Stenozápis z 36. zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy ze dne Prim. B é m : Dámy a pánové, všechny vás poprosím, abyste povstali.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stenozápis z 36. zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy ze dne 12. 4. 2010 Prim. B é m : Dámy a pánové, všechny vás poprosím, abyste povstali."

Transkript

1 Stenozápis z 36. zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy ze dne Dámy a pánové, všechny vás poprosím, abyste povstali. Před samotným zasedáním zastupitelstva navrhuji uctít minutou ticha památku tragicky zesnulého polského prezidenta Lecha Kaczyńského a dalších obětí sobotního leteckého neštěstí. (Zastupitelé povstávají.) Děkuji vám. Dámy a pánové, vážené členky a členové ZHMP, vážené paní starostky, vážení páni starostové, dovoluji si zahájit 36. zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy a všechny vás na tomto zasedání zastupitelstva vítám. Dovolte, abych na úvod konstatoval a zároveň se vám omluvil. Toto jednání zastupitelstva je svoláno v naprosto mimořádném režimu, protože se nacházíme v poměrně mimořádné situaci. Zítra začíná v Poslanecké sněmovně jednání poslanecké schůze Parlamentu ČR, které má zařadit na projednání Poslaneckou sněmovnou do třetího čtení návrh zákona číslo 202/1990 Sb. v komplexním pozměňovacím návrhu a sněmovním tisku 971, v pozměňovacím návrhu rozpočtového výboru ve sněmovním tisku 971/3, návrhu poslaneckého tisku, kterým se řeší problematika hazardu na území ČR a v obcích ČR. Návrh tohoto zákona je tak dramatickým, flagrantním, neobhajitelným zásahem do regulace hazardu v negativním slova smyslu, je podanou rukou hazardu, je silou, která je v naprostém rozporu s několikaletým snažením hl. m. Prahy a řady dalších českých obcí, které se snaží omezit hazard a bojovat proti němu na vlastním území, že mně a Radě hl. m. Prahy nezbylo než se na vás obrátit s žádostí o vaši osobní účast na tomto jednání zastupitelstva. Je svoláno v mimořádném režimu v pátek, bez dodržení sedmidenní lhůty s ohledem na skutečnost, že zasedání Poslanecké sněmovny začíná zítra a že s velkou pravděpodobností o tomto návrhu zákona se bude hlasovat tento týden. Má-li ZHMP jako nejvyšší kolektivní orgán vyjádřit nějaký zásadní nesouhlas a své jasné stanovisko a ukázat, jaká je představa politika hl. m. Prahy v boji proti hazardním hrám, nezbývá než se v tomto mimořádném režimu sejít. Konstatuji, že zasedání zastupitelstva bylo svoláno dne podle 60, odst. 1, zákona 131 o hl. m. Praze. Konstatuji, že tento paragraf stanoví, že Magistrát hl. m. Prahy informuje občany hl. m. Prahy o místě, době a navrženém programu jednání na úřední desce nejméně 7 dní před jeho konáním. Stanovená lhůta má pořádkový charakter a s jejím nedodržením nejsou spojeny žádné přímé právní důsledky. Důvody nedodržení této lhůty je nutné hodnotit s ohledem na výše řečené, ale i na závažnost a předmět jednání, na čas, ve kterém je nutno úkon učinit, aby měl reálné uplatnění vzhledem k termínu projednávání návrhu příslušného zákona v Poslanecké sněmovně, ale i při vědomí, že veřejnost informována byla, byť ve zkrácené lhůtě. Je skutečností, že navrhovaným usnesením, které je zastupitelům předkládáno k projednání, nebude ZHMP činit žádný právní úkon, který by byl projevem vůle směřujícím ke vzniku, změně nebo zániku práv a povinností, které právní předpisy s takovým projevem vůle spojují, nýbrž půjde o projev vůle, který má charakter jednoznačné, kategorické, ale názorové deklarace, která sama o sobě není způsobilá zasáhnout do práv a právem chráněných zájmů třetích osob. Dámy a pánové, dovolte, abych s plným vědomím, s omluvou, ale s jednoznačným vědomím závažnosti projednávaného tisku, u vědomí, že toto zastupitelstvo bez ohledu na příslušnost k jakékoli politické straně, tady tři roky deklaruje svou připravenost bojovat proti hazardu a říká to na úrovních všech tisků, kterými jsme se zabývali, ať to byly návrhy legislativních iniciativ nebo diskusí kolem návrhů řešení problematiky bezpečnosti, boje proti

