Střední průmyslová škola strojní a stavební Tábor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední průmyslová škola strojní a stavební Tábor"

Transkript

1 Střední průmyslová škola strojní a stavební Tábor Školní vzdělávací program

2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM oboru středního vzdělání s výučním listem 3-55-H/0 KLEMPÍŘ Schválil: Ing. Marcel Gause ředitel SPŠ strojní a stavební Tábor Dne:

3 Obsah:. Identifikační údaje 4. Profil absolventa 5 3. Charakteristika vzdělávacího programu Identifikační údaje oboru Charakteristika školního vzdělávacího programu Charakteristika přípravy v oboru Charakteristika školy 3.5. Výchovné a vzdělávací strategie 7 4. Učební osnovy předmětů 4.. Český jazyk 4.. Německý jazyk Anglický jazyk Matematické vzdělávání Občanská nauka Fyzika Životní prostředí Tělesná výchova Ekonomika Informační a komunikační technologie Chemie Technická dokumentace Strojní součásti Strojírenské a stavební materiály Stroje a zařízení Technologie Odborný výcvik Popis materiálního a personálního zajištění výuky Charakteristika spolupráce se sociálními partnery 85 3

4 . Identifikační údaje Název školy: Střední průmyslová škola strojní a stavební Adresa: Komenského 670, Tábor Zřizovatel: Jihočeský kraj, U zimního stadionu 95/, České Budějovice IČ Kód a název oboru vzdělání: 3-55-H/0 Název školního vzdělávacího programu: Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem Délka a forma studia: 3 roky, denní studium Ředitel školy: Ing. Marcel Gause Kontakty: tel.: fax: Koordinátor: Mgr. Libuše Trávníčková Platnost ŠVP: od Titulní stranu připravil: Martin Klíma ŠVP sestavil: Ing. Pavel Štamberk 4

5 . Profil absolventa název ŠVP: název oboru: kód: 3 55 H/0 stupeň vzdělání: délka studia: forma studia: Střední odborné vzdělání s výučním listem 3 roky denní platnost: od způsob ukončení a certifikace: závěrečná zkouška, vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list Zaměření oboru Zhotovování a sestavování klempířských stavebních výrobků, částí vzduchotechnických zařízení staveb, opláštění a izolací potrubí ap. Osazování těchto výrobků a jejich opravy. Profil absolventa Absolvent - umí číst jednoduché stavební výkresy, dovede rozkreslit a rozměřit rozvinuté tvary plechových dílů podle projekčních výkresů - dovede zvolit a pouţívat vhodné dopravní a manipulační prostředky pro vodorovnou a svislou dopravu klempířských výrobků a tyto díly v terénu osazovat. Závěrečná zkouška Ukončení dle vyhl. 67/04 Sb. v měsíci červnu, a to po úspěšném ukončení 3. ročníku. Závěrečná zkouška: - písemná (40 min.) - praktická (-3 dny) - ústní ( 5 min. příprava a 5 min. zkoušení). Další vzdělání Nástavbové studium dle zaměření Ţáci se v tomto oboru učí ručnímu a strojnímu dělení a tváření jemných ocelových plechů, plechů z neţelezných kovů a profilového materiálu menších průřezů, zhotovování výrobků z těchto materiálů, jejich spojování a sestavování. Zhotovování a sestavování klempířských stavebních výrobků, částí vzduchotechnických zařízení staveb. 5

6 Opláštění izolací potrubí apod. Osazování těchto výrobků na stavbách a jejich opravy. Po ukončení přípravy v učebním oboru klempíř-stavební výroba a po úspěšném vykonávání závěrečné zkoušky má absolvent základní teoretické znalosti o pouţívaných materiálech, technologických a pracovních postupech a dovede vykonávat základní klempířské práce. V souladu s potřebami podnikatelské sféry jsou ţáci učebního oboru klempíř také seznámeni se základními materiály, technologickými a pracovními postupy pouţívanými pro práce na střechách v souvisejících obrech pokrývač a tesař.v odborném výcviku získají dovednosti v provádění jednoduchých pokrývačských a tesařských prací na střechách. Odborné vzdělání poskytuje ţákům soubor teoretických vědomostí a praktických dovedností a návyků nezbytných pro jejich budoucí povolání klempíř. V souladu s potřebami podnikatelské sféry jsou ţáci učebního oboru seznámeni se základními činnostmi souvisejících oborů pokrývač a zedník. V teoretických odborných předmětech jsou rámcově seznámeni s běţnými materiály pouţívanými pro práce na střechách a základními technologiemi pokrývačských a tesařských prací. V odborném výcviku získají dovednosti v provádění jednoduchých pokrývačských a tesařských prací na střechách.. Uplatnění absolventa Absolvent je schopen vykonávat činnosti související s povoláním stavební klempíř. Po získání příslušné praxe můţe samostatně podnikat v oboru. Moţnosti dalšího vzdělávání Absolventi učebního oboru, kteří vykonali úspěšně závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí do studijních oborů středních škol určených pro absolventy tříletých učebních oborů navazujících na předchozí přípravu. Absolvent je v průběhu přípravy veden k tomu, aby si byl vědom vzájemného vztahu svobody a odpovědnosti i rovnosti svobod a práv kaţdého občana. Je veden k chápání principu demokratické společnosti a k ochotě uplatňovat je ve svém ţivotě. Uvědomuje si svou národní příslušnost a svá lidská práva, je ochoten respektovat také práva druhých, uznávat tedy i rovnost a práva jiných národ, etnických skupin a ras. Absolvent si je vědom významu aktivní účasti své i ostatních společnosti na utváření společenského ţivota a kulturního a přírodního prostředí v regionálním i celosvětovém měřítku. Preferuje tolerantní postoje k názorům a hodnotám jiných lidí. Absolvent je veden k tvořivé činorodosti, spolupráci i zdravé soutěţivosti, ale i k samostatnosti a odpovědnosti v jednání i v pracovních činnostech. Je si vědom, ţe tyto vlastnosti jsou důleţité jak pro jeho vlastní prospěch a rozvoj, tak i pro rozvoj celé společnosti. Chápe proto význam a nutnost celkového osobnostního rozvoje a profesní připravenosti. Je vybaven základními dovednostmi pro poznání a regulaci vlastní osobnosti a pro styk s lidmi. Je si vědom toho, jaký význam má pro něj dosaţené vzdělání. Uvědomuje si, ţe s postupem vědeckotechnického rozvoje a jeho dopadem ve světě stále vzrůstají nároky na kvalifikovanou pracovní činnost i na inovace pracovních dovedností. Je ochoten a schopen se adaptovat na změny trhu práce a kvalifikací. Uvědomuje si vliv přírodního prostředí i vliv rozvoje vědy a techniky na ţivot lidí. Rozhoduje se a jedná ve svém soukromí i v práci tak, aby chránil přírodu a kulturní památky a jednal v zájmu stavu udrţitelného rozvoje. V ústním i písemném jazykovém projevu se snaţí dodrţovat jazykové normy, výstiţně a logicky správně se vyjadřovat, v oficiálních projevech pak pouţívat spisovného jazyka. V cizím jazyce rozumí 6

