Diplomová práce (obor psychologie) ŽIVOTNÍ STYL A SMYSL ŽIVOTA V MLADÉ DOSPĚLOSTI MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Diplomová práce (obor psychologie) ŽIVOTNÍ STYL A SMYSL ŽIVOTA V MLADÉ DOSPĚLOSTI MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ Katedra psychologie Diplomová práce (obor psychologie) ŽIVOTNÍ STYL A SMYSL ŽIVOTA V MLADÉ DOSPĚLOSTI Vypracovala: Be.Eva Svobodová Vedoucí práce: prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc. Brno 2005

2 Prohlašuji, že jsem práci vypracovala samostatně a že jsem všechny použité informační zdroje uvedla v seznamu literatury".

3 Mé poděkováni patří zejména panu Vladimíru Smékalovi za obrovskou trpělivost při vedení mé práce. Dále chci poděkovat všem respondentům za ochotně poskytnuté rozhovory.

4 Obsah : I. Úvod 1 ILTeoretická část 3 1. Životní styl Životní styl u Adlera Životní styl u Dreikurse Klasifikace životních stylů Typy životních stylů podle Adlera Životní styly podle Thorna Projevy životního stylu Funkce životního stylu Současné trendy v životním stylu Singles Prozatímní dospělost Konzumní styl života Víra jako významná součást životního stylu Alternativní životní styly Smysl života Smysl života ve filozofii Fenomenologie Existencialismus Smysl života v psychologii Logoterapie Pozitivní psychologie Mladá dospělost Charakteristika mladé dospělosti Profesní role Partnerství/manželství Rodičovství 41 III. Praktická část 45

5 1. Cíl výzkumu Výzkumný soubor Omezení výzkumu použité metody Analýza dat Výsledky a deskripce Osoby s nízkým naplněním smyslu života Osoby s vysokým naplněním smyslu života Životní styly Interpretace a závěry Souhrn Literatura 73 Věcný rejstřík Jmenný rejstřík Přílohy

6 I. Úvod Pro svoji diplomovou práci jsem si vybrala téma smyslu života a životního stylu v mladé dospělosti. Otázka smyslu života je v současné společnosti velmi aktuální. Životní úroveň se za uplynulé století rapidně zvýšila ve všech svých oblastech a i nadále vzrůstá, takže již jen minimální část lidí se v naší společnosti musí obávat o svůj život či zdraví, hladoví, trpí nouzí, jsou bez lékařské či sociální pomoci. Přesto se ukazuje, že míra naplnění smyslu života u současné populace nevzrůstá. Otázka smyslu života při tom zaujímá velice významnou součást našeho života a její dlouhodobé nezodpovězení či nenaplnění smyslu může přinášet vážné psychické a posléze i fyzické potíže. Druhým, v současnosti neméně aktuálním tématem, je životní styl. Tento pojem je dnes a denně skloňován v médiích v nejrůznějších souvislostech. Často se s pojmem životní styl setkáváme ve spojeni s negativními přívlastky. Hovoří se o tom, že současný životní styl je dlouhodobě neudržitelný, jc konzumní, individualistický a neuznává základní hodnoty a normy. Jistě zde nemusím zdůrazňovat, že způsob našeho života je jednak prostředkem vyjádření našeho vnitřního světa, ale zároveň nás to, jak žijeme ovlivňuje zpětně. Ve své práci se konkrétně budu snažit nalézt souvislosti mezi určitými typy životních stylů, respektive určitými oblastmi životního stylu a mírou naplnění smyslu života. Soustředit se při tom budu na vývojové období mladé dospělosti. Teoretická část se skládá ze tří kapitol, které jsou věnovány životnímu stylu, smyslu života a mladé dospělosti. Jednotlivé pojmy jsou zde podrobně vysvětleny a také blíže charakterizovány. Úkolem praktické části je seznámit čtenáře s provedeným výzkumem, s jeho průběhem a zejména s výsledky tohoto výzkumu. Výzkum je kvalitativní a jeho cílem bylo nalézt souvislosti mezi mírou naplnění smyslu 1

7 života a konkrétními životními styly, respektive jednotlivými aspekty životního stylu. Vedlejším cílem výzkumu bylo stručně popsat a charakterizovat vybrané životní styly z hlediska rodiny, vzdělání, zaměstnání a profesní kariéry, manželského nebo partnerského života, trávení volného času, hodnot, víry a životních cílů. 2

8 II. Teoretická část 1. Životní styl Internetová encyklopedie Wikipendia říká, že "lifestyl is the way a person or group of person lives. This includes patterns of sociál relalions, consumption, entertainment and dress. A lifestyle typically ako reflects an individualvs attitudes, values or worlview. " [Životní styl je způsob života, kterým osoba nebo skupina osob žije. Zahrnuje vzorce sociálních vztahů, spotřebu, zábavu a oblékání. Životní styl také odráží jedincovy postoje, hodnoty či jeho světonázor.]. Jiná internetová encyklopedie Co je co, uvádí, že je jedná o sociologický pojem a znamená vyhraněné typické formy chování lidí ve společnosti. Vzniká z životního způsobu člověka a představuje jeho formální a estetickou stránku." Podle D. Chaneyho (1996) je pojmu životní styl užíváno velice široce a je problematické tento pojem nějakým způsobem vymezit. Nicméně uvádí, že nám životní styl pomáhá definovat naše postoje, hodnoty a sociální pozici. Dává také smysl tomu, co lidé dělají a proč to dělají. Čáp (1990) užívá životního stylu ve větší šířce, nejen na způsob života jedince, ale i sociálních skupin a celé společnosti. Souhrn činností určité společnosti, sociální skupiny nebo jednotlivce se označuje výrazy způsob života, životní způsob, životní styl apod. Zahrnuje charakteristiky toho, jak lidé pracují a také toho, jak žijí mimo zaměstnání. Patři sem způsob výroby a vztahy na pracovišti, ale také způsob života v rodině, péče o děti i staré a nemocné lidi, vztahy mezi sousedy, odpočinek a sebevzdělávání, volný čas... Nejde tedy jen o činnosti vnějškově popisované, ale zároveň o určitě společenské vztahy, tradice, hodnoty a požadavky a také tomu odpovídající skupinové a individuální hodnotové orientace, názory a postoje, způsoby uspokojování potřeb atd. Způsob života tedy zahrnuje momenty lidského bytí i společenského vědomí i skupinových a individuálních charakteristik " (in:čáp,1999:19). 3

9 V současné době se pojem životní styl často prezentuje pouze jako povrchní a dočasný způsob chování, manifestovaný například typickým účesem, pravidelnou návštěvou fitness centra nebo pouhou příslušností k určité sociální skupině. V pravém slova smyslu ale znamená dlouhodobou orientaci, zahrnující vnitřní i vnější charakteristiky jedince. Životním stylem tak obvykle rozumíme způsob, jakým jedinec žije, jaký je jeho pohled na svět, hodnoty, priority, zájmy, postoje, chování, cíle a celkové životní zaměření. Zahrnuje též externí charakteristiky jako styl oblékám, účes, způsob vyjadřování a v neposlední řadě také to, jaké si jedinec volí přátele, partnera, s kým se stýká a v jakém prostředí se pohybuje Životní styl u Adlera A. Adler je zakladatelem individuální psychologie, teorie osobnosti, která je sociálně psychologická, vývojová a kognitivní. Zpočátku své profesní dráhy se věnoval zejména pocitu méněcennosti a úsilí o jeho překonání. Domníval se, že základní lidskou motivací je vůle k moci". V pozdější fázi svého života se zaměřil na jednu ze základních potřeb každého člověka a to, náležet k lidské společnosti. Upravil své původní přesvědčení o lidské motivaci, namísto vůlí k moci" postuloval základní lidskou motivací nálezem k lidské společnosti. Podle Adlerova učení je člověk v podstatě sebeurčující, utváří svou osobnost podle toho, jak chápe sám sebe a své vlastní zkušenosti. Důležitější než tyto zkušenosti samotné, je ovšem to, jak je člověk interpretuje. Individuální psychologie zdůrazňuje jedinečnost každého individua a klade důraz na celost lidské osobnosti, proto bývá někdy také označována jako holistická. Pojem holismu a jednoty osobnosti je jedním ze základních principů individuální psychologie. Druhým je, že veškeré lidské chovám je 4

