuře a motivaci ke čtení krásné literatury, která je dnes bohužel na ústupu. Nebo jde o naukový charakter předmětu a žáci by si měli osvojit hlavně základní pojmy z literární teorie a literární historie, zapamatovat si jména klíčových autorů našeho kulturního okruhu a tituly jejich děl? Nechtěl bych podceňovat ani jeden z přístupů; momentálně se zdá, že výchova ke čtenářské gramotnosti má jednoznačně na vrch, ale ani znalost základních příběhů, které si vypráví naše civilizace, není nedůležitá. A proč všichni studenti maturují povinně z českého jazyka a literatury? V případě jazyka je odpověď nasnadě měli by dokázat svou schopnost používat jazyk jako základní nástroj mezilidské komunikace a v neposlední řadě i základní předpoklad myšlení, vždyť řeč a myšlení k sobě neoddělitelně patří. Ale proč literatura? Tady jde, podle mého, o jakýsi iniciační rituál (zkoušky dospělosti), kdy dospívající jedinec předvede, že zná mýty naší kultury, že rozumí předobrazům modelů chování a mimozákonných nebo dokonce nadzákonných norem, kterými se řídíme a které jsou ukládány do literárního dědictví tradovaného z generace na generaci. Tyto nové přístupy k předmětu, on-line přípravy pro interaktivní tabule vytvořené v rámci projektu, zohledňují. Předkládané předváděcí sešity v programu ActivStudio vztahující se k výuce literatury vycházejí především z formativního pojetí výuky a využívají možnosti formálního i obsahového 4

5 rozboru textů a inspirují k diskusím o přečteném. Vedou žáky, kteří budou s nimi pracovat, k aktivní práci s texty, ke srovnávání a hledání souvislostí mezi jednotlivými texty i mezi texty a světem, který nás obklopuje. V podstatě všechny předváděcí sešity vycházejí z textů poetických, v nenáhodném množství jde o texty v písňové formě, dokonce často zároveň zhudebněné a s touto jejich podobou a variantností forem se v jednotlivých úkolech obsažených v sešitech hodně pracuje. Tím dochází k vedlejšímu efektu seznámení se i s již zmíněnou literární teorií, ale poměrně nenásilnou formou a hlavně v kontextu konkrétních příkladů. V podstatě se žádný z předkládaných sešitů nevěnuje klasické literární historii a nenajdete mezi nimi žádný, který by byl pouze ilustrací výkladu o životě a díle spisovatelů zařazených do školní výuky. Moderní pojetí učení vycházející z interpretace textu zde zcela dominuje. Poezie, navíc ve formě vázané, nebývá ve škole ve výuce nejčastěji zastoupena, především samotnými žáky nebývá nijak preferována ani vyhledávána, a to přestože čítanky a další používané učební texty tento žánr rozhodně nepomíjejí. Největší oblibu mezi čtenáři, a tudíž i školáky mají texty epické, hlavně prozaické a to často z okrajových oblastí literatury, hlavně literatury zábavné a literatury pro děti a mládež. (Za diskutabilní bychom mohli považovat zařazení těchto žánrů na okraj literatury. Záleží na tom, jaké hledisko si zvolíme, pokud bychom měli vycházet z množství vydávaných titulů a čtených knih, nejen podle žebříčků prodejnosti, ale i čtenářských ohlasů, nejzastoupenějšími by se jevily právě ty tzv. okrajové žánry, zatímco knihy preferované kánony školní četby nepatří obvykle k bestselerům. Pochopitelně i tato tvrzení mají výjimky potvrzující pravidlo. Kupříkladu evergreen českých čítanek, ač pro děti ne zcela vhodná kniha, se zároveň stal i vítězem ankety popularity knih, Kniha mého srdce jde pochopitelně o Babičku Boženy Němcové.) Populární literatura, potažmo všechny epické žánry jsou ovšem v nabízených předváděcích sešitech opominuty. Důraz na jiný typ literárních ukázek jde proti zmiňovanému trendu čtenářských preferencí a může být důsledkem pocitu absence poetických textů na veřejnosti a potřeby tento trend zvrátit. Je otázkou, zda je lepší, pokud školní praxe kopíruje obecné trendy, nebo se jim má vzepřít a snažit se o vlastní standardy a interpretace, respektive zda má úkol nebo dokonce povinnost udržovat hodnoty tradiční, nicméně opouštěné, zároveň se domnívám, že nepřekonané. V tomto ohledu zůstalo ještě poměrně mnoho prostoru pro případné další autory, kteří by se chtěli pustit do přípravy předváděcích sešitů sloužících k výuce literatury. Předpokládal bych, že budoucí tvůrci příprav pro interaktivní tabule by se měli zaměřit na větší žánrovou pestrost a vytvářet sešity s využitím ukázek i prozaických textů. Návrhem do diskuse je, nakolik by se měly objevovat přednostně tituly obsažené v kánonu literatury k společné části maturitní zkoušky a nakolik již jsou společné kánony opuštěny. Formální stránka sešitů je, 5

6 myslím, velice propracovaná a může sloužit jako vzor struktury dalších sešitů. Otázce pestrosti příprav se nechci podrobněji věnovat, ale setkal jsem se s dvěma přístupy. Jednak pestrost a překvapivost struktury sešitů a na druhé straně ustálená forma příprav opakující se typy úkolů a někdy i grafická podoba stránek. Co je lepší? Jistota s nebezpečím stereotypu, nebo přitažlivost změny s nebezpečím určité chaotičnosti? Pokud se podívám na výběr literárních titulů použitých v předváděcích sešitech, mohla tvůrce motivovat ještě jedna okolnost k preferenci poetických textů. V jejich případě se vzhledem k rozsahu takřka vždy dá pracovat s celým textem, zatímco v případě prozaických textů, a to i povídkového charakteru, by vždy nutně šlo jen o ukázky. Nemyslím, že by torzovitost textu v ukázkách v zásadě musela být na újmu kvalitě zpracovaných předváděcích sešitů. Naopak útržky provokují k domýšlení a interpretacím, jak o tom svědčí i již v projektu zpracované a předložené sešity. Mohu tedy jen konstatovat, že je škoda, že předkládané přípravy vykazují až přílišnou monožánrovost a vstoupily jen na pole básnické. Do určité míry se opakují i formálně, tedy v používaných postupech k prezentaci jednotlivých textů. Zda to je výhodou či nedostatkem jsem již hodnotil a nedokázal jsem dojít žádného konkrétního závěru, přehled a hodnocení nejčastěji používaných postupů se pokusím vypsat v následující části textu. Velmi často je využívána metoda manipulace s částmi textu. Text je na straně předváděcího sešitu přepsán po jednotlivých částech, nebo slovech a úkolem žáků je, pod vedením učitele, složit výchozí text nebo jeho vlastní variantu, což je poněkud reálnější a zároveň i kreativnější úkol. Představa, že by se při využití tohoto úkolu ve vyučovací hodině střídali jednotliví žáci u tabule, je poněkud platonická. Pravděpodobnější je, že samostatně (nejlépe v menších skupinách) budou žáci pracovat na papíře a později výsledky své práce předvedou na tabuli, případně učitel zaznamená jejich návrhy. Tato metoda je poměrně efektivní i efektní, ale není zcela původní, setkáme se s ní již v metodikách RWCT (Kritické myšlení), kde se pracuje s rozstříhanými texty tištěnými na papíře. Pokud jde ještě o oddělené jednotlivé verše či tematické celky je to funkční, opakované úkoly zaměřené na sestavení básnického textu z jednotlivých samostatných slov již tak jednoznačně hodnoceny být nemohou. Nedokážu též určit jaká frekvence využití toho úkolu ve třídě je nejvhodnější, častým opakováním se jistě brzy omrzí a může se stát i kontraproduktivní. Také bych chtěl poukázat na poměrně velkou časovou náročnost tohoto úkolu při jeho zařazení do hodiny. Sám o sobě není cílem, ale měl by být prostředkem, pomocí kterého se cílem stává nové uchopení a pochopení literárního textu, a tak by mu měl být věnován jen přiměřený prostor. 6

