Stenozápis z 36. zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy ze dne Prim. B é m : Dámy a pánové, všechny vás poprosím, abyste povstali.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stenozápis z 36. zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy ze dne 12. 4. 2010 Prim. B é m : Dámy a pánové, všechny vás poprosím, abyste povstali."

Transkript

1 Stenozápis z 36. zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy ze dne Dámy a pánové, všechny vás poprosím, abyste povstali. Před samotným zasedáním zastupitelstva navrhuji uctít minutou ticha památku tragicky zesnulého polského prezidenta Lecha Kaczyńského a dalších obětí sobotního leteckého neštěstí. (Zastupitelé povstávají.) Děkuji vám. Dámy a pánové, vážené členky a členové ZHMP, vážené paní starostky, vážení páni starostové, dovoluji si zahájit 36. zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy a všechny vás na tomto zasedání zastupitelstva vítám. Dovolte, abych na úvod konstatoval a zároveň se vám omluvil. Toto jednání zastupitelstva je svoláno v naprosto mimořádném režimu, protože se nacházíme v poměrně mimořádné situaci. Zítra začíná v Poslanecké sněmovně jednání poslanecké schůze Parlamentu ČR, které má zařadit na projednání Poslaneckou sněmovnou do třetího čtení návrh zákona číslo 202/1990 Sb. v komplexním pozměňovacím návrhu a sněmovním tisku 971, v pozměňovacím návrhu rozpočtového výboru ve sněmovním tisku 971/3, návrhu poslaneckého tisku, kterým se řeší problematika hazardu na území ČR a v obcích ČR. Návrh tohoto zákona je tak dramatickým, flagrantním, neobhajitelným zásahem do regulace hazardu v negativním slova smyslu, je podanou rukou hazardu, je silou, která je v naprostém rozporu s několikaletým snažením hl. m. Prahy a řady dalších českých obcí, které se snaží omezit hazard a bojovat proti němu na vlastním území, že mně a Radě hl. m. Prahy nezbylo než se na vás obrátit s žádostí o vaši osobní účast na tomto jednání zastupitelstva. Je svoláno v mimořádném režimu v pátek, bez dodržení sedmidenní lhůty s ohledem na skutečnost, že zasedání Poslanecké sněmovny začíná zítra a že s velkou pravděpodobností o tomto návrhu zákona se bude hlasovat tento týden. Má-li ZHMP jako nejvyšší kolektivní orgán vyjádřit nějaký zásadní nesouhlas a své jasné stanovisko a ukázat, jaká je představa politika hl. m. Prahy v boji proti hazardním hrám, nezbývá než se v tomto mimořádném režimu sejít. Konstatuji, že zasedání zastupitelstva bylo svoláno dne podle 60, odst. 1, zákona 131 o hl. m. Praze. Konstatuji, že tento paragraf stanoví, že Magistrát hl. m. Prahy informuje občany hl. m. Prahy o místě, době a navrženém programu jednání na úřední desce nejméně 7 dní před jeho konáním. Stanovená lhůta má pořádkový charakter a s jejím nedodržením nejsou spojeny žádné přímé právní důsledky. Důvody nedodržení této lhůty je nutné hodnotit s ohledem na výše řečené, ale i na závažnost a předmět jednání, na čas, ve kterém je nutno úkon učinit, aby měl reálné uplatnění vzhledem k termínu projednávání návrhu příslušného zákona v Poslanecké sněmovně, ale i při vědomí, že veřejnost informována byla, byť ve zkrácené lhůtě. Je skutečností, že navrhovaným usnesením, které je zastupitelům předkládáno k projednání, nebude ZHMP činit žádný právní úkon, který by byl projevem vůle směřujícím ke vzniku, změně nebo zániku práv a povinností, které právní předpisy s takovým projevem vůle spojují, nýbrž půjde o projev vůle, který má charakter jednoznačné, kategorické, ale názorové deklarace, která sama o sobě není způsobilá zasáhnout do práv a právem chráněných zájmů třetích osob. Dámy a pánové, dovolte, abych s plným vědomím, s omluvou, ale s jednoznačným vědomím závažnosti projednávaného tisku, u vědomí, že toto zastupitelstvo bez ohledu na příslušnost k jakékoli politické straně, tady tři roky deklaruje svou připravenost bojovat proti hazardu a říká to na úrovních všech tisků, kterými jsme se zabývali, ať to byly návrhy legislativních iniciativ nebo diskusí kolem návrhů řešení problematiky bezpečnosti, boje proti

2 kriminalitě spojené s tržním řádem s vyhláškami a dalšími nástroji hl. m. Prahy, které k dispozici máme a kterými prakticky můžeme naši deklarativní vůli boje proti hazardním hrám na území města v praxi naplnit. Nebudu vás zdržovat další explorací vlastního tématu, protože jsem přesvědčen, že o něm budeme diskutovat při jeho vlastním projednávání. Jen vás žádám o projevení dobré vůle napříč politickým spektrem. Toto zastupitelstvo, byť máme dva měsíce před volbami, také nese odpovědnost za to, jak se daří v praxi naplňovat naši politiku a jak se daří bojovat proti nežádoucím jevům. Toto je nepochybně jeden z nežádoucích jevů, který kazí dobré jméno města. Jako fakt může tomu sloužit skutečnost, že v r jsme jasně deklarovali, že hazard a hazardní hry jsou něčím, co nechceme akceptovat na území města. Tehdy v té době bylo na území asi 8 tisíc výherních hracích automatů a necelých 40 kasin, dnes po třech letech je počet výherních přístrojů a hazardních her na území města zhruba 1,5násobný co se týká vlastních přístrojů, videoloterijních terminálů a dvojnásobné množství kasin - 99 kasin a téměř 11 tisíc přístrojů, kde je možné provozovat hazardní hry. Není to dáno dobrou vůli a praktickými kroky města, protože město se v tomto ohledu chová opačně. Sami jsme zrušili zhruba 2300 výherních hracích přístrojů, ale Ministerstvo financí stát se chová v opačném nastavení. Dovolím si vás požádat, abychom nevedli dlouhou diskusi na téma, že nebyla dodržena sedmidenní lhůta. Prosím, abyste se zaměřili na podstatu toho, proč jsme se dnes sešli, a to je ukázka naší společné vůle, že hazard v rozmachu posledních let nechceme na území hl. m. Prahy tolerovat. Konstatuji, že průběh dnešního jednání se přenáší na internetových stránkách a Konstatuji, že podle prezence je přítomna nadpoloviční většina členů ZHMP a zasedání je tudíž usnášeníschopné. Dovolím si požádat o ověření zápisu z dnešního zasedání pana ing. Svátka a pana dr. Hoffmana. S oběma bylo hovořeno a souhlasí s tím. Dovolím si navrhnout složení návrhového výboru, a to v následující sestavě: Alena Samková, Tomáš Chalupa, František Stádník, Hana Halová, Jiří Witzany, Iva Kotvová a Viktor Pázler, za tajemnici Lenku Danielisovou, ředitelku odboru legislativního a právního. V této chvíli si dovolím otevřít rozpravu k návrhu programu dnešního jednání a k návrhu návrhového výboru s konstatováním, že navzdory mimořádnému režimu svolání zastupitelstva vám byly doručeny pozvánky v nejkratším možném termínu do vašich schránek elektronickou podobou a zároveň vám byly rozvezeny do vašich bydlišť prostřednictvím služby messenger. Otevírám rozpravu. Přihlášen je pan dr. Hulinský. P. H u l i n s k ý : Vážený pane primátore, vážené kolegyně a kolegové, úvodní slovo pana primátora nebylo jen k programu, ale zároveň bylo i k odůvodnění bodu, který máme na programu. Předpokládám, že toto dnešní zastupitelstvo, jak je navrženo, je trochu volnější, tak i já to vezmu ze široka. Pan primátor citoval, že jednání ZHMP se má na úřední desce Magistrátu nejméně 7 dnů před konáním vyvěsit a musí být známo. Chtěl bych k tomu dodat, že lze podle 60, odst. 3 zákona o hl. m. Praze dovodit, že tak musí být nejdříve po 7 dnech, aby bylo možné dodržet lhůtu pro informování občanů o konání zastupitelstva. To platí i v případě mimořádného zasedání zastupitelstva hl. m. Prahy. Jsem přesvědčen, že toto zasedání je v rozporu se zákonem o hl. m. Praze a jsem velmi nepříjemně překvapen tím, že naše legislativa má jiný názor. S tímto názorem se obrátím na Ministerstvo vnitra, aby nám sdělilo, čí názor je správný a čí nikoli. Přestože si paní dr. Danielisové velmi vážím, poslední dobou

3 se velmi často rozcházíme. Myslím si, že naklánění zákona na stranu je velmi často přes hranu a myslím si, že si měla paní doktorka zvážit vždycky to, co říká. Lhůta 7 dnů pro informování občanů je lhůtou pořádkovou, jak řekl pan primátor, a nedodržení nemá právní následky. To je pravda, tomu nelze nic vytknout, ale určitě mělo být řečeno, že svolání zastupitelstva je v rozporu se zákonem. Proč jsme tady? Jsme tady proto, že jsme měli tři možnosti cesty od 17. března, kdy rozpočtový výbor na návrh pana poslance Suchánka z ODS, místopředsedy rozpočtového výboru, navrhl tuto změnu. Pro tuto změnu nehlasovali poslanci sociální demokracie. Jsem rád, že si uvědomujeme, že změna na návrh klubu ODS, kde všichni přítomní poslanci pro toto hlasovali, je špatná. Cesty jsme měli tři. První cesta byla cesta pro Prahu, to znamená, že se mohl pan primátor setkat s předsedy jednotlivých klubů, s nimi udělat memorandum. Všichni by ho patrně podepsali, mohli jsme s tím obejít poslanecké kluby a nemuselo se svolávat zastupitelstvo v rozporu se zákonem. Druhá cesta: poslanci zvolení za ODS v Praze mohli hlasovat s klubem sociální demokracie, a tento zákon by neprošel. Cesta, kterou jsme zvolili, mi připadá, že je cestou politickou, protože ani předsedové jednotlivých politických stran zastoupených v zastupitelstvu, ani předsedové klubů nebyli v době od 17. března informováni o tom, jakým způsobem bychom mohli postupovat společně, protože do té doby jsme to řešili pouze cestou parlamentní, kdy jsme se snažili napříč opozicí najít cestu, aby tento návrh nebyl schválen. Proto se domnívám, že dnešní zastupitelstvo je ryze politickou záležitostí a takto se k tomu klub sociální demokracie postaví. Paní Kolínská. P. K o l í n s k á : Klub Strany zelených podporuje petici starostů za právo obce reálně omezovat hazard. Souhlasíme s obsahem tisku, petici jsme podepsali nebo podepíšeme v nejbližších hodinách. V Poslanecké sněmovně poslanci Strany zelených vždy podporovali a i teď podpoří návrhy, které vedou k omezování hazardu. Dnešního jednání zastupitelstva se ale nezúčastníme, protože ho považujeme za svolané v rozporu se zákonem. Mix, kdy Rada zrušila původně řádně plánovaná zastupitelstva a zároveň svoláváte, pane primátore, velmi nestandardně zastupitelstvo, je velmi nebezpečné pro další vývoj v Praze. Pokud dnes přistoupíme na to, že zůstaneme a budeme jednat, nikde není záruka, že se to za několik měsíců nebude opakovat. Bylo by dobré, kdyby si i hlavní město nechalo zpracovat od Ministerstva vnitra výklad zákona, pokud se v takové zásadní věci lišíme. Pan předseda Žďárský. P. Ž ď á r s k ý : Nebudu hodnotit svolání zastupitelstva. Náš klub se na toto zastupitelstvo žádným způsobem nepřipravoval, byl svolán stejně jako ostatní kluby na jednání zastupitelstva. Dnes ráno proběhla mimořádná rada. Říkám: něco se odehrálo, zítra zasedá sněmovna. Pokud se k tomu nepostavíme čelem a nebudeme si hrát s větami typu, které jsem slyšel a na chviličku se všichni zamyslíme nad věcným podkladem, který máme před sebou, dovolím si říci, že není nic jasnějšího. Že se jednání vedla na úrovni poslanců, o tom vím. Připadá mi trochu opět bez rozdílu politické příslušnosti, že zcela uzavřené území Parlamentu, policií střežené, je něco naprosto

