Článek 1. Název, sídlo, povaha a obvod působnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Článek 1. Název, sídlo, povaha a obvod působnosti"

Transkript

1 Článek 1 Název, sídlo, povaha a obvod působnosti 1. Název občanského sdružení : Sportovní klub OTAVA Katovice o.s. (dále jen sdružení). 2. Sídlo sdružení : Katovice, U hřiště 326, PSČ Sdružení je založeno jako volné sdružení fyzických osob, které sdružuje zájem o sport, zejména o fotbal. 4. Sdružení bylo založeno v roce 1929 pod názvem SK OTAVA Katovice, později existovalo v letech 1950 až 1992 pod názvem TJ SOKOL Katovice. 5. Sdružení se hlásí k tradicím tělovýchovy a sportu v Katovicích a stává se pokračovatelem a garantem zachování myšlenek a výsledků práce svých předchůdců. 6. Sdružení může působit na celém území České republiky a v souladu s cizozemským právem i na území jiného státu. 7. Sdružení je samostatnou právnickou osobou a je proto oprávněno jednat v právních vztazích svým jménem a má svou vlastní majetkovou odpovědnost. Je organizačně i jinak nezávislé na orgánech státní správy a samosprávy, politických stranách a jiných občanských sdruženích a iniciativách, spolupracuje však s nimi při uskutečňování společných záměrů a prosazování společných zájmů. Článek 2 Poslání a cíle sdružení a způsob jeho dosahování 1. Posláním sdružení je a) organizovat sportovní činnost a pečovat o komplexní rozvoj sportu v Katovicích a vytvářet pro něj podmínky; b) vést mládež k pozitivním občanským postojům, zdravému způsobu života a zabraňovat, aby se stávala závislým na alkoholu a drogách; c) budovat, provozovat a udržovat tělovýchovná a jiná zařízení, které vlastní nebo užívá. 2. Své poslání uskutečňuje sdružení zejména tím, že : a) věnuje péči výchově mládeže a talentované mladé sportovce připravuje pro dosažení vysoké sportovní výkonnosti, b) organizuje a zabezpečuje účast členů sdružení na jednotlivých sportovních utkáních a zároveň zabezpečuje podporu výkonu všech mužstev, c) získává příspěvky, podpory, dotace a dary ve všech formách od jiných fyzických a právnických osob, svazových orgánů, ze státního rozpočtu, rozpočtu Evropské unie i z rozpočtu obcí, d) se dobrovolně sdružuje podle své volby do zastřešujících spolkových sportovních institucí, vyhledává a udržuje vztahy s jinými sportovními spolky, charitativními a obchodními institucemi bez omezení územní příslušnosti, s orgány obecní a regionální samosprávy, se školami všech stupňů a právního postavení, které mohou podpořit rozvoj sportovní a tělovýchovné činnosti sdružení. Strana 1 (celkem 6)

