Analýza vývoje produktů vybraných obchodních bank v ČR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza vývoje produktů vybraných obchodních bank v ČR"

Transkript

1 Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Finance a daně Analýza vývoje produktů vybraných obchodních bank v ČR (Bakalářská práce) Autor: Hana Vitovská Vedoucí práce: Ing. Ján Jurák Kunovice, Srpen 2009

2

3 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně pod vedením Ing. Jána Juráka a uvedla v seznamu literatury všechny použité literární a odborné zdroje. Kunovice, srpen 2009

4 Děkuji panu Ing. Jánu Jurákovi za velmi užitečnou metodickou pomoc, kterou mi poskytl při zpracování mé bakalářské práce. Kunovice, srpen 2009 Hana Vitovská

5 ÚVOD HISTORIE BANKOVNICTVÍ POČÁTKY VZNIKU BANKOVNICTVÍ PRVOPOČÁTKY BANKOVNÍCH PRODUKTŮ DALŠÍ VÝVOJ BANKOVNICTVÍ VÝVOJ BANKOVNICTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE VÝVOJ BANKOVNÍHO SYSTÉMU V BÝVALÉM ČESKOSLOVENSKU ANALÝZA PODMÍNEK PRO VÝVOJ BANKOVNÍCH PRODUKTŮ DO ROKU BANKOVNICTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE PO ROCE ANALÝZA PODMÍNEK PRO VZNIK BANKOVNÍCH PRODUKTŮ PO ROCE BANKOVNÍ PRODUKTY CHARAKTERISTICKÉ RYSY BANKOVNÍCH PRODUKTŮ SYSTEMATIZACE BANKOVNÍCH PRODUKTŮ CENA BANKOVNÍCH PRODUKTŮ Druhy cen bankovních produktů Způsob stanovení ceny KLIENTSKÉ BANKOVNÍ ÚČTY POŠTOVNÍ SPOŘITELNA HISTORIE POŠTOVNÍ SPOŘITELNY FINANČNÍ SKUPINY ZÁKLADNÍ INFORMACE O POŠTOVNÍ SPOŘITELNĚ PROFIL POŠTOVNÍ SPOŘITELNY PARTNEŘI POŠTOVNÍ SPOŘITELNY PRODUKTY POŠTOVNÍ SPOŘITELNY BĚŽNÉ ÚČTY SPOŘÍCÍ A INVESTIČNÍ PRODUKTY INOVACE PRODUKTŮ POŠTOVNÍ SPOŘITELNY ÚVĚRY Spotřebitelské úvěry Bankovní registr klientských informací PLATEBNÍ A KREDITNÍ KARTY ELEKTRONICKÉ BANKOVNICTVÍ ANALÝZA KONKURENCE ZÁVĚR RESUMÉ RÉSUMÉ SEZNAM ZKRATEK SEZNAM TABULEK SEZNAM GRAFŮ... 57

6 Úvod Tématem mé bakalářské práce je analýza vývoje produktů obchodních bank v ČR. Bankovní prostředí stejně jako většina oblastí moderního života lidí podléhá neustálému vývoji. Bankovnictví a obchod s penězi je po dlouhá staletí velmi výraznou a lukrativní oblastí podnikání. Vzhledem k rostoucí úrovni života lidstva, vznikají ekonomickým subjektům volné prostředky a jsou jimi neustále vyhledávány možnosti jak zajistit, aby tyto dočasně volné prostředky, po dobu nevyužití neztrácely na hodnotě, ale naopak se zhodnocovaly. To je samozřejmě příležitost pro bankovní a jiné finanční instituce, aby vyhověly poptávce a nabízely nové finančně lukrativnější produkty a služby. Zavádění nových produktů a služeb je jedním z nejdůležitějších předpokladů k lepšímu hodnocení banky ze strany klienta, a současně nutností kvůli vysokému počtu bank působících v naší zemi a rychle se rozvíjejícímu konkurenčnímu trhu. Banka je součástí každodenního života a většina lidí určitým způsobem využívá jejich služeb. Průběh posledních deseti let je poznamenán strmým vývojem nových informačních a telekomunikačních technologií ovlivňujících bankovnictví. Moderní banka pokud chce uspokojit a zaujmout nového potencionálního klienta, musí být vždy alespoň krok napřed a využívat všech možných dostupných a nejmodernějších technologií. Bakalářskou práci jsem rozčlenila do šesti základních kapitol historie bankovnictví, vývoj bankovnictví v České republice, bankovní produkty, čtvrtou kapitolu věnuji Poštovní spořitelně, dále popíši vývoj produktů PS a v poslední kapitole se budu zabývat konkurencí. V první části mé práce krátce shrnu historické počátky bankovnictví, které se datují od druhého a třetího tisíciletí před naším letopočtem, až po vznik první centrální banky, která byla založena v roce 1657 ve Švédsku. Dále nastíním první počátky vzniku bankovních produktů. 6

7 V druhé části mé práce se budu věnovat vývoji bankovnictví v České republice. Nejdříve se zmíním o historickém vývoji bankovního systému na území bývalého Československa a navážu vývojem, který nastal po roce Zhodnotím podmínky, za kterých vznikaly bankovní produkty před rokem 1989, a následně provedu analýzu podmínek pro vznik bankovních produktů od roku 1989 do současnosti. Ve třetí kapitole se budu zabývat charakteristickými rysy bankovních produktů, pokusím se tyto produkty ve stručnosti systematicky roztřídit, a to podle jejich odrazu v bilanci banky na aktivní, pasivní a neutrální, ale také podle modernějšího hlediska, ve kterém je kladen důraz na pohled klienta. Dále se budu věnovat cenám bankovních produktů jejich druhům a také způsobům, kterými je možné stanovit tyto ceny. V závěru této kapitole popíšu klientské bankovní účty a jejich členění dle účelu jejich použití. Čtvrtou kapitolu věnuji Poštovní spořitelně, bance s nejdelší tradicí na českém trhu. V úvodu se zaměřím na historii Poštovní spořitelny, popíši vztah mezi Poštovní spořitelnou, skupinou ČSOB a Skupinou KBC a navážu na finanční skupiny, kam patří skupina ČSOB. Dále uvedu základní informace, profil a partnery Poštovní spořitelny. V páté kapitole se zaměřím na analýzu vývoje produktů této banky působící na území ČR. Na základě získaných informací popíši nejen samotný vývoj produktů, ale i současnou situaci a možný další vývoj do budoucna. Zaměřím se na běžné účty, spořící a investiční produkty, úvěry, platební a kreditní karty a elektronické bankovnictví. Uvedené grafy jsou důkazem toho, že zájem o tyto produkty neustále roste a počet jejich uživatelů stoupá. V závěrečné kapitole se budu zabývat konkurencí, která jistě patří k nejvýznamnějším vlivům na vývoj bankovních produktů. Na našem trhu působí celá řada bank, které mezi sebou vedou ostrý konkurenční boj a snaží se udržet své postavení na trhu. Jsem si vědoma toho, že se jedná o velmi rozsáhlou problematiku, proto není mým cílem popsat ji v celé její šíři. Zaměřím se pouze na vybrané dílčí oblasti, především na produkty a služby poskytované soukromým klientům. 7