2 kriminalitě spojené s tržním řádem s vyhláškami a dalšími nástroji hl. m. Prahy, které k dispozici máme a kterými prakticky můžeme naši deklarativní vůli boje proti hazardním hrám na území města v praxi naplnit. Nebudu vás zdržovat další explorací vlastního tématu, protože jsem přesvědčen, že o něm budeme diskutovat při jeho vlastním projednávání. Jen vás žádám o projevení dobré vůle napříč politickým spektrem. Toto zastupitelstvo, byť máme dva měsíce před volbami, také nese odpovědnost za to, jak se daří v praxi naplňovat naši politiku a jak se daří bojovat proti nežádoucím jevům. Toto je nepochybně jeden z nežádoucích jevů, který kazí dobré jméno města. Jako fakt může tomu sloužit skutečnost, že v r jsme jasně deklarovali, že hazard a hazardní hry jsou něčím, co nechceme akceptovat na území města. Tehdy v té době bylo na území asi 8 tisíc výherních hracích automatů a necelých 40 kasin, dnes po třech letech je počet výherních přístrojů a hazardních her na území města zhruba 1,5násobný co se týká vlastních přístrojů, videoloterijních terminálů a dvojnásobné množství kasin - 99 kasin a téměř 11 tisíc přístrojů, kde je možné provozovat hazardní hry. Není to dáno dobrou vůli a praktickými kroky města, protože město se v tomto ohledu chová opačně. Sami jsme zrušili zhruba 2300 výherních hracích přístrojů, ale Ministerstvo financí stát se chová v opačném nastavení. Dovolím si vás požádat, abychom nevedli dlouhou diskusi na téma, že nebyla dodržena sedmidenní lhůta. Prosím, abyste se zaměřili na podstatu toho, proč jsme se dnes sešli, a to je ukázka naší společné vůle, že hazard v rozmachu posledních let nechceme na území hl. m. Prahy tolerovat. Konstatuji, že průběh dnešního jednání se přenáší na internetových stránkách a Konstatuji, že podle prezence je přítomna nadpoloviční většina členů ZHMP a zasedání je tudíž usnášeníschopné. Dovolím si požádat o ověření zápisu z dnešního zasedání pana ing. Svátka a pana dr. Hoffmana. S oběma bylo hovořeno a souhlasí s tím. Dovolím si navrhnout složení návrhového výboru, a to v následující sestavě: Alena Samková, Tomáš Chalupa, František Stádník, Hana Halová, Jiří Witzany, Iva Kotvová a Viktor Pázler, za tajemnici Lenku Danielisovou, ředitelku odboru legislativního a právního. V této chvíli si dovolím otevřít rozpravu k návrhu programu dnešního jednání a k návrhu návrhového výboru s konstatováním, že navzdory mimořádnému režimu svolání zastupitelstva vám byly doručeny pozvánky v nejkratším možném termínu do vašich schránek elektronickou podobou a zároveň vám byly rozvezeny do vašich bydlišť prostřednictvím služby messenger. Otevírám rozpravu. Přihlášen je pan dr. Hulinský. P. H u l i n s k ý : Vážený pane primátore, vážené kolegyně a kolegové, úvodní slovo pana primátora nebylo jen k programu, ale zároveň bylo i k odůvodnění bodu, který máme na programu. Předpokládám, že toto dnešní zastupitelstvo, jak je navrženo, je trochu volnější, tak i já to vezmu ze široka. Pan primátor citoval, že jednání ZHMP se má na úřední desce Magistrátu nejméně 7 dnů před konáním vyvěsit a musí být známo. Chtěl bych k tomu dodat, že lze podle 60, odst. 3 zákona o hl. m. Praze dovodit, že tak musí být nejdříve po 7 dnech, aby bylo možné dodržet lhůtu pro informování občanů o konání zastupitelstva. To platí i v případě mimořádného zasedání zastupitelstva hl. m. Prahy. Jsem přesvědčen, že toto zasedání je v rozporu se zákonem o hl. m. Praze a jsem velmi nepříjemně překvapen tím, že naše legislativa má jiný názor. S tímto názorem se obrátím na Ministerstvo vnitra, aby nám sdělilo, čí názor je správný a čí nikoli. Přestože si paní dr. Danielisové velmi vážím, poslední dobou

3 se velmi často rozcházíme. Myslím si, že naklánění zákona na stranu je velmi často přes hranu a myslím si, že si měla paní doktorka zvážit vždycky to, co říká. Lhůta 7 dnů pro informování občanů je lhůtou pořádkovou, jak řekl pan primátor, a nedodržení nemá právní následky. To je pravda, tomu nelze nic vytknout, ale určitě mělo být řečeno, že svolání zastupitelstva je v rozporu se zákonem. Proč jsme tady? Jsme tady proto, že jsme měli tři možnosti cesty od 17. března, kdy rozpočtový výbor na návrh pana poslance Suchánka z ODS, místopředsedy rozpočtového výboru, navrhl tuto změnu. Pro tuto změnu nehlasovali poslanci sociální demokracie. Jsem rád, že si uvědomujeme, že změna na návrh klubu ODS, kde všichni přítomní poslanci pro toto hlasovali, je špatná. Cesty jsme měli tři. První cesta byla cesta pro Prahu, to znamená, že se mohl pan primátor setkat s předsedy jednotlivých klubů, s nimi udělat memorandum. Všichni by ho patrně podepsali, mohli jsme s tím obejít poslanecké kluby a nemuselo se svolávat zastupitelstvo v rozporu se zákonem. Druhá cesta: poslanci zvolení za ODS v Praze mohli hlasovat s klubem sociální demokracie, a tento zákon by neprošel. Cesta, kterou jsme zvolili, mi připadá, že je cestou politickou, protože ani předsedové jednotlivých politických stran zastoupených v zastupitelstvu, ani předsedové klubů nebyli v době od 17. března informováni o tom, jakým způsobem bychom mohli postupovat společně, protože do té doby jsme to řešili pouze cestou parlamentní, kdy jsme se snažili napříč opozicí najít cestu, aby tento návrh nebyl schválen. Proto se domnívám, že dnešní zastupitelstvo je ryze politickou záležitostí a takto se k tomu klub sociální demokracie postaví. Paní Kolínská. P. K o l í n s k á : Klub Strany zelených podporuje petici starostů za právo obce reálně omezovat hazard. Souhlasíme s obsahem tisku, petici jsme podepsali nebo podepíšeme v nejbližších hodinách. V Poslanecké sněmovně poslanci Strany zelených vždy podporovali a i teď podpoří návrhy, které vedou k omezování hazardu. Dnešního jednání zastupitelstva se ale nezúčastníme, protože ho považujeme za svolané v rozporu se zákonem. Mix, kdy Rada zrušila původně řádně plánovaná zastupitelstva a zároveň svoláváte, pane primátore, velmi nestandardně zastupitelstvo, je velmi nebezpečné pro další vývoj v Praze. Pokud dnes přistoupíme na to, že zůstaneme a budeme jednat, nikde není záruka, že se to za několik měsíců nebude opakovat. Bylo by dobré, kdyby si i hlavní město nechalo zpracovat od Ministerstva vnitra výklad zákona, pokud se v takové zásadní věci lišíme. Pan předseda Žďárský. P. Ž ď á r s k ý : Nebudu hodnotit svolání zastupitelstva. Náš klub se na toto zastupitelstvo žádným způsobem nepřipravoval, byl svolán stejně jako ostatní kluby na jednání zastupitelstva. Dnes ráno proběhla mimořádná rada. Říkám: něco se odehrálo, zítra zasedá sněmovna. Pokud se k tomu nepostavíme čelem a nebudeme si hrát s větami typu, které jsem slyšel a na chviličku se všichni zamyslíme nad věcným podkladem, který máme před sebou, dovolím si říci, že není nic jasnějšího. Že se jednání vedla na úrovni poslanců, o tom vím. Připadá mi trochu opět bez rozdílu politické příslušnosti, že zcela uzavřené území Parlamentu, policií střežené, je něco naprosto

