Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, Bakov nad Jizerou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2007-2008. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou"

Transkript

1 Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2008 Schváleno školskou radou dne: Podpis předsedy školské rady: Pavel Černý

2 Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1. Název, adresa, právní forma, IČO 1.2. Název a adresa zřizovatele 1.3. Zaměření školy 1.4. Druhy a typy škol, které škola zahrnuje 1.5. Součásti školy 1.6. Datum zařazení do sítě škol 1.7. Vedení školy 1.8. Školská rada 2. Charakteristika školy a její koncepční záměry 2.1. Vzdělávací program školy 2.2. Součásti školy 2.3. Školní budovy 2.4. Koncepční záměry a dlouhodobé úkoly školy 3. Přehled pracovníků školy, počty žáků 3.1. Pedagogové 3.2. Provozní zaměstnanci 3.3. Funkce ve škole 3.4. Žáci počty žáků, tříd a oddělení ŠD 4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce 5. Výsledky vzdělávání žáků 5.1. Výsledky vzdělávací práce za 1. a 2. pololetí školního roku 2007/ Výsledky přijímacího řízení ve školním roce 2007/ Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 6.1. Přehled absolvovaných školení v rámci DVPP 7. Charakteristika školního roku 2007/ Popis průběhu školního roku 7.2. Materiálně technické zabezpečení školy 7.3. Školní družina 7.4. Přehled sportovních akcí školy 7.5. Projekty školy Projekty 1. st Minimální preventivní program Škola bez drog Projekt z výtvarné výchovy výuka v Národní galerii 2

3 8. Výsledky inspekční činnosti 9. Přehled hospodaření školy 9.1. Přehled hospodaření školy k Přehled hospodaření školy k Přílohy: 1. Fotodokumentace z vybraných akcí školy 2. Píší o nás v místním tisku 3

4 1. Základní údaje o škole 1.1. Název, adresa, právní forma, IČO Název: Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Adresa: Palackého Bakov nad Jizerou Telefon, fax: E.mail: IZO: Právní forma: příspěvková organizace Identifikátor: IČO: Název a adresa zřizovatele Název: Město Bakov nad Jizerou Adresa: Mírové náměstí Bakov nad Jizerou 1.3 Zaměření školy Škola poskytuje úplné základní vzdělání dle Zákona č. 561/2004 Sb Druhy a typy škol, které škola zahrnuje Základní škola kapacita 460 žáků IZO

5 1.5. Součásti školy Školní družina kapacita 60 žáků IZO Školní jídelna kapacita 500 strávníků IZO Datum zařazení do sítě škol Rozhodnutím Školského úřadu Mladá Boleslav s účinností od čj. 1/96-00 byla škola zařazena podle 13 a odst. 2 a 13 odst. 3 zákona č. 564/1990 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení. Rozhodnutím zastupitelstva města Bakova nad Jizerou dne byla s účinností od zřízena příspěvková organizace, jejíž součástí se stala školní jídelna, která byla ze sítě škol vyřazena (viz. rozhodnutí) Vedení školy Ředitelka školy: Zástupce ředitelky: Mgr. Zdeňka Dlasková Mgr. Karel Piorecký 1.8. Školská rada Školská rada byla na škole ustanovena usnesením zastupitelstva města čj. 20 ze dne a svou činnost ve škole zahájila Školská rada má 6 členů, kteří byli zvoleni v řádných volbách dne , a pracuje ve složení: Zástupci rodičů - Pavel Černý (předseda) Renata Kaluhová Zástupci zřizovatele - Jaroslava Čermáková Věra Doškářová Zástupci pedagogů - Mgr. Jitka Brychová Mgr. Helena Kaluhová 5

6 2. Charakteristika školy a její koncepční záměry 2.1. Vzdělávací program školy Základní škola Bakov nad Jizerou v a ročníku vyučovala podle vzdělávacího programu Základní škola čj /96 2. V 1. a 6. ročníku podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola pro všechny děti, schválen Základní skladba předmětů je doplněna o povinně volitelné a nepovinné předměty tak, aby se nabídkou systematicky rozvíjelo individuální uplatnění a schopnosti dětí. Povinně volitelné předměty: 7. ročník - Práce na počítači 8. ročník - Základy informatiky, Seminář z němčiny, Seminář z angličtiny, Seminář z českého jazyka a Seminář z matematiky 9. ročník - Technické kreslení, Seminář z angličtiny, Seminář z českého jazyka a Základy informatiky Nepovinné předměty: Základy informatiky, Seminář v německém a anglickém jazyce, Seminář z českého jazyka a matematiky, Technické kreslení 6

