Základy marketingu. vní. Ing. Miloslav Vaňák

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základy marketingu. vní. Ing. Miloslav Vaňák 2006-2007"

Transkript

1 Základy marketingu Přednášky pro Vysokou školu finanční a správn vní Ing. Miloslav Vaňák

2 Přednáška 1: Definice marketingu Trocha historie: Snaha minimalizovat riziko, které je spojeno se vstupem na trh a maximalizovat zisk z podnikatelské činnosti, je základní filosofií podnikání již od jeho historických prvopočátků. Z původní živelné snahy se postupně, cestou shromažďování empirických zkušeností, začala vytvářet metoda řízení, zahrnující v sobě všechny nezbytné kroky a postupy pro zabezpečení co největší míry pravděpodobnosti úspěchu na trhu. Firma tedy dnes již nevystačí s rozhodováním na intuitivní úrovni, ale její činnost musí být podložena odpovídající teorií, která se opírá o co nejdokonalejší analytické nástroje, usnadňující a urychlující analytické procesy, a tím zvyšující šanci na získání výhody před ostatními konkurenty. Touto teorií je marketing. 2

3 Základní definice (tři i z mnoha desítek) tek): Marketing je předem prodané zboží. Marketing je výrazem podnikatelského myšlení, které je orientováno na trh a které se vyznačuje tvořivostí, systematičností a agresivitou. Nespokojuje se s reakcí na vývoj na trhu, nýbrž usiluje o aktivní ovlivnění trhu, jeho doplnění, případně vytvoření zcela nového trhu. Marketing je věda o směně. 3

4 Význam a úloha marketingu Bez marketingového řízení se neobejde žádná firma, která chce trvale uspět v náročném konkurenčním prostředí. Současný trh je charakterizován vysokou dynamičností a nestále se měnícími (turbulentními) podmínkami, rostoucí silou spotřebitele a bojem s konkurencí o jeho přízeň. Jakákoliv snaha charakterizovat marketing pouze jako činnost určitého útvaru v organizační hierarchii firmy vyjadřuje absolutní nepochopení jeho významu, protože marketing musí být samozřejmou součástí práce všech zaměstnanců firmy, součástí firemního myšlení a řízení. Nepochopení významu marketingu také představuje, když v myšlení zaměstnanců a zejména managementu firmy, místo komplexního využívání všech součástí marketingového mixu, jsou využívány pouze některé jeho části. 4

5 Marketingové koncepce a) Rozdíly mezi koncepcemi a)koncepce nemarketingová Firma - produkty - prodej - zisk z prodeje b)koncepce marketingová Trh - produkt podle - marketingový - zisk z uspokojení přání zákazníka mix zákazníka 5

6 Marketingové koncepce b) Výrobní ( ) Výrobce vychází z předpokladu, že zákazníci budou preferovat ty výrobky, které budou levné a snadno dosažitelné. V rámci této koncepce je proto potřebné dosáhnout vysoké sériovosti výroby, která společně s využíváním nové techniky a technologie zajistí nižší náklady na výrobu, než má konkurence. Dále nezbytné zajistit potřebnou širokou distribuci výrobku a také propagaci. Hlavním heslem je zvyšování produktivity práce, protože levný a kvalitní výrobek si rád koupí každý zákazník. Typickým představitelem této podnikatelské koncepce byl u nás Tomáš Baťa. Výrobková ( ) Vychází z toho, že zákazník si dobře uvědomuje vazbu mezi cenou výrobku a jeho technickými parametry. Na rozdíl od předchozí koncepce však zůstává cena stejná a výrobce se snaží konkurovat především vyšší kvalitou výrobku nebo jeho lepšími užitnými vlastnostmi. Pokud se však výrobce zaměří pouze na prezentaci vyšší kvality nebo technických předností, může to vést až k tzv. marketingové krátkozrakosti. Výrobce stále zdokonaluje svůj výrobek, avšak přestává sledovat, co se děje u konkurence. Vysoce kvalitní (přešlechtěný) výrobek pak může být neprodejný proto, že konkurence dosáhla přibližně stejné kvality nebo míry uspokojení potřeb zákazníka, ale za nižší cenu. 6

7 Marketingové koncepce c) Prodejní ( ) Na spotřebitele je vyvíjen soustředěný nátlak, aby se rozhodl pro určitý výrobek. Na trhu široká paleta výrobků (služeb) s totožnými vlastnostmi a výrobce (producent) si uvědomuje, že zákazník se sám nemusí rozhodnout pro koupi jeho výrobku nebo služby, že je mu potřeba s využitím všech marketingových nástrojů pomoci. Je charakterizována heslem: prodat, co se vyrobí. Působení tzv. agresivní reklamní koncepce, kdy jsou potenciální zákazníci vystavováni každodennímu silnému reklamnímu působení. Tento způsob reklamy u nás využíval opět především Tomáš Baťa. Marketingová ( ) Zde už v plné míře platí heslo: vyrábět to, o co je zájem na trhu. Tato koncepce je výsledkem dlouhodobého vývoje a vznikla postupně v USA v polovině padesátých let 20.století. Prvořadým úkolem je pochopit přání a potřeby zákazníka a nabídku výrobků a služeb přizpůsobit těmto přáním. Zároveň musí existovat nepřetržitá zpětná vazba mezi trhem a producentem a schopnost firmy pružně reagovat na změny přání a požadavků zákazníka. Nabídka se také již více zaměřuje na určité segmenty obyvatel, pro které je přizpůsobena reklama, cena výrobku, způsob a místo prodeje, velikost balení atd. 7

8 Marketingové koncepce d) Moderní sociálně marketingová koncepce Jedná se o vytvoření souladu mezi uspokojováním rozumných potřeb zákazníků s dlouhodobými sociálními a etickými zájmy společnosti. Firmy by v souladu s touto koncepcí neměly nabízet výrobky nebo služby, které jsou v protikladu se zájmy zákazníků a společnosti. Pro tento moderní typ marketingu je charakteristické, že se netýká pouze finální produkce, ale také procesu výroby, který nesmí mít nežádoucí účinky na životní prostředí a zdraví člověka. Snahou také je, aby i po ukončení životnosti bylo možno výrobek odstranit nebo recyklovat tak, aby nenarušil životní prostředí. Závěr: každá taková koncepce vyžaduje užití vhodné marketingové strategie a prvků marketingového mixu a záleží na konkrétní firmě, jaké cíle si stanovila a jakou konkrétní strategii a taktiku k jejich dosažení zvolí. 8

9 Marketing v období globalizace Transakční marketing (mass marketing) Klasický marketing směny (transakční) vychází především z potřeb podniků a teprve následně přihlíží k potřebám zákazníků. Charakteristické pro tento typ marketingu jsou: výrobní, výrobková a prodejní koncepce. Každý obchodní případ skončí nakonec transakcí a to i v současné době, kdy již hovoříme o uplatňování relačního marketingu. 9