4 něco jiného než je tady, kdy je otevřené prostředí všem sdělovacím prostředkům, všem lidem, kteří se chtějí na toto zasedání podívat. Mám z toho velmi nepříjemný pocit a nemám nic proti tomu, abychom k tomu dnes přijali usnesení. Samozřejmě jako klub ODS petici starostů podpoříme, protože řada z nás je zároveň starosty a pro mne informace, které jdou i přes bezpečnostní výbor, jsou závažné. Možná, že časem dojde na to, abychom se dnes ptali, komu to prospěje. To si nechám na své druhé vystoupení. Velmi si vážím Strany zelených, že to podpoří v Parlamentu. Nebudu komentovat zbytek předešlé diskuse, ale jen jsem chtěl poprosit, aby se každý na minutku zamyslel, jestli je to, co máme dnes za úkol, skutečně politika. Děkuji vám za to. Paní Kotvová má slovo. P. K o t v o v á : V návaznosti na stanovisko klubu prosím o vyškrtnutí z návrhu do návrhového výboru. Petici jako ostatní členové klubu Strany zelených podpořím. Nevidím další přihlášené do rozpravy. V tuto chvíli snad jen konstatování na adresu pana kol. Hulinského, odpustit si to nemohu. Kdyby v Praze byly povodně, tak se zastupitelstvo musí také rychle sejít. Troufnu si přirovnat to, co se na nás valí z Poslanecké sněmovny, k povodním. Pokud se skutečně schválí návrh zákona, nekontrolovatelné a neřízené vznikání nových lokalit hazardních her je pro Prahu nekonečným a těžko obhajitelným zlem. Pan dr. Hulinský má pravdu, že jsme mohli volit nějakou cestu, ale to bychom museli vědět o obsahu návrhu zákona a znát komplexní pozměňovací návrh. Máte pravdu, když se ptáte, proč jsme ho nezískali. Kladu stejnou otázku vám. Proč jste ho nesehnali? Smyslem našeho boje proti hazardu není nic jiného než aby dostal nějaký regulační rozumný nástroj a rámec. Kdybychom se mohli k tisku dostat a svolat zastupitelstvo v řádném termínu, tak jsme to udělali. To možné nebylo. V tuto chvíli volíme mezi dvěma zly. Jedním zlem je neumožnit vyjádření zastupitelstva a tím nechání volného průběhu tomu, co se v Poslanecké sněmovně bude dít. Druhá možnost je, že jako město, které je postiženo hazardem nejvíce, prostřednictvím politických klubů dát tomu naprosto jednoznačnou odpověď. Druhé řešení je o něco správnější. Apeluji na to, co řekl pan předseda Žďárský, že se tady scházíme kvůli obsahu, že se snažíme zabránit symbolické povodni v podobě dalšího rozmachu hazardu na území města. Kol. Vodrážka má slovo. P. V o d r á ž k a : Vážené kolegyně a kolegové, myslím si, že jsme řádně zvolení zastupitelé a že jsme si udělali ve svém nabitém programu čas řešit včas tuto mimořádnou situaci. Pokud se dovím, že téměř pokoutně by měl být před koncem volebního období projednán materiál, který hovoří o hazardu a který bere obcím a starostům možnost ovlivňovat to, kde hrací automaty budou a kde nebudou a přenáší to na Ministerstvo financí, kde úředník, který neví nejen, kde je na některé městské části škola, úřad apod. a chce rozhodovat o tom, kde automaty budou z toho důvodu, že se jedná o příliš velké peníze a my starostové tomu nerozumíme a tak do toho nemáme co hovořit, tak proti tomu bych se chtěl zásadně ohradit. Myslím, že jsme zastupitelé, kteří jsme sice z různých politických stran, ale všem nám jde o to, aby se nejen v našem

5 městě, ale i v jiných obcích kvalitně žilo. Pokud někdo není zlobován nějakou sázkařskou firmou, nemůže souhlasit s tím, aby se toto dělo. Odmítám takové obstrukce, že něco bylo nebo nebylo řádně svoláno. Pokud máme nějaký společný zájem, a ten je regulovat hazard v Praze, tak není důležité, zda bylo něco svoláno včas nebo nebylo. Sešli jsme se, je nás tady dostatek, udělali jsme si čas a měli bychom si jasně říci hazardu ne. Děkuji za pozornost. Pan dr. Hulinský. P. H u l i n s k ý : Vážený pane primátore, vážené kolegyně a kolegové, dochází k drobnému nedorozumění, které spočívá v interpretaci toho, co jsem říkal. Říkal jsem, že vítám to, že pražská ODS je jiná než ODS parlamentní a že by určitě bylo dobré, kdybychom dokázali získat v Poslanecké sněmovně několik poslanců za ODS, kteří by společně s klubem sociální demokracie a Zelených tento zákon nepustili dál. Vnímám osobně jako velkou chybu pana poslance Suchánka, že předložil tento komplexní návrh. Tento komplexní návrh byl předložen a náš místopředseda Sobotka jasně řekl, že je třeba se proti tomu postavit. Netýká se to jen Prahy, ale celé ČR. Je to 13 hejtmanů a 14. je pan primátor, kteří na to mají svůj názor. Klub sociální demokracie je v tomto jednotný. My jsme povodeň viděli, víme, že vznikla před 25 dny. Nerozumím tomu, proč to Praha zaregistrovala později, ale řekli jsme si, že správná cesta je parlamentní cesta a že se poslanci musí přesvědčit. Jestli tomu pomohou petice předsedů politických klubů, určitě ano, ale jsme proti tomu, aby se svolalo zastupitelstvo v rozporu se zákonem a jsme proti tomu, že s námi nikdo nejednal o tom, abychom našli společnou cestu. Je to trochu volební míting. Jsme proti. Chceme najít poslance, kteří toto nepodpoří. Myslím si, že díky přispění dnešního zastupitelstva se najdou poslanci navíc, kteří kromě těch, kteří dnes ve Sněmovně jsou, to nepodpoří. Děkuji za ospravedlnění smyslu svolání tohoto zastupitelstva. Řekl jste věty, které by se daly tesat do kamene. Pan Březina má slovo. P. B ř e z i n a : Pane primátore, chtěl jsem se přihlásit až po případném schválení programu tohoto nezákonně svolaného zastupitelstva, ale pochopil jsem z vaší řeči, že obhajujete příslušný bod jako jeho uvádějící podepsaný na materiálu. Nezbývá mi než k některým aspektům se vyjádřit. Poslouchal jsem vaši demagogii s povodněmi. Pravděpodobně to vstoupí do dějin politologie jako tzv. bémovská demagogie. Když by byly povodně, měl by spíše zasedat krizový štáb a na zastupitelstvo je určitě 7 dnů příslušný čas. Co mě ještě více nadzvedlo bylo to, co tady řekl pan místopředseda ODS a zastupitel Vodrážka, že mu je jedno, zda toto zastupitelstvo bylo svoláno v souladu se zákonem, či nikoli. Mně to jedno není, protože jsem tady jako člen zastupitelstva sliboval, že budu dodržovat zákony České republiky. Za tímto slibem stojím a trvám na to, že toto zastupitelstvo bylo svoláno v rozporu se zákonem o hl. m. Praze. Druhá poznámka. Sám říkáte, že jste se o pozměňovacím návrhu, který přijal rozpočtový výbor 16. března letošního roku, dozvěděl až v pátek minulý týden atd. Možná by bylo dobré, kdybyste si v ODS zavedli informační systém a kdyby ti poslanci, kteří jsou

