Úvěrové financování developerských projektů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvěrové financování developerských projektů"

Transkript

1 _TEXTY :05 Stránka 22 Úvěrové financování developerských projektů Developerským projektem se zpravidla rozumí podnikatelský záměr, jehož předmětem je výstavba nemovitosti za účelem jejího pronájmu nebo prodeje, popřípadě projekt, který předpokládá koupi existující nemovitosti, její rekonstrukci či modernizaci a následně její pronájem či prodej. Klíčovým znakem developerské činnosti je právě prodej či pronájem postavené nebo zrekonstruované budovy třetím osobám. Za developerský projekt se tedy nepovažují případy, kdy podnikatel staví nebo rekonstruuje nemovitost pro svojí potřebu či potřebu propojených osob. Typickým znakem developerského projektu jsou relativně vysoké náklady na jeho realizaci, které je potřeba vynaložit na počátku realizace projektu v podobě nákupu nemovitosti, její rekonstrukce či výstavby, a jež se podnikateli vracejí v případě prodeje dokončené nemovitosti v podobě kupní ceny, a v případě nájmu v podobě nájemného. Z důvodu vysokých počátečních nákladů nefinancuje developer počáteční fáze developerského projektu obvykle ze svých zdrojů a v rámci přípravné fáze projektu tedy nutně řeší otázku, jakým způsobem bude svůj developerský projekt financovat. Standardním zdrojem prostředků pro realizaci developerského projektu je úvěr, jehož splacení je závislé na příjmech z realizovaného projektu (výnos z prodeje či pronájmu nemovitosti). Z pohledu bank má k developerské činnosti velmi blízko koupě nemovitosti za účelem jejího dalšího pronájmu (bez její rekonstrukce či modernizace), na kterou banky při poskytování úvěru pohlížejí, na rozdíl od koupě nemovitosti za účelem jejího dalšího prodeje, obdobně jako na developerskou činnost. Účelem toho článku je shrnout základní principy úvěrového financování developerských projektů, jejichž předmětem je financování nemovitostí určených ke komerčnímu pronájmu (nikoliv tedy k bydlení), včetně možných způsobů zajištění ú- věru poskytnutého na financování developerského projektu. Financování developerských projektů spadá do tzv. project finance. Základní principy financování 1. Požadavky na osobu developera Osoba developera, respektive jeho dosavadní zkušenosti na trhu a úspěšně realizované projekty, jsou pro financující instituce pochopitelně důležité. Na druhou stranu je ale třeba zdůraznit, že předchozí dlouhodobá činnost v oboru není pro banky při současné konkurenci na trhu s úvěry hlavním kritériem pro poskytnutí úvěru a banky se mnohdy spokojí s tím, že s příslušným uchazečem o úvěr nemají v souvislosti s poskytováním služeb žádnou negativní zkušenost. Pro financování nemovitostí určených k pronájmu je typické, že subjektem realizujícím developerský projekt a tedy i příjemcem úvěru je nová společnost založená developerem výhradně za účelem realizace příslušného projektu 1. Účelem je oddělit realizaci financovaného projektu od ostatní podnikatelské činnosti developera a eliminovat tak na straně příjemce úvěru riziko vzniku závazků v důsledku jiné podnikatelské činnosti a tedy i riziko ú- padku z důvodu výkonu jiné podnikatelské činnosti na straně příjemce úvěru. (Pokračování na str. 23) 1 V ekonomickém a právním žargonu se taková společnost označuje jako SPV z anglického special purpose vehicle 22 REALIT 7/2006

2 _TEXTY :05 Stránka 23 (Pokračování ze str. 22) 2. Základní ekonomické ukazatele LTV: Základním ekonomickým ukazatelem sledovaným bankami při financování developerského projektu je poměr výše poskytovaného úvěru k tržní hodnotě financované nemovitosti 2. Tržní hodnota nemovitosti se zpravidla stanoví podle interních postupů financující banky za použití buď interních odhadců banky, nebo nezávislých odhadců působících na příslušném trhu, pokud banka jejich posudky akceptuje. Obvyklá maximální výše LTV je 70 %, jinými slovy, výše poskytnutého úvěru nepřesahuje obvykle 70 % tržní hodnoty financované nemovitosti. V případě bonitních klientů nebo při poskytnutí jiného vhodného zajištění může být počáteční LTV i vyšší. Splácením úvěru se LTV pochopitelně snižuje a úvěrové smlouvy obvykle stanoví, jaká musí být hodnota LTV v určitých okamžicích trvání úvěrového obchodu. Pro případ nesplnění ukazatele LTV si banky v úvěrových smlouvách zpravidla vyhrazují právo požadovat předčasné splacení úvěru. Equity: Finanční zdroje, které nejsou kryty úvěrem, představuje tzv. equita. Jde o vlastní prostředky, které lze shrnout jako (i) vklady do základního kapitálu a dále (ii) úvěry od společníků (zpravidla půjde o podřízený dluh). Podřízený dluh je dluh, který je podřízen v určitých parametrech ostatním úvěrům. Jde o jakýsi dluh druhého pořadí. Záleží na přesném znění smlouvy o úvěru. Zjednodušeně řečeno platí, že podřízený dluh bude uhrazen, až pokud dojde k uhrazení primárního dluhu vůči bance. Zde samozřejmě záleží na tom, zda má developer sám o sobě dostatek investičních prostředků na vytvoření equity. Sám developer (investor) se tedy rozhodne, zda poskytne SPV podřízený dluh, nebo zda finanční prostředky poskytne formou vkladu do základního kapitálu. Pokud developer nemá dostatek prostředků, musí poptat ostatní investory, kteří buď vstoupí do SPV jako společníci, nebo poskytnou podřízený dluh. Podřízený úvěr bude poskytnut buď přímo do SPV, nebo dojde k poskytnutí úvěru developerovi. Model organizačního zajištění developerského projektu s přítomností cizího investora (nedevelopera) (dále jen Investor) vychází ze standardních postupů, které se v obdobných případech již osvědčily. Při zohlednění těchto postupů se vychází z předpokladu, že potenciál Investora bez Developera, jakož i Developera bez Investora, je velmi omezený. Na druhou stranu se uznává, že každý ze subjektů přináší pro úspěšnou realizaci projektu určité vstupy (know-how, kapitál atd.), které pouze ve svém souhrnu povedou k úspěšné realizaci projektu. Developer a Investor budou (výlučně nebo za účasti třetí osoby) realizovat projekt prostřednictvím SPV. Jako první krok smluvní strany uzavírají joint-venture smlouvu (joint venture agreement) (dále jen JVA). Na základě JVA se zakládá SPV (může to být společnost s ručeným omezeným i akciová společnost), která ponese riziko výstavby a realizace projektu. Podíly v SPV mohou být rovné, nebo podle potřeby jinak stanovené. Investor poskytne SPV úvěr (junior loan), tento úvěr však bude podřízen úvěrům (senior loans), které získá SPV od bank (pokud se tak stane). Pokud to bude nezbytné z důvodu požadavků banky, bude Investor poskytovat (vkládat) finanční prostředky do SPV nikoli ve formě podřízeného úvěru, ale jako peněžitý vklad. DSCR: Dalším významným ekonomickým ukazatelem, který vyjadřuje výši finančních rezerv (příjmů) příjemce úvěru v průběhu splácení úvěru, je DSCR 3. Existují různě způsoby či modifikace způsobu výpočtu DSCR. Jednoduše řečeno se při výpočtu DSCR zohledňuje čistý zisk příjemce úvěru a odpisy z financované nemovitosti na straně jedné a roční splátky jistin a úroků na straně druhé. Požadavek DSCR ve výši 120 % tedy velmi zjednodušeně řečeno znamená, že roční čistý příjem developera musí dosahovat 120 % splátky jistiny a úroků z úvěru za kalendářní rok. Bankou požadovaná výše DSCR pak v daném případě závisí na délce nájemních smluv a diverzifikaci nájemců. Příjemce ú- věru, který má uzavřeny nájemní smlouvy s dobou nájmu přesahující splatnost úvěru a s bonitními nájemci z různých oblastí průmyslu či služeb bude muset splnit nižší DSCR než developer s jedním nájemcem a nájemní smlouvou uzavřenou na dobu kratší než je splatnost úvěru. Splatnost úvěrů určených na financování devoloperských projektů bývá obvykle 10 až 15 let. Pravidlo je takové, že u nových nemovitostí jsou banky ochotny poskytnout úvěr na delší dobu, zatímco u financování rekonstrukcí existujících nemovitostí se úvěry v praxi poskytují zpravidla na dobu 10 let. 3. Další požadavky Předpokládané tržby developera musí (Pokračování na str. 24) 1/3 HYPO_Realit.pdf 2 Ukazatel se zpravidla označuje zkratkou LTV z anglického termínu Loan to Value Ratio 3 Debt Service Coverage Ratio REALIT 7/

