Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh konaného dne Program 23. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh konaného dne 17.04.2013. Program 23. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh"

Transkript

1 Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh konaného dne Pan starosta přivítal přítomné zastupitele a občany města a zahájil 23. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh. Program jednání byl zahájen v 16:13 hod. v prostorách sálu kina Retro. Zasedání bylo řádně svoláno a zveřejněno dle Zákona o obcích a Jednacího řádu Zastupitelstva města Zábřeh v termínu vycházejícího ze schváleného harmonogramu. Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: PaedDr. Božena Sojáková, p. Václav Keprt Nepřítomni: Ing. Bc. Antonín Janhuba, JUDr. Jana Špičková Na zasedání 23. Zastupitelstva města Zábřeh je přítomno 17 členů ZM, zasedání je usnášeníschopné. Do návrhové komise byli na základě předchozího souhlasu jmenováni: JUDr. Edgar Horák, Ing. Jaroslav Benk Ověřovateli zápisu byli na základě předchozího souhlasu určeni: Mgr. Jan Drapáč, p. Pavel Trhal Zapisovatelkou byla určena referentka MěÚ Lucie Mahdalová, skrutátorem tajemnice MěÚ Ing. Jana Krasulová. Pan starosta informoval, že zápis z 22. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh, které se konalo dne , byl ověřen bez námitek. Program 23. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh Pan starosta vyzývá zastupitele, aby přednesli případné návrhy na změnu či doplnění programu. MUDr. Černý apeluje na MěÚ, aby zápisy ze zasedání zastupitelstva města obsahovaly i diskuse a zaznamenávaly názory vystupujících, jelikož předchozí zápis, jehož byl ověřovatelem, považuje za obsahově nedostačující. Navržený program jednání: 1) Kontrola plnění usnesení 2) Výbory ZM 3) WANEMI CZ, a. s. průběh soudních sporů, dovolání 4) Odbor finanční Informace o II. rozpočtové změně roku 2013 Návrh III. rozpočtové změny roku 2013 PÚ A27 Rekonstrukce kanalizace Zábřeh finanční zajištění, veřejná zakázka na poskytnutí úvěrů 5) Odbor školství, kultury a tělovýchovy Dodatky ke zřizovacím listinám školských příspěvkových organizací Finanční příspěvky z rozpočtu města Zábřeh na rok ) Majetkoprávní záležitosti Bezúplatný převod pozemků Olomouckému kraji, bezúplatný převod oplocení podél komunikace Billa Havlíčkova, žádost římskokatolické farnosti o směnu pozemků, žádost o prodej pozemku v k. ú. Václavov u Zábřeha 7) Odbor vnitřních věcí Stanovení výše paušální částky pro neuvolněné členy ZM, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru, na rok ) Odbor občanskosprávních agend Žádost Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje o příspěvek z rozpočtu města Zábřeh na rok 2013 na vybavení jednotky Požární stanice Zábřeh 9) Různé 1

2 Nikdo z přítomných členů ZM nemá návrh na změnu programu, přistoupeno k hlasování. 13/023/002/00/00 - Program 23. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh ZM schvaluje předložený program 23. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh. Hlasování - Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomen: 4 Pro: 17 (Alena BAJEROVÁ, Jaroslav BENK, Karel CRHONEK, Jiří ČERNÝ, Zdeněk DAVID, Pavel PAŠTA, Jan RÝZNAR, Martin STROUHAL, Milán ŠEBESTA, Petr ŠEBESTA, Pavel TRHAL), Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomen: 4 (Antonín JANHUBA, Václav KEPRT, Božena SOJÁKOVÁ, Jana Kontrola usnesení ZM 13/023/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Zábřeh Bez usnesení, materiál informativního charakteru. Nikdo z přítomných se do diskuse nepřihlásil, přistoupeno k dalšímu bodu programu. Výbory ZM 13/023/005/01/00 - Zápisy z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Zábřeh Nikdo z přítomných se do diskuse nepřihlásil, přistoupeno k hlasování. Hlasováno o usnesení 13/023/005/01/01 ZM bere na vědomí zápis z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Zábřeh dne Hlasování - Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomen: 4 Pro: 17 (Alena BAJEROVÁ, Jaroslav BENK, Karel CRHONEK, Jiří ČERNÝ, Zdeněk DAVID, Pavel PAŠTA, Jan RÝZNAR, Martin STROUHAL, Milán ŠEBESTA, Petr ŠEBESTA, Pavel TRHAL), Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomen: 4 (Antonín JANHUBA, Václav KEPRT, Božena SOJÁKOVÁ, Jana Hlasováno o usnesení 13/023/005/01/02 ZM bere na vědomí zápis z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Zábřeh dne Hlasování - Pro: 16, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nepřítomen: 4 Pro: 16 (Alena BAJEROVÁ, Jaroslav BENK, Karel CRHONEK, Jiří ČERNÝ, Zdeněk DAVID, Pavel DOUBRAVA, Jan DRAPÁČ, František JOHN, Antonín KAPL, Lucie MICHALOVÁ, Pavel PAŠTA, Jan RÝZNAR, Martin STROUHAL, Milán ŠEBESTA, Petr ŠEBESTA, Pavel TRHAL), Proti: 0, Zdržel se: 1 (Edgar HORÁK), Nepřítomen: 4 (Antonín JANHUBA, Václav KEPRT, Božena SOJÁKOVÁ, Jana Hlasováno o usnesení 13/023/005/01/03 ZM bere na vědomí zápis z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Zábřeh dne Hlasování - Pro: 16, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nepřítomen: 4 Pro: 16 (Alena BAJEROVÁ, Jaroslav BENK, Karel CRHONEK, Jiří ČERNÝ, Zdeněk DAVID, Pavel DOUBRAVA, Jan DRAPÁČ, František JOHN, Antonín KAPL, Lucie MICHALOVÁ, Pavel PAŠTA, Jan RÝZNAR, Martin STROUHAL, Milán ŠEBESTA, Petr ŠEBESTA, Pavel TRHAL), Proti: 0, Zdržel se: 1 (Edgar HORÁK), Nepřítomen: 4 (Antonín JANHUBA, Václav KEPRT, Božena SOJÁKOVÁ, Jana 13/023/005/02/00 - Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Zábřeh Nikdo z přítomných se do diskuse nepřihlásil, přistoupeno k hlasování. Hlasováno o usnesení 13/023/005/02/00 ZM bere na vědomí zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Zábřeh ze dne Hlasování - Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomen: 4 2

3 Pro: 17 (Alena BAJEROVÁ, Jaroslav BENK, Karel CRHONEK, Jiří ČERNÝ, Zdeněk DAVID, Pavel PAŠTA, Jan RÝZNAR, Martin STROUHAL, Milán ŠEBESTA, Petr ŠEBESTA, Pavel TRHAL), Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomen: 4 (Antonín JANHUBA, Václav KEPRT, Božena SOJÁKOVÁ, Jana WANEMI CZ, a. s. průběh soudních jednání, dovolání 13/023/002/01/00 - WANEMI CZ, a. s. průběh soudních sporů, dovolání RNDr. Mgr. John, Ph.D. krajský soud změnil rozhodnutí okresního soudu, součástí materiálu je rovněž analýza a zhodnocení možností dovolání vypracovaná advokátní kanceláří města Moural, Kopecký a partneři. Podání dovolání je v kompetenci starosty města, nicméně tato problematika je natolik zásadní, že je předložena zastupitelstvu města. Po posouzení veškerých rozhodných skutečností konstatoval Mgr. Soukup, že doporučuje ve věci podat mimořádný opravný prostředek ve formě dovolání a to zejména z následujících důvodů: Rozhodnutí odvolacího soudu není vzhledem dosavadní rozhodovací praxi ani poskytnutému odůvodnění přesvědčivé a vyvolává právní otázky, které byly dosud Nejvyšším soudem rozhodovány odlišně, resp. existují na ně různé pohledy v rámci rozhodovací praxe Nejvyššího soudu a v jednotlivostech o takových otázkách Nejvyšší soudu nerozhodoval vůbec. Takové otázky jsou tedy přípustnými pro projednání v dovolacím řízení. Dovolací řízení není jako takové spojeno s nějakým podstatným zhoršením postavení města jako dovolatele. Naopak, v případě, že Nejvyšší soud připustí dovolání k věcnému projednání, je zde nikoli zanedbatelná možnost změny rozhodnutí. V obecné rovině pak lze konstatovat, že např. právní názor odvolacího soudu ohledně podstatnosti odchylky ceny prodávaných pozemků, či ohledně posuzování jednání zastupitelstva města z pohledu platnosti právních úkonů města navenek, je zjevně neobvyklým a není obecně přijímán jako daný. Pravděpodobnost přehodnocení či korekce takových závěrů ze strany Nejvyššího soudu je tedy rozhodně nezanedbatelná. Pan starosta v závěru sdělil členům ZM, že je přítomen Mgr. Soukup a mají tudíž možnost se ho dotazovat. MUDr. Černý zhodnotil rozsudek krajského soudu vč. jeho zdůvodnění. PhDr. David vnímá názor Mgr. Soukupa, ale právní názory jsou různé. Jaké budou finanční náklady města v případě, že město schválí dovolání k Nejvyššímu soudu? Mgr. Soukup vyčíslené náklady jsou uvedeny v materiálu. Časová dotace advokátní kanceláře by neměla překročit 40 hodin (čili 40 x 990,-). Vynaložené celkové prostředky se tedy pohybují v desetitisících korun. Součástí jakékoli právní rady, kterou kancelář městu dává, je i vyjádření, zda jsou navrhované právní kroky efektivní. Za dané situace, kdy jde o majetkové hodnoty v řádech milionů a možnými náhradami škod (uvedených ze strany WANEMI CZ, a. s.) v řádech stamilionů jsou tyto náklady marginální a rozhodně budou efektivně vynaloženými prostředky. p. Trhal dává doplňující protinávrh k usnesení č. 13/023/002/01/03, který spočívá v doplnění termínu pro podání dovolání: ZM ukládá starostovi města podat v termínu do prostřednictvím advokátní kanceláře Moural, Kopecký a partneři dovolání proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne ve věci WANEMI. JUDr. Horák nechápe důvod revokace usnesení o úschově finančních prostředků. RNDr. Mgr. John, Ph.D. uložení prostředků mělo význam především z hlediska soudu, kdy spol. WANEMI CZ, a. s. argumentovala, že si město nechává prostředky na svém kontě. Město nechtělo jít cestou vrácení prostředků přímo spol. WANEMI CZ, a. s., čili po konzultaci s Mgr. Soukupem je navržena revokace. Mgr. Soukup v současné době nemá smysl provést úschovu finančních prostředků. Rozhodnutím krajského soudu jakožto soudu odvolacího jsou rozhodnutí pravomocná tzn., že jsou dvě předmětné kupní smlouvy platné a účinné. Není důvod peníze někam poukazovat, na druhou stranu je žádoucí, 3

4 aby s nimi město nijak nedisponovalo, jelikož pokud bude rozhodnuto o dovolání, bude projednán mimořádný opravný prostředek, který může zapříčinit jak zrušení rozhodnutí tak vydání rozhodnutí opačného, a v takovém případě by městu vznikla povinnost kupní cenu vrátit. Nikdo z přítomných se dále do rozpravy nehlásí. Rozprava ukončena a přistoupeno k hlasování. Hlasováno o usnesení 13/023/002/01/01 ZM bere na vědomí rozsudek krajského soudu v Olomouci ve věci WANEMI ze dne Hlasování - Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomen: 4 Pro: 17 (Alena BAJEROVÁ, Jaroslav BENK, Karel CRHONEK, Jiří ČERNÝ, Zdeněk DAVID, Pavel PAŠTA, Jan RÝZNAR, Martin STROUHAL, Milán ŠEBESTA, Petr ŠEBESTA, Pavel TRHAL), Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomen: 4 (Antonín JANHUBA, Václav KEPRT, Božena SOJÁKOVÁ, Jana Hlasováno o usnesení 13/023/002/01/02 ZM revokuje usnesení 12/016/002/02/00 ZM ukládá starostovi města zajistit prostřednictvím advokátní kanceláře MOURAL KOPECKÝ SOBALA & PARTNEŘI úschovu finančních prostředků připsaných od spol. WANEMI CZ, a. s. dne na účet města u Okresního soudu Šumperk. Hlasování - Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 4, Nepřítomen: 4 Pro: 13 (Alena BAJEROVÁ, Jaroslav BENK, Karel CRHONEK, Jiří ČERNÝ, Zdeněk DAVID, Pavel DOUBRAVA, Jan DRAPÁČ, František JOHN, Lucie MICHALOVÁ, Pavel PAŠTA, Jan RÝZNAR, Milán ŠEBESTA, Pavel TRHAL), Proti: 0, Zdržel se: 4 (Edgar HORÁK, Antonín KAPL, Martin STROUHAL, Petr ŠEBESTA), Nepřítomen: 4 (Antonín JANHUBA, Václav KEPRT, Božena SOJÁKOVÁ, Jana Hlasováno o doplňujícím návrhu p. Trhala č. 13/023/006/01/00 ZM ukládá starostovi města podat v termínu do prostřednictvím advokátní kanceláře Moural, Kopecký a partneři dovolání proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne ve věci WANEMI. Hlasování - Pro: 13, Proti: 4, Zdržel se: 0, Nepřítomen: 4 Pro: 13 (Alena BAJEROVÁ, Jaroslav BENK, Karel CRHONEK, Jiří ČERNÝ, Pavel DOUBRAVA, Jan DRAPÁČ, Edgar HORÁK, František JOHN, Lucie MICHALOVÁ, Pavel PAŠTA, Jan RÝZNAR, Milán ŠEBESTA, Pavel TRHAL), Proti: 4 (Zdeněk DAVID, Antonín KAPL, Martin STROUHAL, Petr ŠEBESTA), Zdržel se: 0, Nepřítomen: 4 (Antonín JANHUBA, Václav KEPRT, Božena SOJÁKOVÁ, Jana Nehlasováno o původně navrhovaném usnesení 13/023/002/01/03 ZM ukládá starostovi města podat prostřednictvím advokátní kanceláře Moural, Kopecký a partneři dovolání proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne ve věci WANEMI. Odbor finanční 13/023/931/01/00 - Informace o II. rozpočtové změně roku 2013 Komentář pana starosty k předloženému materiálu (shrnutí položek II. rozpočtové změny v oblasti příjmů i výdajů). Hlasováno o usnesení 13/023/931/01/00 ZM bere na vědomí II. změnu rozpočtu města roku 2013 dle předloženého návrhu rozpočtových opatření. Hlasování - Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 3, Nepřítomen: 4 Pro: 14 (Alena BAJEROVÁ, Jaroslav BENK, Jiří ČERNÝ, Zdeněk DAVID, Pavel DOUBRAVA, Edgar HORÁK, František JOHN, Antonín KAPL, Lucie MICHALOVÁ, Jan RÝZNAR, Martin STROUHAL, Milán ŠEBESTA, Petr ŠEBESTA, Pavel TRHAL), Proti: 0, Zdržel se: 3 (Karel CRHONEK, Jan DRAPÁČ, Pavel PAŠTA), Nepřítomen: 4 (Antonín JANHUBA, Václav KEPRT, Božena SOJÁKOVÁ, Jana 13/023/931/02/00 - III. rozpočtová změna roku

