VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUSÍNOV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUSÍNOV"

Transkript

1 DUBEN 2007 ZDARMA VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUSÍNOV Schválení rozpočtu města Rousínova Zastupitelé schválili rozpočet na rok Rozpočet je sestavený s výhledem do budoucnosti. V období bude moci Česká republika čerpat až 900 miliard korun z fondů Evropské unie. My chceme být stoprocentně připraveni využít možnosti zvýšeného objemu finančních prostředků. Jaké jsou předpoklady připravenosti? 1. Co nejnižší zadluženost. Město bude muset krátkodobě používat úvěrů na pokrytí nákladů, které budou uhrazeny po ukončení projektu a zadluženému nikdo nepůjčí. 2. Schopnost spolufinancovat peníze dotační z vlastních zdrojů. Předpokládaná spoluúčast města je minimálně 20%. 3. Připravené projekty. V současné době má město volné finanční prostředky a splňuje jak podmínku přístupu k úvěrům, tak i schopnosti spolufinancovat evropské peníze. Město má v současné době připraveno několik projektů, stále však musíme připravovat další. V rozpočtu města jsou připraveny tis. Kč na přípravu 26 projektových dokumentací v oblasti zejména komunikací, chodníků, kanalizací a bydlení. Chceme provést rekonstrukci bytů za tis. Kč a 8 akcí zaměřených na opravu komunikací a bezpečnost za tis. Kč. Výstavbou 12 garáží na sídlišti jsme začali proces snižování počtu parkujících aut na sídlišti, které parkují v rozporu se zákonem. Cílem je naprojektovat a postavit zpevněné plochy a další garáže tak, aby všichni vlastníci aut měli svoje parkoviště. Souběžně s tím bude Policie ČR vymáhat dodržování zákona, aby byla dodržena bezpečnost na celém sídlišti. V letošním roce město mělo vybudovat parkoviště u garáží. Po protestech občanů se akce zdrží, nicméně město je připraveno akci realizovat. Na školy je v rozpočtu pamatováno částkou tis. Kč a na neziskové organizace tis. Kč. Za odvoz domovního a nebezpečného odpadu město zaplatí tis. Kč. Pozornost je věnována i kultuře (2 400 tis. Kč) nebo výzbroji a činnosti hasičů (1 300 tis. Kč). Rozhodujícími položkami rozpočtu je provoz města s řízením, opravami, údržbou a spotřebovanou energií, která činí 18 mil. Kč, stavba sportovní haly a kanalizace. Rozhodli jsme se začít se stavbou sportovní haly u budovy základní školy. V letošním roce vynaložíme přes 12 mil. Kč. Stavba bude trvat 3 roky. Měla by vyrůst hala o vnitřních rozměrech 25 x 44 m, což jsou rozměry hřiště pro házenou a všechny běžné halové sporty. Součástí haly budou 4 šatny, posilovna a tribuna pro diváky. V minulém týdnu byl vybrán dodavatel stavby a rekonstrukce kanalizace v Rousínově. Vítězem se stala firma DIS Brno za cenu tis. (což je asi 234 mil. Kč). Spoluúčast města je v tomto roce rozpočtována ve výši 17 mil. Kč. Předpokládáme, že smlouva s vítězem soutěže bude podepsána do konce května. Okamžitě poté začnou jednání o harmonogramu prací a schůzky osadních výborů, jejichž složení a předsedy zastupitelstvo odsouhlasilo. Tento rozpočet je schodkový a mohl být takto sestaven jen díky velmi dobrému hospodaření v minulém období, protože do něho zapojujeme částku přes 30 mil. Kč, které jsme ušetřili v minulých letech. František Havíř Rozpočet na rok 2007 PŘÍJMY tis. Kã par. pol. text pfiehled kapitol * 1111 daà z pfiíjmu FO ze závislé ãinnosti 6 540,00 * 1112 daà z pfiíjmu fyz. osob SVâ 2 000,00 * 1113 daà z pfiíjmu FO z kapitál. v nosû 400,00 * 1121 daà z pfiíjmu právnick ch osob 7 500,00 * 1122 daà z pfiíjmu PO za obec 1 310,00 * 1211 daà z pfiidané hodnoty ,00 * 1337 poplatek za komunální odpad 2 200,00 * 1341 poplatek ze psû 69,00 * 1343 poplatek z uïívání vefi. prostranství 10,00 * 1347 poplatky z VHP 400,00 * 1351 v tûïek z provozu VHP a loterií 170,00 * 1361 správní poplatky 700,00 * 1511 daà z nemovitostí 2 850,00 za tfiídu 1 celkem , ,00 * 4112 neinvestiãní dotace ze SR 3 271,38 * 4116 úãel. dotace na soc. dávky rozh. MPSV 3 423,86 * 4116 neinvestiãní dotace z ÚP Vy kov 174,00 * 4121 neinvestiãní dotace od obcí 222,50 * 42** investiãní dotace SFRB 1 650, inv. d. JMK kanalizace Vítovice PD 330,00 za tfiídu 4 celkem 9 071, ,74 * 4131 zapojení zûstat. VHâ z minul ch let 3 000, , pfiíjmy z dob v. prostoru naft. vrty 50, pfiíjmy knihovna v pûjãky, internet 15, pfiíjmy vstupné z kulturních akcí 10, pfiímy hlá ení rozhlasem 5, * pfiíjmy z prodeje majetku 1 500, pfiíjmy z úrokû 144,26 celkem 1 724, ,26 P ÍJMY celkem ,00 * 8115 financování prostfiedky z minul ch let ,00 * * financování prodej podílov ch listû ,00 Schváleno usnesením ZM dne , bod usnesní ã. 1, písm. l) Pfií tí ãíslo vyjde 15. ãervna ,00 Rozpočet na rok 2007 VÝDAJE (v tis. Kã) oddíl text celkem podod. 21 OBCHOD, SLUÎBY 150, sluïby a cestovní ruch 150,00 22 DOPRAVA 9 818, pozemní komunikace 9 553, v daje na dopravní obsluïnost 265,00 23 VODNÍ HOSPODÁ STVÍ , odvádûní a ãi tûní odpadních vod , úpravy drobn ch tokû a nádrïí 375,00 31, 32 KOLY , pfied kolní zafiízení a základní koly 9 803, zájmové studium ZU 330,00 33 KULTURA 2 671, kultura 1 181, ochrana památek 460, sdûl. prostfi. Informaãní zpravodaj 60, ostatní záleïitosti kultury 970,00 34 TùLOV CHOVA 2 345, ostatní tûlov chovná ãinnost 1 405, zájmová ãinnost v tûlov chovû 940,00 36 KOMUNÁLNÍ SLUÎBY , komunální sluïby, bydlení 2 242, komunální sluïby a územní rozvoj ,00 37 OCHRANA ÎIVOTNÍHO PROST EDÍ 2 760, nakládání s odpady 2 550, ochrana pfiírody 210,00 41 SOCIÁLNÍ VùCI 3 423, ostatní dávky sociální pomoci 2 773, pfiíspûvek na zvlá tní pomûcky 650,00 43 SOCIÁLNÍ PÉâE 643, sluïby sociální péãe 643,00 53 VE EJN PO ÁDEK 25, obecní policie 25,00 55 POÎÁRNÍ OCHRANA 800, poïární ochrana 800,00 61 V EOBECNÁ VE EJNÁ SPRÁVA , zastupitelstvo 1 783, místní správa ,10 V DAJE celkem ,00 Schváleno usnesením ZM dne , bod usnesení ã. 1, písm.l)

2 2 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ MĚSTA ROUSÍNOVA ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU Duben 2007 Co projednávalo zastupitelstvo města Rousínova Na 4. a 5. mimořádném ZM projednávali zastupitelé podmínky bezúplatného převodu pozemků od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Jedná se o pozemky v sídlišti sloužící jako zeleň. Jednání s ÚZSVM jsou velmi složitá a vlečou se i několik let. Protože se jedná o pozemky, které město potřebuje, snažíme se požadavkům státu vyjít vždy okamžitě vstříc, proto tato mimořádná zastupitelstva. Deset pozemků se nám již podařilo převést do vlastnictví města, smlouva na další pozemky je k podpisu na ministerstvu financí. 6. zasedání ZM dne 28. března 2007 schválilo: - odkoupení částí pozemku pro vybudování kanalizace v Kr. Vážanech - převody pozemků od Jihomoravského kraje potřebné pro výstavbu kanalizace a pro vypořádání vybudovaných cyklostezek - kupní smlouvy na odkoupení pozemků v k.ú. Rousínov u Vyškova pro rozšíření Městských služeb: - smlouvu o budoucí kupní smlouvě na odkoupení domu č.p. 146 na pozemku p.č. 996 pozemku p.č. 996 k.ú. Rousínov u Vyškova - prodej budovy Čs. armády 24, objekt bydlení č.p. 216 včetně pozemků - převody pozemků od státu pro narovnání majetkových vztahů - smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemky potřebné pro skládku zeminy v Kroužku - rozpočet města na rok 2007 příjmy ve výši tis. Kč. Výdaje jsou navrhovány ve výši tis Kč Na dofinancování příjmů je použit zůstatek finančních prostředků z minulých let ve výši tis. Kč a tis. Kč za prodej podílových listů - rozpočet hospodářské činnosti města s výnosy ve výši tis. Kč a náklady ve výši 326 tis. Kč - rozpočtový výhled pro rok 2008 a 2009 Rok 2008 příjmy ve výši tis., výdaje ve výši tis. Kč. Dofinancování ve výši tis. Kč z prodeje podílových listů. Rok 2009 příjmy ve výši tis, výdaje ve výši tis. Kč. Dofinancování ve výši tis. Kč bude nutno řešit úvěrem (pokud nebudou zůstatky z předchozích let pro částečné pokrytí). - zástupce města Rousínova na valné hromadě a. s. Vodovody a kanalizace Vyškov pana Jiřího Petříka a na valné hromadě a.s. RESPONO ing. Františka Havíře vyhlásilo záměr: - na odprodej části pozemku cca 2267/1 (cca 35 m 2 ), ostatní plocha k.ú. Rousínov u Vyškova - na odprodej pozemků PK p.č. 178 k.ú. Slavíkovice a PK p.č. 863 k.ú. Rousínovec - odprodeje části pozemku PK p.č. 117/2 o výměře cca 76 m 2 k.ú. Kroužek - odprodeje z majetku města pozemku KN st. parcely p.č. 1516, zastavěná plocha, nádvoří o výměře 380 m 2, budovy bez č.p. technická vybavenost (kolna), spočívající na st. p.č a část pozemku PK p.č. 916/1 o výměře cca 637 m 2, vše k.ú. Rousínov - odprodeje pozemku p. č. 310/1, k.ú. Čechyně. zamítlo: - vyhlášení záměru na výměnu části pozemku KN p.č. 1888/1 ve vlastnictví Martina Leznara za část pozemku KN p.č. 1918/1 ve vlastnictví města pověřilo: - za město Rousínov pana Jiřího Petříka, místostarostu města k jednání s pořizovatelem změn územního plánu města Rousínova zřídilo: - osadní výbory v místní části Čechyně, Slavíkovice a Kr. Vážany ve složení: m.č. Čechyně: Vymazal Vojtěch st., Hartl Josef, Lžičař Miroslav, Boba Petr, m.č. Slavíkovice: Havel Martin, Mareš Václav, m.č. Kr. Vážany: Doležel Arnošt, Skřivánek Ivo, Navrátil Luboš, Bačovský Richard, Šmehlíková Marie zvolilo: - zvolilo předsedou osadního výboru m.č. Čechyně p. Petra Bobu a předsedou osadního výboru Kr. Vážany p. Arnošta Doležela navrhlo: - jako kandidáta do představenstva a.s. Vodovody a kanalizace Vyškov pana ing. Františka Havíře a kandidáta do dozorčí rady Vodovody a kanalizace Vyškov pana Karla Páska. Jako kandidáta do představenstva a.s. RESPONO pana Jiřího Petříka a kandidáta do dozorčí rady RESPONO a.s. pana ing. Luďka Wintera prohlásilo: že město Rousínov má ve svém rozpočtu na rok 2007 rezervovanou částku ve výši 5 mil. Kč určenou na opravu komunikace ul. Zahradní, vybudování chodníku a vykoupení pozemků a staveb infrastruktury na nich umístěných od firmy PBK REAL. Vandalismus a nepofiádek ve mûstû Konec loàského a zaãátek leto ního roku je v na em mûstû poznamenán hrub mi projevy vandalû. Tûmto lidem mimo jiné vadí napfiíklad odpadkové ko e, které musí témûfi kaïd víkend demolovat nebo alespoà vypalovat. V echny plastové ko e, tak uï byly zniãeny a musely b t vymûnûny za plechové, které zatím odolávají. V prosinci byla doplnûna a vymûnûna v echna rozbitá skla v autobusov ch ãekárnách, nyní koncem bfiezna jsou u ãekárny na ul. âechyàská rozbita v echna 3 skla (1 sklo 4,5 tis. Kã). ProjevÛm nepochopitelného násilí neodolaly ani okrasné betonové vázy u autobusové zastávky na námûstí a novû instalované osvûtlení mehlíkovy uliãky, ve které je rovnûï nová fasáda zniãena sprejery! Nepofiádek ve mûstû v ak nezpûsobují sv mi ãiny jenom vandalové. Mnozí na i spoluobãané k tomu také pfiipívají sv m dílem, místo toho aby své odpadky uklízeli do odpadkov ch ko Û, tak je odhazují tam kde je napadne. Dal ím velk m problémem, co se t ká ãistoty mûsta, jsou psi. Aby se vy lo vstfiíc majitelûm psû bylo po mûstû rozmístûno 10 ko Û na psí exkrementy. Majitelé, ktefií jsou ochotni je po sv ch miláãcích uklízet jsou spí e v jimkou. Nebo zatím nebylo pochopeno, pro co jsou tyto ko e urãeny, a majitelé psû se bojí je vyuïívat. Svûdãí o tom zneãi tûné vefiejné plochy a zejména trávníky. Není to nic pfiíjemného, kdyï pfii údrïbû zelenû jsou tyto psí hromádky pfiemístûny na pracovníky provádûjící seãení anebo to, Ïe takto zneãi tûné sekaãky se musí po práci oãistit. Zkusme se kaïd zamyslet nad tím, co mûïeme sami pro pofiádek a ãistotu ve mûstû udûlat. ZáleÏí na nás v ech, jak bude v tûchto krásn ch jarních dnech na e mûsto a jeho okolí vypadat. Kdo má zájem o parkovací plochy nebo garáže v sídlišti? Situace s parkováním osobních automobilů v sídlišti je již dlouhou dobu kritická. Řidiči nedodržují zákon a parkují tam, kde je to zakázáno. To následně znemožňuje přístup hasičů a sanitek a údržbu veřejných prostor. Z tohoto důvodu nechalo město zpracovat dvě studie možnosti parkování aut. První studie nyní projekt Regenerace panelového sídliště řeší parkování přímo v sídlišti. Druhá studie řeší zástavbu a parkoviště na levé straně komunikace směrem do Habrovan. Projekt Regenerace panelového sídliště má za sebou první etapu, v rámci které byly opraveny plochy mezi garážemi, postaveno dětské hřiště a zcela vyměněna dlažba před budovou Základní školy. V druhé etapě, která byla plánována na tento rok mělo být vybudováno 31 parkovacích míst, opraven chodník s osvětlením souběžně s komunikací do Habrovan a přemístěna autobusová zastávka naproti školy. Po písemném protestu 63 obyvatel sídliště město zpomalilo práce na projektu pro stavební povolení. Nicméně v příštím roce musí být projekt realizovaný. Poté bude zvýšený tlak od města i Policie ČR na dodržování zákona a řidiči, kteří zákon porušují, budou pokutováni. Abychom se vyhnuli pokutám, hádkám a nedorozuměním, připravuje město projekt pro stavební povolení pro stavbu garáží na levé straně od komunikace na Habrovany. Město žádá všechny zájemce o stavbu garáží nebo parkovacích ploch, aby se přihlásili do konce dubna u paní Ing. Trtílkové, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí, abychom připravili projekt podle zájmu občanů. Všichni obyvatelé vlastníci osobních aut - mají možnost s dostatečným předstihem si pořídit garáž nebo parkovací místo, a tak se vyhnout nepříjemnostem, které by je čekaly v budoucnosti se špatně zaparkovanými vozidly. František Havíř