4 něco jiného než je tady, kdy je otevřené prostředí všem sdělovacím prostředkům, všem lidem, kteří se chtějí na toto zasedání podívat. Mám z toho velmi nepříjemný pocit a nemám nic proti tomu, abychom k tomu dnes přijali usnesení. Samozřejmě jako klub ODS petici starostů podpoříme, protože řada z nás je zároveň starosty a pro mne informace, které jdou i přes bezpečnostní výbor, jsou závažné. Možná, že časem dojde na to, abychom se dnes ptali, komu to prospěje. To si nechám na své druhé vystoupení. Velmi si vážím Strany zelených, že to podpoří v Parlamentu. Nebudu komentovat zbytek předešlé diskuse, ale jen jsem chtěl poprosit, aby se každý na minutku zamyslel, jestli je to, co máme dnes za úkol, skutečně politika. Děkuji vám za to. Paní Kotvová má slovo. P. K o t v o v á : V návaznosti na stanovisko klubu prosím o vyškrtnutí z návrhu do návrhového výboru. Petici jako ostatní členové klubu Strany zelených podpořím. Nevidím další přihlášené do rozpravy. V tuto chvíli snad jen konstatování na adresu pana kol. Hulinského, odpustit si to nemohu. Kdyby v Praze byly povodně, tak se zastupitelstvo musí také rychle sejít. Troufnu si přirovnat to, co se na nás valí z Poslanecké sněmovny, k povodním. Pokud se skutečně schválí návrh zákona, nekontrolovatelné a neřízené vznikání nových lokalit hazardních her je pro Prahu nekonečným a těžko obhajitelným zlem. Pan dr. Hulinský má pravdu, že jsme mohli volit nějakou cestu, ale to bychom museli vědět o obsahu návrhu zákona a znát komplexní pozměňovací návrh. Máte pravdu, když se ptáte, proč jsme ho nezískali. Kladu stejnou otázku vám. Proč jste ho nesehnali? Smyslem našeho boje proti hazardu není nic jiného než aby dostal nějaký regulační rozumný nástroj a rámec. Kdybychom se mohli k tisku dostat a svolat zastupitelstvo v řádném termínu, tak jsme to udělali. To možné nebylo. V tuto chvíli volíme mezi dvěma zly. Jedním zlem je neumožnit vyjádření zastupitelstva a tím nechání volného průběhu tomu, co se v Poslanecké sněmovně bude dít. Druhá možnost je, že jako město, které je postiženo hazardem nejvíce, prostřednictvím politických klubů dát tomu naprosto jednoznačnou odpověď. Druhé řešení je o něco správnější. Apeluji na to, co řekl pan předseda Žďárský, že se tady scházíme kvůli obsahu, že se snažíme zabránit symbolické povodni v podobě dalšího rozmachu hazardu na území města. Kol. Vodrážka má slovo. P. V o d r á ž k a : Vážené kolegyně a kolegové, myslím si, že jsme řádně zvolení zastupitelé a že jsme si udělali ve svém nabitém programu čas řešit včas tuto mimořádnou situaci. Pokud se dovím, že téměř pokoutně by měl být před koncem volebního období projednán materiál, který hovoří o hazardu a který bere obcím a starostům možnost ovlivňovat to, kde hrací automaty budou a kde nebudou a přenáší to na Ministerstvo financí, kde úředník, který neví nejen, kde je na některé městské části škola, úřad apod. a chce rozhodovat o tom, kde automaty budou z toho důvodu, že se jedná o příliš velké peníze a my starostové tomu nerozumíme a tak do toho nemáme co hovořit, tak proti tomu bych se chtěl zásadně ohradit. Myslím, že jsme zastupitelé, kteří jsme sice z různých politických stran, ale všem nám jde o to, aby se nejen v našem

5 městě, ale i v jiných obcích kvalitně žilo. Pokud někdo není zlobován nějakou sázkařskou firmou, nemůže souhlasit s tím, aby se toto dělo. Odmítám takové obstrukce, že něco bylo nebo nebylo řádně svoláno. Pokud máme nějaký společný zájem, a ten je regulovat hazard v Praze, tak není důležité, zda bylo něco svoláno včas nebo nebylo. Sešli jsme se, je nás tady dostatek, udělali jsme si čas a měli bychom si jasně říci hazardu ne. Děkuji za pozornost. Pan dr. Hulinský. P. H u l i n s k ý : Vážený pane primátore, vážené kolegyně a kolegové, dochází k drobnému nedorozumění, které spočívá v interpretaci toho, co jsem říkal. Říkal jsem, že vítám to, že pražská ODS je jiná než ODS parlamentní a že by určitě bylo dobré, kdybychom dokázali získat v Poslanecké sněmovně několik poslanců za ODS, kteří by společně s klubem sociální demokracie a Zelených tento zákon nepustili dál. Vnímám osobně jako velkou chybu pana poslance Suchánka, že předložil tento komplexní návrh. Tento komplexní návrh byl předložen a náš místopředseda Sobotka jasně řekl, že je třeba se proti tomu postavit. Netýká se to jen Prahy, ale celé ČR. Je to 13 hejtmanů a 14. je pan primátor, kteří na to mají svůj názor. Klub sociální demokracie je v tomto jednotný. My jsme povodeň viděli, víme, že vznikla před 25 dny. Nerozumím tomu, proč to Praha zaregistrovala později, ale řekli jsme si, že správná cesta je parlamentní cesta a že se poslanci musí přesvědčit. Jestli tomu pomohou petice předsedů politických klubů, určitě ano, ale jsme proti tomu, aby se svolalo zastupitelstvo v rozporu se zákonem a jsme proti tomu, že s námi nikdo nejednal o tom, abychom našli společnou cestu. Je to trochu volební míting. Jsme proti. Chceme najít poslance, kteří toto nepodpoří. Myslím si, že díky přispění dnešního zastupitelstva se najdou poslanci navíc, kteří kromě těch, kteří dnes ve Sněmovně jsou, to nepodpoří. Děkuji za ospravedlnění smyslu svolání tohoto zastupitelstva. Řekl jste věty, které by se daly tesat do kamene. Pan Březina má slovo. P. B ř e z i n a : Pane primátore, chtěl jsem se přihlásit až po případném schválení programu tohoto nezákonně svolaného zastupitelstva, ale pochopil jsem z vaší řeči, že obhajujete příslušný bod jako jeho uvádějící podepsaný na materiálu. Nezbývá mi než k některým aspektům se vyjádřit. Poslouchal jsem vaši demagogii s povodněmi. Pravděpodobně to vstoupí do dějin politologie jako tzv. bémovská demagogie. Když by byly povodně, měl by spíše zasedat krizový štáb a na zastupitelstvo je určitě 7 dnů příslušný čas. Co mě ještě více nadzvedlo bylo to, co tady řekl pan místopředseda ODS a zastupitel Vodrážka, že mu je jedno, zda toto zastupitelstvo bylo svoláno v souladu se zákonem, či nikoli. Mně to jedno není, protože jsem tady jako člen zastupitelstva sliboval, že budu dodržovat zákony České republiky. Za tímto slibem stojím a trvám na to, že toto zastupitelstvo bylo svoláno v rozporu se zákonem o hl. m. Praze. Druhá poznámka. Sám říkáte, že jste se o pozměňovacím návrhu, který přijal rozpočtový výbor 16. března letošního roku, dozvěděl až v pátek minulý týden atd. Možná by bylo dobré, kdybyste si v ODS zavedli informační systém a kdyby ti poslanci, kteří jsou

6 voleni v Praze, jako pan Daniel Rovan, člen rozpočtového výboru, vás o těchto věcech prostřednictvím tohoto informačního systému informoval. Pan Chalupa. P. C h a l u p a : Přimlouval bych se a opakoval výzvu, kterou vznesl pan zastupitel Žďárský. Vraťme se k bodu, který je před námi. Kol. Hulinský správně řekl, že díky dnešnímu zastupitelstvu můžeme přesvědčit klíčové členy Parlamentu, aby podpořili právo obcí regulovat hazard. Nechci mluvit k meritu věci, k tomu budu vystupovat, až bod snad bude zařazen k projednávání, jen prosím, buďme srozumitelní a vyjádřeme vůli, že žijeme v nestandardních podmínkách díky nestandardnímu návrhu. Návrh, který dnes projednáváme, je velmi nestandardní z hlediska fungování obecného principu samosprávy nejen v České republice. Kolega Poche má slovo. P. P o c h e : Vážený pane předsedo pražské organizace ODS, vážený pane 1. místopředsedo ODS, dovolte, abych stručně reagoval na dvě poznámky, které jste tady měli. Zasáhla nás povodeň, nenazval bych to demagogií zasáhla nás modrá povodeň. Když se podívám na cedulky, které jste se vyrobili do petičního výboru, který jste si založili minulý týden poté, co jste se dozvěděli o tom, jak hlasovali vaši poslanci v rozpočtovém výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, dá se to označit za modrou povodeň. Pane kolego Vodrážku, jsem rád, že tady mluvíme o společném záměru boje proti hazardu. Pokud budeme žádat jako opozice o svolání mimořádného dubnového zastupitelstva, které tato Rada zrušila, budu žádat, abyste se přihlásil k tomu, že investice v dopravě, ústřední čistírna odpadních vod, sociální granty a mnohé další věci jsou také společným zájmem, nejen boj proti hazardu. Doufám a pevně věřím, že zastupitelé ODS budou v tu chvíli tady zastoupeni v tak hojném počtu jako dnes. Děkuji. Pan 1. náměstek Blažek. Nám. B l a ž e k : Připojil bych se ke kol. Chalupovi, který hovořil o tom, abychom se bavili racionálně a pokusili se shodnout na tom, že to dnes projednáme. Souhlasím s panem Březinou, který chce dodržovat zákony, já také chci dodržovat zákony a sliboval jsem totéž co on. Zákony dodržuji. Na druhou stranu dnešní zastupitelstvo nevnímám jako zastupitelstvo, které rozhoduje o rozpočtu, o ústřední čistírně odpadních vod a o dalších věcech, o nichž hovořil kol. Poche. Vnímám to jako zastupitelstvo, které má jednoznačně vyslat signál vůči Poslanecké sněmovně. Nevšiml jsem si, že by ODS měla v Parlamentu většinu, když tady pánové ze sociální demokracie hovoří o tom, že jen ODS byla tím, kdo vymyslel tento návrh v rozpočtovém výboru. Za sebe říkám, že s tím tvrdě nesouhlasím. Prosím vás, využijte možnosti se k tomu vyjádřit na zasedání zastupitelstva. Není to zasedání, které má přijmout cokoli zásadního pro chod města ve smyslu zákona, rozpočtu, zásadních strategických rozhodnutí. Je to snaha o to, abychom se jako jeden muž a jedna žena jasně vyjádřili, že toto nechceme a že Poslanecká sněmovna a samozřejmě poslanci zvolení za Prahu i ODS budu

7 kontaktovat pana Rovana, jestli pro to hlasoval a budu žádat, aby tak nečinil a aby Poslanecká sněmovna tento krok neučinila. Budu o tom dále hovořit, vím o tom hodně, tři roky se spolu s vámi pokoušíme tuto věc řešit, omezovat, nastavovat jasná pravidla. Daří se nám to, ale na druhou stranu nám to kazí současná legislativa. Náš návrh, který jsme poslali, byl kvalitní, ale prosím, dejte sami sobě možnost se k tomu vyjádřit. Prosím, pokusme se o to jako Praha, aby zazněl jeden konkrétní silný hlas z Prahy, že toto nechceme, byť se to týká celé České republiky, ale Praha je tím zasažena nejvíce. Děkuji. Uzavírám rozpravu k pořadu jednání. Prosím o konečné vyjádření paní dr. Danielisovou na adresu výhrady, zda svolání zastupitelstva je v souladu či v rozporu se zákonem. P. D a n i e l i s o v á : Především bych reagovala na výhrady pana dr. Hulinského, který řekl, že se obrátí na Ministerstvo vnitra jako na orgán dozoru nad výkonem samostatné působnosti. V odůvodnění toho, že dnes bylo svoláno zastupitelstvo s tím, že nebyla dodržena zákonná lhůta 7 dnů, jsou to pouze 3 dny, vycházeli jsme přímo ze stanoviska odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra číslo 2 z r. 2008, které bylo zpracováno dr. Adamem Furkem, dr. Miroslavem Brunou a paní Marií Kostruhovou, ředitelkou legislativně právního odboru Ministerstva vnitra. Toto stanovisko se týkalo otázky, jaké důsledky na právní existenci a zákonnost usnesení přijatých na zasedání zastupitelstva obce předesílám právnickou formulaci, ale pan dr. Hulinský jí jistě bude výborně rozumět. V tomto stanovisku se hovoří o 93, odst. 1, zákona o obcích a ve smyslu analogie legis se má na mysli v této souvztažnosti 60, odst. 3, zákona o hl. m. Praze, neboť tyto dva zákony jsou ovládány stejným ústavním principem, podle něhož rozhodují zastupitelstva obce i ZHMP. Jaké důsledky na právní existenci a zákonnost usnesení přijatých na zasedání zastupitelstva obce má porušení povinnosti obecního úřadu informovat o místě, době i navrženém programu připravovaného zasedání zastupitelstva. Odpověď zní: Je nutné rozlišovat případy, kdy v důsledku nezveřejnění informace podle 93,odst. 1, zákona o obcích, potažmo podle 60, odst. 3, zákona o hl. m. Praze, nedošlo vůbec ke splnění požadavku veřejnosti zasedání zastupitelstva obce ve smyslu informovanosti občanů o připravovaném zasedání a případy, kdy byl požadavek veřejnosti zasedání zajištěn jiným dostatečným způsobem. Jestliže vůbec nedošlo ke zveřejnění informace a současně jestliže o zasedání zastupitelstva nebyla veřejnost informována ani jiným adekvátním a v obci obvyklým způsobem, pak zpravidla nebude možné vůbec hovořit o splnění zákonem stanoveného požadavku veřejnosti. Naproti tomu pokud sice nedošlo ke zveřejnění informace, avšak požadavek veřejnosti byl dostatečně zabezpečen jiným způsobem, např. informování občanů místním rozhlasem, zveřejněním informace v místním tisku nebo na informačních tabulích obce, nedošlo k vyloučení veřejnosti ze zasedání zastupitelstva obce, a proto takové pochybení nebude mít na existenci či zákonnost usnesení přijatých na tomto zasedání vliv. Podobně jestliže nebyla informace zveřejněna po celou zákonem stanovenou dobu, avšak dobu kratší, případně pokud vykazuje některé formální nedostatky, např. neuvádí místo, kde se bude zasedání zastupitelstva obce konat, bude třeba s přihlédnutím ke všem ostatním okolnostem zvažovat, zda požadavek veřejnosti zasedání byl reálně splněn či nikoli. Vliv porušení ustanovení 93, odst. 1, zákona o obcích, potažmo 60, odst. 3, zákona o hlavním městě, na zasedání zastupitelstva obce a na zákonnost na něm přijatých usnesení je třeba vždy