7 jednoduchým krátkým rozhovorům o věcech denního ţivota, dokáţe reagovat v rozsahu aktivně osvojených jazykových prostředků v běţných ţivotních situacích a tématech. Dovede získat v cizím jazyce jednoduchou informaci, sdělit podstatné myšlenky z běţného vyslechnutého nebo přečteného textu, v jednoduchých větách hovořit o známé tematice. Ovládá v cizím jazyce nejzákladnější odbornou terminologii svého oboru. Je veden k pozitivnímu vztahu k umění a kultuře. Má vypěstován návyk číst krásnou literaturu, časopisy, populární naučná díla podle svého zájmu, sledovat sdělovací prostředky a navštěvovat kulturní zařízení (divadla, koncerty, výstavy, ). Chápe základní rozdíl mezi umělecky hodnotným dílem a brakem. Absolvent rozumí základním matematickým pojmům a vztahům mezi nimi, umí vyhledávat, hodnotit a třídit matematické informace a dokáţe pouţívat získané matematické poznatky při řešení problémů a úkolů v běţných ţivotních i profesních situacích. Je schopen aplikovat získané přírodovědné poznatky v občanském ţivotě i ve své odborné práci, zná vyuţití běţných látek v průmyslu, zemědělství, v domácnosti atp., ví o jejich vlivu na člověka, jeho zdraví i na ţivotní prostředí. Je seznámen s rolí ţivotního partnera a rodiče, poučen o nebezpečí neodpovědných sexuálních styků, drogové závislosti a o vlivech nezdravého způsobu ţivota vůbec. Snaţí se udrţovat i zvyšovat svou tělesnou zdatnost a upevňovat své zdraví. Je veden ke správným představám o vyuţívání volného času. Ve své profesní oblasti dovede identifikovat a analyzovat problémy, zvaţovat moţnosti jejich řešení, vybírat a navrhovat řešení optimální v daném kontextu, stanovovat efektivní postupy při realizaci řešení a dodrţovat je. Dovede uţivatelským způsobem pracovat s osobním počítačem při práci s texty, je seznámen s moţnostmi jeho vyuţívání v oblasti databází, popřípadě dalších aplikací (nap.jednoduché účetnictví, evidence zakázek ap.). Dovede vyuţívat informačních zdrojů v pracovním i mimopracovním ţivotě. Má vytvořeny základní předpoklady pro moţné budoucí uplatnění v ţivnostenském podnikání jak z hlediska profesních dovedností, tak z hlediska chápání potřeby aktivního přístupu k nalézání profesního uplatnění i nutnosti zdravého rizika k prosazení svých záměrů. Orientuje se i v základních ekonomických otázkách této problematiky. Po ukončení přípravy v učebním oboru a po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky se absolvent orientuje v montáţní dokumentaci podle typů výrobků, technologické a servisní dokumentaci, čte technické výkresy a schémata obsaţená v uvedené dokumentaci. Absolvent dovede pro plnění pracovních úkolů samostatně zvolit a připravit základní ruční nástroje a nářadí, montáţní pomůcky a přípravky, zdvihací, popř. jiná pomocná zařízení, připravit pracoviště, samostatně zvolit správný a bezpečný postup při práci. Absolvent ovládá základní úkony při ručním zpracování kovových a vybraných nekovových materiálů včetně jejich přípravy před zpracováním (dlení materiálu, jednoduché orýsování, označení středů, otvorů ap.) a nejjednodušší technologické úkony z oblasti strojního obrábění, včetně pouţívání ručního mechanizovaného nářadí. Dovede volit a správně aplikovat prostředky určené k ochraně povrchu součástí proti škodlivým vlivům prostředí. Významnými dovednostmi jsou nejrůznější montáţní práce, při kterých absolvent pouţívá běţné i speciální montáţní nářadí, univerzální i speciální montáţní přípravky a pomůcky, zdvihací a jiná pomocná zařízení. Ke zvýšení produktivity práce dovede samostatně zvolit a pouţívat ruční mechanizované nářadí a jeho příslušenství, volit a pouţívat pro něj vhodné nástroje v závislosti na druhu práce. O provedené práci, 7

8 montáţi apod. je schopen vést poţadovanou dokumentaci, vypracovat předepsaný záznam apod. Umí vést základní evidenci o vykonané práci, ohodnotit kvalitu a mnoţství vlastní činnosti a rozpoznávat příčiny nedostatky, kterých se v průběhu činnosti dopustil. Absolvent oboru se orientuje v základních vztazích k ţivotnímu prostředí a zásadách jeho ochrany před moţnými negativními vlivy. Dovede pracovní činnosti v rámci plnění pracovních úkol vykonávat tak, aby ţivotní prostředí nenarušoval, ale naopak podle svých moţností přispíval k jeho zlepšení a dodrţovat při práci zásady a předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce, dodrţovat předpisy protipoţární ochrany a zacházet s protipoţárním zařízením. Příprava v učebním oboru vytváří předpoklady k tomu, aby jeho absolvent mohl po příslušné praxi (popř. po absolvování dalšího vzdělání, speciálních kurzů ap.) provádět nejnáročnější odborné práce, samostatně stanovovat pracovní postupy, vést o nich souhrnnou dokumentaci. Měl by být schopen vést menší pracovní kolektiv, popřípadě menší ţivnostenskou provozovnu. 8

