Výroční zpráva školní rok 2012/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva školní rok 2012/2013"

Transkript

1 Výroční zpráva školní rok 2012/2013 1

2 Obsah: 1. Základní údaje o škole Charakteristika školy Materiálně technické podmínky.6 4. Vzdělávací program Pracovníci školy Provedené kontroly školy Poskytování informací týkajících se činnosti školy veřejnosti Výroční zpráva MŠ Výroční zpráva 1. stupně Výroční zpráva ŠD a ŠK Výroční zpráva 2. stupně Prevence rizikového chování Výchovné poradenství Školní poradenské pracoviště Environmentální výchova Rada žáků Další vzdělávání pedagogických pracovníků Spolupráce školy s rodiči Grantové projekty Hospodářský výsledek 92 2

3 1. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a mateřská škola Třebíč, Na Kopcích 342 Adresa školy: Na Kopcích 342, Třebíč Právní forma: příspěvková organizace IČ: IZO: REDIZO: Bankovní spojení: ČSOB, /0300 Vedení školy: Mgr. Andrea Byrtusová, ředitelka školy, statutární orgán Mgr. Lenka Kubínyiová, zástupkyně ředitelky Telefon/fax: , www stránky: zřizovatel: Město Třebíč součásti školy: mateřská škola, základní škola, školní družina, školní klub, školní jídelna, výdejna Součásti školy kapacita Mateřská škola 56 Základní škola 600 Školní družina 150 Školní jídelna 700 Školní výdejna 65 Součást školy Počet tříd/oddělení Celkový počet dětí/žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola ,5 1.stupeň ZŠ ,9 2.stupeň ZŠ ,2 Školní družina ,4 3

4 2. Charakteristika školy Základní škola a mateřská škola Třebíč, Na Kopcích 342 je úplná městská škola s devíti postupnými ročníky. Areál základní školy byl otevřen v roce 1996, v roce 2008 byla nově zřízena v přízemí budovy mateřská škola (v roce 2008 byla zřízena jedna třída, od roku 2011 má mateřská školka dvě třídy). Byl to jednoznačně pozitivní krok při komplexním pojetí vzdělávání dětí. Spojení předškolního a základního vzdělávání dětí pod jednu střechu se ukazuje jako správný trend. Přínos tohoto modelu je jednoznačný pro děti a jejich rodiče. Do budoucna zajišťuje hladký přesun dítěte mezi prvními dvěma stupni vzdělávání. Součástí školy je mateřská škola, 1. a 2. stupeň základní školy, školní družina, školní klub, školní jídelna. Mateřská škola má 2 třídy (jejich kapacita je v tomto školním roce 54 dětí), na prvním stupni (1. 5. ročník) je zpravidla po dvou třídách v ročníku, na druhém stupni (6. 9. ročník) po jedné či dvou paralelních třídách v ročníku. Prostory školy jsou stavěny pro 600 žáků, k měla škola 316 žáků. Škola je umístěna ve východní okrajové části Třebíče v blízkosti přírody (les, louky, pole, vodní nádrž, chráněné krajinné území Ptáčovský žleb). V současné době probíhá v této části města výstavba bytových a rodinných domů. Tato skutečnost by měla v dohledné době zlepšit i dostupnost školy (autobusové spojení, výstavba nadúrovňového přechodu lávky pro pěší nad silničním obchvatem, který z pohledu školy rozdělil spádovou oblast školy ). Úkoly stanovené vedením ve školním roce 2012/2013: kvalitní a pestrá výuka (uplatňování nových výukových metod a forem práce) naplňování vytvořeného ŠVP zápis do 1. tříd (2 třídy) úspěšné obhájení inovovaného projektu podpory zdraví pomoc a podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami úspěšná realizace projektů (OPVK, EU peníze do škol, Agenda 21) vybudování efektivního kariérního systému pro žáky projektové dny, projektové vyučování začlenění ŠPP do chodu školy (spec. pedagog, metodik prevence) úspěšná grantová politika praktické a efektivní využívání multimediální techniky pohoda pracovního prostředí (spolupráce, vstřícnost, pracovní atmosféra, respekt) 4

5 zlepšení materiálového vybavení školy pokračování v nastolených aktivitách z předcházejících období efektivní využití práce předmětových komisí, metodických sdružení údržba sportovního areálu školy Na plnění stanovených úkolů se podíleli všichni zaměstnanci a lze říct, že všechny oblasti byly řešeny. 5

