Dal¹í aplikace. Nokia N92-1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dal¹í aplikace. Nokia N92-1"

Transkript

1 Dal¹í aplikace Nokia N92-1

2 DOPLÒKOVÉ APLIKACE K PØÍSTROJI NOKIA N92 V pamìti pøístroje a na disku CD-ROM dodaném s pøístrojem najdete dal¹í aplikace od spoleènosti Nokia i jiných výrobcù. Obsah a dostupnost aplikací a slu¾eb se mù¾e mìnit podle zemì, prodejce èi operátora sítì. Aplikace a dal¹í informace o práci s nimi jsou na serveru k dispozici pouze v nìkterých jazycích. Nìkteré funkce závisejí na SIM kartì èi síti, slu¾bì MMS nebo kompatibilitì pøístrojù a podporovaných formátech obsahu. Nìkteré slu¾by jsou zpoplatnìny zvlá¹tním poplatkem. NOKIA CORPORATION NOKIA MULTIMEDIA MARKETING P.O. BOX 100, FIN NOKIA GROUP, FINLAND TEL.: TELEFAX: BEZ ZÁRUKY Aplikace tøetích stran poskytované v pøístroji mohly být vytvoøeny a mohou být vlastnìny osobami nebo entitami, které nejsou spøíznìnými osobami a nemají ani jiný vztah ke spoleènosti Nokia. Nokia nemá autorská práva èi práva du¹evního vlastnictví k tìmto aplikacím tøetích stran. Nokia nepøebírá ¾ádnou odpovìdnost za jakoukoli podporu koncového u¾ivatele nebo funkènost aplikací, ani za informace uvádìné v aplikacích nebo tìchto materiálech. Nokia neposkytuje ¾ádnou záruku za aplikace tøetích stran. POU ÍVÁNÍM APLIKACÍ BERETE NA VÌDOMÍ, E APLIKACE JSOU POSKYTOVÁNY VE STAVU TAK JAK JSOU, BEZ JAKÉKOLI VÝSLOVNÌ UVEDENÉ NEBO MLÈKY POSKYTNUTÉ ZÁRUKY V MAXIMÁLNÍ MÍØE POVOLENÉ PRÁVNÍMI PØEDPISY. DÁLE BERETE NA VÌDOMÍ, E SPOLEÈNOST NOKIA ANI JEJÍ SPØÍZNÌNÉ SPOLEÈNOSTI NEPOSKYTUJÍ ÁDNÉ VÝSLOVNÌ UVEDENÉ NEBO MLÈKY POSKYTNUTÉ ZÁRUKY, VÈETNÌ, ALE NE VÝHRADNÌ, ZÁRUK NA VLASTNICKÁ PRÁVA, OBCHODOVATELNOST NEBO VHODNOST K JEDNOTLIVÝM ÚÈELÙM, JAKO ANI NA TO, E POU ITÍ APLIKACÍ NENARU Í PATENTY, AUTORSKÁ PRÁVA, OCHRANNÉ ZNÁMKY ÈI JAKÁKOLI JINÁ PRÁVA TØETÍCH STRAN Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N92, Pop-Port a Visual Radio jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Nokia tune je zvuková znaèka spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky a názvy spoleèností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníkù. Nokia se øídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádìt zmìny a vylep¹ení u v¹ech výrobkù popsaných v tomto dokumentu bez pøedchozího oznámení. 2. VYDÁNÍ CS,

3 Obsah Úvod...4 Sí»ové slu¾by... 4 Podpora... 4 Pro tento pøístroj...5 Bezdrátová klávesnice Nokia... 5 F-Secure Mobile Anti-Virus... 6 Pro vá¹ poèítaè...8 Nokia PC Suite... 8 Adobe Photoshop Album Starter Edition... 9 Home Media Server...13

