Možnosti a zásady firemní vnější komunikace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Možnosti a zásady firemní vnější komunikace"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra IT a EO Možnosti a zásady firemní vnější komunikace ) Bakalářská práce Autor: Alexandra Oravcová Elektronické obchodování Vedoucí práce: doc. Ing. Stanislav Horný, CSc Praha Červen, 2008

2 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně s použitím uvedené literatury. V Praze dne Alexandra Oravcová 2

3 Anotace práce Práce se zabývá problematikou komunikace podniku s jeho vnějším okolím. Popisuje jednotlivé sféry vnější komunikace korporátní komunikaci (od vize podniku k dobrému logu), vizuální komunikaci (od správného výběru barev až k webové prezentaci) a sociální komunikaci (řízení vztahů s veřejností, péče o zákazníky). Na závěr jsou pak tyto komunikační prvky ukázány na praktickém příkladu skutečné společnosti. Summary Work is focused on the corporate external communication. There are described individual fields of the external communication corporate communication (from corporate vision to good corporate logo), visual communication (from right color selection to web presentation) and social communication (public relations, customer care). In conclusion these issues are shown on the example of the real company. 3

4 Obsah 1 Úvod Vnější okolí podniku Zákazníci Distributoři Korporátní komunikace Corporate identity Firemní logo Vizuální komunikace Aspekty vizuální komunikace Barvy Tvary Nástroje vizuální komunikace Webová prezentace Design produktu Merkantilní tiskoviny Reklamní materiály Sociální komunikace Komunikace s vnějším okolím podniku Public Relations Články PR Nástroje PR Řízení vztahů se zákazníky Příklad společnosti LMC s. r. o Korporátní komunikace LMC Vizuální komunikace LMC Jobs.cz Prace.cz Merkantilní tiskoviny a reklamní materiály Sociální komunikace LMC Závěr Seznam použitých zdrojů Seznam příloh

5 1 Úvod Žijeme v době, které vládnou informace. Komunikace jako způsob předávání informací má tak pro podnik obrovský význam. Společnost může vyrobit skvělý produkt, je to ale jen půlka úspěchu. Musí jej umět dobře nabídnout, prodat. Informace se nyní šíří rychleji než blesk a svět se zmenšuje. V době velké globalizace je velmi důležité umět se odlišit, být originální a výjimečný. Může to být pro podnik jeden z klíčových předpokladů úspěchu. Pokud správně a včas nezareaguje se svou informací, může být pozdě. Napravování chyb v komunikaci je vždy mnohem zdlouhavější než jejich tvorba. Žádný podnik si proto nemůže dovolit svou vnější komunikaci zanedbat. Pokud zadáte do internetového vyhledávače pojem firemní vnější komunikace či jen vnější komunikace, naleznete zřejmě odkazy na nejrůznější články o Public Relations 1 apod. My však budeme uvažovat pojem firemní vnější komunikace v širším slova smyslu. Co tedy o slově komunikace říká slovník cizích slov? Slovo: Význam: komunikace spojení přenos, sdělování, výměna informací veřejná doprava, dopravní cesta Zdroj: ABZ.cz: slovník cizích slov - on-line hledání. 2008, [cit ]. Dostupné z WWW: <http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/komunikace>. 1 Public relations (často uváděné pod zkratkou PR [čteno pí ár], toto označení pochází z angličtiny a volně jej lze přeložit jako vztahy s veřejností ) jsou techniky a nástroje, pomocí kterých instituce nebo firma buduje a udržuje vztahy se svým okolím a s veřejností, nahlíží její postoje a snaží se je ovlivňovat. Důležitým aspektem PR je obousměrnost komunikace, kterou zajišťují (například na rozdíl od reklamy). PR jsou důležitou složkou sociální komunikace. Zdroj: Wikipedie, otevřená encyklopedie: Public relations. 2008, [cit ]. Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/public_relations>. Více viz kap

6 Budeme se zabývat prvními dvěma význami: spojení a přenos, sdělování a výměna informací. Podnik by měl komunikaci neustále směřovat k vylepšování a posilování image a udržování vztahů s klíčovými partnery. Komunikace by měla být vždy o dialogu. Proto je pro podnik důležité, aby věděl, kdo jsou zájmové skupiny, se kterými musí nebo potřebuje komunikovat, jaké mají potřeby a požadavky a co od nich podnik očekává. 2 Vnější okolí podniku Jaké zájmové skupiny tedy zahrnuje vnější okolí podniku? Vnější okolí podniku můžeme rozdělit na to nejbližší mikroprostředí a na širší okolí makroprostředí. Podnik se všeobecně nejvíce zaměřuje na své mikroprostředí, protože jeho jednání má bezprostřední vliv na jeho podnikovou činnost nebo finanční výsledky. Kdo tedy do této skupiny náleží? Jsou to distributoři, dodavatelé, konkurenti a samozřejmě nejdůležitější pro firmu její zákazníci. Pokud chce podnik s těmito skupinami úspěšně komunikovat, musí si ujasnit, co chtějí, jaké jsou jejich požadavky, oblasti zájmů a čím mohou chod podniku ovlivnit. Nejdůležitější pro každý podnik jsou samozřejmě jeho zákazníci. Ti chtějí, aby výrobky nebo služby byly kvalitní, za příznivé ceny a vždy pokud možno okamžitě dostupné. Distributoři si zase žádají co nejvyšší marže a co nejlepší podporu prodeje. Pokud jsou spokojeni a dobře prodávají, zvyšuje se odbyt a profit podniku. Dodavatelé požadují tradičně včasné platby za dodávky a přejí si a dlouhodobý odbyt. Rychlost vyřizování objednávek a dodávek pak přímo ovlivňuje plynulý chod našeho podniku. Pokud chce být podnik úspěšný na trhu, musí také sledovat svou konkurenci. Musí se snažit porozumět jejímu chování a rychle reagovat na její podněty. Může ji také částečně ovlivňovat. Síla jeho vlivu pak dána jeho zdroji a možnostmi. 6

7 Obr. 1: Mikroprostředí a makroprostředí podniku Zdroj: Kolektiv autorů. Základy marketingu. Praha: Nakladatelství Oeconomika, ISBN Makroprostředí podniku bývá někdy v komunikaci poněkud opomíjené, což může být ovšem nebezpečné, protože se to může dlouhodobě výrazně odrazit ve zhoršení reputace celého podniku. Například pokud zanedbává komunikaci s ekologickými inicitativami o vlivu podnikových provozů na životní prostředí. Komunikace s vnějším okolím vyžaduje aktivní přístup podniku. Měla by být o dialogu, tedy umožnit druhé straně říct svůj názor. To chce velkou míru tolerance k odlišným názorům. Musíme překonat pocit, že kdo nemá stejný názor jako my, je nepřítel. Je třeba zahájit dialog, snažit se porozumět druhé straně a postupně vybudovat vztah vzájemné důvěry. Nezbytným předpokladem proto je otevřené a pravdivé informování o všech aktivitách, které se té které zájmové skupiny dotýkají. V následující kapitole si blíže vysvětlíme pojem dvou skupin podniku, které přímo vytvářejí nebo se podílejí na zisku podniku, a to jeho zákazníci a distributoři. 7