8 1 HISTORIE BANKOVNICTVÍ 1.1 Počátky vzniku bankovnictví První historické počátky bankovnictví se datují již od druhého a třetího tisíciletí před naším letopočtem. Vznik bankovnictví je spojen s rozvojem výroby, obchodu, peněz a přechodem od naturální směny ke směně peněžní. Činnost bank prošla velkými změnami od doby, kdy se odehrávala na veřejných prostranstvích u obyčejných stolů. Předchůdci dnešních bank a bankéřů se vyvíjeli z nejrůznějších směnárníků a peněžníků a jejich prapůvodních směnárenských a depozitních operací. Opravdový rozvoj nastal až s rozvojem cestování a mezinárodního obchodu, kde tyto drobné operace přerostly ve zprostředkování vnitřního a mezinárodního obchodního a platebního styku. Realizace peněžních funkcí byla podmětem pro rozvoj široké palety dlužnických a věřitelských vztahů a operací. Rozvoj těchto vztahů a operací byl významným činitelem pružnosti obchodního mechanismu a rozvoje ekonomického potencionálu obchodujících zemí. Utvářely se kategorie úvěru, dluhu, úroku a jejich odvozenin a s nimi spojené peněžní instrumentárium.. Základem a zároveň i zdrojem pro úvěrovou činnost se staly depozitní operace směnárníků a úvěrové operace lichvářů. 1.2 Prvopočátky bankovních produktů Předstupni moderního bankovnictví byly různé depozitní a žirové instituce a úvěrová společenství ve 12. až 14. století. Vznikaly téměř souběžně na jihu i severu Evropy, v Benátkách, Janově, Amsterdamu, Hamburku.[1] Tato obchodní města často představovala nejrozvinutější a nejpokročilejší obchodní a finanční centra tehdejší Evropy. Obchody, směňování a depozitní operace tehdejších středověkých peněžních obchodníků byly nepostradatelné na významných místech trhů a křižovatkách obchodních cest, zejména zámořských. 8

9 Po vzniku základů bankovních produktů byl už jen krůček k dalším bankovním operacím jako uschování depozit za poplatek. Pro zúčastněné zlatníky, peněžníky a směnárníky to znamenalo povinnost disponovat bezpečnostními schránkami. Následujícím krokem bylo půjčování uložených peněžních depozit dalším osobám za úrok. Tyto bankovní operace byly prováděny nejdříve tajně a později se svolením věřitelů, kteří se na úroku podíleli. Jako bankéři fungovali zlatníci ještě v 17. století. 1.3 Další vývoj bankovnictví Banky a úvěrová společenstva, které vznikaly od 12. století, měly také vymanit podnikatele té doby z vlivu lichvářského úvěru, charakterizovaného vysokou úrokovou sazbou (100% i vyšší), což brzdilo produktivní investování. Přestože státy v období absolutní monarchie vydávaly zákony, jimiž omezovaly výši požadovaných úroků z půjček, výsadní postavení lichvářů jako zapůjčovatelů podlamovalo jejich účinnost. Pro rodící se průmyslový kapitál byla lichva překážkou, neboť vysoké úroky pohlcovaly téměř celý zisk, dlužníci se dostávali do závislého postavení vůči věřitelům a byli nuceni přistoupit na jakékoliv jejich podmínky.[1] Od 17. století dochází k výraznějšímu rozvoji bankovnictví. V souvislosti s právem vydávat mince, které si panovníci nejvyspělejších zemí Evropy přivlastňovali, začaly vznikat banky se zvláštními funkcemi a posláním centrální emisní banky. Historie vzniku a rozvoje centrálního bankovnictví v jednotlivých státech se liší jak daty založení, tak i rozdílnými příčinami a podmínkami. První centrální banka byla založena v roce 1657 ve Švédsku (Sweriges Riksbank), druhá v Anglii v roce 1694 (Bank of England),po nich následovaly další [1]. S rozvojem trhu a nárůstem obchodních bankovních operací docházelo ke krizovým projevům, vyplývajících mimo jiné z živelných spekulací obchodních bank a jejich neúměrnému riskování. Státy se začaly postupně angažovat do usměrňování těchto činností a bankovnictví vůbec. 9

10 2 VÝVOJ BANKOVNICTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE 2.1 Vývoj bankovního systému v bývalém Československu Československá bankovní soustava vznikla po rozpadu Rakouska-Uherska. Většina bank byly ve vlastnictví zahraničních majitelů, proto muselo dojít k odkupu a převzetí českými vlastníky. Funkci centrální banky na našem území vykonával Bankovní úřad při ministerstvu financí, což mělo za následek upevnění československé měny a vytvoření určitého řádu v bankovnictví. V roce 1926 byla založena Národní banka československá formou akciové společnosti s ústředím a 134 pobočkami a bankovní úřad ukončil svoji činnost. Národní banka československá začala plnit funkci emisní banky státu. Největšími bankami v tomto období byly: Živnostenská banka Pražská úvěrní banka Česká průmyslová banka Moravská agrární a průmyslová banka Agrární banka V letech německé okupace se z Národní banky československé stala Národní banka pro Čechy a Moravu a na Slovensku byla založena Slovenská národní banka. Část svého kapitálu ukládaly banky povinně do vládních cenných papírů a podléhaly německému vlivu. Československé bankovnictví se mohlo vrátit k původnímu modelu až po skončení druhé světové války v roce V tomto roce dekretem prezidenta republiky č. 102/1945 došlo ke znárodnění akciových bankovních domů a o tři roky později byly navíc zestátněny také soukromé banky. V té době zajišťovala jednotné vedení Ústřední správa bank. 10

11 V roce 1950 byla založena Státní banka československá a současně i síť jejích poboček ve všech okresech a krajích. Jako centrální banka začala fungovat na principu jednostupňového bankovního systému. Prováděla emisní funkce, poskytovala provozní úvěry a veškerý zúčtovací styk, a poskytovala další operativně bankovní služby státním a družstevním podnikům. Vedle SBČS působily: Investiční banka byla pověřená financování a úvěrováním investiční výstavby národních podniků a družstev. Živnostenská banka s reprezentací v Londýně zajišťující platební styk se zahraničím Ústavy tzv. lidového peněžnictví v roce 1953 byly změněny na státní spořitelny a podřízeny ministerstvu financí a v roce 1967 vznikl sloučením ústav, přeměněný po federalizaci a Českou státní spořitelnu a Slovenskou státní spořitelnu Československá obchodní banka, a.s. od roku 1965 převzala styk a další činnosti související s devizovým hospodářstvím. Vzhledem k politickým poměrům v zemi v letech se nepodařilo prosadit plánované bankovní reformy. Změny v českém bankovnictví se podařilo prosadit a realizovat až v druhé polovině 80. let. Byly prosazeny a připraveny principy a návrhy zákonů, které zahrnovaly institucionální oddělení centrálního bankovnictví od bankovnictví obchodního, dále mělo být zrušeno přímé řízení bank státem a možnost vzniku nových bank jako podnikatelských subjektů. Díky těmto změnám bylo bankovnictví ihned schopné a připravené zahájit ekonomické reformy a přijmout mechanismy transformace bankovnictví. Realizace bankovní reformy proběhla až po změně politického režimu v roce

