P EHLED JUDIKATURY. z oblasti kolství. Sestavil MILAN PODHRÁZK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "P EHLED JUDIKATURY. z oblasti kolství. Sestavil MILAN PODHRÁZK"

Transkript

1 P EHLED JUDIKATURY z oblasti kolství Sestavil MILAN PODHRÁZK

2 PŘEHLED JUDIKATURY z oblasti školství Sestavil Milan Podhrázký Ukázka knihy z internetového knihkupectví

3 Vzor citace: Podhrázký, M.: Přehled judikatury z oblasti školství. Praha : Wolters Kluwer ČR, a. s., 2010, s Právní stav citované judikatury byl uzavřen k Wolters Kluwer ČR, a. s., 2010 ISBN (brož.) ISBN (epub) ISBN (mobi) ISBN (pdf) Všechny naše publikace si můžete objednat na adrese: Wolters Kluwer ČR, a. s., U Nákladového nádraží 6, Praha 3 tel.: , fax: ,

4 Obsah PŘEHLED JUDIKATURY z oblasti školství Úvod Seznam zkratek Část I. Obecná východiska Oddíl 1.1 Právo na vzdělání A. Základní předpoklady práva na vzdělání Právo na bezplatné vzdělání (základní a střední školy) Zpoplatnění školní docházky do jiné než místně příslušné školy Právo na bezplatné vzdělání (vyšší odborné školy) Právo na bezplatné poskytování učebních potřeb Právo na vzdělání na vysoké škole Zajištění objektivity vzdělávání (výuky) Právo dítěte na docházku do předškolního zařízení Implementace práva na vzdělání do jednotlivých právních předpisů B. Omezení práva na vzdělání Míra regulace práva na vzdělání Diskriminace z důvodu rasy I Diskriminace z důvodu rasy II Slučování škol Disciplinární opatření za nedodržení vnitřních předpisů Jazykový režim vyučování Povinnost účastnit se školního průvodu v rozporu s vlastním přesvědčením Omezení práva na vzdělání v důsledku nevydání povolení k setrvání na vlastním pozemku Oddíl 1.2 K některým specifickým institutům z oblasti školství A. Obecně K výuce sexuální výchovy K tělesným trestům ve školství B. Výuka náboženství Pluralismus ve výuce náboženství I Pluralismus ve výuce náboženství II Svoboda výkonu náboženství (oprávnění církví k výuce) Nošení náboženských symbolů ve vzdělávacích institucích C. Školné Právní povaha školného Daňové zvýhodnění zaplaceného školného I Daňové zvýhodnění zaplaceného školného II Smluvní pokuta za předčasné ukončení studia Platba školného po zanechání studia Oddíl 1.3 Vzdělání (kvalifikace) jako podmínka výkonu některých práv a povinností A. Obecně Omezení práva na svobodnou volbu povolání a přípravu k němu Diskriminace na základě vzdělání při zápisu do seznamu vedeného profesní komorou Vzdělání nezbytné pro zastupování v řízení před soudem B. Jednotlivé profese Výkon pedagogické činnosti Lékaři I Lékaři II Advokátní koncipienti Soudní znalci Oprávnění k ověřování výsledků zeměměřických činností I Oprávnění k ověřování výsledků zeměměřických činností II

5 Obsah Oddíl 1.4 Výkon státní správy a samosprávy v oblasti školství Stanovení místně příslušné školy vyhláškou obce Usnesení zastupitelstva obce o sloučení základních škol Pozastavení výkonu usnesení zastupitelstva městské části hlavního města Prahy v oblasti školství Financování nákladů na provoz základní školy Svobodný přístup k informacím o financování výstavby budovy základní školy Omezení v okolí školských zařízení (provozování výherních hracích přístrojů) Oprávnění jmenovat a odvolávat ředitele škol zřizovaných ministerstvem Odvolání ředitele školské právnické osoby Právní nástupnictví školských úřadů Právní povaha aktů zařazení do sítě škol a vyřazení z této sítě Odůvodnění vyřazení ze sítě škol Rozhodnutí o změně zařazení do sítě škol I Rozhodnutí o změně zařazení do sítě škol II Podmínky pro zařazení soukromé školy do sítě škol Pravomoc České školní inspekce ve věci ukončení provozu základní školy a předškolního zařízení Inspekční zpráva České školní inspekce Část II. K jednotlivým součástem vzdělávací soustavy Oddíl 2.1 Jednotlivé druhy regionálních škol A. Mateřské školy Právo dítěte na docházku do předškolního zařízení Právní subjektivita soukromé mateřské školy Rozhodnutí o zařazení dítěte do předškolního zařízení Špatné zacházení se žáky mateřské školy B. Základní školy Neplatnost odvolání z funkce ředitele základní školy Právní povaha rozhodnutí o odvolání ředitele základní školy Ředitel základní školy měnící dobu trvání pracovního poměru sobě samému jakožto učiteli téže školy Udělení výjimky ze stanoveného počtu žáků Ke slučování základních škol Svobodný přístup k informacím o financování výstavby budovy základní školy Náklady na provoz základní školy Umístění do speciální základní školy z důvodu rasy Doporučení školského poradenského zařízení k zařazení žáka do některé formy speciálního vzdělávání C. Střední školy Finanční zabezpečení středních odborných učilišť Poskytování dotací soukromým středním školám Srovnání výuky na gymnáziu a střední odborné škole Rozhodnutí ředitele střední školy o žádosti o opakování ročníku Závazek žáka středního odborného učiliště uhradit náklady související s výchovou a výukou v učebním oboru Přijetí úplatku v souvislosti s přijímacími zkouškami na střední školu Rozhovor konaný místo přijímací zkoušky z českého jazyka Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu na osmileté gymnázium

