Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh konaného dne Program 23. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh konaného dne 17.04.2013. Program 23. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh"

Transkript

1 Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh konaného dne Pan starosta přivítal přítomné zastupitele a občany města a zahájil 23. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh. Program jednání byl zahájen v 16:13 hod. v prostorách sálu kina Retro. Zasedání bylo řádně svoláno a zveřejněno dle Zákona o obcích a Jednacího řádu Zastupitelstva města Zábřeh v termínu vycházejícího ze schváleného harmonogramu. Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: PaedDr. Božena Sojáková, p. Václav Keprt Nepřítomni: Ing. Bc. Antonín Janhuba, JUDr. Jana Špičková Na zasedání 23. Zastupitelstva města Zábřeh je přítomno 17 členů ZM, zasedání je usnášeníschopné. Do návrhové komise byli na základě předchozího souhlasu jmenováni: JUDr. Edgar Horák, Ing. Jaroslav Benk Ověřovateli zápisu byli na základě předchozího souhlasu určeni: Mgr. Jan Drapáč, p. Pavel Trhal Zapisovatelkou byla určena referentka MěÚ Lucie Mahdalová, skrutátorem tajemnice MěÚ Ing. Jana Krasulová. Pan starosta informoval, že zápis z 22. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh, které se konalo dne , byl ověřen bez námitek. Program 23. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh Pan starosta vyzývá zastupitele, aby přednesli případné návrhy na změnu či doplnění programu. MUDr. Černý apeluje na MěÚ, aby zápisy ze zasedání zastupitelstva města obsahovaly i diskuse a zaznamenávaly názory vystupujících, jelikož předchozí zápis, jehož byl ověřovatelem, považuje za obsahově nedostačující. Navržený program jednání: 1) Kontrola plnění usnesení 2) Výbory ZM 3) WANEMI CZ, a. s. průběh soudních sporů, dovolání 4) Odbor finanční Informace o II. rozpočtové změně roku 2013 Návrh III. rozpočtové změny roku 2013 PÚ A27 Rekonstrukce kanalizace Zábřeh finanční zajištění, veřejná zakázka na poskytnutí úvěrů 5) Odbor školství, kultury a tělovýchovy Dodatky ke zřizovacím listinám školských příspěvkových organizací Finanční příspěvky z rozpočtu města Zábřeh na rok ) Majetkoprávní záležitosti Bezúplatný převod pozemků Olomouckému kraji, bezúplatný převod oplocení podél komunikace Billa Havlíčkova, žádost římskokatolické farnosti o směnu pozemků, žádost o prodej pozemku v k. ú. Václavov u Zábřeha 7) Odbor vnitřních věcí Stanovení výše paušální částky pro neuvolněné členy ZM, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru, na rok ) Odbor občanskosprávních agend Žádost Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje o příspěvek z rozpočtu města Zábřeh na rok 2013 na vybavení jednotky Požární stanice Zábřeh 9) Různé 1

2 Nikdo z přítomných členů ZM nemá návrh na změnu programu, přistoupeno k hlasování. 13/023/002/00/00 - Program 23. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh ZM schvaluje předložený program 23. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh. Hlasování - Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomen: 4 Pro: 17 (Alena BAJEROVÁ, Jaroslav BENK, Karel CRHONEK, Jiří ČERNÝ, Zdeněk DAVID, Pavel PAŠTA, Jan RÝZNAR, Martin STROUHAL, Milán ŠEBESTA, Petr ŠEBESTA, Pavel TRHAL), Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomen: 4 (Antonín JANHUBA, Václav KEPRT, Božena SOJÁKOVÁ, Jana Kontrola usnesení ZM 13/023/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Zábřeh Bez usnesení, materiál informativního charakteru. Nikdo z přítomných se do diskuse nepřihlásil, přistoupeno k dalšímu bodu programu. Výbory ZM 13/023/005/01/00 - Zápisy z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Zábřeh Nikdo z přítomných se do diskuse nepřihlásil, přistoupeno k hlasování. Hlasováno o usnesení 13/023/005/01/01 ZM bere na vědomí zápis z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Zábřeh dne Hlasování - Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomen: 4 Pro: 17 (Alena BAJEROVÁ, Jaroslav BENK, Karel CRHONEK, Jiří ČERNÝ, Zdeněk DAVID, Pavel PAŠTA, Jan RÝZNAR, Martin STROUHAL, Milán ŠEBESTA, Petr ŠEBESTA, Pavel TRHAL), Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomen: 4 (Antonín JANHUBA, Václav KEPRT, Božena SOJÁKOVÁ, Jana Hlasováno o usnesení 13/023/005/01/02 ZM bere na vědomí zápis z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Zábřeh dne Hlasování - Pro: 16, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nepřítomen: 4 Pro: 16 (Alena BAJEROVÁ, Jaroslav BENK, Karel CRHONEK, Jiří ČERNÝ, Zdeněk DAVID, Pavel DOUBRAVA, Jan DRAPÁČ, František JOHN, Antonín KAPL, Lucie MICHALOVÁ, Pavel PAŠTA, Jan RÝZNAR, Martin STROUHAL, Milán ŠEBESTA, Petr ŠEBESTA, Pavel TRHAL), Proti: 0, Zdržel se: 1 (Edgar HORÁK), Nepřítomen: 4 (Antonín JANHUBA, Václav KEPRT, Božena SOJÁKOVÁ, Jana Hlasováno o usnesení 13/023/005/01/03 ZM bere na vědomí zápis z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Zábřeh dne Hlasování - Pro: 16, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nepřítomen: 4 Pro: 16 (Alena BAJEROVÁ, Jaroslav BENK, Karel CRHONEK, Jiří ČERNÝ, Zdeněk DAVID, Pavel DOUBRAVA, Jan DRAPÁČ, František JOHN, Antonín KAPL, Lucie MICHALOVÁ, Pavel PAŠTA, Jan RÝZNAR, Martin STROUHAL, Milán ŠEBESTA, Petr ŠEBESTA, Pavel TRHAL), Proti: 0, Zdržel se: 1 (Edgar HORÁK), Nepřítomen: 4 (Antonín JANHUBA, Václav KEPRT, Božena SOJÁKOVÁ, Jana 13/023/005/02/00 - Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Zábřeh Nikdo z přítomných se do diskuse nepřihlásil, přistoupeno k hlasování. Hlasováno o usnesení 13/023/005/02/00 ZM bere na vědomí zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Zábřeh ze dne Hlasování - Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomen: 4 2

3 Pro: 17 (Alena BAJEROVÁ, Jaroslav BENK, Karel CRHONEK, Jiří ČERNÝ, Zdeněk DAVID, Pavel PAŠTA, Jan RÝZNAR, Martin STROUHAL, Milán ŠEBESTA, Petr ŠEBESTA, Pavel TRHAL), Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomen: 4 (Antonín JANHUBA, Václav KEPRT, Božena SOJÁKOVÁ, Jana WANEMI CZ, a. s. průběh soudních jednání, dovolání 13/023/002/01/00 - WANEMI CZ, a. s. průběh soudních sporů, dovolání RNDr. Mgr. John, Ph.D. krajský soud změnil rozhodnutí okresního soudu, součástí materiálu je rovněž analýza a zhodnocení možností dovolání vypracovaná advokátní kanceláří města Moural, Kopecký a partneři. Podání dovolání je v kompetenci starosty města, nicméně tato problematika je natolik zásadní, že je předložena zastupitelstvu města. Po posouzení veškerých rozhodných skutečností konstatoval Mgr. Soukup, že doporučuje ve věci podat mimořádný opravný prostředek ve formě dovolání a to zejména z následujících důvodů: Rozhodnutí odvolacího soudu není vzhledem dosavadní rozhodovací praxi ani poskytnutému odůvodnění přesvědčivé a vyvolává právní otázky, které byly dosud Nejvyšším soudem rozhodovány odlišně, resp. existují na ně různé pohledy v rámci rozhodovací praxe Nejvyššího soudu a v jednotlivostech o takových otázkách Nejvyšší soudu nerozhodoval vůbec. Takové otázky jsou tedy přípustnými pro projednání v dovolacím řízení. Dovolací řízení není jako takové spojeno s nějakým podstatným zhoršením postavení města jako dovolatele. Naopak, v případě, že Nejvyšší soud připustí dovolání k věcnému projednání, je zde nikoli zanedbatelná možnost změny rozhodnutí. V obecné rovině pak lze konstatovat, že např. právní názor odvolacího soudu ohledně podstatnosti odchylky ceny prodávaných pozemků, či ohledně posuzování jednání zastupitelstva města z pohledu platnosti právních úkonů města navenek, je zjevně neobvyklým a není obecně přijímán jako daný. Pravděpodobnost přehodnocení či korekce takových závěrů ze strany Nejvyššího soudu je tedy rozhodně nezanedbatelná. Pan starosta v závěru sdělil členům ZM, že je přítomen Mgr. Soukup a mají tudíž možnost se ho dotazovat. MUDr. Černý zhodnotil rozsudek krajského soudu vč. jeho zdůvodnění. PhDr. David vnímá názor Mgr. Soukupa, ale právní názory jsou různé. Jaké budou finanční náklady města v případě, že město schválí dovolání k Nejvyššímu soudu? Mgr. Soukup vyčíslené náklady jsou uvedeny v materiálu. Časová dotace advokátní kanceláře by neměla překročit 40 hodin (čili 40 x 990,-). Vynaložené celkové prostředky se tedy pohybují v desetitisících korun. Součástí jakékoli právní rady, kterou kancelář městu dává, je i vyjádření, zda jsou navrhované právní kroky efektivní. Za dané situace, kdy jde o majetkové hodnoty v řádech milionů a možnými náhradami škod (uvedených ze strany WANEMI CZ, a. s.) v řádech stamilionů jsou tyto náklady marginální a rozhodně budou efektivně vynaloženými prostředky. p. Trhal dává doplňující protinávrh k usnesení č. 13/023/002/01/03, který spočívá v doplnění termínu pro podání dovolání: ZM ukládá starostovi města podat v termínu do prostřednictvím advokátní kanceláře Moural, Kopecký a partneři dovolání proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne ve věci WANEMI. JUDr. Horák nechápe důvod revokace usnesení o úschově finančních prostředků. RNDr. Mgr. John, Ph.D. uložení prostředků mělo význam především z hlediska soudu, kdy spol. WANEMI CZ, a. s. argumentovala, že si město nechává prostředky na svém kontě. Město nechtělo jít cestou vrácení prostředků přímo spol. WANEMI CZ, a. s., čili po konzultaci s Mgr. Soukupem je navržena revokace. Mgr. Soukup v současné době nemá smysl provést úschovu finančních prostředků. Rozhodnutím krajského soudu jakožto soudu odvolacího jsou rozhodnutí pravomocná tzn., že jsou dvě předmětné kupní smlouvy platné a účinné. Není důvod peníze někam poukazovat, na druhou stranu je žádoucí, 3

4 aby s nimi město nijak nedisponovalo, jelikož pokud bude rozhodnuto o dovolání, bude projednán mimořádný opravný prostředek, který může zapříčinit jak zrušení rozhodnutí tak vydání rozhodnutí opačného, a v takovém případě by městu vznikla povinnost kupní cenu vrátit. Nikdo z přítomných se dále do rozpravy nehlásí. Rozprava ukončena a přistoupeno k hlasování. Hlasováno o usnesení 13/023/002/01/01 ZM bere na vědomí rozsudek krajského soudu v Olomouci ve věci WANEMI ze dne Hlasování - Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomen: 4 Pro: 17 (Alena BAJEROVÁ, Jaroslav BENK, Karel CRHONEK, Jiří ČERNÝ, Zdeněk DAVID, Pavel PAŠTA, Jan RÝZNAR, Martin STROUHAL, Milán ŠEBESTA, Petr ŠEBESTA, Pavel TRHAL), Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomen: 4 (Antonín JANHUBA, Václav KEPRT, Božena SOJÁKOVÁ, Jana Hlasováno o usnesení 13/023/002/01/02 ZM revokuje usnesení 12/016/002/02/00 ZM ukládá starostovi města zajistit prostřednictvím advokátní kanceláře MOURAL KOPECKÝ SOBALA & PARTNEŘI úschovu finančních prostředků připsaných od spol. WANEMI CZ, a. s. dne na účet města u Okresního soudu Šumperk. Hlasování - Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 4, Nepřítomen: 4 Pro: 13 (Alena BAJEROVÁ, Jaroslav BENK, Karel CRHONEK, Jiří ČERNÝ, Zdeněk DAVID, Pavel DOUBRAVA, Jan DRAPÁČ, František JOHN, Lucie MICHALOVÁ, Pavel PAŠTA, Jan RÝZNAR, Milán ŠEBESTA, Pavel TRHAL), Proti: 0, Zdržel se: 4 (Edgar HORÁK, Antonín KAPL, Martin STROUHAL, Petr ŠEBESTA), Nepřítomen: 4 (Antonín JANHUBA, Václav KEPRT, Božena SOJÁKOVÁ, Jana Hlasováno o doplňujícím návrhu p. Trhala č. 13/023/006/01/00 ZM ukládá starostovi města podat v termínu do prostřednictvím advokátní kanceláře Moural, Kopecký a partneři dovolání proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne ve věci WANEMI. Hlasování - Pro: 13, Proti: 4, Zdržel se: 0, Nepřítomen: 4 Pro: 13 (Alena BAJEROVÁ, Jaroslav BENK, Karel CRHONEK, Jiří ČERNÝ, Pavel DOUBRAVA, Jan DRAPÁČ, Edgar HORÁK, František JOHN, Lucie MICHALOVÁ, Pavel PAŠTA, Jan RÝZNAR, Milán ŠEBESTA, Pavel TRHAL), Proti: 4 (Zdeněk DAVID, Antonín KAPL, Martin STROUHAL, Petr ŠEBESTA), Zdržel se: 0, Nepřítomen: 4 (Antonín JANHUBA, Václav KEPRT, Božena SOJÁKOVÁ, Jana Nehlasováno o původně navrhovaném usnesení 13/023/002/01/03 ZM ukládá starostovi města podat prostřednictvím advokátní kanceláře Moural, Kopecký a partneři dovolání proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne ve věci WANEMI. Odbor finanční 13/023/931/01/00 - Informace o II. rozpočtové změně roku 2013 Komentář pana starosty k předloženému materiálu (shrnutí položek II. rozpočtové změny v oblasti příjmů i výdajů). Hlasováno o usnesení 13/023/931/01/00 ZM bere na vědomí II. změnu rozpočtu města roku 2013 dle předloženého návrhu rozpočtových opatření. Hlasování - Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 3, Nepřítomen: 4 Pro: 14 (Alena BAJEROVÁ, Jaroslav BENK, Jiří ČERNÝ, Zdeněk DAVID, Pavel DOUBRAVA, Edgar HORÁK, František JOHN, Antonín KAPL, Lucie MICHALOVÁ, Jan RÝZNAR, Martin STROUHAL, Milán ŠEBESTA, Petr ŠEBESTA, Pavel TRHAL), Proti: 0, Zdržel se: 3 (Karel CRHONEK, Jan DRAPÁČ, Pavel PAŠTA), Nepřítomen: 4 (Antonín JANHUBA, Václav KEPRT, Božena SOJÁKOVÁ, Jana 13/023/931/02/00 - III. rozpočtová změna roku

