PSYCHOLOGIE V MARKETINGOVÉ KOMUNIKACI. PaedDr.Emil Hanousek,CSc

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PSYCHOLOGIE V MARKETINGOVÉ KOMUNIKACI. PaedDr.Emil Hanousek,CSc 14002@mail.vsfs.cz"

Transkript

1 PSYCHOLOGIE V MARKETINGOVÉ KOMUNIKACI PaedDr.Emil Hanousek,CSc 1.

2 Metoda výuky: Prezenční studium přednášky a cvičení Kombinované studium cvičení Metody hodnocení, ukončení předmětu: Metody hodnocení: zápočet / Zkouška Zápočet: Zpracování studie, která bude detailně z pohledu psychologie analyzovat vybranou formu marketingové komunikace v rozsahu min. 8 stran Zkouška:(písemná a ústní část) Formou testu a po úspěšném ukončení testu bude zkouška završena ústní zkouškou. Test bude obsahovat 24 otázek, odpověď bude u otázky vybírána z několika variant z nichž pouze jedna bude správná. Za každou správnou odpověď získá studen 2 body, celkem jich tak může získat 48. K úspěšnému zakončení testu musí student získat min. 34 bodů. U ústní části zkoušky bude student vybírat ze 24 otázek na které se bude mít možnost připravit před vlastním průběhu zkoušky. 2. c.

3 LITERATURA Povinná literatura: Boučková, J., a kol.: Marketing, Praha, C.H.Beck, 2003 Hradiská, E., Letovancová, E.: Psychologia v marketingovej komunikaci, Bratislava, UK, 2005 Vágnerová, M.: Základy psychologie. Praha: Karolinum, Vaňák, M.,Nahodil, F.:Základy marketingu. Praha: VŠFS Eupress Vysekalová,J.,Komárková, R.: Psychologie reklamy. Praha: Grada, Vysekalová, J.,: Psychologie spotřebitele. Praha: Grada, Doporučená literatura: Kašík,M.,Havlíček,K.:Podnikový marketing.praha:všfs Eupress,2004. McQuail,D.:Úvod do teorie masové komunikace.praha: Portál,1999. Schiffman,L.G.,Kanuk,L.L.: Nákupní chování.brno:computer Press,2004. Vybíral, Z.: Psychologie komunikace. Praha: Portál, Zákon č.40/1995 Sb., o regulaci reklamy (novela zák.č. 213/2001 Sb.Rada pro reklamu, Kodex Zásady etické reklamní praxe v České republice Časopisy: Psychologie dnes, Trend marketing, Marketing Media, Strategie 3.

4 PŘEDNÁŠKY 1.ÚVOD DO PŘEDMĚTU PSYCHOLOGIE V MARKETINGOVÉ KOMUNIKACI a HISTORICKÝ POHLED NA UPLATNĚNÍ PSYCHOLOGIE V MARKEINGOVÉ KOMUNIKACI 2.PRŮBĚH KOMUNIKAČNÍHO PROCESU. MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE V SOCIÁLNÍ KOMUNIKACI 3.KLÍČOVÉ PSYCHOLOGICKÉ POJMY PRO MARKETINGOVOU KOMUNIKACI 1 4.KLÍČOVÉ PSYCHOLOGICKÉ POJMY PRO MARKETINGOVOU KOMUNIKACI 2 5.SPOTŘEBNÍ CHOVÁNÍ A ROZHODOVÁNÍ 6.ÚČINNOST MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE.PSYCHOLOGICKÉ VÝZKUMU ÚČINNOSTI MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE METODY 4.