6 Obsah 75. Právní povaha školného Dohoda o podmínkách studia na soukromé střední škole Příspěvek na úhradu nákladů spojených s péčí o děti a mládež ve školách s celodenní výchovou a internátních školách D. Vyšší odborné školy Postavení v rámci vzdělávací soustavy Platba školného po zanechání studia na vyšší odborné škole Rozhodnutí ředitele o opětovném opakování ročníku Oddíl 2.2 Vysoké školy A. K výuce na vysokých školách Svoboda projevu v univerzitním prostředí Objektivita výuky na vysoké škole Význam vysokého školství v rámci vzdělávací soustavy I Význam vysokého školství v rámci vzdělávací soustavy II K uskutečňování praktické výuky K pojmu absolvent vysoké školy Vzdání se vysokoškolského titulu Svoboda nošení oděvu na vysokých školách Stanovení poplatku za studium Oprávnění děkana jednat při stanovení poplatku jménem vysoké školy Odůvodnění rozhodnutí o stanovení poplatků za studium Prominutí poplatků za studium B. Uchazeči o studium Stanovení kritérií pro přijetí ke studiu na vysokou školu Opakované prověřování způsobilosti ke studiu rektorem školy Náležitosti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu na vysokou školu Právo nahlížet do materiálů souvisejících s přijímacím řízením C. Akademičtí pracovníci Ochrana osobnosti akademického pracovníka K odměňování akademických pracovníků Specifika pracovního poměru akademických pracovníků Konkurz na místo akademického pracovníka Vázanost pracovního poměru akademického pracovníka na vedlejší pracovní poměr Zrušení katedry a obměna pedagogického sboru Právní status akademických pracovníků vojenských vysokých škol Rozhodnutí vědecké rady v habilitačním řízení Náležitosti rozhodnutí vědecké rady a řízení před ní Usnesení vlády ke kontrasignaci rozhodnutí prezidenta republiky o jmenování profesorem Udělování vědeckých hodností (řízení neskončená do ) D. Majetek vysokých škol Přechod majetku do vlastnictví vysoké školy Oddíl 2.3 Výkon ústavní nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních Umísťování dětí do smluvních rodin K souběžnému výkonu ochranné a ústavní výchovy Stanovení výše příspěvku na úhradu péče poskytované dětem a nezaopatřeným osobám v zařízeních pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy I

7 Obsah 112. Stanovení výše příspěvku na úhradu péče poskytované dětem a nezaopatřených osobám v zařízeních pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy II Prominutí nebo snížení příspěvku na úhradu péče poskytované dětem a nezaopatřeným osobám v zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy Rozhodnutí ředitele diagnostického ústavu o přemístění dítěte Oddíl 2.4 Získávání a zdokonalování způsobilosti k řízení motorových vozidel (autoškoly) Odpovědnost autoškoly za způsobenou škodu Absolvování výcviku v autoškole v době výkonu trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel Část III. Školství v souvislostech mezinárodního práva Oddíl 3.1 Obecně Aplikace práva Společenství v oblasti vzdělávání Aplikace Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod v oblasti vzdělávání I Aplikace Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod v oblasti vzdělávání II Oddíl 3.2 Volný pohyb osob a služeb v oblasti školství A. Volný pohyb pracovníků Akademičtí pracovníci I Akademičtí pracovníci II Pobyt za účelem získání vzdělání B. Volný pohyb služeb Poskytování služeb podmíněných odbornou kvalifikací Daňové zvýhodnění školného za navštěvování soukromé školy v jiném členském státě I Daňové zvýhodnění školného za navštěvování soukromé školy v jiném členském státě II Oddíl 3.3 Vzájemné uznávání vzdělání (kvalifikace) A. Vzájemné uznávání vzdělání obecně Rovné zacházení s absolventy středních škol v jednotlivých členských státech EU Vzájemné uznávání vysokoškolských diplomů Poskytování služeb podmíněných odbornou kvalifikací B. Jednotlivé profese Patentoví zástupci Advokátní koncipienti Zubní lékaři Soukromí detektivové Část IV. Školství v souvislostech k některým právním odvětvím Oddíl 4.1 Trestní právo Neoprávněné užívání akademického titulu (správní trestání) Ublížení na cti ve výuce (správní trestání) Šíření poplašné zprávy (telefonát o umístění bomby ve škole) Obecné ohrožení (zanedbání pedagogického dozoru při výuce plavání) Padělání veřejné listiny (vysokoškolský diplom) Padělání veřejné listiny (kopie vysokoškolského diplomu) Opuštění dítěte (ponechání dítěte v mateřské škole) Trest zákazu činnosti (výkon učitelské činnosti ve všech školách)