8 2.1 Zákazníci Jak již bylo řečeno, zákazníci jsou bezesporu nejdůležitější zájmovou skupinou podniku. Přímo totiž svým chováním rozhodují o jeho osudu. Bývají také skupinou nejpočetnější, zvláště pokud jde např. o oblast spotřebního zboží. Dalším charakteristickým rysem je pak vzájemná odlišnost zákazníků. Spojuje je pouze to, že zakoupili stejný výrobek nebo využili stejné služby. Může se však velice lišit důvod jejich rozhodnutí, i to, co jim to přineslo. Početnost a rozmanitost zákazníků kladou na podnikovou komunikaci vysoké nároky. Komunikace se dále liší, pokud jsme ve vztahu s individuálním spotřebitelem nebo s institucí, tedy pokud jde o vztah B2C (Business to Customer) nebo B2B (Business to Business). Pokud se naše komunikace zaměřuje na individuálního spotřebitele, je nutné si uvědomit, že jeho rozhodování se řídí vice intuitivně. O koupi rozhoduje tradičně druh produktu, způsob prodeje, zda je poměr cena a výkon výrovnaný atd. Co ale u individálního spotřebitele nabývá na významu, je způsob, jakým je produkt nabídnut, nakolik je komunikace mezi značkou a spotřebitelem působivá. Každá účinná komunikace tak vychází z pochopení světa spotřebitele. Ten bývá často velmi odlišný od světa toho, kdo produkt nabízí. Prodejce se tedy musí umět vžít do spotřebitelovy kůže, pochopit co chce a vyžaduje, co ho trápí, co ho těší, na co reaguje. Pro odhalení potřeb spotřebitele se používá řada výzkumných technik. Můžeme například vyzpovídat rozsáhlý spotřebitelský vzorek, ale co dostaneme? Zobecnitelnou statistickou studii spotřebního chování, která jistě neobsahuje nehodnotné informace, otázkou však jsou jejich vypovídací hodnoty. Lepším postupem se jeví výzkum kvalitativní, který, i když se nedá úplně zobecnit, umožní nahlédnou do pocitů a způsobu myšlení spotřebitele. Lépe tak zjistíme, na co konkrétně reaguje. Dobrým příkladem kvalitativního výzkumu je diskuze s vybraným vzorkem zákazníků. Na své konkrétní otázky zde dostaneme konkrétní odpovědi. (Také viz kap ). 8

9 To vše děláme s jediným cílem podnítit spotřebitele k rozhodnutí o koupi. K tomuto rozhodnutí dochází většinou v několika krocích. Proto je vhodné koncipovat komunikaci tak, aby vedla v určitých logických krocích navazující na fáze spotřebitelova rozhodovacího procesu. Taková komunikace má rysy modelu AIDA 2 Attention (daná informace vzbudí pozornost), Interest (informace vzbudí zájem), Desire (informace vzbudí touhu po službě/produktu), Action (vyvolá akci nákup služby/produktu). 2.2 Distributoři Většina podniků alespoň z části využívá při prodeji nějakého zprostředkujícího mezičlánku, ať už jde o velkoobchod, maloobchod, distributory, dealery a partnery, různé prostředníky, agentury a organizace. Všechny tyto distribuční články svým způsobem také představují pro podnik zákazníky. Např. pokud je podnik výrobcem, je na svém distribučním kanálu životně závislý. Na komunikaci s distributorem jsou ale přeci jen kladeny odlišné nároky než na komunikaci s individuálním spotřebitelem. I z hlediska komunikace proto bereme distributory jako zvláštní cílovou skupinu. Distribuční kanály mohou být jednoduché, mnohé výrobní prostředky se dostávají ke svým zákazníkům na základě přímých dodávek. Takový příklad ale najdeme třeba i u spotřebního zboží, kdy si spotřebitel například objedná zboží na základě telemarketingu nebo katalogového prodeje. Mnohé spotřební zboží a také drobnější výrobní prostředky procházejí složitější distribuční cestou. Ke svému koncovému zákazníkovi se dostávají složitou sítí velkoobchodů a maloobchodů, která ušetří podniku zdlouhavé a nákladné kontaktování obrovského počtu zákazníků. Za to ale v častých případech příjde o vliv na podmínky 2 AIDA je zkratka pro model reakce člověka, na kterého požadovaným způsobem zapůsobila reklamní kampaň - přiměla ho změnit postoj; je tedy také modelem kampaně, která bude v konečné fázi úspěšná. Zdroj: Wikipedie, otevřená encyklopedie: AIDA. 2008, [cit ]. Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/aida>. 9

10 prodeje svého zboží nebo svých služeb. Proto většina podniků drží alespoň část obchodů přes své vlastní obchodní organizace. Jako chce podnik individuálního zákazníka přesvědčit, aby si zakoupil jeho produkt, chce distribuční článek přesvědčit, aby jeho produkt zařadil do svého portfolia. Přeje si, aby jeho produkt náležitě zviditelnil a poskytl mu navíc od zákazníků zpětnou vazbu. Proto má také tato zájmová skupina velký vliv na chod podniku a je tedy nezbytné zaměřit na ni správnou komunikaci tak, aby se dostavily očekávané výsledky. 3 Korporátní komunikace Každý podnik by měl mít jasnou vizi, proč existuje, kam směřuje a čeho chce dosáhnout. Namísto toho však bývá často podniková vize jen prázdnými slovy, které neodpovídají realitě, schopnostem ani možnostem podniku. Jak tomu předejít? Podniková vize by měla být jasně definovaná ve strategickém dokumentu a všem zaměstnancům by měla být přístupná a dobře vysvětlená. Každý se ve svém životě řídí určitými hodnotami a potřebuje vidět smysl v tom, co dělá. Dobře definovaná vize pomáhá týmové spolupráci zaměstnanců, pomáhá určovat podnikatelské cíle a netříštit aktivitu podniku do různorodých činností. Je také důležitým motivačním prvkem, pomáhá přitáhnout a udržet si ty nejlepší lidi, což v dnešní době nedostatku mozků není nezanedbatelné. 3.1 Corporate identity aneb firemní identita. Co si pod tím pojmem představit? Měla by to být strategicky daná představa, která vychází z podnikové filosofie a z podnikatelských cílů v dlouhodobém hledisku. Tuto představu pak musí následovat veškerá firemní vnější a vnitřní komunikace a činnost firmy. Pokud ji nenaplňuje, firemní identita se vytratí a firma působí chaotickým, neorganizovaným dojmem. Firma, která se zdá, že nemá konkrétní cíl a smysl nevzbuzuje přílišnou důvěru. Firemní identitu nemůžeme 10

11 vybudovat ze dne na den. Je to dlouhodobá a soustavná práce, při které je třeba mít stále na zřeteli podnikovou vizi. Obr. 2: Model firemní značky. Vztah firemní značky, firemní identity a image firmy. Zdroj: HORÁKOVÁ, Iva; STEJSKALOVÁ, Dita; ŠKAPOVÁ, Hana. Strategie firemní komunikace. Zatímco firemní identita je něco, co by sama firma chtěla, aby vyjadřovala, pojmem firemní image pak rozumíme obraz, jaký má o podniku jeho vnější okolí. Čím více se obě představy přibližují, tím úspěšnější je firma v budování své firemní identity a tím pozitivněji na své okolí působí. Z jakých složek se skládá firemní identita (Obr. 2 ): Firemní filosofie/vize Firemní filosofie by, jak už bylo v úvodu kapitoly naznačeno, měla být odpovědí na otázku Co je smyslem činnosti firmy?. Může být ve formě firemního motta nebo důkladněji zpracovaných zásad či kodexu. Měla by být firemním pohonem a ústřední myšlenkou všech aktivit. 11

12 Firemní kultura Firemní kultura potom z těchto hodnot vychází, je to určitý styl chování, hodnotový žebříček apod. Postupem času by měla být formována každodenním firemním životem a být jeho přirozenou součástí. Firemní osobnost Je to dojem, jakým by firma působila, pokud by byla člověkem. Je vědomě utvářena a formulována a měla by tak dávat podniku nezaměnitelný charakter, který ho odliší od konkurence. Firemní komunikace Firemní komunikace pak promítá firemní identitu do jejího firemního image. Měl by to být řízený dialog s klíčovými zájmovými skupinami. Měla by jim umět sdělit, jaké jsou hodnoty a strategie společnosti. Komunikace probíhá samovolně v každém podniku. Měla by být ale organizována, mít jednotu a společný cíl. Firemní design Je vizuálním vyjádřením firemní identity. Je to velice mocný komunikační nástroj a měla by mu být věnována náležitá péče. (Více viz kap. 4). 3.2 Firemní logo Firemní logo je vizuálně podobné produktové značce. Liší se od ní však svým významem a obsahem. Většinou v sobě zahrnuje více produktů, služeb nebo činností firmy. Mělo by vytvářet o podniku žádaný dojem, doplňovat jeho vizi a poslání, zkrátka vytvářet ten správný image společnosti. Je pak důležitou součástí vizuální komunikace podniku. Proto by se jeho tvorba vždy měla svěřit do rukou profesionálního grafického studia. Firemní logo bude potom provázet veškeré materiály a jeho změna bývá vždy velice nákladná. Existují tři druhy firemních značek: Symbolická Symbolické logo je tvořeno pouze grafickým symbolem, který nějakým způsobem ztvárňuje obor působnosti firmy, náplň činnosti. Ve zvláštních případech si společnost 12