4 Úvod Úvod Èíslo modelu: Nokia N92-1 Dále jen Nokia N92. Nokia N92 je výkonný a inteligentní multimediální pøístroj. K co nejlep¹ímu vyu¾ití pøístroje Nokia N92 pomáhají rùzné aplikace spoleènosti Nokia i jiných výrobcù. Nìkteré aplikace jsou ulo¾eny v pamìti pøístroje nebo na pamì»ové kartì a nìkteré na disku CD-ROM dodaném s pøístrojem. Dostupnost aplikací se mù¾e li¹it podle jednotlivých zemí a obchodních oblastí. Pøed pou¾itím nìkterých aplikací musíte pøijmout platné licenèní podmínky. Podle ikon uvádìných v tomto dokumentu poznáte, zda je aplikace ulo¾ena na dodané pamì»ové kartì ( ) nebo na disku CD-ROM ( ). Aplikace ulo¾ené na disku CD-ROM musíte pøed prvním pou¾itím nainstalovat do kompatibilního poèítaèe. Sí»ové slu¾by Abyste mohli pou¾ívat telefon, musíte mít od provozovatele bezdrátových slu¾eb zaji¹tìnu odpovídající slu¾bu. Mnoho funkcí vy¾aduje speciální sí»ové slu¾by. Tyto funkce nejsou dostupné ve v¹ech sítích; jiné sítì mohou vy¾adovat, abyste pøed pou¾itím sí»ových slu¾eb uzavøeli zvlá¹tní dohody se svým provozovatelem slu¾eb. Vá¹ provozovatel slu¾eb vám poskytne pokyny a vysvìtlí zpùsob zpoplatnìní. Nìkteré sítì mohou mít omezení, která ovlivní zpùsob pou¾ití sí»ových slu¾eb. Nìkteré sítì napøíklad nemusí podporovat v¹echny znaky a slu¾by závislé na urèitém jazyku. Podpora K aplikacím vytvoøeným jinými výrobci poskytují podporu tito výrobci. Pokud dojde k potí¾ím s nìkterou aplikací, najdete podporu na pøíslu¹ném webovém serveru. Pøíslu¹né odkazy jsou uvedeny na koncích kapitol vìnovaných jednotlivým aplikacím. 4

5 Pro tento pøístroj Bezdrátová klávesnice Nokia S tímto pøístrojem mù¾ete pou¾ívat Bezdrátovou klávesnici Nokia nebo jiné kompatibilní bezdrátové klávesnice podporující profil Bluetooth HID (Human Interface Devices). Kompatibilní bezdrátovou klávesnici mù¾ete zakoupit jako samostatné pøíslu¹enství. K nastavení Bezdrátové klávesnice Nokia nebo jiné kompatibilní bezdrátové klávesnice pou¾ijte aplikaci Bezdrát. kláv.. Klávesnice umo¾òuje pohodlné zadávání textu s plným rozlo¾ením kláves QWERTY, napøíklad pøi psaní textových zpráv, el. po¹ty i záznamù kalendáøe. Poznámka: Tato aplikace je k dispozici pouze v omezeném poètu jazykù. Ne¾ budete moci pou¾ívat aplikaci Bezdrát. kláv., musíte ji nainstalovat z pamì»ové karty. Vlo¾te pamì»ovou kartu. Stisknìte tlaèítko, zvolte Nástroje > Spr. aplik. a vyhledejte instalaèní soubor. Zvolte Volby > Instalovat. 1 Aktivujte pøipojení Bluetooth v pøístroji. 2 Zapnìte klávesnici. 3 Stisknìte tlaèítko a zvolte Mé vlastní > Bezdr. kláv.. 4 Zvolením Volby > Najít klávesnici spus»te hledání pøístrojù s pøipojením Bluetooth. 5 Vyberte v seznamu klávesnici. 6 Chcete-li klávesnici spárovat s pøístrojem, zadejte do pøístroje libovolné heslo (1 a¾ 9 èíslic), stejné heslo zadejte do 30 sekund do klávesnice a stisknìte klávesu Enter na klávesnici. Heslo si nemusíte zapisovat, proto¾e pøi pøípadném pøí¹tím párování klávesnice s pøístrojem mù¾ete pou¾ít jiné heslo. Pøed zadáváním hesla mo¾ná bude nutné nejprve stisknout tlaèítko Fn. 7 Pokud pøístroj zobrazí dotaz na rozlo¾ení kláves, vyberte ho ze seznamu v pøístroji. 8 Po zobrazení názvu klávesnice se její stav zmìní na hodnotu Klávesnice pøipojena, zelený indikátor na Bezdrátové klávesnici Nokia pomalu zabliká a klávesnice je pøipravena k pou¾ití. Podrobné informace o práci s klávesnicí a její údr¾bì najdete v u¾ivatelské pøíruèce. Pro tento pøístroj 5

