Výroční zpráva školní rok 2012/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva školní rok 2012/2013"

Transkript

1 Výroční zpráva školní rok 2012/2013 1

2 Obsah: 1. Základní údaje o škole Charakteristika školy Materiálně technické podmínky.6 4. Vzdělávací program Pracovníci školy Provedené kontroly školy Poskytování informací týkajících se činnosti školy veřejnosti Výroční zpráva MŠ Výroční zpráva 1. stupně Výroční zpráva ŠD a ŠK Výroční zpráva 2. stupně Prevence rizikového chování Výchovné poradenství Školní poradenské pracoviště Environmentální výchova Rada žáků Další vzdělávání pedagogických pracovníků Spolupráce školy s rodiči Grantové projekty Hospodářský výsledek 92 2

3 1. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a mateřská škola Třebíč, Na Kopcích 342 Adresa školy: Na Kopcích 342, Třebíč Právní forma: příspěvková organizace IČ: IZO: REDIZO: Bankovní spojení: ČSOB, /0300 Vedení školy: Mgr. Andrea Byrtusová, ředitelka školy, statutární orgán Mgr. Lenka Kubínyiová, zástupkyně ředitelky Telefon/fax: , www stránky: zřizovatel: Město Třebíč součásti školy: mateřská škola, základní škola, školní družina, školní klub, školní jídelna, výdejna Součásti školy kapacita Mateřská škola 56 Základní škola 600 Školní družina 150 Školní jídelna 700 Školní výdejna 65 Součást školy Počet tříd/oddělení Celkový počet dětí/žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola ,5 1.stupeň ZŠ ,9 2.stupeň ZŠ ,2 Školní družina ,4 3

4 2. Charakteristika školy Základní škola a mateřská škola Třebíč, Na Kopcích 342 je úplná městská škola s devíti postupnými ročníky. Areál základní školy byl otevřen v roce 1996, v roce 2008 byla nově zřízena v přízemí budovy mateřská škola (v roce 2008 byla zřízena jedna třída, od roku 2011 má mateřská školka dvě třídy). Byl to jednoznačně pozitivní krok při komplexním pojetí vzdělávání dětí. Spojení předškolního a základního vzdělávání dětí pod jednu střechu se ukazuje jako správný trend. Přínos tohoto modelu je jednoznačný pro děti a jejich rodiče. Do budoucna zajišťuje hladký přesun dítěte mezi prvními dvěma stupni vzdělávání. Součástí školy je mateřská škola, 1. a 2. stupeň základní školy, školní družina, školní klub, školní jídelna. Mateřská škola má 2 třídy (jejich kapacita je v tomto školním roce 54 dětí), na prvním stupni (1. 5. ročník) je zpravidla po dvou třídách v ročníku, na druhém stupni (6. 9. ročník) po jedné či dvou paralelních třídách v ročníku. Prostory školy jsou stavěny pro 600 žáků, k měla škola 316 žáků. Škola je umístěna ve východní okrajové části Třebíče v blízkosti přírody (les, louky, pole, vodní nádrž, chráněné krajinné území Ptáčovský žleb). V současné době probíhá v této části města výstavba bytových a rodinných domů. Tato skutečnost by měla v dohledné době zlepšit i dostupnost školy (autobusové spojení, výstavba nadúrovňového přechodu lávky pro pěší nad silničním obchvatem, který z pohledu školy rozdělil spádovou oblast školy ). Úkoly stanovené vedením ve školním roce 2012/2013: kvalitní a pestrá výuka (uplatňování nových výukových metod a forem práce) naplňování vytvořeného ŠVP zápis do 1. tříd (2 třídy) úspěšné obhájení inovovaného projektu podpory zdraví pomoc a podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami úspěšná realizace projektů (OPVK, EU peníze do škol, Agenda 21) vybudování efektivního kariérního systému pro žáky projektové dny, projektové vyučování začlenění ŠPP do chodu školy (spec. pedagog, metodik prevence) úspěšná grantová politika praktické a efektivní využívání multimediální techniky pohoda pracovního prostředí (spolupráce, vstřícnost, pracovní atmosféra, respekt) 4

5 zlepšení materiálového vybavení školy pokračování v nastolených aktivitách z předcházejících období efektivní využití práce předmětových komisí, metodických sdružení údržba sportovního areálu školy Na plnění stanovených úkolů se podíleli všichni zaměstnanci a lze říct, že všechny oblasti byly řešeny. 5

