Kdo jsme. Co děláme. Jak to děláme.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kdo jsme. Co děláme. Jak to děláme."

Transkript

1 Kdo jsme. Co děláme. Jak to děláme.

2 Unie je založena na hodnotách úcty k lidské důstojnosti, svobody, demokracie, rovnosti, právního státu a dodržování lidských práv, včetně práv příslušníků menšin. Tyto hodnoty jsou společné členským státům ve společnosti vyznačující se pluralismem, nepřípustností diskriminace, tolerancí, spravedlností, solidaritou a rovností žen a mužů. Článek 2, Smlouva o Evropské unii

3 Předmluva Základní práva stanoví minimální normy, které zajišťují, aby s člověkem bylo zacházeno důstojně. Ať se jedná o právo nebýt diskriminován na základě věku, zdravotního postižení či etnického původu, právo na ochranu vašich osobních údajů či o právo na přístup ke spravedlnosti, všechna tato práva by měla být prosazována a chráněna. Členské státy Evropské unie (EU) mají dlouhou tradici v oblasti prosazování základních práv. Samotná EU je vybudována na těchto hodnotách a je odhodlána zaručit práva zakotvená v Listině základních práv Evropské unie. Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA) byla zřízena jako nezávislý subjekt, který má tuto záruku podporovat. Navzdory tomuto dědictví ovšem existuje řada problémů, které brání plnému zajištění základních práv v praxi. Agentura FRA prostřednictvím shromažďování a analýzy údajů v EU napomáhá orgánům Evropské unie a jejím členským státům tyto problémy chápat a řešit. Agentura FRA spolupracuje s orgány EU, členskými státy EU a dalšími organizacemi na mezinárodní, evropské i vnitrostátní úrovni a sehrává významnou úlohu v úsilí o to, aby se základní práva pro všechny lidi žijící v Evropské unii stala skutečností. Morten Kjærum Ředitel Ilze Brands Kehris Předsedkyně správní rady 3

4

5 Kdo jsme Agentura FRA byla vytvořena Evropskou unií v roce 2007 s konkrétním cílem poskytovat nezávislé poradenství v oblasti základních práv podložené fakty a důkazy. Agentura FRA patří ke specializovaným agenturám EU. Tyto agentury byly zřízeny za účelem poskytování odborného poradenství orgánům EU a členským státům v celé řadě otázek. Agentura je financována z rozpočtu EU. Mezi 90 zaměstnanci agentury jsou právní odborníci, sociologové, politologové, statistici a odborníci v oblasti komunikace a budování sítí. Jejich činnost řídí správní rada agentury FRA. Správní rada odpovídá za vymezení pracovních priorit agentury, schvalování jejího rozpočtu a sledování její práce. Ve správní radě zasedá po jednom nezávislém odborníkovi jmenovaném každým členským státem, dva zástupci Evropské komise a jeden nezávislý odborník jmenovaný Radou Evropy. 5

6 Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA) Základní práva Listina základních práv Evropské unie je chartou základních práv EU. Uvádí výčet práv, která jsou orgány EU a členské státy povinny dodržovat při vytváření a provádění právních předpisů a politik EU. Listina je právně závazná. Pro agenturu FRA představuje hlavní referenční dokument při poskytování poradenství založeného na faktech a důkazech v oblasti způsobů, jak zajišťovat dodržování základních práv. Práva jsou v této Listině rozdělena do šesti kapitol: LIDSKÁ DŮSTOJNOST SOLIDARITA jako např.: právo nebýt podroben ponižujícímu zacházení jako např.: právo na přístup ke zdravotní a lékařské péči SVOBODY OBČANSKÁ PRÁVA jako např.: ochrana osobních údajů jako např.: právo volit v obecních volbách v místě vašeho trvalého pobytu ROVNOST SOUDNICTVÍ jako např.: právo nebýt diskriminován jako např.: právo na spravedlivý proces 6

7 Co děláme Agentura FRA poskytuje orgánům a členským státům EU nezávislé poradenství v oblasti základních práv podložené fakty a důkazy. Cílem je přispívat k zajišťování úplného dodržování základních práv v celé EU. Ke splnění tohoto cíle provádí FRA tyto hlavní úkoly: shromažďování a analýza informací a údajů; poskytování pomoci a odborného poradenství; komunikace a povědomí o právech. Úkoly agentury FRA jsou popsány v právním předpisu, kterým se zřizuje Agentura Evropské unie pro základní práva: nařízení Rady č. 168/2007. Poradenství v oblasti základních práv v EU podložené fakty a důkazy shromažďování a analýza informací a údajů poskytování pomoci a odborného poradenství komunikace a povědomí o právech Konzultace a spolupráce s partnery 7

8 Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA) Úkoly agentury FRA jsou prováděny na základě konzultace s partnery agentury a ve spolupráci s nimi. To agentuře umožňuje: vymezit oblasti své činnosti s cílem zajistit, aby její výzkum odpovídal konkrétním mezerám a potřebám v oblasti základních práv; sdílet odborné znalosti, koordinovat výzkum v různých oblastech a spolupracovat, a předávat tak své rady Evropské unii a jejím členským státům. Tímto způsobem dokáže agentura dosahovat synergických účinků, maximálně využívat své zdroje a podporovat další instituce prostřednictvím poskytování jasných stanovisek k možným způsobům zlepšování ochrany základních práv; zajistit, aby se její rady a výzkum dostaly k tvůrcům politik na správných úrovních státní správy a orgánů EU. Agentura FRA má zvláště úzké vazby na: Evropskou komisi, Evropský parlament a Radu Evropské unie; další mezinárodní organizace, jako je Rada Evropy, Organizace spojených národů a Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE); vlády, organizace občanské společnosti, akademické instituce, orgány pro rovné zacházení a vnitrostátní organizace pro lidská práva. Vnitrostátními orgány, které ve svých zemích prosazují podporu základních práv, jsou orgány pro rovné zacházení a vnitrostátní organizace pro lidská práva. Součástí jejich činnosti může být provádění výzkumu, zvyšování povědomí či poskytování poradenství obětem o jejich právech. 8

9 Pro zajištění těsného pracovního vztahu s členskými státy EU jmenuje každý členský stát národního styčného úředníka. Průběžná výměna a pravidelná setkání pomáhají vytvářet pevné pracovní partnerství, které zaručuje, že dochází k neustálému sdílení informací a že jsou známy a náležitě řešeny vnitrostátní potřeby v dané oblasti. Rada Evropy má 47 členských států. K hlavním orgánům patří Evropský soud pro lidská práva, jenž projednává případy týkající se Evropské úmluvy o lidských právech. Platforma pro základní práva (FRP) svádí dohromady přes 300 organizací občanské společnosti z celé EU, které se zabývají konkrétními otázkami základních práv. Nabízejí návrhy k ročnímu pracovnímu programu agentury FRA a k její výroční zprávě. Agentura FRA má zvláštní vztah s Radou Evropy, která sídlí ve Štrasburku. Aby bylo zajištěno jejich vzájemné doplňování, agentura koordinuje své činnosti s činnostmi Rady Evropy, zejména pokud se týká jejího ročního pracovního programu a spolupráce s občanskou společností. Agentura prostřednictvím své Platformy pro základní práva (Fundamental Rights Platform, FRP) vede pravidelné konzultace se stovkami organizací občanské společnosti. Tyto organizace jsou schopny poskytovat odborníkům agentury FRA podporu při zjišťování skutečných problémů, s nimiž se ve svém každodenním životě setkávají lidé v celé EU. 9