7 Zajímavé a dostatečně využívané v sešitech je použití metody postupného odkrývání textů ukrytých pod neprůhlednými tvary, případně využívání funkce rolety. Tento efekt použití jiných prezentačních programů než ActivStudia v takové míře neumožňuje, a to přesto, že ani on není nijak nový a podobným způsobem jsme pracovali již s foliemi na zpětných projektorech. Přesto si myslím, že z hlediska soustředěnosti na konkrétní část textu je nezastupitelný. Nepodceňoval bych ani moment napětí, který vyvolává každé ukrývání, třeba i textu. Přínosné jsou náměty pro diskusi ve třídě, objevující se na jednotlivých stránkách posuzovaných sešitů, často připomínají neobvyklé souvislosti textů a představují výsledek dlouhodobé zkušenosti tvůrce s tímto způsobem práce ve třídě. Praktické náměty uložené do obsahu předváděcích sešitů jsou pro každého, kdo je bude používat, velice cenné. Často využívanou možností, kterou program ActivStudio nabízí, je možnost vložení přímých odkazů na internetové stránky s interpretací zvolených textů. Možností, jak zpřítomnit živé umění ve třídě při výuce literatury je sice řada, ale tento patří mezi nejjednodušší a výrazně zjednodušuje a urychluje učitelovu přípravu na výuku. Všechny prověřené odkazy na audiovizuální ukázky na webu každý učitel musí přivítat a rád využít. Přesto i tento jednoduchý prostředek má své úskalí. Pokud se po delším čase k těmto přípravám vracíte, může se stát, že odkaz není aktivní a řada ukázek je bohužel zablokována samotnými autory, nebo je na stránky umísťují ti, kteří k nim nemají autorská práva. Z hlediska práce s obsahem jednotlivých literárních děl je velmi přínosná metoda konfrontace dvou odlišných textů, nicméně s vnitřním spojením. Toto je zároveň základem metodiky tvorby pracovních listů ke společné části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury ústní formou, podobné úkoly z pracovních sešitů v ActivStudiu tak slouží jako velmi dobrá příprava žáků na tuto zkoušku. Řada úkolů z posuzovaných sešitů pak tyto principy ještě rozšiřuje o možnosti konfrontace jednoho tématu v různých souvislostech a hlavně v různých uměleckých žánrech (např. hudbě, filmu, výtvarném umění,...). Posun od vyjádření myšlenky slovem k obrazovému vyjádření je trendem současného veřejného prostoru (nejen umění, ale i publicistiky a dokonce čistě informativních projevů forma piktogramů) a důležitým úkolem školy je reflektovat svým způsobem tuto skutečnost. Neříkám, přizpůsobit se jí, ale reagovat na ni. Možnosti propojení a přesahů či konfrontace slova s obrazem předváděcí sešity z literatury v dostatečné míře využívají a právě výukové programy interaktivního charakteru umožňují v maximální míře přivést tyto postupy do vyučovací hodiny. 7

8 Variantou předchozích metod je konfrontace dvou verzí textu (případně textu a jeho parodie či jiné žánrové varianty, konkrétní příklad z jednoho sešitu, viz Kytice K. J. Erbena a J. Suchého), která je ideálním prostředkem k nenásilnému poučení o formě, respektive o žánrových hranicích a proměnách. Prostředky ActivStudia umožňují prolnutí textů nebo dokonce jejich překrytí a postupné odkrývání v jakýchkoliv částech prostřednictvím nástroje guma. Objevují se tak netušené paralely a souvislosti jednotlivých textů. Předváděcí sešity určené pro podporu výuky mluvnice jsou tematicky velice rozmanité a nabízejí přípravy jak pro hodiny obecné jazykovědy, tak praktického procvičování jednotlivých mluvnických jevů. Ve srovnání s literárními tématy (kde se monotematicky uplatnila z hlediska literární historie pouze česká moderní poezie a výjimkou jsou pouze dva sešity věnované villonské baladě a lidové baladě) jsou náměty dalších sešitů věnovaných českému jazyku pestřejší. Zastoupené jsou především skladba (rozhodně nejčastěji, souvisí to nějak s náročností školní výuky této části jazyka?), ve větší míře i tvarosloví, stylistika, obecná jazykověda, hláskosloví. Menší pozornost byla věnována významu a tvoření slov a též pravopisu. Forma předváděcích sešitů ActivInspire zřejmě není příliš vhodná pro vytváření výukových materiálů k procvičování pravopisných jevů, nebo menší zastoupení tohoto tématu je způsobeno určením vytvořených materiálů pro podporu výuky na středních školách převážně gymnaziálního typu, kde se předpokládá, že žáci již zvládli pravopisnou normu a těžiště výuky se přesouvá jinam, právě třeba k hojně zastoupené syntaxi. Na rozdíl od literatury je mluvnice jednoznačněji vnímána jako naukový předmět a tomu odpovídá i charakter úkolů v jednotlivých předváděcích sešitech a jejich celková koncepce. Mluvnice má výrazně normativní charakter, a proto se objevují na začátku sešitů výkladové stránky, které pouze předkládají definice (byť interaktivní formou s postupným doplňováním informací), a na dalších stranách jsou střídány jednotlivými příklady typických jevů a nakonec prostorem pro procvičování jednotlivých jevů za aktivní spoluúčasti žáků a využívání nástrojů, které program nabízí. Podnětů pro diskusi a zaujímání hodnotících postojů zde výrazně ubývá oproti sešitům zpracovaným pro výuku literatury. Zato se objevuje rozmanitější využívání jednotlivých prostředků programu ActivInspire a kreativita vytvářených sešitů se přesouvá částečně právě do zmiňované formy. Jedním z nejčastěji řešených úkolů při vytváření předváděcích sešitů z českého jazyka je zajištění kontroly správného řešení úloh na stránce a obecně zajištění zpětné vazby žákům, kteří se podle programu učí. Oblíbený a hojně využívaný způsob, který toto zajišťuje je přetažení slov 8

