INSTITUCE DOMY DĚTÍ A MLÁDEŽE. *) Asociace školních sportovních klubu ČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INSTITUCE DOMY DĚTÍ A MLÁDEŽE. *) Asociace školních sportovních klubu ČR"

Transkript

1 INSTITUCE DOMY DĚTÍ A MLÁDEŽE DDM Cvikováček Součástí Cvikováčku je též sokolovna, která dříve patřila TJ Jiskra Cvikov. Objekt sokolovny je prozatím ve velmi špatném technickém stavu, aby zařízení mohlo sloužit svému účelu, bude třeba provést mnoho stavebních a organizačních úprav. Od byl Cvikováček pověřen vy budováním tenisových kurtů, které se po dařilo v roce 2002 uvést do provozu. Od jara 2003 jsou již plně k dispozici členům Cvikováčku i široké veřejnosti. V současné době probíhá zkušební provoz. Ve školním roce 2002/03 byl zahájen zku šební provoz bývalého internátu SOU ve Cvikově. Opravou tohoto objektu vznikla další možnost rozšíření ubytovací kapacity s celoročním provozem. Především na zajištění činnosti škol v přírodě, soustředě ní sportovních oddílů a možností rozšíření nabídky pro letní tábory a další akce v ob dobí ostatních prázdnin, a to nejen pro Cvikovské, ale i další zájemce z našeho okresu a dalších míst. Pro zájmovou činnost dětí slouží zařízení již od roku V současné době pracu je na DDM 35 zájmových útvarů, a to ve všech šesti oblastech činnosti. V těchto útvarech pracovalo ve školním roce 2002/ členů. Celý objekt DDM je vybudován na bázi zájmových pracoven, což na jedné straně umožňuje kvalitní práci v dané oblasti a na straně druhé omezuje využití těchto pros tor vzhledem ke specifickému vybavení těchto kluboven (počítače, modelářské díl ny, šicí stroje, kuchyň atd.). Pro činnost dalších oddílů zajišťuje DDM zázemí spoluprací s dalšími organizacemi: škola ( klubovna, tělocvična ); Kynologický klub (klubovna, kynologický areál); bytové družstvo (sklepní prostory na klubovny) atd. V areálu DDM bylo vybudováno hřiště, bazén a další potřebné vybavení k pořádá ní letních táborů, soustředění zájmových útvarů či pořádání školních výletů a dal ších akcí. Zařízení slouží především pro činnost dětí a mládeže ze Cvikova a celé spádové oblasti, ale i dalším organizacím a složkám ve městě. Jeho využití je opravdu celoroční. 40 Macela Václav Československé lidové armády 195, Cvikov Tel.: , Fax: E mail: Středisko pro volný čas dětí a mládeže Turnov ŽLUTÁ PONORKA Ve Středisku pro volný čas dětí a mládeže Turnov, obnoveném v roce 1993, pracuje v cca 40 zájmových útvarech více než 500 členů. Kroužky jsou rozděleny podle sekcí na literárně dramatické, hudební (flétna, kytara, sbor CORAZÓN), přírodovědné (astronomický kroužek), výtvarné (kerami ka), rukodělné (dovedné ruce, modelářský kroužek), sportovní (gymnastika, floorball, volejbal, orientační běh, nově mažoretky). DDM je pořadatelem soutěží: Oblastní festival Mateřinka Dětská scéna Turnovský štěk, Soutěž ve zpěvu Turnovský kos Divadelní prázdninová škola Výtvarné dílny. Soutěže sportovní (ve spolupráci s AŠSK*): Pohár rozhlasu, Středoškolský pohár a turnaje v míčových hrách Dětské olympijské hry atd. DDM má táborovou základnu v Krčkovi cich (výlety, tábory), ubytovací prostory jsou k dispozici v budově Žluté ponorky v Turnově, DDM též provozuje hvězdárnu na Vrchhůře. Mgr. Karel Štrincl Husova 77, Turnov Tel.: E mail: (odkaz městské organizace) *) Asociace školních sportovních klubu ČR