3 _TEXTY :05 Stránka 24 SluÏba Realitní navigátor - Realitní navigátor není realitní kancelář, nezaměstnává realitní makléře a za své služby si neúčtuje žádnou provizi. Služba je zcela zdarma. - Hlavním cílem Realitního navigátoru je šetřit čas a peníze uživatelům této Služby. - Služba Realitní navigátor zaměstnává tým vyškolených operátorů v oblasti zprostředkování prodeje a pronájmu nemovitosti, kteří po telefonu pomáhají uživatelům Služby při hledání nebo prodeji nemovitosti. - Operátoři Služby Realitní navigátor telefonicky komunikují a pomáhají lidem s vyhledáním nemovitosti k pronájmu nebo prodeji. Pomáhají zájemcům lépe se orientovat v lokalitách a cenách nemovitostí v České republice. - Operátoři telefonicky prověřují a upřesňují požadavky zájemců, které se po potvrzení automaticky přiřadí k nabídkám nemovitostí realitních kanceláří na realitním portále InOcean (www.inocean.cz). Realitní kancelář takto obratem získává kvalitní a úplné údaje o zájemci o její nemovitost a může s takovýmto údajem ihned pracovat. - Operátor Služby po uplynutí určitého časového úseku udržuje aktuálnost požadavku zájemce. V případě, že zájemce má potřebu rozšířit nebo upravit svůj požadavek, kontaktuje o- perátora, který obratem provede aktualizaci. - Službu Realitní navigátor provozuje realitní portál InOcean jako moderní obchodní a komunikační nástroj u- možňující zájemcům urychlení prodeje a pronájmu nebo nákupu nemovitosti bez komplikací spojených s nepřehledným uspořádáním nabídek na ostatních realitních serverech. Provozovatelem realitního serveru InOcean a Služby Realitní navigátor je vydavatelství Immo-press, a. s., vydavatel časopisu REALIT a katalogu Developer (Pokračování ze str. 23) být při jednání s bankou podloženy již u- zavřenými nájemními smlouvami, případně smlouvami o budoucí smlouvě nájemní. Developer přitom musí být připraven na skutečnost, že v procesu sjednávání ú- věru bude banka posuzovat mimo jiné i práva k pozemkům, na kterých má být projekt realizován a relevantní ustanovení nájemních smluv jako je délka nájmu, možnost stran nájem ukončit, indexace nájemného, možnost stran postoupit pohledávky z nájemních smluv, způsob ú- hrady nájemného, závazek nájemce složit kauci, a případně také i bonitu nájemců. Banky dále mohou požadovat předložení smluvní dokumentace upravující realizaci developerského projektu (např. smlouvy o dílo na zhotovení stavby) a další dokumenty relevantní pro posouzení realizovatelnosti developerského projektu a jeho finanční návratnosti. Banka zejména zkoumá, jak má developer pokryto riziko z odstoupení od smluv, konkursu dodavatele apod. Této otázce je třeba ve smluvních dokumentech věnovat zvláštní pozornost. Zajištění úvěru Podmínkou poskytnutí úvěru je pochopitelně poskytnutí relevantního zajištění, jehož předmětem je v případě developerských projektů majetek související s financovaným developerským projektem. Základními formami zajištění je proto zástavní právo zřízené na nemovitostech, které jsou předmětem developerského projektu, a zástavní právo na podílu ve společnosti, která developerský projekt realizuje. 1. Zástava nemovitostí Běžným způsobem zajištění úvěru poskytnutého na financování realizace developerského projektu je zřízení zástavního práva na nemovitostech, jež jsou předmětem developerského projektu. Předmětem zástavního práva jsou jednak pozemky, na kterých je developerský projekt realizován, a dále budovy, které jsou v rámci developerského projektu stavěny či rekonstruovány. V případě výstavby nové nemovitosti se zástavní právo zřizuje v průběhu stavebních prací poté, co rozestavěná budova může být zapsána jako nemovitost do katastru nemovitostí. Zástavní právo k nemovitostem vzniká vkladem do katastru nemovitostí, a to ke dni podání příslušného návrhu. Určitým problémem zřízení zástavního práva k nemovitosti může být doba mezi podáním návrhu na vklad zástavního práva a vkladem zástavního práva do katastru. Tato doba se liší v závislosti na tom, který katastrální úřad v dané rozhoduje, přičemž v Praze řízení o vkladu zástavního práva trvá i několik měsíců. Vzhledem k délce řízení a ke skutečnosti, že developer obvykle potřebuje finanční prostředky na financování projektu poměrně rychle, banky za určitých podmínek umožňují čerpání úvěru již po podání návrhu na vklad zástavního práva u příslušného katastrálního úřadu. Nejistota, zda katastr nemovitostí vklad zástavního práva povolí, je nic- (Pokračování na str. 25) 24 REALIT 7/2006