12 2.2 Analýza podmínek pro vývoj bankovních produktů do roku 1989 Vývoj bankovních produktů na území bývalého Československa před rokem 1989 můžeme charakterizovat takto: Banky nepotřebovaly používat služby zprostředkovatelů. Síť jejich poboček byl způsob distribuce a prodeje jejich produktů a služeb přímo veřejnosti. Většinou zaujímaly velmi pasivní postoj ke klientům, čekaly až k nim klienti sami přijdou. Banky patřily k privilegovanému sektoru s velkou kupní silou. Převaha vyjednávací síly byla na straně bank. Rozhodující slovo měly právě banky. Trh bankovních produktů byl využit v malém rozsahu. Výběr v segmentu pro jednotlivce byl velmi omezený, existovaly pouze vklady a úvěry s určitými omezeními. Představa veřejnosti o bankách nikoho nepotřebují, naopak lidé potřebují banky. Klienti nebyli příliš nároční. Vznik nových produktů byla vzácnost. Banky zpravidla neovlivňovaly klientovo rozhodnutí o výběru určité služby či výběru banky. Konkurence existovala, ale její činnost vzhledem k přísnému dohledu na bankovnictví byla pasivní, což se projevilo a zadrželo rozvoj podnikání. S postupnou liberalizací bankovnictví na počátku 90. let 20. století musely zákonitě přijít i změny v přístupu bank ke klientům. 2.3 Bankovnictví v České republice po roce 1989 Po roce 1989 nastaly v českém bankovnictví výrazné změny. Do konce roku 1990 udělila Státní banka československá licence 23 novým bankám na území celé tehdejší ČSFR, z toho na území České republiky 21 bance a na konci roku 1992 bylo uděleno v ČSFR 57 licencí, z toho v ČR 45[1]. 12

13 Připravené mechanismy z minulého období byly využity přijetím nových zákonů, kdy došlo k výrazným změnám. K byly schváleny zákon o Státní bance československé a zákon o bankách a spořitelnách. Další bankovní zákony přijaté k již byly na úrovni vyspělých států zákon č. 21/1992 Sb., o bankách a zákon č.22/1992 Sb., o SBČS, které přinesly následující změny: Posun v pojetí Státní banky československé jako nezávislé na výkonné moci státu, zřízení Bankovní rady jako nejvyššího orgánu ČNB, posílení bankovního dohledu, jeho kontrolní funkce a odstranění přímých řídících nástrojů vůči obchodním bankám a rozšíření nástrojů nepřímých. Zpřísnění možnosti vzniku nových obchodních bank. Nutnost získání licencí pro určité skupiny bankovních služeb. Omezení institucionální formy bank na akciové společnosti. Zavedení opatření proti praní špinavých peněz. Možnost vzniku poboček zahraničních bank. Rok 1993 znamenal další významný bod českého bankovnictví, neboť v tomto roce došlo k rozdělení Československé federativní republiky na Českou republiku a Slovenskou republiku. Toto rozdělení přineslo tyto změny: Rozdělení měn nových států. Rozdělení bankovních soustav a Státní banky československé na Českou národní banku a Národní banku Slovenska. Začátek roku 1993 znamenal vznik nové české měny a v následujících letech došlo k zavedení stavebních spořitelen, zvýšení minimální výše základního kapitálu bank, korporativní pojištění vkladů fyzických osob, hypotečního bankovnictví a spořitelních a úvěrových družstev. V roce 1993 vzniká Česká národní banka, která je zřízena Ústavou České republiky a svou činnost vyvíjí v souladu se zákonem č. 6/1993 Sb., o České národní bance a dalšími právními předpisy. 13

14 Česká národní banka je ústřední bankou České republiky a orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem. Hlavním cílem ČNB je péče o cenovou stabilitu a v souladu s ním ČNB určuje měnovou politiku, vydává bankovky a mince, řídí peněžní oběh, platební styk a zúčtování bank, vykonává dohled nad bankovním sektorem, kapitálovým trhem, pojišťovnictvím, penzijním připojištěním, družstevními záložnami, institucemi elektronických peněz a devizový dohled. Jako ústřední banka poskytuje ČNB bankovní služby pro stát a veřejný sektor. Má postavení veřejnoprávního subjektu se sídlem v Praze. Jsou jí svěřeny kompetence správního úřadu v rozsahu stanoveném zákonem. Hospodaří samostatně s odbornou péčí s majetkem, který jí byl svěřen státem. Do její činnosti lze zasahovat pouze na základě zákona.[6] 2.4 Analýza podmínek pro vznik bankovních produktů po roce 1989 K transformaci bankovního sektoru došlo počátkem 90. let. U stávajících produktů nebyla nabídka ještě v plné míře rozvinutá. Nové produkty na českém trhu, uváděné jako novinky, byly většinou jen běžnou součástí produktů nabízených v zahraničí. Při hledání nápadů na vznik nových produktů jsme většinou čerpali z široké nabídky bank z vyspělejších zemí. Počátek 90. let byl současně poznamenán závažnými problémy. Z důvodu nekvalitního bankovního personálu a bankovního dohledu byly poskytovány úvěry s následnou nesolventností dlužníků bank. Mezi další negativní faktory můžeme zařadit i nedostatečnou přípravu bankovního sektoru na privatizaci podniků a následné využívání podvodných praktik podnikatelskými subjekty čerpající bankovní úvěry. Období let můžeme charakterizovat jako rozvojové období pro fungování bankovního dohledu ovlivněné i nadále chybami obchodních bank při poskytování úvěrů a trvajícím podezření z provádění nekalých praktik bankovními managementy.[4] 14

15 ROK BANKY CELKEM BANKY S ČESKOU ÚČASTÍ Tab. č. 1.: Vývoj bankovního sektoru v ČR v letech Zdroj: [7], zpracování vlastní BANKY SE ZAHRANIČNÍ ÚČASTÍ V letech došlo k procesu standardizace bankovní regulace a dohledu a souběžné harmonizaci bankovních pravidel se zeměmi EU v souvislosti s přípravou vstupu České republiky do evropského společenství. V tomto období došlo k privatizaci velkých obchodních bank a bylo dosaženo další stabilizace a konsolidace bankovního sektoru. V květnu 2004 vstoupila Česká republika do Evropské unie a pokračoval proces stabilizace a zlepšování finančních výsledků. Po vstupu České republiky do EU začíná i u nás platit směrnice EU, týkající se jednotné bankovní licence, což znamená vytvoření mechanismu, jak pro uznávání bankovních licencí vydaných ve státech EU a Evropského hospodářského prostoru na našem území, tak pro uznání našich licencí v zahraničí. Pro subjekty, které nedodržují jednotnou licenci, hrozí možnost udělení sankcí. 15