7 2.2. Součásti školy Škola sdružuje: 1. Základní škola počet žáků k ch. 166 d. 201 k ch. 167 d Školní družina počet žáků Školní jídelna počet dětských strávníků 07/ počet dospělých stráv. 07/08 84 Počet tříd ZŠ: stupeň stupeň 7 Počet oddělení školní družiny: 2 1. oddělení 30 žáků 2. oddělení 30 žáků 2.3. Školní budovy Základní školu tvoří hlavní budova z r a pavilónová budova z r. 1960, které jsou spojeny spojovací chodbou se šatnami z r V roce 2000 byla ke škole přistavěna a od zahájila provoz nová školní jídelna. Školní družina je umístěna ve vile čp. 311 v Palackého ulici mimo školní budovy, vzdálené cca 200 m od školy. Budovy školy jsou v celkem dobrém technickém stavu. Přesto by vyžadovaly provedení rekonstrukce některých částí budov (např. výměna střechy na hlavní budově, výměna oken na pavilónové budově, zateplení, nová fasáda pavilónové budovy). Z tohoto důvodu město ve spolupráci s ředitelkou školy nechalo vypracovat stavební projektovou studii a požádalo v r ministerstvo financí o finanční dotaci, kterou bohužel neobdrželo. Proto byla podána nová žádost v únoru Město také zažádalo a získalo dotaci ve výši ,- Kč na výstavbu školního hřiště za pavilónovou budovou školy. Nově zbudované školní hřiště, které bylo slavnostně otevřeno za účasti hejtmana Středočeského kraje, bývalého sportovního reprezentanta p. Imricha Bugára, představitelů města a dalších hostů dne 3. května 2005, nahradilo původní hřiště školy. 7

8 Spolupráce školy se zřizovatelem na opravách školního areálu, ale i v jiných oblastech života školy, je na velmi dobré úrovni. Zřizovatel se dle finančních možností a plánu oprav základní školy a školní družiny snaží vyhovět požadavkům ze strany školy. Velkou podporu má škola i v radě a zastupitelstvu města Koncepční záměry a dlouhodobé úkoly školy 1. Poskytnout žákům kvalitní základy všeobecného vzdělání. Vytvořit podmínky pro další vzdělávání, komunikaci mezi lidmi a uplatnění v životě. 2. Rozvíjet osobnost každého žáka tak, aby byl schopen samostatně myslet, svobodně se rozhodovat a projevovat se jako demokratický občan. Vychovávat žáky k hrdosti na své město, k vlastenectví a evropanství. 3. Posilovat zdravé sebevědomí dítěte, vzbuzovat jeho zvídavost, podněcovat jeho všestranné aktivity a vhodnou motivací vzbuzovat zájem o školní práci. 4. Dosáhnout otevřené, klidné, sdílné atmosféry ve škole budované na partnerských vztazích mezi učiteli a žáky, na toleranci, vzájemné úctě a pocitu odpovědnosti. 5. Dodržovat Úmluvu o právech dítěte v práci všech pracovníků školy. 6. Důsledně uplatňovat pokyn ministra školství k prevenci zneužívání návykových látek ve školách. 7. Systematicky a důsledně působit proti šikaně, násilí, rasismu, xenofobii a vandalismu mezi žáky. 8. Zlepšovat estetický vzhled školy. Prostředí školy utvářet tak, aby odráželo život školy a žáků v ní, aby bylo příjemným místem pro pobyt dětí. 9. Vytvářet přátelskou pracovní atmosféru v pedagogickém sboru, podporovat další vzdělávání učitelů, iniciativu, oceňovat kvalitní práci, posilovat pocit zodpovědnosti za práci školy a hrdosti na školu, ve které pracuji. 10. Zdokonalovat řídící činnost a zvyšovat aktivní podíl pracovníků školy na řízení a zlepšování práce školy. 11. V kontrolní činnosti usilovat o objektivní hodnocení výsledků výchovy a vzdělávání, zjišťovat rozdíly v práci jednotlivých pracovníků a odstraňovat je. 12. Prohlubovat součinnost školy a rodiny, usilovat o soulad ve výchovném působení, předcházet záškoláctví a jiným negativním jevům u žáků. 13. Doplňovat vybavení školy tak, aby byla zajištěna názornost a efektivita výuky. Vybavení školy postupně modernizovat. 14. Dbát na dobrý technický stav školních budov a ve spolupráci se zřizovatelem provádět jejich opravy a rekonstrukci. 8