5 Komentář pana starosty k předloženému materiálu (shrnutí položek III. rozpočtové změny v oblasti příjmů i výdajů). Hlasováno o usnesení 13/023/931/02/00 ZM schvaluje III. změnu rozpočtu města roku 2013 dle předloženého návrhu rozpočtových opatření. Hlasování - Pro: 14, Proti: 1, Zdržel se: 2, Nepřítomen: 4 Pro: 14 (Alena BAJEROVÁ, Jaroslav BENK, Karel CRHONEK, Zdeněk DAVID, Pavel DOUBRAVA, Jan DRAPÁČ, František JOHN, Antonín KAPL, Lucie MICHALOVÁ, Pavel PAŠTA, Jan RÝZNAR, Martin STROUHAL, Milán ŠEBESTA, Petr ŠEBESTA), Proti: 1 (Pavel TRHAL), Zdržel se: 2 (Jiří ČERNÝ, Edgar HORÁK), Nepřítomen: 4 (Antonín JANHUBA, Václav KEPRT, Božena SOJÁKOVÁ, Jana 13/023/931/03/00 - PÚ A27 Rekonstrukce kanalizace Zábřeh informace o Rozhodnutí Evropské komise Komentář pana starosty, který popsal souběh přijatých usnesení ZM k rekonstrukci kanalizace. MUDr. Černý oprava kanalizace, je vysoutěžena za nemravnou cenu 75 mil. korun. Z tohoto důvodu nebude hlasovat. Dále se dotazuje, zda od informativní schůzky ZM dne došlo k nějaké dohodě či obdržení stanoviska v souvislosti s diskutovanými přípojkami kanalizace občanů, kteří je mají řádně zkolaudovány a vlivem opravy/rekonstrukce kanalizace by měli být přeloženy. Ptá se, kdo bude přípojky platit s tím, že by to určitě neměli být dotčení občané, kteří je již jednou platili. RNDr. Mgr. John, Ph.D. odpověděl, že financování přípojek je jedním z bodů, ve kterém nepanuje shoda mezi městem a spol. Vodohospodářská zařízení Šumperk (VHZ) a. s. Město Zábřeh zastává stanoviska, že v těchto případech, kdy se změní trasa vedení kanalizace, by to měl uhradit ten, kdo investici vyvolal. Je to otázkou dalších jednání a výsledek by se měl promítnout ve smlouvě uzavřené mezi městem Zábřeh a spol. VHZ a. s. p. Trhal se dotazuje, zda je zpracováván návrh smlouvy mezi městem Zábřeh a spol. VHZ a. s. a kdy bude předložena ke schválení zastupitelstvu města. RNDr. Mgr. John, Ph.D. smlouva bude předložena na zasedání ZM, na kterém bude současně schvalován úvěr, jelikož musí být smlouva finančně krytá. Budou probíhat další pracovní jednání v této zásadní problematice, aby se mohli členové ZM ke smlouvě vyjadřovat, případně se na ní podílet. MUDr. Černý na informativní schůzce bylo předesláno, že úvěr bude muset být ručen majetkem města. Neoficiální stanovisko Odboru finančního zní, že město nemusí být přibližně od roku 2020 schopno splácet realizaci všech odsouhlasených investičních akcí. Dotazuje se tedy, zda bude ručeno nemovitostí popř. jakou, a pokud ne, tak jakým jiným způsobem bude úvěr čerpán. RNDr. Mgr. John, Ph.D. využití nemovitosti jako zástavy byla jedna z alternativ předložených na pracovní schůzce ZM. V navrhovaných usneseních ale není počítáno s ručením majetku města. Předložená usnesení korespondují s formou již schválenou v roce 2011 způsob zajištění obou úvěrů prostřednictvím vlastní biancosměnky. Lubomír Sommer (občan, místostarosta ) ptá se MUDr. Černého, z jakého důvodu považuje vysoutěženou cenu za nemravnou? Podotýká, že za nemravné považuje odsouhlasení rekonstrukce bazénu za tak vysokou částku. MUDr. Černý má několik indicií, které ho v jeho názoru utvrzují. Rekonstrukce bazénu není předmětem dnešního jednání. Nikdo z přítomných se dále do rozpravy nehlásí. Rozprava ukončena a přistoupeno k hlasování. Hlasováno o usnesení 13/023/931/03/01 ZM bere na vědomí informaci o tom, že společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., bylo doručeno Rozhodnutí Evropské komise ze dne o velkém projektu Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy II. fáze, který je součástí operačního programu Životní prostředí pro strukturální pomoc z Evropského fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti v rámci cíle Konvergence v České republice, kterým se schvaluje finanční příspěvek z Fondu soudržnosti na velký projekt Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy II. fáze. Hlasování - Pro: 16, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nepřítomen: 4 5

6 Pro: 16 (Alena BAJEROVÁ, Jaroslav BENK, Karel CRHONEK, Jiří ČERNÝ, Zdeněk DAVID, Pavel PAŠTA, Jan RÝZNAR, Martin STROUHAL, Milán ŠEBESTA, Pavel TRHAL), Proti: 0, Zdržel se: 1 (Petr ŠEBESTA), Nepřítomen: 4 (Antonín JANHUBA, Václav KEPRT, Božena SOJÁKOVÁ, Jana Hlasováno o usnesení 13/023/931/03/02 ZM bere na vědomí Rozhodnutí Evropské komise ze dne o velkém projektu Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy II. fáze, který je součástí operačního programu Životní prostředí pro strukturální pomoc z Evropského fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti v rámci cíle Konvergence v České republice, kterým se schvaluje finanční příspěvek z Fondu soudržnosti na velký projekt Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy II. fáze, a to v předloženém znění. Hlasování - Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomen: 4 Pro: 17 (Alena BAJEROVÁ, Jaroslav BENK, Karel CRHONEK, Jiří ČERNÝ, Zdeněk DAVID, Pavel PAŠTA, Jan RÝZNAR, Martin STROUHAL, Milán ŠEBESTA, Petr ŠEBESTA, Pavel TRHAL), Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomen: 4 (Antonín JANHUBA, Václav KEPRT, Božena SOJÁKOVÁ, Jana Hlasováno o usnesení 13/023/931/03/03 ZM bere na vědomí dopis doručený společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., ze strany Ministerstva životního prostředí, na základě kterého byla tato společnost oficiálně vyrozuměna o vydání Rozhodnutí Evropské komise ve věci schválení projektu Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy II. fáze. Hlasování - Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomen: 4 Pro: 17 (Alena BAJEROVÁ, Jaroslav BENK, Karel CRHONEK, Jiří ČERNÝ, Zdeněk DAVID, Pavel PAŠTA, Jan RÝZNAR, Martin STROUHAL, Milán ŠEBESTA, Petr ŠEBESTA, Pavel TRHAL), Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomen: 4 (Antonín JANHUBA, Václav KEPRT, Božena SOJÁKOVÁ, Jana 13/023/931/04/00 - Rekonstrukce kanalizace Zábřeh - veřejná zakázka na poskytnutí úvěrů ve výši 25 mil. Kč a 75 mil. Kč Komentář pana starosty k předloženému materiálu. Částku ve výši 75 mil. korun by mělo město Zábřeh směřovat na spol. VHZ a. s. a obdržet za ně akcie. Touto formou by měl být poskytnut tento příspěvek s tím, že je to necelých 11 % objemu realizovaného v Zábřeze. Celková investice je přes 1,5 mld. korun, za Zábřeh tedy 75 mil. korun. Tato částka zahrnuje vybudování nové kanalizace v lokalitách Ráječek a Skalička, rekonstrukci kanalizace stávající. Částka ve výši 25 mil. korun je určena na hrazení souvisejících oprav komunikací a chodníků. Z hlediska rozsahu stavby pravděpodobně nebude dostačující, bude ale jednáno s dalšími vlastníky komunikací (Správa silnic Olomouckého kraje, Ředitelstvím silnic a dálnic), aby se v rámci rekonstrukce podíleli na opravách komunikací dotčených projektem. Délka splácení úvěrů je 10 let. Pan starosta v závěru představil a přivítal přítomné hosty starostu města Loštice PhDr. Ctirada Lolka a předsedu představenstva spol. VHZ a. s. Ing. Libora Dostála. Mgr. Bajerová jaká je reálná částka za rekonstrukci kanalizace, která v důsledku město zatíží? Z jaké položky rozpočtu budou finanční prostředky hrazeny? RNDr. Mgr. John, Ph.D. částka 25 mil. je určena na práce přímo nesouvisející s projektem, protože s projektem mohou přímo souviset neuznatelné náklady a ty musejí jít za spol. VHZ a. s. Pokud bude město chtít, aby byla cesta opravena celá, nejen v šíři výkopu, tak musí město vložit vlastní finanční prostředky. Z tohoto projektu se v Zábřehu realizovala část ulice Žižkova. Bude na velmi důkladném zvážení, kde po této rekonstrukci zůstane pouze zaasfaltovaná část v šíři výkopu a které cesty budou nové. Rozhodně nebude částka ve výši 25 mil. korun dostačující na to, aby byly v celém městě provedeny finální povrchy. Většina finančních prostředků se vezme z provozu každého roku. Město oslovují občané v souvislosti s opravami komunikací a město se vyjadřuje v tom smyslu, že komunikace se bude opravovat po rekonstrukci kanalizace. 6

7 Mgr. Michalová se dotazuje Ing. Dostála na smlouvu, která měla být předložena všem starostům ve stejném znění. Měli starostové měst Loštice, Šumperk a Hanušovice, kteří již smlouvu uzavřeli, specifické podmínky pro svou danou oblast tzn. přípojky, opravy komunikací navíc aj.? Dotazuje se z toho důvodu, zda má smysl se spol. VHZ a. s. vyjednávat tyto podmínky za město Zábřeh, když by smlouvy s ostatními městy byly uzavřeny ve stejném znění a s městem Zábřeh by to nebylo možno uzavřít ve znění odlišném. Ing. Dostál uzavřené smlouvy neobsahují žádné informace o přípojkách. Jsou tam nastaveny pouze záležitosti týkající se finančních údajů, splátkový kalendář a ustanovení o tom, že vložené finanční prostředky budou zhodnoceny akciemi. Znění všech smluv je shodné, byly aktualizovány pouze dodatky související s nastavením termínů čerpání splátek od PaedDr. Tempír (občan) se dotazuje, zda jsou smlouvy aktualizovány. Byl by rád, kdyby byli občané o této problematice více informováni. Žádá, aby před podpisem smluv vyvinul maximální úsilí pro zahrnutí přípojek do smlouvy. RNDr. Mgr. John, Ph.D. zdůrazňuje, že v rámci projektu byly přípojky neuznatelným nákladem. V této záležitosti se neustále jedná, s tím, že existují různé specifické případy. Aktuální stav projektu a jeho financování vzhledem ke změnám DPH je předmětem aktualizace, kterou provádí VHZ a. s. prostřednictvím dodatků. Informativní schůze s občany v této věci budou probíhat podle jednotlivých ulic před samotnou realizací. Dokumentace k přípojkám je zpracovaná, již dnes tedy existuje možnost pro případné zájemce zjistit, jak se rekonstrukce dotýká konkrétních nemovitostí. Občané mají možnost individuální konzultace na MěÚ. PhDr. David s otázkou směřovanou na starostu PhDr. Lolka jakým způsobem mají vyřešeny přípojky v Lošticích. p. Lolek v rámci projektu dávají občanům nejdražší část a to hlavní kanalizaci, vyřízení stavebního řízení a projektovou dokumentaci. Přípojky si poté občané hradí sami. S občany v Lošticích je o napojení na hlavní řad kanalizace jednáno již rok. Není možné, aby přípojky hradila spol. VHZ a. s. Společnost VHZ a. s. musí být řádným hospodářem a pokud dá městu Zábřeh dar v podobě vybudování přípojek, budou tento dar chtít i všechna dotčená města. Situace je nastavená zákonem, občané zodpovídají za své odpady a musí si přípojku hradit sami. Projekt je nastaven ve prospěch občanů. Mohou existovat ojedinělé komplikované případy (konkrétně v Lošticích jeden nebo dva) jsou ochotni jako obec hradit s rozpočtu města. Získání těchto finančních prostředků považuje za jedinečnou možnost. Všechny města, mimo Mohelnici a Zábřeh, mají smlouvy uzavřeny. Mohelnice zastavuje majetek v souvislosti s úvěrem Fondu Ministerstva životního prostředí, což je nejrychlejší způsob. Zábřeh jde jinou variantou než ostatní města a soutěžením úvěru pozdrží celou akci o minimálně 3 až 5 měsíců. MUDr. Černý projekt je řešen již 6 let s tím, že 4 roky se posunuje realizace, což přisuzuje okolnostem (vysoká vysoutěžená cena). Na informativní schůzce ZM sdělil vedoucí Stavebního a vyvlastňovacího úřadu Ing. Hloch, že ten kdo odpojí občana, který měl platnou zkolaudovanou přípojku z hlavního řadu, tak ho připojí nikoli, že mu umožní se připojit. A tím pádem i na své náklady. U několika desítek případů v Zábřehu bude nutná výtlačná kanalizace, protože je řad přeložen do svahu. Hrozí riziko, že budou desítky občanů odpojeni od kanalizace, nebudou připojeni v důsledku činnosti města a spol. VHZ a. s. a nakonec budou město žalovat. Nechce, aby se s městem jednalo ve smyslu: Takto to dělat musíte, protože takto jsme to za vás dojednali. Nikdo nezpochybňuje, že občané, kteří doposud přípojku nemají, nebo ji nemají zkolaudovanou, si ji musí dle zákona zřídit. Jedná se ale o občany, kteří mají řádně zkolaudovanou přípojku, realizací kanalizace budou odpojeni, a na vlastní náklady se budou muset opětovně připojit. RNDr. Mgr. John, Ph.D. je třeba odlišit tyto dva případy (zřízení kanalizace nové a přeložení stávající kanalizace). Město v tomto vychází z podpůrných argumentů Stavebního a vyvlastňovacího úřadu, právníka města a výkladu Ministerstva zemědělství ČR, kde je jasně uvedeno, že v případě změny vedení trasy kanalizace, jdou náklady za tím, kdo změnu vyvolal. Na tomto stanovisku bude město trvat, byť to ve smlouvách s ostatními dotčenými městy uvedeno není. Mgr. Bc. Kapl původní projekt byl pro Zábřeh plánován v daleko větším rozsahu, poté došlo ke zkrácení, ale podíl města zůstal stejný. Město se zadluží a bude muset přesvědčovat občany, aby investovali do přípojek desítky tisíc korun, kdy ve výsledku se jim ještě zvedne cena vodného a stočného. 7

