Popis realizace projektu 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Popis realizace projektu 1"

Transkript

1 Popis realizace projektu 1 Podporovaná aktivita a) Vybudování a úpravy dětských hřišť a zahrad v přírodním stylu pro předškolní děti Podporovaná aktivita c) Vybudování a úpravy venkovních areálů a pozemků základních a středních škol a organizací působících v oblasti EVVO pro podporu výuky ve venkovním prostředí Název projektu 2 Přírodní zahrada školy Jedlí 1 Stručné představení projektu a zdůvodnění potřebnosti projektu Předmětem projektu je úprava farní zahrady pro potřebu školy Jedlí, neboť stávající školní pozemek, který využívá ZŠ i MŠ je příliš malý (240 m 2 ). Po úpravách bude přírodní zahrada poskytovat žákům denně praktickou i teoretickou výuku v oblasti EVVO a zázemí pro trávení času žáků v přírodě. Centrem zahrady bude místo pro setkávání. Prvky na budované zahradě pomohou k naplnění cílů environmentálního plánu školy. Realizací projektu získáme nejen větší, vybavený prostor, ale zvýší se biodiverzita zahrady. 2 Předkladatel projektu 2.1 Identifikace žadatele Název právnické osoby: Základní škola a Mateřská škola Jedlí, okres Šumperk, příspěvková organizace Sídlo: Jedlí 240, Zábřeh Právní forma: příspěvková organizace IČO: Kontaktní osoba: Mgr. Marie Chamlarová 2.2. Způsob financování organizace Organizace je financována ze strany zřizovatele (Obce Jedlí), a to prostředky určenými na provoz a investice. Krajský úřad Olomouckého kraje financuje mzdové prostředky zaměstnanců školy. Podíl veřejných prostředků 100%, soukromých 0%. 1/15

2 3 Podrobné informace o projektu 3.1 Podrobný popis projektu Popis projektu a odůvodnění úpravy zahrady Projekt zahrnuje tyto aktivity: Prováděcí projekt: návrh zahradního architekta, vizualizace, projektová dokumentace, technická specifikace, podrobný harmonogram prací Revitalizace stávající zahrady: likvidace starých nerodících ovocných stromů provede škola vlastními prostředky ve spolupráci se zřizovatelem a rodiči žáků likvidace původního oplocení, zřízení nového vjezdu do zahrady, oplocení zahrady provede zřizovatel organizace a veřejnost (rodinní příslušníci dětí školy a spolky obce) založení trávníku s modelací terénu 200 m 2 * přístupové chodníky ze štěrku a plochých nášlapných kamenů, které budou ohraničeny zapuštěnými neviditelnými obrubníky z recyklovaného plastu - 65 m * Poznámka: téměř celý pozemek je svažitý, proto je náročnost na modelaci terénu vyšší Vodní svět jezírko Jde o jezírko oválného nepravidelného tvaru o průměru cca 4 m, s čerpadlem a solárním pohonem. Z důvodu bezpečnosti opatříme tuto zónu nízkým dřevěným plotem. Umístění výukové tabule k tématům nejznámější vodní rostliny a živočichové jezírek umožní rychlé vyhledávání základních informací. Ve vodním biotopu bude možné propojit teorii z několika různých oborů s praxí. Nabídne možnost pozorovat změny během roku (střídání ročních období nebo vývoj biotopu sukcese, zazemňování) a dál sledovat vývoj rostlin a využívání prvků živočichy. Přispění k rozvoji EVVO: zprostředkování kontaktu s vodním biotopem, pozorování změn během roku, vývojem biotopu (sukcese, zazemňování), sledování vývoje rostlin, využívání vodního prvku živočichy, vodní cyklu a samočištění, hospodaření s vodou v minulosti a dnes, odpovědnost za vodu, specifické nároky mokřadních a vodních rostlin, hledání odpovědí na otázku, proč došlo v Jedlí k povodni, využití obnovitelných zdrojů v praxi na příkladu čerpadla Záhony 3 vyvýšené záhony ohrazené půlkulatinou vyplněné hlínou a kompostem z vlastního zdroje. Poznávání různých druhů zeleniny a osvojení základních dovedností pří pěstování zemědělských plodin setí, zalévání, okopávání, a to vše bez použití prostředků, které by mohli mít negativní dopad na životní prostředí a člověka. Vliv klimatu na pěstované plodiny. 2/15

3 Přispění k rozvoji EVVO: poznávání různých druhů zeleniny a zdůraznění jejich nezbytnosti ve výživě, pěstitelství jako produktivní činnost, pozorování klíčení a růst rostlin v souvislosti s podmínkami pro život, seznámení s postupem pěstování, pozorování užitečných živočichů a škůdců na zemědělských plodinách, poctivá práce jako základní životní postoj práce, zdroj obživy i radost Kompost Kompostér z půlkulatiny o rozměrech 2,5m x 1,5 m x 1m Žáci se naučí rozlišovat vhodné a nevhodné materiály ke kompostování, poznají rozkladné procesy v koloběhu života a faktory, které je ovlivňují během roku jako je střídání ročních období. Zároveň budou pozorovat působení organismů v kompostu. Přispění k rozvoji EVVO: pochopení významu kompostu a podmínek rozkladu různých organických látek. pozorování půdních živočichů a rozkladu organického materiálu, snížení komunálního odpadu školy a dopad na ekonomiku školy, obce, státu, světa, téma: Unese Země naše stopy? Suchá zídka se suchomilnými rostlinami a skalničkami: Na sucho skládaná kamenná zídka o rozměrech 5m x 0,8m. Zdrojem kamene jsou místní pole, lom Račice a Vitošov. Spáry mezi kameny budou skalničkami a okolí doplněno o sukulenty, které budou opatřeny popiskami. Žáci pochopí perspektivu suchého biotopu jako pěstitelské a okrasné plochy, což je potřebné vzhledem ke každoročnímu úbytku souhrnu srážek na našem území. Společnými silami vytvoříme funkční, nízkonákladový a téměř bezúdržbový prostor, který poskytne zázemí živočichům a suchomilným rostlinám, které jsou tomuto prostředí přizpůsobeny. Přispění k rozvoji EVVO: pozorování schopnosti adaptace rostlin na nedostatek vody, vlivu abiotických faktorů na vývoj rostlin, živočichů (ještěrek), estetická záležitost, společné tvoření nového rozmanitého stanoviště, přizpůsobování se změnám klimatu Geologická expozice: Soubor 10 exponátů nerostů a hornin s výskytem v oblasti Králického Sněžníku, Rychlebských hor, Jeseníků a Zábřežské vrchoviny (velikost cca 0,3-0,5 m), popisky s názvy k jednotlivým exponátům uložené do štěrkového lože. Součástí expozice bude výuková tabule k tématům horniny, nerosty (popis, složení, vlastnosti, výskyt, použití a místní zajímavosti) Žáci poznají druhy místních kamenů pomocí pozorování, experimentů a třídění informací a jejich praktické využití pro potřeby člověka v závislosti na jejich vlastnostech, přičemž pochopí i související negativní dopad těžby přírodních zdrojů. V průběhu roku budou pozorovat změny struktury těchto kamenů eroze. Přispění k rozvoji EVVO: poznávání hornin a nerostů našeho okolí a jejich vlastnosti, zvětrávání hornin, utváření krajiny, těžba přírodních zdrojů a vliv na krajinu, kámen jako estetický prvek v obci, městě, výroba šperků (spolupráce s místním zlatníkem a drátenicí) 3/15