6 3. Materiálně technické podmínky školy Materiální Škola je dobře vybavena učebnicemi a učebními pomůckami, při výuce jsou využívány výukové programy. Široký výběr učebnic a pracovních sešitů slouží jako prostředek k dosažení cíle osvojení si různých způsobu výuky a jako jeden z mnohých informačních zdrojů. Pro další studium i práci žáků a pedagogů jsou k dispozici dobře vybavené knihovny, a to učitelská a žákovská. Literatura, učebnice, učební pomůcky a výukové programy jsou průběžně doplňovány. Na odborné učebny navazují kabinety a bohaté sbírky učebních pomůcek. Prostorové ZŠ a MŠ Třebíč, Na Kopcích je škola pavilonová (1. pavilon tvoří mateřská škola, učebny a kabinety 1. a 2. stupně a školní družiny, šatny, Informační centrum, kanceláře vedení školy, 2. pavilon tvoří 2 tělocvičny, šatny a kompletní sociální zázemí, 3. pavilon je školní kuchyně s jídelnou, kde v dopoledních hodinách funguje i školní bufet). K dispozici je venkovní školní atletické hřiště, hřiště s umělým povrchem a zahrada mateřské školy. Mezi jednotlivými pavilony jsou 2 atria, kde se konají různé kulturní akce, setkávání rodičů i žáků. Jsou využívána žáky nejen během přestávek k relaxaci, ale i při výuce. V prostoru před budovou školy je velká travnatá plocha, která nabízí mnoho variant využití. Před školou se nachází i parkoviště, které slouží zaměstnancům školy a rodičům, kteří vyzvedají své děti ze školy či školní družiny. Vnitřní prostor školy nabízí kromě kmenových tříd, odborné učebny keramická dílna, šicí dílna, kovo-dřevo dílna, výtvarný ateliér, cvičná kuchyňka, učebna hudební výchovy, 3 učebny výpočetní techniky, fyzika, chemie, přírodopis, jazykové učebny (jedna z nich je kompletně vybavena audio-video technikou), učebny s interaktivní tabulí, kabinety pro učitele a vychovatelky, žákovskou a učitelskou knihovnu, sborovnu i kanceláře (vedení školy), ale také prostory ke smysluplnému využívání volného času (školní klub, Studio Kopce, salónek, posilovna, víceúčelový sál, relaxovna), v roce 2007 bylo zprovozněno Informační centrum. V současné době je ZŠ a MŠ Na Kopcích jedinou bezbariérovou školou v Třebíči. Technické Jednou z priorit školy ve výuce i v běžném chodu školy je využití informačních a komunikačních technologií. Z toho vychází i vybavenost školy touto technikou. Pro výuku informatiky, ale i dalších předmětů jsou určeny 3 učebny výpočetní techniky (v každé 15 6

7 počítačů). Pro práci žáků jsou k dispozici další počítače v Informačním centru. Učitelé mají k dispozici své notebooky. Všechny počítače jsou propojeny do počítačové sítě a mají přístup na internet. Ke zkvalitnění výuky slouží i 10 interaktivních tabulí a 5 dataprojektorů. Na chodbách jsou umístěny 2 informační boxy s připojením na www stránky školy a města. Učitelé mohou volně využívat ke své práci i kopírku. Škola po technické stránce disponuje kvalitně vybavenými odbornými učebnami i dílnami. Hygienické Pro odpočinek je k dispozici školní klub (starší žáci), školní družina (mladší žáci), na chodbách umístěné stoly na stolní tenis, relaxovna, školní zahrada, od jara do podzimu otevřené atrium. Samozřejmostí je kvalitní sociální zázemí. Pro dodržování pitného režimu pracovníků školy i žáků slouží školní bufet, školní jídelna a nápojové automaty. Ve školním bufetu je možno v dopoledních hodinách i zakoupit svačinu. Školní družina zabezpečuje zájmovou činnost žáků 1. stupně, přispívá k odstranění únavy z předchozí školní činnosti, pomáhá uspokojovat a rozvíjet rozmanité zájmy žáků, v neposlední řadě plní i funkci sociální, tzn. dohled nad žáky po určitou dobu před nebo po skončení vyučování. Školní klub je zřízen pro žáky vyšších ročníků a umožňuje jim smysluplně trávit volný čas, nabízí širokou škálu zájmových kroužků. Školní časopis se jmenuje Kvido. Časopis vychází jednou měsíčně. Je určen nejen pro žáky školy, ale také pro jejich rodiče, učitele a širokou veřejnost. Přináší informace o dění ve škole. V roce 2003 zvítězil v celostátní soutěži školních časopisů, kterou pořádala redakce časopisu Moderní vyučování a Český rozhlas Praha. 7