10 účelné, vázané na nejaké cíle a pochopit chovaní můžeme tedy pouze tehdy, když porozumíme cílům dané osoby. Cíle jsou základem lidské motivace i chování, jsou poměrně jednoduše identifikovatelné, ale spíše v symbolické podobě. Často nemusí být vůbec vyjádřeny verbálně a osoba je nemusí mít, na vědomé úrovni, ani zcela identifikované. Tuto jednotu a jedinečné zaměření každého člověka vyjadřuje pojmem životní styl Původně používala individuální psychologie pojmu životní plán," ale jelikož vedl tento pojem někdy k nedorozumění a špatnému výkladu, přistoupila k termínu životní styl." / kdybychom rozuměli pudům, podnětům, instinktům a podobně, nedokázali bychom předpovědět, co se stane. Někteří psychologové se snaží své závěry vyvozovat zpozorování instinktivního chování nebo z dokladů o traumatu, ale při bližším zkoumám zjistíme, že všechny tyto prvky předpokládají existenci konzistentního životního stylu. " (in:adler, 1999:46). Životní styl se podle Adlera vytváří již během prvních čtyř až pěti let života dítěte na základě asimilací vlivů z jeho těla a z vnějšího prostředí. Tento raný životní styl bývá také označován jako prototyp. Životní styl jedince je určován jednak vnitřními vlivy (osobní životní cíl, sebepojetí, city vůči ostatním, osobní logikou neboli chápáním světa) a vnějšími vlivy (struktura rodiny, rodinná konstelace). Životní styl obsahuje základní sebepojetí a životni cíl, pohled na svět a způsob zacházení s životními situacemi. Ten zůstává během života jedince relativně stabilní, jelikož člověk akceptuje základní přání a životní vzor jako pravdivé a většinou interpretuje životní události v téže linii, jako jsou jeho primární přesvědčení." (in:dreikursová-fergusonová, 1993, 23). Individuální psychoterapie se zaměřuje na změnu životních plánů. Prvním krokem je identifikace životního stylu, která se nejčastěji děje formou ranné vzpomínky. Metoda ranné vzpomínky se snaží objevit vztah mezi prototypem životního stylu v dětství a naším současným chováním a prožíváním. Jedinec je vyzván, aby si pokusil vybavit nějaký zážitek z dětství a ten vyprávěl. Dotazy poté zjišťujeme podrobnosti vyprávěné 5

11 situace, zejména jaké emoce ji provázely. Při interpretaci předkládáme osobě nejprve své představy a nápady, ale podstatné je, jak to vidí on sám. Postupně se tak propracováváme k jeho současnému životnímu stylu a soukromé logice, tedy pohledu na svět i sebe sama. Důležitým vodítkem a zároveň významným ovlivňujícím činitelem jsou pro životní styl sourozenecké pozice. V sourozeneckých pozicích viděl Adler velmi silný vliv a hodně s nimi pracoval. Popsal obecné charakteristiky prvorozených, druhorozených, třetích dětí. Nejde jen o pořadí, ale i vztahy k sourozencům jako takovým. Podobný účel jako metoda ranné vzpomínky má i výklad snů. Stejně jako u ranné vzpomínky i zde se používají amplifíkační metody, je třeba více se vyptávat a neříkat hned interpretace. Kratochvíl (2002) uvádí jako základní zásady pro individuální psychoterapii následující: Poznat klientův nerealistický životní plán. Vést klienta ke změně životního stylu. Dodávat odvahu k této změně Životní styl u Dreikurse Dreikurs (1937) vysvětluje vznik životního stylu na základě životního plánu. Podobně jako Adler uvádí, že se utváří již v poměrně raném dětství. Dítě má, podle Dreikurse, vyvinutou určitou povahu již mezi 4-6 rokem života a tato povaha se již neměnní Povaha je projevem určitého životního plánu, který si dítě vytvořilo pro další způsob života. Dítě ve svém myšlení, cítění a jednání používá určitých konstrukcí a šablon, které nazýváme osobní notou" nebo rytmem života". Tak vzniká z individuálně různého životního plánu životní styl, charakteristický pro určitého jedince. 6

12 Každý životní plán by v sobě měl zahrnovat tři základní životní úkoly. Jsou jimi povolání (každá činnost nutná pro lidi"), láska (schopnost mít kladný vztah k druhému) a lidské společenství Klasifikace životních stylů Jelikož už vymezení pojmu životní styl není jednoduchým problémem, klasifikace životních stylů je pak pravým oříškem. Samozřejmě, že každý člověk má svůj vlastní zcela jedinečný a nezaměnitelný životní styl, ale alespoň přibližná klasifikace, nám může pomoci se v této problematice lépe orientovat. Často se například hovoří o venkovském a městském způsobu života. Život ve městě je spojen s hektickým tempem, stresem, civilizačními chorobami, průmyslem, trestnou činností a anonymitou. Venkovský způsob života bývá naproti tomu označován jako klidnější, se zdravějším stravováním, lidé se zde navzájem znají a výroba je převážně zemědělská. Samozřejmě život ve městě i na vesnici s sebou nese výhody i nevýhody Typy životních stylů podle Adlera Adler (1999) hovoří o normálním životním stylu a nepřizpůsobeném životním stylu. K prvnímu patří lidé, kteří jsou společensky orientovaní a za jejich činnosti plynou společnosti nějaké výhody. Mají dostatek energie a odvahy čelit každodenním starostem a problémům. Nepřizpůsobený životní styl v sobě zahrnuje lidi, kteří jednak nejsou dobře sociálně přizpůsobeni a jednak nejsou schopni dostát běžným povinnostem a životním nárokům. Ve společnosti a v komunikaci jsou tito Kdé často plaší, opatrní, stydliví, nové situace a druhé lidi pokládají za nepřátelské, v případě nutnosti rozhodovat jsou váhaví. 7

