Střední průmyslová škola strojní a stavební Tábor

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední průmyslová škola strojní a stavební Tábor"

Transkript

1 Střední průmyslová škola strojní a stavební Tábor Školní vzdělávací program

2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM oboru středního vzdělání s výučním listem 3-55-H/0 KLEMPÍŘ Schválil: Ing. Marcel Gause ředitel SPŠ strojní a stavební Tábor Dne:

3 Obsah:. Identifikační údaje 4. Profil absolventa 5 3. Charakteristika vzdělávacího programu Identifikační údaje oboru Charakteristika školního vzdělávacího programu Charakteristika přípravy v oboru Charakteristika školy 3.5. Výchovné a vzdělávací strategie 7 4. Učební osnovy předmětů 4.. Český jazyk 4.. Německý jazyk Anglický jazyk Matematické vzdělávání Občanská nauka Fyzika Životní prostředí Tělesná výchova Ekonomika Informační a komunikační technologie Chemie Technická dokumentace Strojní součásti Strojírenské a stavební materiály Stroje a zařízení Technologie Odborný výcvik Popis materiálního a personálního zajištění výuky Charakteristika spolupráce se sociálními partnery 85 3

4 . Identifikační údaje Název školy: Střední průmyslová škola strojní a stavební Adresa: Komenského 670, Tábor Zřizovatel: Jihočeský kraj, U zimního stadionu 95/, České Budějovice IČ Kód a název oboru vzdělání: 3-55-H/0 Název školního vzdělávacího programu: Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem Délka a forma studia: 3 roky, denní studium Ředitel školy: Ing. Marcel Gause Kontakty: tel.: fax: Koordinátor: Mgr. Libuše Trávníčková Platnost ŠVP: od Titulní stranu připravil: Martin Klíma ŠVP sestavil: Ing. Pavel Štamberk 4

5 . Profil absolventa název ŠVP: název oboru: kód: 3 55 H/0 stupeň vzdělání: délka studia: forma studia: Střední odborné vzdělání s výučním listem 3 roky denní platnost: od způsob ukončení a certifikace: závěrečná zkouška, vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list Zaměření oboru Zhotovování a sestavování klempířských stavebních výrobků, částí vzduchotechnických zařízení staveb, opláštění a izolací potrubí ap. Osazování těchto výrobků a jejich opravy. Profil absolventa Absolvent - umí číst jednoduché stavební výkresy, dovede rozkreslit a rozměřit rozvinuté tvary plechových dílů podle projekčních výkresů - dovede zvolit a pouţívat vhodné dopravní a manipulační prostředky pro vodorovnou a svislou dopravu klempířských výrobků a tyto díly v terénu osazovat. Závěrečná zkouška Ukončení dle vyhl. 67/04 Sb. v měsíci červnu, a to po úspěšném ukončení 3. ročníku. Závěrečná zkouška: - písemná (40 min.) - praktická (-3 dny) - ústní ( 5 min. příprava a 5 min. zkoušení). Další vzdělání Nástavbové studium dle zaměření Ţáci se v tomto oboru učí ručnímu a strojnímu dělení a tváření jemných ocelových plechů, plechů z neţelezných kovů a profilového materiálu menších průřezů, zhotovování výrobků z těchto materiálů, jejich spojování a sestavování. Zhotovování a sestavování klempířských stavebních výrobků, částí vzduchotechnických zařízení staveb. 5

6 Opláštění izolací potrubí apod. Osazování těchto výrobků na stavbách a jejich opravy. Po ukončení přípravy v učebním oboru klempíř-stavební výroba a po úspěšném vykonávání závěrečné zkoušky má absolvent základní teoretické znalosti o pouţívaných materiálech, technologických a pracovních postupech a dovede vykonávat základní klempířské práce. V souladu s potřebami podnikatelské sféry jsou ţáci učebního oboru klempíř také seznámeni se základními materiály, technologickými a pracovními postupy pouţívanými pro práce na střechách v souvisejících obrech pokrývač a tesař.v odborném výcviku získají dovednosti v provádění jednoduchých pokrývačských a tesařských prací na střechách. Odborné vzdělání poskytuje ţákům soubor teoretických vědomostí a praktických dovedností a návyků nezbytných pro jejich budoucí povolání klempíř. V souladu s potřebami podnikatelské sféry jsou ţáci učebního oboru seznámeni se základními činnostmi souvisejících oborů pokrývač a zedník. V teoretických odborných předmětech jsou rámcově seznámeni s běţnými materiály pouţívanými pro práce na střechách a základními technologiemi pokrývačských a tesařských prací. V odborném výcviku získají dovednosti v provádění jednoduchých pokrývačských a tesařských prací na střechách.. Uplatnění absolventa Absolvent je schopen vykonávat činnosti související s povoláním stavební klempíř. Po získání příslušné praxe můţe samostatně podnikat v oboru. Moţnosti dalšího vzdělávání Absolventi učebního oboru, kteří vykonali úspěšně závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí do studijních oborů středních škol určených pro absolventy tříletých učebních oborů navazujících na předchozí přípravu. Absolvent je v průběhu přípravy veden k tomu, aby si byl vědom vzájemného vztahu svobody a odpovědnosti i rovnosti svobod a práv kaţdého občana. Je veden k chápání principu demokratické společnosti a k ochotě uplatňovat je ve svém ţivotě. Uvědomuje si svou národní příslušnost a svá lidská práva, je ochoten respektovat také práva druhých, uznávat tedy i rovnost a práva jiných národ, etnických skupin a ras. Absolvent si je vědom významu aktivní účasti své i ostatních společnosti na utváření společenského ţivota a kulturního a přírodního prostředí v regionálním i celosvětovém měřítku. Preferuje tolerantní postoje k názorům a hodnotám jiných lidí. Absolvent je veden k tvořivé činorodosti, spolupráci i zdravé soutěţivosti, ale i k samostatnosti a odpovědnosti v jednání i v pracovních činnostech. Je si vědom, ţe tyto vlastnosti jsou důleţité jak pro jeho vlastní prospěch a rozvoj, tak i pro rozvoj celé společnosti. Chápe proto význam a nutnost celkového osobnostního rozvoje a profesní připravenosti. Je vybaven základními dovednostmi pro poznání a regulaci vlastní osobnosti a pro styk s lidmi. Je si vědom toho, jaký význam má pro něj dosaţené vzdělání. Uvědomuje si, ţe s postupem vědeckotechnického rozvoje a jeho dopadem ve světě stále vzrůstají nároky na kvalifikovanou pracovní činnost i na inovace pracovních dovedností. Je ochoten a schopen se adaptovat na změny trhu práce a kvalifikací. Uvědomuje si vliv přírodního prostředí i vliv rozvoje vědy a techniky na ţivot lidí. Rozhoduje se a jedná ve svém soukromí i v práci tak, aby chránil přírodu a kulturní památky a jednal v zájmu stavu udrţitelného rozvoje. V ústním i písemném jazykovém projevu se snaţí dodrţovat jazykové normy, výstiţně a logicky správně se vyjadřovat, v oficiálních projevech pak pouţívat spisovného jazyka. V cizím jazyce rozumí 6