8 4. Vzdělávací program Náš ŠVP vychází z cílů základního vzdělávání a klíčových kompetencí Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, je v souladu s Bílou knihou a Dlouhodobým záměrem rozvoje vzdělávací soustavy kraje Vysočina. Vznikal po důkladném seznámení se s konkrétními podmínkami školy SWOT analýza (pedagogičtí pracovníci, rodičovská veřejnost, žáci), podmínkami a požadavky zřizovatele (Město Třebíč), reaguje na požadavky širšího okolí (spádové obce, další okolní obce, dojíždějící žáci), akceptuje a nabízí pokračování školních vzdělávacích programů pro předškolní vzdělávání mateřských škol a je otevřený spolupráci s různými institucemi (pedagogicko-psychologická poradna, sportovní, kulturní i vzdělávací instituce, ostatní základní školy ve městě, venkovské školy, krajský úřad, obec s rozšířenou působností a další). Škola budoucnosti reaguje na požadavky společnosti při respektování osobnostních potřeb a zájmů žáků. Navazuje a dále prohlubuje vzdělávání v dlouhodobém programu Škola podporující zdraví. Cílem ŠVP Škola budoucnosti je navázat na dobré tradice školy. Po provedené analýze podmínek školy, možností a potřeb žáků a požadavků rodičů byly stanoveny tyto vzdělávací priority: 1) Poskytovat kvalitní základní vzdělání zaměřené na aktivní dovednosti žáků. 2) Vybavit žáky dovednostmi v práci s informačními zdroji i informacemi samotnými - vedeme je k tomu, aby uměli potřebné údaje nejen vyhledat z různých informačních zdrojů (např. učebnic, encyklopedií, internetu, ), ale aby je uměli i ověřit a porovnat. 3) Rozvíjet komunikační dovednosti žáků v mateřském jazyce, v cizím jazyce (nabízíme anglický jazyk nepovinně od 1. ročníku a povinně od 2. ročníku s použitím disponibilních hodin a od 7. ročníku výuku dalšího cizího jazyka - německého a ruského jazyka), v sociálních vztazích (klademe důraz na osobnostní a sociální výchovu - jejím smyslem je pomáhat každému žákovi hledat vlastní cestu k životní spokojenosti založené na dobrých vztazích k sobě samému i k dalším lidem a světu, a to s plným využíváním průřezových témat RVP ZV a rozvíjením klíčových kompetencí). 4) Rozvíjet u žáků ICT gramotnost práce s výpočetní technikou a její využití v praxi by se mělo stát pro žáka naší školy samozřejmostí, výuku výpočetní techniky zařazujeme již od 3. ročníku v rámci Čtenářské a informační gramotnosti s použitím disponibilních hodin). 5) Pomoci žákům se speciálními vzdělávacími potřebami (chceme žákům pomoci poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s jejich reálnými možnostmi, ve vzdělávání plně 8

9 respektujeme individualizaci vzdělávání, připravujeme individuální vzdělávací plány nejen pro žáky s poruchami učení, pro žáky handicapované, ale také pro žáky talentované a nadané. Dětem s diagnostikovanou poruchou učení a chování nabízíme nejen možnost spolupráce se speciálním pedagogem, ale i pomoc asistentů žáků. Na 2. stupni nabízíme širokou nabídku volitelných předmětů, jejichž smyslem je u žáků upevnit již získané dovednosti a vědomosti, popřípadě rozšířit spektrum vzdělávání. Široká je rovněž nabídka zájmových kroužků, doplňujících školní výuku a umožňujících žákům volit si odpolední aktivity dle svého zájmu. Chceme se zúčastňovat různých typů soutěží, kde žáci mohou uplatnit své schopnosti a nadání. 9

10 5. Pracovníci školy Během školního roku 2012/2013 měla škola celkem 54 zaměstnanců. Seznam pracovníků školy v školním roce 2012/2013 Ředitelka školy: Zástupce ředitele: Vedoucí vychovatelka ŠD: Výchovný poradce: Vedoucí školní jídelny: Metodik prevence sociálně patologických jevů: Sekretářka: Účetní: Školník: Mgr. Andrea Byrtusová Mgr. Lenka Kubínyiová Ivana Táborská Mgr. Zuzana Dreslerová Božena Zahradníčková Mgr. Kateřina Poulová Jana Blahová Drahoslava Johnová Karel Hrůza Třídní učitelé: 1.A Mgr. Klára Pavlasová 6.A Mgr. Kateřina Poulová 1.B Mgr. Marcela Velebová 6.B Mgr. Lenka Hlaváčová 2.A Mgr. Dana Konečná 7.A Mgr. Zuzana Dočekalová 2.B Mgr. Radka Jonášová 8.A Mgr. Hana Komendová 3.A Mgr. Ivana Válalová 9.A Ing. Lenka Rybníčková 3.B Mgr. Iveta Petráňková 9.B Mgr. Lenka Zvěřinová 4.A Mgr. Václava Nešpůrková 4.B Mgr. Božena Moltašová 5.A Mgr. Lenka Kubínyiová 5.B Mgr. Olga Jandová Další učitelé: Ing. Lenka Auerová, Mgr. Daniel Brabec, Mgr. Andrea Byrtusová, Mgr. Zuzana Dreslerová, Marek Jirků, Mgr. Lucie Šerá, Mgr. Ivona Špačková, Radka Zelenková, PaedDr. Jana Ženíšková Vychovatelky školní družiny: 1.A Libuše Voznicová 1.B Zdena Zimolová 2.A, 4.A Miluše Němcová 2.B, 4.B Vladimíra Šípová 3.A Ivana Pažourková 3.B, 4.B Jitka Dudášová 5.A, B Ivana Táborská Koordinátor volného času: Ivana Táborská Speciální pedagog: Mgr. Lenka Hlaváčová 10

11 Asistent pedagoga: Šárka Dvořáková, Jana Veškrnová Mateřská škola: Renata Fialová, Romana Růžičková, Karla Lavická, Zuzana Všetečková Školní jídelna: Soňa Dokulilová, Jaroslava Matoušková, Jitka Pospíšilová, Zdeňka Poulová, Alena Protivínská, Jana Kudláčková, Božena Zahradníčková Úklid: Naďa Dolíhalová, Jaroslava Nejedlá, Dana Sejbalová, Eva Fučíková, Ludmila Štanclová Správce sportovního areálu: Karel Hrůza 11

