Závěrečná zpráva. k projektu FRVŠ 755/2011/F5/a. Inovace předmětu Audit podniku a jeho operací. Ing. Mgr. David Suchánek, Ph.D.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečná zpráva. k projektu FRVŠ 755/2011/F5/a. Inovace předmětu Audit podniku a jeho operací. Ing. Mgr. David Suchánek, Ph.D."

Transkript

1 Závěrečná zpráva k projektu FRVŠ 755/2011/F5/a Inovace předmětu Audit podniku a jeho operací Řešitel projektu: Spoluřešitelé: Pracoviště: Ing. Ondřej Svoboda doc. Ing. Ivana Kraftová, CSc. Ing. Mgr. David Suchánek, Ph.D. Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomiky a managementu Studentská Pardubice Obsah: 1) Cíle řešení 2) Postup řešení a zdůvodnění změn oproti projektu 3) Výsledky a výstupy řešení včetně jejich prezentace 4) Výše finančních prostředků a zdůvodnění jejich použití Pardubice, prosinec 2011

2 1. Cíle řešení Cílem řešení projektu Inovace předmětu Audit podniku a jeho operací bylo inovování výuky v rámci předmětu Audit podniku a jeho operací inovace spočívala v zajištění odpovídajících studijních materiálů s ohledem na formu studia. Studijní materiály byly koncipovány tak, aby umožňovaly získání jak příslušných teoretických znalostí vztahujících se k pojmu auditu v jeho nejširším vymezení, tak i schopnosti jejich aplikace při řešení praktických problémů. Studijní materiály jsou použitelné pro výuku prezenční i kombinované formy výuky předmětu Audit podniku a jeho operací. 2. Postup řešení a zdůvodnění změn oproti projektu Realizace projektu probíhala v souladu s navrhovaným postupem řešení. Na začátku projektu však došlo k rozšíření spoluřešitelů (do týmu byl přizván Ing. Mgr. David Suchánek, Ph.D., který významnou měrou přispěl k provázání výstupu projektu s auditorskou praxí). Schválená žádost o změnu spoluřešitele je uvedena v rámci systému ISAAR-F. Také byla provedena dílčí změna v účetnictví projektu: z položky odměny za řešení projektu bylo z důvodu vyplacení odměn spoluřešiteli přesunuto do položky ostatní osobní náklady 1000,- Kč. Spoluřešitel neměl již v době ukončení projektu zaměstnanecký poměr s vysokou školou, proto byla s Ing. Mgr. Davidem Suchánkem, Ph.D. uzavřena Dohoda o provedení práce. Z tohoto titulu bylo nutné provést uvedenou změnu. Schválená žádost o změnu je v rámci systému ISAAR-F uvedena v příloze k závěrečné zprávě. Změna nepodléhala schválení Výboru FRVŠ (rozhodnutí bylo v kompetenci Univerzity Pardubice). Po přidělení finančních prostředků byla zajištěna aktuální zahraniční i domácí literatura zabývající se stávajícím stavem auditorské profese a souvisejících témat. Na základě rešerše literatury a konzultací s odborníky z oblasti auditu byl vypracován inovovaný a rozšířený obsah předmětu Audit podniku a jeho operací. Inovace v metodice výuky jsou shrnuty v tzv. tematických listech, které obsahují základní informace vztahující se k jednotlivým tématům přednášek inovovaného předmětu i návrh vyučovacích metod a aktivit pro semináře. Tematické listy také obsahují přehled přidané hodnoty pro studenta a předchozí požadované znalosti a dovednosti. V další fázi řešení projektu byl pořízen notebook pro vytvoření inovovaných materiálů. V rámci výuky předmětu bude počítač i nadále sloužit pro tvorbu CD obsahujících materiály předmětu, která budou nabízena studentům. V této fázi začaly být vypracovávány další výstupy projektu: inovovaný obsah témat přednášek, pro jednotlivá témata byly vytvořeny řešené a neřešené příklady resp. zadané úkoly k samostudiu atd. Byla vypracována distanční opora, která vychází z inovovaného obsahu předmětu a je rozdělená na konkrétní témata. Jednotlivé výstupy byly vyvěšeny v LMS Moodle, kde byly pro tento účel vytvořeny dva kurzy: PAPO KAPO pro prezenční formu studia a pro kombinovanou formu studia. 2