7 jednoduchým krátkým rozhovorům o věcech denního ţivota, dokáţe reagovat v rozsahu aktivně osvojených jazykových prostředků v běţných ţivotních situacích a tématech. Dovede získat v cizím jazyce jednoduchou informaci, sdělit podstatné myšlenky z běţného vyslechnutého nebo přečteného textu, v jednoduchých větách hovořit o známé tematice. Ovládá v cizím jazyce nejzákladnější odbornou terminologii svého oboru. Je veden k pozitivnímu vztahu k umění a kultuře. Má vypěstován návyk číst krásnou literaturu, časopisy, populární naučná díla podle svého zájmu, sledovat sdělovací prostředky a navštěvovat kulturní zařízení (divadla, koncerty, výstavy, ). Chápe základní rozdíl mezi umělecky hodnotným dílem a brakem. Absolvent rozumí základním matematickým pojmům a vztahům mezi nimi, umí vyhledávat, hodnotit a třídit matematické informace a dokáţe pouţívat získané matematické poznatky při řešení problémů a úkolů v běţných ţivotních i profesních situacích. Je schopen aplikovat získané přírodovědné poznatky v občanském ţivotě i ve své odborné práci, zná vyuţití běţných látek v průmyslu, zemědělství, v domácnosti atp., ví o jejich vlivu na člověka, jeho zdraví i na ţivotní prostředí. Je seznámen s rolí ţivotního partnera a rodiče, poučen o nebezpečí neodpovědných sexuálních styků, drogové závislosti a o vlivech nezdravého způsobu ţivota vůbec. Snaţí se udrţovat i zvyšovat svou tělesnou zdatnost a upevňovat své zdraví. Je veden ke správným představám o vyuţívání volného času. Ve své profesní oblasti dovede identifikovat a analyzovat problémy, zvaţovat moţnosti jejich řešení, vybírat a navrhovat řešení optimální v daném kontextu, stanovovat efektivní postupy při realizaci řešení a dodrţovat je. Dovede uţivatelským způsobem pracovat s osobním počítačem při práci s texty, je seznámen s moţnostmi jeho vyuţívání v oblasti databází, popřípadě dalších aplikací (nap.jednoduché účetnictví, evidence zakázek ap.). Dovede vyuţívat informačních zdrojů v pracovním i mimopracovním ţivotě. Má vytvořeny základní předpoklady pro moţné budoucí uplatnění v ţivnostenském podnikání jak z hlediska profesních dovedností, tak z hlediska chápání potřeby aktivního přístupu k nalézání profesního uplatnění i nutnosti zdravého rizika k prosazení svých záměrů. Orientuje se i v základních ekonomických otázkách této problematiky. Po ukončení přípravy v učebním oboru a po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky se absolvent orientuje v montáţní dokumentaci podle typů výrobků, technologické a servisní dokumentaci, čte technické výkresy a schémata obsaţená v uvedené dokumentaci. Absolvent dovede pro plnění pracovních úkolů samostatně zvolit a připravit základní ruční nástroje a nářadí, montáţní pomůcky a přípravky, zdvihací, popř. jiná pomocná zařízení, připravit pracoviště, samostatně zvolit správný a bezpečný postup při práci. Absolvent ovládá základní úkony při ručním zpracování kovových a vybraných nekovových materiálů včetně jejich přípravy před zpracováním (dlení materiálu, jednoduché orýsování, označení středů, otvorů ap.) a nejjednodušší technologické úkony z oblasti strojního obrábění, včetně pouţívání ručního mechanizovaného nářadí. Dovede volit a správně aplikovat prostředky určené k ochraně povrchu součástí proti škodlivým vlivům prostředí. Významnými dovednostmi jsou nejrůznější montáţní práce, při kterých absolvent pouţívá běţné i speciální montáţní nářadí, univerzální i speciální montáţní přípravky a pomůcky, zdvihací a jiná pomocná zařízení. Ke zvýšení produktivity práce dovede samostatně zvolit a pouţívat ruční mechanizované nářadí a jeho příslušenství, volit a pouţívat pro něj vhodné nástroje v závislosti na druhu práce. O provedené práci, 7