8 posuzovat podle míry narušení či vyloučení požadavku veřejnosti na zasedání zastupitelstva obce. Nyní bych ráda zdůraznila klíčovou větu: V žádném případě však nelze z pouhého nesplnění povinnosti dle 93, odst. 1, zákona o obcích, potažmo 60, odst. 3, zákona o hl. m. Praze, bez dalšího učinit závěr o nezákonnosti přijatých usnesení z tohoto důvodu. Tento výklad přitom plně odpovídá požadavku minimalizace zásahů do samosprávy dovozovaného z čl. 8 a z čl. 101, odst. 4, Ústavy ČR, které zaručují právo na samosprávu a omezují zásahy státu pouze na případy, kdy ochrana zákona takový zásah zcela nepochybně vyžaduje. Věřím, že toto uspokojili i ty nejzarputilejší kritiky. Budeme hlasovat o návrhu na zvolení návrhového výboru. Místo Mgr. Kotvové navrhuji pana Zoufalíka. Přistupme k hlasování. Pro 41, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat. Nyní můžeme hlasovat o návrhu na schválení dnešního programu jednání. Přistupme k hlasování. Pro 39, proti 0, zdrželi se 4. Návrh byl přijat. Požádám pana nám. Klegu, aby byl tak laskav a řídil jednání. S panem 1. nám. Blažkem se ujmeme předkladu. Pane primátora, máte slovo k tisku Z 463. P. B é m : Dámy a pánové, děkuji, že jsme se dopracovali ke schválenému programu. Děkuji za ohleduplnost, respekt a toleranci všem, kteří hlasovali nakonec pro schválení dnešního programu. Děkuji předem všem, kteří vystoupí se svým diskusním příspěvkem a podpoří návrh Rady hl. m. Prahy, který je jednoznačnou deklarací, že na území hl. m. Prahy nejsme ochotni snášet dále hazardní hry v takovém rozsahu, v jakém nikoli naším zaviněním se v Praze šíří. Již při zdůvodnění považoval jsem za nutné vysvětlit, proč v tomto mimořádném režimu se dnes zastupitelstvo schází. Důvod je prostý zítra začíná poslanecká schůze, která bude projednávat sněmovní tisk 971/3. Tento sněmovní tisk navzdory tomu, že 8 let starý zákon o loteriích a jiných podobných hrách nepochybně nerespektuje aktuální potřeby regulace v této oblasti, nedává samosprávám a starostům šanci do procesu vstoupit. Konstatoval jsem, že navzdory tříletému boji hl. m. Prahy proti hazardu, navzdory skutečnosti, že město omezilo a zrušilo místa hracích přístrojů na 2300 lokalitách, došlo v uplynulých třech letech k nárůstu jiných podobných her prostřednictvím videoloterijních terminálů. Fakticky místo boje proti hazardu ministerstvo financí a tento stát přes přání a kroky samosprávy hazardu podává ruku. To, co se stalo v poslanecké sněmovně, že mezi 2. a 3. čtením přijal rozpočtový výbor Parlamentu komplexní pozměňovací návrh, nemohli si samozřejmě sociální demokraté odpustit politizaci tohoto tématu. Je ale také realitou, co zaznělo v příspěvku některých jiných, že pro schválení tohoto návrhu zákona schváleném a doporučeném rozpočtovým výborem se s velkou pravděpodobností očekává podpora politických hlasů napříč politickým spektrem. Kdyby tomu tak nebylo, dovolím si s jistotou tvrdit, že by se zastupitelstvo vůbec nemuselo scházet. Všichni ti, kteří dnes deklarovali svými ústy, že proti hazardu bojují, byť jménem zastupitelských hlasů ať již jakékoli politické strany v tomto zastupitelstvu, tak bych se v promítnutí těchto hlasů do Poslanecké sněmovny ani já nemusel obávat toho, že tento návrh zákona bude schválen.

9 Bohužel, reálné očekávání na mé straně je jiné a velmi se toho obávám. Dokonce se toho obávám tak, že si dovolím tvrdit, že kdyby nedošlo k intervenci nevím, bude-li úspěšná, jestli toto jednání zastupitelstva a petiční akce, ke které se přihlásili na začátku starostové a která je dnes podepisována na všech městských částech hl. m. Prahy, které chtějí proti hazardu bojovat s velkou pravděpodobností jsme neměli šanci a nejspíše by tento komplexní pozměňovací návrh v novele zákona 202 byl schválen. V čem je špatný? Je špatný v tom, že navzdory legislativnímu procesu, který trvá poměrně hodně dlouho v Poslanecké sněmovně a který počítal s regulačním nástrojem a zásahem obcí ČR, který limitoval v původních návrzích na rozdíl od legislativní iniciativy hl. m. Prahy dobu, která po schválení zákona prostřednictvím regulující vyhlášky dávala obcím šanci schválené provozovny, ať už viteoloterijní terminály nebo výherní hrací přístroje, omezit v ochranné tříleté lhůtě v návrhu poslanců v původním návrhu bez pozměňovacího návrhu rozpočtového výboru. Připomenu, že hl. m. Praha žádnou takovou ochrannou lhůtu nenavrhovala, že v Poslanecké sněmovně je možná pět měsíců zaparkovaný náš návrh zákona, který schvalovalo toto zastupitelstvo a o kterém bude mluvit pan nám. Blažek. V čem je špatný pozměňovací návrh, resp. návrh, o kterém se bude hlasovat v Poslanecké sněmovně? V tom, že na rozdíl od původního tisku neumožňuje obcím být účastníkem řízení o vydání povolení jakékoli sázkové hry. Dokonce pozměňovací návrh tuto možnost výslovně zakazuje. Zatímco původní tisk umožňoval obcím regulovat limitujícím způsobem obecně závaznou vyhláškou všechny druhy sázkových her, pozměňovací návrh umožňuje regulaci pouze VHP, VHT, kasin a karetních her. Zatímco původní návrh umožňoval provozovat hazardní hry povolené před účinností zákona v případě, že obec vydá regulující vyhlášku, pouze tři roky, pozměňovací návrh rozšiřuje toto provozování na dobu deseti let. Kdyby hl. m. Praha využilo možnosti vstoupit s plošným zákazem hazardu na území města, jeho reálný dopad je za deset let. Souhlasíte asi s tím, že v tuto chvíli diskutovat o tom, co bude v Praze v r. 2020, je sice dobré, protože jistě vize r je klíčový nástroj nejen pro Prahu, ale i pro celou Českou republiku o naší politické budoucnosti, ale upřímně řečeno na to, co se děje každý den na našich ulicích to bude mít vliv velmi malý a s velkou pravděpodobností by to znamenalo dramatický rozmach hazardních her na území města, tedy to, co nechceme a proti čemu bojujeme. Za další. Přijetí komplexního návrhu by nesnížilo hazard nejen v Praze a v celé ČR, ale s velkou pravděpodobností hraničící s jistotou by způsobilo jeho dramatický nárůst. Proč? Hlavním důvodem je skutečnost, že regulace zcela záměrně vyjímá nové technické a jiné hazardní hry povolované dnes i podle tohoto pozměňovacího návrhu nadále Ministerstvem financí. V současné době jsou povolovány nové hry, které jsou v podstatě výherními hracími přístroji, ale jsou např. propojené jako tzv. tripleplay - tři dohromady, a proto jsou kvalifikovány jako jiný druh hry, který nepovoluje obec, ale Ministerstvo financí jako tzv. lokální loterní systém. Na tyto hry se žádná regulace v novele zákona 202 nevztahuje a ani podle pozměňovacího návrhu by se nadále nevztahovala. Vzhledem k obrovskému nebezpečí, které se skrývá pro obce a občany hlavně velkých měst na území ČR v připravované změně zákona o loteriích, kterým se také zabývali na mimořádném zasedání v pátek starostové městských částí, připravili starostové petiční akci, o které bude mluvit paní starostka Černochová a společně se dohodli o petici za práva obcí omezovat hazard na svém území. V obsahu této petiční aktivity i v materiálech, které jsou shromážděny v dnešním tisku pro jednání zastupitelstva, jsou nezvratné, naprosto přesvědčivé argumenty, které nás musí vést k tomu, abychom řekli naprosto jasné kategorické ne a pokusili se přesvědčit poslance ať už za kteroukoli politickou stranu, že pro tento návrh zákona o loteriích a podobných hrách nemohou zvednout ruku.

10 Zároveň tím konstatuji, že kdyby se tak stalo a tento zákon byl schválen, nejen, že je to podaná ruka hazardu v Čechách, ale hlavně je to absolutní nihilismus, bezohlednost a ztráta jakéhokoli respektu k elementárním funkcím odpovědnosti, které nesou samosprávy v České republice. Při vědomí, že hl. m. Praha se svým populačním podílem na populaci ČR, se svou ekonomickou silou a významem, postavením, jedinečností nejen z hlediska ČR, ale z hlediska celoevropského a celosvětového srovnání, i negativní silou, co způsobuje hazard na území města i v očích návštěvníků hl. m. Prahy, ať už z domova nebo z ciziny, to vše jsou argumenty, které nás musí vést k tomu, abychom dnes jasné stanovisko řekli. Velmi vás žádám, abychom se všichni pokusili překonat politickou příslušnost a abychom jako jeden muž a žena tomuto návrhu zákona o loteriích řekli kategorické ne. Nyní bych požádal pana 1. nám. Blažka, aby se také ujal slova k předkladu tisku Z 463. Nám. B l a ž e k : Vážený pane primátore, kolegyně a kolegové, chci také poděkovat, že jste umožnili projednat tisk na zastupitelstvu. I ti, kteří nehlasovali pro program, jistě budou chtít vystoupit. Jsem tomu rád, protože každý rozumný člen orgánu, jakým je ZHMP, podle mého soudu musí hluboce nesouhlasit s návrhem, který v této chvíli je zpracován a zítra by měl být Poslaneckou sněmovnou projednáván. Věřím, že schválen nebude. Dovolím si krátký exkurs do minulosti. Zhruba před třemi lety jsme o tom začali diskutovat. Měl jsem teď krátkou diskusi s paní ředitelkou odboru daní a cen o tom, zda Brno, Ostrava či další podobná velká města takto transparentně a zásadně přistupují k řešení výherních hracích přístrojů. Nechci se dotýkat těchto dalších velkých měst a nevím, jak je to tam upraveno, ale jsem přesvědčen, že takto efektivní rozhodně nebyli. Je otázka, zda proces byl tak transparentní a jejich právní úpravy byly vůbec přijaty. Říkám to proto, že Praha před třemi lety k tomu transparentně přistoupila. Když se podíváte na výsledek, říkal jsem to již před půl rokem, když jsem předkládal návrh zákona do Poslanecké sněmovny, tak se nám podařilo snížit počet výherních hracích přístrojů o téměř Na druhou stranu díky tomu, jak zákon platí v nezměněné podobě 20 let poslední zásadní novela byla myslím v r. 1998, a když se podívám, kdo byl od r ministrem financí, když se mluvilo o politice, jak kdo hlasoval, mám pocit, že od r rozhodně ministrem financí kromě několika měsíců, kdy byl ministrem financí pan Tlustý, nebyl to ani jeden člen ODS. Myslím si, že se shodneme na tom, že zásadní právní úprava loterií a podobných her, jak to říká zákon jinými slovy hazardu, která bude reflektovat na změněné podmínky, než které byly před r. 1991, je na bíle dni a je potřeba. S podivem je, že se to žádnému ministru financí, ať se jmenoval jakkoli nemyslím tím pana ministra Janotu, který je tam jako člen úřednické vlády - nepovedlo. Myslím si, že je to klíčová věc, proč se tady dnes musíme scházet, proč zastupitelstvo muselo předložit návrh zákona, proč situace v hazardu je taková, jaká je. Myslím si, že lze říci, že není reálná silná vůle zákon o hazardu měnit. Před třemi lety byl připraven zákon nevím, zda to byl již ministr Kalousek, ale za něj se návrh projednával s představiteli krajů, a především odpor hejtmanů krajů byl důvodem, že nový zákon nebyl přijat takto mi to bylo sděleno Ministerstvem financí a experty v Poslanecké sněmovně, kdy jsme se o tom nemuseli vůbec bavit. Zákon by byl komplexní, měl by naprosto jiné parametry a věřím, že diskuse by byla jiná a hlavně by nebyla dva měsíce před volbami. Tolik exkurs do minulosti. Před půl rokem jsem říkal, že máme v Praze 81 kasin, v té době bylo v Londýně 29, v Moskvě 29, ve Varšavě 7, v Budapešti 2 a v Madridě či ve Vídni 1. Dnes máme v Praze povoleno Ministerstvem financí 99. Během půl roku se počet povolení zvýšil o 18, čili o

