Domácí násilí a děti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Domácí násilí a děti"

Transkript

1 Domácí násilí a děti

2 Přítomnost dětí při domácím násilí má podle odborných poznatků zhoubný vliv na jejich psychický a sociální rozvoj. Jsou vystaveny psychickému týrání jako svědci útrap týrané osoby a také si nevědomky osvojují nežádoucí způsoby chování pro svůj další život ať už se jedná o chování agresivní nebo podřízené. Je prokázáno, že domácí násilí se častěji projevuje právě v těch rodinách, jejichž členové je zažili v době svého dětství. Podobně se projevují i následky přímého týrání dětí - jak říká PhDr. Michael Šebek (Dítě a psychické trauma, AMIREPORT č. 2/1995, str. 88) Nevhodné a traumatické zacházení s dětmi má transgenerační charakter. Jinými slovy, rodiče či vychovatelé týraných dětí mají často (ne vždy) podobnou historii, prodělali obdobná traumata s někým ze svých rodičů, příbuzných, vychovatelů a někdy vrstevníků a svým vlastním dětem dělají to, co se kdysi dělo jim. Týrá-li vás váš druh nebo družka, uvědomte si, jak to působí na vaše děti a jaké to bude mít následky pro jejich další život. Určitě byste byli rádi, kdyby žily spokojeně bez psychických následků. Máte-li děti, měli byste svou situaci bezpodmínečně řešit. Dětské trauma Následkem psychického týrání se u dítěte může projevit vážné psychické trauma. Za takové týrání je pokládána situace, kdy má dítě skoro stále pocit strachu, vyvolaný pohledem na domácí násilí a vlivem vážných konfliktů, které se odehrávají v domácnosti, ve které žije. Psychické trauma je stav, kdy je dítě zaplaveno takovým množstvím podnětů, které není schopné pochopit a zpracovat. Čím menší dítě, tím snadněji je traumatizováno. Situací, která toto trauma způsobuje, může být např. to, když jeden rodič soustavně bije a ponižuje druhého rodiče. Pro dítě je tato situace nesrozumitelná a zažívá pocity bezmoci, ztráty ochrany, zoufalství a úzkosti. Na trauma nemůže zapomenout, vrací se mu ve snech, ale i v průběhu dne, vede k vyhýbání se místům, časům, činnostem a lidem spojeným s traumatem. (PhDr. Michael Šebek, Dítě a psychické trauma, AMIREPORT č. 2/1995 str. 88) Porušování základních práv dítěte V situaci domácího násilí jsou porušována některá základní práva dítěte, která byla formulována v Úmluvě o právech dítěte, kterou ČR podepsala. Podle čl. 19 Úmluvy je to, co se týká situace domácího násilí,

3 zejména ochrana dětí před jakýmkoli tělesným a duševním násilím, urážením nebo zneužíváním včetně sexuálního, zanedbáváním nebo nedbalým zacházením, trýzněním nebo vykořisťováním během doby, kdy jsou v péči jednoho nebo obou rodičů, zákonných zástupců nebo jakýchkoli jiných osob starajících se o dítě. Podle článku 29 Úmluvy má výchova dítěte mj. směřovat k rozvoji osobnosti dítěte, jeho nadání a rozumových i fyzických schopností v co nejširším objemu, má posilovat úctu k lidským právům a základním svobodám, výchova má být zaměřena na posilování úcty k rodičům dítěte a přípravu dětí na zodpovědný život ve svobodné společnosti. Podle čl. 36 má být dítě chráněno před všemi formami vykořisťování, které jakýmkoli způsobem škodí jeho blahu. Toto vše není možné v situaci, kdy je dítě vystaveno působení domácího násilí. Jak dítě chránit? Ochrana dítěte je zajištěna speciálními ustanoveními trestního práva. Chránit vaše děti vám pomohou orgány sociálně právní ochrany dětí (OSPOD). Jedná se o sociální pracovnice v místě vašeho bydliště, které mají jednak předcházet ohrožení nebo poškození dítěte, ale i podporovat dítě v situaci, kdy je to zapotřebí. Mohou pomoci vám a vašemu dítěti uplatnit jeho práva. Kdy se na OSPOD obrátit? 1. Když se vás dítě snaží bránit a stává se samo objektem útoku násilníka. 2. Když násilník používá násilí na dítěti jako prostředek, kterým vás vydírá. 3. Když vám násilník za přítomnosti dětí vulgárně nadává, vyhrožuje vám, bije vás, požaduje sexuální pozornost, ponižuje vás, ničí vaše věci, demoluje nábytek atd. 4. Když vaše děti vidí následky domácího násilí vaše poranění, zničenou domácnost. 5. Když vás násilník přivádí do stavu nouze (utrácí peníze v hernách, nepracuje, je závislý na alkoholu či drogách). 6. Když se rozhodnete podat žádost o rozvod. 7. Když jste i s dětmi opustili společné obydlí. 8. Když jste byli nuceni opustit společné obydlí bez dětí a druhý rodič vám je nechce vydat. 9. Když si nevíte se svou situací rady.