6 3. Materiálně technické podmínky školy Materiální Škola je dobře vybavena učebnicemi a učebními pomůckami, při výuce jsou využívány výukové programy. Široký výběr učebnic a pracovních sešitů slouží jako prostředek k dosažení cíle osvojení si různých způsobu výuky a jako jeden z mnohých informačních zdrojů. Pro další studium i práci žáků a pedagogů jsou k dispozici dobře vybavené knihovny, a to učitelská a žákovská. Literatura, učebnice, učební pomůcky a výukové programy jsou průběžně doplňovány. Na odborné učebny navazují kabinety a bohaté sbírky učebních pomůcek. Prostorové ZŠ a MŠ Třebíč, Na Kopcích je škola pavilonová (1. pavilon tvoří mateřská škola, učebny a kabinety 1. a 2. stupně a školní družiny, šatny, Informační centrum, kanceláře vedení školy, 2. pavilon tvoří 2 tělocvičny, šatny a kompletní sociální zázemí, 3. pavilon je školní kuchyně s jídelnou, kde v dopoledních hodinách funguje i školní bufet). K dispozici je venkovní školní atletické hřiště, hřiště s umělým povrchem a zahrada mateřské školy. Mezi jednotlivými pavilony jsou 2 atria, kde se konají různé kulturní akce, setkávání rodičů i žáků. Jsou využívána žáky nejen během přestávek k relaxaci, ale i při výuce. V prostoru před budovou školy je velká travnatá plocha, která nabízí mnoho variant využití. Před školou se nachází i parkoviště, které slouží zaměstnancům školy a rodičům, kteří vyzvedají své děti ze školy či školní družiny. Vnitřní prostor školy nabízí kromě kmenových tříd, odborné učebny keramická dílna, šicí dílna, kovo-dřevo dílna, výtvarný ateliér, cvičná kuchyňka, učebna hudební výchovy, 3 učebny výpočetní techniky, fyzika, chemie, přírodopis, jazykové učebny (jedna z nich je kompletně vybavena audio-video technikou), učebny s interaktivní tabulí, kabinety pro učitele a vychovatelky, žákovskou a učitelskou knihovnu, sborovnu i kanceláře (vedení školy), ale také prostory ke smysluplnému využívání volného času (školní klub, Studio Kopce, salónek, posilovna, víceúčelový sál, relaxovna), v roce 2007 bylo zprovozněno Informační centrum. V současné době je ZŠ a MŠ Na Kopcích jedinou bezbariérovou školou v Třebíči. Technické Jednou z priorit školy ve výuce i v běžném chodu školy je využití informačních a komunikačních technologií. Z toho vychází i vybavenost školy touto technikou. Pro výuku informatiky, ale i dalších předmětů jsou určeny 3 učebny výpočetní techniky (v každé 15 6

7 počítačů). Pro práci žáků jsou k dispozici další počítače v Informačním centru. Učitelé mají k dispozici své notebooky. Všechny počítače jsou propojeny do počítačové sítě a mají přístup na internet. Ke zkvalitnění výuky slouží i 10 interaktivních tabulí a 5 dataprojektorů. Na chodbách jsou umístěny 2 informační boxy s připojením na www stránky školy a města. Učitelé mohou volně využívat ke své práci i kopírku. Škola po technické stránce disponuje kvalitně vybavenými odbornými učebnami i dílnami. Hygienické Pro odpočinek je k dispozici školní klub (starší žáci), školní družina (mladší žáci), na chodbách umístěné stoly na stolní tenis, relaxovna, školní zahrada, od jara do podzimu otevřené atrium. Samozřejmostí je kvalitní sociální zázemí. Pro dodržování pitného režimu pracovníků školy i žáků slouží školní bufet, školní jídelna a nápojové automaty. Ve školním bufetu je možno v dopoledních hodinách i zakoupit svačinu. Školní družina zabezpečuje zájmovou činnost žáků 1. stupně, přispívá k odstranění únavy z předchozí školní činnosti, pomáhá uspokojovat a rozvíjet rozmanité zájmy žáků, v neposlední řadě plní i funkci sociální, tzn. dohled nad žáky po určitou dobu před nebo po skončení vyučování. Školní klub je zřízen pro žáky vyšších ročníků a umožňuje jim smysluplně trávit volný čas, nabízí širokou škálu zájmových kroužků. Školní časopis se jmenuje Kvido. Časopis vychází jednou měsíčně. Je určen nejen pro žáky školy, ale také pro jejich rodiče, učitele a širokou veřejnost. Přináší informace o dění ve škole. V roce 2003 zvítězil v celostátní soutěži školních časopisů, kterou pořádala redakce časopisu Moderní vyučování a Český rozhlas Praha. 7