10 Marketing v období globalizace Relační marketing Zahrnuje podnik a všechny ostatní účastníky tohoto procesu Moderní vztahový marketing (relační) je založen na principu budování a řízení vztahů se zákazníky. Metoda CRM (Customer Relationship Management) jako vyjádření principu: - hledat nové zákazníky, ale síla a konkurenceschopnost podniku je zejména v udržení zákazníků dosavadních. Loajalita zákazníků vede ke zvyšování tržeb a ziskovosti. 10

11 Marketing v období globalizace Rozdíly mezi transakčním a relačním marketingem Jednotlivý prodej / opakované prodeje Občasný styk se zákazníkem / intenzivní (osobní) styk Výhody produktu / hodnota produktu pro zákazníka Omezené služby / služby na vysoké úrovni Jednorázové uspokojení potřeb / dlouhodobá spokojenost (jako příklad stánkový prodej) Rozdíly v chápání odpovědnosti za kvalitu výsledného produktu (záležitost pouze výroby a nebo všech zaměstnanců podniku) 11

12 Marketing v období globalizace Globalizace Je výsledným stádiem postupného otevírání, prolínání a ovlivňování ekonomik Vztahy se sousedními zeměmi, vztahy se zeměmi na kontinentu a vztahy globální Co je nezbytné pro globální integraci podniku Provést všechny potřebné a nezbytné analýzy (poptávky, nabídky, konkurence, nákupního chování atd.) Poznat globalizační síly (Push a Pull) a stanovit cíle Vybrat vhodnou strategii vstupu na zahraniční trhy - mezinárodní - multinárodní - globální - smíšená strategie slučující výhody předchozích strategií a pružnost reakce na situaci 12

13 Marketing v období globalizace Hyperkonkurence nabídka mnohonásobně převyšuje poptávku, malé a střední podniky se v ní dokáží pohybovat pružněji než podniky velké Odklon části zákazníků od koncentrovaných a stále více neosobních služeb k menším a specializovaným prodejcům 13

14 Push a Pull globalizace Faktory Push a Pull jsou v rámci globálního otevírání ekonomik chápany z mnoha pohledů: Toky kapitálu, toky pracovních sil (osob), toky zboží a toky služeb. Push faktory představují vnější síly - globalizace oborů a globalizace konkurence (mimo kontrolu zemí, do nichž směřují). Mohou však pomáhat umořit např. vysoké náklady na výzkum a vývoj na globálním trhu atd. Pull faktory představují globalizaci trhu a vnitřní síly (síla měny, inflace, produktivita, zrušení kapitálových kontrol, rating dané země a další typy pobídek) 14

15 Závěry z přednp ednášky: Podniky, které stále používaly při řízení své činnosti klasický transakční marketing se dostávaly do problémů, vyplývajících z narůstající konkurence i globální hyperkonkurence. V posledních cca 20 létech se začala prosazovat nová marketingová strategie, a sice orientace celé firmy a jejích činností na zákazníka. Heslo č. 1.: Váš zákazník musí být tak spokojen, aby nepodlehl vábení cizích nabídek. Heslo č. 2.: Váš zákazník bude tak loajální k vám, jak vy budete loajální ke svému zákazníkovi. Heslo č. 3.: Abyste mohli dobře řídit své vztahy k zákazníkovi, musíte tohoto zákazníka velmi dobře znát. 15

16 Závěry z přednp ednášky: Nová filosofie i strategie řízení vztahů se zákazníky se podle anglického názvu Customer relationship management jmenuje Metoda CRM. Abychom mohli odpovědně říci, že budeme řídit vztahy se zákazníky, musíme vždy znát odpovědi na následující otázky: 1.Kdo je zákazník firmy a na kterém trhu? 2.Jaké jsou jeho potřeby a co je hodnotou pro zákazníka? 3.Jakým způsobem a jakými nástroji ho firma uspokojí? 16

17 Konec první přednášky 17

18 Přednáška 2: Zákaznické potřeby, přáníp a poptávka Marketing vychází z lidských potřeb a přání. Philip Kotler uvádí následující definice: Lidská potřeba je stav pociťovaného nedostatku některého základního uspokojení, jako je potrava, ošacení, obydlí bezpečnost, sounáležitost a úcta. Tyto potřeby jsou dány podstatou lidské existence. Přání jsou touhy po specifickém uspokojení lidských potřeb. Potřeba může být uspokojena na základě rozdílných přání. Poptávka, to jsou přání mít specifické produkty a je podložena schopností a ochotou si je koupit. 18

19 Maslowova pyramida potřeb Seberealizace Osobní potřeby, profesní pozice Sociální potřeby, pospolitost, přátelství Jistota a bezpečnost, potřeby bydlení Základní fyziologické potřeby (hlad, spánek, atd.) 19

20 Analýza spotřebitele fyzické osoby nebo domácnosti Analýzou spotřebitele (fyzické osoby nebo domácnosti) se myslí činnost zaměřená na výzkum jeho chování a výzkum procesu jeho rozhodování při koupi zboží. V rámci této analýzy by se měla věnovat pozornost zodpovězení zejména následujících otázek: Co se nakupuje na trhu? Proč se to nakupuje? Jaké jsou motivy zákazníků? Kdo jsou kupující? Kdo rozhoduje o nákupech? Kde se uskutečňují nákupy? Kdy se zboží nakupuje a kolik se ho nakupuje? Jaká je reakce zákazníků na různé nákupní podněty? Proč se určité zboží nenakupuje? 20

21 Analýza spotřebitele fyzické osoby nebo domácnosti Chování spotřebitele je výsledkem všech duševních i fyzických aktivit, směřujících k nákupu určitého zboží a jeho spotřebě. Zároveň je třeba počítat s tím, že chování spotřebitele se podle různých segmentů a na různých trzích od sebe liší. Koloběh potřeb a spotřeby Potřeby Nový trh Přání Realizovaná koupě Formulace požadavků Jednání Produkty 21

22 Analýza spotřebitele fyzické osoby nebo domácnosti Zjistit, proč se kupující rozhodli zrovna tak, jak se rozhodli, je velmi náročné. K popisu chování spotřebitele slouží různé modely, které se snaží popsat příčiny, ovlivňující jeho rozhodování o nákupu a jeho chování během vlastního nákupu Základní model chování spotřebitele black box Ovlivňující faktory Proces vlast. rozhodování Realizované nákupy Pozorovatelný děj Nepozorovatelný děj Pozorovatelný děj 22

23 Analýza spotřebitele fyzické osoby nebo domácnosti Faktory, které ovlivňují proces vlastního rozhodování, to znamená černou skříňku, jsou zejména: Kulturní faktory, dané především národnostními, náboženskými, historickými a geografickými vlivy a způsobem výchovy. Společenské faktory, vyjadřující příslušnost k určité společenské vrstvě, lišící se od ostatních strukturou spotřeby, určitým způsobem chování, určitým typem a zdroji akceptovaných informací, typem sledovaných sdělovacích prostředků atd. To je důležité z hlediska výběru cílových trhů a vhodných prostředků komunikace. Osobní faktory, které určuje především daná etapa života, v níž se spotřebitel nachází. Např. období ekonomicky závislého dítěte, samostatně žijícího mladého člověka, mladého bezdětného manželství, osamoceně žijícího ekonomicky činného člověka střední nebo starší generace, mladého manželství s dětmi, manželství s dětmi školního věku nebo ekonomicky závislými dětmi, manželství s ekonomicky samostatnými dětmi, manželství důchodců atd. Spotřebu může do jisté míry ovlivnit i druh zaměstnání spotřebitele. 23