13 může dovolit značku, která na první pohled neevokuje činnost firmy, ale je natolik výrazná a známá, že je všeobecně přijata (př. Nike - viz Obr. 3). Obr.3: Logo Nike Zdroj: UKSoccerShop. 2008, [ ]. Dostupné z WWW: <http://www.uksoccershop.com/images/nike_logo jpg>. Písmová V případě písmového loga je obsahem název firmy, který je většinou nějak graficky upraven. Obr. 4: Logo IBM Zdroj: International workshop on hybrid systems. 2008, [ ]. Dostupné z WWW: <http://portal.ku.edu.tr/~systemslab/hs/homepage_files/logo_ibm.jpg>. Kombinovaná Grafické ztvárnění zde doplňuje název společnosti. Je to nejčastější forma firemní značky. 13

14 Obr. 5: Logo Logitech Zdroj: EACSL. 2008, [ ]. Dostupné z WWW: <http://users.dimi.uniud.it/eacsl/logitech-logo.jpg>. 4 Vizuální komunikace Nikdy nebyla vizuální komunikace pro podnik tak důležitá, jako je nyní, v době rozšířených informačních technologií. Vizuální komunikace má při sdělování informací vždy velký dopad, protože si lépe zapamatujeme a vnímáme to, co vidíme, než to, co slyšíme. Obrazovou informaci navíc zpracujeme neporovnatelně rychleji, než textovou. Čím je zprostředkovaný obraz působivější a nezaměnitelnější, tím lépe ho vnímáme a zapamatujeme si ho. Pro podnik je důležité odlišit se od konkurence, vizuální komunikace je pak pro tento cíl klíčovým nástrojem 4.1 Aspekty vizuální komunikace Při výběru a tvorbě správné vizuální komunikace se musíme zamyslet nad tím, co chceme sdělit, jaké pocity chceme vyvolat, jaká je naše oblast působení a kdo je naše cílová skupina. Jaké důležité aspekty vizuální komunikace tedy musíme mít na paměti: Barvy Pokud chceme předat informace vizuální cestou, jednou z prvních věcí, na kterou bychom se měli soustředit, je správný výběr barev, protože to je první neverbální podnět, který zaznamenáváme. Reklamní sdělení ve vizuální podobě by mělo navozovat a umocňovat ty správné pocity. Vliv barev je na tyto pocity nepopiratelný. Existuje dokonce jistá konvence, co jaká barva představuje, jaké pocity vyvolává. V 14

15 normalizovaném systému ISO je například červená symbolem varování, nebezpečí nebo zákazu, zatímco zelená je bezpečí, informace o tom, že je dovoleno něco udělat apod. Co je tedy barva? Podle definice 3 je barva vlastně pocit, který vnímáme dopadem světla do našeho zrakového ústrojí. Je to pocit, tedy vlastně psychologický jev, proto se by se mělo dát s barvami velice dobře pracovat a žádané pocity jimi navozovat. I když je podprahové působení barev ještě otázkou dizkusí, nelze jejich vliv na naši psychiku popřít. Jak na nás jednotlivé barvy působí? Existují určité stereotypy vnímání barev: Červená Červená je velice živá a výrazná barva. Zrychluje puls a srdeční činnost. Symbolizuje energii, oheň, teplo a krev. Nelze ji přehlédnout. Je to vzrušující barva, která nemůže nechat nikoho chladným. Na někoho však může působit až agresivně, proto je třeba používat ji s rozmyslem a dobře volit tóny. Je to veselá barva, která také podněcuje chuť k jídlu, a tak není náhodou, že si ji spolu se žlutou vybral jako svou firemní barvu například fast-foodový řetězec McDonald s. Obr. 6: Logo McDonald s Logo McDonald s je velice nepřehlédnutelné, může působit až agresivně. Použitím výrazné červené a žluté vyvolává chuť k jídlu a evokuje představu hranolek s kečupem, typického produktu řetězců McDonald s. Zdroj: McDonald s South Afrika. 2008, [ ]. Dostupné z WWW: <http://www.mcdonalds.co.za/images/logo.jpg>. 3 Barva je vjem, který vytváří viditelné světlo dopadající na sítnici lidského oka. Barevné vidění lidského oka zprostředkují receptory zvané čípky trojího druhu citlivé na tři základní barvy: červenou, zelenou a modrou. Zdroj: Wikipedie, otevřená encyklopedie: Barva. 2008, [cit ]. Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/barva>. 15

16 Žlutá Žlutá je zářivá, teplá barva. Je symbolikou slunce, sluneční záře a létního období. Z toho plyne, že je to barva optimistická, barva dobré nálady a příjemných pocitů. Pro prakticky zaměřené lidi může být někdy až nepříjemná svou bezstarostností. Oranžová Oranžová jako kombinace žluté a červené spojuje vlastnosti obou barev. Není tak agresivní jako červená, ale není ani tak výrazná. Je to dynamická, energická a teplá barva. Ve zvláčtě teplých odstínech připomíná podzimní zbarvené listí. Růžová Růžová v sobě snoubí čistotu a nevinnost bílé a vášeň červené. Je to sladká, romantická barva, velmi přátelská a ženská. Evokuje dobro, citlivost a něhu. To však také znamená, že to není barva, která by evokovala silné pocity. Obr.7: Logo Barbie Značka panenky Barbie maximálně využívá nevinné a přátelské růžové, tolik oblíbené u malých slečen. Zaoblená písmenka umístěná na logu šikmo působí velmi hravě. Zdroj: SuperBrands.com.2008, [ ]. Dostupné z WWW: <http://www.superbrandsbrands.com/volii/images/logo_barbie_lrg.jpg>. Modrá Modrá, to je nebe, voda, čistota, to je pořádek, klid a mír. Ač je to studená barva, patří mezi nejoblíbenější právě pro své uklidňující a seriózní působení. Je to barva racionálních lidí, stojících nohama pevně na zemi. Je velice často využívána obchodními obory, kde je třeba demonstrovat stabilitu, důvěryhodnost, jistotu a profesionalitu jako např. finančními institucemi (př. ČSOB, Obr. 8), softwarovými společnostmi (např. IBM) apod. 16

17 Obr. 8: Logo ČSOB Seriózní modrá na logu banky ČSOB informuje o tom, že je to společnost seriózní, profesionální a důvěryhodná. Všimněte si kolečka na grafickém symbolu nad písmeny. Je umístěné mimo důlek proti gravitačním zákonům a dává tak najevo, že se sice jedná o stabilní společnost, která ale není institucí zkostnatělou, nýbrž moderní a dynamickou. Zdroj: Naše peníze. 2008, [ ]. Dostupné z WWW: <http://www.nasepenize.cz/images/img/firmy/logo-csob-modra.jpg> Zelená Zelená je bezesporu nejvýznačnější barvou přírody. Může být teplá i chladná, je to barva rovnováhy a štědrosti přírody. Využívají ji ekologické organizace nebo společnosti zabývající se například zdravým životním stylem, biopotravinami apod. Oblíbená je také v potravinářském průmyslu. Není tolik výrazná a tak se hodí jako doplňek jiné barvy. Obr. 9: Logo České společnosti pro výživu a vegetariánství. Typické využité zelené na logu organizace pro racionální výživu a zdravý životní styl. Zelená symbolizuje sepětí s přírodou. Zdroj: O NÁS? S NÁMI!. 2008, [ ]. Dostupné z WWW: <http://aa.ecn.cz/img_upload/6eaed d5172b1e c6431/head_up_2.gif>. 17

18 Hnědá Hnědá, to je hlína, země, to je stabilita, kořeny, základy, konzervativnost a rodina. Je to velmi neutrální barva, která není příliš výrazná. Hodí se pro navození pocitu tepla, domova, klidu a pohody. Šedá Šedá je velice neutrální barvou. Šedá může být trochu nudná, vždyť slovní spojení šedý život přímo vyjadřuje nudu a stereotyp. Jako nevýrazná barva však může být použita jako doplněk k jiné. Černá Působení černé barvy může být sporné. V někom jasně evokuje smuteční pocity, smrt a tmu. Pro jiného však představuje barvu elegance, nadčasovosti a profesionality. Rozhodně je to velice výrazná barva. Obr. 10: Logo Apple Velmi nepřehlédnutelné logo poutající pozornost svou jednoduchostí a výrazností. Dává najevo jaké jsou produkty společnosti Apple Computer Inc. nadčasové a geniální. Zdroj:Hardrive. 2008, [ ]. Dostupné z WWW: <http://hardrive.files.wordpress.com/2007/08/logo_apple.jpg>. Bílá A konečně bílá barva to je čistota a nevinnost. Je to protipol černé a tak i působí. Je barvou naprosto neutrální, která může doplnit jakoukoli jinou barvu. 18