4 _TEXTY :05 Stránka 25 (Pokračování ze str. 24) méně rizikem jak pro financující banku, tak pro developera. Pokud by totiž katastrální úřad návrh na vklad zástavního práva zamítl, přišla by banka o důležitou formu zajištění, včetně ztráty pořadí, a developer by se zpravidla ocitl v situaci, ve které úvěrová smlouva zpravidla dává bance právo požadovat okamžité splacení celého úvěru. 2. Zástava podílu v SPV Výše popsané riziko zamítnutí návrhu na vklad zástavního práva do katastru nemovitostí lze snížit tím, že podmínkou čerpání úvěru bude zřízení zástavního práva k podílu ve společnosti realizující developerský projekt, tedy akciím či obchodnímu podílu v developerské společnosti. Zástavní právo k obchodnímu podílu sice vzniká až zápisem zástavního práva do obchodního rejstříku, nicméně, na rozdíl od katastrálního úřadu, musí soud, který vede obchodní rejstřík, rozhodnout o návrhu na zápis zástavního práva do obchodního rejstříku do 10 dnů od podání návrhu (od se tato lhůta zkracuje na pět pracovních dnů). Zřízení zástavního práva k obchodnímu podílu jako podmínka čerpání úvěru tedy nepředstavuje pro developera žádné významné zdržení. V případě zástavy listinných akcií je situace ještě jednodušší, protože ke zřízení zástavního práva k listinným akciím na majitele se vyžaduje pouze jejich předání zástavnímu věřiteli či třetí osobě. V případě listinných akcií na jméno je navíc nutné před takovým předáním provést tzv. zástavní rubopis, neboli označit akcie poznámkou, že jsou zastaveny a v čí prospěch jsou zastaveny. Výhodou zástavního práva k obchodnímu podílu či akciím je rovněž méně formální realizace zástavního práva. Pokud se developer ocitne v prodlení se splácením poskytnutého úvěru, je banka, jako zástavní věřitel, oprávněna obchodní podíl prodat v obchodní veřejné soutěži nebo ve veřejné dražbě. Jestliže se bance nepodaří zastavený obchodní podíl prodat, je o- právněna vykonávat práva s obchodním podílem spojená, tj. prakticky převzít řízení projektové společnosti a tím i developerského projektu. Zástavní smlouva může dále pro takový případ bance umožnit požadovat převod obchodního podílu na sebe s tím, že znalcem určená cena obchodního podílu se v takovém případě započte na pohledávku banky za developerem. Je nicméně sporné, zda banky budou posledně zmíněný způsob realizace zástavního práva k obchodnímu podílu využívat. Zástavní právo k akciím se realizuje jejich prodejem prostřednictvím obchodníka s cennými papíry, pokud se jedná o kótované akcie, či veřejnou dražbou. Pokud banka bude chtít realizovat zástavní právo k akciím nebo obchodnímu podílu veřejnou dražbou, bude nutné, aby nejdříve získala tzv. exekuční titul, tedy pravomocný rozsudek, podle kterého je developer povinen zaplatit bance dlužnou částku, nebo notářský zápis se svolením k vykonatelnosti. Kvůli snadnějšímu získání exekučního titulu pro případ realizace (Pokračování na str. 27) REALIT 7/2006 1/3 gservis_0706_kup70,5x297.p df

5 _TEXTY :05 Stránka 27 (Pokračování ze str. 25) zástavního práva banky obvykle požadují při poskytnutí úvěru blankosměnku vystavenou dlužníkem či sjednání rozhodčí doložky v úvěrové smlouvě. Oba instituty mají přitom zajistit bance právě rychlejší dosažení exekučního titulu. Na druhou stranu se zdá, že notářské či exekutorské zápisy se svolením k vykonatelnosti, které jsou stejně jako pravomocný rozsudek e- xekučním titulem, nejsou bankami při poskytnutí úvěru v současné době příliš často požadovány. V praxi je sporné, zda podmínkou realizace zástavního práva prodejem zastaveného obchodního podílu v obchodní veřejné soutěži, respektive prodejem kótovaných cenných papírů prostřednictvím obchodníka s cennými papíry, je i obstarání exekučního titulu. Osobně se přikláníme k názoru, že k realizaci zástavního práva v těchto případech předchozí získání exekučního titulu není nutné. 3. Jiné způsoby zajištění Vedle výše zmíněných způsobů zajištění banky zpravidla požadují další zajištění, jehož cílem je zjednodušeně řečeno zajistit, aby volné finanční prostředky příjemce úvěru mohly být v případě jeho prodlení se splácením úvěru snadno použity k ú- hradě pohledávek banky. Tohoto účelu se dosahuje zpravidla zástavou pohledávek příjemce úvěru na vyplacení zůstatků na jeho bankovních účtech (v praxi se zjednodušeně hovoří o zástavě bankovních ú- čtů příjemce úvěru). Zástavní právo k bankovnímu účtu vzniká písemnou smlouvou mezi majitelem účtu a bankou. V případě, že bankovní účet je veden u banky, která není poskytovatelem úvěru, je k účinnosti zástavního práva vůči bance, u níž je veden předmětný účet, potřeba oznámit takové bance zřízení zástavního práva. V této souvislosti je nutné upozornit, že banky zpravidla ve svých obchodních podmínkách vylučují možnost majitele účtu zřídit zástavní právo k bankovnímu účtu. Přestože v právnické veřejnosti je sporné, zda zástavní právo zřízené v rozporu s takovým ujednáním je skutečně neplatné, lze jen doporučit, aby příjemce úvěru zřízení zástavního práva ke svému bankovnímu účtu předem projednal s bankou, u které je zastavovaný účet veden. V případě zástavního práva k pohledávkám z běžných účtů se navíc vedle samotné zástavní smlouvy uzavírá dohoda mezi majitelem účtu, zástavním věřitelem a bankou vedoucí účet (pokud je odlišná od zástavního věřitele), na základě které se všechny zúčastněné osoby dohodnou, že přes zřízenou zástavu bude zástavce se zůstatkem na běžném účtu dále volně disponovat a to do okamžiku, kdy poskytovatel úvěru jako zástavní věřitel instruuje banku vedoucí účet jinak. Vedle zástavního práva k bankovním ú- čtům se jako způsob zajištění v případě nemovitostí určených k pronájmu používá i zástava, případně zajišťovací postoupení pohledávek developera za nájemci (Pokračování na str. 28)