2 Článek 3 Členství ve sdružení, práva a povinnosti členů sdružení 1. Členem sdružení se může stát každá fyzická či právnická osoba, která se chce účastnit prací naplňující cíle sdružení. Děti a mládež do 15-ti let věku mohou získat členství za předpokladu písemného souhlasu zákonného zástupce. Obsahem členství jsou členská práva a povinnosti. Za děti a mládež do 15-ti let věku uplatňují práva a plní povinnosti zákonný zástupce. 2. Členství ve sdružení je zcela dobrovolné a vzniká rozhodnutím Výboru sdružení na základě písemného projevu vůle člena směřujícího ke vzniku členství ve sdružení (přihlášky); 3. Členství ve sdružení zaniká: a) vystoupením ze sdružení, čímž se pro účely těchto stanov rozumí písemný projev vůle člena směřující k zániku jeho členství ve sdružení. Není-li v tomto projevu vůle stanoveno jinak, zaniká členství dnem jeho doručení sdružení, b) vyloučením. O vyloučení člena může rozhodnout Výbor sdružení, jestliže : i. člen sdružení nezaplatil členský příspěvek ani po výzvě Výboru sdružení v dodatečně stanovené lhůtě, ii. člen sdružení zvlášť závažným způsobem porušuje svoje povinnosti člena, přestože byl na porušování svých povinností a na možnost vyloučení ze sdružení písemně upozorněn Výborem sdružení, iii. poškodí dobré jméno a oprávněné zájmy sdružení; c) zánikem sdružení, d) smrtí člena. 4. Práva a povinnosti člena sdružení: Člen sdružení je oprávněn zejména: a) účastnit se jako dobrovolný spolupracovník činnosti sdružení, b) účastnit se za podmínek stanovených těmito stanovami činností orgánů sdružení a podílet se tak na spolurozhodování o záležitostech sdružení, a to s aktivním a pasivní hlasovacím právem. Aktivním a pasivním hlasovacím právem se rozumí právo hlasovat o návrhu jiného a nechat hlasovat o návrhu vlastním, c) vyjadřovat se k činnosti sdružení a vyžadovat k svým připomínkám a návrhům stanoviska orgánů sdružení. Člen sdružení je povinen zejména: a) respektovat rozhodnutí orgánů sdružení, b) respektovat tyto stanovy, jiná pravidla a obyčeje sdružení, c) chovat se k ostatním členům sdružení i všem ostatním osobám podle uznávaných etických norem s úctou a jako rovný k rovnému bez ohledu na rozdíly věku, vzdělání atd. Článek 4 Orgány sdružení 1. Sdružení rozhoduje o svých záležitostech a jedná navenek prostřednictvím svých orgánů podle těchto stanov. Strana 2 (celkem 6)

3 2. Orgány sdružení jsou: Členská schůze, Výbor sdružení, Předseda sdružení, Místopředseda sdružení a Revizor. 3. Statutárním orgánem sdružení je Výbor sdružení. 4. Podepisování za sdružení se provádí tak, že k názvu sdružení připojí svůj podpis Předseda sdružení nebo místopředseda sdružení (popř. jiný člen Výboru sdružení) v případě, že zastupuje Předsedu sdružení. 5. Funkční období volených orgánů sdružení podle těchto stanov jsou 4 roky, nestanoví-li Členská schůze svým rozhodnutím jinak. Funkční období Výboru sdružení, Předsedy sdružení a Místopředsedy sdružení končí nejpozději dnem zvolení nového příslušného orgánu. 6. K odbornému zajišťování činnosti orgánů sdružení může sdružení vytvářet profesionální aparát. Vzájemná práva a povinnosti osob, vykonávajících funkce v orgánech sdružení a vedoucích zaměstnanců profesionálního aparátu sdružení, může upravovat Organizační řád sdružení. Organizační řád sdružení musí být v souladu s obecně závaznými právními předpisy a těmito stanovami. Může být měněn rozhodnutím Členské schůze. Profesionální aparát sdružení je podřízen Předsedovi sdružení. Článek 5 Členská schůze 1. Členská schůze, kterou tvoří všichni členové sdružení, je nejvyšším orgánem sdružení. Do její výlučné působnosti náleží: a) změny stanov, b) rozhodování o rozpuštění sdružení nebo o jeho sloučení s jiným sdružením, c) volba a odvolávání Předsedy sdružení, Místopředsedy sdružení a členů Výboru sdružení, d) schvalování rozpočtu a roční účetní uzávěrky sdružení, e) schvalování zpráv o činnosti jiných orgánů sdružení a profesionálního aparátu sdružení, f) změny rozhodnutí jiných orgánů sdružení, g) rozhodování o dalších věcech, které si pro sebe Členská schůze výhradně vyhradí. 2. Členská schůze zasedá podle své potřeby, nejméně však jednou ročně. Svolává ji Předseda sdružení, a to buď z vlastního podnětu, nebo na písemnou žádost Výboru sdružení, nebo skupina alespoň 20-ti procent všech členů sdružení. Členská schůze je schopna usnášení, je-li přítomna alespoň pětina všech členů sdružení, starších 18-ti let. 3. Členská schůze rozhoduje hlasováním, a to nadpoloviční většinou všech přítomných členů. Počet přítomných členů se zjišťuje vždy k okamžiku zahájení hlasování. 4. Je-li na jmenovitou funkci navrženo více kandidátů a dále při volbě ostatních členů Výboru sdružení, jsou v prvním kole volby zvoleni kandidáti, kteří získali nadpoloviční většinu přítomných členů v pořadí získaných hlasů až do počtu členů orgánu, který má být zvolen. Není-li v prvním kole zvolen stanovený počet členů orgánu, koná se druhé kolo voleb. V něm je zvolen zbývající počet členů orgánu v pořadí podle většího počtu získaných hlasů. Strana 3 (celkem 6)