12 6. Provedené kontroly školy Ve školním roce 2012/2013 byly v naší škole provedeny následující kontroly: 1. Dne 22. a veřejnosprávní kontrola využívání finančních prostředků státního rozpočtu dle ustanovení 160 odst.1 písm. c) a dle ustanovení 163 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vykonávaná podle ustanovení 174 ods.2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů. (ČŠI, Inspektorát v Kraji Vysočina) 2. Dne kontrola hospodaření s finančními prostředky z rozpočtu obce dle zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a kontrola vedení účetnictví dle zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. (Město Třebíč, DiS. Veronika Nováková) 3. Dne kontrola činností, které se týkají provozu a hospodaření školní jídelny z rozpočtu obce dle zákona č. 250/2000 Sb. (Město Třebíč, Vladislava Leitnerová) 4. Dne kontrola hospodaření s veřejnými prostředky dle 9 a 11 odst. 4 a 5 zákona 320/2001 Sb. o finanční kontrole. (Město Třebíč, Ing. Vít Slatinský) 12

13 7. Poskytování informací týkajících se činnosti školy veřejnosti Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, byly během školního roku 2012/2013 poskytnuty informace: počet písemně podaných žádostí o informace 0 počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0 počet opisů podstatných částí každého rozhodnutí soudu 0 počet řízení o sankcích za nedodržování těchto zákonů 0 Během školního roku 2012/2013 neobdržela škola žádnou sankci za nedodržování těchto zákonů. 13

14 8. Výroční zpráva mateřské školy Sluníčko Mateřská škola je dvoutřídní třída Sluníček a třída Hvězdiček. Celkem navštěvovalo MŠ 55 dětí. Personální obsazení: Mgr. Andrea Byrtusová - ředitelka ZŠ a MŠ Mgr. Dita Vomelová - učitelka MŠ (třída Hvězdiček, září-říjen) Mgr. Karla Lavická - učitelka MŠ (třída Hvězdiček, od listopadu 2012) Zuzana Všetečková - učitelka MŠ (třída Hvězdiček) Renata Fialová - učitelka MŠ (třída Sluníček) Romana Růžičková - učitelka MŠ (třída Sluníček) Ludmila Štanclová uklízečka MŠ Soňa Dokulilová pracovnice školní jídelny Počet dětí v MŠ: třída Hvězdiček - 28 ve věku 3-6 let třída Sluníček - 27 ve věku 3 7 let (1 dítě se zdravotním postižením) Vlastní hodnocení mateřské školy Struktura hodnocení: 1. Posouzení souladu RVP PV a ŠVP PV 2. Oblasti, ve kterých MŠ dosahuje velmi dobrých výsledků. 3. Kvalita podmínek vzdělávání 4. Kvalita průběhu vzdělávání, realizace obsahu vzdělávání, výsledky vzdělávání 5. Práce pedagogů, posouzení úrovně řízení školy, kvalita dalšího vzdělávání 6. Úroveň výsledků práce školy vzhledem k podmínkám vzdělávání 1. Posouzení souladu RVP PV a ŠVP PV Záměrem ŠVP PV bylo vést děti k aktivnímu rozvoji v souladu s rámcovými cíli RVP PV: Rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání, osvojení hodnot, získání osobnostních postojů. 14

15 Vzdělávací obsah v RVP PV představoval vnitřně tematicky propojený celek, plánované činnosti měly návaznost a mnohdy jsme je propojovali mezi obě třídy MŠ. Děti se tak učily pracovat nejen se svými kamarády, ale i dalšími vrstevníky. Vzhledem k dvouletému ŠVP PV zůstaly cíle stejné jako předešlý školní rok: - všestranný rozvoj osobnosti dítěte a mezilidských vztahů - seznamování dětí s přírodou a ochrana životního prostředí - péče o zdraví dětí (pohoda věcného prostředí, pohoda sociálního prostředí, pohoda organizačního prostředí, zdravá výživa, pohybová aktivita) Hlavním cílem našeho ŠVP PV bylo klást důraz na přímý prožitek dětí, možnost zkoumání a experimentování, využívat zvídavosti dětí a nabádat je k samostatnosti a praktičnosti. Snažit se rozvíjet vlastní já u každého dítěte tak, aby vyrostlo v plnohodnotného jedince, který se bude moci uplatnit v naší společnosti. Vzdělávací obsah v ŠVP PV respektoval charakteristiku vzdělávacího obsahu uvedeného v RVP PV. Podrobnější rozpis vzdělávacího obsahu je uveden v dalším bodu výroční zprávy, poněvadž se domníváme, že je jednou z oblastí, ve které dosahujeme velmi dobrých výsledků. I podle reakcí a odpovědí rodičů uvedených v dotaznících v závěru školního roku. Cíle, které jsme si ve ŠVP stanovili nebyly jednoduché, ale při důkladném plánování a vzájemné spolupráci pedagogických pracovnic splnitelné. 2. Oblasti, ve kterých MŠ dosahuje velmi dobrých výsledků. Vzdělávací obsah ŠVP Vzdělávací obsah, který byl součástí ŠVP nesl název,,krtek a jeho kamarádi. Krteček nás provázel spolu se svými kamarády ježkem, myškou, zajíčkem a žabkou celým školním rokem, pomáhal dětem všestranně rozvíjet vlastní já, seznamoval je se svými vrstevníky, pozoroval s dětmi krásu přírody ve všech jejich podobách. Vedl děti k touze poznávat tento svět a učil je využít všeho poznaného k dalšímu objevování a učení. Celý školní rok jsme rozdělili do pěti integrovaných bloků, které se dále skládali z doporučených témat. Témata byla 14-ti denní, dle zájmu dětí jsme je obměňovali, prodlužovali či zkracovali tak, aby byly pro třídu stále motivující a vycházely zaktuálních potřeb dětí. 15