5 Komentář pana starosty k předloženému materiálu (shrnutí položek III. rozpočtové změny v oblasti příjmů i výdajů). Hlasováno o usnesení 13/023/931/02/00 ZM schvaluje III. změnu rozpočtu města roku 2013 dle předloženého návrhu rozpočtových opatření. Hlasování - Pro: 14, Proti: 1, Zdržel se: 2, Nepřítomen: 4 Pro: 14 (Alena BAJEROVÁ, Jaroslav BENK, Karel CRHONEK, Zdeněk DAVID, Pavel DOUBRAVA, Jan DRAPÁČ, František JOHN, Antonín KAPL, Lucie MICHALOVÁ, Pavel PAŠTA, Jan RÝZNAR, Martin STROUHAL, Milán ŠEBESTA, Petr ŠEBESTA), Proti: 1 (Pavel TRHAL), Zdržel se: 2 (Jiří ČERNÝ, Edgar HORÁK), Nepřítomen: 4 (Antonín JANHUBA, Václav KEPRT, Božena SOJÁKOVÁ, Jana 13/023/931/03/00 - PÚ A27 Rekonstrukce kanalizace Zábřeh informace o Rozhodnutí Evropské komise Komentář pana starosty, který popsal souběh přijatých usnesení ZM k rekonstrukci kanalizace. MUDr. Černý oprava kanalizace, je vysoutěžena za nemravnou cenu 75 mil. korun. Z tohoto důvodu nebude hlasovat. Dále se dotazuje, zda od informativní schůzky ZM dne došlo k nějaké dohodě či obdržení stanoviska v souvislosti s diskutovanými přípojkami kanalizace občanů, kteří je mají řádně zkolaudovány a vlivem opravy/rekonstrukce kanalizace by měli být přeloženy. Ptá se, kdo bude přípojky platit s tím, že by to určitě neměli být dotčení občané, kteří je již jednou platili. RNDr. Mgr. John, Ph.D. odpověděl, že financování přípojek je jedním z bodů, ve kterém nepanuje shoda mezi městem a spol. Vodohospodářská zařízení Šumperk (VHZ) a. s. Město Zábřeh zastává stanoviska, že v těchto případech, kdy se změní trasa vedení kanalizace, by to měl uhradit ten, kdo investici vyvolal. Je to otázkou dalších jednání a výsledek by se měl promítnout ve smlouvě uzavřené mezi městem Zábřeh a spol. VHZ a. s. p. Trhal se dotazuje, zda je zpracováván návrh smlouvy mezi městem Zábřeh a spol. VHZ a. s. a kdy bude předložena ke schválení zastupitelstvu města. RNDr. Mgr. John, Ph.D. smlouva bude předložena na zasedání ZM, na kterém bude současně schvalován úvěr, jelikož musí být smlouva finančně krytá. Budou probíhat další pracovní jednání v této zásadní problematice, aby se mohli členové ZM ke smlouvě vyjadřovat, případně se na ní podílet. MUDr. Černý na informativní schůzce bylo předesláno, že úvěr bude muset být ručen majetkem města. Neoficiální stanovisko Odboru finančního zní, že město nemusí být přibližně od roku 2020 schopno splácet realizaci všech odsouhlasených investičních akcí. Dotazuje se tedy, zda bude ručeno nemovitostí popř. jakou, a pokud ne, tak jakým jiným způsobem bude úvěr čerpán. RNDr. Mgr. John, Ph.D. využití nemovitosti jako zástavy byla jedna z alternativ předložených na pracovní schůzce ZM. V navrhovaných usneseních ale není počítáno s ručením majetku města. Předložená usnesení korespondují s formou již schválenou v roce 2011 způsob zajištění obou úvěrů prostřednictvím vlastní biancosměnky. Lubomír Sommer (občan, místostarosta ) ptá se MUDr. Černého, z jakého důvodu považuje vysoutěženou cenu za nemravnou? Podotýká, že za nemravné považuje odsouhlasení rekonstrukce bazénu za tak vysokou částku. MUDr. Černý má několik indicií, které ho v jeho názoru utvrzují. Rekonstrukce bazénu není předmětem dnešního jednání. Nikdo z přítomných se dále do rozpravy nehlásí. Rozprava ukončena a přistoupeno k hlasování. Hlasováno o usnesení 13/023/931/03/01 ZM bere na vědomí informaci o tom, že společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., bylo doručeno Rozhodnutí Evropské komise ze dne o velkém projektu Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy II. fáze, který je součástí operačního programu Životní prostředí pro strukturální pomoc z Evropského fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti v rámci cíle Konvergence v České republice, kterým se schvaluje finanční příspěvek z Fondu soudržnosti na velký projekt Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy II. fáze. Hlasování - Pro: 16, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nepřítomen: 4 5

6 Pro: 16 (Alena BAJEROVÁ, Jaroslav BENK, Karel CRHONEK, Jiří ČERNÝ, Zdeněk DAVID, Pavel PAŠTA, Jan RÝZNAR, Martin STROUHAL, Milán ŠEBESTA, Pavel TRHAL), Proti: 0, Zdržel se: 1 (Petr ŠEBESTA), Nepřítomen: 4 (Antonín JANHUBA, Václav KEPRT, Božena SOJÁKOVÁ, Jana Hlasováno o usnesení 13/023/931/03/02 ZM bere na vědomí Rozhodnutí Evropské komise ze dne o velkém projektu Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy II. fáze, který je součástí operačního programu Životní prostředí pro strukturální pomoc z Evropského fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti v rámci cíle Konvergence v České republice, kterým se schvaluje finanční příspěvek z Fondu soudržnosti na velký projekt Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy II. fáze, a to v předloženém znění. Hlasování - Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomen: 4 Pro: 17 (Alena BAJEROVÁ, Jaroslav BENK, Karel CRHONEK, Jiří ČERNÝ, Zdeněk DAVID, Pavel PAŠTA, Jan RÝZNAR, Martin STROUHAL, Milán ŠEBESTA, Petr ŠEBESTA, Pavel TRHAL), Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomen: 4 (Antonín JANHUBA, Václav KEPRT, Božena SOJÁKOVÁ, Jana Hlasováno o usnesení 13/023/931/03/03 ZM bere na vědomí dopis doručený společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., ze strany Ministerstva životního prostředí, na základě kterého byla tato společnost oficiálně vyrozuměna o vydání Rozhodnutí Evropské komise ve věci schválení projektu Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy II. fáze. Hlasování - Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomen: 4 Pro: 17 (Alena BAJEROVÁ, Jaroslav BENK, Karel CRHONEK, Jiří ČERNÝ, Zdeněk DAVID, Pavel PAŠTA, Jan RÝZNAR, Martin STROUHAL, Milán ŠEBESTA, Petr ŠEBESTA, Pavel TRHAL), Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomen: 4 (Antonín JANHUBA, Václav KEPRT, Božena SOJÁKOVÁ, Jana 13/023/931/04/00 - Rekonstrukce kanalizace Zábřeh - veřejná zakázka na poskytnutí úvěrů ve výši 25 mil. Kč a 75 mil. Kč Komentář pana starosty k předloženému materiálu. Částku ve výši 75 mil. korun by mělo město Zábřeh směřovat na spol. VHZ a. s. a obdržet za ně akcie. Touto formou by měl být poskytnut tento příspěvek s tím, že je to necelých 11 % objemu realizovaného v Zábřeze. Celková investice je přes 1,5 mld. korun, za Zábřeh tedy 75 mil. korun. Tato částka zahrnuje vybudování nové kanalizace v lokalitách Ráječek a Skalička, rekonstrukci kanalizace stávající. Částka ve výši 25 mil. korun je určena na hrazení souvisejících oprav komunikací a chodníků. Z hlediska rozsahu stavby pravděpodobně nebude dostačující, bude ale jednáno s dalšími vlastníky komunikací (Správa silnic Olomouckého kraje, Ředitelstvím silnic a dálnic), aby se v rámci rekonstrukce podíleli na opravách komunikací dotčených projektem. Délka splácení úvěrů je 10 let. Pan starosta v závěru představil a přivítal přítomné hosty starostu města Loštice PhDr. Ctirada Lolka a předsedu představenstva spol. VHZ a. s. Ing. Libora Dostála. Mgr. Bajerová jaká je reálná částka za rekonstrukci kanalizace, která v důsledku město zatíží? Z jaké položky rozpočtu budou finanční prostředky hrazeny? RNDr. Mgr. John, Ph.D. částka 25 mil. je určena na práce přímo nesouvisející s projektem, protože s projektem mohou přímo souviset neuznatelné náklady a ty musejí jít za spol. VHZ a. s. Pokud bude město chtít, aby byla cesta opravena celá, nejen v šíři výkopu, tak musí město vložit vlastní finanční prostředky. Z tohoto projektu se v Zábřehu realizovala část ulice Žižkova. Bude na velmi důkladném zvážení, kde po této rekonstrukci zůstane pouze zaasfaltovaná část v šíři výkopu a které cesty budou nové. Rozhodně nebude částka ve výši 25 mil. korun dostačující na to, aby byly v celém městě provedeny finální povrchy. Většina finančních prostředků se vezme z provozu každého roku. Město oslovují občané v souvislosti s opravami komunikací a město se vyjadřuje v tom smyslu, že komunikace se bude opravovat po rekonstrukci kanalizace. 6

7 Mgr. Michalová se dotazuje Ing. Dostála na smlouvu, která měla být předložena všem starostům ve stejném znění. Měli starostové měst Loštice, Šumperk a Hanušovice, kteří již smlouvu uzavřeli, specifické podmínky pro svou danou oblast tzn. přípojky, opravy komunikací navíc aj.? Dotazuje se z toho důvodu, zda má smysl se spol. VHZ a. s. vyjednávat tyto podmínky za město Zábřeh, když by smlouvy s ostatními městy byly uzavřeny ve stejném znění a s městem Zábřeh by to nebylo možno uzavřít ve znění odlišném. Ing. Dostál uzavřené smlouvy neobsahují žádné informace o přípojkách. Jsou tam nastaveny pouze záležitosti týkající se finančních údajů, splátkový kalendář a ustanovení o tom, že vložené finanční prostředky budou zhodnoceny akciemi. Znění všech smluv je shodné, byly aktualizovány pouze dodatky související s nastavením termínů čerpání splátek od PaedDr. Tempír (občan) se dotazuje, zda jsou smlouvy aktualizovány. Byl by rád, kdyby byli občané o této problematice více informováni. Žádá, aby před podpisem smluv vyvinul maximální úsilí pro zahrnutí přípojek do smlouvy. RNDr. Mgr. John, Ph.D. zdůrazňuje, že v rámci projektu byly přípojky neuznatelným nákladem. V této záležitosti se neustále jedná, s tím, že existují různé specifické případy. Aktuální stav projektu a jeho financování vzhledem ke změnám DPH je předmětem aktualizace, kterou provádí VHZ a. s. prostřednictvím dodatků. Informativní schůze s občany v této věci budou probíhat podle jednotlivých ulic před samotnou realizací. Dokumentace k přípojkám je zpracovaná, již dnes tedy existuje možnost pro případné zájemce zjistit, jak se rekonstrukce dotýká konkrétních nemovitostí. Občané mají možnost individuální konzultace na MěÚ. PhDr. David s otázkou směřovanou na starostu PhDr. Lolka jakým způsobem mají vyřešeny přípojky v Lošticích. p. Lolek v rámci projektu dávají občanům nejdražší část a to hlavní kanalizaci, vyřízení stavebního řízení a projektovou dokumentaci. Přípojky si poté občané hradí sami. S občany v Lošticích je o napojení na hlavní řad kanalizace jednáno již rok. Není možné, aby přípojky hradila spol. VHZ a. s. Společnost VHZ a. s. musí být řádným hospodářem a pokud dá městu Zábřeh dar v podobě vybudování přípojek, budou tento dar chtít i všechna dotčená města. Situace je nastavená zákonem, občané zodpovídají za své odpady a musí si přípojku hradit sami. Projekt je nastaven ve prospěch občanů. Mohou existovat ojedinělé komplikované případy (konkrétně v Lošticích jeden nebo dva) jsou ochotni jako obec hradit s rozpočtu města. Získání těchto finančních prostředků považuje za jedinečnou možnost. Všechny města, mimo Mohelnici a Zábřeh, mají smlouvy uzavřeny. Mohelnice zastavuje majetek v souvislosti s úvěrem Fondu Ministerstva životního prostředí, což je nejrychlejší způsob. Zábřeh jde jinou variantou než ostatní města a soutěžením úvěru pozdrží celou akci o minimálně 3 až 5 měsíců. MUDr. Černý projekt je řešen již 6 let s tím, že 4 roky se posunuje realizace, což přisuzuje okolnostem (vysoká vysoutěžená cena). Na informativní schůzce ZM sdělil vedoucí Stavebního a vyvlastňovacího úřadu Ing. Hloch, že ten kdo odpojí občana, který měl platnou zkolaudovanou přípojku z hlavního řadu, tak ho připojí nikoli, že mu umožní se připojit. A tím pádem i na své náklady. U několika desítek případů v Zábřehu bude nutná výtlačná kanalizace, protože je řad přeložen do svahu. Hrozí riziko, že budou desítky občanů odpojeni od kanalizace, nebudou připojeni v důsledku činnosti města a spol. VHZ a. s. a nakonec budou město žalovat. Nechce, aby se s městem jednalo ve smyslu: Takto to dělat musíte, protože takto jsme to za vás dojednali. Nikdo nezpochybňuje, že občané, kteří doposud přípojku nemají, nebo ji nemají zkolaudovanou, si ji musí dle zákona zřídit. Jedná se ale o občany, kteří mají řádně zkolaudovanou přípojku, realizací kanalizace budou odpojeni, a na vlastní náklady se budou muset opětovně připojit. RNDr. Mgr. John, Ph.D. je třeba odlišit tyto dva případy (zřízení kanalizace nové a přeložení stávající kanalizace). Město v tomto vychází z podpůrných argumentů Stavebního a vyvlastňovacího úřadu, právníka města a výkladu Ministerstva zemědělství ČR, kde je jasně uvedeno, že v případě změny vedení trasy kanalizace, jdou náklady za tím, kdo změnu vyvolal. Na tomto stanovisku bude město trvat, byť to ve smlouvách s ostatními dotčenými městy uvedeno není. Mgr. Bc. Kapl původní projekt byl pro Zábřeh plánován v daleko větším rozsahu, poté došlo ke zkrácení, ale podíl města zůstal stejný. Město se zadluží a bude muset přesvědčovat občany, aby investovali do přípojek desítky tisíc korun, kdy ve výsledku se jim ještě zvedne cena vodného a stočného. 7