4 Expozice druhů dřeva: Výukový modul (12 nejznámějších druhů dřeva v podélném a příčném řezu s popisem dřevin), dřevěný xylofon pro porovnávání zvuků jednotlivých dřevin, výsadba původního stromu zdejšího kraje jeřábu moravského sladkoplodého a jedle bělokoré, která má velký symbolický význam pro naši obec Pěstování stromů žákům umožní vytvoření představy, jak dlouho roste strom, pochopí funkci zeleně a povinnost lidstva zeleň chránit a rozmnožovat. Seznámí se s tradicí výstavby v našem kraji a praktického využití dřeva. Poznají důležitost stromů nejen jako fotosyntetizujících organismů, ale také jako součást celého biotopu, kde mají nenahraditelnou funkci např. jako zázemí ptáků v zimním obdobím (budky a krmítka). Přispění k rozvoji EVVO: poznávání stromů podle dřeva, koruny, listů, jehlic, výsadba a starost o jehličnaté a listnaté stromy, dělení jehličnanů a listnáčů, strom v regionálních dějinách, recepty na zpracování plodu jeřábu moravského, dřevo v hudbě xylofon, výroba fléten, degradace krajiny vlivem těžby dřeva a vysazováním nepůvodních druhů Ptačí svět Ptačí budky a krmítka rozmístění v zahradě 2 budek pro hnízdící ptáky na staré stromy, které v zahradě rostou, umístění krmítka pro zimní využití zahrady (viz. Jeřáb) Žáci se seznámí se základy ornitologie (pozorování ptáků, rozdíly mezi hlasem a zpěvem a jejich etologii v průběhu celého roku tedy i v zimě) Přispění k rozvoji EVVO: pozorování hnízdění ptáků, jejich chování v průběhu roku, přikrmování, určování ptáků podle znaků, možnost jejich ochrany, stopování zvířat zahrady na sněhu, ptačí zpěv (rozpoznávání, napodobování), výskyt různých druhů v závislosti na ročním období Zázemí pro meteorologická měření Meteobudka - v této části bude možné měřit meteorologické jevy tlak, teplota, vlhkost, síla a směr větru Přispění k rozvoji EVVO: pozorování klimatických faktorů, které nejvíce ovlivňují přírodní děje Pomologická expozice: Soubor nejznámějších krajových odrůd ovocných stromů - jabloň, hrušeň, třešeň, slivoň, a ovocných keřů - angrešt, rybíz, josta, maliník opatřené popisky s názvy u jednotlivých exponátů Žáci se naučí poznávat stromy, podmínky jejich života a zásady pěstování a následné péče v jednotlivých obdobích. Po samotném sázení budou stromy 1. rokem zalévat. Naučí se stromy prořezávat s minimálním poškozením, dále se naučí přirozené ochraně stromu před škůdci a mulčování. Budou zpracovávat ovocné plody, které jsou zásobárnou cenných látek i v zimním období. Poznají ekosystém sadu, porozumí souvislosti v biosféře a pochopí výhody nakupování regionálních produktů. Utvoří si obrázek zdravého životního stylu v souladu s přírodou. Zkoumají proměny stromů v průběhu roku (fenologické pozorování) i delším časovém období. 4/15

5 Přispění k rozvoji EVVO: poznávání stromů, keřů a plodů a jejich význam ve výživě, podmínky pěstování a údržby zeleně v závislosti na vodě, půdě a klimatu Expozice trvalek a léčivých bylin: Tématický záhon s výsadbou 10 trvalých i 10 jednoletých léčivých bylin a vyplnění mezer mezi rostlinami dřevoštěpkou nebo kůrovicí doplněné o popisky jednotlivých rostlin. Žáci se naučí prakticky zařazovat rostliny do čeledí, určovat druhy, seznámí se s jejich pěstováním, sběrem a využitím. Korelace růstu rostliny a podmínek, ve kterých se vyskytuje. Poznají estetickou a léčivou funkci rostlin a jejich nezastupitelnou úlohu v přírodě. Rozliší rostliny na základě jejich doby růstu to máte trvalé, jednoleté, dvouleté a ty co nic nevydrží nepřežijí zimu v Jedlí a přizpůsobení rostlin nepříznivým podmínkám napříč rokem například u cibulovitých a hlíznatých rostlin. Přispění k rozvoji EVVO: pěstitelské práce na školní zahradě, bylinkový záhonek, rozlišování znaků na živých rostlinných, etologie hmyzu a proces rozšiřování semen různými způsoby Hmyzí svět: Broukoviště z dřevěných kulatin, kmenů stromů v různém stádiu přírodního rozkladu s výukovou tabulí k tématu brouci (hmyz), nejznámější brouci v lokálním výskytu název, popis, užitečnost, výskyt, zobrazení. Umístění hmyzího domečku a čmelín Žáci vytvoří vhodné prostředí pro hmyz v zahradě, čímž značně zvýšíme biodiverzitu a ekologickou stabilitu pozemku, neboť přítomnost vhodných druhů živočichů přináší možnost přirozené biologické ochrany před škůdci. Poznají etologii hmyzu v průběhu roku a rozdělení rolí podle pohlaví. Přispění k rozvoji EVVO: sledování obydlení hmyzího domku, čmelína, pozorování chování a životního cyklu hmyzu a jeho přijetí jako přirozené a nepostradatelné součásti našeho prostředí, možnost hospodářského využití a vztahy s ostatními živočichy, nutnost ochrany vzácných druhů živočichů Relaxační zóna: Prostor zahrnující přístřešek z přírodního materiálu se sedátky osázený pnoucími rostlinami, 2 houpací lavičky Využití pro relaxaci, hry a jako příležitostný prostor pro menší skupinky žáků. Pochopí důležitost odpočinku jako nepostradatelnou součást života. Toto místo bude pro ně zdrojem inspirace a nabízí jedinečnou atmosféru pro různé kreativní činnosti. V průběhu celého roku poskytne zázemí pro experimenty, které dokazují některé přírodní jevy. Přispění k rozvoji EVVO: vliv prostředí na člověka a působení na jeho psychický stav, citlivé zacházení s materiály tak, aby nenarušily přirozené prostředí, kreativní činnosti jako Land Art 5/15

6 Místo pro setkávání a učebna: Nadzemní kruhového ohniště z pálených cihel s překrytím dubovými fošnami (stůl) pro demonstrační pokusy pedagoga. Okolí ohniště zpevněná plocha z pálených cihel a navazující propustné pódium o celkovém průměru 7m. Okolo ohniště budou lavice ze dřeva se stoly a školní tabule. Celý prostor bude zastřešovat plachta na zastínění z přírodního materiálu kotvená k dřevěným kůlům. Tento prvek bude sloužit pro setkávání žáků, pedagogů, rodičů a veřejnosti. Oheň a příprava pokrmů jsou tmelícím prvkem již od počátku lidstva a k této tradici se zde vracíme. Kromě toho umístění prvku jako amfiteátru nahrává příležitosti, aby se zde konali slavností zahájení a ukončení roku, vánoční setkání a jiné akce. Zároveň poskytne prostor pro výuku, přičemž zastřešení zajistí možnost využití i v méně příznivých podmínkách (slunce, sníh a déšť). Přispění k rozvoji EVVO: návrat společnosti k přírodě a tradičním způsobům setkávání, tvoří zázemí pro venkovní výuku s praktickými prvky i prostor pro práci školní družiny nebo dalších zájemců např. Farnosti Hygienické zázemí Blok 3 částí pod jednou střechou zahrnující WC (kompostovací toaleta včetně dřevěné budky), přístřešek na zahradnické nářadí a umývárna s odkládací skříňkou, sběrný sud na vodu l Žáci poznají výhody kompostovací toalety. Naučí se systematizovat nářadí v přístřešku. Šetrné nakládání s vodou, která bude sváděna společně s dešťovou vodou do sběrného sudu naučí děti nutnosti s vodou neplýtvat a využívat ji hospodárně. Prostředky hygieny na WC i v umývárně budou eco-friendly. Přispění k rozvoji EVVO: trvalá udržitelnost lidského působení, používání eco-friendly prostředků, ochrana životního prostředí, hospodaření s vodou Zóna pohybu Hlavní součástí bude trávníkové hřiště o rozměrech 18 m x 9 m, Nad rámec projektu bude z prostředků zřizovatele zakoupeno tělocvičné nářadí, pochodová houpačka, šlapáky z kmenů stromů, žebřiny, hrazda, kruhy, klouzačka z nerezového materiálu Tento prostor budou žáci využívat pro různorodé sportovní aktivity. Na rovné ploše hřiště bude možnost hry minifotbalu, přehazované, hobby-horsingu, basketbalu ). V zimním období se bude na trávě bobovat, hrát hry na sněhu, provozovat aktivity jako stavění sněhuláků aj. Přispění k rozvoji EVVO: zvýšení času stráveného ve venkovním prostředí, vnímání přírody jako nejpřirozenější tělocvičny, budování kladného vztahu k pobytu venku s vazbou na zdravý životní styl 6/15