19 4.1.2 Tvary Druhým aspektem vizuálního vjemu, který ihned vnímáme, je tvar. Vhodnou kombinací barvy a tvaru pak můžeme výrazně ovlivnit pocity a dojmy lidí z naší vizuální komunikace. Čtverec Na tento tvar se názor jednotlivých pohlaví liší. Zatímco muži jej mají velice rádi, protože jim připomínají stabilitu, stavební kámen apod., pro ženy bývá neaktraktivní svou chladností, netečností. Jelikož je tento tvar v běžném životě velice obvyklý, není příliš výrazný a nedokáže na první pohled zaujmout. Trojúhelník Trojúhelník znamená výstrahu. Jako takový vzbuzuje trojúhelník a jemu podobné tvary pozornost. Jelikož výstraha může znamenat i nebezpečí, může být u žen méně oblíben než u mužů, pro které může představovat výzvu. Obr. 11: Logo Ferrari Logo Ferrari je typickým příkladem využití působení trojúhelníkových tvarů. Zde je jednoznačná výstraha: pozor, jsem nebezpečný, rychlý a dravý. V kombinaci s výstražnou žlutou a černou je logo plné adrenalinu a pro muže tedy vysoce přitažlivé. Zdroj: Auto-sep.com. 2008, [ ]. Dostupné z WWW: <http://www.auto-sep.com/images/logo%20ferrari.jpg>. Kruh Kruh symbolizuje jemnost, něhu a bezpečí. Proto je klasicky nejoblíbenějším tvarem žen, na rozdíl od mužů, pro které je příliš zjemnělý, málo dynamický a agresivní. 19

20 Obr. 12: Logo UNICEF Logo UNICEF chce rozhodně vyjadřovat pocity bezpečí a dobra. Využití kruhového tvaru loga je tedy jednoznačně jedinou možnou volbou. Zdroj: GainHealth.com. 2008, [ ]. Dostupné z WWW: <http://www.gainhealth.org/files/images/unicef-logo.jpg>. Křivky Křivky bývají kombinací různých tvarů, jsou neobvyklé a přitahují pozornost. Jako takové bývají dobře vnímány a přijímány jak muži, tak ženami. Pozor však na příliš složité tvary, které mohou navodit pocit chaosu a nepořádku. 4.2 Nástroje vizuální komunikace Pro vizuální prezentaci podniku využíváme několik základních nástrojů: webové prezentace, úpravu vzhledu produktů, merkantilních tiskovin a reklamních (marketingových) materiálů. Všechny tyto nástroje výrazně ovlivňují viditelnost a výraznost podniku a je proto dobré jim věnovat velkou pozornost. Měly by se navzájem shodně doplňovat a podporovat. Jednotný vizuál podniku pak dotváří celkový profesionální dojem, kterým chce každý podnik působit Webová prezentace Podnik, který nemá v současné době webové stránky jako by nebyl. Správná webová prezentace poskytne potencionálnímu zákazníkovi dostatek informací o nabízených službách/nabízeném produktu a představu o firmě a jejich hodnotách. Její výhodou oproti klasické reklamě je, že na webu můžete soustředit mnohem více informací, které jsou dostupné dvacet čtyři hodin denně, kdekoli na světě. Zákazník má dostatek času na to si je přečíst, případně si je může vytisknout a prostudovat. Prezentace podniku 20

21 nemusí být pouze jednoduché představení společnosti a portfolia. Může být i jakýmsi interaktivním komunikačním centrem, může být například spojeno s internetovým obchodem, může různým zájmovým skupinám zprostředkovat přístup k firemním interním systémům apod. Příprava tvorby firemní webové prezentace Než přistoupíme k tvorbě firemní webové prezentace, je nutné si jasně a přesně definovat: čím se podnik zabývá, co nabízí, jaké jsou jeho zájmové skupiny, na které se chce soustředit, a co od webové prezentace očekává. Jinak budou vypadat webové stránky zaměřené na koncové zákazníky a jinak na distributorskou síť. Jiný vizuál si žádá web pro širokou veřejnost a jiný zaměřený na odborníky. Jiným způsobem se bude prezentovat kadeřnictví a jiným finanční instituce. Toto všechno je třeba mít přesně specifikované než se přistoupí ke grafickému návrhu. Grafický návrh by měl dát návštěvníkovi stránky jasně najevo, v jaké oblasti činnosti podnik působí, ještě než si stačí stránky prostudovat. S grafickým návrhem stojí a padá každá webová prezentace. Web může být po obsahové stránce skvěle vypracovaný, pokud dané informace ale správným způsobem návštěvníkovi stránek nepřednese, žádaný účinek se nedostaví. Konkurence je na webu na kliknutí daleko, pokud návštěvníka nezaujmete a nenalezne na vašich stránkách to, co očekává, nebude se zdržovat studováním textu. Prostě odejde jinam a velmi pravděpodobně se již znovu nevrátí. Již v této fázi je vhodné, aby se zároveň začali shromažďovat a pokud možno také systematicky organizovat veškeré zdrojové materiály (texty, obrázky, ceníky apod.). I z přehledu těchto materiálů může být budoucí náplň a účel webové prezentace jasnější. Pokud již podnik nějaký ucelený a zavedený grafický layout používá, je vhodné se ho držet i na webové prezentaci, která se tak spojí se stávající vizuální komunikací podniku. Návštěvník firemního webu si jej tak okamžitě spojí s dosavadními zkušenostmi a znalostmi o podniku. Bude to pro něj známé prostředí, ve kterém se snadněji zorientuje. 21

22 Pokud podnik zatím žádný grafický layout nepoužívá nebo plánuje změnu, je vhodné plánovat grafické návrhy všech částí vizuální komunikace najednou tak, aby se navzájem správně doplňovaly a působily jako jeden smysluplný celek. Je dobré se zamyslet nad tím, jak daný grafický návrh bude na jednotlivých prvcích vizuální komunikace podniku vypadat. Například černé letáky s bílým písmem mohou vypadat působivě. Je však už na zvážení, zda bude černý podklad vhodný také na webové stránky, či jak budou muset stránky vypadat, aby se zachovala jednota vizuálu. Tvorba firemní webové prezentace Tvorbu webové prezentace je zásadně doporučováno přenechat profesionálům. Jednoduché stránky lze pořídit již v řádu tisíců korun a investice se několikanásobně vrátí. V ranných časech internetu nebylo úplně důležité jak se podnik na internetu prezentuje, ale že tam vůbec prezentaci má. V současné době je však již webová prezentace podniku samozřejmostí a je vysoce důležité, jak stránky vypadají. Pokud vám je tvořil sousedův syn, přivydělávající si studentík, nejsou zrovna dobrou vizitkou. Jestliže sousedův syn studuje grafiku a tvorbu www stránek, pak to na jednoduché stránky opravdu může stačit. V opačném případě se zde však rozhodně nedoporučuje šetřit. Neprofesionálně provedená webová prezentace je poznat na první pohled a každého návštěvníka dopředu odradí. Pokud podnik nemá ani na pořádné stránky, jak mi může zajistit úroveň svých služeb? Pokud mu nestojím za to, aby na mě udělal dobrý dojem, jakou péči mi zajistí dál? Profesionálně postavené stránky naopak dávají již na první pohled najevo, že podnik je fungující, prosperující a že mu záleží na mínění návštěvníka a dojmu, jaký na něj dělá. Druhy firemní webové prezentace Druh webové prezentace se odvíjí od oboru, ve kterém firma podniká, a od její velikosti, dosahu a početnosti zákazníků, či zájmových skupin, kterých se chce prezentací dotknout. Jednoduché www stránky aneb nějak se začít musí? Ne, tuto formu prezentace neshazujme. Rozsáhlé webové prezentace opravdu nejsou pro každého. Pokud chce jedinec prezentovat například 22