8 4. Vzdělávací program Náš ŠVP vychází z cílů základního vzdělávání a klíčových kompetencí Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, je v souladu s Bílou knihou a Dlouhodobým záměrem rozvoje vzdělávací soustavy kraje Vysočina. Vznikal po důkladném seznámení se s konkrétními podmínkami školy SWOT analýza (pedagogičtí pracovníci, rodičovská veřejnost, žáci), podmínkami a požadavky zřizovatele (Město Třebíč), reaguje na požadavky širšího okolí (spádové obce, další okolní obce, dojíždějící žáci), akceptuje a nabízí pokračování školních vzdělávacích programů pro předškolní vzdělávání mateřských škol a je otevřený spolupráci s různými institucemi (pedagogicko-psychologická poradna, sportovní, kulturní i vzdělávací instituce, ostatní základní školy ve městě, venkovské školy, krajský úřad, obec s rozšířenou působností a další). Škola budoucnosti reaguje na požadavky společnosti při respektování osobnostních potřeb a zájmů žáků. Navazuje a dále prohlubuje vzdělávání v dlouhodobém programu Škola podporující zdraví. Cílem ŠVP Škola budoucnosti je navázat na dobré tradice školy. Po provedené analýze podmínek školy, možností a potřeb žáků a požadavků rodičů byly stanoveny tyto vzdělávací priority: 1) Poskytovat kvalitní základní vzdělání zaměřené na aktivní dovednosti žáků. 2) Vybavit žáky dovednostmi v práci s informačními zdroji i informacemi samotnými - vedeme je k tomu, aby uměli potřebné údaje nejen vyhledat z různých informačních zdrojů (např. učebnic, encyklopedií, internetu, ), ale aby je uměli i ověřit a porovnat. 3) Rozvíjet komunikační dovednosti žáků v mateřském jazyce, v cizím jazyce (nabízíme anglický jazyk nepovinně od 1. ročníku a povinně od 2. ročníku s použitím disponibilních hodin a od 7. ročníku výuku dalšího cizího jazyka - německého a ruského jazyka), v sociálních vztazích (klademe důraz na osobnostní a sociální výchovu - jejím smyslem je pomáhat každému žákovi hledat vlastní cestu k životní spokojenosti založené na dobrých vztazích k sobě samému i k dalším lidem a světu, a to s plným využíváním průřezových témat RVP ZV a rozvíjením klíčových kompetencí). 4) Rozvíjet u žáků ICT gramotnost práce s výpočetní technikou a její využití v praxi by se mělo stát pro žáka naší školy samozřejmostí, výuku výpočetní techniky zařazujeme již od 3. ročníku v rámci Čtenářské a informační gramotnosti s použitím disponibilních hodin). 5) Pomoci žákům se speciálními vzdělávacími potřebami (chceme žákům pomoci poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s jejich reálnými možnostmi, ve vzdělávání plně 8

9 respektujeme individualizaci vzdělávání, připravujeme individuální vzdělávací plány nejen pro žáky s poruchami učení, pro žáky handicapované, ale také pro žáky talentované a nadané. Dětem s diagnostikovanou poruchou učení a chování nabízíme nejen možnost spolupráce se speciálním pedagogem, ale i pomoc asistentů žáků. Na 2. stupni nabízíme širokou nabídku volitelných předmětů, jejichž smyslem je u žáků upevnit již získané dovednosti a vědomosti, popřípadě rozšířit spektrum vzdělávání. Široká je rovněž nabídka zájmových kroužků, doplňujících školní výuku a umožňujících žákům volit si odpolední aktivity dle svého zájmu. Chceme se zúčastňovat různých typů soutěží, kde žáci mohou uplatnit své schopnosti a nadání. 9

10 5. Pracovníci školy Během školního roku 2012/2013 měla škola celkem 54 zaměstnanců. Seznam pracovníků školy v školním roce 2012/2013 Ředitelka školy: Zástupce ředitele: Vedoucí vychovatelka ŠD: Výchovný poradce: Vedoucí školní jídelny: Metodik prevence sociálně patologických jevů: Sekretářka: Účetní: Školník: Mgr. Andrea Byrtusová Mgr. Lenka Kubínyiová Ivana Táborská Mgr. Zuzana Dreslerová Božena Zahradníčková Mgr. Kateřina Poulová Jana Blahová Drahoslava Johnová Karel Hrůza Třídní učitelé: 1.A Mgr. Klára Pavlasová 6.A Mgr. Kateřina Poulová 1.B Mgr. Marcela Velebová 6.B Mgr. Lenka Hlaváčová 2.A Mgr. Dana Konečná 7.A Mgr. Zuzana Dočekalová 2.B Mgr. Radka Jonášová 8.A Mgr. Hana Komendová 3.A Mgr. Ivana Válalová 9.A Ing. Lenka Rybníčková 3.B Mgr. Iveta Petráňková 9.B Mgr. Lenka Zvěřinová 4.A Mgr. Václava Nešpůrková 4.B Mgr. Božena Moltašová 5.A Mgr. Lenka Kubínyiová 5.B Mgr. Olga Jandová Další učitelé: Ing. Lenka Auerová, Mgr. Daniel Brabec, Mgr. Andrea Byrtusová, Mgr. Zuzana Dreslerová, Marek Jirků, Mgr. Lucie Šerá, Mgr. Ivona Špačková, Radka Zelenková, PaedDr. Jana Ženíšková Vychovatelky školní družiny: 1.A Libuše Voznicová 1.B Zdena Zimolová 2.A, 4.A Miluše Němcová 2.B, 4.B Vladimíra Šípová 3.A Ivana Pažourková 3.B, 4.B Jitka Dudášová 5.A, B Ivana Táborská Koordinátor volného času: Ivana Táborská Speciální pedagog: Mgr. Lenka Hlaváčová 10

11 Asistent pedagoga: Šárka Dvořáková, Jana Veškrnová Mateřská škola: Renata Fialová, Romana Růžičková, Karla Lavická, Zuzana Všetečková Školní jídelna: Soňa Dokulilová, Jaroslava Matoušková, Jitka Pospíšilová, Zdeňka Poulová, Alena Protivínská, Jana Kudláčková, Božena Zahradníčková Úklid: Naďa Dolíhalová, Jaroslava Nejedlá, Dana Sejbalová, Eva Fučíková, Ludmila Štanclová Správce sportovního areálu: Karel Hrůza 11