8 montáţi apod. je schopen vést poţadovanou dokumentaci, vypracovat předepsaný záznam apod. Umí vést základní evidenci o vykonané práci, ohodnotit kvalitu a mnoţství vlastní činnosti a rozpoznávat příčiny nedostatky, kterých se v průběhu činnosti dopustil. Absolvent oboru se orientuje v základních vztazích k ţivotnímu prostředí a zásadách jeho ochrany před moţnými negativními vlivy. Dovede pracovní činnosti v rámci plnění pracovních úkol vykonávat tak, aby ţivotní prostředí nenarušoval, ale naopak podle svých moţností přispíval k jeho zlepšení a dodrţovat při práci zásady a předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce, dodrţovat předpisy protipoţární ochrany a zacházet s protipoţárním zařízením. Příprava v učebním oboru vytváří předpoklady k tomu, aby jeho absolvent mohl po příslušné praxi (popř. po absolvování dalšího vzdělání, speciálních kurzů ap.) provádět nejnáročnější odborné práce, samostatně stanovovat pracovní postupy, vést o nich souhrnnou dokumentaci. Měl by být schopen vést menší pracovní kolektiv, popřípadě menší ţivnostenskou provozovnu. 8

9 3. Charakteristika vzdělávacího programu 3.. Identifikační údaje oboru název ŠVP: název oboru: kód: stupeň vzdělání: délka studia: forma studia: 3-55-H/0 Střední odborné vzdělání s výučním listem 3 roky denní platnost: Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.. Popis celkového pojetí vzdělávání Cílem je naučit ţáky poţadovaným vědomostem a vštípit jim tak klíčové kompetence pro jejich další profesní dráhu. Základem je důraz na provázanost klasické frontální výuky (která je v daném čase nejefektivnější) s výukou individuální či skupinovou. Specifickou formou bude připraven dlouhodobý projekt v oblasti mediálního vzdělávání, který povede k získání komunikativních kompetencí. Konkrétní způsob a provedení bude upřesněno podle schopností ţáků. 3.. Organizace a metody výuky Příprava ţáků je organizována jako tříleté denní studium. Probíhá vţdy jeden týden teoretické výuky a jeden týden odborného výcviku v rozsahu stanoveném učebním plánem. Praktické vyučování je zajišťováno na vlastním pracovišti, nebo i na smluvních pracovištích škol u právnických a fyzických osob.. ročník: TEV - frontální a skupinová výuka ODV - skupinová výuka. ročník: TEV - frontální a skupinová výuka - samostatné vyhledávání informací na internetu, zpracování výsledků ODV - skupinová výuka 3. ročník: TEV - frontální a skupinová výuka 9

10 - samostatné vyhledávání informací na internetu a v literatuře, zpracování výsledků - řešení problémů ODV - individuální výuka na reálných pracovištích - skupinová výuka Cílem je propojit efektivní frontální výuku s výukou individuální a skupinovou. Postupně bude docházet k převaze individuální výuky, aby v posledním ročníku byl student schopen samostatné práce s vědomím plné odpovědnosti za výsledek vykonané práce Charakteristika přípravy v oboru Obsah vzdělávání oboru vychází z platného Rámcového vzdělávacího programu pro obor H/0. Struktura obsahu je vyjádřena učebním plánem oboru vzdělání. Zahrnuje všeobecně vzdělávací a odborné teoretické učivo a odborný výcvik. Školní vzdělávací program rozpracovává kromě učiva, které je stanoveno Rámcovým vzdělávacím programem, také výsledky vzdělávání, občanské, klíčové a odborné kompetence a čtyři průřezová témata. Propojuje vztahy mezi nimi a hledá jejich vzájemné spojitosti a návaznosti v mezipředmětových vazbách. Kompetencemi jsou označeny ohraničené struktury schopností a znalostí a s nimi související postoje a hodnotové orientace, které jsou předpokladem pro výkon absolventa ve vymezené činnosti. Kompetence se dělí na občanské, klíčové a odborné. Kompetence neexistují izolovaně, ale navzájem se prolínají a doplňují. Ţáci si je osvojují a prohlubují v průběhu celého vzdělávání na střední škole. Občanské kompetence vyjadřují kvality občana demokratické společnosti; jedná se především o soubor hodnot a postojů, které jsou vlastní demokracii. Klíčové kompetence jsou obecně přenositelné a pouţitelné soubory kvalit osobnosti (zahrnující vědomosti, intelektové dovednosti, postoje, hodnotové orientace), které kaţdý člověk potřebuje k tomu, aby mohl plnohodnotně ţít v současném světě. Mohou být vyuţívány téměř u kaţdé práce bez ohledu na odbornost, a proto přispívají k lepší zaměstnatelnosti absolventů; jsou významné i pro celoţivotní učení. Na jejich rozvoji se podílí jak všeobecné, tak odborné vzdělávání. V průběhu vzdělávání ţáci získají následující klíčové kompetence: - komunikativní; - personální; - sociální; - řešit samostatně běţné pracovní i mimopracovní problémy; - vyuţívat prostředky informačních a komunikačních technologií a efektivně pracovat s informacemi; - aplikovat základní matematické postupy při řešení praktických úkolů; 0