10 Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA) Rozsah práce Orgány EU navrhují a přijímají tematické oblasti pro práci agentury na období pěti let. K hlavním oblastem, které spadají do působnosti agentury FRA, patří diskriminace, přístup ke spravedlnosti, rasismus a xenofobie, ochrana údajů, práva obětí trestné činnosti a práva dítěte. Vzhledem k tomu, že agentura FRA byla založena s cílem poskytovat poradenství Evropské unii a členským státům při provádění právních předpisů a politiky EU, může agentura FRA pracovat pouze na otázkách, které jsou v pravomoci EU. Ačkoli agentura FRA nabízí osobám informace týkající se toho, jak a kde uplatňovat svá práva, nemůže zkoumat či vydávat rozhodnutí o jednotlivých stížnostech. Podle svého mandátu může agentura pouze odkázat osoby na příslušné prostředky, jimiž se mohou domáhat pomoci na vnitrostátní, evropské a mezinárodní úrovni. Pravomoc se týká otázky, zda má EU zákonné oprávnění provádět opatření v konkrétní oblasti politiky. 10

11 Jak to děláme Výzkum a shromažďování údajů Agentura FRA má za úkol shromažďovat objektivní, spolehlivé a srovnatelné informace a údaje. Spíše než sledování či posuzování jednotlivých států provádí výzkum určitých témat v rámci celé EU. Zahrnutí všech nebo několika členských států poskytuje srovnávací perspektivu, která identifikuje stávající problémy a slibné postupy u konkrétních základních témat v celé EU. Výzkum agentury FRA obvykle zahrnuje zvláštní téma základních práv v rámci celé EU viz například zvláštní zprávu Homofobie, transfobie a diskriminace na základě sexuální orientace a genderové identity v členských státech EU (Homophobia, transphobia and discrimination on grounds of sexual orientation and gender identity, 2010). Agentura často provádí shromažďování informací o ochraně základních práv v právním rámci členských států a poskytuje právní analýzu. Ke zdrojům informací patří legislativní nástroje, rozsudky soudů a připomínky z akademické oblasti. Například: Přístup ke spravedlnosti v Evropě: přehled budoucích úkolů a příležitostí (Access to justice in Europe: an overview of challenges and opportunities, 2011). Metodika výzkumu se týká způsobu shromažďování a analýzy informací a údajů. Metodiky používané agenturou FRA jsou navrženy tak, aby zajistily shromažďování co možná nejpřesnějších a nejspolehlivějších údajů. 11

12 Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA) Za účelem poskytování uceleného přehledu o situaci v praxi využívá agentura FRA kombinace právní analýzy a údajů o každodenních reálných zkušenostech jednotlivců. Teoretický výzkum je doplněn o sociální výzkum v terénu, při němž se využívají šetření či pohovory nebo analýza stávajících údajů. Například v rámci Šetření o menšinách a diskriminaci v Evropské unii (EU-MIDIS) byly uskutečněny pohovory s osobami z vybraných skupin přistěhovalců a etnických menšin ve všech 27 členských státech EU. Výsledky agentuře umožnily předložit užitečné a relevantní ukazatele diskriminace, jako např. podíl osob, které se setkaly s diskriminací či s rasově motivovanou trestnou činností. Toto pak odhalilo míry diskriminace, které v jednotlivých členských státech pociťují jednotlivé menšiny. V některých případech může agentura vypracovat zprávu o naléhavé situaci v oblasti základních práv v jednom členském státě, pokud toto téma spadá do mandátu agentury a pokud má situace dopad na EU. Například: Řešení naléhavé situace v oblasti základních práv: situace osob, které překračují pozemní hranici Řecka nezákonným způsobem, tematická zpráva o situaci (Coping with a fundamental rights emergency The situation of persons crossing the Greek land border in an irregular manner. Thematic Situation Report, 2011). 12

13 Zatímco odborníci agentury vybírají odpovídající metodiku pro určitý projekt, vlastní shromažďování údajů a informací na úrovni země většinou provádí odborníci stojící mimo agenturu FRA. Externí dodavatelé v oblasti výzkumu jsou vybíráni na základě objektivního a důkladného výběrového řízení. Velká část výzkumu agentury FRA je založena na údajích a informacích shromážděných prostřednictvím její sítě vnitrostátních kontaktních míst FRANET. Síť FRANET se skládá z týmů odborníků v oblasti základních práv v každém členském státě. Využití a analýzu těchto údajů a informací však provádí zaměstnanci FRA. Agentura má rovněž vědecký výbor s nezávislými externími členy, což zaručuje kvalitu její práce. Vědecký výbor sestává z jedenácti vysoce kvalifikovaných nezávislých odborníků v oblasti základních práv z celé EU. Jsou vybíráni správní radou na základě stanoviska Evropského parlamentu. Další informace o metodice výzkumu agentury FRA naleznete v informačním materiálu s názvem Výzkum agentury FRA: zajišťování podrobných a srovnatelných údajů a analýz. 13

14 Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA) Pomoc a odborné znalosti Agentura FRA poskytuje pomoc a odborné znalosti orgánům EU a jejím členským státům s cílem podporovat je, aby při vypracovávání a provádění práva EU plně dodržovaly základní práva. Agentura člení své výzkumné otázky na základě potřeb zjištěných jejími zúčastněnými subjekty. To znamená, že údaje, které shromažďuje, jsou zacíleny na ty oblasti, v nichž činitelé s rozhodujícími pravomocemi potřebují důkazy pro účely utváření jejich politik a právních předpisů. Agentuře to také umožňuje zaměřovat výzkum na skutečné problémy, s nimiž se lidé každodenně setkávají. Na základě důkazů shromážděných prostřednictvím výzkumu agentury FRA a na základě svých odborných znalostí agentura vydává pro orgány a členské státy EU stanoviska a závěry k tomu, jak zajistit, aby v praxi při vypracovávání a provádění právních předpisů a politik těmito orgány a členskými státy EU byla dodržována základní práva. Agentura FRA vede v rámci všech svých projektů průběžné konzultace se svými zúčastněnými subjekty s cílem zjistit, jak nejlépe může nabízet poradenství, a pomáhat tak těmto subjektům zlepšovat dodržování základních práv. Podle druhů problémů zjištěných agenturou a podle potřeb vyjádřených jejími zúčastněnými subjekty může komunikace v oblasti poradenství a pomoci probíhat v celé řadě podob:. 14