9 pomocí šipky - kurzoru a jejich umístění do připravených ploch, případně řádků či obrázků s označením různých možných řešení. Jednotlivé stránky, na nichž je tento princip použit, se pochopitelně liší podle kritérií výběru, ale i způsobu zpracování. Z hlediska tvůrce komplikovanější forma, která ale nevyžaduje umístit dodatečný komentář a vzor řešení do poznámek, využívá možnosti použít funkci akce tak, aby špatně umístěná slova na přiřazeném místě nedržela a vrátila se do původní polohy, teprve po přetažení na správné místo je bezchybný výběr potvrzen tím, že slovo (pojem) zůstane v nové pozici na obrazovce, respektive ploše interaktivní tabule. Tato metoda je frekventovaná a je často užívána v těch částech sešitů, kde se procvičuje (např. druhy zájmen, rozdělení slovanských jazyků, předmět - procvičování apod.). Další často využívanou formou, kterou najdeme především na stránkách s procvičováním jednotlivých jevů je využití prostředku ActivInspiru akce k tomu, aby se skrytý text objevil teprve poté, co je na něj kliknuto šipkou - kurzorem. Tímto způsobem se opět řeší zpětná vazba při kontrole správnosti řešení např. doplněných slov (nebo celých vět) do textu, v tomto případě to mohou být slova jak předem připravená, tak vepsaná nástrojem pero. Stejným způsobem se objevují i postupně doplňované informace v zadání úkolů. Využití této metody je tedy poměrně velmi široké a neomezuje se jen na popsané příklady. Jednou z nejefektnějších forem využívaných pro kontrolu správnosti řešení při tvorbě předváděcích sešitů je přetažení pojmu, ke kterému se přiřazuje správné řešení, na plochu v jiné barvě. Správné řešení je spojeno s původním pojmem a pohybují se po ploše pouze společně, ale je zapsáno barvou původního podkladu, a tak je čitelné až na novém podkladu po změně podkladové barvy. Tato forma kontroly úkolů je optimální při jejich ústním řešení, kdy se výsledky nezapisují, pouze je žák řekne a následně si výše popsaným způsobem svou odpověď může zkontrolovat. (Jako příklad poslouží sešit ze slovotvorby, kdy je slovo spojené s označením postupu svého vytvoření, též je tato metoda využita v sešitu o hláskosloví.) Na některých stranách také můžeme najít objekty akce většinou v podobě obrázků, šipek či jiných grafických symbolů, které uživatele sešitu přenesou na stránku se správným řešením. Toto řešení se využívá v případě, že není třeba kontrolovat jednotlivé kroky či dílčí části úkolu, ale celou stránku najednou (např. po přiřazení správných pojmů k sobě, nebo třeba po doplnění celého korekturního cvičení). Doplňování definic na úvodních výkladových stranách bývá ozvláštněno v některých případech použitím objektů, které znění definic (resp. správná řešení) zakrývají a zpod obrázku 9

10 nebo jiného tvaru je můžete vytáhnout pomocí kurzoru nástroje šipky. Obsah definice se pak obvykle připojí k definovanému pojmu (např. v sešitech věnovaných stylistice respektive jednotlivým slohovým postupům). Druhým případem užití tohoto postupu je shromáždění slov materiálu, který mají žáci využít při práci s doplňovacím cvičením. Ne vždy funguje tento postup korektně a daří se slova po jednom vytahovat, stává se, že vytáhnete několik spojených slov dohromady, nebo nemůžete poslední slova pod objektem, který je kryje, poslepu nalézt. Těmto komplikacím se dá předejít pokud vytahovaná slova napojíte na menší objekty, které přesahují hranice objektu, který je ukrývá. Pak lze snadno vytahovat postupně jednotlivé objekty s připojeným obsahem bez nebezpečí nežádoucího spojení nebo nenalezení. Variantou je ukrýt hledaná slova mimo zobrazovanou plochu a opět nechat přesahovat část podkladu viditelně, ale s tímto řešením jsem se setkal skutečně jen ojediněle, ačkoliv si myslím, že není špatné. V případě hodnocení nepříliš častých předváděcích sešitů zaměřených na procvičování pravopisu (zde konkrétně psaní velkých písmen) bych rád zmínil, že se objevuje varianta klasického doplňovacího cvičení uzpůsobená pro interaktivní tabuli. Nástroj pero umožňuje snadno dopisovat jednotlivá písmena, koncovky či slova na vynechaná místa v textu. Kontrola správného řešení proběhne snadněji než při použití papíru, některým z výše popsaných způsobů. Za zamyšlení stojí efektivita tohoto způsobu výuky v případě, že se žáci střídají u tabule a dopisují chybějící jevy do textu. Příliš mnoho se jich aktivně nezapojí, než na každého dojde řada je po většinu času pouze pasivním divákem. Metoda byla pochopitelně využívána již v době existence pouze klasických černých tabulí, a tam byla její efektivita ve srovnání s interaktivní tabulí ještě daleko nižší a hlavně kladla nesrovnatelně vyšší nároky na přípravu tabule učitelem, kdy každé cvičení tohoto typu se dalo použít pouze jednou a dopředu muselo být na tabuli opsáno. Při převodu používaných typů jazykových cvičení do programu ActivInspire se mi nejefektivnějšími jeví varianty úloh procvičujících skladbu. Možná i toto je důvod, proč v předváděcích sešitech vytvořených v rámci projektu toto téma v části věnované českému jazyku převažovalo. Vzhledem k tomu, že lze snadno přesouvat jednotlivá slova na ploše interaktivní tabule, nabízí se zde možnost sestavovat věty z nabídnutých slov podle předem připravených větných vzorců. Snadno dojde k obnovení výchozí pozice slov a může začít plnění úkolu v další variantě. Nejen syntaktické, ale i všeobecné jazykové rozbory jsou učivem, jehož zpracování tímto způsobem je vděčné. Použití nástroje pera umožňuje zakreslovat grafickou podobu věty nebo souvětí a dokonce v některých sešitech byly použity již předpřipravené grafické prostředky umožňující jen jejich umístění nad větu a znázornění hledaných větných vztahů mezi jednotlivými 10

11 větnými členy. Snadnost oprav a opakovaného použití je i zde velkou výhodou interaktivní tabule a programů, které jsou pro ni připraveny. Poslední zajímavou technikou, se kterou jsem se setkal v předkládaných předváděcích sešitech, je metoda původně označená jako mind map, nebo též myšlenková mapa. (Využita byla velmi příhodně u sešitu seznamujícího se slohovým útvarem úvahy a připravujícího studenty na napsání úvahy na jedno konkrétní téma. Možnosti využití tohoto postupu jsou však mnohem širší.) Opět jde o již známou (tedy nepůvodní) metodu, ale její využití na interaktivní tabuli rozvíjí dosavadní možnosti a dává jim nový rozměr. Metoda spočívá v graficky přehledném uspořádání myšlenek souvisejících s jedním zdrojovým tématem. Hlavní téma je napsáno uprostřed stránky a kolem něj doplňujeme související pojmy, které s ním i mezi sebou navzájem propojujeme čarami, a tak vzniká ona myšlenková mapa vlastně spíše síť. Nové pojmy, které doplňujeme, se objeví například použitím další známé metody, a totiž brainstormingu. Rozšíření možností myšlenkové mapy při použití na interaktivní tabuli spočívá v případném předpřipravení grafické struktury, do které jen doplňujeme pojmy, nebo můžeme již i některé pojmy dopředu připravit a v hodině je jen vhodně řadíme a propojujeme. V tomto případě je lepší volit formu jejich ukrytí (viz předchozí metody) a postupného vyjímání pomocí nástroje kurzor čili šipka. Opravy, vracení se ke starším variantám, možnosti uchování řešení, atd. opět zvýhodňují interaktivní tabuli oproti klasické při využití stejné metody. Závěrem mohu konstatovat, že všechny předváděcí sešity vytvořené v rámci projektu k podpoře výuky českého jazyka a literatury jsou kvalitní a mnohé z nich přinášejí i řadu metodických podnětů a inovací, ostatní často pracují s metodami již známými, ale využitím na interaktivní tabuli dochází k rozšíření jejich možností. Přestože nebyly při tvorbě zdaleka využity všechny nástroje, které nabízí software ActivStudio a ActivInspire, jsou sešity pestré a neopakují stereotypně stále stejné postupy. Ne všechny postupy se hodí pro zpracování každého tématu a i toto bylo zohledněno. V žádném případě nejsou nástroje používány samoúčelně a pouze na efekt, propojení formy a obsahu všude funguje. Školní praxe postupně ukazuje, jaké výhody představují interaktivní tabule a programy podporující jejich použití oproti klasickým černým tabulím a křídě. 11