11 - kompetence k pracovnímu uplatnění. Odborné kompetence se vztahují k výkonu pracovních činností. Odvíjejí se od kvalifikačních poţadavků na výkon konkrétního povolání a vyjadřují způsobilost absolventa k pracovní činnosti. Tvoří je soubor odborných vědomostí a dovedností, postojů a hodnot poţadovaných u absolventa vzdělávacího programu. Vzdělávání v oboru směřuje v souladu s cíli středního odborného vzdělání k tomu, aby ţáci získali na úrovni odpovídající jejich schopnostem a studijním předpokladům občanské, klíčové a odborné kompetence. Získání, vytvoření a upevnění těchto kompetencí ţáky bude ověřováno a hodnoceno učiteli jak v teoretické výuce, tak v odborném výcviku Charakteristika školy Materiální a personální zajištění Školní areál zahrnuje: Budovu Komenského s 5 učebnami, 4 laboratořemi, 5 ICT-učebnami, školním kinosálem, pracovištěm NC obrábění Budovu M. Koláře s 8 učebnami, ICT-učebnou a částí strojních dílen, Budovu 3 Komenského s hlavní částí strojních dílen, Budovu 4 Měšická se stavebními, dřevařskými a klempířskými dílnami, dále školní hřiště a posilovnu. V současnosti probíhá přestavba hlavní budovy rozšíření o 6 učeben, o knihovnu se studovnou a galerií v půdní vestavbě a zajištění bezbariérového přístupu do všech učeben. Pro výuku oboru Strojní mechanik se vyuţívají učebny a pracoviště v budově M. Koláře s 8 učebnami, ICT-učebnou a částí strojních dílen. Výuka TEV je zajištěna v tělocvičně sousední budovy Domova mládeţe. Výuka odborného výcviku probíhá jednak skupinově ve školních dílnách, jednak individuálně pod vedením instruktorů ve firmách. Učebny jsou standardně vybaveny PC s data-projektorem nebo PC s interaktivní tabulí. Vybavení ICT-technikou, učebními pomůckami, modely, obrazy, laboratorními přístroji, nástroji a stroji v dílnách se průběţně doplňuje a modernizuje, stejně tak pouţívaný software a odborné publikace ve školní knihovně. Škola modernizaci hradí jednak z běţného rozpočtu, jednak prostřednictvím grantů. Pedagogický sbor se skládá z ředitele školy, zástupců ředitele, výchovných poradkyň (společně s funkcí metodika primární prevence sociálně patologických jevů), 7 učitelů a 5 mistrů odborného výcviku. Odbornou způsobilost splňuje 96% pedagogů, pedagogickou způsobilost 9%. Sbor je stabilizovaný, s přirozenými obměnami z důvodů odchodu do důchodu, mateřské dovolené apod. BOZP Problematika BOZP je organicky začleněna do výuky všech oborů. Všichni ţáci jsou vţdy na začátku školního roku seznámeni se školním řádem, řády laboratoří a odborných učeben, řády školních dílen. Zvláštní důraz je kladen na BOZP při rizikových činnostech, při výuce TEV, na lyţařských a sportovních kurzech. Ţáci jsou podle potřeby proškoleni

12 aktuálně před akcí. Pouţívané přístroje a zařízení jsou pravidelně odborně kontrolovány, zaměstnanci jsou cyklicky proškolováni, o čemţ je vedena příslušná dokumentace. BOZP specifická pro daný obor je součástí osnov odborných předmětů. Spolupráce se sociálními partnery SPŠ Tábor je velikostí a skladbou studijních a učebních oborů jednou z klíčových škol regionu, zejména v oblasti výuky technických oborů. Pravidelně spolupracuje s: Úřadem práce v Táboře kariérové poradenství a volba povolání se základními školami prostřednictvím výchovných poradců s VŠ a VOŠ, především nehumanitních směrů s MěÚ Tábor i dalších obcí regionu Jihočeskou hospodářskou komorou s firmami prostřednictvím Partnerského programu školy, při zajišťování odborné praxe ţáků, odborných exkurzí, soutěţí a seminářů pro ţáky, učitele a veřejnost, při řešení podnikových témat maturitních prací ve studijních oborech, při zajišťování individuálního odborného výcviku v učebních oborech. Ţáci se speciálními vzdělávacími potřebami Péče o ţáky se speciálními vzdělávacími potřebami zahrnuje:. pomoc ţákům s tělesným handicapem, případně po úrazech budování bezbariérového přístupu do všech prostor v hlavní budově,. pomoc ţákům se specifickými poruchami učení spolupráce výchovných poradkyň a třídních učitelů s PPP Tábor a rodiči, uzpůsobení podmínek přijímacích a maturitních zkoušek i podmínek výuky a způsobů hodnocení 3. péči o zvláště nadané ţáky vnitřní diferenciace v hodinách, zapojení do olympiád, soutěţí, SOČ, projektů, průběţně aktualizovaná nabídka nepovinných předmětů, celoročních i krátkodobých speciálních kurzů Podmínky pro přijetí ke vzdělávání - Přijímání ke vzdělávání se řídí zákonem č. 56/004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším a jiném vzdělávání 59,60,83,85 (), dále 63,6,0,70. Konkrétní podmínky pro daný školní rok stanoví ředitel školy v souladu s platnou prováděcí vyhláškou. - Splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazečů o vzdělávání v daném oboru vzdělání; podmínky zdravotní způsobilosti jsou stanoveny v nařízení vlády o soustavě

13 oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání. K posouzení zdravotního stavu ţáka je příslušný registrující praktický lékař. Ukončování vzdělávání Studium oboru je zakončeno závěrečnou zkouškou podle zákona 56/004 Sb a vyhlášky 47/005 Sb. Závěrečná zkouška se skládá z písemné zkoušky a ústní zkoušky z odborných předmětů a z praktické zkoušky z odborného výcviku. Obsah a organizace závěrečné zkoušky se řídí platnými předpisy a vychází z jednotného zadání závěrečných zkoušek v oboru strojní mechanik. Dokladem o dosaţení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. Vyuţití týdnů ve školním roce Ročník.. 3. výuka podle běţného rozvrhu 34 týdnů 34 týdnů 30 týdnů Start - adaptační kurz v rámci primární prevence lyţařský kurz týden - - sportovně turistický kurz - týden - pravidelné odborné exkurze týden týden týden závěrečné zkoušky týdny zapojení do školních projektů týden týden týden časová rezerva 4 týdny 4 týdny týdny celkem 4 týdnů 4 týdnů 38 týdnů HODINOVÝ UČEBNÍ PLÁN OBOR - KLEMPÍŘ Zkratka předmětu Název předmětu Minimální počet hodin v týdnu Rozdělení hodin do ročníků I. II. III. Minimální počet hodin celkem Všeobecně vzdělávací předměty CJL Český jazyk a literatura 3+=5 60 3