16 Plánovaná témata: I. KRTEK A ŠKOLKA - nový školní rok Hola, hola, školka volá Krteček má dobré rady, vítá nové kamarády II. KRTEK A JEŽEK - podzim Pečujeme o své zdraví, dovádíme, to nás baví Podzim barvy čaruje, krtek s ježkem maluje Dráčku, vyleť výš, všechno uvidíš Se zvířátky do pohádky Čertíku, Bertíku, co nám neseš v pytlíku III. KRTEK A MYŠKA - zima Vánoce s krtečkem, perníky a stromečkem Krtek s myškou shání sáňky, jsou tu zimní radovánky Všechno známe, všechno víme, u zápisu zaperlíme I malého človíčka, někdy bolí hlavička Myška ráda lyžuje, co si asi obuje IV. KRTEK A ZAJÍČEK - jaro Hřej sluníčko, hřej a zvířátka probouzej Jaro ťuká na dveře, zajíček mu otevře Mami, přečti knížku, šupnu do pelíšku Hody, hody, doprovody, dejte vejce malovaný Naší Zemi popřejeme, barevně se oblečeme Čáry máry děťátka, připravte si košťátka Krteček jde s květinkou, za svou milou maminkou Se zajíčkem cestujeme, celým světem projedeme V. KRTEK A ŽABKA - léto Dětičky svůj svátek slaví, přejeme jim pevné zdraví Voda, voda, vodička, plaveme jak žabička Krteček cinká na zvonec a pohádky je konec V prvním roce vzdělávacího obsahu se děti teprve seznamovaly s jednotlivými tématy a plyšovými kamarády, ale ve druhém roce již paní učitelky procvičovaly znalosti dětí v daných tématech, rozvíjely jejich vědomosti o další poznání a některá témata aktuálně dle zájmu dětí obměňovaly. Děti tak měly možnost prohloubit si svoje znalosti a zdokonalit svoje dovednosti. Děti pracovaly samostatně, ve dvojicích, skupinách i frontálně, ale také spolupracovaly se staršími kamarády žáky ZŠ. 16

17 Průřez školním rokem: Na začátku školního roku opět děti přivítal maňásek krteček a snažil se usnadnit nově nastupujícím dětem vstup do MŠ. Seznámil je se všemi kamarády a zaměstnanci školky, provedl je novým prostředím a pomáhal jim s osvojováním si denního programu a dohodnutých pravidel. Žáci 5. tříd si pro naše děti připravili na školní zahradě Miniolympiádu. Během podzimu se děti seznámily sdalším krtkovým kamarádem ježkem, který děti seznamoval se zdravým životním stylem a poznával s dětmi krásy podzimní přírody. Společně s družinou jsme pouštěli draky. V zimě nám krteček představil myšku, ta nám pomohla oslavit vánoční svátky a Nový rok. Také jsme si s ní díky příznivému počasí značně užili zimních radovánek, dětem se nejvíce líbilo klouzání na ubrusech. Pro rodiče i veřejnost jsme v obou třídách uspořádali vánoční besídky. Jarního sluníčka jsme se nemohli dlouho dočkat, a tak nás krteček seznámil alespoň s dalším kamarádem zajíčkem. S dětmi jsme na školní zahradě ještě na konci března stavěli sněhuláky a zároveň jsme ve třídách seli osení a řeřichu, abychom alespoň na Velikonoce měli nějakou výzdobu. Děti se dověděly, jak se plete pomlázka a domů si odnesly spoustu nazdobených i malovaných vajíček. V dubnu jsme (nejen) pro maminky nacvičili opět besídky třída Sluníček na téma Šmoulové a třída Hvězdiček pod názvem Škola zvířátek, také jsem se zúčastnili školní akademie. Největším zážitkem pro děti bylo pohádkové odpoledne, na kterém děti plnily úkoly na stanovištích, opékaly si špekáčky s rodiči a nejstarší děti byly pasovány z předškoláčků na školáky tentokrát pod názvem,,princezny a rytíři. Všichni pasovaní školáčci pak přespali ve školce. Na závěr roku jsme se poznali s poslední krtkovou kamarádkou žabkou, která nám ukázala tajemství vody, jak je pro člověka nezbytná a zároveň nebezpečná. S přáním sluncem prosvícených prázdnin jsme se rozloučili Nadstandardní aktivity Předškoláček Z důvodu větší přípravy nejstarších dětí pro vstup do ZŠ a tudíž i většího individuálního přístupu k nejstarším dětem, byl letos zaveden kroužek,,předškoláček, který se konal každé pondělí v době odpoledního odpočinku mladších dětí. Hodiny byly zaměřené na správné držení psacích potřeb, plnění úkolů na pracovních listech, rozvíjení logického myšlení 17