6 _TEXTY :05 Stránka 28 Realitní server InOcean - InOcean je realitní server v síti internet, který poskytuje inzerci (prezentaci) nemovitostí pro registrované uživatele, jimiž jsou realitní kanceláře, developeři, státní správa a bankovní instituce. - Hlavním cílem serveru InOcean je u- snadnit běžným uživatelům vyhledávání všech typů nemovitostí určených k prodeji nebo k pronájmu v celé České republice. Zájemcům o bydlení v novostavbě přináší širokou nabídku rezidenčních projektů developerských společností. - Realitní kanceláře mohou z běžných realitních programů své nabídky nemovitostí snadno zasílat na server. Server též podporuje i export nabídek z jakýchkoliv individuálních aplikací. - Server InOcean provozuje neutrální a nezávislé B2B tržiště nemovitostí, které sdružuje pouze korektní uživatele a nabízí pro obchodování transparentní prostředí a nalezení nových obchodních partnerů. Registrovaným uživatelům umožňuje v uzavřeném prostoru skrytém před běžnými návštěvníky realitního serveru rychlé spárování nabídek a poptávek. - Provozovatel serveru InOcean díky dlouholetým zkušenostem na českém realitním trhu vytváří analýzy trendů, cenové mapy a komentáře k stávající i připravované legislativě související s danou problematikou. Obsahová část serveru přináší aktuální články. Všechny tyto informace připravuje ve spolupráci s odborným měsíčníkem REALIT. - Server provozuje Službu REALITNÍ NAVIGÁTOR. Jedná se o službu, která shromažduje a pravidelně telefonicky ověřuje požadavky zájemců o bydlení z celé České republiky. Tyto pak jedinečně přiřazuje k nabídkám nemovitostí na serveru InOcean. - Inzerce nemovitostí pro registrované uživatele je zpoplatněna měsíčním poplatkem 100 korun za neomezený počet nabídek. - Nabídky na IO vyhledává měsíčně více než uživatelů (zdroj:nv.cz) Provozovatelem realitního serveru a B2B tržiště nemovitostí InOcean je vydavatelství Immo-press, a. s., vydavatel časopisu REALIT a katalogu Developer (Pokračování ze str. 27) komerčních prostor v budově. Bez ohledu na to, zda se jedná o zástavu nebo zajišťovací postoupení pohledávek, bývá toto zajištění nastaveno tak, že nájemcům se zřízení zástavního práva či postoupení pohledávek neoznamuje a v důsledku toho nájemci nadále platí nájemné přímo pronajímateli. Teprve v okamžiku, kdy se příjemce úvěru ocitne v prodlení s úhradou svých závazků vůči bance nebo nastane jiná skutečnost dohodnutá v úvěrové smlouvě, věřitel oznámí nájemcům, že došlo k zastavení, respektive k zajišťovacímu postoupení pohledávek, a nájemci, počínaje dnem, kdy jim tato skutečnost byla oznámena, začnou platit nájemné přímo věřiteli. Alternativou je postup podobný jako při zástavě pohledávek z bankovního ú- čtu, tedy okamžité oznámení zřízení zástavního práva nájemci a uzavření dohody, podle které bude nájemce platit nájemné nadále přímo příjemci úvěru, a to do doby, než mu zástavní věřitel sdělí, aby platil nájemné na účet zástavního věřitele. Toto druhé řešení je pro zástavního věřitele výhodnější, protože zástavní právo, respektive postoupení pohledávky je vůči nájemcům účinné okamžitě a odpadá tedy riziko, že v době od uzavření příslušné smlouvy do oznámení této skutečnosti nájemcům dojde ke vzniku dalšího zástavního práva, které bude oznámeno nájemcům dříve, než bude oznámeno první zástavní právo, a bude tak mít v rámci uspokojení přednost před dříve zřízeným zástavním právem. Řízení projektu Úspěch realizace projektu závisí na řízení celého projektu. Tomu samozřejmě věnují banky velkou pozornost. Vzhledem ke skutečnosti, že SPV nebude mít zpravidla zaměstnance a její činnost bude minimální, je kladen důraz na řízení celého projektu ze strany developera - společníka. Tato skutečnost představuje pro developera povinnost řídit projekt v komplexním rozsahu. Za tímto účelem uzavře SPV a developer sadu zvláštních smluv (může jít i o jednu globální smlouvu); půjde např. o development agreement, management agreement, smlouvu o zprostředkování prodeje, marketing service agreement apod., na základě kterých bude ze strany developera vykonávána ve prospěch SPV faktická činnost směřující k realizaci projektu. Tyto smlouvy budou úplatné a tím tedy získá developer určité prostředky během realizace projektu. Gabriel Achour Specializuje se na projektové financování investiční výstavby, akvizice, právní vztahy k nemovitostem a řešení pojistných sporů, je členem správní rady Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí. V rámci advokátní kanceláře GLATZOVA & Co., v.o.s. se podílí na vedení Real Estate Practice Group a je členem Banking and Finance Practice Group. Martin Dančišin je advokátem (Senior Associate) advokátní kanceláře Glatzova & Co. a je vedoucím týmu bankovnictví a projektového financování. Ve své praxi se zaměřuje na financování investičních projektů, zastupuje přední české a mezinárodní banky ve významných úvěrových transakcích. Podílel se na financování celé řady významných developerských projektů. Věnuje se rovněž problematice zajištění závazků a soudní spory. Publikoval několik odborných článků o problematice financování. Příště: Podřízený dluh Výše úplaty ve prospěch developera bude samozřejmě předem určena a schválena společníky SPV. SPV bude zaměřena pouze na realizaci určitého konkrétního projektu. Proto platí, že by neměla vykonávat jakoukoli jinou činnost než činnost směřující k zahájení a realizaci projektu. V mnoha případech přímo banka vyžaduje přítomnost třetí nezávislé osoby, která kontroluje náklady (cost surveyor) a- pod. Samozřejmě jde i o otázku project managementu. Závěrem Správné nastavení financování developerského projektu včetně poskytnutého zajištění je jedním z významných předpokladů ekonomického úspěchu developerského projektu. Z toho důvodu je v rámci přípravné fáze projektu potřeba se podrobně věnovat struktuře financování a jeho zajištění. Důsledná příprava pak zajistí developerovi silnější pozici při vyjednávání podmínek financování s financující institucí. Ilustrační foto ICKM Real Estate, s.r.o., The ACRED Group, s.r.o., UNISTAV, a.s. 28 REALIT 7/2006