24 Analýza spotřebitele fyzické osoby nebo domácnosti Psychologické faktory, zejména motivace, vnímání, učení a postoje: motivace, která je ovlivněna celou řadou potřeb. Od potřeb nejnaléhavějších, až po potřeby nejméně akutní. Nejznámějším znázorněním důležitosti potřeb je tzv. Maslowova pyramida. rozdílné vnímání informací, míra zkreslení informací, rozdílné vybavení si podrobnosti informace atd. mohou způsobit, že i lidé se stejnou motivací mohou jednat rozdílně. učení, které je procesem změn v chování spotřebitele, vyvolaným získanými znalostmi a zkušenostmi. postoje, vyvolané učením a zkušenostmi, vytvářejí určitý vztah k výrobku, službě nebo i k firmě. 24

25 Analýza spotřebitele fyzické osoby nebo domácnosti Základní typy rozhodování jsou následující: Rutinní rozhodování, probíhající v zákazníkově mysli rychle, bez zvláštního rozvažování o variantách nákupu, substitučních výrobcích atd. Zákazník zná hlavní charakteristiky všech nabízených výrobků na trhu a má většinou předem ujasněna základní kritéria výběru. Tento postup je uplatňován zejména při výběru běžného spotřebního zboží, zejména zboží denní spotřeby. Limitované rozhodování, kdy zákazník částečně nad svým rozhodnutím přemýšlí. Váhání může být vyvoláno nabídkou nového výrobku na trhu, změnou některých prodejních podmínek (např. změna ceny, změna velikosti balení), otevřením konkurenční prodejny atd. Komplexní rozhodování, které představuje důkladné zvažování všech nebo téměř všech nákupních podmínek, zejména při nákupu dražšího výrobku nebo služby nebo zboží s dlouhou dobou spotřeby. 25

26 Analýza spotřebitele fyzické osoby nebo domácnosti Komplexní rozhodování má tyto fáze: Analýza problému Zákazník hledá optimální poměr mezi svými zdroji a užitnými vlastnostmi výrobku nebo služby, které za ně může nakoupit. Informační průzkum Při něm zákazník zkoumá, kterými výrobky nebo službami by své představy mohl uspokojit. Čím méně je o zboží informován, tím více informací požaduje. konzultantů atd.). Obrací se vždy především na ty zdroje, kterým již z dřívějška důvěřuje. Vyhodnocení alternativ Zákazník používá různých kritérií a racionálních nebo někdy i iracionálních postupů. 26

27 Analýza spotřebitele fyzické osoby nebo domácnosti Komplexní rozhodování má tyto fáze (pokračování): Rozhodnutí o nákupu Představuje celý komplex rozhodnutí, která předcházejí. Například rozhodnutí o akceptovatelné výši ceny, o kvalitě, o způsobu platby, datu koupě produktu atd. Zhodnocení nákupu Provádí zákazník po realizaci nákupu a porovnává v něm své původní představy a předchozí akceptovaná rozhodnutí s vlastnostmi produktu, který si nakonec koupil. Z hodnocení pak vyplyne rozhodnutí, zda bude v budoucnu ještě nakupovat u firmy, kde produkt koupil nebo zda bude dále věřit zdrojům informací, které mu produkt doporučily a podobně. 27

28 Analýza spotřebitele právnick vnické osoby Analýzou spotřebitelů právnických osob (firem nebo organizací) se rozumí činnost spojená se zkoumáním zvláštností jejich trhu, zkoumáním variant nákupních situací, zvláštnostmi jejich rozhodování při nákupu atd. Základním hlediskem je jejich rozčlenění podle odvětvové klasifikace a podle geografického hlediska. Základem trhu organizací a firem jsou soukromé nebo státní výrobní, obchodní, finanční, rozpočtové a další organizace. Zvláštnosti trhu organizací a firem Počet účastníků je výrazně nižší než na trhu fyzických osob, proto může ztráta každého zákazníka nebo nesplácení jeho závazků způsobit dodavateli velké ztráty. Zákazníci jsou více koncentrováni, takže většina produkce je zakoupena několika největšími odběrateli. Vztah mezi dodavateli a odběrateli a jejich závislost je těsnější, proto často dodavatel vychází odběrateli vstříc více, než bývá běžně zvykem. 28

29 Analýza spotřebitele právnick vnické osoby Zvláštnosti trhu organizací a firem (pokračování) Poptávka na trhu organizací a firem je odvozena od poptávky na trhu spotřebitelů fyzických osob. Poptávka se vyznačuje nižší pružností, zejména v krátkodobých časových intervalech. Poptávka je rozkolísána podle vývoje poptávky na trhu fyzických osob, avšak jakékoliv změny na tomto trhu se spotřebním zbožím se promítnou do změn na trhu organizací a firem se značným zpožděním. Platí zde dále, že určitý přírůstek poptávky po spotřebním zboží vede obvykle až k několikanásobnému zvýšení poptávky po investicích, surovinách, strojním zařízení atd. Snížení poptávky po spotřebním zboží vede k opačnému efektu. Nákup je realizován prostřednictvím profesionálních nákupčích. 29

30 Analýza spotřebitele právnick vnické osoby Nákupní situace Opakovaná koupě, kdy se rovněž jedná o více či méně rutinní záležitost, nákupčí znají dobře nakupovaný produkt a pro svá rozhodnutí nepotřebují další doplňující informace. Pozměněná koupě, například za situace, kdy se změnily podmínky ve firmě a nákupčí mají za úkol hledat pro dodávku stejného výrobku alternativní zdroje, výhodnější cenově, kvalitativně nebo z hlediska dodacích podmínek atd. Nová koupě, kdy nákupčí je postaven před úkol najít nový produkt, nového dodavatele a nové užitné vlastnosti produktu. Je proto nucen intenzivně shromažďovat potřebné nové informace. 30

31 Analýza spotřebitele právnick vnické osoby Proces rozhodování na trhu organizací a firem Podnětem, který vede k zahájení procesu rozhodování a realizace nákupu, je vznik určité naléhavé potřeby, jejímž řešením je nákup výrobku nebo služby. Podmínky nákupu a prodeje jsou v případě obchodu mezi firmami vyspecifikovány daleko přesněji, než v případě zákazníka fyzické osoby. Dodavatele si firma volí na základě různých kritérií, mezi nimiž jsou nejdůležitější kvalita a včasnost dodávek, spolehlivost, dodací podmínky, cena, servis, dlouhodobé pozitivní hodnocení činnosti dodavatele, případně další specifické podmínky. Obchod je realizován buďto na základě jednorázového aktu nebo na základě dlouhodobých smluv formou objednávky a následné faktury. 31

32 Konec druhé přednášky Nashledanou příšp íště 32

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Zmar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 6 (KS)

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

Úloha marketingu v řízení organizace

Úloha marketingu v řízení organizace Úloha marketingu v řízení organizace Nákupní rozhodování, segmentace, zákazník Spotřebitelské chování Je proces, kdy jednotlivci nebo skupiny vybírají, nakupují, používají a zbavují se zboží, služeb nebo

Více

Základy marketingu (B_Mar) ZS Metodický list č. 1 (pro KS)

Základy marketingu (B_Mar) ZS Metodický list č. 1 (pro KS) Základy marketingu (B_Mar) ZS 2011 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing. Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. Miloslav Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:..