23 nabídku překladatelských služeb, bohatě si vystačí s jednoduchými stránkami, kde umístí nabídku služeb, ceník, kontakt, reference a popřípadě ukázku práce. Více není třeba, není účelem naplnit stránky vatou. Naopak, méně je někdy více a u webových stránek to platí dvojnásob. Návštěvník je již tak zahlcen množstvím informací, které se na něj odevšad na internetu hrnou. Proto je třeba přilákat jeho pozornost a co nejsrozumitelněji a nejstručněji mu sdělit to, co chcete, aby si z vaší prezentace odnesl. Musí také snadno a rychle získat informace, které hledá. Jednoduché www stránky se mohou nechat udělat na zakázku. Jednoduché aktualizace se pak zpravidla zvládají svépomocí. Rozsáhlá webová prezentace Jestliže existují stránky třetí a čtvrté úrovně, nejde již zpravidla o jednoduchou firemní prezentaci. Pokud se pokládá za nutné přidat odkaz na mapu stránek, pak se již pravděpodobně jedná o rozsáhlou webovou prezentaci. Taková forma prezentace je velice univerzální a běžná. Využívají ji střední a větší společnosti, nebo podniky s širokým portfoliem služeb nebo produktů, které zde umisťují například katalogy, podrobné popisy, návody apod. Rozsáhlá forma webové prezentace se svěřuje do rukou odborníků nebo odborných pracovníků, kteří se starají o chod webu a o jeho aktualizaci. Internetový obchod Přibližně před sedmi lety zažíval internetový obchod velký boom a stejně rychlé rozčarování z nenaplněných přehnaných očekávání. Poté se situace ustálila, technologie pokročila a internetové obchodování je jak vynikajícím doplňkem kamenných provozoven, tak dobrým samostatným prostředkem k obživě. Provoz internetového obchodu je na rozdíl od kamenného poměrně levnou záležitostí. Má navíc otevřeno dvacet čtyři hodin denně, většinou větší výběr zboží a lepší ceny. Zboží sice zákazník nedostane bezprostředně po zakoupení, jako je tomu v kamenném obchodě, většina dobrých internetových obchodů je však schopna dodat zboží do druhého pracovního dne. Internetový obchod je webová aplikace. Dá se nechat postavit na míru, či zakoupit již přepřipravený model, kterému se dodá žádaný grafický vzhled a obsah. Aktualizace obsahu se provádí většinou prostřednictvím redakčního systému, který má jednoduché uživatelské rozhraní, aby ho na denní bázi mohl spravovat i běžný uživatel. Správu, nové funkce a další změny pak má na starost specializovaná firma nebo odborný pracovník podniku. 23

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová slova: komunikace,

Více

Jednotná firemní identita A jak zvolit správné sdělení pro klienty

Jednotná firemní identita A jak zvolit správné sdělení pro klienty Jednotná firemní identita A jak zvolit správné sdělení pro klienty Mgr. Bohdana Rambousková Agenda Jednotná firemní identita Její základní prvky logo, vizitky, email, web Jasné sdělení Media plán Jednotná

Více

Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. I. Redakční příprava

Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. I. Redakční příprava Číslo projektu: Název projektu: Subjekt: Označení materiálu (přílohy): CZ.1.07/1.1.24/02.0118 Polygrafie v praxi Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. I. Redakční příprava Branding 2 Autor: Markéta

Více

Obsah. Úvod 9 Členění knihy 10

Obsah. Úvod 9 Členění knihy 10 Obsah Úvod 9 Členění knihy 10 KAPITOLA 1 Copywriting 11 Práce copywritera 11 Jak se stát dobrým copywriterem 12 Jak začít 15 Co budete psát 15 O čem budete psát 16 Proč budete psát 17 Pro koho budete psát

Více

Design manuál (grafický manuál) Caorporate identity = Corporate image

Design manuál (grafický manuál) Caorporate identity = Corporate image VYMEZENÍ POJMŮ 1 V našem oboru se v souvislosti s vizuálním stylem často používají pojmy, které se často zaměňují: Corporate design-vizuální styl Jednotný vizuální styl Logo manuál Design manuál (grafický

Více

KAČ OMUNI /K AGENTURA

KAČ OMUNI /K AGENTURA KOMUNIKAČ AGENTURA Kdo jsme Jsme všestranná komunikační agentura s širokým portfoliem služeb, které realizuje tým odborníků s dlouholetou praxí v oblasti vývoje komunikační strategie na trhu B2B i B2C.

Více

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice Modelový návrh komunikačního plánu pro školní rok 2020/2021 Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice červen 2019 1. Hodnocení hlavních komunikačních a motivačních aktivit SPŠ průkopnické Webové

Více

CITY PARK JIHLAVA prezentace nové grafické úpravy firemního vizuálu

CITY PARK JIHLAVA prezentace nové grafické úpravy firemního vizuálu CITY PARK JIHLAVA prezentace nové grafické úpravy firemního vizuálu 1 Obsah 2 úvod.......................................................................................... 3 1 / jednotný vizuální styl

Více

Public Relations ( N_PR)

Public Relations ( N_PR) Public Relations ( N_PR) Magisterské studium-kombinovaná forma Vyučující: Ing. Tereza Dvořáková Typ studijního předmětu: volitelný (1 semestr) Rozsah studijního předmětu: 6 hodin za semestr Způsob ukončování

Více

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013 EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE Luhačovice 24.10.2013 CRM řízení vztahů se zákazníky CRM - je zkratka z anglického Customer Relationship Management a označují se tak systémy pro řízení vztahů se zákazníky.crm

Více

Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012

Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012 Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012 Duben 2013 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048 048 www.b-inside.cz

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

Business Development Rozvoj podniku

Business Development Rozvoj podniku Marketing vytváření obchodních příležitostí pomocí: udržením stávajících zákazníků přilákáním nových zákazníků Tržby vyhráním zakázky Zákaznická služba Cíle společnosti, které ovlivňují marketingové činnosti:

Více

PUBLIC RELATIONS JAKO SOUČÁST MK. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz

PUBLIC RELATIONS JAKO SOUČÁST MK. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz PUBLIC RELATIONS JAKO SOUČÁST MK doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz 1. HLAVNÍ AUTOŘI: SAM BLACK, PETR NĚMEC, PHILIP LESLY, JAROSLAV KOHOUT, MIROSLAV FORET, VÁCLAV SVOBODA 2. SYSTÉM MARKETINGOVÝCH

Více

KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ

KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ CO JE PUBLIC RELATIONS? Existuje několik stovek různých definic Public Relations: "PR činnost je záměrné, plánované a dlouhodobé úsilí vytvářet a podporovat vzájemné pochopení a

Více

Marketing ve službách

Marketing ve službách Marketing ve službách 1. ročník Učební obor: Kuchař - číšník Propagace = komunikace, jejímž cílem je získat zákazníka a udržet dlouhodobě jeho zájem a pozornost informuje o výrobku nebo službě vytváří

Více

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048

Více

Mějte dobrý web. Oslovte více lidí. Generujte vyšší zisk!

Mějte dobrý web. Oslovte více lidí. Generujte vyšší zisk! Mějte dobrý web. Oslovte více lidí. Generujte vyšší zisk! Nabídka zpracování kvalitní webové prezentace za rozumnou cenu. Dobrý den, nabízíme Vám veškeré služby spojené jak s jednorázovým zřízením nové

Více

aneb co zůstane v paměti

aneb co zůstane v paměti Co je to logo/logotyp LOGO/LOGOTYP aneb co zůstane v paměti Logo/logotyp (z řeckého logos = slovo, řeč, zákon, pojem ) je grafický symbol značka, která zastupuje firemní identitu, image a design výrobků

Více

Obsah. Část I Komunikace 16. Část II Podniková komunikace 54 NOVÉ VYDÁNÍ PRO NOVÉ DESETILETÍ 11. Kapitola 1 17. Kapitola 2 25.

Obsah. Část I Komunikace 16. Část II Podniková komunikace 54 NOVÉ VYDÁNÍ PRO NOVÉ DESETILETÍ 11. Kapitola 1 17. Kapitola 2 25. ÚVOD 11 NOVÉ VYDÁNÍ PRO NOVÉ DESETILETÍ 11 Část I Komunikace 16 Kapitola 1 17 PODOBY KOMUNIKACE 17 Jak úspěšně komunikovat? 20 Kapitola 2 25 NÁSTROJE KOMUNIKACE 25 Kapitola 3 31 SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY 31

Více

1 Úvod 3. 2 Barvy 4 2.1 Základní barva... 4 2.2 Doplňková barva... 5. 3 Typografie 6 3.1 Písmo... 6

1 Úvod 3. 2 Barvy 4 2.1 Základní barva... 4 2.2 Doplňková barva... 5. 3 Typografie 6 3.1 Písmo... 6 Obsah 1 Úvod 3 2 Barvy 4 2.1 Základní barva................................. 4 2.2 Doplňková barva................................ 5 3 Typografie 6 3.1 Písmo...................................... 6 4 Logo

Více

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka.