11 čtvrtinu během 6 měsíců. Vím, že je to tím, že se kasinem podle zákona může stát jakákoli místnost, možná s jedním krupiérem a jedním hracím stolkem, ale máme 99 kasin. Jen co se týká kasin, jsme supervelmocí v celoevropském prostoru. Proto si myslím, že je naprosto nepřijatelné, aby Poslanecká sněmovna jakýmkoli způsobem v této chvíli měnila zákon. Mandát sněmovny, která končí, je velmi slabý. Jsem přesvědčen, že nemáme jinou možnost a nikdo rozumný nemůže být pro to, aby se měnil jakýmkoli způsobem zákon, nemluvě o tom, že by mě zajímalo, jak je možné, že náš návrh Poslanecká sněmovna ani nezařadila na projednání. Je duben 2010, v listopadu 2009 jsme zákon poslali. Nikdo mi to ze Sněmovny nechce vysvětlit, každý se tváří, že je to vůle Poslanecké sněmovny. Samozřejmě to respektuji, ale také máme podle našich zákonů jako zastupitelstvo právo podat návrh zákona do Poslanecké sněmovny. Kdyby Poslanecká sněmovna aspoň řekla, že se tím nebude zabývat v tom slova smyslu, že to zařadí na pořad jednání, jak je podle mého soudu její povinností, tak to vyřadí z programu jednání a pak si ve svém jakémkoli výboru problém řeší sama. To je také věc, která je velmi na pováženou a jsem přesvědčen, že i o tom je třeba se bavit nejen s poslanci, ale i s vedením sněmovny. Myslím si, že toto je také velmi volný a zvláštní výklad současných zákonů a pravidel. Zákon, který je navržen nevím, kdo pro to hlasoval, není mi to jedno a budu chtít, aby poslanci, kteří byli zvoleni za Prahu a jsou členy ODS, pro to nehlasovali. Věřím, že se i na základě petice starostů i dnešního jednání zastupitelstva, kdy věřím, že zastupitelstvo jasně řekne, že to nechceme, že je to špatně z konkrétních důvodů, tak jsem přesvědčen, že je třeba, aby dnes zazněl jasný hlas. Poslanecká sněmovna musí cítit, že tento návrh, který je v této chvíli předkládán jako návrh rozpočtového výboru, nemá absolutně podporu napříč celou Českou republikou. Praha má koncentrovánu na svém území čtvrtinu hazardu, a my netvoříme ani čtvrtinu rozlohy republiky, ani čtvrtinu obyvatel. Je evidentní, že jsme nejvíce hazardními hrami a hazardem zasaženi. V rámci projednávání vás žádám, abychom všichni jako jeden muž a žena řekli ne, aby to zaznělo jednoznačně a aby všichni jasně Poslanecké sněmovně deklarovali, že tuto právní úpravu odmítají. Děkuji. Byl jsem požádán starostkou Praha 2 o slovo. Paní starostko, máte slovo. P. Č e r n o c h o v á : Vážený pane primátore, vážené dámy a pánové, na úvod svého vystoupení musím říci, že členové ZHMP za ČSSD a za Stranu zelených mě nezklamali. To, že začnete dělat politikum i z věci, která by měla jít napříč politickým spektrem naprosto konsensuálním návrhem, který bude přijat bez mrknutí oka, mě šokuje. To, že opoziční zastupitelé na MČ Praha 2 mi okamžitě nabízeli pomocnou ruku, rozdávali petici, pomáhali distribuci s peticí, za to jim velmi děkuji. Děkuji zastupitelům Prahy 2 za Stranu zelených, děkuji zastupitelům za sociální demokracii zvoleným za Prahu 2, protože ti mají rozum tam, kde ho mají mít a děkuji za to, že společně nám všem starostům pomáhají čelit hazardu, který je předmětem dnešního jednání zastupitelstva. Ale k meritu věci. Zastupitelé MČ 1 57 na svém mimořádném zasedání v pátek přijali prohlášení, které si vám dovolím přečíst. Starostové pražských městských částí vyjadřují zásadní nesouhlas s podobou návrhu novely zákona o loteriích, která vzešla z jednání rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a o které má hlasovat Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR na své schůzi, která začíná Dohodli se tak na mimořádném setkání starostů městských částí hl. m. Prahy, které se konalo a společně se shodli na postupu, který se pokusí zabránit dalšímu omezování pravomoci obcí ve věci regulace hazardu na svém území formou

12 přiložené petice. Přijetím tohoto návrhu by obce byly zbaveny mimo jiné možnosti spolurozhodovat o provozu videoterminálů s vysokými sázkami a nebyly by tak schopny účinně bojovat proti neúnosné situaci v oblasti hazardu na svém území. Městské části tento krok považují za další ze série vítězství sázkařské lobby. Starostové požadují, aby byl zákon schválen v původním znění navrženém skupinou poslanců. Starostové konstatují, že jednou z mála možností, kterou mají na obranu práv občanů na svém území, je právě forma petice, jejíž obsah na mimořádném jednání schválili. Výjimečnost situace však limituje termín, kdy je možno petici Poslanecké sněmovně odevzdat, a to do pondělí večer, resp. v úterý ráno Starostové žádají všechny spoluobčany, aby svým podpisem také vyjádřili jednotný nesouhlas s tímto návrhem, který dává volnost hazardu, gamblerství a s tím spojeným negativním jevům. Od této chvíle do pondělního večera včetně víkendu lze petici podpořit svým podpisem. Informace o podpisových místech budou umístěny na a dalších městských částech, které se budou postupně připojovat. Za petiční výbor Jana Černochová, Tomáš Chalupa, Dalibor Mlejnský. Hlasování: pro text prohlášení hlasovalo všech 20 přítomných starostů MČ a další starostové se k prohlášení připojují elektronicky. Petice a petiční archy jsou k dispozici pro členy zastupitelstva a pro hosty. Chtěla bych poprosit všechny, kteří nemáte problém s textem petice a máte problém s hazardem a s jeho rozšiřováním na území hl. m. Prahy, abyste petici podepsali. Petice se nachází v bezprostřední blízkosti prezenčních listin. Děkuji všem z vás, kteří najdete odvahu tuto petici podepsat. Nebudu se vyjadřovat k tomu, co tady zaznívalo z úst sociální demokracie o tom, kdo pro návrh rozpočtového výboru hlasoval nebo nehlasoval. Pro mne jako starostku městské části je podstatné to, aby prošel zákon, který navrhovala skupina poslanců ČSSD a aby se nestalo to, co podle mého názoru může být také důvodem, proč rozpočtový výbor k tomu přistoupil tímto pro mne nepochopitelným způsobem, že si někdo možná přeje, aby nebyl žádný návrh zákon schválen, což znamená, aby byl zachován status quo, který platí a který pro sázkařskou lobby je velmi výhodný. Byla bych ráda, aby všichni členové zastupitelstva a zastupitelstev všech městských částí, které se pod petici připojili, brali na zřetel to, že toto je hodně vysoká hra. K tomu, že mě pan Poche napadal, že tady mám nějakou cedulku. Chtěla bych vás informovat o tom, že problematika heren, výherních hracích přístrojů a jiných věcí jsou záležitostí, kterou naše městská část řeší 3,5 roku. Můžete si najít usnesení zastupitelstva MČ Praha 2 staré 3,5 roku, kdy naše zastupitelstvo jako první přišlo s výzvou k vám, zastupitelům hl. m. Prahy, abyste řešili omezení hazardu vyhláškou hl. m. Prahy. Byla to Praha 2, která přišla jako první s touto iniciativou. Děkuji panu primátorovi a 1. nám. Blažkovi za to, že prosadili alespoň vyhlášku, která omezuje výherní hrací přístroje na území hl. m. Prahy. Děkuji všem, kteří jste na dnešní zastupitelstvo přišli, protože v tuto chvíli si myslím, že nehraje roli, zda se stihla nebo nestihla sedmidenní lhůta. Všichni víme, o čem dnešní zastupitelstvo mělo jednat, ví to i veřejnost. Jsem velmi ráda za to, že se mimořádné zasedání zastupitelstva koná. Pokud by tomu tak nebylo, tak hl. m. Praha přichází o jednu ze svých možností, kterou má danou v Ústavě, a to je mít vliv na zákonodárný proces. Vy jste zákonodárnou iniciativu jako zastupitelé hl. m. Prahy podali. Zajímá vás přece i výsledek vašeho podání. Jak je možné, že Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR ignoruje právo samosprávy být informována o tom, co se děje za pozměňovací návrh? Toto není pozměňovací návrh, toto je úplně nové znění návrhu zákona. Děkuji vám za pozornost. Opakuji petice je u prezenčních listin členů zastupitelstva a dalších hostů. (Potlesk)

13 Je otevřena rozprava. Přihlášen je pan kolega Březina. P. B ř e z i n a : Vážené nezákonně svolané ZHMP, vážení účastníci předvolebního mítingu pražské ODS, doufám, že stejně se bude přistupovat k jakékoli jiné petici, která vznikne na území Prahy, kde organizátoři této petice budou sedět v první řadě Rady hl. m. Prahy a budou mít možnost ve stejně dlouhém projevu na tomto zasedání hl. m. Prahy vystoupit. Očekávám, že i náš klub připraví několik takových petic. K faktům celé této záležitosti. Sociální demokracie, resp. poslanci za sociální demokracii, předložili příslušnou novelu 20. listopadu 2009, ZHMP předložilo svou novelu, kterou schválilo v říjnu, až 27. listopadu Návrh zákona, který předložili sociálně demokratičtí poslanci a který byl vychválen paní starostkou Černochovou jsem rád, že tato chvála tady zazněla, byl předložen rozpočtovému výboru po prvním čtení a v rámci tohoto projednávání rozpočtového výboru přišel návrh, který vznikl pravděpodobně na půdě Ministerstva financí, toho ministerstva, v jehož čele dnes stojí nominant ODS, a tento návrh si osvojil místopředseda rozpočtového výboru Pavel Suchánek, poslanec za ODS. Na podporu tohoto návrhu se dokonce nebál vystoupit veřejně. Ocitoval bych to, co říkal veřejně váš místopředseda rozpočtového výboru, vážení členové ODS: Je to administrativně náročný proces, který by obce zatížil odůvodňuje, proč nemají být města účastníky úředního řízení. Tento návrh na půdě rozpočtového výboru podpořili přítomní poslanci za ODS a také za KSČM. Připomenu, že členem rozpočtového výboru je dokonce poslanec za pražskou ODS Daniel Rovan. Návrh nebyl podpořen přítomnými poslanci sociální demokracie. Sociální demokracie také garantuje, že tento komplexní pozměňovací návrh nebude na půdě jednání Poslanecké sněmovny podporovat. Naopak, jak vyplývá z našeho původního návrhu, jednoznačně podporujeme účast a podíl obcí na příslušných rozhodovacích procesech v oblasti regulace hazardu. Dramaticky nám tady někdo říká, že zítra bude Poslanecká sněmovna projednávat tuto novelu. Chtěl bych všechny uklidnit a zchladit hlavy. Na programu Poslanecké sněmovny je tento bod jako 87. v pořadí. Poslední schůze Poslanecké sněmovny nás přesvědčily, že každá schůze díky obstrukcím poslanců ODS většinou projedná 6, někdy možná 10 bodů, ale určitě ne 87 bodů. Podle mého názoru pražská ODS se rozhodla, že vstoupí do dějin politologie. Nejdříve bezprecedentně zruší dvě zastupitelstva, což neudělali ani komunisté v minulém režimu. Minule nám předvedla, když má absolutní většinu v zastupitelstvu, přesto dokáže obstruovat zasedání zastupitelstva, nyní organizuje petici proti vlastním poslancům poslaneckého klubu ODS a jejich pozměňovacím návrhům. Dámy a pánové, čeho se ještě dočkáme od pražské ODS? Navrhl bych vám jednu důstojnou tečku vašeho trapného působení na pražské radnici, a to první pražskou sebedefenestraci. Dámy a pánové, kdyby opravdu šlo v této chvíli o větší regulaci hazardu, měla možnost vláda ODS již dávno tuto legislativu předložit. Táži se, proč vláda nedonutila ministra Kalouska za TOP 09, předtím za KDU-ČSL, aby předložil příslušnou úpravu, jak si např. přeje pražské zastupitelstvo a pražská ODS, nejsilnější součást poslaneckého klubu ODS v Poslanecké sněmovně? K tomu nikdy nedošlo. Dámy a pánové, bohužel tady hovoříme o regulaci hazardu, ale jsem přesvědčen, že na největší hazard v této zemí, a to vládu ODS, platí jediná regulace, a to volby v r Děkuji za pozornost.

14 Další přihlášený je kolega Slezák. P. S l e z á k : Vážený pane primátore, členové Rady, vážené kolegyně a kolegové, dámy a pánové, v dávných dobách jsme vzhlíželi s úctou k americkému hráčskému doupěti v Las Vegas. Čeští gambleři nemusí roky nikam vzhlížet, Las Vegas najdeme na každém kroku. Zřídit si hernu jakéhokoli typu je u nás snadnější než si koupit housku v krámě. Již delší dobu se snaží sociální demokracie v celostátním měřítku změnit loterijní zákon, který by umožnil obcím více než být jen pasivními účastníky či spíše jen trpěnými pozorovateli, jak se v ulicích množí herny. Když se podařilo získat vliv na klasické hrací automaty, porazila nás technická revoluce. Jako asijská chřipka se už i Prahou šíří technicky dokonalé výherní loterijní terminály, závisláci všeho druhu mohou realizovat své chutě, touhy on-line, mohou ruinovat rodiny, prohrávat sociální dávky a my se můžeme jen dívat. Nesouhlasím s ohranými argumenty, které zaznívají v soubojích s obhájcích kuřiva, že nebýt spotřebních daní z prodaných cigaret, neexistovalo by zdravotnictví, neboť bez tabákových miliard by se zhroutilo. Podobně jsou obhajovány zákony, které provozovatelům herních automatů umožňují takřka nekontrolovatelné podnikání, resp. rádoby podnikání. Výraz podnikání mi připadá v tomto případě stejně nesmyslný jako kdybychom podnikáním nazývali práci drogového dealera na Karlově náměstí. Neuznávám ani argumenty typu, že je lepší brát peníze od hráčů u nás, než je nutit, aby jezdili za svou vášní do zahraničí. Už jsem zaslechl postesknutí, že kdybychom měli nějaké Las Vegas u nás, nesypal by své vydřené miliony Jaromír Američanům, ale našim obecním kasám. Z politického hlediska na podobný argument odpovídám, že je přece lepší, když Jardovy peníze skončí v automatech v kalifornské poušti, byť za Atlantikem, než jako dar jeho oblíbené politické straně. Rád bych připomněl, že to byli poslanci ODS, kteří novelu loterijního zákona ve prospěch obcí opět zabrzdili. Je totiž otázkou, kolik peněz z hazardu opravdu získá náš stát a obce a kolik ve skutečnosti činí doprovodné škody jako je závislost a s ní spojený alkoholismus, krádeže a podvody sloužící k získání peněz na další vysedávání u terminálů. Jsem přesvědčen, že výnosy nejsou zdaleka schopny vyvážit všechny škody. Argumenty poslanců ODS proti možnosti obcí regulovat hazard na svém území jsou lživé a ve své podstatě zločinné. Nemám důkazy, ale nic jiného než slova korupce a lež mě při poslouchání farizejských argumentů o tom, že by obce měly s regulací mnoho administrativy, nenapadá. Všichni, co tady sedíme, víme, že jde o účelově smyšlenou lež. Nejsem proti hospodářské soutěži, ale prosazování volného trhu v této sféře pokládám za asistovanou sebevraždu. My všichni v tomto zastupitelstvu máme zejména nyní před volbami velmi málo shodného. Vymezujeme se svými programy v soutěži před voliči volebními hlasy. Jsem však přesvědčen, že v tomto případě musí všechny naše hlasy znít společně. Jde o věc morální, o zdraví lidí, jde o společnou společensky nežádoucí věc. Hazard není žádoucí ani pro levici, ani pro pravici, pro každou levici a pravici, které jde o lidi, nikoli o vlastní kapsu. Děkuji za pozornost. Další přihlášený je kol. Poche.