6 Pro tento pøístroj F-Secure Mobile Anti-Virus Poznámka: Tato aplikace je k dispozici pouze v omezeném poètu jazykù. Software F-Secure Mobile Anti-Virus pro mobilní terminály poskytuje ochranu proti ¹kodlivému obsahu obsa¾enou v pøístroji v reálném èase s automatickou aktualizací antivirových databází prostøednictvím sítì. Aplikace Anti-Virus automaticky provìøuje v¹echny soubory, které v pøístroji otevíráte, na pøítomnost virù a oddìluje napadené soubory od ostatních souborù. Aktivace aplikace Anti-Virus Dùle¾ité: Vá¹ pøístroj podporuje pouze jednu antivirovou aplikaci. Pou¾ití více ne¾ jedné aplikace s funkcí antiviru mù¾e ovlivnit výkon a provoz nebo zpùsobit pøeru¹ení funkènosti pøístroje. Ne¾ budete moci pou¾ívat aplikaci Mobile Security, musíte ji nainstalovat z pamì»ové karty. Vlo¾te pamì»ovou kartu. Stisknìte tlaèítko, zvolte Nástroje > Spr. aplik. a vyhledejte instalaèní soubor. Zvolte Volby > Instalovat. Stisknìte tlaèítko a zvolte Mé vlastní > Mobile Security. Proveïte následující kroky: 1 V úvodním zobrazení zvolte OK. 2 Chcete-li zahájit zku¹ební období, zvolte Volby > Change, typ aktivace Free evaluation, a zvolte Done. 3 Zvolením Yes se pøipojte ke slu¾bì aktualizace a stáhnìte aktualizace. 4 Obdr¾íte potvrzovací zprávu o úspì¹né registraci. Pokraèujte zvolením OK. 5 Dokonèete aktivaci zvolením OK. Aplikace je 30denní zku¹ební verze a zku¹ební období zaène instalací aplikace Anti-Virus. Po uplynutí zku¹ebního období lze aplikaci Anti-Virus i nadále pou¾ívat, ale nelze stahovat aktualizovaný software, co¾ mù¾e pøedstavovat bezpeènostní riziko. Pokud budete chtít stáhnout aktualizovaný software po uplynutí zku¹ebního období, musíte si zakoupit dal¹í období pou¾ívání slu¾by. Provìøování pøístroje Mù¾ete provìøovat pøístroj na pøítomnost virù ruènì nebo mù¾ete nechat aplikaci Anti-Virus provìøovat pøístroj automaticky. Chcete-li definovat, zda se mají soubory provìøovat ruènì nebo automaticky, zvolte Volby > Settings > Mode > Real-time nebo Manual. Pokud zvolíte Real-time, aplikace Anti-Virus bude bìhem pou¾ívání pøístroje spu¹tìna na pozadí a bude automaticky provìøovat pou¾ívané soubory. 6

7 Pokud chcete provìøit soubory v pøístroji ruènì, zvolte v hlavním zobrazení aplikace Anti-Virus Volby > Scan all. Jestli¾e chcete oddìlit napadené soubory od ostatních souborù a ulo¾it je do karantény nebo je odstranit, pøejdìte po provedení provìøování doprava na kartu Infections, vyberte soubor a zvolte Volby > Process selected. V menu Select action zvolte Quarantine nebo Delete. Aktualizujte anitivirový software v pøístroji, aby zùstala aktuální databáze definic virù. Chcete-li naèíst aktualizace antivirového softwaru, musí být v pøístroji nakonfigurován pøístupový bod k Internetu. Dal¹í informace o pøístupových bodech naleznete v u¾ivatelské pøíruèce k pøístroji. Kdy¾ je na serveru k dispozici aktualizovaný antivirový software, budete upozornìni a mù¾ete si ze serveru aktualizaci stáhnout. Chcete-li aktualizovat aplikaci Anti-Virus ruènì, zvolte Volby > Update. Pokud chcete aplikaci F-Secure Mobile Anti-Virus odinstalovat, zvolte Volby > Uninstall. Dal¹í informace o aplikaci F-Secure Mobile Anti-Virus naleznete na webu mobile.f-secure.com nebo na stránce Pro tento pøístroj 7