12 6. Provedené kontroly školy Ve školním roce 2012/2013 byly v naší škole provedeny následující kontroly: 1. Dne 22. a veřejnosprávní kontrola využívání finančních prostředků státního rozpočtu dle ustanovení 160 odst.1 písm. c) a dle ustanovení 163 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vykonávaná podle ustanovení 174 ods.2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů. (ČŠI, Inspektorát v Kraji Vysočina) 2. Dne kontrola hospodaření s finančními prostředky z rozpočtu obce dle zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a kontrola vedení účetnictví dle zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. (Město Třebíč, DiS. Veronika Nováková) 3. Dne kontrola činností, které se týkají provozu a hospodaření školní jídelny z rozpočtu obce dle zákona č. 250/2000 Sb. (Město Třebíč, Vladislava Leitnerová) 4. Dne kontrola hospodaření s veřejnými prostředky dle 9 a 11 odst. 4 a 5 zákona 320/2001 Sb. o finanční kontrole. (Město Třebíč, Ing. Vít Slatinský) 12

13 7. Poskytování informací týkajících se činnosti školy veřejnosti Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, byly během školního roku 2012/2013 poskytnuty informace: počet písemně podaných žádostí o informace 0 počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0 počet opisů podstatných částí každého rozhodnutí soudu 0 počet řízení o sankcích za nedodržování těchto zákonů 0 Během školního roku 2012/2013 neobdržela škola žádnou sankci za nedodržování těchto zákonů. 13

14 8. Výroční zpráva mateřské školy Sluníčko Mateřská škola je dvoutřídní třída Sluníček a třída Hvězdiček. Celkem navštěvovalo MŠ 55 dětí. Personální obsazení: Mgr. Andrea Byrtusová - ředitelka ZŠ a MŠ Mgr. Dita Vomelová - učitelka MŠ (třída Hvězdiček, září-říjen) Mgr. Karla Lavická - učitelka MŠ (třída Hvězdiček, od listopadu 2012) Zuzana Všetečková - učitelka MŠ (třída Hvězdiček) Renata Fialová - učitelka MŠ (třída Sluníček) Romana Růžičková - učitelka MŠ (třída Sluníček) Ludmila Štanclová uklízečka MŠ Soňa Dokulilová pracovnice školní jídelny Počet dětí v MŠ: třída Hvězdiček - 28 ve věku 3-6 let třída Sluníček - 27 ve věku 3 7 let (1 dítě se zdravotním postižením) Vlastní hodnocení mateřské školy Struktura hodnocení: 1. Posouzení souladu RVP PV a ŠVP PV 2. Oblasti, ve kterých MŠ dosahuje velmi dobrých výsledků. 3. Kvalita podmínek vzdělávání 4. Kvalita průběhu vzdělávání, realizace obsahu vzdělávání, výsledky vzdělávání 5. Práce pedagogů, posouzení úrovně řízení školy, kvalita dalšího vzdělávání 6. Úroveň výsledků práce školy vzhledem k podmínkám vzdělávání 1. Posouzení souladu RVP PV a ŠVP PV Záměrem ŠVP PV bylo vést děti k aktivnímu rozvoji v souladu s rámcovými cíli RVP PV: Rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání, osvojení hodnot, získání osobnostních postojů. 14

15 Vzdělávací obsah v RVP PV představoval vnitřně tematicky propojený celek, plánované činnosti měly návaznost a mnohdy jsme je propojovali mezi obě třídy MŠ. Děti se tak učily pracovat nejen se svými kamarády, ale i dalšími vrstevníky. Vzhledem k dvouletému ŠVP PV zůstaly cíle stejné jako předešlý školní rok: - všestranný rozvoj osobnosti dítěte a mezilidských vztahů - seznamování dětí s přírodou a ochrana životního prostředí - péče o zdraví dětí (pohoda věcného prostředí, pohoda sociálního prostředí, pohoda organizačního prostředí, zdravá výživa, pohybová aktivita) Hlavním cílem našeho ŠVP PV bylo klást důraz na přímý prožitek dětí, možnost zkoumání a experimentování, využívat zvídavosti dětí a nabádat je k samostatnosti a praktičnosti. Snažit se rozvíjet vlastní já u každého dítěte tak, aby vyrostlo v plnohodnotného jedince, který se bude moci uplatnit v naší společnosti. Vzdělávací obsah v ŠVP PV respektoval charakteristiku vzdělávacího obsahu uvedeného v RVP PV. Podrobnější rozpis vzdělávacího obsahu je uveden v dalším bodu výroční zprávy, poněvadž se domníváme, že je jednou z oblastí, ve které dosahujeme velmi dobrých výsledků. I podle reakcí a odpovědí rodičů uvedených v dotaznících v závěru školního roku. Cíle, které jsme si ve ŠVP stanovili nebyly jednoduché, ale při důkladném plánování a vzájemné spolupráci pedagogických pracovnic splnitelné. 2. Oblasti, ve kterých MŠ dosahuje velmi dobrých výsledků. Vzdělávací obsah ŠVP Vzdělávací obsah, který byl součástí ŠVP nesl název,,krtek a jeho kamarádi. Krteček nás provázel spolu se svými kamarády ježkem, myškou, zajíčkem a žabkou celým školním rokem, pomáhal dětem všestranně rozvíjet vlastní já, seznamoval je se svými vrstevníky, pozoroval s dětmi krásu přírody ve všech jejich podobách. Vedl děti k touze poznávat tento svět a učil je využít všeho poznaného k dalšímu objevování a učení. Celý školní rok jsme rozdělili do pěti integrovaných bloků, které se dále skládali z doporučených témat. Témata byla 14-ti denní, dle zájmu dětí jsme je obměňovali, prodlužovali či zkracovali tak, aby byly pro třídu stále motivující a vycházely zaktuálních potřeb dětí. 15