8 Nikdo z přítomných se dále do rozpravy nehlásí. Rozprava ukončena a přistoupeno k hlasování. Hlasováno o usnesení 13/023/931/04/01 ZM schvaluje vypsání veřejné zakázky na poskytovatele dlouhodobého účelového úvěru ve výši 75 mil. Kč, který bude určen na spolufinancování nákladů realizace výstavby a rekonstrukce kanalizace v rámci projektu Zlepšení kvality vod Horního Povodí řeky Moravy II. etapa, přičemž tyto peněžní prostředky budou použity k navýšení základního kapitálu města Zábřeh ve společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s. Hlasování - Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 5, Nepřítomen: 4 Pro: 12 (Alena BAJEROVÁ, Jaroslav BENK, Karel CRHONEK, Jiří ČERNÝ, Zdeněk DAVID, Pavel DOUBRAVA, František JOHN, Antonín KAPL, Lucie MICHALOVÁ, Jan RÝZNAR, Petr ŠEBESTA, Pavel TRHAL), Proti: 0, Zdržel se: 5 (Jan DRAPÁČ, Edgar HORÁK, Pavel PAŠTA, Martin STROUHAL, Milán ŠEBESTA), Nepřítomen: 4 (Antonín JANHUBA, Václav KEPRT, Božena SOJÁKOVÁ, Jana Hlasováno o usnesení 13/023/931/04/02 ZM schvaluje vypsání veřejné zakázky na poskytovatele dlouhodobého účelového úvěru ve výši 25 mil. Kč, který bude město Zábřeh čerpat na úhradu nutných nákladů spojených s realizací rekonstrukce a výstavby kanalizace v rámci projektu Zlepšení kvality vod Horního Povodí řeky Moravy II. etapa v případě, že tyto náklady nebudou uznatelným nákladem a součástí projektu společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s. Hlasování - Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 5, Nepřítomen: 4 Pro: 12 (Alena BAJEROVÁ, Jaroslav BENK, Karel CRHONEK, Jiří ČERNÝ, Zdeněk DAVID, Pavel DOUBRAVA, František JOHN, Antonín KAPL, Lucie MICHALOVÁ, Jan RÝZNAR, Petr ŠEBESTA, Pavel TRHAL), Proti: 0, Zdržel se: 5 (Jan DRAPÁČ, Edgar HORÁK, Pavel PAŠTA, Martin STROUHAL, Milán ŠEBESTA), Nepřítomen: 4 (Antonín JANHUBA, Václav KEPRT, Božena SOJÁKOVÁ, Jana Hlasováno o usnesení 13/023/931/04/03 ZM ukládá vedoucím finančního odboru, odboru technické správy, odboru rozvoje a odboru vnitřních věcí zajistit veřejnou zakázku na poskytovatele dlouhodobého účelového úvěru ve výši 75 mil. Kč a dlouhodobého účelového úvěru ve výši 25 mil. Kč, a to v souladu se zákonem o veřejných zakázkách v platném znění. Tyto dva úvěry budou soutěženy následovně: - 75 mil. Kč bude dlouhodobý účelový úvěr určený na spolufinancování nákladů realizace výstavby a rekonstrukce kanalizace v rámci projektu Zlepšení kvality vod Horního Povodí řeky Moravy II. etapa, přičemž tyto peněžní prostředky budou použity k navýšení základního kapitálu města Zábřeh ve společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s., - 25 mil. Kč bude dlouhodobý účelový úvěr, který bude město Zábřeh čerpat na úhradu nutných nákladů spojených s realizací rekonstrukce a výstavby kanalizace v rámci projektu Zlepšení kvality vod Horního Povodí řeky Moravy II. etapa v případě, že tyto náklady nebudou uznatelným nákladem a součástí projektu společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s. Hlasování - Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 4, Nepřítomen: 4 Pro: 13 (Alena BAJEROVÁ, Jaroslav BENK, Karel CRHONEK, Jiří ČERNÝ, Zdeněk DAVID, Pavel DOUBRAVA, František JOHN, Antonín KAPL, Lucie MICHALOVÁ, Jan RÝZNAR, Martin STROUHAL, Petr ŠEBESTA, Pavel TRHAL), Proti: 0, Zdržel se: 4 (Jan DRAPÁČ, Edgar HORÁK, Pavel PAŠTA, Milán ŠEBESTA), Nepřítomen: 4 (Antonín JANHUBA, Václav KEPRT, Božena SOJÁKOVÁ, Jana Hlasováno o usnesení 13/023/931/04/04 ZM schvaluje základní podmínky pro vyhlášení veřejné zakázky na poskytovatele dlouhodobého účelového úvěru ve výši 75 mil. Kč a dlouhodobého účelového úvěru ve výši 25 mil. Kč (souhrnná výše obou dlouhodobých účelových úvěrů činí 100 mil. Kč), a to následovně: Měna čerpání: CZK dlouhodobý účelový úvěr ve výši ,00 Kč bude určený k navýšení základního kapitálu města 8

9 Zábřeh ve společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., v souvislosti s realizací projektu Zlepšení kvality vod Horního Povodí řeky Moravy II. etapa dlouhodobý účelový úvěr ve výši ,00 Kč bude určený k financování nutných nákladů spojených s rekonstrukcí a výstavbou kanalizace ve městě Zábřeh Úroková sazba: 3M PRIBOR + marže Způsob čerpání dlouhodobého účelového úvěru ve výši 75 mil. Kč: bude čerpán v letech 2013, 2014 a 2015 a čerpání bude stanoveno smlouvou uzavřenou mezi městem Zábřeh a společností Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., která bude uzavřena v rámci realizace projektu Zlepšení kvality vod Horního Povodí řeky Moravy II. etapa Způsob čerpání dlouhodobého účelového úvěru ve výši 25 mil. Kč určeného na nutné náklady spojené s výstavbou a rekonstrukcí kanalizace: dle aktuálních potřeb zadavatele v letech 2014, 2015, nejpozději do Splatnost dlouhodobého účelového úvěru ve výši 75 mil. Kč: 3 roky čerpání + 9 let splácení Splatnost dlouhodobého účelového úvěru ve výši 25 mil. Kč: 3 roky čerpání + 9 let splácení Způsob splácení úroků u obou úvěrů: čtvrtletně, úrokové období 3 měsíce Způsob zajištění obou úvěrů: vlastní biancosměnka. Hlasování - Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 4, Nepřítomen: 4 Pro: 13 (Alena BAJEROVÁ, Jaroslav BENK, Karel CRHONEK, Jiří ČERNÝ, Zdeněk DAVID, Pavel DOUBRAVA, František JOHN, Antonín KAPL, Lucie MICHALOVÁ, Jan RÝZNAR, Martin STROUHAL, Petr ŠEBESTA, Pavel TRHAL), Proti: 0, Zdržel se: 4 (Jan DRAPÁČ, Edgar HORÁK, Pavel PAŠTA, Milán ŠEBESTA), Nepřítomen: 4 (Antonín JANHUBA, Václav KEPRT, Božena SOJÁKOVÁ, Jana Hlasováno o usnesení 13/023/931/04/05 ZM zmocňuje vedoucí finančního odboru k provedení takových úprav základních podmínek pro vyhlášení veřejné zakázky na poskytovatele dlouhodobého účelového úvěru ve výši 75 mil. Kč a dlouhodobého účelového úvěru ve výši 25 mil. Kč, které nebudou měnit výši požadovaných úvěrů schválených ZM, nebudou měnit rozdělení požadovaných úvěrů na účelový ve výši 75 mil. Kč a účelový ve výši 25 mil. Kč a nebudou měnit způsob použití těchto dvou úvěrů. Provedené změny základních podmínek budou mít charakter zajistit co nejvýhodnější podmínky pro město Zábřeh při čerpání a následném splácení obou úvěrů a dále budou mít charakter zajistit realizovatelnost podmínek stanovených ve veřejné zakázce ze strany potenciálních poskytovatelů obou úvěrů. Hlasování - Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 3, Nepřítomen: 4 Pro: 14 (Alena BAJEROVÁ, Jaroslav BENK, Karel CRHONEK, Jiří ČERNÝ, Zdeněk DAVID, Pavel DOUBRAVA, František JOHN, Antonín KAPL, Lucie MICHALOVÁ, Pavel PAŠTA, Jan RÝZNAR, Martin STROUHAL, Petr ŠEBESTA, Pavel TRHAL), Proti: 0, Zdržel se: 3 (Jan DRAPÁČ, Edgar HORÁK, Milán ŠEBESTA), Nepřítomen: 4 (Antonín JANHUBA, Václav KEPRT, Božena SOJÁKOVÁ, Jana Hlasováno o usnesení 13/023/931/04/06 ZM ukládá vedoucí finančního odboru předložit základní zadávací podmínky, které byly změněny na základě usnesení č. 13/023/931/04/05 pro vyhlášení veřejné zakázky na poskytovatele dlouhodobého účelového úvěru ve výši 75 mil. Kč a dlouhodobého účelového úvěru ve výši 25 mil. Kč na nejbližší jednání RM, která schválí jejich konečné znění. Hlasování - Pro: 10, Proti: 1, Zdržel se: 6, Nepřítomen: 4 Pro: 10 (Jaroslav BENK, Karel CRHONEK, Zdeněk DAVID, Pavel DOUBRAVA, František JOHN, Antonín KAPL, Lucie MICHALOVÁ, Jan RÝZNAR, Martin STROUHAL, Petr ŠEBESTA), Proti: 1 (Pavel TRHAL), Zdržel se: 6 (Jiří ČERNÝ, Jan DRAPÁČ, Pavel PAŠTA, Alena BAJEROVÁ, Edgar HORÁK, Milán ŠEBESTA), Nepřítomen: 4 (Antonín JANHUBA, Václav KEPRT, Božena SOJÁKOVÁ, Jana Návrh nebyl přijat Hlasováno o usnesení 13/023/931/04/07 ZM zmocňuje RM k provedení takových úprav základních podmínek pro vyhlášení veřejné zakázky na poskytovatele dlouhodobého účelového úvěru ve výši 75 mil. Kč a dlouhodobého účelového úvěru ve výši 25 mil. Kč, které nebudou měnit výši požadovaných úvěrů schválených ZM, nebudou měnit rozdělení požadovaných úvěrů na účelový ve výši 75 mil. Kč a účelový ve výši 25 mil. Kč a nebudou měnit způsob použití těchto dvou úvěrů. Provedené změny základních podmínek budou mít charakter 9

10 zajistit co nejvýhodnější podmínky pro město Zábřeh při čerpání a následném splácení obou úvěrů a dále budou mít charakter zajistit realizovatelnost podmínek stanovených ve veřejné zakázce ze strany potenciálních poskytovatelů obou úvěrů. Hlasování - Pro: 9, Proti: 1, Zdržel se: 7, Nepřítomen: 4 Pro: 9 (Jaroslav BENK, Karel CRHONEK, Zdeněk DAVID, Pavel DOUBRAVA, František JOHN, Antonín KAPL, Lucie MICHALOVÁ, Jan RÝZNAR, Petr ŠEBESTA), Proti: 1 (Pavel TRHAL), Zdržel se: 7 (Jiří ČERNÝ, Jan DRAPÁČ, Pavel PAŠTA, Martin STROUHAL, Milán ŠEBESTA, Alena BAJEROVÁ, Edgar HORÁK), Nepřítomen: 4 (Antonín JANHUBA, Václav KEPRT, Božena SOJÁKOVÁ, Jana Návrh nebyl přijat Hlasováno o usnesení 13/023/931/04/08 ZM zmocňuje RM ke schválení konečného znění zadávacích podmínek pro vyhlášení veřejné zakázky na poskytovatele dlouhodobého účelového úvěru ve výši 75 mil. Kč určeného na spolufinancování nákladů realizace výstavby a rekonstrukce kanalizace v rámci projektu Zlepšení kvality vod Horního Povodí řeky Moravy II. etapa, přičemž tyto peněžní prostředky budou použity k navýšení základního kapitálu města Zábřeh ve společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s., a dlouhodobého účelového úvěru ve výši 25 mil. Kč určeného na úhradu nutných nákladů spojených s realizací rekonstrukce a výstavby kanalizace v rámci projektu Zlepšení kvality vod Horního Povodí řeky Moravy II. etapa. Hlasování - Pro: 8, Proti: 2, Zdržel se: 7, Nepřítomen: 4 Pro: 8 (Jaroslav BENK, Karel CRHONEK, Zdeněk DAVID, Pavel DOUBRAVA, František JOHN, Lucie MICHALOVÁ, Jan RÝZNAR, Petr ŠEBESTA), Proti: 2 (Jiří ČERNÝ, Pavel TRHAL), Zdržel se: 7 (Jan DRAPÁČ, Pavel PAŠTA, Martin STROUHAL, Milán ŠEBESTA, Alena BAJEROVÁ, Edgar HORÁK, Antonín KAPL), Nepřítomen: 4 (Antonín JANHUBA, Václav KEPRT, Božena SOJÁKOVÁ, Jana Návrh nebyl přijat Hlasováno o usnesení 13/023/931/04/09 ZM ukládá vedoucí finančního odboru předložit na jednání ZM informaci o provedených změnách základních podmínek pro vyhlášení veřejné zakázky na poskytovatele dlouhodobého účelového úvěru ve výši 75 mil. Kč a dlouhodobého účelového úvěru ve výši 25 mil. Kč, a to v termínu na nejbližší jednání ZM. Hlasování - Pro: 11, Proti: 1, Zdržel se: 5, Nepřítomen: 4 Pro: 11 (Alena BAJEROVÁ, Jaroslav BENK, Karel CRHONEK, Zdeněk DAVID, Pavel DOUBRAVA, František JOHN, Antonín KAPL, Lucie MICHALOVÁ, Martin STROUHAL, Petr ŠEBESTA, Pavel TRHAL), Proti: 1 (Jan RÝZNAR), Zdržel se: 5 (Jiří ČERNÝ, Jan DRAPÁČ, Pavel PAŠTA, Edgar HORÁK, Milán ŠEBESTA), Nepřítomen: 4 (Antonín JANHUBA, Václav KEPRT, Božena SOJÁKOVÁ, Jana RNDr. Mgr. John, Ph.D. z tohoto hlasování vyplívá schválení vypsání výběrového řízení na poskytovatele dlouhodobého úvěru a kompetence o rozhodování v této záležitosti bude mít stále zastupitelstvo města. Doplňuje, že jakmile budou připraveny podkladové materiály, bude svoláno zasedání ZM v mimořádném termínu. Odbor školství, kultury a tělovýchovy 13/023/951/01/00 - DDM, ZŠ B. Němcové změna zřizovací listiny RNDr. Mgr. John, Ph.D. předal slovo gestorovi oblasti školství PaedDr. Crhonkovi. PaedDr. Crhonek přesun Domu dětí a mládeže Krasohled Zábřeh (DDM) byl velmi diskutován. Opíral se o odborná stanoviska Mgr. Hájka z České školní inspekce, který byl přizván na pracovní jednání ZM dne Rada města schválila variantu přesunu DDM na II. ZŠ (červený pavilon), s tím, že sportovní aktivity budou směřovány na IV. ZŠ. Je přesvědčen, že toto řešení je dočasné. Otázka volnočasových aktivit by měla být do budoucna řešena zřízením centra nejen pro děti a mládež, ale i pro aktivní důchodce a matky s dětmi. Tato problematika by měla být řešena komplexně a objektivně bez nadřazování partikulárních zájmů. MUDr. Černý na informativní schůzce vyjádřil své mínění (nesouhlas se segregovaným školstvím). Dítě by mělo vyrůstat v rodině s rodiči a prarodiči čili v normálním prostředí, kde má své vzory. Tímto 10

