pletiva dělivá = meristémy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "pletiva dělivá = meristémy"

Transkript

1 Botanika je věda o rostlinách Obecná botanika studuje rostliny na různých úrovních její organizace: na úrovni rostlinné buňky rostlinná cytologie na úrovni rostlinného pletiva rostlinná histologie na úrovni rostlinných orgánů rostlinná organologie co jsou rostliny? částice a organizmy dle buněčné struktury: podbuněčné částice: priony, viry, viroidy buněčné organizmy - prokaryotní: bakterie, včetně archaebakterií a cyanobakterií/sinic - eukaryotní: protista, řasy jako biologická skupina, houby, houbám podobné organizmy (jako biologická skupina), mechorosty, kapraďorosty, semenné rostliny, živočichové, člověk nižší rostliny : cyanobakterie/sinice + řasy + houby nelichenizované, lichenizované (+ mechorosty) vyšší rostliny: (mechorosty) + kapraďorosty + semenné rostliny cévnaté rostliny: rostliny s cévními svazky = kapraďorosty + semenné rostliny výtrusné rostliny: tvoří výtrusy (nemají zárodek), netvoří semena semenné rostliny: tvoří semena, netvoří výtrusy stélkaté rostliny (Thallobionta): mají stélku (thallus): kauloidy, rizoidy a fyloidy, jsou součástí gametofytu Cormobionta: mají kormus, t. j. rostlinné tělo je rozlišené na vegetativní (kořen, stonek, list) a generativní orgány (květ); vegetativní orgány jsou součástí sporofytu Botanické vědní discipliny 1. Podle zaměření na určité stránky rostlinného těla a) anatomicko-morfologické discipliny - anatomie rostlin - morfologie rostlin - rostlinná cytologie - rostlinná histologie - rostlinná organologie b) vědy zkoumající funkce, životní děje v rostlinách a jejich vztahy k prostředí - fyziologie rostlin (+ biochemie, biofyzika, molekulární biologie) - genetika rostlin - ekologie rostlin (včetně molekulární ekologie) - fytocenologie - fytogeografie c) vědy o vývoji rostlin - ontogeneze (včetně embryologie) - fylogeneze - fytopaleontologie (paleobotanika) 2. Podle stupně praktického využití a) základní botanické discipliny - anatomicko-morfologické discipliny - discipliny zkoumající funkce, životní děje v rostlinách a jejich vztahy k prostředí - vědy o vývoji rostlin b) aplikované botanické vědní discipliny - farmaceutická botanika

2 - lesnická botanika - zemědělská botanika - lesnická fytologie - ochrana rostlin a jiné 3. Podle stupně zobecnění studia - obecná botanika - botanika systematická - botanika speciální: algologie, bryologie, dendrologie, pomologie - rostlinná ultrastrukturální cytologie - rostlinná histochemie - ekofyziologie rostlin - rostlinná cytogenetika - dendrochronologie - rostlinná patofyziologie - rostlinná cytochemie - fytopatologie - rostlinná cytofyziologie - archeologická palynologie - rostlinná karyologie - synekologie Rostlinná buňka je eukaryotní je základní strukturní a funkční jednotkou všech rostlin je základní formou existence živé hmoty, je schopna růstu, rozmnožování, příjmu a výdaje látek, pohybu a reakce na vnější podmínky prostředí v současné době mohou nové buňky vznikat výhradně z buněk existujících prokaryotní (prokaryotická) rostlinná eukaryotní (eukaryotická) velikost 0,3 2,5 μm (100) μm* blána jaderná ne ano jadérko ne ano mitochondrie ne ano plastidy ne ano cytoskelet ne ano diktyozom ne ano buněčná stěna murein (peptidoglykan) celulóza * * buněčný cyklus 20 min několik hodin diferenciace buněk ne ano + mnohobuněčné útvary typ genomu jedna kruhová molekula více lineárních molekul histony ne ano fylogeneze vývojově starší vývojově mladší nejstarší fosilie před 3,3 miliardami let před 1 miliardou let vnitřní uspořádání jednoduché složitější (kompartmentace) *(specializované buňky mohou být větší: - trichomy: až několik centimetrů, - buňky sklerenchymatických a lýkových vláken: až několik desítek centimetrů) * *(inkrustace: oxid křemičitý, uhličitan vápenatý; impregnace: lignifikace, suberinizace - korek, kutinizace) Buněčné membrány a kompartmentace buňky

3 eukaryotní rostlinná buňka má složitější a dokonalejší vnitřní uspořádání, toto složitější uspořádání nazýváme kompartmentace kompartmentace umožnila rozdělení prostoru buňky biologickými membránami (= biomembránami) na kompartmenty (= různé reakční prostory) na kompartmentaci buňky se podílejí biomembrány tím, že ohraničují různé buněčné struktury s různými funkcemi kompartmentace umožňuje např. uskladňování různych látek v buňce, odděleně od příslušných enzymů, které by je rozložili metabolický kompartment ale nemusí být totožný s morfologickou jednotkou buňky (např. mitochondrie jako morfologická jednotka buňky představuje několik kompartmentů) všechny buňky rostliny vznikají z jediné buňky, ze zygoty, tj. všechny buňky rostlinného těla mají stejné genetické vybavení, říkáme, že buňky rostlinného těla jsou totipotentní v některých případech je možné i z jediné buňky vypěstovat celou novou rostlinku diferenciace buněk není teda spojena se změnami v jejich genomu ale je spojena s její specializací, např. v krycí buňce se realizovala jiná část genomu jako v buňce zásobní a tak jak se buňky specializují vznikají různé typy pletiv Tvar rostlinných buněk - určen tvarem buněčné stěny - je závislý na okolních buňkách a funkční adaptaci - volné buňky: obvykle kulovité či elipsoidní - v pletivech rozmanitých typů, např.: laločnatý: pokožka salátu Lactuca ledvinovitý (svěrací buňky průduchů) prozenchymatický (= protáhlý): pokožka cibule hvězdicovitý: stonek sítiny Juncus polyedrický (mnohostěn) - buňky dělivých (meristematických) pletiv nepravidelný aj. - buňky, jejichž rozměry jsou přibližně ve všech směrech stejné jsou izodiametrické, např. kulovité (sférické), krychlovité aj. - buňky, jejichž tvar, velikost, popř. i obsah se liší od ostatních buněk pletiva jsou idioblasty Rostlinná histologie pletivo je soubor buněk společného původu, jehož buňky slouží určité hlavní funkci nebo souboru funkcí - dle přítomnosti jednoho nebo více typů buněk v pletivu: jednoduchá (tvořena pouze jedním typem buněk): parenchym prozenchym sklerenchym kolenchym složená (tvořená nejméně dvěma, častěji však více typy buněk): dělivá vodivá krycí - dle stádia vývoje: pravá (vznikají dělením mateřských buněk) nepravá (vznikla proplétáním a druhotným nahloučením buněčných elementů, původně volných; často jsou označována jako pseudoparenchym nebo plektenchym