9 3. Přehled pracovníků školy, počty žáků 3.1. Pedagogové třídnictví, úvazek, aprobace a) 1. stupeň 1. a Mgr. Ilona Dvořáková 100 % 1. st. 1. b Mgr. Ivana Kavanová 100 % 1. st. 2. a Mgr. Věra Bartošová 100 % 1. st. 2. b Mgr. Jaromíra Rudolfová 100 % 1. st. 3. a Mgr. Monika Honcová 100 % 1.st. 3. b Mgr. Eva Ernestová 100 % 1. st., Hv 4. a Mgr. Helena Kaluhová 100% uč. spec. škol 4. b Mgr. Jitka Brychová 100 % 1. st. 5. a Mgr. Blanka Černá 100 % 1. st. 5. b Mgr. Michaela Vrabcová 100 % 1. st. - bez třídnictví - Jana Navrátilová 100 % SŠ b) 2. stupeň 6. a Mgr. Václav Čech 100 % Čj -D 6. b Mgr. Marta Masopustová 100 % Čj - Vv 7. a Ing. Dana Stehlíková 100 % M F 8. a Mgr. Jana Brodská 100 % Čj Hv 8. b Mgr. Jitka Kendíková 100 % M Inform. 9. a Mgr. Helena Kozáková 100 % 1. st., Aj 9. b Blanka Matějů 100 % SŠ - bez třídnictví - Mgr. Luboš Brodský 100 % Z Tv Mgr. Jiřina Piorecká 100 % Čj - Nj Milena Livorová 100 % M - F c) vedení školy ředitelka - Mgr. Zdeňka Dlasková 100 % Čj - D zástupce řed. - Mgr. Karel Piorecký 100 % Př - Pp 9

10 d) školní družina vedoucí vychovatelka Hana Čáslavská 100 % SŠ vychov. vychovatelka Jiřina Horejšová 100 % SŠ vychov. 10

11 3.2. Provozní zaměstnanci jmenný seznam, úvazek Administrativní pracovnice Radoslava Bubáková 100 % Školník Miroslav Činka 100 % Topič Miroslav Činka 50 % Uklízečky Jindřiška Fraňková 88% Marie Šedinová 50 % Olga Rejnartová 88% od nemoc Pavla Zimová 12% do Miloslava Nedomová 88% Jiřina Havrdová 88% Jarmila Černíková 50% Pavla Pelechová 40% Školní jídelna - vedoucí ŠJ Radka Žďánská 100% vedoucí kuchařka Irena Hazdrová 100 % kuchařka Hana Kešnerová 100 % pracovnice provozu Miloslava Peštová 100 % Zdeňka Čermáková 100 % Pavla Zimová 88 % do Marie Šedinová 25 % 11

12 3.3. Funkce ve škole Ředitelka školy Zástupce ředitelky Výchovný poradce Vedoucí vychovatelka ŠD Vedoucí školní jídelny Předseda metodic. sdružení 1. st. Předseda komise přírodověd. předmětů M,F, CH Př, Z Předseda komise humanit. předmětů Mgr. Zdeňka Dlasková Mgr. Karel Piorecký Mgr. Jana Brodská Hana Čáslavská Radka Žďánská Mgr. Helena Kaluhová Milena Livorová Mgr. Karel Piorecký Mgr. Václav Čech Předseda komise jazyků Poradce pro SPU Bezpečnostní technik Preventista PO Čj Cj Mgr. Jana Brodská Mgr. Jiřina Piorecká Mgr. Ivana Kavanová Jiřina Horejšová Jiří Horák (exter.) Jiřina Horejšová Zdravotník 1. st. Mgr. Jitka Brychová 2. st. Ing. Dana Stehlíková 12

13 3.4. Žáci počty žáků, tříd a oddělení školní družiny (dle výkonových výkazů) a) počet žáků 367 chlapci 166 dívky 201 b) počet tříd 17 z toho 1. stupeň stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny 2 - počet žáků 60 d) průměrný počet žáků na třídu 21,59 13

14 4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce Zápis do 1. tříd proběhl dle zákona č. 561/2004 Sb., 37 dne od 14,00 do 17,00 hodin. Rodiče budoucích žáků prvních tříd byli na zápis písemně pozváni a na třídních schůzkách seznámeni s postupem při zápise v souvislosti se zákonnými předpisy. K zápisu se dostavilo 56 dětí a do 1. ročníků bylo na základě výsledků zápisu přijato 48 žáků, jejichž rodiče obdrželi písemné rozhodnutí o přijetí žáka do 1. třídy Základní školy Bakov nad Jizerou. Rodiče 8 žáků požádali o odklad povinné školní docházky o 1 rok. Na základě předložené písemné žádosti rodičů, závěrů vyšetření odborného dětského lékaře a pedagogicko psychologické poradny jim ředitelka školy povolila odklad školní docházky. Písemné rozhodnutí o odkladu školní docházky obdrželi rodiče těchto žáků: Hynek Schwarzer, David Simon, Nikol Plaňanská, Michal Pálek, Pavel Giňa, Jáchym Chramosta a Tomáš Kilak. Rodiče žáka Lukáše Kovače i přes několik upozornění ředitelky školy a sociálních pracovnic OPDM Mladá Boleslav nepředložili podklady potřebné k povolení odkladu a žák po opětovných urgencích ředitelky školy nakonec nastoupil na ZŠ speciální v Mnichově Hradišti. 14