15 Zprávy Agentura FRA předkládá údaje a důkazy shromážděné prostřednictvím jejího společensko-právního výzkumu a analýzy orgánům a členským státům EU, a to společně se stanovisky a závěry k tomu, jak zajistit vyšší míru dodržování základních práv. Žádost orgánu EU Agentura FRA může být orgány EU formálně požádána o zaujetí stanoviska ke konkrétním tematickým oblastem nebo o předložení právní analýzy právního předpisu či legislativního návrhu z pohledu základních práv. V roce 2011 například Evropský parlament požádal agenturu FRA o její stanovisko k návrhu směrnice o používání údajů ze jmenné evidence cestujících (PNR). Požadavek členského státu Členský stát může požádat FRA o informace a data, které mu mohou pomoci ke zlepšení dodržování základních práv v oblastech spadajících do kompetence EU. Školicí materiály a školicí programy Například Příručka evropského antidiskriminačního práva (2011), která byla vypracována společně s Evropským soudem pro lidská práva (ve Štrasburku) a která slouží advokátům jako průvodce antidiskriminačními právními předpisy. Slibné postupy Agentura FRA také shromažďuje tzv. slibné postupy, které mají zvláště příznivý účinek na základní práva, a sdílí je s členskými státy. Členské státy tak získávají příležitost vzájemně se od sebe dozvídat o úspěšných modelech a řešeních společných problémů. 15

16 Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA) Komunikace a povědomí o právech Agentura FRA usiluje o zlepšování reálné situace. Kromě uvedených forem pomoci tak činí také osvětou v oblasti základních práv u široké veřejnosti a u konkrétních povolání, která hrají důležitou úlohu při zajišťování našich práv nebo na něj mají určitý vliv (například pedagogové, pracovníci médií, policie a advokáti). Informace o agentuře FRA a její práci Vedle tištěných publikací a informačních stánků na významných akcích agentura také používá rozsáhlou řadu nástrojů pro on-line komunikaci. Patří k nim její internetová stránka a přítomnost na sociálních médiích Facebook, Twitter, LikedIn a YouTube. Agentura FRA nabízí měsíční elektronický zpravodaj (přihlášení k odběru na adrese Agentura FRA nabízí skupinám návštěvníků možnost přijet do sídla agentury a získat informace o základních právech v EU a o práci agentury Osvětové materiály v oblasti práv Agentura FRA vypracovává materiály, které mohou odborníkům sloužit jako průvodce při práci týkající se problematiky základních práv. K příkladům patří Exkurze do minulosti výuka pro budoucnost: příručka pro pedagogy (2011), která poskytuje podporu pedagogům poskytujícím vzdělání v oblasti holocaustu a základních práv; a Soubor nástrojů pro podporu rozmanitosti v médiích (Media Diversity Toolkit) vypracovaný společně s Evropskou vysílací unií, jenž veřejnoprávní vysílající subjekty informuje, jak lépe zobrazovat evropskou rozmanitou společnost v rámci zpráv týkajících se otázek menšin. 16

17 Agentura FRA také vydává tzv. S Cool Agenda pro děti. Tento materiál učí děti základní skutečnosti o základních právech a slouží zároveň jako školní kalendář. Tvůrci politik, výzkumní pracovníci, právní odborníci i veřejnost mohou vstoupit do databáze judikatury, kterou agentura provozuje a která obsahuje sbírku vnitrostátních i evropských soudních věcí v oblasti problematiky základních práv. Informace o Listině základních práv Evropské unie Agentura zveřejňuje materiály o Listině základních práv, jako například nástroj s názvem Charterpedia, jenž uživatelům umožňuje snadno zjistit více informací o právech, která jsou Listinou základních práv zaručena. Jedná se o ucelenou sbírku právních předpisů v oblasti ústavních základních práv na úrovni mezinárodní, EU i vnitrostátní s odkazy na témata, kapitoly a články Listiny, a to vše je snadno přístupné z internetové stránky agentury. Agentura FRA také vyvinula aplikaci Listina základních práv pro mobilní zařízení, jako jsou tzv. chytré telefony nebo tablety, která je k dispozici prostřednictvím internetové stránky agentury. 17

18 Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA) Kontaktujte nás Více informací o agentuře FRA je k dispozici na našich internetových stránkách. Naleznete zde aktuální informace o naší činnosti, včetně projektů, událostí a publikací: twitter.com/eurightsagency Pokud nás chcete kontaktovat nebo si přejete odebírat náš měsíční zpravodaj či si domluvit skupinovou návštěvu agentury FRA, pošlete nám na adresu: Nebo se na nás obraťte prostřednictvím pošty, telefonicky či faxem: FRA Agentura Evropské Unie pro základní práva Schwarzenbergplatz Vídeň Rakousko Tel. +43 (1) Fax +43 (1)

19

20 TK CS-C HELPING TO MAKE FUNDAMENTAL RIGHTS A REALITY FOR EVERYONE IN THE EUROPEAN UNION Základní práva představují minimální normy pro zacházení, které zaručují respektování důstojnosti každého jedince. Podrobně jsou uvedeny v Listině základních práv Evropské unie, která je právně závazná pro orgány EU a pro všech 27 členských států při provádění právních předpisů EU. Její kapitoly důstojnost, svobody, rovnost, solidarita, občanská práva, soudnictví a obecná ustanovení přinášejí seznam práv, svobod a zásad uznaných EU. Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA) byla zřízena v roce Poskytuje EU a členským státům pomoc a odborné znalosti o základních právech. FRA Agentura Evropské Unie pro základní práva Schwarzenbergplatz Vídeň Rakousko Tel. +43 (1) Fax +43 (1) twitter.com/eurightsagency

Přístup k prostředkům nápravy při porušení ochrany údajů v členských státech EU

Přístup k prostředkům nápravy při porušení ochrany údajů v členských státech EU HELPING TO MAKE FUNDAMENTAL RIGHTS A REALITY FOR EVERYONE IN THE EUROPEAN UNION SVOBODY Přístup k prostředkům nápravy při porušení ochrany údajů v členských státech EU Shrnutí Článek 8 Listiny základních

Více

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 77 odst. 2 písm. d) této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 77 odst. 2 písm. d) této smlouvy, 27.6.2014 Úřední věstník Evropské unie L 189/93 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 656/2014 ze dne 15. května 2014, kterým se stanoví pravidla pro ostrahu vnějších námořních hranic v kontextu

Více

Zpráva o ověření roční účetní závěrky Evropského institutu pro rovnost žen a mužů za rozpočtový rok 2014 spolu s odpovědí institutu

Zpráva o ověření roční účetní závěrky Evropského institutu pro rovnost žen a mužů za rozpočtový rok 2014 spolu s odpovědí institutu Zpráva o ověření roční účetní závěrky Evropského institutu pro rovnost žen a mužů za rozpočtový rok 2014 spolu s odpovědí institutu 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg Tel.: (+352) 4398 1 E-mail:

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Předmět úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Předmět úpravy 561/2004 Sb. ZÁKON ze dne 24. září 2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění zákonů č. 383/2005 Sb., č. 112/2006 Sb., č. 158/2006 Sb., č. 161/2006

Více

561/2004 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ

561/2004 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 561/2004 Sb. Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odbor... - znění dle 82/15 Sb. 561/2004 Sb. ZÁKON ze dne 24. září 2004 o předškolním, základním,

Více

KONFERENCE ZÁSTUPCŮ VLÁD ČLENSKÝCH STÁTŮ. Brusel, 13. října 2004 CIG 87/1/04 REV 1. Smlouva o Ústavě pro Evropu. Předmět: CIG 87/1/04 REV 1

KONFERENCE ZÁSTUPCŮ VLÁD ČLENSKÝCH STÁTŮ. Brusel, 13. října 2004 CIG 87/1/04 REV 1. Smlouva o Ústavě pro Evropu. Předmět: CIG 87/1/04 REV 1 KONFERENCE ZÁSTUPCŮ VLÁD ČLENSKÝCH STÁTŮ Brusel, 13. října 2004 CIG 87/1/04 REV 1 Předmět: Smlouva o Ústavě pro Evropu CIG 87/1/04 REV 1 CS OBSAH PREAMBULE ČÁST I HLAVA I - VYMEZENÍ A CÍLE UNIE HLAVA II

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY Strana 1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 98/5/ES ze dne 16. února 1998 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. 98/5/ES ze dne 16. února 1998, o usnadnění trvalého výkonu povolání advokáta v jiném

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Profil aktualizovaného znění:

SBÍRKA ZÁKONŮ. Profil aktualizovaného znění: SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Stránka č. 1 z 100 Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) Citace

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 34-225

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 34-225 EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro zahraniční věci 23.3.2015 2011/0023(COD) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 34-225 Návrh stanoviska Arnaud Danjean (PE549.344v01-00) Evropského parlamentu a Rady o používání údajů

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.9.2014 COM(2014) 604 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Pomáhat vnitrostátním orgánům v boji proti zneužívání práva na volný pohyb: Příručka pro řešení otázky

Více

(Legislativní akty) SMĚRNICE

(Legislativní akty) SMĚRNICE 24.4.2015 L 106/1 I (Legislativní akty) SMĚRNICE SMĚRNICE RADY (EU) 2015/637 ze dne 20. dubna 2015 o opatřeních v oblasti koordinace a spolupráce s cílem usnadnit konzulární ochranu nezastoupených občanů

Více

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 14. 10. 2013 2013/2183(INI) NÁVRH ZPRÁVY o plánu EU proti homofobii a diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové

Více

PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět : Konsolidované znění Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o fungování Evropské unie

PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět : Konsolidované znění Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o fungování Evropské unie RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 15. dubna 2008 (OR. fr) 6655/08 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět : Konsolidované znění Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o fungování Evropské unie ÚVODNÍ POZNÁMKA Tato publikace

Více

Informace o nařízení ES o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele

Informace o nařízení ES o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele Informace o nařízení ES o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele Dne 29. 12. 2006 vstoupilo v platnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány

Více

Výzva k vyjádření zájmu pro sestavení rezervního seznamu na pozici. referent/ka pro lidské zdroje (platová třída AD 7)

Výzva k vyjádření zájmu pro sestavení rezervního seznamu na pozici. referent/ka pro lidské zdroje (platová třída AD 7) Výzva k vyjádření zájmu pro sestavení rezervního seznamu na pozici referent/ka pro lidské zdroje (platová třída AD 7) v Agentuře pro spolupráci energetických regulačních orgánů REF.: ACER/2015/09 Zveřejnění

Více

Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016. Pražská deklarace

Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016. Pražská deklarace Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016 Pražská deklarace My, delegace národních vlád členských států regionu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN), dále jen region, jakož

Více

ČLÁNEK 29 Pracovní skupina pro ochranu osobních údajů

ČLÁNEK 29 Pracovní skupina pro ochranu osobních údajů ČLÁNEK 29 Pracovní skupina pro ochranu osobních údajů 00345/07/CS WP 132 00345-01/07/CS WP 151 Stanovisko č. 2/2007 k informování cestujících o předávání údajů jmenné evidence cestujících (PNR) orgánům

Více

EVROPSKÁ DOHODA SKUPINY O ANTICIPATIVNÍM ŘÍZENÍ ZAMĚSTNANOSTI A KOMPETENCÍ

EVROPSKÁ DOHODA SKUPINY O ANTICIPATIVNÍM ŘÍZENÍ ZAMĚSTNANOSTI A KOMPETENCÍ EVROPSKÁ DOHODA SKUPINY O ANTICIPATIVNÍM ŘÍZENÍ ZAMĚSTNANOSTI A KOMPETENCÍ Preambule Tato evropská rámcová dohoda stanoví zásady, které umožní zavedení anticipativního řízení zaměstnanosti a kompetencí

Více

Základní škola, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Slovenská 27. Školní řád. I. Preambule. II. Pracovníci školy

Základní škola, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Slovenská 27. Školní řád. I. Preambule. II. Pracovníci školy Základní škola, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Slovenská 27 Školní řád Školní řád stanovuje základní pravidla vzájemného soužití ve škole, práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců,

Více

Deklarace MOP o sociální spravedlnosti pro spravedlivou globalizaci

Deklarace MOP o sociální spravedlnosti pro spravedlivou globalizaci Deklarace MOP o sociální spravedlnosti pro spravedlivou globalizaci Mezinárodní konference práce, která se sešla v Ženevě na svém 97. zasedání, s ohledem na to, že současné podmínky globalizace, jež se

Více

DRUHÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z MEZINÁRODNÍHO PAKTU O HOSPODÁŘSKÝCH SOCIÁLNÍCH A KULTURNÍCH PRÁVECH

DRUHÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z MEZINÁRODNÍHO PAKTU O HOSPODÁŘSKÝCH SOCIÁLNÍCH A KULTURNÍCH PRÁVECH DRUHÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z MEZINÁRODNÍHO PAKTU O HOSPODÁŘSKÝCH SOCIÁLNÍCH A KULTURNÍCH PRÁVECH Obsah: Obsah:... 1 A. Obecná část:... 4 1.1. Přijímání mezinárodních závazků...