4 5. Kvalifikované dvoutřetinové většiny přítomných je zapotřebí k rozhodnutí ve věcech výlučné působnosti Členské schůze podle článku 5 odst. 1 písm. a) a písm. b) těchto stanov. 6. Hlasování ve věci volby Předsedy sdružení, Místopředsedy sdružení a Výboru sdružení je tajné s výjimkou, uvedenou v odst a) Je-li na funkci Předsedy sdružení nebo Místopředsedy sdružení navržen nebo kandiduje-li pouze jeden kandidát, hlasuje se veřejně. b) Je-li na funkci člena Výboru sdružení navrženo právě tolik kandidátů, kolik je počet potřebný pro plné obsazení Výboru sdružení, hlasuje se veřejně. 8. Hlasování o ostatních rozhodnutích ve výlučné působnosti Členské schůze je veřejné, pokud Členská schůze nestanoví v konkrétním případě, že hlasování bude tajné. 9. Z jednání Členské schůze se pořizuje zápis, který musí obsahovat: a) datum a místo konání schůze, b) počet přítomných členů, c) přijatá usnesení, d) výsledky hlasování, e) námitky jednotlivých členů proti rozhodnutí Členské schůze, pokud požádali o jejich zaprotokolování. Přílohou zápisu z jednání schůze jsou podklady, které byly předloženy k projednávaným bodům. Článek 6 Výbor sdružení 1. Výbor sdružení je statutárním a výkonným orgánem sdružení, odpovědným Členské schůzi. 2. Výbor sdružení se skládá vždy z lichého počtu členů sdružení, a to alespoň ze 7 a nejvýše z 11 členů. 3. Výbor sdružení tvoří Předseda sdružení, Místopředseda sdružení, sekretář a členové. 4. Funkční období Výboru sdružení je 4 roky. Změny v jeho složení může činit každá Členská schůze. 5. Výbor sdružení zejména: a) samostatně rozhoduje o všech věcech sdružení v době mezi konáním Členské schůze sdružení, s výjimkou věcí podle článku 5 odst. 1 těchto stanov a jiných věcí, výslovně vyhrazených těmito stanovami jinému orgánu sdružení nebo přenesených na tento jiný orgán rozhodnutím Členské schůze, b) rozhodování o výši členského příspěvku a lhůtách jeho splatnosti, c) rozhodování o výši příspěvku na úhradu nákladů, spojených s provozem jednotlivých mužstev, který platí aktivní hráči jednotlivých mužstev, d) vydává, mění a ruší Organizační řád profesionálního aparátu sdružení, e) rozhoduje o přijetí člena, f) rozhoduje o vyloučení člena, g) rozhoduje o stanovení odměny Předsedovi sdružení, je-li tato funkce vykonávána v pracovněprávním či jiném obdobném právním vztahu, Strana 4 (celkem 6)