16 Plánovaná témata: I. KRTEK A ŠKOLKA - nový školní rok Hola, hola, školka volá Krteček má dobré rady, vítá nové kamarády II. KRTEK A JEŽEK - podzim Pečujeme o své zdraví, dovádíme, to nás baví Podzim barvy čaruje, krtek s ježkem maluje Dráčku, vyleť výš, všechno uvidíš Se zvířátky do pohádky Čertíku, Bertíku, co nám neseš v pytlíku III. KRTEK A MYŠKA - zima Vánoce s krtečkem, perníky a stromečkem Krtek s myškou shání sáňky, jsou tu zimní radovánky Všechno známe, všechno víme, u zápisu zaperlíme I malého človíčka, někdy bolí hlavička Myška ráda lyžuje, co si asi obuje IV. KRTEK A ZAJÍČEK - jaro Hřej sluníčko, hřej a zvířátka probouzej Jaro ťuká na dveře, zajíček mu otevře Mami, přečti knížku, šupnu do pelíšku Hody, hody, doprovody, dejte vejce malovaný Naší Zemi popřejeme, barevně se oblečeme Čáry máry děťátka, připravte si košťátka Krteček jde s květinkou, za svou milou maminkou Se zajíčkem cestujeme, celým světem projedeme V. KRTEK A ŽABKA - léto Dětičky svůj svátek slaví, přejeme jim pevné zdraví Voda, voda, vodička, plaveme jak žabička Krteček cinká na zvonec a pohádky je konec V prvním roce vzdělávacího obsahu se děti teprve seznamovaly s jednotlivými tématy a plyšovými kamarády, ale ve druhém roce již paní učitelky procvičovaly znalosti dětí v daných tématech, rozvíjely jejich vědomosti o další poznání a některá témata aktuálně dle zájmu dětí obměňovaly. Děti tak měly možnost prohloubit si svoje znalosti a zdokonalit svoje dovednosti. Děti pracovaly samostatně, ve dvojicích, skupinách i frontálně, ale také spolupracovaly se staršími kamarády žáky ZŠ. 16

17 Průřez školním rokem: Na začátku školního roku opět děti přivítal maňásek krteček a snažil se usnadnit nově nastupujícím dětem vstup do MŠ. Seznámil je se všemi kamarády a zaměstnanci školky, provedl je novým prostředím a pomáhal jim s osvojováním si denního programu a dohodnutých pravidel. Žáci 5. tříd si pro naše děti připravili na školní zahradě Miniolympiádu. Během podzimu se děti seznámily sdalším krtkovým kamarádem ježkem, který děti seznamoval se zdravým životním stylem a poznával s dětmi krásy podzimní přírody. Společně s družinou jsme pouštěli draky. V zimě nám krteček představil myšku, ta nám pomohla oslavit vánoční svátky a Nový rok. Také jsme si s ní díky příznivému počasí značně užili zimních radovánek, dětem se nejvíce líbilo klouzání na ubrusech. Pro rodiče i veřejnost jsme v obou třídách uspořádali vánoční besídky. Jarního sluníčka jsme se nemohli dlouho dočkat, a tak nás krteček seznámil alespoň s dalším kamarádem zajíčkem. S dětmi jsme na školní zahradě ještě na konci března stavěli sněhuláky a zároveň jsme ve třídách seli osení a řeřichu, abychom alespoň na Velikonoce měli nějakou výzdobu. Děti se dověděly, jak se plete pomlázka a domů si odnesly spoustu nazdobených i malovaných vajíček. V dubnu jsme (nejen) pro maminky nacvičili opět besídky třída Sluníček na téma Šmoulové a třída Hvězdiček pod názvem Škola zvířátek, také jsem se zúčastnili školní akademie. Největším zážitkem pro děti bylo pohádkové odpoledne, na kterém děti plnily úkoly na stanovištích, opékaly si špekáčky s rodiči a nejstarší děti byly pasovány z předškoláčků na školáky tentokrát pod názvem,,princezny a rytíři. Všichni pasovaní školáčci pak přespali ve školce. Na závěr roku jsme se poznali s poslední krtkovou kamarádkou žabkou, která nám ukázala tajemství vody, jak je pro člověka nezbytná a zároveň nebezpečná. S přáním sluncem prosvícených prázdnin jsme se rozloučili Nadstandardní aktivity Předškoláček Z důvodu větší přípravy nejstarších dětí pro vstup do ZŠ a tudíž i většího individuálního přístupu k nejstarším dětem, byl letos zaveden kroužek,,předškoláček, který se konal každé pondělí v době odpoledního odpočinku mladších dětí. Hodiny byly zaměřené na správné držení psacích potřeb, plnění úkolů na pracovních listech, rozvíjení logického myšlení 17