Více

STANOVY POLITICKÉHO HNUTÍ ANO 2011

STANOVY POLITICKÉHO HNUTÍ ANO 2011 STANOVY POLITICKÉHO HNUTÍ ANO 2011 ve znění změn schválených Celostátním sněmem dne 1. března 2015 Programové cíle Naším hlavním cílem je dobře fungující, stabilní a prosperující společnost, ve které demokratická

Více

Úplné znění zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím s vyznačením navrhovaných změn

Úplné znění zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím s vyznačením navrhovaných změn Úplné znění zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím s vyznačením navrhovaných změn Zákon č. 106/1999 Sb., ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím, ve znění zákona č. 101/2000

Více

***I NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2011/0281(COD) 5. 6. 2012

***I NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2011/0281(COD) 5. 6. 2012 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 5. 6. 2012 2011/0281(COD) ***I NÁVRH ZPRÁVY o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví společná organizace trhů

Více

Společná zpráva Evropské komise o uplatňování antidiskriminačních směrnic

Společná zpráva Evropské komise o uplatňování antidiskriminačních směrnic Společná zpráva Evropské komise o uplatňování antidiskriminačních směrnic Petr Polák, Kancelář veřejného ochránce práv Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce práv O které směrnice

Více

11.4.2006 CS Úřední věstník Evropské unie L 102/35

11.4.2006 CS Úřední věstník Evropské unie L 102/35 11.4.2006 CS Úřední věstník Evropské unie L 102/35 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2006/22/ES ze dne 15. března 2006 o minimálních podmínkách pro provedení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 a (EHS)

Více

GYMNÁZIUM BROUMOV ŠKOLNÍ ŘÁD

GYMNÁZIUM BROUMOV ŠKOLNÍ ŘÁD GYMNÁZIUM BROUMOV ŠKOLNÍ ŘÁD 2 Obsah 1. Základní charakteristika školy str. 3 2. Práva a povinnosti žáků, jejich zákonných zástupců, pedagogických a ostatních pracovníků školy str. 4-5 3. Zásady provozu

Více

Sledování zpravodajskými službami: záruky ochrany základních práv a prostředky nápravy v Evropské unii

Sledování zpravodajskými službami: záruky ochrany základních práv a prostředky nápravy v Evropské unii HELPING TO MAKE FUNDAMENTAL RIGHTS A REALITY FOR EVERYONE IN THE EUROPEAN UNION SVOBODY Sledování zpravodajskými službami: záruky ochrany základních práv a prostředky nápravy v Evropské unii Shrnutí Článek

Více

127/2005 Sb. ZÁKON. ze dne 22. února 2005. o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů

127/2005 Sb. ZÁKON. ze dne 22. února 2005. o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů 127/2005 Sb. - o elektronických komunikacích - stav k 31.12.2014 127/2005 Sb. ZÁKON ze dne 22. února 2005 o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Obecná část

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Obecná část DŮVODOVÁ ZPRÁVA IV. Obecná část A. Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace (RIA) 1. Důvod předložení a cíle 1.1. Název Zákon, kterým se mění zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických

Více

Statut Rady vlády pro rovnost žen a mužů. Článek 1 Úvodní ustanovení

Statut Rady vlády pro rovnost žen a mužů. Článek 1 Úvodní ustanovení Statut Rady vlády pro rovnost žen a mužů Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro rovnost žen a mužů (dále jen Rada ) je stálým poradním orgánem vlády v oblasti prosazování rovnosti žen a mužů a zahrnování

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Č.j.: MSMT-26694/2013. V Praze dne ledna 2014 Výtisk č.: PRO SCHŮZI VLÁDY

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Č.j.: MSMT-26694/2013. V Praze dne ledna 2014 Výtisk č.: PRO SCHŮZI VLÁDY MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Č.j.: MSMT-26694/2013 V Praze dne ledna 2014 Výtisk č.: PRO SCHŮZI VLÁDY Věc: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2007R1394 CS 02.07.2012 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1394/2007

Více

Důvodová zpráva. Obecná část. A. Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace RIA (malá RIA)

Důvodová zpráva. Obecná část. A. Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace RIA (malá RIA) IV. Důvodová zpráva Obecná část A. Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace RIA (malá RIA) 1. Důvod předložení Název návrh zákona, kterým se mění zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání

Více

70. Výbor na svém 573. a 574. zasedání 8. srpna 2002 (viz CEDAW/C/SR.573 a 574) posoudil druhou pravidelnou zprávu České republiky (CEDAW/C/CZE/2).

70. Výbor na svém 573. a 574. zasedání 8. srpna 2002 (viz CEDAW/C/SR.573 a 574) posoudil druhou pravidelnou zprávu České republiky (CEDAW/C/CZE/2). Příloha č. 2 k usnesení vlády České republiky ze dne 2003 č. Česká republika 70. Výbor na svém 573. a 574. zasedání 8. srpna 2002 (viz CEDAW/C/SR.573 a 574) posoudil druhou pravidelnou zprávu České republiky

Více

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, L 193/60 Úřední věstník Evropské unie 2472009 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č 607/2009 ze dne 14 července 2009, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č 479/2008, pokud jde o chráněná

Více

STATUT Monitorovacího výboru Programu rozvoje venkova (dále PRV ) 2014 2020 ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ

STATUT Monitorovacího výboru Programu rozvoje venkova (dále PRV ) 2014 2020 ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ STATUT Monitorovacího výboru Programu rozvoje venkova (dále PRV ) 2014 2020 Článek 1 Úvodní ustanovení ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ Ministerstvo zemědělství zřizuje Monitorovací výbor PRV na období 2014-2020

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 12. listopadu 2014 č. 930 Aktualizovaná opatření Priorit a postupů vlády při prosazování rovnosti žen a mužů Úkol: Ukazatel plnění: Odpovídají: Termín

Více

ČÁST PRVNÍ ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE HLAVA I. Úvodní ustanovení. Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE HLAVA I. Úvodní ustanovení. Předmět úpravy Úplné znění zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných

Více

Návrh rámcového rozhodnutí Rady, kterým se mění rámcové rozhodnutí 2002/475/SVV o boji proti terorismu. (53. týden) M 073 / 06 M 073 / 06

Návrh rámcového rozhodnutí Rady, kterým se mění rámcové rozhodnutí 2002/475/SVV o boji proti terorismu. (53. týden) M 073 / 06 M 073 / 06 M 073 / 06 6. funkční období M 073 / 06 Návrh rámcového rozhodnutí Rady, kterým se mění rámcové rozhodnutí 2002/475/SVV o boji proti terorismu 2007 (53. týden) P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2013R1379 CS 01.06.2015 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1379/2013

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. o sociální situaci Romů a zlepšení jejich přístupu na pracovní trh v EU (2008/2137(INI))

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. o sociální situaci Romů a zlepšení jejich přístupu na pracovní trh v EU (2008/2137(INI)) EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 2009 Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 2008/2137(INI) 17. 9. 2008 NÁVRH ZPRÁVY o sociální situaci Romů a zlepšení jejich přístupu na pracovní trh v EU (2008/2137(INI)) Výbor

Více

OBČANSKÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu - 2. stupeň

OBČANSKÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu - 2. stupeň OBČANSKÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu - 2. stupeň Obsahové, časové a organizační zařazení Předmět Občanská výchova je realizován v 6., 7. A 9. ročníku 1 hodinu týdně. Výuka probíhá v kmenové nebo multimediální

Více

Dětský domov, Unhošť, Berounská 1292 Berounská 1292, 273 51 Unhošť VNITŘNÍ ŘÁD. č.j: DD2/2011