8 Nikdo z přítomných se dále do rozpravy nehlásí. Rozprava ukončena a přistoupeno k hlasování. Hlasováno o usnesení 13/023/931/04/01 ZM schvaluje vypsání veřejné zakázky na poskytovatele dlouhodobého účelového úvěru ve výši 75 mil. Kč, který bude určen na spolufinancování nákladů realizace výstavby a rekonstrukce kanalizace v rámci projektu Zlepšení kvality vod Horního Povodí řeky Moravy II. etapa, přičemž tyto peněžní prostředky budou použity k navýšení základního kapitálu města Zábřeh ve společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s. Hlasování - Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 5, Nepřítomen: 4 Pro: 12 (Alena BAJEROVÁ, Jaroslav BENK, Karel CRHONEK, Jiří ČERNÝ, Zdeněk DAVID, Pavel DOUBRAVA, František JOHN, Antonín KAPL, Lucie MICHALOVÁ, Jan RÝZNAR, Petr ŠEBESTA, Pavel TRHAL), Proti: 0, Zdržel se: 5 (Jan DRAPÁČ, Edgar HORÁK, Pavel PAŠTA, Martin STROUHAL, Milán ŠEBESTA), Nepřítomen: 4 (Antonín JANHUBA, Václav KEPRT, Božena SOJÁKOVÁ, Jana Hlasováno o usnesení 13/023/931/04/02 ZM schvaluje vypsání veřejné zakázky na poskytovatele dlouhodobého účelového úvěru ve výši 25 mil. Kč, který bude město Zábřeh čerpat na úhradu nutných nákladů spojených s realizací rekonstrukce a výstavby kanalizace v rámci projektu Zlepšení kvality vod Horního Povodí řeky Moravy II. etapa v případě, že tyto náklady nebudou uznatelným nákladem a součástí projektu společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s. Hlasování - Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 5, Nepřítomen: 4 Pro: 12 (Alena BAJEROVÁ, Jaroslav BENK, Karel CRHONEK, Jiří ČERNÝ, Zdeněk DAVID, Pavel DOUBRAVA, František JOHN, Antonín KAPL, Lucie MICHALOVÁ, Jan RÝZNAR, Petr ŠEBESTA, Pavel TRHAL), Proti: 0, Zdržel se: 5 (Jan DRAPÁČ, Edgar HORÁK, Pavel PAŠTA, Martin STROUHAL, Milán ŠEBESTA), Nepřítomen: 4 (Antonín JANHUBA, Václav KEPRT, Božena SOJÁKOVÁ, Jana Hlasováno o usnesení 13/023/931/04/03 ZM ukládá vedoucím finančního odboru, odboru technické správy, odboru rozvoje a odboru vnitřních věcí zajistit veřejnou zakázku na poskytovatele dlouhodobého účelového úvěru ve výši 75 mil. Kč a dlouhodobého účelového úvěru ve výši 25 mil. Kč, a to v souladu se zákonem o veřejných zakázkách v platném znění. Tyto dva úvěry budou soutěženy následovně: - 75 mil. Kč bude dlouhodobý účelový úvěr určený na spolufinancování nákladů realizace výstavby a rekonstrukce kanalizace v rámci projektu Zlepšení kvality vod Horního Povodí řeky Moravy II. etapa, přičemž tyto peněžní prostředky budou použity k navýšení základního kapitálu města Zábřeh ve společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s., - 25 mil. Kč bude dlouhodobý účelový úvěr, který bude město Zábřeh čerpat na úhradu nutných nákladů spojených s realizací rekonstrukce a výstavby kanalizace v rámci projektu Zlepšení kvality vod Horního Povodí řeky Moravy II. etapa v případě, že tyto náklady nebudou uznatelným nákladem a součástí projektu společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s. Hlasování - Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 4, Nepřítomen: 4 Pro: 13 (Alena BAJEROVÁ, Jaroslav BENK, Karel CRHONEK, Jiří ČERNÝ, Zdeněk DAVID, Pavel DOUBRAVA, František JOHN, Antonín KAPL, Lucie MICHALOVÁ, Jan RÝZNAR, Martin STROUHAL, Petr ŠEBESTA, Pavel TRHAL), Proti: 0, Zdržel se: 4 (Jan DRAPÁČ, Edgar HORÁK, Pavel PAŠTA, Milán ŠEBESTA), Nepřítomen: 4 (Antonín JANHUBA, Václav KEPRT, Božena SOJÁKOVÁ, Jana Hlasováno o usnesení 13/023/931/04/04 ZM schvaluje základní podmínky pro vyhlášení veřejné zakázky na poskytovatele dlouhodobého účelového úvěru ve výši 75 mil. Kč a dlouhodobého účelového úvěru ve výši 25 mil. Kč (souhrnná výše obou dlouhodobých účelových úvěrů činí 100 mil. Kč), a to následovně: Měna čerpání: CZK dlouhodobý účelový úvěr ve výši ,00 Kč bude určený k navýšení základního kapitálu města 8

9 Zábřeh ve společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., v souvislosti s realizací projektu Zlepšení kvality vod Horního Povodí řeky Moravy II. etapa dlouhodobý účelový úvěr ve výši ,00 Kč bude určený k financování nutných nákladů spojených s rekonstrukcí a výstavbou kanalizace ve městě Zábřeh Úroková sazba: 3M PRIBOR + marže Způsob čerpání dlouhodobého účelového úvěru ve výši 75 mil. Kč: bude čerpán v letech 2013, 2014 a 2015 a čerpání bude stanoveno smlouvou uzavřenou mezi městem Zábřeh a společností Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., která bude uzavřena v rámci realizace projektu Zlepšení kvality vod Horního Povodí řeky Moravy II. etapa Způsob čerpání dlouhodobého účelového úvěru ve výši 25 mil. Kč určeného na nutné náklady spojené s výstavbou a rekonstrukcí kanalizace: dle aktuálních potřeb zadavatele v letech 2014, 2015, nejpozději do Splatnost dlouhodobého účelového úvěru ve výši 75 mil. Kč: 3 roky čerpání + 9 let splácení Splatnost dlouhodobého účelového úvěru ve výši 25 mil. Kč: 3 roky čerpání + 9 let splácení Způsob splácení úroků u obou úvěrů: čtvrtletně, úrokové období 3 měsíce Způsob zajištění obou úvěrů: vlastní biancosměnka. Hlasování - Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 4, Nepřítomen: 4 Pro: 13 (Alena BAJEROVÁ, Jaroslav BENK, Karel CRHONEK, Jiří ČERNÝ, Zdeněk DAVID, Pavel DOUBRAVA, František JOHN, Antonín KAPL, Lucie MICHALOVÁ, Jan RÝZNAR, Martin STROUHAL, Petr ŠEBESTA, Pavel TRHAL), Proti: 0, Zdržel se: 4 (Jan DRAPÁČ, Edgar HORÁK, Pavel PAŠTA, Milán ŠEBESTA), Nepřítomen: 4 (Antonín JANHUBA, Václav KEPRT, Božena SOJÁKOVÁ, Jana Hlasováno o usnesení 13/023/931/04/05 ZM zmocňuje vedoucí finančního odboru k provedení takových úprav základních podmínek pro vyhlášení veřejné zakázky na poskytovatele dlouhodobého účelového úvěru ve výši 75 mil. Kč a dlouhodobého účelového úvěru ve výši 25 mil. Kč, které nebudou měnit výši požadovaných úvěrů schválených ZM, nebudou měnit rozdělení požadovaných úvěrů na účelový ve výši 75 mil. Kč a účelový ve výši 25 mil. Kč a nebudou měnit způsob použití těchto dvou úvěrů. Provedené změny základních podmínek budou mít charakter zajistit co nejvýhodnější podmínky pro město Zábřeh při čerpání a následném splácení obou úvěrů a dále budou mít charakter zajistit realizovatelnost podmínek stanovených ve veřejné zakázce ze strany potenciálních poskytovatelů obou úvěrů. Hlasování - Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 3, Nepřítomen: 4 Pro: 14 (Alena BAJEROVÁ, Jaroslav BENK, Karel CRHONEK, Jiří ČERNÝ, Zdeněk DAVID, Pavel DOUBRAVA, František JOHN, Antonín KAPL, Lucie MICHALOVÁ, Pavel PAŠTA, Jan RÝZNAR, Martin STROUHAL, Petr ŠEBESTA, Pavel TRHAL), Proti: 0, Zdržel se: 3 (Jan DRAPÁČ, Edgar HORÁK, Milán ŠEBESTA), Nepřítomen: 4 (Antonín JANHUBA, Václav KEPRT, Božena SOJÁKOVÁ, Jana Hlasováno o usnesení 13/023/931/04/06 ZM ukládá vedoucí finančního odboru předložit základní zadávací podmínky, které byly změněny na základě usnesení č. 13/023/931/04/05 pro vyhlášení veřejné zakázky na poskytovatele dlouhodobého účelového úvěru ve výši 75 mil. Kč a dlouhodobého účelového úvěru ve výši 25 mil. Kč na nejbližší jednání RM, která schválí jejich konečné znění. Hlasování - Pro: 10, Proti: 1, Zdržel se: 6, Nepřítomen: 4 Pro: 10 (Jaroslav BENK, Karel CRHONEK, Zdeněk DAVID, Pavel DOUBRAVA, František JOHN, Antonín KAPL, Lucie MICHALOVÁ, Jan RÝZNAR, Martin STROUHAL, Petr ŠEBESTA), Proti: 1 (Pavel TRHAL), Zdržel se: 6 (Jiří ČERNÝ, Jan DRAPÁČ, Pavel PAŠTA, Alena BAJEROVÁ, Edgar HORÁK, Milán ŠEBESTA), Nepřítomen: 4 (Antonín JANHUBA, Václav KEPRT, Božena SOJÁKOVÁ, Jana Návrh nebyl přijat Hlasováno o usnesení 13/023/931/04/07 ZM zmocňuje RM k provedení takových úprav základních podmínek pro vyhlášení veřejné zakázky na poskytovatele dlouhodobého účelového úvěru ve výši 75 mil. Kč a dlouhodobého účelového úvěru ve výši 25 mil. Kč, které nebudou měnit výši požadovaných úvěrů schválených ZM, nebudou měnit rozdělení požadovaných úvěrů na účelový ve výši 75 mil. Kč a účelový ve výši 25 mil. Kč a nebudou měnit způsob použití těchto dvou úvěrů. Provedené změny základních podmínek budou mít charakter 9

10 zajistit co nejvýhodnější podmínky pro město Zábřeh při čerpání a následném splácení obou úvěrů a dále budou mít charakter zajistit realizovatelnost podmínek stanovených ve veřejné zakázce ze strany potenciálních poskytovatelů obou úvěrů. Hlasování - Pro: 9, Proti: 1, Zdržel se: 7, Nepřítomen: 4 Pro: 9 (Jaroslav BENK, Karel CRHONEK, Zdeněk DAVID, Pavel DOUBRAVA, František JOHN, Antonín KAPL, Lucie MICHALOVÁ, Jan RÝZNAR, Petr ŠEBESTA), Proti: 1 (Pavel TRHAL), Zdržel se: 7 (Jiří ČERNÝ, Jan DRAPÁČ, Pavel PAŠTA, Martin STROUHAL, Milán ŠEBESTA, Alena BAJEROVÁ, Edgar HORÁK), Nepřítomen: 4 (Antonín JANHUBA, Václav KEPRT, Božena SOJÁKOVÁ, Jana Návrh nebyl přijat Hlasováno o usnesení 13/023/931/04/08 ZM zmocňuje RM ke schválení konečného znění zadávacích podmínek pro vyhlášení veřejné zakázky na poskytovatele dlouhodobého účelového úvěru ve výši 75 mil. Kč určeného na spolufinancování nákladů realizace výstavby a rekonstrukce kanalizace v rámci projektu Zlepšení kvality vod Horního Povodí řeky Moravy II. etapa, přičemž tyto peněžní prostředky budou použity k navýšení základního kapitálu města Zábřeh ve společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s., a dlouhodobého účelového úvěru ve výši 25 mil. Kč určeného na úhradu nutných nákladů spojených s realizací rekonstrukce a výstavby kanalizace v rámci projektu Zlepšení kvality vod Horního Povodí řeky Moravy II. etapa. Hlasování - Pro: 8, Proti: 2, Zdržel se: 7, Nepřítomen: 4 Pro: 8 (Jaroslav BENK, Karel CRHONEK, Zdeněk DAVID, Pavel DOUBRAVA, František JOHN, Lucie MICHALOVÁ, Jan RÝZNAR, Petr ŠEBESTA), Proti: 2 (Jiří ČERNÝ, Pavel TRHAL), Zdržel se: 7 (Jan DRAPÁČ, Pavel PAŠTA, Martin STROUHAL, Milán ŠEBESTA, Alena BAJEROVÁ, Edgar HORÁK, Antonín KAPL), Nepřítomen: 4 (Antonín JANHUBA, Václav KEPRT, Božena SOJÁKOVÁ, Jana Návrh nebyl přijat Hlasováno o usnesení 13/023/931/04/09 ZM ukládá vedoucí finančního odboru předložit na jednání ZM informaci o provedených změnách základních podmínek pro vyhlášení veřejné zakázky na poskytovatele dlouhodobého účelového úvěru ve výši 75 mil. Kč a dlouhodobého účelového úvěru ve výši 25 mil. Kč, a to v termínu na nejbližší jednání ZM. Hlasování - Pro: 11, Proti: 1, Zdržel se: 5, Nepřítomen: 4 Pro: 11 (Alena BAJEROVÁ, Jaroslav BENK, Karel CRHONEK, Zdeněk DAVID, Pavel DOUBRAVA, František JOHN, Antonín KAPL, Lucie MICHALOVÁ, Martin STROUHAL, Petr ŠEBESTA, Pavel TRHAL), Proti: 1 (Jan RÝZNAR), Zdržel se: 5 (Jiří ČERNÝ, Jan DRAPÁČ, Pavel PAŠTA, Edgar HORÁK, Milán ŠEBESTA), Nepřítomen: 4 (Antonín JANHUBA, Václav KEPRT, Božena SOJÁKOVÁ, Jana RNDr. Mgr. John, Ph.D. z tohoto hlasování vyplívá schválení vypsání výběrového řízení na poskytovatele dlouhodobého úvěru a kompetence o rozhodování v této záležitosti bude mít stále zastupitelstvo města. Doplňuje, že jakmile budou připraveny podkladové materiály, bude svoláno zasedání ZM v mimořádném termínu. Odbor školství, kultury a tělovýchovy 13/023/951/01/00 - DDM, ZŠ B. Němcové změna zřizovací listiny RNDr. Mgr. John, Ph.D. předal slovo gestorovi oblasti školství PaedDr. Crhonkovi. PaedDr. Crhonek přesun Domu dětí a mládeže Krasohled Zábřeh (DDM) byl velmi diskutován. Opíral se o odborná stanoviska Mgr. Hájka z České školní inspekce, který byl přizván na pracovní jednání ZM dne Rada města schválila variantu přesunu DDM na II. ZŠ (červený pavilon), s tím, že sportovní aktivity budou směřovány na IV. ZŠ. Je přesvědčen, že toto řešení je dočasné. Otázka volnočasových aktivit by měla být do budoucna řešena zřízením centra nejen pro děti a mládež, ale i pro aktivní důchodce a matky s dětmi. Tato problematika by měla být řešena komplexně a objektivně bez nadřazování partikulárních zájmů. MUDr. Černý na informativní schůzce vyjádřil své mínění (nesouhlas se segregovaným školstvím). Dítě by mělo vyrůstat v rodině s rodiči a prarodiči čili v normálním prostředí, kde má své vzory. Tímto 10