15 P. P o c h e : Vážený pane předsedo pražské organizace ODS, vážený pane 1. místopředsedo pražské ODS, vážená paní starostko, děkuji za slovo a děkuji za pozornost i té hrstce statečných zastupitelů ODS, kteří tady zůstali, protože je boj proti hazardu zajímá. Dovolte, abych vám popsal situaci, ve které se nachází zastupitelé opozice, především sociální demokracie, na posledních zastupitelstvech. Je to podobná situace, v jaké se nachází rukojmí v rukou partyzánů v r v jugoslávských horách. ODS pod tlakem nepřítele ruší zasedání v následujících měsících, pokud vnitřní nepřítel ve vlastních řadách útočí, utíkají ze zasedání a pokud nejzavilejší odpůrci a nepřátelé v řadách vlastních poslanců napadají, tak potom musíme organizovat takovéto diverzní akce. Dovolte mi navázat na paní starostku Černochovou o tom, jak jsme se do této situace dostali. V r toto zastupitelstvo projednávalo obecně závaznou vyhlášku, kdy v průběhu projednávání náš klub navrhl, aby hazard na území hl. m. Prahy byl výrazně omezen nejen co se týká ulic a lokalit vymezených pro podnikání v této oblasti, ale také při omezení otevírací doby. Bohužel, náš pozměňovací návrh byl odmítnut. Proti byl např. pan 1. nám. Blažek, zdrželi se jak pan primátor Bém, tak pan nám. Klega. Tenkrát pánové zřejmě automat na každém rohu za problém nepovažovali. Obecně závazná vyhláška z r umožnila regulaci výherních hracích přístrojů v řádu desítek a stovek, ale lokalit v Praze zůstalo nadále tisíce, domnívám se, že právě proto, že MČ mají z těchto výherních hracích přístrojů příjmy. Dovolte mi vyzvat pana primátora Béma, pokud podepíši petici, která vznikla minulý čtvrtek, aby podepsal spolu se mnou petici za zrušení zdravotnických poplatků právě proto, že podobně jako tento problém to vzniklo rozhodnutím poslanců ODS v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Děkuji za pozornost. Další přihlášený je kolega Hulinský. P. H u l i n s k ý : Vážený pane primátore, vážené kolegyně a kolegové, chtěl bych říci, že podporuji tento tisk proto, že je to tisk správný a proto, že je to názor klubu sociální demokracie v Parlamentu. Jsem velmi rád, že pražská ODS má jiný názor než klub ODS, který prostřednictvím pana místopředsedy rozpočtového výboru Suchánka prosadil tento rozsáhlý návrh byl tento návrh odsouhlasen rozpočtovým výborem ještě v rámci schválení. Je to 25 dní, co tady máme tuto povodeň. Petiční výbor se rozhodl podpořit názor klubu sociální demokracie v Parlamentu, protože tento návrh je nesmyslný, proti obcím a v podstatě vystupuje velmi podobně jako místopředseda naší strany pan Bohuslav Sobotka. Bylo řečeno, že někteří lidé mají rozum, kde ho mají mít. Jsem rád, že rozum tam, kde má mít, má ZHMP, protože návrh, který prosazuje ODS v Parlamentu, je návrhem nesmyslným, návrhem, který nám nemůže přinést nic dobrého. Co potřebujeme? Zhruba 10 poslanců, kteří by podpořili v Parlamentu názor klubu sociální demokracie. Jestliže toto zastupitelstvo má tyto hlasy přinést, tak bych chtěl říci, že můj čas tady dnes nebyl zbytečný, přestože pro tento návrh hlasovat nebudu, protože sociální demokracie má názor naprosto jasný. Tento bod nebude zítra, protože je to 87. bod na jednání Parlamentu. Patrně nebude ani tento měsíc a s největší pravděpodobností nebude ani na této schůzi. Co je ale důležité aby hlas Prahy zazněl tak, jako zaznívají hlasy těch poslanců, kteří to myslí správně a těch, kteří jsou proti hazardu. Je škoda, že jsme nezvolili jinou cestu než cestu zastupitelstva, mohli jsme se sejít jako předsedové politických stran v Praze, jako předsedové politických klubů,

16 mohli jsme se sejít na politickém grémiu a možná vytvořit společnou petici, která by mohla být druhou peticí k petici starostů. Děkuji za pozornost. Nyní se přihlásil do diskuse pan poslanec Bürgermeister. Dávám mu tímto slovo. P. B ü r g e r m e i s t e r : Vážený pane primátore, vážené členky a členové zastupitelstva, využívám tohoto práva za toto volební období poprvé. Přišel jsem sem původně poslouchat věcný obsah diskuse, seznámit se s materiálem, protože zítra začíná pracovní cyklus sněmovny a tudíž i klubu ODS ve Sněmovně, kde podrobnou rozpravu k programu povedeme a určitě k tomuto tisku. Přihlásil jsem se po plamenných politických projevech členů zastupitelstva za sociální demokracii hlavně proto, abych se výrazně ohradil proti tvrdé politizaci diskuse, proti atmosféře předvolebního mítinku. Myslel jsem, že je to doména, kterou si necháváme ve Sněmovně pro politiku a mrzí mě, že toto slyším i tady, kde jsme věcně tento loterijní zákon načetli zástupci KDU. Již tenkrát jsme říkali, že se může pokřivit, že se dává ve špatný čas a nahonem, že se může stát předmětem předvolebního hašteření ve Sněmovně, leč jeho obsah je správný. Při usnesení rozpočtového výboru, které tady naprosto oprávněně kritizujete, budeme my, pražští poslanci určitě nezůstaneme sami, jsem zvědav na názor kol. Rovana, člena rozpočtového výboru z pražských poslanců v tomto názoru jednotní a určitě tak vystoupím osobně, a nebudu jistě sám, na plénu Sněmovny. Byl bych velmi rád, kdyby tady vládla jiná atmosféra, atmosféra věcné diskuse a přihlášení se i kolegů ze sociální demokracie poslancům, kteří tady před chvílí ještě seděli, že mají stejný názor, že toto zastupitelstvo jedná ve smyslu omezení přístupu obce ke správnímu řízení při povolování hazardu, zásadní okleštění vůle samosprávy při formování vyhlášky, kterou se může hazard v obci omezovat, omezení přechodných ustanovení až do r že tady bude jednotný názor a s tím se toto zastupitelstvo rychle rozejde a budeme mít podklad pro jednání Sněmovny. Je to atypické, škoda, že se to neděje takto častěji. S velkým roztrpčením a zklamáním musím říci, že projevy kol. Březiny a kol. Hulinského do toho nezapadají. Proč se tady mydlit po hlavách, co dělá ODS a nedělá sociální demokracie ve Sněmovně, když jde o tři jasně zlobované paragrafy do zákona, které kdosi prosadil v rozpočtovém výboru a dobře víte, že to vůbec neznamená, že je prosadí na plénu Sněmovny. Vůbec nevím, co se událo v hlavách několika poslanců za sociální demokracii v rozpočtovém výboru a netroufl bych si tady napadat vedení sociální demokracie, proč teď neorganizuje v rámci klubu diskusi. Nevím, že by se ve Sněmovně sešel klub sociální demokracie a proti tomuto zásadně vystoupil. Vymezme si své role, jednejme věcně a přestaňme si tady hrát na předvolební rétoriku a zatahovat sem populistická hesla, která si nechme na billboardy, pane Březino. Nikdy to sem nepatřilo a v tomto vážném věcném problému jsme už někde jinde než jsem doufal, že v ZHMP kdy budeme. Proto jsem vystoupil, proto jsem požádal o právo, které mám vystoupit mimo pořadí. Jsem rád, že jste mě pozorně vyslechli. Mohu vás ujistit, že chybné rozhodnutí rozpočtového výboru má všechny šance ve Sněmovně neuspět v hlasování o pozměňovacích návrzích, pokud budete vy ve svých stranických sekretariátech v sociální demokracii a komunistické strany mluvit stejně k věcnému obsahu zákona jako tady a nebudete si tam natřásat trika politickou rétorikou, která nikam nevede, jako to děláte teď tady. Děkuji za pozornost. (Potlesk) Děkuji panu poslanci. Přihlášen do diskuse je pan kol. Ludvík.

17 P. L u d v í k : Děkuji panu poslanci Bügermeistrovi, protože takto otevřené vystoupení, kdy přizná, že poslanec ODS Suchánek je zlobován, jsem nečekal. Je to patrně nový trend v politice ODS a ve vztahu ke korupčnímu jednání. Velmi mě to těší. K vystoupení paní starostky Černochové bych chtěl říci, že na její vizitce trochu chybí jeden řádek, mělo by tam být napsáno, že jste myslím třetí na kandidátce ODS do Parlamentních voleb, což je obtížně, ale možná stále ještě volitelné místo. Právě z toho důvodu, že asi na předminulém zasedání vystoupil tady pan poslanec Svoboda, zvolený také za Prahu, který mluvil o regulaci hazardu. Poté, co skončil a byl velmi ostře za to kritizován panem primátorem Bémem, podle kuloárních informací jsme se dozvěděli, že následující zastupitelstva budou zrušena právě proto, aby nedocházelo k politizaci zastupitelstva a k dělání předvolebních vystoupení. Jsme tady svědky něčeho jiného než předvolebního vystoupení. Když mluvíme o tom, jak kdo politizuje nebo nepolitizuje nebo, když chválíme nebo haníme poslance, pamatuji se z minulého zastupitelstva asi před 5 6 roky na vystoupení pana prim. Béma na téma snížení daňové kvóty, která je přidělována hl. m. Praze. Tenkrát tady pan prim. Bém vytvořil dvě velké tabule, jednu tabuli chvály a slávy a jednu tabuli hany. Na tabuli hany přibíjel poslance sociální demokracie, kteří tenkrát údajně všichni nebyla to pravda hlasovali pro snížení výběru daní pro hl. m. Prahu. Čekal jsem, že bude opět vyvěšena tabule slávy a hany a na tabuli hany bude třeba pověšen pan senátor Kubera za chodníkovou novelu. Mimo jiné by mě zajímalo, až bude statistika Záchranné služby, o kolik se např. zvýšil počet úrazů v Praze díky této skvělé novele pana senátora. Kdy bude viset na tabuli hany zlobovaný poslanec Suchánek, který tuto novelu takto předložil? Čekám, pane primátore, že se k tomu tímto způsobem postavíte. Dovolím si ještě poznámku k ředitelce odboru LEG paní Danielisové. Nezlobte se, jsem právník podotýkám z univerzity z Prahy, a podle mého názoru úředník Magistrátu hl. m. Prahy musí být především nezávislý. Je li nezávislý, nesmí vykládat věci účelově. V tomto případě si dokonce musím zopakovat lekce z římského práva, které říká, že neznalost zákona neomlouvá, dokonce tvrdý zákon, ale zákon. Paní doktorko, nezlobte se na mne, máte vykládat právo nezávisle a ne tak, aby to vyhovovalo jedné politické, byť dominantní straně. Do diskuse je opět přihlášen pan poslanec Bürgermeister. P. B ü r g e r m e i s t e r : Děkuji kol. Ludvíkovi, že mi dává příležitost vyjasnit pojem, který jsem úmyslně řekl zlobovaný. Když si přečtete, kam směřuje rozpočtový výbor třemi citlivými body ve svém komplexním pozměňovacím návrhu, tak je jasné, že stát nechce předat obcím kompetence v takto citlivé věci. Ministerstvo si chce ponechat rozhodující pravomoci. Pokud mluvím na půdě samosprávy, říkám zlobovaný a mám jasně na mysli nevůli úřednické překlenovací vlády, nevůli úředníků tuto rozhodovací svobodu a kompetenci přesunout na obce. O tom celý nový zákon, který jsme propustili přes první a druhé čtení, je. Nevkládejte do toho jakési ponuré tušení lobbismu jiného. Jasně jsem měl toto na mysli. Pokud znáte obsah zákona, který prošel prvním a druhým čtením a pokud znáte usnesení komplexního znění pozměňovacího návrhu z rozpočtového výboru a máte to v tisku, tak předpokládám, že je zcela zřejmé, o jaký tlak jde a o jaký tlak se pokusily tyto zájmové skupiny sídlící ve vládních budovách přes rozpočtový výbor to do Sněmovny dostat. Jen abychom si rozuměli.