15 5. Výsledky vzdělávání žáků 5.1. Výsledky vzdělávací práce za 1. a 2. pololetí školního roku 2007/08 1. pololetí 2. pololetí Počet žáků z toho 1. stupeň stupeň Celkový prospěch: Počet vyznamenání 1. stupeň stupeň Neprospěli 1. stupeň stupeň 3 5 Odklad klasifikace 1. stupeň stupeň 4 2 Prospěli 1. stupeň stupeň Prospěli po opravných zkouškách a přezkoušení 1. stupeň stupeň Postoupí do vyššího ročníku 1. stupeň stupeň Nepostoupí do vyššího ročníku 1. stupeň stupeň

16 5.2. Výsledky přijímacího řízení ve školním roce 2007/08 9. ročník 39 žáků - 39 přihlášek 5. ročník 9 žáků - 9 přihlášek Přijetí žáků: Gymnázia - 5 žáků 8 letá gymnázia - 9 žáků SOŠ - 21 žáků SOU, OU - 13 žáků 16

17 5.3. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení Vzdělávání těchto žáků vychází z Metodického pokynu MŠMT ČR č.j / k vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování a Směrnice MŠMT ČR č.j / k integraci dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do škol a školských zařízení. Na naší škole bylo ve školním roce 2007/08 evidováno a integrováno se SPU 32 žáků (11 na 1. st. a 21 na 2. st.). Tito žáci byli zařazeni na reedukaci a byl jim vypracován individuální vzdělávací program. Dále byli ve škole integrováni 2 žáci s jinými zdravotními vadami. K jednomu z těchto integrovaných žáků z l. ročníku máme k dispozici asistenta pedagoga. V případě, že má dítě diagnostikovánu specifickou poruchu učení, postupujeme tak, abychom mu pomohli využít jeho skutečné vědomosti a dovednosti v souladu s rozumovým potenciálem nezatíženým obtížemi vyplývajícími z jeho poruchy. Při práci s těmito dětmi je velmi důležité získat pro spolupráci jejich rodiče, bez kterých nelze dosáhnout úspěchu. Postupně získáváme jejich důvěru, poskytujeme jim jasné a srozumitelné informace, podporujeme a povzbuzujeme je při nápravě poruchy jejich dítěte. Ambulantní náprava dětí ve školním roce 2007/08 probíhala každý týden v časové dotaci doporučené PPP, většinou 45 minut. Práce probíhala ve skupinách, které vedly p. učitelky Ivana Kavanová a Věra Bartošová. Na nápravu docházely děti s dyslexií, dysortografií a poruchami pozornosti. Při nápravě SPU používáme obecné i specifické metody práce, speciální počítačové programy a pomůcky čtecí listy, čítanky pro dyslektiky a pracovní sešity a listy pro nápravu SPU. Kromě čtení a gramatiky žáci procvičují sluchovou analýzu a syntézu, sluchové a zrakové rozlišování, porozumění čtenému textu, zrakovou diferenciaci a prostorovou orientaci Péče o talentované žáky Tato péče probíhá ve spolupráci s třídními učiteli a vyučujícími jednotlivých vyučovacích předmětů. Žáci se účastní olympiád a soutěží (např. v dějepise, českém jazyce, přírodopise, chemii, konverzační soutěž v aj a nj), podílejí se na kulturních akcích školy i města, reprezentují školu v rámci svých zájmových kroužků a oddílů (např. TK Rytmus, závodní lyžování, ZUŠ, fotbal, házená, karate, břišní tance, aerobik aj.). 17

18 6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků DVPP povoluje ředitelka školy dle směrnice. Ve školním roce 2006/07 se DVPP zaměřilo především na novou školskou legislativu (řídící pracovníci), tvorbu školního vzdělávacího programu (všichni pedagogičtí pracovníci školy), pedagogiku a psychologii a jazykové vyučování. Všechna školení probíhají ve školících střediscích akreditovaných MŠMT, např. na Středisku služeb školám Mladá Boleslav, Službě škole MB. Ředitelka školy ve školním roce absolvovala funkční studium pro ředitele škol a pravidelně se zúčastňuje školení a porad v rámci Klubu ředitelů Mladoboleslavska. Přehled absolvovaných školení v rámci DVPP: 1) Řízení školy Aktuální otázky školského práva Dlasková Vedení lidí a řízení ve školství Dlasková ) SPU a další poruchy Výchovné a vzdělávací obtíže žáků Brodská Grafomotorické obtíže a dysgrafie Bartošová ) Pedagogika, psychologie, SPJ, VP Volba povolání, přijímací řízení Brodská , 4.08 Inovativní metody a formy vyučování Bartošová Životní dovednosti jak učit klíč. kompet. Masopustová,Kavanová Agresivita ve škole Brychová, Ernestová Výuka vzájemnou spoluprací žáků Kavanová, Dvořáková Pravidla a kriteria hodnocení žáků Bartošová Šikana ve škole a jak jí čelit Rudolfová, Ernestová Základy správného životního stylu Dvořáková, Honcová Kariér. poradenství a zájm. dotazníky v praxi Brodská Zápis do 1. tříd a spolupráce s MŠ Černá, Kaluhová Cizinci ve škole Brodská KVP I komplexní výcvik prevence Matějů šk. rok 07/08 18

