Výroční zpráva školní rok 2012/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva školní rok 2012/2013"

Transkript

1 Výroční zpráva školní rok 2012/2013 1

2 Obsah: 1. Základní údaje o škole Charakteristika školy Materiálně technické podmínky.6 4. Vzdělávací program Pracovníci školy Provedené kontroly školy Poskytování informací týkajících se činnosti školy veřejnosti Výroční zpráva MŠ Výroční zpráva 1. stupně Výroční zpráva ŠD a ŠK Výroční zpráva 2. stupně Prevence rizikového chování Výchovné poradenství Školní poradenské pracoviště Environmentální výchova Rada žáků Další vzdělávání pedagogických pracovníků Spolupráce školy s rodiči Grantové projekty Hospodářský výsledek 92 2

3 1. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a mateřská škola Třebíč, Na Kopcích 342 Adresa školy: Na Kopcích 342, Třebíč Právní forma: příspěvková organizace IČ: IZO: REDIZO: Bankovní spojení: ČSOB, /0300 Vedení školy: Mgr. Andrea Byrtusová, ředitelka školy, statutární orgán Mgr. Lenka Kubínyiová, zástupkyně ředitelky Telefon/fax: , www stránky: zřizovatel: Město Třebíč součásti školy: mateřská škola, základní škola, školní družina, školní klub, školní jídelna, výdejna Součásti školy kapacita Mateřská škola 56 Základní škola 600 Školní družina 150 Školní jídelna 700 Školní výdejna 65 Součást školy Počet tříd/oddělení Celkový počet dětí/žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola ,5 1.stupeň ZŠ ,9 2.stupeň ZŠ ,2 Školní družina ,4 3

4 2. Charakteristika školy Základní škola a mateřská škola Třebíč, Na Kopcích 342 je úplná městská škola s devíti postupnými ročníky. Areál základní školy byl otevřen v roce 1996, v roce 2008 byla nově zřízena v přízemí budovy mateřská škola (v roce 2008 byla zřízena jedna třída, od roku 2011 má mateřská školka dvě třídy). Byl to jednoznačně pozitivní krok při komplexním pojetí vzdělávání dětí. Spojení předškolního a základního vzdělávání dětí pod jednu střechu se ukazuje jako správný trend. Přínos tohoto modelu je jednoznačný pro děti a jejich rodiče. Do budoucna zajišťuje hladký přesun dítěte mezi prvními dvěma stupni vzdělávání. Součástí školy je mateřská škola, 1. a 2. stupeň základní školy, školní družina, školní klub, školní jídelna. Mateřská škola má 2 třídy (jejich kapacita je v tomto školním roce 54 dětí), na prvním stupni (1. 5. ročník) je zpravidla po dvou třídách v ročníku, na druhém stupni (6. 9. ročník) po jedné či dvou paralelních třídách v ročníku. Prostory školy jsou stavěny pro 600 žáků, k měla škola 316 žáků. Škola je umístěna ve východní okrajové části Třebíče v blízkosti přírody (les, louky, pole, vodní nádrž, chráněné krajinné území Ptáčovský žleb). V současné době probíhá v této části města výstavba bytových a rodinných domů. Tato skutečnost by měla v dohledné době zlepšit i dostupnost školy (autobusové spojení, výstavba nadúrovňového přechodu lávky pro pěší nad silničním obchvatem, který z pohledu školy rozdělil spádovou oblast školy ). Úkoly stanovené vedením ve školním roce 2012/2013: kvalitní a pestrá výuka (uplatňování nových výukových metod a forem práce) naplňování vytvořeného ŠVP zápis do 1. tříd (2 třídy) úspěšné obhájení inovovaného projektu podpory zdraví pomoc a podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami úspěšná realizace projektů (OPVK, EU peníze do škol, Agenda 21) vybudování efektivního kariérního systému pro žáky projektové dny, projektové vyučování začlenění ŠPP do chodu školy (spec. pedagog, metodik prevence) úspěšná grantová politika praktické a efektivní využívání multimediální techniky pohoda pracovního prostředí (spolupráce, vstřícnost, pracovní atmosféra, respekt) 4

5 zlepšení materiálového vybavení školy pokračování v nastolených aktivitách z předcházejících období efektivní využití práce předmětových komisí, metodických sdružení údržba sportovního areálu školy Na plnění stanovených úkolů se podíleli všichni zaměstnanci a lze říct, že všechny oblasti byly řešeny. 5