9 3. Charakteristika vzdělávacího programu 3.. Identifikační údaje oboru název ŠVP: název oboru: kód: stupeň vzdělání: délka studia: forma studia: 3-55-H/0 Střední odborné vzdělání s výučním listem 3 roky denní platnost: Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.. Popis celkového pojetí vzdělávání Cílem je naučit ţáky poţadovaným vědomostem a vštípit jim tak klíčové kompetence pro jejich další profesní dráhu. Základem je důraz na provázanost klasické frontální výuky (která je v daném čase nejefektivnější) s výukou individuální či skupinovou. Specifickou formou bude připraven dlouhodobý projekt v oblasti mediálního vzdělávání, který povede k získání komunikativních kompetencí. Konkrétní způsob a provedení bude upřesněno podle schopností ţáků. 3.. Organizace a metody výuky Příprava ţáků je organizována jako tříleté denní studium. Probíhá vţdy jeden týden teoretické výuky a jeden týden odborného výcviku v rozsahu stanoveném učebním plánem. Praktické vyučování je zajišťováno na vlastním pracovišti, nebo i na smluvních pracovištích škol u právnických a fyzických osob.. ročník: TEV - frontální a skupinová výuka ODV - skupinová výuka. ročník: TEV - frontální a skupinová výuka - samostatné vyhledávání informací na internetu, zpracování výsledků ODV - skupinová výuka 3. ročník: TEV - frontální a skupinová výuka 9

10 - samostatné vyhledávání informací na internetu a v literatuře, zpracování výsledků - řešení problémů ODV - individuální výuka na reálných pracovištích - skupinová výuka Cílem je propojit efektivní frontální výuku s výukou individuální a skupinovou. Postupně bude docházet k převaze individuální výuky, aby v posledním ročníku byl student schopen samostatné práce s vědomím plné odpovědnosti za výsledek vykonané práce Charakteristika přípravy v oboru Obsah vzdělávání oboru vychází z platného Rámcového vzdělávacího programu pro obor H/0. Struktura obsahu je vyjádřena učebním plánem oboru vzdělání. Zahrnuje všeobecně vzdělávací a odborné teoretické učivo a odborný výcvik. Školní vzdělávací program rozpracovává kromě učiva, které je stanoveno Rámcovým vzdělávacím programem, také výsledky vzdělávání, občanské, klíčové a odborné kompetence a čtyři průřezová témata. Propojuje vztahy mezi nimi a hledá jejich vzájemné spojitosti a návaznosti v mezipředmětových vazbách. Kompetencemi jsou označeny ohraničené struktury schopností a znalostí a s nimi související postoje a hodnotové orientace, které jsou předpokladem pro výkon absolventa ve vymezené činnosti. Kompetence se dělí na občanské, klíčové a odborné. Kompetence neexistují izolovaně, ale navzájem se prolínají a doplňují. Ţáci si je osvojují a prohlubují v průběhu celého vzdělávání na střední škole. Občanské kompetence vyjadřují kvality občana demokratické společnosti; jedná se především o soubor hodnot a postojů, které jsou vlastní demokracii. Klíčové kompetence jsou obecně přenositelné a pouţitelné soubory kvalit osobnosti (zahrnující vědomosti, intelektové dovednosti, postoje, hodnotové orientace), které kaţdý člověk potřebuje k tomu, aby mohl plnohodnotně ţít v současném světě. Mohou být vyuţívány téměř u kaţdé práce bez ohledu na odbornost, a proto přispívají k lepší zaměstnatelnosti absolventů; jsou významné i pro celoţivotní učení. Na jejich rozvoji se podílí jak všeobecné, tak odborné vzdělávání. V průběhu vzdělávání ţáci získají následující klíčové kompetence: - komunikativní; - personální; - sociální; - řešit samostatně běţné pracovní i mimopracovní problémy; - vyuţívat prostředky informačních a komunikačních technologií a efektivně pracovat s informacemi; - aplikovat základní matematické postupy při řešení praktických úkolů; 0

11 - kompetence k pracovnímu uplatnění. Odborné kompetence se vztahují k výkonu pracovních činností. Odvíjejí se od kvalifikačních poţadavků na výkon konkrétního povolání a vyjadřují způsobilost absolventa k pracovní činnosti. Tvoří je soubor odborných vědomostí a dovedností, postojů a hodnot poţadovaných u absolventa vzdělávacího programu. Vzdělávání v oboru směřuje v souladu s cíli středního odborného vzdělání k tomu, aby ţáci získali na úrovni odpovídající jejich schopnostem a studijním předpokladům občanské, klíčové a odborné kompetence. Získání, vytvoření a upevnění těchto kompetencí ţáky bude ověřováno a hodnoceno učiteli jak v teoretické výuce, tak v odborném výcviku Charakteristika školy Materiální a personální zajištění Školní areál zahrnuje: Budovu Komenského s 5 učebnami, 4 laboratořemi, 5 ICT-učebnami, školním kinosálem, pracovištěm NC obrábění Budovu M. Koláře s 8 učebnami, ICT-učebnou a částí strojních dílen, Budovu 3 Komenského s hlavní částí strojních dílen, Budovu 4 Měšická se stavebními, dřevařskými a klempířskými dílnami, dále školní hřiště a posilovnu. V současnosti probíhá přestavba hlavní budovy rozšíření o 6 učeben, o knihovnu se studovnou a galerií v půdní vestavbě a zajištění bezbariérového přístupu do všech učeben. Pro výuku oboru Strojní mechanik se vyuţívají učebny a pracoviště v budově M. Koláře s 8 učebnami, ICT-učebnou a částí strojních dílen. Výuka TEV je zajištěna v tělocvičně sousední budovy Domova mládeţe. Výuka odborného výcviku probíhá jednak skupinově ve školních dílnách, jednak individuálně pod vedením instruktorů ve firmách. Učebny jsou standardně vybaveny PC s data-projektorem nebo PC s interaktivní tabulí. Vybavení ICT-technikou, učebními pomůckami, modely, obrazy, laboratorními přístroji, nástroji a stroji v dílnách se průběţně doplňuje a modernizuje, stejně tak pouţívaný software a odborné publikace ve školní knihovně. Škola modernizaci hradí jednak z běţného rozpočtu, jednak prostřednictvím grantů. Pedagogický sbor se skládá z ředitele školy, zástupců ředitele, výchovných poradkyň (společně s funkcí metodika primární prevence sociálně patologických jevů), 7 učitelů a 5 mistrů odborného výcviku. Odbornou způsobilost splňuje 96% pedagogů, pedagogickou způsobilost 9%. Sbor je stabilizovaný, s přirozenými obměnami z důvodů odchodu do důchodu, mateřské dovolené apod. BOZP Problematika BOZP je organicky začleněna do výuky všech oborů. Všichni ţáci jsou vţdy na začátku školního roku seznámeni se školním řádem, řády laboratoří a odborných učeben, řády školních dílen. Zvláštní důraz je kladen na BOZP při rizikových činnostech, při výuce TEV, na lyţařských a sportovních kurzech. Ţáci jsou podle potřeby proškoleni