8 Obsah 141. Zneužití pravomoci veřejného činitele (ředitel střední školy) Zneužití pravomoci veřejného činitele (ředitel základní školy) Přijetí úplatku v souvislosti s přijímacím řízením na střední školu Maření úředního rozhodnutí (absolvování výcviku v autoškole v době výkonu trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel) K tělesným trestům ve školství I K tělesným trestům ve školství II Oddíl 4.2 Pracovní právo A. Pracovní poměr Změna délky pracovního poměru akademických pracovníků Stanovení míry vyučovací povinnosti učitelů Opakované prodlužování pracovního poměru sjednaného na dobu určitou u akademických pracovníků Výpověď pro nesplnění předpokladů pro výkon práce akademického pracovníka Výpověď pro nesplnění předpokladů pro výkon práce lékaře I Výpověď pro nesplnění předpokladů pro výkon práce lékaře II Zaviněné porušení pracovní kázně Posuzování nadbytečnosti zaměstnance ve školství (vychovatelka školní družiny) Nadbytečnost zaměstnance (zástupce ředitele školy) Posuzování nadbytečnosti učitele Skončení pracovního poměru v důsledku organizačních změn ve školství Zrušení části zaměstnavatele (zrušení katedry) Odvolání z funkce školního inspektora Neplatnost odvolání z funkce ředitele základní školy Právní režim odvolání ředitele školské právnické osoby Ředitel základní školy měnící dobu trvání pracovního poměru sobě samému jakožto učiteli téže školy Vázanost pracovního poměru akademického pracovníka na vedlejší pracovní poměr Právní status akademických pracovníků vojenských vysokých škol B. Výkon práva na stávku v oblasti školství Ke způsobu výkonu práva na stávku ve školách Stávka za odstoupení ředitele školy C. Zaměstnanost Nárok na čekací příspěvek Školní docházka dětí jako důvod odmítnutí vhodného zaměstnání D. Zvyšování vzdělání (kvalifikace) zaměstnanců Dohoda o zvýšení kvalifikace zaměstnance I Dohoda o zvýšení kvalifikace zaměstnance II K pojmu kvalifikace zaměstnance Dohoda o náhradě nákladů vynaložených na výchovu v učebním oboru E. Ostatní Odpovědnost za škodu při pracovních úrazech (úraz žáka školy) Oprávnění jmenovat a odvolávat ředitele škol zřizovaných ministerstvem Ukázka knihy z internetového knihkupectví

9 Obsah Oddíl 4.3 Právo sociálního zabezpečení A. Důchodové pojištění Zhodnocení doby studia pro účely důchodového pojištění (mimosoudní rehabilitace) I Zhodnocení doby studia pro účely důchodového pojištění (mimosoudní rehabilitace) II Zhodnocení doby studia pro účely důchodového pojištění (studium v zahraničí) I Zhodnocení doby studia pro účely důchodového pojištění (studium v zahraničí) II Zhodnocení doby studia pro účely důchodového pojištění (studium po skončení povinné školní docházky) Podmínka výkonu práce v pracovním poměru na dobu určitou pro účely důchodového pojištění (změna pracovního poměru ředitele školy sobě samému) Skutečnosti rozhodné pro trvání nároku na dávku důchodového pojištění (ukončení studia na vysoké škole a následné studium na jazykové škole) B. Státní sociální podpora Návštěva mateřské školy jako podmínka pro získání rodičovského příspěvku Oddíl 4.4 Rodinné právo A. Úprava styku rodičů s nezletilým dítětem Vliv školní docházky na úpravu styku rodičů s dítětem Role otce při plnění školních povinností dítěte B. Vyživovací povinnost Stanovení výživného povinnému rodiči (studentovi vysoké školy) Studium jako podmínka pro trvání vyživovací povinnosti rodičů I Studium jako podmínka pro trvání vyživovací povinnosti rodičů II Obnovení vyživovací povinnosti v důsledku pokračování ve studiu Část V. Procesní část Oddíl 5.1 Řízení před soudem A. Soudní řízení správní (soudní přezkum) Rozhodnutí o zařazení dítěte do předškolního zařízení Rozhodnutí o odvolání ředitele základní školy Rozhodnutí ředitele střední školy o žádosti o opakování ročníku Rozhodnutí ředitele vyšší odborné školy o opětovném opakování ročníku Rozhodnutí ředitelky soukromé střední školy o individuálním studijním plánu Sdělení ředitele školy o hodnocení v příslušném školním roce (ochrana proti nečinnosti správního orgánu) Rozhodnutí o studijní rehabilitaci (ochrana proti nečinnosti správního orgánu) Rozhodnutí České komise pro vědecké hodnosti Rozhodnutí o povolení obnovy řízení ve věci stanovení výše příspěvku na úhradu péče poskytované dětem a nezaopatřeným osobám v zařízeních pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy Usnesení zastupitelstva obce o sloučení základních škol Inspekční zpráva České školní inspekce Rozhodnutí vědecké rady ve věci habilitačního řízení Aktivní legitimace k podání návrhu na přezkum rozhodnutí o jmenování docentem