12 INTERAKTIVNÍ VÝUKA CIZÍCH JAZYKŮ Využití interaktivních tabulí si našlo ve výuce cizích jazyků své pevné místo. Je to naprosto logické, protože nabízí využití nesčetných vizuálních materiálů, které umožňují uplatnění zásady názornosti. Jako učitelé víme, že člověk získává přibližně 80% informací zrakem, sluchem získává pouhých cca 12% informací! Navíc samotné zapojení studenta do získávání nových anebo procvičování starších znalostí efektivitu výukového procesu zvyšuje ještě víc. Samozřejmě, že po prvotním okouzlení možnostmi, které interaktivní tabule nabízejí, si musíme uvědomit několik naprosto praktických záležitostí, se kterými se před zahájením výuky anebo v jejím průběhu setkáváme anebo teprve setkáme. O co jde? o Technické zázemí a prostorové podmínky o Příprava materiálů do výuky o Využití připravených materiálů v hodinách TECHNICKÉ ZÁZEMÍ A PROSTOROVÉ PODMÍNKY Než spustíme připravený program v hodině, je dobré vědět, jestli v dané třídě veškeré technické vybavení funguje tak, jak očekáváme. Vyhneme se tím nepříjemným situacím. Je nutné si uvědomit, že interaktivní tabule je v první řadě zařízení technického charakteru, a proto vyžaduje dodržení určitých parametrů při své instalaci. Jde například o přiměřeně výkonný počítač, připojení k internetu, propojení s projektorem, zabezpečení kabeláže tak, aby neohrozilo bezpečnost žáků při jejich pohybu ve třídě, atd. Protože učitelé cizích jazyků většinou nejsou odborníky v oblasti technických parametrů a instalací počítačového hardware, software a přídavných zařízení, je nutné tyto věci konzultovat s kolegou zodpovědným za správu počítačové sítě a počítačových zařízení ve škole. Dalším důležitým předpokladem pro efektivní využití tabulí ve výuce je jejich správné umístění ve třídě. Protože jsou instalovány do tříd, ve kterých se léta využívají tabule klasické, většinou jsou instalovány vedle nich. Někdy jsou vedle tmavé tabule, na které se píše křídou. Je zde vysoká prašnost, kterou lze částečně omezit správnou údržbou klasické tabule. Jestliže je interaktivní tabule vedle tabule bílé, popisovací, mohlo by se stát, že žáci anebo i kolegové si spletou tabuli popisovací s interaktivní a začnou psát na interaktivní tabuli 12

13 lihovým popisovačem není potřeba podléhat panice, jestli se to stane, existují speciální čisticí prostředky, které fixu z plochy tabule odstraní. Tabuli ovšem čistíme je-li to nutné - pouze když je vypnutá ze sítě. Samozřejmě, že je lepší a jednodušší těmto situacím předcházet stačí napsat k tabuli upozornění. Je dobré myslet ještě na jednu věc: při úklidu se stalo, že paní uklízečka, která běžně otírala vlhkou utěrkou bílou popisovací tabuli, chtěla totéž udělat i s její novou sousedkou, interaktivní tabulí. Nemělo by se to stát, lze tomu opět předejít stručným písemným upozorněním. Instalace interaktivních tabulí dnes většinou provádějí specializované firmy, ovšem respektují přitom naše požadavky. Proto bychom neměli zapomenout na výšku instalace tabule, na dopad světla z oken a také možnost zastínění oken. Ukázalo se, že je důležité myslet na vhodné umístění počítače tak, aby jej učitel mohl pohodlně ovládat a přitom sledovat práci žáků ve třídě i dění u tabule. U tabulí s přední projekcí je potřeba myslet také na umístění projektoru a dodržení zásad bezpečnosti tak, abychom předešli pravděpodobnosti zranění žáků i poškození projektoru PŘÍPRAVA MATERIÁLŮ DO VÝUKY Interaktivní tabule lze ve výuce využít různými způsoby promítat prezentace, video z DVD, fotografie atd. Přirozeně, že nejefektivněji ji využijeme v případě, že pracujeme s programy využívajícími software na to určený. Dnes je už na internetu poměrně široká nabídka programů pro využití na interaktivních tabulích. Abychom se k nim dostali, je potřeba se na stránkách zaregistrovat jako uživatelé a pak nám už nic nebrání v stahování a využití prográmků. Velmi často se setkáváme se situací, že prográmek, který jsme si našli, sice odpovídá tématu, které hledáme, ale některé stránky bychom si představovali jinak, anebo je vůbec nepotřebujeme, případně nám něco v prográmku chybí. Zde doporučujeme velmi jednoduchý postup: Vyznačit si stránky, které se nám budou hodit a použít jen ty a v případě, že nám něco chybí, vytvořit si několik stránek podle svých představ a pak už jen kombinovat. Takto vytvořené prográmky můžeme navíc kombinovat s obrázky, fotografiemi, krátkými video nahrávkami, které jsou dostupné na internetu, ale v prográmcích nemohly být použity z pochopitelných důvodů ochrany autorských práv. Na stránkách Gymnázia Dr. J. Pekaře Učitel Online je orientace při vyhledávání velmi snadná, podle předmětů. Co se týče výuky cizích jazyků, stránky nabízí prográmky k výuce anglického, německého a španělského jazyka. Každý prográmek je navíc uveden stručnou anotací a pro které ročníky studentů je určen. 13

14 Co se týče vytváření vlastních prográmků na interaktivní tabuli, je potřeba se nejdřív seznámit s prostředím software ActivInspire, ve kterém prográmek vytváříme a potom začít s vlastní tvorbou. Investovaný čas a úsilí se vrátí v podobě materiálů, které lze používat opakovaně, případně si je jen minimálně přizpůsobit VYUŽITÍ PROGRAMŮ VE VÝUCE Programy lze využít v jakékoli fázi vyučovací hodiny v motivační, výkladové, při shrnutí učiva a také v jakémkoli typu vyučovací hodiny. Na programu lze také postavit celou vyučovací hodinu. Záleží pouze na přístupu a tvořivosti učitele, jak a kdy programy využít. Informace o časové dotaci, potřebné k zvládnutí programu, kterou lze najít na úvodní stránce, je informací přibližnou, uživatelé programů si jejich využití mohou samozřejmě přizpůsobit svým požadavkům. Dříve než se detailněji zaměříme na typy prográmků a možnosti jejich využití, je dobré si uvědomit jaké výhody, případně i nevýhody interaktivní výuka přináší. VÝHODY Ušetřený čas ve výuce je jednoznačně nejmarkantnější výhodou. Odpadá práce s přípravou, rozdáváním a instalací obrázků ve třídě, což ocení především kolegové v nižších ročnících. I předem připravené texty nám ušetří hodně času. Zapojení studentů do procesu získávání znalostí, které je kýženým cílem interaktivní výuky Pestrá nabídka možností vizualizací počínaje statickými obrázky, grafy, mapami, fotografiemi, flashovými animacemi až po videa zdroje, které můžeme využít díky internetovému připojení Propojení zrakového, sluchového i hmatového vnímání při výuce zefektivňuje proces osvojování si znalostí NEVÝHODY Poměrně dlouhá fáze přípravy hodiny s touto skutečnosti se určitě potkal každý, kdo si připravoval prográmky k využití na interaktivní tabuli. Na druhou stranu je potřeba říci, že čím zkušenější je autor, tím kratší je doba přípravy. Navíc, webové stránky dnes nabízí spousty prográmků k využití ve výuce. Pasivita žáků je to paradox, ale je to tak. Ve snaze mít prográmek co nejpropracovanější, nakonec dosáhneme přesně opačného efektu žáci sedí jako 14