14 NEJ Německý jazyk 6 9 ANJ OBN Anglický jazyk Občanská nauka 3 96 FYZ Fyzika 0 64 ZIP Ţivotní prostředí MAT Matematika 4 8 CMA TEV ICT Cvičení z matematiky Tělesná výchova Informační a komunikační technologie EKO Ekonomika CHE Chemie Odborné předměty TDO Technická dokumentace 4 8 STC Strojní součásti STM STZ Strojírenské a stavební materiály Stroje a zařízení TEC Technologie 4 8 ODV Odborný výcvik ,5 7,5 600 Celkem ,5 3,5 307 TRANSFORMACE Z RVP DO ŠVP 4

15 Škola: SPŠ strojní a stavební Tábor, Komenského 670 Kód a název RVP Název ŠVP 3-55-H/0 RVP ŠVP Vzdělávací oblasti a obsahové okruhy Minimální počet vyučovacích hodin za celou dobu vzdělávání Vyučovací předmět Počet vyučovacích hodin za celou dobu vzdělávání týdenních celkový týdenních celkový Jazykové vzdělávání - český jazyk 3 96 Český jazyk a literatura - cizí jazyk 6 9 Německý jazyk Anglický jazyk Společenskovědní 3 96 Občanská nauka 3 96 vzdělávání Přírodovědní vzdělávání 4 8 Fyzika Ţivotní prostředí Chemie Matematické vzdělávání 5 60 Matematika Cvičení z matematiky Estetické vzdělávání 64 Český jazyk a literatura 64 Vzdělávání pro zdraví 3 96 Tělesná výchova 3 96 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích 3 96 Informační a komunikační technologie 3 96 Ekonomické vzdělávání 64 Ekonomika 64 5

16 Strojírenské výrobky 8 56 Technická dokumentace 4 8 Strojní součásti 64 Strojírenské a stavební materiály 64 Výroba, opravy a provoz strojírenských výrobků Odborný výcvik Technologie 35 0 Disponibilní hodiny Odborný výcvik Stroje a zařízení Celkem Celkem Odborná praxe Odborná praxe Kurzy 0 týdnů Kurzy Sportovní výcvikový kurz týden 6

17 3.5. Výchovné a vzdělávací strategie 3.5. Klíčové kompetence Ţák je schopen trvale a efektivně se učit, problémy řeší promyšleně a cíleně komunikuje se zákazníkem, s podřízenými i nadřízenými slovem i písmem posuzuje své moţnosti pro samostatnou práci i práci v týmu, hájí své názory, přijímá kritiku jedná uvědoměle a odpovědně, chrání ţivotní prostředí má přehled o moţnostech celoţivotního vzdělávání vyuţívá matematické dovednosti umí pracovat s osobním počítačem. Učí se mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání, ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní reţim a podmínky uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umět efektivně vyhledávat a zpracovávat informace s porozuměním poslouchat mluvené projevy (nap. výklad, přednášku, proslov aj.), pořizovat si poznámky vyuţívat ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností svých i jiných lidí sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení výsledků svého učení ze strany jiných lidí znát moţnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání. Je schopen se trvale efektivně učit Kompetence k řešení problémů Porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej, vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosaţené výsledky uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení a myšlenkové operace volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, vyuţívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení). Problémy řeší promyšleně a cíleně Celkové pojetí vzdělávání Obor vzdělání strojní mechanik je náročný na manuální dovednosti ţáků při uplatnění tvořivého a logického myšlení. Vyučující vedou ţáky k trpělivé a soustavné práci a usilují o to, aby si ţáci vytvořili kladný vztah ke zvolenému oboru a získali správné pracovní návyky. Záměrem týmu pro zpracování i realizaci výuky podle ŠVP je vybavit absolventa takovými znalostmi, dovednostmi a postoji, které mu umoţní dobré uplatnění na trhu práce. Při sestavování obsah vzdělávání byly respektovány poţadavky sociálních partnerů příslušné odbornosti. Cílem vzdělávacího programu je poskytnout ţákům určité mnoţství všeobecných a odborných poznatků a dovedností pro provádění potřebných činností při pouţívání technických prostředků a zařízení, dopravní a manipulační techniky. Učivo odborných předmětů je vybráno s ohledem na moţnosti pracovního uplatnění absolventa v různých firmách regionu. Obsah všech odborných předmětů je důsledně koordinován s odborným výcvikem. Celkovým záměrem školního vzdělávacího programu je připravit pracovníky, kteří se dobře umístí na trhu práce a budou schopni reagovat na mění se podmínky na trhu práce. 7