7 Výuka v přírodě Soubor učebních pomůcek pro pokusy a pozorování přímo v přírodě zaměřené na: počasí (srážkoměr, barometr, venkovní teploměr, větrná korouhvička), pozorování ptáků (dalekohled ornitologický), pozorovací nádobky, lupy, pinzety, preparační soupravy, misky a nádoby pro pokusy, kufříkové soupravy pro pokusy z oblasti botaniky, zoologie a geologie (např. EcoLabBox) Soubor podpůrných pomůcek: psací podložky, pomůcky pro nutnou údržbu areálu žáky (např. konve, zahradní nůžky, hrábě, motyčky, sázecí kolíky, sekyry, pily, kleště apod.) Literatura k výuce v zahradě Díky těmto pomůckám budou pedagogové a žáci naplňovat téma školního projektu: Agent Jedlička pátrá, hledá, objevuje, jehož cílem je rozvoj badatelských dovedností v přírodovědných, technických a společenskovědních oborech. Přispění k rozvoji EVVO: využití pomůcek napříč všemi obory, například díky pomůckám na meteorologická měření - klima a jeho ovlivňování, základní podmínky života, vztah člověka a prostředí, lidské aktivity a problémy životního prostředí. Workshopy Tyto workshopy si bude pro všechny zainteresované účastníky organizovat škola z vlastních zdrojů povedou je pracovníci školy a odborníci z řad rodičů žáků školy, kteří mají odborné znalosti. Díky workshopům bude přírodní zahrada plnohodnotně využívána při výuce, projektovém vyučování, akcích školy pro školu a veřejnost, pro školní družinu a bude využívána podle návodů jednotlivých prvků a expozic. Důležitým cílem bude schopnost dlouhodobě udržovat areál v plné funkčnosti vlastními silami Certifikovaná školení pro pedagogy Tato školení provádějí externí certifikovaní lektoři 1.téma: Využití přírodní zahrady k plnohodnotné výuce Certifikované školení 1 (délka 4 hodiny) Praktické školení vedené odborníky a pedagogy zaměřené na možnosti využití areálu přírodní zahrad při výuce prvouky, přírodovědy, vlastivědy, zdravouky, hudební výchovy. S poukazem na získávání zkušeností a ověřování si dovedností přímo v terénu na jednotlivých vzdělávacích prvcích. Školení bude také zaměřeno na ukázku modelových činností pro všechny ročníky školy. Bude zaměřeno na prolínání oborů, témat a mezipředmětové vztahy s poukazem na maximální kontakt žáků s přírodou. 2. téma: Údržba a provoz naší přírodní zahrady Certifikované školení 2 (délka 4 hodiny) Školení zaměřené na údržbu a rozvoj školní zahrady s konkrétním provozním řádem jednotlivých prvků jako jsou bylinková zahrádka, jezírko, cvičební nářadí atd. Dále případné obměny a rozšíření prvků případně užití areálu v mezipředmětových vztazích, užití areálu třetími osobami, např. rodiči, farníky. 7/15

8 8/15

9 3.2 Finanční udržitelnost projektu Předfinancování a spolufinancování realizace projektu proběhne ze zdrojů zřizovatele Obce Jedlí a rozpočtu školy na provozní náklady Následné financování: ze státního Fondu životního prostředí České republiky. V dalších letech bude zahrada udržována z prostředků Obce Jedlí, která nejenže bude přispívat na její provoz a údržbu, ale v současné době nakupuje tuto část pozemku farní zahrady od Arcibiskupství Olomouckého. Tento nákup je již oběma jednajícími stranami odsouhlasen. Obec Jedlí hospodaří s finančními prostředky odpovědně, proto má dostatek finančních prostředků na úhradu spoluúčasti, nákupu pozemku a na financování údržby přírodní zahrady po ukončení realizace projektu za účelem zajištění dlouhodobé udržitelnosti projektu. 4 Zapojení veřejnosti (rodiče, děti, učitelé, místní organice ) do jednotlivých fází projektu plánování, realizace, údržba) Realizace prací náročných na odborné dovednosti bude svěřena odborným firmám, ale další práce, se neobejdou bez účasti rodičů, žáků, zaměstnanců školy a místních organizací. Tento proces vlastně už započal. V přípravné fázi zahájila ředitelka školy jednání se zastupiteli obce a pastorační radou farnosti Jedlí o odkupu části farské zahrady. Následovala spolupráce s učiteli na přípravě projektu. Žáci po představení tématu Přírodní zahrada diskutovali ve skupinách a následně malovali svou představu. Na rodiče čekal podobný úkol na třídních schůzkách. Výstupem jejich skupinové práce byly myšlenkové mapy. Všechny tyto aktivity se promítly do konečné podoby projektu. Vlastní realizace projektu bude podporována pomocí brigád rodičů a místních spolků. Budeme těžit z faktu, že jsme malá obec, kde se všichni znají a vědí o svých silných stránkách. Navíc zde dochází k častému míchání funkcí (např. rodič je současně členem Sboru dobrovolných hasičů, a fotbalistou. Rodiče a místní spolky v této fázi pomohou například s odstraněním starého plotu, uschlých stromů a plevelných dřevin, pokládkou netkaných textilií, navážením štěrku, štěpky, umístěním kamenů atd. Učitelé povedou děti k výsadbě rostlin, vytváření popisek, udržování vysazených a vysetých ploch. Údržba zahrady nemůže ležet jen na zaměstnancích školy, proto i v této fázi počítáme se slíbenou pomocí ze strany rodičů, organizačních spolků a veřejnosti. Pomoc máme přislíbenou při pletí (rodiče), sečení trávy (zaměstnanci obce), opravách herních, didaktických a užitkových prvků (TJ Sokol Jedlí), ořez dřevin (SDH - Sbor dobrovolných hasičů) a místní šikovní řemeslníci pomohou při odbornějších opravách. Údržbové práce budou závislé na ročních obdobích, pro ilustraci uvádím několik příkladů: 9/15

10 Jaro: Příprava zahrady na hlavní sezónu úklid štěrkových ploch po zimě, hrabání trávy, příprava záhonů žáci, učitelé zprovoznění technického zázemí (čerpadlo jezírka, kompostovací toaleta, přívod vody a elektřiny) odborní zaměstnanci obce příprava nábytku, nátěry prvků, opravy rodiče, místní spolky (SDH Jedlí) Léto: Hlavní sezónní práce sečení trávy zaměstnanci obce údržba záhonů a sběr vypěstovaných plodin děti a učitelé a další zaměstnanci školy Podzim: Posezónní práce hrabání listí, hnojení a rytí záhonů děti a učitelé obalování stromů proti okusu místní spolky (TJ Sokol Jedlí) úklid zahrady, zazimování nábytku zaměstnanci školy a rodiče zazimování jezírka, uzávěr vody a přívodu elektřiny odborníci z obce Zima: Odpočinek a příprava na další rok zimní řez dřevin - místní spolky (SDH Jedlí) příprava krmítek pro ptáky učitelé a žáci Děti architekti přírodní zahrady Rodiče na schůzce vytváří myšlenkové mapy 10/15

11 Časový harmonogram plán realizace 2020 podání žádosti, pokračování v závislosti na výsledku úspěšnosti dotačního řízení 2021 první část realizace prvků (modelace terénu a další) 2022 druhá část, ukončení prací, žádost o proplacení dotace 5 Organizační zajištění předloženého projektu 5.1 Odborné a organizační zkušenosti žadatele Hlavní činnosti nezbytné pro úspěšné zajištění projektu První návrh a orientační rozpočet Projektové řízení projektu Finanční řízení projektu Komunikace se zřizovatelem, rodiči a žáky Zpracování projektového návrhu Konzultace a odsouhlasení projektového návrhu Žádost o zajištění předfinancování a spolufinancování Zajištění PR Zpracování projektové dokumentace Zpracování a podání žádosti o poskytnutí dotace Publicita projektu Zadávací řízení na realizaci projektu Realizace projektu Závěrečné vyhodnocení Finanční a administrativní ukončení projektu Následná udržovací péče, spolupráce komunit Personální zajištění klíčových aktivit ZŠ a MŠ Jedlí: ředitelka školy Mgr. Marie Chamlarová - vedoucí projektu zpracování investičního záměru konzultace investičního záměru s projektantem, dotačním specialistou a starostou obce konzultace a odsouhlasení projektového záměru, publicita projektu 11/15