15 v kině a sledují, co všechno ta tabule umí. Předejít tomuto nežádoucímu efektu lze při přípravě samotné vyučovací hodiny i programu, kdy je potřebné v každém případě myslet na zapojení studentů. Úloha učitele ve vedení hodiny je rovněž nezastupitelná on určuje, do jaké míry budou žáci aktivní. Méně příležitostí k procvičování psaní tím, že máme texty předem připravené a většinou je jen doplňujeme, žáci méně píší. Opisování z tabule asi také není příliš tvořivou činností. Je opět na učiteli, jakým způsobem a do jaké míry bude tuto dovednost ve výuce procvičovat. 2.2 PROCVIČOVÁNÍ SLOVNÍ ZÁSOBY Slovní zásoba je základem výuky cizích jazyků. Interaktivní tabule nabízí nesčetné možnosti procvičování. Je důležité, aby učitel znal svoje žáky, věděl, co na ně platí a aby zároveň dosáhl stanoveného cíle v reálném úseku vyučovací hodiny. Programy na stránkách Učitel Online nabízí širokou variantu tematických okruhů i způsobů procvičování slovní zásoby. Nápadité metody nabízí prográmky pro německý jazyk, téma Wohnen (Bydlení). Je určen studentům na úrovni A1 A2. (Německý jazyk Mgr. Dana Jágrová: Wohnen II) Poznámky ke stránce poskytují podrobné instrukce jak se stránkou pracovat: 1. Žáci vytahují z obrázku domu části nábytku (pod oranžovou odrážkou) a přiřazují je do bílých rámečků k německým slovíčkům. Je třeba jedním tahem vysunout obrázek a přiřadit, při přerušení pohybu se vrátí na původní místo. Při správném zařazení se ozve zapískání. 15

16 2. Gumou pod německým slovíčkem odkrýt český překlad. 3. Přečíst ještě jednou německá slovíčka. 4. Kliknutím na otazníky v rámečku skrýt německá slovíčka a opakovat slovní zásobu podle českých překladů a obrázků. (Německý jazyk Mgr. Dana Jágrová: Wohnen II) Systém kontejnerů v prográmku nedovolí dělat chyby, nesprávně zařazována slovíčka se vrací zpět. Stejný prográmek nabízí procvičování formou hry Domino: (Německý jazyk Mgr. Dana Jágrová: Wohnen II) Dalšími oblíbenými hravými formami procvičování slovíček jsou různé doplňovačky anebo pexeso, které jsou také součástí mnoha prográmků. Jiný typ procvičování nabízí prográmky, ve kterých se využívá metoda vysvětlení významu slovíčka (na principu výkladového slovníku): 16

17 (Anglický jazyk Mgr. Petr Vyšohlíd: Jobs) Je ideální (přímo se i nabízí), když je slovní zásoba využívána v širším kontextu daného tématu. (Anglický jazyk Mgr. Petr Vyšohlíd: Jobs) Pokyny v prohlížeči poznámek přesně určují, jak se stránkou zacházet: Student přesouvá charakteristiky jednotlivých sektorů (bíla pole) do odpovídajících sloupců. Student přesouvá názvy povolání s bledě modrého pole do barevných polí příslušných sektorů. K procvičování slovní zásoby patří i ověření znalostí studentů a jejich testování. 17

18 Autoři prográmků pamatovali i na tuto skutečnost a nabízí možnosti testování přímo při práci s tabulí anebo i písemně, formou individuální práce. Příklady lze nalézt téměř v každém prográmku věnovaném slovní zásobě. 2.3 KONVERZAČNÍ TÉMATA Postupné budování slovní zásoby vytváří předpoklady pro její uplatnění v konverzačních tématech. Zde je její využití přirozenější a studenti mají možnosti ověřit si úroveň svých znalostí. Za všechny uvádíme jeden příklad: (Anglický jazyk Mgr. Květoslava Vyšohlídová: Weather) A využití slovní zásoby na dalších stránkách, nejdříve se studenti snaží tvořit věty sami: 18

19 A následně ověření s pomocí nápovědy: (Anglický jazyk Mgr. Květoslava Vyšohlídová: Weather) Důležitou součástí výuky slovní zásoby je správná výslovnost, které je také věnována pozornost v několika prográmcích. 2.4 REÁLIE Výuka reálií je poměrně náročná, protože se zde prolíná výuka cizího jazyka s informacemi geografického, historického i společensko-vědního charakteru. Vtáhnout studenty do procesu získávání nových poznatků a následně jejich osvojení je proto efektivnější variantou než pouze na ně nahrnout informace, které se mají naučit. Opět uvádíme několik příkladů: Při seznamování se studentů s historií britské ústavy je klasická výkladová stránka nekompletní - vyžaduje doplnění, na kterém pracují studenti sami: Indikátorem správnosti jsou tzv. kontejnery když slovo na dané místo nepatří, vrací se zpět: 19

20 (Anglický jazyk PaedDr. Renáta Slobodová: British Constitution) Velmi efektivním způsobem výuky reálií je práce s fotografiemi daných míst. Jeden příklad za všechny: 20

21 (Německý jazyk Mgr. Kamil Navrátil: Prag) Jednou z dalších možností je uvedení určitých informací výkladovou formou a jejich následným shrnutím a zopakováním v závěru: Po uvedení několika dalších míst následuje shrnutí zde už mají slovo studenti: (Anglický jazyk Mgr. Jakub Matějů: USA, places of interest) 21

22 Účinným způsobem lze při procvičování reálií využít hlasovací zařízení, pomocí kterého jednoduše a rychle zjistíme úroveň znalostí našich studentů. Tímto způsobem lze využít některé prográmky pro výuku španělského jazyka: 2.5 GRAMATIKA (Španělský jazyk Bc. Petra Lusková: Venezuela) Při výuce gramatiky je zvláště důležité dbát na srozumitelný výklad nového učiva. Interaktivní tabule nabízí možnost přípravy výkladových stránek přesně odpovídajících schopnostem žáků a požadavkům učitele. Je nutné, aby byly nové informace na ploše stránky uspořádány přehledně. Je důležité stránku nezahltit platí zde zásada méně je více. Barevné členění podporuje přehlednost, usnadňuje orientaci a zdůrazňuje nejdůležitější údaje. (Německý jazyk - Mgr. Kamil Navrátil: Konjunktiv) 22

23 Ve výuce gramatiky je důležité neustálé upevňování a procvičování učiva. Prográmky nabízí nesčetné příklady. Za všechny uvádíme jeden: Studenti jsou vyzváni k řešení úkolů: Poznámkový aparát nabízí způsob práce se stránkou: Zatáhneme clonu do poloviny stránky. 1. žáci přiřazují správně předložku. 2. Mají okomentovat obrázek - buď s pomocí druhé poloviny stránky, kde pouze doplní do věty předložku a správný tvar členu nebo větu vytvoří sami. Správné řešení se objeví po kliknutí na žlutý čtvereček. (Německý jazyk Mgr. Lenka Meszárosová: Předložky se třetím pádem) 23