10 Obsah 202. Aktivní legitimace odborové organizace pracovníků ve školství k podání žaloby proti rozhodnutí o splynutí škol Procesní pravidla pro řízení o rozhodnutí o nepřijetí na vysokou školu jako podmínka soudního přezkumu Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu na osmileté gymnázium Náležitosti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu na vysokou školu Stanovení poplatku za studium na vysoké škole Rozhodnutí o prominutí poplatků za studium na vysoké škole B. Řízení před Ústavním soudem Přezkum sdělení ředitele školského zařízení k zařazení žáka do některé formy speciálního vzdělávání Přezkum usnesení vlády ke kontrasignaci rozhodnutí prezidenta republiky o jmenování profesorem C. Občanské soudní řízení Naléhavý právní zájem na určení neplatnosti odvolání ředitele školské právnické osoby z funkce Pasivní legitimace v řízení o návrhu na určení neplatnosti odvolání z funkce ředitele základní školy Právní nástupnictví školských úřadů Stanovení příspěvku na úhradu nákladů spojených s péčí o děti a mládež ve školách s celodenní výchovou a internátních školách Návrh na nařízení předběžného opatření ve věci ukončení provozu základní školy a předškolního zařízení D. Trestní řízení soudní Výslech žáků mateřské školy před soudem Oddíl 5.2 Správní řízení Orgán příslušný k rozhodnutí o sankci za neoprávněné užívání akademického titulu Opravný prostředek proti rozhodnutí o změně zařazení do sítě škol K aplikaci správního řádu v řízení v oblasti školství I K aplikaci správního řádu v řízení v oblasti školství II Náležitosti rozhodnutí vědecké rady a řízení před ní Procesní pravidla pro řízení o rozhodnutí o nepřijetí na vysokou školu Odůvodnění rozhodnutí o stanovení poplatků za studium Povolení obnovy řízení ve věci stanovení výše příspěvku na úhradu péče poskytované dětem a nezaopatřeným osobám v zařízeních pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy Projednatelnost disciplinárního přestupku Sdělení ředitele školy o hodnocení v příslušném školním roce (ochrana proti nečinnosti správního orgánu) Rozhodnutí o studijní rehabilitaci (ochrana proti nečinnosti správního orgánu) K zásadě dvojinstančnosti správního řízení (udělení výjimky ze stanoveného počtu žáků v základní škole) Nicotnost rozhodnutí (o odvolání proti rozhodnutí ředitele diagnostického ústavu o přemístění dítěte) Soudní přezkum klasifikace státní zkoušky (vědomostí studenta)

11 Obsah Přehled uveřejněných judikátů podle právních předpisů Věcný rejstřík

12 PŘEHLED JUDIKATURY z oblasti školství Právo na vzdělání Sestavil JUDr. Milan Podhrázký, Ph.D. Rozhodovací činnost soudů se v posledních letech začíná dotýkat stále intenzivněji širšího okruhu společenských vztahů a tento postupný proces judicializace společnosti nevynechává snad žádnou z oblastí lidské činnosti. Stranou přitom rozhodně nezůstává ani školství. Právě naopak. Zatímco ještě před nemnoha lety bylo možno soudní spory v otázkách souvisejících se školstvím považovat spíše za výjimečné, dnes jsou již návrhy podávané soudům v této oblasti právních vztahů dosti běžnou záležitostí. K uvedenému trendu přitom nemalou měrou vedle shora nastíněných důvodů v podmínkách České republiky přispívá i konečně etablované, samostatné a vhodněji legislativně vymezené správní soudnictví, díky němuž si již neúspěšní účastníci správních řízení či jejich zástupci navykli zcela standardně domáhat se ochrany svých práv vůči správním orgánům soudní cestou i v popisované oblasti. Prostřednictvím předkládané publikace se tak čtenářům do rukou dostává výběr soudní judikatury z oblasti školství, jehož primárním cílem bylo zmapovat v celém rozsahu dosavadní rozhodovací činnost soudů v předmětné oblasti. Není jistě nikterak překvapivé, že v důsledku častých (mnohdy i překotných) legislativních změn, které se nevyhnuly ani oblasti školství, představuje soudní judikatura jedno z mála skutečných vodítek nejen pro ty právníky či pedagogy, které popisovaná oblast z jakýchkoliv důvodů zajímá. Přestože by se z úvodních vět tohoto textu mohlo zdát, že se předkládaný výběr zabývá danou problematikou toliko z hlediska rozhodovací činnosti správních soudů, není tomu tak. Publikace je koncipována jako skutečně komplexní pomůcka, která v rámci možností na právní aspekty školství nazírá z různých úhlů pohledu, například včetně souvislostí mezinárodněprávních či vztahů k dalším vybraným právním odvětvím (vedle práva správního též právo trestní, pracovní, rodinné atd.). Výběr tak zahrnuje rozhodnutí Soudního dvora ES, Evropského soudu pro lidská práva, Ústavního soudu, Nejvyššího soudu, Nejvyššího správního soudu, jakož i vybraná rozhodnutí vrchních, krajských a okresních soudů, jež byla publikována ve sbírkách judikatury (viz seznam zkratek). V odůvodněných případech (zejména s ohledem na aktuálnost daného rozhodnutí, případně význam vysloveného právního názoru) jsou rovněž použity rozhodnutí uveřejněná na veřejně dostupných internetových stránkách některých shora uvedených soudních orgánů či v jiných databázích právních informací. V případě rozhodnutí Nejvyššího správního soudu je v této souvislosti nepochybně třeba zdůraznit také ten fakt, že se jedná zejména o rozhodnutí uveřejněná ve Sbírce rozhodnutí tohoto soudu, tedy o rozhodnutí, na jejichž publikaci se většinou svých hlasů usneslo plénum 13