12 prvotní jednání s pastorační radou farnosti Jedlí o odkoupení a pronájmu pozemku finanční a realizační řízení projektu zpracování projektové dokumentace PR a koordinace Obec Jedlí: starosta obce Ing. Zdeněk Axmann zástupce vedoucí projektu konzultace a odsouhlasení projektového záměru jednání s Arcibiskupstvím Olomouckým o odkoupení a pronájmu pozemku financování podílu žadatele a předfinancování projektu finanční zajištění udržovací péče finanční zajištění pořízení částí prvků financovaných z vlastních zdrojů pomoc při realizaci projektu (výběrová řízení firem, zajištění pomoci pracovníků obce) ZŠ a MŠ Jedlí: koordinátorka EVVO školy Mgr. Simona Poláchová spolupracující, učitelka ZŠ a vedoucí ŠD Mgr. Petra Applová spolupracující projektu konzultace a odsouhlasení projektového záměru s veřejností publicita projektu vůči veřejnosti, následná udržovací péče, spolupráce komunit. MAS Horní Pomoraví o.p.s.: euromanažerka, externistka Ing. Hana Olejníková - odbornice s dlouholetými zkušenostmi s projekty přírodních zahrad konzultace při zpracování projektového záměru prezentace projektového záměru, pomoc při zpracování projektové dokumentace. MAS Horní Pomoraví o.p.s.: externistka, projektantka Kamila Brabcová - odbornice na dotační poradenství konzultace při zpracování projektového záměru prezentace projektového záměru, pomoc při zpracování projektové dokumentace Ing. Eliška Beková externistka, finanční manažerka projektu, účetní školy odbornice s dlouholetými zkušenosti s finančním řízením finanční řízení projektu Důvodem pro zapojení externistů je vlastní nedostatečná odbornost v oblasti projektování a financování. 12/15

13 5.2 Relevantní zkušenosti Projekt vybudování přírodní zahrady přirozeně navazuje na stávající environmentálně vzdělávací programy pro děti v naší škole, které máme zařazené již několik let ve školním vzdělávacím programu Škola dobré pohody. O proměnu vnímání životního prostředí obce se snažíme dlouhodobě. Příkladem mohou být tyto projekty: Jedle pro Jedlí (výsadba 40 stromů na obecních pozemcích obce), Bylinková zahrádka, Knihobudka pro obec, Motýlí keře a hmatový chodník na stávajícím školním pozemku. Dlouhodobě spolupracujeme s nadací Partnerství: Projekty: - Na zelenou (čerpáno ,- Kč na podporu bezpečných cest do školy), rok 2012/ ZOOM Děti v pohybu, rok 2016/ Stromy paměti, rok 2018/ Pěšky do školy, rok 2019/2020 Jsme zapojeni do projektu Recyklohraní, plníme program Mrkev (metodika a realizace komplexní ekologické výchovy). Další akce s vazbou na EVVO: Sběr papíru, Den Země ukliďme svět, Zázraky přírody (soutěžní přehlídka výpěstků), soutěž Zelený list Silnou stránkou naší školy je projektové vyučování, které realizujeme od roku V minulých letech jsme realizovali také projekty se silnou vazbou na EVVO. V roce 2012/2013 Vítejte v džungli (cílem byla adopce ohroženého druhu v ZOO Olomouc), projekt Devatero studánek. V letošním roce je to projekt Agent Jedlička pátrá, hledá, objevuje, který je zaměřen na rozvoj badatelských dovedností v přírodovědných, technických a společenskovědních oborech. Další projekty, které nesouvisí s EVVO, ale dokazují naše zkušenosti: Dětské hřiště Jedlí (Dotace ,- Kč) EU Peníze školám poskytovatel dotace MŠMT jako řídící orgán OPVV EU (Dotace ,- Kč) EU Jedlí poskytovatel dotace MŠMT jako řídící orgán OPVV EU (Dotace ,- Kč) ZŠ a MŠ Jedlí 22, poskytovatel dotace MŠMT jako řídící orgán OPVV EU (Dotace ,- Kč) Jedlí Šablony 2, poskytovatel dotace MŠMT jako řídící orgán OPVV EU (Dotace ,- Kč) Na projektech spolupracovali učitelky ZŠ, rodiče i děti, realizace projektů a především následná péče o jejich udržitelnost významně přispívá k rozvoji vzájemné sociální interakce a komunikace. Společné projekty mají podporu rodičů, dětí a zřizovatele. Také projekt Přírodní zahrady školy Jedlí je výsledkem komunitního plánování. 13/15

14 6 Publicita projektu ZŠ a MŠ Jedlí zajistí výrobu a umístění pamětní desky, která bude v souladu s grafickým manuálem Národního programu Životní prostředí a na svých webových stránkách zveřejní informace o projektu PŘÍRODNÍ ZAHRADA ŠKOLY JEDLÍ, zejména uvede informaci, že Tento projekt je financován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí, škola Jedlí k tomuto uveřejnění dále připojí jasně viditelná loga SFŽP a MŽP a doplní je o odkaz na internetové stránky a Škola Jedlí dále zveřejní tiskovou zprávu, v regionálním médiu Šumperský deník, kde uvede základní informace o realizaci projektu a dále toto uveřejní také ve výroční zprávě, kterou bude prezentovat na webových stránkách školy, ve školním zpravodaji Jedeláčku a obecním zpravodaji Jedelské okénko. Tištěnou podobu zprávy o projektu zveřejní škola na vývěsce školy a nástěnce Obce Jedlí. 7 Jiné informace o projektu Shrnutí: V tomto projektu vidíme jedinečnou příležitost přesunout velkou část výuky žáků do reálného prostředí. Časový nárůst hodin strávených venku je cca 80 % (ze současných 14 osobohodin na 81 osobohodin). Za těchto nových podmínek bude možné plán EVVO naplňovat bez limitu místa a vybavení. Navíc se nám podaří změnit neudržovanou a téměř nevyužívanou zahradu v místo aktivní, plné života, které vrátí naší škole punc vesnické školy, kde mají děti k přírodě blíž. Naším cílem je to, aby: žáci našli prostor pro praktické poznávání přírody a naučili se citlivě pečovat o životní prostředí, učitelé se mohli opřít ve své práci o inspirativní a adekvátně vybavené zázemí a konečně rodiče a veřejnost objevili školu a její zahradu jako místo společných příjemných setkání a relaxace. 14/15

15 Provizorní záhonky dětí Náš současný školní pozemek Místní komunikace využívaná pro pohybové přestávky školáků Farní zahrada Datum a místo: v Jedlí Mgr. Marie Chamlarová 15/15

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: bod programu: 17. 1. 2018 48 věc: Souhlas s projekty v ZŠ a MŠ v rámci výzvy MŽP č. 16/2017 a výzvy z programu Zelená oáza 2017 dopad na rozpočet: bez dopadu na rozpočet

Více

Cíl environmentální výchovy: Rozvoj znalostí, dovedností a postojů pro environmentálně odpovědné jednání

Cíl environmentální výchovy: Rozvoj znalostí, dovedností a postojů pro environmentálně odpovědné jednání Cíl environmentální výchovy: Rozvoj znalostí, dovedností a postojů pro environmentálně odpovědné jednání Vztah k přírodě V přírodě je nám dobře a máme ji rádi Vztah k místu Utváříme si hluboký vztah k

Více

Ruku v ruce s přírodou. Hřiště v přírodním stylu MŠ Kobylí

Ruku v ruce s přírodou. Hřiště v přírodním stylu MŠ Kobylí Ruku v ruce s přírodou Hřiště v přírodním stylu MŠ Kobylí Název díla: Ruku v ruce s přírodou Stupeň: STUDIE Místo. Školní 722, 691 10 Kobylí Investor: obec Kobylí Projektant: Ing. et Ing. Barbora Májková

Více

Popis realizace projektu 1

Popis realizace projektu 1 Popis realizace projektu 1 Podporovaná aktivita c) Úpravy venkovních areálů a pozemků základních škol a organizací působících v oblasti EVVO pro podporu výuky ve venkovním prostředí Název projektu 2 Přírodní

Více

REVOLVINGOVÝ FOND Ministerstva životního prostředí

REVOLVINGOVÝ FOND Ministerstva životního prostředí REVOLVINGOVÝ FOND Ministerstva životního prostředí ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Název projektu: Školní přírodní učebna Konečný příjemce: Základní škola a Mateřská škola, Znojmo, Pražská 98 (předkladatel projektu)

Více

Regenerace nevyužívaných objektů v obci Nová Lhota

Regenerace nevyužívaných objektů v obci Nová Lhota Regenerace nevyužívaných objektů v obci Nová Lhota Konference: Regenerace brownfieldů v Jihomoravském kraji 2014+ Antonín Okénka, Obec Nová Lhota 1 Obsah: Rekonstrukce budovy fary na ubytovací zařízení

Více

Life from Soil module template. Učitelé, lektoři, studenti a rodiče, zástupci samosprávy, členové nevládních organizací atd.