19 4) Cizí jazyky Kurz anglického jazyka středně pokr. Vrabc., Dvořák., Navrátil Koncepce výuky aj jak učit čes. děti aj. Kozáková Pětiminut. aktivity do hodin aj Navrátilová Vyučování mezipředmět. angličtiny Kozáková ) Český jazyk a literatura Literár. výchova s dětmi od 5 do 8 let Kaluhová Jak učit čj a literat. na 2. st. Masopustová Čtení- první velké dobrodružství ve škole Dvořák. Kavanová ) Přírodovědné předměty Vyučujeme prvouku podle ŠVP Kavanová ) Matematika Aktivní učení v Ma VIII. Kavanová,Dvořáková Průvodce matemat. na 1.st. podle RVP Dvořáková Rozvoj geometrického myšlení Kendíková ) Výchovy a pracovní činnosti Vánoce v Mělníku advent. a vánoč. vazby Navrátilová, Brychová Čáslavská, Horejšová Velikonoce v Mělníku vazby Čáslavská, Navrátil., Brychová Výtvarné techniky práce se sklem Dvořáková Výtvarné techniky drátování Dvořáková, Kaluhová ) Společensko vědní předměty Výuka moderních dějin a práce s dokumentem Čech Velký bratr o sovět. invazi v srpnu 68 Čech Stráž obrany státu v r Čech Pamětihodnosti Mladoboleslavska Čech Rok 1968 v Československu Čech

20 10) BOZP a PO BOZP a PO Horejšová ) Školní jídelna Základní školení hygienického minima Kešnerová,Hazdrová Spotřební koš Žďánská

21 7. Charakteristika školního roku 2007/ Popis průběhu školního roku. Školní rok byl slavnostně zahájen hymnou, projevem ředitelky školy a návštěvou p. starostky v prvních třídách 3. září Škola, kterou ve 2. pololetí navštěvovalo 368 žáků, realizuje program Základní škola čj /96-2 ve a v ročníku. V 1. a 6. ročníku Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro všechny děti, schválený Programy jsou realizovány se zaměstnanci, jejichž seznam je uveden v kapitole 3 této výroční zprávy. Úkoly, které jsme schválili v ročním plánu školy na začátku školního roku, jsme splnili. Koncepční úkoly s dlouhodobou platností plníme průběžně. Základní škola je plně organizovanou základní školou, která od hospodaří jako příspěvková organizace. Účetní agendu organizace a mzdy nám smluvně zpracovává účetní Alena Kabátníková. Dne ukončili pracovní poměr z důvodu odchodu do starobního důchodu Mgr. Karel Piorecký (22let ve funkci zástupce ředitele) a Milena Livorová. Od nového školního roku se po mateřské dovolené vrátila do školy Mgr. Monika Honcová a stala se třídní učitelkou ve 3.a. K personálním změnám došlo i u provozních zaměstnanců. Od ledna 2008 je dlouhodobě nemocná uklízečka Olga Rejnartová. Její úsek uklízí Miloslava Nedomová a Pavlína Pelechová. K ukončila dohodou pracovní poměr pracovnice provozu ve školní jídelně Pavlína Zimová. Na její místo nastoupila od Jaroslava Antalová. Vedení školy a pedagogové se snažili po celý rok o co nejlepší výsledky našich žáků, což se projevilo ve výsledcích žáků v prospěchu, účastí na různých soutěžích a olympiádách, na výsledcích přijímacího řízení i v aktivitách žáků při mimoškolních činnostech a prezentaci školy na veřejnosti (viz dále). Učitelé školy se pravidelně zúčastňují vzdělávacích akcí v rámci DVPP a SIPVZ (viz. kapitola 6 zprávy). Na škole aktivně pracuje výchovný poradce Mgr. Jana Brodská, protidrogový preventista Blanka Matějů a preventista SPU Mgr. Ivana Kavanová. Jmenované paní učitelky se svědomitě starají jak o žáky problémové, tak o žáky talentované. Vedou přehled žáků se specifickými poruchami učení. Mgr. V. Bartošová a Mgr. I. Kavanová učily tyto žáky v hodinách nápravy SPU. Protidrogový preventista B. Matějů vypracovala projekt Škola bez drog, který se snažíme naplňovat a pravidelně každoročně vyhodnocovat (viz. dále).. Z projektů v oblasti ekologie je třeba připomenout sběr starého papíru, který jsme uspořádali celkem třikrát za rok. Celkem bylo sebráno ,- kg starého papíru. Nejlepší třídy a jednotlivci byli odměněni. Ve spolupráci z OS Bakovánek proběhl ve škole ekologický projekt s tématikou třídění odpadů. Žáci pracovali ve třech výtvarných dílnách a zúčastnili se dotazníkové soutěže. 21