2 DOMY DĚTÍ A MLÁDEŽE INSTITUCE DDM Drak Dům dětí a mládeže navázal na činnost Místního domu pionýrů a mládeže. V školním roce 2002/2003 v DDM Drak fungovalo zhruba 20 zájmových kroužků, převážně zaměřených na výtvarnou čin nost (keramika, malování apod.). DDM spolupracuje se všemi školskými zaří zeními ve městě a ostatními společenskými i sportovními organizacemi. Pořádá mnoho akcí pro děti předškolního i školního věku a také pro širokou veřejnost. Pravidelně také pracovníci DDM organizují zimní lyžař ské tábory a letní vodácké tábory. Již zhruba 3 roky spolupracuje také s Čes ko německou školou Hrádek Hartava. Mgr. Ladislava Jurková 1. máje 328, Hrádek nad Nisou, Tel.: E mail: Středisko volného času dětí a mládeže SEDDMA Dům dětí a mládeže byl v Semilech zřízen v roce 1972 jako Dům pionýrů a mládeže. V roce 1993 se stal příspěvkovou organi zací s právní subjektivitou zřízenou Měs tem Semily. Pro svoji činnost využívá tato zařízení: Dům dětí a mládeže SEDDMA (semilský dům dětí a mládeže) Stanice výpočetní techniky TRIANGL Turistická základna BABETA v Jesenném Všechna tato zařízení zajišťují volnoča sové aktivity dětí a mládeže pro Semily a okolí. V nabídce je 43 zájmových útvarů, které navštěvuje průměrně na 500 zájemců. Jsou to útvary z oblastí estetiky, sportu, modelářství, přírodovědy, jazykové kurzy, kurzy výpočetní techniky. Nejvíce navštěvované jsou útvary kerami ky, běhu na lyžích, floorballu, mažoretek, výpočetní techniky a modelářské. Na turistické základně BABETA v Jesen ném, která má kapacitu 45 míst, jsou po řádány letní tábory DDM. Ve volných ter mínech je možné tábor pronajmout jiným pořadatelům. Zajíc Josef Husova 6, Semily Tel.: E mail: DDM Domeček Jiří Žanta Protifašistických bojovníků 336; část Šumburk; Tanvald E mail: Tel.: E mail: DDM Železný Brod DDM v Železném Brodě pracuje na stej ném místě již nejméně třicet let, i když pod jinými názvy. Ve 46 kroužcích v DDM pra cuje pravidelně v průběhu roku přes pět set dětí. Kroužky jsou rozdělené do oblas tí sportovní, výtvarné, přírodovědné, tech nické, hudebně dramatické a vaření. Věkové rozpětí je od předškolních dětí až po dospělé, kteří navštěvují nejvíce kera miku, jazyky a paličkování. Eva Rydvalová Jiráskovo nábřeží 366., Železný Brod E mail: ddm Tel.: www: ve stádiu příprav 41

3 INSTITUCE DOMY DĚTÍ A MLÁDEŽE DDM Libertin DDM Rokytnice nad Jizerou Poslání DDM spočívá v naplňování volné ho času dětí a mládeže. Výchovně vzdělá vací a rekreační funkci naplňuje širokou škálou zájmových činností. DDM Libertin vyvíjí svou činnost především ve městě Česká Lípa, ale do akcí se zapojují i děti z okolních měst a vesnic. DDM Libertin pořádá akce místního, oblastního, republi kového i mezinárodního charakteru. DDM Libertin pracuje celoročně, i o sobo tách, nedělích, svátcích a prázdninách. Charakter akcí je rekreační nebo odborně zaměřený na některou zájmovou oblast. Nabídka aktivit je určena jak stávajícím členům pravidelné činnosti, tak široké veřejnosti, žákům školního věku, ale i mlá deži, dětem předškolního věku a jejich rodičům a dalším zájemcům. Svým pro gramem a nabídkou se DDM podílí na pre venci kriminality, která úzce souvisí s pre vencí sociálně patologických jevů. Pro mládež náctileté byl v DDM zřízen otevřený klub Spirála, který nabízí mládeži možnost se v tomto klubu scházet a parti cipovat na programu klubu. Dětem a mlá deži jsou nabízeny programy jednodenní i pobytové, které jsou chápány jako proces zaměřený na zvyšování sociální kompe tence dětí a mládeže, na rozvoj dovednos tí, jenž vedou k odmítání všech forem se bedestrukce, projevů agresivity a porušo vání zákona. Součástí otevřeného klubu je Informační centrum mládeže, které stále hledá cesty, jak se mládeži co nejvíce při blížit a být jí ku pomoci. Jiřina Mimrová Škroupovo náměstí 138, Česká Lípa Tel.: Fax: E mail: Dům dětí a mládeže v Rokytnici nad Jize rou pracuje od K své dovednosti v DDM roz víjelo 387 členů v 41 zájmových útvarech a kroužcích se zaměřením: mažoretky, ke ramika, výtvarné, hudební, jazykové, spor tovní, Pracovníci DDM nezapomínají ani na do spělé a připravili jim hned dva zájmové kroužky keramický a jazykový. Mgr. Blanka Nechanická Horní 467, Rokytnice nad Jizerou Tel.: Fax: E mail: DDM Smetanka Nový Bor DDM Smetanka vznikl na konci 70 tých let minulého století. Děti rozvíjejí své doved nosti ve dvou oblastech sport a tělový chova (23 zájmových útvarů), estetika (23 zájmových útvarů). V roce 2002 pravidel ně navštěvovalo zájmové útvary celkem 709 členů. Seidlová Věra Smetanova 387, Nový Bor Tel./fax: E mail: novybor.cz novybor.cz 42