6 voleni v Praze, jako pan Daniel Rovan, člen rozpočtového výboru, vás o těchto věcech prostřednictvím tohoto informačního systému informoval. Pan Chalupa. P. C h a l u p a : Přimlouval bych se a opakoval výzvu, kterou vznesl pan zastupitel Žďárský. Vraťme se k bodu, který je před námi. Kol. Hulinský správně řekl, že díky dnešnímu zastupitelstvu můžeme přesvědčit klíčové členy Parlamentu, aby podpořili právo obcí regulovat hazard. Nechci mluvit k meritu věci, k tomu budu vystupovat, až bod snad bude zařazen k projednávání, jen prosím, buďme srozumitelní a vyjádřeme vůli, že žijeme v nestandardních podmínkách díky nestandardnímu návrhu. Návrh, který dnes projednáváme, je velmi nestandardní z hlediska fungování obecného principu samosprávy nejen v České republice. Kolega Poche má slovo. P. P o c h e : Vážený pane předsedo pražské organizace ODS, vážený pane 1. místopředsedo ODS, dovolte, abych stručně reagoval na dvě poznámky, které jste tady měli. Zasáhla nás povodeň, nenazval bych to demagogií zasáhla nás modrá povodeň. Když se podívám na cedulky, které jste se vyrobili do petičního výboru, který jste si založili minulý týden poté, co jste se dozvěděli o tom, jak hlasovali vaši poslanci v rozpočtovém výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, dá se to označit za modrou povodeň. Pane kolego Vodrážku, jsem rád, že tady mluvíme o společném záměru boje proti hazardu. Pokud budeme žádat jako opozice o svolání mimořádného dubnového zastupitelstva, které tato Rada zrušila, budu žádat, abyste se přihlásil k tomu, že investice v dopravě, ústřední čistírna odpadních vod, sociální granty a mnohé další věci jsou také společným zájmem, nejen boj proti hazardu. Doufám a pevně věřím, že zastupitelé ODS budou v tu chvíli tady zastoupeni v tak hojném počtu jako dnes. Děkuji. Pan 1. náměstek Blažek. Nám. B l a ž e k : Připojil bych se ke kol. Chalupovi, který hovořil o tom, abychom se bavili racionálně a pokusili se shodnout na tom, že to dnes projednáme. Souhlasím s panem Březinou, který chce dodržovat zákony, já také chci dodržovat zákony a sliboval jsem totéž co on. Zákony dodržuji. Na druhou stranu dnešní zastupitelstvo nevnímám jako zastupitelstvo, které rozhoduje o rozpočtu, o ústřední čistírně odpadních vod a o dalších věcech, o nichž hovořil kol. Poche. Vnímám to jako zastupitelstvo, které má jednoznačně vyslat signál vůči Poslanecké sněmovně. Nevšiml jsem si, že by ODS měla v Parlamentu většinu, když tady pánové ze sociální demokracie hovoří o tom, že jen ODS byla tím, kdo vymyslel tento návrh v rozpočtovém výboru. Za sebe říkám, že s tím tvrdě nesouhlasím. Prosím vás, využijte možnosti se k tomu vyjádřit na zasedání zastupitelstva. Není to zasedání, které má přijmout cokoli zásadního pro chod města ve smyslu zákona, rozpočtu, zásadních strategických rozhodnutí. Je to snaha o to, abychom se jako jeden muž a jedna žena jasně vyjádřili, že toto nechceme a že Poslanecká sněmovna a samozřejmě poslanci zvolení za Prahu i ODS budu