13 Vedle toho stanovil ještě čtyři základní životní styly. Jeho klasifikace vyplývá z chování jedince k okolí (sociální cítění) a ze stupně aktivity. Stupeň aktivity je utvářen již v ranném dětství na základě toho, co dítě shledává úspěšným při řešení vnitřních i vnějších problémů. Sociální cítění Stupeň aktivity nízký Vysoký Vysoké chtivý typ sociálně užitečný typ Nízké vyhýbající se typ vládnoucí typ Lidé náležící k vládnoucímu typu jsou potencionálně nebezpeční pro svou agresivitu a egocentričnost. Tento typ identifikoval Adler jako první. Chtivý typ je dle Adlera nejběžnější životní styl, který by se dnes dal označit jako konzumní. Patří sem lidé, kteří očekávají, že druzí budou uspokojovat jejich potřeby a na ostatních tak závisejí, či dokonce parazitují. Vyhýbající se typ je také sociálně neužitečný. Jedná se o lidi, kteří se vyhýbají problémům a zejména situacím, kde by mohl být posílen jejich pocit méněcennosti. Sociálně užitečný typ je podle Adlera jedinec, který je v sociální i osobní normě, může být považován za plně rozvinutou, harmonickou osobnost Životní styly podle Thorna Podle F.C.Thorna je životní styl dynamický mechanismus, jímž jedinec řeší své problémy. Každý člověk má určité mechanismy adaptace na životní situace, které se dělí na útočné a obranné. Je to organizující faktor osobnosti Životní styly dělí na základních deset typů : 8

14 1. Normální styl, který se vyznačuje vyváženým vztahem mezi společenským citem (orientace na druhé) a snahou o uplatnění, převahu a moc. 2. Individualistický styl, jehož vyznavači se zabývají otázkou, jak působit na druhé. Snaží se od druhých odlišit, mají málo společenského citu. 3. Vykořisťovatelský styl, k němuž náleží jedinci s nedostatkem společenského citu, případně i s rysy nenávisti, je schopný využívat druhé, aby se dostal dopředu. 4. Rozmazlený typ zhýčkaného dítěte, kterému rodiče ve všem vyhověli, náladový, sobecký, zvyklý dostávat. 5. Vzdorný, odporující styl, k němuž náleží ješitní lidé bez porozumění pro lidské vztahy, spíše nenávistný, stranící se společnosti, nedůvěřivý. 6. Dominantně-autoritářský styl, patří k němu lidé přesvědčeni, že vše umí udělat nejlépe. Tendence druhým lidem radit, vést je, někdy až nutit k poslušnosti. 7. Konformní styl, který se vyznačuje snahou zapadnout, nevyčnívat z řady, lidé přizpůsobiví až pohodlní. 8. Únikový styl jehož představitelé se snaží jakoby uniknout od lidí. Jedná se o lidi uzavřené, nevyhledávající společnost. 9. Vychytralý styl značí osobnosti, které bychom mohli charakterizovat jako manipulátory". Využívají svého důvtipu a druhých lidí k dosažení svých cílů. 10. Vyhýbavý-ignorujicí styl vyjadřuje únik a nezávaznost. 9

15 1.4. Projevy životního stylu Životní styl se projevuje prakticky ve všech našich každodenních činnostech, emocích, prožívání, postojích a hodnotách. Záldadními oblastmi, kde se způsob života projevuje je bezesporu profese, zaměstnání. Neznamená to jen samotný výběr profese a pracoviště, ale i pracovní nasazení, pracovní tempo. Důležité jsou také naše vztahy na pracovišti, zda dokážeme pracovat kolektivně nebo spíš individuálně, zda umíme vycházet s nadřízenými, případně i podřízenými kolegy, jak se stavíme k náročným pracovním úkolům, zda lépe pracujeme pod tlakem nebo v uvolněné atmosféře. Silně se způsob života také projevuje ve vztahu partnerském nebo manželském, potažmo v našem rodinném životě a výchově dětí. I výběr přátel, se kterými se chci a budu stýkat, je našemu způsobu života značně podřízen. Také způsob trávení volného času je ovlivněn naším způsobem života. Je důležité, zda volný čas trávíme pasivně nebo aktivně, o samotě nebo s přáteli, zda má náš volný čas nějakou strukturu nebo děláme, co nás zrovna napadne. Naše zájmy a koníčky vypovídají mnohé o naší osobnosti. Je naší oblíbenou víkendovou činností vysedávání s kamarády v hospůdce u piva či raději aktivně sportujeme nebo navštěvujeme koncerty vážné hudby? Výrazně se životní styl projevuje v našich plánech do budoucna, v tom jaké máme cíle, čeho bychom chtěli dosáhnout, jaké je naše zaměření. Patří sem jak cíle krátkodobé (např. letošní zimu pojedu s partnerem na hory), tak dlouhodobé (např. přihlásím se na jazykovou školu a naučím se další cizí jazyk). Křivohlavý (2004, a) uvádí charakteristiky osobních cílů, které vedou k dobrému subjektivnímu stavu. Jedná se o cíle, které jsou: konkrétně definované, splnitelné cíle, které se přibližují nejvyššímu, celoživotnímu zaměření definované v termínech duchovní dimenze života je v nich obsažena skupinová afilace 10

16 zaměřené na zvyšování intimity v nejužších přátelských vztazích generativm cíle vycházející z vlastního rozhodnutí vyznačující se vyšší mírou oddanosti zvolené činnosti. Důležité jsou ale i vnější znaky, například podoba prostředí, ve kterém žijeme. Jak máme zařízený byt či dům, je nějak vyzdobený, jsou vněm květiny nebo obrazy? Cítíme se tam dobře? Do těchto vnějších projevů rozhodně patří i styl našeho oblékání, je ležérní a uvolněný nebo vždy dokonale a precizně upravený a sladěný? Chceme svým oblečením na sebe upozornit nebo spíše zapadnout do davu na ulici? Také účes, módní doplňky, u žen make-up a celková vnější podoba leccos vypovídá o našem způsobu života. Adler (1999) uvádí jako základní projevy životního stylu řeč těla (tělesné pohyby, držení těla, zaujímání postojů vůči druhým), bázlivost (prototyp ustrašeného nebo nerozhodného člověka), nálady jakožto duševní postoje, osobní vlastnosti (určitá vlastnost představuje odpověď mého životního stylu na to, jak vnímám problém), víra v předurčení, která může vyústit až v pocit nadřazenosti, závist a žárlivost (bývají známkou pocitu méněcennosti) a maskulinní protest jako závist dívek a žen na společenské postavem mužů Funkce životního stylu Tak, jako se životní styl projevuje prakticky ve všem, co děláme, jsou i funkce životního stylu velmi rozmanité a široké. Zmíním zde proto, jen ty nejhlavnější. Životní styl je určující při veškerém výběru, ať už se tento výběr týká podnětů, nabízejících se možností, přátel apod. Životní styl pracuje selektivně. 11

17 Shulman a Mosat (1999) uvádějí, že selekce zahrnuje výběr směru, kterým jedinec prochází životem ke svému cíli. Selektivní vnímání tak přijímá jenom ty podněty, které odpovídají individuálnímu životnímu stylu. Napomáhá odhalit takové situace, ve kterých je dobré reagovat, i takové, ve kterých je lépe být pasivní. Životní styl také pomáhá k predikování a předjímání dalších událostí, má funkci jakéhosi radaru, jenž vyhledává události a situace odpovídající schématu životního stylu. Má také funkci archeologickou, což znamená, že pomáhá selektovat a rekonstruovat vzpomínky tak, aby odpovídali současnému životnímu stylu. Životní styl má také funkci rozhodovací, pomáhá při rozhodování jak každodenních otázek, tak i v obtížných životních situacích. Přičemž při rozhodování o každodenních maličkostech" postupujeme většinou automaticky, tak, jak máme zažito a danou situaci často nevnímáme jako situací, kde je možno se rozhodnout. Další oblastí, kde se životní styl uplatňuje, je hledám příslušného sociálního statutu, postavení ve skupině nebo společnosti. Svým způsobem, zejména skrze žité hodnoty, uskutečňované cíle a plány, profesi a způsob trávení volného času, nám ukazuje, kde je naše místo a kdo jsou moji blízcí. Životní styl má také přímý vztah k naším životním cílům a ideálům, potažmo i k identifikaci a definování jáství. Ovlivňuje naše krátkodobé i dlouhodobé životní plány a způsob jejich uskutečňování. Způsob života má tendenci sám sebe upevňovat, protože žijeme ve shodě se svým životním stylem a tím ho, prostřednictvím každodenního opakovaného užívání, posilujeme. 12