12 aktuálně před akcí. Pouţívané přístroje a zařízení jsou pravidelně odborně kontrolovány, zaměstnanci jsou cyklicky proškolováni, o čemţ je vedena příslušná dokumentace. BOZP specifická pro daný obor je součástí osnov odborných předmětů. Spolupráce se sociálními partnery SPŠ Tábor je velikostí a skladbou studijních a učebních oborů jednou z klíčových škol regionu, zejména v oblasti výuky technických oborů. Pravidelně spolupracuje s: Úřadem práce v Táboře kariérové poradenství a volba povolání se základními školami prostřednictvím výchovných poradců s VŠ a VOŠ, především nehumanitních směrů s MěÚ Tábor i dalších obcí regionu Jihočeskou hospodářskou komorou s firmami prostřednictvím Partnerského programu školy, při zajišťování odborné praxe ţáků, odborných exkurzí, soutěţí a seminářů pro ţáky, učitele a veřejnost, při řešení podnikových témat maturitních prací ve studijních oborech, při zajišťování individuálního odborného výcviku v učebních oborech. Ţáci se speciálními vzdělávacími potřebami Péče o ţáky se speciálními vzdělávacími potřebami zahrnuje:. pomoc ţákům s tělesným handicapem, případně po úrazech budování bezbariérového přístupu do všech prostor v hlavní budově,. pomoc ţákům se specifickými poruchami učení spolupráce výchovných poradkyň a třídních učitelů s PPP Tábor a rodiči, uzpůsobení podmínek přijímacích a maturitních zkoušek i podmínek výuky a způsobů hodnocení 3. péči o zvláště nadané ţáky vnitřní diferenciace v hodinách, zapojení do olympiád, soutěţí, SOČ, projektů, průběţně aktualizovaná nabídka nepovinných předmětů, celoročních i krátkodobých speciálních kurzů Podmínky pro přijetí ke vzdělávání - Přijímání ke vzdělávání se řídí zákonem č. 56/004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším a jiném vzdělávání 59,60,83,85 (), dále 63,6,0,70. Konkrétní podmínky pro daný školní rok stanoví ředitel školy v souladu s platnou prováděcí vyhláškou. - Splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazečů o vzdělávání v daném oboru vzdělání; podmínky zdravotní způsobilosti jsou stanoveny v nařízení vlády o soustavě

13 oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání. K posouzení zdravotního stavu ţáka je příslušný registrující praktický lékař. Ukončování vzdělávání Studium oboru je zakončeno závěrečnou zkouškou podle zákona 56/004 Sb a vyhlášky 47/005 Sb. Závěrečná zkouška se skládá z písemné zkoušky a ústní zkoušky z odborných předmětů a z praktické zkoušky z odborného výcviku. Obsah a organizace závěrečné zkoušky se řídí platnými předpisy a vychází z jednotného zadání závěrečných zkoušek v oboru strojní mechanik. Dokladem o dosaţení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. Vyuţití týdnů ve školním roce Ročník.. 3. výuka podle běţného rozvrhu 34 týdnů 34 týdnů 30 týdnů Start - adaptační kurz v rámci primární prevence lyţařský kurz týden - - sportovně turistický kurz - týden - pravidelné odborné exkurze týden týden týden závěrečné zkoušky týdny zapojení do školních projektů týden týden týden časová rezerva 4 týdny 4 týdny týdny celkem 4 týdnů 4 týdnů 38 týdnů HODINOVÝ UČEBNÍ PLÁN OBOR - KLEMPÍŘ Zkratka předmětu Název předmětu Minimální počet hodin v týdnu Rozdělení hodin do ročníků I. II. III. Minimální počet hodin celkem Všeobecně vzdělávací předměty CJL Český jazyk a literatura 3+=5 60 3

14 NEJ Německý jazyk 6 9 ANJ OBN Anglický jazyk Občanská nauka 3 96 FYZ Fyzika 0 64 ZIP Ţivotní prostředí MAT Matematika 4 8 CMA TEV ICT Cvičení z matematiky Tělesná výchova Informační a komunikační technologie EKO Ekonomika CHE Chemie Odborné předměty TDO Technická dokumentace 4 8 STC Strojní součásti STM STZ Strojírenské a stavební materiály Stroje a zařízení TEC Technologie 4 8 ODV Odborný výcvik ,5 7,5 600 Celkem ,5 3,5 307 TRANSFORMACE Z RVP DO ŠVP 4

15 Škola: SPŠ strojní a stavební Tábor, Komenského 670 Kód a název RVP Název ŠVP 3-55-H/0 RVP ŠVP Vzdělávací oblasti a obsahové okruhy Minimální počet vyučovacích hodin za celou dobu vzdělávání Vyučovací předmět Počet vyučovacích hodin za celou dobu vzdělávání týdenních celkový týdenních celkový Jazykové vzdělávání - český jazyk 3 96 Český jazyk a literatura - cizí jazyk 6 9 Německý jazyk Anglický jazyk Společenskovědní 3 96 Občanská nauka 3 96 vzdělávání Přírodovědní vzdělávání 4 8 Fyzika Ţivotní prostředí Chemie Matematické vzdělávání 5 60 Matematika Cvičení z matematiky Estetické vzdělávání 64 Český jazyk a literatura 64 Vzdělávání pro zdraví 3 96 Tělesná výchova 3 96 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích 3 96 Informační a komunikační technologie 3 96 Ekonomické vzdělávání 64 Ekonomika 64 5