1.1 Obchodní závazkové vztahy 1

1.1 Obchodní závazkové vztahy 1 Obsah Právní předpisy a zkratky IX KAPITOLA 1 Úvod 1 1.1 Obchodní závazkové vztahy 1 KAPITOLA 2 Podnikatel a uzavírání smluv 5 2.1 Jak vzniká smlouva 6 2.2 Zvláštní způsoby uzavření smlouvy 8 2.3 Obsah

Více

Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. [ ]

Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. [ ] Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Developer v úpadku. Mgr. Dušan Sedláček JUDr. Ing. Ivan Barabáš

Developer v úpadku. Mgr. Dušan Sedláček JUDr. Ing. Ivan Barabáš Developer v úpadku Korporátní - aktuální profil pohled Mgr. Dušan Sedláček JUDr. Ing. Ivan Barabáš Právnická firma roku 2010 v kategoriích: - Největší právnická firma v ČR - Telekomunikace a média Klienty

Více

Smlouva o postupně spláceném úvěru

Smlouva o postupně spláceném úvěru Smlouva o postupně spláceném úvěru Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Projekt v potížích investiční příležitost nebo příliš vysoké riziko?

Projekt v potížích investiční příležitost nebo příliš vysoké riziko? Projekt v potížích investiční příležitost nebo příliš vysoké riziko? Mgr. Daniela Kozáková, advokátka 23.09.2010 Proč se projekt ocitl v potížích? Nedostatek finančních prostředků na trhu Výrazný pokles

Více

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka)

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) Aktualizace indikativní nabídky České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) pro Bytové družstvo Sokolovská 68/381 se sídlem Sokolovská 381/68, 186 00 Praha 8 - Karlín (dále jen Klient)

Více

Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva. mezi

Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva. mezi Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva KUPNÍ SMLOUVA Smlouva číslo: SML-... SZ ÚMČ PRAHA 15. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném

Více

Případová studie daňově efektivní využití fondů kvalifikovaných investorů

Případová studie daňově efektivní využití fondů kvalifikovaných investorů Případová studie daňově efektivní využití fondů kvalifikovaných investorů Agenda / Studie projektu rezidenčního projektu s využitím fondu kvalifikovaných investorů, / Podstata procesu / Výhody a nevýhody

Více

Financování residenčního developmentu 9. října 2008

Financování residenčního developmentu 9. října 2008 Financování residenčního developmentu 9. října 2008 Financování residenčního developmentu Agenda 1. Je stále co financovat? Faktory mající vliv na poptávku Dopady krize 2. Základní parametry financování

Více

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE ÚVĚROVÉ PODMÍNKY PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto úvěrové podmínky Banky pro fyzické osoby nepodnikatele (dále jen Úvěrové podmínky ) představují Produktové podmínky ve smyslu

Více

Smlouva o úvěru. Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název: Město Nové Město na Moravě Sídlo obecního / krajského úřadu:

Smlouva o úvěru. Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název: Město Nové Město na Moravě Sídlo obecního / krajského úřadu: 99010757385 registrační číslo Komerční banka, a.s., se sídlem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen Banka ) a Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název:

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypoteční bankovnictví Cíl kapitoly Cílem kapitoly je vysvětlit podstatu hypotečního bankovnictví, definovat pojmy, které s hypotečním bankovnictvím souvisí a uvést jeho právní základy. Kromě toho bude

Více

Žádost o poskytnutí úvěru pro fyzické osoby

Žádost o poskytnutí úvěru pro fyzické osoby Žádost o poskytnutí úvěru pro fyzické osoby ID obchodu Údaje o klientovi Domácnost 1 1 2 Titul, jméno a příjmení Rodné číslo Datum narození (má-li RČ bo známé) Místo narození Občanství Trvalé bydliště

Více

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová Úvěrové služby bank Bc. Alena Kozubová Úvěr Finanční úvěry jsou finanční prostředky, poskytované na základě individuální smlouvy mezi věřitelem a dlužníkem. Obecně: Ten, kdo peníze má (silná kapitálová

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování

RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování 1. e-finance Reality, s.r.o. IČ: 255 54 824, DIČ: CZ25554824, plátce DPH zapsaná v Obchodní rejstříku v Brně, oddíl C, vložka 33074 se sídlem Rooseveltova

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

Operační program Podnikání a inovace. Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (ve znění platném od. 2007)

Operační program Podnikání a inovace. Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (ve znění platném od. 2007) Operační program Podnikání a inovace Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (ve znění platném od. 2007) Tento program realizuje Prioritu 2 Operačního programu Podnikání a inovace 2007 2013.

Více

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Zastupitelstvo města Brna na svém Z6/017. zasedání konaném dne 4.9.2012 schválilo změny a doplnění Pravidel poskytování

Více

Smlouva o kontokorentním úvěru č. [ ]

Smlouva o kontokorentním úvěru č. [ ] Smlouva o kontokorentním úvěru č. Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Preambule. 1 Výklad pojmů

Preambule. 1 Výklad pojmů STRANA 1 Preambule Městská část Praha 15, vedena snahou postupovat při hospodaření se svým majetkem s péčí řádného hospodáře, stanovit jasná pravidla pro jednotlivé majetkoprávní úkony, rozhodla přijmout

Více

CENÍK STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s.

CENÍK STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. CENÍK STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. PRO FYZICKÉ OSOBY Část I.: STAVEBNÍ SPOŘENÍ 1. VKLADY 1.1. UZAVŘENÍ SMLOUVY Cena v Kč 1.1.1. Uzavření smlouvy o stavebním spoření na pobočce České spořitelny

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení Modul č. 6 Ing. Miroslav Škvára O úvěrech Co říká o úvěru Wikipedie? Úvěrje formou dočasného postoupení zboží nebo peněžních prostředků (půjčka) věřitelem, na principu návratnosti, dlužníkovi, který je

Více

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů.