4 Péče o děti Rozhodující roli v ochraně vašich dětí mají soudy. Ty rozhodují, zda jsou rodiče způsobilí k výchově dětí, nebo ne. Hlavní roli zde hraje tzv. rodičovská zodpovědnost soud posuzuje, zda je rodič schopen zodpovědně pečovat o zdraví, tělesný, rozumový a mravní vývoj dítěte. Pokud je chování rodiče v rozporu s dobrými mravy, může to být důvod pro zákaz styku takového rodiče s dítětem, pokud je to v zájmu dítěte. Neveselou zprávou je, že soud zpravidla zakazuje styk rodiče s dítětem jen v případě, když se tento rodič dopouští násilného jednání i na něm. Soud rozhoduje především o výchově a výživě nezletilých dětí, pokud spolu rodiče nežijí, nebo žijí, ale jeden z rodičů neplní své výchovné a vyživovací povinnosti. Soud rozhoduje, komu budou děti svěřeny do péče, jak bude druhý rodič přispívat na jejich výživu a jakou formu bude mít jeho kontakt s dětmi. Vyžaduje-li to zájem dětí, může soud styk s druhým rodičem zakázat. Tato soudní řízení jsou bezplatná. Návrh na ně můžete podat vy sami nebo pracovník OSPODu, který vystupuje v roli ochránce zájmů dětí. Je dobré, když se o péči o děti začnete zajímat včas. Velký význam má pro dočasnou úpravu poměrů vašich dětí tzv. předběžné opatření. Toto opatření upraví životní poměry vašich dětí ještě dříve, než o nich pravomocně rozhodne soud. Můžete požádat, aby tímto předběžným opatřením byly děti předběžně odevzdány do vaší péče. Předběžné opatření dále stanoví i výši výživného placeného druhým z rodičů. Při žádosti o předběžné opatření žádáte soud o to, aby druhý rodič odevzdal děti do vaší péče (nikoliv svěřil o svěření rozhoduje soud až na konci celého řízení). Přikládáme formulář na návrh předběžného opatření: (ve formuláři je zároveň žádáno o úpravu poměrů nezletilých dětí pro dobu po rozvodu, což se vám může také hodit)

5 Okresní soud v... Adresa soudu Matka: Jméno Příjmení, rozená Rodné příjmení, nar. dne datum narození, trvale bytem adresa trvalého bydliště Otec: Jméno Příjmení, nar. dne datum narození, trvale bytem adresa trvalého bydliště Návrh matky na úpravu výchovy a výživy nezl. Jméno a Příjmení dítěte, nar. dne datum narození a nezl. Jméno Příjmení druhého dítěte, nar. Datum narození do rozvodu manželství a po rozvodu manželství dle ust. 50 zák. o rodině s návrhem na vydání předběžného opatření dle ust. 74 o.s.ř. T r o j m o Přílohy: - oddací list rodičů - rodné listy dětí - potvrzení o zdanitelných příjmech otce za rok... - potvrzení Název nemocnice o fyzickém napadení Okresnímu soudu v...