Life from Soil module template. Učitelé, lektoři, studenti a rodiče, zástupci samosprávy, členové nevládních organizací atd. Určeno lektorům pro plánování vlastního kurzu. Abstrakt a obsah modulu Název a popis modulu Tvorba přírodních školních zahrad Přírodní školní zahrady poskytují vynikající prostředí a příležitost ke zvýšení

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

DENÍK ŠKOLNÍ ZAHRADY ZŠ ŠRÁMKOVA OPAVA

DENÍK ŠKOLNÍ ZAHRADY ZŠ ŠRÁMKOVA OPAVA DENÍK ŠKOLNÍ ZAHRADY ZŠ ŠRÁMKOVA OPAVA PROJEKT S NÁZVEM: PŘÍRODA VE ŠKOLE, ŠKOLA V PŘÍRODĚ ANEB MALÉ ŠKOLNÍ ARBORETUM za finanční podpory REVOLVINGOVÉHO FONDU MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR 1 Příroda

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor školství a kultury Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 V Písku dne: 30.05.2013 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 20.06.2013 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ

Více

Sportovní 1135, Nové Strašecí, tel.: , fax: ,

Sportovní 1135, Nové Strašecí, tel.: , fax: , Zřizovatel: Sportovní 1135, 271 80 Nové Strašecí, tel.: 313 285 811, fax: 313 285 841, e-mail: info@souzns.cz ŠKOLNÍ PLÁN EVVO Školní plán EVVO je vydán na základě metodického pokynu MŠMT č. j. 16745/2008

Více

REALIZACE PT ENV NA ZŠ ŘEVNICE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015

REALIZACE PT ENV NA ZŠ ŘEVNICE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 REALIZACE PT ENV NA ZŠ ŘEVNICE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 Obsah: OSN vyhlásila rok 2015 1.Mezinárodním rokem půdy. Ekologicky obhospodařovaná půda je cenným pokladem. Půda a zemědělství, to je tisíce let

Více

Školní zahrada ekologický koutek

Školní zahrada ekologický koutek Základní škola Slavkov u Brna, Tyršova 977, okr. Vyškov IČ: 4627 0949, tel.: 544 221 113, 544 221 595, e-mail: reditel@zsslavkov.cz Školní zahrada ekologický koutek podpora environmentálního vzdělávání

Více

Plán činnosti Ekotýmu na období : září 2013 květen 2014

Plán činnosti Ekotýmu na období : září 2013 květen 2014 Plán činnosti Ekotýmu na období : září 2013 květen 2014 oblasti činnost zodpovědnost termín monitorování hodnocení k 31.5. 2014 Prezentace -pravidelně informovat spoluţáky o připravovaných akcích v měsíci

Více

Základní škola a Mateřská škola Nížkovice, okres Vyškov Nížkovice 164, 684 01 Nížkovice. projekt PŘÍRODNÍ ZAHRADA

Základní škola a Mateřská škola Nížkovice, okres Vyškov Nížkovice 164, 684 01 Nížkovice. projekt PŘÍRODNÍ ZAHRADA Základní škola a Mateřská škola Nížkovice, okres Vyškov Nížkovice 164, 684 01 Nížkovice projekt PŘÍRODNÍ ZAHRADA Základní škola a Mateřská škola Nížkovice Environmentální výchova PŘÍRODNÍ ZAHRADA Obsah:

Více

Dodatek č.1 k ŠVP ŠKOLNÍ PLÁN EVVO

Dodatek č.1 k ŠVP ŠKOLNÍ PLÁN EVVO Dodatek č.1 k ŠVP ŠKOLNÍ PLÁN EVVO (1. aktualizace ŠP EVVO) Environmentální výchova je celostní proces působení na děti, mládež i dospělou populaci za účelem vytvoření dokonalé harmonie myšlení, cítění

Více

Co to je environmentální výchova?

Co to je environmentální výchova? Co to je environmentální výchova? Vytváří příležitosti pro získávání vědomostí, hodnotových orientací postojů a dovedností, které jsou potřebné pro ochranu a zachování zdravého životního prostředí. Vytváří

Více

Roční plán EVVO. Základní škola, Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna, Vrbno p.pradědem. Nám.Sv.Michala 17, příspěvková organizace,

Roční plán EVVO. Základní škola, Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna, Vrbno p.pradědem. Nám.Sv.Michala 17, příspěvková organizace, Základní škola, Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna, Vrbno p.pradědem. Nám.Sv.Michala 17, příspěvková organizace, PSČ: 793 26, tel./fax 554 751 720, fax. ředitel. 554 753 162 IČO:00852619 e-mail

Více

Viadua sdružení pro ochranu a obnovu přírody a krajiny Závěrečná zpráva k projektu Za poznáním do přírody

Viadua sdružení pro ochranu a obnovu přírody a krajiny Závěrečná zpráva k projektu Za poznáním do přírody Viadua sdružení pro ochranu a obnovu přírody a krajiny Závěrečná zpráva k projektu Za poznáním do přírody dle Smlouvy č. OSKOL/FRM/000847/2015/Pal o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu statutárního

Více

POZNÁVÁME ŽIVOU PŘÍRODU

POZNÁVÁME ŽIVOU PŘÍRODU ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, ŽELEZNICKÁ 460 ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO NA ŠKOLNÍ ROK 2017-2018 Motto: Všechny knihy zežloutnou, ale kniha přírody má každý rok nové, nádherné vydání. Hans Christian Andersen Roční

Více

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012 Plán EVVO Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice na školní rok 2011/2012 Zpracovala Mgr. Nina Dyčenková, školní koordinátorka environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Počet žáků:

Více

Plán využití přírodní zahrady pro 1. rok činnosti

Plán využití přírodní zahrady pro 1. rok činnosti Mateřská škola Hodonín, Družstevní čtvrť 3149, příspěvková organizace Dílčí vzdělávací program environmentálního vzdělávání POZNÁVÁME SVĚT PŘÍRODY Plán využití přírodní zahrady pro 1. rok činnosti Budova

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY UČEBNÍ DOKUMENTY. Dodatek č.j / ze dne 23. května 2005

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY UČEBNÍ DOKUMENTY. Dodatek č.j / ze dne 23. května 2005 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY UČEBNÍ DOKUMENTY Obor vzdělání: 78-62-C/002 Praktická škola dvouletá Dodatek č.j. 20 597/2005-24 ze dne 23. května 2005 učebním dokumentům č.j. 32 090/2004-24,

Více

PŘEHLED PRIORIT, CÍLŮ A OPATŘENÍ Priorita Cíle Opatření Aktivity spolupráce

PŘEHLED PRIORIT, CÍLŮ A OPATŘENÍ Priorita Cíle Opatření Aktivity spolupráce PŘEHLED PRIORIT, CÍLŮ A OPATŘENÍ Priorita Cíle Opatření Aktivity spolupráce 1. Předškolní vzdělávání a péče 1.1 Motivovaný, inspirovaný a vzdělaný pedagogický sbor; spolupráce v oblasti odborné pedagogické

Více

Vznik zahrady v přírodním stylu MŠ Revoluční hurá zpátky k přírodě

Vznik zahrady v přírodním stylu MŠ Revoluční hurá zpátky k přírodě 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: STAVBA: Vznik zahrady v přírodním stylu MŠ Revoluční hurá zpátky k přírodě STUPEŇ PD: KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Dokumentace pro provedení stavby (DPS) Rýmařov PARCELA Č.: část pozemku parc.