18 Obsah vzdělávání v jednotlivých vyučovacích předmětech byl odvozen od kutikulárních rámců pro jednotlivé oblasti vzdělávání a od obsahových okruhů odborného vzdělávání v rámcovém vzdělávacím programu 3-5-H/0 Strojní mechanik Metody a formy výuky Jsou voleny s ohledem na obsah konkrétního učiva a výsledky vzdělávání, kterého se má dosáhnout. Učitelé volí metody podle svých potřeb a zkušeností a s ohledem na charakter vyučovaného předmětu. Uplatňují vhodnou motivaci, která stimuluje práci ţáků, nejčastěji se opírá o zájem ţáků o zvolený obor. Důraz je kladen na podporování samostatné práce ţáků, především na osobní zodpovědnost a samostatnost, skupinové práce, referáty, prezentace písemné, ústní a jiné, společné hodnocení, analýza výsledků. Důleţitou sloţkou teoretické výuky je pouţívání názorných pomůcek v různé formě, které ţákům usnadňují pochopení učiva, jako vzorky, nástěnné obrazy, instruktáţní a výukové video, exkurze. K procvičování a upevňování učiva se vyuţívají různé formy ústních, písemných a praktických cvičení, soutěţe, simulační metody, projekty apod. Velký důraz je kladen na vytváření mezipředmětových vztahů a rozvíjení klíčových kompetencí ţáků. Součástí výuky jsou besedy s odborníky, návštěvy výstav, odborné exkurze, soutěţe a různé formy zapojení ţáků do prezentačních akcí školy. Praktické vyučování umoţňuje ţákům vyuţití teoretických poznatků v praxi, rozšíření odborných znalostí a rozvíjení dovedností potřebných pro obor. Základ odborného výcviku tvoří praktické vyučování v odborných učebnách a dílnách. Ve vyšších ročnících se odborný výcvik realizuje částečně na pracovištích ve škole ve firmách fyzických a právnických osob v regionu na smluvním základě. Výuka odborného výcviku na pracovištích firem hraje důleţitou roli při vytváření pracovních vztahů mezi pracovníky a pomáhá formovat vztah ţáků k povolání Hodnocení ţáků Hodnocení ţáků vychází z klasifikačního řádu školy. Při hodnocení ţáků pouţívají vyučující slovní a numerické hodnocení, ţáky hodnotí v průběţně. Učitelé vyuţívají k hodnocení znalostí a dovedností ţáků různé druhy zkoušek písemné práce vypracované jednotlivci i výsledky skupinové práce, praktické práce nebo ústní zkoušení, prezentace projektů. Sledují průběţně výkon ţáků, jeho aktivity při vyučování a připravenost na vyučování. Při klasifikaci je hodnocena přesnost a trvalost osvojení poţadovaných poznatků, kvalita a rozsah získaných dovedností, schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti, samostatnost při řešení teoretických a praktických úkolů, schopnost vyuţívat poznatky získané při praktických činnostech, samostatnost a tvořivost. V předmětech praktického zaměření se hodnotí také vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem, osvojení si praktických dovedností a návyků, vyuţití získaných teoretických vědomostí v praktických činnostech, aktivita, samostatnost, tvořivost, iniciativa. 8

19 Součástí hodnocení ţáků je i hodnocení vystupování ţáků a prezentování školy, výsledky ţáků při soutěţích apod Rozvíjení klíčových kompetencí Vývoj nových technologií, nestabilita v sociálně-ekonomickém kontextu a proměnlivé podmínky trhu práce kladou ve výchovně vzdělávacím procesu poţadavky na rozvíjení tzv. klíčových kompetencí. Ve výuce podle ŠVP se rozvíjejí všechny klíčové kompetence, tak jak jsou uvedeny v profilu absolventa i v příslušném RVP. Kaţdý vyučovací předmět i další aktivity však přispívají k rozvoji klíčových kompetencí různou mírou. V průběhu přípravy v oboru jsou ţáci vedeni tak, aby si byli vědomi svých osobních moţností a kvalit, aby uměli pracovat samostatně i v týmu. Ţáci se připravují i na uplatnění v ţivnostech, malých i velkých firmách, kde přicházejí do kontaktu se zákazníky, učí se vhodnému jednání, správné organizaci práce. Výuka pomáhá rozvoji osobnosti a vytváří předpoklady k tomu, aby měli ţáci moţnost dalšího rozvoje. Učitelé se snaţí pozitivně ovlivňovat chování ţáků ve škole i na akcích organizovaných školou, na vytváření příznivého klimatu ve škole. Vhodné zapojení ţáků do kolektivu vede k upevňování a rozvíjení sociálních kompetencí ţáci se učí uplatňovat své schopnosti, respektovat druhé a spolupracovat s nimi. Komunikativní dovednosti jsou rozvíjeny na úrovni verbální, písemné i s vyuţitím informačních a komunikačních technologií. Oblast vyuţití informačních a komunikačních technologií je zaměřena nejen na osvojení dovedností práce s těmito technologiemi, ale také na vhodném vyuţití těchto znalostí pro svůj osobní i pracovní ţivot. Výchovný a vzdělávací proces je veden tak, aby se ţáci chovali zodpovědně při plnění pracovních úkolů a aby zodpovídali za své jednání v různých občanských i pracovních situacích. Rozvíjení klíčových kompetencí je vhodně zařazeno do všech předmětů. Proces uplatňování a rozvíjení klíčových kompetencí je veden tak, aby byl soustavný a vykazoval vývojový posun v průběhu přípravy na povolání Začleňování průřezových témat Zařazení průřezových témat do výuky je zaměřeno tak, aby si ţáci uvědomili vzájemnou pouţitelnost a souvislost znalostí a dovedností z různých vzdělávacích oblastí. Průřezová témata výrazně formují charakter ţáků. Průřezová témata jsou zařazována do všech ročníků vţdy podle vhodné vazby na učivo. Téma Občan v demokratické společnosti napomáhá rozvoji sociálních kompetencí ţáků. Zejména v prvním ročníku se zařazují témata k pochopení postavení člověka ve společnosti, formování postojů ţáků, aby byli schopni vytvořit dobrý třídní kolektiv, dovedli se navzájem respektovat a pomáhat si besedy o historii města a regionu, hry zaměřené na vzájemné poznávání se a stmelování kolektivu. Další oblastí je formování názorů mladých lidí a orientace na správné hodnoty ţivota besedy a přednášky o nebezpečí návykových látek, nebezpečí šikany, o pěstování zdravého ţivotního stylu. 9