18 1.6. Současné trendy v životním stylu V životním stylu současné zejména mladé generace lze vysledovat několik trendů. S některými z nich jsme se mohli setkat již před desetiletími, ale jejich masovější rozšíření je otázkou několika posledních let. Podívejme se nyní alespoň na některé z nich Singles Výraznou změnu lze sledovat v partnerském životě. Trendem současné doby jsou singles, tedy lidé žijící sami, bez partnera. Jedná se o poměrně heterogenní skupinu a její typologie není jednoduchá. Nejčastěji se setkáme s klasickou typologií, vytvořenou Steinem (1981). Jde v ní o rozlišení, zda situace singles představuje dobrovolnou či nedobrovolnou volbu a zda je dočasná nebo dlouhodobá: 1. dobrovolní dočasní jsou mladí, doposavad nesezdaní či rozvedení, kteří odkládají uzavření nebo znovuuzavření sňatku; 2. dobrovolní stabilní jsou spokojeni se svým nesezdaným stavem a nemají v úmyslu uzavírat manželský svazek, patří sem také skupiny, jejichž životní styl vylučuje manželství (kněží, členové a členky náboženských řádů); 3. nedobrovolní dočasní, jedná se o mladé nesezdané lidi, kteří ale aktivně hledají partnera, dále sem patří starší nikdy nesezdaní, kteří začali hledat; 4. nedobrovolní stabilní představují starší rozvedené, ovdovělé, doposavad nesezdané, kteří sice chtěli manželský svazek, ale nenašli partnera a jaksi akceptovali tento stav. Počet singles stále roste jak České republice, tak celosvětově. Na jedné straně roste počet lidí, kteří si tento způsob života nevybrali, ale každodenní 13

19 shon, anonymní život velkoměst, osobnostní vlastnosti, jim nedovolují stálého partnera najít, ale roste i počet dobrovolných singles. Přestože je takovýto způsob života obvykle spojován s osamělostí a samotou, roste i počet lidí, kteří se pro tento způsob života rozhodnou dobrovolně. Jak již jsem uváděla výše, hlavními důvody je profesní kariéra a nedostatečné ekonomické zabezpečení pro založení rodiny. Častým důvodem je také absence vlastního bytu a než žít s partnerem/kou u rodičů, to ho/ji raději nemít. Patři sem také skupina osob, která po partnerovi touží, ale cíleně ho nehledají. Volně proplouvají životem s tím, že ta pravá/ten pravý se jednou objeví. Téma singles se stále častěji objevuje v časopisech bulvárních, ale i odbornějších. V bulváru se objevují prakticky jen dva typy článků pojednávající o singles. První typ tento styl života oslavuje, zdůrazňuje, že je symbolem samostatností a silné osobnosti. Druhý typ je většinou zaměřen na ženskou populaci a přináší nejrůznější rady, návody a triky jak ulovit" muže, který žije sám. V časopise Žena a život byl například nedávno uveřejněný průzkum mezi svobodnými třicátníky. Nejčastěji uváděnými důvody, proč žijí singles, byly typu Vyhovuje mi naprostá volnost mé osoby, žádné hlášení, kdy přijdu a kam a s kým jdu," či Člověk má svobodu rozhodování a je zodpovědný jen sám za sebe " nebo V budoucnu se životu ve dvou určitě nebráním, ale prozatím jsem nepotkal tu pravou. " Singles charakterizují další významný rys současného životního stylu a to je individualizace života Každý se má starat sám o sebe a nést za to odpovědnost. Jistým způsobem je z tohoto způsobu života cítit určitá pohodlnost. Z řady různých stránek je život opravdu jednodušší, mám-li odpovědnost jen sám za sebe, nemusím brát ohledy na druhé či riskovat zklamání či rozchod. Novák (2003) uvádí Samota skýtá možnost rozhodnout se sám za sebe něco dělat nebo nedělat, spořit Či utrácet, nebýt rušen a nerušit. Naznačený rys má však i rub. Ve spolupracující dvojici se lépe táhne. Režie rodiny není odpovídajícím násobkem výdajů jednotlivce. Život ve dvou je 14

20 mimo jiné i nárazníkem proti stresu. Ve vyspělých zemích bývají uváděny čtyři rizikové faktory životního stylu : kouření, vysoký krevní tlak obezita a sklon žít osaměle." (in:novák, 2003:21). Uvádí se také, že ženatí muži a vdané ženy mají vyšší sebevědomí, dosahují hlubšího životního uspokojení a méně strádají. Dokáži si sice představit člověka, který se může plně realizovat v jiných oblastech a potřebu lásky, sounáležitosti či péče o druhé, může uplatnit například v dobrovolnické charitativní činnosti. Myslím si ovšem, že jednak takovýchto lidí není mnoho, a také, že blízký intimní vztah tvoří nedílnou součást lidského života, kterou není možné jen tak vypustit Prozatímní dospělost V současné době se začíná posouvat hranice dosažení dospělosti. Mladý člověk často sice přijme to příjemné, co mu dospělost přináší, ale zároveň se nechce vzdát toho poměrně pohodlného života, který mu umožňovala adolescence. Chce svobodu bez odpovědnosti, chce se státe hodně bavit, ale už ne tak moc pracovat. Hranice životního cyklu mladé dospělosti se posunula téměř o deset let a to nejenom z hlediska psychologického a sociálního, ale i z hlediska biologicky podmíněného chování, jako je rození dětí a rodičovství. Jedním ze znaků prozatímní dospělosti je bydlení s rodiči nebo s jedním z rodičů. Samozřejmě, že situace na trhu s byty není dobrá a ani finančně není většina mladých lidí natolik zabezpečena, aby si mohla pořídit vlastní bydlení. Ale nemusí přece hned bydlet v rodinném domku se zahrádkou. Bydlení společně s jedním, dvěma kamarády nebo jiným párem, je finančně únosné i pro ty, kteří teprve začínají vydělávat. Mnoho mladých lidi se však nechce vzdát výhod společného soužití s rodiči, které jsou hlavně finanční. Doma ale mají i méně povinností (je tam vždy nakoupeno, uklizeno, uvařeno). Zejména jedná-ii se o syny, 15