4 a jsou z nich tvořeny plodnice hub nebo sklerocia (např. paličkovice nachová) a některé zelené řasy - dle funkce: dělivá (= meristematická), krycí, provětrávací, absorpční, vodivá, vyměšovací (= vylučovací), mechanická (= zpevňovací), asimilační, zásobní - dle tvaru buněk a síly stěny buněčné parenchym prozenchym kolenchym sklerenchym Parenchym buňky: - živé - nejčastěji izodiametrické (1), dále laločnaté, hvězdicovité, protáhlé, deskovité, paprsčité aj. - tenkostěnné mezibuněčné prostory = interceluláry: velmi obvyklé výskyt: je součástí základních a vodivých pletiv funkce: asimilační, zásobní, vodivá, provětrávací, absorpční, dělivá Typy parenchymů: - aerenchym: velké interceluláry, ty jsou větší než buňky - aktinenchym: hvězdicovité buňky s velkými intercelulárami - merenchym: kulovité buňky s četnými interelulárami - chlorenchym: asimilační parenchym s četnými chloroplasty - transferový parenchym: slouží k intenzivnímu transportu látek mezi sousedními buňkami, např. podél vodivých elementů xylému a floému Prozenchym buňky: - živé, v dospělosti protoplast odumírá - dlouze protaželé a na konci zašpičatělé, přehrádky šikmé - tenkostěnné, v dospělosti mohou lignifikovat mezibuněčné prostory = interceluláry: nepřítomné výskyt: součást vodivých (tracheidy u jehličnanů) a krycích pletiv funkce: nejčastěji vodivá nebo ochranní Kolenchym buňky: - živé - tvarem podobné parenchymatickým - buněčná stěna nestejnoměrně ztlustlá interceluláry: obvykle nepřítomné, přítomné pouze u lakunárního kolenchymu výskyt: součást mechanických pletiv (ve stoncích, hypodermis, řapících) funkce: nejčastěji mechanická, někdy i fotosyntetická, lakunární kolenchym má i funkci provětrávací Typy kolenchymu: - rohový: buněčné stěny ztloustlé v rozích tj. v místech styku tří a více buněk, např. stonek hluchavkovitých Lamiaceae - deskový: ztloustlé tangenciální strany, tj. strany rovnoběžné s povrchem orgánu, např. pod krycími pletivy stonku hluchavkovitých Lamiaceae - lakunární (mezerový): buněčné stěny ztloustlé v místě styku s intercelulárou, např. v řapících listů devětsilů Petasites

5 Sklerenchym buňky: - v dospělosti většinou mrtvé, uvnitř s často nepatrným buněčným lumenem - tvar rozmanitý - buněčná stěna rovnoměrně ztloustlá, silná vrstva sekundární stěny později lignifikuje a protoplast odumírá; v místech, kde byla v primární stěně políčka s plasmodezmy, se vytvářejí úzké kanálky interceluláry: nepřítomné výskyt: součást mechanických pletiv ve stoncích, listech, plodech funkce: mechanická Typy sklerenchymu: - sklerenchymatická vlákna (fibrily): ve dřevě a lýku, nebo tvoří sklerenchymatické pochvy a pruhy v orgánech - sklereidy: - izolované sklerenchymatické buňky nebo jejich skupiny v listech, stoncích a plodech - tvoří i souvislé vrstvy, např. v endokarpu peckovic asterosklereidy, jehlicovité sklereidy, brachysklereidy = kamenné buňky, makrosklereidy (protáhlé, palisádovitě uspořádané, v osemení vikvovitých), osteosklereidy (válcovité, s rozšířenými konci, v semenech a listech některých dvouděložných) pletiva dělivá = meristémy zajišťují produkci nových buněk a tím i růst rostliny podle jejich lokalizace: - apikální = vrcholové = terminální: na vrcholu (= apexu) orgánu, prýtu, kořene - laterální = postranní: na periferii orgánů, více méně souběžně s jejich povrchem - interkalární = vmezeřené: mezi trvalými pletivy stonku v bázi stonkových článků a listů - bazální: na bázi orgánů, zejména listů - marginální = okrajové: na okraji orgánů, zejména listů meristematické buňky: polyedrické (mnohostěny) interceluláry nepřítomné hustá cytoplazma tenkostěnné, elastické (málo celulózy) jádro velké, nejčastěji kulovité, centrální jadérko velké jiné buněčné organely slabě diferencované: plastidy ve stádiu proplastidů, malé vakuoly provakuoly buněčné inkluze málo zastoupeny (nejčastěji tukové kapénky) meristematická buňka s obzvláště výraznou schopností dělení je iniciála; ta se dělí, vzniknou dvě dceřiné buňky, z nichž jedna zůstává iniciálou, druhá se dělí už jen omezenou dobu iniciála je tvaru tetraedrické pyramidy (méně často klínovitá) - dělí se střídavě: antiklinálně: kolmo na povrch orgánu = růst do délky a periklinálně: rovnoběžně s povrchem orgánu = růst do šířky některé kapraďorosty mají pouze jedinou iniciálu: je větší jako ostatní buňky, je silně vakuolizována, semenné rostliny mají skupinu iniciál meristémy: - promeristémy = protomeristémy = původní meristémy: v rostlinném embryu a v podobě iniciál apikálních meristémů

6 - primární meristémy = prvotní meristémy: vytvářejí prvotné (primární) rostlinné tělo - sekundární meristémy = druhotně dělivé meristémy: pouze u rostlin druhotně (sekundárně) tloustnoucích, vytvářejí druhotné (sekundární) rostlinné tělo - latentní meristémy = přetrvávající meristémy promeristémy: u semenných rostlin jsou to soubory iniciál = všechny buňky raného embrya v semenech; po vyklíčení se zachovávají jen v podobě iniciál apikálních meristémů dělením iniciál vznikají primární meristémy vzrostného vrcholu kořene a stonku: to jsou soubory dalších dělivých buněk, buňky vzniklé jejich dalším dělením tvoří trvalá pletiva; část z těchto buněk si však zachovává dělivou schopnost primární meristémy vzrostného vrcholu kořene semenných rostlin produkují buňky kořene primární meristémy = histogeny vzrostného vrcholu kořene dle Hansteinovy teorie: - kalyptrogen: kalyptru - dermatogen: pokožku - periblem: primární kůru - plerom: střední válec primární meristémy vzrostného vrcholu kořene dle teorie Haberlandtovy: - primární meristém = základní meristém: základní pletiva - dermatogen = protoderm: krycí pletiva - prokambium: vodivá pletiva klidové centrum Q-centrum: - malá skupina buněk uvnitř meristému - nízká frekvence dělení buněk - intenzivně se dělí když dojde k poškození části meristému, jinak se dělí jen zřídka - jádra a jadérka jsou menší - endoplazmatické retikulum slabě diferencované - ribozómy a diktyozómy málo četné - snížená proteosyntetická aktivita primární meristémy vzrostného vrcholu prýtu semenných rostlin produkují buňky stonku a obsahují též listová primordia = meristematické základy listů nahosemenné mají dělivé buňky pouze v jedné povrchové vrstvě, krytosemenné mají dělivé buňky v několika vrstvách (tunika a korpus) primární meristémy vzrostného vrcholu prýtu krytosemenných dle teorie Schmidta: - tunika: (dvě až pět vrstev buněk): tvoří pokožku a vnější vrstvu buněk primární kůry - korpus: tvoří primární kůru a střední válec z primárních meristémů se tvoří trvalá pletiva; část z těchto buněk si zachovává dělivou schopnost a u rostlin druhotně tloustnoucích (nahosemenné, většina dvouděložných, *) tvoří sekundární meristémy: kambium produkuje sekundární pletiva vodivá felogen produkuje sekundární pletiva krycí *u některých jednoděložných dochází k atypickému tloustnutí (nevytváří se souvislý kambiální kruh-válec) sekundární meristémy se tvoří především ve stoncích a kořenech, v listech vzácně; buňky kambia: tenkostěnné, silně vakuolizované, menší jádra, pocházejí: částečně primárně z prokambia a částečně sekundárně z parenchymatických buněk paprsků