7 kontaktovat pana Rovana, jestli pro to hlasoval a budu žádat, aby tak nečinil a aby Poslanecká sněmovna tento krok neučinila. Budu o tom dále hovořit, vím o tom hodně, tři roky se spolu s vámi pokoušíme tuto věc řešit, omezovat, nastavovat jasná pravidla. Daří se nám to, ale na druhou stranu nám to kazí současná legislativa. Náš návrh, který jsme poslali, byl kvalitní, ale prosím, dejte sami sobě možnost se k tomu vyjádřit. Prosím, pokusme se o to jako Praha, aby zazněl jeden konkrétní silný hlas z Prahy, že toto nechceme, byť se to týká celé České republiky, ale Praha je tím zasažena nejvíce. Děkuji. Uzavírám rozpravu k pořadu jednání. Prosím o konečné vyjádření paní dr. Danielisovou na adresu výhrady, zda svolání zastupitelstva je v souladu či v rozporu se zákonem. P. D a n i e l i s o v á : Především bych reagovala na výhrady pana dr. Hulinského, který řekl, že se obrátí na Ministerstvo vnitra jako na orgán dozoru nad výkonem samostatné působnosti. V odůvodnění toho, že dnes bylo svoláno zastupitelstvo s tím, že nebyla dodržena zákonná lhůta 7 dnů, jsou to pouze 3 dny, vycházeli jsme přímo ze stanoviska odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra číslo 2 z r. 2008, které bylo zpracováno dr. Adamem Furkem, dr. Miroslavem Brunou a paní Marií Kostruhovou, ředitelkou legislativně právního odboru Ministerstva vnitra. Toto stanovisko se týkalo otázky, jaké důsledky na právní existenci a zákonnost usnesení přijatých na zasedání zastupitelstva obce předesílám právnickou formulaci, ale pan dr. Hulinský jí jistě bude výborně rozumět. V tomto stanovisku se hovoří o 93, odst. 1, zákona o obcích a ve smyslu analogie legis se má na mysli v této souvztažnosti 60, odst. 3, zákona o hl. m. Praze, neboť tyto dva zákony jsou ovládány stejným ústavním principem, podle něhož rozhodují zastupitelstva obce i ZHMP. Jaké důsledky na právní existenci a zákonnost usnesení přijatých na zasedání zastupitelstva obce má porušení povinnosti obecního úřadu informovat o místě, době i navrženém programu připravovaného zasedání zastupitelstva. Odpověď zní: Je nutné rozlišovat případy, kdy v důsledku nezveřejnění informace podle 93,odst. 1, zákona o obcích, potažmo podle 60, odst. 3, zákona o hl. m. Praze, nedošlo vůbec ke splnění požadavku veřejnosti zasedání zastupitelstva obce ve smyslu informovanosti občanů o připravovaném zasedání a případy, kdy byl požadavek veřejnosti zasedání zajištěn jiným dostatečným způsobem. Jestliže vůbec nedošlo ke zveřejnění informace a současně jestliže o zasedání zastupitelstva nebyla veřejnost informována ani jiným adekvátním a v obci obvyklým způsobem, pak zpravidla nebude možné vůbec hovořit o splnění zákonem stanoveného požadavku veřejnosti. Naproti tomu pokud sice nedošlo ke zveřejnění informace, avšak požadavek veřejnosti byl dostatečně zabezpečen jiným způsobem, např. informování občanů místním rozhlasem, zveřejněním informace v místním tisku nebo na informačních tabulích obce, nedošlo k vyloučení veřejnosti ze zasedání zastupitelstva obce, a proto takové pochybení nebude mít na existenci či zákonnost usnesení přijatých na tomto zasedání vliv. Podobně jestliže nebyla informace zveřejněna po celou zákonem stanovenou dobu, avšak dobu kratší, případně pokud vykazuje některé formální nedostatky, např. neuvádí místo, kde se bude zasedání zastupitelstva obce konat, bude třeba s přihlédnutím ke všem ostatním okolnostem zvažovat, zda požadavek veřejnosti zasedání byl reálně splněn či nikoli. Vliv porušení ustanovení 93, odst. 1, zákona o obcích, potažmo 60, odst. 3, zákona o hlavním městě, na zasedání zastupitelstva obce a na zákonnost na něm přijatých usnesení je třeba vždy

8 posuzovat podle míry narušení či vyloučení požadavku veřejnosti na zasedání zastupitelstva obce. Nyní bych ráda zdůraznila klíčovou větu: V žádném případě však nelze z pouhého nesplnění povinnosti dle 93, odst. 1, zákona o obcích, potažmo 60, odst. 3, zákona o hl. m. Praze, bez dalšího učinit závěr o nezákonnosti přijatých usnesení z tohoto důvodu. Tento výklad přitom plně odpovídá požadavku minimalizace zásahů do samosprávy dovozovaného z čl. 8 a z čl. 101, odst. 4, Ústavy ČR, které zaručují právo na samosprávu a omezují zásahy státu pouze na případy, kdy ochrana zákona takový zásah zcela nepochybně vyžaduje. Věřím, že toto uspokojili i ty nejzarputilejší kritiky. Budeme hlasovat o návrhu na zvolení návrhového výboru. Místo Mgr. Kotvové navrhuji pana Zoufalíka. Přistupme k hlasování. Pro 41, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat. Nyní můžeme hlasovat o návrhu na schválení dnešního programu jednání. Přistupme k hlasování. Pro 39, proti 0, zdrželi se 4. Návrh byl přijat. Požádám pana nám. Klegu, aby byl tak laskav a řídil jednání. S panem 1. nám. Blažkem se ujmeme předkladu. Pane primátora, máte slovo k tisku Z 463. P. B é m : Dámy a pánové, děkuji, že jsme se dopracovali ke schválenému programu. Děkuji za ohleduplnost, respekt a toleranci všem, kteří hlasovali nakonec pro schválení dnešního programu. Děkuji předem všem, kteří vystoupí se svým diskusním příspěvkem a podpoří návrh Rady hl. m. Prahy, který je jednoznačnou deklarací, že na území hl. m. Prahy nejsme ochotni snášet dále hazardní hry v takovém rozsahu, v jakém nikoli naším zaviněním se v Praze šíří. Již při zdůvodnění považoval jsem za nutné vysvětlit, proč v tomto mimořádném režimu se dnes zastupitelstvo schází. Důvod je prostý zítra začíná poslanecká schůze, která bude projednávat sněmovní tisk 971/3. Tento sněmovní tisk navzdory tomu, že 8 let starý zákon o loteriích a jiných podobných hrách nepochybně nerespektuje aktuální potřeby regulace v této oblasti, nedává samosprávám a starostům šanci do procesu vstoupit. Konstatoval jsem, že navzdory tříletému boji hl. m. Prahy proti hazardu, navzdory skutečnosti, že město omezilo a zrušilo místa hracích přístrojů na 2300 lokalitách, došlo v uplynulých třech letech k nárůstu jiných podobných her prostřednictvím videoloterijních terminálů. Fakticky místo boje proti hazardu ministerstvo financí a tento stát přes přání a kroky samosprávy hazardu podává ruku. To, co se stalo v poslanecké sněmovně, že mezi 2. a 3. čtením přijal rozpočtový výbor Parlamentu komplexní pozměňovací návrh, nemohli si samozřejmě sociální demokraté odpustit politizaci tohoto tématu. Je ale také realitou, co zaznělo v příspěvku některých jiných, že pro schválení tohoto návrhu zákona schváleném a doporučeném rozpočtovým výborem se s velkou pravděpodobností očekává podpora politických hlasů napříč politickým spektrem. Kdyby tomu tak nebylo, dovolím si s jistotou tvrdit, že by se zastupitelstvo vůbec nemuselo scházet. Všichni ti, kteří dnes deklarovali svými ústy, že proti hazardu bojují, byť jménem zastupitelských hlasů ať již jakékoli politické strany v tomto zastupitelstvu, tak bych se v promítnutí těchto hlasů do Poslanecké sněmovny ani já nemusel obávat toho, že tento návrh zákona bude schválen.