Dětský domov, Unhošť, Berounská 1292 Berounská 1292, 273 51 Unhošť VNITŘNÍ ŘÁD. č.j: DD2/2011 Dětský domov, Unhošť, Berounská 1292 Berounská 1292, 273 51 Unhošť VNITŘNÍ ŘÁD č.j: DD2/2011 1 OBSAH I. Charakteristika a struktura zařízení 1) název právnické osoby, která vykonává činnost zařízení, sídlo

Více

Společnost Parkinson, z.s. S T A N O V Y. dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Společnost Parkinson, z.s. S T A N O V Y. dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Společnost Parkinson, z.s. S T A N O V Y dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Schválené valnou hromadou společnosti v Praze dne 9. června 2015 Článek 1 Všeobecná ustanovení 1. Společnost Parkinson,

Více

o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů

o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 101 ZÁKON ze dne 4. dubna 2000 o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Část první Ochrana osobních údajů ( 1 48) Hlava I Úvodní ustanovení

Více

Členství v odborovém svazu, práva a povinnosti členů. Odborová organizace a orgány odborového svazu

Členství v odborovém svazu, práva a povinnosti členů. Odborová organizace a orgány odborového svazu STANOVY OSZSP ČR I. Poslání a postavení odborového svazu II. Členství v odborovém svazu, práva a povinnosti členů A. Vznik členství B. Druhy členství C. Odmítnutí přijetí člena D. Ukončení členství E.

Více

zakládací listinu obecně prospěšné společnosti

zakládací listinu obecně prospěšné společnosti Zakladatelé: Občanské sdružení Rybka, se sídlem Nuzice 24, 375 01 Týn nad Vltavou, IČ 14501791, registrované u Ministerstva vnitra České republiky pod čj. II/s-OS/1-26385/95-R zastoupené předsedkyní výboru

Více

73/2001 Sb. ZÁKON. o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů. Preambule

73/2001 Sb. ZÁKON. o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů. Preambule 73/2001 Sb. ZÁKON ze dne 10. července 2001 o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů Změna: 320/2002 Sb. Preambule Parlament České republiky jako demokratického a právního státu,

Více

Pohlavní zneužívání a vykořisťování dětí a dětská pornografie ***I

Pohlavní zneužívání a vykořisťování dětí a dětská pornografie ***I P7_TA-PROV(2011)0468 Pohlavní zneužívání a vykořisťování dětí a dětská pornografie ***I Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 27. října 2011 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady

Více

Postoj a závazek EU před zasedáním OSN na vysoké úrovni o prevenci a kontrole nepřenosných chorob

Postoj a závazek EU před zasedáním OSN na vysoké úrovni o prevenci a kontrole nepřenosných chorob P7_TA(2011)0390 Postoj a závazek EU před zasedáním OSN na vysoké úrovni o prevenci a kontrole nepřenosných chorob Usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. září 2011 o postoji a závazku EU před summitem

Více

Staženo z ISAPu, Evidence revidovaných překladů (Databáze 3A) Dne 21.7.2003 ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 15. června 2001

Staženo z ISAPu, Evidence revidovaných překladů (Databáze 3A) Dne 21.7.2003 ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 15. června 2001 ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 15. června 2001 o standardních smluvních doložkách pro předávání osobních údajů do třetích zemí podle směrnice 95/46/ES (oznámeno pod číslem dokumentu K(2001) 1539) (Text s významem

Více

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.3.2012 COM(2012) 134 final 2012/0065 (COD) C7-0083/12 Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o povinnostech státu vlajky prosazovat směrnici Rady 2009/13/ES, kterou

Více

práce přes EURES a možných budoucích opatření EU v oblasti pracovní mobility

práce přes EURES a možných budoucích opatření EU v oblasti pracovní mobility Veřejná online konzultace týkající se programu pracovní mobility Tvoje první práce přes EURES a možných budoucích opatření EU v oblasti pracovní mobility mladých lidí uvnitř EU Tato otevřená veřejná online

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Diplomová práce. Ekonomika a financování školství. Economy and fuding of education.

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Diplomová práce. Ekonomika a financování školství. Economy and fuding of education. ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Ekonomika a financování školství Economy and fuding of education Lumír Hodina Plzeň 2014 Prohlašují, že jsem diplomovou práci na téma

Více

Stručný pohled na historický vývoj legislativních nástrojů EU na ochranu poškozených a obětí trestných činů, úskalí implementace v České republice

Stručný pohled na historický vývoj legislativních nástrojů EU na ochranu poškozených a obětí trestných činů, úskalí implementace v České republice Stručný pohled na historický vývoj legislativních nástrojů EU na ochranu poškozených a obětí trestných činů, úskalí implementace v České republice I. Úvodem Oběti trestného činu je věnována pozornost v

Více

VNITŘNÍ ŘÁD DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 5

VNITŘNÍ ŘÁD DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 5 VNITŘNÍ ŘÁD DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 5 Zpracoval: Mgr. Jiří Dolejš, ředitel Domu dětí a mládeže Praha 5 Praha 1.9.2011 1 Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Praha 5 I. Úvodní ustanovení čl. 1. Zřízení právního

Více

L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014

L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014 L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 233/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se zřizuje finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci na období 2014

Více

STANOVY ČESKÉHO OLYMPIJSKÉHO VÝBORU PREAMBULE ČLÁNEK 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

STANOVY ČESKÉHO OLYMPIJSKÉHO VÝBORU PREAMBULE ČLÁNEK 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STANOVY ČESKÉHO OLYMPIJSKÉHO VÝBORU PREAMBULE Český olympijský výbor je na území České republiky pokračovatelem Českého olympijského výboru, založeného roku 1899 PhDr. Jiřím St. Guthem Jarkovským a Československého

Více

PŘEKLADATELSKÁ SLUŽBA GENERÁLNÍHO SEKRETARIÁTU RADY EVROPSKÉ UNIE

PŘEKLADATELSKÁ SLUŽBA GENERÁLNÍHO SEKRETARIÁTU RADY EVROPSKÉ UNIE CS GENERÁLNÍ SEKRETARIÁT RADY PŘEKLADATELSKÁ SLUŽBA GENERÁLNÍHO SEKRETARIÁTU RADY EVROPSKÉ UNIE Mnohojazyčnost v praxi OBECNÉ INFORMACE ÚNOR 2012 Upozornění Tuto publikaci vypracoval generální sekretariát

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.1.2012 COM(2012) 11 final 2012/0011 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Povědomí o zločinech spáchaných totalitními režimy v Evropě

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Povědomí o zločinech spáchaných totalitními režimy v Evropě CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.12.2010 KOM(2010) 783 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Povědomí o zločinech spáchaných totalitními režimy v Evropě CS CS 1. ÚVOD Mnohokrát

Více

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. (1) Česká národní banka je ústřední bankou České republiky a orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem.