21 matky se o ně v řadě případů zcela starají. Obzvláště pro rozvedené matky po čtyřicítce, které už přestalo bavit pořád se předvádět na nových schůzkách, je lákavé mít doma dospělého syna jako náhražku za manžela a šikovného kutila. Mnoho dospělých synů se dnes nechce vzdát pohodlí movitější generace svých rodičů a vyrazit poprat se se světem. Obyčejně nevidí důvod, proč by měli vytahovat kořeny před třicítkou. Rozvedená matka i syn tak uspokojí nejednu potřebu. Avšak žena, která přistoupí na takový druh jistoty, šidí svůj vlastní vývoj, a synův ještě více. Tato sociální smlouva je potencionálně vražedná.,, (in:sheehyová. 1999:63). Sheehyová (1999) také uvádí výsledky výzkumu, který byl sice proveden ve Spojených státech, ale myslím, že v evropském prostředí by výsledky byly podobné. Podle tohoto výzkumu jedna třetina svobodných Američanů ve věku let stále žije u rodičů Konzumní styl života O konzumním stylu života se v posledních letech hovoří stále častěji. Mít, hromadění věcí a pouhý konzum nastupuje namísto být a prožívat. Materiální statky zastiňují morální hodnoty. Je situace opravdu tak vážná? Na konzumním způsobu živote se význačným rysem podílí téměř závratný vývoj ve vědě a technice. To, co ještě včera bylo žhavou novinkou, je za pár měsíců zastaralé a jelikož nikdo nechce být out", pořídí si rychle další novinku, a tak pořád dokola. Zářným příkladem je trh s mobilními telefony a automobily, které se někdy udávají jako základní atributy konzumní společnosti. Právě mobilní telefony a auta jsou vnímána jako symboly svobody a nezávislosti. Hanzlíková (2005) uvádí, že způsob, jakým se o auta zajímáme a staráme, jak je kupujeme a používáme, ukazuje, že se nejedná o pouhé dopravní prostředky. Také to, jak jsou osobní automobily prezentovány v reklamách a médiích obecně, vypovídá o tom, že 16

22 jsou i symbolem sociálního postavení a prostředkem, skrze který lidé vyjadřují sami sebe. " (in:hanzlíková, 2005:20). Na masovém rozšíření konzumního způsobu života má značný vliv také globalizace jakožto celosvětový proces, založený na propojování trhů různých zemí, především díky obchodu se zbožím a službami a díky volnému pohybu kapitálu a jež má za následek, mimo jiné, i unifikaci kultury. Konzumní kultura vede k chybnému pojetí smyslu života, k jednostrannému uspokojování biologických potřeb a k požitkářství. Uspokojení nelze najít v hromadění majetku a vysoké životní úrovni a tak se tito lidé často stávají obětmi falešného uspokojování, ať už ve formě sexu, jídla, alkoholu, drog nebo adrenalinových sportů. Dychtivost po požitku za každou cenu však nemůže být pochopitelně nikdy uspokojena a proto takový jedinec stále hledá nové a nové způsoby, často za cenu riskování vlastního života, s cílem dosáhnout zvýšení adrenalinu a žádoucího vzrušení. Na konzumní kultuře se významnou měrou podílí také stále větší vliv médií na styl života, zejména mladých lidí. Říká se, že konzumujeme média, což evokuje, že by nás média měla sytit po psychické stránce a náš život činit plným a bohatším. Opak je ovšem pravdou. Ze stránek časopisů na nás křičí titulky : S čím být IN? Co vám nesmí chybět v šatníků tuto zimu? Nezbytní pomocníci v kuchyni!!! v televizních reklamách na nás útočí : Vy jste si ještě nekoupili novou pračku Miele? Jak to, že nemáte pevný zadeček? S bonbony Alpenliebe zažijete štěstí, přátelství, radost, lásku, požitek.!!! Věřili byste, co dokáže jediný bonbon? Reklama zdůrazňuje sebevědomí, sociální prestiž, výkonnost a možnost užívat si." Jak ale uvádí Uunt (2000) i pouhá opakovaná prezentace dokonce i nesmyslného symbolu vyvolá u diváka pocit známosti a příznivou reakci. Reklama obecně ovlivňuje nás život stále víc. Podle Bella (1999)...reklama učila lidi, jak se oblékat, jak vybavit svůj byt, jaká vína 17

23 kupoval-zkrátka učila je životním stylům, příslušejícím k nově se formujícím statusům. Ačkoli šlo zprvu jen o otázky společenských způsobů, oblékání či jídelníčku, postupně začala reklama ovlivňovat i ještě základnější vzorce lidského chování:strukturu autority v rodině, společenskou roli dětí a mladých lidí jako samostatných spotřebitelů, vzorce lidského chování a pojetí společenského úspěchu. " (in:beil, 1999:87). Přesto všechno je samozřejmé, že uspokojení, štěstí a naplnění smyslu nenajdeme v materiálních statcích, hromadění věcí ani ve vnějším světě, ale v mezilidských vztazích, rozumovém a citovém prožívání, ve společenském úplatném a nasazení. Věci mají sloužit nám, ne my jim Víra jako významná součást životního stylu Víra je oblastí, která se i v dnešní době, velice obtížně zkoumá. Přesto již řada výzkumů potvrdila její nedozírný význam na lidský život. Nemám zde na mysli víru, jako určité náboženství, ale víru v cokoli, co nás nějakým způsobem přesahuje, například v to, že celý vesmír má svůj určitý řád a zákonitosti, a nebo víru v to, že každý lidský život má určité poslání. Tato spiritualita se projevuje a také ovlivňuje nejrůznější oblasti lidského života. Spiritualita navozuje naše nejhlubší hodnoty, přesvědčení a pocity, jakož i to, jaký si zvolíme životní styl. Pomáhá dávat význam a smysl našemu životu a ovlivňuje nás mimo jiné v tom, jak pojímat naše stárnutí, choroby, ba i smrt." (in: Soudková, 2004:29). Soudková (2004) dále uvádí, že podle výzkumu úlohy spirituality u okinawských žen starších 65 let se zjistilo, že spiritualita má značné pozitivní přínosy zejména v oblasti snížení stresu, zvýšení pozitivní sociální vazby, zvýšeného sebehodnocení a životní spokojenosti a oceňování vlastního postavení a úlohy ve společnosti. Jsme - li vyznavači určitého náboženství, je náš životní styl tímto ovlivněn patrně ještě více. Důležité zásady v oblasti hodnot, morálky, 18

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Psychologické základy vzdělávání dospělých

Psychologické základy vzdělávání dospělých Psychologické základy vzdělávání dospělých PhDr. Antonín Indrák Mgr. Marta Kocvrlichová Úvod Tento studijní materiál vznikl jako stručný průvodce po některých základních tématech psychologie. Snažili jsme

Více

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie Výběr z nových knih 11/2007 psychologie 1. Mé dítě si věří. / Anne Bacus-Lindroth. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 159 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-296-6 dítě; výchova dítěte; strach; úzkost; sebedůvěra;

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu PRVNÍ KAPITOLA Vstupujeme na cestu Možná, že některé z následujících myšlenek se vám zdají povědomé Kdyby se změnil/a, všechno by bylo v pořádku. Nemohu ovlivnit tuto bolest, tyto lidi a to, co se děje.

Více

Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní dráze

Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní dráze 21. 11. 2013, Bratislava Inovatívne technológie včasnej prevencie v poradenských systémoch a preventívnych programoch Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní

Více

Psychologický přístup k agresivním nemocným

Psychologický přístup k agresivním nemocným Psychologický přístup k agresivním nemocným Mgr.Alexandra Škrobánková Hematoonkologická klinika FN Olomouc Oddělení klinické psychologie FN Olomouc 25.1.2007 AGRESE chování, které je vedeno se záměrem

Více

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27 Obsah Předmluva ke druhému vydání........................ 15 Č Á ST I Základní okruhy obecné psychopatologie............... 17 1 Úvod..................................... 19 2 Vymezení normy..............................