3 Duben 2007 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ MĚSTA ROUSÍNOVA ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU 3 Informace pro vlastníky studní Základní výjimkou z povolení, jejichž platnost k datu zaniká, jsou odběry podzemních vod ze zdrojů určených pro individuální zásobování domácností pitnou vodou (viz zákon č. 20/2004 Sb. Čl. II bod 2.). Platnost těchto povolení nezaniká a odběr podzemní vody na jejich základě bude i po právně přípustný. Nezanikají a nadále budou tedy, za výše uvedeného předpokladu účelu odběru podzemní vody, legální: 1. Odběry podzemních vod ze studní vybudovaných před realizované fyzickou osobou mimo rámec její podnikatelské činnosti. 2. Odběry podzemních vod ze studní vybudovaných po realizované fyzickou osobou mimo rámec její podnikatelské činnosti na základě platného povolení k odběru podzemní vody, které musí mít v tomto případě podobu individuální správního aktu (tzn. je třeba mít k odběru podzemní vody papír, popř. alespoň jeho vydání prokázat). 3. Nezanikají ani povolení k odběru povrchové nebo podzemní vody, která nabyla právní moci od data účinnosti tohoto zákona, tj. od Ta platí nadále bez ohledu na účel odběru a bez ohledu na to, zda je osobou oprávněnou z takového povolení fyzická osoba, právnická osoba nebo třeba obec. Kdo žádné povolení k odběru vod nepotřebuje Žádné povolení příslušného vodoprávního úřadu nebo předchozích orgánů nepotřebuje: 1. Ten, kdo podzemní nebo povrchovou vodu neodebírá (příklad: fyzická osoba má na zahradě studnu, kterou k odběru podzemní vody vůbec nepoužívá a používat nehodlá). 2. Fyzická osoba, která mimo rámec její podnikatelské činnosti pro svoji potřebu a na vlastní nebezpečí odebírá povrchovou vodu bez zvláštního technického zařízení např. vědrem, kýblem, konví apod. (příklad: za zahrádkou fyzické osoby protéká potok, ze kterého tato osoba konví odebírá vodu na zalévání zahrádky). Nezáleží přitom na tom, jak často je voda odebírána ani kolik vody se odebere. Zvláštním technickým zařízení je např. čerpadlo nebo pumpa. 3. Ten, kdo zachycuje povrchovou vodu jednoduchým zařízením na jednotlivých pozemcích nebo stavbách (příklad: zachytávání povrchové vody tekoucí ve svahu nad nemovitostí samospádem do jednoduché jímky nebo zachycování povrchové vody ze střechy okapem a následné využití zachycené vody na zalévání zahrady). V případě jednoduchých zařízení se nejedná o vodní díla. 4. Do ten, kdo odebírá podzemní vodu ze studny vybudované před (tzv. historická studna) tzn. obecní studny, studny fyzických osob a další [pozor: po nepotřebují takové povolení již jen fyzické osoby (mimo rámec podnikatelské činnosti), pokud odebírají podzemní vodu za účelem individuálního zásobování své domácnosti pitnou vodou]. Studny jednotlivých fyzických osob (domácností) bez povolení Pokud dochází k odběru podzemní vody bez platného povolení (a nejedná se o studnu vybudovanou před viz výše), je žádost o vydání takového povolení na místě. V případě jednotlivých fyzických osob (domácností) byl vyhláškou č. 432/2001 Sb. přijat zjednodušený formulář, který se podává u místně příslušného pověřeného obecního úřadu spolu s přílohami v něm uvedenými. V elektronické podobě je formulář Žádost odběr (domácnost) k dispozici na portálu Pokud žádost nemá předepsané náležitosti, pomůže vodoprávní úřad žadateli nedostatky odstranit nebo jej vyzve k jejich odstranění ( 45 odst. 2 správního řádu). Co se týká vyjádření osoby s odbornou způsobilostí, je třeba připomenout ustanovení 9 odst. 1 vodního zákona, podle kterého může vodoprávní úřad rozhodnout, že toto vyjádření není jako podklad vydání povolení k odběru podzemní vody třeba. Studna bez stavebního povolení V některých případech je možné, že i stavba studny byla postavena bez stavebního a kolaudačního povolení. I na tuto skutečnost pamatovala nová stavebně-právní legislativa účinná od (stavební zákon č. 183/2006 Sb.) a navázala na osvědčenou koncepci z předchozí právní úpravy o právní domněnce o povoleném užívání staveb (včetně studní). Podle ustanovení 125 odst. 2 stavebního zákona (č. 183/2006 Sb.) platí, že stavba je určena účelu, pro který je svým stavebně technickým uspořádáním vybavena v případě, že se nedochovaly žádné doklady ani dokumentace k ní. I taková stavba je považována za řádně povolenou a kolaudovanou vždy, pokud vodoprávní úřad prokazatelně nezjistí, resp. vlastník studny sám neprohlásí, že studna byla postavena bez stavebního povolení. Pokud je totiž vodoprávním úřadem prokazatelně zjištěno, že studna byla postavena bez stavebního povolení, nebo to vlastník (stavebník) sám před vodoprávním úřadem prohlásí, musí vodoprávní úřad zahájit řízení o odstranění takové studny ( 129 stavebního zákona). V tomto řízení lze dodatečně takovou stavbu povolit za zákonem stanovených předpokladů (studna není umístěna v rozporu se záměry územního plánování; prokáže se, že není provedena na pozemku, kde to zvláštní právní předpis zakazuje nebo omezuje a že není vybudována v rozporu s obecnými požadavky na výstavbu nebo s veřejným zájmen chráněným zvláštním předpisem). Pokud vlastník (stavebník) studny požádá o její dodatečné povolení a předloží veškeré doklady jako k žádosti o povolení její stavby, vodoprávní úřad vede řízení o podané žádosti. V takovém řízení lze předpokládat, že pokud stavba v dané lokalitě existuje již řadu let a její existence není v rozporu se stavebně-právními požadavky, bude stavební povolení vydáno a to patrně i včetně souhlasu s jejím užívám ( 129 stavebního zákona). Je třeba upozornit na skutečnost, že dle 15 odst. 1 vodního zákona je třeba, aby nejpozději současně s vydáním stavebního povolení byl povolen též odběr podzemní vody z této studny. V případě, že vodoprávní úřad nezjistí, že studna byla postavena bez stavebního povolení, řízení o odstranění studny se nezahajuje. Platí tedy, že i nové stavebně-právní předpisy stanoví, že v případě, kdy dokumentace studny nebyla vůbec pořízena, nedochovala se nebo není v náležitém stavu, se studna považuje za povolenou a řízení o jejím odstranění se nezahajuje. Vlastník stavby je pouze povinen pořídit dokumentaci skutečného provedení stavby v rozsahu přiměřeném podle vyhlášky o dokumentaci staveb a uchovávat ji po celou dobu trvání stavby, popř. ji odevzdat novému vlastníkovi studny při změně jejího vlastnictví. Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby není vybranou činností ve výstavbě, takže se nevyžaduje její zpracování od autorizovaného projektanta. Pokud vlastník studny sám dokumentaci skutečného provedení nepořídí, vodoprávní úřad to, pokud to zjistí, vlastníkovi nařídí, popř. uloží mu pouze pořízení zjednodušené dokumentace (pasport stavby) v rozsahu přiměřeném podle vyhlášky o dokumentaci staveb, pokud není úplná dokumentace skutečného provedení stavby nezbytná ( 125 stavebního zákona). Studna bez kolaudačního rozhodnutí Pokud byla studna v minulosti řádně pravomocně povolena a je zjištěno, že nebyla kolaudována nebo uvedena do trvalého užívání podle předchozích předpisů (a kolaudována nebo uvedena do trvalého užívání být měla), platí ustanovení 190 odst. 5 stavebního zákona, podle kterého se u staveb, pravomocně povolených přede dnem nabytí účinnosti stavebního zákona (tj ) provede kolaudační řízení podle dosavadních právních předpisů, tzn. podle zákona č. 50/1976 Sb. Žadatel tak předloží vodoprávnímu úřadu návrh (žádost) na formuláři podle vyhlášky č. 432/2001 Sb., na základě které bude zahájeno kolaudační řízení Sankce Výše sankce může v případě nedovolených odběrů činit až Kč. Při určení výše pokuty je třeba přihlédnout především k závažnosti přestupku, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům, k okolnostem, za nichž byl spáchán, jakož i k míře. Pozor na zloděje! Stále sly íme v zvy, abychom si dávali pozor na neznámé lidi, nepou tûli domû nikoho, koho neznáme a peníze si uloïili v bance. Pfied mûsícem byl jeden ná spoluobãan, poté co se vrátil z tûïké operace, nav tíven ãlovûkem, kter se vydával za pracovníka sociálky. Pfiinesl jeho manïelce 2000 Kã s tím, Ïe má pouze 5000 Kã a potfiebuje rozmûnit. Dotyãn byl uveden do domu, kde pfied ním majitel otevfiel pokladniãku. Zlodûj mu pokladniãku vytrhnul i s ãástkou pfiesahující 200 tis. Kã a zmizel dfiíve, neï byla pfiivolána Policie âr. Podobné pfiípady se stávají jak v na em kraji, tak mimo nûj, a proto mûjme na pamûti, Ïe dnes vám úfiady po lou peníze na úãet do banky nebo po tovní poukázkou. Nikdy v ak po poslovi. âlovûk je tvor nepouãiteln, ale nevezmeme si uï jednou ponauãení? Franti ek Havífi Italové míří do Rousínova Navázaná spolupráce s italsk m mûsteãkem Dervio a s jeho obyvateli se úspû nû rozvíjí, coï dokládá oboustrann zájem o spoleãné akce. V leto ním roce pfiivítáme v ãervenci (pravdûpodobnû ) v Rousínovû skupinu mlad ch ve vûku let, která se zúãastní v pofiadí tfietího spoleãného letního campu. S dûtmi by do Rousínova rádi pfiijeli i dal í obyvatelé Dervia v poãtu cca 20 osob, ktefií by rádi byli ubytovaní v rodinách jako pfied dvûma roky. Îádáme proto rodiny, které by byly ochotny pfiijmout do sv ch domovû na sedm nocí na e italské pfiátele, aby se pfiihlásily do konce dubna na Mûstském úfiadû v Rousínovû u p. E. krobové. V hodou je jistû znalost ital tiny, není v ak rozhodnû podmínkou, protoïe z na ich zku eností víme, Ïe velmi dobfie funguje komunikace mnoha mezinárodními komunikaãními prostfiedky.

