P EHLED JUDIKATURY. z oblasti kolství. Sestavil MILAN PODHRÁZK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "P EHLED JUDIKATURY. z oblasti kolství. Sestavil MILAN PODHRÁZK"

Transkript

1 P EHLED JUDIKATURY z oblasti kolství Sestavil MILAN PODHRÁZK

2 PŘEHLED JUDIKATURY z oblasti školství Sestavil Milan Podhrázký Ukázka knihy z internetového knihkupectví

3 Vzor citace: Podhrázký, M.: Přehled judikatury z oblasti školství. Praha : Wolters Kluwer ČR, a. s., 2010, s Právní stav citované judikatury byl uzavřen k Wolters Kluwer ČR, a. s., 2010 ISBN (brož.) ISBN (epub) ISBN (mobi) ISBN (pdf) Všechny naše publikace si můžete objednat na adrese: Wolters Kluwer ČR, a. s., U Nákladového nádraží 6, Praha 3 tel.: , fax: ,

4 Obsah PŘEHLED JUDIKATURY z oblasti školství Úvod Seznam zkratek Část I. Obecná východiska Oddíl 1.1 Právo na vzdělání A. Základní předpoklady práva na vzdělání Právo na bezplatné vzdělání (základní a střední školy) Zpoplatnění školní docházky do jiné než místně příslušné školy Právo na bezplatné vzdělání (vyšší odborné školy) Právo na bezplatné poskytování učebních potřeb Právo na vzdělání na vysoké škole Zajištění objektivity vzdělávání (výuky) Právo dítěte na docházku do předškolního zařízení Implementace práva na vzdělání do jednotlivých právních předpisů B. Omezení práva na vzdělání Míra regulace práva na vzdělání Diskriminace z důvodu rasy I Diskriminace z důvodu rasy II Slučování škol Disciplinární opatření za nedodržení vnitřních předpisů Jazykový režim vyučování Povinnost účastnit se školního průvodu v rozporu s vlastním přesvědčením Omezení práva na vzdělání v důsledku nevydání povolení k setrvání na vlastním pozemku Oddíl 1.2 K některým specifickým institutům z oblasti školství A. Obecně K výuce sexuální výchovy K tělesným trestům ve školství B. Výuka náboženství Pluralismus ve výuce náboženství I Pluralismus ve výuce náboženství II Svoboda výkonu náboženství (oprávnění církví k výuce) Nošení náboženských symbolů ve vzdělávacích institucích C. Školné Právní povaha školného Daňové zvýhodnění zaplaceného školného I Daňové zvýhodnění zaplaceného školného II Smluvní pokuta za předčasné ukončení studia Platba školného po zanechání studia Oddíl 1.3 Vzdělání (kvalifikace) jako podmínka výkonu některých práv a povinností A. Obecně Omezení práva na svobodnou volbu povolání a přípravu k němu Diskriminace na základě vzdělání při zápisu do seznamu vedeného profesní komorou Vzdělání nezbytné pro zastupování v řízení před soudem B. Jednotlivé profese Výkon pedagogické činnosti Lékaři I Lékaři II Advokátní koncipienti Soudní znalci Oprávnění k ověřování výsledků zeměměřických činností I Oprávnění k ověřování výsledků zeměměřických činností II

5 Obsah Oddíl 1.4 Výkon státní správy a samosprávy v oblasti školství Stanovení místně příslušné školy vyhláškou obce Usnesení zastupitelstva obce o sloučení základních škol Pozastavení výkonu usnesení zastupitelstva městské části hlavního města Prahy v oblasti školství Financování nákladů na provoz základní školy Svobodný přístup k informacím o financování výstavby budovy základní školy Omezení v okolí školských zařízení (provozování výherních hracích přístrojů) Oprávnění jmenovat a odvolávat ředitele škol zřizovaných ministerstvem Odvolání ředitele školské právnické osoby Právní nástupnictví školských úřadů Právní povaha aktů zařazení do sítě škol a vyřazení z této sítě Odůvodnění vyřazení ze sítě škol Rozhodnutí o změně zařazení do sítě škol I Rozhodnutí o změně zařazení do sítě škol II Podmínky pro zařazení soukromé školy do sítě škol Pravomoc České školní inspekce ve věci ukončení provozu základní školy a předškolního zařízení Inspekční zpráva České školní inspekce Část II. K jednotlivým součástem vzdělávací soustavy Oddíl 2.1 Jednotlivé druhy regionálních škol A. Mateřské školy Právo dítěte na docházku do předškolního zařízení Právní subjektivita soukromé mateřské školy Rozhodnutí o zařazení dítěte do předškolního zařízení Špatné zacházení se žáky mateřské školy B. Základní školy Neplatnost odvolání z funkce ředitele základní školy Právní povaha rozhodnutí o odvolání ředitele základní školy Ředitel základní školy měnící dobu trvání pracovního poměru sobě samému jakožto učiteli téže školy Udělení výjimky ze stanoveného počtu žáků Ke slučování základních škol Svobodný přístup k informacím o financování výstavby budovy základní školy Náklady na provoz základní školy Umístění do speciální základní školy z důvodu rasy Doporučení školského poradenského zařízení k zařazení žáka do některé formy speciálního vzdělávání C. Střední školy Finanční zabezpečení středních odborných učilišť Poskytování dotací soukromým středním školám Srovnání výuky na gymnáziu a střední odborné škole Rozhodnutí ředitele střední školy o žádosti o opakování ročníku Závazek žáka středního odborného učiliště uhradit náklady související s výchovou a výukou v učebním oboru Přijetí úplatku v souvislosti s přijímacími zkouškami na střední školu Rozhovor konaný místo přijímací zkoušky z českého jazyka Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu na osmileté gymnázium

6 Obsah 75. Právní povaha školného Dohoda o podmínkách studia na soukromé střední škole Příspěvek na úhradu nákladů spojených s péčí o děti a mládež ve školách s celodenní výchovou a internátních školách D. Vyšší odborné školy Postavení v rámci vzdělávací soustavy Platba školného po zanechání studia na vyšší odborné škole Rozhodnutí ředitele o opětovném opakování ročníku Oddíl 2.2 Vysoké školy A. K výuce na vysokých školách Svoboda projevu v univerzitním prostředí Objektivita výuky na vysoké škole Význam vysokého školství v rámci vzdělávací soustavy I Význam vysokého školství v rámci vzdělávací soustavy II K uskutečňování praktické výuky K pojmu absolvent vysoké školy Vzdání se vysokoškolského titulu Svoboda nošení oděvu na vysokých školách Stanovení poplatku za studium Oprávnění děkana jednat při stanovení poplatku jménem vysoké školy Odůvodnění rozhodnutí o stanovení poplatků za studium Prominutí poplatků za studium B. Uchazeči o studium Stanovení kritérií pro přijetí ke studiu na vysokou školu Opakované prověřování způsobilosti ke studiu rektorem školy Náležitosti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu na vysokou školu Právo nahlížet do materiálů souvisejících s přijímacím řízením C. Akademičtí pracovníci Ochrana osobnosti akademického pracovníka K odměňování akademických pracovníků Specifika pracovního poměru akademických pracovníků Konkurz na místo akademického pracovníka Vázanost pracovního poměru akademického pracovníka na vedlejší pracovní poměr Zrušení katedry a obměna pedagogického sboru Právní status akademických pracovníků vojenských vysokých škol Rozhodnutí vědecké rady v habilitačním řízení Náležitosti rozhodnutí vědecké rady a řízení před ní Usnesení vlády ke kontrasignaci rozhodnutí prezidenta republiky o jmenování profesorem Udělování vědeckých hodností (řízení neskončená do ) D. Majetek vysokých škol Přechod majetku do vlastnictví vysoké školy Oddíl 2.3 Výkon ústavní nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních Umísťování dětí do smluvních rodin K souběžnému výkonu ochranné a ústavní výchovy Stanovení výše příspěvku na úhradu péče poskytované dětem a nezaopatřeným osobám v zařízeních pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy I