18 i paměti. Výuka byla oživena návštěvou tělocvičen i keramické dílny kde byla rozvíjena hrubá i jemná motorika dětí. Společně děti nacvičily program na závěr školního roku Pasování na školáčky, tentokrát na téma,,princezny a rytíři. Angličtina Lekce angličtiny byly určeny pro nejstarší děti, rovněž probíhaly vdobě odpoledního odpočinku mladších dětí a to každé úterý. Záměrem bylo seznámit děti s cizím jazykem, zdůraznit jim výhody znalosti cizích jazyků. Děti byly vhodně motivované, cvičily paměť, pracovaly s obrazovým materiálem. Hodiny byly proložené různými hrami, básněmi a písněmi. Děti si uvědomovaly rozdíly mezi mateřským a anglickým jazykem, porovnávaly názvy věcí v češtině i v angličtině, dovídaly se nové věci, poznávaly kulturu v cizích zemích. AKCE MŠ 2012/2013 Září v hod schůzka rodičů MŠ - 3.týden Miniolympiáda u nás na hřišti či v tělocvičně ZŠ Říjen v 9.30 hod. - fotografování tříd MŠ V hod. klaunské představení v naší MŠ pod názvem Svět barviček v hod.- návštěva knihovny třída Hvězdiček od 9.00 hod. - prevence zubního kazu v hod.- návštěva knihovny třída Sluníček Listopad od 7.15 hod Vánoční focení (možnost i se sourozencem) týden boje proti zákeřným nemocem tento mají rodiče i veřejnost možnost zakoupit si v šatně MŠ výrobky dětí. Získané peníze předáme nadaci Krtek při onkologickém oddělení Fakultní nemocnice Brno Prosinec dopoledne - návštěva Mikuláše, anděla a čerta v hod. - vánoční besídka ve třídě Hvězdiček v hod. - vánoční besídka ve třídě Sluníček či dopoledne představení Vánoce s kamarády v Pasáži Leden schůzka rodičů MŠ zápis do ZŠ a MŠ Únor plavání ( kromě jarních a velikonočních prázdnin - celkem 9 lekcí) návštěva knihovny třída sluníček dopoledne karnevalový rej v MŠ 18

19 Březen hudební představení v MŠ - Prago-live - písně Z.Svěrák - každý čtvrtek probíhá výuka plavání Duben exkurze na kozí farmu v Ratibořicích divadelní představení v MŠ - Špinavý hastrmánek ( i 1.A) - konec výuky plavání v hod. besídka (nejen) pro maminky - třída Sluníček v hod. besídka (nejen) pro maminky - třída Hvězdiček Květen školní akademie pochod z kopců do přírody fotografování tříd dětský sportovní den, který pro nás připraví 5.třídy skákací hrad Červen vystoupení klaunů Huga a Fuga v MŠ Veselé cestování (i 1.B) výlet do Markvartic - prohlídka zemědělských strojů, motorek a čtyřkolek, opékání špekáčků divadelní představení v MŠ Šípková Růženka v hod.společné odpoledne pro děti a rodiče pohádková stanoviště, opékání špekáčků, v19.30 hod. pasování předškoláků na školáky, přespání předškoláků v MŠ Hodnocení dětí: Hodnotící tabulky,,co už umím zavedené v loňském školním roce se velmi osvědčily, a proto jsme i pro letošní školní rok zvolili k hodnocení dětí stejný postup. Tabulky jsou pro děti, rodiče i učitelky přehlednější a zároveň motivující. Rodiče tak mají možnost procvičovat s dětmi případné nedostatky. Starším dětem jsme se věnovali důsledněji v době kroužku,,předškoláček, kde jsme taky vedli čtvrtletní záznamy o dosažených výsledcích. 3. Kvalita podmínek vzdělávání 1. Věcné podmínky MŠ Na Kopcích je umístěna v prostorách Základní školy na Kopcích. Patří mezi nejmladší a nejmodernější MŠ v Třebíči. MŠ je dvoutřídní, je zde třída Sluníček, která má vchod ze zahrady a třída Hvězdiček, ta má vchod z parkoviště u hlavního vchodu do ZŠ. Obě třídy MŠ jsou prostorné, složené ze dvou částí třídy a herny. V každé třídě jsou stolečky pro společenské hry, výtvarné a pracovní činnosti, počítač pro děti, knihovnička a prostor 19