4 4 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ MĚSTA ROUSÍNOVA ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU Duben 2007 Blokové ãi tûní v územním obvodu mûsta Rousínova v roce 2007 Plán blokového ãi tûní Rousínov Ulice Interval Datum ãi tûní v roce 2007 âechyàská 1x mûsíãnû âsl. armády 1x za 14 dnû , , , , , , , , Habrovanská 1x mûsíãnû Lípová 1x mûsíãnû Polní 1x mûsíãnû Pfiíãní 1x mûsíãnû Rudé armády 1x za 14 dnû , , , , , , , , Skálova 1x mûsíãnû Su ilovo nám.1x za 14 dnû , , , , , , , , Tománkova 1x mûsíãnû Tyr ova 1x mûsíãnû U kapliãky 1x mûsíãnû U stadionu 1x mûsíãnû V nové ãtvrti 1x mûsíãnû V sídli ti 1x mûsíãnû Slavkovská 1x mûsíãnû Zahradní 1x mûsíãnû Potoãní 1x mûsíãnû Plán blokového ãi tûní Rousínovec Kalouskova 1x mûsíãnû KrouÏecká 1x mûsíãnû Trneãkova 1x mûsíãnû U náhonu 1x mûsíãnû Krejãífiova 1x mûsíãnû Plán blokového ãi tûní místní ãást KrouÏek KrouÏek 1x mûsíãnû Plán blokového ãi tûní místní ãást Slavíkovice Kováfiská 1x mûsíãnû Mlékafiská 1x mûsíãnû NádraÏní 1x mûsíãnû Npor. Krále 1x mûsíãnû íby 1x mûsíãnû Zábraní 1x mûsíãnû Hlinky 1x mûsíãnû Vele ovická 1x mûsíãnû Plán blokového ãi tûní místní ãást âechynû âechynû 1x mûsíãnû Plán blokového ãi tûní místní ãást Královopolské VáÏany Kr. VáÏany 1x mûsíãnû Plán blokového ãi tûní místní ãást Vítovice Vítovice 1x mûsíãnû U místních komunikací Budín, Trávníky, U cihelny a U ml na nelze provádût mechanické ãi tûní pomocí zametacího vozu (nesourod povrch) Na jednotlivé termíny blokového ãi tûní budou obãané upozornûni místním rozhlasem. Na krajnicích budou umístûny znaãky, uporzoràující obãany, aby v uvedené dny neparkovali na komunikacích auta. Dovolená se blíží. Máte v pořádku pasy? Nastal čas výběru letních dovolených. Pokud i vy plánujete dovolenou v zahraničí, doporučujeme již nyní zkontrolovat platnost cestovních pasů, a to dospělých i dětí. Mnoho lidí dosud nezaregistrovalo, že po novele zákona o cestovních dokladech od došlo k podstatným změnám při vydávání cestovních pasů. První významnou změnou je, že se žádost o vydání e-pasu podává pouze u obecního úřadu obce s rozšířenou působností ve správním obvodu, kde je občan přihlášen k trvalému pobytu. Žádost se nepodává na úředním tiskopisu, občan u příslušného úřadu předloží doklady, potřebné k vydání cestovního pasu (občanský průkaz, cestovní pas a případně matriční doklady nebo jiné doklady) a uhradí správní poplatek. K žádosti se nepřikládá fotografie. E-pas se vydává ve lhůtě 30 dnů. Převzít doklad musí osobně občan, jemuž se cestovní pas vydává nebo zákonný zástupce u žadatelů mladších 15 let a jen u úřadu, u něhož byla podána žádost o vydání cestovního pasu. Další významnou změnou v zákoně o cestovních dokladech je to, že již do cestovního pasu rodiče nelze zapsat občana mladšího 15 let. Děti, které nejsou zapsány v cestovním pase rodičů, mohou vycestovat jen s vlastním cestovním pasem. Zápisy dětí do cestovních pasů jejich rodičů provedené do jsou platné. Při vydání prvního cestovního pasu je občan povinen prokázat státní občanství České republiky. Dokladem státního občanství je osvědčení o státním občanství České republiky, jehož vydání trvá 30 dnů, proto apelujeme na zákonné zástupce žadatelů mladších 15 let, aby počítali s tím, že se vyřizování žádosti prodlouží na dobu dvou měsíců. Vzhledem k výše uvedenému byly na úseku cestovních dokladů rozšířeny úřední hodiny pro veřejnost takto: pondělí a středa: , hod. úterý: , hod. pátek: hod. Potřebné informace získáte na tel. číslech: , nebo Ma karní ples ve Slavíkovicích ASPV TJ SPARTAK Slavíkovice uspofiádal v nedûli 18. února leto ního roku dûtsk ma karní karneval, kterého se zúãastnilo nemálo dûtí i dospûl ch (dûti v maskách v poãtu 102, a dospûl ch s dûtmi bez masek 174). Pfies epidemii chfiipek, kdy jsme mysleli, Ïe spousta dûtí leïí v posteli, si tuto akci v ak nenechali mnozí ujít. Hudbu a spoustu her nám pomohl zajistit p. Trpík, kterého jsme po roce opût rádi pfiivítali. Ma karní ples zaãal ve 14 hod. prûvodem v ech masek, dûti dostaly odmûnu za to, Ïe si poctivû pfiichystaly svûj pfievlek. Po té jsme si spoleãnû zatanãili a hráli spoustu her, které na chvíli pfieru ilo losování tomboly. Zábava byla ukonãena hrou se Ïidliãkami a poté jsme se s dûtmi rozlouãili. Na závûr bychom chtûli je tû jednou podûkovat v em sponzorûm, ktefií se podíleli na uskuteãnûní karnevalu. Jmenovitû: Mûsto Rousínov, Lékárna U Radnice, Îelezáfiství a domácí potfieby Sedlmajer, Sport RÛÏiãka, Obuv Buãková, IBC textil Rousínov, DEVON Rousínov, p. limar Slavíkovice, ZD Rousínov, Kola Favorit Rousínov, p. Helleport F. Slavíkovice, Framoz Rousínov, p. Straka pohostinství Slavíkovice. Petra eligová Den Zemû Jaro je jiï v plném proudu, a proto bychom chtûli pfiipomenout, Ïe Den Zemû, mezinárodní svátek ochrany Ïivotního prostfiedí, vzpomínan od 22. dubna 1970, oslavíme i letos. Základní kola v Rousínovû jiï dlouhou dobu organizuje ve spolupráci s Mûstsk mi sluïbami úklid mûsta, kdy Ïáci vybavení pytli na odpadky, rukavicemi a nástroji vyráïejí do mûsta a jeho blízkého okolí a sbírají to, co do pfiírody nepatfií. Pracovníci Mûstsk ch sluïeb poté sváïí mnoïství rûzn ch, mnohdy neuvûfiiteln ch, pfiedmûtû do sbûrného dvora. V loàském roce poprvé vy li s dûtmi do ulic i pracovníci mûstského úfiadu a nejinak tomu bude v leto - ním roce. V úter 24. dubna v dopoledních hodinách se do rûzn ch ãástí mûsta rozjedou skupinky dûtí spoleãnû s dospûl mi, aby ulevili pfiírodû a nechali tak vyniknout kráse, kterou nás pfiíroda obdafiuje. Kdo by se chtûl pfiipojit ke zvelebení okolí svého bydli tû, mûïe 24. dubna roz ífiit na e fiady. Nebuìme lhostejní k tomu, co je kolem nás a udûlejme si na i Zemi krásnûj í. Vítání jara v M Rousínov Které roãní období je obdobím nabytí nov ch sil, poãátku nového Ïivota a dobou nadûje na novou úrodu? Je to samozfiejmû jaro. S jarem pfiichází v echno to pûkné, milé a pfiíjemné, na co v mraziv ch dnech v ichni ãekáme hfiejivé sluneãní paprsky, probouzející se pfiíroda, barevn svût kolem nás a s tím i pfiíjemnûj í nálada a radost ze Ïivota. První tráva, první kvûty, procházky v pfiírodû vonící svûïím vzduchem Jaro pfiivítaly i dûti z matefiské koly, a to jiï tradiãním zvykem, vyná ením Smrtky. Za pomoci uãitelek si ji vyrobily a na krátk ãas vystavily v hlavní chodbû matefiské koly. Je to figura ze slámy s pomalovan m obliãejem, na krku má korále z vyfouknut ch vajíãek, ruce má ozdobeny papírov mi barevn mi stuhami. Cel t den se dûti se zvykem vítání jara, kter symbolizuje vyhánûní zimy, seznamovaly a uãily doprovodné ver e Nesem, nesem Smrtku. Vhození Smrtky do potoka a pfiivítání jiï oãekávaného jara se uskuteãnilo ve stfiedu 21. bfiezna. Celá na e kola se vypravila pfies mûsto k potoku Rakovci, kde se dûti se zimou opravdu rozlouãily. Smrtku odstrojily, naposledy jí zazpívaly, zatanãily a poslaly po vodû. Jaro, vítámû tû! merdová Helena a âajková Ivona uãitelky matefiské koly