7 Obsah 112. Stanovení výše příspěvku na úhradu péče poskytované dětem a nezaopatřených osobám v zařízeních pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy II Prominutí nebo snížení příspěvku na úhradu péče poskytované dětem a nezaopatřeným osobám v zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy Rozhodnutí ředitele diagnostického ústavu o přemístění dítěte Oddíl 2.4 Získávání a zdokonalování způsobilosti k řízení motorových vozidel (autoškoly) Odpovědnost autoškoly za způsobenou škodu Absolvování výcviku v autoškole v době výkonu trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel Část III. Školství v souvislostech mezinárodního práva Oddíl 3.1 Obecně Aplikace práva Společenství v oblasti vzdělávání Aplikace Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod v oblasti vzdělávání I Aplikace Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod v oblasti vzdělávání II Oddíl 3.2 Volný pohyb osob a služeb v oblasti školství A. Volný pohyb pracovníků Akademičtí pracovníci I Akademičtí pracovníci II Pobyt za účelem získání vzdělání B. Volný pohyb služeb Poskytování služeb podmíněných odbornou kvalifikací Daňové zvýhodnění školného za navštěvování soukromé školy v jiném členském státě I Daňové zvýhodnění školného za navštěvování soukromé školy v jiném členském státě II Oddíl 3.3 Vzájemné uznávání vzdělání (kvalifikace) A. Vzájemné uznávání vzdělání obecně Rovné zacházení s absolventy středních škol v jednotlivých členských státech EU Vzájemné uznávání vysokoškolských diplomů Poskytování služeb podmíněných odbornou kvalifikací B. Jednotlivé profese Patentoví zástupci Advokátní koncipienti Zubní lékaři Soukromí detektivové Část IV. Školství v souvislostech k některým právním odvětvím Oddíl 4.1 Trestní právo Neoprávněné užívání akademického titulu (správní trestání) Ublížení na cti ve výuce (správní trestání) Šíření poplašné zprávy (telefonát o umístění bomby ve škole) Obecné ohrožení (zanedbání pedagogického dozoru při výuce plavání) Padělání veřejné listiny (vysokoškolský diplom) Padělání veřejné listiny (kopie vysokoškolského diplomu) Opuštění dítěte (ponechání dítěte v mateřské škole) Trest zákazu činnosti (výkon učitelské činnosti ve všech školách)

8 Obsah 141. Zneužití pravomoci veřejného činitele (ředitel střední školy) Zneužití pravomoci veřejného činitele (ředitel základní školy) Přijetí úplatku v souvislosti s přijímacím řízením na střední školu Maření úředního rozhodnutí (absolvování výcviku v autoškole v době výkonu trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel) K tělesným trestům ve školství I K tělesným trestům ve školství II Oddíl 4.2 Pracovní právo A. Pracovní poměr Změna délky pracovního poměru akademických pracovníků Stanovení míry vyučovací povinnosti učitelů Opakované prodlužování pracovního poměru sjednaného na dobu určitou u akademických pracovníků Výpověď pro nesplnění předpokladů pro výkon práce akademického pracovníka Výpověď pro nesplnění předpokladů pro výkon práce lékaře I Výpověď pro nesplnění předpokladů pro výkon práce lékaře II Zaviněné porušení pracovní kázně Posuzování nadbytečnosti zaměstnance ve školství (vychovatelka školní družiny) Nadbytečnost zaměstnance (zástupce ředitele školy) Posuzování nadbytečnosti učitele Skončení pracovního poměru v důsledku organizačních změn ve školství Zrušení části zaměstnavatele (zrušení katedry) Odvolání z funkce školního inspektora Neplatnost odvolání z funkce ředitele základní školy Právní režim odvolání ředitele školské právnické osoby Ředitel základní školy měnící dobu trvání pracovního poměru sobě samému jakožto učiteli téže školy Vázanost pracovního poměru akademického pracovníka na vedlejší pracovní poměr Právní status akademických pracovníků vojenských vysokých škol B. Výkon práva na stávku v oblasti školství Ke způsobu výkonu práva na stávku ve školách Stávka za odstoupení ředitele školy C. Zaměstnanost Nárok na čekací příspěvek Školní docházka dětí jako důvod odmítnutí vhodného zaměstnání D. Zvyšování vzdělání (kvalifikace) zaměstnanců Dohoda o zvýšení kvalifikace zaměstnance I Dohoda o zvýšení kvalifikace zaměstnance II K pojmu kvalifikace zaměstnance Dohoda o náhradě nákladů vynaložených na výchovu v učebním oboru E. Ostatní Odpovědnost za škodu při pracovních úrazech (úraz žáka školy) Oprávnění jmenovat a odvolávat ředitele škol zřizovaných ministerstvem Ukázka knihy z internetového knihkupectví