7 kambiální iniciály jsou dvojího typu: - fuziformní: velmi úzké a dlouhé, produkují osový = vertikální = axiální vodivý systém: floémové a xylémové vodivé elementy, sklerenchymatické buňky a parenchymatické buňky dřeva a lýka - paprskové: menší, téměř izodiametrické, produkují horizontální (= radiálně orientovaný) vodivý systém: parenchym paprsků sekundární tloustnutí stonku nahosemenných a většiny dvouděložných rostlin: - po vytvoření primárních vodivých elementů zbytek prokambia mezi primárním xylémem a floémem v cévních svazcích zůstává zachován jako svazkové (fascikulární) kambium - v parenchymu primárních dřeňových paprsků mezi cévními svazky se založí mezisvazkové (interfascikulární) kambium) - splynutím fascikulárního a interfascikulárního kambia dojde k uzavření kambiálního kruhu (válce) kambium produkuje deriváty dvěma směry: - odstředivě = směrem ven = centrifugálně se tvoří elementy sekundárního lýka (deuterofloém) - dostředivě = směrem dovnitř (centripetálně) se tvoří elementy sekundárního dřeva (deuteroxylém) - činnost kambia: u bylin končí ve stejné sezóně kdy započala, u našich dřevin je každým rokem přerušena zimním obdobím a na jaře začíná opět fungovat (dřevních elementů se vytváří mnohem víc než lýkových; v deuteroxylému lze rozeznat letokruhy = přírůstky deuteroxylému za jeden rok): jarní dřevo: cévice jsou širší, s tenčími stěnami, dřevo je světlejší letní dřevo: cévice jsou užší, se silnějšími stěnami, dřevo je tmavší; felogen také tvoří souvislý kruh (válec), vytváří se z živých parenchymatických buněk, které se začnou dělit: - ve stonku vzácně z epidermis (u jabloní), nejčastěji z periferních vrstev primární kůry (např. u bezu černého v hypodermis), nebo v hlubších vrstvách primární kůry (u javoru mléče) - v kořenech většinou v pericyklu/perikambiu felogen také produkuje deriváty (= druhotná krycí pletiva) dvěma směry: - směrem ven elementy korku (felém) - směrem dovnitř elementy parenchymatické zelené kůry (feloderm) felogen většinou produkuje pouze buňky korku = felému, feloderm pouze v některých případech u stonku může feloderm obsahovat chloroplasty a fungovat jako fotosyntetické pletivo buňky korku: - většinou radiálně zploštěné - protoplasty směrem k obvodu odumírají a jejich stěny tloustnou - mrtvé buňky se vyplňují vzduchem, pryskyřicemi, tříslovinami - na povrchu orgánu tvoří tlustou vrstvu felogen s korkem nebo felogen, korek a feloderm tvoří dohromady sekundární krycí pletivo (periderm); po prvním felogenu se zakládají následné felogeny, všechna pletiva vně od nejmladšího felogenu odumírají a tak na povrchu orgánů vytvářejí soubor odumřelých primárních a sekundárních pletiv, který nazýváme borka = rhytidoma sekundární tloustnutí kořene nahosemenných a většiny dvouděložných rostlin kořeny jednoděložných většinou sekundárně netloustnou (výjimky Dracaena, Yucca, Aloe), primární kůra zůstává zachována, ochrannou funkci přejímá exodermis

8 kořeny dvouděložných a nahosemenných sekundárně tloustnou: felogen může vznikat z vnějších vrstev pericyklu, sekundárním tloustnutím se primární kůra roztrhává a posléze odlupuje kambium se tvoří nejprve na vnitřních stěnách primárního floému z prokambia, pak na vnějších stěnách primárního xylému z pericyklu a propojí se také v souvislý kambiální kruh latentní meristémy (přetrvávající meristémy) jsou soubory potenciálně meristematických parenchymatických buněk: pericykl/perikambium v kořenech: zakládají se v něm se postranní (= boční) kořeny i felogen pericykl ve stoncích: zakládají se v něm adventivní (= náhradní) kořeny

2 PLETIVA 2.1 PLETIVA DĚLIVÁ (MERISTÉMY)

2 PLETIVA 2.1 PLETIVA DĚLIVÁ (MERISTÉMY) 2 PLETIVA Buňky v tělech vyšších rostlin vytvářejí pravá pletiva. Jsou to soubory buněk přibližně stejného tvaru a stejné funkce, které vznikají činností jedné nebo více dělivých buněk, tzv. iniciál. Buňky

Více

Organismy. Látky. Bakterie drobné, okem neviditelné, některé jsou původci nemocí, většina z nich je však velmi užitečná a v přírodě potřebná

Organismy. Látky. Bakterie drobné, okem neviditelné, některé jsou původci nemocí, většina z nich je však velmi užitečná a v přírodě potřebná Organismy Všechny živé tvory dohromady nazýváme živé organismy (zkráceně "organismy") Živé organismy můžeme roztřídit na čtyři hlavní skupiny: Bakterie drobné, okem neviditelné, některé jsou původci nemocí,

Více

Zemědělská botanika. Vít Joza joza@zf.jcu.cz

Zemědělská botanika. Vít Joza joza@zf.jcu.cz Zemědělská botanika Vít Joza joza@zf.jcu.cz Botanika: její hlavní obory systematická botanika popisuje, pojmenovává a třídí rostliny podle jejich příbuznosti do botanického systému anatomie zabývá se vnitřní

Více

Název: VNITŘNÍ STAVBA LISTU

Název: VNITŘNÍ STAVBA LISTU Název: VNITŘNÍ STAVBA LISTU Autor: PaedDr. Ludmila Pipková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět: biologie Mezipředmětové vztahy: ekologie Ročník: 2. a 3. (1. ročník vyššího