5 Duben 2007 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ MĚSTA ROUSÍNOVA ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU 5 Kulturní pořady v Rousínově Koncert souborů Koncert k 55. výročí založení ZUŠ F. Sušila sál ZUŠ F. Sušila v 18 h Slzy a smích Hudebně-literární pořad posluchačů brněnské konzervatoře velký sál Záložny v 18 hodin Čarodějnice zábavný pořad žáků a učitelů ZUŠ sál ZUŠ F. Sušila v 18 h Koncert Graffova kvarteta Koncert k 55. výročí založení ZUŠ F. Sušila sál ZUŠ F. Sušila v 18 h Vystoupení k Svátku matek Dárek pro maminky pořádá ZUŠ F. Sušila a KDU ČSL velký sál Záložny v Rousínově v 18 h květen 2007 Kuličkiáda Soutěž pro děti i dospělé Pořadatel: SDH Rousínovec, kontakt: p. Procházka tel.: květen 2007 Indický den Adopce na dálku program žáků ZŠ pro veřejnost v okolí školy ZŠ Habrovanská Koncert absolventů sál ZUŠ F. Sušila v 18 h Pohádka Zázračný pramínek pohádka pro děti v podání pražských herců velký sál Záložny ve hodin červen 2007 Den dětí Odpoledne plné soutěží připravují společně neziskové organizace a sponzoři Stadion TJ Framoz Rousínov Kontakt: p. Havlíčková tel.: Výstava výtvarného oboru Práce žáků ZUŠ sál ZUŠ F. Sušila červen 2007 Výstava maturitních prací studentů SOUN Práce studentů oboru Umělecké zpracování dřeva SOUN Rousínov Stará radnice Rousínov V mûna fiidiãsk ch prûkazû Na základû oznámení z ministerstva dopravy vás upozoràujeme na nutnost v mûny fiidiãsk ch prûkazû vydan ch od 1. ãervence 1964 do 31. prosince BliÏ í informace získáte na dopravnû správních agendách vydávajícího úfiadu dle místa trvalého pobytu drïitele fiidiãského prûkazu. Ke konci roku mohou b t z provozních dûvodû v mûny fiidiãsk ch prûkazû spojeny s velmi dlouh m ãekáním ve frontách na úfiadech. Nelze opomenout, Ïe fiízením vozidla bez platného fiidiãského prûkazu se fiidiã dopou tí dopravního pfiestupku. Proto, prosím, s v mûnou fiidiãsk ch prûkazû za nové neotálejte! XIII. ročník Memoriálu A. Bartáka Soutěž družstev mladých hasičů na návsi v Kroužku Pořadatel: SDH Kroužek, kontakt: p. Homola červen 2007 Noční pochod Tradiční akci na konec školního roku pořádá TJ Sokol Vítovice VÝZNAMNÍ RODÁCI Z ROUSÍNOVA Sochař Jan Eduard Tomola V dubnu letošního roku uplyne 100 let od smrti významného rousínovského rodáka, sochaře Jana Eduarda Tomoly ( ), s jehož dílem se můžeme denně setkávat při cestě do práce, do školy nebo na procházce městem. J. E. Tomola se narodil v Rousínově na č. p. 14 v rodině klempířského mistra Eduarda Tomoly. Otec mu zemřel ve dvou letech jako dvaatřicetiletý. Poté, co se jeho matka znovu vdala, byl Jan vychováván v rodině svého dědečka Jana Růžičky, stolařského mistra, u kterého se vyučil i Jan Osolsobě. Tomola absolvoval vyšší reálku v Brně a odchází do praktického života. Nejprve ho zaujalo stavebnictví, ale brzy se rozhoduje trvale pro kamenictví a sochařství. Jako jednadvacetiletý nastupuje u brněnské kamenosochařské firmy Adolfa Loose jako praktikant a kreslič. Byl nesporně výtvarně nadaný a přitom podnikavý. Po jedenácti letech se stává společníkem této firmy, v roce 1897 se osamostatňuje a otevírá v Brně vlastní závod, který se brzy stává největší kamenickou dílnou na Moravě. Tomola hodně cestoval po Evropě, aby nasbíral poznatky pro obohacení vlastní praxe. Navštívil Itálii a Řecko klasické země kamenického a sochařského umění a jako odborník poznal kamenolomy v Norsku a ve Foto K. Lochman Švédsku, stejně jako v zemích Rakouska-Uherska. Tomola je autorem mnoha kamenosochařských prací v Brně a okolí. V roce 1881 restauroval náhrobek kardinála Ditrichštejna v brněnském jezuitském kostele, v roce 1888 vytvořil sochu básníka F. Schillera pro výzdobu městských sadů v Brně. Rovněž v roce 1888 převzal zakázku na zhotovení hlavního oltáře v kostele sv. Jakuba v Brně podle návrhu vídeňského architekta Ferstela, kterou dokončil v roce Na stavbu oltáře bylo dovezeno dvanáct vagonů kamene, tesány byly jednotlivé kusy o váze až 22 q. Z jeho dílny pochází také několik honosných pomníků na Ústředním a Židovském hřbitově v Brně. Podílel se na kamenosochařských pracích při stavbě Zemského domu v Brně (dnes budova Ústavního soudu) a na výzdobě fasády renesančního domu pánů z Lipé na náměstí Svobody č. 17. Dále se zasloužil o zřízení mramorové industrie v Nedvědici. Z výstav, jichž se Tomola se svými pracemi účastnil, si ponejvíce odnášel první ceny. Rodnému městu Rousínovu věnoval J. E. Tomola zdarma několik svých kamenosochařských prací: pamětní deska Františka Sušila na jeho rodném domě, která byla odhalena 1. října 1871 pamětní deska Františka Palackého na průčelí staré radnice, která byla odhalena 28. září 1898 na památku stého výročí narození F. Palackého (při této příležitosti bylo přejmenováno i náměstí) památník Františka Josefa I., který byl odhalen při příležitosti padesátiletého výročí jeho panování v parku (původně v libosadech Františka Josefa I.). Po 1. světové válce byl památník změněn na památník obětem světové války. Práce na obměně provedl Emil Skalník, který se u firmy Tomola vyučil kameníkem pomník Františku Sušilovi ( ) před bývalou měšťanskou školou (dnes ZUŠ F. Sušila), který byl odhalen před sto lety 6. října 1907 poprsí Jana Amose Komenského, které je umístěno ve výklenku průčelí měšťanské školy (dnešní budova ZUŠ F. Sušila). Slavnostního odhalení pomníku F. Sušila se již autor nedožil. Jan Eduard Tomola zemřel před sto lety Odhalení pomníku se zúčastnila jenom jeho manželka s kresličem Josefem Nešejdou. J. E. Tomola byl za přízeň rodnému městu jmenován čestným občanem města Rousínova. Při této příležitosti daroval na chudinský fond obce 200 zlatých. V únoru 1897 byl znovuzřízen Sokol v novém Rousínově. K této příležitosti ve prospěch Sokola byla uspořádána ostatková zábava, jejíž čistý výnos byl 48 zlatých, z toho věnoval sám Jan Tomola 20 zlatých. Ve svém rodišti byl J. E. Tomola současníky ctěn jako mecenáš a přesto, že jeho rodina byla německá, on zůstal Čechem a Rousínovákem. Ing. Václav Sedlmajer

6 6 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ MĚSTA ROUSÍNOVA ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU Duben 2007 Josef Hlásenský kronikář z Kroužku (4) Josef Hlásenský zemřel ve věku 93 let. Skončil jeho pozemský život, naplněný prací, starostmi i radostmi, a také vzpomínkami. A právě tyto vzpomínky, zveřejňované v našem Zpravodaji, získaly značný ohlas a uznání čtenářů. Chceme se dozvědět o dalších zajímavostech z minulosti Kroužku i Rousínova, a proto budeme přinášet jejich další pokračování. Tentokrát o těžkém životě selském. Denní rytmus práce na zemědělské usedlosti byl stále vyčerpávající. Ráno nakrmit domácí zvířectvo, posnídat a jít na pole. Hovězí dobytek, 3 krávy, 1 jalovici, 1 býka a 2 telata krmila Mařa s otcem. Během krmení Mařa vyházela kravěnce a podestlala slámou. Otec opucoval krávy a šel připravit na vůz potřebné nářadí na pole. Maminka zatím podojila krávy a chystala nápoj pro krávu po teleti. Jinak se napájelo vodou putynkou ze studny. Maminka měla též na starosti krmení prasat a drůbeže, slepic, husí, případně kačen. Po snídani jsme pomohli zapřáhnout krávy před domem do připraveného vozu s pluhem s sničkami. Fajka, sirky a míšek s tabákem, který měl místo za pasem pod řemenem, byli tatínkovi neoddělitelní společníci. Zapálil si již nacpanou fajku, zabafal, až štiplavý kouř se vychrlil ven. Vzal do rukou opratě, vyskočil na vůz a jel orat. Po žních se podmítalo strniště mělkou orbou do 10 cm, aby semeno plevele vzešlo zároveň s vydroleným zrnem. Už od půli září se začalo přeorávat na setí ozimého obilí, a to žita a pšenice. Otec jako kovář dbal vždy na to, aby měl radlici ostrou. Proto si bral s sebou kovářský pilník, aby ji mohl případně přibrousit. Po orbě se deskovalo a vláčelo. V případě suchého počasí bývalo mnoho hrud, které jsme museli roztloukat. Otec posbíral v dílně kdejaké kladívko, nasadil je na dlouhé topůrko a pak celá rodina vyrukovala na pole a tloukla hroudy. Potom se pole popráškovalo a zavláčelo a zaselo se žito. Žito se sijávalo nejen kvůli chlebové mouce, ale také kvůli slámě. Žitná, anebo jak jsme říkali, režná sláma se používala na povřísla na příští žně, nebo když otec plánoval pospravit dochovou střechu na mlatě, nasel žita víc. Žito se mlátilo jen cepama, později mlátičkou cepovkou. Žitná sláma se používala taky na vycpání slamníků. Sijávali jsme 2 a půl míry žita, 6 mír pšenice. Také se sel ječmen 7 mír a oves 2 a půl míry. Pak se sela cukrová řepa 5 mír. Nově postavený cukrovar v Sokolnicích u Brna musil získat dodavatele cukrové řepy. Zástupci cukrovaru se rozjeli po okresech a do jednotlivých vesnic a nabízeli akcie, vázané na dodávku cukrové řepy. Dodávka 100 q na jednu akcii. Odkup akcií se nemusel platit hotově, nýbrž částka za počet akcií byla stržena z výplaty za dodanou řepu. S každým hospodářem byla sepsána závazná smlouva. Otec koupil 2 akcie, za které byl povinen odvézt na nádraží do Slavíkovic nebo do cukrovaru Slavkov 200 q řepy řádně očištěné. Výnosy po měřici byly rozdílné, podle zapršení, vyhnojení chlévským hnojem a dusíkato-fosforečnými hnojivy, z míry to bylo 50 až 100 q na panském. (pokračování příště) Připravil: Karel Lochman Malé hudební družení v roce 2006 Protože jsem z těch dříve narozených (1952), tak mi nadpis (chcete-li titulek) v okamžiku psaní připadal jako science-fiction. Stejně tak mi připadala loňská sezona s MHED. Několik menších hudebních aktivit na počátku roku vystřídala příprava na natáčení CD. Potom, jedné dubnové neděle (9. 4.) jsme nahráli dvanáct skladeb, třináctá Soson mas, která do té doby nebyla v našem repertoáru, přišla na svět přímo ve studiu o dva dny později. Od nahrávání začali s námi spolupracovat dva cimbalisté, studenti brněnské konzervatoře Jiří Gužík (Rožnov pod Radhoštěm) a Míša Lipárová (Velká nad Veličkou) i na koncertech. A těch bylo! 19. dubna Husa na provázku, 29. dubna Tvarožná, 30. dubna Rožnov pod Radhoštěm, 14. května Kovalovice, 20. května Modrá u Velehradu křest CD na otevřeném pódiu a tamtéž, opět venku, společně s Chorea Bohemica a Hradišťanem 22. června. Ve čtvrtek 3. srpna jsme zpívali v Rousínově spolu s hostujícím italským sborem Coro Delphum a starorousínovskými Danielis. 9. srpna bylo setkání mladých umělců v Napajedlích (rodiště klavíristy Firkušného). Hudebně se setkali Josef Fojta (vibrafon, perkuse ČR), Pavel Wlosok (klavír USA) a MHD (vocal ČR). Obrazy vystavoval Ivan Vacke a moje maličkost. Mluvené slovo držel pan Josef Somr. S velmi pozitivním ohlasem těchto vystoupení se setkáváme dodnes. V současné době zkoušíme nový repertoár. Objeví se v něm opět lidové písně z Moravy (především z Rousínovska), nové skladby dvorního skladatele družení a také spolu s jazyky současnými moje milovaná staroslověnština. Pracujeme ve složení: Míša Flösslerová mezzosoprán + perc., Věra Mitisová, Ivona Drápalová, Blanka Malá alty + perc., Marian Kaláb baryton + kytara, Karel Votýpka bas + klávesy, baskytara, Jura Gužík nebo Míša Lipárová cimbál j.h. Letos bychom chtěli udělat další nahrávky, realizovat autorský Koncert pro mezzosoprán, alty, baryton, bas, varhany, cimbál, fujaru a vibrafon a kromě koncertů zkusit Českou mši vánoční. Zkoušíme v ZUŠ v Rousínově, za což opětovně děkujeme panu řediteli Mgr. Pavlu Malému, občas v bývalé synagoze a neobejdeme se stejně jako vloni bez občasných zkoušek na konzervatoři v Brně. Naše CD je v současné době v prodeji v trafice U Škodáků v Rousínově a v archeoskanzenu na Modré u Velehradu. S vámi všemi se těšíme na setkání při některé hudební akci. Karel Cyril Votýpka