6 I. V roce... jsem uzavřela manželství s Jméno a Příjmení. Dne datum se nám narodil syn Jméno a v roce... se nám narodil syn Jméno. Naše manželství dosud trvá, ale není již funkční a nemohu dále s manželem žít. Současně s tímto návrhem podávám i žádost o rozvod manželství. Důkaz: - oddací list - rodné listy dětí II. Naše manželství je trvale rozvrácené a neplní již svou funkci. Manžel vyvolává neustále konflikty, řeší spory prudkými hádkami a vyhrožuje mi fyzickým násilím. Dokonce mě již opakovaně fyzicky napadl a jednou natolik, že jsem musela vyhledat ošetření v nemocnici. Trestní oznámení jsem nepodala jen proto, že jsem nechtěla vyvolávat rozruch v rodině. (Případně trestní oznámení jsem podala uveďte kam a kdy a přiložte protokol od Policie ČR) Manžel mi vyhrožuje a napadá mě fyzicky i před dětmi. Manžel také často vyhrožuje sebevraždou a odchází demonstrativně pryč z domova na delší dobu, což děti velice špatně snáší. Další soužití s ním ve společné domácnosti je pro mě nesnesitelné. Manžel nesouhlasí s tím, abych se s dětmi odstěhovala. Snaží se mně omezovat i v návštěvách u matky a ostatních příbuzných a přátel. Do problémů mezi námi zapojuje naše nezletilé děti a způsobuje jim tím psychickou újmu. Snaží se je ovlivňovat různými dárky, neplněním povinností. Domnívám se, že jeho chování negativně ovlivňuje výchovu dětí. Otec našich nezletilých dětí jedná příliš emotivně a má agresivní sklony a nepovažuji za vhodné, aby byly děti svěřeny do jeho péče. Já v současné době pracuji ve..., kde mám možnost bydlení a zároveň i nezl. syn Jméno by zde mohl navštěvovat základní školu a zájmové kroužky. (Popište podobně vaši individuální situaci) Důkaz: - výslech otce, matky - potvrzení nemocnice ze dne datum III. Dosud jsme se starali o děti oba. Potřeby dětí jsme zajišťovali dle našich finančních možností, ale na společnou domácnost mi manžel nepřispívá. Dával mi jen měsíční kapesné, které mi však často opětovně odebíral. Se svými příjmy vždy nakládal podle sebe a nikdy se se mnou neradil o jejich použití. Často utrácí peníze za věci zbytné, a pak nemáme na zaplacení základních věcí, jako jsou složenky za elektřinu, pojištění, školka, zájmové kroužky a družina.

7 Já jsem zaměstnaná teprve od datum a můj hrubý příjem činí... Kč měsíčně, manžel měl v minulém roce dle daňového přiznání příjem... Kč. Důkaz: - dohoda o mzdě matky - potvrzení o zdanitelných příjmech otce IV. Vzhledem k tomu, že je třeba zatímně upravit svěření dětí do výchovy, navrhuji, aby soud vydal usnesení, kterým se nařídí toto p ř e d b ě ž n é o p a t ř e n í: Nezletilý Jméno Příjmení, nar. dne datum a Jméno Příjmení nar. dne datum se předběžně svěřují do výchovy matky a otec je povinen přispívat na výživu nezletilých Jméno Příjmení a Jméno Příjmení částku... Kč měsíčně počínaje dnem nabytí právní moci rozhodnutí o předběžném opatření.. Dále navrhuji s ohledem na výše uvedené, aby soud rozhodl V. t a k t o: 1. Nezletilý Jméno Příjmení, nar. dne datum a nezletilý Jméno Příjmení, nar. dne datum se svěřují pro dobu do rozvodu do výchovy matky. Otec je povinen přispívat na výživu nezletilých Jméno Příjmení a Jméno Příjmení částku...kč měsíčně, splatnou k rukám matky vždy do 10. dne v měsíci předem, počínaje dnem nabytí právní moci rozsudku. 2. Nezletilý Jméno Příjmení, nar. dne datum a nezletilý Jméno Příjmení, nar. dne datum se svěřují pro dobu po rozvodu do výchovy matky. Otec je povinen přispívat na výživu nezletilých Jméno Příjmení a Jméno Příjmení částku... Kč měsíčně, splatnou k rukám matky vždy do 10. dne v měsíci předem počínaje dnem nabytí právní moci rozsudku. V kde dne datum Vaše Jméno Příjmení