5 1.PŘEDNÁŠKA pro prezenční studium ÚVOD DO PŘEDMĚTU PSYCHOLOGIE V MARKETINGOVÉ KOMUNIKACI a HISTORICKÝ POHLED NA UPLATNĚNÍ PSYCHOLOGIE V MARKEINGOVÉ KOMUNIKACI MOTTO: VŠECHNA ROZHODNUTÍ O NÁKUPU DĚLAJÍ LIDÉ. DOBRÉ ZBOŢÍ SE NEPRODÁVÁ SAMO. DÍLČÍ TÉMATA: FORMY MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE CÍLE MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE PSYCHOLOGICKÝ OBSAH MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE DEFINICE PŘEDMĚTU PSYCHOLOGIE MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE POČÁTKY PROPAGACE (MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE) U NÁS A VE SVĚTĚ POČÁTKY UPLATŇOVÁNÍ PSYCHOLOGIE V MARKETNGOVÉ KOMUNIKACI DO KONCE 70.LET 20.STOLETÍ SOUČASNOST 5. c.

6 2.PŘEDNÁŠKA pro prezenční studium PRŮBĚH KOMUNIKAČNÍHO PROCESU. KOMUNIKACE V SOCIÁLNÍ KOMUNIKACI MARKETINGOVÁ MOTTO: KAŢDÁ KOMUNIKACE MÁ SVŮJ CÍL DÍLČÍ TÉMATA: PRVKY KOMUNIKAČNÍHO PROCESU DRUHY SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE.KOMUNIKAČNÍ BARIÉRY JEDNOTLIVÉ FÁZE PROCESU MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE PŮSOBENÍ NA CÍLOVOU SKUPINU FUNKCE MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE V TOMTO PROCESU FIREMNÍ KOMUNIKACE ZNAČKA JAKO PŘEDMĚT MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE 6.

7 3.PŘEDNÁŠKA pro prezenční studium KLÍČOVÉ PSYCHOLOGICKÉ POJMY PRO MARKETINGOVOU KOMUNIKACI MOTTO: MOTIVACE JE PŘÍČINOU NAŠEHO CHOVÁNÍ DÍLČÍ TÉMATA: VNÍMÁNÍ, POZORNOST, PAMĚŤ ZAPOMÍNÁNÍ, UČENÍ MOTIVACE V MARKETINGOVÉ KOMUNIKACI POTŘEBY JAKO ZDROJ MOTIVACE 7.

8 4.PŘEDNÁŠKA pro prezenční studium KLÍČOVÉ PSYCHOLOGICKÉ KOMUNIKACI POJMY PRO MARKETINGOVOU MOTTO: KAŢDÉ SVÉ POZNÁNÍ ČLOVĚK URČITÝM ZPŮSOBEM PROŢÍVÁ DÍLČÍ TÉMATA: EMOCE,CITY,NÁVYKY,ZÁJMY HODNOTY,HODNOTOVÉ ORIENTACE PŘÍKLADY MOTIVACE V MARKETINGOVÉ KOMUNIKACI 8.

9 5.PŘEDNÁŠKA pro prezenční studium SPOTŘEBNÍ CHOVÁNÍ A ROZHODOVÁNÍ MOTTO: CHTÍT ZNAMENÁ POTŘEBOVAT DÍLČÍ TÉMATA: INFORMACE O SPOTŘEBITELI (ZÁKAZNÍK) OSOBNOST JAKO SPOTŘEBITEL NEBO ZÁKAZNÍK OSOBNOST A SPOTŘEBNÍ CHOVÁNÍ INDIVIDUÁLNÍ CHARAKTERISTIKY S VLIVEM NA SPOTŘEBNÍ CHOVÁNÍ VÝZNAM UČENÍ PRO SPOTŘEBNÍ CHOVÁNÍ 9.

10 6.PŘEDNÁŠKA pro prezenční studium ÚČINNOST MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE.PSYCHOLOGICKÉ METODY VÝZKUMU ÚČINNOSTI MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE MOTTO: VŠE MŮŢEME VHODNÝMI NÁSTROJI ZJISTIT DÍLČÍ TÉMATA: DRUHY ÚČINKŮ KDY JE MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE ÚČINNÁ BARIÉRY PŘI PŮSOBENÍ MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE PSYCHOLOGICKÉ METODY VÝZKUMU ÚČINNOSTI KVANTITATIVNÍ A KVALITATIVNÍ VÝZKUM 10.