4 DOMY DĚTÍ A MLÁDEŽE INSTITUCE Dům dětí a mládeže středisko pro volný čas Nové Město pod Smrkem DDM Sluníčko Lomnice nad Popelkou O vznik domu dětí a mládeže se v r zasloužil pan Václav Skočdopole. Kom plexní program střediska pro volný čas, který byl v té době zpracován v DDM, byl použit i v celostátní koncepci středisek pro volný čas. Kapacita DDM je max. 300 dětí. Po tříletém snažení, kdy se rušila v repub lice řada DDM, se podařilo v r exi stenci Domu dětí a mládeže v Novém Městě pod Smrkem obhájit a byla mu schválena právní subjektivita. Celoročně v DDM probíhá pravidelná čin nost formou kroužků. Každoročně je oteví ráno přes 20 naplněných kroužků zaměře ných na sport, estetiku, výtvarné činnosti, praktické dovednosti, přírodovědu, ekologii apod. Taneční soubor Kukačky pod vedením paní Ilony Křižákové reprezentuje město již přes 10 let. Velkých úspěchů doma i v zahraničí dosahuje výtvarná dílna paní Ivony Špálové. V průběhu roku pořádá DDM řadu vystou pení a tvořivých akcí pro veřejnost. O prázd ninách DMM připravuje zajímavé programy pro děti i mládež, kam se každoročně sjíždí skupina studentů z různých koutů světa, též vysílá studenty do zahraničí. DMM realizací zajímavých projektů v oblas ti vzdělávání a výchovy pomáhá Frýdlant sku. Yveta Svobodová, Ivona Špálová (výtvarná dílna) Frýdlantská 841, Nové Město p. Smrkem Tel.: E mail: (ve výstavbě) DDM Sluníčko byl otevřen v listopadu roku 1979 a nabízí dětem, mládeži i dospělým pestrou a širokou škálu činnosti, zábavy a radosti v oblasti využití volného času. Na šedesát zájmových kroužků či klubů ve své pravidelné činnosti navštěvuje ročně na 600 členů. Kroužky působí v oblasti estetiky, techni ky, informatiky, tělovýchovy, přírodovědy, společenských věd a oddělení pro mládež. Zábavné, sportovní a kulturní akce pro širokou veřejnost města a regionu pořádá DDM Sluníčko po celý rok (např. bicrosso vé závody, festivaly, soutěže, karnevaly, plesy, besídky, loutková představení, besedy, zábavná odpoledne, nejrůznější turnaje ). DDM Sluníčko je provozovatelem Infor mačního centra pro mládež, kde nabízí bezplatné informace ze všech oblastí pro mládež, provádí profesní diagnostiku, pořádá výstavy, nabízí prodej slevových karet, týdny Evropské unie apod. Prázdninová činnost a víkendové akce: Letní stanové tábory Baby táboreček Teenager tábor letní i zimní Nejrůznější soustředění a víkendové zájezdy V areálu DDM Sluníčko je i turistická uby tovna pro dětské a mládežnické kolektivy. Z nejvýznamnějších akcí: Lomnické hudební jaro Bambiriáda Velká cena BMX Mažoretkové festivaly a přehlídky Cesta pohádkovým lesem Setkání s Krakonošem 43