3 Pro prezenční formu studia bude kurz sehrávat roli v předávání domácích úkolů, materiálů k prostudování, odevzdávání semestrálních prací atp. Pro účely testování získaných znalostí byl vytvořen soubor testovacích otázek v rámci funkcionality modulu IS STAG, která umožňuje automatické vyhodnocení zvolených odpovědí. Test bude sloužit jako podklad pro navazující ústní zkoušku. V rámci řešení projektu byl obsah studijních materiálů konzultován s odborníky z praxe. Díky jejich vhledu do problematiky byly upraveny řešené a neřešené příklady resp. zadání pro samostatnou práci tak, aby více odpovídaly současné auditorské praxi. Odbornou úroveň studijních materiálů po celou dobu řešení projektu garantovala spoluřešitelka projektu doc. Ing. Ivana Kraftová, CSc. Vzhledem k tomu, že rozpočet nebyl v této fázi zcela vyčerpán kvůli nižším pořizovacím cenám knih, bylo možné z příspěvku FRVŠ pořídit další literaturu (viz kapitola 4.). Navíc byl pořízen kancelářský materiál pro uložení vytištěných standardů, v tomto případě došlo se souhlasem vysoké školy k mírnému přečerpání jejího příspěvku. Vytvořené výstupy byly zkontrolovány, zálohovány na CD, následně vytištěny a uschovány u řešitele. 3. Výsledky a výstupy řešení včetně jejich prezentace V přihlášce projektu bylo přislíbeno vytvořit tyto výstupy: pro jednotlivá témata vytvořit kit, který obsahuje inovovaný obsah předmětu Audit podniku a jeho operací, shrnující konceptuální mapu dané problematiky, řešené a neřešené příklady resp. zadání pro samostatné úkoly, další studijní materiály (kontrolní otázky, krátké testy ověřující zvládnutí učiva, materiály k četbě), průvodce k předmětu a k tutoriálům, obsahový základ tématu a korespondenční úkoly, přehled přidané hodnoty pro studenta a požadovaných předchozích znalostí. Pro vyučující měl kit navíc obsahovat: návrh metodiky výuky s využitím aktivizačních metod, návrh metodiky výuky s využitím informačních systémů pro řízení vzdělávání (pomocí prostředků LMS MOODLE a funkcionalit IS STAG), určení aktivit realizovaných v rámci předmětu s určením jejich časové náročnosti s ohledem na kreditovou dotaci předmětu. V rámci projektu byly nakonec vytvořeny tyto výstupy: inovovaný obsah předmětu audit podniku a jeho operací (nový sylabus předmětu), testové otázky pro inovovanou písemnou část zkoušky, studijní materiály rozdělené na jednotlivá témata, tematické listy (obsahující návrh inovované formy výuky a obsahu seminářů, přehled přidané hodnoty pro studenta a předchozích předpokládaných znalostí, vymezení časové náročnosti aktivit v rámci zohlednění kreditové náročnosti, obsahový průvodce tématy, doporučené materiály k doplňujícímu studiu), řešené a neřešené příklady resp. zadání pro samostatné úkoly, korespondenční úkoly, průvodce tutoriály a předmětem, shrnující konceptuální mapy, kontrolní otázky, krátké testy ověřující zvládnutí učiva, návrh témat semestrálních prací. Většina z těchto materiálů je prezentována v LMS Moodle ( Ostatní, tj. testové otázky k předmětu Audit podniku a jeho operací, tvoří přílohu této závěrečné zprávy. 3

4 Analýza souvisejících předmětů na vysoké škole přispěla k tomu, že pro účely výuky prvního z přednáškových témat, bylo navrženo využití již vytvořeného výsledku FRVŠ projektu (FRVS/2010/1152): Inovace počítačové učebny pro podporu výuky metod strategického a procesního řízení, který mimo jiné spočíval ve vytvoření procesního modelu podniku soukromého sektoru a modelu organizace veřejné správy. Jedná se o výsledek, který bude studentům na seminářích přístupný prostřednictvím software ARIS Architect instalovaného na počítačových učebnách fakulty. Studenti se tak budou mít možnost seznámit s probíranými pojmy (vývojový diagram, stanovení odpovědnosti za proces, hledání rizik identifikovaných procesů atp.) přímo v softwarovém prostředí, které je používáno organizacemi soukromého i veřejného sektoru. 3.1 Inovovaný obsah předmětu Audit podniku a jeho operací Při tvorbě inovovaného obsahu předmětu Audit podniku a jeho operací, byla výchozí rešerše nakoupené literatury a konzultace s odborníky z oblasti auditorské praxe. Inovovaný obsah předmětu je současně spojen s novými vyučovacími metodami. Budou využity metody monologické (výklad, přednáška, instruktáž), dialogické (diskuze, rozhovor, brainstorming), metody samostatných akcí, nácvik dovedností, a metody aktivizující (simulace, dramatizace). Zároveň byl zajištěn soulad mezi počtem ECTS kreditů a časových nároků kladených na studenta. Nový sylabus předmětu Audit podniku a jeho operací je dostupný na IS STAG ( pro prezenční (PAPO) i kombinovanou (KAPO) formu studia. E-learningová podpora výuky E-learningová podpora výuky předmětu je realizována v e-learningovém prostředí Moodle, kde byly pro tento účel vytvořeny dva kurzy: PAPO KAPO pro prezenční formu studia a pro kombinovanou formu studia. Kurz PAPO obsahuje: popis obsahu tématu a cílů výuky daného tématu, konceptuální mapu k tématu, kontrolní otázky, neřešené příklady resp. zadání pro samostatné úkoly, tematické listy pro každé téma. Kurz KAPO obsahuje: popis obsahu tématu a cílů výuky daného tématu, distanční oporu rozdělenou pro každé téma s ilustrativními příklady, 4