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka. Firmy investují nemalé prostředky do posílení loajality zákazníků, zjišťování jejich spokojenosti a vnímání značky. Další prostředky směřují do výběru a motivace zaměstnanců, tréninků a školení, do průzkumů

Více

INFORMAČNÍ KATALOG SLUŽEB

INFORMAČNÍ KATALOG SLUŽEB INFORMAČNÍ KATALOG SLUŽEB nabídka spolupráce Vážení přátelé! Dovolte mi, oslovit Vás s naší nabídkou na spolupráci při budování unikátního integrovaného systému, obsluhujícího pracovní trh DOBRÝ FLEK.

Více

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky 2 Role marketingu a vliv na obchodní výsledky Marketing B2B firem v ČR Jaké slovo má marketing ve firmě a jak ovlivňuje skutečné obchodní výsledky firmy? Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova 5262, 760

Více

PSYCHOLOGIE V MARKETINGOVÉ KOMUNIKACI. PaedDr.Emil Hanousek,CSc 14002@mail.vsfs.cz

PSYCHOLOGIE V MARKETINGOVÉ KOMUNIKACI. PaedDr.Emil Hanousek,CSc 14002@mail.vsfs.cz PSYCHOLOGIE V MARKETINGOVÉ KOMUNIKACI PaedDr.Emil Hanousek,CSc 14002@mail.vsfs.cz 1. Metoda výuky: Prezenční studium přednášky a cvičení Kombinované studium cvičení Metody hodnocení, ukončení předmětu:

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Mikroprostředí firmy

Mikroprostředí firmy VY_32_INOVACE_MAR_86 Mikroprostředí firmy Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 10/2012

Více

METODICKÝ LIST PRO PŘEDMĚT PUBLIC RELATIONS. Tématické celky:

METODICKÝ LIST PRO PŘEDMĚT PUBLIC RELATIONS. Tématické celky: METODICKÝ LIST PRO PŘEDMĚT PUBLIC RELATIONS Tématické celky: 1.Komunikace a Public relations a jejich role,význam v ekonomických a společenských entitách 2.Psychologie komunikace 3.Public relations v procesu

Více

Logo je značka, která firmu nebo váš produkt pomůže jasně identifikovat

Logo je značka, která firmu nebo váš produkt pomůže jasně identifikovat vaše nové LOGO Vážený zákazníku, velice si vážím vašeho zájmu o moje služby. Každý profesionál se snaží udělat zadanou práci co nejlépe a k tomu používá svoje osvědčené nástroje a získané Know-how. Věřím,

Více

Pokročilé funkce (pokr.)

Pokročilé funkce (pokr.) Co je Kompas Slev? Kompas Slev je moderním portálem umožňujícím uživatelům listovat letákovými nabídkami obchodníků a využívat různé pokročilé funkce. Historie: 7/2012 prvotní nápad ohledně projektu letáků

Více

ČVUT FEL K 316. Marketing KOMUNIKAČNÍ POLITIKA. Tomek - Vávrová

ČVUT FEL K 316. Marketing KOMUNIKAČNÍ POLITIKA. Tomek - Vávrová KOMUNIKAČNÍ POLITIKA @ Prvky komunikačního procesu Odesílatel Kódování ZPRÁVA Dekódování Příjemce Médium ŠUM Zpětná vazba Odpověď 2 Prvky komunikačního procesu KDO? (podnik, komunikátor) CO? (poselství)

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1276_Marketingová komunikace. Vztahy s veřejností_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1276_Marketingová komunikace. Vztahy s veřejností_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1276_Marketingová komunikace. Vztahy s veřejností_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy:

Více

VY_32_INOVACE_D 12 07

VY_32_INOVACE_D 12 07 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ

VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ Jaroslav Bílek, strategický marketing Veletrhy Brno, a.s., 2010 Cíle marketingové kampaně 2 Jaký bývá cíl marketingových kampaní v době krize? Zákazníci

Více

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele Předmětem tohoto dokumentu je stručná charakteristika mezinárodních internetových multimediálních projektů poskytující moderní obchodní, propagační a

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

ZNÁSOBTE SVŮJ VLIV POKROČILÉ PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI VZHLEDEM K MAXIMALIZACI ÚČINKU NA POSLUCHAČE

ZNÁSOBTE SVŮJ VLIV POKROČILÉ PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI VZHLEDEM K MAXIMALIZACI ÚČINKU NA POSLUCHAČE ZNÁSOBTE SVŮJ VLIV POKROČILÉ PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI VZHLEDEM K MAXIMALIZACI ÚČINKU NA POSLUCHAČE Všichni jsme potencionálně svobodni naučit se tomu, co chceme, dělat to, co chceme, a stát se tím, čím chceme.

Více

Využití sociálních sítí pro komunikaci s absolventy a profesní uplatnění absolventů Petr Macek Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015

Využití sociálních sítí pro komunikaci s absolventy a profesní uplatnění absolventů Petr Macek Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015 Využití sociálních sítí pro komunikaci s absolventy a profesní uplatnění absolventů Petr Macek Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz Agenda Účel sociálních sítí pro marketing Sociální

Více

Internetový marketing. Využijte naplno marketingový potenciál internetu

Internetový marketing. Využijte naplno marketingový potenciál internetu Internetový marketing Využijte naplno marketingový potenciál internetu Internetový marketing Internet marketing je jedním z druhů propagace, kterým můžete získávat nové zákazníky a budovat značku (branding).

Více

Jak správně prosazovat cíle obce/organizace Metodický list. 10.8.2013 Institut komunitního rozvoje Dana Diváková

Jak správně prosazovat cíle obce/organizace Metodický list. 10.8.2013 Institut komunitního rozvoje Dana Diváková Jak správně prosazovat cíle obce/organizace Metodický list 10.8.2013 Institut komunitního rozvoje Dana Diváková Lobbing Lobbing stejně jako marketing má za cíl prosazovat zájmy skupiny či jednotlivce stálým

Více

Jak dát vědět zákazníkům o svých výrobcích a službách. Věra Staňková

Jak dát vědět zákazníkům o svých výrobcích a službách. Věra Staňková Jak dát vědět zákazníkům o svých výrobcích a službách Věra Staňková Hlavní motto Když neděláte marketing, stane se něco hrozného, totiž NIC Víte, kam směřujete? Kdo nezná přístav, do kterého se chce plavit,

Více

PR v kostce zásady komunikace prezentace. Marcela Bergerová, 16. 4. 2009

PR v kostce zásady komunikace prezentace. Marcela Bergerová, 16. 4. 2009 PR v kostce zásady komunikace prezentace Marcela Bergerová, 16. 4. 2009 1 PR lesní pedagogiky zásady, předpoklady PR lesní pedagogiky = snaha vytvářet dobré vztahy s vaší veřejností veřejnost: 1. vedení

Více

Obsah. Marketing a marketingové řízení 3. Úvod: marketing pro každého? 1. 1. kapitola 5 Podstata marketingu 5. 2. kapitola 17 Marketingové řízení 17

Obsah. Marketing a marketingové řízení 3. Úvod: marketing pro každého? 1. 1. kapitola 5 Podstata marketingu 5. 2. kapitola 17 Marketingové řízení 17 Úvod: marketing pro každého? 1 Část I 3 Marketing a marketingové řízení 3 1. kapitola 5 Podstata marketingu 5 Definice marketingu 9 Podnikatelské koncepce a přístup k zákazníkům 12 Konkrétní příklad -

Více

Záměr RIS JMK komunikace Nová konkurenční identita regionu

Záměr RIS JMK komunikace Nová konkurenční identita regionu Záměr RIS JMK komunikace Nová konkurenční identita regionu Prezentace pro klíčové představitele Dostat se o úroveň výše RIS JMK je založena na existenci regionálního inovačního ekosystému Regionální

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

8 KROKŮ JAK ZÍSKAT FIREMNÍ ZÁKAZNÍKY

8 KROKŮ JAK ZÍSKAT FIREMNÍ ZÁKAZNÍKY NOVINKA 8kr okůj a kz í s ka t fir e mní z á ka z ní ky J e dnoduc hýnávodkr okz akr oke m Pr ů v o d c ep r ov š e c h n y, k d oc h t ě j í z í s k a t n o v éz a k á z k yuf i r e m ING. PAVEL HRDLIČKA

Více

Marketing. Struktura učiva

Marketing. Struktura učiva Marketing Didaktické zpracování učiva Struktura učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se marketingových koncepcí 5. Metodické zpracování učiva

Více

Nástroje propagace. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Nástroje propagace. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_MAR_99 Nástroje propagace Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 03/2013

Více

Sedm Barcelonských principů

Sedm Barcelonských principů Sedm Barcelonských principů 1. Význam stanovení cílů a měření 2. Vhodnější než měřit výstupy, je měřit vliv na výsledky 3. Vliv na obchodní výsledky lze měřit a měl by být měřen, kdykoli je to možné 4.