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů. Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru (pro všechny varianty poskytovaných zápůjček Novacredit) 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní

Více

2. Zájemcem: IČO: DIČ: zapsaném v Obchodním Rejstříku vedeném Městským soudem v, oddíl, vložka. zastoupeny: / dále jen zájemce /

2. Zájemcem: IČO: DIČ: zapsaném v Obchodním Rejstříku vedeném Městským soudem v, oddíl, vložka. zastoupeny: / dále jen zájemce / Zprostředkovatelská smlouva uzavřená mezi 1. Zprostředkovatelem: JUDr. Milan Vacek, realitní kancelář Nad Šárkou 1167 / 126 160 00 Praha 6 IČO: 14904179 DIČ: 006 510524/451 zapsaným v OR vedeném Městským

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU č. 11788/11/LCD

SMLOUVA O ÚVĚRU č. 11788/11/LCD evidenční číslo (pro interní potřebu České spořitelny, a.s.): 0374819109 SMLOUVA O ÚVĚRU č. 11788/11/LCD 1. obchodní firma: Česká spořitelna, a.s. sídlo: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00 IČ: 45244782

Více

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Zákon o obchodních korporacích spolu s novým občanským zákoníkem přinesly zásadní změny v zakládání a fungování obchodních

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Daňový systém ČR Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení příjmu;

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT Níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Společnost: Diners Club Czech, s.r.o. Se sídlem: Široká 5, č. p. 36, 110 00

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 290 Sbírka zákonů č. 43 / 2013 43 ZÁKON ze dne 31. ledna 2013, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

8/2.1 LEASINGOVÉ FINANCOVÁNÍ

8/2.1 LEASINGOVÉ FINANCOVÁNÍ OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ A CENOVÉ MAPY Část 8, íl 2, Kapitola 1, str. 1 8/2.1 LEASINGOVÉ FINANCOVÁNÍ Leasingové financování je stabilním a stále se výrazně rozvíjejícím segmentem českého finančního trhu.

Více

závazkové a insolvenční právo

závazkové a insolvenční právo Modul E Právo v souvislostech závazkové a insolvenční právo (2011) David Hozman, Jana Tvrdková, Jan Štýs www.tvrdkova.cz ocenění věcných břemen nález Ústavního soudu ze dne 11.7.2001, sp. zn. I. ÚS 450/99

Více

NPK - kompletní údaje k jednotlivým typům úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o.

NPK - kompletní údaje k jednotlivým typům úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. NPK - kompletní údaje k jednotlivým typům úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru Věřitel Money Credit CZ s.r.o., IČ 241 73 461, zapsaná v obchodním

Více

Operační program Podnikání a inovace. Program podpory dynamicky se rozvíjejících malých a středních podnikatelů PROGRES. (ve znění platném od.

Operační program Podnikání a inovace. Program podpory dynamicky se rozvíjejících malých a středních podnikatelů PROGRES. (ve znění platném od. Operační program Podnikání a inovace Program podpory dynamicky se rozvíjejících malých a středních podnikatelů PROGRES (ve znění platném od.2007) Tento program realizuje Prioritu 2 Operačního programu

Více

Komerční bankovnictví 6

Komerční bankovnictví 6 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D. vedoucí katedry financí VŠFS a externí spolupracovník katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Obsah: Téma: Alternativní formy financování 1. Faktoring 2.

Více

Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo

Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Žádost o poskytnutí úvěru ze dne: 20.12.2013 Žadatel (dlužník 1) Jméno a příjmení: Markéta Ukázková Rodné číslo: 764530/0000 Narozen:

Více

ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011

ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011 ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011 8.12.2010 JUDr. Ivana Seifertová www.koncimsdluhy.cz Základní údaje zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a změně některých zákonů vyhlášen 20. května

Více

NPK kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o.

NPK kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. NPK kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru Věřitel Money Credit CZ s.r.o., IČ 241 73 461, zapsaná v obchodním

Více

Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010

Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010 Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření Univerzita Třetího věku Prosinec 2010 Spotřebitelský úvěr starý a nový zákon Do konce roku 2010 platí zákon č. 321/2001 Sb. pro všechny úvěry sjednané

Více

KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA

KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2128 a násl. a 1309 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, dle usnesení Zastupitelstva městské části Praha 4 č.... ze dne... městská

Více

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ )

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) Toto ujednání bylo sjednáno a přijato evropskými organizacemi spotřebitelů

Více

Poplatky za bankovní záruky

Poplatky za bankovní záruky Sdělení Ministerstva financí k aplikaci ustanovení 25 odst. 1 písm. w) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 261/2007 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb. Referent: Ing. Martincová, tel.

Více

Příloha smlouvy o úvěru č. xxxxxxxxxx Příloha dodatku č. yyyyyyyyyy ke smlouvě o úvěru č. xxxxxxxxxx

Příloha smlouvy o úvěru č. xxxxxxxxxx Příloha dodatku č. yyyyyyyyyy ke smlouvě o úvěru č. xxxxxxxxxx Příloha smlouvy o úvěru č. xxxxxxxxxx Příloha dodatku č. yyyyyyyyyy ke smlouvě o úvěru č. xxxxxxxxxx Přehled výhod Následující dokument obsahuje přehled služeb a zvýhodnění, které Vám nabízíme v souvislosti

Více

Realizace a restrukturalizace investic formou FKI s následným pronájmem nebo s poskytováním financování spojeným osobám

Realizace a restrukturalizace investic formou FKI s následným pronájmem nebo s poskytováním financování spojeným osobám Realizace a restrukturalizace investic formou FKI s následným pronájmem nebo s poskytováním financování spojeným osobám 21.6.2011 Pavel Doležal AVANT Fund Management investiční společnost, a.s. Obsah Předmět

Více

Statut Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů (úplné znění k 24.9.2014)

Statut Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů (úplné znění k 24.9.2014) MĚSTO KLIMKOVICE Úplné znění Statutu Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů jak vyplývá ze změn provedených dodatkem č. 1 schváleného dne 22..2006, dodatkem č. 2 schváleného dne

Více

KRÁTKODOBÝ POBYT - OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ

KRÁTKODOBÝ POBYT - OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ ZÁTIŠÍ SERVISNÍ, a.s., se sídlem Praha 5, Nábřežní 87, PSČ 150 00, IČ 282 12 835, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 13366 TYP POBYTU nehodící se škrtněte UBYTOVÁNÍ

Více

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010).