9 Bohužel, reálné očekávání na mé straně je jiné a velmi se toho obávám. Dokonce se toho obávám tak, že si dovolím tvrdit, že kdyby nedošlo k intervenci nevím, bude-li úspěšná, jestli toto jednání zastupitelstva a petiční akce, ke které se přihlásili na začátku starostové a která je dnes podepisována na všech městských částech hl. m. Prahy, které chtějí proti hazardu bojovat s velkou pravděpodobností jsme neměli šanci a nejspíše by tento komplexní pozměňovací návrh v novele zákona 202 byl schválen. V čem je špatný? Je špatný v tom, že navzdory legislativnímu procesu, který trvá poměrně hodně dlouho v Poslanecké sněmovně a který počítal s regulačním nástrojem a zásahem obcí ČR, který limitoval v původních návrzích na rozdíl od legislativní iniciativy hl. m. Prahy dobu, která po schválení zákona prostřednictvím regulující vyhlášky dávala obcím šanci schválené provozovny, ať už viteoloterijní terminály nebo výherní hrací přístroje, omezit v ochranné tříleté lhůtě v návrhu poslanců v původním návrhu bez pozměňovacího návrhu rozpočtového výboru. Připomenu, že hl. m. Praha žádnou takovou ochrannou lhůtu nenavrhovala, že v Poslanecké sněmovně je možná pět měsíců zaparkovaný náš návrh zákona, který schvalovalo toto zastupitelstvo a o kterém bude mluvit pan nám. Blažek. V čem je špatný pozměňovací návrh, resp. návrh, o kterém se bude hlasovat v Poslanecké sněmovně? V tom, že na rozdíl od původního tisku neumožňuje obcím být účastníkem řízení o vydání povolení jakékoli sázkové hry. Dokonce pozměňovací návrh tuto možnost výslovně zakazuje. Zatímco původní tisk umožňoval obcím regulovat limitujícím způsobem obecně závaznou vyhláškou všechny druhy sázkových her, pozměňovací návrh umožňuje regulaci pouze VHP, VHT, kasin a karetních her. Zatímco původní návrh umožňoval provozovat hazardní hry povolené před účinností zákona v případě, že obec vydá regulující vyhlášku, pouze tři roky, pozměňovací návrh rozšiřuje toto provozování na dobu deseti let. Kdyby hl. m. Praha využilo možnosti vstoupit s plošným zákazem hazardu na území města, jeho reálný dopad je za deset let. Souhlasíte asi s tím, že v tuto chvíli diskutovat o tom, co bude v Praze v r. 2020, je sice dobré, protože jistě vize r je klíčový nástroj nejen pro Prahu, ale i pro celou Českou republiku o naší politické budoucnosti, ale upřímně řečeno na to, co se děje každý den na našich ulicích to bude mít vliv velmi malý a s velkou pravděpodobností by to znamenalo dramatický rozmach hazardních her na území města, tedy to, co nechceme a proti čemu bojujeme. Za další. Přijetí komplexního návrhu by nesnížilo hazard nejen v Praze a v celé ČR, ale s velkou pravděpodobností hraničící s jistotou by způsobilo jeho dramatický nárůst. Proč? Hlavním důvodem je skutečnost, že regulace zcela záměrně vyjímá nové technické a jiné hazardní hry povolované dnes i podle tohoto pozměňovacího návrhu nadále Ministerstvem financí. V současné době jsou povolovány nové hry, které jsou v podstatě výherními hracími přístroji, ale jsou např. propojené jako tzv. tripleplay - tři dohromady, a proto jsou kvalifikovány jako jiný druh hry, který nepovoluje obec, ale Ministerstvo financí jako tzv. lokální loterní systém. Na tyto hry se žádná regulace v novele zákona 202 nevztahuje a ani podle pozměňovacího návrhu by se nadále nevztahovala. Vzhledem k obrovskému nebezpečí, které se skrývá pro obce a občany hlavně velkých měst na území ČR v připravované změně zákona o loteriích, kterým se také zabývali na mimořádném zasedání v pátek starostové městských částí, připravili starostové petiční akci, o které bude mluvit paní starostka Černochová a společně se dohodli o petici za práva obcí omezovat hazard na svém území. V obsahu této petiční aktivity i v materiálech, které jsou shromážděny v dnešním tisku pro jednání zastupitelstva, jsou nezvratné, naprosto přesvědčivé argumenty, které nás musí vést k tomu, abychom řekli naprosto jasné kategorické ne a pokusili se přesvědčit poslance ať už za kteroukoli politickou stranu, že pro tento návrh zákona o loteriích a podobných hrách nemohou zvednout ruku.