9 Obsah Oddíl 4.3 Právo sociálního zabezpečení A. Důchodové pojištění Zhodnocení doby studia pro účely důchodového pojištění (mimosoudní rehabilitace) I Zhodnocení doby studia pro účely důchodového pojištění (mimosoudní rehabilitace) II Zhodnocení doby studia pro účely důchodového pojištění (studium v zahraničí) I Zhodnocení doby studia pro účely důchodového pojištění (studium v zahraničí) II Zhodnocení doby studia pro účely důchodového pojištění (studium po skončení povinné školní docházky) Podmínka výkonu práce v pracovním poměru na dobu určitou pro účely důchodového pojištění (změna pracovního poměru ředitele školy sobě samému) Skutečnosti rozhodné pro trvání nároku na dávku důchodového pojištění (ukončení studia na vysoké škole a následné studium na jazykové škole) B. Státní sociální podpora Návštěva mateřské školy jako podmínka pro získání rodičovského příspěvku Oddíl 4.4 Rodinné právo A. Úprava styku rodičů s nezletilým dítětem Vliv školní docházky na úpravu styku rodičů s dítětem Role otce při plnění školních povinností dítěte B. Vyživovací povinnost Stanovení výživného povinnému rodiči (studentovi vysoké školy) Studium jako podmínka pro trvání vyživovací povinnosti rodičů I Studium jako podmínka pro trvání vyživovací povinnosti rodičů II Obnovení vyživovací povinnosti v důsledku pokračování ve studiu Část V. Procesní část Oddíl 5.1 Řízení před soudem A. Soudní řízení správní (soudní přezkum) Rozhodnutí o zařazení dítěte do předškolního zařízení Rozhodnutí o odvolání ředitele základní školy Rozhodnutí ředitele střední školy o žádosti o opakování ročníku Rozhodnutí ředitele vyšší odborné školy o opětovném opakování ročníku Rozhodnutí ředitelky soukromé střední školy o individuálním studijním plánu Sdělení ředitele školy o hodnocení v příslušném školním roce (ochrana proti nečinnosti správního orgánu) Rozhodnutí o studijní rehabilitaci (ochrana proti nečinnosti správního orgánu) Rozhodnutí České komise pro vědecké hodnosti Rozhodnutí o povolení obnovy řízení ve věci stanovení výše příspěvku na úhradu péče poskytované dětem a nezaopatřeným osobám v zařízeních pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy Usnesení zastupitelstva obce o sloučení základních škol Inspekční zpráva České školní inspekce Rozhodnutí vědecké rady ve věci habilitačního řízení Aktivní legitimace k podání návrhu na přezkum rozhodnutí o jmenování docentem

10 Obsah 202. Aktivní legitimace odborové organizace pracovníků ve školství k podání žaloby proti rozhodnutí o splynutí škol Procesní pravidla pro řízení o rozhodnutí o nepřijetí na vysokou školu jako podmínka soudního přezkumu Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu na osmileté gymnázium Náležitosti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu na vysokou školu Stanovení poplatku za studium na vysoké škole Rozhodnutí o prominutí poplatků za studium na vysoké škole B. Řízení před Ústavním soudem Přezkum sdělení ředitele školského zařízení k zařazení žáka do některé formy speciálního vzdělávání Přezkum usnesení vlády ke kontrasignaci rozhodnutí prezidenta republiky o jmenování profesorem C. Občanské soudní řízení Naléhavý právní zájem na určení neplatnosti odvolání ředitele školské právnické osoby z funkce Pasivní legitimace v řízení o návrhu na určení neplatnosti odvolání z funkce ředitele základní školy Právní nástupnictví školských úřadů Stanovení příspěvku na úhradu nákladů spojených s péčí o děti a mládež ve školách s celodenní výchovou a internátních školách Návrh na nařízení předběžného opatření ve věci ukončení provozu základní školy a předškolního zařízení D. Trestní řízení soudní Výslech žáků mateřské školy před soudem Oddíl 5.2 Správní řízení Orgán příslušný k rozhodnutí o sankci za neoprávněné užívání akademického titulu Opravný prostředek proti rozhodnutí o změně zařazení do sítě škol K aplikaci správního řádu v řízení v oblasti školství I K aplikaci správního řádu v řízení v oblasti školství II Náležitosti rozhodnutí vědecké rady a řízení před ní Procesní pravidla pro řízení o rozhodnutí o nepřijetí na vysokou školu Odůvodnění rozhodnutí o stanovení poplatků za studium Povolení obnovy řízení ve věci stanovení výše příspěvku na úhradu péče poskytované dětem a nezaopatřeným osobám v zařízeních pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy Projednatelnost disciplinárního přestupku Sdělení ředitele školy o hodnocení v příslušném školním roce (ochrana proti nečinnosti správního orgánu) Rozhodnutí o studijní rehabilitaci (ochrana proti nečinnosti správního orgánu) K zásadě dvojinstančnosti správního řízení (udělení výjimky ze stanoveného počtu žáků v základní škole) Nicotnost rozhodnutí (o odvolání proti rozhodnutí ředitele diagnostického ústavu o přemístění dítěte) Soudní přezkum klasifikace státní zkoušky (vědomostí studenta)

11 Obsah Přehled uveřejněných judikátů podle právních předpisů Věcný rejstřík

12 PŘEHLED JUDIKATURY z oblasti školství Právo na vzdělání Sestavil JUDr. Milan Podhrázký, Ph.D. Rozhodovací činnost soudů se v posledních letech začíná dotýkat stále intenzivněji širšího okruhu společenských vztahů a tento postupný proces judicializace společnosti nevynechává snad žádnou z oblastí lidské činnosti. Stranou přitom rozhodně nezůstává ani školství. Právě naopak. Zatímco ještě před nemnoha lety bylo možno soudní spory v otázkách souvisejících se školstvím považovat spíše za výjimečné, dnes jsou již návrhy podávané soudům v této oblasti právních vztahů dosti běžnou záležitostí. K uvedenému trendu přitom nemalou měrou vedle shora nastíněných důvodů v podmínkách České republiky přispívá i konečně etablované, samostatné a vhodněji legislativně vymezené správní soudnictví, díky němuž si již neúspěšní účastníci správních řízení či jejich zástupci navykli zcela standardně domáhat se ochrany svých práv vůči správním orgánům soudní cestou i v popisované oblasti. Prostřednictvím předkládané publikace se tak čtenářům do rukou dostává výběr soudní judikatury z oblasti školství, jehož primárním cílem bylo zmapovat v celém rozsahu dosavadní rozhodovací činnost soudů v předmětné oblasti. Není jistě nikterak překvapivé, že v důsledku častých (mnohdy i překotných) legislativních změn, které se nevyhnuly ani oblasti školství, představuje soudní judikatura jedno z mála skutečných vodítek nejen pro ty právníky či pedagogy, které popisovaná oblast z jakýchkoliv důvodů zajímá. Přestože by se z úvodních vět tohoto textu mohlo zdát, že se předkládaný výběr zabývá danou problematikou toliko z hlediska rozhodovací činnosti správních soudů, není tomu tak. Publikace je koncipována jako skutečně komplexní pomůcka, která v rámci možností na právní aspekty školství nazírá z různých úhlů pohledu, například včetně souvislostí mezinárodněprávních či vztahů k dalším vybraným právním odvětvím (vedle práva správního též právo trestní, pracovní, rodinné atd.). Výběr tak zahrnuje rozhodnutí Soudního dvora ES, Evropského soudu pro lidská práva, Ústavního soudu, Nejvyššího soudu, Nejvyššího správního soudu, jakož i vybraná rozhodnutí vrchních, krajských a okresních soudů, jež byla publikována ve sbírkách judikatury (viz seznam zkratek). V odůvodněných případech (zejména s ohledem na aktuálnost daného rozhodnutí, případně význam vysloveného právního názoru) jsou rovněž použity rozhodnutí uveřejněná na veřejně dostupných internetových stránkách některých shora uvedených soudních orgánů či v jiných databázích právních informací. V případě rozhodnutí Nejvyššího správního soudu je v této souvislosti nepochybně třeba zdůraznit také ten fakt, že se jedná zejména o rozhodnutí uveřejněná ve Sbírce rozhodnutí tohoto soudu, tedy o rozhodnutí, na jejichž publikaci se většinou svých hlasů usneslo plénum 13