18 i paměti. Výuka byla oživena návštěvou tělocvičen i keramické dílny kde byla rozvíjena hrubá i jemná motorika dětí. Společně děti nacvičily program na závěr školního roku Pasování na školáčky, tentokrát na téma,,princezny a rytíři. Angličtina Lekce angličtiny byly určeny pro nejstarší děti, rovněž probíhaly vdobě odpoledního odpočinku mladších dětí a to každé úterý. Záměrem bylo seznámit děti s cizím jazykem, zdůraznit jim výhody znalosti cizích jazyků. Děti byly vhodně motivované, cvičily paměť, pracovaly s obrazovým materiálem. Hodiny byly proložené různými hrami, básněmi a písněmi. Děti si uvědomovaly rozdíly mezi mateřským a anglickým jazykem, porovnávaly názvy věcí v češtině i v angličtině, dovídaly se nové věci, poznávaly kulturu v cizích zemích. AKCE MŠ 2012/2013 Září v hod schůzka rodičů MŠ - 3.týden Miniolympiáda u nás na hřišti či v tělocvičně ZŠ Říjen v 9.30 hod. - fotografování tříd MŠ V hod. klaunské představení v naší MŠ pod názvem Svět barviček v hod.- návštěva knihovny třída Hvězdiček od 9.00 hod. - prevence zubního kazu v hod.- návštěva knihovny třída Sluníček Listopad od 7.15 hod Vánoční focení (možnost i se sourozencem) týden boje proti zákeřným nemocem tento mají rodiče i veřejnost možnost zakoupit si v šatně MŠ výrobky dětí. Získané peníze předáme nadaci Krtek při onkologickém oddělení Fakultní nemocnice Brno Prosinec dopoledne - návštěva Mikuláše, anděla a čerta v hod. - vánoční besídka ve třídě Hvězdiček v hod. - vánoční besídka ve třídě Sluníček či dopoledne představení Vánoce s kamarády v Pasáži Leden schůzka rodičů MŠ zápis do ZŠ a MŠ Únor plavání ( kromě jarních a velikonočních prázdnin - celkem 9 lekcí) návštěva knihovny třída sluníček dopoledne karnevalový rej v MŠ 18

19 Březen hudební představení v MŠ - Prago-live - písně Z.Svěrák - každý čtvrtek probíhá výuka plavání Duben exkurze na kozí farmu v Ratibořicích divadelní představení v MŠ - Špinavý hastrmánek ( i 1.A) - konec výuky plavání v hod. besídka (nejen) pro maminky - třída Sluníček v hod. besídka (nejen) pro maminky - třída Hvězdiček Květen školní akademie pochod z kopců do přírody fotografování tříd dětský sportovní den, který pro nás připraví 5.třídy skákací hrad Červen vystoupení klaunů Huga a Fuga v MŠ Veselé cestování (i 1.B) výlet do Markvartic - prohlídka zemědělských strojů, motorek a čtyřkolek, opékání špekáčků divadelní představení v MŠ Šípková Růženka v hod.společné odpoledne pro děti a rodiče pohádková stanoviště, opékání špekáčků, v19.30 hod. pasování předškoláků na školáky, přespání předškoláků v MŠ Hodnocení dětí: Hodnotící tabulky,,co už umím zavedené v loňském školním roce se velmi osvědčily, a proto jsme i pro letošní školní rok zvolili k hodnocení dětí stejný postup. Tabulky jsou pro děti, rodiče i učitelky přehlednější a zároveň motivující. Rodiče tak mají možnost procvičovat s dětmi případné nedostatky. Starším dětem jsme se věnovali důsledněji v době kroužku,,předškoláček, kde jsme taky vedli čtvrtletní záznamy o dosažených výsledcích. 3. Kvalita podmínek vzdělávání 1. Věcné podmínky MŠ Na Kopcích je umístěna v prostorách Základní školy na Kopcích. Patří mezi nejmladší a nejmodernější MŠ v Třebíči. MŠ je dvoutřídní, je zde třída Sluníček, která má vchod ze zahrady a třída Hvězdiček, ta má vchod z parkoviště u hlavního vchodu do ZŠ. Obě třídy MŠ jsou prostorné, složené ze dvou částí třídy a herny. V každé třídě jsou stolečky pro společenské hry, výtvarné a pracovní činnosti, počítač pro děti, knihovnička a prostor 19