20 pro relaxaci. Herna s kobercem je určena převážně pro volnou hru, pohybové chvilky a řízenou činnost. Obě části třídy jsou vybaveny novým moderním nábytkem. Každá třída má svoji šatnu a sociální zařízení, dále oddělené prostory pro ukládání lehátek, různých materiálů a pomůcek. Obě třídy mají k dispozici společnou, hezky vybavenou jídelnu s výdejnou. MŠ hojně využívá i prostory základní školy např. tělocvičny, víceúčelový sál, keramickou dílnu či kuchyňku. K mateřské škole patří i rozlehlá udržovaná školní zahrada vybavená pískovištěm, herními prvky, zahradním domkem pro ukládání hraček, odrážedly atd. Vzhledem k tomu, že druhá třída byla z části vybavena pomůckami, hračkami a knihami ze třídy první, je potřeba do obou tříd ještě několik těchto věcí dokoupit. 2. Životospráva Děti dostávají velice pestrou a zdravou stravu dle předepsaného spotřebního koše. Ke každému jídlu mají dostatečné množství ovoce či zeleniny- v době oběda ve formě salátů. Děti do jídla v žádném případě nenutíme, mají možnost si vybrat pečivo s pomazánkou či suché nebo různé cereálie s mlékem (jogurtem, tvarohem) či bez něj. U oběda si samy řeknou, co chtějí na talíř a jak velkou porci sní. Pitný režim je plně využíván jak v jídelně, tak i ve třídě po celý den děti mají vlastní hrníčky a do várnice je jim dodáván čaj, džus či sirup. Z druhé várnice si mohou děti kdykoliv napustit vodu. 3.Psychosociální podmínky Z hlediska psychosociálních zásad vytváří naše MŠ velmi dobré podmínky. Dětem jsme dávali dostatek příležitostí seberealizovat se a zároveň jsme uspokojovali jejich další přirozené potřeby. Ve školce jsme si společně s dětmi vytvořili třídní pravidla, aby se děti mohly spolu bez větších problémů sžít a cítily se zde bezpečně. Vhodnou motivací jsme zapojovali děti do denních činností, vedli jsme je ke vzájemné úctě a snažili jsme se stmelit kolektiv tak, aby se do něj děti každý den těšily. 4. Organizace Organizování některých činností je vzhledem k většímu počtu dětí ve třídách náročnější. Naštěstí velké prostory třídy a herny umožňují několik změn v prostoru v průběhu školního roku a tím i více motivovat děti k činnostem. Individuální práce lze vykonávat pouze v brzkých ranních hodinách, či pozdějších odpoledních, ale také ne vždy, protože odpoledne je v MŠ skoro stejný počet dětí jako dopoledne. Abychom se mohli více věnovat nejstarším 20

21 dětem, tak jsme nově zvolili kroužek,,předškoláček, který se osvědčil. Pracovní doby učitelek jsou plně využívány, jen by bylo vhodné se více zúčastňovat celodenních seminářů. 5. Řízení školy Pedagogičtí i nepedagogičtí zaměstnanci MŠ si vzájemně pomáhají, aktuálně řeší vzniklé nenadálé situace. Paní učitelky z obou tříd si vzájemně pomáhají a vytváří plán společných činností. Porady spaní ředitelkou se konají 1x za 14dní, jsou výstižné a efektivní. Rodiče spolupracují s MŠ a pomáhají, jak nejlépe mohou zprostředkováním různých besed, účastí na akcích školky i školy, dodáváním odpadového materiálu výkresy, látky, kartony, zakoupením triček, sběrem papíru, atd. 6. Personální a pedagogické zajištění Paní učitelky jsou plně kvalifikované a všechny zvládají práci na PC, vlastní řidičské průkazy, hrají na hudební nástroje. Vedou kroužek,,předškoláček pro nejstarší děti. Besídky, vystoupení na školní akademii, pásmo na slavnostní pasování a akce pro rodiče připravují ve svém volném čase. Organizace a směny pedagogů jsou upraveny v přehledu rozvržení pracovní doby. Ředitelka podporuje práci pedagogického týmu ve všech směrech. 7. Spoluúčast rodičů Rodiče spolupracovali s MŠ výborně. Po celý školní rok dodávali do MŠ různé materiály pro další využití v pracovních a výtvarných činnostech. Každé pololetí se konala rodičovská schůzka (září a leden), rodičům jsme nabízeli konzultační hodiny. Měsíčně rodiče dostávali em přehled o akcích, které nás čekaly následující měsíc. Z besídek, akademie i pasování si odnášeli na památku DVD. Na závěr roku jsme rodičům poskytli ke stažení fotografie svých dětí. 4. Kvalita průběhu vzdělávání, realizace obsahu vzdělávání, výsledky zdělávání ŠVP PV byl zpracován v souladu s cíli RVP PV. Vzdělávací obsah byl podrobně rozepsán na jednotlivá témata, která se v průběhu roku dále rozšiřovala, doplňovala, obměňovala dle aktuálního zájmu a potřeb dětí. Obě třídy MŠ se vzájemně doplňovaly vtématech a jednotlivých vzdělávacích oblastech. Plánovaly společné akce. 21