Více

Model mitózy Kat. číslo 103.7491

Model mitózy Kat. číslo 103.7491 Model mitózy Kat. číslo 103.7491 Mitóza Mitóza, nazývaná také nepřímé jaderné dělení nebo ekvační dělení, je nejvíce rozšířená forma rozmnožování buněk. Buňka (mateřská buňka) se přitom rozdělí na 2 dceřiné

Více

Krytosemenné rostliny cévní svazky (laboratorní práce)

Krytosemenné rostliny cévní svazky (laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Krytosemenné rostliny cévní svazky (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-Př-7-22 Předmět: přírodopis Cílová skupina:

Více

KAPRAĎOROSTY - PŘESLIČKY

KAPRAĎOROSTY - PŘESLIČKY Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Čáslav, Masarykova 248 M o d e r n í b i o l o g i e reg. č.: CZ.1.07/1.1.32/02.0048 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM

Více

SROVNÁNÍ DVOUDĚLOŽNÝCH A JEDNODĚLOŽNÝCH ROSTLIN

SROVNÁNÍ DVOUDĚLOŽNÝCH A JEDNODĚLOŽNÝCH ROSTLIN SROVNÁNÍ DVOUDĚLOŽNÝCH A JEDNODĚLOŽNÝCH ROSTLIN pracovní list Třída dvouděložných a třída jednoděložných rostlin tvoří oddělení krytosemenných rostlin. Toto oddělení sdružuje nejmladší, nejpočetnější a

Více

1. Chloroplasty jsou: a. v buňkách rostlin b. v buňkách živočichů c. v buňkách bakterií

1. Chloroplasty jsou: a. v buňkách rostlin b. v buňkách živočichů c. v buňkách bakterií 1. Chloroplasty jsou: a. v buňkách rostlin b. v buňkách živočichů c. v buňkách bakterií 2. Rostlinná buňka je: a. autotrofní b. heterotrofní c. schopna fagocytózy 3. Splynutím pohlavních buněk vzniká:

Více

Kótování na strojnických výkresech 1.část

Kótování na strojnických výkresech 1.část Kótování na strojnických výkresech 1.část Pro čtení výkresů, tj. určení rozměrů nebo polohy předmětu, jsou rozhodující kóty. Z tohoto důvodu je kótování jedna z nejzodpovědnějších prací na technických

Více

Mechy. Kapradiny Přesličky Plavuně

Mechy. Kapradiny Přesličky Plavuně - dokáže popsat základní rozdíly mezi stavbou těla vyšší a nižší rostliny - uvede příklady vyšších rostlin ze svého okolí Charakteristika vyšších rostlin MV: Ch - uvede místa a podmínky výskytu mechů -

Více

kreativní myšlení a propojování myšlenkových a pohybových pochodů zároveň 13.9.2012 7. hra slouží k opakování učiva

kreativní myšlení a propojování myšlenkových a pohybových pochodů zároveň 13.9.2012 7. hra slouží k opakování učiva ČÍSLO SADY III/2 AUTORKA Mgr. Eva Kapuciánová číselné označení DUM NÁZEV DATUM OVĚŘENÍ DUM TŘÍDA ANOTACE PLNĚNÉ VÝSTUPY KLÍČOVÁ SLOVA FORMÁT (, doc, ) 1. Křížovka v pohybu - Stromy 11. 09 2012 8. kreativní

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět přírodopis se vyučuje

Více

Buchar et al. 1987. joza@zf.jcu.czzf.jcu.cz

Buchar et al. 1987. joza@zf.jcu.czzf.jcu.cz Buchar et al. 1987 Zemědělská botanika Vít Joza joza@zf.jcu.czzf.jcu.cz říše: Plantae (rostliny) oddělení: hlevíky (Anthoceratophyta) (dříve řazeny jako k játrovkám či jako samostatná třída) mechorosty

Více

ICT podporuje moderní způsoby výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0717. Biologie praktická cvičení. RNDr. Lenka Kozlovská

ICT podporuje moderní způsoby výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0717. Biologie praktická cvičení. RNDr. Lenka Kozlovská Název projektu ICT podporuje moderní způsoby výuky Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0717 Název školy Gymnázium, Turnov, Jana Palacha 804, přísp. organizace Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2

Více

Sešit pro laboratorní práci z biologie

Sešit pro laboratorní práci z biologie Sešit pro laboratorní práci z biologie téma: Vegetativní orgány anatomie kořene autor: Mgr. Libor Kotas vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační

Více

Praktické cvičení č. 5.

Praktické cvičení č. 5. Praktické cvičení č. 5. Cvičení 5. - Pletiva - charakteristika, rozdělení Pletiva - rozdělení podle vzniku, charakteru buněčné stěny a tvaru buněk 1. Nepravá - plektenchym hub 2. Pravá a) parenchym - izodiametrický

Více

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/ Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354 LRR/OBBC LRR/OBB Obecná biologie Rostlinná pletiva I. Mgr. Lukáš Spíchal, Ph.D. Cíl přednášky Popis struktury a funkce rostlinných

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. EV - rozmanitost přírody, organismů. - výživa

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. EV - rozmanitost přírody, organismů. - výživa Přírodopis - 6. ročník Rozliší základní projevy a podmínky vznik, vývoj, rozmanitost, projevy života a života, orientuje se v daném vývoji jeho význam EV - rozmanitost přírody, organismů - výživa probudit

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.18 Dřeviny Kapitola 3 Vegetativní orgány

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: PŘÍRODOPIS A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Výběr učiva je proveden tak, aby si žáci vytvořili ucelenou představu o mnohotvárných

Více

Vodní režim rostlin. Příjem vody. Vedení vody. Výdej vody

Vodní režim rostlin. Příjem vody. Vedení vody. Výdej vody Vodní režim rostlin - příjem, vedení a výdej vody - většina rostliny -> voda, nejvíc ve stonku, nejméně v semenech - důležité rozpouštědlo - metabolické procesy dýchání, fotosyntéza - termoregulace - při

Více

P - 2. stupeň. rozmanitost životních podmínek přírodniny živé přírodniny neživé botanika zoologie přírodní děje

P - 2. stupeň. rozmanitost životních podmínek přírodniny živé přírodniny neživé botanika zoologie přírodní děje Obecná biologie a genetika zařadit správně přírodniny mezi živé a neživé vysvětlit, co zkoumají jednotlivé vědy vyjmenovat přírodní děje zdůvodnit vliv jednotlivých přírodních dějů na přírodu vymezit základní

Více

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

Inovace studia molekulární a buněčné biologie Investice do rozvoje vzdělávání Inovace studia molekulární a buněčné biologie Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Investice do rozvoje vzdělávání