24 2.6 PSANÍ SLOHOVÝCH ÚTVARŮ Zatímco předchozí kapitolky se týkaly všech studentů počínaje prvními ročníky nižšího gymnázia, téma psaní slohových útvarů je věnováno především starším studentům v rámci přípravy na státní maturitní zkoušku. Prográmky se věnují výuce několika druhů písemností. Na fázi výkladovou navazuje upevnění a procvičení získaných znalostí. Efektivní metodou je zde brainstorming, kde se studenti svými znalostmi, nápady a postřehy sami snaží shromáždit potřebné informace: Ukázka pochází z výukového programu zabývajícího se psaním motivačního dopisu a životopisu v anglickém jazyce. Po úvodním brainstormingu následuje další krok třídění informací a vytváření logického celku. Aktivním přístupem k získávání nových poznatků mají žáci velkou šanci si je zapamatovat mnohem lépe než pasivním přijímáním. (Anglický jazyk Mgr. Eva Nosková: CV and Covering Letter) 24

25 2.7 VYUŽITÍ METODY CLIL Začleněním cizího jazyka do výuky jiných předmětů se realizuje metoda známá pod zkratkou CLIL Content and Language Integrating Learning, což znamená Integrovanou výuku cizího jazyka a jiného předmětu. V nabídce výukových programů projektu Učitel Online v sekci cizích jazyků, konkrétně angličtiny, tak možná nalézt prográmky týkající se výuky přírodopisu. Možná by spíš měly patřit do sekce biologie uživatelé sami rozhodnout o jejich využití. V těchto typech prográmků je integrovaných několik metod práce, jejichž společným jmenovatelem je aktivní přístup studentů k nabízenému materiálu. Prográmky jsou převážně určené žákům ročníků ZŠ anebo odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Není důvod obávat se, že by studenti programům neporozuměli. Následující ukázka to dokumentuje dostatečně: Poznámky poskytují návod jak pracovat se stránkou: Po kliknutí na knížku se ukáže pomocný slovníček. Po kliknutí na kolečko se ukáže řešení (na následující stránce). 25

26 2.8 ZÁVĚR Interaktivní výuka nabízí širokou paletu možností, jak výuku cizích jazyků zefektivnit i zatraktivnit. Nesčetné možnosti vizuálních materiálů dostupných díky internetu, možnosti ozvučení, barevnost a pohyblivost vnášejí do výuky dynamiku. Jestli budou tyto možnosti vhodně využity, záleží však pořád na lidech na učiteli a jeho studentech. 26

27 Tento materiál vznikl v rámci práce metodických skupin v projektu Učitel ONLINE Reg. č. CZ.1.07/1.1.06/ a je sestaven z příspěvků následujících autorů: Mgr. Radek Kotlaba PaedDr. Renáta Slobodová Na tento materiál dále navazují tematicky zaměřené části jednotlivých metodických skupin. Skupina č. 2 skupina předmětů: dějepis, základy spol. věd, výchovy (VV, HV) Skupina č. 3 skupina předmětů: matematika a IVT Skupina č. 4 skupina předmětů: fyzika a chemie Skupina č. 5 skupina předmětů: biologie a zeměpis Text neprošel jazykovou ani grafickou úpravou. V Mladé Boleslavi Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav, projekt Učitel ONLINE 27

Stonožka jak se z výsledků dozvědět co nejvíce

Stonožka jak se z výsledků dozvědět co nejvíce Stonožka jak se z výsledků dozvědět co nejvíce Vytvoření Map učebního pokroku umožňuje vyhodnotit v testování Stonožka i dílčí oblasti učiva. Mapy učebního pokroku sledují individuální pokrok žáka a nabízejí

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

NÁVRHY TEMATICKÝCH PLÁNŮ. 1. ročník Počet hodin

NÁVRHY TEMATICKÝCH PLÁNŮ. 1. ročník Počet hodin Návrhy tematických plánů Střední odborná škola 1. Návrh tematického plánu mluvnice 1. ročník Počet hodin Racionální studium textu 1 Základy informatiky získávání a zpracování informací 1 Jazykověda a její

Více

5.1 Český jazyk a literatura Vyšší stupeň osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté

5.1 Český jazyk a literatura Vyšší stupeň osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté 5.1 Český jazyk a literatura Vyšší stupeň osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace 4 4 4 4 Realizuje se obsah vzdělávacího oboru

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Uplatnění jazyka v jednotlivých funkčních stylech Český jazyk a literatura Pavla Jamborová

Více

Aktuální změny v didaktickém testu z češtiny 2015

Aktuální změny v didaktickém testu z češtiny 2015 Aktuální změny v didaktickém testu z češtiny 2015 PhDr. Dana Brdková Lektorka Bankovní akademie a VŠFS Pro použití v rámci projektu ematurity Jak je sestaven didaktický test? Didaktický test obsahuje 10

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Současný český jazyk upevňování a procvičování obtížných gramatických jevů Český jazyk

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura 1 Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální

Více

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Individualizace

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky)

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) Český jazyk a literatura - 6. ročník Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) jazykovými příručkami Odliší spisovný a nespisovný jazykový projev Rozpozná nejdůležitější

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma 1.2.3. Všestranné jazykové rozbory Kapitola

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační

Více

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ A) KURZY ZAMĚŘENÉ NA METODIKU DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A E LEARNINGU. Metodika on line vzdělávání E learning v distančním vzdělávání B) KURZY ZAMĚŘENÉ NA PRAVIDLA VEDENÍ

Více

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření do učebních osnov vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ukázka byla zpracována s využitím

Více

Učební pomůcky. Didaktická technika

Učební pomůcky. Didaktická technika pro výuku zeměpisu Učební pomůcky zprostředkování žákům poznání skutečností a slouží k osvojování jejich vědomostí a dovedností jsou to takové předměty a materiály, které jsou používány ve vyučovacími

Více

Handicap není překážkou ve vzdělávání

Handicap není překážkou ve vzdělávání Handicap není překážkou ve vzdělávání Název modulu Typ modulu Délka modulu (počet hodin) Tvořivé psaní výukový 21 hodin Platnost modulu (datum, od kterého modul platí) 1.10.2011 - schopnost psát a číst

Více

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.1017 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Česká

Více

ICT podporuje moderní způsoby výuky CZ.1.07/1.5.00/ Český jazyk skladba. Mgr. Jana Rozumová

ICT podporuje moderní způsoby výuky CZ.1.07/1.5.00/ Český jazyk skladba. Mgr. Jana Rozumová Název projektu ICT podporuje moderní způsoby výuky Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0717 Název školy Gymnázium, Turnov, Jana Palacha 804, přísp. organizace Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt: Přispějme k ještě kvalitnější a modernější výuce na ZŠ Chotěboř Buttulova Registrační číslo projektu CZ.01.07/1.1.01/01.0004 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v předmětu Český jazyk směřuje k: vnímání,

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Rozvoj řečových dovedností Ruský jazyk Helena Malášková 01 O spánku a váze - prezentace

Více

Základní škola a Mateřská škola Habry

Základní škola a Mateřská škola Habry Metody a kritéria hodnocení žáků Český jazyk 3. 5. ročník Základní škola a Mateřská škola Habry Diktáty a pravopisná cvičení 1 = 0 1chyba 2 = 2 4 chyby 3= 5 7 chyb 4= 8 10 chyb 5 = 11 a více Písemné zkoušení

Více

Lidové zvyky v literatuře, práce s uměleckým textem

Lidové zvyky v literatuře, práce s uměleckým textem Lidové zvyky v literatuře, práce s uměleckým textem On-line diskuze k virtuální hospitaci ve vyučovací hodině v 7. ročníku Vyučující: Mgr. Vlastimil Špinka Tento Tato webinář diskuze je součástí projektu

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

TR(2) Tabulka rovin ČG - 4. a 5. ročník ZŠ

TR(2) Tabulka rovin ČG - 4. a 5. ročník ZŠ TR(2) Tabulka rovin ČG - 4. a 5. ročník ZŠ I Rovina čtenářské gramotnosti Vztah ke čtení Kritéria Vnímání čtení jako zdroje vnitřních zážitků a prožitků. Indikátory 1 Žák je podněcován k četbě i ve svém

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec.