16 Strojírenské výrobky 8 56 Technická dokumentace 4 8 Strojní součásti 64 Strojírenské a stavební materiály 64 Výroba, opravy a provoz strojírenských výrobků Odborný výcvik Technologie 35 0 Disponibilní hodiny Odborný výcvik Stroje a zařízení Celkem Celkem Odborná praxe Odborná praxe Kurzy 0 týdnů Kurzy Sportovní výcvikový kurz týden 6

17 3.5. Výchovné a vzdělávací strategie 3.5. Klíčové kompetence Ţák je schopen trvale a efektivně se učit, problémy řeší promyšleně a cíleně komunikuje se zákazníkem, s podřízenými i nadřízenými slovem i písmem posuzuje své moţnosti pro samostatnou práci i práci v týmu, hájí své názory, přijímá kritiku jedná uvědoměle a odpovědně, chrání ţivotní prostředí má přehled o moţnostech celoţivotního vzdělávání vyuţívá matematické dovednosti umí pracovat s osobním počítačem. Učí se mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání, ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní reţim a podmínky uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umět efektivně vyhledávat a zpracovávat informace s porozuměním poslouchat mluvené projevy (nap. výklad, přednášku, proslov aj.), pořizovat si poznámky vyuţívat ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností svých i jiných lidí sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení výsledků svého učení ze strany jiných lidí znát moţnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání. Je schopen se trvale efektivně učit Kompetence k řešení problémů Porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej, vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosaţené výsledky uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení a myšlenkové operace volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, vyuţívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení). Problémy řeší promyšleně a cíleně Celkové pojetí vzdělávání Obor vzdělání strojní mechanik je náročný na manuální dovednosti ţáků při uplatnění tvořivého a logického myšlení. Vyučující vedou ţáky k trpělivé a soustavné práci a usilují o to, aby si ţáci vytvořili kladný vztah ke zvolenému oboru a získali správné pracovní návyky. Záměrem týmu pro zpracování i realizaci výuky podle ŠVP je vybavit absolventa takovými znalostmi, dovednostmi a postoji, které mu umoţní dobré uplatnění na trhu práce. Při sestavování obsah vzdělávání byly respektovány poţadavky sociálních partnerů příslušné odbornosti. Cílem vzdělávacího programu je poskytnout ţákům určité mnoţství všeobecných a odborných poznatků a dovedností pro provádění potřebných činností při pouţívání technických prostředků a zařízení, dopravní a manipulační techniky. Učivo odborných předmětů je vybráno s ohledem na moţnosti pracovního uplatnění absolventa v různých firmách regionu. Obsah všech odborných předmětů je důsledně koordinován s odborným výcvikem. Celkovým záměrem školního vzdělávacího programu je připravit pracovníky, kteří se dobře umístí na trhu práce a budou schopni reagovat na mění se podmínky na trhu práce. 7

18 Obsah vzdělávání v jednotlivých vyučovacích předmětech byl odvozen od kutikulárních rámců pro jednotlivé oblasti vzdělávání a od obsahových okruhů odborného vzdělávání v rámcovém vzdělávacím programu 3-5-H/0 Strojní mechanik Metody a formy výuky Jsou voleny s ohledem na obsah konkrétního učiva a výsledky vzdělávání, kterého se má dosáhnout. Učitelé volí metody podle svých potřeb a zkušeností a s ohledem na charakter vyučovaného předmětu. Uplatňují vhodnou motivaci, která stimuluje práci ţáků, nejčastěji se opírá o zájem ţáků o zvolený obor. Důraz je kladen na podporování samostatné práce ţáků, především na osobní zodpovědnost a samostatnost, skupinové práce, referáty, prezentace písemné, ústní a jiné, společné hodnocení, analýza výsledků. Důleţitou sloţkou teoretické výuky je pouţívání názorných pomůcek v různé formě, které ţákům usnadňují pochopení učiva, jako vzorky, nástěnné obrazy, instruktáţní a výukové video, exkurze. K procvičování a upevňování učiva se vyuţívají různé formy ústních, písemných a praktických cvičení, soutěţe, simulační metody, projekty apod. Velký důraz je kladen na vytváření mezipředmětových vztahů a rozvíjení klíčových kompetencí ţáků. Součástí výuky jsou besedy s odborníky, návštěvy výstav, odborné exkurze, soutěţe a různé formy zapojení ţáků do prezentačních akcí školy. Praktické vyučování umoţňuje ţákům vyuţití teoretických poznatků v praxi, rozšíření odborných znalostí a rozvíjení dovedností potřebných pro obor. Základ odborného výcviku tvoří praktické vyučování v odborných učebnách a dílnách. Ve vyšších ročnících se odborný výcvik realizuje částečně na pracovištích ve škole ve firmách fyzických a právnických osob v regionu na smluvním základě. Výuka odborného výcviku na pracovištích firem hraje důleţitou roli při vytváření pracovních vztahů mezi pracovníky a pomáhá formovat vztah ţáků k povolání Hodnocení ţáků Hodnocení ţáků vychází z klasifikačního řádu školy. Při hodnocení ţáků pouţívají vyučující slovní a numerické hodnocení, ţáky hodnotí v průběţně. Učitelé vyuţívají k hodnocení znalostí a dovedností ţáků různé druhy zkoušek písemné práce vypracované jednotlivci i výsledky skupinové práce, praktické práce nebo ústní zkoušení, prezentace projektů. Sledují průběţně výkon ţáků, jeho aktivity při vyučování a připravenost na vyučování. Při klasifikaci je hodnocena přesnost a trvalost osvojení poţadovaných poznatků, kvalita a rozsah získaných dovedností, schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti, samostatnost při řešení teoretických a praktických úkolů, schopnost vyuţívat poznatky získané při praktických činnostech, samostatnost a tvořivost. V předmětech praktického zaměření se hodnotí také vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem, osvojení si praktických dovedností a návyků, vyuţití získaných teoretických vědomostí v praktických činnostech, aktivita, samostatnost, tvořivost, iniciativa. 8