Více

Přednáška č.10 Ložiska

Přednáška č.10 Ložiska Fakulta strojní VŠB-TUO Přednáška č.10 Ložiska LOŽISKA Ložiska jsou základním komponentem všech otáčivých strojů. Ložisko je strojní součást vymezující vzájemnou polohu dvou stýkajících se částí mechanismu

Více

MECHOROSTY A VODA Eva Novozámská, UK v Praze, PřF, Katedra botaniky

MECHOROSTY A VODA Eva Novozámská, UK v Praze, PřF, Katedra botaniky MECHOROSTY A VODA Eva Novozámská, UK v Praze, PřF, Katedra botaniky 1. Vodní režim mechorostů Mechorosty hrají významnou roli jako zásobárny vody v krajině na místech, kde tvoří podstatnou složku rostlinných

Více

Rozmnožování rostlin

Rozmnožování rostlin Rozmnožování rostlin 1. Rozmnožování pohlavní a nepohlavní Rozmnožování slouží k zachování druhu. Existují dvě různé strategie rozmnožování pohlavní a nepohlavní. Nepohlavní rozmnožování znamená, že vznikne

Více

ROSTLINNÁ ANATOMIE VEGETATIVNÍ ORGÁNY

ROSTLINNÁ ANATOMIE VEGETATIVNÍ ORGÁNY Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Čáslav, Masarykova 248 M o d e r n í b i o l o g i e reg. č.: CZ.1.07/1.1.32/02.0048 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM

Více

SINICE A ŘASY PRACOVNÍ LIST PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY V E D N E V N O C I

SINICE A ŘASY PRACOVNÍ LIST PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY V E D N E V N O C I SINICE A ŘASY PRACOVNÍ LIST PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY Přestože jsou sinice a řasy často spojovány, jedná se o zcela rozdílné skupiny. Sinice jsou bakterie, které získaly schopnost fotosyntézy. V jejich buňkách

Více

Strojní součásti, konstrukční prvky a spoje

Strojní součásti, konstrukční prvky a spoje Strojní součásti, konstrukční prvky a spoje Šroubové spoje Šrouby jsou nejčastěji používané strojní součástí a neexistuje snad stroj, kde by se nevyskytovaly. Mimo šroubů jsou u některých šroubových spojů

Více

Přírodovědný KLOKAN 2007

Přírodovědný KLOKAN 2007 Přírodovědný KLOKAN 2007 Junior Úlohy za 3 body 1. Na proužek papíru délky 1m zakreslíme nejprve značky, které jej rozdělí na stejně dlouhé části a potom další značky, které jej rozdělí na 3 stejně dlouhé

Více

dělení dle původu: 1) PRAVÁ -většina -- vznikají dělením buněk na buňky dceřiné, které zůstávají navzájem spojené,

dělení dle původu: 1) PRAVÁ -většina -- vznikají dělením buněk na buňky dceřiné, které zůstávají navzájem spojené, Otázka: Histologie pletiva a tkáně Předmět: Biologie Přidal(a): chichi78 =studium tkání a pletiv Rostlinná pletiva =soubor buněk o stejném původu, fci a vzhledu dělení dle původu: 1) PRAVÁ -většina --

Více

7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část

7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část Základy sálavého vytápění (2162063) 7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část 30. 3. 2016 Ing. Jindřich Boháč Obsah přednášek ZSV 1. Obecný úvod o sdílení tepla 2. Tepelná pohoda 3. Velkoplošné

Více

člověk vždy u rostliny objevil jako první její neduh současné zemědělství využívá něco málo přes 10% souše člověk využívá pouhá 4% vyšších semenných

člověk vždy u rostliny objevil jako první její neduh současné zemědělství využívá něco málo přes 10% souše člověk využívá pouhá 4% vyšších semenných Začněme historií člověk vždy u rostliny objevil jako první její neduh současné zemědělství využívá něco málo přes 10% souše člověk využívá pouhá 4% vyšších semenných rostlin První zprávy v knize Pen king

Více

Jsem statný stálezelený jehličnatý strom. Dorůstám do výšky až 50 m. Mám rovný kmen, který je v mládí pokrytý hladkou, světlehnědou kůrou, která se s přibývajícím věkem mění v šedohnědou až červeno-hnědou

Více

vyhodnotí bezpečnost ukládání odpadů a efektivitu využívání druhotných surovin v daném regionu;

vyhodnotí bezpečnost ukládání odpadů a efektivitu využívání druhotných surovin v daném regionu; Biologie G5 1) Opakování Geologie VÝSTUP porovná složení a strukturu jednotlivých zemských sfér a objasní jejich vzájemné vztahy; využívá vybrané metody identifikace minerálů; vyhodnotí bezpečnost ukládání

Více

269/2015 Sb. VYHLÁŠKA

269/2015 Sb. VYHLÁŠKA 269/2015 Sb. - rozúčtování nákladů na vytápění a příprava teplé vody pro dům - poslední stav textu 269/2015 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. září 2015 o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Dělnická 6. 7. tř. ZŠ základní

Více

Cvičení z biologie Jednoletý volitelný předmět

Cvičení z biologie Jednoletý volitelný předmět Název předmětu: Zařazení v učebním plánu: Cvičení z biologie O8A, C4A Jednoletý volitelný předmět Cíle předmětu Předmět cvičení z biologie je určen pro studenty, kteří potřebují ke svému budoucímu studiu

Více

ANATOMIE STONKU. sekundární stavba. kambium. sekundární xylém a floém dvouděložných rostlin a nahosemenných. felogén. sekundární krycí pletivo

ANATOMIE STONKU. sekundární stavba. kambium. sekundární xylém a floém dvouděložných rostlin a nahosemenných. felogén. sekundární krycí pletivo ANATOMIE STONKU sekundární stavba kambium sekundární xylém a floém dvouděložných rostlin a nahosemenných felogén sekundární krycí pletivo abnormální tloustnutí jednodělož. rostlin druhotné tloustnutí stonku

Více

ÚČEL zmírnit rázy a otřesy karosérie od nerovnosti vozovky, zmenšit namáhání rámu (zejména krutem), udržet všechna kola ve stálém styku s vozovkou.

ÚČEL zmírnit rázy a otřesy karosérie od nerovnosti vozovky, zmenšit namáhání rámu (zejména krutem), udržet všechna kola ve stálém styku s vozovkou. 4 ODPRUŽENÍ Souhrn prvků automobilu, které vytvářejí pružné spojení mezi nápravami a nástavbou (karosérií). ÚČEL zmírnit rázy a otřesy karosérie od nerovnosti vozovky, zmenšit namáhání rámu (zejména krutem),

Více

Matematický KLOKAN 2009 www.matematickyklokan.net. kategorie Benjamín

Matematický KLOKAN 2009 www.matematickyklokan.net. kategorie Benjamín Matematický KLOKAN 2009 www.matematickyklokan.net kategorie Benjamín Úlohy za 3 body 1. Hodnota kterého výrazu je sudé číslo? (A) 200 + 9 (B) 200 9 (C) 200 9 (D) 2 + 0 + 0 + 9 (E) 2 0 + 0 + 9 2. Kolik

Více

Rostliny dělení (systematika)

Rostliny dělení (systematika) Rostliny dělení (systematika) Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_Přv-Z 5.,7.30 Vzdělávací oblast: Přírodověda - Autor: Mgr. Aleš Hruzík Jazyk: český Očekávaný výstup: žák správně definuje základní probírané pojmy

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je L. Sinkulová

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je L. Sinkulová 1/14 3.2.08.16 Krytosemenné rostliny - jednoděložné Liliovité - vytrvalé byliny /cibule, oddenek, hlíza/ - květy oboupohlavné, 6 okvětních lístků, 6 tyčinek, 1 pestík - plodem je tobolka nebo bobule -

Více

Autor: Katka www.nasprtej.cz Téma: pletiva Ročník: 1.