6 3. Materiálně technické podmínky školy Materiální Škola je dobře vybavena učebnicemi a učebními pomůckami, při výuce jsou využívány výukové programy. Široký výběr učebnic a pracovních sešitů slouží jako prostředek k dosažení cíle osvojení si různých způsobu výuky a jako jeden z mnohých informačních zdrojů. Pro další studium i práci žáků a pedagogů jsou k dispozici dobře vybavené knihovny, a to učitelská a žákovská. Literatura, učebnice, učební pomůcky a výukové programy jsou průběžně doplňovány. Na odborné učebny navazují kabinety a bohaté sbírky učebních pomůcek. Prostorové ZŠ a MŠ Třebíč, Na Kopcích je škola pavilonová (1. pavilon tvoří mateřská škola, učebny a kabinety 1. a 2. stupně a školní družiny, šatny, Informační centrum, kanceláře vedení školy, 2. pavilon tvoří 2 tělocvičny, šatny a kompletní sociální zázemí, 3. pavilon je školní kuchyně s jídelnou, kde v dopoledních hodinách funguje i školní bufet). K dispozici je venkovní školní atletické hřiště, hřiště s umělým povrchem a zahrada mateřské školy. Mezi jednotlivými pavilony jsou 2 atria, kde se konají různé kulturní akce, setkávání rodičů i žáků. Jsou využívána žáky nejen během přestávek k relaxaci, ale i při výuce. V prostoru před budovou školy je velká travnatá plocha, která nabízí mnoho variant využití. Před školou se nachází i parkoviště, které slouží zaměstnancům školy a rodičům, kteří vyzvedají své děti ze školy či školní družiny. Vnitřní prostor školy nabízí kromě kmenových tříd, odborné učebny keramická dílna, šicí dílna, kovo-dřevo dílna, výtvarný ateliér, cvičná kuchyňka, učebna hudební výchovy, 3 učebny výpočetní techniky, fyzika, chemie, přírodopis, jazykové učebny (jedna z nich je kompletně vybavena audio-video technikou), učebny s interaktivní tabulí, kabinety pro učitele a vychovatelky, žákovskou a učitelskou knihovnu, sborovnu i kanceláře (vedení školy), ale také prostory ke smysluplnému využívání volného času (školní klub, Studio Kopce, salónek, posilovna, víceúčelový sál, relaxovna), v roce 2007 bylo zprovozněno Informační centrum. V současné době je ZŠ a MŠ Na Kopcích jedinou bezbariérovou školou v Třebíči. Technické Jednou z priorit školy ve výuce i v běžném chodu školy je využití informačních a komunikačních technologií. Z toho vychází i vybavenost školy touto technikou. Pro výuku informatiky, ale i dalších předmětů jsou určeny 3 učebny výpočetní techniky (v každé 15 6

7 počítačů). Pro práci žáků jsou k dispozici další počítače v Informačním centru. Učitelé mají k dispozici své notebooky. Všechny počítače jsou propojeny do počítačové sítě a mají přístup na internet. Ke zkvalitnění výuky slouží i 10 interaktivních tabulí a 5 dataprojektorů. Na chodbách jsou umístěny 2 informační boxy s připojením na www stránky školy a města. Učitelé mohou volně využívat ke své práci i kopírku. Škola po technické stránce disponuje kvalitně vybavenými odbornými učebnami i dílnami. Hygienické Pro odpočinek je k dispozici školní klub (starší žáci), školní družina (mladší žáci), na chodbách umístěné stoly na stolní tenis, relaxovna, školní zahrada, od jara do podzimu otevřené atrium. Samozřejmostí je kvalitní sociální zázemí. Pro dodržování pitného režimu pracovníků školy i žáků slouží školní bufet, školní jídelna a nápojové automaty. Ve školním bufetu je možno v dopoledních hodinách i zakoupit svačinu. Školní družina zabezpečuje zájmovou činnost žáků 1. stupně, přispívá k odstranění únavy z předchozí školní činnosti, pomáhá uspokojovat a rozvíjet rozmanité zájmy žáků, v neposlední řadě plní i funkci sociální, tzn. dohled nad žáky po určitou dobu před nebo po skončení vyučování. Školní klub je zřízen pro žáky vyšších ročníků a umožňuje jim smysluplně trávit volný čas, nabízí širokou škálu zájmových kroužků. Školní časopis se jmenuje Kvido. Časopis vychází jednou měsíčně. Je určen nejen pro žáky školy, ale také pro jejich rodiče, učitele a širokou veřejnost. Přináší informace o dění ve škole. V roce 2003 zvítězil v celostátní soutěži školních časopisů, kterou pořádala redakce časopisu Moderní vyučování a Český rozhlas Praha. 7

8 4. Vzdělávací program Náš ŠVP vychází z cílů základního vzdělávání a klíčových kompetencí Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, je v souladu s Bílou knihou a Dlouhodobým záměrem rozvoje vzdělávací soustavy kraje Vysočina. Vznikal po důkladném seznámení se s konkrétními podmínkami školy SWOT analýza (pedagogičtí pracovníci, rodičovská veřejnost, žáci), podmínkami a požadavky zřizovatele (Město Třebíč), reaguje na požadavky širšího okolí (spádové obce, další okolní obce, dojíždějící žáci), akceptuje a nabízí pokračování školních vzdělávacích programů pro předškolní vzdělávání mateřských škol a je otevřený spolupráci s různými institucemi (pedagogicko-psychologická poradna, sportovní, kulturní i vzdělávací instituce, ostatní základní školy ve městě, venkovské školy, krajský úřad, obec s rozšířenou působností a další). Škola budoucnosti reaguje na požadavky společnosti při respektování osobnostních potřeb a zájmů žáků. Navazuje a dále prohlubuje vzdělávání v dlouhodobém programu Škola podporující zdraví. Cílem ŠVP Škola budoucnosti je navázat na dobré tradice školy. Po provedené analýze podmínek školy, možností a potřeb žáků a požadavků rodičů byly stanoveny tyto vzdělávací priority: 1) Poskytovat kvalitní základní vzdělání zaměřené na aktivní dovednosti žáků. 2) Vybavit žáky dovednostmi v práci s informačními zdroji i informacemi samotnými - vedeme je k tomu, aby uměli potřebné údaje nejen vyhledat z různých informačních zdrojů (např. učebnic, encyklopedií, internetu, ), ale aby je uměli i ověřit a porovnat. 3) Rozvíjet komunikační dovednosti žáků v mateřském jazyce, v cizím jazyce (nabízíme anglický jazyk nepovinně od 1. ročníku a povinně od 2. ročníku s použitím disponibilních hodin a od 7. ročníku výuku dalšího cizího jazyka - německého a ruského jazyka), v sociálních vztazích (klademe důraz na osobnostní a sociální výchovu - jejím smyslem je pomáhat každému žákovi hledat vlastní cestu k životní spokojenosti založené na dobrých vztazích k sobě samému i k dalším lidem a světu, a to s plným využíváním průřezových témat RVP ZV a rozvíjením klíčových kompetencí). 4) Rozvíjet u žáků ICT gramotnost práce s výpočetní technikou a její využití v praxi by se mělo stát pro žáka naší školy samozřejmostí, výuku výpočetní techniky zařazujeme již od 3. ročníku v rámci Čtenářské a informační gramotnosti s použitím disponibilních hodin). 5) Pomoci žákům se speciálními vzdělávacími potřebami (chceme žákům pomoci poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s jejich reálnými možnostmi, ve vzdělávání plně 8