5 INSTITUCE DOMY DĚTÍ A MLÁDEŽE Sportovní hry DDM Sluníčko úzce spolupracuje s občan ským sdružením Klub přátel a sponzorů DDM (www.lomnicenadpopelkou.cz/kpsddm). Věra Bártová Bezručova 130, p.schránka 36, Lomnice nad Popelkou Tel.: Fax: E mail: DDM Větrník Od 50. let nesla organizace název Okres ní dům pionýrů, od roku 1994 do r bylo dvakrát odvoláno vedení, a to pocho pitelně organizaci negativně poznamenalo (např. odešel Severáček pod ZUŠ). V roce 1997 došlo k rozšíření činnosti o jedno oddělení (technické) a nárůst nových zájmových útvarů. Právní subjektivitu získal DDM Větrník v DDM Větrník zůstávají a pokračují i tradice (Malá a Velká Ťapka, Moje město Libe rec). Z nových akcí se stávají akce tradiční (Mikulášská, příměstské tábory,...). K v DDM pracovalo cca 1300členů v 94 zájmových útvarech. Mezi nejúspěšnější činnosti DDM Větrník patří například: pořádání táborů (cca za rok); Pře hlídka DDM v regionu ; Soutěž Moje město Liberec ; Soutěže Ministerstva škol ství, mládeže a tělovýchovy ČR; Dětský reg. parlament na téma Válka v Iráku ; Psychosociální víkendy; Velikonoční a vá noční akce. Náplní činnosti DDM je výchovně vzdělá vací a rekreační činnost pro děti, mládež, jejich rodiče a další dospělé zájemce. Kontakt Jana Pavlíková Riegrova 16, Liberec 1, Tel.: , Fax: E mail: DDM Vážka Mimoň Mgr. Helena Landová Nádražní 15, Mimoň Tel.: ; roce V dalších letech došlo k rozší ření aktivit o dopolední činnost pro rodiče s dětmi (na základě toho byl vybudován sběrový dvůr), činnost zahájily otevřené kluby (biliár, autodráha, Internet), Dětský parlament. V r byla založena Rada DDM Větr ník a zahájeny další činnosti (disko tance apod.), pravidelně se začali scházet zá stupci DDM, vznikla webová stránka DDM Větrník. Patrně pod vlivem projektu Internet do škol zaznamenal DDM Větrník v roce 2003 odliv dětí z PC kroužků. Přestože množství dětí klesá, počty dětí v

6 DOMY DĚTÍ A MLÁDEŽE INSTITUCE Středisko volného času Dům dětí a mládeže VIKÝŘ Středisko volného času DDM Vikýř (dále jen Vikýř) zahájil činnost v roce 1987 jako Městský dům dětí a mládeže. Od té doby se stal pojmem nejen pro děti a mládež, ale i širokou veřejnost, a to nejen pro Jab lonec n. N., ale i okolní města a obce. Pravidelná zájmová činnost se uskutečňuje ve více jak osmi desítkách kroužků, působí cích v oblasti společenskovědní, estetiky, techniky, přírodovědy, turistiky a sportu. Sportovně turistické: Perličky, baseball, orientační běh, cyklotu ristický Cy tu s. Technické: Modeláři letečtí, plastikoví, lodní; Šikov né ruce, Lego a počítače; deskové hry; Pokémoni. Přírodovědné: Netopýři, chovatelé, herpetologové, rybáři, rybolovná technika, rybáři, rybolovná tech nika. Společenskovědní: Mladí literáti, Dětský parlament, šachy, angličtina, němčina pro děti i dospělé, divadlo loutkáři, činohra pro náctileté, dramatická výchova, drama v angličtině aneb Fun klub AJ. Estetické pohybové: folklorní soubor písní a tanců Malá Nisan ka, mažoretky Jablonecká jablíčka, skupi na scénického tance Parau Parau, zábav ná gymnastika. Výtvarné: Paletka a Paleta, keramická dílna pro děti i dospělé Ukaž co umíš. Předškolní kluby a dopolední činnosti: hravé dopoledne, cvičení pro seniory, jóga pro dospělé i děti. V nabídce Vikýře jsou i dramatické a vzdě lávací programy pro základní i mateřské školy, například: Gamblerství Máme rádi zvířata Jak se žije v útulku Kdo pomůže ježkovi? Dědictví našich předků Náš kraj a jeho jedinečnost Tvořivé dopoledne v keramické dílně Prázdninové pobyty, expedice a soustře dění jsou samozřejmostí nejen v létě. Spontánní činnost zve denně ke kulečníku a dalším společenským hrám, k dispozici je horolezecká stěna, ping pong a hřiště s míči. Akce pro veřejnost: Pravidelně každou první sobotu v měsíci se koná v DDM LOUTKOVÁ SCÉNA pohádka pro nejmenší. V rámci projektu JABLONEC připravuje Vikýř pravidelně Masopustí rej, Našim ma minkám, Den dětí a Mikulášské pohlazení. V rámci projektu Oživování lidových tradic kráčí každoročně z Dobré Vody do centra Jablonce OŽIVLÝ BETLÉM. Pochod sva tých je spojen s charitní akcí. Základy k recesistickým společenským událostem položily závody švábů a největší lyžařská událost léta zvaná Prasoloppet. Vikýř nabízí i ubytování vhodné pro tábory, akce zájmových a turistických útvarů, sou středění. Marta Tauchmanová Podhorská 49, Jablonec nad Nisou Tel.: E mail: 45