13 Úvod jmenovaného soudu. V této souvislosti je ostatně možno také poznamenat, že předkládaný přehled judikatury obsahuje i několik judikátů (právních vět) z rozhodnutí předválečného nejvyššího správního soudu, respektive nejvyššího soudu, které mohou být v mnoha ohledech zajímavé a inspirativní i pro dnešní dobu. V samotném závěru čtenáři naleznou zajímavý judikát Nejvyššího správního soudu, který byl zveřejněn až v době dokončování této publikace. Protože již nebylo možno zařadit jej systematicky mezi ostatní judikáty, je uveřejněn alespoň v závěru publikace s označením, do kterých částí tento judikát podle členění publikace patří. Práce je systematicky členěna do pěti samostatných hlavních částí, které jsou z důvodu větší přehlednosti ještě dále strukturovány. Součástí přehledu je samozřejmě též věcný rejstřík a rejstřík použitých právních předpisů. Vzhledem k vyššímu počtu rozhodnutí a jejich mnohdy dosti značnému rozsahu byly judikáty poměrně výrazně redakčně kráceny (v řadě případů je z rozhodnutí použita pouze vytvořená právní věta); nosné části jednotlivých rozhodnutí, které mají zobecňující potenciál, by však touto skutečností neměly být dotčeny. Odkazy na různé zdroje, kde jsou rozhodnutí dostupná, pak čtenářům v případě jejich bližšího zájmu umožňují dohledat si celý text příslušného rozhodnutí. Autor Seznam zkratek: ASPI JUD pořadové číslo judikátu v systému ASPI Boh. A. Sbírka rozhodnutí nejvyššího správního soudu ve věcech administrativních, pořádaná JUDr. Josefem Bohuslavem J-ESD Judikatura Evropského soudního dvora (vydává Wolters Kluwer ČR, a. s.) J-ESLP Přehled rozsudků Evropského soudu pro lidská práva (vydává Wolters Kluwer ČR, a. s.) Sb. NS Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek (vydává Nejvyšší soud ČR v nakladatelství LexisNexis CZ, s. r. o.) Sb. NSS Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu (vydává Nejvyšší správní soud v nakladatelství Wolters Kluwer ČR, a. s.) Sb. ÚS Sbírka nálezů a usnesení Ústavního soudu České republiky (vydává C. H. Beck) SJ Soudní judikatura z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva (vydává Wolters Kluwer ČR, a. s.) SJS Soudní judikatura ve věcech správních (do dubna 2000 vydávalo nakladatelství Codex Bohemia, s. r. o., od května 2000 do konce roku 2002 ASPI Publishing, s. r. o.) SP Soudní judikatura ve věcech správních (vydávaná jak příloha časopisu Správní právo; uspořádal JUDr. Michal Mazanec, vydalo nakladatelství Linde Praha, a. s.) Vážný Rozhodnutí nejvyššího soudu Československé republiky ve věcech trestních, uspořádal z příkazu předsednictva nejvyššího soudu senátní president tohoto soudu František Vážný 14

14 Část I. Obecná východiska Oddíl 1.1 Právo na vzdělání A. Základní předpoklady práva na vzdělání 1. Právo na bezplatné vzdělání (základní a střední školy) čl. 33 odst. 2 a čl. 41 odst. 1 Listiny základních práv a svobod 4 odst. 1 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon) *) Právo na bezplatné základní a středoškolské vzdělání, které občanům přiznává čl. 33 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, má nepodmíněnou povahu. I když podle čl. 41 odst. 1 Listiny je možno se tohoto práva domáhat pouze v mezích prováděcích zákonů, lze sotva mít za to, že s šetřením mezí základních práv a svobod by ještě byla slučitelná zákonnou výjimkou zpochybněná nepodmíněnost práva na bezplatné základní a středoškolské vzdělání. Podle nálezu Ústavního soudu ze dne , sp. zn. Pl. ÚS 35/93 Sbírka nálezů a usnesení, sv. 1, s. 51 a násl. (č. 49/1994 Sb.) č. 7/1993 Sb. ÚS Z odůvodnění: Skupina 45 poslanců podala návrh na zrušení článku I. zákona č. 190/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů. Tímto článkem se v 4 odst. 1 uvedená věta, Výchova a vzdělávání jsou bezplatné, nahrazuje větou, Ve školách, které jsou součástí soustavy základních a středních škol, mají občané právo na bezplatné vzdělání, nestanoví-li zákon jinak. Vedlejší podmínkovou větou, nestanoví-li zákon jinak, se ve státních školách zavádí placené vzdělání (byť zatím jen částečně), tím se však ustanovení článku I. zákona č. 190/1993 Sb. dostává do rozporu jak s vnitrostátním právem, tak i s mezinárodně právními závazky České republiky, jmenovitě pak s ustanoveními článku 1, článku 9 odst. 2 a článku 10 Ústavy ČR, ustanovením článku 5 odst. 2 ústavního zákona č. 4/1993 Sb., o opatřeních souvisejících se zánikem České a Slovenské Federativní republiky, s ustanoveními článku 4 odst. 2 a 4, článku 33 odst. 2 a článku 41 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, s ustanovením článku 4 Úmluvy o boji proti diskriminaci v oblasti vzdělání, s ustanoveními článku 28 a článku 41 Úmluvy o právech dítěte, s ustanoveními článku 5 a článku 13 Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech, a s ustanovením článku 27 Vídeňské úmluvy o smluvním právu. *) S účinností od zrušen zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). 15 Ukázka knihy z internetového knihkupectví