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010). Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010). Poskytovatel podpory: Státní fond rozvoje bydlení (pro dotace na úhradu úroků) Českomoravská záruční

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

Informace k poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru

Informace k poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru Informace k poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru jako nová živnost Povinnosti věřitelů a zprostředkovatelů vůči spotřebitelům

Více

N je j mní í s m l uvy p od v li l v i em k r k i r z i e 18.2.2010

N je j mní í s m l uvy p od v li l v i em k r k i r z i e 18.2.2010 Nájemní smlouvy pod vlivem krize IX. ročník odborné mezinárodní konference Real Estate Market > Winter 2010 Mgr. Martin Fučík 18.2.2010 Nesolventnost nájemců a dopady na nájemní vztahy Obchodní řešení

Více

Příloha k účetní závěrce SBD START, stavební bytové družstvo k 31. 12. 2011

Příloha k účetní závěrce SBD START, stavební bytové družstvo k 31. 12. 2011 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

1. 8. Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb...

1. 8. Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb... ISSN-0322-9653 31. 12. 2013 Ročník XLVIII Cena 80 Kč 1 MINISTERSTVO FINANCÍ 1. 8. Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009

Více

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %.

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Bankomat (ATM) je peněžní výdajový automat sloužící pro výplatu hotovosti prostřednictvím

Více

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE ÚVĚROVÉ PODMÍNKY PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE Tyto podmínky obsahují bližší úpravu práv a povinností vyplývajících z uzavřené úvěrové smlouvy pro fyzické osoby nepodnikatele vydané Komerční bankou.

Více

Formulář pro odpovědi na konzultační otázky Ministerstva financí (transpozice směrnice MCD)

Formulář pro odpovědi na konzultační otázky Ministerstva financí (transpozice směrnice MCD) Formulář pro odpovědi na konzultační otázky Ministerstva financí (transpozice směrnice MCD) Na otázky odpověděl: [...] Otázka č. 1): Považujete za vhodné, aby byly informační povinnosti věřitele vůči dlužníkovi

Více

Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o.

Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o. Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o. Údaje dle přílohy 2 zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA (dále jen stanovy ) Bytové družstvo Ostružinová Medlánky se zakládá jako bytové družstvo za účelem koupě bytového domu na ulici Ostružinová 496/1, 497/5, 498/3, 499/7, 500/9 a

Více

ÚVĚROVÁ SMLOUVA. č. /1/01

ÚVĚROVÁ SMLOUVA. č. /1/01 ÚVĚROVÁ SMLOUVA č. /1/01 Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČ 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 2051, kterou zastupují: (dále

Více

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 9. 6. 2014

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 9. 6. 2014 Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 9. 6. 04 Část Hypoteční úvěry Vážená klientko, vážený kliente, v Sazebníku najdete poplatky za vybrané služby poskytované

Více

ÚVĚROVÁ SMLOUVA. č. /1/01

ÚVĚROVÁ SMLOUVA. č. /1/01 ÚVĚROVÁ SMLOUVA č. /1/01 Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČ 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 2051, kterou zastupují: vyplň,

Více

Nájemní byty Liberec. ( developerský projekt se státní zárukou )

Nájemní byty Liberec. ( developerský projekt se státní zárukou ) Nájemní byty Liberec ( developerský projekt se státní zárukou ) Realizační subjekty Developer : INTERMA, a.s., Liberec Investor : RENTAL INVEST LBC, a.s. Partneři : -Česká spořitelna, a.s. Státní fond

Více

ze dne 13. 2. 2007 č. 3/07

ze dne 13. 2. 2007 č. 3/07 Zastupitelstvo kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvková organizace zřizované krajem Vysočina ze

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 1. 7. 2015 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

KONFERENCE VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ. Rozvoj a inovace finančních produktů INOVACE VE FINANCOVÁNÍ BYDLENÍ

KONFERENCE VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ. Rozvoj a inovace finančních produktů INOVACE VE FINANCOVÁNÍ BYDLENÍ KONFERENCE VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ Rozvoj a inovace finančních produktů INOVACE VE FINANCOVÁNÍ BYDLENÍ Zdeněk Husták Praha 12. února 2014 14.2.2014 SLIDE 1 Obsah I. Produkty II. Distribuce III. Zdroje

Více

Úvěrové podmínky pro spotřebitelské úvěry

Úvěrové podmínky pro spotřebitelské úvěry Úvěrové podmínky pro spotřebitelské úvěry Účinné od 1. 1. 2014 Část I. Úvodní ustanovení (1) Tyto Úvěrové podmínky pro spotřebitelské úvěry (dále jen Podmínky ) stanoví závazná pravidla pro uskutečňování

Více

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy:

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy: Principy prodeje nemovitostí č.p. 1334 a 1335 U Smaltovny 22 a 20 na pozemku parc. č. 1451, 1448 a pozemků parc. č. 1451, 1448, 1450, 1449, vše k.ú. Holešovice, oprávněným nájemcům, formou převodu vlastnictví

Více

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DVT0B* KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA uzavřená dle 588 a následujících a 152 a následujících občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany Prodávající:

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

Studentské finance a dluhová gramotnost

Studentské finance a dluhová gramotnost Studentské finance a dluhová gramotnost Webinář, 24. listopadu 2014, 19:00 hod. Přednášející: Markéta Javorská, JA Czech Michala Baslová, Člověk v tísni www.bankovnigramotnost.cz www.jaczech.cz JA Studentské

Více

M ě s t o BLŠANY. Opatření města Blšany č. 1/2011 k čerpání z fondu na podporu oprav, modernizace a rozšíření bytového fondu

M ě s t o BLŠANY. Opatření města Blšany č. 1/2011 k čerpání z fondu na podporu oprav, modernizace a rozšíření bytového fondu M ě s t o BLŠANY Opatření města Blšany č. 1/2011 k čerpání z fondu na podporu oprav, modernizace a rozšíření bytového fondu Zastupitelstvo města Blšany na svém zasedání dne 9. března 2011 Usnesením č.