22 Dále soutěžili výtvarnými a slohovými pracemi. Celý projekt vyvrcholil divadelním představením na radnici pro žáky 1. stupně. Velmi oblíbené jsou již tradiční projektové dny a týdny. V letošním školním roce proběhl například barevný týden, čarodějnické dny nebo spaní ve škole (noc s H. Ch. Andersenem, viz. dále). Škola uplatňuje program zdravá škola. Žáci naší školy pobývají o velké přestávce venku v prostorách parku před školou, za školou na hřišti nebo na školním dvoře, kde mohou hrát různé míčové hry. Dbáme i na pitný režim, žákům je k dispozici nápojový automat a v horkých letních dnech pití ve školní jídelně, která byla nově zbudována v r a svým jídelníčkem a způsobem úpravy potravy podporuje zdravou výživu dětí a dospělých. Škola žije bohatým sportovním, kulturním a společenským životem. Žáci nejenom navštěvují různé sportovní, kulturní a společenské akce (viz. dále), ale sami se na přípravě akcí podílejí. Největšími sportovními projekty školy byla škola v přírodě pro 5. ročníky, lyžařský výcvik pro ročníky, sportovně branné dny pro třídy a sportovní soutěže pro 2. stupeň. Již pátý rok se škola svou účastí podílí na jarním Bakovském půlmaratonu. Akce probíhá pod názvem Žákovský běh Bakovem. Škola pořádá pravidelné kurzy plavání pro žáky 2. tříd a kurzy (4. třídy) a soutěže dopravní výchovy. Ve škole již několik let pracuje školní sportovní klub, jehož vedoucím je učitel tělesné výchovy Mgr. Luboš Brodský. Dne 3. května 2005 bylo za školou slavnostně otevřeno nové městské víceúčelové hřiště, které je školou bohatě využíváno. V kulturní oblasti byly nejvýznamnějšími událostmi tohoto školního roku již 6. ročník Vánočního zpívání v první adventní neděli při rozsvěcení vánočního stromu na bakovském náměstí. V závěru školního roku připravili žáci pro bakovskou veřejnost velmi zdařilou školní akademii. Tyto akce jsou velmi oblíbeny širokou bakovskou veřejností. Žáci naší školy vystupovali na Vánoce a Velikonoce v kulturním programu pro důchodce. Těmito a dalšími akcemi realizujeme projekt Zapojení školy do života města. Žáky a především jejich rodiče nadchl již v pořadí čtvrtý společenský ples pořádaný pro žáky a jejich rodiče , v jehož organizování jsme spolupracovali s TJ Sokol Bakov n. Jiz. Naše paní učitelka Mgr. Jitka Brychová je předsedkyní této organizace. Na vysoké úrovni je i estetická výchova. Žáci školy i školní družiny se pravidelně zúčastňují různých výtvarných soutěží. Škola a školní družina úzce spolupracují se ZUŠ, která má svou pobočku odbor výtvarný a hudební v Bakově n.j. Pravidelně v červnu pořádá výtvarný odbor ZUŠ v naší školní jídelně výstavu výtvarných prací našich žáků. Hudební odbor potom pořádá pravidelné přehrávky a spolupracuje se školou na žákovských vystoupeních pro veřejnost. Výtvarné práce našich žáků zdobí veřejné prostory ve městě, např. na městském úřadě, v městské knihovně, v domě s pečovatelskou službou. Na velmi dobré úrovni je i spolupráce s mateřskou školou. Probíhají vzájemné konzultace, vzájemná účast na metodických sdruženích, učitelky mateřské školy se 22