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI (5. ročník Komunikační dovednosti a informatika) Obsahové,

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 2 Cvičení z českého jazyka Cvičení z českého jazyka 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika Žáci si tento předmět vybírají

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Interaktivní CLIL video písničky

Interaktivní CLIL video písničky Interaktivní CLIL video písničky Obsah Úvod... 2 Cíl a cílová skupina... 2 Struktura materiálu... 2 Práce s materiálem... 3 Kombinace video písniček s dalšími výukovými prostředky... 3 Zařazení interaktivních

Více

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMATIKA Ing. Irena Martinovská Vyučovací předmět informatika je zařazen samostatně ve 4. - 9. ročníku v hodinové dotaci 1 hodina týdně.

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Všestranné jazykové rozbory Téma 1.2.3. Všestranné

Více

MATEMATIK A. U ž i v a t e l s k á p ř í r u č k a p r o ŠKOLNÍ VERZI

MATEMATIK A. U ž i v a t e l s k á p ř í r u č k a p r o ŠKOLNÍ VERZI I N T E R A K T I V N Í MATEMATIK A U ž i v a t e l s k á p ř í r u č k a p r o ŠKOLNÍ VERZI 1. Struktura učebnice 2. Spuštění Interaktivní matematiky Interaktivní matematiky (školní verze) vydávané pedagogickým

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

Kuba v obrazech - Největší ostrov Karibiku

Kuba v obrazech - Největší ostrov Karibiku Kuba v obrazech - Největší ostrov Karibiku Metodika Tato prezentace v programu PowerPoint vznikla pro rychlé seznámení žáků s tímto ostrovem. Na 20 snímcích plných obrázků se žáci seznámí se základními

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 9.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní pedagogika

Více

Testy do hodin - souhrnný test - 6. ročník

Testy do hodin - souhrnný test - 6. ročník Kolik procent škol jste předstihli Škola: Název: Obec: BCEH ZŠ a MŠ, Slezská 316 Slavkov - 6. ročník ČESKÝ JAZYK Máte lepší výsledky než 7 % zúčastněných škol. MATEMATIKA Máte lepší výsledky než 7 % zúčastněných

Více

Specifikace pravidel hodnocení pro jednotlivé vzdělávací oblasti a obory příloha Pravidel hodnocení na Gymnáziu v Bystřici nad Pernštejnem

Specifikace pravidel hodnocení pro jednotlivé vzdělávací oblasti a obory příloha Pravidel hodnocení na Gymnáziu v Bystřici nad Pernštejnem Specifikace pravidel hodnocení pro jednotlivé vzdělávací oblasti a obory příloha Pravidel hodnocení na Gymnáziu v Bystřici nad Pernštejnem Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem Tel: +420 566 552 920 Nádražní

Více

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM žák Anglický jazyk 3. období 6. ročník Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

Specifikace pravidel hodnocení pro jednotlivé vzdělávací oblasti a obory příloha Pravidel hodnocení na Gymnáziu v Bystřici nad Pernštejnem

Specifikace pravidel hodnocení pro jednotlivé vzdělávací oblasti a obory příloha Pravidel hodnocení na Gymnáziu v Bystřici nad Pernštejnem Specifikace pravidel hodnocení pro jednotlivé vzdělávací oblasti a obory příloha Pravidel hodnocení na Gymnáziu v Bystřici nad Pernštejnem Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem Tel: +420 566 552 920 Nádražní

Více

GEOMETRICKÁ MÍSTA BODŮ V MATEMATICE ZŠ ÚVOD

GEOMETRICKÁ MÍSTA BODŮ V MATEMATICE ZŠ ÚVOD South Bohemia Mathematical Letters Volume 23, (2015), No. 1, 66-72. GEOMETRICKÁ MÍSTA BODŮ V MATEMATICE ZŠ MGR. JITKA NOVÁKOVÁ ABSTRAKT. S kvalitní výukou geometrie se musí začít již na základní škole.

Více

Renáta Bednárová, Petr Sládek. Pedagogická fakulta MU Brno, Univerzita obrany Brno

Renáta Bednárová, Petr Sládek. Pedagogická fakulta MU Brno, Univerzita obrany Brno Renáta Bednárová, Petr Sládek Pedagogická fakulta MU Brno, Univerzita obrany Brno Cíle Úvod Cíle projektu Charakteristika e-kurzu Několik poznámek k pedagogickému šetření Využití e-kurzu v praxi Možnosti

Více

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými.

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými. Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení praktické čtení pozorné, plynulé čtení vět a souvětí přednes básní vypravování dramatizace četba uměleckých a naučných textů Žák získává

Více

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Jazyková výchova Tvarosloví

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Jazyková výchova Tvarosloví A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 6. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

Hodnocení maturitní zkoušky v profilové části ve školním roce 2015/2016

Hodnocení maturitní zkoušky v profilové části ve školním roce 2015/2016 Hodnocení maturitní zkoušky v profilové části ve školním roce 2015/2016 Ústní zkouška ze všeobecně vzdělávacích předmětů dějepis, základy společenských věd Žák přesně ovládá požadované poznatky, fakta,

Více

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

Zásady hodnocení a tolerance dětí se speciálními výukovými potřebami

Zásady hodnocení a tolerance dětí se speciálními výukovými potřebami Zásady hodnocení a tolerance dětí se speciálními výukovými potřebami Metodický pokyn MŠMT ČR č. j. 23 472/92-21 Vyhláška MŠMT ČR č. 291/1991 Sb. Obecné zásady: 1. Ke zjišťování vědomostí a dovedností žáka

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

Hodnocení maturitní zkoušky v profilové části ve školním roce 2015/2016

Hodnocení maturitní zkoušky v profilové části ve školním roce 2015/2016 Hodnocení maturitní zkoušky v profilové části ve školním roce 2015/2016 Ústní zkouška ze všeobecně vzdělávacích předmětů dějepis, základy společenských věd Žák přesně ovládá požadované poznatky, fakta,

Více

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů O Vás 1. Dotazník vyplnilo sedm vysokoškolských pedagogů připravujících budoucí učitele cizích jazyků. 2. Šest

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP. Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia

Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP. Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia 1 Platnost dokumentu : do 30. 6. 2014 Dodatek Školního vzdělávacího programu Gymnázia

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: OBCHODNÍ KORESPONDENCE V NĚMECKÉM JAZYCE (OKN) Obor vzdělání : 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání : denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium : 30 (1 hodina

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. Školní výstupy

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. Školní výstupy Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití spisovně vyslovuje česká a

Více

Metodický návod. pro tvůrce didaktických podpor k cizojazyčným odborným filmům

Metodický návod. pro tvůrce didaktických podpor k cizojazyčným odborným filmům Metodický návod pro tvůrce didaktických podpor k cizojazyčným odborným filmům Tento metodický návod je určen pro tvůrce didaktických podpor pro cizojazyčné odborné filmy (dále jen Tvůrce ). Didaktické

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník) Charakteristika předmětu Výuka tvoří úvod do cizojazyčného vzdělávání žáků. V tomto období je nejdůležitější probouzení zájmu o výuku angličtiny a vytváření kladného