13 Úvod jmenovaného soudu. V této souvislosti je ostatně možno také poznamenat, že předkládaný přehled judikatury obsahuje i několik judikátů (právních vět) z rozhodnutí předválečného nejvyššího správního soudu, respektive nejvyššího soudu, které mohou být v mnoha ohledech zajímavé a inspirativní i pro dnešní dobu. V samotném závěru čtenáři naleznou zajímavý judikát Nejvyššího správního soudu, který byl zveřejněn až v době dokončování této publikace. Protože již nebylo možno zařadit jej systematicky mezi ostatní judikáty, je uveřejněn alespoň v závěru publikace s označením, do kterých částí tento judikát podle členění publikace patří. Práce je systematicky členěna do pěti samostatných hlavních částí, které jsou z důvodu větší přehlednosti ještě dále strukturovány. Součástí přehledu je samozřejmě též věcný rejstřík a rejstřík použitých právních předpisů. Vzhledem k vyššímu počtu rozhodnutí a jejich mnohdy dosti značnému rozsahu byly judikáty poměrně výrazně redakčně kráceny (v řadě případů je z rozhodnutí použita pouze vytvořená právní věta); nosné části jednotlivých rozhodnutí, které mají zobecňující potenciál, by však touto skutečností neměly být dotčeny. Odkazy na různé zdroje, kde jsou rozhodnutí dostupná, pak čtenářům v případě jejich bližšího zájmu umožňují dohledat si celý text příslušného rozhodnutí. Autor Seznam zkratek: ASPI JUD pořadové číslo judikátu v systému ASPI Boh. A. Sbírka rozhodnutí nejvyššího správního soudu ve věcech administrativních, pořádaná JUDr. Josefem Bohuslavem J-ESD Judikatura Evropského soudního dvora (vydává Wolters Kluwer ČR, a. s.) J-ESLP Přehled rozsudků Evropského soudu pro lidská práva (vydává Wolters Kluwer ČR, a. s.) Sb. NS Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek (vydává Nejvyšší soud ČR v nakladatelství LexisNexis CZ, s. r. o.) Sb. NSS Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu (vydává Nejvyšší správní soud v nakladatelství Wolters Kluwer ČR, a. s.) Sb. ÚS Sbírka nálezů a usnesení Ústavního soudu České republiky (vydává C. H. Beck) SJ Soudní judikatura z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva (vydává Wolters Kluwer ČR, a. s.) SJS Soudní judikatura ve věcech správních (do dubna 2000 vydávalo nakladatelství Codex Bohemia, s. r. o., od května 2000 do konce roku 2002 ASPI Publishing, s. r. o.) SP Soudní judikatura ve věcech správních (vydávaná jak příloha časopisu Správní právo; uspořádal JUDr. Michal Mazanec, vydalo nakladatelství Linde Praha, a. s.) Vážný Rozhodnutí nejvyššího soudu Československé republiky ve věcech trestních, uspořádal z příkazu předsednictva nejvyššího soudu senátní president tohoto soudu František Vážný 14

14 Část I. Obecná východiska Oddíl 1.1 Právo na vzdělání A. Základní předpoklady práva na vzdělání 1. Právo na bezplatné vzdělání (základní a střední školy) čl. 33 odst. 2 a čl. 41 odst. 1 Listiny základních práv a svobod 4 odst. 1 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon) *) Právo na bezplatné základní a středoškolské vzdělání, které občanům přiznává čl. 33 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, má nepodmíněnou povahu. I když podle čl. 41 odst. 1 Listiny je možno se tohoto práva domáhat pouze v mezích prováděcích zákonů, lze sotva mít za to, že s šetřením mezí základních práv a svobod by ještě byla slučitelná zákonnou výjimkou zpochybněná nepodmíněnost práva na bezplatné základní a středoškolské vzdělání. Podle nálezu Ústavního soudu ze dne , sp. zn. Pl. ÚS 35/93 Sbírka nálezů a usnesení, sv. 1, s. 51 a násl. (č. 49/1994 Sb.) č. 7/1993 Sb. ÚS Z odůvodnění: Skupina 45 poslanců podala návrh na zrušení článku I. zákona č. 190/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů. Tímto článkem se v 4 odst. 1 uvedená věta, Výchova a vzdělávání jsou bezplatné, nahrazuje větou, Ve školách, které jsou součástí soustavy základních a středních škol, mají občané právo na bezplatné vzdělání, nestanoví-li zákon jinak. Vedlejší podmínkovou větou, nestanoví-li zákon jinak, se ve státních školách zavádí placené vzdělání (byť zatím jen částečně), tím se však ustanovení článku I. zákona č. 190/1993 Sb. dostává do rozporu jak s vnitrostátním právem, tak i s mezinárodně právními závazky České republiky, jmenovitě pak s ustanoveními článku 1, článku 9 odst. 2 a článku 10 Ústavy ČR, ustanovením článku 5 odst. 2 ústavního zákona č. 4/1993 Sb., o opatřeních souvisejících se zánikem České a Slovenské Federativní republiky, s ustanoveními článku 4 odst. 2 a 4, článku 33 odst. 2 a článku 41 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, s ustanovením článku 4 Úmluvy o boji proti diskriminaci v oblasti vzdělání, s ustanoveními článku 28 a článku 41 Úmluvy o právech dítěte, s ustanoveními článku 5 a článku 13 Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech, a s ustanovením článku 27 Vídeňské úmluvy o smluvním právu. *) S účinností od zrušen zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). 15 Ukázka knihy z internetového knihkupectví