Více

ŘÍZENÍ VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY

ŘÍZENÍ VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY přednáška 4 denní studium ZS 2015 Hlavní body aplikace ŘVZ, cíle aplikace Ing. Miloslav Šašek, DipMgmt. Opakování základních pojmů z minulé hod. proč usilujeme o poznání rozhodovacího procesu zákazníků

Více

MARKETING 1 Úvod do předmětu, základní pojmy, Ing.Miloslav Šašek

MARKETING 1 Úvod do předmětu, základní pojmy, Ing.Miloslav Šašek MARKETING 1 Úvod do předmětu, základní pojmy, Ing. Co je cílem předmětu. znát základní marketingové pojmy umět je je v praxi aplikovat lépe porozumět situaci na na trhu (empatie) lépe poznat své +/- +/-a

Více

Strategický management

Strategický management Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Strategický management Matice hodnocení strategické pozice SPACE Chvála Martin ME, 25 % Jakubová Petra ME, 25 % Minx Tomáš

Více

MARKETING NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ. Radim Bačuvčík

MARKETING NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ. Radim Bačuvčík MARKETING NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Radim Bačuvčík Radim Bačuvčík VeRBuM, 2011 2 KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Recenzovali: prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. Knihu doporučila

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta managementu v Jindřichově Hradci. Diplomová práce. Pavel Fučík

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta managementu v Jindřichově Hradci. Diplomová práce. Pavel Fučík Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu v Jindřichově Hradci Diplomová práce Pavel Fučík 2007 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu Jindřichův Hradec Diplomová práce Pavel Fučík

Více

- podnik předpokládá, že kupující dává přednost nízkým cenám výrobků

- podnik předpokládá, že kupující dává přednost nízkým cenám výrobků Otázka: Marketing Předmět: Ekonomie Přidal(a): Lemurek - podnikatelská koncepce (tj. způsob myšlení, podnikatelského řízení) - proces řízení, jehož výsledkem je poznání, předvídání, ovlivňování a v konečné

Více

Vzdělávací cíl. Objasnit proces akvizice a jeho význam a úlohu v činnosti subjektu veřejné správy.

Vzdělávací cíl. Objasnit proces akvizice a jeho význam a úlohu v činnosti subjektu veřejné správy. Fakulta vojenského leadershipu Katedra ekonomie Investice a akvizice Téma 2: Proces akvizice - jeho úloha a postavení v životním cyklu systému Brno 2014 Pavel Vyleťal Ing. Pavel Vyleťal, Ph.D. Operační

Více

Úloha marketingu v řízení podniku II.

Úloha marketingu v řízení podniku II. Úloha marketingu v řízení podniku II. Vývoj koncepcí, marketingové okolí podniku MARKETING definice Společenský a manažerský proces, jehož prostřednictvím uspokojují jednotlivci a skupiny své potřeby a

Více

Jedno globální řešení pro vaše Mezinárodní podnikání

Jedno globální řešení pro vaše Mezinárodní podnikání Jedno globální řešení pro vaše Mezinárodní podnikání Obsah 2 Známe váš svět, jsme jeho součástí 4 Správné řešení pro vaše mezinárodní podnikání 6 Standardní řešení s jedinečnými výhodami 8 Jedno globální

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_MaM 1./ 01/ 02/14 Autor Obor; předmět, ročník Tematická

Více

Význam marketingu Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení podniku s orientací na trh

Význam marketingu Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení podniku s orientací na trh MARKETING 1 Význam marketingu Podílí se na vývoji a zdokonalování výrobků a služeb Ovlivňuje distribuční a cenovou politiku Je těsně spjat s propagací Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení

Více

Dnešní Šanghaj 13 mil. obyvatel

Dnešní Šanghaj 13 mil. obyvatel Hospodářská teorie a politika - VŠFS Jiří Mihola, jiri.mihola@quick.cz, 2015 Téma 5 Hospodářská politika v tržní ekonomice. Efektivnost. Příčiny a funkce veřejného sektoru a role státu v ekonomice Otázka

Více

PROČ ODSTRANIT PROTIMONOPOLNÍ ZÁKONODÁRSTVÍ

PROČ ODSTRANIT PROTIMONOPOLNÍ ZÁKONODÁRSTVÍ 116 Doslov Stát, monopoly a hrozba EU Josef Šíma Je jen málo oblastí, které by se vyznačovaly takovou mírou jednostranného uvažování, takovou mírou všeobecného odsouzení, takovým rozsahem historické desinterpretace

Více

pojem marketing, základní principy marketingu, specifika marketingu v CR, marketingové plánování, marketingový výzkum

pojem marketing, základní principy marketingu, specifika marketingu v CR, marketingové plánování, marketingový výzkum Otázka: Marketing a CR Předmět: Ekonomie Přidal(a): Envika pojem marketing, základní principy marketingu, specifika marketingu v CR, marketingové plánování, marketingový výzkum Pojem marketing Philip Kotler:

Více

Manažerské účetnictví pro strategické řízení II. 1) Kalkulace cílových nákladů. 2) Kalkulace životního cyklu

Manažerské účetnictví pro strategické řízení II. 1) Kalkulace cílových nákladů. 2) Kalkulace životního cyklu Manažerské účetnictví pro strategické řízení II. 1) Kalkulace cílových nákladů 2) Kalkulace životního cyklu 3) Balanced Scorecard - zákaznická oblast, zaměstnanecká oblast, hodnotová oblast Změny v podnikatelském

Více

Marketing je souhrn činností, jejichž výsledkem je poznávání, předvídání, ovlivňování a uspokojování přání a potřeb zákazníků. A to takovým způsobem,

Marketing je souhrn činností, jejichž výsledkem je poznávání, předvídání, ovlivňování a uspokojování přání a potřeb zákazníků. A to takovým způsobem, Úvod do marketingu Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Marketing je souhrn činností,

Více

SPOTŘEBITELSKÝ KOŠ CONSUMER BASKET. Martin Souček

SPOTŘEBITELSKÝ KOŠ CONSUMER BASKET. Martin Souček SPOTŘEBITELSKÝ KOŠ CONSUMER BASKET Martin Souček Abstrakt: Práce se zabývá spotřebitelským košem a jeho vztahem k marketingu. Snaží se popsat vzájemné souvislosti a význam spotřebitelského koše pro marketing

Více

Management. Trhy a marketing. Ing. Jiří Holický Ing. Vladimír Foltánek Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky

Management. Trhy a marketing. Ing. Jiří Holický Ing. Vladimír Foltánek Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Management Trhy a marketing Ing. Jiří Holický Ing. Vladimír Foltánek Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky strana 2 Trh - definice Trh je v ekonomice prostor, kde dochází ke směně statků a peněz.