11 1.CVIČENÍ PREZENČNÍ STUDIUM PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY REKLAMY OTÁZKY NA CVIČENÍ: Výhody a nevýhody tiskové, rozhlasové, tv, venkovní a internetové reklamy ÚKOL NA CVIČENÍ: Vyberte tv reklamní kampaň a popište v čem spatřujete prvky psychologie, vyberte a popište reklamy dvou přímých konkurentů Vyberte si inzerát v tisku a analyzujte ho z pohledu umístění, grafiky, písma, barvy, cílové skupiny, které je určen a proč Popište v čem je, je-li, rozdíl využití formy market.komunikace u spotřebního resp.průmyslového zboží 11.

12 2.CVIČENÍ PREZENČNÍ STUDIUM PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY OSOBNÍHO PRODEJE OTÁZKY NA CVIČENÍ: Na čem je založen osobní prodej, uveďte typy osob.prodeje,výhody a nevýhody, popište základní aktivity OZ, popište proces osobního prodeje ÚKOL NA CVIČENÍ: Udělejte rozbor Vámi vybrané sítě obchodních zástupců a popište jejich činnost z pohledu psychologie Vyberte si prodejní akci obchodního zástupce za použití hostesek analyzujte ho z pohledu umístění, komunikace, cílové skupiny, které je určen a proč Připravte osobní prezentaci Vámi vybraného výrobku, služby a zdůvodněte z pohledu psychologie Vámi zvolené kroky 12.

13 3.CVIČENÍ PREZENČNÍ STUDIUM PODPORA PRODEJE,KOMUNIKACE V MÍSTĚ PRODEJE OTÁZKY NA CVIČENÍ: Chápání podpory prodeje,popište komunikační nástroje podpory prodeje, typy podpor, hlavní nástroje podpory prodeje ÚKOL NA CVIČENÍ: Udělejte rozbor Vámi vybrané komunikace na prodejním místě,popište v čem spatřujete prvky psychologie Vyberte si jeden z nástrojů podpory prodeje na prodejním místě za použití hostesek a analyzujte ho z pohledu umístění, komunikace, cílové skupiny, které je určen a proč 13.

14 4.CVIČENÍ PREZENČNÍ STUDIUM PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ OTÁZKY NA CVIČENÍ: Co je cílem této komunikace Jaké jsou fce PR oddělení a jaké jsou hlavní nástroje práce s veřejností Popište cíle a úkoly práce s veřejností z pohledu působení na různé skupiny lidí (interní, veřejné vztahy, finanční, média, marketingové PR) ÚKOL NA CVIČENÍ: Popište komunikaci s Vámi vybranou skupinou lidí a z psychologického pohledu ji vysvětlete, vycházejte z toho, že jen ve výjimečných případech je cílem změna chování, ale? 14.

15 5.CVIČENÍ PREZENČNÍ STUDIUM PŘÍMÝ MARKETING,VÝSTAVY A VELETRHY, SPONZORING A NOVÁ MÉDIA OTÁZKY NA CVIČENÍ: Jak chápete databázový marketing V čem vidíte výhodu výstav a veletrhů z pohledu působení na naše smysly Jaký je rozdíl mezi sponzoringem a ostatními nástroji market.mixu,jaký cíl má tato market.komunikace, jaké znáte typy sponzorství (událostí,vysílání,účelové,ze zálohy) Charakterizujte nová média ve vazbě na lidskou psychiku ÚKOL NA CVIČENÍ: Vyberte tištěný inzerát s přímou odpovědí a popište v čem spatřujete motivační informaci a aktivační informaci tohoto inzerátu Popište Vámi vybranou firmu (její produkt) a její prezentaci na veletrhu se zaměřením na vybranou cílovou skupinu charakterizujte ji z pohledu geografického, demografického a hlavně psychografického (osobnost, životní styl) Vyberte českou firmu a popište její cíle marketingové komunikace sponzorství v budování povědomí, image značky a v podílu prodeje a trhu 15.

16 6.CVIČENÍ PREZENČNÍ STUDIUM ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ + TEST OTÁZKY NA CVIČENÍ: Na konkrétním příkladu popište a vysvětlete co znamená integrovaná marketingová komunikace a proč se kombinuje více nástrojů a forem této komunikace Zopakování probrané látky Zodpovězení dotazů TEST: Provedení testu ve 2.hodině cvičení 16.