11 rozhodnutím se vytváří zcela umělé prostředí, kdy se chování dítěte mění na sobecké a agresivní. Dle jeho názoru jsou již dvě hodiny po dvanácté. Materiál SMĚRY VÝVOJE OBECNÍHO ŠKOLSTVÍ VE MĚSTĚ ZÁBŘEH popisuje demografickou situaci, ale postrádá v něm objasnění, jak bude ZM reagovat z hlediska školství. Tzv. koncepce je nicneříkající. Sídlo DDM je již poněkolikáté měněno. Je v rozporu sdružovat základní vzdělání a mimoškolní aktivity. Oba ředitelé, Mgr. Pašta i Mgr. Nimrichtr, s tímto záměrem nesouhlasí. Informace nejsou kompletní a jsou zmatečné. Ani na jedné ze schůzek nebyl dán prostor ředitelům, aby vysvětlili svá stanoviska. PaedDr. Crhonek se s tímto názorem ztotožňuje, je přesvědčen, že DDM by měl mít svůj objekt. Město se snažilo najít vhodné prostory, byla diskutována možnost přemístění DDM do budovy Farní 9 či do Staré radnice a Katolického domu. Dle vyjádření odborníka je Katolický dům a následně IV. ZŠ nejhorší možná varianta z hlediska spádovosti. Přesun DDM na ZŠ není ideální a neměl by být konečný. Město by mělo vytvořit podmínky pro volnočasové aktivity a vybudovat důstojné zařízení, jelikož vlastní chátrající budovy, které bude muset dříve nebo později rekonstruovat. Mgr. Bc. Kapl pokud má dojít k rekonstrukci Masarykovy školy pro potřeby Základní umělecké školy Zábřeh (ZUŠ), musí být DDM přemístěn k do jiných prostor. Město v současné době nemá finanční prostředky na rekonstrukci Staré radnici či výstavbu nové budovy. Nabízely se pouze dvě možnosti Katolický dům či na některou ze základních škol. Po několika jednání se určila možnost využití základních škol a to II. nebo IV. ZŠ. Mgr. Bajerová provedla průzkum, ze kterého jasně vyplívá, že sloučení DDM se ZŠ je možné a městu toto spojení dokonce vytváří ekonomické výhody. Názory ředitelů byly sděleny na jednání RM. Dva dotčení ředitelé sdělili pouze argumenty, proč to nelze. Jiná možnost než přemístění DDM v tak krátkém časovém horizontu neexistuje MUDr. Rýznar souhlasí s vyjádřením Mgr. Bc. Kapla. Městský rozpočet není prázdný, ale je v mínusu. Z toho důvodu bude toto přemístění dlouhodobé. Přemístění DDM z centra města považuje za špatné řešení, zařízení přijde o prostředky. PhDr. David má osobní tříletou zkušenost, že dva odlišné subjekty lze spojit. Chápe oba ředitele, jelikož bude rozhodnutí znamenat organizační komplikace. Ať už bude DDM při kterékoli z uvedených škol, bude to pro školu velkou výhodou. Dotazuje se pro srovnání, zda existuje kvalifikovaný odhad částky při přemístění DDM na II. ZŠ a IV. ZŠ. Mgr. Krejčí přemístění DDM na II. ZŠ vyžaduje vybudování chodníku (500 tis. Kč), který je však stejně plánován (bez ohledu na DDM) v souvislosti s opravou hřiště a dvou dveří (100 tis. Kč) čili náklady přibližně ve výši 600 tis. Kč. Tímto sloučením se na energiích ušetří 500 tis. Kč ročně. Ing. arch. Doležal materiál se srovnáním nákladů byl zpracován Odborem rozvoje a územního plánování, Odborem školství, kultury a tělovýchovy a Odborem technické správy. Náklady na II. ZŠ byly sděleny, na IV. ZŠ bylo počítáno s prostory nad jídelnou tzn. ve stravovacím pavilonu. Náklady na přemístění DDM do těchto prostor jsou řádově v desítkách tisíc, jelikož je samostatný přístup již zbudován, stravovací pavilon je stěnou oddělen od školy. PhDr. David děkuje za srovnání a dotazuje se k již zmíněné koncepci školství, kde odkazuje na stranu 15, 16 a 19. Je zde uvedena redukce ZŠ Boženy Němcové, ZŠ Severovýchod a umístění DDM na tyto školy. Z textu jasně vyznívá vhodnější umístění DDM na ZŠ Severovýchod. V souvislosti s tím nerozumí usnesení vycházejícího z RM. RM rozhodla odlišně od prezentace v koncepci. Mgr. Bc. Kapl hlasoval pro II. ZŠ, argumenty považuje za zkreslené (počty tříd). Dalším zásadním argumentem je, že spolupráce ředitelů obou organizací (Mgr. Nimrichtra a PhDr. Hrdiny) bude mnohem lepší. Mgr. Bajerová není čas polemizovat o jiných variantách přemístění DDM. RM rozhodla o přemístění na II. ZŠ, což by mělo být pro ZM závazné. Oba ředitelé se musí na spolupráci připravit. Omezí se provoz na II. ZŠ, ale s tím, že činnost DDM bude rovněž výrazně omezena. Nicméně při zjišťování obdobné situace v jiných městech, jsou organizace schopny spolupracovat, záleží pouze na vzájemné domluvě, rozdělení činnosti a jak jsou schopny využívat společných prostor. Město nyní ani v blízké budoucnosti nemůže investovat do vytvoření samostatného objektu DDM. Vedení města by mělo mít za úkol dále zjišťovat, kam se DDM přemístí do budoucna. Vyzývá vedení města, především PaedDr. Crhonka, který má oblast školství v gesci, aby se toho úkolu ujal. Rovněž apeluje na členy ZM, aby se zabývaly změnami zřizovacích listin. 11

12 PaedDr. Crhonek se touto problematikou intenzivně zabývá a to i na úrovni kraje, vizi Centra volnočasových aktivit podporuje i vedení Olomouckého kraje, prozatím ale bez konkrétního efektu, protože je projekt na začátku. Mgr. Pašta na jednání Komise pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost bylo probíráno několik variant. V závěru došlo ke shodě, aby byl DDM přemístěn do objektu Staré radnice. Diskuse na informativní schůzce ZM dne vedla k doporučení umístění DDM na IV. ZŠ. Tento záměr byl předložen Radě školy a Závodnímu výboru odborového svazu pracovníků školství při ZŠ Severovýchod, kteří se shodli na naprostém odmítnutí záměru. Pokud by byla na škole vybudována nástavba, nebyl by problém spolupracovat s DDM. Současný stav sloučení neumožňuje, a proto záměr kategoricky odmítá. Škola byla zřízena jako osmnácti-třídní, v té době neexistovali odborné učebny. Žádný ředitel nechce rušit odborné učebny z hlediska úrovně výuky a konkurenceschopnosti. Zrušení družinové části by pro žáky znamenalo, že by museli využívat ráno, dopoledne při vyučování a odpoledne totožné třídy. Jako ředitel školy neodmítá spolupráci s PhDr. Hrdinou, ale v současné době tato spolupráce není možná. RNDr. Mgr. John, Ph.D. nejen výstup z informativní schůzky ZM, ale i poradní orgán RM, Komise pro rozvoj města, doporučovala přemístění DDM na IV. ZŠ. MVDr. Šebesta děkuje Mgr. Bajerové za hodnotný materiál o koexistenci základních škol s domy dětí a mládeže. Toto přemístění bude dle jeho názoru na dobu již trvalou. V horizontu 10 let nebude možnost, z důvodu schválených investic, zřízení samostatného objektu po DDM. Mgr. Nimrichtr se záměrem souhlasil pouze za určitých podmínek a to uvolnění jednoho patra pavilonu. Pro něho je předmětné a jasné stanovisko odborů MěÚ, které doporučují IV. ZŠ. Bylo by vhodné po vyjádření Mgr. Pašty za IV. ZŠ vyslechnout názor i přítomného Mgr. Nimrichtra za II. ZŠ. Mgr. Nimrichtr celá záležitost se dotýká kompletně celého školství v Zábřehu, které by mělo být jednotné. Na jednání 54. RM nabídl jedno patro pavilony, ale oddělení celého pavilonu by znamenalo velké komplikace. Náklady uvedené Mgr. Krejčím se dotýkaly jen DDM. Náklady by ale vznikly i ve škole a ty uvedeny nebyly. Argumenty Mgr. Pašty jsou naprosto totožné s jeho argumenty. Zásadním rozměrem by mělo být finanční stanovisko. PaedDr. Crhonek specifikace pojmu jednotného školství. Děkuje Mgr. Bajerové za objektivní vyjádření. Apeluje na členy ZM, aby brali současně s ekonomickým hlediskem i potřebu dětí a vytvořili pro ně vhodné podmínky. Nepovažuje přemístění sídla DDM na ZŠ za konečné řešení. Mgr. Bajerová město se soustředilo pouze na objekty, které má ve vlastnictví. Navrhuje vstoupit do jednání s majiteli jiných soukromých objektů či Olomouckým kraje. Ze své zkušenosti ví, že sloučení DDM se ZŠ nebude mít vliv na děti. Mgr. Michalová se dotazuje Mgr. Krejčího, jakým způsobem bude přemístění DDM financováno. Návrh vycházející z RM nepodpořila, je přikloněna k variantě přemístění DDM na IV. ZŠ. Od dotčených ředitelů nebyla uvedena pozitiva spojení obou organizací. Ať už bude DDM umístěn na jakoukoli ZŠ, dojde k jistému omezení, daný ředitel bude muset projevit manažerské schopnosti a v součinnosti s PhDr. Hrdinou aktivity korigovat a vycházet si vstříc. Myslí si, a potvrzují to i příslušné odbory MěÚ, že lepší varianta je přemístění DDM na IV. ZŠ. Ing. Benk materiál a informace považuje za nedostatečné z důvodu neuvedení komplexních nákladů na přemístění DDM do škol. Chybí mu i přehled od PhDr. Hrdiny, odkud děti do DDM docházejí. Doporučuje stáhnout tento nekompletní materiál a předložit ho na zasedání ZM, které bude kvůli kanalizaci svoláno v mimořádném termínu. Mgr. Bc. Kapl nesouhlasí se stažením materiálu z důvodu časové tísně. Z jeho pohledu existují pouze dvě možnosti II. nebo IV. ZŠ. Doporučuje hlasovat. Oba ředitelé svými výstupy jednají proti zřizovateli. Ing. Strouhal Komise pro rozvoj města, pracovní schůzka ZM a odbory MěÚ doporučují přemístění DDM na IV. ZŠ. Bylo svoláno dostatek jednání a tato diskuse již není odborná. Považuje rozhodnutí v této věci za politické. MUDr. Černý doporučuje hlasovat, pokud ZM neodsouhlasí přemístění DDM na II. ZŠ, měla by být předložena varianta přemístění na IV. ZŠ. V případě neodsouhlasení žádného z návrhů bude materiál předložen na ZM v mimořádném termínu. 12

13 Ze zasedání 23. ZM odešel p. Šebesta. MUDr. Rýznar: jednání o přesunu DDM mu připadá jako jednání o nás bez nás. Neslyšel názor vedení DDM, která lokalita je pro DDM lepší - tento názor by zastupitelům pomohl při rozhodnutí. PhDr. Hrdina preferuje do budoucna samostatný důstojný subjekt. Chápe ale finanční situaci města, z jeho pohledu považuje za vhodnější samostatný pavilon na ZŠ Boženy Němcové. Mluví se pouze o negativech a vůbec se nezmiňují pozitiva. Od začátku jeho působení na DDM čelí dotazům veřejnosti o ukončení provozu DDM v Zábřehu. DDM má v Zábřehu své místo. Apeluje na členy ZM, aby v této věci rozhodly moudře. PaedDr. Tempír (občan) osobně se domnívá, že koncepční řešení nejenom DDM je mizerné. Koncepce řešení DDM se neřešila přes 4 roky, kdy bylo sídlo přemístěno do současných prostor. Podklady Komise pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost neobsahovaly stanovisko působení DDM při III. ZŠ. Součástí obsahu zřizovací listiny, by mělo být ustanovení, po jakou dobu bude DDM při ZŠ působit. Ing. Benk stahuje svůj návrh na stažení tohoto bodu z jednání a dává návrh na ukončení diskuse. Hlasováno o ukončení diskuse: Hlasování - Pro: 10, Proti: 1, Zdržel se: 6, Nepřítomen: 5 Pro: 10 (Alena BAJEROVÁ, Jaroslav BENK, Karel CRHONEK, Jan DRAPÁČ, František JOHN, Antonín KAPL, Lucie MICHALOVÁ, Pavel PAŠTA, Jan RÝZNAR, Martin STROUHAL), Proti: 1 (Jiří ČERNÝ), Zdržel se: 6 (Zdeněk DAVID, Pavel DOUBRAVA, Petr ŠEBESTA, Pavel TRHAL, Edgar HORÁK), Nepřítomen: 5 (Antonín JANHUBA, Václav KEPRT, Božena SOJÁKOVÁ, Milán ŠEBESTA, Jana Návrh nebyl přijat Mgr. Kroul (zástupce ředitele II. ZŠ) tato otázka je diskutovaná již 3 měsíce. Není to záležitost pedagogická, nýbrž politická. Prioritní by mělo být ekonomické hledisko. Město bude mít obrovské náklady v jiných směrech. Mgr. Kubíčková (učitelka IV. ZŠ, předsedkyně Závodního výboru odborového svazu pracovníků školství při ZŠ Severovýchod) souhlasí s návrhem Mgr. Bajerové, umístit DDM do jiného objektu. Zaráží ji cena chodníku ve výši 500 tis. Kč, který by se musel stejně vybudovat jako přístup k hřišti. Škola se potýká s jinými technickými problémy a i přesto Mgr. Pašta nabízí možnost umístění sportovních kroužků DDM. MVDr. Šebesta právě proto, že IV. ZŠ přichází s požadavkem na opravu tělocvičny ve výši 2,5 mil. Kč, považuje za výhodnější umístit DDM do těchto prostor. Dává návrh na ukončení diskuse. Vzhledem k tomu, že ZM jedná přes 2 h, vyhlašuje pan starosta přestávku od 18:45 do 19:00 h. Po přestávce se do diskuse hlásí Mgr. Pašta, který sděluje, že uvedená částka 2,5 mil. Kč vychází ze studie na rekonstrukci tělocvičny IV. ZŠ, není tudíž v současné době po městu požadována. Paní Pátková (Mateřské a rodinné centrum Hnízdo) žádá o vysvětlení, z jakého důvodu se DDM nepřemístí do Katolického domu. Zřizovatel základních škol i DDM je město Zábřeh, kroužky probíhají i na školách a o jejich rozšíření by měli zajisté vyučující zájem, není tedy potřeba mít DDM. RNDr. Mgr. John, Ph.D. vyjádření k variantě umístění DDM do Katolického domu, kde DDM již jednou sídlil. Hlavním argumentem byla vzdálenost od centra města. PaedDr. Crhonek doplňuje pana starostu, že Katolický dům je dle názoru Mgr. Hájka naprosto nevhodný. Byla to varianta nouzového řešení v souvislosti s úvahou rekonstrukce Staré radnice. Ostatní varianty byly příznivější z hlediska pohybujících se osob v objektu, šaten i prostor. Mgr. Bajerová uvádí důvody proč je DDM důležitý pro město: DDM má většina měst podobného charakteru jako Zábřeh, zajišťuje nejen kroužky, je to alternativa, pořádá mimoškolní dopolední i odpolední aktivity pro děti od mateřských škol až po studenty, DDM pořádá ve městě různé akce (Zábřežská opona, Den Země aj.). Vnímá DDM jako podstatnou součást kulturního života ve městě, obdobně jako Kulturní dům Zábřeh, který nabízí vyžití pro dospělé či ZUŠ, která nabízí aktivity pro talentované děti a jejich přípravu na konzervatoř. MVDr. Šebesta dává opětovně návrh na ukončení diskuse. 13