15 Zákon o zaměstnanosti ( ) V projednávané věci jde o otázku, zda právo na bezplatné základní a středoškolské vzdělání má nepodmíněnou povahu, či zda v této oblasti má své zákonné opodstatnění i výjimka, v daném případě uvozená vedlejší podmínkovou větou, nestanoví-li zákon jinak. Na tuto otázku dává jasnou odpověď především Listina základních práv a svobod, která vzhledem k článku 112 odst. 1 Ústavy ČR je součástí Ústavního pořádku České republiky a která sama v ustanovení článku 33 odst. 2 přiznává občanu jako jedno z jeho základních práv též právo na bezplatné vzdělání v základních a středních školách. Ve smyslu ustanovení článku 4 odst. 2 Listiny mohou být meze základních práv a svobod upraveny za podmínek stanovených Listinou pouze zákonem, při použití tohoto ustanovení musí však být šetřena podstata a smysl základních práv a svobod (článek 4 odst. 4 Listiny). I když podle článku 41 odst. 1 Listiny také práva uvedeného v článku 33 odst. 2 Listiny, tj. práva na bezplatné vzdělání v základních a středních školách, možno se domáhat pouze v mezích zákonů, které tato ustanovení provádějí, lze sotva mít za to, že s šetřením mezí základních práv a svobod by ještě byla slučitelná zákonnou výjimkou zpochybněná nepodmíněnost práva na bezplatné základní a středoškolské vzdělání. Tento závěr potvrzují také ratifikované a vyhlášené smlouvy o lidských právech a základních svobodách, jimiž je Česká republika vzhledem k ustanovení 5 odst. 2 ústavního zákona č. 4/1993 Sb., o opatřeních souvisejících se zánikem České a Slovenské Federativní republiky, vázána i po tomto zániku a jež podle článku 10 Ústavy ČR jsou bezprostředně závazné a mají přednost před zákonem. Tak především v Mezinárodním paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech vyhlášeném pod číslem 120/1976 Sb. je uznáváno právo každého na vzdělání (článek 13 odst. 1) a současně stanoveno, že k dosažení plného uskutečnění tohoto práva je zapotřebí, aby základní vzdělání bylo povinné a svobodně přístupné pro všechny a aby bylo umožněno a zpřístupněno i středoškolské a vyšší vzdělání, a to také postupným zaváděním bezplatného vzdělání (článek 13 odst. 2 písm. a, b, c). Rovněž v Úmluvě o právech dítěte vyhlášené pod číslem 104/1991 Sb. je uznáváno právo dítěte na vzdělání s tím, že pro účely postupného uskutečnění tohoto práva a na základě rovných možností je zejména zaváděno pro všechny děti bezplatné a povinné základní vzdělání a podněcován rozvoj různých forem středního vzdělání, a to i takovými opatřeními, jako bezplatné vzdělání (článek 28 odst. 1 písm. a, b). Přitom v článku 41 písm. a, b této Úmluvy se konstatuje, že nic v této Úmluvě se nedotýká ustanovení, která ve větší míře napomáhají uskutečnění práv dítěte a která mohou být obsažena v právním řádu státu, který je smluvní stranou, nebo v mezinárodním právu, které je pro takový stát závazné. Posléze uvedenému článku Úmluvy o právech dítěte odpovídá i článek 5 odst. 2 Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech, podle něhož žádné omezení nebo odchylka od kteréhokoliv ze základních lidských práv uznávaných nebo existujících v kterékoli zemi na základě zákona, úmluv, předpisů nebo zvyklostí nebude připuštěno pod záminkou, že Pakt taková práva neuznává nebo že je uznává v menším rozsahu. Potud tedy Ústavní soud sdílí důvody, jež vedly skupinu 45 poslanců k podání návrhu. Naproti tomu neexistuje důvod k závěru, že by článkem I. zákona 190/1993 Sb. byl dotčen článek 27 Vídeňské úmluvy o smluvním právu vyhlášené pod číslem 15/1988 Sb., neboť, pokud jde o napadený článek, zákonodárce se nedovolává jako důvodu pro navrhovanou úpravu nějakého ustanovení svého vnitrostátního práva (článek 27). Ústavní soud má rovněž za to, že 16

347.7 Obchodní právo. Finanční právo. Právo průmyslového vlastnictví. Patentové právo. Autorské právo [16]

347.7 Obchodní právo. Finanční právo. Právo průmyslového vlastnictví. Patentové právo. Autorské právo [16] Vzor citace: Kameník, P., Hrabánková, M., Orlová, M. Živnostenský zákon. Zákon o živnostenských úřadech. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. 404 s. KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Kameník,