8 Zdroje: - Achen, T.: Divorce 101. A Woman s guide. WomansDivorce Voňková, J., Spoustová, I.: Vaše právo právní pomoc ženám, obětem domácího násilí. 5. aktualizované a doplněné vydání, profem o.p.s., Úmluva o právech dítěte (1989) Hanka Janoušková, MindSoft s. r. o. Vydáno společností MindSoft s. r. o. K Rozkoši Praha, Czech Republic Tato kniha podléhá autorským právům společnosti MindSoft s. r. o. a její šíření v jakékoliv podobě či reprodukování je zakázáno. Zejména její šíření elektronicky, v tištěné podobě nebo jakýmkoliv jiným způsobem. Tuto knihu není možné dále prodávat a tím porušovat autorská práva pod pokutou Kč. V případě zájmu o publikování i části knihy kontaktujte společnost MindSoft na

Rozvodové formuláře. Připravili jsme pro vás vzory nejdůležitějších formulářů, které budete k rozvodu vašeho manželství potřebovat

Rozvodové formuláře. Připravili jsme pro vás vzory nejdůležitějších formulářů, které budete k rozvodu vašeho manželství potřebovat Rozvodové formuláře Připravili jsme pro vás vzory nejdůležitějších formulářů, které budete k rozvodu vašeho manželství potřebovat Seznam formulářů 1. Návrh na rozvod manželství nesporný rozvod 2 2. Návrh

Více

Podmínky poskytnutí sociálně právní ochrany dětí v obci Rybí. ze dne 16. 3. 2015

Podmínky poskytnutí sociálně právní ochrany dětí v obci Rybí. ze dne 16. 3. 2015 Podmínky poskytnutí sociálně právní ochrany dětí v obci Rybí aktualizace 1x ročně ze dne 16. 3. 2015 Obsah: 1. Akutní ohrožení života nebo zdraví nezletilého dítěte str. 2 3 2. Dítě se závažnými a opakovanými

Více

pracovníci Občanské poradny Nymburk, o.s. a pracovníci Občanské poradny Beroun

pracovníci Občanské poradny Nymburk, o.s. a pracovníci Občanské poradny Beroun Brožura Co dělat, když? Rady a informace pro oběti násilí a trestných činů vznikla v rámci projektu č. CZ.04.1.05/3.2.04.4/5342 Vytvoření poradenských center pro pomoc obětem násilí a trestných činů ve

Více

Domácí násilí. www.persefona.cz. norway grants. Kde Persefonu najdu? Brno centrální kancelář Adresa: Persefona o. s. Jiráskova 8 Brno, 602 00

Domácí násilí. www.persefona.cz. norway grants. Kde Persefonu najdu? Brno centrální kancelář Adresa: Persefona o. s. Jiráskova 8 Brno, 602 00 Kde Persefonu najdu? Brno centrální kancelář Adresa: Persefona o. s. Jiráskova 8 Brno, 602 00 Mobilní linka: 737 834 345 (v pracovní dny 9:00-17:00) Pevná linka: 545 245 996 (v pracovní dny 9:00 17:00)

Více

Bydlení a rodinné právo

Bydlení a rodinné právo www.pravodoskol.cz Bydlení a rodinné právo Bezpráví se často dopouští také ten, kdo něco nedělá, nikoli jen ten, kdo něco dělá. (Marcus Aurelius) Tato brožura vznikla během realizace projektu Vytvoření

Více

MANUÁL SLUŽBY ASISTOVANÝ KONTAKT

MANUÁL SLUŽBY ASISTOVANÝ KONTAKT MANUÁL SLUŽBY ASISTOVANÝ KONTAKT Autorka: Mgr. Bronislava Butulová, sociální pracovnice Sdružení pěstounských rodin Spoluautoři: Tým pracovníků Sdružení pěstounských rodin Odborný garant: Mgr. Ing. Pavel