18 Přihlášen je pan kolega Chalupa. P. C h a l u p a : Vážený pane primátore, vážený pane náměstku, vážení kolegové, dovolte mi říci jednu věc, neboť předpokládám, že kol. Březina a ostatní i mne napadne pro mou kandidaturu a že tak činím z důvodu času předvolebního. Dovoluji si upozornit, že v tuto chvíli bych rád vystoupil jako starosta Prahy 6 vycházející ze záměru, který rada Prahy 6 schválila již v listopadu loňského roku, tedy nikoli v čase předvolebním. V tomto smyslu podtrhovat něco takového by bylo nekorektní. Říkám ale i kdyby to bylo den před volbami, tak stojí za to bojovat o takovou věc. Situace v Praze 6 stejně jako jinde je taková, že třeba v říjnu loňského roku bylo 196 výherních loterijních terminálů a o dva měsíce později už 277. Dozvídáme se o tom náhodně, jestli se o tom vůbec dozvíme. Jako starosta jsem denně konfrontován se situací. Jestli jsme předtím byli schopni bránit aspoň tomu, aby výherní hrací přístroje nebyly v blízkosti škol, náměstí nebo před kostelem, dnes máme situaci obráceně. Může o tom stejně vyprávět paní starostka Černochová na Praze 2, paní starostka Kozumplíková na Praze 3 nebo my třeba i známým příkladem Hanspaulky, kde jsme dlouho bojovali, aby nebyly automaty mezi školou a kostelem a dnes je tam casino. Dámy a pánové, mám za to, že podstata našeho jednání spočívá ještě v jedné věci. Princip fungování veřejné správy v České republice vychází z principu subsidiarity, tedy z toho, na co se odvolává jak ústavní pořádek ČR, tak i uvozující ustanovení jednotlivých zákonů jak u zákona o obcích nebo zákona o hl. m. Praze. V 2, odst. 2. zákona o hl. m. Praze se praví, že hl. m. Praha a její městské části pečují o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů a při plnění těchto svých úkolů chrání veřejný zájem. Myslím, že návrh, který je dnes projednáván v pozměnění rozpočtového výboru nevím, jak kdo hlasoval v rozpočtovém výboru, ale mé skromné znalosti mě ospravedlňují v tom, že jsem přesvědčen, že to není ODS, která má ve výboru většinu vede mě k jedné věci, že tento samotný akt je útokem na výkon samosprávy. Jak má samospráva ať už na městských částech nebo na hlavním městě vykonávat svou správu v okamžiku, kdy někdo jiný, aniž by jakkoli informoval o záležitosti, činil úkony, které jsou nejen v rozporu s veřejným zájmem, ale také se základními principy výkonu samosprávy, s jejími základními účely jako je péče o bezpečnost obyvatel a o sociální a zdravý rozvoj? Dámy a pánové, mám obavu, která spočívá v tom, že tyto kroky, které zde činíme, mají ve skutečnosti mnohem skrytější význam aby nebylo nic, aby nebyla schválena žádná změna, aby nedošlo k jakékoli předložené změně, ať už je to návrh, kterým se tak halasně a hrdě ohání pánové ze sociální demokracie, nebo návrhy, které tam z nepochopitelných důvodů leží ze strany zastupitelstva tohoto města. Velmi se obávám, že výsledkem všeho bude, že bude platit stav, ve kterém jsme. Tento stav povede k tomu, že si za měsíc přečtu další seznam 80 výherních hracích terminálů, které se v Praze 6 objeví a budu jen velmi útrpně odpovídat občanům v Praze 6, proč je to před jejich školou, kostelem nebo uprostřed cesty mezi nimi. Zastávám názor, že bez ohledu na to, jaké politické přesvědčení vyznáváme, reprezentujeme zájem veřejný, kterým by měla být regulace hazardu. Víme, že jakýkoli přínos do obecního rozpočtu je vždy mnohonásobně nižším přínosem než dopad, který tato činnost vyvolává. Za Prahu 6 mohu připomenout jednu věc. V listopadu loňského roku v rámci připomínkového řízení k vyhlášce o výherních hracích přístrojích jsme jako rada schválili usnesení, které říká, že v okamžiku, kdy bude možné provést tuto změnu bez toho, aby jedny přístroje byly nahrazeny druhými, Praha 6 je připravena vyslovit se pro úplný zákaz všech

19 výherních hracích přístrojů, terminálů, heren i jednotlivých přístrojů v hospodách, nulovou toleranci na celém území Prahy 6. Paradoxem předloženého zákona je také otázka přechodného ustanovení. Návrh, ke kterému se tak vřele hlásí sociální demokracie říká, že tři roky bude zachován stávající stav. Jestli vám se to líbí, tak mně ne. Myslím si, že tři roky je dost. Je pravda, že druhý návrh dokonce hovoří o deseti letech. Další přihlášený je kolega Mlejnský. P. M l e j n s k ý : Vážený pane náměstku, dámy a pánové, dříve než zahájím svou řeč, chtěl bych upozornit kol. Ludvíka, že byť jsem členem petičního výboru, nikam nekandiduji, nejsem na žádném místě kandidátky ODS. Výtku, kterou vznesl na kol. Černochovou, si mohl odpustit. Důvody, proč jsem byl iniciátor petiční akce a proč jsem přijal pozici v petičním výboru, je zkušenost, kterou za poslední tři roky ve funkci starosty Prahy 11 v této problematice mám. Během tří let jsem se dostal do situací, kdy jsem byl nucen skřípat zuby, protože se na Praze 11 tři roky snažíme o to, aby se místa, kde jsou herny a tyto výherní automaty a výherní terminály, snižovala, aby nenastávaly situace, které popisoval kol. Chalupa, že ze dne na den v dosahu školy vznikne tu další herna, tu další restaurace s výherními automaty. Pro nás to znamená především zvýšené náklady na odstraňování jevů, které jsou s touto činností bezprostředně spojeny, ať už je to vandalismus, snížená bezpečnost v dané lokalitě, ať je to negativní výchovné působení na naše děti v mateřských, základních a středních školách. Mluvím nejen o nákladech morálních, ale i finančních. Jakékoli odstraňování důsledků zmiňovaného vandalismu jde na vrub městské části. My jsme těmi, kdo musí následky vandalismu následně odstraňovat. Chování klientů těchto zařízení nese s sebou riziko ohrožení bezpečnosti nejen majetku, ale i občanů naší městské části, což s sebou nese zvýšené náklady na činnost Městské policie, která místo toho, aby svůj čas a invenci věnovala na jiné smysluplnější věci než na to, že se zabývá opilci nebo flustrovanými jedinci, kteří si v těchto zařízeních léčí své psychické problémy. To jsou problémy, které mě v průběhu let nutí skřípat zuby. Jsem aktivní v jakékoli záležitosti, která je vedena snahou o změnu těchto zákonů a obecně legislativního povědomí. Je jasné, že jakákoli iniciativa v tomto směru musí vést k přenesení větších kompetencí na městské části tak, abychom na městských částech mohli lépe regulovat a ovládat prostor s provozováním heren a restaurací, kde herny jsou umístěny. Přikláním se k jakékoli iniciativě jakéhokoli poslance, vítám jakoukoli iniciativu, která povede k tomu, co chceme dosáhnout, to znamená přenést kompetence na obce a na městské části. To je důvod mé aktivity a podpory této petice a tohoto prohlášení. K tomu, co tady předvedli kolegové z ČSSD. Útok na kol. Černochovou ze strany pana Ludvíka mi připadá nemístný, možná až trapný. Kolegům z ČSSD bych chtěl připomenout, že Praha 11 je jedna ze tří městských částí v Praze, kde je koalice ODS a ČSSD, byť ODS je v zastupitelstvu MČ Prahy 11 ve většinovém zastoupení. Doporučoval bych kolegovi Březinovi a ostatním, aby se zeptali svých kolegů za ČSSD na Praze 11, zda to, co jsem zde říkal, je v souladu s koaličním prohlášením na Praze 11, že o co se snažíme na Praze 11 celé tři roky, je v souladu s koaliční spoluprací ODS a ČSSD. Znovu potvrzuji, že je nám jedno, zda naše požadavky přednáší v Parlamentu člen ODS, ČSSD, KSČM nebo kdokoli jiný. Tady o politiku nesmí jít, protože jde o zájem městských částí, o zájem občanů. Děkuji.

20 Další je přihlášena paní kolegyně Samková. Má slovo. P. S a m k o v á : Přihlásila bych se se zkušeností komunálního politika. Již deset let starostuji na tzv. malé městské části. Nejen centrum Prahy, ale především okrajové městské části se také potýkají s tímto neblahým jevem, jako je hazard. Snažíme se 3,5 roku regulovat výherní hrací přístroje, žádný další jsme na území městské části nepovolili. Když pan Slezák ve svém vystoupení, které mu někdo napsal a které obdržel předpokládám těsně před tím, než to měl přečíst moc mu to nešlo, říkal něco o příjmu rozpočtu městských částí z těchto výherních hracích přístrojů, tak nám příjmy do rozpočtu klesají a hrací místa se naopak zvyšují. Pokud nějaký výherní hrací přístroj jako rada městské části nepovolíme, plynule přejdou na výherní loterijní terminály, které jim Ministerstvo financí velmi ochotně povolí. Nemáme z toho peníze, máme z toho jen problémy. To je jeden z důvodů, proč jsem se jako starostka městské části ráda připojila k petiční akci. Děkuji za iniciativu kol. Černochové, kol. Chalupovi a kol. Mlejnskému. Prosím všechny, abychom z toho přestali dělat velkou politiku a vrátili se na zem a na náš společný zájem, to je pokusit se, aby Praha byla místem bezpečným, místem pro život a ne dalším Las Vegas uprostřed Evropy. Pane dr. Ludvíku, tím, že jste se pustil do úředníků, kteří se nemohou na tomto místě bránit, bylo to jak říká Mirek Dušín nečestné a nesportovní. Přihlášen do diskuse je kol. Hodek. P. H o d e k : Musím souhlasit s panem starostou Mlejnským. Na Praze 1 jsme také s vámi v koalici a také jsme vyhlásili nulovou toleranci, jak říkal pan starosta Chalupa. Myslím, že Praha by byla hezčím městem, kdyby nulovou toleranci mohla přijmout. V tom jsme všichni zajedno. Chci se zeptat na jinou věc. Když to bylo přirovnáno k povodni, jestli víme, že i na hlavním městě máme zacpány všechny možné díry. Pamatuji se, když zde byl v loňském roce předkládán náš návrh do Poslanecké sněmovny, pan nám. Blažek zde sliboval, že prověří všechna možná úskalí, a to jestli v našem majetku nejsou takováto zařízení také umístěna. Mluvil především k Dopravnímu podniku. Nevím, jak prověřování dopadlo, ale umím si představit, že bude velmi těžké vysvětlit, jak na jedné straně hřímáme za naše právo na regulaci hazardu, a na druhé straně tuto činnost víceméně podporujeme. Zajímalo by mě, jakou odpověď na to máme připravenu. Děkuji. Pan kol. Hoffman. P. H o f f m a n : Pane náměstku, dovolte mi několik poznámek. První poznámka je, že většina těch, kteří tady vystupují, kandidují do Poslanecké sněmovny, kandiduji i já. Co se týká petice, podepsal jsem ji již ráno před jednáním zastupitelstva. Náš klub ji podporuje. Rostoucí hazard posledních 20 let podle mého názoru narostl do velice problematické situace. Je třeba také říci, že všechny vlády za posledních 20 let prostřednictvím Ministerstva financí hazard podporovaly. Přednesl bych návrh našeho klubu směrem k usnesení, že náš klub žádá Poslaneckou sněmovnu, aby byl přijat zákon v původní podobě. Kdyby toto mohlo

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Schválený pořad 11. schůze Poslanecké sněmovny 1. Návrh na zkrácení zákonné

Více

Přítomni: členové ZMČ... 43 (2 omluveni) hosté.. 75

Přítomni: členové ZMČ... 43 (2 omluveni) hosté.. 75 Z á z n a m z 12. (mimořádného) zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 8 konaného ve čtvrtek dne 15. listopadu 2012 od 15:00 hodin ve velkém sále "bílého domu" v Praze 8 Libni, U Meteoru 6 Přítomni:

Více

Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, transparentnosti a boje proti korupci

Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, transparentnosti a boje proti korupci Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, transparentnosti a boje proti korupci Zastupitelé zvolení do Zastupitelstva hlavního města Prahy za Občanskou demokratickoustranu (dále také

Více

Přítomni: členové ZMČ... 30 (15 omluveno) hosté.. 45

Přítomni: členové ZMČ... 30 (15 omluveno) hosté.. 45 Z á z n a m ze 13. (mimořádného) zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 8 konaného v pátek dne 30. listopadu 2012 od 15:00 hodin ve velkém sále "bílého domu" v Praze 8 Libni, U Meteoru 6 Přítomni:

Více

Zastupitelstva města Stříbra

Zastupitelstva města Stříbra J e d n a c í ř á d Zastupitelstva města Stříbra Zastupitelstvo města Stříbra vydává v souladu s ustanovením 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších právních úprav, tento jednací řád.

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Schválený pořad 21. schůze Poslanecké sněmovny 1. Vládní návrh zákona,

Více

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Článek I Úvodní ustanovení Národní koordinační skupina pro zavedení eura v České republice (dále jen NKS) je zřizována na základě

Více

STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s.

STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s. STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s. Článek I. Název, působnost, sídlo 1. Název: Šumava domovem, z. s. 2. Působnost: Členské státy Evropské unie 3. Sídlo: Kubova Huť 1, 385 01 Vimperk Článek II. Charakter,

Více

Stanoviska Ministerstva zdravotnictví ČR k postupu Hygienické stanice hl. m. Prahy při řešení mimořádné události kontaminace pitné vody na území Prahy 6 Vzhledem k opakovaným bezdůvodným nařčením pracovníků

Více

Zkušenosti s hazardem ve Františkových Lázních Hazard v České republice možnosti regulace, příklady dobré i neúspěšné praxe Brno - 22.2.