11 rozhodnutím se vytváří zcela umělé prostředí, kdy se chování dítěte mění na sobecké a agresivní. Dle jeho názoru jsou již dvě hodiny po dvanácté. Materiál SMĚRY VÝVOJE OBECNÍHO ŠKOLSTVÍ VE MĚSTĚ ZÁBŘEH popisuje demografickou situaci, ale postrádá v něm objasnění, jak bude ZM reagovat z hlediska školství. Tzv. koncepce je nicneříkající. Sídlo DDM je již poněkolikáté měněno. Je v rozporu sdružovat základní vzdělání a mimoškolní aktivity. Oba ředitelé, Mgr. Pašta i Mgr. Nimrichtr, s tímto záměrem nesouhlasí. Informace nejsou kompletní a jsou zmatečné. Ani na jedné ze schůzek nebyl dán prostor ředitelům, aby vysvětlili svá stanoviska. PaedDr. Crhonek se s tímto názorem ztotožňuje, je přesvědčen, že DDM by měl mít svůj objekt. Město se snažilo najít vhodné prostory, byla diskutována možnost přemístění DDM do budovy Farní 9 či do Staré radnice a Katolického domu. Dle vyjádření odborníka je Katolický dům a následně IV. ZŠ nejhorší možná varianta z hlediska spádovosti. Přesun DDM na ZŠ není ideální a neměl by být konečný. Město by mělo vytvořit podmínky pro volnočasové aktivity a vybudovat důstojné zařízení, jelikož vlastní chátrající budovy, které bude muset dříve nebo později rekonstruovat. Mgr. Bc. Kapl pokud má dojít k rekonstrukci Masarykovy školy pro potřeby Základní umělecké školy Zábřeh (ZUŠ), musí být DDM přemístěn k do jiných prostor. Město v současné době nemá finanční prostředky na rekonstrukci Staré radnici či výstavbu nové budovy. Nabízely se pouze dvě možnosti Katolický dům či na některou ze základních škol. Po několika jednání se určila možnost využití základních škol a to II. nebo IV. ZŠ. Mgr. Bajerová provedla průzkum, ze kterého jasně vyplívá, že sloučení DDM se ZŠ je možné a městu toto spojení dokonce vytváří ekonomické výhody. Názory ředitelů byly sděleny na jednání RM. Dva dotčení ředitelé sdělili pouze argumenty, proč to nelze. Jiná možnost než přemístění DDM v tak krátkém časovém horizontu neexistuje MUDr. Rýznar souhlasí s vyjádřením Mgr. Bc. Kapla. Městský rozpočet není prázdný, ale je v mínusu. Z toho důvodu bude toto přemístění dlouhodobé. Přemístění DDM z centra města považuje za špatné řešení, zařízení přijde o prostředky. PhDr. David má osobní tříletou zkušenost, že dva odlišné subjekty lze spojit. Chápe oba ředitele, jelikož bude rozhodnutí znamenat organizační komplikace. Ať už bude DDM při kterékoli z uvedených škol, bude to pro školu velkou výhodou. Dotazuje se pro srovnání, zda existuje kvalifikovaný odhad částky při přemístění DDM na II. ZŠ a IV. ZŠ. Mgr. Krejčí přemístění DDM na II. ZŠ vyžaduje vybudování chodníku (500 tis. Kč), který je však stejně plánován (bez ohledu na DDM) v souvislosti s opravou hřiště a dvou dveří (100 tis. Kč) čili náklady přibližně ve výši 600 tis. Kč. Tímto sloučením se na energiích ušetří 500 tis. Kč ročně. Ing. arch. Doležal materiál se srovnáním nákladů byl zpracován Odborem rozvoje a územního plánování, Odborem školství, kultury a tělovýchovy a Odborem technické správy. Náklady na II. ZŠ byly sděleny, na IV. ZŠ bylo počítáno s prostory nad jídelnou tzn. ve stravovacím pavilonu. Náklady na přemístění DDM do těchto prostor jsou řádově v desítkách tisíc, jelikož je samostatný přístup již zbudován, stravovací pavilon je stěnou oddělen od školy. PhDr. David děkuje za srovnání a dotazuje se k již zmíněné koncepci školství, kde odkazuje na stranu 15, 16 a 19. Je zde uvedena redukce ZŠ Boženy Němcové, ZŠ Severovýchod a umístění DDM na tyto školy. Z textu jasně vyznívá vhodnější umístění DDM na ZŠ Severovýchod. V souvislosti s tím nerozumí usnesení vycházejícího z RM. RM rozhodla odlišně od prezentace v koncepci. Mgr. Bc. Kapl hlasoval pro II. ZŠ, argumenty považuje za zkreslené (počty tříd). Dalším zásadním argumentem je, že spolupráce ředitelů obou organizací (Mgr. Nimrichtra a PhDr. Hrdiny) bude mnohem lepší. Mgr. Bajerová není čas polemizovat o jiných variantách přemístění DDM. RM rozhodla o přemístění na II. ZŠ, což by mělo být pro ZM závazné. Oba ředitelé se musí na spolupráci připravit. Omezí se provoz na II. ZŠ, ale s tím, že činnost DDM bude rovněž výrazně omezena. Nicméně při zjišťování obdobné situace v jiných městech, jsou organizace schopny spolupracovat, záleží pouze na vzájemné domluvě, rozdělení činnosti a jak jsou schopny využívat společných prostor. Město nyní ani v blízké budoucnosti nemůže investovat do vytvoření samostatného objektu DDM. Vedení města by mělo mít za úkol dále zjišťovat, kam se DDM přemístí do budoucna. Vyzývá vedení města, především PaedDr. Crhonka, který má oblast školství v gesci, aby se toho úkolu ujal. Rovněž apeluje na členy ZM, aby se zabývaly změnami zřizovacích listin. 11

12 PaedDr. Crhonek se touto problematikou intenzivně zabývá a to i na úrovni kraje, vizi Centra volnočasových aktivit podporuje i vedení Olomouckého kraje, prozatím ale bez konkrétního efektu, protože je projekt na začátku. Mgr. Pašta na jednání Komise pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost bylo probíráno několik variant. V závěru došlo ke shodě, aby byl DDM přemístěn do objektu Staré radnice. Diskuse na informativní schůzce ZM dne vedla k doporučení umístění DDM na IV. ZŠ. Tento záměr byl předložen Radě školy a Závodnímu výboru odborového svazu pracovníků školství při ZŠ Severovýchod, kteří se shodli na naprostém odmítnutí záměru. Pokud by byla na škole vybudována nástavba, nebyl by problém spolupracovat s DDM. Současný stav sloučení neumožňuje, a proto záměr kategoricky odmítá. Škola byla zřízena jako osmnácti-třídní, v té době neexistovali odborné učebny. Žádný ředitel nechce rušit odborné učebny z hlediska úrovně výuky a konkurenceschopnosti. Zrušení družinové části by pro žáky znamenalo, že by museli využívat ráno, dopoledne při vyučování a odpoledne totožné třídy. Jako ředitel školy neodmítá spolupráci s PhDr. Hrdinou, ale v současné době tato spolupráce není možná. RNDr. Mgr. John, Ph.D. nejen výstup z informativní schůzky ZM, ale i poradní orgán RM, Komise pro rozvoj města, doporučovala přemístění DDM na IV. ZŠ. MVDr. Šebesta děkuje Mgr. Bajerové za hodnotný materiál o koexistenci základních škol s domy dětí a mládeže. Toto přemístění bude dle jeho názoru na dobu již trvalou. V horizontu 10 let nebude možnost, z důvodu schválených investic, zřízení samostatného objektu po DDM. Mgr. Nimrichtr se záměrem souhlasil pouze za určitých podmínek a to uvolnění jednoho patra pavilonu. Pro něho je předmětné a jasné stanovisko odborů MěÚ, které doporučují IV. ZŠ. Bylo by vhodné po vyjádření Mgr. Pašty za IV. ZŠ vyslechnout názor i přítomného Mgr. Nimrichtra za II. ZŠ. Mgr. Nimrichtr celá záležitost se dotýká kompletně celého školství v Zábřehu, které by mělo být jednotné. Na jednání 54. RM nabídl jedno patro pavilony, ale oddělení celého pavilonu by znamenalo velké komplikace. Náklady uvedené Mgr. Krejčím se dotýkaly jen DDM. Náklady by ale vznikly i ve škole a ty uvedeny nebyly. Argumenty Mgr. Pašty jsou naprosto totožné s jeho argumenty. Zásadním rozměrem by mělo být finanční stanovisko. PaedDr. Crhonek specifikace pojmu jednotného školství. Děkuje Mgr. Bajerové za objektivní vyjádření. Apeluje na členy ZM, aby brali současně s ekonomickým hlediskem i potřebu dětí a vytvořili pro ně vhodné podmínky. Nepovažuje přemístění sídla DDM na ZŠ za konečné řešení. Mgr. Bajerová město se soustředilo pouze na objekty, které má ve vlastnictví. Navrhuje vstoupit do jednání s majiteli jiných soukromých objektů či Olomouckým kraje. Ze své zkušenosti ví, že sloučení DDM se ZŠ nebude mít vliv na děti. Mgr. Michalová se dotazuje Mgr. Krejčího, jakým způsobem bude přemístění DDM financováno. Návrh vycházející z RM nepodpořila, je přikloněna k variantě přemístění DDM na IV. ZŠ. Od dotčených ředitelů nebyla uvedena pozitiva spojení obou organizací. Ať už bude DDM umístěn na jakoukoli ZŠ, dojde k jistému omezení, daný ředitel bude muset projevit manažerské schopnosti a v součinnosti s PhDr. Hrdinou aktivity korigovat a vycházet si vstříc. Myslí si, a potvrzují to i příslušné odbory MěÚ, že lepší varianta je přemístění DDM na IV. ZŠ. Ing. Benk materiál a informace považuje za nedostatečné z důvodu neuvedení komplexních nákladů na přemístění DDM do škol. Chybí mu i přehled od PhDr. Hrdiny, odkud děti do DDM docházejí. Doporučuje stáhnout tento nekompletní materiál a předložit ho na zasedání ZM, které bude kvůli kanalizaci svoláno v mimořádném termínu. Mgr. Bc. Kapl nesouhlasí se stažením materiálu z důvodu časové tísně. Z jeho pohledu existují pouze dvě možnosti II. nebo IV. ZŠ. Doporučuje hlasovat. Oba ředitelé svými výstupy jednají proti zřizovateli. Ing. Strouhal Komise pro rozvoj města, pracovní schůzka ZM a odbory MěÚ doporučují přemístění DDM na IV. ZŠ. Bylo svoláno dostatek jednání a tato diskuse již není odborná. Považuje rozhodnutí v této věci za politické. MUDr. Černý doporučuje hlasovat, pokud ZM neodsouhlasí přemístění DDM na II. ZŠ, měla by být předložena varianta přemístění na IV. ZŠ. V případě neodsouhlasení žádného z návrhů bude materiál předložen na ZM v mimořádném termínu. 12