16 Se zlepšením finančních výsledků bank a s jejich stabilizací jsou spojeny i lepší podmínky pro vznik nových produktů. Toto období můžeme charakterizovat takto: Banky kladou na první místo uspokojení klienta. Nabízejí klientům široký výběr bankovních produktů a služeb, a to i takové, které tradičně patřily jiným organizacím, jako je např. pojištění. Banky mají pozitivní přístup ke klientům. Poskytují různé výhody, aby přilákaly a udržely si co nejvíce klientů. Vnitřní řízení finanční instituce se orientuje převážně na trh a klienta. Dochází k automatizaci bankovnictví. Velkou roli hrají informační technologie, které umožňují bankám centralizovat důležitá data o klientech. Dochází k fúzím a akvizicím, které mohou znamenat efektivní prostředek k růstu potenciálu organizace a jejímu inovativnímu využívání. Odbourávají se kulturní bariéry. Klienti mají možnost využívat bankovní produkty i od zahraničních poskytovatelů. Internet se stává důležitým obslužním i prodejním komunikačním kanálem. 16

17 3 BANKOVNÍ PRODUKTY V současné době banky provádí rozsáhlou škálu činností, svou podstatou jsou tyto činnosti zařaditelné jako služby nemateriální povahy. Cílem této kapitoly je popsat charakteristické rysy bankovních produktů a provést základní přehled. V závěrečné části této kapitoly se zmíním o velmi významném faktoru ovlivňující přístup klientů k produktu - jeho cenou. 3.1 Charakteristické rysy bankovních produktů Bankovní produkty jsou v podstatě jednotlivé služby, které banky samostatně nabízí zpravidla za úplatu. Jednotlivé produkty se můžou navzájem odlišovat, mají však tři společné rysy. Společné rysy bankovních produktů Nemateriální charakter Dualismus Vzájemná propojenost a podmíněnost Obr. č. 1.: Společné rysy bankovních produktů Zdroj: [5], zpracování vlastní 1) Nemateriální (nehmotný) charakter Pro bankovní produkty nemateriálního charakteru vyplývají tři významné vlastnosti: nejsou skladovatelné - není tedy možné se jimi předzásobit. Důsledkem toho je požadavek na neustálou připravenost banky reagovat na změny v poptávce klientů 17

18 jsou abstraktní - nejsou tedy viditelné a pro úspěšnou činnost banky a větší prodej jednotlivých produktů je zapotřebí kvalitní reklama a poradenská činnost, pomocí které banka představí své produkty, vysvětlí jejich přednosti a možnosti využití nejsou patentovatelné - nelze je tedy účinně chránit před napodobitelností od konkurence. Každý nový produkt, který pronikne na trh, má poměrně krátké časové období, než jej nahradí či doplní konkurenční produkt často kvalitnější, neboť již zareagoval na nespokojenost či požadavky zákazníků na originální produkt. 2) Dualismus Je charakteristickým rysem peněžních činností. Jednotlivé produkty v sobě spojují dvě stránky: hodnotová stránka představuje finanční hodnotu, objem bankovního produktu (úvěru, vkladu, bankovního převodu) a je stanoven v peněžních jednotkách věcná stránka je výsledkem působení několika faktorů personálních, technických a materiálních. Věcná stránka může být vyjádřena počtem jednotlivých produktů (např. počet vkladů, počet úvěrů nebo počet bankovních převodů). Rozdělení bankovních produktů na hodnotovou a věcnou stránku je podstatné při rozdělování nákladů. Náklady související s hodnotovou stránkou závisí na výši částky daného produktu, zatímco náklady spojené s věcnou stránkou produktu nejsou závislé na výši peněžní částky. 3) Vzájemná propojenost a podmíněnost Tento rys vyplývá ze samé podstaty bankovních služeb, neboť existence mnohých služeb je podmíněná existencí jiných produktů (např. vedení kontokorentního účtu je podmíněno existencí běžného účtu u téže banky). Na druhé straně, může banka vzájemně propojovat některé produkty s cílem zlepšit své služby pro klienty (např. automatické uložení finančních prostředků do forem s vyššími zisky, pokud hotovost na účtu přesáhne předem dohodnutou výši). 18

19 Vzájemná propojenost a podmíněnost produktů je pro banku důležitá ze dvou hledisek: Volba struktury nabízených produktů - některé výhodné produkty (např. dobře úročené účty) mohou být pro klienty nezajímavé, pokud s nimi banka nenabízí související produkty (platební karty, elektronické bankovnictví...). Využití při stanovení cen svých produktů - banka může při existenci těsného propojení produktů nabízet určitý produkt velmi levně, aby přilákala klienty (např. bezplatný bezhotovostní platební styk) a u souvisejícího produktu stanoví takové podmínky, aby okryla nižší přínos ze zlevněného produktu (např. nižší úroková sazba vedeného účtu). 3.2 Systematizace bankovních produktů Systematizace bankovních produktů vzhledem k jejich velkému počtu a značné různorodosti není jednoduchou záležitostí[5]. Členění bankovních produktů a volba kritérií se v různých odborných publikacích a bankovní praxi liší. Klasický přístup členění bankovních produktů podle jejich odrazu v bilanci banky dělíme na: Aktivní bankovní obchody - odrážejí se v aktivech bilance banky. Charakteristické je pro ně vystupování banky v pozici věřitele (poskytování úvěrů, nákup dluhopisů) nebo jí vznikají v jejich důsledku určitá vlastnická práva. Pasivní bankovní obchody - odrážejí se v pasivech bilance banky. Zde banka vystupuje jako dlužník, získává cizí zdroje na bázi úvěrů a vznikají jí závazky. Do pasiv patří i vlastní kapitál banky, a proto do této kategorie obchodů patří i operace, které souvisí s vlastním kapitálem banky. Neutrální bankovní obchody - nelze je charakterizovat ani jako aktivní obchody, ani jako pasivní obchody bank, neovlivňují bilanci, banka se nedostává do pozice dlužníka ani věřitele. Tyto obchody se neobjevují v rozvaze banky, jsou rozvahově neutrální. Zařazujeme sem obchody, kterými banka provádí určitou službu pro klienta (např. zprostředkování platebního styku, realizace emise cenných papírů pro klienta, poskytnutí záruky). 19