20 Velký význam má jednotný přístup všech pedagogů k chování ţáků. Ţáci i pedagogové jsou si vědomi, ţe všichni vytvářejí image školy zvláště ve vztahu k veřejnosti. Do této oblasti spadá i vyhledávání problémových ţáků, kteří narušují kolektiv, a řešení těchto situací probíhá ve spolupráci s výchovným poradcem. Téma Člověk a ţivotní prostředí vede k pochopení významu přírody a správného chování člověka v přírodě. Toto téma se dobře začleňuje do odborného učiva, kde se klade důraz na pochopení závislosti člověka na přírodních surovinách, správném hospodaření s výrobky a odpady, na odpovědnosti člověka za zachování udrţitelného rozvoje společnosti. Formou rozhovorů, besed si ţáci uvědomují souvislost různých činností člověka s ţivotním prostředím. Téma Člověk a svět práce je vhodně realizováno v motivačních metodách, kdy je v ţácích formován dobrý vztah ke zvolenému oboru. Ţáci se seznamují s náročností oboru, učitelé pěstují v ţácích touhu po uplatnění a odborném růstu, učí je řešit problémové situace. Jsou zařazeny exkurze na úřad práce a procvičovány dovednosti, které mohou ţákům pomoci při hledání zaměstnání sepsání ţádosti o místo, sepsání ţivotopisu, vyhledávání nabídek, nácvik rozhovorů a další. Realizace tématu Informační a komunikační technologie spočívá ve zdokonalování schopností ţáků pracovat s různými prostředky informačních a komunikačních technologií. Výuka předmětu informační a komunikační technologie je rozloţena do tří ročníků. Nejdříve je zařazeno ovládání základního softwaru a osvojení si dovednosti při práci s internetem. V dalších ročnících jsou tyto dovednosti dále rozvíjeny a propojovány s dalšími předměty. Podle kapacitních moţností mohou odbornou učebnu vyuţívat i učitelé jiných předmětů. 0

Střední odborná škola Jana Tiraye Tyršova 239, 595 01 Velká Bíteš. Školní vzdělávací program Kadeřník

Střední odborná škola Jana Tiraye Tyršova 239, 595 01 Velká Bíteš. Školní vzdělávací program Kadeřník Střední odborná škola Jana Tiraye Tyršova 239, 595 01 Velká Bíteš Školní vzdělávací program Kadeřník 1.1 Identifikační údaje Název školy: Střední odborná škola Jana Tiraye Adresa: 595 01 Velká Bíteš, Tyršova

Více

Školní vzdělávací program Kuchař-číšník pro pohostinství

Školní vzdělávací program Kuchař-číšník pro pohostinství Školní vzdělávací program Kuchař-číšník pro pohostinství OBSAH Identifikační údaje...3 Profil absolventa...4 Charakteristika školního vzdělávací programu...6 Organizační, personální a materiální podmínky...12

Více

VÝROBCE SKLENĚNÉ BIŽUTERIE

VÝROBCE SKLENĚNÉ BIŽUTERIE STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL A SLUŽEB JABLONEC NAD NISOU, SMETANOVA 66 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VÝROBCE SKLENĚNÉ BIŽUTERIE OBOR VZDĚLÁNÍ 28-63-H/01 VÝROBCE BIŢUTERIE A DEKORATIVNÍCH PŘEDMĚTŮ - SKLENĚNÁ BIŢUTERIE

Více

Střední průmyslová škola strojní a stavební Tábor. Strojírenství. technický software. Školní vzdělávací program

Střední průmyslová škola strojní a stavební Tábor. Strojírenství. technický software. Školní vzdělávací program Střední průmyslová škola strojní a stavební Tábor Strojírenství technický software Školní vzdělávací program Obsah Obsah Úvodní identifikační údaje... Profil absolventa.... Uplatnění absolventa v praxi....

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL A SLUŽEB JABLONEC NAD NISOU, SMETANOVA 66

STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL A SLUŽEB JABLONEC NAD NISOU, SMETANOVA 66 STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL A SLUŽEB JABLONEC NAD NISOU, SMETANOVA 66 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Výrobce kovové bižuterie OBOR VZDĚLÁNÍ 28-63-H/01 Výrobce bižuterie a dekorativních předmětů kovová bižuterie Platnost

Více

Střední průmyslová škola strojní a stavební Tábor. Technické lyceum. Školní vzdělávací program

Střední průmyslová škola strojní a stavební Tábor. Technické lyceum. Školní vzdělávací program Střední průmyslová škola strojní a stavební Tábor Technické lyceum Školní vzdělávací program Úvodní identifikační údaje SPŠ strojní a stavební, Tábor: Technické lyceum Úvodní identifikační údaje Název

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL A SLUŽEB JABLONEC NAD NISOU, SMETANOVA 66 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZLATNÍK A KLENOTNÍK

STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL A SLUŽEB JABLONEC NAD NISOU, SMETANOVA 66 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZLATNÍK A KLENOTNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL A SLUŽEB JABLONEC NAD NISOU, SMETANOVA 66 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZLATNÍK A KLENOTNÍK OBOR VZDĚLÁNÍ 82 51 H / 03 ZLATNÍK A KLENOTNÍK Platnost ŠVP: od 1. září 2008 počínaje 1. ročníkem

Více

SKLÁŘ VÝROBCE A ZUŠLECHŤOVATEL SKLA

SKLÁŘ VÝROBCE A ZUŠLECHŤOVATEL SKLA STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL A SLUŽEB JABLONEC NAD NISOU, SMETANOVA 66 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM SKLÁŘ VÝROBCE A ZUŠLECHŤOVATEL SKLA OBOR VZDĚLÁNÍ 28-58-H/01 SKLÁŘ - VÝROBCE A ZUŠLECHŤOVATEL SKLA Platnost ŠVP:

Více

Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace školní vzdělávací program Obráběč kovů RVP: (23-56-H/01) Obráběč kovů Obráběč kovů Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Školní tým tvorby školního vzdělávacího programu: Ing. Pavel

Více

kovář a zámečník, pasíř

kovář a zámečník, pasíř Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 82-51-H/01 Umělecký kovář a zámečník, pasíř, Studničkova 260 Č.j.: 768/11 Obsah 1. Úvodní identifikační údaje... 3 2. Profil absolventa... 4 2.1. Uplatnění absolventa

Více

Školní vzdělávací program 23 55 H/01 Klempíř

Školní vzdělávací program 23 55 H/01 Klempíř Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Jindřichův Hradec Školní vzdělávací program 23 55 H/01 Klempíř - 0 - ŠVP- klempíř OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...1 PROFIL ABSOLVENTA...2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO

Více

75 41 M/01 Sociální činnost

75 41 M/01 Sociální činnost Střední odborná škola sociální u Matky Boţí Jihlava, Fibichova 978/67 Školní vzdělávací program 75 41 M/01 Sociální činnost Název ŠVP: Příprava pro sociální a pedagogická povolání Škola má býti dílnou

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program:

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: PEDAGOGICKÉ LYCEUM Obor vzdělání: 78-42-M/03 Pedagogické lyceum 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program. pro obor vzdělání. 41-54-H/01 Podkovář a. zemědělský kovář. Střední škola řemeslná, Jaroměř, Studničkova 260. Č.j.