15 Zákon o zaměstnanosti ( ) V projednávané věci jde o otázku, zda právo na bezplatné základní a středoškolské vzdělání má nepodmíněnou povahu, či zda v této oblasti má své zákonné opodstatnění i výjimka, v daném případě uvozená vedlejší podmínkovou větou, nestanoví-li zákon jinak. Na tuto otázku dává jasnou odpověď především Listina základních práv a svobod, která vzhledem k článku 112 odst. 1 Ústavy ČR je součástí Ústavního pořádku České republiky a která sama v ustanovení článku 33 odst. 2 přiznává občanu jako jedno z jeho základních práv též právo na bezplatné vzdělání v základních a středních školách. Ve smyslu ustanovení článku 4 odst. 2 Listiny mohou být meze základních práv a svobod upraveny za podmínek stanovených Listinou pouze zákonem, při použití tohoto ustanovení musí však být šetřena podstata a smysl základních práv a svobod (článek 4 odst. 4 Listiny). I když podle článku 41 odst. 1 Listiny také práva uvedeného v článku 33 odst. 2 Listiny, tj. práva na bezplatné vzdělání v základních a středních školách, možno se domáhat pouze v mezích zákonů, které tato ustanovení provádějí, lze sotva mít za to, že s šetřením mezí základních práv a svobod by ještě byla slučitelná zákonnou výjimkou zpochybněná nepodmíněnost práva na bezplatné základní a středoškolské vzdělání. Tento závěr potvrzují také ratifikované a vyhlášené smlouvy o lidských právech a základních svobodách, jimiž je Česká republika vzhledem k ustanovení 5 odst. 2 ústavního zákona č. 4/1993 Sb., o opatřeních souvisejících se zánikem České a Slovenské Federativní republiky, vázána i po tomto zániku a jež podle článku 10 Ústavy ČR jsou bezprostředně závazné a mají přednost před zákonem. Tak především v Mezinárodním paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech vyhlášeném pod číslem 120/1976 Sb. je uznáváno právo každého na vzdělání (článek 13 odst. 1) a současně stanoveno, že k dosažení plného uskutečnění tohoto práva je zapotřebí, aby základní vzdělání bylo povinné a svobodně přístupné pro všechny a aby bylo umožněno a zpřístupněno i středoškolské a vyšší vzdělání, a to také postupným zaváděním bezplatného vzdělání (článek 13 odst. 2 písm. a, b, c). Rovněž v Úmluvě o právech dítěte vyhlášené pod číslem 104/1991 Sb. je uznáváno právo dítěte na vzdělání s tím, že pro účely postupného uskutečnění tohoto práva a na základě rovných možností je zejména zaváděno pro všechny děti bezplatné a povinné základní vzdělání a podněcován rozvoj různých forem středního vzdělání, a to i takovými opatřeními, jako bezplatné vzdělání (článek 28 odst. 1 písm. a, b). Přitom v článku 41 písm. a, b této Úmluvy se konstatuje, že nic v této Úmluvě se nedotýká ustanovení, která ve větší míře napomáhají uskutečnění práv dítěte a která mohou být obsažena v právním řádu státu, který je smluvní stranou, nebo v mezinárodním právu, které je pro takový stát závazné. Posléze uvedenému článku Úmluvy o právech dítěte odpovídá i článek 5 odst. 2 Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech, podle něhož žádné omezení nebo odchylka od kteréhokoliv ze základních lidských práv uznávaných nebo existujících v kterékoli zemi na základě zákona, úmluv, předpisů nebo zvyklostí nebude připuštěno pod záminkou, že Pakt taková práva neuznává nebo že je uznává v menším rozsahu. Potud tedy Ústavní soud sdílí důvody, jež vedly skupinu 45 poslanců k podání návrhu. Naproti tomu neexistuje důvod k závěru, že by článkem I. zákona 190/1993 Sb. byl dotčen článek 27 Vídeňské úmluvy o smluvním právu vyhlášené pod číslem 15/1988 Sb., neboť, pokud jde o napadený článek, zákonodárce se nedovolává jako důvodu pro navrhovanou úpravu nějakého ustanovení svého vnitrostátního práva (článek 27). Ústavní soud má rovněž za to, že 16

Právo pro øeditele škol v kostce. Monika Puškinová

Právo pro øeditele škol v kostce. Monika Puškinová Právo pro øeditele škol v kostce Monika Puškinová Právo pro ředitele škol v kostce Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Vzor citace: PUŠKINOVÁ, M. Právo pro ředitele škol v kostce. Praha:

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 6 Ads 104/2007-72 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní

Více

Zákon o výkonu zabezpečovací detence

Zákon o výkonu zabezpečovací detence KOMENTÁŘE WOLTERS KLUWER Zákon o výkonu zabezpečovací detence Komentář Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Věra Kalvodová Josef Kuchta Petr Škvain Zákon o výkonu zabezpečovací detence

Více

Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění

Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění 1. Pravomoci a působnost ředitele školy Ředitel školy: Ing. Jiří Zajíček, jmenován dne 25.7.2000 dekretem Ministerstva školství, mládeže

Více

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Zdroj: www.drmacek.cz Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Uvedené právní předpisy ani zdaleka nepředstavují úplný výčet všech, jejichž znalost je nutná, nejsou ani úplným

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. O d ů v o d n ě n í :

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. O d ů v o d n ě n í : č. j. 3 Ads 30/2006-49 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Marie Součkové v právní věci žalobce: JUDr.

Více

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech pracovněprávních Vznik, změny a skončení pracovního poměru

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech pracovněprávních Vznik, změny a skončení pracovního poměru PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech pracovněprávních Vznik, změny a skončení pracovního poměru Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech pracovněprávních Vznik, změny

Více

Vzor citace: KLÍMA, K. Listina a její realizace v systému veřejného a nového soukromého práva. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 352

Vzor citace: KLÍMA, K. Listina a její realizace v systému veřejného a nového soukromého práva. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 352 Vzor citace: KLÍMA, K. Listina a její realizace v systému veřejného a nového soukromého práva. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 352 Právní stav publikace je ke dni 31. 12. 2014 Recenze: doc. JUDr. Josef

Více

Č. 10. N á l e z. Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky (pléna) ze dne 17. září 1992 sp. zn. Pl. ÚS 72/92

Č. 10. N á l e z. Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky (pléna) ze dne 17. září 1992 sp. zn. Pl. ÚS 72/92 Č. 10 Ze skutečnosti, že zákonem na nějž odkazuje 242 zák. práce ( zák. č. 65/ 65 Sb. ) ve znění zák. 231/92 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce a zákon o zaměstnanosti může být i zákon národní

Více

Veřejná správa školství

Veřejná správa školství Veřejná správa školství Ústavní základy Ústavním základem správně právní úpravy českého školství jsou zejména ustanovení čl. 33 Listiny základních práv a svobod a článku 15 odst. 1, odst. 2 téhož ústavního

Více

Chronologický seznam nařízení, zákonů a vyhlášek 1956/54 Sb. Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců 1961/140 Sb. Trestní zákon 1961/141 Sb.

Chronologický seznam nařízení, zákonů a vyhlášek 1956/54 Sb. Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců 1961/140 Sb. Trestní zákon 1961/141 Sb. Chronologický seznam nařízení, zákonů a vyhlášek 1956/54 Sb. Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců 1961/140 Sb. Trestní zákon 1961/141 Sb. Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád) 1963/94 Sb.

Více

Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy

Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy Následující informativní přehled uvádí právní předpisy v resortu školství, mládeže a tělovýchovy ve znění účinném k 1. 6. 2014. Členění

Více

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII OBSAH Seznam použitých zkratek............................................ XIII Předmluva........................................................XVII O autorech........................................................

Více

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL projekt: Vzdělávání napříč KHK METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL autor Mgr. Stanislav Kutálek žadatel Českomoravská vzdělávací, s.r.o. Metodické materiály stáží středních škol Vypracoval: Mgr. Stanislav

Více

Některé právní předpisy pro střední školy

Některé právní předpisy pro střední školy Zdroj: www.drmacek.cz Některé právní předpisy pro střední školy Uvedené právní předpisy ani zdaleka nepředstavují úplný výčet všech, jejichž znalost je nutná, nejsou ani úplným výčtem všech k uvedeným

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období. Návrh poslanců Vlasty Bohdalové, Ivana Ohlídala a Adama Rykaly.