13 Ze zasedání 23. ZM odešel p. Šebesta. MUDr. Rýznar: jednání o přesunu DDM mu připadá jako jednání o nás bez nás. Neslyšel názor vedení DDM, která lokalita je pro DDM lepší - tento názor by zastupitelům pomohl při rozhodnutí. PhDr. Hrdina preferuje do budoucna samostatný důstojný subjekt. Chápe ale finanční situaci města, z jeho pohledu považuje za vhodnější samostatný pavilon na ZŠ Boženy Němcové. Mluví se pouze o negativech a vůbec se nezmiňují pozitiva. Od začátku jeho působení na DDM čelí dotazům veřejnosti o ukončení provozu DDM v Zábřehu. DDM má v Zábřehu své místo. Apeluje na členy ZM, aby v této věci rozhodly moudře. PaedDr. Tempír (občan) osobně se domnívá, že koncepční řešení nejenom DDM je mizerné. Koncepce řešení DDM se neřešila přes 4 roky, kdy bylo sídlo přemístěno do současných prostor. Podklady Komise pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost neobsahovaly stanovisko působení DDM při III. ZŠ. Součástí obsahu zřizovací listiny, by mělo být ustanovení, po jakou dobu bude DDM při ZŠ působit. Ing. Benk stahuje svůj návrh na stažení tohoto bodu z jednání a dává návrh na ukončení diskuse. Hlasováno o ukončení diskuse: Hlasování - Pro: 10, Proti: 1, Zdržel se: 6, Nepřítomen: 5 Pro: 10 (Alena BAJEROVÁ, Jaroslav BENK, Karel CRHONEK, Jan DRAPÁČ, František JOHN, Antonín KAPL, Lucie MICHALOVÁ, Pavel PAŠTA, Jan RÝZNAR, Martin STROUHAL), Proti: 1 (Jiří ČERNÝ), Zdržel se: 6 (Zdeněk DAVID, Pavel DOUBRAVA, Petr ŠEBESTA, Pavel TRHAL, Edgar HORÁK), Nepřítomen: 5 (Antonín JANHUBA, Václav KEPRT, Božena SOJÁKOVÁ, Milán ŠEBESTA, Jana Návrh nebyl přijat Mgr. Kroul (zástupce ředitele II. ZŠ) tato otázka je diskutovaná již 3 měsíce. Není to záležitost pedagogická, nýbrž politická. Prioritní by mělo být ekonomické hledisko. Město bude mít obrovské náklady v jiných směrech. Mgr. Kubíčková (učitelka IV. ZŠ, předsedkyně Závodního výboru odborového svazu pracovníků školství při ZŠ Severovýchod) souhlasí s návrhem Mgr. Bajerové, umístit DDM do jiného objektu. Zaráží ji cena chodníku ve výši 500 tis. Kč, který by se musel stejně vybudovat jako přístup k hřišti. Škola se potýká s jinými technickými problémy a i přesto Mgr. Pašta nabízí možnost umístění sportovních kroužků DDM. MVDr. Šebesta právě proto, že IV. ZŠ přichází s požadavkem na opravu tělocvičny ve výši 2,5 mil. Kč, považuje za výhodnější umístit DDM do těchto prostor. Dává návrh na ukončení diskuse. Vzhledem k tomu, že ZM jedná přes 2 h, vyhlašuje pan starosta přestávku od 18:45 do 19:00 h. Po přestávce se do diskuse hlásí Mgr. Pašta, který sděluje, že uvedená částka 2,5 mil. Kč vychází ze studie na rekonstrukci tělocvičny IV. ZŠ, není tudíž v současné době po městu požadována. Paní Pátková (Mateřské a rodinné centrum Hnízdo) žádá o vysvětlení, z jakého důvodu se DDM nepřemístí do Katolického domu. Zřizovatel základních škol i DDM je město Zábřeh, kroužky probíhají i na školách a o jejich rozšíření by měli zajisté vyučující zájem, není tedy potřeba mít DDM. RNDr. Mgr. John, Ph.D. vyjádření k variantě umístění DDM do Katolického domu, kde DDM již jednou sídlil. Hlavním argumentem byla vzdálenost od centra města. PaedDr. Crhonek doplňuje pana starostu, že Katolický dům je dle názoru Mgr. Hájka naprosto nevhodný. Byla to varianta nouzového řešení v souvislosti s úvahou rekonstrukce Staré radnice. Ostatní varianty byly příznivější z hlediska pohybujících se osob v objektu, šaten i prostor. Mgr. Bajerová uvádí důvody proč je DDM důležitý pro město: DDM má většina měst podobného charakteru jako Zábřeh, zajišťuje nejen kroužky, je to alternativa, pořádá mimoškolní dopolední i odpolední aktivity pro děti od mateřských škol až po studenty, DDM pořádá ve městě různé akce (Zábřežská opona, Den Země aj.). Vnímá DDM jako podstatnou součást kulturního života ve městě, obdobně jako Kulturní dům Zábřeh, který nabízí vyžití pro dospělé či ZUŠ, která nabízí aktivity pro talentované děti a jejich přípravu na konzervatoř. MVDr. Šebesta dává opětovně návrh na ukončení diskuse. 13

14 Hlasování - Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 4, Nepřítomen: 5 Pro: 12 (Alena BAJEROVÁ, Jaroslav BENK, Karel CRHONEK, Jiří ČERNÝ, Zdeněk DAVID, Jan DRAPÁČ, Antonín KAPL, Lucie MICHALOVÁ, Pavel PAŠTA, Jan RÝZNAR, Martin STROUHAL, Petr ŠEBESTA), Proti: 0, Zdržel se: 4 (Pavel DOUBRAVA, František JOHN, Pavel TRHAL, Edgar HORÁK), Nepřítomen: 5 (Antonín JANHUBA, Václav KEPRT, Božena SOJÁKOVÁ, Milán ŠEBESTA, Jana Před ukončením diskuse byl přihlášen Mgr. Zubík (učitel II. ZŠ, člen Školské rady) pro obě školy bude rozhodnutí znamenat totožné omezení, situace se zvrhla v souboj dvou základních škol. Argumenty byly sděleny v plné šíři, ostatní záleží na politickém rozhodnutí. Paní Pátková váží si práce DDM, ale v Zábřehu působí i jiná občanská sdružení i neziskové organizace, které se dětem věnují. Hlasováno o usnesení 13/023/951/01/01 ZM schvaluje Dodatek č. 11 ke zřizovací listině Domu dětí a mládeže Krasohled Zábřeh o změně sídla a vymezení majetku, který byl této příspěvkové organizaci předán k hospodaření. Hlasování - Pro: 10, Proti: 1, Zdržel se: 5, Nepřítomen: 5 Pro: 10 (Alena BAJEROVÁ, Jaroslav BENK, Karel CRHONEK, Pavel DOUBRAVA, Jan DRAPÁČ, Edgar HORÁK, Antonín KAPL, Pavel PAŠTA, Petr ŠEBESTA, Pavel TRHAL), Proti: 1 (František JOHN), Zdržel se: 5 (Jiří ČERNÝ, Zdeněk DAVID, Lucie MICHALOVÁ, Jan RÝZNAR, Martin STROUHAL), Nepřítomen: 5 (Antonín JANHUBA, Václav KEPRT, Božena SOJÁKOVÁ, Milán ŠEBESTA, Jana Návrh nebyl přijat Hlasováno o usnesení 13/023/951/01/02 ZM schvaluje Dodatek č. 8 ke zřizovací listině Základní školy Zábřeh, Boženy Němcové 1503/15, okres Šumperk o vymezení majetku, který byl této příspěvkové organizaci předán k hospodaření. Hlasování - Pro: 9, Proti: 3, Zdržel se: 4, Nepřítomen: 5 Pro: 9 (Alena BAJEROVÁ, Jaroslav BENK, Karel CRHONEK, Pavel DOUBRAVA, Jan DRAPÁČ, Edgar HORÁK, Antonín KAPL, Pavel PAŠTA, Pavel TRHAL), Proti: 3 (František JOHN, Martin STROUHAL, Petr ŠEBESTA), Zdržel se: 4 (Jiří ČERNÝ, Zdeněk DAVID, Lucie MICHALOVÁ, Jan RÝZNAR), Nepřítomen: 5 (Antonín JANHUBA, Václav KEPRT, Božena SOJÁKOVÁ, Milán ŠEBESTA, Jana Návrh nebyl přijat RNDr. Mgr. John, Ph.D. pokud nikdo nemá návrh na doplňující usnesení, budou rozpracovány další varianty přemístění DDM na IV. ZŠ a do Katolického domu. p. Trhal rada města rozhodla o přemístění DDM na II. ZŠ, skutečnost, že nebyly schváleny dodatky zřizovacích listin, na situaci dle jeho názoru nic nemění. RNDr. Mgr. John, Ph.D. rada musí vzít rozhodnutí ZM v potaz, DDM se nemůže přestěhovat, dokud nebudou schválené zřizovací listiny. 13/023/952/02/00 - Finanční příspěvky z rozpočtu města Zábřeh na rok 2013 Komentář pana starosty k předloženému materiálu. p. Trhal má námitku k podkladovému materiálu vztahujícího se k prvnímu usnesení. Materiál je v přímém rozporu s usnesením ZM, které určilo, že finanční příspěvky z rozpočtu města budou poskytovány na základě základního rámcového rozpočtu či podrobnějšího přehledu hospodaření, který v tomto případě nebyl ZM poskytnut. Žádost a dotace Kč je ze strany zastupitelstva nekontrolovatelná Mgr. Bajerová konstatuje, že město nemá v rozpočtu finanční prostředky na přemístění DDM, ale v zápětí ZM krátkozrace schvaluje příspěvky, které má město volně k dispozici. Na minulém zasedání ZM byla schválena částka přes 1 mil. Kč na vybudování hřiště na Výsluní, což nepovažuje za prioritní záležitost. RNDr. Mgr. John, Ph.D. byla vedena jednání o rozdělení příjmů z výherních hracích přístrojů. Rekonstrukce hřišť nejsou dlouhodobě řešeny. Je to otázka priorit, které se týkají celé řady oblastí. 14

15 Mgr. Bajerová žádá vedoucí odborů, aby do materiálů uváděli i argumenty, jaké budou důsledky v případě neschválení uvedených akcí. Město se dostátá do finančního krizového řízení. Podkladové materiály pro ZM musí být kvalitní a obsáhlé. RNDr. Mgr. John, Ph.D. pokud proběhne rekonstrukce kanalizace, nebude si v příštích několika letech dovolit poskytovat takové příspěvky. Priorita města bude zafinancovat investiční akce. Mgr. Bc. Kapl odpovídá p. Trhalovi na jeho upozornění týkající se příspěvku pro Sportovní kluby Zábřeh. Sportovní kluby podávají každoročně žádost, ve které je rozdělení příspěvku vyčísleno, s tím, že jsou do koruny vyúčtovány (energie, voda, plat správce aj.). Pokud nebude příspěvek odsouhlasen, nebude stadion schopen provozu. p. Trhal materiál je v rozporu s podmínkami schválenými zastupitelstvem města. Hospodaření Sportovních klubů Zábřeh by mělo být otevřeno, aby měli zastupitelé možnost kontroly. Z tohoto důvodu nebude pro navržené usnesení hlasovat. MUDr. Černý pokud bude město realizovat všechny odsouhlasené investiční akce, hrozí, že v roce 2020 nebude mít město dostatek finančních prostředků na splátky úvěru a logicky vyplývá, že budeme mít schodkový rozpočet, což by bylo nezákonné, takže si vezmeme další úvěr..., takže se ptám, jestli opravdu počítáme s těmito hrozbami. Spoří se tak, že se jen škrtají investice? Žádá starostu a Ing. Balcárkovou, vedoucí Odboru finančního, o vyjádření k financování investičních záměrů města. Ing. Balcárková město připravuje realizaci tří investičních akcí: rekonstrukce kanalizace (splátky úvěru mil. Kč/rok), rekonstrukce Masarykovy školy pro potřeby ZUŠ (rozpočet 59 mil. Kč, s tím, že v rozpočtu je vymezená schválená částka 33 mil. Kč, tudíž chybí 26 mil. Kč), posledním projektem je zateplení ZŠ Severovýchod (v rozpočtu je vyčleněna částka 18,5 mil. Kč, v tomto případě je ale velký podíl dotace a předpokládají se úspory). Upozorňuje na skutečnost, že podle vypracovaných matematických modelů za předpokladů ze znalostí současného stavu ekonomiky hrozí riziko, že v roce 2020, u některých variant již v roce 2016, nebude mít město finanční prostředky na splácení úvěrů. Paní Otáhalová (ENDURO Zábřeh o. s.) se dotazuje, na základě jakých kritérií jsou rozdělovány finanční příspěvky z rozpočtu města pro sportovní organizace. Rovněž žádala za ENDURO Zábřeh o. s. o poskytnutí příspěvku na činnost organizace. Není spokojena s výsledkem výběrového řízení. Rozhodnutí nebylo objektivní. Příspěvky by měli být rozdělovány na základě výsledků a úspěchů. Podstatu věci vidí ve skutečnosti, že některé organizace dostanou vysoké příspěvky a některé vůbec žádné. ENDURO Zábřeh reprezentuje město Zábřeh nejen v tuzemsku ale i v zahraničí. RNDr. Mgr. John, Ph.D. město Zábřeh vyhlásilo grantové řízení, výběrové řízení za oblast sportu bylo v gesci Komise sportovní, která je poradní orgán RM. Rada města poté odsouhlasila návrh vycházející z komise. Pravidla i rozdělování příspěvků z rozpočtu města by mělo být spravedlivé. RM se musí spoléhat na doporučení z jednotlivých komisí. Mgr. Bc. Kapl žádost ENDURA Zábřeh o. s. byla specifikována na propagaci, z tohoto důvodu nebyla částka přidělena. Komise většinově rozhodla, že nebude podporovat příspěvky na propagaci. V názvu projektu byla uvedena Propagace motoristického sportu, reprezentace města. MUDr. Černý paní Otáhalová může využít Kontrolního výboru ZM, může zaslat stížnost starostovi příp. Útvaru interního auditu, který příslušné kroky prověří. p. Reichl (AMK Zábřeh) několikrát byla podaná žádost o změnu tréninkových hodin, která nebyla schválena. Nebyl ale uveden důvod zamítnutí. Žádá, aby měli možnost rozšíření tréninkových hodin na Račici. RNDr. Mgr. John, Ph.D. v lokalitě bydlí občané, při změně tréninkových hodin byl vždy hledán určitý kompromis. V této věci může být svoláno jednání s přizváním občanů ze Sokolské ulice. Jednotlivé aktivity by se neměli rušit a město musí hlídat pokojné soužití. p. Trhal funkci výběrové komise by neměla zastávat Komise sportovní. Komise má být pouze poradním orgánem města. V tomto případě je to evidentní střet zájmů, kdy členy sportovní komise jsou zástupci jednotlivých zájmů, kteří si takto mezi sebe mj. rozdělují peníze města. Kompetentním orgánem je rada města. Dle jeho názoru je to alibismus a rozdělování finančních příspěvků je politické rozhodnutí. 15