Více

1 Škola Zřizovatel školy Spolupracující partneři Odpovědnost za následující úkoly je třeba vyjasnit s fórem školního areálu Přípravná fáze projektu

1 Škola Zřizovatel školy Spolupracující partneři Odpovědnost za následující úkoly je třeba vyjasnit s fórem školního areálu Přípravná fáze projektu 1 Škola Zřizovatel školy Spolupracující partneři Odpovědnost za následující úkoly je třeba vyjasnit s fórem školního areálu Přípravná fáze Pracovní skupina pro školní areál Předběžný rozhovor se zřizovatelem

Více

Plán využití pomůcek. k projektu. Přírodní hřiště MŠ Luleč

Plán využití pomůcek. k projektu. Přírodní hřiště MŠ Luleč Plán využití pomůcek k projektu Přírodní hřiště MŠ Luleč Únor 2013 OBSAH 1. Herní prvky... 3 1.1. Pískoviště... 3 1.2. Prohazovadlo s kreslící tabulí... 4 1.3. Balanční prvek - Kladinky... 4 1.4. Pyramida...

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

Zpravodaj. duben 2013- duben 2014 Projekt Malé školní arboretum. REVOLVINGOVÝ FOND Ministerstva životního prostředí

Zpravodaj. duben 2013- duben 2014 Projekt Malé školní arboretum. REVOLVINGOVÝ FOND Ministerstva životního prostředí Zpravodaj duben 2013- duben 2014 Projekt Malé školní arboretum Původní školní zahrada se skládala z téměř 1 ha vinohradu, věkovitého sadu (asi 50 ovocných dřevin) a k tomu připojených políček pro účely

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Počet žáků: 55. Ředitelka školy: Mgr. Ivana Pfefrová Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala: Ludmila Kroupová 1. Charakteristika EVVO 2. Cíle

Více

Základní škola Střelná, okres Vsetín. Plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Základní škola Střelná, okres Vsetín. Plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Základní škola Střelná, okres Vsetín Plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Školní rok 2018/2019 1. Trvalé úkoly - Sběr papíru a jeho odvoz - Sběr umělohmotných víček, baterií - Nástěnky k

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Počet žáků: 50. Ředitelka školy : Mgr.Ivana Pfefrová, zastupuje Mgr.Petra Procházková Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala : Ludmila Kroupová

Více

Závěrečná konference projektu - Vytváření podmínek pro realizaci. vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách Pardubického kraje

Závěrečná konference projektu - Vytváření podmínek pro realizaci. vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách Pardubického kraje Závěrečná konference projektu - Vytváření podmínek pro realizaci vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách Pardubického kraje Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun Aktivity na škole spojené

Více

Průvodce k zamyšlení nad svou zahradou

Průvodce k zamyšlení nad svou zahradou Dříve než začneme plánovat změny na své zahradě je důležité si uvědomit - čeho chceme na své zahradě dosáhnout. Zda budeme mít v sezónu stále kvetoucí zahradu, relaxační zahradu, místo určené k dětským

Více

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017 Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017. podpis a razítko ředitelky školy 1 Cíle ročního plánu EVVO

Více

Sdělení: Tento dokument byl vytvořen za finanční pomoci Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí. Za obsah tohoto dokumentu je výhradně

Sdělení: Tento dokument byl vytvořen za finanční pomoci Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí. Za obsah tohoto dokumentu je výhradně PROJEKT MALÉ ŠKOLNÍ ARBORETUM ZŠ SUCHDOL NAD ODROU Sdělení: Tento dokument byl vytvořen za finanční pomoci Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí. Za obsah tohoto dokumentu je výhradně odpovědný

Více

MŠ ANTONÍNA SOCHORA. Školní vzdělávací program Duhový svět CO JSME VYBUDOVALI OD ROKU 2015 CO PLÁNUJEME V ROCE 2019 JAKÉ PROJEKTY JSME REALIZOVALI

MŠ ANTONÍNA SOCHORA. Školní vzdělávací program Duhový svět CO JSME VYBUDOVALI OD ROKU 2015 CO PLÁNUJEME V ROCE 2019 JAKÉ PROJEKTY JSME REALIZOVALI MŠ ANTONÍNA SOCHORA Školní vzdělávací program Duhový svět CO JSME VYBUDOVALI OD ROKU 2015 CO PLÁNUJEME V ROCE 2019 JAKÉ PROJEKTY JSME REALIZOVALI 1 CO JSME VYBUDOVALI V ROCE 2015 MODERNIZACE JESLÍ 2 MODERNIZACE

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

Pracovní činnosti (Pěstitelské práce, chovatelství) chlapci, dívky

Pracovní činnosti (Pěstitelské práce, chovatelství) chlapci, dívky Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Pracovní činnosti (Pěstitelské práce, chovatelství) chlapci, dívky 3. období 6. ročník Dytrová, R. a kol.: Praktické činnosti pro 6. 9. ročník základních

Více

V rámci gymnaziálního vzdělávání v předmětu Environmentální výchova vede učitel žáka k osvojení klíčových kompetencí těmito metodami:

V rámci gymnaziálního vzdělávání v předmětu Environmentální výchova vede učitel žáka k osvojení klíčových kompetencí těmito metodami: 5.13 Environmentální výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Environmentální výchova integruje všechny tematické okruhy

Více

Projekt ŽIJME ZDRAVĚ

Projekt ŽIJME ZDRAVĚ Základní škola Benešov, telefon/fax: 317721961 Realizace schváleného projektu EVVO Název poskytovatele dotace: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Název dotačního programu: Rozvojový program Podpora

Více

REVOLVINGOVÝ FOND MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Č.j.: 8226/ENV/12, 673/330/12

REVOLVINGOVÝ FOND MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Č.j.: 8226/ENV/12, 673/330/12 REVOLVINGOVÝ FOND MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Č.j.: 8226/ENV/12, 673/330/12 NÁZEV PROJEKTU: SAD DĚTEM KONEČNÝ PŘÍJEMCE: SOUKROMÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADÉLKA, O.P.S. DATUM:

Více

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017 Příloha č. 2 Minimálního preventivního programu pro dětský domov Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2015-2016

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2015-2016 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2015-2016 Počet žáků: 53 Ředitelka školy : Mgr. Ivana Pfefrová Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová 1.Charakteristika EVVO. 2.Cíle EVVO. 3.Metody a formy realizace

Více

Střední průmyslová škola Ostrov, příspěvková organizace sídlo: Klínovecká 1197, Ostrov, tel: , IČ: SMĚRNICE

Střední průmyslová škola Ostrov, příspěvková organizace sídlo: Klínovecká 1197, Ostrov, tel: , IČ: SMĚRNICE Střední průmyslová škola Ostrov, příspěvková organizace sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE ředitele Střední průmyslové školy Ostrov č. 1463/2018/SPS Školní

Více

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 Školní plán EVVO je vydán na základě metodického pokynu MŠMT č. j. 16745/2008-22 k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a v návaznosti na školní vzdělávací

Více

Projekt Živázahrada. Grant z revolvingového fondu MŽP na podporu udržitelného rozvoje. 9. výzva Délka trvání projektu: 1. 2. 2013 31. 12.