20 Moderní přístup k systematizaci bankovních produktů pohlíží na bankovní produkty z hlediska jejich účelu a nikoli jen z hlediska banky a její obchodní bilance. Z hlediska účelu bankovních produktů pro klienta dělíme bankovní produkty do pěti skupin: Finančně úvěrové produkty - z hlediska klienta se jedná o získání finančních prostředků od bank v podobě bankovních úvěrů. Můžeme sem zařadit i různé formy záruk za závazky klienta. Depozitní (vkladové) produkty - umožňují klientům uložit si u banky dočasně volné finanční prostředky, které jsou následně použity k finančnímu investování. Platební produkty - znamenají pro klienty možnost provádět platební a zúčtovací operace prostřednictvím banky a dále možnost využití dalších služeb souvisejících s platebním stykem (např. zajištění proti platební neschopnosti). Produkty investičního bankovnictví - představují pro klienty možnost finančního investování na peněžním i kapitálovém trhu. Do této skupiny produktů patří i služby poradenské, využívané především při realizaci fůzí, akvizic atd. Pokladní a směnárenské produkty - umožňují klientům různé hotovostní transakce a také směnu hotovosti z jedné měny do druhé. 3.3 Cena bankovních produktů Stejně jako ostatní služby, mají i bankovní produkty svoji cenu. Cena bankovních produktů je výsledkem cenové politiky banky, do které můžeme zařadit veškerá rozhodnutí banky týkající se ceny stávajících i nově zaváděných produktů. Důležitost ceny bankovních produktů je dána několika faktory. Především musí být bankovní produkt pro banku dostatečně rentabilní a výše ceny musí být stanovena také s ohledem na konkurenceschopnost na bankovním trhu. V neposlední řadě by měla cena produktu odrážet náklady banky s uvedením produktu na trh, jeho další podporou a obsluhou, rovněž také nároky na kapacitní možnosti banky. 20

21 3.3.1 Druhy cen bankovních produktů Ceny bankovních produktů se vyskytují v různých formách a jejich přesné vymezení je velmi obtížné, přesto za základní druhy cen můžeme považovat: Úrok - cena za zapůjčení peněz bankou formou úvěru. Provize a prémie - tento druh ceny používají banky zejména u produktů, při kterých na sebe banka přebírá určité riziko (provize za poskytnutí bankovní záruky, prémie za prodej opce). Přímé poplatky - jsou spojovány s provedením určité služby klientovi, se kterou jsou spojeny náklady banky, ale banka nepřebírá žádné riziko, většinou jsou přímo explicitně vyjádřeny (např. poplatky za vedení účtu, za zprostředkování prodeje cenného papíru). Nepřímé poplatky - stejně jako poplatky přímé nejsou spojeny s převzetím rizika bankou. Na rozdíl od přímých poplatků nejsou vyjádřeny explicitně (jako samostatný poplatek), ale jsou skryty v jiné ceně (např. připsání peněz na účet klienta s pozdější valutou, oproti dnu, kdy banka peníze získala) Způsob stanovení ceny Pro stanovení výsledné ceny bankovního produktu se vychází z následujících možností: Hodnotový objem tento způsob váže cenu k hodnotovým jednotkám a k hodnotovému objemu, např. cena za jednu korunu násobeno hodnotovým objemem daného produktu (skutečně čerpaný objem peněz, úvěrový rámec kontokorentního účtu, výše poskytnuté záruky, obratová provize). Jednotlivý produkt cena je tvořena paušálním poplatkem pro daný konkrétní produkt, resp. činnost banky a výsledná cena je násobena počtem produktů skutečně využívaných klientem (poplatky za platebního příkazu). výběr z bankomatu, poplatky za provedení Hodnotový výsledek cena produktu se odvíjí od dosaženého výsledku sjednaného obchodu (stanovené procento z dosaženého zisku z prodeje cenných papírů). Čas cena je stanovena za časovou jednotku. Je výslednicí součinu jednotkové ceny a délkou časového období, po které byl daný produkt či služba využívána (např. úvěrové produkty). 21

22 3.4 Klientské bankovní účty Za základní bankovní produkty můžeme považovat klientské bankovní účty, neboť se v nich odráží většina vztahů mezi bankou a klientem. Jedná se o účty závazků a pohledávek banky vůči klientovi vyplývajících z jejich vztahů. Členění bankovních účtů není zcela jednotné. Klientské účty jsou členěny do základních skupin podle svých charakteristik. V běžné praxi jsou tyto skupiny zpravidla kombinovány. DRUHY KLIENTSKÝH BANKOVNÍCH ÚČTŮ Běžné účty Kontokorentní účty Úvěrové účty Vkladové účty Depotní účty Platební styk Čerpání úvěru Uložení peněz Úschova cenných papírů Obr. č. 2. : Základní členění klientských bankovních účtů dle účelu jejich použití Zdroj: [5], zpracování vlastní Běžný účet můžeme považovat za základní bankovní produkt. Důvodem tohoto tvrzení je, že často stojí na počátku vztahu s bankou a někdy je i podmínkou pro využívání řady dalších bankovních produktů. Základním účelem běžných účtů je především přístupné uložení peněz a provádění bezhotovostního platebního styku. Dnes je již naprosto běžné 22

23 využívání běžných účtů většinou populace v produktivním věku ve vyspělých státech, neboť je již běžnou podmínkou pracovního poměru existující účet pro bezhotovostní platební styk mezi účtem zaměstnavatele a účtem zaměstnance k vyplácení mzdy. Zřízení běžného účtu, a tedy vzniku vztahu mezi klientem a bankou, kdy je klient neustále ve věřitelském postavení vůči bance, je většinou samozřejmostí a dostupnou službou. Ostatní bankovní produkty jsou klientovi dostupné v závislosti na jeho bonitě. Kontokorentní účet je kombinací běžného a úvěrového účtu. /čet tak nabízí možnosti, které jsou běžné při využívání běžného účtu a bezhotovostní platební styk. Doplňkovou funkcí je zde využití účtu jako úvěrový účet a jako klient se dostat do postavení dlužníka vůči bance. Úvěrový účet tyto účty slouží bance k evidenci úvěrů, které banka poskytla svým klientům. Vkladový účet jedná se o účty, které jsou určené k ukládání dočasně volných prostředků klientů. Tyto účty jsou zpravidla sjednávány na dobu určitou a klient se zavazuje bance, že dočasně volné prostředky bance na tuto dobu za úplatu přenechá. Mimo předem určených podmínek, z těchto účtů nelze vybírat vložené peníze a neslouží k platebnímu styku. Jedná se především o termínované vklady a různé spořicí účty. Depotní účty účty určené k vedení cenných papírů klientů, které jsou u banky v úschově či správě. Výše uvedené účty mohou být vedeny jako korunové ( v tuzemské měně) či jako devizové (v cizí měně), přičemž způsob vedení je shodný, pouze některé podmínky, jako poplatky, výše úrokových sazeb apod., mohou být jiné. 23