9 respektujeme individualizaci vzdělávání, připravujeme individuální vzdělávací plány nejen pro žáky s poruchami učení, pro žáky handicapované, ale také pro žáky talentované a nadané. Dětem s diagnostikovanou poruchou učení a chování nabízíme nejen možnost spolupráce se speciálním pedagogem, ale i pomoc asistentů žáků. Na 2. stupni nabízíme širokou nabídku volitelných předmětů, jejichž smyslem je u žáků upevnit již získané dovednosti a vědomosti, popřípadě rozšířit spektrum vzdělávání. Široká je rovněž nabídka zájmových kroužků, doplňujících školní výuku a umožňujících žákům volit si odpolední aktivity dle svého zájmu. Chceme se zúčastňovat různých typů soutěží, kde žáci mohou uplatnit své schopnosti a nadání. 9

10 5. Pracovníci školy Během školního roku 2012/2013 měla škola celkem 54 zaměstnanců. Seznam pracovníků školy v školním roce 2012/2013 Ředitelka školy: Zástupce ředitele: Vedoucí vychovatelka ŠD: Výchovný poradce: Vedoucí školní jídelny: Metodik prevence sociálně patologických jevů: Sekretářka: Účetní: Školník: Mgr. Andrea Byrtusová Mgr. Lenka Kubínyiová Ivana Táborská Mgr. Zuzana Dreslerová Božena Zahradníčková Mgr. Kateřina Poulová Jana Blahová Drahoslava Johnová Karel Hrůza Třídní učitelé: 1.A Mgr. Klára Pavlasová 6.A Mgr. Kateřina Poulová 1.B Mgr. Marcela Velebová 6.B Mgr. Lenka Hlaváčová 2.A Mgr. Dana Konečná 7.A Mgr. Zuzana Dočekalová 2.B Mgr. Radka Jonášová 8.A Mgr. Hana Komendová 3.A Mgr. Ivana Válalová 9.A Ing. Lenka Rybníčková 3.B Mgr. Iveta Petráňková 9.B Mgr. Lenka Zvěřinová 4.A Mgr. Václava Nešpůrková 4.B Mgr. Božena Moltašová 5.A Mgr. Lenka Kubínyiová 5.B Mgr. Olga Jandová Další učitelé: Ing. Lenka Auerová, Mgr. Daniel Brabec, Mgr. Andrea Byrtusová, Mgr. Zuzana Dreslerová, Marek Jirků, Mgr. Lucie Šerá, Mgr. Ivona Špačková, Radka Zelenková, PaedDr. Jana Ženíšková Vychovatelky školní družiny: 1.A Libuše Voznicová 1.B Zdena Zimolová 2.A, 4.A Miluše Němcová 2.B, 4.B Vladimíra Šípová 3.A Ivana Pažourková 3.B, 4.B Jitka Dudášová 5.A, B Ivana Táborská Koordinátor volného času: Ivana Táborská Speciální pedagog: Mgr. Lenka Hlaváčová 10

11 Asistent pedagoga: Šárka Dvořáková, Jana Veškrnová Mateřská škola: Renata Fialová, Romana Růžičková, Karla Lavická, Zuzana Všetečková Školní jídelna: Soňa Dokulilová, Jaroslava Matoušková, Jitka Pospíšilová, Zdeňka Poulová, Alena Protivínská, Jana Kudláčková, Božena Zahradníčková Úklid: Naďa Dolíhalová, Jaroslava Nejedlá, Dana Sejbalová, Eva Fučíková, Ludmila Štanclová Správce sportovního areálu: Karel Hrůza 11