Projekt Živázahrada. Grant z revolvingového fondu MŽP na podporu udržitelného rozvoje. 9. výzva Délka trvání projektu: 1. 2. 2013 31. 12. Projekt Živázahrada 9. výzva Délka trvání projektu: 1. 2. 2013 31. 12. 2013 Grant z revolvingového fondu MŽP na podporu udržitelného rozvoje Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, 2. května 500, okres

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Pracovní činnosti - 6. ročník

Pracovní činnosti - 6. ročník Práce s technickými materiály Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Názvosloví nářadí Technické kreslení - dělení čar - kosoúhlé promítání - pravoúhlé promítání - kótování Plasty - základy

Více

Základní škola Zelená Havířov - Životice. Plán EVVO. pro školní rok 2014/2015 Environmentální vzdělání, výchova a osvěta

Základní škola Zelená Havířov - Životice. Plán EVVO. pro školní rok 2014/2015 Environmentální vzdělání, výchova a osvěta Základní škola Zelená Havířov - Životice Plán EVVO pro školní rok 2014/2015 Environmentální vzdělání, výchova a osvěta -1- Environmentální vzdělání, výchova a osvěta. Environmentální výchova znamená: výchovu

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE

Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE ředitele Střední průmyslové školy Ostrov č. 1949/2013/SPS Školní program environmentálního

Více

ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA 2013/2014

ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA 2013/2014 Městská mateřská škola Hořovice, Jiráskova 602, 268 01 Hořovice ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA 2013/2014 Motto: Kdo rozumí přírodě a světu, porozumí lépe i sám sobě Koordinátor: Bc. Iveta Matějková Cílové skupiny:

Více

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání 1. Obsah EVVO EVVO se rozumí všestranné rozvíjení klíčových kompetencí definovaných v RVP pro základní vzdělávání a zároveň i neformální vzdělávání v rámci

Více

V celé ČR bylo vysazeno 6910 stromů. Námi 36 stromů a 3 keře.

V celé ČR bylo vysazeno 6910 stromů. Námi 36 stromů a 3 keře. Sady v minulosti vždy poskytovaly životní podmínky pro rozmanité druhy rostlin a živočichů. Proto má smysl zakládat tzv. extenzivní sady a pěstovat ovocné stromy tradičním způsobem, ověřeným po mnoho generací.

Více

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta v Olomouckém kraji v roce 2016 vyhodnocení dotačního titulu 1

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta v Olomouckém kraji v roce 2016 vyhodnocení dotačního titulu 1 1 2 2 3 Základní škola a mateřská škola Lipník nad Bečvou, ulice Hranická Kdo tady s námi žije, co tady kolem roste? 511, příspěvková organizace Projekt zahrnuje účast žáků na výukovém programu lesní pedagogiky,

Více

Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE

Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE ředitele Střední průmyslové školy Ostrov č. 1327/2015/SPS Školní program environmentálního

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU PODPOŘENÉHO NADAČNÍM FONDEM ZELENÝ POKLAD

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU PODPOŘENÉHO NADAČNÍM FONDEM ZELENÝ POKLAD ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU PODPOŘENÉHO NADAČNÍM FONDEM ZELENÝ POKLAD Příjemce finančního příspěvku: 89. mateřská škola Plzeň, Habrová 8, příspěvková organizace 326 00 Plzeň, IČO: 70940690 Mob.: 724 137

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Přírodověda Vzdělávací obsah předmětu Přírodověda je utvořen vzdělávacím obsahem vzdělávacího

Více

Ekonomické úkony odboru školství a kultury

Ekonomické úkony odboru školství a kultury Odbor školství a kultury 6.14. Pro jednání zastupitelstva města dne 12.12.2018 Zpracoval: Mgr. Jiří Petr, odbor školství a kultury Předkládá: Mgr. David Šimek Ekonomické úkony odboru školství a kultury

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO

ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO Název školy: Adresa: Základní škola Polná Poděbradova 79, 588 13 Polná Školní rok: 2015 / 2016 Program zpracovala: Mgr. Martin Lexa Ph.D. 1 Zařazení EVVO v jednotlivých předmětech:

Více

REALIZACE PT ENV NA ZŠ ŘEVNICE VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016

REALIZACE PT ENV NA ZŠ ŘEVNICE VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 REALIZACE PT ENV NA ZŠ ŘEVNICE VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Obsah: 1. Naučná stezka Řevnice 2. Ministezka 3. Ekologizace provozu školy: Udržování estetického prostředí školy, sběr papíru, víček. Aktivní třídění

Více

Jana Valerová, ředitelka Střediska pro volný čas dětí. Zařazení projektu k příslušné oblasti: Ochrana životního prostředí, trvale udržitelný rozvoj

Jana Valerová, ředitelka Střediska pro volný čas dětí. Zařazení projektu k příslušné oblasti: Ochrana životního prostředí, trvale udržitelný rozvoj Projekt - Zahrada SVČ ŠIPKA Kroměříž Název aktivity: Botanická zahrada Šipky Předkladatel: Jana Valerová, ředitelka Střediska pro volný čas dětí a mládeže ŠIPKA v Kroměříži, Úprkova 3268 Zařazení projektu

Více

Mgr. Petr Vrána, Mgr. Jana Prečanová, Mgr. Ivana Smolková, pedagogové školy, členové Ekotýmu. říjen. říjen. koordinátorky. říjen.

Mgr. Petr Vrána, Mgr. Jana Prečanová, Mgr. Ivana Smolková, pedagogové školy, členové Ekotýmu. říjen. říjen. koordinátorky. říjen. PLÁN ČINNOSTI EKOŠKOLY Plán činnosti na období školní rok 2015/2016 Název školy Datum sestavení plánu Na sestavení plánu spolupracovali ZŠ a MŠ Troubky Mgr. Petr Vrána, Mgr. Jana Prečanová, Mgr. Ivana

Více

Člověk a svět práce - 6. ročník

Člověk a svět práce - 6. ročník Práce s technickými materiály Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Názvosloví nářadí Technické kreslení - dělení čar - kosoúhlé promítání - pravoúhlé promítání - kótování - rozpozná

Více

DLOUHODOBÝ PLÁN EVVO DD Dolní Čermná

DLOUHODOBÝ PLÁN EVVO DD Dolní Čermná DLOUHODOBÝ PLÁN EVVO DD Dolní Čermná Č. j. Dětský domov Dolní Čermná Dolní Čermná 74 PSČ 561 56 www.ddcermna.cz 1 Dlouhodobý plán EVVO pro DD Dolní Čermná byl zpracován dle Metodického pokynu MŠMT k zajištění

Více

Výroční zpráva spolku Ekocentra Restart za rok 2016

Výroční zpráva spolku Ekocentra Restart za rok 2016 Výroční zpráva spolku Ekocentra Restart za rok 2016 Název: Sídlo: Právní forma: IČ: Předmět podnikání: Den vzniku spolku: "Ekocentrum Restart", spolek Loutí - Rabyně 4, PSČ 252 08, Slapy nad Vltavou spolek

Více

N á v r h Program podpory projektů regionů národních parků

N á v r h Program podpory projektů regionů národních parků N á v r h Program podpory projektů regionů národních parků Kritéria pro výběr k podpoře (hodnocení): odpovídají hodnotícím kritériím Příloh III pro programy 2 a 3, s tím, že dodatečným kritériem bude územní

Více

Součásti naší školní zahrady:

Součásti naší školní zahrady: Zahrada hmyzu milá Průvodce V následujícím textu jsou stručně popsané jednotlivé části naší školní zahrady, která je díky finanční podpoře Odboru životního prostředí Města Tábor zaměřena na včely a luční

Více

I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ)

I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ) I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ) Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení předmětu: Předmět PČ postihuje široké spektrum pracovních činností

Více

Environmentální plán ZŠ Senohraby školní rok 2016/2017

Environmentální plán ZŠ Senohraby školní rok 2016/2017 Environmentální plán ZŠ Senohraby školní rok 2016/2017 Měsíc Ročník Co Typ Září 1. Příroda v okolí školy Obec - vycházka 2. Za trilobity a dinosaury návštěva geoparku Muzea Říčany* Obrázky z plodů a přírodního

Více

Poznáváme ovoce a zeleninu. Učit děti zdravým stravovacím návykům. (Vaření zeleninové polévky, pečení jablkového koláče, strouhání zelí )

Poznáváme ovoce a zeleninu. Učit děti zdravým stravovacím návykům. (Vaření zeleninové polévky, pečení jablkového koláče, strouhání zelí ) PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ZÁŘÍ Poznáváme školku, školní zahradu, okolí školky. Učit děti dbát bezpečnostní pravidla při každodenních činnostech v MŠ, při pobytu na zahradě či na vycházce. Sledování

Více

Zpráva o činnosti v oblasti EVVO ve školním roce 2009/2010 na SOŠ SOU Šumperk, Gen. Krátkého 30

Zpráva o činnosti v oblasti EVVO ve školním roce 2009/2010 na SOŠ SOU Šumperk, Gen. Krátkého 30 Zpráva o činnosti v oblasti EVVO ve školním roce 2009/2010 na SOŠ SOU Šumperk, Gen. Krátkého 30 Ve školním roce 2009/2010 se konaly tyto akce související s problematikou EVVO. Září: - Příprava plánu EVVO

Více

DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO

DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO Mottem školního vzdělávacího plánu naší základní školy je Škola pro život. Příroda, rostliny, živočichové i životní prostředí jsou neodmyslitelnou součástí každodenního života.