Děti, mládež a volný čas v Olomouckém kraji

Děti, mládež a volný čas v Olomouckém kraji Děti, mládež a volný čas v Olomouckém kraji nabídka využití volného času dětí a mládeže středisky volného času, vybranými nestátními neziskovými organizacemi a informačními centry pro mládež v Olomouckém

Více

Středisko volného času, Opava, příspěvková organizace

Středisko volného času, Opava, příspěvková organizace Středisko volného času, Opava, příspěvková organizace VÁŠ PŘÍTEL VE VOLNÉM ČASE Středisko volného času Opava zná za jeho šedesátiletou existenci v Opavě snad každý. Slavnostně bylo otevřeno 31. 12. 1953

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1 Dům dětí a mládeže Větrník Riegrova 16, Liberec 1, 46001, telefon/fax: 482713161, e-mail: jana.pavlikova@ddmliberec.cz, www.ddmliberec.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Více

Salesiánské hnutí mládeže

Salesiánské hnutí mládeže Salesiánské hnutí mládeže Výroční zpráva 2005 Salesiánské hnutí mládeže (dále jen SHM) je organizací mladých lidí, kteří se angažují ve výchovné práci mezi dětmi a mládeží v křesťanském duchu. Jejich pozornost

Více

Salesiánské hnutí mládeže

Salesiánské hnutí mládeže Salesiánské hnutí mládeže Výroční zpráva 2006 Salesiánské hnutí mládeže (dále jen SHM) je organizací mladých lidí, kteří se angažují ve výchovné práci mezi dětmi a mládeží v křesťanském duchu. Jejich pozornost

Více

Celoroční plán činnosti Domu dětí a mládeže Rokycany. Školní rok 2012-2013

Celoroční plán činnosti Domu dětí a mládeže Rokycany. Školní rok 2012-2013 Dům dětí a mládeže Rokycany Celoroční plán činnosti Domu dětí a mládeže Rokycany Školní rok 2012-2013 Dům dětí a mládeže Rokycany,Čechova 1155 Rokycany 337 01 Tel., fax.: 371 722 618 E.mail: ddmrokycany@seznam.cz

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Dům dětí a mládeže, Prachatice, Ševčíkova 273 Ševčíkova 273/II, 383 01 Prachatice IČO 75 04 44 98 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DDM PRACHATICE Dům dětí a mládeže, Prachatice, Ševčíkova 273 Sídlo organizace:

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2007 LUŽÁNKY STØEDISKO VOLNÉHO ÈASU BRNO

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2007 LUŽÁNKY STØEDISKO VOLNÉHO ÈASU BRNO VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2007 LUŽÁNKY STØEDISKO VOLNÉHO ÈASU BRNO Lesná Slovinská Lata Louka Lidická Lávka Legato Lyska Lampa Linka Labyrint Lány LUŽÁNKY - STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU Lidická 50, 658 12 Brno tel. 549