Více

Segmentace trhu. Předmluva. Milé studenky/ti,

Segmentace trhu. Předmluva. Milé studenky/ti, Segmentace trhu Předmluva Milé studenky/ti, dostává se Vám do rukou studijní materiál na téma Segmentace trhu, který vás podrobněji seznámí s touto tematikou, kterou budete aplikovat ve své semestrální

Více

ŘÍZENÍ VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY

ŘÍZENÍ VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podnikové hospodářství ŘÍZENÍ VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing. Klára DOLEŽALOVÁ Autorka: Bc. Edita

Více

Distribuce. Základy obchodních nauk

Distribuce. Základy obchodních nauk Distribuce Základy obchodních nauk Distribuční kanály Přímý distribuční kanál znamená, že existuje přímo spojení výrobce a spotřebitele bez dalších článků. Výrobce musí přesně - znát cílovou skupinu spotřebitelů,

Více

VÝHODY SYSTÉMU ŘÍZENÍ VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY ADVANTAGES OF CRM SYSTEM. Dagmar Škodová Parmová

VÝHODY SYSTÉMU ŘÍZENÍ VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY ADVANTAGES OF CRM SYSTEM. Dagmar Škodová Parmová VÝHODY SYSTÉMU ŘÍZENÍ VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY ADVANTAGES OF CRM SYSTEM Dagmar Škodová Parmová Anotace: Řízení vztahů se zákazníky je synonymum pro řídící systém, který na základě uložených a analyzovaných

Více

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Koncept jádra j marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Pojetí marketingu Pohled ekonomů: Marketing je proces výměny užitné hodnoty, kterou kupující získává od prodejce ve

Více

Boučková J. a kol.: Marketing Beckovy ekonomické

Boučková J. a kol.: Marketing Beckovy ekonomické Základy marketingu Základní literatura Boučková J. a kol.: Marketing Beckovy ekonomické učebnice, 2003 M. Kašík, K. Havlíček: Podnikový marketing, VŠFS europress, 2004 M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové

Více

Úloha marketingu v řízení organizace

Úloha marketingu v řízení organizace Úloha marketingu v řízení organizace Vývoj podnikatelských koncepcí MARKETING definice Marketingová nabídka určitá kombinace produktů, služeb, informací, prožitků, které trh nabízí k uspokojení potřeb

Více

M. Kašík, K. Havlíček: Podnikový marketing, M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení. M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení

M. Kašík, K. Havlíček: Podnikový marketing, M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení. M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení Marketingové řízení podniku Transakční marketing Vztahový marketing Základní literatura M. Kašík, K. Havlíček: Podnikový marketing, VŠFS europress, 2004 M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení podniku,

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra řízení Studijní program: N6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání Systém řízení a konkurenceschopnosti maloobchodu

Více

(CELO) ŽIVOTNÍ HODNOTA ZÁKAZNÍKA

(CELO) ŽIVOTNÍ HODNOTA ZÁKAZNÍKA (CELO) ŽIVOTNÍ HODNOTA ZÁKAZNÍKA Ing. Martin Bárta Vysoké učení technické v Brně, Kolejní 2906/4 Brno 612 00, barta@fbm.vutbr.cz Abstract The aim of the work CUSTOMER LIFE-TIME VALUE" is the formulation

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Ing. Vlasáková 1 Mark trh Nauka o trhu. je společenská

Více

Mezinárodní marketingová strategie společnosti S&T AG

Mezinárodní marketingová strategie společnosti S&T AG VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Hlavní specializace: Mezinárodní obchod Název diplomové práce: Mezinárodní marketingová strategie společnosti S&T AG Vypracovala: Michaela Doležalová

Více

Marketing Marketingový mix. Marketing. Marketing. Ing. Václav Švec, Ph.D. odborný asistent katedry řízení PEF, ČZU v Praze

Marketing Marketingový mix. Marketing. Marketing. Ing. Václav Švec, Ph.D. odborný asistent katedry řízení PEF, ČZU v Praze ový mix Ing. Václav Švec, Ph.D. odborný asistent katedry řízení PEF, ČZU v Praze je manažerský proces, který je zodpovědný za vyhledání, přijímání a uspokojování požadavků zákazníků. American Assotiation

Více

9. Reklama v multimédiích (marketing, segmentace trhu, účinnost...)

9. Reklama v multimédiích (marketing, segmentace trhu, účinnost...) 9. Reklama v multimédiích (marketing, segmentace trhu, účinnost...) Marketing Marketingová strategie spočívá ve 4 bodech orientaci na spotřebitele, segmantaci, cíleném marketingu, umisťování (= positioning)

Více

Co ovlivňuje rozhodování spotřebitele. Ing. Jan Pivoňka, Ph.D.

Co ovlivňuje rozhodování spotřebitele. Ing. Jan Pivoňka, Ph.D. Co ovlivňuje rozhodování spotřebitele Ing. Jan Pivoňka, Ph.D. Podvědomé vlivy ovlivňující rozhodování spotřebitele Marketingové stimuly Environmentální stimuly Charakteristika nakupujícího Rozhodovací

Více

Spotřební chování na trhu s tavenými sýry

Spotřební chování na trhu s tavenými sýry Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra obchodu a cestovního ruchu Diplomová práce Spotřební chování na trhu s tavenými sýry Vypracovala: Bc. Martina Strnádková Vedoucí práce:

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE TVORBA CENY VYBRANÝCH PRODUKTŮ FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ NA TRHU FMCG OBOR: MEZINÁRODNÍ OBCHOD (BAKALÁŘSKÁ PRÁCE)

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE TVORBA CENY VYBRANÝCH PRODUKTŮ FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ NA TRHU FMCG OBOR: MEZINÁRODNÍ OBCHOD (BAKALÁŘSKÁ PRÁCE) VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ OBOR: MEZINÁRODNÍ OBCHOD TVORBA CENY VYBRANÝCH PRODUKTŮ NA TRHU FMCG (BAKALÁŘSKÁ PRÁCE) AUTOR: IVA BARTÁKOVÁ VEDOUCÍ PRÁCE: ING. JIŘÍ ZEMAN,

Více

Strategie maloobchodní značky Globus

Strategie maloobchodní značky Globus Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Strategie maloobchodní značky Globus Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Jitka Kalábová Lucie Sedláková Brno 2012 Poděkování: Tímto bych chtěla

Více

Přednáška č. 2 Poslání podniku. Teze pro přednášku :

Přednáška č. 2 Poslání podniku. Teze pro přednášku : Přednáška č. 2 Poslání podniku Teze pro přednášku : Strategické řízení, strategie, hierarchie strategií Strategické cíle podniku Poslání firmy, firemní principy a elementární hodnoty Strategické obchodní

Více

Marketingová strategie advokátní kanceláře (diplomová práce) Obor: Mezinárodní obchod VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ

Marketingová strategie advokátní kanceláře (diplomová práce) Obor: Mezinárodní obchod VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Obor: Mezinárodní obchod Marketingová strategie advokátní kanceláře (diplomová práce) Autor: Bc. Eliška Thienelová Vedoucí diplomové práce:

Více

doc. Ing. Marcela Kožená, Ph.D. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice

doc. Ing. Marcela Kožená, Ph.D. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice doc. Ing. Marcela Kožená, Ph.D. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Prodej je aktem směny, ke které dochází na trhu (místo, kde se setkává nabídka a poptávka). Směna je proces, ve kterém předmět

Více

Možnosti využití marketingového mixu na zvýšení poptávky po produktech firmy. Kristýna Theimerová

Možnosti využití marketingového mixu na zvýšení poptávky po produktech firmy. Kristýna Theimerová Možnosti využití marketingového mixu na zvýšení poptávky po produktech firmy Kristýna Theimerová Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá analýzou marketingového mixu produktů v konkrétní

Více

7. NÁVRH OPATŘENÍ K REALIZACI DOPORUČENÉ VARIANTY ÚEK LK

7. NÁVRH OPATŘENÍ K REALIZACI DOPORUČENÉ VARIANTY ÚEK LK Územní energetická koncepce Libereckého kraje Územní energetická koncepce Libereckého kraje (ÚEK LK) je dokument, který pořizuje pro svůj územní obvod krajský úřad podle 4 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření

Více

MARKETINGOVÉ NÁSTROJE POSILOVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI

MARKETINGOVÉ NÁSTROJE POSILOVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS MARKETINGOVÉ NÁSTROJE POSILOVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ KATEDRA ŘÍZENÍ TEZE VYUŽITÍ MARKETINGOVÉHO MIXU VE SLEDOVANÉM PODNIKU.

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ KATEDRA ŘÍZENÍ TEZE VYUŽITÍ MARKETINGOVÉHO MIXU VE SLEDOVANÉM PODNIKU. ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ KATEDRA ŘÍZENÍ TEZE VYUŽITÍ MARKETINGOVÉHO MIXU VE SLEDOVANÉM PODNIKU Praha 2005 Autor: Šárka ŠAFNEROVÁ Vedoucí diplomové práce: Ing. Hana

Více

Seznámení s cenou jako s jedním z prvků marketingového mixu. oblast Cena, charakteristika ceny, metody stanovení ceny, cenová strategie

Seznámení s cenou jako s jedním z prvků marketingového mixu. oblast Cena, charakteristika ceny, metody stanovení ceny, cenová strategie Anotace Seznámení s cenou jako s jedním z prvků marketingového mixu. Autor Mgr. Jaroslava Kholová Období tvorby Leden 2013 Obory Střední vzdělání s MZ, nástavbové studium, 1. ročník Tematická oblast Klíčové

Více

Podpora prodeje jako nástroj integrované marketingové komunikace.

Podpora prodeje jako nástroj integrované marketingové komunikace. TematickyBLOK0_eLear_UVODsoustredení610 Podpora prodeje jako nástroj integrované marketingové komunikace. 1.Úvod Integrovaná marketingová komunikace (dále též IMK), jak ji chápe American Association of

Více

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, O.P.S. BA K A L Á Ř S K Á P R Á C E. 2014 Monika Protivná

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, O.P.S. BA K A L Á Ř S K Á P R Á C E. 2014 Monika Protivná ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, O.P.S. BA K A L Á Ř S K Á P R Á C E 2014 Monika Protivná ŠKODA AUTO Vysoká škola, O. P. S. Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: 6208R087 Podniková ekonomika

Více

Analýza výběru produktu ve zdravotnických službách. Darina Bartková

Analýza výběru produktu ve zdravotnických službách. Darina Bartková Analýza výběru produktu ve zdravotnických službách Darina Bartková Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Předmětem bakalářské práce na téma Analýza výběru produktu ve zdravotnických službách je provedení

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE. Fakulta managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Petra Valíčková

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE. Fakulta managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Petra Valíčková VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Petra Valíčková Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu v Jindřichově Hradci Institut managementu zdravotnických služeb

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ Marketingové řízení a marketingová strategie podniku MAGNET Blanche Porte DIPLOMOVÁ PRÁCE 2009 Bc. Martina Dědicová Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní

Více

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1. Program výzkumu a vývoje v roce 2007

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1. Program výzkumu a vývoje v roce 2007 Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1 Program výzkumu a vývoje v roce 2007 Praha, 2007 1 Obsah: 1. PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE V ROCE 2007 3 1.1 Úvod 3 1.2 Souvislosti a

Více

Organizace a marketing turismu

Organizace a marketing turismu Organizace a marketing turismu září 2011 Ing. Šárka Tittelbachová Czech It -Institute for Stategic Studyies on Tourism, o.p.s. tittelbachova@czechit.cz Základní vymezení - pojmy Základní pojmy pro statistické

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Téma: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola,

Více

B. PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ

B. PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ B. PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ Město Cheb hodlá reagovat na závěry průzkumu podnikatelského prostředí a vytvořit příznivé podmínky pro vznik a rozvoj podnikání v místě. Vědomo si svých možností a kompetencí

Více

MODUL OBCHODNÍ PROVOZ A PROPAGACE. STUDIJNÍ MATERIÁL ke vzdělávacímu programu Pracovník/pracovnice v přímém styku se zákazníkem

MODUL OBCHODNÍ PROVOZ A PROPAGACE. STUDIJNÍ MATERIÁL ke vzdělávacímu programu Pracovník/pracovnice v přímém styku se zákazníkem Tato studijní opora je spolufinancována ze strukturálních fondů 85% a ze státního rozpočtu ČR 15%. OPVK CZ.1.07/3.2.02/05.0083 - Interaktivně, efektivně, kvalitně využití moderních technologií v dalším

Více

Podnikatelská informatika obor šitý na míru

Podnikatelská informatika obor šitý na míru Podnikatelská informatika obor šitý na míru Doc. Ing. Jan Skrbek, Dr., Ing. Klára Antlová, Ph.D. Katedra informatiky Hospodářská fakulta Technické univerzity v Liberci Voroněžská 13 46117 Liberec 1. Úvod

Více

***I NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2011/0281(COD) 5. 6. 2012

***I NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2011/0281(COD) 5. 6. 2012 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 5. 6. 2012 2011/0281(COD) ***I NÁVRH ZPRÁVY o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví společná organizace trhů

Více

ŘÍZENÍ VZTAHU SE ZÁKAZNÍKY 3 Strategie vztahů, navázání vztahu, zásady řízení vztahů, jejich rozvoj a ukončení. Produkt nástroj budování vztahu

ŘÍZENÍ VZTAHU SE ZÁKAZNÍKY 3 Strategie vztahů, navázání vztahu, zásady řízení vztahů, jejich rozvoj a ukončení. Produkt nástroj budování vztahu ŘÍZENÍ VZTAHU SE ZÁKAZNÍKY 3 Strategie vztahů, navázání vztahu, zásady řízení vztahů, jejich rozvoj a ukončení. Produkt nástroj budování vztahu Ing. Příklady různé stupně vztahů úroveň vztahu pravidelný