12 6. Provedené kontroly školy Ve školním roce 2012/2013 byly v naší škole provedeny následující kontroly: 1. Dne 22. a veřejnosprávní kontrola využívání finančních prostředků státního rozpočtu dle ustanovení 160 odst.1 písm. c) a dle ustanovení 163 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vykonávaná podle ustanovení 174 ods.2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů. (ČŠI, Inspektorát v Kraji Vysočina) 2. Dne kontrola hospodaření s finančními prostředky z rozpočtu obce dle zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a kontrola vedení účetnictví dle zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. (Město Třebíč, DiS. Veronika Nováková) 3. Dne kontrola činností, které se týkají provozu a hospodaření školní jídelny z rozpočtu obce dle zákona č. 250/2000 Sb. (Město Třebíč, Vladislava Leitnerová) 4. Dne kontrola hospodaření s veřejnými prostředky dle 9 a 11 odst. 4 a 5 zákona 320/2001 Sb. o finanční kontrole. (Město Třebíč, Ing. Vít Slatinský) 12

13 7. Poskytování informací týkajících se činnosti školy veřejnosti Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, byly během školního roku 2012/2013 poskytnuty informace: počet písemně podaných žádostí o informace 0 počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0 počet opisů podstatných částí každého rozhodnutí soudu 0 počet řízení o sankcích za nedodržování těchto zákonů 0 Během školního roku 2012/2013 neobdržela škola žádnou sankci za nedodržování těchto zákonů. 13

14 8. Výroční zpráva mateřské školy Sluníčko Mateřská škola je dvoutřídní třída Sluníček a třída Hvězdiček. Celkem navštěvovalo MŠ 55 dětí. Personální obsazení: Mgr. Andrea Byrtusová - ředitelka ZŠ a MŠ Mgr. Dita Vomelová - učitelka MŠ (třída Hvězdiček, září-říjen) Mgr. Karla Lavická - učitelka MŠ (třída Hvězdiček, od listopadu 2012) Zuzana Všetečková - učitelka MŠ (třída Hvězdiček) Renata Fialová - učitelka MŠ (třída Sluníček) Romana Růžičková - učitelka MŠ (třída Sluníček) Ludmila Štanclová uklízečka MŠ Soňa Dokulilová pracovnice školní jídelny Počet dětí v MŠ: třída Hvězdiček - 28 ve věku 3-6 let třída Sluníček - 27 ve věku 3 7 let (1 dítě se zdravotním postižením) Vlastní hodnocení mateřské školy Struktura hodnocení: 1. Posouzení souladu RVP PV a ŠVP PV 2. Oblasti, ve kterých MŠ dosahuje velmi dobrých výsledků. 3. Kvalita podmínek vzdělávání 4. Kvalita průběhu vzdělávání, realizace obsahu vzdělávání, výsledky vzdělávání 5. Práce pedagogů, posouzení úrovně řízení školy, kvalita dalšího vzdělávání 6. Úroveň výsledků práce školy vzhledem k podmínkám vzdělávání 1. Posouzení souladu RVP PV a ŠVP PV Záměrem ŠVP PV bylo vést děti k aktivnímu rozvoji v souladu s rámcovými cíli RVP PV: Rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání, osvojení hodnot, získání osobnostních postojů. 14

15 Vzdělávací obsah v RVP PV představoval vnitřně tematicky propojený celek, plánované činnosti měly návaznost a mnohdy jsme je propojovali mezi obě třídy MŠ. Děti se tak učily pracovat nejen se svými kamarády, ale i dalšími vrstevníky. Vzhledem k dvouletému ŠVP PV zůstaly cíle stejné jako předešlý školní rok: - všestranný rozvoj osobnosti dítěte a mezilidských vztahů - seznamování dětí s přírodou a ochrana životního prostředí - péče o zdraví dětí (pohoda věcného prostředí, pohoda sociálního prostředí, pohoda organizačního prostředí, zdravá výživa, pohybová aktivita) Hlavním cílem našeho ŠVP PV bylo klást důraz na přímý prožitek dětí, možnost zkoumání a experimentování, využívat zvídavosti dětí a nabádat je k samostatnosti a praktičnosti. Snažit se rozvíjet vlastní já u každého dítěte tak, aby vyrostlo v plnohodnotného jedince, který se bude moci uplatnit v naší společnosti. Vzdělávací obsah v ŠVP PV respektoval charakteristiku vzdělávacího obsahu uvedeného v RVP PV. Podrobnější rozpis vzdělávacího obsahu je uveden v dalším bodu výroční zprávy, poněvadž se domníváme, že je jednou z oblastí, ve které dosahujeme velmi dobrých výsledků. I podle reakcí a odpovědí rodičů uvedených v dotaznících v závěru školního roku. Cíle, které jsme si ve ŠVP stanovili nebyly jednoduché, ale při důkladném plánování a vzájemné spolupráci pedagogických pracovnic splnitelné. 2. Oblasti, ve kterých MŠ dosahuje velmi dobrých výsledků. Vzdělávací obsah ŠVP Vzdělávací obsah, který byl součástí ŠVP nesl název,,krtek a jeho kamarádi. Krteček nás provázel spolu se svými kamarády ježkem, myškou, zajíčkem a žabkou celým školním rokem, pomáhal dětem všestranně rozvíjet vlastní já, seznamoval je se svými vrstevníky, pozoroval s dětmi krásu přírody ve všech jejich podobách. Vedl děti k touze poznávat tento svět a učil je využít všeho poznaného k dalšímu objevování a učení. Celý školní rok jsme rozdělili do pěti integrovaných bloků, které se dále skládali z doporučených témat. Témata byla 14-ti denní, dle zájmu dětí jsme je obměňovali, prodlužovali či zkracovali tak, aby byly pro třídu stále motivující a vycházely zaktuálních potřeb dětí. 15