5 konceptuální mapu k tématu, kontrolní otázky, neřešené příklady resp. zadání pro samostatné úkoly, krátký test pro ověření porozumění učivu, tematické listy pro každé téma. Oba kurzy jsou rozděleny na jednotlivá témata, resp. týdny. S každým tématem se pojí tematický list, materiály představující část distanční opory, kontrolní otázky, řešené a neřešené příklady resp. zadané úkoly, konceptuální mapa, krátký test pro ověření porozumění učivu. Tematické listy stručně prezentují o tom, na jaké znalosti problematika navazuje, dále prezentují obsahový přehled každé přednášky a semináře, vyučovací metody, časovou náročnost aktivit, cílové dovednosti, vědomosti a schopnosti, literární prameny doporučené ke studiu a odkazy na další zdroje. Tematické listy, konceptuální mapy, kontrolní otázky, neřešené příklady resp. zadání pro samostatné úkoly, testy a distanční opora jsou v LMS Moodle vyvěšeny ve formátu PDF. E-learningová podpora je primárně určena studentům předmětu Audit podniku a jeho operací vyučovaného na FES UPa. Studenti k ní mají přístup prostřednictvím přičemž studenti obdrží klíč pro zápis do kurzu. 3.2 Distanční opora Z důvodu negativního vnímání absence studijních materiálů pro předmět Audit podniku a jeho operací studenty byla vytvořena distanční opora, primárně využitelná pro studenty kombinované formy studia. Distanční opora vznikla na základě inovovaného obsahu předmětu a byla vyvěšena v LMS Moodle pro kurz KAPO ve formě PDF v členění na jednotlivá témata. Součástí textů jsou i odkazy na pasáže z odborných knih a článků, českých i zahraničních, přičemž texty jsou doplněny příklady a obrázky. Texty jsou rozděleny na deset témat: Podnik jako systém, podnikové procesy a operace, Definice, poslání a role auditu, jeho druhy a vazby, Standardy, normy a směrnice v oblasti auditu, Rizika a kontrolní a řídící mechanismy, Nástroje, techniky a výkon auditorské práce, Finanční audit, Interní audit, Průřezové audity (audit jakosti, ekologický audit, informační audit), Postavení auditora jako zaměstnance a postavení auditu v organizaci. Audit ve veřejném sektoru. Významnou součástí distanční opory jsou kontrolní otázky, řešené a neřešené příklady, úkoly, konceptuální mapy, krátké testy pro ověření porozumění učivu. 5

6 3.3 Průvodce k tutoriálům, příklady, konceptuální mapy, návrh témat semestrálních prací, inovovaní formy testování znalostí V LMS Moodle jsou pro oba kurzy vyvěšeny i další studijní materiály. Pro každé téma to jsou konceptuální mapy, které jsou vyvěšeny pro prezenční i kombinovanou formu studia. Pro kurz KAPO je vyvěšen rovněž průvodce k předmětu a tutoriálům. PAPO i KAPO obsahují pro každé téma neřešené příklady resp. zadání pro samostatné úkoly, KAPO dále navíc i, vzhledem k absenci seminářů, řešení neřešených příkladů. Veškeré potřebné informace jsou pro studenty vyvěšeny v LMS Moodle. Podstatou je domácí příprava studentů tak, aby studenti na seminářích mohli především diskutovat o daném tématu a řešených úkolech, o všech možných řešeních a doporučeních. V rámci inovování formy testování znalostí byl vytvořen test využívající funkce testovacího modulu IS STAG. Jedná se o písemnou část závěrečné zkoušky k předmětu. Soubor testovacích otázek obsahuje celkem 14 otázek, jejichž správná odpověď je volena většinou z 3 možných odpovědí, kdy student volí jednu nebo více správných odpovědí. Součástí testu je také slovní úloha pro výpočet priorit při plánování oblastí interního auditu. 4. Výše finančních prostředků a zdůvodnění jejich použití Finanční prostředky byly použity, až na drobné změny nevyžadující souhlas Výboru FRVŠ, v souladu s návrhem projektu. Byly nakoupeny všechny položky uvedené v přihlášce projektu. Vzhledem k tomu, že konečné pořizovací ceny knih byly nižší než předpokládané, bylo možné pořídit další věci, které v přihlášce nefigurovaly, jako 11 knih, kancelářský materiál a síťový kabel k notebooku. Příspěvek FRVŠ byl tak zcela vyčerpán, přičemž příspěvek vysoké školy byl mírně přečerpán (o 30,84 Kč). Prostředky z příspěvku FRVŠ a vysoké školy byly čerpány následovně: Odměny za řešení projektu (4 000,- Kč) + dále vyplaceny ostatní osobní náklady (1 000,- Kč). Notebook Dell Latitude E6420, včetně Intel Core i5-2520m Processor, pevný disk 500 GB SATA, ot., rozšíření záruky z 3 na 5 let (23 747,8 Kč z dotace FRVŠ ,- Kč z příspěvku školy) notebook použitý pro zpracování výstupů. Česká a zahraniční odborná literatura (21 533,54 Kč): Richard Cascarino; Sandy van Esch. Internal Auditing: An Integrated Approach. Vyd. 2., Juta and Co. Ltd., ISBN

7 Larry E. Rittenberg, Bradley J.Schwieger, Karla Johnstone. Auditing: A Business Risk Approach (with CD-ROM). Vyd. 6.,South-Western College Pub, ISBN J. P. Russell: The Asq Auditing Handbook: Principles, Implementation, and Use. Vyd. 2., ISBN Robert Pfannerstill. The Progressive Audit: A Toolkit for Improving Your Organizational Quality Culture, 2006, ISBN Pickett K. H. Spenser.The Internal Auditing Handbook, Vyd. 3., John Wiley and Sons, ISBN Kruliš, J. Management jakosti jinak: příručka pro současné i budoucí uživatele norem ČSN EN ISO 9000:2001. První díl. Praha: Český normalizační institut, ISBN Kruliš, J. Management jakosti jinak: příručka pro současné i budoucí uživatele norem ČSN EN ISO 9000:2001. Druhý díl. Praha: Český normalizační institut, ISBN Králíček V. Zákon o auditorech komentář. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer ČR, ISBN Kafka, T. Průvodce pro interní audit a risk management. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, ISBN Müllerová, L. Auditing pro manažery, aneb, Proč a jak se ověřuje účetní závěrka. Vyd. 1. Praha: ASPI, ISBN Kolektiv autorů, Průvodce EMS podle ISO (ebook - elektronická publikace), Envi Group s.r.o., Šebestová, Staněk. Komentované vydání ČSN EN ISO Směrnice pro auditování systému managementu jakosti a/nebo systému environmentálního managementu. Oborné publikace nad rámec přihlášky projektu: Dušek, J. - Účetní uzávěrka a závěrka v přehledech snadno a rychle, Praha: Grada, 2011, ISBN Seknička, P. a kol. - Úvod do hospodářské etiky, Praha: ASPI Publishing, 2001, ISBN: X. Remišová, A. - Etika a ekonomika, Bratislava: Kaligram, 2011, ISBN: Kruliš, J. - Jak vítězit nad riziky, Praha: Linde, 2011, ISBN: Sedláček, J. - Finanční analýza podniku, Brno: Computer Press, a.s., 2011, ISBN:

8 Čechová, A. - Manažerské účetnictví, Brno: Computer Press, a.s., 2011, ISBN: Dvořáček, J. - Audit podniku a jeho operací, Praha: C.H. Beck, 2005, ISBN UZ Účetnictví obce, kraje, org. složek, zákon o finanční kontrole, Ostrava-Hrabůvka: Sagit a.s., ISBN UZ Účetnictví nevýdělečných organizací, Ostrava-Hrabůvka: Sagit a.s., ISBN Otrusinová M., Kubíčková, D. - Finanční hospodaření municipálních účetních jednotek po novele zákona o účetnictví, Praha: C.H. Beck, 2011, ISBN Máče, M. - Účetnictví pro územní samosprávné celky, příspěvkové organizace a organizační složky státu 2010, Praha: Grada, 2010, ISBN Zákonné zdravotní a sociální pojištění (1 360,02 Kč) pojištění dle příslušného zákona. Kancelářský materiál (123,16 Kč) kancelářský materiál potřebný k uchování výstupů a pořízených standardů. Síťový kabel k notebooku (109,- Kč). Služby (3034 Kč) kniha E-book: Průvodce EMS, celní poplatek, tisk norem. Standardy pro účely auditu, které byly tisknuty pro potřeby projektu: ČSN EN ISO/IEC Posuzování shody - Požadavky na orgány provádějící audit a certifikaci systémů managementu ČSN ISO/IEC Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Management systémů: Funkce bezpečnostního auditního záznamu ČSN ISO/IEC Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Požadavky na orgány provádějící audit a certifikaci systémů řízení bezpečnosti informací ČSN OHSAS Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - Směrnice pro implementaci OHSAS 18001:2007 ČSN ISO/IEC Environmentální značky a prohlášení - Vlastní environmentální tvrzení (typ II environmentálního značení) ČSN OHSAS Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - Požadavky ČSN ISO/IEC Informační technologie - Propojení otevřených systémů Bezpečnostní struktury otevřených systémů: Struktura bezpečnostního auditu a alarmů 8

9 ČSN ISO Management rizik - Principy a směrnice, ČSN EN Management rizik - Techniky posuzování rizik, Kromě uvedených nákladů vznikly ještě drobné náklady jako bankovní poplatky a kurzové rozdíly ve výši 92,48 Kč. Předpokládané a skutečné čerpání příspěvku FRVŠ a VŠ představuje tabulka: Veškeré kopie dokladů a faktur jsou k dispozici u řešitele projektu. 9

Sídlo: Bořivojova 35/878, 130 00 Praha 3. Kontaktní adresa: Horní 1687/30, 591 01 Žďár nad Sázavou KATALOG KURZŮ PRO ROK 2009

Sídlo: Bořivojova 35/878, 130 00 Praha 3. Kontaktní adresa: Horní 1687/30, 591 01 Žďár nad Sázavou KATALOG KURZŮ PRO ROK 2009 Sídlo: Bořivojova 35/878, 130 00 Praha 3 Kontaktní adresa: Horní 1687/30, 591 01 Žďár nad Sázavou KATALOG KURZŮ PRO ROK 2009 SYSTÉM KVALITY - ISO 9001 LABORATOŘE - ISO/IEC 17025 A ISO 15189 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Více

B ODOP OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU

B ODOP OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU B ODOP OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU Úvod Jednosemestrální předmět bakalářského stupně studia zakončený zápočtem (3 kredity). Anotace Předmět je zaměřen na problematiku zvládnutí náročnějších metodických

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos AUDITOR BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos AUDITOR BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR BOZP

Více

PORADENSTVÍ A PŘÍPRAVA K CERTIFIKACI A AKREDITACI

PORADENSTVÍ A PŘÍPRAVA K CERTIFIKACI A AKREDITACI Společnost je držitelem certifikátu ISO 9001 a akreditace MŠMT pro rekvalifikační kurzy KATALOG KURZŮ A SEMINÁŘŮ 2012 PORADENSTVÍ A PŘÍPRAVA K CERTIFIKACI A AKREDITACI Slovo úvodem Vážení kolegové, dostává

Více

CVIČENÍ Z PŘEDMĚTU MANAGEMENT I

CVIČENÍ Z PŘEDMĚTU MANAGEMENT I CVIČENÍ Z PŘEDMĚTU MANAGEMENT I Doc. Ing. Josef F. Palán, CSc. katedra podnikání a oceňování konzultace: pondělí 13.00 až 14.30 hod., místnost 310, nutná rezervace konzultací E-mailem: jpalan@bivs.cz CÍLE

Více

MANAGEMENT Systém managementu kvality

MANAGEMENT Systém managementu kvality MANAGEMENT Systém managementu kvality doc. Ing. Monika MOTYČKOVÁ (Grasseová), Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomika a managementu Katedra vojenského managementu a taktiky Kounicova 44/1. patro/kancelář

Více

SYLABUS MODUL BUSINESS MODELOVÁNÍ. Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D.