23 zúčastňují zápisu do 1. tříd. Pořádáme i společné kulturní akce, naši žáci připravují pro mateřskou školu např. čerta a Mikuláše, čarodějnice apod. Hudební, výtvarné, sportovní i jazykové nadání mohou žáci naší školy rozvíjet v zájmových kroužcích, které jim škola nabízí, nebo v oddílech TJ Sokol Bakov n. J., sportovních oddílech Lokomotivy Bakov a TK Rytmus Bakov n. Jiz. Děti této široké nabídky hojně využívají. Ve škole pracovaly tyto kroužky: výuka hry na flétnu,výuka hry na kytaru, keramika, aerobik, šikovné ruce, pěvecký kroužek Krákorky, dramatický kroužek Drak, karate, anglický a německý jazyk. Škola pro žáky pořádá řadu kulturních a výchovných akcí. Žáci pravidelně navštěvují divadelní představení v divadle J. Průchy v Mladé Boleslavi, Dětskou notu, programy v kulturním středisku Svět v Mladé Boleslavi, angličtináři divadelní představení v Praze v anglickém jazyce. Z výchovných akcí je třeba zmínit exkurze 9. ročníku do Prahy za kulturně historickými památkami a do Lidic, výtvarný projekt ve stálých expozicích Národní galerie pro 6. až 9. ročníky, exkurze 7. a 9. ročníků na Zahradu Čech do Litoměřic, exkurze 9. ročníků v rámci výuky k volbě povolání do firmy Škoda a.s. Mladá Boleslav a na úřad práce. Další exkurze žáků směřovaly například do papíren, skláren, vodárny, elektrárny a planetária v Praze. Pro žáky byla uspořádána řada besed s různou výchovnou tematikou, například beseda s Českou policií o kriminalitě mládeže, s Městskou policií o pravidlech slušného chování na veřejnosti, dopravních předpisech aj., beseda o odpadech, beseda s ing. Salabou o nebezpečí drog a pornografii pro 6. až 9. ročníky. V letošním školním roce jsme se opět zapojili do výchovně vzdělávacího preventivního projektu Policie ČR AJAX. V projektu Zdravé zuby proběhly besedy pro žáky prvního stupně se zubní lékařkou paní doktorkou V. Bobkovou. K tematice Ochrana člověka v mimořádných situacích pak besedy o poskytování a nácvik první pomoci s pracovnicemi ČČK. Žáky vedeme i k sociálnímu cítění a empatii. Škola spolupracuje s občanským sdružením Život dětem, jehož akcí se pravidelně zúčastňujeme. Součástí školy je školní družina pro 60 dětí, která se podílí na aktivitách školy a organizuje své vlastní akce (viz. dále). Významnými pomocníky při realizaci uvedených akcí školy jsou metodická sdružení 1. stupně a školní družiny a předmětové komise 2. stupně. Všechny akce pořádané školou pro žáky, jejich rodiče a bakovskou veřejnost byly úspěšnou reprezentací naší školy. O akcích i dalších našich aktivitách psaly i regionální noviny a místní zpravodaj měsíčník Bakovsko. Do tohoto časopisu svými články přispívají ředitelka školy, pedagogičtí pracovníci školy a žáci (viz. příloha). 23

24 7.2. Materiálně technické zabezpečení školy Prioritou školy v oblasti vybavení školy pomůckami bylo dovybavení počítačové učebny s nyní již 27 žákovskými stanicemi a jedním řídícím počítačem učitele a dataprojektorem dalším softwarem. Všechny počítačové stanice fungují s připojením na síť a internet. Uvolněná počítačová učebna byla upravena a i v letošním školním roce byla používána pro potřeby keramických prací v keramickém kroužku a v hodinách výtvarné výchovy. Dále bylo vybaveno pět tříd 1. stupně a dvě třídy 2. stupně novými stavitelnými židlemi a lavicemi, byly zakoupeny dvě nové tabule do pracoven na 1.stupni (třídy 1.a a 4.b). Dále byl zakoupen software, DVD a další pomůcky pro výuku jednotlivých předmětů na obou stupních školy. V oblasti oprav a udržování svěřeného majetku jsme o prázdninách na základě výběrového řízení zahájili instalaci ohřívačů teplé vody v umývárnách WC na všech budovách základní školy, pokračovali jsme v opravách elektroinstalace a osvětlení ve třídách a na chodbě v přízemí hlavní budovy. Ve třídách a na WC byla vyměněna vodoinstalace, byly namontovány nové vodovodní baterie a umývadla a proveden keramický obklad stěn. Pro potřeby uklízeček na 1. st. byly instalovány výlevky v umývárnách WC. Dále byly provedeny základní opravy, vymalovány třídy, chodby a prostory školních budov, školní družiny a školní jídelny. 24

25 7.3. Školní družina V průběhu školního roku 2007/08 pracovalo ve školní družině 60 žáků zařazených do dvou oddělení: 1. oddělení vychovatelka Hana Čáslavská - 30 žáků 2. oddělení vychovatelka Jiřina Horejšová - 30 žáků Výchovně vzdělávací činnost ŠD obsahovala všechny složky výchovy: rozumovou, mravní, pracovní, estetickou, citovou, tělesnou a brannou. Všechny složky výchovy se vzájemně prolínaly, doplňovaly a spojovaly. Při výchovně vzdělávací činnosti se dodržovaly zásady individuálního přístupu k dětem, byla zvýšena péče o žáky slabé a nadané. Také jsme se věnovali rozvoji zájmu dětí. Náměty hlavní činnosti byla činnost sportovní a rekreační, zájmová, sebevzdělávací a společensky prospěšná. Činnost sportovní a rekreační byla zaměřena na pohybový rozvoj dítěte, pobyt na čerstvém vzduchu, vycházky do přírody, didaktické hry na zahradě školní družiny a soutěže. Zájmová činnost v rámci školní družiny se zaměřovala především na oblast výtvarnou (při ŠD pracoval výtvarný kroužek), v níž si děti rozvíjely své schopnosti a nadání. Seznamovaly se s různými druhy materiálů a technik. Osvojily si správné pracovní návyky. Rozvíjely svou fantazii, představivost, citovou stránku své osobnosti, estetické cítění a vkus. V oblasti sebevzdělávací byly děti vedeny k trvalé péči o svěřené učebnice a pomůcky, správné ukládání věcí do brašen, udržování pořádku v brašnách a penálech. V přípravě na vyučování jsme se řídili heslem škola hrou a učivo opakovali pomocí didaktických kvízů, hádanek, křížovek a doplňovaček. Činnost společensky prospěšná byla zaměřena na chování dětí v šatnách, v odděleních družiny a ke spolužákům. Děti byly vedeny k péči o čistotu, estetický vzhled jednotlivých oddělení ŠD, k péči o květiny, sběru starého papíru a sběru lesních plodů pro lesní zvířátka. V průběhu školního roku děti pravidelně vystavovaly své výrobky a výkresy v městské knihovně. Na Vánoce jsme pro naše občany žijící v domě s pečovatelskou službou vyrobily vánoční svícny, ozdoby na stromeček a vyzdobily jejich společenskou místnost. 25