5 h) kooptuje do Výboru sdružení člena sdružení za člena Výboru sdružení, který se vzdal funkce, byl vyloučen nebo zemřel, i) volí sekretáře, který organizuje sportovní činnost sdružení a vede evidenci členů sdružení. 6. Výbor sdružení není oprávněn zasahovat do výkonu funkce Revizora. 7. Výbor sdružení se schází podle své potřeby, nejméně 1x měsíčně, přičemž zasedání může svolat Předseda sdružení nebo kterýkoliv z jejích členů. 8. Výbor sdružení je schopen usnášení, je-li přítomna alespoň jedna třetina jeho členů, nejméně však 3 jeho členové. Rozhoduje hlasováním, a to prostou většinou přítomných členů. Článek 7 Předseda sdružení 1. Předseda sdružení jedná za Výbor sdružení navenek a je mu odpovědný. 2. Funkční období Předsedy sdružení je 4 roky. Změnu v osobě Předsedy sdružení může činit každá členská schůze. 3. Předseda sdružení zejména: a) jedná jménem sdružení navenek ve všech jeho věcech s právními důsledky pro sdružení; b) samostatně rozhoduje o věcech sdružení, spojených se zajišťováním a organizováním běžného provozu sdružení a s výkonem jeho zaměstnavatelských práv, c) samostatně rozhoduje o dalších věcech sdružení, které na něho byly výslovně přeneseny opatřením Výboru sdružení, d) odpovídá za vedení účetní a jiné písemné evidence sdružení, e) odpovídá za vypracování účetní závěrky sdružení, f) svolává a připravuje zasedání Členské schůze a Výboru sdružení. 4. Předsedu sdružení zastupuje v jeho nepřítomnosti Místopředseda sdružení. Článek 8 Revizor 1. Kontrolním orgánem sdružení je Revizor. Revizora volí Členská schůze z řad členů, kteří se svou kandidaturou a výkonem funkce předem vysloví souhlas. Odvoláván je Členskou schůzí. 2. Funkční období revizora je 4 roky. Změnu v osobě Revizora může činit každá členská schůze. 3. Revizor nesmí být členem Výboru sdružení, má však právo účastnit se všech jednání Výboru sdružení s hlasem poradním. 4. V působnosti Revizora je upozorňovat Výbor sdružení na vady hospodaření sdružení a podávat mu návrhy na jejich odstranění. Strana 5 (celkem 6)

6 Článek 9 Hospodaření sdružení 1) Majetek sdružení je určen k plnění jejího účelu a cíle, a k zajišťování těch činností, které k tomuto účelu a cíli sdružení směřují. 2) Majetek sdružení tvoří finanční a hmotné prostředky, získané zejména z členských příspěvků, darů, dědictví, grantů, účelových dotací od státu a obce, úroků a z jiných výnosů účelově zaměřených obecně prospěšných akcí. 3) Získávání finančních a hmotných prostředků z úhrad za služby poskytované v rámci účelu a cílů sdružení a z případného podnikání, děje-li se tak v souladu s obecně závaznými právními předpisy, není v rozporu s těmito stanovami. Orgány sdružení jsou povinny s majetkem nakládat hospodárně, využívat ho ke stanovenému účelu a dbát o jeho zvětšování a řádnou ochranu. 4) Hospodaření sdružení musí být vždy v souladu s obecně závaznými právními předpisy. 5) Podnikání sdružení je možné v souladu s obecně závaznými předpisy v následujících oblastech: a) pořádání kulturních zábav, produkcí a provozování zařízení sloužících zábavě; b) maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny; c) hostinská činnost; d) reklamní činnost a marketing. Článek 10 Zánik sdružení 1. Sdružení zaniká z těchto právních důvodů: a) rozhodnutím Členské schůze o rozpuštění sdružení nebo sloučení s jiným sdružením podle ust. článku 5, odst. 1 písm. b) těchto stanov, b) z jiných důvodů stanovených zákonem. 2. O majetkovém vypořádání sdružení rozhoduje Členská schůze. Likvidátora jmenuje, odvolává a o jeho odměně rozhoduje Výbor sdružení. Článek 11 Závěrečná ustanovení 1. Sdružení vzniklo dne registrací Ministerstva vnitra ČR čj. VSC/ /92-R podle příslušných ustanovení zák. č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. 2. Tyto stanovy byly schváleny členskou schůzí (dříve valnou hromadou) dne a změněny a doplněny rozhodnutím členské schůze (dříve valné hromady) dne Strana 6 (celkem 6)

S T A N O V Y. zapsaného spolku Černí koně, z.s.