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Provozně ekonomická fakulta obor Provoz a ekonomika, katedra Statistiky Teze k diplomové práci na téma: Vliv reklamy na prodej zboží či služeb Jméno diplomanta: Vedoucí

Více

4. 5. Náklady, výnosy, hospodářský výsledek, výpočet, kalkulace ceny

4. 5. Náklady, výnosy, hospodářský výsledek, výpočet, kalkulace ceny Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 4. 5. Náklady, výnosy, hospodářský výsledek, výpočet, kalkulace ceny K nejdůležitějším charakteristikám hospodaření

Více

3. STRATEGICKÉ TAKTICKÉ OPERATIVNÍ ŘÍZENÍ, OBSAH, NÁPLŇ A FORMY

3. STRATEGICKÉ TAKTICKÉ OPERATIVNÍ ŘÍZENÍ, OBSAH, NÁPLŇ A FORMY 3. STRATEGICKÉ TAKTICKÉ OPERATIVNÍ ŘÍZENÍ, OBSAH, NÁPLŇ A FORMY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT NÁVRH MARKETINGOVÉ STRATEGIE PRO FIRMU MARKETING

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2017, I. verze ( JT )

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2017, I. verze ( JT ) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2017, I. verze ( JT ) Obsah 1 CHARAKTERISTIKA A VÝZNAM MARKETINGU... 4 1.1 MARKETING... 4 1.1.1 Definice marketingu... 4 1.1.2 Marketingová koncepce... 5 2

Více

Doporučení ke zvýšení konkurenceschopnosti firmy Lázeňské oplatky, Bohumil Košař, využitím nástrojů marketingového mixu. Martina Latináková

Doporučení ke zvýšení konkurenceschopnosti firmy Lázeňské oplatky, Bohumil Košař, využitím nástrojů marketingového mixu. Martina Latináková Doporučení ke zvýšení konkurenceschopnosti firmy Lázeňské oplatky, Bohumil Košař, využitím nástrojů marketingového mixu Martina Latináková Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Téma mé bakalářské práce je

Více

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11.

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11. PODSTATA OBSAH KAPITOLY historická východiska marketingu základní podnikatelské úloha a postavení marketingu ve firmě marketingové prostředí firmy Ing. Lukáš Kučera SOŠ Velešín výroba sama o sobě nepřináší

Více

4. CZ-NACE 15 - VÝROBA USNÍ A SOUVISEJÍCÍCH VÝROBKŮ

4. CZ-NACE 15 - VÝROBA USNÍ A SOUVISEJÍCÍCH VÝROBKŮ Výroba usní a souvisejících výrobků 4. CZ-NACE 15 - VÝROBA USNÍ A SOUVISEJÍCÍCH VÝROBKŮ 4.1 Charakteristika odvětví V roce 2009 nahradila klasifikaci OKEČ nová klasifikace CZ-NACE. Podle této klasifikace

Více

B104MFS Marketing finančních služeb

B104MFS Marketing finančních služeb B104MFS Marketing finančních služeb - vyučující předmětu - osnova předmětu/is BIVŠ - ukončení předmětu Václav Kupec Předmět - představení předmětu Holistická koncepce marketingu je dynamická koncepce opírající

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VSTUP INTERNETOVÉHO OBCHODU NA TRH INTERNET SHOP MARKET ENTRY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VSTUP INTERNETOVÉHO OBCHODU NA TRH INTERNET SHOP MARKET ENTRY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT VSTUP INTERNETOVÉHO OBCHODU NA TRH INTERNET

Více

Dlouhodobé zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje veřejnými službami v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou v oblasti Šluknovsko

Dlouhodobé zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje veřejnými službami v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou v oblasti Šluknovsko Příloha č. 10 - Odůvodnění významné veřejné zakázek na zajištění autobusové dopravní obslužnosti části Ústeckého kraje v oblasti Šluknovsko Název veřejné zakázky: Předpokládaná hodnota zakázky: Dlouhodobé

Více

Garant: prof. Ing. O. Kratochvíl, PhD, CSc, MBA, Dr.h.c.

Garant: prof. Ing. O. Kratochvíl, PhD, CSc, MBA, Dr.h.c. Master of Business Administration - General Management Specializace: Strategické řízení malých a středních firem Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium. Garant: prof. Ing. O. Kratochvíl, PhD,

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Malé a střední podnikání

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Malé a střední podnikání Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Malé a střední podnikání Definice MSP Malý a střední podnik je v Evropské unii charakterizován třemi obecnými kritérii počet zaměstnanců, ekonomické hodnocení,

Více

TRH A CÍLENÝ MARKETING

TRH A CÍLENÝ MARKETING TRH A CÍLENÝ MARKETING základní subjekty trhu: 1. domácnosti prodávají své výrobní faktory (práce, půda, kapitál), za získané důchody (mzda, renta, úrok) nakupují výrobky a služby 2. podniky prodávají

Více

coachpage.cz TOOLS for SUCCESS in TODAY s BUSINESS NABÍDKA ŠKOLENÍ

coachpage.cz TOOLS for SUCCESS in TODAY s BUSINESS NABÍDKA ŠKOLENÍ coachpage.cz TOOLS for SUCCESS in TODAY s BUSINESS NABÍDKA ŠKOLENÍ Upevnění autority a rozšíření míry vlivu manažera Školení odpovídá na otázky, co vše je základem autority a charismatu, kde v nás jsou

Více

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Tematický okruh: Marketing a management Téma: Distribuce Číslo

Více

Spokojenost zákazníků společnosti VPO OKNA Blansko, s.r.o.

Spokojenost zákazníků společnosti VPO OKNA Blansko, s.r.o. Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Spokojenost zákazníků společnosti VPO OKNA Blansko, s.r.o. Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Ing. Lenka Procházková Vypracovala: Zdena Ševčíková

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta mezinárodních vztahů Hlavní specializace: Mezinárodní obchod Vedlejší specializace: Malé a střední podniky v tržním prostředí Marketingová strategie VOYO.cz Diplomová

Více

Analýza využití nástrojů marketingového komunikačního mixu v organizaci XYZ. Petr Podhorný

Analýza využití nástrojů marketingového komunikačního mixu v organizaci XYZ. Petr Podhorný Analýza využití nástrojů marketingového komunikačního mixu v organizaci XYZ Petr Podhorný Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Předmětem této bakalářské práce je marketingový komunikační mix. Teoretická

Více

Obsah. Kapitola 1. Kapitola 2. iii

Obsah. Kapitola 1. Kapitola 2. iii Kapitola 1 Podnikání v oblasti poradenství 5 Co je to poradenství? 6 Jak velké je odvětví poradenství? 6 Obchodní poradenství 7 Typy poradenských společností 8 Proč někdo vlastně potřebuje poradce? 9 Signály

Více

Prof. Ing. Miloš Konečný, DrSc. Nedostatky ve výzkumu a vývoji. Klíčové problémy. Tyto nedostatky vznikají v následujících podmínkách:

Prof. Ing. Miloš Konečný, DrSc. Nedostatky ve výzkumu a vývoji. Klíčové problémy. Tyto nedostatky vznikají v následujících podmínkách: Podnik je konkurenčně schopný, když může novými výrobky a službami s vysokou hodnotou pro zákazníky dobýt vedoucí pozice v oboru a na trhu. Prof. Ing. Miloš Konečný, DrSc. Brno University of Technology

Více

Marketingová strategie společnosti KALÁB-stavební firma, spol. s r.o.