STENOZÁPIS z 40. zasedání Zastupitelstva hl.m.prahy ze dne 14. 9. 2006

STENOZÁPIS z 40. zasedání Zastupitelstva hl.m.prahy ze dne 14. 9. 2006 1 STENOZÁPIS z 40. zasedání Zastupitelstva hl.m.prahy ze dne 14. 9. 2006 Dámy a pánové, vážené členky a členové ZHMP, paní starostky, páni starostové, vzácní hosté, dovoluji si zahájit 40. zasedání ZHMP,

Více

USTAVNÍ SOUD ČR Joštova 8, 660 83 Brno Došlo dne; -6-01" 2012. ^ krát Přílohy; ČJ.: víz flselný kód Vyřizuje: 4^

USTAVNÍ SOUD ČR Joštova 8, 660 83 Brno Došlo dne; -6-01 2012. ^ krát Přílohy; ČJ.: víz flselný kód Vyřizuje: 4^ Ústavní soud Joštova 8 660 83 Brno 2 USTAVNÍ SOUD ČR Joštova 8, 660 83 Brno Došlo dne; -6-01" 2012 v ^ krát Přílohy; ČJ.: víz flselný kód Vyřizuje: 4^ Třikrát Navrhovatel: Skupina 45 poslanců, podepsaných

Více

STENOZÁPIS z 13.zasedání ZHMP ze dne 18.12.2003

STENOZÁPIS z 13.zasedání ZHMP ze dne 18.12.2003 STENOZÁPIS z 13.zasedání ZHMP ze dne 18.12.2003 Dámy a pánové, vážené členky a členové ZHMP, vážení hosté, páni a paní starostové a starostky, dovolím si vás přivítat a zahájit 13. zasedání ZHMP, na kterém

Více

STENOZÁPIS z 6. zasedání Zastupitelstva hl. města Prahy ze dne 14. dubna 2015

STENOZÁPIS z 6. zasedání Zastupitelstva hl. města Prahy ze dne 14. dubna 2015 1 STENOZÁPIS z 6. zasedání Zastupitelstva hl. města Prahy ze dne 14. dubna 2015 (Jednání zahájeno v 13.09 hodin.) Prim. Krnáčová: Vážené členky a členové Zastupitelstva hl. města Prahy, vážené paní poslankyně

Více

(P. Hochheimerová: Nesouhlasím s tím.)

(P. Hochheimerová: Nesouhlasím s tím.) 13. zasedání ZMČ Praha 5 18. 9. 2008 Dámy a pánové, dovolte, abych zahájil 13. zasedání ZMČ. Konstatuji, že na dnešním jednání je přítomno 38 zastupitelek a zastupitelů. Omlouvá se mgr. Šupová, pan kolega

Více

ZÁPIS Z 11. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 13. 12. 2012 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11

ZÁPIS Z 11. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 13. 12. 2012 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 ZÁPIS Z 11. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 13. 12. 2012 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 K bodu č. 1 Zahájení, schválení pořadu jednání Já vás vítám na 11. zasedání zastupitelstva města,

Více

ZÁPIS Z 5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 26. 5. 2011 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11

ZÁPIS Z 5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 26. 5. 2011 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 ZÁPIS Z 5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 26. 5. 2011 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 K bodu č. 1 Zahájení, schválení pořadu jednání Vážené kolegyně, vážení kolegové, vítám vás na dnešním

Více

Předseda komise informatiky: Během první poloviny měsíce by nám měly být dodány nové karty.

Předseda komise informatiky: Během první poloviny měsíce by nám měly být dodány nové karty. 1 7. zasedání ZMČ Praha 5 28. 6. 2007 Dámy a pánové, vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, dámy a páni vedoucí odborů, vážená veřejnosti, dovolte, abych vás přivítal na dnešním jednání. Na úvod proč

Více

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů Tisk č. 324 Audiozáznam k bodu schůze Videozáznam k bodu schůze Senátní tisk

Více

P. N a j m o n : Hlasujeme o materiálu 29/1, bod 1.1 ZMČ Praha 5 schvaluje zápis z 28. zasedání ZMČ Praha 5.

P. N a j m o n : Hlasujeme o materiálu 29/1, bod 1.1 ZMČ Praha 5 schvaluje zápis z 28. zasedání ZMČ Praha 5. 29. zasedání ZMČ Praha 5 19. 12. 2013 Vážené dámy a pánové, dovolte, abych zahájil 29. zasedání ZMČ Praha 5. Prosím vedoucího odboru servisních služeb a informací, aby nám sdělil, kolik je přítomno členů

Více

STENOZÁPIS z 8. zasedání Zastupitelstva hl. města Prahy ze dne 18. června 2015

STENOZÁPIS z 8. zasedání Zastupitelstva hl. města Prahy ze dne 18. června 2015 1 STENOZÁPIS z 8. zasedání Zastupitelstva hl. města Prahy ze dne 18. června 2015 (Jednání zahájeno v 9.12 hodin.) Prim. Krnáčová: Vážené členky a členové Zastupitelstva hl. města Prahy, vážené paní poslankyně

Více

STENOZÁPIS z 8.zasedání ZHMP ze dne 29.května 2003

STENOZÁPIS z 8.zasedání ZHMP ze dne 29.května 2003 STENOZÁPIS z 8.zasedání ZHMP ze dne 29.května 2003 Vážené členky a členové ZHMP, vážení hosté, zahajuji 8. zasedání ZHMP, na kterém vás všechny srdečně vítám. Zasedání bylo řádně svoláno a byli na něj

Více

18. zasedání ZMČ Praha 5 19. 6. 2012

18. zasedání ZMČ Praha 5 19. 6. 2012 18. zasedání ZMČ Praha 5 19. 6. 2012 Dovolte, abych zahájil 18. zasedání ZMČ Praha 5. Prosím vedoucího odboru servisních služeb o informaci, kolik je přítomno zastupitelů. P. O t t o m a n s k ý : Dobrý

Více

ZÁPIS Z 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 28. 4. 2011 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11

ZÁPIS Z 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 28. 4. 2011 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 ZÁPIS Z 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 28. 4. 2011 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 K bodu č. 1 Zahájení, schválení pořadu jednání Prosím, abyste se dostavili do zasedací místnosti, abyste

Více

Stenografický záznam 22. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1

Stenografický záznam 22. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1 Stenografický záznam 22. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1 19. března 2009 Zapsala: Ing. J. Kopečková Obsahový rejstřík: Str. 2-3 Úvod, projednávání Programu, ověření zápisu z minulého jednání zastupitelstva