S T A N O V Y. zapsaného spolku Černí koně, z.s. S T A N O V Y zapsaného spolku Černí koně, z.s. Preambule V souladu s ust. 3045 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen o.z. ), se občanské sdružení ČERNÍ KONĚ, o.s., založené dle zákona

Více

S T A N O V Y. FBC Dobruška

S T A N O V Y. FBC Dobruška S T A N O V Y FBC Dobruška I. Základní ustanovení 1. Na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, vzniká sportovní klub s názvem FBC Dobruška (dále jen Sdružení ). 2. FBC Dobruška je dobrovolným

Více

STANOVY. Autisté jihu, spolek. Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

STANOVY. Autisté jihu, spolek. Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ STANOVY Autisté jihu, spolek Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Při vědomí potřebnosti zkvalitnění života našich dětí s poruchou autistického spektra (dále jen PAS) jsme se rozhodli založit tento spolek. Spolek

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Čl. 1. Název a sídlo Název: Dobrotety (dále jen sdružení ) Sídlo: Slávy Horníka 23/200, 150 00 Praha 5 Působnost: celé území České republiky Čl. 2 Statut sdružení Občanské sdružení

Více

VZOR STANOV SPOLKU. dle právní úpravy nového občanského zákoníku

VZOR STANOV SPOLKU. dle právní úpravy nového občanského zákoníku VZOR STANOV SPOLKU dle právní úpravy nového občanského zákoníku Obecně k nové úpravě: Nová právní úprava vychází i nadále z principu, že spolky si mají své fungování upravit ve stanovách především podle

Více

ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Tělovýchovná jednota Turnov, o.s. (dále jen TJ ) je sdružením fyzických a právnických osob založeným podle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů. 2. Sídlem TJ je Skálova

Více

2.2 Sdružení je (podle 1 zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů, platném ve znění pozdějších předpisů) dobrovolné a nezávislé.

2.2 Sdružení je (podle 1 zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů, platném ve znění pozdějších předpisů) dobrovolné a nezávislé. STANOVY občanského sdružení Debatní klub Olomouc, o.s. Obsah: Článek 1: Úvodní ustanovení Článek 2: Právní postavení sdružení Článek 3: Cíle činnosti sdružení Článek 4: Členství Článek 5: Práva a povinnosti

Více

1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POP BALET. Článek I. Základní ustanovení

1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POP BALET. Článek I. Základní ustanovení 1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POP BALET Článek I. Základní ustanovení Založení a vznik a) Občanské sdružení POP BALET (dále v textu jen sdružení, nebo PB). b) Sdružení bylo založeno ustavující valnou hromadou,

Více

Stanovy Českého svazu včelařů, o.s.

Stanovy Českého svazu včelařů, o.s. Stanovy Českého svazu včelařů, o.s. Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Název a charakteristika Českého svazu včelařů 1. Název sdružení je Český svaz včelařů, o.s., (dále rovněž Český svaz včelařů, ČSV, svaz).