Více

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk. NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) Změny ve zvláštní části Nové smluvní typy Sjednocení úpravy

Více

FAKTORING smluvně sjednaný ODKUP KRÁTKODOBÝCH POHLEDÁVEK před dobou jejich splatnosti, FAKTOR faktoringová společnost

FAKTORING smluvně sjednaný ODKUP KRÁTKODOBÝCH POHLEDÁVEK před dobou jejich splatnosti, FAKTOR faktoringová společnost FAKTORING smluvně sjednaný ODKUP KRÁTKODOBÝCH POHLEDÁVEK před dobou jejich splatnosti, FAKTOR faktoringová společnost DRUHY FAKTORINGU: regresní faktor NEPŘEBÍRÁ rizika spojená s platební neschopností

Více

Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní. Č.j. 49 115/13/7001-21002-012287 V Praze

Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní. Č.j. 49 115/13/7001-21002-012287 V Praze Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Č.j. 49 115/13/7001-21002-012287 V Praze Informace GFŘ k ručení za nezaplacenou daň dle ustanovení 109 odst. 2

Více

Finanční zpravodaj 1/2014

Finanční zpravodaj 1/2014 Strana 12 Finanční zpravodaj 1/2014 9 Změna Českého účetního standardu č. 001 Účty a zásady účtování na účtech oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro účetní jednotky, které

Více

Zpráva představenstva o vyloučení přednostního práva akcionářů k úpisu akcií

Zpráva představenstva o vyloučení přednostního práva akcionářů k úpisu akcií Zpráva představenstva o vyloučení přednostního práva akcionářů k úpisu akcií Představenstvo obchodní společnosti PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s., IČ: 26336588, sídlem Dýšina - Nová Huť, Horomyslická čp. 1, PSČ

Více

Úvěrový proces. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Úvěrový proces. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_BAN_113 Úvěrový proces Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 12/2012

Více

Specifikace úvěrových podmínek Akcenta, spořitelní. a úvěrní družstvo. Strana - 1 - (celkem 5) Žádost o poskytnutí úvěru ze dne: 30.10.

Specifikace úvěrových podmínek Akcenta, spořitelní. a úvěrní družstvo. Strana - 1 - (celkem 5) Žádost o poskytnutí úvěru ze dne: 30.10. Specifikace úvěrových podmík Akcenta, spořitelní a úvěrní družstvo Žádost o poskytnutí úvěru ze d: 30.10.2010 Žadatel (dlužník 1) Jméno a příjmení: Markéta Testovací Rodné číslo: 765430/0000 Narozen: 30.4.1976

Více

HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK V PRAXI 11. aktualizované vydání 1. aktualizace k 20. 7. 2009

HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK V PRAXI 11. aktualizované vydání 1. aktualizace k 20. 7. 2009 HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK V PRAXI 11. aktualizované vydání 1. aktualizace k 20. 7. 2009 Po novelách zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, se doplňují nové texty za kapitolu

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním

Více

KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA

KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2128 a násl. a 1309 a násl. zák. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, dle usnesení Zastupitelstva městské části Praha 4 č.... ze dne... (pro případ,

Více

SMLOUVA o přidělení družstevní jednotky

SMLOUVA o přidělení družstevní jednotky Bytové družstvo IMOBILIEN se sídlem : Hanychovská 886/16b, Liberec 3, 46010 SMLOUVA o přidělení družstevní jednotky Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely následující strany : jméno, příjmení : rodné

Více

Principy hodnocení finanční výhodnosti PPP projektů metodický rámec a praktické zkušenosti

Principy hodnocení finanční výhodnosti PPP projektů metodický rámec a praktické zkušenosti Principy hodnocení finanční výhodnosti PPP projektů metodický rámec a praktické zkušenosti Připraveno pro konferenci Slovak PPP Forum 2009 Tento dokument je určen výhradně pro potřebu klienta. Žádná jeho

Více

SEM. 2. série VZOROVÉ ŘEŠENÍ

SEM. 2. série VZOROVÉ ŘEŠENÍ SEM 2. série VZOROVÉ ŘEŠENÍ Příklad 1 VÝDAJE - 1. měsíc Kč P/N/Z Nájem 3 500 Kč Povinné/ Nutné Šalinkarta čtvrtletní (MHD) 685 Kč Nutné Doklady, kartička na bus, ČD 50 Kč Nutné Jízdné domů (např. 1 cesta

Více

Zdanění fondu Investiční fond vs. podílový fond. Jaromír Zbroj, vedoucí daňového poradenství TACOMA

Zdanění fondu Investiční fond vs. podílový fond. Jaromír Zbroj, vedoucí daňového poradenství TACOMA Zdanění fondu Investiční fond vs. podílový fond Jaromír Zbroj, vedoucí daňového poradenství TACOMA Zdanění fondu Daň z příjmů sazba a základ daně Výhodná sazba daně z příjmů 5 % Fond je alternativou ke

Více

SMLOUVA O ZÁPŮJČCE. takto:

SMLOUVA O ZÁPŮJČCE. takto: SMLOUVA O ZÁPŮJČCE uzavřená v souladu s ustanovením 2390 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a zákonem č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru, v platném znění, (dále jako ZoSÚ ) mezi těmito

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Smluvní strany 1.1 Poskytovatel Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820 1.2 Klient 2. Smluvní vztahy Předmět podnikání Předmětem podnikání

Více

Příloha č. 7. usnesení z 40. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 21. června 2010

Příloha č. 7. usnesení z 40. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 21. června 2010 Příloha č. 7 usnesení z 40. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 21. června 2010 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: Závazné zásady města Stříbra PRO PŘEVOD NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA STŘÍBRA

Více

Vybrané aspekty financovateľnosti PPP projektov

Vybrané aspekty financovateľnosti PPP projektov Slovak PPP FORUM 2008 Bratislava, 26.- 27. november 2008 Jan Troják ČSOB, ředitel projektového financování Vybrané aspekty financovateľnosti PPP projektov Ing. Jan Troják je ředitelem týmu projektového

Více

JZ; Dne 5. května 2010 bylo Zastupitelstvem Městské části Praha 8 přijato usnesení. Důvodová zpráva

JZ; Dne 5. května 2010 bylo Zastupitelstvem Městské části Praha 8 přijato usnesení. Důvodová zpráva '',' JZ; Důvodová zpráva Dne 5. května 2010 bylo Zastupitelstvem Městské části Praha 8 přijato usnesení č. Usn ZMC 037/2010, kterým byl schválen koncesní projekt výstavby "Centra Palmovka". V souvislosti

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK II.

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK II. II. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

Nemovitostní fondy v roce 2009. www.apogeo.cz 1

Nemovitostní fondy v roce 2009. www.apogeo.cz 1 Nemovitostní fondy v roce 2009 www.apogeo.cz 1 Úvod / ZÁKON 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 337/2005 Sb., zákon č. 57/2006 Sb., zákon č. 70/2006 Sb., zákon

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 2. 8. 2014 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru:

Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru: Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru: Celková výše spotřebitelského úvěru, nebo také jistina: Znamená částku, kterou

Více