20 pro relaxaci. Herna s kobercem je určena převážně pro volnou hru, pohybové chvilky a řízenou činnost. Obě části třídy jsou vybaveny novým moderním nábytkem. Každá třída má svoji šatnu a sociální zařízení, dále oddělené prostory pro ukládání lehátek, různých materiálů a pomůcek. Obě třídy mají k dispozici společnou, hezky vybavenou jídelnu s výdejnou. MŠ hojně využívá i prostory základní školy např. tělocvičny, víceúčelový sál, keramickou dílnu či kuchyňku. K mateřské škole patří i rozlehlá udržovaná školní zahrada vybavená pískovištěm, herními prvky, zahradním domkem pro ukládání hraček, odrážedly atd. Vzhledem k tomu, že druhá třída byla z části vybavena pomůckami, hračkami a knihami ze třídy první, je potřeba do obou tříd ještě několik těchto věcí dokoupit. 2. Životospráva Děti dostávají velice pestrou a zdravou stravu dle předepsaného spotřebního koše. Ke každému jídlu mají dostatečné množství ovoce či zeleniny- v době oběda ve formě salátů. Děti do jídla v žádném případě nenutíme, mají možnost si vybrat pečivo s pomazánkou či suché nebo různé cereálie s mlékem (jogurtem, tvarohem) či bez něj. U oběda si samy řeknou, co chtějí na talíř a jak velkou porci sní. Pitný režim je plně využíván jak v jídelně, tak i ve třídě po celý den děti mají vlastní hrníčky a do várnice je jim dodáván čaj, džus či sirup. Z druhé várnice si mohou děti kdykoliv napustit vodu. 3.Psychosociální podmínky Z hlediska psychosociálních zásad vytváří naše MŠ velmi dobré podmínky. Dětem jsme dávali dostatek příležitostí seberealizovat se a zároveň jsme uspokojovali jejich další přirozené potřeby. Ve školce jsme si společně s dětmi vytvořili třídní pravidla, aby se děti mohly spolu bez větších problémů sžít a cítily se zde bezpečně. Vhodnou motivací jsme zapojovali děti do denních činností, vedli jsme je ke vzájemné úctě a snažili jsme se stmelit kolektiv tak, aby se do něj děti každý den těšily. 4. Organizace Organizování některých činností je vzhledem k většímu počtu dětí ve třídách náročnější. Naštěstí velké prostory třídy a herny umožňují několik změn v prostoru v průběhu školního roku a tím i více motivovat děti k činnostem. Individuální práce lze vykonávat pouze v brzkých ranních hodinách, či pozdějších odpoledních, ale také ne vždy, protože odpoledne je v MŠ skoro stejný počet dětí jako dopoledne. Abychom se mohli více věnovat nejstarším 20

21 dětem, tak jsme nově zvolili kroužek,,předškoláček, který se osvědčil. Pracovní doby učitelek jsou plně využívány, jen by bylo vhodné se více zúčastňovat celodenních seminářů. 5. Řízení školy Pedagogičtí i nepedagogičtí zaměstnanci MŠ si vzájemně pomáhají, aktuálně řeší vzniklé nenadálé situace. Paní učitelky z obou tříd si vzájemně pomáhají a vytváří plán společných činností. Porady spaní ředitelkou se konají 1x za 14dní, jsou výstižné a efektivní. Rodiče spolupracují s MŠ a pomáhají, jak nejlépe mohou zprostředkováním různých besed, účastí na akcích školky i školy, dodáváním odpadového materiálu výkresy, látky, kartony, zakoupením triček, sběrem papíru, atd. 6. Personální a pedagogické zajištění Paní učitelky jsou plně kvalifikované a všechny zvládají práci na PC, vlastní řidičské průkazy, hrají na hudební nástroje. Vedou kroužek,,předškoláček pro nejstarší děti. Besídky, vystoupení na školní akademii, pásmo na slavnostní pasování a akce pro rodiče připravují ve svém volném čase. Organizace a směny pedagogů jsou upraveny v přehledu rozvržení pracovní doby. Ředitelka podporuje práci pedagogického týmu ve všech směrech. 7. Spoluúčast rodičů Rodiče spolupracovali s MŠ výborně. Po celý školní rok dodávali do MŠ různé materiály pro další využití v pracovních a výtvarných činnostech. Každé pololetí se konala rodičovská schůzka (září a leden), rodičům jsme nabízeli konzultační hodiny. Měsíčně rodiče dostávali em přehled o akcích, které nás čekaly následující měsíc. Z besídek, akademie i pasování si odnášeli na památku DVD. Na závěr roku jsme rodičům poskytli ke stažení fotografie svých dětí. 4. Kvalita průběhu vzdělávání, realizace obsahu vzdělávání, výsledky zdělávání ŠVP PV byl zpracován v souladu s cíli RVP PV. Vzdělávací obsah byl podrobně rozepsán na jednotlivá témata, která se v průběhu roku dále rozšiřovala, doplňovala, obměňovala dle aktuálního zájmu a potřeb dětí. Obě třídy MŠ se vzájemně doplňovaly vtématech a jednotlivých vzdělávacích oblastech. Plánovaly společné akce. 21

Výroční zpráva školní rok 2011/2012

Výroční zpráva školní rok 2011/2012 Výroční zpráva školní rok 2011/2012 Mgr. Andrea Byrtusová ředitelka školy Obsah: 1. Charakteristika školy. 3 2. Vzdělávací program školy. 5 3. Pracovníci školy........6 4. Výsledky kontrol školy.8 5. Poskytování

Více

Výroční zpráva. školní rok 2008/2009. Mgr. Pavel Pacal ředitel školy

Výroční zpráva. školní rok 2008/2009. Mgr. Pavel Pacal ředitel školy Výroční zpráva školní rok 2008/2009 Mgr. Pavel Pacal ředitel školy Obsah: 1. Charakteristika školy 3 2. Vzdělávací program školy 5 3. Pracovníci školy...6 4. Výsledky kontrol školy 8 5. Poskytování informací

Více

Výroční zpráva. školní rok 2007/2008. Mgr. Pavel Pacal ředitel školy

Výroční zpráva. školní rok 2007/2008. Mgr. Pavel Pacal ředitel školy Výroční zpráva školní rok 2007/2008 Mgr. Pavel Pacal ředitel školy Obsah: 1. Charakteristika školy 3 2. Vzdělávací program školy 5 3. Pracovníci školy...6 4. Výsledky kontrol školy 8 5. Poskytování informací