SYLABUS MODUL BUSINESS MODELOVÁNÍ. Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. SYLABUS MODUL BUSINESS MODELOVÁNÍ Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. Ostrava 20 : Business modelování Autoři: Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. Vydání: první, 20 Počet stran: Tisk: Vysoká škola podnikání,

Více

Vysoká Škola Finanční a Správní, o.p.s. Metodický list pro kombinované magisterské studium předmětu N_SRS Správa řízení společnosti

Vysoká Škola Finanční a Správní, o.p.s. Metodický list pro kombinované magisterské studium předmětu N_SRS Správa řízení společnosti 1. soustředění Název tématického celku: Corporate Governance - Úvod Vysoká Škola Finanční a Správní, o.p.s. Metodický list pro kombinované magisterské studium předmětu N_SRS Správa řízení společnosti Cíl:

Více

1. Základní manažerské dovednosti

1. Základní manažerské dovednosti Vzdělávání vedoucích pracovníků 1. Základní manažerské dovednosti OBSAH A METODIKA VZDĚLÁVÁNÍ Celkový cíl Dílčí cíl 1 Dílčí cíl 2 Dílčí cíl 3 Vytvořit účastníkům jasný obraz o tom, jaké úkoly a překážky

Více

Katalog služeb 2013 C.Q.M. verze 5, aktualizace 28. 3. 2013. Vzdělávání, poradenství a SW podpora pro systémy integrovaného managementu

Katalog služeb 2013 C.Q.M. verze 5, aktualizace 28. 3. 2013. Vzdělávání, poradenství a SW podpora pro systémy integrovaného managementu C.Q.M. Vzdělávání, poradenství a SW podpora pro systémy integrovaného managementu 2013 verze 5, aktualizace 28. 3. 2013 2013 C.Q.M., spol. s r. o., Ostrava Kontaktní adresa: DIČ : CZ64612759 C.Q.M., spol.

Více

Václav Mentlík Pavel Trnka, Magdaléna Trnková Lumír Šašek. Spolehlivostní aspekty elektrotechnologie

Václav Mentlík Pavel Trnka, Magdaléna Trnková Lumír Šašek. Spolehlivostní aspekty elektrotechnologie Václav Mentlík Pavel Trnka, Magdaléna Trnková Lumír Šašek Spolehlivostní aspekty elektrotechnologie Praha 2011 Kniha navazuje na dříve vydané Dielektrické prvky a systémy ISBN 80-7300- 189-6, Praha:BEN

Více

Projekt EQUIP. Školení tutorů

Projekt EQUIP. Školení tutorů Projekt EQUIP Školení tutorů EQUIP - OTEVŘENÉ VZDĚLÁVÁNÍ PRO EKONOMIKU ZNALOSTÍ projekt rozvoje e-learningu na Vysoké škole finanční a správní Součást operačního programu: Praha Adaptabilita Cílem projektu

Více

Sylabus pro předmět TECHNIKA BIOENERGETICKÝCH TRANSFORMACÍ

Sylabus pro předmět TECHNIKA BIOENERGETICKÝCH TRANSFORMACÍ Sylabus pro předmět TECHNIKA BIOENERGETICKÝCH TRANSFORMACÍ Kód předmětu: TBET Název v jazyce výuky: Technika bioenergetických transformací Název česky: Technika bioenergetických transformací Název anglicky:

Více

Výklad bude zaměřen na výklad auditingu, co je společné auditu internímu, externímu i kontrole, tak i na jejich specifika.

Výklad bude zaměřen na výklad auditingu, co je společné auditu internímu, externímu i kontrole, tak i na jejich specifika. 1 Anotace předmětu Auditing B_Aud Předmět Auditing spočívá ve výkladu pojetí,vzniku a definice kontroly, externího a interního auditu. Dále je zaměřen na právní úpravu auditu, odpovědnost auditora, chování

Více

Výklad bude zaměřen na výklad auditingu, co je společné auditu internímu, externímu i kontrole, tak i na jejich specifika.

Výklad bude zaměřen na výklad auditingu, co je společné auditu internímu, externímu i kontrole, tak i na jejich specifika. Anotace předmětu Auditing Předmět Auditing spočívá ve výkladu pojetí,vzniku a definice kontroly, externího a interního auditu. Dále je zaměřen na právní úpravu auditu, odpovědnost auditora, chování auditora,

Více

Katalog služeb Verze 5, aktualizace 5. 10. 2012

Katalog služeb Verze 5, aktualizace 5. 10. 2012 C.Q.M. Vzdělávání, poradenství a SW podpora pro systémy integrovaného managementu Verze 5, aktualizace 5. 10. 2012 2012 C.Q.M., spol. s r. o., Ostrava Kontaktní adresa: DIČ : CZ64612759 C.Q.M., spol. s

Více

Sada 2 Stavební provoz

Sada 2 Stavební provoz S třední škola stavební Jihlava Sada 2 Stavební provoz Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2 - inovace a zkvalitnění výuky

Více

Interní audit a jeho úloha

Interní audit a jeho úloha Interní audit a jeho úloha Ing. Michaela Krechovská, Ph.D. Vývoj interního auditu S rostoucí velikostí podniků dochází ke zvýšenému riziku omylů a podvodů důvod pro ověřování správnosti účetnictví vedle