Více

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Společně proti hazardu Petiční akce proti omezení pravomocí obcí v boji s hazardem přinesla ovoce

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Společně proti hazardu Petiční akce proti omezení pravomocí obcí v boji s hazardem přinesla ovoce 5 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad KVĚTEN 2010, ročník 12 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Otevírání hřišť Jarní dny na hřištích zpříjemní městská část dětem i rodičům pestrým

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 9. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 9. schůze 9. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 9. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 9. funkční období Těsnopisecká zpráva 9. schůze Pořad 9. schůze 1. Senátní tisk č. 79

Více

28. zasedání ZMČ 5 21. 11. 2013

28. zasedání ZMČ 5 21. 11. 2013 28. zasedání ZMČ 5 21. 11. 2013 Vážené dámy a pánové, dovolte, abych zahájil 28. zasedání ZMČ Praha 5. Nyní prosím vedoucího odboru servisních služeb o informaci, kolik je přítomno členů ZMČ dle prezenční

Více

Prim. B é m : Nevedeme meritorní debatu, diskutujeme pouze o tom, zda tisk zařadit nebo ne. O zařazení tisku bude hlasováno. Dr. Witzany.

Prim. B é m : Nevedeme meritorní debatu, diskutujeme pouze o tom, zda tisk zařadit nebo ne. O zařazení tisku bude hlasováno. Dr. Witzany. 1 STENOZÁPIS z 35. zasedání Zastupitelstva hl.m.prahy ze dne 23. 2. 2006 Dámy a pánové, vážené členky a členové ZHMP, vážení starostové, vážené paní starostky, vážení hosté, dovolím si zahájit 35. zasedání

Více

12. zasedání ZMČ Praha 5 15. 11. 2011

12. zasedání ZMČ Praha 5 15. 11. 2011 12. zasedání ZMČ Praha 5 15. 11. 2011 Dovolte, abych zahájil 12. zasedání ZMČ Praha 5. Prosím kancelář MČ o informaci, kolik je přítomno členů zastupitelstva dle prezenční listiny. P. N e u b a u e r :

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části ZÁPIS

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části ZÁPIS MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části ZÁPIS z 01.schůze, konané dne 04.11.2014 od 15:00 hodin velká zasedací síň radnice městské části Praha 3, havlíčkovo nám. 9, Praha 3, 1.p., č. dveří 126

Více

Stránka 1 z 56. 10. zasedání ZMČ Praha 5 20. 9. 2011

Stránka 1 z 56. 10. zasedání ZMČ Praha 5 20. 9. 2011 Stránka 1 z 56 10. zasedání ZMČ Praha 5 20. 9. 2011 Vážené dámy a pánové, kolegyně a kolegové, dovolte, abych zahájil 10. jednání ZMČ Praha 5. Prosím kancelář MČ o informaci, kolik je přítomných členů

Více

(3. den schůze 21. června 2006) (Jednání zahájeno ve 13.03 hodin.)

(3. den schůze 21. června 2006) (Jednání zahájeno ve 13.03 hodin.) 1 (3. den schůze 21. června 2006) (Jednání zahájeno ve 13.03 hodin.) Předseda Senátu Přemysl Sobotka: Vážené paní senátorky, vážení páni senátoři, milí hosté, dovolte, abych vás přivítal na pokračování

Více

ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 26. 1. 2012 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11

ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 26. 1. 2012 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 26. 1. 2012 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 K bodu č. 1 Zahájení, schválení pořadu jednání Dámy a pánové, já vás vítám na prvním zasedání zastupitelstva

Více

ZÁPIS Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 31. 10. 2013 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11

ZÁPIS Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 31. 10. 2013 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 ZÁPIS Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 31. 10. 2013 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 K bodu č. 1 Zahájení, schválení pořadu jednání Vážené kolegyně, vážení kolegové, začneme. Konstatuji,

Více

3/2011 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Krajská setkání zahájena

3/2011 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Krajská setkání zahájena MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 19. ROČNÍK 3/2011 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Jednání samospráv se zástupci České pošty Krajská setkání zahájena Novelizace

Více

P. L a p á č e k : Konstatuji, že na dnešním zasedání zastupitelstva je přítomno 43 členů, omluven je pan Ing. Šorm.

P. L a p á č e k : Konstatuji, že na dnešním zasedání zastupitelstva je přítomno 43 členů, omluven je pan Ing. Šorm. Z á p i s 5. zasedání ZMČ Praha 5 11. 6. 2015 P. K l í m a : Vážení zastupitelé, dámy a pánové, vážení přítomní, dovolte mi, abych zahájil zasedání ZMČ Prahy 5. Nejprve požádám vedoucího kanceláře MČ o

Více

P. V o s á t k o v á : Omluveni nejsou: pan Vít Šorm, Ing. Zelený, Mgr. Hlaváček, Ing. Bejšovec, paní Kolovratová, pan Knap a dr. Klíma.

P. V o s á t k o v á : Omluveni nejsou: pan Vít Šorm, Ing. Zelený, Mgr. Hlaváček, Ing. Bejšovec, paní Kolovratová, pan Knap a dr. Klíma. Z á p i s z 33. zasedání ZMČ Praha 5 19. 6. 2014 Váţené kolegyně zastupitelky, váţení kolegové zastupitelé, vítám také občany, hosty a pracovníky kanceláře. Váţené dámy a pánové, dovolte, abych zahájil

Více

11/2007 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Právní úprava OPP

11/2007 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Právní úprava OPP MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 15. ROČNÍK 11/2007 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: RUD stále v popředí zájmu Právní úprava OPP Reforma veřejné správy -

Více

Zápis 12. zasedání. Zastupitelstva městské části Praha 4

Zápis 12. zasedání. Zastupitelstva městské části Praha 4 Zápis 12. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4 konané dne 7. února 2013 na radnici Praha 4, Táborská 500 (Stenografický záznam jednání.) 12. ZMČ 2 O b s a h : Zahájení. 4 1. Návrh k volbě návrhového

Více