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období. Návrh poslanců Vlasty Bohdalové, Ivana Ohlídala a Adama Rykaly. PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období 333 Návrh poslanců Vlasty Bohdalové, Ivana Ohlídala a Adama Rykaly na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

Obsah. Použité zkratky O autorovi. Úvod 1 Cíle knihy 1 Používaná terminologie 5

Obsah. Použité zkratky O autorovi. Úvod 1 Cíle knihy 1 Používaná terminologie 5 Použité zkratky O autorovi XI XIV Úvod 1 Cíle knihy 1 Používaná terminologie 5 KAPITOLA 1 Historický vývoj vnitrostátní závaznosti mezinárodního práva a jeho aplikace v Československu 8 1.1 Ústavní listina

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo v souladu s 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 27. prosince

Více

UKÁZKY Z DOKUMENTU NAHODILÉ VÝTAŽKY KAPITOL

UKÁZKY Z DOKUMENTU NAHODILÉ VÝTAŽKY KAPITOL UKÁZKY Z DOKUMENTU NAHODILÉ VÝTAŽKY KAPITOL 2. JEDNOTLIVÉ NOVELIZOVANÉ BODY 19. V 30 odst. 1 písm. a) se slova s pedagogickými pracovníky nahrazují slovy se zaměstnanci ve škole nebo školském zařízení.

Více

Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání

Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání Aktuální změny v legislativě D 1.2 Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání Mgr. Zdeněk Pracný, MŠMT Praha???? Jaký je obsah nařízení

Více

Pracovní právo Metodický list číslo 1

Pracovní právo Metodický list číslo 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu Pracovní právo Metodický list číslo 1 Pracovní právo, pracovně právní vztah, pracovní poměr Tematický celek je věnován objasnění postavení pracovního práva

Více

Obecně platné právní předpisy vztahující se k činnosti UP

Obecně platné právní předpisy vztahující se k činnosti UP Obecně platné právní předpisy vztahující se k činnosti UP 2011 1. Sdělení č. 2/2011 Sb., Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2009 pro účely vydávání

Více

Právní předpisy vydané v roce 2008, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám

Právní předpisy vydané v roce 2008, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám Právní předpisy vydané v roce 2008, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám 1) Nařízení vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením. Nabývá účinnosti 30.04.2008.

Více

Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 28. listopadu 2006

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 1. 11. 2013 Účinnost od: 4. 11. 2013 Účinnost do: odvolání Číslo jednací: 39369/2013 Počet stran: 4 Počet příloh:

Více

16. maturitní otázka (A)

16. maturitní otázka (A) 16. maturitní otázka (A) 16) Právní instituce soustava obecných soudů,druhy soudní moci Ústavní soud, státní zastupitelství, advokacie, notářství Soudnictví, státní zastupitelství, advokacie, notářství

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění za rok 2014 1. Základní

Více

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Poznámka redakce: Změny jsou

Více

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Částka: 4/2005 Sb. Datum účinnosti: 11. ledna 2005 Včetně novely č. 225/2009 Sb. s

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Č.j.: MSMT-26694/2013. V Praze dne ledna 2014 Výtisk č.: PRO SCHŮZI VLÁDY

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Č.j.: MSMT-26694/2013. V Praze dne ledna 2014 Výtisk č.: PRO SCHŮZI VLÁDY MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Č.j.: MSMT-26694/2013 V Praze dne ledna 2014 Výtisk č.: PRO SCHŮZI VLÁDY Věc: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně

Více

ODŮVODNĚNÍ vyhlášky č. 372/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 22/2013 Sb., o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání I.

ODŮVODNĚNÍ vyhlášky č. 372/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 22/2013 Sb., o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání I. ODŮVODNĚNÍ vyhlášky č. 372/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 22/2013 Sb., o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání I. Obecná část Název Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 22/2013 Sb.,

Více

Informace podle zákona č. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Informace podle zákona č. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím Obchodní akademie a Vyšší odborná škola ekonomická, Tábor, Jiráskova 1615 Informace podle zákona č. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím Na základě ustanovení 5 zákona č. 106/99 Sb. o svobodném

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. 4557/2010-80 SEZNAM

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. 4557/2010-80 SEZNAM Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. 4557/2010-80 SEZNAM PLATNÝCH PŘEDPISŮ V RESORTU ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY podle stavu k 1. 6. 2010 Seznam platných předpisů v resortu školství,

Více

Novela zákona o vysokých školách N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M

Novela zákona o vysokých školách N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M (výrazně pozměněné oproti původnímu návrhu) Návrh vymezení Orgánu pro vnitřní hodnocení kvality veřejné vysoké školy a Standardů

Více

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Nevýdělečné organizace v teorii VÁCLAV DOBROZEMSKÝ JAN STEJSKAL Vzor citace: DOBROZEMSKÝ, V.; STEJSKAL, J. Nevýdělečné

Více

Pracovní cesty ve školství v labyrintu paragrafů

Pracovní cesty ve školství v labyrintu paragrafů Pracovní cesty ve školství v labyrintu paragrafů Martina Thumsová Pracovní cesty ve školství v labyrintu paragrafů Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Pracovní cesty ve školství v

Více

ČÁST PRVNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE

ČÁST PRVNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE Platné znění vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn Ministerstvo

Více

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb.

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb. Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb., Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle

Více

Abecední seznam hesel

Abecední seznam hesel Abecední seznam hesel A Analogie 12 B Bezdůvodné obohacení 13 Bezpečnost a ochrana zdraví při výkonu služby 13 Bezpečnostní sbor 17 Bezúhonnost 18 Bývalý příslušník 19 Č Čerpání dovolené 20 Člen rodiny

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

Přehled právních předpisů upravujících sociální služby a příspěvek na péči... 10 Úvod... 12

Přehled právních předpisů upravujících sociální služby a příspěvek na péči... 10 Úvod... 12 Obsah Přehled právních předpisů upravujících sociální služby a příspěvek na péči... 10 Úvod... 12 ČÁST I. Podmínky poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči.... 13 1. Příspěvek na péči... 14 1.1

Více

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam příloh Příloha č. 1 Příloha č. 2 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam zkratek 1/5 Příloha č. 1 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek,

Více

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP 1. Obecná ustanovení Ředitel školy vydává v souladu se statutem školy a podle 24 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění a podle ustanovení

Více

Uznávání odborných (profesních) kvalifikací v rámci Evropské unie

Uznávání odborných (profesních) kvalifikací v rámci Evropské unie Uznávání odborných (profesních) kvalifikací v rámci Evropské unie Akademické uznávání Profesní uznávání Instrumenty uznávání odborných kvalifikací Právní úprava uznávání odborných kvalifikací Budoucí systém

Více

Kritéria přijímacího řízení pro střední školu

Kritéria přijímacího řízení pro střední školu Kritéria přijímacího řízení pro střední školu 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 Ve školním roce 2015/2016 plánuje střední škola, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Střední