19 Součástí hodnocení ţáků je i hodnocení vystupování ţáků a prezentování školy, výsledky ţáků při soutěţích apod Rozvíjení klíčových kompetencí Vývoj nových technologií, nestabilita v sociálně-ekonomickém kontextu a proměnlivé podmínky trhu práce kladou ve výchovně vzdělávacím procesu poţadavky na rozvíjení tzv. klíčových kompetencí. Ve výuce podle ŠVP se rozvíjejí všechny klíčové kompetence, tak jak jsou uvedeny v profilu absolventa i v příslušném RVP. Kaţdý vyučovací předmět i další aktivity však přispívají k rozvoji klíčových kompetencí různou mírou. V průběhu přípravy v oboru jsou ţáci vedeni tak, aby si byli vědomi svých osobních moţností a kvalit, aby uměli pracovat samostatně i v týmu. Ţáci se připravují i na uplatnění v ţivnostech, malých i velkých firmách, kde přicházejí do kontaktu se zákazníky, učí se vhodnému jednání, správné organizaci práce. Výuka pomáhá rozvoji osobnosti a vytváří předpoklady k tomu, aby měli ţáci moţnost dalšího rozvoje. Učitelé se snaţí pozitivně ovlivňovat chování ţáků ve škole i na akcích organizovaných školou, na vytváření příznivého klimatu ve škole. Vhodné zapojení ţáků do kolektivu vede k upevňování a rozvíjení sociálních kompetencí ţáci se učí uplatňovat své schopnosti, respektovat druhé a spolupracovat s nimi. Komunikativní dovednosti jsou rozvíjeny na úrovni verbální, písemné i s vyuţitím informačních a komunikačních technologií. Oblast vyuţití informačních a komunikačních technologií je zaměřena nejen na osvojení dovedností práce s těmito technologiemi, ale také na vhodném vyuţití těchto znalostí pro svůj osobní i pracovní ţivot. Výchovný a vzdělávací proces je veden tak, aby se ţáci chovali zodpovědně při plnění pracovních úkolů a aby zodpovídali za své jednání v různých občanských i pracovních situacích. Rozvíjení klíčových kompetencí je vhodně zařazeno do všech předmětů. Proces uplatňování a rozvíjení klíčových kompetencí je veden tak, aby byl soustavný a vykazoval vývojový posun v průběhu přípravy na povolání Začleňování průřezových témat Zařazení průřezových témat do výuky je zaměřeno tak, aby si ţáci uvědomili vzájemnou pouţitelnost a souvislost znalostí a dovedností z různých vzdělávacích oblastí. Průřezová témata výrazně formují charakter ţáků. Průřezová témata jsou zařazována do všech ročníků vţdy podle vhodné vazby na učivo. Téma Občan v demokratické společnosti napomáhá rozvoji sociálních kompetencí ţáků. Zejména v prvním ročníku se zařazují témata k pochopení postavení člověka ve společnosti, formování postojů ţáků, aby byli schopni vytvořit dobrý třídní kolektiv, dovedli se navzájem respektovat a pomáhat si besedy o historii města a regionu, hry zaměřené na vzájemné poznávání se a stmelování kolektivu. Další oblastí je formování názorů mladých lidí a orientace na správné hodnoty ţivota besedy a přednášky o nebezpečí návykových látek, nebezpečí šikany, o pěstování zdravého ţivotního stylu. 9

20 Velký význam má jednotný přístup všech pedagogů k chování ţáků. Ţáci i pedagogové jsou si vědomi, ţe všichni vytvářejí image školy zvláště ve vztahu k veřejnosti. Do této oblasti spadá i vyhledávání problémových ţáků, kteří narušují kolektiv, a řešení těchto situací probíhá ve spolupráci s výchovným poradcem. Téma Člověk a ţivotní prostředí vede k pochopení významu přírody a správného chování člověka v přírodě. Toto téma se dobře začleňuje do odborného učiva, kde se klade důraz na pochopení závislosti člověka na přírodních surovinách, správném hospodaření s výrobky a odpady, na odpovědnosti člověka za zachování udrţitelného rozvoje společnosti. Formou rozhovorů, besed si ţáci uvědomují souvislost různých činností člověka s ţivotním prostředím. Téma Člověk a svět práce je vhodně realizováno v motivačních metodách, kdy je v ţácích formován dobrý vztah ke zvolenému oboru. Ţáci se seznamují s náročností oboru, učitelé pěstují v ţácích touhu po uplatnění a odborném růstu, učí je řešit problémové situace. Jsou zařazeny exkurze na úřad práce a procvičovány dovednosti, které mohou ţákům pomoci při hledání zaměstnání sepsání ţádosti o místo, sepsání ţivotopisu, vyhledávání nabídek, nácvik rozhovorů a další. Realizace tématu Informační a komunikační technologie spočívá ve zdokonalování schopností ţáků pracovat s různými prostředky informačních a komunikačních technologií. Výuka předmětu informační a komunikační technologie je rozloţena do tří ročníků. Nejdříve je zařazeno ovládání základního softwaru a osvojení si dovednosti při práci s internetem. V dalších ročnících jsou tyto dovednosti dále rozvíjeny a propojovány s dalšími předměty. Podle kapacitních moţností mohou odbornou učebnu vyuţívat i učitelé jiných předmětů. 0

Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání

Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Datum platnosti ŠVP : Dvouleté

Více

Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání. Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST

Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání. Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání:

Více

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA 1 Nauka o slohu - objasní základní pojmy stylistiky Styl prostě sdělovací - rozpozná funkční styl, dominantní slohový Popis a jeho postup

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva): Datum platnosti ŠVP od: 1. 9. 2009 ZEDNÍK

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ na PC (UPC) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace

7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace 7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace Obecný cíl vyučovacího předmětu Cílem předmětu písemná a elektronická komunikace je umožnit žákům získání potřebné dovednosti ovládat

Více

7.18 Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace

7.18 Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace 7.18 Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace Obecný cíl vyučovacího předmětu Cílem předmětu písemná a elektronická komunikace je umožnit žákům získání potřebné dovednosti ovládat

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Dodatek č. 4 Platnost: od 1. 2. 2013 Název školy: Adresa: Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Dodatek č. 1 Platnost: od 1. 9. 2012 Název školy: Adresa: Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše

Více

65-51-H/01 Kuchař - číšník

65-51-H/01 Kuchař - číšník Střední odborná škola gastronomie a potravinářství U Jatek 916/8, 790 01 Jeseník Školní vzdělávací program 65-51-H/01 Kuchař - číšník 1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠKOLE: Název a adresa školy: Střední odborná

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ 1 P O D N I K Á N Í... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU OBCHODNÍ KORESPONDENCE Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva): 1.