Více

PŘEHLED JUDIKATURY z oblasti živnostenského podnikání Sestavila Sylva Šiškeová

PŘEHLED JUDIKATURY z oblasti živnostenského podnikání Sestavila Sylva Šiškeová PŘEHLED JUDIKATURY z oblasti živnostenského podnikání Sestavila Sylva Šiškeová Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Vzor citace: Šiškeová, S.: Přehled judikatury z oblasti živnostenského

Více

Zákon č. 561/2004 Sb., ČÁST PRVNÍ

Zákon č. 561/2004 Sb., ČÁST PRVNÍ Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb., č. 112/2006 Sb., č. 158/2006 Sb., č. 161/2006 Sb., č. 165/2006

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 103 Rozeslána dne 2. září 2008 Cena Kč 71, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 103 Rozeslána dne 2. září 2008 Cena Kč 71, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 103 Rozeslána dne 2. září 2008 Cena Kč 71, O B S A H : 317. Úplné znění zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

A. Přehled právních předpisů dotčených navrhovaným řešením

A. Přehled právních předpisů dotčených navrhovaným řešením Pracovní návrh věcného záměru zákona o vysokých školách Verze ze dne 2.9.2011 1 s úpravami dle připomínek členů pracovní skupiny ke dni 5.9.2011 a s úpravami podle pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Právnická fakulta Masarykovy univerzity

Právnická fakulta Masarykovy univerzity Právnická fakulta Masarykovy univerzity Správní právo a právo životního prostředí Katedra správní vědy a správního práva Dizertační práce Správní rozhodování vysokých škol JUDr. Veronika Kudrová 2012 /

Více

Kapitoly o řízení výchovy a vzdělávání pro vychovatele

Kapitoly o řízení výchovy a vzdělávání pro vychovatele Kapitoly o řízení výchovy a vzdělávání pro vychovatele PaedDr. Zdeňka Hanková Katedra pedagogiky, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na p edf UK

Více

PhDr. Miloslav Macela, Mgr. Daniel Hovorka, Mgr. Adam Křístek, Mgr. Klára Trubačová, JUDr. Zuzana Zárasová, 2015.

PhDr. Miloslav Macela, Mgr. Daniel Hovorka, Mgr. Adam Křístek, Mgr. Klára Trubačová, JUDr. Zuzana Zárasová, 2015. Vzor citace: Macela, M., Hovorka, D., Křístek, A., Trubačová, K., Zárasová, Z. Zákon o sociálně-právní ochraně dětí. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2015, 912 s. KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ

Více

A. Přehled právních předpisů dotčených navrhovaným řešením

A. Přehled právních předpisů dotčených navrhovaným řešením Pracovní návrh věcného záměru zákona o vysokých školách A. Přehled právních předpisů dotčených navrhovaným řešením I. Zákony a) zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů

Více

III. Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

III. Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM III. Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Praha září 2011 Obsah Úvod... 4 I. Obecná ustanovení Úmluvy... 5 Článek 1

Více

Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Praha září 2011 Obsah Úvod...4 I. Obecná ustanovení Úmluvy...5 Článek 1 - Účel...5

Více

Hmotněprávní aspekty poplatkové povinnosti studentů veřejných vysokých škol JUDr. Veronika Kudrová, Ph.D. 1

Hmotněprávní aspekty poplatkové povinnosti studentů veřejných vysokých škol JUDr. Veronika Kudrová, Ph.D. 1 Hmotněprávní aspekty poplatkové povinnosti studentů veřejných vysokých škol JUDr. Veronika Kudrová, Ph.D. 1 1 Autorka působí jako odborná asistentka na Katedře správní vědy a správního práva Právnické

Více

PRÁVO A RODINA. č. 1/2015 17. ročník Rodina Manželství Děti a mládež Dědictví

PRÁVO A RODINA. č. 1/2015 17. ročník Rodina Manželství Děti a mládež Dědictví 1 PRÁVO A RODINA č. 1/2015 17. ročník Rodina Manželství Děti a mládež Dědictví Oprávněný rodič a nástroje k realizaci styků s nezletilým dítětem Péče o děti v dětské skupině v otázkách a odpovědích Dávky

Více

TŘETÍ A ČTVRTÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O PRÁVECH DÍTĚTE A INFORMACE ČESKÉ REPUBLIKY O PLNĚNÍ OPČNÍHO PROTOKOLU K

TŘETÍ A ČTVRTÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O PRÁVECH DÍTĚTE A INFORMACE ČESKÉ REPUBLIKY O PLNĚNÍ OPČNÍHO PROTOKOLU K TŘETÍ A ČTVRTÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O PRÁVECH DÍTĚTE A INFORMACE ČESKÉ REPUBLIKY O PLNĚNÍ OPČNÍHO PROTOKOLU K ÚMLUVĚ O PRÁVECH DÍTĚTE O ZAPOJOVÁNÍ DĚTÍ DO OZBROJENÝCH

Více

Důvodová zpráva. Obecná část

Důvodová zpráva. Obecná část Důvodová zpráva Obecná část I. Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad 1. Důvod předložení 1.1 Název: Návrh zákona o soukromé bezpečnostní činnosti a soukromé bezpečnostní službě

Více

ANALÝZA SOUČASNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY OCHRANY PRÁV DĚTÍ A SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI V ČESKÉ REPUBLICE

ANALÝZA SOUČASNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY OCHRANY PRÁV DĚTÍ A SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI V ČESKÉ REPUBLICE ANALÝZA SOUČASNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY OCHRANY PRÁV DĚTÍ A SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI V ČESKÉ REPUBLICE AKADEMIE HAVEL, HOLÁSEK & PARTNERS, S.R.O. 1 Obsah Analýza současné právní úpravy ochrany práv dětí a systému

Více

Diplomová práce. Ředitel školy a školského zařízení jako orgán veřejné správy školství. PhDr. Bc. Monika Puškinová, Ph.D.