14 Hlasování - Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 4, Nepřítomen: 5 Pro: 12 (Alena BAJEROVÁ, Jaroslav BENK, Karel CRHONEK, Jiří ČERNÝ, Zdeněk DAVID, Jan DRAPÁČ, Antonín KAPL, Lucie MICHALOVÁ, Pavel PAŠTA, Jan RÝZNAR, Martin STROUHAL, Petr ŠEBESTA), Proti: 0, Zdržel se: 4 (Pavel DOUBRAVA, František JOHN, Pavel TRHAL, Edgar HORÁK), Nepřítomen: 5 (Antonín JANHUBA, Václav KEPRT, Božena SOJÁKOVÁ, Milán ŠEBESTA, Jana Před ukončením diskuse byl přihlášen Mgr. Zubík (učitel II. ZŠ, člen Školské rady) pro obě školy bude rozhodnutí znamenat totožné omezení, situace se zvrhla v souboj dvou základních škol. Argumenty byly sděleny v plné šíři, ostatní záleží na politickém rozhodnutí. Paní Pátková váží si práce DDM, ale v Zábřehu působí i jiná občanská sdružení i neziskové organizace, které se dětem věnují. Hlasováno o usnesení 13/023/951/01/01 ZM schvaluje Dodatek č. 11 ke zřizovací listině Domu dětí a mládeže Krasohled Zábřeh o změně sídla a vymezení majetku, který byl této příspěvkové organizaci předán k hospodaření. Hlasování - Pro: 10, Proti: 1, Zdržel se: 5, Nepřítomen: 5 Pro: 10 (Alena BAJEROVÁ, Jaroslav BENK, Karel CRHONEK, Pavel DOUBRAVA, Jan DRAPÁČ, Edgar HORÁK, Antonín KAPL, Pavel PAŠTA, Petr ŠEBESTA, Pavel TRHAL), Proti: 1 (František JOHN), Zdržel se: 5 (Jiří ČERNÝ, Zdeněk DAVID, Lucie MICHALOVÁ, Jan RÝZNAR, Martin STROUHAL), Nepřítomen: 5 (Antonín JANHUBA, Václav KEPRT, Božena SOJÁKOVÁ, Milán ŠEBESTA, Jana Návrh nebyl přijat Hlasováno o usnesení 13/023/951/01/02 ZM schvaluje Dodatek č. 8 ke zřizovací listině Základní školy Zábřeh, Boženy Němcové 1503/15, okres Šumperk o vymezení majetku, který byl této příspěvkové organizaci předán k hospodaření. Hlasování - Pro: 9, Proti: 3, Zdržel se: 4, Nepřítomen: 5 Pro: 9 (Alena BAJEROVÁ, Jaroslav BENK, Karel CRHONEK, Pavel DOUBRAVA, Jan DRAPÁČ, Edgar HORÁK, Antonín KAPL, Pavel PAŠTA, Pavel TRHAL), Proti: 3 (František JOHN, Martin STROUHAL, Petr ŠEBESTA), Zdržel se: 4 (Jiří ČERNÝ, Zdeněk DAVID, Lucie MICHALOVÁ, Jan RÝZNAR), Nepřítomen: 5 (Antonín JANHUBA, Václav KEPRT, Božena SOJÁKOVÁ, Milán ŠEBESTA, Jana Návrh nebyl přijat RNDr. Mgr. John, Ph.D. pokud nikdo nemá návrh na doplňující usnesení, budou rozpracovány další varianty přemístění DDM na IV. ZŠ a do Katolického domu. p. Trhal rada města rozhodla o přemístění DDM na II. ZŠ, skutečnost, že nebyly schváleny dodatky zřizovacích listin, na situaci dle jeho názoru nic nemění. RNDr. Mgr. John, Ph.D. rada musí vzít rozhodnutí ZM v potaz, DDM se nemůže přestěhovat, dokud nebudou schválené zřizovací listiny. 13/023/952/02/00 - Finanční příspěvky z rozpočtu města Zábřeh na rok 2013 Komentář pana starosty k předloženému materiálu. p. Trhal má námitku k podkladovému materiálu vztahujícího se k prvnímu usnesení. Materiál je v přímém rozporu s usnesením ZM, které určilo, že finanční příspěvky z rozpočtu města budou poskytovány na základě základního rámcového rozpočtu či podrobnějšího přehledu hospodaření, který v tomto případě nebyl ZM poskytnut. Žádost a dotace Kč je ze strany zastupitelstva nekontrolovatelná Mgr. Bajerová konstatuje, že město nemá v rozpočtu finanční prostředky na přemístění DDM, ale v zápětí ZM krátkozrace schvaluje příspěvky, které má město volně k dispozici. Na minulém zasedání ZM byla schválena částka přes 1 mil. Kč na vybudování hřiště na Výsluní, což nepovažuje za prioritní záležitost. RNDr. Mgr. John, Ph.D. byla vedena jednání o rozdělení příjmů z výherních hracích přístrojů. Rekonstrukce hřišť nejsou dlouhodobě řešeny. Je to otázka priorit, které se týkají celé řady oblastí. 14

15 Mgr. Bajerová žádá vedoucí odborů, aby do materiálů uváděli i argumenty, jaké budou důsledky v případě neschválení uvedených akcí. Město se dostátá do finančního krizového řízení. Podkladové materiály pro ZM musí být kvalitní a obsáhlé. RNDr. Mgr. John, Ph.D. pokud proběhne rekonstrukce kanalizace, nebude si v příštích několika letech dovolit poskytovat takové příspěvky. Priorita města bude zafinancovat investiční akce. Mgr. Bc. Kapl odpovídá p. Trhalovi na jeho upozornění týkající se příspěvku pro Sportovní kluby Zábřeh. Sportovní kluby podávají každoročně žádost, ve které je rozdělení příspěvku vyčísleno, s tím, že jsou do koruny vyúčtovány (energie, voda, plat správce aj.). Pokud nebude příspěvek odsouhlasen, nebude stadion schopen provozu. p. Trhal materiál je v rozporu s podmínkami schválenými zastupitelstvem města. Hospodaření Sportovních klubů Zábřeh by mělo být otevřeno, aby měli zastupitelé možnost kontroly. Z tohoto důvodu nebude pro navržené usnesení hlasovat. MUDr. Černý pokud bude město realizovat všechny odsouhlasené investiční akce, hrozí, že v roce 2020 nebude mít město dostatek finančních prostředků na splátky úvěru a logicky vyplývá, že budeme mít schodkový rozpočet, což by bylo nezákonné, takže si vezmeme další úvěr..., takže se ptám, jestli opravdu počítáme s těmito hrozbami. Spoří se tak, že se jen škrtají investice? Žádá starostu a Ing. Balcárkovou, vedoucí Odboru finančního, o vyjádření k financování investičních záměrů města. Ing. Balcárková město připravuje realizaci tří investičních akcí: rekonstrukce kanalizace (splátky úvěru mil. Kč/rok), rekonstrukce Masarykovy školy pro potřeby ZUŠ (rozpočet 59 mil. Kč, s tím, že v rozpočtu je vymezená schválená částka 33 mil. Kč, tudíž chybí 26 mil. Kč), posledním projektem je zateplení ZŠ Severovýchod (v rozpočtu je vyčleněna částka 18,5 mil. Kč, v tomto případě je ale velký podíl dotace a předpokládají se úspory). Upozorňuje na skutečnost, že podle vypracovaných matematických modelů za předpokladů ze znalostí současného stavu ekonomiky hrozí riziko, že v roce 2020, u některých variant již v roce 2016, nebude mít město finanční prostředky na splácení úvěrů. Paní Otáhalová (ENDURO Zábřeh o. s.) se dotazuje, na základě jakých kritérií jsou rozdělovány finanční příspěvky z rozpočtu města pro sportovní organizace. Rovněž žádala za ENDURO Zábřeh o. s. o poskytnutí příspěvku na činnost organizace. Není spokojena s výsledkem výběrového řízení. Rozhodnutí nebylo objektivní. Příspěvky by měli být rozdělovány na základě výsledků a úspěchů. Podstatu věci vidí ve skutečnosti, že některé organizace dostanou vysoké příspěvky a některé vůbec žádné. ENDURO Zábřeh reprezentuje město Zábřeh nejen v tuzemsku ale i v zahraničí. RNDr. Mgr. John, Ph.D. město Zábřeh vyhlásilo grantové řízení, výběrové řízení za oblast sportu bylo v gesci Komise sportovní, která je poradní orgán RM. Rada města poté odsouhlasila návrh vycházející z komise. Pravidla i rozdělování příspěvků z rozpočtu města by mělo být spravedlivé. RM se musí spoléhat na doporučení z jednotlivých komisí. Mgr. Bc. Kapl žádost ENDURA Zábřeh o. s. byla specifikována na propagaci, z tohoto důvodu nebyla částka přidělena. Komise většinově rozhodla, že nebude podporovat příspěvky na propagaci. V názvu projektu byla uvedena Propagace motoristického sportu, reprezentace města. MUDr. Černý paní Otáhalová může využít Kontrolního výboru ZM, může zaslat stížnost starostovi příp. Útvaru interního auditu, který příslušné kroky prověří. p. Reichl (AMK Zábřeh) několikrát byla podaná žádost o změnu tréninkových hodin, která nebyla schválena. Nebyl ale uveden důvod zamítnutí. Žádá, aby měli možnost rozšíření tréninkových hodin na Račici. RNDr. Mgr. John, Ph.D. v lokalitě bydlí občané, při změně tréninkových hodin byl vždy hledán určitý kompromis. V této věci může být svoláno jednání s přizváním občanů ze Sokolské ulice. Jednotlivé aktivity by se neměli rušit a město musí hlídat pokojné soužití. p. Trhal funkci výběrové komise by neměla zastávat Komise sportovní. Komise má být pouze poradním orgánem města. V tomto případě je to evidentní střet zájmů, kdy členy sportovní komise jsou zástupci jednotlivých zájmů, kteří si takto mezi sebe mj. rozdělují peníze města. Kompetentním orgánem je rada města. Dle jeho názoru je to alibismus a rozdělování finančních příspěvků je politické rozhodnutí. 15

16 RNDr. Mgr. John, Ph.D. Rada města má zodpovědnost a kompetence. Poradní a odborný orgán je komise. RM se opírá o odborné stanovisko komise, což je obdobný běžný způsob jako v jiných městech. Po dobu 3 let prozatím nebylo pochybeno. Mohou být upravena pravidla. Mgr. Bc. Kapl jednotlivá politická uskupení si jmenovala členy komisí, sportovní komise rozdělila granty a rada toto rozdělení schválila. PhDr. David sděluje zkušenosti z Komise kulturní. Průměrný přípěvek za Komisi kulturní byl 10 tis. Kč. Aby se zabránilo lobbistickým zájmům tak se nejvyšší a nejnižší navrhovaná částka škrtá. Dle jeho názoru došlo pouze k nepochopení žádosti ENDURA Zábřeh o. s. p. Trhal dává návrh, aby veškeré rozhodování komisí a rady města byla naprosto transparentní tzn. zveřejnění na internetových stránkách města a jednotlivé organizace budou mít možnost odvolání. Vzhledem k tomu, že nikdo z přítomných nemá další diskusní příspěvek, byla rozprava ukončena. Hlasováno o usnesení 13/023/952/02/01 ZM schvaluje finanční příspěvek z rozpočtu města na rok 2013 ve výši Kč na provoz a údržbu městského stadionu občanskému sdružení Sportovní kluby Zábřeh zastoupenému Jiřím Balcárkem s tím, že příjemce je povinen předložit Finančnímu odboru Městského úřadu Zábřeh vyúčtování do Hlasování - Pro: 11, Proti: 2, Zdržel se: 3, Nepřítomen: 5 Pro: 11 (Jaroslav BENK, Karel CRHONEK, Zdeněk DAVID, Pavel DOUBRAVA, Jan DRAPÁČ, František JOHN, Antonín KAPL, Lucie MICHALOVÁ, Pavel PAŠTA, Martin STROUHAL, Petr ŠEBESTA), Proti: 2 (Edgar HORÁK, Pavel TRHAL), Zdržel se: 3 (Alena BAJEROVÁ, Jiří ČERNÝ, Jan RÝZNAR), Nepřítomen: 5 (Antonín JANHUBA, Václav KEPRT, Božena SOJÁKOVÁ, Milán ŠEBESTA, Jana Hlasováno o usnesení 13/023/952/02/02 ZM schvaluje finanční příspěvek z rozpočtu města na rok 2013 ve výši Kč na činnost občanského sdružení Spolek Metoděj zastoupené Jiřím Krňávkem s tím, že příjemce je povinen předložit Finančnímu odboru Městského úřadu Zábřeh vyúčtování do Hlasování - Pro: 10, Proti: 1, Zdržel se: 5, Nepřítomen: 5 Pro: 10 (Alena BAJEROVÁ, Jaroslav BENK, Zdeněk DAVID, Pavel DOUBRAVA, František JOHN, Antonín KAPL, Lucie MICHALOVÁ, Martin STROUHAL, Petr ŠEBESTA, Pavel TRHAL), Proti: 1 (Edgar HORÁK), Zdržel se: 5 (Karel CRHONEK, Jiří ČERNÝ, Jan DRAPÁČ, Pavel PAŠTA, Jan RÝZNAR), Nepřítomen: 5 (Antonín JANHUBA, Václav KEPRT, Božena SOJÁKOVÁ, Milán ŠEBESTA, Jana Návrh nebyl přijat Hlasováno o usnesení 13/023/952/02/03 ZM schvaluje finanční příspěvek z rozpočtu města na rok 2013 ve výši Kč na činnost SK SULKO-Zábřeh, mládež Sportovní klub SULKO-Zábřeh zastoupený Ing. Zdeňkem Kunrtem s tím, že příjemce je povinen předložit Finančnímu odboru Městského úřadu Zábřeh vyúčtování do Hlasování - Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 2, Nepřítomen: 5 Pro: 14 (Alena BAJEROVÁ, Jaroslav BENK, Karel CRHONEK, Jiří ČERNÝ, Zdeněk DAVID, Pavel DOUBRAVA, Jan DRAPÁČ, František JOHN, Antonín KAPL, Lucie MICHALOVÁ, Pavel PAŠTA, Martin STROUHAL, Petr ŠEBESTA, Pavel TRHAL), Proti: 0, Zdržel se: 2 (Edgar HORÁK, Jan RÝZNAR), Nepřítomen: 5 (Antonín JANHUBA, Václav KEPRT, Božena SOJÁKOVÁ, Milán ŠEBESTA, Jana Hlasováno o usnesení 13/023/952/02/04 ZM schvaluje finanční příspěvek z rozpočtu města na rok 2013 ve výši Kč na činnost Sportovního klubu SULKO-Zábřeh, který zastupuje Ing. Zdeněk Kunrt s tím, že příjemce je povinen předložit Finančnímu odboru Městského úřadu Zábřeh vyúčtování do Hlasování - Pro: 10, Proti: 2, Zdržel se: 4, Nepřítomen: 5 Pro: 10 (Karel CRHONEK, Zdeněk DAVID, Pavel DOUBRAVA, Jan DRAPÁČ, František JOHN, Antonín KAPL, Lucie MICHALOVÁ, Pavel PAŠTA, Martin STROUHAL, Petr ŠEBESTA), Proti: 2 (Alena BAJEROVÁ, 16