Více

SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME

SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY NÁZEV: SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME ŠKOLNÍ ROK 2015/ ZŠ A MŠ BOHUMÍN TŘ. DR. E. BENEŠE 456 BOHUMÍN, OKRES KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VYTVOŘILA:

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

- 250 - 5.9.5 PRAKTICKÉ DOVEDNOSTI. 5.9.5.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

- 250 - 5.9.5 PRAKTICKÉ DOVEDNOSTI. 5.9.5.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 5.9.5 PRAKTICKÉ DOVEDNOSTI 5.9.5.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Praktické dovednosti vychází z tematických okruhů Pěstitelské práce a vzdělávacího obsahu oboru Člověk a svět práce.

Více

Vedoucí učitelka: Zástupce vedoucí učit: Mgr. Markéta Fišerová. Anežka Chudobová. Adresa: Pionýrská 727, Kopřivnice.

Vedoucí učitelka: Zástupce vedoucí učit: Mgr. Markéta Fišerová. Anežka Chudobová. Adresa: Pionýrská 727, Kopřivnice. Vedoucí učitelka: Zástupce vedoucí učit: Mgr. Markéta Fišerová Anežka Chudobová Adresa: Pionýrská 727, 742 21 Kopřivnice Telefon: 736 503 173 E-mail: ms-pionyrska@koprivnice.org Tato adresa je chráněna

Více

REVOLVINGOVÝ FOND Ministerstva životního prostředí

REVOLVINGOVÝ FOND Ministerstva životního prostředí REVOLVINGOVÝ FOND Ministerstva životního prostředí ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Název projektu: Malé školní arboretum Konečný příjemce: Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 (předkladatel projektu) Datum:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ŠKOLNÍ PLÁN EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2016 2017 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází na základě metodického pokynu MŠMT č.

Více

STRATEGICKÝ RÁMEC MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2023 PRO ORP IVANČICE

STRATEGICKÝ RÁMEC MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2023 PRO ORP IVANČICE STRATEGICKÝ RÁMEC MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2023 PRO ORP IVANČICE Zpracováno v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Ivančice Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000680

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK

Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK Od dubna až do ledna roku 2015 se na vybraných základních školách v Plzeňském kraji začne realizovat vzdělávací projekt s environmentální

Více

OTEVŘENÁ ŠKOLA. Plán práce školy

OTEVŘENÁ ŠKOLA. Plán práce školy Základní škola a Mateřská škola Poličná 276, příspěvková organizace OTEVŘENÁ ŠKOLA Otevřená škola - jazyky - počítače Motto: Svět je otevřená kniha pro toho, kdo v ní umí číst. Plán práce školy Environmentální

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Přírodověda Vzdělávací obsah předmětu Přírodověda je tvořen z tematických okruhů Rozmanitost

Více

Výsadby. Ukázky typových projektů pro 88. výzvu OPŽP. zelená linka:

Výsadby. Ukázky typových projektů pro 88. výzvu OPŽP.   zelená linka: Výsadby Ukázky typových projektů pro 88. výzvu OPŽP www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Upozornění Uvedené typové projekty byly realizovány mimo území CHKO, avšak typ výsadeb realizovaných

Více

Dohoda o prioritách projektu MAP pro ORP Litovel (reg. Číslo projektu: CZ /0.0/0.0/15_005/ )

Dohoda o prioritách projektu MAP pro ORP Litovel (reg. Číslo projektu: CZ /0.0/0.0/15_005/ ) Dohoda o prioritách MAP pro ORP Litovel (reg. Číslo : CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000288) Podkativita Dohoda o prioritách spočívala ve 3 postupných krocích, a to v analýze území, vytvoření strategického

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s Valná hromada Místního partnerství března 2016

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s Valná hromada Místního partnerství března 2016 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s. 2014-2020 Valná hromada Místního partnerství - 29. března 2016 Program Shrnutí postupů tvorby SCLLD Vize Mise Principy Strategické cíle =

Více

Multifunkční školní zahrada. aneb. Možný návod, jak tvořit školní zahradu společně s dětmi

Multifunkční školní zahrada. aneb. Možný návod, jak tvořit školní zahradu společně s dětmi Multifunkční školní zahrada aneb Možný návod, jak tvořit školní zahradu společně s dětmi Úvod Vytvořit v areálu základní školy T. G. Masaryka v Písku multifunkční školní zahradu, která bude sloužit jako

Více

14. Labyrint živý plot se zónami na hry

14. Labyrint živý plot se zónami na hry 14. Labyrint živý plot se zónami na hry Kouzelná zahrada staveniště a pískoviště - labyrint s centry (kamenné, pískové, dřevěné) pro hry dětí, stavění z přírodnin hra na stavbaře převoz auty, kolečkem

Více

Zápis ze setkání s řediteli škol v rámci projektu MAP ORP Sokolov

Zápis ze setkání s řediteli škol v rámci projektu MAP ORP Sokolov Zápis ze setkání s řediteli škol v rámci projektu MAP ORP Sokolov Dne 3. 6. 2016 proběhlo setkání s řediteli a ředitelkami základních a mateřských škol ORP Sokolov v rámci projektu MAP ORP Sokolov (reg.

Více

Nadace Partnerství. Výzva k předkládání projektů na úpravu a tvorbu veřejných prostranství Místo pod stromy 2011-2012. 1.

Nadace Partnerství. Výzva k předkládání projektů na úpravu a tvorbu veřejných prostranství Místo pod stromy 2011-2012. 1. Nadace Partnerství Výzva k předkládání projektů na úpravu a tvorbu veřejných prostranství Místo pod stromy 2011-2012 1. Cíl grantu Podpora vzniku nových a obnova stávajících zelených veřejných prostranství

Více

REKONSTRUKCE DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ CHALABALOVA STODŮLKY VE VNITROBLOKU

REKONSTRUKCE DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ CHALABALOVA STODŮLKY VE VNITROBLOKU REKONSTRUKCE DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ VE VNITROBLOKU CHALABALOVA STODŮLKY ADRESA STAVBY: PRAHA 13, CHALABALOVA PROJEKTANT: WEISS & WILD, S.R.O., Konojedská 41, Praha 10, DATUM: 2010, AKTUALIZOVÁNO ZÁŘÍ 2017 PREZENTACE:

Více

Výukové environmentální programy s mezipředmětovými vazbami

Výukové environmentální programy s mezipředmětovými vazbami Výukové environmentální programy s mezipředmětovými vazbami Ekologie, krajina a životní prostředí, ochrana životního prostředí, geologie a pedologie, praxe (Ing. Lenka Zámečníková) I) pracovní listy, poznávačky,

Více

MČ Praha 22 MAP. MČ Praha 22 Místní akční plán rozvoje vzdělávání. Představení MAP MČ Praha 22 na setkání zástupců MAP I a KAP

MČ Praha 22 MAP. MČ Praha 22 Místní akční plán rozvoje vzdělávání. Představení MAP MČ Praha 22 na setkání zástupců MAP I a KAP MČ Praha 22 MAP MČ Praha 22 Místní akční plán rozvoje vzdělávání Představení MAP MČ Praha 22 na setkání zástupců MAP I a KAP 10. 4. 2019 Žadatelem byla MČ Praha 22 a projekt byl realizován na území správního

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ZŠ a MŠ Křižanov 2014 2015 Koordinátor EVVO: Mgr. Ivana Hejtmánková ZŠ a MŠ Křižanov

Více

Plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) ZŠ Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, přís. org. školní rok

Plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) ZŠ Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, přís. org. školní rok Plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) ZŠ Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, přís. org. školní rok 2016-2017 Základní škola Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, příspěvková

Více