Více

Informace o škole IČO: 666 10 699

Informace o škole IČO: 666 10 699 Informace o škole Název školy: Hotelová škola Třebíč Sídlo: Sirotčí 4, 674 01 Třebíč IČO: 666 10 699 Právní forma: Příspěvková organizace Zřizovací listina: Hotelové škola Třebíč byla zřízena na základě

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

PŘEHLED JUDIKATURY z oblasti samosprávy (územní a profesní)

PŘEHLED JUDIKATURY z oblasti samosprávy (územní a profesní) PŘEHLED JUDIKATURY z oblasti samosprávy (územní a profesní) Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz PŘEHLED JUDIKATURY z oblasti samosprávy (územní a profesní) Sestavil Milan Podhrázký

Více

OBSAH SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK... 13 SOUPIS CITOVANÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V PLATNÉM ZNĚNÍ... 14

OBSAH SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK... 13 SOUPIS CITOVANÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V PLATNÉM ZNĚNÍ... 14 OBSAH ÚVOD... 12 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK... 13 SOUPIS CITOVANÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V PLATNÉM ZNĚNÍ... 14 1. PRÁVNÍ POSTAVENÍ VEŘEJNÉ ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ... 18 1.1 Právní postavení školy a školského

Více

671 VYHLÁŠKA ze dne 21. prosince 2004, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách

671 VYHLÁŠKA ze dne 21. prosince 2004, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách 671 VYHLÁŠKA ze dne 21. prosince 2004, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách ve znění vyhlášky č. 422/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 46/2008 Sb.,

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H : 227. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech

Více

Věcný záměr zákona o vysokých školách - stav po vypořádání připomínek

Věcný záměr zákona o vysokých školách - stav po vypořádání připomínek Věcný záměr zákona o vysokých školách - stav po vypořádání připomínek JUDr. Marek Hodulík Sněm RVŠ 26.1.2012 PROBLEMATICKÉ OKRUHY Postavení vysokých škol a jejich regulace Předpisy vysoké školy Orgány

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Vzor citace: ŠNOBLOVÁ, Z., NĚMČÁK, V. Insolvenční správce. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014, 284 s. Jednotlivé kapitoly zpracovali: Mgr. Zuzana

Více

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLÁCH

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLÁCH VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLÁCH Výuka předmětu Náboženství se ve školách řídí především těmito zákony platnými od 1. 1. 2005: Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Platné znění vyhlášky 671_2004_Sb kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení.txt. 671/2004 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 21.

Platné znění vyhlášky 671_2004_Sb kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení.txt. 671/2004 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 21. 671/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. prosince 2004, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách Změna: 422/2006 Sb. Změna: 46/2008 Sb. Změna: 394/2008 Sb.

Více

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Vyšší odborná škola a střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč Žižkova 505, 674 23 Třebíč Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Vláda a jiné orgány výkonné moci. Mgr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Vláda a jiné orgány výkonné moci. Mgr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz ÚSTAVNÍ PRÁVO Mgr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Vláda České republiky (čl. 67 80 Ústavy) vrcholný orgán výkonné moci (pluralita těchto orgánů) Parlamentní forma vlády - členové vlády mohou

Více

%C5%A1koln%C3%AD+rok+2011%2F2012

%C5%A1koln%C3%AD+rok+2011%2F2012 Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2011/2012 pro školní rok 2012/2013 (Gesce odbor 20)* Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře stanoví zákon

Více

V Praze dne 3. května 2007 Výtisk č.: S t a n o v i s k o

V Praze dne 3. května 2007 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rada vlády Č. j.: 435/07 V Praze dne 3. května 2007 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rady vlády a) k návrhu zákona o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací

Více

Základní škola, Praha 5, Pod Radnicí 5. Informace podle Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Základní škola, Praha 5, Pod Radnicí 5. Informace podle Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Základní škola, Praha 5, Pod Radnicí 5 č.j. 81/05/2015 Informace podle Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vypracovala: Mgr. Bušková Věra Schválila: Mgr. Bušková Věra Vydáno dne:

Více

ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 II. SMLOUVY, DOHODY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ...27

ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 II. SMLOUVY, DOHODY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ...27 Obsah ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 1. Právní úkony a právní skutečnosti...17 1.1 Znaky právních úkonů...18 1.2 Písemné a ústní právní úkony...20 1.3 Kdy je právní úkon

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Vznik pracovního poměru. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRACOVNÍ PRÁVO. Vznik pracovního poměru. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Každý má právo na svobodnou volbu povolání (čl. 26 Listiny) soud může určit zákaz výkonu některých činností jako trest, ale jen pokud se

Více

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů (Parlament České republiky schválil zákon dne 10. července 2001, vyhlášen byl ve Sbírce zákonů dne 2. srpna

Více

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11 Sídlo: 787 01 Šumperk, Žerotínova 11 Identifikační číslo 00852333 Zřizovatel Olomoucký kraj IČO 60609460 Vnitřní předpis č.: VP12/2010 POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ

Více

OBSAH. Úvod... 10 ČÁST PRVNÍ PRÁVNÍ ÚPRAVA POMŮCEK. 1 Co to vůbec pomůcky jsou?... 11. 2 Co může být pomůckami?... 12

OBSAH. Úvod... 10 ČÁST PRVNÍ PRÁVNÍ ÚPRAVA POMŮCEK. 1 Co to vůbec pomůcky jsou?... 11. 2 Co může být pomůckami?... 12 OBSAH Úvod... 10 ČÁST PRVNÍ PRÁVNÍ ÚPRAVA POMŮCEK 1 Co to vůbec pomůcky jsou?... 11 2 Co může být pomůckami?... 12 3 Pravidla pro použití pomůcek... 14 3.1 Kdy je možno použít pomůcek?... 14 3.2 Pomůcky

Více

Pedagogický pracovník

Pedagogický pracovník Kurz pro výchovné poradce Právn vní rámec výkonu poradenské Text k předmp edmětu Školské zákony a vyhláš ášky Zákon č.. 563/2004 Sb. Autor: Ing. Vlasta Šormová Pedagogický pracovník Pedagogickým pracovníkem

Více

Ing. Štěpán Harašta vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje. Č.ev.: 190035/2008

Ing. Štěpán Harašta vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje. Č.ev.: 190035/2008 Metodický pokyn ke zřizování pracovního místa asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se speciálními vzdělávacími potřebami, s účinností od 1.1. 2009

Více

P EHLED JUDIKATURY. ve vûcech dokazování. Sestavila PETRA POLI ENSKÁ

P EHLED JUDIKATURY. ve vûcech dokazování. Sestavila PETRA POLI ENSKÁ P EHLED JUDIKATURY ve vûcech dokazování Sestavila PETRA POLI ENSKÁ PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech dokazování Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech dokazování

Více

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA 14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o předškolním vzdělávání Změna: 43/2006 Sb. Změna: 214/2012 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst.