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

S ICT ve výuce to umíme_dodávka dodatečného software

S ICT ve výuce to umíme_dodávka dodatečného software TECHNICKÉ PODMÍNKY NABÍDKY pro nabídku na veřejnou zakázku S ICT ve výuce to umíme_dodávka dodatečného software Druh zadávacího řízení: Otevřené nadlimitní řízení na dodávky dle 27 zákona č.137/2006 Sb.,

Více

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Tvarosloví *) Český jazyk (CEJ) Jazyková výchova Sekunda 2 hodiny týdně Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Určuje slovní druhy, své tvrzení vždy

Více

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Dějepisná praktika 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DĚJEPIS Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Část V. Osnovy

Více

V.3. Informační a komunikační technologie

V.3. Informační a komunikační technologie 1/6 V.3. Informační a komunikační technologie V.3. II 2. stupeň V.3. II. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět je zařazen v hodinové dotaci do ročníku. Žáci mohou být

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Jazyková výchova

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Jazyková výchova A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 6. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

Název materiálu SLOVNÍ DRUHY PODSTATNÁ JMÉNA. Metodika. Pořadové číslo III-2-ČJ-III- 1-9.r.

Název materiálu SLOVNÍ DRUHY PODSTATNÁ JMÉNA. Metodika. Pořadové číslo III-2-ČJ-III- 1-9.r. Pořadové číslo 1-9.r. Název materiálu SLOVNÍ DRUHY PODSTATNÁ JMÉNA Autor Použitá literatura a zdroje Fraus 2006, 27-30 s. ISBN 80-7238-536-4 sešit 2006, 20-21 s. ISBN 80-7238-537-2 Metodika Materiál je

Více

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP.

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP. DALŠÍ CIZÍ JAZYK - RUSKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1.

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1. Ročník: 1. ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně - zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal - rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Centrum technického celoživotního vzdělávání při VŠCHT Praha PREZENTACE S VYUŽITÍM POČÍTAČE

Centrum technického celoživotního vzdělávání při VŠCHT Praha PREZENTACE S VYUŽITÍM POČÍTAČE při VŠCHT Praha Pilotní kurz pro budoucí lektory Ing. Jana Finkeová, CSc. ÚPŘT VŠCHT Praha, tel: 220 444 295, Jana.Finkeova@vscht.cz Ing. Iva Nachtigalová, Ph.D. ÚPŘT VŠCHT Praha, tel.: 220 444 259, Iva.Nachtigalova@vscht.cz

Více

ČJL KRITÉRIA HODNOCENÍ PÍSEMNÝCH PRACÍ

ČJL KRITÉRIA HODNOCENÍ PÍSEMNÝCH PRACÍ PŘÍLOHA č. ČJL KRITÉRIA HODNOCENÍ PÍSEMNÝCH PRACÍ. Vytvoření textu podle zadaných kritérií A téma, obsah B komunikační situace, slohový útvar. Funkční užití jazykových prostředků A pravopis, tvarosloví

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Zážitkové čtení a naslouchání klíčová slova vyhledávací čtení aktivní naslouchání se záznamem slyšeného Žák při hlasitém čtení vhodně využívá

Více

AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE

AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE Aktivity pro ţáky byly realizovány v rámci projektu na desítkách škol. Měly různý charakter, od praktických cvičení, přes projektovou

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání.

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání. - plynule čte v porozuměním text přiměřeného rozsahu a náročnosti KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti - respektuje

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Sokolově

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Sokolově METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Sokolově reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0005 Sada metodických listů: KABINET CHEMIE Název metodického

Více

CO MÁ OBSAHOVAT SPRÁVNÝ DUM. Ing. Lenka SATKOVÁ

CO MÁ OBSAHOVAT SPRÁVNÝ DUM. Ing. Lenka SATKOVÁ CO MÁ OBSAHOVAT SPRÁVNÝ DUM Ing. Lenka SATKOVÁ ANOTACE Název DUM: Číslo DUM: VY_32_INOVACE_XXXXXX Vzdělávací předmět: Tematická oblast: Autor: Anotace: Klíčová slova: Metodické pokyny: Druh učebního materiálu:

Více

Metodika k zavedení EJP do výuky NJ

Metodika k zavedení EJP do výuky NJ Metodika k zavedení EJP do výuky NJ Cílem Evropského jazykového portfolia je názorně a podle mezinárodně stanovených srovnatelných kritérií informovat toho, kdo se učí cizí jazyk, o jeho jazykových dovednostech

Více

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU Předmět Předmět bude sloužit zejména k prohlubování zájmu žáků 9. tříd a rozvíjení dovedností týkajících se práce s textem, plnění

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ 171 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace

Více

Jazyková výchova Nauka o slovní zásobě. Nauka o tvoření slov. Slova přejatá. Tvarosloví. Skloňování jmen přejatých a cizích vlastních jmen

Jazyková výchova Nauka o slovní zásobě. Nauka o tvoření slov. Slova přejatá. Tvarosloví. Skloňování jmen přejatých a cizích vlastních jmen A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 8. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

Předmět: R U S K Ý J A Z Y K

Předmět: R U S K Ý J A Z Y K 05-ŠVP-Ruský jazyk-1,2,3,4 strana 1 (celkem 10) 1.9.2014 Předmět: R U S K Ý J A Z Y K Charakteristika předmětu: Cílem předmětu je osvojování si jazykových prostředků a funkcí, rozšiřování slovní zásoby

Více

ŠVP ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna, část Informační a komunikační technologie (realizuje se ve školním předmětu práce s počítačem).

ŠVP ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna, část Informační a komunikační technologie (realizuje se ve školním předmětu práce s počítačem). Seznam příloh: Příloha č.1: ŠVP ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna, část Informační a komunikační technologie Příloha č.2: Výukové programy vhodné pro reedukaci SPU Příloha č.3: Rozhovor s učiteli školy Příloha

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět je vyučován v 6. ročníku s časovou dotací jedné vyučovací hodiny týdně. Žákům umožňuje získat základní dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

Viola Horská, Helena Zemánková: Pracovní sešit Volba povolání, nakl. Hněvín, Most, 2001, ISBN 80-902651-0-3, počet stran 105

Viola Horská, Helena Zemánková: Pracovní sešit Volba povolání, nakl. Hněvín, Most, 2001, ISBN 80-902651-0-3, počet stran 105 Pořadové číslo I-1-8.r. Název materiálu Dotazník - Co je nutné zvážit před volbou povolání Autor Použitá literatura a zdroje Metodika ročníku pro úvod a motivaci k výuce nového předmětu. Žáci diskutují

Více

4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH

4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH 4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH 1 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH Projednáno pedagogickou radou dne: 26. 8. 2010 Schválila ředitelka školy: 26. 8. 2010 Platnost od: 1. 9. 2010 Podpis

Více

PaedDr. et Mgr. Hana Žáčková

PaedDr. et Mgr. Hana Žáčková PaedDr. et Mgr. Hana Žáčková Poznávací schopnosti rozumové schopnosti a smyslové vnímání Motivace Vůle Učební návyky Osobnostní charakteristiky Přítomnost specifických poruch učení (dyslexie, dysgrafie,

Více

Závěrečná monitorovací zpráva zhodnocení projektu

Závěrečná monitorovací zpráva zhodnocení projektu Závěrečná monitorovací zpráva zhodnocení projektu Cílem projektu bylo prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu vzdělávání na naší škole, a to prostřednictvím zkvalitnění a zefektivnění

Více