16 RNDr. Mgr. John, Ph.D. Rada města má zodpovědnost a kompetence. Poradní a odborný orgán je komise. RM se opírá o odborné stanovisko komise, což je obdobný běžný způsob jako v jiných městech. Po dobu 3 let prozatím nebylo pochybeno. Mohou být upravena pravidla. Mgr. Bc. Kapl jednotlivá politická uskupení si jmenovala členy komisí, sportovní komise rozdělila granty a rada toto rozdělení schválila. PhDr. David sděluje zkušenosti z Komise kulturní. Průměrný přípěvek za Komisi kulturní byl 10 tis. Kč. Aby se zabránilo lobbistickým zájmům tak se nejvyšší a nejnižší navrhovaná částka škrtá. Dle jeho názoru došlo pouze k nepochopení žádosti ENDURA Zábřeh o. s. p. Trhal dává návrh, aby veškeré rozhodování komisí a rady města byla naprosto transparentní tzn. zveřejnění na internetových stránkách města a jednotlivé organizace budou mít možnost odvolání. Vzhledem k tomu, že nikdo z přítomných nemá další diskusní příspěvek, byla rozprava ukončena. Hlasováno o usnesení 13/023/952/02/01 ZM schvaluje finanční příspěvek z rozpočtu města na rok 2013 ve výši Kč na provoz a údržbu městského stadionu občanskému sdružení Sportovní kluby Zábřeh zastoupenému Jiřím Balcárkem s tím, že příjemce je povinen předložit Finančnímu odboru Městského úřadu Zábřeh vyúčtování do Hlasování - Pro: 11, Proti: 2, Zdržel se: 3, Nepřítomen: 5 Pro: 11 (Jaroslav BENK, Karel CRHONEK, Zdeněk DAVID, Pavel DOUBRAVA, Jan DRAPÁČ, František JOHN, Antonín KAPL, Lucie MICHALOVÁ, Pavel PAŠTA, Martin STROUHAL, Petr ŠEBESTA), Proti: 2 (Edgar HORÁK, Pavel TRHAL), Zdržel se: 3 (Alena BAJEROVÁ, Jiří ČERNÝ, Jan RÝZNAR), Nepřítomen: 5 (Antonín JANHUBA, Václav KEPRT, Božena SOJÁKOVÁ, Milán ŠEBESTA, Jana Hlasováno o usnesení 13/023/952/02/02 ZM schvaluje finanční příspěvek z rozpočtu města na rok 2013 ve výši Kč na činnost občanského sdružení Spolek Metoděj zastoupené Jiřím Krňávkem s tím, že příjemce je povinen předložit Finančnímu odboru Městského úřadu Zábřeh vyúčtování do Hlasování - Pro: 10, Proti: 1, Zdržel se: 5, Nepřítomen: 5 Pro: 10 (Alena BAJEROVÁ, Jaroslav BENK, Zdeněk DAVID, Pavel DOUBRAVA, František JOHN, Antonín KAPL, Lucie MICHALOVÁ, Martin STROUHAL, Petr ŠEBESTA, Pavel TRHAL), Proti: 1 (Edgar HORÁK), Zdržel se: 5 (Karel CRHONEK, Jiří ČERNÝ, Jan DRAPÁČ, Pavel PAŠTA, Jan RÝZNAR), Nepřítomen: 5 (Antonín JANHUBA, Václav KEPRT, Božena SOJÁKOVÁ, Milán ŠEBESTA, Jana Návrh nebyl přijat Hlasováno o usnesení 13/023/952/02/03 ZM schvaluje finanční příspěvek z rozpočtu města na rok 2013 ve výši Kč na činnost SK SULKO-Zábřeh, mládež Sportovní klub SULKO-Zábřeh zastoupený Ing. Zdeňkem Kunrtem s tím, že příjemce je povinen předložit Finančnímu odboru Městského úřadu Zábřeh vyúčtování do Hlasování - Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 2, Nepřítomen: 5 Pro: 14 (Alena BAJEROVÁ, Jaroslav BENK, Karel CRHONEK, Jiří ČERNÝ, Zdeněk DAVID, Pavel DOUBRAVA, Jan DRAPÁČ, František JOHN, Antonín KAPL, Lucie MICHALOVÁ, Pavel PAŠTA, Martin STROUHAL, Petr ŠEBESTA, Pavel TRHAL), Proti: 0, Zdržel se: 2 (Edgar HORÁK, Jan RÝZNAR), Nepřítomen: 5 (Antonín JANHUBA, Václav KEPRT, Božena SOJÁKOVÁ, Milán ŠEBESTA, Jana Hlasováno o usnesení 13/023/952/02/04 ZM schvaluje finanční příspěvek z rozpočtu města na rok 2013 ve výši Kč na činnost Sportovního klubu SULKO-Zábřeh, který zastupuje Ing. Zdeněk Kunrt s tím, že příjemce je povinen předložit Finančnímu odboru Městského úřadu Zábřeh vyúčtování do Hlasování - Pro: 10, Proti: 2, Zdržel se: 4, Nepřítomen: 5 Pro: 10 (Karel CRHONEK, Zdeněk DAVID, Pavel DOUBRAVA, Jan DRAPÁČ, František JOHN, Antonín KAPL, Lucie MICHALOVÁ, Pavel PAŠTA, Martin STROUHAL, Petr ŠEBESTA), Proti: 2 (Alena BAJEROVÁ, 16

17 Pavel TRHAL), Zdržel se: 4 (Jiří ČERNÝ, Edgar HORÁK, Jan RÝZNAR, Jaroslav BENK), Nepřítomen: 5 (Antonín JANHUBA, Václav KEPRT, Božena SOJÁKOVÁ, Milán ŠEBESTA, Jana Návrh nebyl přijat 13/023/952/03/00 - Sokol - finanční příspěvek z rozpočtu města Zábřeh na rok 2013 Nikdo z přítomných se do diskuse nepřihlásil, přistoupeno k hlasování. Hlasováno o usnesení 13/023/952/03/00 ZM schvaluje finanční příspěvek z rozpočtu města na rok 2013 ve výši Kč na činnost TJ Sokol Zábřeh zastoupené Ing. Vladimírem Drábkem s tím, že příjemce je povinen předložit Finančnímu odboru Městského úřadu Zábřeh vyúčtování do Hlasování - Pro: 13, Proti: 1, Zdržel se: 2, Nepřítomen: 5 Pro: 13 (Alena BAJEROVÁ, Jaroslav BENK, Karel CRHONEK, Zdeněk DAVID, Pavel DOUBRAVA, Jan DRAPÁČ, Edgar HORÁK, František JOHN, Antonín KAPL, Lucie MICHALOVÁ, Pavel PAŠTA, Martin STROUHAL, Petr ŠEBESTA), Proti: 1 (Pavel TRHAL), Zdržel se: 2 (Jiří ČERNÝ, Jan RÝZNAR), Nepřítomen: 5 (Antonín JANHUBA, Václav KEPRT, Božena SOJÁKOVÁ, Milán ŠEBESTA, Jana Oddělení majetkoprávní 13/023/902/01/00 - Olomoucký kraj převod pozemků Po komentáři pana starosty nemá nikdo diskusní příspěvek, přistoupeno k hlasování. Hlasováno o usnesení 13/023/902/01/01 ZM schvaluje bezúplatný převod pozemků v k. ú. Zábřeh na Moravě p. č. 5457/9 a částí p. č. 1074, 1093/4, 1218/1, 1247, 1312/1, 1427, 4363/5, 5457/10, 5457/11, 5457/17, 5457/18, 5457/19, a 5457/20 pod komunikací (dle geometrického plánu č /2011 p. č. 5457/20 o vým m 2 ) ve vlastnictví města Zábřeh do vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc, a pověřuje starostu města uzavřením smlouvy. Hlasování - Pro: 16, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomen: 5 Pro: 16 (Alena BAJEROVÁ, Jaroslav BENK, Karel CRHONEK, Jiří ČERNÝ, Zdeněk DAVID, Pavel PAŠTA, Jan RÝZNAR, Martin STROUHAL, Petr ŠEBESTA, Pavel TRHAL), Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomen: 5 (Antonín JANHUBA, Václav KEPRT, Božena SOJÁKOVÁ, Milán ŠEBESTA, Jana Hlasováno o usnesení 13/023/902/01/02 ZM schvaluje bezúplatný převod částí pozemku v k. ú. Zábřeh na Moravě 1163/1 pod komunikací (dle geometrického plánu č /2012 p. č. 1163/4 o vým. 72 m 2 a p. č. 1163/5 o vým. 5 m 2 ) ve vlastnictví města Zábřeh do vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc, a pověřuje starostu města uzavřením smlouvy. Hlasování - Pro: 16, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomen: 5 Pro: 16 (Alena BAJEROVÁ, Jaroslav BENK, Karel CRHONEK, Jiří ČERNÝ, Zdeněk DAVID, Pavel PAŠTA, Jan RÝZNAR, Martin STROUHAL, Petr ŠEBESTA, Pavel TRHAL), Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomen: 5 (Antonín JANHUBA, Václav KEPRT, Božena SOJÁKOVÁ, Milán ŠEBESTA, Jana Hlasováno o usnesení 13/023/902/01/03 ZM schvaluje bezúplatný převod pozemku p. č. 5457/5 a částí p. č. 5457/4 a 5457/1 k. ú. Zábřeh na Moravě pod komunikací (dle geometrického plánu č /2012 p. č. 5457/4 o vým. 103 m 2 a p. č. 5457/44 o vým. 12 m 2 a dle geometrického plánu č /2012 p. č. 5457/1 o vým m 2 ) ve vlastnictví města Zábřeh do vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc, a pověřuje starostu města uzavřením smlouvy. Hlasování - Pro: 16, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomen: 5 17

18 Pro: 16 (Alena BAJEROVÁ, Jaroslav BENK, Karel CRHONEK, Jiří ČERNÝ, Zdeněk DAVID, Pavel PAŠTA, Jan RÝZNAR, Martin STROUHAL, Petr ŠEBESTA, Pavel TRHAL), Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomen: 5 (Antonín JANHUBA, Václav KEPRT, Božena SOJÁKOVÁ, Milán ŠEBESTA, Jana Hlasováno o usnesení 13/023/902/01/04 ZM souhlasí se zveřejněním záměru bezúplatného převodu pozemků v k. ú. Zábřeh na Moravě p. č. 1163/2 o vým. 40 m 2 a p.č. 1163/3 o vým. 24 m 2 pod komunikací do vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc. Hlasování - Pro: 16, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomen: 5 Pro: 16 (Alena BAJEROVÁ, Jaroslav BENK, Karel CRHONEK, Jiří ČERNÝ, Zdeněk DAVID, Pavel PAŠTA, Jan RÝZNAR, Martin STROUHAL, Petr ŠEBESTA, Pavel TRHAL), Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomen: 5 (Antonín JANHUBA, Václav KEPRT, Božena SOJÁKOVÁ, Milán ŠEBESTA, Jana 13/023/902/02/00 - Převod oplocení podél komunikace Billa-Havlíčkova Po komentáři pana starosty nemá nikdo diskusní příspěvek k tomuto bodu, přistoupeno k hlasování. Hlasováno o usnesení 13/023/902/02/01 ZM schvaluje darování oplocení v pořizovací hodnotě ,20 Kč včetně DPH oddělující pozemek p. č. 241 od propojovací komunikace Billa-Havlíčkova do vlastnictví, bytem Zábřeh a pověřuje starostu města uzavřením smlouvy. Hlasování - Pro: 16, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomen: 5 Pro: 16 (Alena BAJEROVÁ, Jaroslav BENK, Karel CRHONEK, Jiří ČERNÝ, Zdeněk DAVID, Pavel PAŠTA, Jan RÝZNAR, Martin STROUHAL, Petr ŠEBESTA, Pavel TRHAL), Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomen: 5 (Antonín JANHUBA, Václav KEPRT, Božena SOJÁKOVÁ, Milán ŠEBESTA, Jana Z technických důvodů hlasováno o usnesení 13/023/902/02/02 formou aklamace ZM schvaluje darování oplocení v pořizovací hodnotě ,80 Kč včetně DPH oddělující pozemek p.č. 227 od propojovací komunikace Billa-Havlíčkova do vlastnictví společnosti Talorm a. s., se sídlem Zábřeh, a pověřuje starostu města uzavřením smlouvy. Hlasování - Pro: 16, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomen: 5 13/023/902/03/00 - Římskokatolická farnost Zábřeh žádost o směnu nemovitostí RNDr. Mgr. John, Ph.D. tato žádost vychází z minulého a předminulého volebního období, kdy se po zpracování projektu rekonstrukce Masarykovy školy pro potřeby ZUŠ, zvažovala směna budovy za farské zahrady, které mohou plnit urbanistickou funkci a stávat se prostorem pro relaxaci a setkávání veřejnosti. Žádost je předkládána s určitým předstihem a nyní pouze ke vzetí na vědomí. MUDr. Černý se dotazuje, z jakého důvodu je žádost předkládána. Má to blokační charakter pro jiné zájemce? RNDr. Mgr. John, Ph.D. pokud úřad dostane žádost týkající se majetku města, předkládá jí ZM. Majetkové záležitosti má v kompetenci ZM. PhDr. David farní úřad se poté, co se na městě začíná řešit rekonstrukce Masarykovy školy pro potřeby ZUŠ, pouze připomněl s tím, že bude mít zájem o dotčenou budovu. Nikdo další nemá diskusní příspěvek k tomuto bodu, přistoupeno k hlasování. Hlasováno o usnesení 13/023/902/03/00 18