Úvod 1. Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3

Úvod 1. Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3 Úvod 1 Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3 1.1 Česká národní banka............................3 1.2 Obchodní banky.................................4 1.3 Česká bankovní asociace (ČBA)....................5

Více

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010 Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Říjen 2010 Úvěrové instituce Banky akciové společnosti oprávněné přijímat vklady, poskytovat úvěry

Více

HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19.notebook. September 04, 2013

HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19.notebook. September 04, 2013 HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19 Mgr. Jana Horná 8. ročník ( VI/2 EU OPVK) 27. 2. 2013 Základy společenský věd 8. ročník; Finanční produkty 1 Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím interaktivní

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty www.zlinskedumy.cz Finanční produkty jsou půjčky, hypotéky, spoření, nejrozšířenější jsou produkty, jejichž hlavní zaměřením je: správa financí: běžné účty zhodnocení

Více

Komerční bankovnictví v České republice

Komerční bankovnictví v České republice Vysoká škola ekonomická v Praze Komerční bankovnictví v České republice Stanislava Půlpánová 2007 Obsah Obsah Uvod 9 1. Finanční systém 11 1.1 Banky jako součást FSI 11 1.2 Regulace finančního systému

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 5. 2. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Platební

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část I. Vkladové produkty Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Finanční produkty Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_39_07 Tématický celek: Rodina a finance Autor: Mgr. Drahomíra

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Bankovní právo.

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Bankovní právo. Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Kurs,, je určen pro posluchače bakalářského studia na oboru Finance a finanční služby a jeho cílem je poskytnout studentům ucelený soubor poznatků o právní

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

KAPITOLA 9: ZÁKLADNÍ DRUHY OPERACÍ - KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ

KAPITOLA 9: ZÁKLADNÍ DRUHY OPERACÍ - KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ KAPITOLA 9: ZÁKLADNÍ DRUHY OPERACÍ - KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

Člověk a společnost. 7. Bankovní systém v ČR. Bankovní systém v ČR. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz.

Člověk a společnost. 7. Bankovní systém v ČR. Bankovní systém v ČR. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. Člověk a společnost 7. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM 7

Více

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková Finanční řízení pro nefinančníky Ing. Jaroslava Syrovátkov tková Banka Vystupuje jako hlavní finanční zprostředkovatel, jehož hlavní činností je zprostředkování pohybu finančních prostředků mezi jednotlivými

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní účet České spořitelny

Více

bankovních produktů produktů: Nemateriální (nehmotný) charakter Dualismus Vzájemná propojenost a podmíněnost cross selling

bankovních produktů produktů: Nemateriální (nehmotný) charakter Dualismus Vzájemná propojenost a podmíněnost cross selling Charakteristika a členění bankovních produktů Obecná charakteristika bankovních produktů: Nemateriální (nehmotný) charakter Dualismus Vzájemná propojenost a podmíněnost cross selling 1 Členění produktů

Více

Rozvaha finančních institucí Aktiva (zjednodušená) Pasiva Peněžní prostředky (hotovost, vklady) Závazky z přijatých vkladů

Rozvaha finančních institucí Aktiva (zjednodušená) Pasiva Peněžní prostředky (hotovost, vklady) Závazky z přijatých vkladů Účetnictví ve finančních institucích 2. přednáška (presenční studium) 2. Účtování peněžních operací banky Osnova: 2.1. Hotovostní operace banky 2.2. Směnárenské operace 2.3. Vkladové účty u centrální banky

Více

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 Sada: Ekonomie Téma: Banky Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace:

Více

Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro nemocniční lékaře a lékaře zaměstnance

Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro nemocniční lékaře a lékaře zaměstnance Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro nemocniční lékaře a lékaře zaměstnance Proč UniCredit Bank? zaujala mě zvýhodněná nabídka bankovních služeb pro lékaře chci být obsluhován odborníky

Více

Bankovnictví a pojišťovnictví 5

Bankovnictví a pojišťovnictví 5 Bankovnictví a pojišťovnictví 5 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Vkladové bankovní produkty Obsah:

Více

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu Inovace a individualizace výuky Číslo materiálu VY_62_INOVACE_ZEL13 Název školy BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola Autor Ing.

Více

Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í

Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í CITCO Finanční trhy a.s. Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva... 2 Profil společnosti... 3 Nejvýznamnější události roku 2004 a první poloviny roku 2005... 4 Hospodářské

Více

Komerční bankovnictví A1-1

Komerční bankovnictví A1-1 Komerční bankovnictví A1-1 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠFS, externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha a předseda

Více

Juridica Business Program Bankovní služby pro notáře, advokáty, insolvenční správce a správce konkurzní podstaty

Juridica Business Program Bankovní služby pro notáře, advokáty, insolvenční správce a správce konkurzní podstaty Juridica Business Program Bankovní služby pro notáře, advokáty, insolvenční správce a správce konkurzní podstaty Strana 1 Juridica Business Program Fyzická osoba podnikatel, Právnická osoba Profesní účet

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 7. 7. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Platební

Více

Chytrá karta České spořitelny

Chytrá karta České spořitelny Chytrá karta České spořitelny Martin Techman, ředitel úseku rozvoje obchodu ČS Tomáš Reytt, manažer projektu Chytrá karta ČS 11. srpna 2008 Obsah Volně nastavitelné produkty Trh kreditních karet v ČR Chytrá

Více

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS Komerční banka dosáhla podle mezinárodních účetních standardů za tři čtvrtletí roku 2002 nekonsolidovaného čistého zisku ve výši 6 308 mil. Kč. Návratnost kapitálu (ROE) banky činila 30,7 %, poměr nákladů

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Praha, 15. května 2008 SKUPINA ČSOB V 1. ČTVRTLETÍ 2008 ZAZNAMENALA ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008 vykázaný: 2 525 mld. Kč (4% růst) Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008

Více

Oznámení České spořitelny, a.s. o úrokových sazbách účinnost od 1.2.2010

Oznámení České spořitelny, a.s. o úrokových sazbách účinnost od 1.2.2010 OBSAH: 1. Vkladové produkty v české měně sporožirové účty běžné účty investiční účet Šikovné spoření České spořitelny, Šikovné spoření České spořitelny Plus vkladové účty nový vkladový účet Perfektní vklad

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY

PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY s obratem do 25 mil. Kč Účinný od 5. 2. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Speciální účty 04

Více

BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY 2010-2013. 15.6.2012 Mezinárodní obchodní operace 1

BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY 2010-2013. 15.6.2012 Mezinárodní obchodní operace 1 BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY V Z D Ě L Á VA C Í M AT E R I Á L K E K U R Z U M E Z I N Á R O D N Í O B C H O D N Í O P E R A C E S L E Z S K Á U N I V E R Z I TA V O PAV Ě O K R E S N Í H O S P O D Á Ř S K Á KO