Marketingová strategie společnosti KALÁB-stavební firma, spol. s r.o. Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Marketingová strategie společnosti KALÁB-stavební firma, spol. s r.o. Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Dana Skálová Jana Rozková Brno 2013 Tímto

Více

Green Pan, s. r. o. V Česku ojedinělý projekt v oblasti stravování. Základní vize: Propagace českého bio zemědělství. Obsazení volné pozice na trhu

Green Pan, s. r. o. V Česku ojedinělý projekt v oblasti stravování. Základní vize: Propagace českého bio zemědělství. Obsazení volné pozice na trhu Green Pan, s. r. o. V Česku ojedinělý projekt v oblasti stravování. Základní vize: Obsazení volné pozice na trhu Propagace českého bio zemědělství Produkt Poskytování služeb v odvětví rychlého občerstvení

Více

DISTRIBUCE V MEZINÁRODNÍM MARKETINGU

DISTRIBUCE V MEZINÁRODNÍM MARKETINGU DISTRIBUCE V MEZINÁRODNÍM MARKETINGU L 7 Ing. Jiří Šnajdar 2015 Distribuce a distribuční politika Distribuce = soubor postupů a činností, pomocí kterých je zboží dáno k dispozici spotřebiteli nebo uživateli

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA Ing. Ivana Frantesová 1 Marketing - základy III/2 VY_32_INOVACE_306 2 Název školy Registrační číslo projektu

Více

EKRP Eprojekt Ksystému Rřízení Podniku. Zásobovací funkce

EKRP Eprojekt Ksystému Rřízení Podniku. Zásobovací funkce EKRP Eprojekt Ksystému Rřízení Podniku Zásobovací funkce Obsah přednášky Pojmy zásobování všeobecně a v projektu Cíl zásobování Pozice zásobování (atd.) z pohledu trhu a okolí Pozice zásobování z pohledu

Více

POŽADADAVKY NA ORGANIZACI SYSTÉMU SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI (ZÁKLADNÍ INFORMACE)

POŽADADAVKY NA ORGANIZACI SYSTÉMU SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI (ZÁKLADNÍ INFORMACE) Příloha A (Informativní) POŽADADAVKY NA ORGANIZACI SYSTÉMU SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI (ZÁKLADNÍ INFORMACE) 1. MODEL SYSTÉMU MANAGEMENTU SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIRMY Současný pohled na problematiku společenské

Více

1. Ukazatelé likvidity

1. Ukazatelé likvidity Finanční analýza Z údajů rozvahy lze vypočítat ukazatele likvidity, zadluženosti a finanční stability. 1. Ukazatelé likvidity Měří schopnost podniku spokojit (vyrovnat) své běžné (krátkodobé) finanční

Více

Marketingová analýza v rozvoji tenisových kurtů Marketing analysis in development of tenis court

Marketingová analýza v rozvoji tenisových kurtů Marketing analysis in development of tenis court MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC KABINET MARKETINGU Tereza Růžičková Marketingová analýza v rozvoji tenisových kurtů Marketing analysis in development of tenis court Bakalářská práce Vedoucí práce: PhDr.

Více

podnikatelských koncepcí, objasnit přístupy sektoru finančních služeb k trhu a

podnikatelských koncepcí, objasnit přístupy sektoru finančních služeb k trhu a Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia ------------------------------------------------------------------------------------- Název tematického celku: MARKETINGOVÉ ŘÍZENÍ. KLIENT. Cíl:

Více

1. Zařazení učiva. Marketing. 2. Kompetence - pracovní

1. Zařazení učiva. Marketing. 2. Kompetence - pracovní 1. Zařazení učiva Marketing Didaktické zpracování učiva 1. Na všech středních školách většinou jako první téma v oblasti podnikových činností 2. Na obchodních akademiích v I. a II. koncentrickém okruhu

Více

analýzu trhu č. A/6/12.2014-11, trh č. 6 velkoobchodní koncové segmenty pronajatých okruhů bez ohledu na

analýzu trhu č. A/6/12.2014-11, trh č. 6 velkoobchodní koncové segmenty pronajatých okruhů bez ohledu na Praha 16. prosince 2014 Čj. ČTÚ-42 617/2014-611 Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) jako příslušný orgán státní správy podle 108 odst. 1 písm. b) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Více

Základy podnikání. Základní pojmy

Základy podnikání. Základní pojmy Základy podnikání Základní pojmy Znalost teorie podnikání nezaručuje automatický úspěch bez nadání a příslušných vlastností podnikatele pouze pomáhá překonat bariéry a vyhnout se neúspěchu Podnikání jako

Více

ŘÍZENÍ OBCHODU (N_ROb)

ŘÍZENÍ OBCHODU (N_ROb) Katedra řízení podniku ŘÍZENÍ OBCHODU (N_ROb) Pavla Břečková pavla.breckova@vsfs.cz Vedoucí Katedry řízení podniku Fakulta ekonomických studií ŘÍZENÍ OBCHODU struktura 5 řízených konzultací 1. Podnik a

Více

P O D NI KATELSKÉ SÍTĚ - KL ASTRY

P O D NI KATELSKÉ SÍTĚ - KL ASTRY P O D NI KATELSKÉ SÍTĚ - KL ASTRY Ing. Jana Zavřelová 1 A B S T R A K T Příspěvek se zaměřuje na podnikatelské sítě, klastry a sdružování firem. Dále se zabývá strategickými aliancemi. Jedná se o stále

Více

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Možnosti využití marketingu v městské hromadné dopravě Bc. Štěpán Mercl.

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Možnosti využití marketingu v městské hromadné dopravě Bc. Štěpán Mercl. Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Možnosti využití marketingu v městské hromadné dopravě Bc. Štěpán Mercl Diplomová práce 2014 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně. Veškeré

Více

Semináře pro spotřebitele a spotřebitelská sdružení. Sborník seminářů. Kvalita z Evropy. chutě s příběhem. www.oznaceni.eu

Semináře pro spotřebitele a spotřebitelská sdružení. Sborník seminářů. Kvalita z Evropy. chutě s příběhem. www.oznaceni.eu Semináře pro spotřebitele a spotřebitelská sdružení Sborník seminářů Kvalita z Evropy chutě s příběhem www.oznaceni.eu Semináře pro spotřebitele a spotřebitelská sdružení Kvalita z Evropy chutě s příběhem

Více

STRATEGICKá SKUPINa NA ČEM ZÁLEŽÍ

STRATEGICKá SKUPINa NA ČEM ZÁLEŽÍ Společnost Jaseka si Vás dovoluje pozvat na setkání v rámci projektu STRATEGICKÁ SKUPINA na téma STRATEGICKá SKUPINa NA ČEM ZÁLEŽÍ LIDÉ A FIRMY VE SVĚTĚ ZMĚN 24. října 2013, 9:00-17:00 Hotel Crowne Plaza,

Více