19 ZM bere na vědomí žádost Římskokatolické farnosti Zábřeh o směnu nemovitostí v k. ú. Zábřeh na Moravě budovy č. p. 57 na pozemku p. č. 2/1 a pozemků p. č. 2/1, 2/2, 8/2 a 10/1 ve vlastnictví města Zábřeh za pozemek p. č. 22/1, zahrada o vým m 2 ve vlastnictví Římskokatolické farnosti Zábřeh, s tím, že žádost bude znovu předložena k projednání v dostatečném časovém předstihu před ukončením provozu ZUŠ v budově Farní. Hlasování - Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 5, Nepřítomen: 5 Pro: 11 (Alena BAJEROVÁ, Jaroslav BENK, Zdeněk DAVID, Pavel DOUBRAVA, František JOHN, Antonín KAPL, Lucie MICHALOVÁ, Jan RÝZNAR, Martin STROUHAL, Petr ŠEBESTA, Pavel TRHAL), Proti: 0, Zdržel se: 5 (Karel CRHONEK, Jiří ČERNÝ, Jan DRAPÁČ, Pavel PAŠTA, Edgar HORÁK), Nepřítomen: 5 (Antonín JANHUBA, Václav KEPRT, Božena SOJÁKOVÁ, Milán ŠEBESTA, Jana 13/023/902/04/00 - Žádost o prodej pozemku ve Václavově Po komentáři pana starosty nemá nikdo diskusní příspěvek, přistoupeno k hlasování. Hlasováno o usnesení 13/023/902/04/00 ZM souhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemku v k. ú. Václavov u Zábřeha části p. č. 884/2, ostatní plocha, silnice o vým. max. 31 m 2 do společného jmění manželům, oba trvalým pobytem Zábřeh. Hlasování - Pro: 16, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomen: 5 Pro: 16 (Alena BAJEROVÁ, Jaroslav BENK, Karel CRHONEK, Jiří ČERNÝ, Zdeněk DAVID, Pavel PAŠTA, Jan RÝZNAR, Martin STROUHAL, Petr ŠEBESTA, Pavel TRHAL), Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomen: 5 (Antonín JANHUBA, Václav KEPRT, Božena SOJÁKOVÁ, Milán ŠEBESTA, Jana Odbor vnitřních věcí 13/023/901/01/00 - Stanovení výše paušální částky pro neuvolněné členy zastupitelstva, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru, na rok 2013 Po komentáři pana starosty nemá nikdo diskusní příspěvek, přistoupeno k hlasování. Hlasováno o usnesení 13/023/901/01/00 ZM stanovuje na rok 2013 paušální náhradu ušlého výdělku pro neuvolněné členy zastupitelstva, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru ve výši 43,- Kč za hodinu. Hlasování - Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 3, Nepřítomen: 5 Pro: 13 (Alena BAJEROVÁ, Jaroslav BENK, Karel CRHONEK, Zdeněk DAVID, Pavel DOUBRAVA, Edgar HORÁK, František JOHN, Antonín KAPL, Lucie MICHALOVÁ, Jan RÝZNAR, Martin STROUHAL, Petr ŠEBESTA, Pavel TRHAL), Proti: 0, Zdržel se: 3 (Jiří ČERNÝ, Jan DRAPÁČ, Pavel PAŠTA), Nepřítomen: 5 (Antonín JANHUBA, Václav KEPRT, Božena SOJÁKOVÁ, Milán ŠEBESTA, Jana Odbor občanskosprávních agend 13/023/921/01/00 - Žádost Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje o příspěvek z rozpočtu města Zábřeh na rok 2013 na vybavení jednotky Požární stanice Zábřeh RNDr. Mgr. John, Ph.D. příspěvek je požadován pro Požární stanici Zábřeh na zakoupení termokamery k rychlému nalezení uvězněných osob v zakouřeném prostředí při požárech a vyhledávání skrytých ohnisek požáru. Položka je vymezena v rozpočtu města. p. Trhal se dotazuje, proč není částka vyčleněna v rozpočtu Olomouckého kraje a zda byla vyvinuta snaha o získání těchto prostředků prostřednictvím zástupců města Zábřeh působících v Zastupitelstvu Olomouckého kraje. RNDr. Mgr. John, Ph.D. vztah Olomouckého kraje k profesionálním hasičům je stejný jako vztah města Zábřeh k profesionálním hasičům. Olomoucký kraj v rámci integrované prevence přispívá na pořízení větší techniky. Je to vícezdrojové financování. Byla uskutečněna jednání, ale po monitoringu možností může na pořízení termokamery přispět pouze město Zábřeh. Město Mohelnice dává hasičům řádově miliony korun ve spolupráci s firmami. 19

20 Ing. Benk zařízení pomůže bezpečněji a rychleji najít oběť požáru. Plně nákup tohoto zařízení podporuje. Ze zasedání 23. ZM odešel Mgr. Bc. Kapl. Diskuse k tomuto bodu ukončena, přistoupeno k hlasování. Hlasováno o usnesení 13/023/921/01/00 ZM schvaluje poskytnutí investičního příspěvku z rozpočtu města Zábřeh na rok 2013 Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého kraje ve výši ,00 Kč s termínem vyúčtování poskytnutého investičního příspěvku nejpozději do a pověřuje starostu města Zábřeh podpisem Smlouvy o poskytnutí investičního finančního příspěvku z rozpočtu města Zábřeh na rok 2013 s Hasičským záchranným sborem Olomouckého kraje s tím, že předmět smlouvy bude použit pro Požární stanici Zábřeh - Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje. Hlasování - Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomen: 6 Pro: 15 (Alena BAJEROVÁ, Jaroslav BENK, Karel CRHONEK, Jiří ČERNÝ, Zdeněk DAVID, Pavel DOUBRAVA, Jan DRAPÁČ, Edgar HORÁK, František JOHN, Lucie MICHALOVÁ, Pavel PAŠTA, Jan RÝZNAR, Martin STROUHAL, Petr ŠEBESTA, Pavel TRHAL), Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomen: 6 (Antonín JANHUBA, Antonín KAPL, Václav KEPRT, Božena SOJÁKOVÁ, Milán ŠEBESTA, Jana Na zasedání 23. ZM se vrátil Mgr. Bc. Kapl. Různé Mgr. Bajerová vzhledem ke skutečnosti, že nebyly schváleny změny zřizovacích listin v souvislosti s přemístěním DDM, dává návrh na usnesení ve znění: ZM ukládá RM, aby do příštího zasedání ZM našlo ještě jiné vhodné objekty, do kterých by se DDM mohl přesunout, a to i takových, které nejsou v majetku města, a bude předložen ZM konkrétní návrh, kam bude DDM přesunut. Hlasováno o navrhovaném usnesení Mgr. Bajerové ZM ukládá RM, aby do příštího zasedání ZM našlo ještě jiné vhodné objekty, kam by se DDM mohl přesunout, a to i takových, které nejsou v majetku města, a bude předložen ZM konkrétní návrh, kam bude DDM přesunut. Hlasování - Pro: 8, Proti: 2, Zdržel se: 6, Nepřítomen: 5 Pro: 8 (Alena BAJEROVÁ, Jaroslav BENK, Jan DRAPÁČ, Edgar HORÁK, František JOHN, Pavel PAŠTA, Jan RÝZNAR, Pavel TRHAL), Proti: 2 (Antonín KAPL, Martin STROUHAL), Zdržel se: 6 (Karel CRHONEK, Zdeněk DAVID, Pavel DOUBRAVA, Lucie MICHALOVÁ, Petr ŠEBESTA, Jiří ČERNÝ), Nepřítomen: 5 (Antonín JANHUBA, Václav KEPRT, Božena SOJÁKOVÁ, Milán ŠEBESTA, Jana Návrh nebyl přijat MUDr. Černý otevřel otázku parkování v přednádražím prostoru a žádá, aby se RM zabývala touto záležitostí. Auta parkují u Kauflandu nebo na komunikaci vedoucí k čerpací stanici. Dává podnět k omezení zákazu zastavení a zpoplatněné malého parkoviště až od 15 minut stání. PhDr. David se dotazuje v souvislosti s podněty od občanů, zda bude dořešena propojovací komunikaci Billa-Havlíčkova (špatné rozhledové poměry, odbočení na parkoviště k Bille aj.). PaedDr. Crhonek na místě proběhlo místní šetření a dle vyjádření odborníků jsou rozhledové poměry zachovány, je připravována změna do konce zkušebního provozu. Budou přeskládány části odhlučňovací stěny a odbočení na parkoviště k Bille je řešeno posunutím vjezdu blíže ke gymnáziu, tímto bude zajištěna rovněž bezpečnost chodců. MUDr. Rýznar prezentace fotografií vodárenského objektu VHZ a. s. a ŠPVS a. s., který není zajištěn. V souvislosti s plánovanou rekonstrukcí kanalizace je to ukázka jejich činnosti. JUDr. Horák avizoval předložení návrhu na usnesení týkající se komunikace při ul. Kosmonautů. Na dnešním zasedání tento návrh nepředloží. Nikdo z přítomných členů zastupitelstva města a občanů nemá další příspěvek do diskuse, pan starosta děkuje přítomným za účast a končí zasedání zastupitelstva města ve 21:05 hodin. 20

Zápis z 1. zasedání ZM konaného dne 05.11.2014

Zápis z 1. zasedání ZM konaného dne 05.11.2014 Zápis z 1. zasedání ZM konaného dne 05.11.2014 Zasedání Zastupitelstva města Zábřeh bylo zahájeno v 16:07 hodin ve velkém sále Kulturního domu dosavadním starostou města RNDr. Mgr. Františkem Johnem, Ph.D..

Více

Zápis z 32. zasedání ZM konaného dne 28. 5. 2014

Zápis z 32. zasedání ZM konaného dne 28. 5. 2014 Zápis z 32. zasedání ZM konaného dne 28. 5. 2014 Pan starosta přivítal přítomné a zahájil 32. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh. Program jednání byl zahájen v 16:13 hod. ve velké zasedací místnosti

Více

Finanční odbor. Zápis č. 2 z jednání finančního výboru

Finanční odbor. Zápis č. 2 z jednání finančního výboru nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 6822/2013 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 1 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně dne 28. února 2013

Více

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 2 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program (v konečné projednávané podobě): 1) Technický bod schválení

Více

víceúčelový sál chropyňského zámku Začátek a konec jednání: 15:00 15:40 Počet přítomných členů: 15 (dle prezenční listiny) Počet omluvených členů: 2

víceúčelový sál chropyňského zámku Začátek a konec jednání: 15:00 15:40 Počet přítomných členů: 15 (dle prezenční listiny) Počet omluvených členů: 2 ZASTUPITELSTVO MĚSTA CHROPYNĚ ZÁPIS Č. 14 z mimořádného veřejného plenárního zasedání konaného dne 25. května 2009 Místo zasedání: víceúčelový sál chropyňského zámku Začátek a konec jednání: 15:00 15:40

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2006 se konalo 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky 5. Výběrové řízení na zhotovitele na akci Vodovod Psáry, Dolní Jirčany - lokalita Vysoká

rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky 5. Výběrové řízení na zhotovitele na akci Vodovod Psáry, Dolní Jirčany - lokalita Vysoká Zápis z I. zasedání Zastupitelstva obce Psáry, konaného 26. 2.2014v 18.15 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu, Pražská 137, 252 44 Psáry Přítomni die prezenční listiny: Milan Vácha, Vlasta Málková,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zasedání zahájeno v 18:16 hod. Místostarosta města Ladislav Němeček přivítal přítomné na zasedání,

Více

Obec Lhota Pardubická 78, 533 61 Choltice Zápis z 6. zasedání zastupitelstva městyse Choltice konaného dne 3. 10. 2011 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Úřadu městyse v Cholticích Zahájení zasedání zastupitelstva

Více

Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Návrhy opatření pro město Zábřeh. Odbor sociálních věcí

Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Návrhy opatření pro město Zábřeh. Odbor sociálních věcí Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/009/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. Komise

Více

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 27 z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis č. 26 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 16. 5. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 26 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 16. 5. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 26 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 16. 5. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014 Schůzi Rady města zahájil v 9:03 hodin Ing. Tomáš Komprs - starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Bc. Zdenek Krutek - místopředseda Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková,

Více

Zápis 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži

Zápis 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži Zápis 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži datum konání: 25. 2. 2011 začátek: 19.00 hod. ukončení: 20.40 hod. přítomno: 7 členů zastupitelstva

Více

2. ZO seznámili MVDr. Karešová starostka obce Máslojedy a ing.hanuš tvůrce územního plánu obce Máslojedy s vizí odkanalizování obce

2. ZO seznámili MVDr. Karešová starostka obce Máslojedy a ing.hanuš tvůrce územního plánu obce Máslojedy s vizí odkanalizování obce 1 21. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 22.2.2010. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Černý Petr, Hátle Vítězslav, Rejfek Otakar, Milan Novák Omluveni: Němeček René, Festová Renata Hosté:

Více

Zápis ze zasedání ZO č. 9 ze dne 13.7.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin

Zápis ze zasedání ZO č. 9 ze dne 13.7.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Čj 00534/12/OÚ Zápis ze zasedání ZO č. 9 ze dne 13.7.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Přítomni: Vlastimil F, Jaroslav B, Jan B, Pavel S, Petr B, Mgr. Věra S, Petra H K Nepřítomni omluveni: Pavel Ch

Více

Zápis. Zapisovatel: Lenka Spurná 8 x pro Ověřovatelé: Vratislav Obšel 7 x pro 1 x se zdržel Bc. Stanislav Vaďura 8 x pro

Zápis. Zapisovatel: Lenka Spurná 8 x pro Ověřovatelé: Vratislav Obšel 7 x pro 1 x se zdržel Bc. Stanislav Vaďura 8 x pro Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Skrbeň, které se konalo 2. února 2014 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Přítomno členů zastupitelstva:

Více

Sněm svazku obcí Svazková škola Přezletice, Podolanka, Jenštejn svazek obcí

Sněm svazku obcí Svazková škola Přezletice, Podolanka, Jenštejn svazek obcí Sněm svazku obcí Svazková škola Přezletice, Podolanka, Jenštejn svazek obcí Číslo : 1 Datum : 27.4.2015 Program: Zahájení Zápis ze sněmu Svazku obcí ze dne 27.4.2015 1. Volba předsedy Svazku (5 let) 2.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

Zápis číslo 3 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, které se konalo 28. února 2007 v budově Obecního úřadu

Zápis číslo 3 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, které se konalo 28. února 2007 v budově Obecního úřadu Zápis číslo 3 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, které se konalo 28. února 2007 v budově Obecního úřadu Přítomni: Ladislav Andrlík, Petra Dvořáková, Josef Jiruše, Ing. Milada Muffová, Ing.