Více

stanovy Čl. 1. Název, sídlo a logo Svaz Chovatelů Fjordských Koní v ČR, o. s. (dále jen sdružení ) používaná zkratka SChFjK ČR

stanovy Čl. 1. Název, sídlo a logo Svaz Chovatelů Fjordských Koní v ČR, o. s. (dále jen sdružení ) používaná zkratka SChFjK ČR stanovy Čl. 1. Název, sídlo a logo Název: Svaz Chovatelů Fjordských Koní v ČR, o. s. (dále jen sdružení ) používaná zkratka SChFjK ČR Sídlo: Dlouhomilov 6, 789 76 Dlouhomilov Logo: sdružení používá logo,

Více

STANOVY JESENÍKY - SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU (schválené Valnou hromadou dne 30. 3. 2012)

STANOVY JESENÍKY - SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU (schválené Valnou hromadou dne 30. 3. 2012) STANOVY JESENÍKY - SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU (schválené Valnou hromadou dne 30. 3. 2012) Preambule Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu je registrované, nepolitické, odborné, nezávislé, otevřené a dobrovolné

Více

Stanovy České basketbalové federace z. s. Návrh revize pro VH ČBF 2014

Stanovy České basketbalové federace z. s. Návrh revize pro VH ČBF 2014 Stanovy České basketbalové federace z. s. Návrh revize pro VH ČBF 2014 Stanovy České basketbalové federace z.s. A. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek I. Název a postavení, sídlo, členové, dokumenty. 1.1 Česká

Více

Základní ustanovení. 2 Programové zásady a cíle

Základní ustanovení. 2 Programové zásady a cíle STANOVY KDU-ČSL je politická strana založená na dobrovolném společenství občanů, kteří se účastní společenského a politického života ve své obci, kraji a státě. Vychází z odkazu evropské kultury a z tradic

Více

Tělovýchovná jednota Topolná, z. s. Stanovy spolku

Tělovýchovná jednota Topolná, z. s. Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Topolná, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Tělovýchovná jednota Topolná, z. s. (dále jen spolek ) má své sídlo v Topolné, na adrese Topolná 231, 687 11 Topolná. Spolku bylo

Více

Stanovy spolku Ultras Lipina z.s.

Stanovy spolku Ultras Lipina z.s. Stanovy spolku Ultras Lipina z.s. Základní ustanovení a účel spolku Ultras Lipina z.s. je v současné době spolkem fyzických a právnických osob, původně založeným podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování

Více

JEDNACÍ ŘÁD Okresní hospodářské komory Karviná

JEDNACÍ ŘÁD Okresní hospodářské komory Karviná JEDNACÍ ŘÁD Okresní hospodářské komory Karviná Část první Úvodní ustanovení 1 Okresní hospodářská komora Karviná (dále jen OHKK ) je sdružení podnikatelů fyzických a právnických osob, které bylo zřízeno

Více

STANOVY SPOLKU Basketbalový klub Nový Jičín z.s.

STANOVY SPOLKU Basketbalový klub Nový Jičín z.s. STANOVY SPOLKU Basketbalový klub Nový Jičín z.s. čl. 1 Základní ustanovení Basketbalový klub Nový Jičín, který přijal tyto stanovy, je podle zákona číslo 89/2012 Sb. občanského zákoníku spolkem což je

Více

ČESKÝ VÝBOR PRO UNICEF S T A N O V Y P R A H A Č E S K Á R E P U B L I K A

ČESKÝ VÝBOR PRO UNICEF S T A N O V Y P R A H A Č E S K Á R E P U B L I K A ČESKÝ VÝBOR PRO UNICEF S T A N O V Y P R A H A Č E S K Á R E P U B L I K A 1 O B S A H S T A N O V Oddíl I. Úvodní ustanovení Preambule, Název, Sídlo Oddíl II. Činnost Výboru Úkoly a cíle Výboru, Vedlejší

Více

Spolek rodičů a přátel Základní školy L. Coňka. Stanovy

Spolek rodičů a přátel Základní školy L. Coňka. Stanovy Spolek rodičů a přátel Základní školy L. Coňka Stanovy Preambule: Níže uvedení zakladatelé (přípravný výbor) se dohodli na založení spolku s názvem Spolek rodičů a přátel Základní školy L. Coňka a přijali

Více

Stanovy spolku. Fotbalový klub Vchynice, z.s.