16 Plánovaná témata: I. KRTEK A ŠKOLKA - nový školní rok Hola, hola, školka volá Krteček má dobré rady, vítá nové kamarády II. KRTEK A JEŽEK - podzim Pečujeme o své zdraví, dovádíme, to nás baví Podzim barvy čaruje, krtek s ježkem maluje Dráčku, vyleť výš, všechno uvidíš Se zvířátky do pohádky Čertíku, Bertíku, co nám neseš v pytlíku III. KRTEK A MYŠKA - zima Vánoce s krtečkem, perníky a stromečkem Krtek s myškou shání sáňky, jsou tu zimní radovánky Všechno známe, všechno víme, u zápisu zaperlíme I malého človíčka, někdy bolí hlavička Myška ráda lyžuje, co si asi obuje IV. KRTEK A ZAJÍČEK - jaro Hřej sluníčko, hřej a zvířátka probouzej Jaro ťuká na dveře, zajíček mu otevře Mami, přečti knížku, šupnu do pelíšku Hody, hody, doprovody, dejte vejce malovaný Naší Zemi popřejeme, barevně se oblečeme Čáry máry děťátka, připravte si košťátka Krteček jde s květinkou, za svou milou maminkou Se zajíčkem cestujeme, celým světem projedeme V. KRTEK A ŽABKA - léto Dětičky svůj svátek slaví, přejeme jim pevné zdraví Voda, voda, vodička, plaveme jak žabička Krteček cinká na zvonec a pohádky je konec V prvním roce vzdělávacího obsahu se děti teprve seznamovaly s jednotlivými tématy a plyšovými kamarády, ale ve druhém roce již paní učitelky procvičovaly znalosti dětí v daných tématech, rozvíjely jejich vědomosti o další poznání a některá témata aktuálně dle zájmu dětí obměňovaly. Děti tak měly možnost prohloubit si svoje znalosti a zdokonalit svoje dovednosti. Děti pracovaly samostatně, ve dvojicích, skupinách i frontálně, ale také spolupracovaly se staršími kamarády žáky ZŠ. 16

17 Průřez školním rokem: Na začátku školního roku opět děti přivítal maňásek krteček a snažil se usnadnit nově nastupujícím dětem vstup do MŠ. Seznámil je se všemi kamarády a zaměstnanci školky, provedl je novým prostředím a pomáhal jim s osvojováním si denního programu a dohodnutých pravidel. Žáci 5. tříd si pro naše děti připravili na školní zahradě Miniolympiádu. Během podzimu se děti seznámily sdalším krtkovým kamarádem ježkem, který děti seznamoval se zdravým životním stylem a poznával s dětmi krásy podzimní přírody. Společně s družinou jsme pouštěli draky. V zimě nám krteček představil myšku, ta nám pomohla oslavit vánoční svátky a Nový rok. Také jsme si s ní díky příznivému počasí značně užili zimních radovánek, dětem se nejvíce líbilo klouzání na ubrusech. Pro rodiče i veřejnost jsme v obou třídách uspořádali vánoční besídky. Jarního sluníčka jsme se nemohli dlouho dočkat, a tak nás krteček seznámil alespoň s dalším kamarádem zajíčkem. S dětmi jsme na školní zahradě ještě na konci března stavěli sněhuláky a zároveň jsme ve třídách seli osení a řeřichu, abychom alespoň na Velikonoce měli nějakou výzdobu. Děti se dověděly, jak se plete pomlázka a domů si odnesly spoustu nazdobených i malovaných vajíček. V dubnu jsme (nejen) pro maminky nacvičili opět besídky třída Sluníček na téma Šmoulové a třída Hvězdiček pod názvem Škola zvířátek, také jsem se zúčastnili školní akademie. Největším zážitkem pro děti bylo pohádkové odpoledne, na kterém děti plnily úkoly na stanovištích, opékaly si špekáčky s rodiči a nejstarší děti byly pasovány z předškoláčků na školáky tentokrát pod názvem,,princezny a rytíři. Všichni pasovaní školáčci pak přespali ve školce. Na závěr roku jsme se poznali s poslední krtkovou kamarádkou žabkou, která nám ukázala tajemství vody, jak je pro člověka nezbytná a zároveň nebezpečná. S přáním sluncem prosvícených prázdnin jsme se rozloučili Nadstandardní aktivity Předškoláček Z důvodu větší přípravy nejstarších dětí pro vstup do ZŠ a tudíž i většího individuálního přístupu k nejstarším dětem, byl letos zaveden kroužek,,předškoláček, který se konal každé pondělí v době odpoledního odpočinku mladších dětí. Hodiny byly zaměřené na správné držení psacích potřeb, plnění úkolů na pracovních listech, rozvíjení logického myšlení 17