Autor: Katka www.nasprtej.cz Téma: pletiva Ročník: 1. Histologie pletiva - soubory buněk v rostlinách Pletiva = trvalé soubory buněk, které konají stejnou funkci a mají přibliţně stejný tvar a stavbu rozdělení podle vzniku: - pravá kdyţ se 1 buňka dělí dceřiné

Více

Zdravotní stav seniorů

Zdravotní stav seniorů Zdravotní stav seniorů Předkládaný text se zabývá nemocemi seniorů, které jsou nejvíce obávané. Lidé mají obavy většinou ze zhoubných nádorů, z toho, že se vyskytne v jejich životě demence, např. Alzheimerova

Více

Změna č. 3 ÚZEMNÍ STUDIE LOKALITY PRO RODINNÉ DOMY POHOŘELICE - POLNÍ III. ETAPA (severní část) a IV. ETAPA,

Změna č. 3 ÚZEMNÍ STUDIE LOKALITY PRO RODINNÉ DOMY POHOŘELICE - POLNÍ III. ETAPA (severní část) a IV. ETAPA, Změna č. 3 ÚZEMNÍ STUDIE LOKALITY PRO RODINNÉ DOMY POHOŘELICE - POLNÍ III. ETAPA (severní část) a IV. ETAPA, Pořizovatel: Městský úřad Pohořelice, Odbor územního plánování a stavební úřad, Vídeňská 699,

Více

Instrukce Měření umělého osvětlení

Instrukce Měření umělého osvětlení Instrukce Měření umělého osvětlení Označení: Poskytovatel programu PT: Název: Koordinátor: Zástupce koordinátora: Místo konání: PT1 UO-15 Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Centrum hygienických laboratoří

Více

Pracovní listy. Úžasné rostliny

Pracovní listy. Úžasné rostliny Pracovní listy 1. Pozorujte růst kořenů jednoděložných a dvouděložných rostlin (pšenice x ředkvička). Asi po 4 týdnech (jakmile poslední semena začnou klíčit) vytáhněte opatrně rostlinky z půdy a opláchněte

Více

% STĚNY OKNA INFILTRA STŘECHA PODLAHA 35 CE 30 25 35% 20 25% 15 20% 10 10% 10% 5

% STĚNY OKNA INFILTRA STŘECHA PODLAHA 35 CE 30 25 35% 20 25% 15 20% 10 10% 10% 5 Obecně o smyslu zateplení : Každému, kdo se o to zajímá, je jasné, kterým směrem se ubírají ceny energie a jak dramaticky rostou náklady na vytápění objektů. Týká se to jak domácností, tak kanceláří, výrobních

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 4.3 HŘÍDELOVÉ SPOJKY Spojky jsou strojní části, kterými je spojen hřídel hnacího ústrojí s hřídelem ústrojí

Více

OBEC HORNÍ BOJANOVICE obecně závazná vyhláška č. 05/2005

OBEC HORNÍ BOJANOVICE obecně závazná vyhláška č. 05/2005 OBEC HORNÍ BOJANOVICE obecně závazná vyhláška č. 05/2005 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy a třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Horní Bojanovice,

Více

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ Pozemkem se podle 2 písm. a) katastrálního zákona rozumí část zemského povrchu, a to část taková, která je od sousedních částí zemského povrchu (sousedních pozemků)

Více

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÍCÍ STAVBU A JEJÍ BUDOUCÍ PROVOZ

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÍCÍ STAVBU A JEJÍ BUDOUCÍ PROVOZ SPRIEVODNÁ SPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název stavby : Druh stavby : Místo stavby : Druh dokumentace: SMART STUDENT REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA BRATISLAVA, RADLINSKÉHO UL. ARCHITEKTONICKÁ STUDIE OBJEKTU,

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola 6. ročník Základní EVVO Fotosyntéza

Více

Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV

Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV Směrnice pro vyúčtování služeb spojených s bydlením Platnost směrnice: - tato směrnice je platná pro městské byty ve správě OSBD, Děčín IV

Více

Mechanismy. Vazby členů v mechanismech (v rovině):

Mechanismy. Vazby členů v mechanismech (v rovině): Mechanismy Mechanismus klikový, čtyřkloubový, kulisový, západkový a vačkový jsou nejčastějšími mechanismy ve strojích (kromě převodů). Mechanismy obsahují členy (kliky, ojnice, těhlice, křižáky a další).

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Monika Jörková. Tematická oblast. Biologie 22 Pletiva. Ročník 1. Datum tvorby 26.12.2012

Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Monika Jörková. Tematická oblast. Biologie 22 Pletiva. Ročník 1. Datum tvorby 26.12.2012 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Název školy Autor Tematická oblast Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Monika Jörková Biologie 22 Pletiva Ročník 1. Datum tvorby 26.12.2012 Anotace -pro učitele -stavba

Více

PŘÍRODNÍ VĚDY S DIDAKTIKOU 1. Morfologie rostlin a houby

PŘÍRODNÍ VĚDY S DIDAKTIKOU 1. Morfologie rostlin a houby PŘÍRODNÍ VĚDY S DIDAKTIKOU 1 Morfologie rostlin a houby Na prvním stupni (rostliny) výtrusné Mechy, Plavuně, Přesličky, Kapradiny semenné nahosemenné krytosemenné: dvouděložné jednoděložné K čemu jsou

Více

ontogeneze listu zpočátku všechny buňky mají meristematický charakter, růst všemi směry (bazální, marginální a apikální meristémy listu)

ontogeneze listu zpočátku všechny buňky mají meristematický charakter, růst všemi směry (bazální, marginální a apikální meristémy listu) Anatomie listu ontogeneze listu epidermis mezofyl vaskularizace vliv ekologických podmínek na stavbu listů listy jehličnanů listy suchomilných rostlin listy vlhkomilných rostlin listy vodních rostlin opadávání

Více

Školní řád pro gymnázium

Školní řád pro gymnázium Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín náměstí T. G. Masaryka 2734-9, Zlín Školní řád pro gymnázium pro školní rok 2015/2016 Příloha 2 Podmínky pro hodnocení v předmětech pro