Stanovy spolku. Fotbalový klub Vchynice, z.s. Stanovy spolku Fotbalový klub Vchynice, z.s. Základní ustanovení a účel spolku Smyslem a účelem založení spolku Fotbalový klub Vchynice, z.s. je především navázání na dlouholetou kulturní, sportovní a

Více

STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I Základní ustanovení

STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I Základní ustanovení STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY Část I Základní ustanovení Článek 1 Název organizace Ústřední automotoklub České republiky, dále jen ÚAMK. Symboly organizace jsou znak a vlajka. Článek

Více

S T A N O V Y S P O L K U Rybářský spolek Proseč

S T A N O V Y S P O L K U Rybářský spolek Proseč My, níže podepsaní Jan Tomášek, nar. 12.5.1980, bytem Proseč 381, 539 44 a Petr Pešek, nar. 24.5.1979, bytem Proseč 251, 539 44 a Karel Javůrek, nar. 9.8.1976, bytem M.Švabinského 388, Litomyšl 570 01

Více

STANOVY 1. (dále jen Spolek 2 ) Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku

STANOVY 1. (dále jen Spolek 2 ) Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku STANOVY 1 (dále jen Spolek 2 ) Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku 1. Spolek je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách v souladu s ustanovením 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

Více

S T A N O V Y ------------------------------------------------------------------------------------ Č Á S T : I. S P O L E K

S T A N O V Y ------------------------------------------------------------------------------------ Č Á S T : I. S P O L E K S T A N O V Y M í s t n í a k č n í s k u p i n y H r u b ý J e s e n í k ------------------------------------------------------------------------------------ Č Á S T : I. S P O L E K Č l. I. N á z e v

Více

STANOVY ČÁST 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Název a sídlo. Čl. 2 Statut spolku. Čl. 3 Cíl činnosti spolku

STANOVY ČÁST 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Název a sídlo. Čl. 2 Statut spolku. Čl. 3 Cíl činnosti spolku 1 HARANT - Hry a rozmanité aktivity nadšených táborníků, z. s., stanovy STANOVY ČÁST 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Název a sídlo Název: HARANT - Hry a rozmanité aktivity nadšených táborníků, z. s. Sídlo: U

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 I. Základní ustanovení 1) Název spolku: Spolek rodičů a přátel MŠ Na Dlouhém lánu, Praha 6 Identifikační číslo

Více

ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB ČESKÝ MÁK

ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB ČESKÝ MÁK ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB ČESKÝ MÁK Stanovy Prosinec 2012 Článek I Založení sdružení Sdružení fyzických a právnických osob /dále jen sdružení/, kteří v České republice pěstují zpracovávají

Více

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko Název: MAS Jablunkovsko, z. s. IČO: 00739286 Sídlo: Bystřice 334, PSČ 739 95 Čl. I. Název a sídlo sdružení Čl. II. Úvodní ustanovení MAS Jablunkov, z. s. (dále

Více

Stanovy Dog Dancing Clubu Czech Republic

Stanovy Dog Dancing Clubu Czech Republic Stanovy Dog Dancing Clubu Czech Republic 1 Článek 1 Vznik, název a sídlo 1. Název klubu zní: Dog Dancing Club Czech Republic. Zkratka: DDCCR. 2. Sídlo klubu je na adrese: Ke Spofě 19, Praha 4, 143 00 3.

Více

STANOVY HOVAWART KLUBU ČR, O.S.

STANOVY HOVAWART KLUBU ČR, O.S. STANOVY HOVAWART KLUBU ČR, O.S. OBSAH ČLÁNEK 1: ZALOŽENÍ OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ... 1 ČLÁNEK 2: NÁZEV A SÍDLO... 1 ČLÁNEK 3: PŘEDMĚT ČINNOSTI KLUBU... 1 ČLÁNEK 4: TRVÁNÍ KLUBU... 1 ČLÁNEK 5: JEDNÁNÍ A PODEPISOVÁNÍ

Více