7 Duben 2007 Vy jste naopak mohli potkat myslivce ve vycházkovém beze zbraní v neděli 25. února 2007, když se scházeli na výroční členskou schůzi, aby zhodnotili svoji práci v uplynulém období. Myslivecké sdružení Hájky Rousínov je jedno ze sdružení, které působí na území města Rousínov. Myslivecké sdružení má v současnosti 27 členů a 2 uchazeče o První lovecký lístek, kteří vykonávají ve sdružení roční mysliveckou praxi. Na schůzi byl zvolen staronový výbor, který je sedmičlenný a bude mít pětiletý mandát. Členská základna je stabilizovaná s tím, že za poslední období došlo k podstatnému omlazení. Rok 2006 byl po stránce myslivecké poměrně složitý, dlouhotrvající zima s vysokou vrstvou umrzlého sněhu a silné mrazy se podepsaly jak na stavech srnčí, tak i drobné zvěře. Navíc v době hnízdění bažantů bylo deštivé počasí a chladno. Mysliveckému hospodaření není nakloněna ani struktura zemědělských plodin. Pro zlepšení životních podmínek a potravní nabídky zvěři jsme ve spolupráci se zemědělským družstvem zrealizovali 4 ha biopásů ve třech tratích, na vhodných lokalitách jsme vyžínali meze, abychom zajistili mladou zelenou píci pro zvěř. V částech honitby bez přírodní vody jsme instalovali 3 napajedla, předpokládáme však jejich navýšení. Vysázeli jsme 600 stromků, převážně buků, dubů a černé borovice. V průběhu vegetace jsme zabezpečovali jejich ochranu obžínáním a budováním oplocek. Z plochy 1,5 ha jsme sklízeli sušenou vojtěšku, abychom se připravili na následující zimu. Od členů a příznivců jsme získali a sklízeli krmnou řepu pro podzimní rozvoz do honitby a zimní přikrmování. Uvedené INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ MĚSTA ROUSÍNOVA ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU 7 Šly panenky silnicí, potkali je myslivci množství však bylo nedostatečné a zajistili jsme ještě 50 q cukrovky. V době zimního strádání jsme do honitby podle okamžitého stavu rozváželi vojtěšku, řepu, doplňovali jsme pravidelně jadrná krmiva a pozadky do zásypů a krmítek. Snad nejvíce se nám dařilo v oblasti střeleckého sportu. Uspořádali jsme 4 střelecké akce na terénní střelnici v Kroužku. Nejvýznamnější byl Memoriál Jana Štolfy, který byl zařazen do celorepublikového kalendáře. Putovní pohár i pohár Města Rousínova s hodnotnou cenou získal pan Ladislav Dufek, který zasáhl 40 terčů ze 42 možných. Z našich byl nejlepší pan David Toman. Všechny akce byly dobře organizačně zajištěny včetně chutného a bohatého občerstvení. I pro letošní rok plánujeme 4 střelecké akce. Hned první Hadí střílení bude 29. dubna. Na tuto akci vás srdečně zveme. Přijali jsme výzvu starosty města a na jaře jsme provedli úklid odpadků a nepořádku kolem dálničního přivaděče a účelové komunikace ze Slavíkovic do Rousínovce. Uklízeli jsme i nepořádky v honitbě kolem polních cest, ale zde jsme na všechno nestačili. Vyzýváme všechny: Staré matrace, stavební suť a ostatní odpad včetně záchodových mís prostě do přírody nepatří! Uspořádali jsme 3 společné hony na drobnou zvěř. S ohledem na dříve uvedené nepříznivé vlivy úlovky nebyly nic moc, ale i tak jsme poděkovali Dianě. Společné hony jsou i společenským setkáním a byly vždy zakončeny výřadem podle tradic včetně mysliveckých fanfár. K tomu patří i Poslední leč s občerstvením a trochou myslivecké latiny. Kladem bylo, že jsme neměli žádný problém Jak se žije na Loukách? Již devátý měsíc žijí někteří naši potřební spoluobčané ve svém novém domově, v Domě chráněného bydlení Rousínov, Louky března se s nimi opět sešli zástupci města a městských služeb, aby společně diskutovali o aktuálních problémech jak ze strany obyvatel, tak ze strany města. Ještě stále se objevují, byť malé, problémy reklamačního rázu, byla stanovena pravidla pro provádění oprav v jednotlivých bytech, řešil se problém s kuřáky: Kam s nimi!, diskutovalo se o čistotě v okolí domu. Vedoucí městských se střelnou zbraní a ani jsme nepřišli do konfliktu se zákonem. Pozvání k jednání přijal i starosta města pan ing. František Havíř. Vyslechl zprávy předsedy sdružení, mysliveckého a finančního hospodáře, kynologického referenta i plány do budoucna. Vyslovil se kladně k navázané spolupráci s myslivci a seznámil je se situací ve městě, mluvilo se o kanalizaci, ale také o vrtulích na Slavkovsku, kterým nejsou myslivci nakloněni stejně jako ornitologové a mají k nim vážné výhrady. Ladislav Mareš Pozvánka na akci âsop ČSOP Rousínov zve všechny milovníky ptactva na tradiční jarní vycházku zvanou Vítání ptačího zpěvu. Sraz účastníků je 5. května 2007 v 7 hodin u kapličky sv. Floriána v Rousínově. Navštívíme stepní stráně u Komořan, kde hnízdí zajímavé druhy ptáků a kde žije malá žabka rosnička zelená. Cestou vyprávění o ptactvu a stepních rostlinách, o kterých bude vyprávět dr. Kuba. Vede Jiří Bartl. Konipas horský u hnízda Všechny pracovnice Diecézní charity pracoviště Rousínov: zleva stojí Eva Jindřichová, Lenka Olšavská, Marcela Janderová, Markéta Šlimarová, sedí Vlasta Chromá a Júlia Havířová Přejeme všem obyvatelům spokojenost a zdraví služeb, pan Václav Hůlka, nabídl obyvatelům DCHB možnost, aby si sami, v rámci možností, pečovali o zeleň v parku za domem. Júlia Havířová, vrchní sestra Oblastní charity Vyškov, stanice Rousínov, představila nové pracovnice Charity, které se o obyvatele DCHB a o další potřebné občany v terénu starají. V současné době jsou všechny byty v DCHB obsazeny, doufáme, spokojenými nájemníky.

8 8 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ MĚSTA ROUSÍNOVA ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU Duben 2007 Aktivity Klubu maminek Pohádka V neděli jsme v Rousínovci v sále Svornosti uspořádali 1. Pohádkový maškarní karneval pro děti i pro dospělé. Karneval začal ve 14 hodin průvodem masek a po něm došlo k avizovanému překvapení: vybuchnutí tří velkých petard plných lesklých barevných konfet, které zaplavily celý sál a rozzářily oči všech dětí. Za doprovodu dětských písniček, které skvěle namíchal pan Vladimír Coufal (za což mu tímto děkujeme) se děti bavily tancem i různými soutěžemi. Velký úspěch měla i židličkovaná pro dospělé. V průběhu celého odpoledne si návštěvníci mohli zakoupit tácky s drobným cukrovím, které jsme s maminkami z naší Pohádky napekli a také obálky s losy, přičemž v každé obálce byl vždy jeden výherní los. Tombola byla bohatá především díky sponzorům, kteří přispěli peněžními či věcnými dary. Jedná se o následující osoby a firmy: město Rousínov, spolek Svornost, Radek Šlimar, Vít Magula, Efesys s.r.o., Pneuservis Zbyněk Strmiska, Milan Buček, Jan Trgala, Martina Škodáková, Lopour a syn s.r.o., Irena Zimová, Tripos s.r.o., Jozef Polák, ing. Václav Muselík em Servis, Milan Mokruša, Jana Bučková, Železářství Sedlmajer, Dana Žemlová a Ivana Hofmanová. Všem sponzorům ještě jednou mnohokrát děkujeme. Celkově se karneval velice vydařil, účast byla hojná, všichni jsme si zatancovali a zasoutěžili, děti si odnesly hezké ceny a radost byla i v řadách dospělých, kteří dokázali, že se také dovedou bavit a většina z nich přišla v maskách. Dospělým se myšlenka karnevalu natolik zalíbila, že na léto již plánujeme maškarní karneval pro dospělé. O poznání horší účast měla sobotní brigáda dne na novém dětském hřišti za Základní uměleckou školou Fr. Sušila, kterou jsme pořádali s městem Rousínov. Bylo potřeba dokončit některé terénní úpravy. Přes to, že akce byla dopředu vyhlášena rozhlasem, vyvěšeny letáky, zajištěné občerstvení, na brigádu přišlo pouze 8 lidí převážně z řad členů našeho klubu. Škoda, že ostatní mladí rodiče si nenašli dvě hodinky času na zvelebení veřejných prostor, určených pro vyžití jejich dětí. I přesto jsme vše zvládli. Vedle dětského hřiště je nehezký vlnitý plot, který bychom chtěli pomalovat, aby nehyzdil nové hřiště. Pokud by se do této výtvarné činnosti chtěl někdo zapojit, kontaktujte prosím Kateřinu Trgalovou na tel Barvy a veškerý potřebný materiál budou k dispozici. V lednu tomu byl rok, kdy jsme založily Klub maminek Pohádka a 12. dubna oslavíme 1. výročí otevření prostor na Skálové 35 a tudíž i první fungování našeho klubu. Oslava, na kterou jsou zváni mimo jiných všichni sponzoři, proběhne ve středu od desíti hodin dopoledne za účasti starosty města pana Františka Havíře. Srdečně zveme zástupce široké veřejnosti, kteří mají zájem se podívat, jak a kde trávíme s dětmi volný čas. Ve spolupráci s mateřským centrem Čechyňka a firmou Weyth Whitehall Czech s.r.o. organizujeme na přelomu dubna a května přednášku na téma pneumokokové infekce, určenou převážně pro rodiče dětí do pěti let. Přednáška se bude konat v prostorách mateřského centra Čechyňka v bývalé škole v Čechyni. Přijďte se dozvědět více o nebezpečných pneumokokových infekcích, které způsobují různá onemocnění, od zánětů nosních dutin či středního ucha až po nejzávažnější život ohrožující onemocnění, jako jsou meningitidy (zánět mozkových blan), bakteriémie či pneumonie. Přednáška bude trvat 2 hodiny a hlídání dětí po dobu přednášky je zajištěno. Pro bližší informace kontaktujte Kateřinu Trgalovou na tel nebo Hanu Bobovou na tel Do budoucna plánujeme následující akce: společný výlet do Olšan na kolech, dětský den ve Svornosti a výlet do ZOO, který jsme loni neuskutečnili z důvodu nedostatku finančních prostředků. Scházíme se pravidelně každé pondělí ( hodin), středu ( hodin) a pátek ( hodin). Přijďte nakouknout, rádi vás uvidíme. Za KM Pohádka Kateřina Trgalová