Více

Dítě ohrožené domácím násilím

Dítě ohrožené domácím násilím Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra občanského práva Diplomová práce Dítě ohrožené domácím násilím Denisa Fikrlová 2011/2012 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma: Dítě ohrožené domácím

Více

Využití právních opatření při řešení problémového chování žáků na školách

Využití právních opatření při řešení problémového chování žáků na školách Využití právních opatření při řešení problémového chování žáků na školách MŠMT únor 2014 Při řešení problémů spojených s rizikovým chováním žáků na základních školách je velmi důležitá nejen součinnost

Více

Péče prarodičů z pohledu sociální pracovnice OSPOD

Péče prarodičů z pohledu sociální pracovnice OSPOD Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Péče prarodičů z pohledu sociální pracovnice OSPOD Sociální práce Vedoucí práce: Bc. Soňa Kozojedová Vypracovala: Ladislava

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI A PÉČI PORUČNÍKA

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI A PÉČI PORUČNÍKA ZÁKLADNÍ INFORMACE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI A PÉČI PORUČNÍKA Věduna Bubleová, Jana Frantíková, Filip Vyskočil, Alena Vávrová, Pavla Pokorná Základní informace o pěstounské péči a péči poručníka Středisko náhradní

Více

Úskalí pěstounské péče. Sociální práce

Úskalí pěstounské péče. Sociální práce Vyšší odborná škola, střední škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Úskalí pěstounské péče Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Michal Šmolka Vypracovala:

Více

Otázka: Rodinné právo. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Verca OBSAH. Úvod. Co je to rodinné právo? Dělení rodinného práva.

Otázka: Rodinné právo. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Verca OBSAH. Úvod. Co je to rodinné právo? Dělení rodinného práva. Otázka: Rodinné právo Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Verca OBSAH Úvod Co je to rodinné právo? Dělení rodinného práva Manželství Registrované partnerství Příbuzenství 1. Vznik manželství

Více

ADOPCE.COM PRŮVODCE NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČÍ

ADOPCE.COM PRŮVODCE NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČÍ ADOPCE.COM PRŮVODCE NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČÍ OBSAH 1. Děti potřebují žít v rodině 2. Odkud přicházejí děti do náhradní rodinné péče 3. Které děti jsou osvojovány a které svěřovány do pěstounské péče 4. Typy

Více

Základní informace o pěstounské péči a péči poručníka

Základní informace o pěstounské péči a péči poručníka Základní informace o pěstounské péči a péči poručníka Autorský kolektiv: Věduna Bubleová, Jana Frantíková, Lucie Vránová Korektura: Zuzana Straková Vydalo: Středisko náhradní rodinné péče, Praha 2011 1

Více

Domácí násilí problém současné společnosti

Domácí násilí problém současné společnosti Bankovní institut vysoká škola, a.s. Katedra ekonomiky a managementu zdravotních a sociálních věcí Domácí násilí problém současné společnosti Bakalářská práce Autor: Martina Mokrošová Ekonomika a management

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Možnosti sociálně-právní ochrany dětí v praxi DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. et Mgr. Zdeňka

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI A PÉČI PORUČNÍKA

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI A PÉČI PORUČNÍKA ZÁKLADNÍ INFORMACE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI A PÉČI PORUČNÍKA Věduna Bubleová, Jana Frantíková, Lucie Vránová Základní informace o pěstounské péči a péči poručníka Středisko náhradní rodinné péče o. s. Praha

Více

MAMI, TATI, ZNÁŠ MÁ PRÁVA

MAMI, TATI, ZNÁŠ MÁ PRÁVA MAMI, TATI, ZNÁŠ MÁ PRÁVA? MAMI, TATI, ZNÁŠ MÁ PRÁVA? Malá publikace o Úmluvě o právech dítěte Jana Votavová a kolektiv Praha, 2008 Předmluva Milí rodičové, dostává se Vám do rukou malá publikace o Úmluvě