Více

zdarma vyhotovení + poštovné + poštovné vyhotovení

zdarma vyhotovení + poštovné + poštovné vyhotovení ČS ČS ČS ČS ČSOB ČSOB Sporožirový účet Výhodný program Komplexní program Exclusive konto ČSOB Konto ČSOB Aktivní konto Minimální vklad 100,- 100,- 100,- 100,- 200.- 200,- Zřízení účtu Zřízení balíčku Vedení

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

Vedení účtu včetně vyhotovení měsíčního výpisu. Přechod na jiný typ účtu. 4 6 produkty/služby Standard 29 69 109 149 + 20 159 289 389 + 80

Vedení účtu včetně vyhotovení měsíčního výpisu. Přechod na jiný typ účtu. 4 6 produkty/služby Standard 29 69 109 149 + 20 159 289 389 + 80 Sazebník Osobní účet České spořitelny Základní operace spojené se správou účtu Zřízení Vedení účtu včetně vyhotovení měsíčního výpisu Přechod na jiný typ účtu Zrušení Měsíční cena za produkty a služby

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 Deviza pro Váš obchod Obsah Úvodní slovo výkonné ředitelky... 1 Profil společnosti... 2 Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů... 4 Nejvýznamnější události roku 2006... 6 Hospodářské

Více

Úvěry na sezónní náklady Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na sezónní náklady. Zahrnují i provozní úvěry neziskovému sektoru.

Úvěry na sezónní náklady Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na sezónní náklady. Zahrnují i provozní úvěry neziskovému sektoru. : 30 POPIS ČÍSELNÍKU : Výčet položek číselníku: Typy úvěrů TYPUVERU Typy účelových a finančních úvěrů podle účelu použití úvěru nebo jeho charakteru. Doplňkově obsahuje účelovou kategorizaci uložených

Více

Oznámení o úrokových sazbách Účinnost od 27. 7. 2015

Oznámení o úrokových sazbách Účinnost od 27. 7. 2015 Oznámení o úrokových sazbách Účinnost od 27. 7. 2015 1. Vkladové produkty v české měně 2. Vkladové produkty v cizí měně 3. Úvěrové produkty v české měně pro soukromou klientelu 4. Úvěrové produkty v české

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2. Spořící účet CREDITAS 3

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2. Spořící účet CREDITAS 3 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Spořící účet CREDITAS 3 Vkladní knížka CREDITAS 4 Termínovaný vklad CREDITAS 5 Ostatní poplatky

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Bankovnictví, bankovní systém

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Bankovnictví, bankovní systém Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Bankovnictví, bankovní systém Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: září 2013 Klíčová slova: ČNB,

Více

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypoteční bankovnictví Cíl kapitoly Cílem kapitoly je vysvětlit podstatu hypotečního bankovnictví, definovat pojmy, které s hypotečním bankovnictvím souvisí a uvést jeho právní základy. Kromě toho bude

Více

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %.

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Bankomat (ATM) je peněžní výdajový automat sloužící pro výplatu hotovosti prostřednictvím

Více

1. Osobní účet České Spořitelny

1. Osobní účet České Spořitelny Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Osobní účet České Spořitelny 2. Programy pro soukromou klientelu 3. Produkty v rámci ostatních programů 4. Sporožirový

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB

ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB S ÚČINNOSTÍ OD 1. 9. 2015 Vážená klientko, vážený kliente, od 1. září 2015 budeme mít nový Sazebník ČSOB pro fyzické osoby - občany, a proto bychom vás chtěli seznámit se všemi chystanými

Více

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Trh peněz Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Bankovní sektor základní funkcí finančních trhů je zprostředkování přesunu prostředků od těch,

Více

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.06.2014 Běžný účet CZK, EUR, USD Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ - banky a jejich služby jsou nedílnou součástí finančního trhu Evropská centrální banka Spravuje euro (jednotnou měnu EU) a udržuje cenovou stabilitu v

Více

KAPITOLA 12: NEUTRÁLNÍ BANKOVNÍ OBCHODY

KAPITOLA 12: NEUTRÁLNÍ BANKOVNÍ OBCHODY KAPITOLA 12: NEUTRÁLNÍ BANKOVNÍ OBCHODY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

1. Osobní účet České spořitelny

1. Osobní účet České spořitelny Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. Osobní účet České spořitelny 2. Programy pro soukromou klientelu 3. Produkty v rámci ostatních programů 4. Sporožirový

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 12. Lekce Banky a jejich úloha v národním hospodářství Struktura

Více

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Česká spořitelna, a.s. 1 Kořeny České spořitelny sahají až do roku 1825, kdy zahájila činnost Spořitelna česká, nejstarší

Více

Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na

Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na : 30 POPIS ČÍSELNÍKU : Výčet položek číselníku: Typy úvěrů položky TYPUVERU Typy účelových a finančních úvěrů podle účelu použití úvěru nebo jeho charakteru. Doplňkově obsahuje účelovou kategorizaci uložených

Více

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111 Praha, 8. srpna 2008 PRVNÍ POLOLETÍ 2008: SKUPINA ČSOB ROSTE A POSILUJE SVOU POZICI NA TRHU. 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 697 mld. Kč (11% růst) Objem úvěrů poskytnutých Skupinou

Více

Bankovní soustava ČR. Bc. Alena Kozubová

Bankovní soustava ČR. Bc. Alena Kozubová Bankovní soustava ČR Bc. Alena Kozubová Bankovní soustava ČR Nejčastější model v tržních ekonomikách je dvouokruhové bankovnictví, které tvoří: Centrální banka Obchodní (komerční) banky Bankovní soustava

Více

Ceník pro Podnikatelské konto České spořitelny

Ceník pro Podnikatelské konto České spořitelny Ceník pro Podnikatelské konto České spořitelny 1. Služby k Podnikatelskému kontu Basic České spořitelny 2. Úrokové sazby 3. Výpisy 4. Obecné položky 5. Zřízení a zrušení Podnikatelského konta Klasik České

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb

Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb Od 1. 4. 2012 dochází ke změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb, jejíž součástí jsou mimo jiné tyto dokumenty: Obchodní podmínky

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

Anotace kurzů jsou součástí emailu. Propagační materiály by Vám byly dodány v případě projeveného zájmu.