17 Pavel TRHAL), Zdržel se: 4 (Jiří ČERNÝ, Edgar HORÁK, Jan RÝZNAR, Jaroslav BENK), Nepřítomen: 5 (Antonín JANHUBA, Václav KEPRT, Božena SOJÁKOVÁ, Milán ŠEBESTA, Jana Návrh nebyl přijat 13/023/952/03/00 - Sokol - finanční příspěvek z rozpočtu města Zábřeh na rok 2013 Nikdo z přítomných se do diskuse nepřihlásil, přistoupeno k hlasování. Hlasováno o usnesení 13/023/952/03/00 ZM schvaluje finanční příspěvek z rozpočtu města na rok 2013 ve výši Kč na činnost TJ Sokol Zábřeh zastoupené Ing. Vladimírem Drábkem s tím, že příjemce je povinen předložit Finančnímu odboru Městského úřadu Zábřeh vyúčtování do Hlasování - Pro: 13, Proti: 1, Zdržel se: 2, Nepřítomen: 5 Pro: 13 (Alena BAJEROVÁ, Jaroslav BENK, Karel CRHONEK, Zdeněk DAVID, Pavel DOUBRAVA, Jan DRAPÁČ, Edgar HORÁK, František JOHN, Antonín KAPL, Lucie MICHALOVÁ, Pavel PAŠTA, Martin STROUHAL, Petr ŠEBESTA), Proti: 1 (Pavel TRHAL), Zdržel se: 2 (Jiří ČERNÝ, Jan RÝZNAR), Nepřítomen: 5 (Antonín JANHUBA, Václav KEPRT, Božena SOJÁKOVÁ, Milán ŠEBESTA, Jana Oddělení majetkoprávní 13/023/902/01/00 - Olomoucký kraj převod pozemků Po komentáři pana starosty nemá nikdo diskusní příspěvek, přistoupeno k hlasování. Hlasováno o usnesení 13/023/902/01/01 ZM schvaluje bezúplatný převod pozemků v k. ú. Zábřeh na Moravě p. č. 5457/9 a částí p. č. 1074, 1093/4, 1218/1, 1247, 1312/1, 1427, 4363/5, 5457/10, 5457/11, 5457/17, 5457/18, 5457/19, a 5457/20 pod komunikací (dle geometrického plánu č /2011 p. č. 5457/20 o vým m 2 ) ve vlastnictví města Zábřeh do vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc, a pověřuje starostu města uzavřením smlouvy. Hlasování - Pro: 16, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomen: 5 Pro: 16 (Alena BAJEROVÁ, Jaroslav BENK, Karel CRHONEK, Jiří ČERNÝ, Zdeněk DAVID, Pavel PAŠTA, Jan RÝZNAR, Martin STROUHAL, Petr ŠEBESTA, Pavel TRHAL), Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomen: 5 (Antonín JANHUBA, Václav KEPRT, Božena SOJÁKOVÁ, Milán ŠEBESTA, Jana Hlasováno o usnesení 13/023/902/01/02 ZM schvaluje bezúplatný převod částí pozemku v k. ú. Zábřeh na Moravě 1163/1 pod komunikací (dle geometrického plánu č /2012 p. č. 1163/4 o vým. 72 m 2 a p. č. 1163/5 o vým. 5 m 2 ) ve vlastnictví města Zábřeh do vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc, a pověřuje starostu města uzavřením smlouvy. Hlasování - Pro: 16, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomen: 5 Pro: 16 (Alena BAJEROVÁ, Jaroslav BENK, Karel CRHONEK, Jiří ČERNÝ, Zdeněk DAVID, Pavel PAŠTA, Jan RÝZNAR, Martin STROUHAL, Petr ŠEBESTA, Pavel TRHAL), Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomen: 5 (Antonín JANHUBA, Václav KEPRT, Božena SOJÁKOVÁ, Milán ŠEBESTA, Jana Hlasováno o usnesení 13/023/902/01/03 ZM schvaluje bezúplatný převod pozemku p. č. 5457/5 a částí p. č. 5457/4 a 5457/1 k. ú. Zábřeh na Moravě pod komunikací (dle geometrického plánu č /2012 p. č. 5457/4 o vým. 103 m 2 a p. č. 5457/44 o vým. 12 m 2 a dle geometrického plánu č /2012 p. č. 5457/1 o vým m 2 ) ve vlastnictví města Zábřeh do vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc, a pověřuje starostu města uzavřením smlouvy. Hlasování - Pro: 16, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomen: 5 17

18 Pro: 16 (Alena BAJEROVÁ, Jaroslav BENK, Karel CRHONEK, Jiří ČERNÝ, Zdeněk DAVID, Pavel PAŠTA, Jan RÝZNAR, Martin STROUHAL, Petr ŠEBESTA, Pavel TRHAL), Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomen: 5 (Antonín JANHUBA, Václav KEPRT, Božena SOJÁKOVÁ, Milán ŠEBESTA, Jana Hlasováno o usnesení 13/023/902/01/04 ZM souhlasí se zveřejněním záměru bezúplatného převodu pozemků v k. ú. Zábřeh na Moravě p. č. 1163/2 o vým. 40 m 2 a p.č. 1163/3 o vým. 24 m 2 pod komunikací do vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc. Hlasování - Pro: 16, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomen: 5 Pro: 16 (Alena BAJEROVÁ, Jaroslav BENK, Karel CRHONEK, Jiří ČERNÝ, Zdeněk DAVID, Pavel PAŠTA, Jan RÝZNAR, Martin STROUHAL, Petr ŠEBESTA, Pavel TRHAL), Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomen: 5 (Antonín JANHUBA, Václav KEPRT, Božena SOJÁKOVÁ, Milán ŠEBESTA, Jana 13/023/902/02/00 - Převod oplocení podél komunikace Billa-Havlíčkova Po komentáři pana starosty nemá nikdo diskusní příspěvek k tomuto bodu, přistoupeno k hlasování. Hlasováno o usnesení 13/023/902/02/01 ZM schvaluje darování oplocení v pořizovací hodnotě ,20 Kč včetně DPH oddělující pozemek p. č. 241 od propojovací komunikace Billa-Havlíčkova do vlastnictví, bytem Zábřeh a pověřuje starostu města uzavřením smlouvy. Hlasování - Pro: 16, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomen: 5 Pro: 16 (Alena BAJEROVÁ, Jaroslav BENK, Karel CRHONEK, Jiří ČERNÝ, Zdeněk DAVID, Pavel PAŠTA, Jan RÝZNAR, Martin STROUHAL, Petr ŠEBESTA, Pavel TRHAL), Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomen: 5 (Antonín JANHUBA, Václav KEPRT, Božena SOJÁKOVÁ, Milán ŠEBESTA, Jana Z technických důvodů hlasováno o usnesení 13/023/902/02/02 formou aklamace ZM schvaluje darování oplocení v pořizovací hodnotě ,80 Kč včetně DPH oddělující pozemek p.č. 227 od propojovací komunikace Billa-Havlíčkova do vlastnictví společnosti Talorm a. s., se sídlem Zábřeh, a pověřuje starostu města uzavřením smlouvy. Hlasování - Pro: 16, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomen: 5 13/023/902/03/00 - Římskokatolická farnost Zábřeh žádost o směnu nemovitostí RNDr. Mgr. John, Ph.D. tato žádost vychází z minulého a předminulého volebního období, kdy se po zpracování projektu rekonstrukce Masarykovy školy pro potřeby ZUŠ, zvažovala směna budovy za farské zahrady, které mohou plnit urbanistickou funkci a stávat se prostorem pro relaxaci a setkávání veřejnosti. Žádost je předkládána s určitým předstihem a nyní pouze ke vzetí na vědomí. MUDr. Černý se dotazuje, z jakého důvodu je žádost předkládána. Má to blokační charakter pro jiné zájemce? RNDr. Mgr. John, Ph.D. pokud úřad dostane žádost týkající se majetku města, předkládá jí ZM. Majetkové záležitosti má v kompetenci ZM. PhDr. David farní úřad se poté, co se na městě začíná řešit rekonstrukce Masarykovy školy pro potřeby ZUŠ, pouze připomněl s tím, že bude mít zájem o dotčenou budovu. Nikdo další nemá diskusní příspěvek k tomuto bodu, přistoupeno k hlasování. Hlasováno o usnesení 13/023/902/03/00 18

19 ZM bere na vědomí žádost Římskokatolické farnosti Zábřeh o směnu nemovitostí v k. ú. Zábřeh na Moravě budovy č. p. 57 na pozemku p. č. 2/1 a pozemků p. č. 2/1, 2/2, 8/2 a 10/1 ve vlastnictví města Zábřeh za pozemek p. č. 22/1, zahrada o vým m 2 ve vlastnictví Římskokatolické farnosti Zábřeh, s tím, že žádost bude znovu předložena k projednání v dostatečném časovém předstihu před ukončením provozu ZUŠ v budově Farní. Hlasování - Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 5, Nepřítomen: 5 Pro: 11 (Alena BAJEROVÁ, Jaroslav BENK, Zdeněk DAVID, Pavel DOUBRAVA, František JOHN, Antonín KAPL, Lucie MICHALOVÁ, Jan RÝZNAR, Martin STROUHAL, Petr ŠEBESTA, Pavel TRHAL), Proti: 0, Zdržel se: 5 (Karel CRHONEK, Jiří ČERNÝ, Jan DRAPÁČ, Pavel PAŠTA, Edgar HORÁK), Nepřítomen: 5 (Antonín JANHUBA, Václav KEPRT, Božena SOJÁKOVÁ, Milán ŠEBESTA, Jana 13/023/902/04/00 - Žádost o prodej pozemku ve Václavově Po komentáři pana starosty nemá nikdo diskusní příspěvek, přistoupeno k hlasování. Hlasováno o usnesení 13/023/902/04/00 ZM souhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemku v k. ú. Václavov u Zábřeha části p. č. 884/2, ostatní plocha, silnice o vým. max. 31 m 2 do společného jmění manželům, oba trvalým pobytem Zábřeh. Hlasování - Pro: 16, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomen: 5 Pro: 16 (Alena BAJEROVÁ, Jaroslav BENK, Karel CRHONEK, Jiří ČERNÝ, Zdeněk DAVID, Pavel PAŠTA, Jan RÝZNAR, Martin STROUHAL, Petr ŠEBESTA, Pavel TRHAL), Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomen: 5 (Antonín JANHUBA, Václav KEPRT, Božena SOJÁKOVÁ, Milán ŠEBESTA, Jana Odbor vnitřních věcí 13/023/901/01/00 - Stanovení výše paušální částky pro neuvolněné členy zastupitelstva, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru, na rok 2013 Po komentáři pana starosty nemá nikdo diskusní příspěvek, přistoupeno k hlasování. Hlasováno o usnesení 13/023/901/01/00 ZM stanovuje na rok 2013 paušální náhradu ušlého výdělku pro neuvolněné členy zastupitelstva, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru ve výši 43,- Kč za hodinu. Hlasování - Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 3, Nepřítomen: 5 Pro: 13 (Alena BAJEROVÁ, Jaroslav BENK, Karel CRHONEK, Zdeněk DAVID, Pavel DOUBRAVA, Edgar HORÁK, František JOHN, Antonín KAPL, Lucie MICHALOVÁ, Jan RÝZNAR, Martin STROUHAL, Petr ŠEBESTA, Pavel TRHAL), Proti: 0, Zdržel se: 3 (Jiří ČERNÝ, Jan DRAPÁČ, Pavel PAŠTA), Nepřítomen: 5 (Antonín JANHUBA, Václav KEPRT, Božena SOJÁKOVÁ, Milán ŠEBESTA, Jana Odbor občanskosprávních agend 13/023/921/01/00 - Žádost Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje o příspěvek z rozpočtu města Zábřeh na rok 2013 na vybavení jednotky Požární stanice Zábřeh RNDr. Mgr. John, Ph.D. příspěvek je požadován pro Požární stanici Zábřeh na zakoupení termokamery k rychlému nalezení uvězněných osob v zakouřeném prostředí při požárech a vyhledávání skrytých ohnisek požáru. Položka je vymezena v rozpočtu města. p. Trhal se dotazuje, proč není částka vyčleněna v rozpočtu Olomouckého kraje a zda byla vyvinuta snaha o získání těchto prostředků prostřednictvím zástupců města Zábřeh působících v Zastupitelstvu Olomouckého kraje. RNDr. Mgr. John, Ph.D. vztah Olomouckého kraje k profesionálním hasičům je stejný jako vztah města Zábřeh k profesionálním hasičům. Olomoucký kraj v rámci integrované prevence přispívá na pořízení větší techniky. Je to vícezdrojové financování. Byla uskutečněna jednání, ale po monitoringu možností může na pořízení termokamery přispět pouze město Zábřeh. Město Mohelnice dává hasičům řádově miliony korun ve spolupráci s firmami. 19