Zkušenosti s hazardem ve Františkových Lázních Hazard v České republice možnosti regulace, příklady dobré i neúspěšné praxe Brno - 22.2. Zkušenosti s hazardem ve Františkových Lázních Hazard v České republice možnosti regulace, příklady dobré i neúspěšné praxe Brno - 22.2.2012 Ing.Miroslav Jiřina Tajemník MěÚ Františkovy Lázně Město Františkovy

Více

Naděje pro kámoše z.s. Bukovinka 139, 67905 Křtiny IČO: 02311305 DIČ: CZ02311305 www.nadejeprokamose.cz. 1. Obecná ustanovení

Naděje pro kámoše z.s. Bukovinka 139, 67905 Křtiny IČO: 02311305 DIČ: CZ02311305 www.nadejeprokamose.cz. 1. Obecná ustanovení SMĚRNICE Č. 1/2014 ČLENSTVÍ A ČLENSKÉ SCHŮZE ve spolku Naděje pro kámoše z.s. 1. Obecná ustanovení Členství ve spolku Naděje pro kámoše z.s. je dobrovolné, nikdo nikoho nemůže k členství nutit. Členem

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UNIE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ ČR, o, s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UNIE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ ČR, o, s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UNIE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ ČR, o, s. Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Název sdružení je Unie malých a středních podniků ČR, o. s. (dále jen sdružení. Anglický ekvivalent názvu

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2015 VII. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2015 VII. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2015 VII. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Schválený pořad 34. schůze Poslanecké sněmovny 1. Návrh poslance Jana

Více

Úskalí regulace hazardu na území obce

Úskalí regulace hazardu na území obce Ministerstva vnitra Úskalí regulace hazardu na území obce Ing. Miroslav Veselý 1 Právní úprava regulace sázkových her a loterií Obce mohou regulovat loterie a jiné podobné hry svými obecně závaznými vyhláškami

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_03_ÚSTAVNÍ PRÁVO I_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Věc: Rozšířené stanovisko Ministerstva financí k tzv. Kvízomatům

Věc: Rozšířené stanovisko Ministerstva financí k tzv. Kvízomatům MINISTERSTVO FINANCÍ Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi Věc: Rozšířené stanovisko Ministerstva financí k tzv. Kvízomatům Podle ust. 1 odst. 1 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. října 2001 č. 1033 o zřízení Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů V l á d a I. z ř i z u j e Radu vlády pro rovné příležitosti žen

Více

LEGISLATIVNÍ PROCES,

LEGISLATIVNÍ PROCES, LEGISLATIVNÍ PROCES, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. LEGISLATIVNÍ PROCES, pracovní list 1. Doplňte text na základě

Více

ČÁST PRVNÍ ČÁST DRUHÁ

ČÁST PRVNÍ ČÁST DRUHÁ JEDNACÍ ŘÁD Gymnazijní společnosti z.s. ČÁST PRVNÍ Všeobecná ustanovení Základní ustanovení 1. Jednací řád rozvádí některá ustanovení Statutu Gymnazijní společnosti z.s. (dále jen GS) a podrobně upravuje

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1062 STATUT Rady vlády pro stavebnictví České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro stavebnictví České republiky

Více

K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018

K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018 K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018 Volební strany: Politické hnutí ANO Semily (ANO) Volba pro město hnutí SPOLU Česká strana sociálně demokratická Semily (ČSSD) SEMILÁCI + KDU-ČSL (dále jen účastníci

Více

ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné

ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné Přítomno: devět zvolených členů zastupitelstva: David Šašek DiS., Bc.

Více

STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě. Preambule. Č1. 1. Název a sídlo sdružení

STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě. Preambule. Č1. 1. Název a sídlo sdružení STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě Preambule Na setkání občanů - rodičů dětí s kombinovanými vadami - dne 15. 12. 1993 byl přijat návrh založit občanské sdružení Cesta - organizaci se

Více

Stanovy Klubu osvojitelů, z. s.

Stanovy Klubu osvojitelů, z. s. Stanovy Klubu osvojitelů, z. s. 1) Název Klub osvojitelů, z. s. 2) Sídlo spolku Nerudova 202, 252 30 Řevnice 3) Účel 3.1 Klub osvojitelů, z. s. má tyto hlavní účely: a) podporovat rodiny, které mají osvojené

Více

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava Čl. I Základní ustanovení Svaz obcí Národního parku Šumava je zájmovým sdružením právnických osob, založeným podle 20 f j zákona č. 40/1964 Sb., občanský

Více

LEGISLATIVNÍ PROCES. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová.

LEGISLATIVNÍ PROCES. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. LEGISLATIVNÍ PROCES Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. = proces vytváření zákonů hlavní podíl na utváření zákonů má moc zákonodárná parlament, zejména

Více

Jednací řád Zastupitelstva města Neratovice

Jednací řád Zastupitelstva města Neratovice Jednací řád Zastupitelstva města Neratovice Zastupitelstvo města se usneslo dne 5. 11. 2014 v souladu s ustanovením 96, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), (dále jen zákon o obcích ) na

Více

JEDNACÍ ŘÁD. Zastupitelstva městské části Praha - Slivenec

JEDNACÍ ŘÁD. Zastupitelstva městské části Praha - Slivenec JEDNACÍ ŘÁD Zastupitelstva městské části Praha - Slivenec Zastupitelstvo městské části Praha - Slivenec (dále jen "zastupitelstvo") svým usnesením č. 104/9/2011 ze dne 2. 11. 2011 a usnesením č. 124/10/2011

Více

VÝVOJOVÉ DIAGRAMY LEGISLATIVNÍHO PROCESU V ČR

VÝVOJOVÉ DIAGRAMY LEGISLATIVNÍHO PROCESU V ČR VÝVOJOVÉ DIAGRAMY LEGISLATIVNÍHO PROCESU V ČR PhDr. Petr Kolář, Ph.D. JUDr. Jindřiška Syllová, CSc. Parlament České republiky Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentní institut Informační podklad č. 1.172

Více

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Vláda a jiné orgány výkonné moci. Mgr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Vláda a jiné orgány výkonné moci. Mgr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz ÚSTAVNÍ PRÁVO Mgr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Vláda České republiky (čl. 67 80 Ústavy) vrcholný orgán výkonné moci (pluralita těchto orgánů) Parlamentní forma vlády - členové vlády mohou

Více

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy I. Název, sídlo a účel spolku Spolek s názvem Spolek přátel Obchodní akademie v Plzni, z. s. (dále jen Spolek ) se sídlem v Plzni, je samosprávnou

Více

Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje (České Budějovice 30. ledna 2014)

Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje (České Budějovice 30. ledna 2014) Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje (České Budějovice 30. ledna 2014) Ministerstva vnitra Ing. Bc. Miroslav Veselý Nejčastější nedostatky v obecně závazných vyhláškách Počet posouzených

Více

Aktuální judikatura k obecnímu zřízení

Aktuální judikatura k obecnímu zřízení Aktuální judikatura k obecnímu zřízení Ing. Marie Kostruhová ředitelka odboru dozoru a kontroly Posuzování samostatné působnosti obcí při 310 kontrolách (2006 2012) bylo zjištěno celkem 1 688 případů porušení

Více

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové!

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Od hostů se očekává zdravice. Jsem velmi ráda, že vás

Více

Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský

Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský V Brně dne 28. února 2013 Sp. zn.: 17/2012/VOP/IP Vaše sp. zn.: Pl. ÚS 6/13 Ústavní soud ČR Joštova 8 660 83 Brno Navrhovatel: město Klatovy Účastníci řízení:

Více

JEDNACÍ ŘÁD Psychiatrické společnosti ČLS JEP

JEDNACÍ ŘÁD Psychiatrické společnosti ČLS JEP JEDNACÍ ŘÁD Psychiatrické společnosti ČLS JEP 1 Východiska a působnost (1) Jednací řád Psychiatrické společnosti ČLS JEP (dále jen PS ) vychází z příslušných ustanovení Stanov PS (dále jen Stanov ). (2)

Více

P. A l i n č o v á : Pane primátore, stala se nějaká chyba, ale chtěla bych omluvit pana Lohynského. Asi se to někde ztratilo.

P. A l i n č o v á : Pane primátore, stala se nějaká chyba, ale chtěla bych omluvit pana Lohynského. Asi se to někde ztratilo. 1 Stenozápis z 30. zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy ze dne 22. 10. 2009 Vážené paní zastupitelky, páni zastupitelé, vážené paní starostky, páni starostové, dámy a pánové, hosté, dovolte, abych vás

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Schválený pořad 22. schůze Poslanecké sněmovny 1. Vládní návrh zákona,

Více

Současná pravidla regulace hazardu na území obcí a připravované změny od roku 2016 Odbor 34 Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi

Současná pravidla regulace hazardu na území obcí a připravované změny od roku 2016 Odbor 34 Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi Současná pravidla regulace hazardu na území obcí a připravované změny od roku 2016 Odbor 34 Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi HODONÍN 18.6.2015 Co se rozumí loterií a jinou podobnou hrou a kdo

Více

Praha 16. října 2014 Čj. ČTÚ-59 158/2014-606/IV.vyř. Přílohy. Vážený pane předsedo,

Praha 16. října 2014 Čj. ČTÚ-59 158/2014-606/IV.vyř. Přílohy. Vážený pane předsedo, 16. října 2014 Čj. ČTÚ-59 158/2014-606/IV.vyř. Přílohy e předsedo, dovolte, abych se na Vás obrátil s následujícím zásadním problémem týkajícím se návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o

Více

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži datum konání: 7. 11. 2014 začátek: 19.00 hod. ukončení: 19.45

Více

Demokracie, lidská práva a korupce mezi politiky

Demokracie, lidská práva a korupce mezi politiky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 02/86 84 0129, 0130 E-mail: cervenka@soc.cas.cz Demokracie, lidská práva a korupce mezi

Více

J E D N A C Í Ř Á D Občanského sdružení Znojemské vinařství, o.s.

J E D N A C Í Ř Á D Občanského sdružení Znojemské vinařství, o.s. J E D N A C Í Ř Á D Občanského sdružení Znojemské vinařství, o.s. Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Občanské sdružení Místní akční skupina Znojemské vinařství, o.s. (dále též MAS) je neziskovým subjektem založeným

Více

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská (dále jen spolek ) je

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PŘEROV JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA MĚSTA PŘEROVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO PŘEROV JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA MĚSTA PŘEROVA STATUTÁRNÍ MĚSTO PŘEROV JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA MĚSTA PŘEROVA Zastupitelstvo města Přerova vydalo na základě ustanovení 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů

Více

KPDM ZK JEDNACÍ ŘÁD 01

KPDM ZK JEDNACÍ ŘÁD 01 KPDM ZK JEDNACÍ ŘÁD 01 JEDNACÍ ŘÁD REVIDOVANÉ ZNĚNÍ ÚČINNÉ K 9. 12. 2011 Krajský parlament dětí a mládeže Zlínského kraje (dále jen KPDM) se dne 29. září 2005 usnesl na tomto jednacím řádu: Článek 1. Úvodní

Více

Závěr č. 85 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009. Okruh účastníků v řízení o přezkoumání územního plánu

Závěr č. 85 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009. Okruh účastníků v řízení o přezkoumání územního plánu MINISTERSTVO VNITRA Poradní sbor ministra vnitra ke správnímu řádu Závěr č. 85 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009 Okruh účastníků v řízení o přezkoumání územního

Více

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 16.12.2014 v 19. 00 hod. na obecním úřadě.

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 16.12.2014 v 19. 00 hod. na obecním úřadě. Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 16.12.2014 v 19. 00 hod. na obecním úřadě. Přítomni z řad zastupitelů: Štěpánka Bejčková, Petr Holeček, Robert Korsa, František Čečil, Luboš

Více

Statut Komise pro výchovu a vzdělávání Rady města Lanškroun

Statut Komise pro výchovu a vzdělávání Rady města Lanškroun Kancelář starosty a tajemníka Čj.: MULA 20873/2015 Počet listů dokumentu: 4 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 53.2 nám. J. M. Marků 12, 563 16 Lanškroun, www.lanskroun.eu Statut Komise pro výchovu a

Více

Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) se sídlem Senovážné nám. 24, 110 00 Praha 1

Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) se sídlem Senovážné nám. 24, 110 00 Praha 1 Ústavní soud České republiky Joštova 8 612 00 B r n o V Praze dne 12.11.2010 Stěžovatel: Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) se sídlem Senovážné nám. 24, 110 00 Praha 1 Právně zastoupen:

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Schválený pořad 42. schůze Poslanecké sněmovny 1. Vládní návrh zákona o

Více

Statut Bezpečnostní rady státu http://www.vlada.cz/cs/rvk/brs/statut/statut.html Vláda ČR svým usnesením vlády ČR ze dne 10. června 1998 č. 391 o Bezpečnostní radě státu a o plánování opatření k zajištění

Více

Statut činnosti komise Rady města Příbram

Statut činnosti komise Rady města Příbram Statut činnosti komise Rady města Příbram Rada města Příbram zřídila v souladu s ustanovením 122 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, Komisi bezpečnostní a dopravní Čl. I Úvodní

Více

STANOVY. Článek I. Název, územní působnost, sídlo

STANOVY. Článek I. Název, územní působnost, sídlo STANOVY Článek I. Název, územní působnost, sídlo 1. Sdružení knihoven ČR je zájmovým sdružením právnických osob. 2. Sdružení knihoven ČR je veřejně prospěšnou právnickou osobou. 3. Názvem sdružení je Sdružení

Více

JEDNACÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva POKROK. I. Společná ustanovení

JEDNACÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva POKROK. I. Společná ustanovení JEDNACÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva POKROK I. Společná ustanovení Čl. 1 Vymezení obsahu jednacího řádu Tento jednací řád upravuje postup orgánů družstva (shromáždění delegátů, představenstva, kontrolní

Více

Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Klatovy JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KLATOVY

Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Klatovy JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KLATOVY Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Klatovy JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KLATOVY Klatovy 2011 1 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Bezpečnostní rada obce s rozšířenou

Více

S T A N O V Y. Sdružení rodičů a přátel Gymnázia. J. A. Komenského v Uherském Brodě

S T A N O V Y. Sdružení rodičů a přátel Gymnázia. J. A. Komenského v Uherském Brodě S T A N O V Y Sdružení rodičů a přátel Gymnázia J. A. Komenského v Uherském Brodě I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení sdružení Sdružení rodičů a přátel G y m n á z i a J. A. Komenského v Uherském

Více

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 STANOVY DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 1 Stanovy Děti Křivoklátska, z.s. zapsaného spolku Článek I. Základní ustanovení 1. Děti Křivoklátska, z. s. (dále jen zapsaný spolek )

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 I. Základní ustanovení 1) Název spolku: Spolek rodičů a přátel MŠ Na Dlouhém lánu, Praha 6 Identifikační číslo

Více

Bezpečnostní systém státu. Ing. Vilém ADAMEC,Ph.D.

Bezpečnostní systém státu. Ing. Vilém ADAMEC,Ph.D. Bezpečnostní systém státu Ing. Vilém ADAMEC,Ph.D. Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky Ústavní zákon č. 110/1998 Sb. Čl.1 Zajištění svrchovanosti a územní celistvosti ČR, ochrana

Více

Stanovy spolku. Znění stanov č. 2/2015. Přijato I. valnou hromadou konanou 12.7.2015 v Brně.