18 i paměti. Výuka byla oživena návštěvou tělocvičen i keramické dílny kde byla rozvíjena hrubá i jemná motorika dětí. Společně děti nacvičily program na závěr školního roku Pasování na školáčky, tentokrát na téma,,princezny a rytíři. Angličtina Lekce angličtiny byly určeny pro nejstarší děti, rovněž probíhaly vdobě odpoledního odpočinku mladších dětí a to každé úterý. Záměrem bylo seznámit děti s cizím jazykem, zdůraznit jim výhody znalosti cizích jazyků. Děti byly vhodně motivované, cvičily paměť, pracovaly s obrazovým materiálem. Hodiny byly proložené různými hrami, básněmi a písněmi. Děti si uvědomovaly rozdíly mezi mateřským a anglickým jazykem, porovnávaly názvy věcí v češtině i v angličtině, dovídaly se nové věci, poznávaly kulturu v cizích zemích. AKCE MŠ 2012/2013 Září v hod schůzka rodičů MŠ - 3.týden Miniolympiáda u nás na hřišti či v tělocvičně ZŠ Říjen v 9.30 hod. - fotografování tříd MŠ V hod. klaunské představení v naší MŠ pod názvem Svět barviček v hod.- návštěva knihovny třída Hvězdiček od 9.00 hod. - prevence zubního kazu v hod.- návštěva knihovny třída Sluníček Listopad od 7.15 hod Vánoční focení (možnost i se sourozencem) týden boje proti zákeřným nemocem tento mají rodiče i veřejnost možnost zakoupit si v šatně MŠ výrobky dětí. Získané peníze předáme nadaci Krtek při onkologickém oddělení Fakultní nemocnice Brno Prosinec dopoledne - návštěva Mikuláše, anděla a čerta v hod. - vánoční besídka ve třídě Hvězdiček v hod. - vánoční besídka ve třídě Sluníček či dopoledne představení Vánoce s kamarády v Pasáži Leden schůzka rodičů MŠ zápis do ZŠ a MŠ Únor plavání ( kromě jarních a velikonočních prázdnin - celkem 9 lekcí) návštěva knihovny třída sluníček dopoledne karnevalový rej v MŠ 18

19 Březen hudební představení v MŠ - Prago-live - písně Z.Svěrák - každý čtvrtek probíhá výuka plavání Duben exkurze na kozí farmu v Ratibořicích divadelní představení v MŠ - Špinavý hastrmánek ( i 1.A) - konec výuky plavání v hod. besídka (nejen) pro maminky - třída Sluníček v hod. besídka (nejen) pro maminky - třída Hvězdiček Květen školní akademie pochod z kopců do přírody fotografování tříd dětský sportovní den, který pro nás připraví 5.třídy skákací hrad Červen vystoupení klaunů Huga a Fuga v MŠ Veselé cestování (i 1.B) výlet do Markvartic - prohlídka zemědělských strojů, motorek a čtyřkolek, opékání špekáčků divadelní představení v MŠ Šípková Růženka v hod.společné odpoledne pro děti a rodiče pohádková stanoviště, opékání špekáčků, v19.30 hod. pasování předškoláků na školáky, přespání předškoláků v MŠ Hodnocení dětí: Hodnotící tabulky,,co už umím zavedené v loňském školním roce se velmi osvědčily, a proto jsme i pro letošní školní rok zvolili k hodnocení dětí stejný postup. Tabulky jsou pro děti, rodiče i učitelky přehlednější a zároveň motivující. Rodiče tak mají možnost procvičovat s dětmi případné nedostatky. Starším dětem jsme se věnovali důsledněji v době kroužku,,předškoláček, kde jsme taky vedli čtvrtletní záznamy o dosažených výsledcích. 3. Kvalita podmínek vzdělávání 1. Věcné podmínky MŠ Na Kopcích je umístěna v prostorách Základní školy na Kopcích. Patří mezi nejmladší a nejmodernější MŠ v Třebíči. MŠ je dvoutřídní, je zde třída Sluníček, která má vchod ze zahrady a třída Hvězdiček, ta má vchod z parkoviště u hlavního vchodu do ZŠ. Obě třídy MŠ jsou prostorné, složené ze dvou částí třídy a herny. V každé třídě jsou stolečky pro společenské hry, výtvarné a pracovní činnosti, počítač pro děti, knihovnička a prostor 19