9 Duben 2007 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ MĚSTA ROUSÍNOVA ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU 9 Informace pro malé a střední podnikatele Rousínov tí absolventi se nezamûstnanosti nebojí SOŠ a SOU nábytkářské v Rousínově navázalo úzkou spolupráci s firmou European Data Project s.r.o., která patří s počtem 900 zaměstnanců k největším na Vyškovsku. Žáci školy absolvují pravidelnou výrobní praxi v závodech Komořany a Rousínov. Mnoho z nich si zvolilo tamější příjemné pracovní prostředí i za místo své prázdninové brigády. V roce 1998 bylo v Komořanech otevřeno moderní centrum na zpracování dřeva a finální produkci výroby nábytku. Teoretické a praktické znalosti si mohou ověřit přímo ve výrobě na CNC obráběcích strojích studenti našich maturitních oborů operátor dřevařské a nábytkářské výroby, uměleckořemeslné zpracování dřeva a nábytkářství. Řada absolventů školy již našla v dynamicky se rozšiřující firmě stálé pracovní místo a nemusí se tedy obávat, že rozšíří počet nezaměstnaných v evidenci úřadu práce. S ohledem na nejmodernější strojové vybavení a využívání nových technologií při zpracování dřeva se zde i v budoucnosti počítá s rozšířením pracovních příležitostí.uplatnění najdou především pracovníci pro obsluhu CNC strojů, truhláři a čalouníci. V současnosti škola připravuje nový projekt spolupráce s další významnou firmou na Vyškovsku. Škola touto cestou aktivně reaguje na potřeby trhu práce a požadavky firem našeho regionu. Dřevařská a nábytkářská výroba je velice perspektivní a rychle se rozvíjející průmyslové odvětví a učební praxe žáků ve firmách se tak stává možností k získání trvalého zaměstnání. Odkaz J. A. Komenského dal ím generacím Celá naděje na všeobecnou nápravu věcí závisí na první výchově. Při výchově mladé generace se objevuje řada dílčích úkolů, které je třeba odpovědně plnit, ať jde o prostředí rodiny, školy nebo jiných společenských celků. Jedním z těchto úkolů je například soustavný všestranný vývoj dětské osobnosti od nejútlejšího věku, který má probíhat tak, aby byly děti správně připraveny pro základní školní vzdělávání. Předpoklady pro školní vzdělávání a výchovu získává dítě postupně od útlého věku, takže předškolní výchovná a vzdělávací péče má zde významnou funkci. Již na tomto stupni předškolního vzdělávání a výchovy mají být proto položeny základy k tomu, co později dál utváří všestranný vývoj dětí. V souvislosti s těmito myšlenkami nelze nevzpomenout, a to právě v těchto dnech, kdy jsme si připomněli svátek Dne učitelů, na J. A. Komenského učitele národů. Jakkoliv to zní frázovitě, tento titul si plně zaslouží, což může potvrdit každý, kdo se s jeho dílem seznámil. Ve výchově nejmenších si Komenský všímá počátků dětských her. Hru pokládá pro vývoj dítěte útlého věku za stejně potřebnou jako výživu a spánek. Ukazoval na možnost, aby zájmy dětí byly usměrňovány nejlépe právě při hře, v harmonii s tím, co bude dítě potřebovat pro život ve společnosti. Ve škole je pak hra důležitým pomocníkem vyučování a výchovy; spojování práce a hry, prolínání obou ve vyučovacím a výchovném procesu je charakteristickým znakem didaktické metody Komenského. Ukázal, jak výchova předškolní a školní úzce souvisí při všech rozdílech, které mezi nimi jsou. Určil základní směrnice pro to, kdy je dítě způsobilé, aby vstoupilo do školy a položil základy spolupráce rodiny a školy, která je stále aktuální. Lze tedy uzavřít, že Komenský promýšlel systém vzdělávání a výchovy nejmenších z hledisek, z nichž velmi mnohá neztratila význam ani v současné době. Zejména podnětné je úsilí Komenského zpřesnit myšlení o výchově, hledat takový celek vzdělávací a výchovné látky, který by přispíval k všestrannému a ustavičnému zdokonalování člověka na všech stupních jeho vývoje, který by otvíral široké možnosti k prohlubování a tříbení myšlení i k charakterovému vyspívání. Málková Sylva a Resová Jana učitelky MŠ Rousínov Jihomoravský kraj v současné době realizuje projekt Zvyšování projektové absorpční kapacity Jihomoravského kraje ( v rámci opatření 3.3. Společného regionálního operačního programu. V rámci tohoto programu je připraven bezplatný seminář pro malé a střední podnikatele o operačních programech ČR pro nové programovací období EU Seminář se zaměří nejen na možnosti čerpání financí z Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod, ale budou prezentovány i další možnosti ze strukturálních fondů a národních zdrojů. Seminář v předpokládané délce tří hodin proběhne v pondělí v 9.30 hod v sále zastupitelů MÚ Vyškov. Prosíme z důvodů omezené kapacity přednáškové místnosti (cca pro 30) o včasnou registraci na našich stránkách kde naleznete i postup pro registrování a přihlašování na kurzy. Co obãané chtûjí Jak by chtěli zlepšit život v obci. Jaké služby v obci by přivítali. To všechno bychom chtěli zjistit v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb v Rousínově. Slovo komunitní dává tušit, že celé plánování sociálních služeb probíhá za účasti komunity. Jen lidé znají své potřeby. To znamená, že potřebujeme, aby se co nejširší veřejnost podílela na plánování toho, o čem se lidé domnívají, že jim vyhovuje a naplňuje jejich potřeby. Potřebujeme spolupráci s lidmi, aby jim v konečném důsledku mohly být poskytovány takové služby, jaké si přejí. A netýká se to jen sociálních služeb, ale i všech ostatních neduhu a bolestí města. Oslovujeme všechny občany, aby se aktivně zapojili do tohoto projektu. To nejmenší, co od nich očekáváme, je vyplnění dotazníku, který obdrží každá domácnost v měsíci červnu. V něm bude mít každý občan možnost vyjádřit své potřeby, přání a tužby. V květnu a červnu budou probíhat i veřejná setkání s občany, kde chceme mluvit o jejich potřebách. Jen doufáme, že to nedopadne tak, jako veřejné projednávání projektu regenerace panelového sídliště před dvěma roky, na které dostal každý obyvatel sídliště pozvánku a kterého se zúčastnilo jen několik málo jedinců. A po dvou letech občané sídliště píší petice. Kde byli, když se o jejich potřebách veřejně jednalo? Proto neváhejte a přijďte si o svých problémech promluvit. Ludmila Havlíčková Projekt je spolufinancován ze zdrojů EU Mûstské sluïby nabízejí letní brigádu pro 2 studenty na koupališti v Rousínově plavčíky. Žádáme zájemce, aby se co nejdříve hlásili na tel. číslech , nebo osobně v kanceláři MS Rousínov, Sušilovo nám. 46.

10 10 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ MĚSTA ROUSÍNOVA Duben 2007 Postní duchovní pofiad hudby a slova V neděli v 18 h. se konal v kostele sv. Václava v Rousínově koncert komorního sboru KaMUFFláž řízeného Mgr. Vladimírem Maňasem a sboru Danielis, který řídil Mgr. Martin Doležel. Oba sbory zaslouží uznání za své výkony. Zpěváci navodili atmosféru pokory, chvíle usebrání a tichosti, zamyšlení se nad významem a cenou lidského života. Postní náladu svým slovem zdůraznil Ladislav Lakomý. Již dávno je po postní době a Velikonocích a nyní si užíváme radostí jara, však nálada pořadu zůstala v každém z nás. Jak jsme jeli za hranice navazovat druïbu Dne 20. března 2007 v 7 hodin se rousínovští senioři a členové Svazu postižených civilizačními chorobami již podruhé vydali léčit své neduhy do termálních lázní Podhajská na Slovensku. Letos i se zastávkou v Podbranči, partnerské obci Rousínova, kde jsme chtěli navázat družbu s místními seniory. Ráno dvacátého, když jsme se probudili, nás překvapilo počasí. Po téměř letním přišla zima i se sněhem. Čtrnáct kilometrů za Slavkovem jsem zůstali stát na neposypaném kopci. Dvě hodiny trvalo než jsme se rozjeli. To už jsme měli být v Podbranči. Vypadalo to, že z návštěvy nic nebude, ale paní starostka volala, že u nich jen prší a že nás čekají. Po šestém telefonátu jsme se ujistili, že cesta už nebude problém (byli jsme v Hodoníně) a v Podbranči už stavěli na kávu. V 11 hodin jsme dorazili. Pěkně nás přivítali, na stolech plno napečeného cukroví a místní slivovičkou jsme si připili. Paní starostka nám řekla něco o obci, která má 750 obyvatel. Předsedkyně seniorů nás informovala o životě seniorů a co dělají za akce. Také my jsme je informovali o naší činnosti a předali propagační materiály a dárkové předměty z Rousínova. Hned se vyměňovaly recepty a všichni si povídali jako staří známí. Do Podbranče nás pozvali na různá setkání, které jsou v dubnu, červnu, červenci a září. Ve 13 hod. jsme pokračovali na cestě do Podhajské a těšili se, jak se vykoupeme v teplé vodě. Ubytovali jsme se v pěkném areálu s krásnými chatkami a pět a půl dne jsme si ke spokojenosti všech 48 účastníků užívali léčivé slané vody. Prohlédli jsem si okolí, uspořádali večírek a v neděli 25. března ve večerních hodinách se vrátili spokojeně domů. Příští rok jedem zase 4. března! Magda Rothkögelová HLEDÁME KE KOUPI ve Slavkově a okolí RODINNÝ DŮM V JAKÉMKOLIV STAVU REKREAČNÍ CHATU CHALUPU POZEMEK PRO STAVBU RODINNÉHO DOMU POZEMEK PRO STAVBU CHATY BYTY VŠECH VELIKOSTÍ Nabídněte, zaručujeme spolehlivost a serióznost. p. Miroslava Boudová Realitní kancelář DVL s.r.o., Lidická 22, Brno Telefon: , , Skype: dvlsro, ICQ: Nabídku lze zaslat i přes VIDEOPŮJČOVNA doporučuje SKRYTÁ IDENTITA Policista Billy Costigan (LEONARDO DICAPRIO) riskuje Ïivot jako infiltrátor v fiadách mafiánského bosse Franka Costela (JACK NICHOLSON). SerÏant Colin Sullivan(MATT DAMON) má absolutní dûvûru sv ch kolegû a nikdo netu í, Ïe právû on je CostellÛv muï. WORLD TRADE CENTER NICOLAS CAGE, MICHAEL PE A. 11. záfií 2001 volání o pomoc z vûïí Svûtového obchodního centra. Pravdiv pfiíbûh o odvaze a pfieïití. Film byl nato en v reáln ch lokacích a chronologicky. ZABIJÁCI OSAMùL CH SRDCÍ JOHN TRAVOLTA, SALMA HAYEK, JAMES GANDOLFINI, JARED LETO. Pfiíbûh natoãen podle skuteãn ch událostí. okující pfiíbûh skuteãn ch vrahû. Napínavé a nepfiedvídatelné. CASINO ROYALE pfiedstavuje JAMESE BONDA je tû pfied tím, neï získal povolení zabíjet. Ale Bond (DANIEL CRAIG) sám je neménû nebezpeãn a dvû profesionální vraïdy ho posouvají mezi elitu s oznaãením 00. POTOMCI LIDÍ CLIVE OWEN, JULIANNE MOORE, MICHAEL CAINE. Rok Poslední dny lidské rasy. UÏ 18 let se nenarodilo jediné dítû. ZneklidÀující akãní thriller o budoucnosti, jakou byste neãekali. SAW III. Budete omdlévat hrûzou. NABÍT A ZABÍT BRUCE WILIS, MORGAN FREEMAN, JOSH HARTNETT. Toto je nepfiedvídateln a duchapln thriller, kter se proplétá a toãí mezi svûtem kriminálníkû, zámûn osob a nekompromisní, tvrdou pomstou. MIMO ZÁKON MORGAN FREEMAN, KEVIN SPACEY, LL COOL J, JUSTIN TIMBERLAKE. Edison je metropolí, v níï boduje organisovan zloãin a bují korupce. Jen policisté jsou v tomto mûstû mimo zákon. PRINC A JÁ 2. KRÁLOVSKÁ SVATBA. Americká studentka se zamilovala do dánského prince. Teì se oba musí poprat se zákony zemû, které nafiizují, Ïe se princ musí oïenit se lechtiãnou. Pfietrvá láska tyto strasti? BORAT SACHA BARON COHEN, hvûzda a autor populárního pofiadu televize HBO, se poprvé pfiedstavuje v celoveãerním filmu v roli skuteãnû ãistokrevného Kazacha Borata Sagdijeva. Jeden z nejvtipnûj ích filmû. LOVECKÁ SEZONA ance se vyrovnávají. Jelen za v echny, v ichni za medvûda! Animovan. RO(C)K PODVRAËÁKÒ VOJTA KOTEK. JIRKA MÁDL, MICHAEL BERAN, MARTIN PÍSA ÍK, VÁCLAV POSTRÁNECK. âerná komedie o gangsterech amatérech. Tû te se na dal í dávku komick ch gagû a hlá ek, podkreslen ch v bornou rockovou muzikou. KRÁSKA V NESNÁZÍCH A A GAISLEROVÁ, JANA BREJCHOVÁ, JOSEF ABRHÁM,EMÍLIA VA ARYOVÁ, JI Í SCHMITZER... Nov film Jana Hfiebejka a Petra Jarchovského. Milostn pfiibûh pojednává o mladé Ïenû fie- ící dilema lásky ke dvûma muïûm. Dilema mezi sexuální závislostí a zaji tûnou budoucností. Dilema vztahû matka, otãím, tchynû. KRÁâEJÍCÍ SKÁLA 2. Odplata: KEVIN SORBO. Pokraãování veleúspû - ného akãního filmu o hrdinovi, kter ve svém rodném mûstû bere spravedlnost do sv ch rukou. Teì se hraje opravdu o hodnû. FLYNN CARSEN NÁVRAT DO DOLÒ KRÁLE ALAMOUNA. NOAH WYLE se vrací jako ná znám knihovník. Poté co uï jednou zachránil lidstvo, spoãívá osud svûta opût na Flynnov ch bedrech. Tajemství, zlo, dobrodruïství a odváïn knihovník na legendární v pravû. NA MùSÍC DUBEN P IPRAVUJEME: ERAGON ED SPELEERS, JEREMY IRONS, SIENNA GUILLORY. AÏ padne temnota, poslední drak si vybere svého jezdce. Chud farmáfisk chlapec Eragon najde modr kámen, z nûhoï se pozdûji vyklube draãí vejce, a z nûj draãí mládû Safira. Jeho prost Ïivot zanikne a on se ocitne v novém nebezpeãném svûtû intrik, kouzel a válek. RYTÍ I NEBES Akãní velkofilm odehrávající se v atraktivním prostfiedí leteck ch bitev 1. svût. války. Inspirováno skuteãn mi událostmi. DobrodruÏství legendární Lafayettovy eskadry tvofiené americk mi stíhacími piloty. HAPPY FEET Králov tí tuãàáci se rodí s nadáním pro zpûv. Mumble je jin. Narodil se s talentem pro tanec a to se stane dûvodem pro jeho vyhnání ze zemû. âeká ho dobrodruïná cesta za poznáním. Animovan. MEZI NÁMI ZVÍ ATY Tajn Ïivot zvífiat byl odhalen! Jakmile farmáfi opustí farmu, zvífiata mají pré. A uï se to roztáãí ve velkém a lesklém stylu. Velká akce ve stodole, kaïd tanãí, zpívá, pije, baví se. Animovan. ASTERIX A VIKINGOVÉ Náãelnik galské vesniãky obdrïí od bratra naléhavou Ïádost o pomoc: uãinit z jeho zïen tilého syna Zniãehonixe pravého muïe. Mladíka dostanou na starost Asterix a Obelix. Animovan. PRÁZDNINY CAMERON DIAZ, KATE WINSLET, JUDE LAW, JACK BLACK. Neodolatelná romantická komedie. DOBR ROâNÍK RUSSEL CROWE ve filmu R. SCOTTA. Pfiíbûh lond nského experta v oboru investic, kter se po smrti str ãka vrací na vinici, kde proïil nejkrásnûj í ãást dûtství. V okamïiku pfiíjezdu do ãarokrásné oblasti na jihu Francie se zaãne odvíjet zcela nová opojná kapitola jeho Ïivota. GRANDHOTEL MAREK TACLÍK, KLÁRA ISSOVÁ, JAROSLAV PLESL, JAROMÍR DULAVA, LADISLAV MRKVIâKA K natoãení filmu inspirovala reïiséra Davida Ondfiíãka próza Jaroslava Rudi e, jehoï kniha Nebe pod Berlínem se stala ãesk m bestsellerem a byla pfieloïena do mnoha jazykû. KAPITÁN ALATRISTE VIGGO MORTENSEN. panûlsk hrdina tfiicetileté války. Zfilmovaná verze mezinárodního bestselleru od Artura Pérez-Reverte o nájemném Ïoldnéfii ze 17. století, kter se stane národním hrdinou. VideopÛjãovna dárkové zboïí, Su ilovo n. 27, Rousínov (nad po tou), tel.:

11 Duben 2007 Školní ples INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ MĚSTA ROUSÍNOVA 11 Dne se v prostorách sálu TJ Spartak Slavíkovice uskutečnil 11. společenský ples Základní školy v Rousínově. Setkali se zde učitelé, rodiče, bývalí žáci a příznivci školy. Zájem byl obrovský. My, žáci 9. ročníku, jsme ho zahajovali slavnostní polonézou, kterou s námi nacvičily p. uč. Bubeníková a p. uč. Dočková. Jim patří naše poděkování za obětavost a trpělivost, kterou nám při nácviku věnovaly a umožnily nám tak prožít naše první nezapomenutelné společenské zážitky. I když byl nácvik o několik týdnů zpožděn kvůli rekonstrukci tělocvičny a ztížen nácvikem na dvě poloviny, nakonec vše dobře dopadlo a bylo odměněno obrovským aplausem. Ještě jednou děkujeme. Stálo to za to! Romana Čajková, žákyně třídy 9. D Břišní tance Ženy zajisté jste již četly nebo slyšely, jak jsou břišní tance zdraví prospěšné. A navíc jsou také krásné. Pokud byste chtěly vyzkoušet blahodárné účinky břišních tanců na sobě, přijďte každé úterý v 19 hodin do tělocvičny ZŠ Rousínov. Podařilo se nám získat lektorku z Brna, která tento kurz povede. Poplatek 40 Kč/hodinu pro členy ASPV Rousínov, 50 Kč/hodinu pro ostatní. L. Havlíčková Sbor dobrovolných hasičů Kroužek si vás dovoluje pozvat na XIII. ročník Memoriálu Antonína Bartáka, který se uskuteční dne 5. května 2007 od 9 hodin na návsi v Kroužku. Soutěžní disciplíny: - požární útok PLAMEN - požární útok CTIF - běh na 60 m s překážkami (přebor jednotlivců) Platnost nabídky od do OD SPÁâIL BRNO-VINOHRADY, Îaro ická 16, OD SPÁâIL BRNO-ST ED, Nové sady 37, PRODEJNA SPÁâIL BRNO, Ka tanová 72 (naproti Makra) prodej v sobotu i v nedûli od 9.30 do 20 h KOBERCE KOMPLETNÍ SERVIS: Slavkov u Brna, Za Branou 279 STAâÍ ZAVOLAT Pokládáme koberce i PVC! Nav tívíme vás se vzorky ZDARMA! Va e prostory zmûfiíme ZDARMA! ZboÏí vám pfiivezeme ZDARMA! PVC OTEVÍRACÍ DOBA: Pondûlí pátek: 9 17 h KONTAKTY: Tel.: , , Blahopřání od modelářů V roce 1945 založilo v Rousínově několik nadšenců pro letectví Aeroklub Republiky československé. Jedním z těchto nadšenců byl i rousínovský rodák Miloslav Navrátil, který v letošním roce slaví osmdesáté narozeniny (otec M. Navrátila měl holičství). M. Navrátil začal modelovat již v roce 1935, když mu bylo osm roků. První letecké modely, které postavil, zalétával na Čechyňské ulici, kde bydlel. V roce 1945 absolvoval v Brně-Medlánkách výcvik v bezmotorovém létání a získal tak pilotní průkaz. Než odešel na vojnu, do roku 1948, učil létat na bezmotorových letadlech zájemce z řad členů Aeroklubu. Po příchodu z vojny se oženil a dodnes žije v Brně. Stále je členem Aeroklubu Rousínov a věnuje se leteckému modelářství. Výbor Aeroklubu (dnes je to Modelklub) přeje panu Navrátilovi hodně zdraví do další modelářské práce a především mu přeje ještě hodně úspěšných startů s rádiem řízenými modely, se kterými ještě v poslední době létá. Alois Šild MTRANS M. Navrátil startuje radiem řízený větroň Milan Májek HUTNÍ MATERIÁL PRODEJ HUTNÍHO MATERIÁLU pro firmy, stavebníky, obãany černý materiál tř. 10 a 11 trubky, úhelníky, hlazená ocel, T kus profil plechy, betonářská ocel, kari sítě, třmínky nerez materiál tř. 17 Najdete nás v areálu Agrozetu ve Slavkově u Brna, Čs. armády 1081 tel./fax Prodejní doba: po, st 7 17 hod.; út, čt, pá 7 15 hod. Mobil: , INFORMAâNÍ ZPRAVODAJ MùSTA ROUSÍNOVA - vydává Mûstsk úfiad Rousínov, Su ilovo námûstí 56, Rousínov, tel.: , fax: , Náklad 2100 ks. Zaregistrováno pod ã. MK âr E Sazba a grafická úprava B. Maleãek, Brnûnská 642, Slavkov u Brna, tel.: , Tisk: Protisk Slavkov u Brna. Distribuce: MÚ Rousínov. Pfiíjem inzerce na tel.: , nebo

12 12 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ MĚSTA ROUSÍNOVA Duben 2007 Dûtsk karneval v Rousínovû Cesta do pohádky to byl dětský maškarní karneval, který uspořádalo město Rousínov ve spolupráci s Asociací sportu pro všechny při TJ FRAMOZ Rousínov. Celým pořadem děti i dospělé provázeli manželé Procházkovi z Letonic. Všem, kdo se karnevalu zúčastnili, se jejich vystoupení zajisté líbilo. Písničky, soutěže, hádanky a vyprávění všechny tak zaujalo, že nedělní odpoledne uteklo jako nic. Nakonec jsme ještě odměnili nejlepší malíře, vylosovali 25 velkých cen z tomboly (200 menších cen bylo rozdáno během odpoledne) a karneval byl u konce. Takže děkujeme všem sponzorům, pořadatelům, maskám a pilným maminkám a na rok se těšíme zase ahoj. Ludmila Havlíčková P ÍJEM INZERCE DO ZPRAVODAJE tel.: Jaro v Čechyňce Členové Čechyňky se na svátky jara připravovali společně. Koncem března jsme si ozdobili velikonoční vajíčka voskem. Tuto krásnou techniku nám předvedla paní Radana Pivečková. S paní Chumchalovou z firmy Bellus jsme ušili polštářky s novými patchworkovými vzory ve svěžích jarních barvách. Chtěli bychom této firmě poděkovat za sponzorský dar pro naše patchworkářky, které se tak mohou scházet častěji a šít bytové doplňky. O zdobení perníků jsme se poučili od Dobrušky Flösslerové a jejích rodičů. Včelařská firma Včas manželů Hanouskových pro nás zdarma napekla perníky. V květnu navštívíme jejich včelařskou stanici, kde nás čeká příjemné odpoledne. Všechny, které zaujala naše činnost, zveme na další akce, které se uskuteční v budově školy v Čechyni. Naše pravidelné schůzky: středa hod. Klub maminek s malými dětmi, čtvrtek hod. Cvičení mladších školních dětí, Výtvarné činnosti. Jakékoliv podrobnosti vám rádi poskytneme na tel. čísle nebo em Plánované akce: Dílna pro šikovné ruce Bude se vyrábět obrázek ubrouskovou technikou. Dílnu povede paní Kučerová z DDM ve Vyškově. V případě zájmu volejte na tel hod Pálení čarodějnic Zahrada školy v Čechyni Návštěva včelařské stanice pro rodiče s dětmi od 10 let Bližší informace na tel hod Dětský den Akce bude probíhat poblíž budovy školy Za celý kolektiv mateřského centra Hana Bobová

13 Duben 2007 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ MĚSTA ROUSÍNOVA 13 SLUNCE = RELAXACE 365 dní v roce 7 dní v týdnu od rána do večera Kde to nabízejí? SOLÁRIUM Vlasta Brejšková Polní 974, Slavkov u Brna tel ZAHRADNÍ SLUŽBY s.r.o. Husova 35, Šlapanice přijme OPERÁTORY VSTŘIKOVACÍHO LISU nevyučené zaškolíme PRACOVNÍKA SORTINGU požadujeme: spolehlivost, důslednost a přesnost ŘIDIČE požadujeme: řidičský průkaz skupiny B, C Nabízíme: perspektivní a stabilní zaměstnání, odpovídající platové ohodnocení VHODNÉ I PRO PRACOVNÍKY SE ZPS. Kontakt: Mgr. D. Hamalová, , , Regenerace trávníků Návrhy, realizace a údržba zahrad Pokos jakéhokoliv travního porostu František Kreizl, Litavská 1484, Slavkov u Brna Mobil: INZERCE MONTÁŽ SÁDROKARTONŮ. Tel.: , PŮJČKY TIS. zaměstnancům, důchodcům, živnostníkům (i začínajícím). Věk žadatele let. S příjmem již od 5500 Kč. Bez poplatku. Tel VYMĚNÍM OBECNÍ BYT v Brně, 2+1, upravený na 2,5+1 za obecní byt stejný nebo větší ve Slavkově, Rousínově, Bučovicích a okolí. Nabídněte. Kontakt SLEVA NA ŽALUZIE a sítě proti hmyzu na plastová a eurookna. Tel , , Slavkov u Brna, ČsČk 972. NABÍZÍM vedení podvojného účetnictví, daňové evidence, účetní poradenství, intrastat. Tel KOUPÍM DŮM se zahrádkou ve Slavkově nebo Rousínově a okolí, tel.: GENERALI POJI ËOVNA a.s. Ïivotní poji tûní v mnoha variantách úrazové a nemocenské poji tûní a poji tûní pobytu v nemocnici cestovní poji tûní (tuzemsko i zahraniãí, ke kartám napfi. ISIC, ITIC) penzijní pfiipoji tûní poji tûní rodinn ch domû, chat a domácností odpovûdnost zamûstnance vûãi zamûstnavateli poji tûní odpovûdnosti z provozu motorového vozidla (povinné ruãení) poji tûní motorov ch vozidel, skel, právní ochrany a sedadel Agenturní kanceláfi Anna Franíková Tyr ova 324, Slavkov u Brna tel.: , Vy kov, Sokolská 159/4 tel.: Provozní doba Út ât hodin Provoz. doba: Po h. ât h. Pod kfiídly lva

Závěrečného účtu Města Rousínova za rok 2006 ( 17, odst. 2, zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění)

Závěrečného účtu Města Rousínova za rok 2006 ( 17, odst. 2, zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění) D o d a t e k č. 1 Závěrečného účtu Města Rousínova za rok 2006 ( 17, odst. 2, zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění) Závěrečný účet Města Rousínova za rok

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str.

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str. 4-4z/2007 2007 Zasedání ZO č.4/2007 dne 13. 6. 2007 Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Bednárec č. 4/2007, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e ( Plán rozvoje na r. 2007 2010 ) 1. úvod Plán obnovy obce Vranovice byl zpracován a schválen ZO dne 1.8.1994 a v r. 1996 došlo k první a také poslední aktualizaci.