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. (1) Česká národní banka je ústřední bankou České republiky a orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem. 6/1993 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 17. prosince 1992 o České národní bance ve znění zákonů č. 60/1993 Sb., č. 15/1998 Sb., č. 442/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 278/2001 Sb., zákonů č. 482/2001

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.5.2016 COM(2016) 289 final 2016/0152 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o řešení zeměpisného blokování a jiných forem diskriminace na vnitřním trhu kvůli

Více

Čl. 2 Statut spolku. Čl. 3 Cíl a poslání spolku

Čl. 2 Statut spolku. Čl. 3 Cíl a poslání spolku L871/RDZ/MSPH STANOVY SDRUŽENÍ ČECHŮ Z VOLYNĚ A JEJICH PŘÁTEL, z.s. Čl. 1 Název spolku: Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel, z.s. (dále též spolek ) Sídlo spolku: Hotel Legie, Sokolská 486/33, 120

Více

Organizační řád. Městské policie Nová Včelnice. 1. Základní ustanovení

Organizační řád. Městské policie Nová Včelnice. 1. Základní ustanovení Organizační řád Městské policie Nová Včelnice 1. Základní ustanovení 1.1.Organizační řád Městské policie Nová Včelnice (dále jen MP ) je základní organizační normou MP, která upravuje nejen organizační

Více

PRO PŘÍPRAVU A ORGANIZACI ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD A INCIDENTŮ V CIVILNÍM LETECTVÍ

PRO PŘÍPRAVU A ORGANIZACI ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD A INCIDENTŮ V CIVILNÍM LETECTVÍ ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD BERANOVÝCH 130 199 01 PRAHA 99 Č.j. 584/2016 -ÚZPLN Výtisk č.: Schvaluji: Ing. Pavel Štrůblředitel METODICKÁ SMĚRNICE PRO PŘÍPRAVU A ORGANIZACI ZJIŠŤOVÁNÍ

Více

Sbírka zákonů č. 38/2007 Úplné znění. N A Ř Í Z E N Í V L Á D Y ze dne 21. února 2007,

Sbírka zákonů č. 38/2007 Úplné znění. N A Ř Í Z E N Í V L Á D Y ze dne 21. února 2007, Sbírka zákonů č. 38/2007 Úplné znění N A Ř Í Z E N Í V L Á D Y ze dne 21. února 2007, kterým se mění nařízení vlády č. 98/2002 Sb., kterým se stanoví podmínky a způsob poskytování dotací ze státního rozpočtu

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace. Pracoviště: Základní škola, Komenského 4 Základní škola, Ronovská 12

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace. Pracoviště: Základní škola, Komenského 4 Základní škola, Ronovská 12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Pracoviště: Základní škola, Komenského 4 Základní škola, Ronovská 12 ŠKOLNÍ ŘÁD Číslo směrnice: 4/2015 Vypracoval: Vedení školy Schválil:

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-168

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-168 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zahraniční věci 8. 1. 2014 2013/2147(INI) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-168 Návrh zprávy Ana Gomes (PE524.523v01-00) Saúdská Arábie, její vztahy s EU a její úloha na Blízkém

Více

S t a t u t Českého telekomunikačního úřadu

S t a t u t Českého telekomunikačního úřadu Český telekomunikační úřad Čj. 22 052/2005-606 S t a t u t Českého telekomunikačního úřadu Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Český telekomunikační úřad je ústřední správní úřad pro výkon státní správy, včetně

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Lucemburk 15. října 2007 (17.10) (OR. en) 10076/6/07 REV 6. Interinstitucionální spis: 2005/0260 (COD)

RADA EVROPSKÉ UNIE. Lucemburk 15. října 2007 (17.10) (OR. en) 10076/6/07 REV 6. Interinstitucionální spis: 2005/0260 (COD) RADA EVROPSKÉ UNIE Lucemburk 15. října 2007 (17.10) (OR. en) Interinstitucionální spis: 2005/0260 (COD) 10076/6/07 REV 6 AUDIO 26 TELECOM 77 CONSOM 75 PI 24 CODEC 596 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět:

Více

EVROPSKÁ CHARTA ZA ROVNOST ŽEN A MUŽŮ NA ÚROVNI ŽIVOTA VE MĚSTECH A OBCÍCH

EVROPSKÁ CHARTA ZA ROVNOST ŽEN A MUŽŮ NA ÚROVNI ŽIVOTA VE MĚSTECH A OBCÍCH EVROPSKÁ CHARTA ZA ROVNOST ŽEN A MUŽŮ NA ÚROVNI ŽIVOTA VE MĚSTECH A OBCÍCH Charta vyzývající evropské místní a regionální samosprávy, aby se zavázaly používat své pravomoci a partnerství k dosažení větší

Více

Výbor pro právní záležitosti PRACOVNÍ DOKUMENT

Výbor pro právní záležitosti PRACOVNÍ DOKUMENT EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro právní záležitosti 11. 11. 2011 PRACOVNÍ DOKUMENT o návrhu nařízení Rady o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech majetkových důsledků

Více

Článek I Název a sídlo Článek II Právní postavení Společnosti Článek III Účel Společnosti

Článek I Název a sídlo Článek II Právní postavení Společnosti Článek III Účel Společnosti Článek I Název a sídlo 1. Název spolku: Česká evaluační společnost, z.s. 2. Anglický ekvivalent názvu spolku: Czech Evaluation Society, registered association 3. Sídlem spolku je Heřmanova 22, 170 00 Praha

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2013/36/EU

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2013/36/EU L 176/338 Úřední věstník Evropské unie 27.6.2013 SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad

Více

RWE Kodex chování - 1 - Preambule

RWE Kodex chování - 1 - Preambule RWE Kodex chování Preambule RWE 1 je si vědoma své role ve společnosti a své odpovědnosti vůči zákazníkům a obchodním partnerům, jakož i akcionářům a zaměstnancům. Proto se zavazuje k jasným zásadám, které

Více

Věc : Návrh postupů a priorit vlády při prosazování rovnosti mužů a žen

Věc : Návrh postupů a priorit vlády při prosazování rovnosti mužů a žen Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Č. j. : 71/7714/98 V Praze dne března 1998 Výtisk č. : Pro schůzi vlády České republiky Věc : Návrh postupů a priorit vlády při prosazování rovnosti mužů a žen Důvod

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 2009 Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 2008/0018(COD) 6. 6. 2008 ***I NÁVRH ZPRÁVY o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o bezpečnosti hraček (KOM(2008)0009

Více

Metodika. Informační středisko pro seniory a zdravotně postižené, Půjčovna kompenzačních pomůcek

Metodika. Informační středisko pro seniory a zdravotně postižené, Půjčovna kompenzačních pomůcek Metodika o poskytování služeb v zařízení: Informační středisko pro seniory a zdravotně postižené, Vydáno: 14.července 2011 Správce: Bohdana Březinová, DiS. Počet stran: 10 Vydal: Mgr. Miroslav Adámek Počet

Více

Obecné pokyny k operativní činnosti kolegií

Obecné pokyny k operativní činnosti kolegií EIOPA-BoS-14/146 CS Obecné pokyny k operativní činnosti kolegií EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/2129(INI) 26. 8. 2013. o historické paměti v kultuře a ve vzdělávání v Evropské unii (2013/2129(INI))