20 pro relaxaci. Herna s kobercem je určena převážně pro volnou hru, pohybové chvilky a řízenou činnost. Obě části třídy jsou vybaveny novým moderním nábytkem. Každá třída má svoji šatnu a sociální zařízení, dále oddělené prostory pro ukládání lehátek, různých materiálů a pomůcek. Obě třídy mají k dispozici společnou, hezky vybavenou jídelnu s výdejnou. MŠ hojně využívá i prostory základní školy např. tělocvičny, víceúčelový sál, keramickou dílnu či kuchyňku. K mateřské škole patří i rozlehlá udržovaná školní zahrada vybavená pískovištěm, herními prvky, zahradním domkem pro ukládání hraček, odrážedly atd. Vzhledem k tomu, že druhá třída byla z části vybavena pomůckami, hračkami a knihami ze třídy první, je potřeba do obou tříd ještě několik těchto věcí dokoupit. 2. Životospráva Děti dostávají velice pestrou a zdravou stravu dle předepsaného spotřebního koše. Ke každému jídlu mají dostatečné množství ovoce či zeleniny- v době oběda ve formě salátů. Děti do jídla v žádném případě nenutíme, mají možnost si vybrat pečivo s pomazánkou či suché nebo různé cereálie s mlékem (jogurtem, tvarohem) či bez něj. U oběda si samy řeknou, co chtějí na talíř a jak velkou porci sní. Pitný režim je plně využíván jak v jídelně, tak i ve třídě po celý den děti mají vlastní hrníčky a do várnice je jim dodáván čaj, džus či sirup. Z druhé várnice si mohou děti kdykoliv napustit vodu. 3.Psychosociální podmínky Z hlediska psychosociálních zásad vytváří naše MŠ velmi dobré podmínky. Dětem jsme dávali dostatek příležitostí seberealizovat se a zároveň jsme uspokojovali jejich další přirozené potřeby. Ve školce jsme si společně s dětmi vytvořili třídní pravidla, aby se děti mohly spolu bez větších problémů sžít a cítily se zde bezpečně. Vhodnou motivací jsme zapojovali děti do denních činností, vedli jsme je ke vzájemné úctě a snažili jsme se stmelit kolektiv tak, aby se do něj děti každý den těšily. 4. Organizace Organizování některých činností je vzhledem k většímu počtu dětí ve třídách náročnější. Naštěstí velké prostory třídy a herny umožňují několik změn v prostoru v průběhu školního roku a tím i více motivovat děti k činnostem. Individuální práce lze vykonávat pouze v brzkých ranních hodinách, či pozdějších odpoledních, ale také ne vždy, protože odpoledne je v MŠ skoro stejný počet dětí jako dopoledne. Abychom se mohli více věnovat nejstarším 20

21 dětem, tak jsme nově zvolili kroužek,,předškoláček, který se osvědčil. Pracovní doby učitelek jsou plně využívány, jen by bylo vhodné se více zúčastňovat celodenních seminářů. 5. Řízení školy Pedagogičtí i nepedagogičtí zaměstnanci MŠ si vzájemně pomáhají, aktuálně řeší vzniklé nenadálé situace. Paní učitelky z obou tříd si vzájemně pomáhají a vytváří plán společných činností. Porady spaní ředitelkou se konají 1x za 14dní, jsou výstižné a efektivní. Rodiče spolupracují s MŠ a pomáhají, jak nejlépe mohou zprostředkováním různých besed, účastí na akcích školky i školy, dodáváním odpadového materiálu výkresy, látky, kartony, zakoupením triček, sběrem papíru, atd. 6. Personální a pedagogické zajištění Paní učitelky jsou plně kvalifikované a všechny zvládají práci na PC, vlastní řidičské průkazy, hrají na hudební nástroje. Vedou kroužek,,předškoláček pro nejstarší děti. Besídky, vystoupení na školní akademii, pásmo na slavnostní pasování a akce pro rodiče připravují ve svém volném čase. Organizace a směny pedagogů jsou upraveny v přehledu rozvržení pracovní doby. Ředitelka podporuje práci pedagogického týmu ve všech směrech. 7. Spoluúčast rodičů Rodiče spolupracovali s MŠ výborně. Po celý školní rok dodávali do MŠ různé materiály pro další využití v pracovních a výtvarných činnostech. Každé pololetí se konala rodičovská schůzka (září a leden), rodičům jsme nabízeli konzultační hodiny. Měsíčně rodiče dostávali em přehled o akcích, které nás čekaly následující měsíc. Z besídek, akademie i pasování si odnášeli na památku DVD. Na závěr roku jsme rodičům poskytli ke stažení fotografie svých dětí. 4. Kvalita průběhu vzdělávání, realizace obsahu vzdělávání, výsledky zdělávání ŠVP PV byl zpracován v souladu s cíli RVP PV. Vzdělávací obsah byl podrobně rozepsán na jednotlivá témata, která se v průběhu roku dále rozšiřovala, doplňovala, obměňovala dle aktuálního zájmu a potřeb dětí. Obě třídy MŠ se vzájemně doplňovaly vtématech a jednotlivých vzdělávacích oblastech. Plánovaly společné akce. 21

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz V letošním roce vyučujeme 172 žáků v 9 ročnících, máme 15 učitelů a dvě vychovatelky školní družiny. O bezproblémový

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice Žalhostice 126, PSČ 411 01 Identifikátor školy: 600081842 Termín konání inspekce: 28. únor

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD) Obsah Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín,... 2 pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)... 2 Charakteristika ŠD... 2 Materiální podmínky... 2 Ekonomické podmínky... 3 Personální podmínky...

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 27/28 MORAVSKÉ KNÍNICE Září 28 Zpracovala: Alena Matějíčková

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013

Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013 Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013 Září Říjen (Mgr. Andrea Tošenovjanová, Mgr. Ludmila Vaňková, Mgr. Eva Nováčková, Mgr. Jana Blumentritová) - Navozování příznivého

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Školní vzdělávací program pro Základní vzdělávání Jitřenka, 6. verze, platnost od 1. 9. 2013 č j. 276/2013

Školní vzdělávací program pro Základní vzdělávání Jitřenka, 6. verze, platnost od 1. 9. 2013 č j. 276/2013 Dodatek k ŠVP č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro Základní vzdělávání Jitřenka, 6. verze, platnost od 1. 9. 2013 č j. 276/2013 Škola: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, Jitřní

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 www.zszitomirska.wz. cz zsaprsceskybrod@seznam.cz IČO : 70829489 REDIZO : 600021670 Ředitelka školy : Mgr. Marie Šnajdrová Zřizovatel : Středočeský