Více

Výroční zpráva 2012. Salesiánské kluby mládeže

Výroční zpráva 2012. Salesiánské kluby mládeže Výroční zpráva 2012 Salesiánské kluby mládeže Sídlo: Salesiánské kluby mládeže Kobyliské nám. 1000/1 182 00 Praha 8 Kobylisy IČ: 65398599 Číslo účtu: 1171059001/5500 Rada sdružení: Marek Sklenář Petr Vaculík

Více

Základní školy: Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace. Gajdošova 9, 702 00 Ostrava Mgr. Anna Kraulová

Základní školy: Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace. Gajdošova 9, 702 00 Ostrava Mgr. Anna Kraulová Základní školy: Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace T 596 627 610 E reditelka@zsg.cz W www.zsg.cz Gajdošova 9, 702 00 Ostrava Mgr. Anna Kraulová Je školou rodinného typu s individuálním

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI školní rok 2013-2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI školní rok 2013-2014 ZPRÁVA O ČINNOSTI školní rok 2013-2014 V Chebu 20. 10. 2014 Adresa: Goethova 26, 350 02 Cheb Tel/fax: 3544321 77-8 e-mail: ddmcheb@ddmcheb.cz www.ddmcheb.cz Ing. Miloslav Šverdík ředitel DDM Koncepce činnosti

Více

Kde nás najdete. Komenského nám. 12 (KB. 1. patro) Komenského nám. 7. Tesařovo nám. 7 (prostory staré hasičky) Statek Padochovka

Kde nás najdete. Komenského nám. 12 (KB. 1. patro) Komenského nám. 7. Tesařovo nám. 7 (prostory staré hasičky) Statek Padochovka Kde nás najdete 1 2 3 4 Komenského nám. 12 (KB. 1. patro) Komenského nám. 7 Tesařovo nám. 7 (prostory staré hasičky) Statek Padochovka Úvod Dům dětí a mládeže v Ivančicích působí svou bohatou činností

Více

D ů m d ě t í a m l á d e ž e Jihlava. Brněnská 29, Jihlava

D ů m d ě t í a m l á d e ž e Jihlava. Brněnská 29, Jihlava D ů m d ě t í a m l á d e ž e Jihlava Brněnská 29, Jihlava PRO OBDOBÍ 2011-2012 Obsah I. Charakteristika zařízení:... 3 II. Cíle vzdělávání:... 3 III. Délka vzdělávání:... 4 IV. Formy a obsah vzdělávání:...

Více

Zpráva o činnosti. za rok 2003

Zpráva o činnosti. za rok 2003 Dům dětí a mládeže Bájo Česká Skalice, okres Náchod Husovo náměstí 3 552 03 Česká Skalice IČO 00857645 tel.: 491 452 708, 491 451 359, mob.: 604 187 325 e-mail: bajo-cs@seznam.cz Zpráva o činnosti za rok

Více

Slova úvodem... 4 Evropský rok dobrovolnictví... 6 Z historie organizace ASK ČR... 7 Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s...

Slova úvodem... 4 Evropský rok dobrovolnictví... 6 Z historie organizace ASK ČR... 7 Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s... Almanach 1990 2010 Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. Obsah Slova úvodem... 4 Evropský rok dobrovolnictví... 6 Z historie organizace ASK ČR... 7 Asociace středoškolských klubů České

Více

Kde nás najdete BRNO - SEVER. Lesná. Slovinská Lata ŽABOVŘESKY. VINOHRADY Louka Lidická Lávka Hilleho ŽIDENICE Legato BRNO STŘED KOHOUTOVICE NOVÝ

Kde nás najdete BRNO - SEVER. Lesná. Slovinská Lata ŽABOVŘESKY. VINOHRADY Louka Lidická Lávka Hilleho ŽIDENICE Legato BRNO STŘED KOHOUTOVICE NOVÝ Kde nás najdete BRNO - SEVER Lesná Slovinská Lata ŽABOVŘESKY VINOHRADY Louka Lidická Lávka Hilleho ŽIDENICE Legato BRNO STŘED KOHOUTOVICE NOVÝ LÍSKOVEC Lyska Lampa Linka Labyrint Lány STARÝ LÍSKOVEC BOHUNICE

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU DDM MĚLNÍK ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Strana 1 (celkem 26) 1.ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SVČ Název organizace: Zřizovatel: Dům dětí a mládeže Mělník Se sídlem

Více

PREZENTACE STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA, MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STŘED