Více

Modul msender message Sender. Brána do světa SMS zpráv a E-mail obchodní komunikace

Modul msender message Sender. Brána do světa SMS zpráv a E-mail obchodní komunikace Modul msender message Sender Brána do světa SMS zpráv a E-mail obchodní komunikace Představení modulu msender je samostatně prodávaným modulem a rozšiřujícím doplňkem informačního systému Money S5. msender

Více

Vliv marketingu na obchodní výsledky B2B firem

Vliv marketingu na obchodní výsledky B2B firem Vliv marketingu na obchodní výsledky B2B firem Květen 2013 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048 048 www.b-inside.cz

Více

METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ. B_Smak

METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ. B_Smak Ročník/semestr METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ B_Smak Zápočet doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. Cílem prvního tématického celku je definovat základní historické vývojové

Více

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014 Jak uspět na místním trhu Třebíč 21. 2. 2014 Region{lní produkty Marketing Marketing je sociální proces, kde se jednotlivci a skupiny pokoušejí získat, co chtějí nebo potřebují tím, že vytvářejí a směňují

Více

Student and Career Institute

Student and Career Institute PwC Studentský barometr 2014 PricewaterhouseCoopers Česká republika (PwC) provedla, stejně tak jako každý rok, rozsáhlý průzkum nazvaný Studentský barometr. Průzkumu se účastnili studenti a čerství absolventi.

Více

Vlastní hodnocení Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Vlastní hodnocení Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Rudolfovská 92 372 16 České Budějovice www.soscb.cz Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

kreativní marketingová agentura

kreativní marketingová agentura C E N Í K S L U Ž E B Skenování a digitalizace dat Scan s automatickým podávačem Digitalizace ČB scan A3 4,0 Kč/str. bez DPH. Digitalizace ČB scan A4-A5 1.8 Kč/str. bez DPH. Digitalizace COLOR scan A3

Více

coachpage.cz MARKETINGOVÝ VÝZKUM Faktory ovlivňující nákupní chování ve vztahu ke koupi automobilu TOOLS for SUCCESS in TODAY s BUSINESS

coachpage.cz MARKETINGOVÝ VÝZKUM Faktory ovlivňující nákupní chování ve vztahu ke koupi automobilu TOOLS for SUCCESS in TODAY s BUSINESS coachpage.cz TOOLS for SUCCESS in TODAY s BUSINESS MARKETINGOVÝ VÝZKUM Faktory ovlivňující nákupní chování Faktory ovlivňující nákupní chování Hlavní cíl výzkumného projektu Výzkumný projekt si klade za

Více

Značka společnosti MORA

Značka společnosti MORA Design Manuál 2011 Značka společnosti MORA 2 Za jednu z hlavních součástí firemní identity je považován její design neboli jednotný vizuální styl. Základním stavebním kamenem tohoto vizuálního stylu je

Více

http://sim.samostatnyabsolvent.cz/

http://sim.samostatnyabsolvent.cz/ http://simsamostatnyabsolventcz/ do interaktivního simulačního softwaru Vytváření úkolů do simulačního softwaru Zadávání úkolů do simulačního softwaru Nově zaregistrovat Interaktivní simulační software

Více

Dilo vyžaduje ochranu dle autorského zákona.

Dilo vyžaduje ochranu dle autorského zákona. 02 Metodika a pracovní listy s úkoly pro žáky pro zpracování cvičné marketingové nabídky produktů malého hospodářského dvora v předmětu Marketing pro obor Ekonomika a podnikání Dilo vyžaduje ochranu dle

Více

Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR

Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR 1. ÚVOD Pravidla pro publicitu (dále jen Pravidla) stanovují povinné náležitosti v oblasti zajištění propagace projektů a jejich výsledků

Více

KOMERČNÍ INZERCE NA STRÁNKÁCH BMWGS.cz

KOMERČNÍ INZERCE NA STRÁNKÁCH BMWGS.cz PŘEDSTAVENÍ SERVERU www.bmwgs.cz Motto: Motocykly BMW = BMWGS.cz STRÁNKY MAJITELŮ A FANOUŠKŮ VŠECH TYPŮ MOTOCYKLŮ BMW S PRIMÁRNÍM ZAMĚŘENÍM NA MODELOVOU ŘADU GS Portál je v provozu šestý rok. Navzdory

Více

PR KLUB MAPOVAL UŽÍVÁNÍ OBOROVÝCH MÉDIÍ

PR KLUB MAPOVAL UŽÍVÁNÍ OBOROVÝCH MÉDIÍ PR KLUB MAPOVAL UŽÍVÁNÍ OBOROVÝCH MÉDIÍ Praha, 14. srpna 2012 PR Klub, nezávislé sdružení odborníků a příznivců oboru public relations, zrealizovalo během července 2012 menší průzkum mezi marketéry a PR

Více

Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna

Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna 1 Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna Marketing B2B firem v ČR Jak se firmy vypořádali s krizí a jaké očekávají hospodářské výsledky v roce 2011 Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova

Více

Michal Richtr: Projekt prodává i logo

Michal Richtr: Projekt prodává i logo Michal Richtr: Projekt prodává i logo Author: SF / Petr Bým Published: 08.01.2009 Počátkem devadesátých let u nás firemní vizuální styl představoval cosi nového a neznámého. Dnes je už situace jiná, nicméně

Více

M A R K T I N G O V Ý M A N A G E M E N T 1. Akad.rok 2015/2016, ZS Marketingový management - VŽ 1

M A R K T I N G O V Ý M A N A G E M E N T 1. Akad.rok 2015/2016, ZS Marketingový management - VŽ 1 M A R K T I N G O V Ý M A N A G E M E N T 1 Akad.rok 2015/2016, ZS Marketingový management - VŽ 1 Marketingový management Klíčovým základem procesu marketingového managementu jsou do podstaty problému

Více

Veletrhy a výstavy. III. přednáška

Veletrhy a výstavy. III. přednáška Veletrhy a výstavy III. přednáška Komunikační specifika veletrhů a výstav 1. slouží ke komunikaci informací v daném oboru 2. představují i širší komunikační souvislosti 3. časoprostorová danost 4. působení

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více

NOVINKA 12 ODSTÍNŮ A BÍLÁ

NOVINKA 12 ODSTÍNŮ A BÍLÁ NOVINKA 12 ODSTÍNŮ A BÍLÁ VNITŘNÍ MALÍŘSKÝ OMYVATELNÝ NÁTĚR ECOLOR STYL v b a r v á c h k v a l i t y Vnitřní omyvatelné vodou ředitelné interiérové nátěry ECOLOR STYL nabízejí kolekci elegantních ů pro

Více

Řízení 1 & Efektivní komunikace Jaroslav Jíra Category management GfK Praha Category management Jaroslav Jíra 2 Globální pohled Proč jsou silné silné? 3 Silné jsou výsledkem systematické práce respektující

Více

Název: Design webu Anotace:

Název: Design webu Anotace: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

Vaše personální agentura od roku 1993

Vaše personální agentura od roku 1993 Vaše personální agentura od roku 1993 2015 Vaše personální agentura od roku 1993 dlouholeté zkušenosti znalost pracovního trhu brněnského kraje vlastní databáze uchazečů spolupráce s jobs.cz a prace.cz

Více

doc. Ing. Marcela Kožená, Ph.D. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice

doc. Ing. Marcela Kožená, Ph.D. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice doc. Ing. Marcela Kožená, Ph.D. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Prodej je aktem směny, ke které dochází na trhu (místo, kde se setkává nabídka a poptávka). Směna je proces, ve kterém předmět

Více

M. Kašík, K. Havlíček: Podnikový marketing, M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení. M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení

M. Kašík, K. Havlíček: Podnikový marketing, M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení. M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení Marketingové řízení podniku Transakční marketing Vztahový marketing Základní literatura M. Kašík, K. Havlíček: Podnikový marketing, VŠFS europress, 2004 M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení podniku,

Více

ÚVOD DO CORPORATE IDENTITY. Co to je a jakou má funkci?