17 KOMBINOVANÉ STUDIUM 4 DVOUHODINOVÁ CVIČENÍ 1.CVIČENÍ PŘEDNÁŠKA 1. a 2. z PREZENČNÍHO STUDIA CVIČENÍ 1. a 2. z PREZENČNÍHO STUDIA 2.CVIČENÍ PŘEDNÁŠKA 3.a 4. z PREZENČNÍHO STUDIA CVIČENÍ 3. a 4. z PREZENČNÍHO STUDIA 3.CVIČENÍ PŘEDNÁŠKA 5.a 6. z PREZENČNÍHO STUDIA CVIČENÍ 5. z PREZENČNÍHO STUDIA 4.CVIČENÍ CVIČENÍ 6. z PREZENČNÍHO STUDIA 17.

DIREKT MARKETING. Ing. Ondřej Pešek 20046@mail.vsfs.cz

DIREKT MARKETING. Ing. Ondřej Pešek 20046@mail.vsfs.cz DIREKT MARKETING Ing. Ondřej Pešek 20046@mail.vsfs.cz 1 DIREKT MARKETING Podmínky pro úspěšné ukončení zápočet 2 kredity předmětu min. 75 % (3 ze 4) účast na cvičeních test povinný látka př. i cv. písemný

Více

ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA

ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ PRAHA 2011 Název studijní opory Název: Základy

Více

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti,

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, Vážení přátelé, Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, pokud nevynalezne způsob, jak měnit nádeníky v ředitele. Tento přístup dokonale ilustruje

Více

Marketing kulturního dědictví a umění

Marketing kulturního dědictví a umění Ing. Radka Johnová Marketing kulturního dědictví a umění Art marketing v praxi Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako

Více

PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Národní ústav odborného vzdělávání Praha, 2011 Firemní ekonom Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Kroměříž Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

2 INFORMAČNÍ CENTRUM V SYSTÉMU CESTOVNÍHO RUCHU, JEHO PROVOZ, ORGANIZACE PRÁCE A ŘÍZENÍ. 34

2 INFORMAČNÍ CENTRUM V SYSTÉMU CESTOVNÍHO RUCHU, JEHO PROVOZ, ORGANIZACE PRÁCE A ŘÍZENÍ. 34 1 1. ÚVOD DO MARKETINGU 10 1.1 Podstata marketingu 10 1.2 Trh cestovního ruchu a zvláštnosti služeb 11 1.3 Strategické řízení 13 1.4 Marketingové řízení 14 1.5 Marketingový mix 18 1.6 Marketing v informačním

Více

Hodnotící standardy CS CIMA Marketing CIMA-A

Hodnotící standardy CS CIMA Marketing CIMA-A Český institut pro marketing, o.s. Člen EMC-evropské marketingové konfederace QP 75-01-04 Hodnotící standardy CS CIMA Marketing CIMA-A Tento dokument je určen výhradně pro služební potřebu a včetně příloh

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY Marketing Ing. PAVEL VYLEŤAL

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY Marketing Ing. PAVEL VYLEŤAL EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY Marketing Ing. PAVEL VYLEŤAL Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070) 2 TÉMA

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ ZLÍN 2008 Recenzovala: Hana Lošťáková Vratislav Kozák, Pavla Staňková, 2008 ISBN 978 80 7318 698

Více

Tvorba destinačních produktů cestovního ruchu

Tvorba destinačních produktů cestovního ruchu Tvorba destinačních produktů cestovního ruchu Ing. Petr Kratochvíl Ing. Radek Pažout Realizátor: RDM s.r.o. Valchařská 39 614 00 Brno info@rdmbrno.cz www.rdmbrno.cz Tento vzdělávací program je financován

Více

NÁZEV VZDĚLÁVACÍ AKCE "PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ- MARKETING ORGANIZACE"