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 4.2.3. Valivá ložiska Ložiska slouží k otočnému nebo posuvnému uložení strojních součástí a k přenosu působících

Více

doc. Ing. Martin Hynek, PhD. a kolektiv verze - 1.0 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

doc. Ing. Martin Hynek, PhD. a kolektiv verze - 1.0 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Katedra konstruování strojů Fakulta strojní K2 E doc. Ing. Martin Hynek, PhD. a kolektiv verze - 1.0 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky LISOVACÍ

Více

Pohlavní styk EREKCE orgasmus EJAKULACÍ Oplození vajíčka TĚHOTENSTVÍ

Pohlavní styk EREKCE orgasmus EJAKULACÍ Oplození vajíčka TĚHOTENSTVÍ Těhotenství a vývin člověka Pohlavní styk Při pohlavním styku neboli souloži (koitu) dochází ke spojení pohlavních orgánů muže a ženy. Při pohlavním vzrušení nastává u muže EREKCE penisu (ztopoření) v

Více

Rostlinné orgány. Kořen (radix)

Rostlinné orgány. Kořen (radix) - jsou tvořeny soubory pletiv - vyznačují se určitou funkcí a stavbou Rostlinné orgány Rostlinné orgány vegetativní (vyživovací) kořen, stonek, list - funkce : zajištění výživy, růstu a výměny látek s

Více

Močopohlavní soustava

Močopohlavní soustava Močopohlavní soustava Do močopohlavní soustavy zařazujeme dvě samostatné soustavy vylučovací a pohlavní. Anatomie mužské vylučovací soustavy Vylučovací soustava Pro tělo jsou důležité nejen soustavy, které

Více

4. cvičení: Pole kruhové, rovinné, Tělesa editace těles (sjednocení, rozdíl, ), tvorba složených objektů

4. cvičení: Pole kruhové, rovinné, Tělesa editace těles (sjednocení, rozdíl, ), tvorba složených objektů 4. cvičení: Pole kruhové, rovinné, Tělesa editace těles (sjednocení, rozdíl, ), tvorba složených objektů Příklad 1: Pracujte v pohledu Shora. Sestrojte kružnici se středem [0,0,0], poloměrem 10 a kružnici

Více

Mechorosty (Bryophytae)

Mechorosty (Bryophytae) Mechorosty (Bryophytae) Věda o mechorostech je tzv. bryologie. Mechorosty patří mezi vyšší rostliny. Jejich tělo se nazývá stélka, a je dvojího typu: buď je lupenitá, nebo má příchytná vlákna (rhizoidy),

Více

Cytologie cvičení č. 6

Cytologie cvičení č. 6 Cytologie cvičení č. 6 Téma: Enzymy Úkol 1: Závislost aktivity enzymů na ph prostředí. Stanovte optimální ph amylázy Chemikálie a materiál: Destilovaná voda, 1% roztok škrobu, Lugolův roztok, 0,2 mol roztok

Více

Pracovní návrh. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí. ze dne.2013. o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí

Pracovní návrh. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí. ze dne.2013. o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí Pracovní návrh VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne.2013 o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 26

Více

Potenciometrie. Obr.1 Schema základního uspořádání elektrochemické cely pro potenciometrická měření

Potenciometrie. Obr.1 Schema základního uspořádání elektrochemické cely pro potenciometrická měření Potenciometrie 1.Definice Rovnovážná potenciometrie je analytickou metodou, při níž se analyt stanovuje ze změřeného napětí elektrochemického článku, tvořeného indikační elektrodou ponořenou do analyzovaného

Více

Miroslav Kunt. Srovnávací přehled terminologie archivních standardů ISAD(G), ISAAR(CPF) a české archivní legislativy

Miroslav Kunt. Srovnávací přehled terminologie archivních standardů ISAD(G), ISAAR(CPF) a české archivní legislativy Příloha č. 2 k výzkumné zprávě projektu VE20072009004 Miroslav Kunt Srovnávací přehled terminologie archivních standardů ISAD(G), ISAAR(CPF) a české archivní legislativy Pozn.: Za českou archivní legislativu

Více

Spoje se styčníkovými deskami s prolisovanými trny

Spoje se styčníkovými deskami s prolisovanými trny cvičení Dřevěné konstrukce Spoje se styčníkovými deskami s prolisovanými trny Úvodní poznámky Styčníkové desky s prolisovanými trny se používají pro spojování dřevěných prvků stejné tloušťky v jedné rovině,

Více

Pojem ekosystém se používá ve dvojím smyslu:

Pojem ekosystém se používá ve dvojím smyslu: Z připravovaných skript MZLU LDF Biomy Země - Jeník J. & Pavliš J. Ekosystémy a geobiocenózy Pojem ekosystém se používá ve dvojím smyslu: (1) V nejobecnějším pojetí ekosystém je každá soustava, v níž je

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra fyziky Měření a grafické zpracování rozměrové závislosti vybraných druhů dřevin v závislosti na jejich vlhkosti Bakalářská práce

Více

STÍRÁNÍ NEČISTOT, OLEJŮ A EMULZÍ Z KOVOVÝCH PÁSŮ VE VÁLCOVNÁCH ZA STUDENA

STÍRÁNÍ NEČISTOT, OLEJŮ A EMULZÍ Z KOVOVÝCH PÁSŮ VE VÁLCOVNÁCH ZA STUDENA STÍRÁNÍ NEČISTOT, OLEJŮ A EMULZÍ Z KOVOVÝCH PÁSŮ VE VÁLCOVNÁCH ZA STUDENA ÚVOD Při válcování za studena je povrch vyválcovaného plechu znečištěn oleji či emulzemi, popř. dalšími nečistotami. Nežádoucí

Více

Pilování. Pojmy a teorie

Pilování. Pojmy a teorie Pilování Pilování je supr. Je sice na dlouho, ale v tom bude asi jeho kouzlo. Člověk prostě stojí u svěráku a pomalu dává svému výtvoru tvar, který mu předurčil.. Pojmy a teorie Při pilování dochází k

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

Pokyn D - 293. Sdělení Ministerstva financí k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami

Pokyn D - 293. Sdělení Ministerstva financí k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami PŘEVZATO Z MINISTERSTVA FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Ministerstvo financí Odbor 39 Č.j.: 39/116 682/2005-393 Referent: Mgr. Lucie Vojáčková, tel. 257 044 157 Ing. Michal Roháček, tel. 257 044 162 Pokyn D -

Více

ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY

ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY NEHVIZDY 03/2011 ÚPRAVA 03/2012 ARCHDAN A.D.O. PRAHA SEZNAM PŘÍLOH : Textová část Odůvodnění Grafická část A. Výkres základního členění území 1:5000 B. Hlavní výkres

Více

TECHNICKÉ KRESLENÍ A CAD

TECHNICKÉ KRESLENÍ A CAD Přednáška č. 7 V ELEKTROTECHNICE Kótování Zjednodušené kótování základních geometrických prvků Někdy stačí k zobrazení pouze jeden pohled Tenké součásti kvádr Kótování Kvádr (základna čtverec) jehlan Kvalitativní

Více

F 1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

F 1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Objekt sportovního zařízení v areálu TJ ČSAD Havířov SO 02 NÁHRADNÍ ŠATNY A UMYVÁRNY F 1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb. Objednatel: Projektant: Statutární město Havířov ul.