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Ekologie je zprostředkovat základní ekologické pojmy a principy. Poukázat na souvislosti mezi environmentálními,

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

Kód a název oboru vzdělání: 69-51-H/01 Kadeřník. Název školního vzdělávacího programu: KADEŘNÍK

Kód a název oboru vzdělání: 69-51-H/01 Kadeřník. Název školního vzdělávacího programu: KADEŘNÍK Kód a název oboru vzdělání: 69-51-H/01 Kadeřník Název školního vzdělávacího programu: KADEŘNÍK Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Tříleté denní střední vzdělání

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU KOMUNIKACE SE ZÁKAZNÍKEM Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět Aplikace ekonomických programů je zařazen mezi odborné předměty. Využívá a doplňuje znalosti získané z účetnictví, ekonomiky,

Více

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk a jazyková komunikace

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk a jazyková komunikace Letohradské soukromé gymnázium (kvinta osmiletého gymnázia, vyšší stupeň gymnázia) Český jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího

Více

školní vzdělávací program Obráběč kovů

školní vzdělávací program Obráběč kovů školní vzdělávací program Obráběč kovů SOU Prokopa Velikého 640 Domažlice Stránka 0 Profil absolventa Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Adresa školy: Prokopa velikého 640, Domažlice Název

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

školní vzdělávací program Strojní mechanik

školní vzdělávací program Strojní mechanik školní vzdělávací program Strojní mechanik SOU Prokopa Velikého 640 Domažlice Stránka 0 Profil absolventa Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Adresa školy: Prokopa velikého 640, Domažlice Název

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Volba povolání Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 0 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Školní vzdělávací program ZÁMEČNÍK

Školní vzdělávací program ZÁMEČNÍK Školní vzdělávací program ZÁMEČNÍK OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 PROFIL ABSOLVENTA...4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍ PROGRAMU...6 ORGANIZAČNÍ, PERSONÁLNÍ A MATERIÁLNÍ PODMÍNKY...11 PŘEHLED ROZPRACOVÁNÍ

Více

Charakteristika předmětu CHEMIE

Charakteristika předmětu CHEMIE Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Charakteristika předmětu CHEMIE Předmět CHEMIE se na Gymnáziu Jiřího Ortena vyučuje v rámci nižšího stupně osmiletého studia v sekundě až kvartě v rámci

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví

7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví 7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví Obecné cíle vyučovacího předmětu Účetnictví Předmět účetnictví rozvíjí ekonomické myšlení žáků. Žáci si osvojují vědomosti a dovednosti potřebné pro zpracování

Více

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vyučovací předmět Pracovní vyučování Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v této vzdělávací

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ (UCE) Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 166 (5 hodin týdně) Platnost: 1. 9. 2009 počínaje

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk 6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk Obecné cíle výuky ruského jazyka Předmět ruský jazyk a jeho výuka je koncipována tak, aby žáky vedla k osvojení cizího jazyka. Jeho hlavním cílem je postupné

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2. P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2. P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 Uplatnění absolventa v praxi...

Více

CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ

CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ Pojetí vzdělávacího programu STROJÍRENSTVÍ je zaměřeno nejen na osvojování teoretických poznatků, ale zejména na rozvíjení klíčových a odborných kompetencí

Více

KVALITNÍM VZDĚLÁVÁNÍM K ÚSPĚŠNÝM ABSOLVENTŮM

KVALITNÍM VZDĚLÁVÁNÍM K ÚSPĚŠNÝM ABSOLVENTŮM KVALITNÍM VZDĚLÁVÁNÍM K ÚSPĚŠNÝM ABSOLVENTŮM Cíle projektu: Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality výuky s ohledem na zavádění nových ŠVP na SOŠ a SOU stavebním Kolín a uplatnitelnost jejich absolventů

Více

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Asistent zubního technika Asistent zubního technika Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Zřizovatel: Krajský úřad Karlovarského kraje, Závodní

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

Školní vzdělávací program ZÁMEČNÍK

Školní vzdělávací program ZÁMEČNÍK Školní vzdělávací program ZÁMEČNÍK OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 PROFIL ABSOLVENTA...4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍ PROGRAMU...6 SPOLUPRÁCE SE SOCIÁLNÍMI PARTNERY...11 ORGANIZAČNÍ, PERSONÁLNÍ A

Více

6.7 Matematicko-fyzikální seminář

6.7 Matematicko-fyzikální seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace 6.7 Matematicko-fyzikální seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Vyučovací předmět Matematicko-fyzikální

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ NA PC (UPC) Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 124 (4 hodiny týdně) Platnost: od 1.9.2009

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy II. stupeň KAPITOLA 13. - ČESKÝ JAZYK Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Český jazyk a literatura - Český jazyk 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK Obsahové, časové a organizační

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í. Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í. Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ 1 P O D N I K Á N Í... 1 Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: PRÁVO (PRA) Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 96 (3 hodiny týdně) Platnost: od 1. 9. 2009 počínaje

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program 64-41-L/51 Podnikání Verze 01 Třebíč 2011 OBSAH Úvodní identifikační údaje... 2 Profil absolventa... 4 Charakteristika... 7 Učební plán... 9 Učební osnovy... 10 K nahlédnutí u

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Občanská nauka Kód modulu On-H-2/1 Délka modulu 16 hodin Platnost 01.09.2010 Typ modulu Povinný Pojetí

Více

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Individualizace

Více

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník Čj a (komunikační a slohová výchova) 6. ročník rozpozná jednoduché případy manipulativní komunikace, osvojuje si základní normy písemného vyjadřování, zvládá jednoduchou grafickou úpravu textu, dokáže

Více

DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK

DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Další cizí jazyk si povinně vyberou žáci od 7. ročníku. Výuka je zaměřena na rozvíjení komunikativní kompetence žáků,