NÁZEV VZDĚLÁVACÍ AKCE PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ- MARKETING ORGANIZACE NÁZEV PROJEKTU: PROJEKTY ROZVOJE VENKOVA A JEJICH UDRŽITELNOST REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: 09/008/3310A/563/001394 NÁZEV VZDĚLÁVACÍ AKCE "PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ- MARKETING ORGANIZACE" TERMÍN KONÁNÍ: 2.9.2011

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ NÁVRH MARKETINGOVÉ STRATEGIE DIPLOMOVÁ PRÁCE FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ NÁVRH MARKETINGOVÉ STRATEGIE DIPLOMOVÁ PRÁCE FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT NÁVRH MARKETINGOVÉ STRATEGIE MARKETING STRATEGY

Více

MARKETING 360 & PR 360 E-BOOK LESENSKY.CZ 2015

MARKETING 360 & PR 360 E-BOOK LESENSKY.CZ 2015 MARKETING 360 & PR 360 E-BOOK LESENSKY.CZ 2015 Úvod... 2 Marketing 360 a PR 360... 3 Marketing 360... 4 Historie marketingu 360... 5 Proč vznikl marketing 360?... 7 Marketing 360 a AIDA... 8 Marketingový

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová slova: komunikace,

Více

Ing. Marek Moudrý. Nakladatelství a vydavatelství. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz

Ing. Marek Moudrý. Nakladatelství a vydavatelství. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Marketing Základy marketingu Ing. Marek Moudrý Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Obsah OBSAH OBSAH... 3 SLOVO AUTORA...7 PROČ PRÁVĚ TAKOVÁ KONCEPCE VÝUKOVÉHO

Více

ASPEKTY MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÉ ŠKOLY VZHLEDEM K ZÍSKÁNÍ NOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ

ASPEKTY MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÉ ŠKOLY VZHLEDEM K ZÍSKÁNÍ NOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ ASPEKTY MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÉ ŠKOLY VZHLEDEM K ZÍSKÁNÍ NOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ Miroslava Vaštíková, Kateřina Matušínská, Jindřich Vaněk Úvod Tržní pozice a image VŠ jsou dány tím, jak školy vnímají její

Více

VELETRHY A VÝSTAVY JAKO NÁSTROJ MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÝCH ŠKOL

VELETRHY A VÝSTAVY JAKO NÁSTROJ MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÝCH ŠKOL VELETRHY A VÝSTAVY JAKO NÁSTROJ MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÝCH ŠKOL Barbara Morská Klíčová slova: Veletrhy, výstavy, podpora prodeje, public relations, cíle vystavovatele, výběr veletrhu. Key words:

Více

PRAKTICKÝ MARKETING V HOTELOVÉM PROVOZU

PRAKTICKÝ MARKETING V HOTELOVÉM PROVOZU Hotelnictví a turismus 3. tisíciletí II PRAKTICKÝ MARKETING V HOTELOVÉM PROVOZU Určeno pro další vzdělávání pedagogických pracovníků středních odborných škol gastronomických oborů Střední škola hotelnictví

Více

OCHRANA ZÁJMŮ SPOTŘEBITELŮ JAKO SOUČÁST KONCEPCE SPOLEČENSKÉHO MARKETINGU?

OCHRANA ZÁJMŮ SPOTŘEBITELŮ JAKO SOUČÁST KONCEPCE SPOLEČENSKÉHO MARKETINGU? OCHRANA ZÁJMŮ SPOTŘEBITELŮ JAKO SOUČÁST KONCEPCE SPOLEČENSKÉHO MARKETINGU? Pavla Sýkorová, Halina Starzyczná, Emanuel Šustek Klíčová slova: koncepce společenského marketingu, etika v podnikání, CSR, spotřebitelská

Více

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I.