Více

USNESENÍ z 19. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.9.2009

USNESENÍ z 19. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.9.2009 USNESENÍ z 19. zasedání zastupitelstva dne 14.9.2009 Místo konání: Přítomno : Omluveni: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 17 zastupitelů dle prezenční listiny Petr Volejník, Milada Mašatová,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17:15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 6 členů zastupitelstva

Více

Usnesení ze 17. jednání RM konané dne 23. 06. 2015. Kontrola plnění usnesení. Odbor sociálních věcí. Odbor školství, kultury a tělovýchovy

Usnesení ze 17. jednání RM konané dne 23. 06. 2015. Kontrola plnění usnesení. Odbor sociálních věcí. Odbor školství, kultury a tělovýchovy Usnesení ze 17. jednání RM konané dne 23. 06. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/017/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. 15/017/991/01/00

Více

o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 16. 04. 2012 v Těšeticích Starosta obce zahájil 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 18 z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30. 3. 2007 Přítomni: p. Maťa, RNDr. Fiala, p. Hanák, Ing. Kovařík, pí Rozkydalová, pí Horáková, Mgr. Fialová, Ing. Koždoň,

Více

-1- Z Á P I S. Nepřítomno: 4 členi zastupitelstva města (Vlastimil Polcar, Petr Borik, Dr. Josef Pešek, Jan Čermák - omluveni)

-1- Z Á P I S. Nepřítomno: 4 členi zastupitelstva města (Vlastimil Polcar, Petr Borik, Dr. Josef Pešek, Jan Čermák - omluveni) -1- MĚSTO BLŠANY Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva města Blšany, které se uskutečnilo dne 26. 2. 2014 od 17:00 hod na Městském úřadě v Blšanech Přítomno: 7 členů zastupitelstva města Nepřítomno: 4 členi

Více

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 I. ZM PROJEDNALO: 1. Zahájení 2. Sdělení

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města

Více

Veřejné zasedání č. 4 konané dne 18.2.2015 na Úřadě městyse Liteň

Veřejné zasedání č. 4 konané dne 18.2.2015 na Úřadě městyse Liteň Veřejné zasedání č. 4 konané dne 18.2.2015 na Úřadě městyse Liteň Přítomni: Ing. Miroslav Horák, Šárka Marcínová, Jiří Hrách, Rudolf Fiřt, Miroslav Slanec Omluveni: Ing. Jiří Vodička, Filip Kaštánek, Vítězslav

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 20. 2. 2014 od 19.00 hodin ve společenské místnosti Obce Pístina

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 20. 2. 2014 od 19.00 hodin ve společenské místnosti Obce Pístina Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 20. 2. 2014 od 19.00 hodin ve společenské místnosti Obce Pístina Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále

Více

Obec Třanovice. Zápis. z 19. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 15. 5. 2013 v 17 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z 19. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 15. 5. 2013 v 17 00 hod. Obec Třanovice Zápis z 19. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 15. 5. 2013 v 17 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 13 členů ZO Třanovice, 2 omluveni 0 občané Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 4. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 11. 5. 2015 v 17:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Ing. Zuzana Vejvodová;

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Zápis [1/UZM/10.11.2014] https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.tisk Z Á P I S

Zápis [1/UZM/10.11.2014] https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.tisk Z Á P I S Page 1 of 12 ustavující Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 1. schůze ustavujícího Zastupitelstva města Nové Město na Moravě, která se konala dne 10.11.2014 od 16:30 hodin v Kulturním

Více

Z á p i s. Program jednání:

Z á p i s. Program jednání: Z á p i s z 28. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 14. 9. 2011 od 9,00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Omluveni: Mgr. Táňa Šormová,

Více

Zápis č. 4/6/2007 JEDNÁNÍ

Zápis č. 4/6/2007 JEDNÁNÍ Zápis č. 4/6/2007 z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí, konaného dne 2. května v zasedací místnosti Městského úřadu v Kostelci nad Orlicí. Přítomno: 12 zastupitelů, listina přítomných

Více

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 14. 11. 2013 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 14. 11. 2013 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 14. 11. 2013 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Přítomni: Balcar Luboš, Haken Jiří, Hubáček František, Klapka Miroslav,

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Ruda nad Moravou č. 9 konaného dne 13. 12. 2011 v 17.00 hodin v sále Kulturního domu Na Záložně v Rudě nad Moravou

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Ruda nad Moravou č. 9 konaného dne 13. 12. 2011 v 17.00 hodin v sále Kulturního domu Na Záložně v Rudě nad Moravou Zápis z jednání Zastupitelstva obce Ruda nad Moravou č. 9 konaného dne 13. 12. 2011 v 17.00 hodin v sále Kulturního domu Na Záložně v Rudě nad Moravou Přítomni: 13 členů zastupitelstva Omluveni: p. Symerský,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 14.5. 2015, od 18:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 14.5. 2015, od 18:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 14.5. 2015, od 18:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy Zahájení zasedání zastupitelstva přítomno:

Více

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Karlová, Matoušek Omluveni: Stehlík Zapisovatel : Ing.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 08.12.2010, od 19:00 hodin v Restauraci u Neužilů

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 08.12.2010, od 19:00 hodin v Restauraci u Neužilů Obec Slapy Zastupitelstvo obce Slapy Zahájení v 18,10 hod Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 08.12.2010, od 19:00 hodin v Restauraci u Neužilů Přítomni: Ing. František Neužil, František

Více

Zápis č. 45 z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 4. 12. 2013 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 45 z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 4. 12. 2013 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 45 z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 4. 12. 2013 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný číslo jednání: 28/2015/RM Den konání: 03. 6. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 36. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 21. 11. 2013

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 36. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 21. 11. 2013 Zápis z 36. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 21. 11. 2013 36. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015 Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015 Zasedání se konalo v budově obecního úřadu, zahájeno bylo v 18:03 hod., přítomno 5 zastupitelů ze 7, omluveni pan Ladislav Chladil a paní

Více

8. Zpráva o činnosti rady MČ Praha Suchdol za 1. pololetí roku 2005. Diskuse:0 Hlasování o usnesení:

8. Zpráva o činnosti rady MČ Praha Suchdol za 1. pololetí roku 2005. Diskuse:0 Hlasování o usnesení: ZÁPIS Z 19. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ Praha - Suchdol dne 15.9. 2005 Účast při zahájení zasedání: 12 zastupitelů Omluveni: Mgr. Matula, Mgr. Halová, p. Ptáček st. Je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů,

Více

Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem:

Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Poskytnutí úvěru na realizaci investiční akce - Vybudování splaškové kanalizace v obci

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

Č. j. 13/02/2012 - ZO - Z Zápis Z 13. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 8. 2. 2012 v zasedací síni OÚ

Č. j. 13/02/2012 - ZO - Z Zápis Z 13. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 8. 2. 2012 v zasedací síni OÚ Č. j. 13/02/2012 - ZO - Z Zápis Z 13. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 8. 2. 2012 v zasedací síni OÚ Program: 1. Program obnovy vesnice Dolní Bečva 2. Rozpočtové opatření č. 1 3. Různé

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ R. 2010

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ R. 2010 Město Sezimovo Ústí Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí Tel. 381 20 11 11, 381 20 11 24, fax. 381 26 31 79 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ R. 2010 a) Dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Zápis č. 22 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 25. 1. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 22 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 25. 1. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 22 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 25. 1. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

Z á p i s z mimořádného jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 16.6.2008 ve 20,00 hodin.

Z á p i s z mimořádného jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 16.6.2008 ve 20,00 hodin. Z á p i s z mimořádného jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 16.6.2008 ve 20,00 hodin. Přítomni: Ivana Vlková, Josef Lácha, Michaela Jůzková, Vlasta Tišlerová, Josef Novák, Stanislav

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 18. 02. 2014

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 18. 02. 2014 Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 18. 02. 2014 39. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 1 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 6. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 14.01. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni: Vítězslav

Více

ZÁPIS. (zahájení zasedání v 13:35, ukončení v 14:30)

ZÁPIS. (zahájení zasedání v 13:35, ukončení v 14:30) ZÁPIS z 9. zasedání výboru Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, konaného dne 5. září 2007 v zasedací místnosti rady kraje, Krajský úřad Moravskoslezského kraje (zahájení zasedání v 13:35,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 6 / 2015, které se konalo dne 9. 9. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 6 / 2015, které se konalo dne 9. 9. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 6 / 2015, které se konalo dne 9. 9. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 5. mimořádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 30. 3. 2011 v 17:00 hod. Přítomni: M. Douša; Bc. F. Gaspar; Mgr. et Mgr. S. Hasenkopfová; Ing. A. Háněl;

Více

Z Á P I S. z jednání zastupitelstva Obce Modrava konaného dne 29.12.2010 v Modravě.

Z Á P I S. z jednání zastupitelstva Obce Modrava konaného dne 29.12.2010 v Modravě. Z Á P I S z jednání zastupitelstva Obce Modrava konaného dne 29.12.2010 v Modravě. Termín konání zasedání byl určen a zveřejněn starostou obce na úřední desce OÚ Modrava dne 22.12.2010 Jednání zastupitelstva

Více

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné. ZÁPIS č.312014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tetčice, které se konalo v úterý dne 13.5 2014 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: paní kg. Soňa Štossová, Ph.D., Silvie

Více

Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011

Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011 Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011 Přítomni: Omluveni: 10 zastupitelů dle prezenční listiny Ing. Plešinger Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: Ing.

Více

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 26.8.2011 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 26.8.2011 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 26.8.2011 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 6 zastupitelů (Roman Svoboda omluven), 6 občanů, 2 hosté.

Více

Zápis a usnesení 42. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 18.8.2014 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 42. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 18.8.2014 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 42. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 18.8.2014 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI zastupitelé: Miroslav Nogol, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Jindřich Mackowski, Tomáš Kubala, Petra

Více

Zápis ze 4. zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP, ze dne 16.3.2011

Zápis ze 4. zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP, ze dne 16.3.2011 Zápis ze 4. zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP, ze dne 16.3.2011 Zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP se uskutečnilo dne 16.3.2011 od 15,00 17,15 hodin Přítomni: viz prezenční listina Program:

Více

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 1/2012, konaného dne 1. 2. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 1/2012, konaného dne 1. 2. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 1/2012, konaného dne 1. 2. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 1/2012 v 17:30 hod. všechny

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 22. 8. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 22. 8. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 22. 8. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Jihomoravský kraj Odbor právní a organizační Krajského úřadu Jihomoravského kraje Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

Jihomoravský kraj Odbor právní a organizační Krajského úřadu Jihomoravského kraje Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Jihomoravský kraj Odbor právní a organizační Krajského úřadu Jihomoravského kraje Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Čj. SpZn. Vyřizuje/linka Brno JMK 147624/2006 S-JMK 147624/2006 OPO Mgr. Krejčí/541658855

Více

Z Á P I S č. 6. Návrh programu:

Z Á P I S č. 6. Návrh programu: Z Á P I S č. 6 z veřejného jednání Zastupitelstva obce Opařany konaného ve středu 20. června 2007 od 19,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Opařany. Přítomni : p. Kravar, Ing. Diart, p. Stejskal,

Více

Z á p i s. z pokračování veřejného zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda č. 3/ 2013. konaného dne 29. dubna 2013 od 19.

Z á p i s. z pokračování veřejného zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda č. 3/ 2013. konaného dne 29. dubna 2013 od 19. Z á p i s z pokračování veřejného zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda č. 3/ 2013 konaného dne 29. dubna 2013 od 19.00 hodin v Klubu Aero Odolena Voda Členů zastupitelstva přítomni: 9 pozdní příchod:

Více

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7/1: ZM schvaluje Mgr. Pavla Procházku a Bohumila Tilla členy návrhové

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

ZÁPIS z 21. zasedání finančního výboru ze dne 2. 12. 2013. Přítomni: Peštuková, Buchta, Švubová, Kubíček, Vysloužil, Zaoral

ZÁPIS z 21. zasedání finančního výboru ze dne 2. 12. 2013. Přítomni: Peštuková, Buchta, Švubová, Kubíček, Vysloužil, Zaoral ZÁPIS z 21. zasedání finančního výboru ze dne 2. 12. 2013 Přítomni: Peštuková, Buchta, Švubová, Kubíček, Vysloužil, Zaoral Nepřítomni: Slavík - rezignace Hosté: Peitlová, Frenštátská, Vinklerová Zapisovatel:

Více

Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod.

Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod. Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod. Přítomni: Ing. Josef Čížek, Jan Gerenda, Miloš Břeň, Lenka Hypešová, Karel Bárta a Josef Brom. Nepřítomni: Jiří Novák.

Více

Zápis č. 4.2. ze schůze Rady města Unhoště dne 28.2.2011

Zápis č. 4.2. ze schůze Rady města Unhoště dne 28.2.2011 Zápis č. 4.2. ze schůze Rady města Unhoště dne 28.2.2011 Přítomni: Mazuchová, Šnajberková, Čížková, Kindlová, Šimáček, Záboj Omluveni: Vlasák Nepřítomni: ------- Ověřovatel: Šimáček Program: I. Volba ověřovatele

Více

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva města Tišnova č. 3/2012, konaného dne 3. května 2012

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva města Tišnova č. 3/2012, konaného dne 3. května 2012 ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva města Tišnova č. 3/2012, konaného dne 3. května 2012 Místo konání: zasedací místnost v budově radnice, nám. Míru č.p. 111, Tišnov Přítomni: Jan Schneider Radovan Klusák

Více

Zápis č. 31 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 17. 10. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 31 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 17. 10. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 31 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 17. 10. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

Usnesení č. 2/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice schvaluje změnu programu.

Usnesení č. 2/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice schvaluje změnu programu. Z Á P I S o průběhu I. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 22. prosince 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Petr Kadela zahájil I. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Z á p i s č. 33/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 29.4. 2013 OD 18,00 HODIN

Z á p i s č. 33/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 29.4. 2013 OD 18,00 HODIN Z á p i s č. 33/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 29.4. 2013 OD 18,00 HODIN Přítomni : p. Bábská, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Schönbauer, p. Sodomková

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO číslo jednání: 22/2015/RM Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 29. 4. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří

Více

ze 4. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 14. 2. 2007 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov

ze 4. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 14. 2. 2007 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov U S N E S E N Í ze 4. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 14. 2. 2007 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov Přítomni: Česák, RNDr. Haltuf, Hruška, RNDr. Janoušek,

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

Zápis z 34. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 11. listopadu 2013

Zápis z 34. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 11. listopadu 2013 Zápis z 34. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 11. listopadu 2013 Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: dle prezenční listiny pp., Smejkal, Ing. Jiroušek, Kozel Jiří

Více

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 3.12.2012 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO -

Více

Název materiálu: 2. Čistá Jizera financování, informace o přípravě

Název materiálu: 2. Čistá Jizera financování, informace o přípravě Podklady na zasedání ZM dne: 26. února Název materiálu: 2. Čistá Jizera financování, informace o přípravě Předkládá: Ing. Hejduk, PhDr. Maierová Vypracoval: Ing. Hejduk Zúčastní se projednávání v ZM: Ing.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1/2008

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1/2008 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1/2008 Zastupitelstvo obce Těchobuz se konalo 28.2.2008 v 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Těchobuz. Mimo jiné byly projednávány projekty vodovod, kanalizace

Více

Z á p i s. 1. Zahájení, schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení

Z á p i s. 1. Zahájení, schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení Z á p i s z 16. jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 23. září 2010 od 14:00 hodin v objektu Vyšší odborné školy a Střední průmyslové

Více

Z á p i s č. 7 / 2008

Z á p i s č. 7 / 2008 Obecní úřad Veliká Ves Z á p i s č. 7 / 2008 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 7. května 2008 na obecním úřadě ve Veliké Vsi v 18.30 hod. Členů zastupitelstva přítomno :

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 20.3.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 20.3.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov Přítomni: konaného dne 20.3.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulu. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů uvedeno jmenovitě)

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města č. 08 konaného dne 10. září 2007

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města č. 08 konaného dne 10. září 2007 Město Králíky Zápis ze zasedání Zastupitelstva města č. 08 konaného dne 10. září 2007 Přítomní členové zastupitelstva města: Jana Ponocná (1) Ing. Josef Šašek (8) Čestmír Doubrava (2) Ing. Václav Kubín

Více

Zápis č.7/2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 7.11.2011 v 18.00 hod. v Hostinci Na Klokočné

Zápis č.7/2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 7.11.2011 v 18.00 hod. v Hostinci Na Klokočné Zápis č.7/2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 7.11.2011 v 18.00 hod. v Hostinci Na Klokočné Přítomni: MVDr. V. Danielová, Akad. Arch., Ing. A. Bezpalcová, R. Hofman, Ing.

Více