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA KATEDRA ŘÍZENÍ. Autor : Lucie Matoušková

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA KATEDRA ŘÍZENÍ. Autor : Lucie Matoušková ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA KATEDRA ŘÍZENÍ Systém jakosti podle ISO 9000:2000 Autor : Lucie Matoušková Vedoucí diplomové práce: Doc. Ing. Josef F. Palán, CSc. Konzultantka:

Více

Zkušenosti se zaváděním ISMS z pohledu auditora

Zkušenosti se zaváděním ISMS z pohledu auditora Zkušenosti se zaváděním ISMS z pohledu auditora Luděk Novák, ANECT a.s., vedoucí auditor pro ISO/IEC 27001, ISO/IEC 20000 7. bezpečnostní seminář 22. září 2011, Praha Obsah Obsah Principy auditu Postup

Více

Management staveb. Jaroslava Tománková Dana Cápová. FinEco

Management staveb. Jaroslava Tománková Dana Cápová. FinEco Management staveb Jaroslava Tománková Dana Cápová FinEco Management staveb Autoři: Jaroslava Tománková Dana Čápové Recenzenti: doc. Ing. František Kuda, CSc. (VŠB-TU Ostrava) Lig. Jiří Škabrada (výrobní

Více

PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB NA FUNKCE MANAŽER BOZP AUDITOR BOZP

PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB NA FUNKCE MANAŽER BOZP AUDITOR BOZP Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 INFORMAČNÍ

Více

Téma Stručná anotace Počet h o d

Téma Stručná anotace Počet h o d Pořadové číslo: 8. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce. st. ZŠ 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah modulu umožní absolventům získání teoretických

Více

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE SYLABUS MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE František Prášek Ostrava 2011 : Sylabus modulu Bakalářská práce a praxe Autoři: Ing. František Prášek Vydání: první, 2011 Počet stran: 15 Tisk: Vysoká škola podnikání,

Více

autor: Tomáš Pohl, Petr Čech, vydal: Nakladatelství Aspi a Institut Svazu účetních v roce 2007

autor: Tomáš Pohl, Petr Čech, vydal: Nakladatelství Aspi a Institut Svazu účetních v roce 2007 01 Účetnictví I. - 3.vydání autor: Hana Březinová, vydal: Institut Svazu účetních, a.s. v roce 2007 Cena: 695,00 Kč adepty systému certifikace: 625,00 Kč posluchače přípravných a kondičních kurzů ke zkouškám:

Více

ASISTENT OCHRANY A PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ

ASISTENT OCHRANY A PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Kvalifikační kurz pro získání odborné způsobilosti k výkonu povolání asistenta ochrany a podpory veřejného zdraví v oboru ASISTENT OCHRANY A PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ 1 Profil absolventa...2 1.1 Určení...2

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Moderní systémy řízení jakosti doc., RNDr. Jiří Šimek, CSc.

Více

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Charakteristika studijního programu Účetnictví a daně Zájemci o studium mohou podat přihlášku v rámci studijního programu Ekonomika a management v bakalářském studijním

Více

:6pt;font-style:normal;color:grey;font-family:Verdana,Geneva,Kalimati,sans-serif;text-decoration:none;text-align:center;font-variant:n (elektronická (tištěná ISBN Grada 978-80-247-6866-3 Publishing, verze

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze. Provozně ekonomická fakulta. Katedra informačních technologií

Česká zemědělská univerzita v Praze. Provozně ekonomická fakulta. Katedra informačních technologií Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra informačních technologií Teze diplomové práce Analýza a návrh informačního systému Miloš Rajdl 2012 ČZU v Praze 1 Souhrn Diplomová

Více

Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (OHSAS 18001)

Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (OHSAS 18001) Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při Petr Misák Ústav stavebního zkušebnictví VUT FAST v Brně misak.p@fce.vutbr.cz www.fce.vutbr.cz/szk Co to vlastně je? Je to nejmladší v řadě normovaných systémů

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 DANĚ

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 DANĚ Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 DANĚ Osnova 01. Daň 02. Daňový systém 03. Daň z příjmů právnických osob 04. Daň z příjmu fyzických osob 05.

Více

ČSN ISO/IEC 27001 P D. Informační technologie - Bezpečnostní techniky Systémy managementu bezpečnosti informací - Požadavky. Struktura normy ISO 27001

ČSN ISO/IEC 27001 P D. Informační technologie - Bezpečnostní techniky Systémy managementu bezpečnosti informací - Požadavky. Struktura normy ISO 27001 ČSN ISO/IEC 27001 Informační technologie - Bezpečnostní techniky Systémy managementu bezpečnosti informací - Požadavky Představení normy ISO/IEC 27001 a norem souvisejících - Současný stav ISO/IEC 27001:2005

Více

Pořadové číslo: 1. 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce matematiky

Pořadové číslo: 1. 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce matematiky Pořadové číslo:. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce matematiky 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z modulu SIPVZ a rozšiřuje

Více

Popis procesu Příručka kvality Číslo_Verze Vlastník procesu: Platnost od: Schválila: dokumentu PMK 18.09.2015 Ředitelka školy PK_04.

Popis procesu Příručka kvality Číslo_Verze Vlastník procesu: Platnost od: Schválila: dokumentu PMK 18.09.2015 Ředitelka školy PK_04. Příručka kvality Střední škola a Vyšší odborná škola Liberec Příručka kvality 1/16 Obsah: 1 Úvod... 5 1.1 Základní informace o škole... 5 1.2 Předmětem certifikace dle ČSN EN ISO 9001:2009 je:... 5 Vzdělávání...