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37 Manětínská 37, 323 00 Plzeň Identifikátor školy: 600 069 036 Termín konání inspekce: 8. a 9. března 2006

Více

VESELÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Stráž nad Nisou, příspěvková organizace

VESELÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Stráž nad Nisou, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Stráž nad Nisou, příspěvková organizace VESELÁ ŠKOLA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941, 580 01 Havlíčkův Brod odloučené pracoviště Mateřská škola Havlíčkův Brod, Na Svahu 3049 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012 2013 V Havlíčkově

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

1. Organizace školního roku 2012/2013

1. Organizace školního roku 2012/2013 1. Organizace školního roku 2012/2013 Základní škola Neubuz, příspěvková organizace, okr. Zlín IČO: 71005463 www.zsneubuz.cz tel.: 577 983 515, mobil 605 146 396 email: zsneubuz@seznam.cz Ředitelka školy:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Razítko školy V Bošovicích dne: 1. 11. 2013 Základní škola a Mateřská škola Bošovice, okres Vyškov, PO Školní 106, Bošovice 683 55 Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Obsah: 1. charakteristika

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Pražský inspektorát. Mateřská škola Motýlek. Arabská 10/684 160 66 Praha 6. Identifikátor školy: 600 038 688

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Pražský inspektorát. Mateřská škola Motýlek. Arabská 10/684 160 66 Praha 6. Identifikátor školy: 600 038 688 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Motýlek Arabská 10/684 160 66 Praha 6 Identifikátor školy: 600 038 688 Termín konání inspekce: 14. prosince 2006 Čj: ČŠI 693/06-01

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2006 2007 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015 Naše aktivity v 1.pololetí 2014/2015 I. Na čem se podíleli/podílí zaměstnanci naší školy od září 2014: Společný úklid lesa s Mozaikou Pohádkový les 2014

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Základní škola a Mateřská škola Nemojany, okres Vyškov www.zsms-nemojany.cz, e-mail.: zsms.nemojany@seznam.cz

Základní škola a Mateřská škola Nemojany, okres Vyškov www.zsms-nemojany.cz, e-mail.: zsms.nemojany@seznam.cz SYMPATICKÁ RODINNÁ ŠKOLA Rodinné, útulné, přátelské a vstřícné prostředí pro Vaše děti. Snažíme se vytvářet ve svých žácích pocit sounáležitosti, důležitosti, jedinečnosti a úspěšnosti. Jsme malá škola

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min.

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min. Organizace školního roku 2014 / 2015 Učební plán na školní rok ŠVP Cesty min. hodin disponibilní hod. Český jazyk 9 10 8 7 7 35 6 Angličtina -- -- 3 3 3 9 0 Matematika 4 5 5 5 5 20 4 Prvouka 2 2 3 -- --

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ Školní rok 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Rok plný pohádek do roku 2014 Mateřská škola pracovala

Více

2. Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy

2. Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy 2. Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy Základní škola v Želivě je úplná škola s 1. až 9. postupným ročníkem. Zabezpečujeme povinnou školní docházku, zájmové vzdělávání a školní stravování.

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní vzdělávací program pro školní družinu Charakteristika, umístění a vybavení ŠD Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Liberec, U Školy 222/6. U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7. Identifikátor školy: 600080188

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Liberec, U Školy 222/6. U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7. Identifikátor školy: 600080188 Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Liberec, U Školy 222/6 U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7 Identifikátor školy: 600080188 Termín konání inspekce: 16., 17. a 20.

Více

Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 I. Základní údaje o škole a/ Název školy: Základní škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ZÁKLADNÍ ŠKOLA VARNSDORF, EDISONOVA 2821, OKRES DĚČÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Platný od 01.09.2013 ředitelka školy: Mgr. Bc. Ladislava Ondráčková OBSAH 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

Výroční zpráva školní rok 2011/2012

Výroční zpráva školní rok 2011/2012 Výroční zpráva školní rok 2011/2012 Mgr. Andrea Byrtusová ředitelka školy Obsah: 1. Charakteristika školy. 3 2. Vzdělávací program školy. 5 3. Pracovníci školy........6 4. Výsledky kontrol školy.8 5. Poskytování

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Návrh struktury vlastního hodnocení školy

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ 1. Identifikační údaje Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ zpracovaný podle RVP PV název školy: Bolevecká základní škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD Je součástí školního vzdělávacího programu ZŠ Janov, okres Svitavy 1. Charakteristika ŠD Školní družina má 1 oddělení, je umístěna v samostatné místnosti menších rozměrů, využívá

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22. Školní vzdělávací program domova mládeže

Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22. Školní vzdělávací program domova mládeže Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22 Školní vzdělávací program domova mládeže Zpracovala: Martina Czyžová, vychovatelka Schválil: Bedřich Štencel, ředitel školy Identifikační údaje:

Více

Závěrečná zpráva Jméno stážisty: Termín stáže : Místo stáže:

Závěrečná zpráva Jméno stážisty: Termín stáže : Místo stáže: Závěrečná zpráva Jméno stážisty: Bc. Markéta Jedličková Termín stáže : 9.3.-13.3.2015 Místo stáže: Mateřská škola Švantnerova se sídlem Švantnerova 1, 84101 Bratislava Dne 9.3.2015 jsem navštívila mateřskou

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více