Školní vzdělávací program. pro obor vzdělání. 41-54-H/01 Podkovář a. zemědělský kovář. Střední škola řemeslná, Jaroměř, Studničkova 260. Č.j. Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 41-54-H/01 Podkovář a zemědělský kovář, Studničkova 260 Č.j.: 769/11 Obsah 1. Úvodní identifikační údaje... 3 2. Profil absolventa... 4 2.1. Uplatnění absolventa

Více

Školní vzdělávací program. Podnikání. Vlasová a účesová tvorba 64 41 L/51

Školní vzdělávací program. Podnikání. Vlasová a účesová tvorba 64 41 L/51 Školní vzdělávací program Podnikání Vlasová a účesová tvorba ŠVP zpracován podle RVP pro obor vzdělání Podnikání Dvouleté nástavbové denní studium Střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou Platnost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro ţáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro ţáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, KLATOVY, NÁBŘEŢÍ KPT. NÁLEPKY 362, 339 01 KLATOVY 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro ţáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Elektrikář - silnoproud OBOR VZDĚLÁVÁNÍ: 26 51 H/02 Elektrikář - silnoproud ELEKTRIKDÁŘ - SILNOPROUD Obsah ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 PROFIL ABSOLVENTA ŠVP.. 4 CHARAKTERISTIKA

Více

Truhlář Kód: 33-56-H/01

Truhlář Kód: 33-56-H/01 Truhlář Kód: 33-56-H/01 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program pro obor vzdělání Truhlář ŠVP zpracován

Více

Integrovaná střední škola, Klatovy, Voříškova 823. Školní vzdělávací program PROVOZNÍ TECHNIKA 2011

Integrovaná střední škola, Klatovy, Voříškova 823. Školní vzdělávací program PROVOZNÍ TECHNIKA 2011 Školní vzdělávací program PROVOZNÍ TECHNIKA 2011 1 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU... 6 ROZPRACOVÁNÍ OBSAHU VZDĚLÁVÁNÍ Z RVP DO ŠVP...

Více

Kadeřník kód: 69 51 H/01. Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání

Kadeřník kód: 69 51 H/01. Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání Kadeřník kód: 69 51 H/01 Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání Střední škola a mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání

Více

Střední odborné učiliště, Sedlčany, Petra Bezruče 364

Střední odborné učiliště, Sedlčany, Petra Bezruče 364 Střední odborné učiliště, Sedlčany, Petra Bezruče 364 Obsah: 1.2 Profil absolventa. 3 1.3 Charakteristika ŠVP.. 5 1.4 Učební plány... 14 Tabulka souladu RVP a ŠVP 16 Český jazyk a literatura... 17 Anglický

Více

ELEKTROTECHNICKÉ A STROJNĚ MONTÁŽNÍ PRÁCE

ELEKTROTECHNICKÉ A STROJNĚ MONTÁŽNÍ PRÁCE STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MONTÁŽNÍ PRÁCE oboru středního vzdělání s výučním listem ELEKTROTECHNICKÉ A STROJNĚ

Více

Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace

Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace odloučené pracoviště: Alešova 1723, 511 01 Turnov tel. 481 319 111, e-mail: info@issturnov.cz, www.issturnov.cz

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hněvkovice 1

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hněvkovice 1 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hněvkovice 1 Strana 1 (celkem 131) Strana 2 (celkem 131) Školní vzdělávací program Strana 3 (celkem 131) OBSAH: 1. Identifikační údaje... 5 2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program. Střední škola, Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program. Střední škola, Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Střední škola, Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace 23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení Řemeslo pro život, učit se a umět! Č.j.: MS 2011/01-1 - Obsah 1. Identifikační

Více

Střední odborné učiliště, Sedlčany, Petra Bezruče 364

Střední odborné učiliště, Sedlčany, Petra Bezruče 364 Střední odborné učiliště, Sedlčany, Petra Bezruče 364 Obsah: 1.2 Profil absolventa.. 3 1.3 Charakteristika ŠVP... 5 1.4 Učební plány 14 Tabulka souladu RVP a ŠVP 16 Český jazyk a literatura..... 17 Anglický

Více

Obchodní akademie Pelhřimov Jirsíkova 875, Pelhřimov

Obchodní akademie Pelhřimov Jirsíkova 875, Pelhřimov Obchodní akademie Pelhřimov Jirsíkova 875, Pelhřimov ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OA Pelhřimov - Ekonomika OA Pelhřimov - ekonomické lyceum Ekonomika Podle rámcového vzdělávacího programu pro studijní obor

Více

Provoz a ekonomika dopravy

Provoz a ekonomika dopravy školní vzdělávací program Provoz a ekonomika dopravy RVP 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy Provoz a ekonomika dopravy Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Školní tým tvorby

Více

LÁVACÍ PROGRAM TRUHLÁ

LÁVACÍ PROGRAM TRUHLÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TRUHLÁŘ 33 56 H / 01 1 I. Úvodní identifikační údaje OSNOVA ŠVP II. III. Profil absolventa Charakteristika vzdělávacího programu 1. Identifikační údaje 2. Popis celkového pojetí

Více