Více

SYLABUS KURZU ČESKÁ I EVROPSKÁ LEGISLATIVA VAV VČETNĚ OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

SYLABUS KURZU ČESKÁ I EVROPSKÁ LEGISLATIVA VAV VČETNĚ OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ SYLABUS KURZU ČESKÁ I EVROPSKÁ LEGISLATIVA VAV VČETNĚ OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Klíčová aktivita: 09 Rozvoj kompetencí v české i evropské legislativě VaV včetně ochrany duševního vlastnictví Kurz:

Více

Absolventská a bakalářská práce

Absolventská a bakalářská práce Absolventská a bakalářská práce Smysl absolventské práce aneb co mám ukázat, že umím Rozšířit vědomosti, akademické i praktické schopnosti a dovednosti Samostatná práce s literaturou a citacemi Vytvoření

Více

ATONA_BLANSKO_MKE PŘÍRUČKA JAKOSTI A ENVIRONMENTU. Příručka managementu. Vydání: 3 Nahrazuje: 2. Schváleno: GR. Vyhotovil: Dne: Ing.

ATONA_BLANSKO_MKE PŘÍRUČKA JAKOSTI A ENVIRONMENTU. Příručka managementu. Vydání: 3 Nahrazuje: 2. Schváleno: GR. Vyhotovil: Dne: Ing. PŘÍRUČKA JAKOSTI A ENVIRONMENTU Strana: 1 ÚVOD Společnost ATONA s.r.o. působí na trhu od roku 2000 a prosazuje se v oblasti zpracování plechu díky použití nejmodernějších technologií, hlavně však díky

Více

Všeobecné podmínky PRO CERTIFIKAČNÍ ORGÁN SYSTÉMOVÉ CERTIFIKACE S.R.O.

Všeobecné podmínky PRO CERTIFIKAČNÍ ORGÁN SYSTÉMOVÉ CERTIFIKACE S.R.O. strana 1/12 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY DOKUMENT: PRO CERTIFIKAČNÍ ORGÁN SYSTÉMOVÉ CERTIFIKACE S.R.O. Vypracoval: Schválil: funkce: představitel managementu funkce: vedoucí CO jméno: Markéta Roupcová jméno: Ivana

Více

Policejní akademie České republiky v Praze BEZPEČNOST INFORMACÍ

Policejní akademie České republiky v Praze BEZPEČNOST INFORMACÍ Policejní akademie České republiky v Praze Fakulta bezpečnostního managementu PRŮVODCE KOMBINOVANÝM STUDIEM Metodická studijní opora BEZPEČNOST INFORMACÍ Bakalářský studijní program Veřejná správa, studijní

Více

Garant: prof. Ing. O. Kratochvíl, PhD, CSc, MBA, Dr.h.c.

Garant: prof. Ing. O. Kratochvíl, PhD, CSc, MBA, Dr.h.c. Master of Business Administration - General Management Specializace: Strategické řízení malých a středních firem Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium. Garant: prof. Ing. O. Kratochvíl, PhD,

Více

Zpracovatel: Oddělení informačních služeb NTK. Datum zadání: Datum zpracování:

Zpracovatel: Oddělení informačních služeb NTK. Datum zadání: Datum zpracování: Rešerše: 080402/2015 Téma rešerše: Bibliografie autora z vybraných databází Zadavatel: Jaroslav Mužík Zpracovatel: Datum zadání: 8. 4. 2015 Datum zpracování: 22. 4. 2015 20 mm 210 mm 1/6 Klíčová slova:

Více

Doporučená forma podkladů pro posuzování žádostí o akreditaci vzdělávacích programů VOV, změnu akreditace nebo prodloužení platnosti akreditace

Doporučená forma podkladů pro posuzování žádostí o akreditaci vzdělávacích programů VOV, změnu akreditace nebo prodloužení platnosti akreditace Doporučená forma podkladů pro posuzování žádostí o akreditaci vzdělávacích programů VOV, změnu akreditace nebo prodloužení platnosti akreditace V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhlášky

Více

Metodický list pro 1. soustředění kombinovaného Mgr. studia předmětu. kód předmětu ŘÍZENÍ KVALITY

Metodický list pro 1. soustředění kombinovaného Mgr. studia předmětu. kód předmětu ŘÍZENÍ KVALITY Cíl tematického celku: Seznámit se s pochopením norem řady ISO 9000, 19011 Tento tématický celek je rozdělen do následujících dílčích témat: 1. dílčí téma: Vztah mezi řízením jakosti a managementem jakosti

Více

PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE Název BAKALÁŘSKÉ práce Výzkum spokojenosti zákazníků firmy P&B service s.r.o. s jejím sortimentem produktů podle ISO 9000/1. TERMÍN UKONČENÍ STUDIA A

Více

Česká multicentrická výzkumná databáze CHOPN registr ČPFS

Česká multicentrická výzkumná databáze CHOPN registr ČPFS Česká multicentrická výzkumná databáze CHOPN registr ČPFS Hradec Králové, 1.2.2013 Karel Hejduk Institut biostatistiky a analýz, Brno Obsah: 1) Obecné informace o aktivitách IBA MU v rámci projektu CHOPN

Více

Reforma účetnictví státu

Reforma účetnictví státu Reforma účetnictví státu září 2013 únor 2014 INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s., je společnost s dlouholetou tradicí v oblasti vzdělávání, zaměřená především na rozvoj profesních účetních, controllerů,