Více

Motivace pro práci v

Motivace pro práci v Motivace pro práci v pomáhaj hajících ch profesích a spolupráce v týmu PhDr. Pavla Doležalov alová PhDr. Jiří Broža Neurotický projev/struktura Přirozená součást st každého tvořiv ivého člověka Určit itá

Více

Organizace letního semestru

Organizace letního semestru Organizace letního semestru Prezenční studium (výuka 12 týdnů) 17. 2. 2014 10. 5. 2014 Kombinované studium (víkendová/odpolední výuka) dle aktuálních termínů Zkouškové období (4 týdny) 12. 5. 2014 7. 6.

Více

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Pod pojmem užívání drog rozumíme širokou škálu drogového vývoje od fáze experimentování,

Více

Motivační faktory vybraných segmentů k návštěvě ČR

Motivační faktory vybraných segmentů k návštěvě ČR Motivační faktory vybraných segmentů k návštěvě ČR Ing. Jana Valentová Katedra cestovního ruchu FMV VŠE v Praze Osnova prezentace Teoretický vstup: Motivy obecné pojetí Motivy k cestování Praktický pohled

Více

Osobnostní vzdělávání finální návrh harmonogramu a obsahu kurzů

Osobnostní vzdělávání finální návrh harmonogramu a obsahu kurzů Osobnostní vzdělávání finální návrh harmonogramu a obsahu kurzů Kurz/workshop 1 skupina 2 skupina Kurz Sebereflexe, sebediagnostika a diagnostika (- skupina cca 15 osob, 4 hodinový kurz, celk. 2 běhy 20.9.,

Více

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme skutečností. kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání. Samostatné a sebevědomé vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci. vztahu k sobě i okolnímu prostředí. Seznamuje

Více

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Aktivačně motivační vlastnosti osobnosti

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Aktivačně motivační vlastnosti osobnosti Vývojová psychologie a psychologie osobnosti Aktivačně motivační vlastnosti osobnosti Autorství Autorem materiálu a všech jeho částí,není-li uvedeno jinak, je PhDr. Alena Šindelářová. Dostupné z Metodického

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 4 PROČ SE STÁT DOBROVOLNÍKEM Čas ke studiu: 1 hodina Cíl: Po prostudování této podkapitoly poznáte

Více

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny:

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny: 1. MANAGEMENT - činnost bez které se neobejde žádný větší organizační celek - věda i umění zároveň - nutnost řízení také v armádě, na univerzitách v umění i jinde. Potřeba řídit se objevuje už se vznikem

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti SYNDROM VYHOŘENÍ PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Definice pojmu Syndrom vyhoření burn out syndrom Existuje řada termínů,

Více

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ Mgr. Kamila Balcarová PODSTATA A CHARAKTERISTIKA MONTESSORI PEDAGOGIKY 3 pilíře Montessori výchovně vzdělávací systému Připravený (vědomý) dospělý Připravené prostředí

Více

Martin Novák Michal Novák Martin Werner Martina Nepimachová

Martin Novák Michal Novák Martin Werner Martina Nepimachová Martin Novák Michal Novák Martin Werner Martina Nepimachová Obsah: 1. Základní charakteristiky citů 2. Fyziologické základy citů 3. Klasifikace vnějších projevů citů 4. Klasifikace citů podle vztahu k

Více

Ošetřovatelství vědní obor. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Ošetřovatelství vědní obor. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Ošetřovatelství vědní obor Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Ošetřovatelství 1 = samostatný vědní obor = zabývá se všemi složkami procesu ošetřování nemocného člověka = vědní disciplína zaměřená

Více

Pozitivní psychologie PhDr. Marcel Horák, DiS., MBA

Pozitivní psychologie PhDr. Marcel Horák, DiS., MBA Pozitivní psychologie PhDr. Marcel Horák, DiS., MBA www.andragogos.cz Co je pozitivní psychologie? Aktuální proud v současné psychologii zabývající se kladnými stránkami osobnosti člověka a společnosti.

Více

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Příčiny vzniku duševní poruchy tělesné (vrozené genetika, prenatální

Více

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spiritualita Spiritualita je docela módním pojmem. Různí lidé jí různé rozumějí a různě ji prezentují. Spiritualita už není spojována jen s religiozitou. Na

Více

Management. Základy chování,motivace. Ing. Jan Pivoňka

Management. Základy chování,motivace. Ing. Jan Pivoňka Management Základy chování,motivace Ing. Jan Pivoňka Postoje Hodnocení (příznivá i nepříznivá) o předmětech, lidech nebo událostech Složka poznání přesvědčení, názory, znalosti, informace Složka cítění

Více

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_13 Název materiálu: Prevence úrazů a nemocí Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: Úrazy představují závažný zdravotnický problém. Cílempráce

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň ZŠ Základní Předmět Zdravověda Téma

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

Sociální vlivy Poslušnost, konformita a prosociální chování

Sociální vlivy Poslušnost, konformita a prosociální chování Sociální vlivy Poslušnost, konformita a prosociální chování Jana Lidická Sociální vliv Člověk je tvor společenský Někdy až stádní změny v názorech, postojích či chování pod vlivem setkání s názory, postoji

Více

www.andragogos.cz Jak může pozitivní psychologie zvýšením odolnosti pomoci předcházet patologickým jevům.

www.andragogos.cz Jak může pozitivní psychologie zvýšením odolnosti pomoci předcházet patologickým jevům. www.andragogos.cz Jak může pozitivní psychologie zvýšením odolnosti pomoci předcházet patologickým jevům. Co je pozitivní psychologie? Pozitivní psychologie je nový obor v rámci akademické psychologie,

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Uvede seznam institucí a organizací, ke kterým se může člověk

Více

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pedrino FILOSOFIE - filein = láska, sofie = moudrost => láska k moudrosti - způsob myšlení -

Více

Vztahy mezi lidmi a formy soužití vztahy ve dvojici (kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství, rodičovství) vztahy ve dvojicích

Vztahy mezi lidmi a formy soužití vztahy ve dvojici (kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství, rodičovství) vztahy ve dvojicích Předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 7. Časová dotace: 1 hodina týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy Září, říjen, listopad respektuje přijatá pravidla soužití mezi vrstevníky a partnery a

Více

Předmět: Občanská výchova. Ročník: první Téma: Člověk a kultura. Vypracoval: Mgr. Monika Měrotská Materiál: VY_32_INOVACE_60. Datum: 10.2.