Anotace kurzů jsou součástí emailu. Propagační materiály by Vám byly dodány v případě projeveného zájmu. Vážená paní starostko, dovolujeme si Vám nabídnout možnost vzdělávání obyvatel Vaší obce. Vzdělávání pro Vaše občany, které nabízíme, je pro účastníky bezplatné, neboť je financováno z Evropských sociálních

Více

BANKOVNICTVÍ. Mgr. Ing. Šárka Dytková

BANKOVNICTVÍ. Mgr. Ing. Šárka Dytková BANKOVNICTVÍ Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník)

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Část Obsah: 1. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet České spořitelny Student, Osobní

Více

Podnikatelské ekonto KOMPLET

Podnikatelské ekonto KOMPLET Dodatek k Ceníku produktů a služeb pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby Od 1. 11. 2012 banka nabízí nový cenový program pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby. V důsledku zavedení nového

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro ambulantní lékaře a lékaře podnikatele (firmy)

Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro ambulantní lékaře a lékaře podnikatele (firmy) Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro ambulantní lékaře a lékaře podnikatele (firmy) Proč UniCredit Bank? zaujala mě zvýhodněná nabídka bankovních služeb pro lékaře chci být obsluhován

Více

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody)

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) 4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) BANKOVNÍ PRODUKT je veškerá služba, kterou banka poskytuje svým klientům ve formě úvěrů, přijímání

Více

Ceník pro Osobní konto České spořitelny

Ceník pro Osobní konto České spořitelny Ceník pro Osobní konto České spořitelny 1. Osobní konto 2. Tuzemský platební styk 3. Debetní karta Visa Gold 4. Přímé bankovnictví 5. Nedodržení smluvních podmínek 1. OSOBNÍ KONTO ČS 1.1 Založení, přechod

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: I. Vkladové produkty. pol. text cena v Kč

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: I. Vkladové produkty. pol. text cena v Kč Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Osobní účet České spořitelny 2. Programy pro soukromou klientelu 3. Produkty v rámci ostatních programů 4. Sporožirový

Více

1. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet České spořitelny Student, Osobní účet České spořitelny Junior

1. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet České spořitelny Student, Osobní účet České spořitelny Junior Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet České spořitelny Student, Osobní

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

Hlavní poslání centrální banky. Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010

Hlavní poslání centrální banky. Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010 Hlavní poslání centrální banky Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010 1 Postavení centrální banky (CB) CB je vrcholnou bankou v zemi, která: určuje měnovou politiku vydává bankovky a mince řídí

Více

9. Přednáška Česká národní banka

9. Přednáška Česká národní banka 9. Přednáška Česká národní banka Česká národní banka ústřední banka České republiky, - zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance (novela č. 257/2004 Sb.). hlavní cíl CENOVÁ STABILITA, Další cíle: podpora

Více

Investování volných finančních prostředků

Investování volných finančních prostředků Investování volných finančních prostředků Rizika investování Lidský faktor Politická rizika Hospodářská rizika Měnová rizika Riziko likvidity Inflace Riziko poškození majetku Univerzální optimální investiční

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

2. Skupina ČSOB. 1. ČSOB úvod

2. Skupina ČSOB. 1. ČSOB úvod 1. ČSOB úvod působí na dvou národních trzích, českém a slovenském Je největší bankou se sídlem v České republice a ve střední Evropě měřeno hodnotou aktiv Významným mezníkem v historii ČSOB byla její privatizace

Více

Tisková konference Volksbank CZ, a.s. Jindřišská věž, Praha, 23. 10. 2007

Tisková konference Volksbank CZ, a.s. Jindřišská věž, Praha, 23. 10. 2007 Tisková konference Volksbank CZ, a.s. Jindřišská věž, Praha, 23. 10. 2007 Výsledky hospodaření Volksbank v roce 2007 Prezentuje: Johann Lurf předseda představenstva Volksbank CZ, a.s. Základní ukazatele

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 1. 7. 2015 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

Prezentace vysvětluje žákům možnosti financování podniku z cizích zdrojů Žáci budou schopni rozlišit druhy bank a jejich úkoly

Prezentace vysvětluje žákům možnosti financování podniku z cizích zdrojů Žáci budou schopni rozlišit druhy bank a jejich úkoly Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_14 Název materiálu: FINANCOVÁNÍ ČINNOSTI PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům možnosti financování podniku

Více

- státní instituce, zřízena vládou; pečuje o stabilitu měny; snižuje a zvyšuje množství peněz na trhu prodává nebo nakupuje státní obligace

- státní instituce, zřízena vládou; pečuje o stabilitu měny; snižuje a zvyšuje množství peněz na trhu prodává nebo nakupuje státní obligace Otázka: Finanční trh a finanční instituce Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): andy.232 Finanční trh a finanční instituce bankovní soustava měna, peníze nemovitosti, cenné papíry, akcie mezinárodní

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 2. 8. 2014 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku OSOBNÍ DOPRAVA E. Obchodní a finanční správa podniku 1. Finančním řízením podniku se rozumí: a) placení faktur a účtů b) zabezpečení krátkodobé finanční rovnováhy c) zabezpečení krátkodobé a dlouhodobé

Více

Financování obchodní banky

Financování obchodní banky VY_32_INOVACE_BAN_105 Financování obchodní banky Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření:

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

Přichází nová éra. Petr Jaroš 6. 9. 2011 / Mikulov Připraveno pro konferenci e-government 20:10

Přichází nová éra. Petr Jaroš 6. 9. 2011 / Mikulov Připraveno pro konferenci e-government 20:10 Přichází nová éra Petr Jaroš 6. 9. 2011 / Mikulov Připraveno pro konferenci e-government 20:10 Skupina ČSOB vedoucí hráč na trhu finančních služeb v České republice součást mezinárodní bankopojišťovací

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2007 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2007 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2007 Deviza pro Váš obchod Obsah Úvodní slovo výkonné ředitelky... 1 Profil společnosti... 3 Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů... 5 Nejvýznamnější události roku 2007... 7 Hospodářské

Více

Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku

Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku Ing. Petr Šafránek Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců České republiky www.afiz.cz Listopad 2013 1 Finanční produkty lze

Více

JJ Mois Année Individuální nabídka bankovních služeb pro. členy BD Sv. Ján

JJ Mois Année Individuální nabídka bankovních služeb pro. členy BD Sv. Ján JJ Mois Année Individuální nabídka bankovních služeb pro členy BD Sv. Ján Váženíčlenové družstva, předkládám Vám nabídku vybraných bankovních služeb připravenou právě pro Vás. Dovolte, abych Vám předně

Více

Komerční banka, a. s 31

Komerční banka, a. s 31 Příloha č. 4 Komerční banka, a. s 31 KB je univerzální bankou se širokou nabídkou služeb v oblasti drobného, podnikového a investičního bankovnictví. Společnosti finanční skupiny Komerční banky nabízejí

Více

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.02.2015 Běžný účet Zřízení účtu Vedení účtu (měsíčně) 99 Kč 149 Kč 369 Kč Zrušení účtu Běžný účet v EUR, USD Účet advokátní/ notářské

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO149

Více

ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB

ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB S ÚČINNOSTÍ OD 1. 4. 2015 Vážená klientko, vážený kliente, od 1. dubna budeme mít nový Sazebník pro fyzické osoby - občany, a proto bychom vás chtěli seznámit se všemi chystanými

Více

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech - fce: alokační, redistribuční (soustřeďuje, přerozděluje, rozmisťuje) - peněžní: KRÁTKODOBÉ peníze, fin.

Více