Více

Studijní text. - Vzdělávání v ČR (vzdělávací systém v ČR, alternativní systémy vzdělávání),

Studijní text. - Vzdělávání v ČR (vzdělávací systém v ČR, alternativní systémy vzdělávání), Studijní text Název předmětu: Lidské zdroje na trhu práce Garant předmětu: Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Zpracoval: Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Téma: Vzdělávání a trh práce v ČR Vzdělávací cíl: Seznámit

Více

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace Povinně zveřejňované informace Povinně zveřejňované informace podle 5, odst. 1 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 1. Název Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, 2. května 500, okres

Více

VÝCHOVNÝ ÚSTAV A STŘEDNÍ ŠKOLA, DŘEVOHOSTICE,NOVOSADY 248

VÝCHOVNÝ ÚSTAV A STŘEDNÍ ŠKOLA, DŘEVOHOSTICE,NOVOSADY 248 VÝCHOVNÝ ÚSTAV A STŘEDNÍ ŠKOLA, DŘEVOHOSTICE,NOVOSADY 248 Dřevohostice,Novosady 248, PSČ: 751 14, Tel: 581 711022,581 711 307 INFORMAČNÍ TABULE podle zákona č.106/1999 Sb. VÝCHOVNÉHO ÚSTAVU A STŘEDNÍ ŠKOLY

Více

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech výkonu rozhodnutí a exekuce

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech výkonu rozhodnutí a exekuce PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech výkonu rozhodnutí a exekuce 1 PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech výkonu rozhodnutí a exekuce 2., aktualizované a rozšířené vydání sestavili Vladimír Kůrka Karel Svoboda 3 Vzor citace:

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 25. února 2004 v 19.30 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech pracovněprávních. Vznik, změny a skončení pracovního poměru

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech pracovněprávních. Vznik, změny a skončení pracovního poměru PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech pracovněprávních Vznik, změny a skončení pracovního poměru PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech pracovněprávních Vznik, změny a skončení pracovního poměru 2., aktualizované a rozšířené

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ (SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ, SOCIÁLNÍ PÉČE) Obor vzdělání: Výchovná a humanitární činnost -

Více

Právní předpisy vydané v roce 2009

Právní předpisy vydané v roce 2009 Právní předpisy vydané v roce 2009 1) Zákon č. 1/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů. Nabývá účinnosti 01.01.2009. Vztahuje se k činnosti

Více

KARIÉRNÍ ŘÁD VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ CENTRA REGIONU HANÁ PRO BIOTECHNOLOGICKÝ A ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM

KARIÉRNÍ ŘÁD VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ CENTRA REGIONU HANÁ PRO BIOTECHNOLOGICKÝ A ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM KARIÉRNÍ ŘÁD VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ CENTRA REGIONU HANÁ PRO BIOTECHNOLOGICKÝ A ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM Představenstvo Rady Centra přijalo jako opatření ke splnění podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace podle

Více

P EHLED JUDIKATURY. ve vûcech nekalé soutûïe. Sestavila DANA ONDREJOVÁ

P EHLED JUDIKATURY. ve vûcech nekalé soutûïe. Sestavila DANA ONDREJOVÁ P EHLED JUDIKATURY ve vûcech nekalé soutûïe Sestavila DANA ONDREJOVÁ PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech nekalé soutěže Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech nekalé

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška Předmět: Právo Obor vzdělání: Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005 Školní rok: 2012/2013 Třída: DS5B

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

Zákon č. 174/1968 Sb.

Zákon č. 174/1968 Sb. Zákon č. 174/1968 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 575/1990 Sb., zákonem č. 159/1992

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát P R O T O K O L

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát P R O T O K O L P R O T O K O L Čj. ČŠIP-911/11-P o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

PRÁVO .... .... právní odvětví

PRÁVO .... .... právní odvětví PRÁVO je nejvýznamnějším prostředkem působení na společnost, je ochráncem společenských vztahů, zárukou jistoty, pořádku a jednoty.... vymezuje obyvatelům, organizacím a státním orgánům práva,.... jim

Více

Odpovědnost za disciplinární správní delikty Pojem disciplinárního správního deliktu disciplinární (kázeňský delikt)=porušení disciplíny kázně disciplína (kázeň)= stanovený řád činnosti nějakého organizovaného

Více

Seminář 116 se uskuteční ve středu dne 20. ledna 2016 Společenství vlastníků jednotek ( SVJ a SV) jako právnická osoba

Seminář 116 se uskuteční ve středu dne 20. ledna 2016 Společenství vlastníků jednotek ( SVJ a SV) jako právnická osoba ; JEDNOTA ČESKÝCH PRÁVNÍKŮ PRAŽSKÉ SDRUŽENÍ 110 00 Praha 1, Ovocný trh 14 telefon/fax 222 717 719 Pozvání na semináře 2016 Výbor Pražského sdružení Jednoty českých právníků připravil v souladu se svým

Více

ASPI - Profesní řešení Advokát

ASPI - Profesní řešení Advokát Jednorázový zřizovací poplatek služby ASPI Roční předplatné jednouživatelského přístupu ke službě ASPI (bez DPH) ASPI základ - Primární obsah Platforma ASPI, Předpisy ČR (od r. 1918) a EU, Judikatura ČR

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Občanské soudní řízení III/2 VY_32_INOVACE_200 3 Název školy Registrační číslo projektu Název

Více

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí 22. 11. 2012. PhDr. Miloslav Macela Odbor rodiny a ochrany práv dětí

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí 22. 11. 2012. PhDr. Miloslav Macela Odbor rodiny a ochrany práv dětí Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí 22. 11. 2012 PhDr. Miloslav Macela Odbor rodiny a ochrany práv dětí Novela zákona o sociálně právní ochraně dětí schvalovací proces Prošla dvakrát mezirezortním

Více

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Aktuálně platné znění 1. září 2012 563/2004 Sb. ZÁKON ze dne 24. září 2004 o pedagogických pracovnících a o změně některých

Více

ZÁKON 325/1999 1 94 ČÁST PRVNÍ. MEZINÁRODNÍ OCHRANA

ZÁKON 325/1999 1 94 ČÁST PRVNÍ. MEZINÁRODNÍ OCHRANA OBSAH Úvodní slovo... XI Rozdělení práce... XII Poděkování... XIII Seznam použitých zkratek... XIV Seznam relevantních mezinárodních smluv, jiných mezinárodních instrumentů, právních předpisů ES/EU a dokumentů

Více

V ztah rodičů a školy

V ztah rodičů a školy V ztah rodičů a školy pohledem práva Vztah rodičů a školy pohledem práva Podle ustanovení 32 odst. 1 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, mají ve výchově dětí rozhodující úlohu

Více

Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín)

Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín) Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín) Pro přijímací řízení pro školní rok 2015/2016 v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy Č.j.: MF-41153/2015/30-9 Datum: 11. září 2015 Státní tajemník Ministerstva financí ČR jako služební

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ SOCIÁLNÍ PÉČE Obor vzdělání: Výchovná a humanitární činnost - Sociálně administrativní činnost Kód

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIM-800/12-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIM-800/12-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIM-800/12-M o státní kontrole podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více