Diplomová práce. Ředitel školy a školského zařízení jako orgán veřejné správy školství. PhDr. Bc. Monika Puškinová, Ph.D. Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor Veřejná správa Katedra správní vědy a správního práva Diplomová práce Ředitel školy a školského zařízení jako orgán veřejné správy školství PhDr. Bc. Monika

Více

Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv

Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv 2009 Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv 2009 Kancelář veřejného ochránce práv, 2010 Omega Design, s. r. o. ISBN 978-80-254-6668-1 Obsah

Více

Rodiče a dítě se zdravotním postižením (nejen) na základní škole. Jan Michalík

Rodiče a dítě se zdravotním postižením (nejen) na základní škole. Jan Michalík Rodiče a dítě se zdravotním postižením (nejen) na základní škole Jan Michalík Studio Press s.r.o. pro Společnost pro MPS, 2013 Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními CZ.1.07/1.2.00/14.0040

Více

Pracovně právní vztahy na pracovišti Úvodem Hlavním cílem a účelem předloženého textu je seznámit posluchače vzdělávacího kursu se základními

Pracovně právní vztahy na pracovišti Úvodem Hlavním cílem a účelem předloženého textu je seznámit posluchače vzdělávacího kursu se základními Pracovně právní vztahy na pracovišti Úvodem Hlavním cílem a účelem předloženého textu je seznámit posluchače vzdělávacího kursu se základními dokumenty z oblasti lidských práv, práv pracovníků a odborových

Více

SOUHRNNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV

SOUHRNNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv 213 SOUHRNNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV 213 Kancelář veřejného ochránce práv, 214 Omega Design, s. r. o. ISBN 978-8-87949-99-3 Obsah 3

Více

Rumunská 29, 120 00 Praha 2 tel/fax: +420 222 521 446 info@meta-os.cz, www.meta-os.cz Závěrečná zpráva z průzkumu bariér a potřeb mladých migrantů v jejich přístupu ke vzdělání 2007 META o. s. Sdružení

Více

Manuál k udílení souhlasu ke zřízení funkce asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se

Manuál k udílení souhlasu ke zřízení funkce asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se Manuál k udílení souhlasu ke zřízení funkce asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se speciálními vzdělávacími potřebami Manuál k udílení souhlasu

Více

Materiál zpracovaný Univerzitou Karlovou určeno k diskusi NÁMĚTY PRO NOVELIZACI ZÁKONA O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH 1

Materiál zpracovaný Univerzitou Karlovou určeno k diskusi NÁMĚTY PRO NOVELIZACI ZÁKONA O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH 1 NÁMĚTY PRO NOVELIZACI ZÁKONA O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH 1 A. Typologie vysokých škol 1. Členění vysokých škol na veřejné, státní a soukromé zůstane zachováno. Členění vysokých škol na vysoké školy univerzitní

Více

SPORY MEZI ZAMĚSTNANCEM A ZAMĚSTNAVATELEM

SPORY MEZI ZAMĚSTNANCEM A ZAMĚSTNAVATELEM SPORY MEZI ZAMĚSTNANCEM A ZAMĚSTNAVATELEM Řešení a předcházení sporům na pracovišti Portál zaměřený na sociální dialog ve všech jeho podobách Svaz průmyslu a dopravy ČR SPORY MEZI ZAMĚSTNANCEM A ZAMĚSTNAVATELEM

Více

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2004

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2004 Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2004 Úřad vlády České republiky Sekretariát Rady vlády pro národnostní menšiny Praha 2005 Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice

Více

Výzkum veřejného ochránce práv k otázce etnického složení žáků bývalých zvláštních škol

Výzkum veřejného ochránce práv k otázce etnického složení žáků bývalých zvláštních škol Výzkum veřejného ochránce práv k otázce etnického složení žáků bývalých zvláštních škol Osnova 1) Úvod 2) Možnosti ochránce realizovat výzkum v oblasti rovného zacházení 3) Rovný přístup ke vzdělání v

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 22 Rozeslána dne 16. března 2009 Cena Kč 63, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 22 Rozeslána dne 16. března 2009 Cena Kč 63, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 22 Rozeslána dne 16. března 2009 Cena Kč 63, O B S A H : 68. Úplné znění zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, jak vyplývá z pozdějších změn Strana 842

Více

Vybrané kapitoly z práva

Vybrané kapitoly z práva ESF projekt OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Inovace a modernizace výuky a zvyšování odborných kompetencí Pavel Godický Vybrané kapitoly z práva Opava 2011 Obecná charakteristika práce Tento studijní

Více

Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2002 III.

Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2002 III. Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2002 III. 2 O b s a h I. Obecná část...1 1. Úvod...1 2. Institucionální zajištění...1 2.1. Rada vlády pro lidská práva...1 2.2. Rada vlády pro národnostní

Více