Předmět: Občanská výchova. Ročník: první Téma: Člověk a kultura. Vypracoval: Mgr. Monika Měrotská Materiál: VY_32_INOVACE_60. Datum: 10.2. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 41 51 H/01 Zemědělec - farmář Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Občanská výchova Ročník: první Téma:

Více

Zdravý způsob života (individuální a společenské podmínky) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Zdravý způsob života (individuální a společenské podmínky) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Zdravý způsob života (individuální a společenské podmínky) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Životní způsob (1) Relativně stabilní forma života člověka, konkrétní; se svým historickým vývojem Činnost,

Více

Mezilidské vztahy na pracovišti Nepříznivý sociální jev mobbying Psychologické důsledky nezaměstnanosti. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10

Mezilidské vztahy na pracovišti Nepříznivý sociální jev mobbying Psychologické důsledky nezaměstnanosti. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Mezilidské vztahy na pracovišti Nepříznivý sociální jev mobbying Psychologické důsledky nezaměstnanosti Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura

Více

1. Emo ní inteligence: p ehled základních p ístup a aplikací. 2. Poradenská psychologie pro d ti a mládež.

1. Emo ní inteligence: p ehled základních p ístup a aplikací. 2. Poradenská psychologie pro d ti a mládež. 1. Emoční inteligence: přehled základních přístupů a aplikací. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 367 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-229-4 emoce; inteligence; sociální komunikace; dovednost; interpersonální vztahy;

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Obsah. Summary... 11 Úvod... 12

Obsah. Summary... 11 Úvod... 12 Obsah Summary... 11 Úvod... 12 1 Spánek a bdění... 15 1.1 Biologické rytmy... 15 1.2 Cirkadiánní rytmy... 16 1.2.1 Historie výzkumu cirkadiánních rytmů... 16 1.2.2 Regulace cirkadiánních rytmů... 18 1.2.2.1

Více

Otázka: Metoda skupinové sociální práce. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Nikola Petráčková

Otázka: Metoda skupinové sociální práce. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Nikola Petráčková Otázka: Metoda skupinové sociální práce Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Nikola Petráčková Jejím smyslem je psychosociální působení na skupinu lidí s nějakým společným znakem a cílem, aby

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 7 VÝZNAM DOBROVOLNICTVÍ Čas ke studiu: 1 hodina Cíl: Po prostudování této podkapitoly poznáte význam

Více

VLIV PODNIKOVÉ KULTURY

VLIV PODNIKOVÉ KULTURY VLIV PODNIKOVÉ KULTURY NA PRACOVNÍ SPOKOJENOST A EMOCIONÁLNÍ POHODU ZAMĚSTNANCŮ 1 Ing. Luiza Šeďa Tadevosyanová OSNOVA I. Teoretická část Základní pojmy Vliv podnikové kultury na organizaci Funkce podnikové

Více

Obecná psychologie: základní pojmy

Obecná psychologie: základní pojmy Obecná psychologie: základní pojmy ZS 2009/2010 Přednáška 1 Mgr. Ondřej Bezdíček Definice psychologie Je věda o chování a prožívání, o vědomých i mimovědomých oblastech lidské psychiky. Cíle psychologie

Více

Worklife balance. Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208

Worklife balance. Projekt Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Worklife balance Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Tento projekt je financováno z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

Individuální psychologie Individuální (samostatná psychologická škola Alfreda škola Alfr Adlera významně ovlivněná psychoanalýzou)

Individuální psychologie Individuální (samostatná psychologická škola Alfreda škola Alfr Adlera významně ovlivněná psychoanalýzou) Individuální psychologie (samostatná psychologická škola Alfreda Adlera významně ovlivněná psychoanalýzou) Přednáška č. 2 1870-1937, Vídeň, USA Lékař Prezident Vídeňské psychoanalytické společnosti 1911-myšlenkový

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2011 Mgr. Monika Řezáčová věda o psychické regulaci chování a jednání člověka a o jeho vlastnostech

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Práce se skupinou. Mgr. Monika Havlíčková. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Práce se skupinou. Mgr. Monika Havlíčková. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Práce se skupinou Mgr. Monika Havlíčková Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Sociální skupina je sociologický pojem označující sociální útvar, o němž platí: 1. je tvořen

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

Jak si stanovit osobní vizi

Jak si stanovit osobní vizi Action Academy Jak si stanovit osobní vizi ebook Blanka 2014 Jak si stanovit osobní vizi Osobní vize je jasná, konkrétní, působivá a aktivující představa budoucího stavu dosažených výsledků, postavení

Více

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž definice Domácí násilí: násilí, které se odehrává v soukromí, je opakované, má stoupající

Více

Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013. motivace a vůle

Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013. motivace a vůle Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013 motivace a vůle Motivace Proč chcete studovat psychologii? Sepište seznam svých motivů Motivace základní pojmy termín motivace z latinského moveo

Více

Kvalita školního života interpretace dat

Kvalita školního života interpretace dat Kvalita školního života interpretace dat 2. stupeň ZŠ Prostředí, v němž se školní život odehrává, obsahuje mnoho oblastí a dílčích aspektů, které utváří a ovlivňují procesy vzdělávání, učení a vyučování.

Více

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina Duševní hygiena Mgr. Kateřina Vrtělová Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně www.gaudia.org./rakovina Co je to duševní hygiena? Často nás přinutí přemýšlet nad touto otázkou až nepříznivé

Více

10.10., 8:00-12:00, 17.10., 12:00-16:00 31.10., 8:00-12:00, 07.11., 12:00-16:00

10.10., 8:00-12:00, 17.10., 12:00-16:00 31.10., 8:00-12:00, 07.11., 12:00-16:00 Kurz/workshop 1 skupina 2 skupina Kurz Sebereflexe, sebediagnostika a diagnostika (- skupina cca 15 osob, 4 hodinový kurz, celk. 2 20.9., 12:00- běhy 16:00 20.9., Kurzy Adaptace Kurz Worklife balance 10.10.,

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

SYNDROM VYHOŘENÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Název SYNDROM VYHOŘENÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2011 Mgr. Olga Čadilová SYNDROM VYHOŘENÍ Burn - out Syndrom vyhoření vyhoření

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných Posuzování pracovní schopnosti U duševně nemocných Druhy posudkové činnosti Posuzování dočasné neschopnosti k práci Posuzování dlouhodobé neschopnosti k práci Posuzování způsobilosti k výkonu zaměstnání

Více

Eliminace negativních dopadů profesní adjustace. Neocenitelné zaměstnavatelské benefity

Eliminace negativních dopadů profesní adjustace. Neocenitelné zaměstnavatelské benefity Eliminace negativních dopadů profesní adjustace Neocenitelné zaměstnavatelské benefity Labour vincit omnia Práce pomáhá překonávat všechno. Práce = nezbytná potřeba. Etické krédo: Lidé se zdravotním postižením

Více

Metody sociální práce. PhDr. Jana Novotná

Metody sociální práce. PhDr. Jana Novotná Metody sociální práce 4 PhDr. Jana Novotná Pojmy v sociální práci Lidský vztah jako součást profese Pojmy v sociální práci AKCEPTACE Akceptace je bezvýhradné přijetí vedeného. Je považována za první základní

Více

ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2010

ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2010 ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2010 Stala se reklama součástí našeho života nebo nás žene do záhuby podporou zbytečného konzumu a zbavuje nás naší vůle? Část výzkumu, jejíž výsledky předkládá ČMS ČESKÁ MARKETINGOVÁ

Více

Internalizované poruchy chování

Internalizované poruchy chování Internalizované poruchy chování VOJTOVÁ, V. Inkluzivní vzdělávání žáků v riziku a s poruchami chování jako perspektiva kvality života v dospělosti. Brno: MSD, 2010 ISBN 978-80-210-5159-1 Internalizované

Více

Poruchy osobnosti: základy pro samostudium. Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno

Poruchy osobnosti: základy pro samostudium. Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno Poruchy osobnosti: základy pro samostudium Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno Pro některé běžně užívané pojmy je obtížné dát přesnou a stručnou definici. Osobnost je jedním z nich. osobnost

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka.