20 Ing. Benk zařízení pomůže bezpečněji a rychleji najít oběť požáru. Plně nákup tohoto zařízení podporuje. Ze zasedání 23. ZM odešel Mgr. Bc. Kapl. Diskuse k tomuto bodu ukončena, přistoupeno k hlasování. Hlasováno o usnesení 13/023/921/01/00 ZM schvaluje poskytnutí investičního příspěvku z rozpočtu města Zábřeh na rok 2013 Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého kraje ve výši ,00 Kč s termínem vyúčtování poskytnutého investičního příspěvku nejpozději do a pověřuje starostu města Zábřeh podpisem Smlouvy o poskytnutí investičního finančního příspěvku z rozpočtu města Zábřeh na rok 2013 s Hasičským záchranným sborem Olomouckého kraje s tím, že předmět smlouvy bude použit pro Požární stanici Zábřeh - Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje. Hlasování - Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomen: 6 Pro: 15 (Alena BAJEROVÁ, Jaroslav BENK, Karel CRHONEK, Jiří ČERNÝ, Zdeněk DAVID, Pavel DOUBRAVA, Jan DRAPÁČ, Edgar HORÁK, František JOHN, Lucie MICHALOVÁ, Pavel PAŠTA, Jan RÝZNAR, Martin STROUHAL, Petr ŠEBESTA, Pavel TRHAL), Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomen: 6 (Antonín JANHUBA, Antonín KAPL, Václav KEPRT, Božena SOJÁKOVÁ, Milán ŠEBESTA, Jana Na zasedání 23. ZM se vrátil Mgr. Bc. Kapl. Různé Mgr. Bajerová vzhledem ke skutečnosti, že nebyly schváleny změny zřizovacích listin v souvislosti s přemístěním DDM, dává návrh na usnesení ve znění: ZM ukládá RM, aby do příštího zasedání ZM našlo ještě jiné vhodné objekty, do kterých by se DDM mohl přesunout, a to i takových, které nejsou v majetku města, a bude předložen ZM konkrétní návrh, kam bude DDM přesunut. Hlasováno o navrhovaném usnesení Mgr. Bajerové ZM ukládá RM, aby do příštího zasedání ZM našlo ještě jiné vhodné objekty, kam by se DDM mohl přesunout, a to i takových, které nejsou v majetku města, a bude předložen ZM konkrétní návrh, kam bude DDM přesunut. Hlasování - Pro: 8, Proti: 2, Zdržel se: 6, Nepřítomen: 5 Pro: 8 (Alena BAJEROVÁ, Jaroslav BENK, Jan DRAPÁČ, Edgar HORÁK, František JOHN, Pavel PAŠTA, Jan RÝZNAR, Pavel TRHAL), Proti: 2 (Antonín KAPL, Martin STROUHAL), Zdržel se: 6 (Karel CRHONEK, Zdeněk DAVID, Pavel DOUBRAVA, Lucie MICHALOVÁ, Petr ŠEBESTA, Jiří ČERNÝ), Nepřítomen: 5 (Antonín JANHUBA, Václav KEPRT, Božena SOJÁKOVÁ, Milán ŠEBESTA, Jana Návrh nebyl přijat MUDr. Černý otevřel otázku parkování v přednádražím prostoru a žádá, aby se RM zabývala touto záležitostí. Auta parkují u Kauflandu nebo na komunikaci vedoucí k čerpací stanici. Dává podnět k omezení zákazu zastavení a zpoplatněné malého parkoviště až od 15 minut stání. PhDr. David se dotazuje v souvislosti s podněty od občanů, zda bude dořešena propojovací komunikaci Billa-Havlíčkova (špatné rozhledové poměry, odbočení na parkoviště k Bille aj.). PaedDr. Crhonek na místě proběhlo místní šetření a dle vyjádření odborníků jsou rozhledové poměry zachovány, je připravována změna do konce zkušebního provozu. Budou přeskládány části odhlučňovací stěny a odbočení na parkoviště k Bille je řešeno posunutím vjezdu blíže ke gymnáziu, tímto bude zajištěna rovněž bezpečnost chodců. MUDr. Rýznar prezentace fotografií vodárenského objektu VHZ a. s. a ŠPVS a. s., který není zajištěn. V souvislosti s plánovanou rekonstrukcí kanalizace je to ukázka jejich činnosti. JUDr. Horák avizoval předložení návrhu na usnesení týkající se komunikace při ul. Kosmonautů. Na dnešním zasedání tento návrh nepředloží. Nikdo z přítomných členů zastupitelstva města a občanů nemá další příspěvek do diskuse, pan starosta děkuje přítomným za účast a končí zasedání zastupitelstva města ve 21:05 hodin. 20

Zápis z 29. zasedání ZM konané dne 15.01.2014

Zápis z 29. zasedání ZM konané dne 15.01.2014 Zápis z 29. zasedání ZM konané dne 15.01.2014 Pan starosta přivítal přítomné a zahájil 29. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh. Program jednání byl zahájen v 16:12 hod. ve velké zasedací místnosti Městského

Více

Zápis z 27. zasedání ZM konaného dne Program 27. ZM

Zápis z 27. zasedání ZM konaného dne Program 27. ZM Zápis z 27. zasedání ZM konaného dne 06.11.2013 Pan starosta přivítal přítomné zastupitele a občany města a zahájil 27. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh. Program jednání byl zahájen v 16:12 hod. v

Více

Zápis z 24. zasedání ZM konaného dne 22.05.2013. Program 24. ZM

Zápis z 24. zasedání ZM konaného dne 22.05.2013. Program 24. ZM Zápis z 24. zasedání ZM konaného dne 22.05.2013 Pan starosta přivítal přítomné zastupitele a občany města a zahájil 24. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh. Program jednání byl zahájen v 16:15 hod. v

Více

Zápis z 1. zasedání ZM konaného dne 05.11.2014

Zápis z 1. zasedání ZM konaného dne 05.11.2014 Zápis z 1. zasedání ZM konaného dne 05.11.2014 Zasedání Zastupitelstva města Zábřeh bylo zahájeno v 16:07 hodin ve velkém sále Kulturního domu dosavadním starostou města RNDr. Mgr. Františkem Johnem, Ph.D..

Více

Obec Bašť Zastupitelstvo obce Bašť

Obec Bašť Zastupitelstvo obce Bašť Obec Bašť Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Bašť konaného dne 14. 12. 2015, od 19:00 hodin na obecním úřadě, Obecní 126. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Bašť (dále

Více

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 2 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program (v konečné projednávané podobě): 1) Technický bod schválení

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Mimořádná dotace z rozpočtových prostředků Města Tišnova je v souladu s těmito zákony a dalšími předpisy:

Více

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

Zápis č. 10 ze zasedání Finančního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 21. září 2010

Zápis č. 10 ze zasedání Finančního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 21. září 2010 Zápis č. 10 ze zasedání Finančního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 21. září 2010 Přítomni: JUDr. Ing. Petr Wisiński Marie Fomiczewová, Ing. Jan Jančí Jiří Kropáč, Ing. Jiří Lajtoch, Ing.

Více

Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 1/2012 konaného dne

Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 1/2012 konaného dne Přítomni: Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 1/2012 konaného dne 31. 1. 2012 1. Stanislav Hanuš 7. Oldřich Sedlák 2. Rudolf Chloupek 8. Zdeněk Dobrý (předseda) 3. Jaroslav

Více

Z á p i s. ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál

Z á p i s. ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál Z á p i s ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál Přítomni: p. Fischer, MUDr. Forstová, pí. Houžvičková, MUDr. Chaloupka, Mgr.

Více

Usnesení z 82. jednání RM konané dne 02. 09. 2014. Kontrola plnění usnesení. Odbor školství, kultury a tělovýchovy

Usnesení z 82. jednání RM konané dne 02. 09. 2014. Kontrola plnění usnesení. Odbor školství, kultury a tělovýchovy Usnesení z 82. jednání RM konané dne 02. 09. 2014 Kontrola plnění usnesení 14/082/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. Odbor

Více

Zápis z 28. zasedání ZM konané dne 11.12.2013

Zápis z 28. zasedání ZM konané dne 11.12.2013 Zápis z 28. zasedání ZM konané dne 11.12.2013 Pan starosta přivítal přítomné zastupitele a občany města a zahájil 28. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh. Program jednání byl zahájen v 16:13 hod. v prostorách

Více

Zápis č. 12/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 12/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 12/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 16. 4. 2012 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne 4.11. 2014 od 19.00 hodin Přítomni: Josef Němec, Ing. Josef Beran, Jiří Jeff Calda, Eva Nosková, Pavel Pouček, Josef Beran

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 18. 7. 2011 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 10. zasedání Zastupitelstva m ěsta Mohelnice, které se konalo dne o d 16:00 hodin v sále dom u kultury

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 10. zasedání Zastupitelstva m ěsta Mohelnice, které se konalo dne o d 16:00 hodin v sále dom u kultury Příloha č. 4 k č. j.: MUMO-KT/32088/15 Sp. zn.: KT/36/2015/Hroe Zastupitelstvo města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 10. zasedání Zastupitelstva m ěsta Mohelnice, které se konalo dne 09.12.2015

Více

Starosta seznámil zastupitele s navrženým rozpočtovým opatřením číslo 2/2005 podle přiložené tabulky.

Starosta seznámil zastupitele s navrženým rozpočtovým opatřením číslo 2/2005 podle přiložené tabulky. O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: 0000271/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2005

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. 1. Zahájení zasedání ZO Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. Zasedání Zastupitelstva obce Trubín (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Alenou

Více

Finanční odbor. Zápis č. 2 z jednání sportovní komise

Finanční odbor. Zápis č. 2 z jednání sportovní komise nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 28349/2014 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 4 Spisový znak: 101.2.3 V Lanškrouně dne 22. srpna 2014

Více

Zápis z 31. zasedání ZM konaného dne 30.04.2014

Zápis z 31. zasedání ZM konaného dne 30.04.2014 Zápis z 31. zasedání ZM konaného dne 30.04.2014 Pan starosta přivítal přítomné a zahájil 31. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh. Program jednání byl zahájen v 16:15 hod. v sále kina Retro Zábřeh. Zasedání

Více

Zápis ze 17. zasedání ZM konaného dne 16.05.2012

Zápis ze 17. zasedání ZM konaného dne 16.05.2012 Zápis ze 17. zasedání ZM konaného dne 16.05.2012 Pan starosta přivítal přítomné zastupitele a občany města a zahájil 17. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh. Program jednání byl zahájen v 16:10 hod. v

Více

Finanční odbor. Zápis č. 2 z jednání finančního výboru

Finanční odbor. Zápis č. 2 z jednání finančního výboru nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 6822/2013 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 1 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně dne 28. února 2013

Více

Zápis č. 19/12/2016 z jednání Finančního výboru zastupitelstva města konaného dne v zasedací místnosti Magistrátu města Hradec Králové

Zápis č. 19/12/2016 z jednání Finančního výboru zastupitelstva města konaného dne v zasedací místnosti Magistrátu města Hradec Králové Zápis č. 19/12/2016 z jednání Finančního výboru zastupitelstva města konaného dne 7.12.2016 v zasedací místnosti Magistrátu města Hradec Králové Přítomni: Ing. M. Sommer, Ing. L. Štěpán, Bc. Dis. L. Žák,

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne od hodin

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne od hodin Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne 21. 9. 2016 od 18.00 hodin Přítomni: Martin Kazda, Pavel Šedivý, Martin Fiala, Petr Jurica, Ing. Stanislav Kužel, Jaroslava Šlapanská,

Více

Ing. Jarmila Kopáčková. Program:

Ing. Jarmila Kopáčková. Program: Strana 1 (celkem 5) Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis 14. zasedání Zastupitelstva obce Moravský Písek konaného dne 28.06.2013 v 17.00 hodin v zasedací místnosti Obecního

Více

Obec Lhota Pardubická 78, 533 61 Choltice Zápis z 6. zasedání zastupitelstva městyse Choltice konaného dne 3. 10. 2011 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Úřadu městyse v Cholticích Zahájení zasedání zastupitelstva

Více

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni Přítomni: Ing. Miroslav Hrubý, Karel Jelínek, Vladimír Holovský, Hana Kailová, Libor

Více

ze 13. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 26. října 2015 od hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň

ze 13. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 26. října 2015 od hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň ZÁPIS ze 13. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 26. října 2015 od 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení

Více

Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v hod.

Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v hod. Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Korek Vladimír, Svoboda Miroslav, Havelka Pavel, Adámek Karel, Illek František,

Více

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 Zahájení zasedání: 17.00 hodin Místo konání

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 9. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 22. 2. 2016 v 17:00 hod. Městský dům, U Malé řeky 3, Praha-Zbraslav Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení:

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Dašice dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Dašice dne Zápis ze zasedání zastupitelstva města Dašice dne 12. 12. 2012 Přítomni: Na začátku jednání 12 členů zastupitelstva, omluveni Bc. Jiří Hora a Ladislav Racek. Zasedání zahájil předsedající starosta Mgr.

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 33/2014, konané dne 22. prosince 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 33/2014, konané dne 22. prosince 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 33/2014, konané dne 22. prosince 2014 Schůzi Rady města zahájil v 08:10 hodin Bc. Jiří Dospíšil starosta města Tišnova. Přítomni: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

Z á p i s č. 25 ze zasedání zastupitelstva obce dne 25. 6. 2014

Z á p i s č. 25 ze zasedání zastupitelstva obce dne 25. 6. 2014 Z á p i s č. 25 ze zasedání zastupitelstva obce dne 25. 6. 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Usnesení z 22. zasedání ZM konaného dne Program 22. ZM. Kontrola plnění usnesení ZM. Výbory ZM. Odbor finanční

Usnesení z 22. zasedání ZM konaného dne Program 22. ZM. Kontrola plnění usnesení ZM. Výbory ZM. Odbor finanční Usnesení z 22. zasedání ZM konaného dne 20.02.2013 Program 22. ZM 13/022/002/00/00 - Program 22. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh ZM schvaluje předložený upravený program 22. zasedání Zastupitelstva

Více

z 8. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 27. května 2015 od hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň

z 8. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 27. května 2015 od hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň ZÁPIS z 8. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 27. května 2015 od 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň Přítomni: Omluveni: 7 členů zastupitelstva města: Ing. Milan

Více

Zápis z VII. zasedání Výboru pro životní prostředí ZHMP

Zápis z VII. zasedání Výboru pro životní prostředí ZHMP Zápis z VII. zasedání Výboru pro životní prostředí ZHMP VII. zasedání Výboru pro životní prostředí ZHMP se uskutečnilo dne 19. 10. 2011 v zasedací místnosti č. 349 od 14:00 do 16:00 hod. Přítomni: viz

Více

Přítomni: Sýkora, Strnad, Peroutka, Mošna, RNDr. Lang, Forst, Mgr. Judl, Vašák, JUDr. Vrbecká, Hodina, Ing. Uzlová, Matějka, Soukup

Přítomni: Sýkora, Strnad, Peroutka, Mošna, RNDr. Lang, Forst, Mgr. Judl, Vašák, JUDr. Vrbecká, Hodina, Ing. Uzlová, Matějka, Soukup Z Á P I S z 1. zasedání zastupitelstva města Mirošov, které se konalo v pondělí dne 25. února 2008 od 18.00 hodin na Městském úřadě Mirošov -------------------------------------------------------------------

Více

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 33 z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 2. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 20. 12. 2010 v 17:00 hod. Městský dům, U Malé řeky 3 Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé:

Více

Z á p i s. ze schůze Rady města Beroun konané dne v radní místnosti budovy radnice.

Z á p i s. ze schůze Rady města Beroun konané dne v radní místnosti budovy radnice. Č. 42 Z á p i s ze schůze Rady města Beroun konané dne 27. 4. 2016 v radní místnosti budovy radnice. Přítomni: Mgr. Kůs Ivan, starosta města Ing. Mišina Michal, místostarosta města Mgr. Chlumská Eva Ing.

Více

Zápis z 32. zasedání ZM konaného dne 28. 5. 2014

Zápis z 32. zasedání ZM konaného dne 28. 5. 2014 Zápis z 32. zasedání ZM konaného dne 28. 5. 2014 Pan starosta přivítal přítomné a zahájil 32. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh. Program jednání byl zahájen v 16:13 hod. ve velké zasedací místnosti

Více

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 OBEC STAROVIČKY Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 Účast dle prezenční listiny: Program: v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky 6 členů ZO 1.