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/2129(INI) 26. 8. 2013. o historické paměti v kultuře a ve vzdělávání v Evropské unii (2013/2129(INI)) EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro kulturu a vzdělávání 26. 8. 2013 2013/2129(INI) NÁVRH ZPRÁVY o historické paměti v kultuře a ve vzdělávání v Evropské unii (2013/2129(INI)) Výbor pro kulturu a vzdělávání

Více

VNITŘNÍ ŘÁD Zpracoval: Mgr. Roman Pejša

VNITŘNÍ ŘÁD Zpracoval: Mgr. Roman Pejša VNITŘNÍ ŘÁD Zpracoval: Mgr. Roman Pejša ředitel DD, ZŠ a MŠ Ledce, příspěvková organizace Č.j.: 538/2016/DDLKL Platný od: 3.6.2016 OBSAH 1 CHARAKTERISTIKA A STRUKTURA ZAŘÍZENÍ... 4 a) Název zařízení, adresa,

Více

Problematika migrace v právu Evropské unie

Problematika migrace v právu Evropské unie Problematika migrace v právu Evropské unie Mgr. Ing. Petr Wawrosz, Ph.D. Vysoká škola finanční a správní; Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Evropská unie a

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 14. března 2007 (27.03) (OR. en) 7371/07 Interinstitucionální spis: 2007/0037 (COD)

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 14. března 2007 (27.03) (OR. en) 7371/07 Interinstitucionální spis: 2007/0037 (COD) RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 14. března 2007 (27.03) (OR. en) 7371/07 Interinstitucionální spis: 2007/0037 (COD) TRANS 80 AGRILEG 37 DENLEG 16 COMPET 73 CODEC 219 NÁVRH Odesílatel: Evropská komise Ze dne:

Více

politický systém založený na všeobecné účasti občanů na správě státu

politický systém založený na všeobecné účasti občanů na správě státu Otázka: Demokracie Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Eli Demokracie = vláda lidu (z řečtiny demos lid, kratos vláda) politický systém založený na všeobecné účasti občanů na správě státu založena

Více

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014 Erasmus+ Příručka k programu Platí od 1. ledna 2014 Verze 2: 27. 2. 2014 OBSAH ÚVOD... 7 ČÁST A - OBECNÉ INFORMACE O PROGRAMU ERASMUS+... 9 Cíle a důležité charakteristiky programu Erasmus+... 11 Struktura

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 87-459

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 87-459 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 8. 11. 2012 2012/0011(COD) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 87-459 Návrh stanoviska Lara Comi (PE496.497v01-00) Evropského parlamentu a Rady

Více

ČÁST PRVNÍ ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE HLAVA I. Úvodní ustanovení. Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE HLAVA I. Úvodní ustanovení. Předmět úpravy Úplné znění zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných

Více

Stanovy YMCA Praha. 4 Členství v YMCA Praha 1. V YMCA existuje dvojí druh členství:

Stanovy YMCA Praha. 4 Členství v YMCA Praha 1. V YMCA existuje dvojí druh členství: Stanovy YMCA Praha 1 Název a sídlo 1. Název: YMCA Praha 2. Sídlo: Na Poříčí 12, 110 00 Praha 1 3. YMCA Praha je občanským sdružením dle zákona č. 83/1990 o sdružování občanů a od 1. 1. 2014 se považuje

Více

Dodatek č.2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Dodatek č.2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Dodatek č.2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 1 Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Základní škola

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2014, kterou se mění vyhláška č. 419/2012 Sb., o ochraně pokusných zvířat

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2014, kterou se mění vyhláška č. 419/2012 Sb., o ochraně pokusných zvířat I. Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2014, kterou se mění vyhláška č. 419/2012 Sb., o ochraně pokusných zvířat Ministerstvo zemědělství stanoví podle 29 odst. 1 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání,

Více

Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů - vybraná ustanoven 2e až 2h

Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů - vybraná ustanoven 2e až 2h Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů - vybraná ustanoven 2e až 2h 2e Podnikání v zemědělství (1) Zemědělským podnikatelem podle tohoto zákona je fyzická nebo právnická osoba,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MENS SANA o. s.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MENS SANA o. s. MENS SANA o. s. Ukrajinská 1533/13, 708 00 Ostrava-Poruba, tel: 596 918 104 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MENS SANA o. s. MENS SANA o.s. Zastoupená Mgr. Jaroslavou Saidlovou, předsedkyní Rady sdružení Ukrajinská 1533/13,

Více

Název a sídlo. 2 Cíl a předmět činnosti Unie

Název a sídlo. 2 Cíl a předmět činnosti Unie S T A N O V Y UNIE VÝROBCŮ A DOVOZCŮ LIHOVIN ČESKÉ REPUBLIKY 1 Název a sídlo 1. Unie výrobců a dovozců lihovin České republiky (dále uváděná jako Unie) vzniká podle 2 zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování

Více

6/1993 Sb. Zákon České národní rady. Část první. Základní ustanovení

6/1993 Sb. Zákon České národní rady. Část první. Základní ustanovení Systém ASPI - stav k 7.11.2005 do částky 152/2005 Sb. a 54/2005 Sb.m.s. Obsah a text 6/1993 Sb. - stav k 1. 1.2006 6/1993 Sb. Zákon České národní rady ze dne 17. prosince 1992 o České národní bance Změna:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká příspěvková organizace Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím vydávám jako statutární

Více

S T A N O V Y. Fotbalového klubu FK Boršov nad Vltavou. I. Základní ustanovení. 2. Sídlem FK je: Obecní 52, Boršov nad Vltavou, 373 82

S T A N O V Y. Fotbalového klubu FK Boršov nad Vltavou. I. Základní ustanovení. 2. Sídlem FK je: Obecní 52, Boršov nad Vltavou, 373 82 S T A N O V Y Fotbalového klubu FK Boršov nad Vltavou I. Základní ustanovení 1. FK Boršov nad Vltavou je dobrovolným sdružením fyzických osob provozující tělovýchovu a sport. Je svobodnou organizací s

Více

Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost OPS

Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost OPS B E Z P E Č N O S T N Í R A D A S T Á T U P ř í l o h a k usnesení Bezpečnostní rady státu ze dne 27. dubna 2009 č. 13 Organizační řád odborné pracovní skupiny Ústředního krizového štábu pro koordinaci

Více

KOMUNIKAČNÍ PLÁN OPERAČNÍ PROGRAMY PRAHA ADAPTABILITA A PRAHA - KONKURENCESCHNOPNOST ČERVENEC 2008

KOMUNIKAČNÍ PLÁN OPERAČNÍ PROGRAMY PRAHA ADAPTABILITA A PRAHA - KONKURENCESCHNOPNOST ČERVENEC 2008 OPERAČNÍ PROGRAMY PRAHA ADAPTABILITA A PRAHA - KONKURENCESCHNOPNOST KOMUNIKAČNÍ PLÁN ČERVENEC 2008 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Více