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium

Více

6. Hodnocení ţáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení ţáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení ţáků a autoevaluace školy 6.1. Pravidla pro hodnocení ţáků Hodnocení ţáků se řídí Vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním, pokud není zvláštním právním předpisem stanoveno jinak. Rozpracováno

Více

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník Čj a (komunikační a slohová výchova) 6. ročník rozpozná jednoduché případy manipulativní komunikace, osvojuje si základní normy písemného vyjadřování, zvládá jednoduchou grafickou úpravu textu, dokáže

Více

Charakteristika předmětu BIOLOGE

Charakteristika předmětu BIOLOGE Charakteristika předmětu BIOLOGE 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Biologii jako předmět pro střední školu vyučujeme v rámci vzdělávací oblasti Člověk a příroda a Člověk a zdraví. Je

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: Biologie a ekologie (BEK) Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 17 (0,5 hodina týdně) Platnost:

Více

9.3.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura

9.3.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník 1.JAZYKOVÁ KOMPETENCE K UČENÍ IX. TVAROSLOVÍ

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula

KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula ANGLICKÝ JAZYK Studijní obory ukončené maturitou dle přehledu studijních oborů na SŠSSaD v Liberci ÚVOD ŠVP AJ pro studijní obory pro ţáky s návazností

Více

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji.

Více

školní vzdělávací program Kadeřník

školní vzdělávací program Kadeřník školní vzdělávací program Kadeřník SOU Domažlice, Prokopa Velikého 640 Stránka 0 Profil absolventa Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Adresa školy: Prokopa velikého 640, Domažlice Název školního

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět -5 hodin týdně

Více

1. Klíčové kompetence

1. Klíčové kompetence Příloha č.2 Pokrytí kompetencí Název školy Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace Adresa školy Borovského 2315/1, Karviná - Mizerov Název ŠVP Zdravotnické lyceum Název oboru Zdravotnické

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Chemie Kód modulu Ch-H-1/1-4 Délka modulu 49 hodin Platnost 01.09.2010 Typ modulu povinný Pojetí Teoretické

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Cílem předmětu je zvýšení produktivity a kvality práce na počítači, kdy psaní desetiprstovou hmatovou metodou je základním předpokladem

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Učební obor (kód a název): 65-51-E/01

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Příloha č. 1b. I. stupeň NEPOVINNÝ PŘEDMĚT - ANGLICKÝ JAZYK

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Příloha č. 1b. I. stupeň NEPOVINNÝ PŘEDMĚT - ANGLICKÝ JAZYK Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Cizí jazyk - Anglický jazyk Příloha č. 1b I. stupeň NEPOVINNÝ PŘEDMĚT - ANGLICKÝ JAZYK 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu Seminář k odborné práci Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět je zařazen jako podpůrný předmět při zpracování odborné práce BOČ (Botičská odborná činnost). Studenti získají kompetence

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb. Autoklempíř 23-55-H/01

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb. Autoklempíř 23-55-H/01 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Autoklempíř 23-55-H/01 Obsah: 1. Identifikační údaje 3 Předkladatel:... 3 Zřizovatel... 3 2. Charakteristika vzdělávacího programu 4 2.1. Identifikační

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN...

Více

ŠVP ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna, část Informační a komunikační technologie (realizuje se ve školním předmětu práce s počítačem).

ŠVP ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna, část Informační a komunikační technologie (realizuje se ve školním předmětu práce s počítačem). Seznam příloh: Příloha č.1: ŠVP ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna, část Informační a komunikační technologie Příloha č.2: Výukové programy vhodné pro reedukaci SPU Příloha č.3: Rozhovor s učiteli školy Příloha

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Ekologie Kód modulu Ekg-H-1/1-5 Délka modulu 16 hodin Platnost 1.09.2010 Typ modulu Povinný Pojetí teoretické

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): POKRÝVAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-69-E/01 POKRÝVAČSKÉ PRÁCE

Školní vzdělávací program (ŠVP): POKRÝVAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-69-E/01 POKRÝVAČSKÉ PRÁCE Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): POKRÝVAČSKÉ PRÁCE Obor vzdělání (kód a název): 36-69-E/01 POKRÝVAČSKÉ

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce Charakteristika předmětu (Industrial Law) Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce do

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Příklad dobré praxe VII

Příklad dobré praxe VII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe VII pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Miroslav Široký

Více

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Rozlišuje jazykové útvary. jazyk a jeho útvary Chápe vhodnost volby jazykových prostředků obecné poučení o jazyce spisovný jazyk 6. září MV- chování podporující dobré K- komunikace v různých situacích

Více

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa 7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů v různých společnostech,

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ 171 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace

Více

7.22 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví

7.22 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví 7.22 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví Obecné cíle vyučovacího předmětu Účetnictví Předmět účetnictví rozvíjí ekonomické myšlení žáků. Žáci se učí zachycovat ekonomické informace podle účetních standardů

Více

Školní vzdělávací program 26-51-H/02 Elektrikář silnoproud

Školní vzdělávací program 26-51-H/02 Elektrikář silnoproud Školní vzdělávací program 26-51-H/02 Elektrikář silnoproud Zaměření:Elektromechanik Obsah Základní údaje Identifikační údaje oboru Název ŠVP 26-51-H/02 Elektrikář silnoproud Motivační název Elektromechanik

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, KLATOVY, NÁBŘEŽÍ KPT. NÁLEPKY 362 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu Automechanik

Více

Střední odborná škola Jana Tiraye Tyršova 239, 595 01 Velká Bíteš. Školní vzdělávací program Kuchař-číšník pro pohostinství

Střední odborná škola Jana Tiraye Tyršova 239, 595 01 Velká Bíteš. Školní vzdělávací program Kuchař-číšník pro pohostinství Střední odborná škola Jana Tiraye Tyršova 239, 595 01 Velká Bíteš Školní vzdělávací program Kuchař-číšník pro pohostinství 1 Identifikační údaje Název školy: Střední odborná škola Jana Tiraye Adresa: 595

Více

7.0 ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

7.0 ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI 7.0 ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Škola poskytuje vzdělání každému, kdo se prokáže nezbytnými předpoklady potřebnými pro přijetí do příslušného uměleckého oboru. Pro žáky

Více