Výroční zpráva školní rok 2013/2014

Výroční zpráva školní rok 2013/2014 Výroční zpráva školní rok 213/214 1 2 Obsah: 1. Základní údaje o škole...4 2. Charakteristika školy. 5 3. Materiálně technické podmínky.7 4. Vzdělávací program...9 5. Pracovníci školy......11 6. Provedené

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program Žlutá třída Třídní vzdělávací program Název třídy: Žlutá Třídní učitelky: Ladislava Nováková, Bc. Nikola Radová Analýza skupiny: Počet dětí:28 Věkové složení:2,5-7 Předškolní děti:4 Odkladové děti:2 Mladší

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-304/09-J Název školy: Mateřská škola Markvartice Adresa: Markvartice 42, 675 22 Stařeč Identifikátor: 600 121 208 IČ: 70995184

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 Statutární zástupci, ředitelky o.p.s. PaedDr. Božena Havelková Mgr. Eliška Kovářová Ředitelka ZŠ a MŠ Mgr. Helena Hlouchová Zástupkyně ředitele školy pro

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min.

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min. Organizace školního roku 2014 / 2015 Učební plán na školní rok ŠVP Cesty min. hodin disponibilní hod. Český jazyk 9 10 8 7 7 35 6 Angličtina -- -- 3 3 3 9 0 Matematika 4 5 5 5 5 20 4 Prvouka 2 2 3 -- --

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 27/28 MORAVSKÉ KNÍNICE Září 28 Zpracovala: Alena Matějíčková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Obsah 1. Organizace školního roku 2015-2016 2. Personální

Více

1.Úvod. 2. Organizace školního roku 2014 /2015

1.Úvod. 2. Organizace školního roku 2014 /2015 1.Úvod V průběhu šk. roku budeme pokračovat v zavádění úprav ve ŠVP, platném od 1.9. 2013, v oblasti dopravní výchovy a ochrany zdraví. Pro tento šk. rok jsme změnili dodavatele v projektu Ovoce do škol.

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845 Ceská školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín Identifikátor: 600 083 845 Termín konání inspekce: 17.

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 č.j. 1513/2012/ZŠ a MŠ P R O V O Z N Í Ř Á D ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 I. Údaje o zařízení organizační součást ZŠ ADRESA: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 TELEFON: 312 681

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, MŠ Mlýnská

Více

Školní družina plní roli partnera rodiny a školy v oblasti zájmového vzdělávání. Podílí se na smysluplném využití volného času dětí a žáků.

Školní družina plní roli partnera rodiny a školy v oblasti zájmového vzdělávání. Podílí se na smysluplném využití volného času dětí a žáků. Školní družina plní roli partnera rodiny a školy v oblasti zájmového vzdělávání. Podílí se na smysluplném využití volného času dětí a žáků. Rozvíjí specifické nadání dětí, jejich přirozený hudební, výtvarný

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 Divadlo v MŠ divadlo Silesia Ostrava pohádka Byla jednou koťata 2.9.2015 v 9:00 hod. všechny třídy MŠ Schůze výboru KPŠ 8.9.2015 v 15:00 hod. Výbor KPŠ

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 130/99-110 38 Signatura: bk2cs103 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Jihlava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Polná, Poděbradova 79,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Praha 4, Sdružení 1080. Sdružení 1080, 140 00 Praha 4 - Nusle. Identifikátor školy: 600 037 347

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Praha 4, Sdružení 1080. Sdružení 1080, 140 00 Praha 4 - Nusle. Identifikátor školy: 600 037 347 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Praha 4, Sdružení 1080 Sdružení 1080, 140 00 Praha 4 - Nusle Identifikátor školy: 600 037 347 Termín konání inspekce: 3. - 5.

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova ul. Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l České

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ŠKOLNÍ ROK 2014/2015)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ŠKOLNÍ ROK 2014/2015) Základní škola a Mateřská škola Bílý Potok, okres Liberec, příspěvková organizace Bílý Potok 220, 43 2 Hejnice Tel.: 482 322 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ŠKOLNÍ ROK 2014/201) Zprávu předkládá: Mgr.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Praha - Lipence, Černošická 168. Černošická 168, 155 31 Praha - Lipence. Identifikátor: 600 038 335

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Praha - Lipence, Černošická 168. Černošická 168, 155 31 Praha - Lipence. Identifikátor: 600 038 335 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Praha - Lipence, Černošická 168 Černošická 168, 155 31 Praha - Lipence Identifikátor: 600 038 335 Termín konání inspekce: 9. a

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1 Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140 270 Termín konání inspekce:

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

Školská rada 11.9.2013

Školská rada 11.9.2013 Základní škola a mateřská škola Chotíkov, příspěvková organizace Chotíkov 173, 330 17 tel.: +420 377 821 580 e-mail: skola@zs-chotikov.cz Školská rada 11.9.2013 Zuzana Houdková zuzana.houdkova@zs-chotikov.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015 KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH na období 2012 2015 Brno, květen 2012 Obsah : I.. Úvodní informace II. Charakteristika školy III. Hlavní cíle školy 1. Oblast výchovně vzdělávací A: Předškolní vzdělávání

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více