2010-2011. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2010-2011. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2010-2011 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2011

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

Preventivní program v oblasti rizikového chování 2013/2014

Preventivní program v oblasti rizikového chování 2013/2014 Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, Bakov nad Jizerou 294 01 Preventivní program v oblasti rizikového chování 2013/2014 Zhodnocení školního roku 2012/2013 Kontaktní osoby:

Více

Základní škola, Liberec, Křížanská 80, příspěvková organizace Tel./fax. 482 712 603, email: zs18@volny.cz. Výroční zpráva 2005/2006

Základní škola, Liberec, Křížanská 80, příspěvková organizace Tel./fax. 482 712 603, email: zs18@volny.cz. Výroční zpráva 2005/2006 Osnova: 1. Charakteristika školy...2 2. Organizace vzdělávání a výchovy...3 3. Údaje o žácích, výsledky výchovy a vzdělání...4 4. Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci, praxi a způsobilosti...6

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠKOLE...4 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...5 2.1. ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY:... 5 2.2. ŠKOLNÍ BUDOVY A VYBAVENÍ

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, ve znění vyhlášky

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE OKRES PRAHA- ZÁPAD VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Základní údaje o škole : Adresa : Základní škola Průhonice, okres Praha západ Školní 191 252 43 Průhonice

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace Školní rok 2013-2014 V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Základní školy LIPENEC

Základní školy LIPENEC VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy LIPENEC 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Markéta Loulová, ředitelka školy 1 2 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole Název školy Zřizovatel školy Charakteristika školy

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2008-09 Pedagogická rada schválila dne 1.9.2009 Školská rada schválila dne 14.10.2009 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole ( název,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 Podle ustanovení 10 odst.3 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

1. Základní údaje. e-mail: skola@zszizkov.cz www.zszizkov.cz. Zřizovatel školy: Město Kutná Hora Adresa: Kutná Hora, Havlíčkovo nám.

1. Základní údaje. e-mail: skola@zszizkov.cz www.zszizkov.cz. Zřizovatel školy: Město Kutná Hora Adresa: Kutná Hora, Havlíčkovo nám. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽIŽKOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Obsah str. 1. Základní údaje 3 1.2. Charakteristika školy 3 1.2.1. Úplnost a velikost školy 3 1.3. Priority výchovy a vzdělávání

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Veselí nad Lužnicí, Blatské sídliště 23, okres Tábor

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Veselí nad Lužnicí, Blatské sídliště 23, okres Tábor ZÁKLADNÍ ŠKOLA Veselí nad Lužnicí, Blatské sídliště 23, okres Tábor OSNOVA: 1.... Základní údaje o škole 2.... Učební plány 3....Rámcový popis personálního zabezpečení 4.... Údaje o přijímacím řízení a

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JIMRAMOV, příspěvková organizace Padělek 133, 592 42 Jimramov, tel.566562512, IČO 70882568 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 V Jimramově dne 6. srpna 2014 Mgr.

Více

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Výroční zpráva je zpracována v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon) a ve znění

Více

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Žarošice září 2014 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika školy 3. Charakteristika žáků 4. Údaje o zápisu a přijetí žáků 5. Údaje o výsledcích

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Bratčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Bratčice 69, 664 67 p.syrovice, IČO : 70999384 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Radim najdu si správnou

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Zpracovala : Mgr. Jarmila Holá ředitelka školy V Praze

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013 / 2014 Zpracováno v souladu s 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010-11

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010-11 I. základní škola, Říčany Masarykovo nám. 71 Tel. 323 602 794 http://1zs.ricany.cz e-mail: 1zs@1zs.ricany.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010-11 Zpracovala : Mgr. Svatava Škroníčková,

Více

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 V Jirkově dne 31. srpna 2013 I. Charakteristika školy: Základní škola je součástí výchovně

Více