Více

Péče soudu o nezletilé

Péče soudu o nezletilé Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Péče soudu o nezletilé Bakalářská práce Autor: Olga Šikula Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: Mgr. Tomáš Hájek Praha Duben, 2014

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky Studijní program: Sociální práce Studijní obor: Kód oboru: Sociální pracovník 7502R022 Název bakalářské

Více

jak postupovat v některých krizových životních situacích výživné - dluhy - exekuce - bezplatná právní pomoc

jak postupovat v některých krizových životních situacích výživné - dluhy - exekuce - bezplatná právní pomoc Podpořeno z Programu Švýcarsko-české spolupráce. Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union. jak postupovat v některých krizových životních situacích

Více

94/1963 Sb. ZÁKON. ze dne 4. prosince 1963. o rodině. Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně o rodině

94/1963 Sb. ZÁKON. ze dne 4. prosince 1963. o rodině. Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně o rodině 94/1963 Sb. ZÁKON ze dne 4. prosince 1963 o rodině Změna: 132/1982 Sb. Změna: 234/1992 Sb. Změna: 72/1995 Sb. Změna: 91/1998 Sb. Změna: 360/1999 Sb. Změna: 301/2000 Sb. Změna: 109/2002 Sb. Změna: 320/2002

Více

PRŮVODCE NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČÍ

PRŮVODCE NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČÍ PRŮVODCE NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČÍ OBSAH 1. Děti potřebují žít v rodině 2. Odkud přicházejí děti do náhradní rodinné péče 3. Které děti jsou osvojovány a které svěřovány do pěstounské péče 4. Typy (instituty)

Více

Ekonomické dopady domácího násilí na oběť a příklady mezioborové spolupráce

Ekonomické dopady domácího násilí na oběť a příklady mezioborové spolupráce Ekonomické dopady domácího násilí na oběť a příklady mezioborové spolupráce Výměnou zkušeností k efektivní pomoci Publikace vznikla v rámci projektu podpořeného OP LZZ s názvem Efektivnější pomoc obětem

Více

p r á v n í m i n i m u m p r o l é k a ř e 3. a k t u a l i z o v a n é v y d á n í

p r á v n í m i n i m u m p r o l é k a ř e 3. a k t u a l i z o v a n é v y d á n í D o m á c í n á s i l í p r á v n í m i n i m u m p r o l é k a ř e 3. a k t u a l i z o v a n é v y d á n í profem, o. p. s. konzultační středisko pro ženské projekty Tato publikace vychází za podpory

Více

Sociálně právní ochrana dětí

Sociálně právní ochrana dětí Sociálně právní ochrana dětí Předním hlediskem sociálně-právní ochrany je zájem dítěte a blaho dítěte. Oblast řešené problematiky úseku: V rámci platné legislativy je úřadem na tomto úseku zajišťováno

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Sociálně-právní ochrana dětí a mládeže BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Marcela Zvonařová Vypracovala:

Více

Partneři projektu: Realizátor projektu: Odborný garant a realizátor:

Partneři projektu: Realizátor projektu: Odborný garant a realizátor: Partneři projektu: Realizátor projektu: Odborný garant a realizátor: Autor textu: Věduna Bubleová, Lucie Vránová, Alena Vávrová, Jana Frantíková, Martina Vančáková - Středisko náhradní rodinné péče, Praha,

Více

Pěstounská péče a její finanční zajištění dávkami státní sociální podpory

Pěstounská péče a její finanční zajištění dávkami státní sociální podpory UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Pěstounská péče a její finanční zajištění dávkami státní sociální podpory BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské

Více

Ochrana práv a diskriminační problematika v rámci projektu Máte právo na svá práva

Ochrana práv a diskriminační problematika v rámci projektu Máte právo na svá práva OCHRANA PRÁV OBČANŮ A DISKRIMINAČNÍ PROBLEMATIKA V RÁMCI PROJEKTU MÁTE PRÁVO NA SVÁ PRÁVA Bezplatná právní poradna při ICOS Český Krumlov, o.s. a Občanská poradna při Jihočeské rozvojové o.p.s. Podpořeno

Více