Více

Výroční zpráva. školní rok 2006/2007. Mgr. Pavel Pacal ředitel školy

Výroční zpráva. školní rok 2006/2007. Mgr. Pavel Pacal ředitel školy Výroční zpráva školní rok 2006/2007 Mgr. Pavel Pacal ředitel školy Obsah: 1. Charakteristika školy 3 2. Vzdělávací program školy 5 3. Pracovníci školy...6 4. Výsledky kontrol školy 8 5. Poskytování informací

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y. školní rok 2012-2013

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y. školní rok 2012-2013 Z Á K L A D N Í Š K O L A A M A T E Ř S K Á Š K O L A O L O M O U C, Ř E Z N Í Č K O V A 1 telefon: 585 312 437 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y školní rok 2012-2013 Zpracoval: Mgr.

Více

1. Základní údaje. e-mail: skola@zszizkov.cz www.zszizkov.cz. Zřizovatel školy: Město Kutná Hora Adresa: Kutná Hora, Havlíčkovo nám.

1. Základní údaje. e-mail: skola@zszizkov.cz www.zszizkov.cz. Zřizovatel školy: Město Kutná Hora Adresa: Kutná Hora, Havlíčkovo nám. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽIŽKOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Obsah str. 1. Základní údaje 3 1.2. Charakteristika školy 3 1.2.1. Úplnost a velikost školy 3 1.3. Priority výchovy a vzdělávání

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, ve znění vyhlášky

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Nemile, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 2.1

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC Komenského 446, PSČ 378 56 Studená, tel. 384490020 e-mail:vedeni@zs.studena.cz, reditel@zs.studena.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. školní rok 2013/2014

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. školní rok 2013/2014 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY školní rok 2013/2014 Srpen 2014 Obsah 1 Základní údaje o škole... 3 2 Charakteristika

Více

e-mail: reditel7.zs@volny.cz DS: 9s3gjbs tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 č.j.: 1428/2012/ZŠaMŠ Kladno: 31.8.

e-mail: reditel7.zs@volny.cz DS: 9s3gjbs tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 č.j.: 1428/2012/ZŠaMŠ Kladno: 31.8. e-mail: reditel7.zs@volny.cz DS: 9s3gjbs tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 č.j.: 1428/2012/ZŠaMŠ Kladno: 31.8. 2012 Statutární město Kladno oddělení školství nám. 17.listopadu 2840 K L

Více

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 Základní škola Židlochovice, Tyršova 611 okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ing. Jana Králová říjen 2010 Vlastní

Více

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Žarošice září 2014 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika školy 3. Charakteristika žáků 4. Údaje o zápisu a přijetí žáků 5. Údaje o výsledcích

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Veselí nad Lužnicí, Blatské sídliště 23, okres Tábor

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Veselí nad Lužnicí, Blatské sídliště 23, okres Tábor ZÁKLADNÍ ŠKOLA Veselí nad Lužnicí, Blatské sídliště 23, okres Tábor OSNOVA: 1.... Základní údaje o škole 2.... Učební plány 3....Rámcový popis personálního zabezpečení 4.... Údaje o přijímacím řízení a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva Základní školy, Suchdol okres Kutná Hora. školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy, Suchdol okres Kutná Hora. školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy, Suchdol okres Kutná Hora školní rok 2013/2014 OBSAH 1. Základní údaje o škole. 2 2. Charakteristika školy. 3 3. Škola a školská zařízení členění 5 4. Obor vzdělávání a údaje

Více

Výroční zpráva školní rok 2007-2008 Základní škola Velký Beranov okres Jihlava Příspěvková organizace

Výroční zpráva školní rok 2007-2008 Základní škola Velký Beranov okres Jihlava Příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2007-2008 Základní škola Velký Beranov okres Jihlava Příspěvková organizace PSČ 58821 Tel.:567218146 e mail: zs.vberanov@ji.cz Informace o základní škole TELEFONY: 567218146 ředitel

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek 1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 V Milevsku 9. 9. 2013 Zpracoval: PaedDr. Martin Hrych Obsah 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 3

Více

e-mail: reditel7.zs@volny.cz DS: 9s3gjbs tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165

e-mail: reditel7.zs@volny.cz DS: 9s3gjbs tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 e-mail: reditel7.zs@volny.cz DS: 9s3gjbs tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 č.j.: 1682/2014/ZŠ a MŠ Kladno: 1.9. 2014 Statutární město Kladno oddělení školství nám. 17. listopadu 2840 K

Více

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení...

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... 3 B) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 4 Učební plán školy... 5

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

Škola pro život a pro všechny

Škola pro život a pro všechny Základní škola a Mateřská škola Chvalkovice, okres Náchod, příspěvková organizace Škola pro život a pro všechny aneb My se školy nebojíme, v životě si poradíme č.j. 58/10 Školní vzdělávací program pro

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. školní rok 2012/2013

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. školní rok 2012/2013 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY školní rok 2012/2013 Srpen 2013 Obsah 1 Základní údaje o škole... 3 2 Charakteristika

Více