PREZENTACE STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA, MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED PREZENTACE STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA, MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STŘED V RÁMCI PŘIHLÁŠKY DO SOUTĚŽE OBEC PŘÁTELSKÁ RODINĚ 2009 Obsah: 1. Představení MČ Brno-střed. 2 2. Podpora neziskových

Více

Výroční zpráva Domu dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun za školní rok 2011-2012

Výroční zpráva Domu dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun za školní rok 2011-2012 Výroční zpráva Domu dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun za školní rok 2011-2012 1. Základní údaje: Název: Dům dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun, Vančurova 46 Sídlo: Vančurova 46, Lanškroun 563 01 IČO: 720

Více

YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA

YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA

Více

Dům dětí a mládeže Olomouc. Výroční zpráva. o činnosti ve školním roce 2009/2010

Dům dětí a mládeže Olomouc. Výroční zpráva. o činnosti ve školním roce 2009/2010 Dům dětí a mládeže Olomouc Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2009/2010 Olomouc, listopad 2010 1 Obsah Obsah...2 A Základní údaje o školském zařízení...4 A. 1 Předkladatel výroční zprávy...4 A.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2 0 1 4 ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁS Kdo jsme? - Vaše středisko volného času! Dům dětí a mládeže Ulita Broumov, okres Náchod je právnická osoba, která vykonává

Více

Výroční zpráva Jednoty bratrské za rok 2008

Výroční zpráva Jednoty bratrské za rok 2008 Výroční zpráva Jednoty bratrské za rok 2008 OBSAH Úvodem str. 2 Zpráva Úzké rady: str. 2 6 Konference a vzdělávání Zahraniční aktivity Ekuména Státní správa Zpráva o hospodaření str. 5 Revizní zpráva Projekty:

Více

Strana 1 (celkem 21)

Strana 1 (celkem 21) Strana 1 (celkem 21) Obsah: 1. Základní údaje o středisku volného času 3 2. Charakteristika střediska volného času.. 4 3. Činnost střediska volného času....6 4. Informace o žácích a studentech se speciálními

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI Komunitní středisko KONTAKT LIBEREC příspěvková organizace Obsah 1 Základní údaje o organizaci... 5 1.1 Vymezení hlavní činnosti... 5 1.2 Prostory využívané

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.) Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace 466 04 JABLONEC NAD NISOU Tel.: 483 737 111 e-mail: info@arbesovka.cz http://www.arbesovka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Stránka1 2013-2014. Výroční zpráva

Stránka1 2013-2014. Výroční zpráva Stránka1 2013-2014 Výroční zpráva 2013-2014 Stránka2 OBSAH CHARAKTERISTIKA STR. 3 PRACOVIŠTĚ STR. 4 ÚDAJE O PRÁCI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ STR. 6 PODPORA STATUTÁRNÍHO MĚSTA ÚSTÍ N.L. STR.7 PROJEKTOVÁ ČINNOST

Více

YMCA v České České republice VÝROČNÍ ZPRÁVA

YMCA v České České republice VÝROČNÍ ZPRÁVA YMCA v České České republice VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 OBSAH Úvodní slovo 3 Základní informace o YMCA 4 Co je YMCA 5 Popis činnosti 6 Mezinárodní aktivity 7 YMCA Braník 8 Brno 9 Černilov 10 České Budějovice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. YMCA v České republice. Jindřichův Hradec Open. Braník. Co je YMCA? Děčín. Partneři děkujeme. Praha Olomouc.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. YMCA v České republice. Jindřichův Hradec Open. Braník. Co je YMCA? Děčín. Partneři děkujeme. Praha Olomouc. Letohrad Jindřichův Hradec Open Děčín Praha Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Finanční zpráva Kluby Co je YMCA? Braník Partneři děkujeme T. S. Polička Ústí nad Labem DAP 2004 Husinec YMCA v České republice Znojmo

Více

Výro ní zpráva. YMCA v eské republice 200

Výro ní zpráva. YMCA v eské republice 200 Výro ní zpráva YMCA v eské republice 200 ZÁKLADNÍ INFORMACE Název: YMCA v ČR Křesťanské sdružení mladých lidí (Young Men s Christian Association) Adresa: Na Poříčí 12, 115 30 Praha 1 Okres: Praha (kolektivní

Více