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

NÁVRH ROZPOČTU MESTVSE STAŘEČ NA ROK 2013

NÁVRH ROZPOČTU MESTVSE STAŘEČ NA ROK 2013 Návrh rozpočtu 2013 OdPa Pol. Příjem 1111 daň z příjmů ze závislé činnosti 1112 daň z příjmů fyzických osob 7900 1113 daň z příjmů FO vybíraná srážkou 327 00 1121 daň z příjmů právnických osob 302350 1211

Více

Příjmy: rozpočet v tis. Kč

Příjmy: rozpočet v tis. Kč Rozpočet Obce Dolní Branná na rok 2012 V odvětvovém třídění Příjmy: Název rozpočet v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 13 565 2310 Příjmy z poskytování služeb (pitná voda) 720 3119 přijaté nekapitálové přísp.

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2009 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014.

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014. Z Á P I S ze 41. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.4.2014 od 19.00 hodin do 20.14 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Vilém Dorn, Mgr.

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

NÁVRH ROZPOČTU 2012 (údaje v Kč)

NÁVRH ROZPOČTU 2012 (údaje v Kč) MĚSTO Týniště nad Orlicí IČO: 002 75 468 DIČ: CZ00275468 NÁVRH ROZPOČTU 2012 (údaje v Kč) návrh 2012 1. Daňové příjmy 50219304,00 daň z příjmu právnických osob placená obcí 1720000,00 2. Nedaňové příjmy

Více

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov 2015 Strategický rozvojový dokument patří k základním dokumentům obce Rušinov. Vyjadřuje předpokládaný vývoj obce v dlouhodobějším časovém horizontu. Vychází

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013 Přítomni: Buchal J., Dvořák P., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Setnička P., Štika Z. Omluveni: Bureš J.,

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 18. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 25.4.2013 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í AKTUÁLNÍ INFORMACE: 1. VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do zastupitelstva Moravskoslezského kraje Starostka obce Pazderna podle 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 26.01. 2011 v 19 hodin

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 26.01. 2011 v 19 hodin Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 26.01. 2011 v 19 hodin NÁVRH PROGRAMU : Program zasedání 1. Úvod 2. Schválení programu zasedání 3. Určení zapisovatele (Vl. Vejvoda) a ověřovatelů

Více

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet Obec Josefov Na základě 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje Obec Josefov návrh na závěrečný účet obce za rok 2010: 1.

Více

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč)

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 3 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 100,00 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů 5.

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 18.11. 2007

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 18.11. 2007 Obec Sviny Čj.9 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 18.11. 2007 Přítomni: Hrušková Věra, David František, Kašparová Anna, Ing. Havelda Martin, Ing. David František, Brož Milan,

Více

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2009 se konalo 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno

Více

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00 Návrh rozpočtu Obce Dolní Branná na rok 2015 Příjmy: rozpočet Název položky v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 15 573 Třída 2 nedaňové příjmy 1430 Třída 3 kapitálové příjmy 4 Třída 4 přijaté dotace 174 Úhrn

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁBŘEZÍ ŘEČICE

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁBŘEZÍ ŘEČICE Dokument č.: Datum vyvěšení: Datum sejmutí: ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁBŘEZÍ ŘEČICE Konaného dne: 7. 12. 2012 Číslo: 011/2012 Ověřovatelé: Ing. Petr SAMEK Martin SMĚLÝ Přítomní zastupitelé:

Více

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009 Zápisy a usnesení ze schůzí obecního zastupitelstva V sekci " Usnesení " budou uveřejňovány zápisy a usnesení ze schůzí zastupitelstva obce. Připojený soubor ke stažení č. 1: Zápis č. 1.doc (velikost:

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 31.ledna 2006 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jiří Hložek Nepřítomni: Ing.

Více

RM 01/14/07 RM 02/14/07

RM 01/14/07 RM 02/14/07 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 14. zasedání dne 19.3.2007 RM 01/14/07 postup na odstranění autovraku vozu Liaz u objektu tzv. Cikorky dle zákona č. 13/1992 Sb., o pozemních komunikacích,

Více

O b e c N e d ě l i š t ě. Zasedání zastupitelstva obce č.2 /2010 ze dne 3.5.2010

O b e c N e d ě l i š t ě. Zasedání zastupitelstva obce č.2 /2010 ze dne 3.5.2010 O b e c N e d ě l i š t ě Zasedání zastupitelstva obce č.2 /2010 ze dne 3.5.2010 Z á p i s : Přítomni: Ing. L. Podlipný, U. Stannerová, L. Bareš, J. Michálek, L. Mozdík, V. Otřísal, H. Fidranská Nepřítomni:

Více

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Celkové příjmy Celkové výdaje Financování rozpočtu - splátky úvěrů, převod finančních prostředků, revolvingový úvěr Vyrovnanost rozpočtu

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 625 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 35 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1.

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1. Zápis č. 4/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů 3. Kontrola usnesení

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN Rozpočet obce na rok 2015 RO 2015/1 RO 2015/2 RO 2015/3 RO 2015/4 Změna

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015 USNESENÍ č. 22/02-15 Z 1. Rozpočtové opatření č. 9/2015 pol. 4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů - Jihočeský kraj

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 90. zasedání dne 14. října 2009 R M 1 / 9 0 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 1 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 26 Vydána dne 26.5.2011 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 900. Zpráva o vyřízení interpelací 901. Zpráva o tvorbě

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Dolní Dobrouč, 561 02 Dolní Dobrouč 380, IČ: 00278742 Návrh rozpočtu na rok 2014 P Ř Í J M Y / V Ý D A J E r.2014 DPFO - závislá činnost 5 820 500 DPFO - OSVČ - (sdílená i teritoriální) 157 500 DPFO

Více

program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 13. Zprávu o činnosti Rady města Chropyně za období od 18. prosince 2008 do 25. března 2009.

program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 13. Zprávu o činnosti Rady města Chropyně za období od 18. prosince 2008 do 25. března 2009. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 13. zasedání dne 25. března 2009 Z M 1 / 1 3 / 2 0 0 9 u r č u j e hlasováním jako zapisovatele 13. zasedání paní Janu Bajgarovou

Více

RM 01/05/06 RM 02/05/06

RM 01/05/06 RM 02/05/06 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 5. zasedání dne 11.12.2006 RM 01/05/06 vyžádat nabídky na provedení osvětlení chodníku u rybníka mezi ul. Hrad a Drahy bez výkopových prací, které zajistí

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

Návrh závěrečného účtu za rok 2009

Návrh závěrečného účtu za rok 2009 Návrh závěrečného účtu za rok 2009 Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2009 ( údaje jsou v Kč) schválený rozpočet upravený rozpočet % výsledek od začátku roku Třída 1 daňové příjmy 3 863 600,- 4 036

Více

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2013 (v tis. Kč)

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2013 (v tis. Kč) MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2013 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE Rozpočt.skladba 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 4000,00 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 100,00 4. daň z příjmu

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST VRCHLICE - MALEČ, a.s.

VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST VRCHLICE - MALEČ, a.s. Vážení akcionáři, dámy a pánové, vážení hosté, dovolte mi, abych Vás nyní seznámil s činností představenstva, s výsledky hospodaření společnosti, se stavem jejího majetku, s návrhem na rozdělení zisku

Více

Zápis ze zasedání ZO č. 2 ze dne 3.2.2012 v Novém Kramolíně v 16:00 hodin

Zápis ze zasedání ZO č. 2 ze dne 3.2.2012 v Novém Kramolíně v 16:00 hodin Zápis ze zasedání ZO č. 2 ze dne 3.2.2012 v Novém Kramolíně v 16:00 hodin Přítomni: V. F., J. B., J. B., P. S., P. B., P. Ch., M. M., P. H.-K. Nepřítomni: Omluveni: J. P. Zastupitelstvo bylo usnášeníschopně

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

Z Á P I S č. 6. Návrh programu:

Z Á P I S č. 6. Návrh programu: Z Á P I S č. 6 z veřejného jednání Zastupitelstva obce Opařany konaného ve středu 20. června 2007 od 19,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Opařany. Přítomni : p. Kravar, Ing. Diart, p. Stejskal,

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 (ke schválení v ZM)

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 (ke schválení v ZM) MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 (ke schválení v ZM) PŘÍJMY (v tis. Kč) Daně a poplatky 23036,40 Splátky půjček od obyv., org. 816,80 Dotace ze SR souhrnný dotační vztah 1228,30 Dotace z MPSV na

Více

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy.

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 15. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 21.6.2012 v 15:00 hodin ve velkém sále budovy IPOS, na ul. K. Čapka 1147 v Jeseníku 614. Zastupitelstvo města bere

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 Č.j.: OBTECH/00043/06 IČO:00584061 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Tvarožná za rok 2014

Návrh závěrečného účtu Obce Tvarožná za rok 2014 Obec Tvarožná Tvarožná 40 664 05 Tvarožná IČ 00282731 Návrh závěrečného účtu Obce Tvarožná za rok 2014 zpracovaný na základě zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Obsah závěrečného

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 580 000,-- Správní poplatky 80 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 30 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

MĚSTO BLŠANY Z Á P I S

MĚSTO BLŠANY Z Á P I S -1- MĚSTO BLŠANY Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva města Blšany, které se uskutečnilo dne 18. 12. 2013 od 17:00 hod na Městském úřadě v Blšanech Přítomno: 9 členů zastupitelstva města Nepřítomno: 2

Více

Rozpočet města Nová Role na rok 2012 v členění OdPa odvětví (v Kč)

Rozpočet města Nová Role na rok 2012 v členění OdPa odvětví (v Kč) Rozpočet města Nová Role na rok 2012 v členění OdPa odvětví (v Kč) IČO: 00254819 Název: Město Nová Role ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2012 OdPa Text Běžný rozpočet 1 Kapitálový rozpočet Poznámka 2 3 0000 Daňové příjmy,

Více

Cestovní pas bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji se vydává:

Cestovní pas bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji se vydává: Životní situace Název: Vydání cestovního dokladu Základní informace: Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji se vydává: občanům ve věku do 15 let s dobou platnosti

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2015 (v tis. Kč)

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2015 (v tis. Kč) MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2015 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE Rozpočt.skladba 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 4800,00 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 120,00 4. daň z příjmu

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Litíč konaného dne 1. listopadu 2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Litíč konaného dne 1. listopadu 2011 Obec Litíč Dvůr Králové nad Labem 544 01 okres Trutnov Královéhradecký kraj Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Litíč Přítomni: Zdeněk Komberec, Petr Jirásek, Jana Vršecká, Roman Bartošek, Lenka Eliášová,

Více

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2012 (v tis. Kč)

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2012 (v tis. Kč) MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2012 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 3000,00 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Březen duben 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný číslo jednání: 28/2015/RM Den konání: 03. 6. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- Zápis z mimořádného veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 16.3. 2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 19.4.2012

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 19.4.2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 19.4.2012 Přítomni: Prkno, Hájek, Pačesová, Rubeš, Baborský, Němec, Jeník Program: 1) Schválení podpisu smlouvy o smlouvě budoucí k zřízení věcného břemene na

Více

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Rozpočet Města Městec Králové na rok 2014 byl schválen zastupitelstvem

Více

Dotazník pro občany obce Kosořice

Dotazník pro občany obce Kosořice Dotazník pro občany obce Kosořice Vážení občané, v současné době probíhají práce na zpracování dokumentu Strategický plán obce Kosořice pro období 2007 2013 (dále jen Strategie ). Zpracování Strategie

Více

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Rozpočet Města Městec Králové na rok 2014 byl schválen zastupitelstvem

Více

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Informace o konání zasedání zastupitelstva, podaná v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 podle zákona č.128/2000 Sb., 44 a zákona č.250/2000 Sb., 11 Stránka 1 z 8 částka celkem PŘÍJMOVÁ ČÁST (v tis.kč) (v tis.kč) 1111 - Daň z příjmu FO ze závislé činnosti

Více

Z á p i s. z Valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 4. března 2010 od 16 hod. v kulturním domě Club, Šluknov. Přítomni: dle prezenční listiny

Z á p i s. z Valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 4. března 2010 od 16 hod. v kulturním domě Club, Šluknov. Přítomni: dle prezenční listiny Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Strategický plán LEADER Z á p i s z Valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 4. března 2010 od 16 hod. v kulturním

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany Rada města Slatiňany USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany 96/10/2015/RMS schválila Výroční

Více

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č.

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č. Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starostka Libuše Štěpánská zahájila II. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce Řepiště, konaného dne 10.6.2015 v Osvětovém domě v Řepištích 171. Zastupitelstvo obce Řepiště určuje zapisovatelem paní Michaelu

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 11. 11. 2011 v 19.00 hod. Počet přítomných členů dle

Více

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince Dotazníkové šetření občané městyse Jince Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince Vážení občané, dovolujeme si vás oslovit a požádat o vyplnění dotazníku, který hodnotí názor

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2010

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2010 Roč ník 2010 SBÍRKA USNESENÍ města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 4 Vydána dne 26.11.2010 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 92. Zpráva o činnosti finančního výboru Zastupitelstva

Více