Více

SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek

SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek Ostrava 011 1 : Sylabus Uplatnění na práce, část I Uplatnění na práce Autoři: Milan Šimek Vydání: první, 011 Počet stran: 19 Tisk: Vysoká škola

Více

Příloha Vyhlášky č.9/2011

Příloha Vyhlášky č.9/2011 Tematické setkání AVZ - Květen 2011 Příloha Vyhlášky č.9/2011 SPECIFIKACE POŽADAVKŮ PRO PROKAZOVÁNÍ SHODY ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ (STANDARD) Představení Ing. Ondřej Antoš Odborný posuzovatel ČIA pro oblast

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví Katedra finančního účetnictví a auditingu

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví Katedra finančního účetnictví a auditingu VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví Katedra finančního účetnictví a auditingu PROGRAMY jednosemestrálních kurzů celoživotního vzdělávání (v souladu s 60 zákona č. 111 /1998 Sb.,

Více

MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE

MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE František Prášek Ostrava 2011 1 Název: Průvodce studiem pro prezenční formu studia modulu Bakalářská práce a praxe Autoři: Ing.

Více

Informace o projektu APSYS

Informace o projektu APSYS Informace o projektu APSYS Název projektu: Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV Poskytovatel podpory: Evropský sociální fond, přes MŠMT Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Datum

Více

MBA Management a obchod Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium.

MBA Management a obchod Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium. MBA Management a obchod Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium. Garant: prof. Ing. O. Kratochvíl, PhD, CSc., MBA, Dr.h.c. Komu určeno: Studium je určeno všem podnikatelům, manažerům, vedoucím

Více

Pokyn k vypracování absolventské práce

Pokyn k vypracování absolventské práce Pokyn k vypracování absolventské práce 1 Cíle absolventské práce Absolventská práce je vyvrcholením vyššího odborného studia. Student v ní prokazuje celkovou odbornou úroveň i připravenost pro vlastní

Více

Na základě této normy oborové rady výše uvedených doktorských studijních programů stanovují tuto závaznou strukturu pro disertační práce: 1

Na základě této normy oborové rady výše uvedených doktorských studijních programů stanovují tuto závaznou strukturu pro disertační práce: 1 Závazná struktura disertační práce a autoreferátu disertační práce v doktorských studijních programech Ekonomika a management, Hospodářská politika a správa na Ekonomické fakultě TUL Závazná struktura

Více

LEADERSHIP EMOCÍ PSYCHOLOGIE PRO MANAŽERY

LEADERSHIP EMOCÍ PSYCHOLOGIE PRO MANAŽERY Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu telefon 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM LEADERSHIP EMOCÍ ANEB PSYCHOLOGIE PRO MANAŽERY Emoční inteligence, schopnost rozumět a zvládat svoje emoce

Více

Téma Stručná anotace Počet h o d

Téma Stručná anotace Počet h o d Pořadové číslo: 18 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Anglický jazyk 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

Věc: Strategie EZÚ pro přechodné období zavádění normy ČSN OHSAS 18001

Věc: Strategie EZÚ pro přechodné období zavádění normy ČSN OHSAS 18001 Váš dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Praha Věc: Strategie EZÚ pro přechodné období zavádění normy ČSN OHSAS 18001 Vážení přátelé, Dne 1.7.2007 vyšlo nové vydání původní specifikace OHSAS

Více

Komputerizace problémových domén

Komputerizace problémových domén Milan Mišovič (ČVUT FIT) Pokročilé informační systémy MI-PIS, 2011, Přednáška 03 1/19 Komputerizace problémových domén Prof. RNDr. Milan Mišovič, CSc. Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy společně s Národním institutem dětí a mládeže od 1. dubna 2009 realizují národní projekt s názvem: Klíče

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy společně s Národním institutem dětí a mládeže od 1. dubna 2009 realizují národní projekt s názvem: Klíče Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy společně s Národním institutem dětí a mládeže od 1. dubna 2009 realizují národní projekt s názvem: Klíče pro život Rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém a

Více

Metodický list I. Uváděné mezinárodní účetní standardy lze najít např. v publikaci Mezinárodní účetní standardy 2 000, HZ Praha s.r.o.

Metodický list I. Uváděné mezinárodní účetní standardy lze najít např. v publikaci Mezinárodní účetní standardy 2 000, HZ Praha s.r.o. 1 Metodický list I Upozornění: Baloušek R. Schránil P. Harmonizace účetnictví (sylabus přednášek) VŠFS, Praha 2007, ISBN 978-80-86754-89-5 jsou základní materiál pro výuku tohoto předmětu. Probíhá hlavně

Více

SYLABUS MODULU LOGISTIKA A JAKOST

SYLABUS MODULU LOGISTIKA A JAKOST SYLABUS MODULU LOGISTIKA A JAKOST Doc. Dr. Ing. Miroslav Merenda Ostrava 2011 Název: Logistika a jakost Autoři: Doc. Dr. Ing. Miroslav merenda Vydání: první, 2011 Počet stran: 20 Tisk: Vysoká škola podnikání,

Více

Postupy interního auditu

Postupy interního auditu Postupy interního auditu Ing. Michaela Krechovská, Ph.D. Cíl interního auditu Interní audit je mechanismus pro nezávislé přezkoumávání chodu společnosti z pověření jejího vedení Hlavní cíl interního auditu

Více

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Organizace a řízení ve zdravotnictví

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Organizace a řízení ve zdravotnictví Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Organizace a řízení ve zdravotnictví Specialista v organizaci a řízení ve zdravotnictví I. Organizace a řízení 1. Filozofie pojetí moderního

Více