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka. Firmy investují nemalé prostředky do posílení loajality zákazníků, zjišťování jejich spokojenosti a vnímání značky. Další prostředky směřují do výběru a motivace zaměstnanců, tréninků a školení, do průzkumů

Více

Autodiagnostika učitele

Autodiagnostika učitele Autodiagnostika učitele Přednáška PdF MU Jana Kratochvílová Autodiagnostika učitele Co si představíme pod daným pojmem? Autodiagnostika učitele V nejširším smyslu jako způsob poznávání a hodnocení vlastní

Více

Emoce a jejich poruchy. Rozšiřující materiál k tématu emoce.

Emoce a jejich poruchy. Rozšiřující materiál k tématu emoce. Emoce a jejich poruchy Rozšiřující materiál k tématu emoce. CITY=EMOCE, lat.moveo psychické procesy zahrnující subjektivní zážitky, stavy a vztahy k působícím podnětům provázené fyziologickými změnami,

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

Úrovně identity. Poznámky k psychologii duchovního života

Úrovně identity. Poznámky k psychologii duchovního života Úrovně identity Poznámky k psychologii duchovního života Základní předpoklad: každá lidská bytost má potřebu mít pozitivní sebepojetí (identitu) není-li pocit inferiority vztahové komplikace I. úroveň

Více

Zdravá škola. škola podporující zdraví

Zdravá škola. škola podporující zdraví Zdravá škola škola podporující zdraví Koncepce, která vstoupila do povědomí české pedagogické veřejnosti v rozmezí let 1991 1993 jako jedna z alternativních edukačních možností prošla do současnosti určitým

Více

Etická výchova PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/3-8

Etická výchova PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/3-8 Etická výchova ročník TÉMA G5 Citový život člověka VÝSTUP charakterizuje důležitost i úskalí citů pro život člověka; orientuje se ve své osobnosti, emocích a potřebách; identifikuje a taktně komunikuje

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 8. 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 8. - uvede příklady nejčastějších porušování základních lidských práv a svobod, zamyslí se nad jejich příčinami a

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 8 RODINA A SEXUÁLNÍ ŽIVOT Čas ke studiu: 60 minut Cíl: Studiem této kapitoly poznáte hodnotu zázemí

Více

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Zdravotní sestra a její pracovní náplň Ideální sestra je vysoce vzdělanou profesionálkou, která zvládá s přehledem a spolehlivě náročné situace a problémy,

Více

Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ

Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ 2.1.1 Poslech rozpoznat téma pochopit hlavní myšlenku pochopit záměr/názor mluvčího postihnout hlavní body postihnout specifické informace porozumět

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 3 3 7 PhDr. Daniela Sedláčková

Více

NĚKTERÉ POSTOJE TĚŽCE ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH STUDENTŮ A JEJICH VLIV NA POZICI VE SKUPINĚ VRSTEVNÍKŮ

NĚKTERÉ POSTOJE TĚŽCE ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH STUDENTŮ A JEJICH VLIV NA POZICI VE SKUPINĚ VRSTEVNÍKŮ S t a t i NĚKTERÉ POSTOJE TĚŽCE ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH STUDENTŮ A JEJICH VLIV NA POZICI VE SKUPINĚ VRSTEVNÍKŮ Klára Konvičková Ve svém příspěvku vycházím ze zkušeností a postřehů z práce se zrakově postiženými.

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

Profesionální adaptace, deformace, syndrom vyhoření, iatrogenie - prezentace

Profesionální adaptace, deformace, syndrom vyhoření, iatrogenie - prezentace Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Psychoterapeutické směry. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Psychoterapeutické směry. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Psychoterapeutické směry MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 16 Název materiálu: Psychoterapeutické

Více

RECEPTY OSUDU. Poznámky... 196

RECEPTY OSUDU. Poznámky... 196 OBSAH RECEPTY OSUDU Lekce 1: Jak správně vybrat cíl a prostředky pro uskutečnění změny ve svém životě.. 11 Lekce 2: Jak spravedlivý a neustále štědrý je vesmír... 12 Lekce 3: Jak dosáhnout celistvosti,

Více

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči Významné vývojové mezníky Působení různých faktorů v době před příchodem do náhradní rodiny Vliv psychické deprivace: nedostatek žádoucích podnětů či nadměrné

Více

Zátěžové situace. frustrace, stres, deprivace

Zátěžové situace. frustrace, stres, deprivace Zátěžové situace frustrace, stres, deprivace Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu Šablona CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY A SPECIFIKA PEDAGOGIKY FRANZE KETTA

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY A SPECIFIKA PEDAGOGIKY FRANZE KETTA ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY A SPECIFIKA PEDAGOGIKY FRANZE KETTA Pedagogika Franze Ketta pojmenovává celistvý, na smysl zaměřený přístup ke vzdělávání a výchově. V tomto smyslu se jedná o alternativní pedagogický

Více

- je chápána ve své zásadní odlišnosti od přírody (dokonce jako opak přírody) - o kultuře můžeme hovořit jen ve vztahu k člověku a ke společnosti

- je chápána ve své zásadní odlišnosti od přírody (dokonce jako opak přírody) - o kultuře můžeme hovořit jen ve vztahu k člověku a ke společnosti Otázka: Kultura jako způsob života Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Fijalka Kultura: - všechny lidské materiální a duchovní výtvory a též sociálně zakotvené vnímání a jednání, které si lidé

Více

Kvalita života, životní styl a vrstevníci v obci. Petra Domkařová

Kvalita života, životní styl a vrstevníci v obci. Petra Domkařová Kvalita života, životní styl a vrstevníci v obci Petra Domkařová Zakladatel pojmu a školy individuální psychologie Alfred Adler (1870-1937) důraz na jedinečnost každého člověka osobnost jako celek zasazená

Více

Otázka: Aktivační vlastnosti osobnosti. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Luccy333 AKTIVITA (ČINNOSTI) Vnější projev aktivace JEDNÁNÍ

Otázka: Aktivační vlastnosti osobnosti. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Luccy333 AKTIVITA (ČINNOSTI) Vnější projev aktivace JEDNÁNÍ Otázka: Aktivační vlastnosti osobnosti Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Luccy333 AKTIVITA (ČINNOSTI) Vnější projev aktivace JEDNÁNÍ Vnější, vědomý, volní projev aktivace AKTIVAČNÍ ČINITELÉ

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací

Více

Životní úroveň, rodinné finance a sociální podmínky z pohledu veřejného mínění

Životní úroveň, rodinné finance a sociální podmínky z pohledu veřejného mínění TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 286 840 129, 130 E-mail: cervenka@soc.cas.cz Životní úroveň, rodinné finance a sociální

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta ZÁKLADY KOMPLEXNÍHO PSYCHOSOMATICKÉHO PŘÍSTUPU (podpora pro kombinovanou formu studia) PhDr. Ing. Hana Konečná, Ph.D. Cíle předmětu:

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím předmětu Výchova ke zdraví Vzdělávací obsah předmětu preventivní ochrana a odpovědnost

Více

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO KRIZOVÁ INTERVENCE Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO Cíle prezentace Definování krize Představit formy krizové intervence Nastínit prvky krizové intervence Proč je potřebné myslet na krizovou intervenci

Více

VYUČOVÁNÍ. Metody, organizační formy, hodnocení

VYUČOVÁNÍ. Metody, organizační formy, hodnocení VYUČOVÁNÍ Metody, organizační formy, hodnocení Co je vyučování Vyučování je forma cílevědomého a systematického vzdělávání a výchovy dětí, mládeže a dospělých. Tato forma je naplňována vzájemnou součinností

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více