Stanovy spolku. Znění stanov č. 2/2015. Přijato I. valnou hromadou konanou 12.7.2015 v Brně. Stanovy spolku Znění stanov č. 2/2015 Přijato I. valnou hromadou konanou 12.7.2015 v Brně. Hlava I: Základní údaje spolku Čl. 1 Název spolku Název spolku je Nugis Finem, z.s.. Tento název bude používán

Více

HERNÍ PLÁN. pro provozování okamžité loterie PARÁDNÍ TREFA

HERNÍ PLÁN. pro provozování okamžité loterie PARÁDNÍ TREFA HERNÍ PLÁN pro provozování okamžité loterie PARÁDNÍ TREFA Obsah: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2 VÝKLAD POJMŮ 3 ÚČAST VE HŘE 4 ZPŮSOB HRY A ZJIŠTĚNÍ VÝHRY 5 VÝŠE VKLADU, HERNÍ JISTINA A VÝŠE VÝHER VE HŘE 6 NÁROK

Více

A Z kvíz. Pojmy z veřejné správy

A Z kvíz. Pojmy z veřejné správy A Z kvíz Pojmy z veřejné správy Bc. Vébrová Ilona 1 Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodickýpokyn SOŠInterDact s.r.o. Most Bc. Ilona

Více

Zápis č. 12/Z6 z 12. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 10. října 2011

Zápis č. 12/Z6 z 12. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 10. října 2011 Zápis č. 12/Z6 z 12. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 10. října 2011 Přítomni: Omluveni: 9 zastupitelů dle prezenční listiny p. Smejkal, Ing. Plešinger Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka:

Více

Volební a jednací řád. Stavebního bytového družstva "Mír" Teplice

Volební a jednací řád. Stavebního bytového družstva Mír Teplice Volební a jednací řád Stavebního bytového družstva "Mír" Teplice Čl. 1 Základní ustanovení... 3 Čl. 2 Působnost orgánů a členství v nich... 3 Čl. 3 Řízení orgánů... 3 Čl. 4 Rozhodování orgánů... 3 Čl.

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka 362 72 Kyselka, IČ:00254762 Číslo jednací.: 347 / 2014 Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kyselka, konaného dne 5. 11. 2014, od 18:00 hodin v zasedací

Více

Jednací řád Zastupitelstva města Chrudim

Jednací řád Zastupitelstva města Chrudim Předkladatel: Jan Čechlovský, místostarosta Zasedání Zastupitelstva města Chrudim, konané dne 18.5.2015 Jednací řád Zastupitelstva města Chrudim Číslo materiálu: Z-928 Obsah materiálu: Usnesení Zastupitelstva

Více

Zástupkyně veřejného ochránce práv RNDr. Jitka Seitlová

Zástupkyně veřejného ochránce práv RNDr. Jitka Seitlová I. Dle zákona o regulaci reklamy je zakázána nejen reklama, jejíž zákaz je upraven v samotném zákoně o regulaci reklamy, ale také veškerá reklama, jejíž protizákonnost vyplývá z jiných právních předpisů.

Více

Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s.

Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s. Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s. Čl. I Základní ustanovení 1. HOROLEZCI Jeseník, z. s. (dále jen spolek ) je dobrovolné sdružení fyzických osob, které je založeno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona

Více

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE. která se konala dne 11.7.2007 od 18.00 hod. na adrese U spořitelny 2, Karlovy Vary

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE. která se konala dne 11.7.2007 od 18.00 hod. na adrese U spořitelny 2, Karlovy Vary ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE Bytové družstvo Stará Role č. 2, se sídlem Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, PSČ 361 20, IČ 26363291 (dále jen Družstvo ), která se konala dne 11.7.2007 od 18.00 hod. na adrese U

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl.II. Účel, cíle a činnost spolku

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl.II. Účel, cíle a činnost spolku Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč Čl. I. Úvodní ustanovení Název spolku: Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč (dále jen spolek ) je dobrovolným, nepolitickým, nezávislým spolkem rodičů a

Více

Zpráva o šetření. ve věci podnětu Ing. R. L., zastupujícího společnost D. C., s. r. o. A - Předmět šetření

Zpráva o šetření. ve věci podnětu Ing. R. L., zastupujícího společnost D. C., s. r. o. A - Předmět šetření Plná moc, která neobsahuje omezení, představuje pověření k jednání v plném rozsahu (neomezeně) se všemi správci daně bez ohledu na to, zda obsahuje výslovný text se všemi správci daně, a bez ohledu na

Více

Jednací řád. 23. schůze rady MČ dne 15. 12. 2010. Rady městské části Praha 10 ----------------------------------- 1 Úvodní ustanovení

Jednací řád. 23. schůze rady MČ dne 15. 12. 2010. Rady městské části Praha 10 ----------------------------------- 1 Úvodní ustanovení 23. schůze rady MČ dne 15. 12. 2010 Jednací řád Rady městské části Praha 10 ----------------------------------- 1 Úvodní ustanovení 1. Jednací řád Rady městské části Praha 10 (dále jen rada) upravuje způsob

Více

1. programový seminář pražských Mladých sociálních demokratů, Mladých lidovců a Mladých zelených

1. programový seminář pražských Mladých sociálních demokratů, Mladých lidovců a Mladých zelených OFICIÁLNÍ ZÁZNAM 1. programový seminář pražských Mladých sociálních demokratů, Mladých lidovců a Mladých zelených konaný v Lidovém domě (Steinerově sále), ulici Hybernská 1033/7, 110 00 Praha 1 dne 4.

Více

Z á p i s z 2. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 2. prosince 2014 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou.

Z á p i s z 2. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 2. prosince 2014 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. Z á p i s z 2. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 2. prosince 2014 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. Přítomni: Lukáš Horský, MVDr. Jiří Humlíček, Mojmír

Více

STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení );

STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení ); STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení ); 2) Sídlem sdružení je: ulice Na chobotě 1345/6, Praha 6 -

Více

Založení spolku VZOROVÝ, z. s.

Založení spolku VZOROVÝ, z. s. Založení spolku VZOROVÝ, z. s...., nar...., bytem...,..., nar...., bytem..., a..., nar...., bytem... (dále jen zakladatelé ), vedení společným zájmem...naznačte společný zájem..., tímto k naplnění tohoto

Více

Aktuální problémy svobodného přístupu k informacím z hlediska obcí

Aktuální problémy svobodného přístupu k informacím z hlediska obcí Aktuální problémy svobodného přístupu k informacím z hlediska obcí Ing. Marie Kostruhová ředitelka odboru Aktuální témata: 1. Pořizování a zveřejňování zvukového a obrazového záznamu z jednání zastupitelstva

Více

Stanovy Spolku přátel Třeboně

Stanovy Spolku přátel Třeboně Stanovy Spolku přátel Třeboně strana 1 Stanovy Spolku přátel Třeboně Článek 1. Název a sídlo 1. Název občanského sdružení je: Spolek přátel Třeboně ( dále jen Spolek ) 2. Sídlem Spolku přátel Třeboně je:

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 As 45/2006-87 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr.

Více

S T A N O V Y. Hlava první. Základní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Spolku

S T A N O V Y. Hlava první. Základní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Spolku Sdružení rodičů při Gymnáziu v Krnově je občanským sdružením, jenž vzniklo dle Zk. č. 83/1990 Sb. O sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, na základě registrace u Ministerstva vnitra ČR ze dne

Více

Unie soudních znalců, o. s.

Unie soudních znalců, o. s. OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Unie soudních znalců, o. s. Čl. 1 Název a sídlo Název: Unie soudních znalců, o. s. (dále jen Unie ) Sídlo: Šumenská 7 143 00 Praha 4 Čl. 2 Statut UNIE 1. Unie je dobrovolná a nezávislá,

Více

STATUT KOMISÍ Rady městské části Brno Židenice

STATUT KOMISÍ Rady městské části Brno Židenice STATUT KOMISÍ Rady městské části Brno Židenice Brno, prosinec 2006 Ing. Roman Vašina starosta MČ Brno - Židenice 2 Obsah: článek strana 1. Úvodní ustanovení 3 2. Postavení komisí 3 3. Členové komisí 3

Více

POLITICKÉ STRANY. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová.

POLITICKÉ STRANY. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. POLITICKÉ STRANY Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. POLITICKÝ PLURALISMUS = existence mnoha politických stran a zájmových skupin působí ve společnosti

Více

Ve své seminární práci bych se chtěla zabývat homosexuální minoritou, jejím postavením ve společnosti a registrovaným partnerstvím.

Ve své seminární práci bych se chtěla zabývat homosexuální minoritou, jejím postavením ve společnosti a registrovaným partnerstvím. Seminární práce zpracovaná v rámci cyklu seminářů Ženská práva jsou lidská práva pořádaného Nezávislým sociálně ekologickým hnutím (NESEHNUTÍ Brno) http://zenskaprava.ecn.cz/ Název: Společnost a registrované

Více

Stanovy ANIMA IUVENTUTIS, občanského sdružení zaměřeného na práci s dětmi a mládeží ostravsko opavské diecéze

Stanovy ANIMA IUVENTUTIS, občanského sdružení zaměřeného na práci s dětmi a mládeží ostravsko opavské diecéze Stanovy ANIMA IUVENTUTIS, občanského sdružení zaměřeného na práci s dětmi a mládeží ostravsko opavské diecéze Úvodní ustanovení Občanské sdružení pro práci s dětmi a mládeží Ostravsko opavské diecéze (dále

Více

Legislativní proces v Parlamentu a možnosti SP ČR

Legislativní proces v Parlamentu a možnosti SP ČR Legislativní proces v Parlamentu a možnosti SP ČR Pro lepší orientaci v možnostech, které SP ČR v legislativním procesu má, je zapotřebí nejprve krátce připomenout pár základních faktů. Jen orientace v

Více

Stanovy spolku Pro Jedničku, z. s.

Stanovy spolku Pro Jedničku, z. s. Stanovy spolku Pro Jedničku, z. s. 1. NÁZEV A SÍDLO 1.1 Název spolku je: Pro Jedničku, z. s. (dále jen spolek ). 1.2 Sídlem spolku je: Loretánská 174/3, 118 00 Praha 1 2. ÚČEL spolku 2.1 Spolek je dobrovolným,

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY - 29- ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr.Hany Veberové a soudců Mgr.Marka Bedřicha a JUDr.Jitky Hroudové v právní věci navrhovatele

Více

STANOVY. Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Právní postavení sdružení

STANOVY. Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Právní postavení sdružení STANOVY 1. Název a IČO občanského sdružení Amalthea o.s., 266 472 14 2. Sídlo občanského sdružení Husova 199, 530 03 Pardubice. Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Právní postavení sdružení 1. Amalthea o.s.

Více

JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA MĚSTA NYMBURK

JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA MĚSTA NYMBURK JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA MĚSTA NYMBURK Schváleno Zastupitelstvem města Nymburk dne 7. 12. 2011 usnesením č. 110, včetně dodatku schváleného Zastupitelstvem města Nymburk dne 30. 10. 2013 usnesením č.

Více

Jednací řád Stavebního bytového družstva Ústí nad Orlicí

Jednací řád Stavebního bytového družstva Ústí nad Orlicí Jednací řád Stavebního bytového družstva Ústí nad Orlicí Část první Ustanovení o orgánech družstva Čl. l (1) Základní ustanovení o orgánech družstva, zejména jejich složení, úkoly a pravomoci upravují

Více

Článek 4 Práva a povinnosti členů

Článek 4 Práva a povinnosti členů Stanovy spolku Asociace investičních fondů, z.s. ( Spolek ) Článek 1 Název a sídlo spolku a doba jeho trvání 1. Název Spolku je: Asociace investičních fondů, z.s. 2. Sídlo Spolku je v obci: Praha 3. Spolek

Více

Závěrečné stanovisko

Závěrečné stanovisko V Brně dne 20. července 2007 Sp. zn.: 2945/2006/VOP/KČ Závěrečné stanovisko k postupu Ministerstva zemědělství ve věci odvodnění autopůjčovny a autobazaru v Pardubicích, část Pardubičky A. Rekapitulace

Více

ZÁSADY zřizování školských rad při základních, středních a vyšších odborných školách zřizovaných Moravskoslezským krajem

ZÁSADY zřizování školských rad při základních, středních a vyšších odborných školách zřizovaných Moravskoslezským krajem 6/2 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE ZÁSADY zřizování školských rad při základních, středních a vyšších odborných školách zřizovaných Moravskoslezským krajem Úplné znění s barevně vyznačenými změnami Schváleno

Více

ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ ČÁST II ČINNOST A ORGANIZACE

ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ ČÁST II ČINNOST A ORGANIZACE Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

Favoritem komunálních voleb je ČSSD, většinově však vítězí pravice

Favoritem komunálních voleb je ČSSD, většinově však vítězí pravice Favoritem komunálních voleb je ČSSD, většinově však vítězí pravice Z modelového exkluzivního průzkumu společnosti SANEP, který se zaměřil na politické nálady občanů ČR, Pražanů a obyvatel Brna a Ostravy

Více

STANOVY. Profesního sdružení instruktorů prací ve výškách. Název sdružení : Profesní sdružení instruktorů prací ve výškách II.

STANOVY. Profesního sdružení instruktorů prací ve výškách. Název sdružení : Profesní sdružení instruktorů prací ve výškách II. STANOVY Profesního sdružení instruktorů prací ve výškách I. Název sdružení : Profesní sdružení instruktorů prací ve výškách II. 1 / 16 Sídlo sdružení a působnost : Sídlem sdružení je Praha a působí na

Více

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 2.5. 2011, od 17:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy přítomno: pří zahájení 7 členů, od projednávání

Více

STANOVY SPOLKU. Frank Bold Kids z. s. Čl. 1. Název, forma a sídlo

STANOVY SPOLKU. Frank Bold Kids z. s. Čl. 1. Název, forma a sídlo STANOVY SPOLKU Frank Bold Kids z. s. Čl. 1. Název, forma a sídlo Frank Bold Kids z. s. (dále jen spolek ) je dobrovolným spolkem fyzických a právnických osob ve smyslu ustanovení 214 a násl. zákona č.

Více