ÚVOD DO CORPORATE IDENTITY. Co to je a jakou má funkci? ÚVOD DO CORPORATE IDENTITY Co to je a jakou má funkci? 1 2 PŘÍKLAD DVOU FIREM Představme si dvě fi rmy. Obě jsou stejně veliké (10 zaměstnanců), obě nabízejí totožné zboží (např. koupelnové doplňky). Obě

Více

Dotazník, který se chystáte vyplnit, je součástí širšího evropského výzkumného projektu

Dotazník, který se chystáte vyplnit, je součástí širšího evropského výzkumného projektu Vážená paní, vážený pane Dotazník, který se chystáte vyplnit, je součástí širšího evropského výzkumného projektu European Monitor of Government Communication realizovaného každoročně společností Westminster.

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Základy interní komunikace. 31.ledna 2011

Základy interní komunikace. 31.ledna 2011 Základy interní komunikace 31.ledna 2011 CO TO JE INTERNÍ KOMUNIKACE Interní komunikace se zabývá formálním i neformálním předáváním informací uvnitř organizace. Jejím cílem není pouhé zprostředkování

Více

Výzkum aktuálních trendů HR marketingu v České republice. Brand / Business / Design

Výzkum aktuálních trendů HR marketingu v České republice. Brand / Business / Design Výzkum aktuálních trendů HR marketingu v České republice Brand / Business / Design O výzkumu Voblasti budování značek zaměstnavatelů a HR marketingu je k dispozici mnoho zahraničních výzkumů. Ty jsou nám

Více

Propagační prostředky Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012. Propagační prostředky. Plán učiva

Propagační prostředky Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012. Propagační prostředky. Plán učiva Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Název materiálu: Autor: (jméno, příjmení, titul) ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 7. 1. 2013

Název materiálu: Autor: (jméno, příjmení, titul) ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 7. 1. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_14 Název materiálu: OBCHOD Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům image důvěryhodného podniku Očekávaný výstup: Žáci

Více

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT Business model KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Obchodní, organizační, personální plán, IT Mapa cílů Vyšší zisk Vyšší tržby Finanční stabilita image Rozšíření na další trhy Navýšení stávajícíc h tržních podílů Udržení

Více

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy Reklamní strategie, reklamní kampaň Plánování reklamy Jak postupovat při přípravě reklamní kampaně 1. Stanovení cílů kampaně CO se očekává? 2. Potvrzení rozpočtu budget - KOLIK se utratí? 3. Stanovení

Více

Střední školy a internetový marketing. Studie občanského sdružení Než zazvoní

Střední školy a internetový marketing. Studie občanského sdružení Než zazvoní Střední školy a internetový marketing Studie občanského sdružení Než zazvoní 2. ledna 2015 Tento dokument shrnuje výsledky průzkumu mezi českými středními školami. Cílem šetření bylo zjistit, jaké nástroje

Více

Akční nabídka marketingového řešení pro neziskové organizace

Akční nabídka marketingového řešení pro neziskové organizace Akční nabídka marketingového řešení pro neziskové organizace Varianta BASIC Obsahem balíčku je: webová stránka včetně: redakčního systému umožňujícího snadnou úpravu obsahu i neprofesionálním uživatelům,

Více

T E O R I E M A N A G E M E N T U

T E O R I E M A N A G E M E N T U T E O R I E M A N A G E M E N T U 4 Akad. rok 2015/2016, ZS Teorie managementu - VŽ 1 Kdo jsou stakeholdeři Akad. rok 2015/2016, ZS Teorie managementu - VŽ 2 Zaměstnanci očekávají spravedlivou odměnu,

Více

Business Suite for Notes

Business Suite for Notes Business Suite for Notes Systém BSFN byl vytvořen na základě zkušeností s podporou a řízením procesů v obchodní firmě. Během několika let existence na trhu se osvědčil u mnoha zákazníků. Z nejvýznamnějších

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu

Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra informačních technologií Teze diplomové práce Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu Vypracovala: Monika

Více

Blacksmith Consulting S. l.

Blacksmith Consulting S. l. Blacksmith Consulting S. l. RYCHLÉ VYTVOŘENÍ MODELU PODNIKÁNÍ JAKO NÁSTROJ TESTOVÁNÍ REALIZOVATELNOSTI NOVÝCH NÁPADŮ Mikulov, červenec 2013 Základní principy metodiky - Naučit se podnikat, organizovat

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Reklama v rozhodování firmy. Reklamní výdaje a jejich účinnost. Praktické rozhodování o reklamních výdajích. Volba optimální reklamní technologie. Reklama v různých tržních strukturách. Efekty reklamy

Více

NABÍDKA SLUŽEB VELETRH PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ 8. BŘEZNA 2016 AULA VŠB - TU OSTRAVA NABÍDKA SLUŽEB

NABÍDKA SLUŽEB VELETRH PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ 8. BŘEZNA 2016 AULA VŠB - TU OSTRAVA NABÍDKA SLUŽEB NABÍDKA SLUŽEB VELETRH PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ 8. BŘEZNA 2016 AULA VŠB - TU OSTRAVA NABÍDKA SLUŽEB SHRNUTÍ POSLEDNÍHO ROČNÍKU Osmý veletrh pracovních příležitostí Kariéra PLUS se uskutečnil v aule Vysoké

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA k podání nabídky na dodávku vzdělávacích služeb ORLZ CZ.04.1.03 Vzdělávání

Více

Produktový ceník pro rok 2010

Produktový ceník pro rok 2010 Produktový ceník pro rok 2010 (platný od 1.6.2010 do odvolání) Veškeré ceny jsou uvedeny v Kč bez 20 % DPH Nebuďte jako ostatní, odlište se! corporate identity CORPORATE IDENTITY Vizuální firemní identita

Více

- podnik předpokládá, že kupující dává přednost nízkým cenám výrobků

- podnik předpokládá, že kupující dává přednost nízkým cenám výrobků Otázka: Marketing Předmět: Ekonomie Přidal(a): Lemurek - podnikatelská koncepce (tj. způsob myšlení, podnikatelského řízení) - proces řízení, jehož výsledkem je poznání, předvídání, ovlivňování a v konečné

Více

grafické portfolio rebel art www.rebelart.cz

grafické portfolio rebel art www.rebelart.cz grafické portfolio rebel art www.rebelart.cz rebel art Adresa: Kozí strana 791/18A Střelice, 664 47 Telefon: +420 534 009 212 Mail: info@rebelart.cz Poskytujeme služby od kreativního uvažování a plánování,

Více

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 4.9.40. Psychologie Dvouletý volitelný předmět PSYCHOLOGIE (pro 3. ročník, septima) navazuje na základní okruhy probírané v hodinách ZSV. Zaměřuje se na rozšíření poznatků jak teoretických psychologických

Více

Postoj české veřejnosti k reklamě

Postoj české veřejnosti k reklamě TISKOVÁ ZPRÁVA 26. února 2013 Postoj české veřejnosti k reklamě Češi nejlépe hodnotí reklamu v místě prodeje, 8% populace tvrdí, že si jí všimne a 31% podle ní nakupuje. Třetina zákazníků by dokonce uvítala

Více

Příloha č. 2. Komunikační strategie

Příloha č. 2. Komunikační strategie Příloha č. 2 Akčního plánu rozvoje MA21 MSK na léta 2010-2011 Návrh Komunikační strategie OBSAH: 1. ÚVOD...3 2. NÁVRH KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE...4 2.1. CÍLOVÉ SKUPINY...4 HLAVNÍMI CÍLOVÝMI SKUPINAMI PROJEKTU

Více

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012 Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 26. říjen 2012 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného záměru IGA 2 Inovační management, který je realizován v letech 2012 2013. Je registrován

Více