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek Ostrava 2011 1 Název: Průvodce studiem pro prezenční formu studia modulu Uplatnění na trhu práce, část I Uplatnění

Více

7.1 MARKETING A MARKETINGOVÉ DOVEDNOSTI II. ING. ŠÁRKA ZAPLETALOVÁ, PH.D.

7.1 MARKETING A MARKETINGOVÉ DOVEDNOSTI II. ING. ŠÁRKA ZAPLETALOVÁ, PH.D. 7.1 MARKETING A MARKETINGOVÉ DOVEDNOSTI II. ING. ŠÁRKA ZAPLETALOVÁ, PH.D. OSTRAVA 2006 Název: Marketing a marketingové dovednosti II. Autor: Ing. Šárka Zapletalová, Ph.D. Vydání: první, 2006 Počet stran:

Více

Identifikační údaje Vyšší odborné školy

Identifikační údaje Vyšší odborné školy Identifikační údaje Vyšší odborné školy Název školy: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Plzeň Adresa: Koterovská 85, 326 00 Plzeň Právní forma: Příspěvková organizace Zřizovatel

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Gabriela Nováková

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Gabriela Nováková VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Gabriela Nováková Strategie internetové komunikační politiky pro pobočku No Name Reality Diplomová práce 2014 Strategie internetové komunikační politiky

Více

Na cestě k úspěchu. Vážení přátelé,

Na cestě k úspěchu. Vážení přátelé, Úvodní slovo Katalog Kurzů 2010 Na cestě k úspěchu Vážení přátelé, jsem ráda, že vám mohu představit náš nový katalog odborných kurzů na rok 2010. Ve společnosti BUREAU VERITAS vám nabízíme více než 60

Více

ZÁKLADY MARKETINGU (Texty pro distanční studium)

ZÁKLADY MARKETINGU (Texty pro distanční studium) OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA ZÁKLADY MARKETINGU (Texty pro distanční studium) Dr. Ing. Hana Svobodová OSTRAVA 2007 Učební text byl vypracován s finanční podporou Evropského sociálního fondu

Více

1 Sociální podnikání...2. 1.1 Proč podnikat sociálně?...2. 1.2 Co je a co není sociální podnik?...3

1 Sociální podnikání...2. 1.1 Proč podnikat sociálně?...2. 1.2 Co je a co není sociální podnik?...3 [Zadejte text.] Obsah 1 Sociální podnikání...2 1.1 Proč podnikat sociálně?...2 1.2 Co je a co není sociální podnik?...3 1.3. Má mít nový sociální podnik samostatnou právní subjektivitu?...6 1.3.1. Jakou

Více

6.24 Pojetí vyučovacího předmětu Aplikovaná ekonomie

6.24 Pojetí vyučovacího předmětu Aplikovaná ekonomie 6.24 Pojetí vyučovacího předmětu Aplikovaná ekonomie Obecné cíle výuky Aplikovaná ekonomie Cílem předmětu je prohloubení základních ekonomických dovedností propojením znalostí a dovedností získaných studiem

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz (tištěná ISBN Grada 978-80-247-6261-6 Publishing, (elektronická verze) a.s. formátu 2011 PDF) U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o

Více

TVORBA MARKETINGOVÉ PROPAGACE PRO RESTAURACI POD VĚŽÍ VE ZNOJMĚ

TVORBA MARKETINGOVÉ PROPAGACE PRO RESTAURACI POD VĚŽÍ VE ZNOJMĚ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management TVORBA MARKETINGOVÉ PROPAGACE PRO RESTAURACI POD VĚŽÍ VE ZNOJMĚ

Více

SZZ 2012 - MAŘÍ. Pozn. ŠEDIVÉ PÍSMO ČI ŠEDIVÉ PODBARVENÍ JE JEN PRO INFO.

SZZ 2012 - MAŘÍ. Pozn. ŠEDIVÉ PÍSMO ČI ŠEDIVÉ PODBARVENÍ JE JEN PRO INFO. Pozn. ŠEDIVÉ PÍSMO ČI ŠEDIVÉ PODBARVENÍ JE JEN PRO INFO. OBSAH: 1. INFORMAČNÍ POTŘEBA, KOMUNIKAČNÍ PROCES, KOMUNIKAČNÍ MODELY 1 3. PUBLIC RELATIONS, PUBLICITA, VZTAH K VEŘEJNOSTI, IMAGE, MASMÉDIA 7 4.

Více