Více

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc Charakteristika vyučovacího předmětu přírodopis Vyučovací předmět má časovou dotaci 2 hodiny týdně v šestém, sedmém a osmém ročníku a 1 hodinu týdně v devátém ročníku. Výuka probíhá v odborné učebně přírodopisu

Více

1 KOLA A PNEUMATIKY. Nejčastěji používaná kola automobilů se skládají z těchto částí : disky s ráfky, hlavy (paprskové hlavy), pneumatiky.

1 KOLA A PNEUMATIKY. Nejčastěji používaná kola automobilů se skládají z těchto částí : disky s ráfky, hlavy (paprskové hlavy), pneumatiky. 1 KOLA A PNEUMATIKY Nejčastěji používaná kola automobilů se skládají z těchto částí : disky s ráfky, hlavy (paprskové hlavy), pneumatiky. DISKOVÉ KOLO Skládá se z : ráfku zabezpečuje spojení pneumatiky

Více

OBEC MIKULČICE. O Z N Á M E N Í o vydání opatření obecné povahy č. 2/2008 V E Ř E J N O U V Y H L Á Š K O U. svým usnesením č. 5 ze dne 6.5.

OBEC MIKULČICE. O Z N Á M E N Í o vydání opatření obecné povahy č. 2/2008 V E Ř E J N O U V Y H L Á Š K O U. svým usnesením č. 5 ze dne 6.5. OBEC MIKULČICE O Z N Á M E N Í o vydání opatření obecné povahy č. 2/2008 V E Ř E J N O U V Y H L Á Š K O U Změna č. 2 územního plánu sídelního útvaru Mikulčice Zastupitelstvo obce Mikulčice, příslušné

Více

5 ZKOUŠENÍ CIHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

5 ZKOUŠENÍ CIHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ 5 ZKOUŠENÍ CIHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ Cihelné prvky se dělí na tzv. prvky LD (pro použití v chráněném zdivu, tj. zdivo vnitřních stěn, nebo vnější chráněné omítkou či obkladem) a prvky HD (nechráněné zdivo).

Více

Metodika kontroly naplněnosti pracovních míst

Metodika kontroly naplněnosti pracovních míst Metodika kontroly naplněnosti pracovních míst Obsah Metodika kontroly naplněnosti pracovních míst... 1 1 Účel a cíl metodického listu... 2 2 Definice indikátoru Počet nově vytvořených pracovních míst...

Více

Zadání. Založení projektu

Zadání. Založení projektu Zadání Cílem tohoto příkladu je navrhnout symetrický dřevěný střešní vazník délky 13 m, sklon střechy 25. Materiálem je dřevo třídy C24, fošny tloušťky 40 mm. Zatížení krytinou a podhledem 0,2 kn/m, druhá

Více

L 110/18 Úřední věstník Evropské unie 24.4.2012

L 110/18 Úřední věstník Evropské unie 24.4.2012 L 110/18 Úřední věstník Evropské unie 24.4.2012 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 351/2012 ze dne 23. dubna 2012, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009, pokud jde o požadavky pro

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ. a) Označení stavby Smetanova Lhota - chodník

PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ. a) Označení stavby Smetanova Lhota - chodník PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE a) Označení stavby Smetanova Lhota - chodník b) Objednatel projektové dokumentace Obec Smetanova Lhota Smetanova Lhota 85 398 04 Smetanova Lhota IČO: 00250121 DIČ:

Více

Manuální, technická a elektrozručnost

Manuální, technická a elektrozručnost Manuální, technická a elektrozručnost Realizace praktických úloh zaměřených na dovednosti v oblastech: Vybavení elektrolaboratoře Schématické značky, základy pájení Fyzikální principy činnosti základních

Více

Vyhrubování a vystružování válcových otvorů

Vyhrubování a vystružování válcových otvorů Vyhrubování a vystružování válcových otvorů Vyhrubováním se dosáhne nejen hladších povrchů otvorů, ale i jejich přesnějších rozměrů a správnějších geometrických tvarů než při vrtání. Vyhrubování je rozšiřování

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2. 10 Základní části strojů Kapitola 6 Matice

Více

Mnohobuněčné houby. Podhoubí čerpá a. Houby se rozmnožují nepohlavně. Výtrusy houby vytváří ve výtrusnicích pod kloboukem, které vyrůstají buď na..

Mnohobuněčné houby. Podhoubí čerpá a. Houby se rozmnožují nepohlavně. Výtrusy houby vytváří ve výtrusnicích pod kloboukem, které vyrůstají buď na.. 2) houby s viditelnými plodnicemi Mnohobuněčné houby Nakresli plodnici houby i s podhoubím a popiš její hlavní části. Podhoubí čerpá a Houby se rozmnožují nepohlavně. Výtrusy houby vytváří ve výtrusnicích

Více

SKLÁDANÉ OPĚRNÉ STĚNY

SKLÁDANÉ OPĚRNÉ STĚNY Široký sortiment betonových prvků pro vnější architekturu nabízí také prvky, z nichž lze buď suchou montáží anebo kombinací suché montáže a monolitického betonu zhotovit opěrné stěny. Opěrná stěna je velmi

Více

Otázky pro písemnou část přijímací zkoušky z biologie

Otázky pro písemnou část přijímací zkoušky z biologie Otázky pro písemnou část přijímací zkoušky z biologie Vzorový test (obor biooorganická chemie) varianta A 1. Vakuolu rostlinné buňky ohraničuje: a) amyloplast b) chloroplast c) leukoplast d) karyomembrána

Více

Vyřizuje: Tel.: Fax: E-mail: Datum: 6.8.2012. Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci a silnici

Vyřizuje: Tel.: Fax: E-mail: Datum: 6.8.2012. Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci a silnici M Ě S T S K Ý Ú Ř A D B L A N S K O ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD, oddělení silničního hospodářství nám. Svobody 32/3, 678 24 Blansko Pracoviště: nám. Republiky 1316/1, 67801 Blansko Město Blansko, nám. Svobody

Více

Šipka sa skladá z hrotu, těla, násadky a letky.

Šipka sa skladá z hrotu, těla, násadky a letky. Šipkový sport - s čím a jak na něj Výstroj Na to, abyste si zahráli šipky nepotřebujete žádnou 'extra' výstroj. Oblečení by mělo být pohodlné. V žádném případě by vám nemělo bránit v pohybu odhodové ruky.

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Elektrické napětí Elektrické napětí je definováno jako rozdíl elektrických potenciálů mezi dvěma body v prostoru.

Více