Více

Zápis č. 4/2016 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lány

Zápis č. 4/2016 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lány Zápis č. 4/2016 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lány Den konání: 30.5.2016 Místo konání: Obecní úřad Lány Jednání probíhalo od - do: 19:00 19.50 hodin Členů zastupitelstva obce: 11 (Jana Drastilová,

Více

Zápis o průběhu 18. zasedání Zastupitelstva obce Holštejn, konaného dne 19.12.2013

Zápis o průběhu 18. zasedání Zastupitelstva obce Holštejn, konaného dne 19.12.2013 Zápis o průběhu 18. zasedání Zastupitelstva obce Holštejn, konaného dne 19.12.2013 Starosta (dále jen předsedající ) Martin Hájek zahájil 18. zasedání Zastupitelstva obce (dále jen OZ) v18. hodin a všechny

Více

Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne

Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 02.12.2015 Přítomni: Omluveni: dle presenční listiny Bc. Hana Nevrlá, Mgr. Vladimír Švidrnoch, DiS. Mandátová komise: Mgr. Kateřina Čechová PRO:

Více

Obec Třanovice. Zápis. z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 23.10. 2015 v 18. 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 23.10. 2015 v 18. 00 hod. Obec Třanovice Zápis z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 23.10. 2015 v 18. 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 13 členů ZO Třanovice, 2 omluveni 0 občanů Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Srubec. konaného dne

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Srubec. konaného dne 1 Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Srubec konaného dne 10. 11. 2015 místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu Srubec přítomní zastupitelé: paní Lenka Malá, paní Martina Rossmannová,

Více

Zápis z členské schůze družstva

Zápis z členské schůze družstva Zápis z členské schůze družstva Datum: 10. 11. 2009 Doba konání: 18.30 20.30 hod.. Místo: Dům Seniorů LUKÁŠ, Zasedací místnost., Trávníčkova 1746, Praha 13 Program jednání: 1. Volba orgánů členské schůze

Více

USNESENÍ, přijatá na jednání Zastupitelstva obce Bílovice nad Svit. č.17/ konaném dne

USNESENÍ, přijatá na jednání Zastupitelstva obce Bílovice nad Svit. č.17/ konaném dne USNESENÍ, přijatá na jednání Zastupitelstva obce Bílovice nad Svit. č.17/2006-2010 konaném dne 16.12.2009 1. Zahájení Jednání ZO zahájil starosta obce v 18,00 hod. Přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání

Více

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 27 z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 30. 12. 2010, od 17:00 hodin.

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 30. 12. 2010, od 17:00 hodin. Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 30. 12. 2010, od 17:00 hodin. Přítomni: Jiří Přecechtěl, Mgr. Josef Šťourač, ing. Zdeňka Daňková, Bedřich Zeman, Milan Mazel, ing. Radek Kašík

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Český Dub konaného v úterý dne od 17 hodin v obřadní síni.

ze zasedání Zastupitelstva města Český Dub konaného v úterý dne od 17 hodin v obřadní síni. Upravená verze ( z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejněných os. údajů - zákon o ochraně os. údajů) Zápis č. 7/2011 ze zasedání Zastupitelstva města Český Dub konaného v úterý dne 13.9.2011 od

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 04 konaného 13. června 2011

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 04 konaného 13. června 2011 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 04 konaného 13. června 2011 Přítomní členové zastupitelstva města: Jana Ponocná (1) Mgr. Dušan Krabec (9) Antonín Vyšohlíd (2) Pavel Morong (10)

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014 Schůzi Rady města zahájil v 9:03 hodin Ing. Tomáš Komprs - starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

Zápis č. 14 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne v na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 14 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne v na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 14 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 13. 7. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

3. Schválení programu Starosta obce pan M. Veselý seznámil přítomné s navrženým zněním programu. Navržený program zní takto: 1.

3. Schválení programu Starosta obce pan M. Veselý seznámil přítomné s navrženým zněním programu. Navržený program zní takto: 1. Z Á P I S z 20. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kratonohy konaného dne 07. 04. 2016 od 20,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kratonohách Přítomní členové zastupitelstva obce: Marek Veselý,

Více

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Karlová, Matoušek Omluveni: Stehlík Zapisovatel : Ing.

Více

USNESENÍ z III. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne

USNESENÍ z III. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne USNESENÍ z III. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 30. 3. 2011 ZASTUPITELSTVO OBCE ZDÍKOV: A. Projednalo: 1. Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise 2. Kontrola usnesení

Více

Zápis č. 16 ze zasedání zastupitelstva obce 2. listopadu 2009

Zápis č. 16 ze zasedání zastupitelstva obce 2. listopadu 2009 1 Obec Kostice Zápis č. 16 ze zasedání zastupitelstva obce 2. listopadu 2009 2 Zápis o průběhu 16. zasedání zastupitelstva obce Kostice ze dne 2.11.2009 --------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Z á p i s. MVDr. Pavel Bělobrádek, Ing. Lubomír Svatý. Program jednání:

Z á p i s. MVDr. Pavel Bělobrádek, Ing. Lubomír Svatý. Program jednání: Z á p i s z 1. jednání Finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 22. 1. 2013 od 9.00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Omluveni: Dle prezenční listiny

Více

Zápis z X. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 22. července 2015, od 17,00 hodin

Zápis z X. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 22. července 2015, od 17,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z X. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 22. července 2015, od 17,00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013

Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013 R6 50/2013 Statutární město Brno Městská část Brno-Medlánky Rada MČ Brno-Medlánky Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013 Přítomni: JUDr. Marek Michal, Doc. Ing. Sedlák

Více

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. 20. června 2014. Přítomní. Program

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. 20. června 2014. Přítomní. Program Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 20. června 2014 Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Petrů Václav Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František Program

Více

Důvodová zpráva. Zastupitelstvo Olomouckého kraje Strana 1 (celkem 142) 6.- Rozpočet Olomouckého kraje 2009 návrh rozpočtu

Důvodová zpráva. Zastupitelstvo Olomouckého kraje Strana 1 (celkem 142) 6.- Rozpočet Olomouckého kraje 2009 návrh rozpočtu Důvodová zpráva 1. Finanční hospodaření Olomouckého kraje se řídí ročním rozpočtem, který na základě ustanovení 35 odst. 2 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů schvaluje

Více

USNESENÍ Zastupitelstva Města Turnova ze zasedání dne 26. června 2014

USNESENÍ Zastupitelstva Města Turnova ze zasedání dne 26. června 2014 USNESENÍ Zastupitelstva Města Turnova ze zasedání dne 26. června 2014 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/200

Více

Zápis č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Doubek, konaného dne 11.12.2013, od 18:00 hodin

Zápis č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Doubek, konaného dne 11.12.2013, od 18:00 hodin Obec Doubek Zastupitelstvo obce Doubek Zápis č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Doubek, konaného dne 11.12.2013, od 18:00 hodin Přítomni: Pospíšil, Čížková, Čadil, Glaser, Lacina, Winzberger Určení

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne 26.4b.2016 od hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne 26.4b.2016 od hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne 26.4b.2016 od 19.00 hodin Přítomni: Josef Němec, Ing. Josef Beran, Josef Beran, Eva Nosková, Pavel Pouček, Jiří Svoboda cca 12 hostů

Více

Zápis č. 12/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 29. února 2016 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 12/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 29. února 2016 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 12/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 29. února 2016 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

Zápis č. 4.2. ze schůze Rady města Unhoště dne 28.2.2011

Zápis č. 4.2. ze schůze Rady města Unhoště dne 28.2.2011 Zápis č. 4.2. ze schůze Rady města Unhoště dne 28.2.2011 Přítomni: Mazuchová, Šnajberková, Čížková, Kindlová, Šimáček, Záboj Omluveni: Vlasák Nepřítomni: ------- Ověřovatel: Šimáček Program: I. Volba ověřovatele

Více

Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 3/2012 konaného dne

Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 3/2012 konaného dne Přítomni: Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 3/2012 konaného dne 13. 3. 2012 1. Rudolf Chloupek 6. Oldřich Sedlák 2. Jaroslav Soukup 7. Zdeněk Dobrý (předseda) 3. Jiří Kvasnička

Více

Zápis č. 4. ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 16. března 2011 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti

Zápis č. 4. ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 16. března 2011 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti Zápis č. 4 ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 16. března 2011 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti Přítomni: Ing. Tomáš Bruštík, Ing. Miroslav Čepčář, Ing. Kamil Chlupáč,

Více

Zápis č. 9/2010 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne ve hodin v kanceláři Obecního úřadu

Zápis č. 9/2010 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne ve hodin v kanceláři Obecního úřadu Zápis č. 9/2010 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 24.11.2010 ve 20.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dosavadní starosta přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Zúčastnili se

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014 Starosta obce Hlaváček Pavel zahájil zasedání v 19:03 hod a všechny přivítal. Starosta obce konstatoval, že informace o konání zasedání

Více

Zápis z 25. zasedání obecního zastupitelstva Majdalena, konaného dne 25. srpna 2008

Zápis z 25. zasedání obecního zastupitelstva Majdalena, konaného dne 25. srpna 2008 Zápis z 25. zasedání obecního zastupitelstva Majdalena, konaného dne 25. srpna 2008 Přítomno: 8 členů obecního zastupitelstva Karel Fűrst, Jiří Pavelec, František Klestil, Jan Koktavý, Josef Pavelec, Vladimír

Více

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 21.12.2007 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 21.12.2007 se konalo 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

z 16. zasedání Zastupitelstva města Černošice ze dne

z 16. zasedání Zastupitelstva města Černošice ze dne USNESENÍ z 16. zasedání Zastupitelstva města Černošice ze dne 7. 9. 2016 Přítomni: Hosté: Omluveni: Nepřítomni: Zasedání zahájeno: Zasedání ukončeno: Ověřovatelé: Zapsal: Ing. Tomáš Hlaváček, Mgr. Šimon

Více

Zápis. z 15. schůze Rady města Český Brod konané dne v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 15. schůze Rady města Český Brod konané dne v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 15. schůze Rady města Český Brod konané dne 14.7. 2005 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Bc., MUDr. Forstová, Mgr. Janík, p. Jeník, p. Fořt, p. Brom - tajemník města, JUDr. Marková

Více

Zápis. Návrhová komise byla zvolena ve složení: p. Havránek Jiří, Barteček Jiří, Ing. Sochor Jiří

Zápis. Návrhová komise byla zvolena ve složení: p. Havránek Jiří, Barteček Jiří, Ing. Sochor Jiří Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Kralice nad Oslavou číslo 4/2015 konaného dne 10. září 2015 v 18.00 hodin v zasedací síni Obecního úřadu Kralice nad Oslavou Přítomni: Jiří Barteček, Ing. Rostislav

Více

MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města

MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města bod č. 3 MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Číslo zasedání: 7. Termín zasedání: 25. 6. 2015 Předkládá: Bc. Robert Stržínek, starosta Zpracoval(a): Ing. Zdeněk Studeník, vedoucí Odboru finančního;

Více

MĚSTYS LÁZNĚ TOUŠEŇ Úřad městyse, Hlavní 56, LÁZNĚ TOUŠEŇ, okres Praha východ

MĚSTYS LÁZNĚ TOUŠEŇ Úřad městyse, Hlavní 56, LÁZNĚ TOUŠEŇ, okres Praha východ MĚSTYS LÁZNĚ TOUŠEŇ Úřad městyse, Hlavní 56, 250 89 LÁZNĚ TOUŠEŇ, okres Praha východ Zápis č. 4/2014 ze zasedání Zastupitelstva městyse Lázně Toušeň, konaného dne 3.7. 2014 od 19.00 hodin v zasedací síni

Více

Město Suchdol nad Lužnicí

Město Suchdol nad Lužnicí 1 Město Suchdol nad Lužnicí Zápis 3. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 22. 12. 2010 v 17:00 hod. v zasedací síni radnice v e ř e j n á v e r z e Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení:

Více

U S N E S E N Í. č. 12. ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného dne v zasedací místnosti úřadu městyse, od 18 hodin.

U S N E S E N Í. č. 12. ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného dne v zasedací místnosti úřadu městyse, od 18 hodin. U S N E S E N Í č. 12. ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného dne 11. 7. 2016 v zasedací místnosti úřadu městyse, od 18 hodin. Zastupitelstvo městyse bere na vědomí: Předložené a projednané

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne 11.12.2016 od 18.00 hodin Přítomni: Josef Němec, Ing. Josef Beran, Josef Beran, Eva Nosková, Pavel Pouček, Jiří Svoboda cca 17 hostů

Více

4 (p. Brokl Oto, Dohnal Josef, Hegr Miroslav, Chadima Bedřich, Nespěšný Milan)

4 (p. Brokl Oto, Dohnal Josef, Hegr Miroslav, Chadima Bedřich, Nespěšný Milan) OBEC BOROVÁ ZÁPIS Č. 3 /2016 ze zasedání zastupitelstva obce Borová, konaného v pondělí dne 6.6.2016, sokolovna Borová, č.p.90 Zahájeno v 19:05 hodin, ukončeno v 20:35 hod. Jednání vedla starostka obce

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 23. 2. 205 od 8:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Martin Habáň, Martina Burjanová, Petra

Více

Zápis z 1. zasedání Zastupitelstva obce Baška konaného dne v sále Kulturního domu v Bašce

Zápis z 1. zasedání Zastupitelstva obce Baška konaného dne v sále Kulturního domu v Bašce Zápis z 1. zasedání Zastupitelstva obce Baška konaného dne 30. 10. 2014 v sále Kulturního domu v Bašce Přítomni: 15 členů zastupitelstva 50 občanů 65 účast celkem 1. Zahájení, hymna 2. Informace o výsledcích

Více

ZÁPIS Z 22. SCHŮZE KONTROLNÍHO VÝBORU

ZÁPIS Z 22. SCHŮZE KONTROLNÍHO VÝBORU ZÁPIS Z 22. SCHŮZE KONTROLNÍHO VÝBORU Datum konání: 12. 7. 2016 Místo konání: OÚ Přerov nad Labem Začátek schůze: 18.00 hodin Konec schůze: 19.30 hodin Přítomni: Omluveni: L. Kodešová, M. Kadeřávková,

Více

Přehled usnesení. Usnesení č. 2015/2/1 ZM schvaluje ověřovatele zápisu p.antoniva, Bc.Chlupovou.

Přehled usnesení. Usnesení č. 2015/2/1 ZM schvaluje ověřovatele zápisu p.antoniva, Bc.Chlupovou. Přehled usnesení z veřejného jednání Zastupitelstva města Králův Dvůr konaného dne 26.3.2015 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2006 se konalo 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. 2016 (usnesení č. 79/7 91/7) 79/7 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 54. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 26.10.2016 v kanceláři tajemníka v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/54R/2016

Více

Zápis z 29. zasedání Finančního výboru ZM

Zápis z 29. zasedání Finančního výboru ZM 1/8 ZM Přítomni: viz. presenční listina Omluveni: p. Rychtaříková, p. Šimoník Neomluveni: Hosté: p. Nebřenská Zasedání řídi: JUDr. Karel Bubeník Zasedání zahájeno v 16.00 hodin, ukončeno v 17.00 hodin.

Více

MĚSTO CHEB VÝBOR FINANČNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA CHEBU

MĚSTO CHEB VÝBOR FINANČNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA CHEBU ČÍSLO JEDNACÍ V CHEBU DNE MUCH 98180/2016 18.11.2016 Zápis a usnesení z 20. schůze výboru finančního. Datum a hodina zahájení jednání: 16.11.2016 15:15 hod. Místo konání jednání: zasedací místnost číslo

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne od hodin

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne od hodin Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne 24. 8. 2016 od 18.00 hodin Přítomni: Pavel Šedivý, Martin Fiala, Petr Jurica, Jaroslava Šlapanská, Petr Brázda, Ing. Hana Zárubová (zapisovatelka)

Více

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města číslo : 78 konaného dne: 20.1.2004 od 15:00:00 do 19:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 22. 12. 2016 25. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Zápis č. 10. Přítomni dle prezenční listiny (12) Nesplněná nebo částečně splněná usnesení:

Zápis č. 10. Přítomni dle prezenční listiny (12) Nesplněná nebo částečně splněná usnesení: Zápis č. 10 ze zasedání ZM ze dne 26. 10. 2015 od 18.00 hod., Mírové náměstí 145, v obřadní síni radnice 1. patro Příští zasedání se bude konat 25. 11. 2015 od 18.00 hod., Mírové náměstí 145, v obřadní

Více