8 Pro vá¹ poèítaè Pro vá¹ poèítaè Nokia PC Suite Nokia PC Suite je sada aplikací pro poèítaè urèená pro pou¾ití s pøístrojem Nokia N92. Chcete-li sadu Nokia PC Suite nainstalovat a pou¾ívat, potøebujete k tomu poèítaè s operaèním systémem Microsoft Windows 2000 nebo XP, kompatibilní s dodaným datovým kabelem USB nebo umo¾òující spojení Bluetooth. Pøed pou¾itím aplikace Nokia PC Suite ji musíte nainstalovat do kompatibilního poèítaèe. Dal¹í informace naleznete na disku CD-ROM dodaném s pøístrojem. Úplná elektronická u¾ivatelská pøíruèka k sadì Nokia PC Suite je ulo¾ena na disku CD-ROM. Dal¹í informace a nejnovìj¹í verzi sady Nokia PC Suite ke sta¾ení naleznete na adrese Sada Nokia PC Suite obsahuje napøíklad následující u¾iteèné aplikace: Pøipojení - Umo¾òuje poprvé pøipojit pøístroj ke kompatibilnímu poèítaèi. Nokia PC Sync - Umo¾òuje synchronizovat kontakty, polo¾ky kalendáøe, úkoly a poznámky mezi pøístrojem a kompatibilním správcem PIM (personal information manager) v poèítaèi, napøíklad Microsoft Outlook nebo Lotus Notes, a webové zálo¾ky mezi pøístrojem a kompatibilními prohlí¾eèi. Content Copier - Umo¾òuje zálohování dat z pøístroje a obnovování ulo¾ených dat z kompatibilního poèítaèe do pøístroje. Nokia Phone Browser - Umo¾òuje správu obsahu slo¾ek v pøístroji pomocí Prùzkumníka systému Windows. Nokia Music Manager - Umo¾òuje vytváøet a uspoøádávat digitální hudební soubory v kompatibilním poèítaèi a pøená¹et je do kompatibilního pøístroje. Image Store - Umo¾òuje ukládat obrázky a videoklipy z pøístroje do kompatibilního poèítaèe. One Touch Access - Umo¾òuje navázat sí»ové pøipojení pomocí pøístroje pou¾itého jako modem. Dal¹í informace Dal¹í informace a nejnovìj¹í verzi sady Nokia PC Suite ke sta¾ení naleznete na adrese 8

9 Adobe Photoshop Album Starter Edition Aplikace Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 vám pomù¾e snadno hledat, upravovat a sdílet fotografie pomocí kompatibilního poèítaèe. Tato verze aplikace Adobe Photoshop Album Starter Edition umo¾òuje: pomocí znaèek uspoøádávat fotografie pro snadné hledání, pomocí zobrazení kalendáøe zobrazit v¹echny digitální fotografie na jednom místì, upravovat bì¾né chyby fotografií jediným klepnutím, sdílet fotografie nejrùznìj¹ím zpùsobem: posílat je el. po¹tou, tisknout na domácí tiskárnì nebo je posílat do kompatibilních mobilních pøístrojù. Poznámka: Tato aplikace je k dispozici pouze v omezeném poètu jazykù. Instalace Aplikaci Adobe Photoshop Album Starter Edition mù¾ete do kompatibilního poèítaèe nainstalovat z disku CD-ROM dodaného s pøístrojem. Verze Adobe Photoshop Album Starter Edition vy¾aduje operaèní systém Microsoft Windows 2000 nebo XP, sadu Nokia PC Suite 6.5 nebo novìj¹í pro pøipojení pøístroje k poèítaèi a aplikaci Apple QuickTime nebo novìj¹í pro zobrazování a úpravy videoklipù. Aplikaci Nokia PC Suite naleznete na disku CD-ROM dodaném s pøístrojem. Pokud v poèítaèi není nainstalována aplikace Apple QuickTime, mù¾ete ji nainstalovat ze serveru download. Postupujte podle pokynù k instalaci na obrazovce. Pøená¹ení fotografií a videoklipù z pøístroje Nokia N92 do poèítaèe Fotografie mù¾ete z pøístroje do aplikace Adobe Photoshop Album Starter Edition pøená¹et dvìma zpùsoby. Automatické pøená¹ení fotografií a videoklipù do kompatibilního poèítaèe: 1 Datovým kabelem USB dodaným s pøístrojem pøipojte pøístroj k poèítaèi. V poèítaèi se otevøe dialogové okno Adobe Photo Downloader a automaticky se vyberou nové obrázky a videosoubory poøízené od posledního pøenosu. 2 Pøenos zahájíte klepnutím na tlaèítko Get Photos. V¹echny vybrané soubory se naimportují do aplikace Adobe Photoshop Album Starter Edition. V¹echna alba vytvoøená v aplikaci Galerie v pøístroji budou automaticky pøenesena do aplikace Adobe Photoshop Album Starter Edition a oznaèena jako znaèky. Pro vá¹ poèítaè 9

10 Pro vá¹ poèítaè 3 Mù¾ete se rozhodnout, zda chcete soubory po pøenesení do aplikace Adobe Photoshop Album Starter Edition z pøístroje odstranit. Chcete-li zapnout nebo vypnout automatické zobrazení dialogového okna Adobe Photo Downloader, klepnìte pravým tlaèítkem my¹i na ikonu na hlavním panelu. Ruèní pøená¹ení fotografií do kompatibilního poèítaèe: 1 Datovým kabelem USB nebo pøes spojení Bluetooth pøipojte pøístroj ke kompatibilnímu poèítaèi. 2 Spus»te aplikaci Adobe Photoshop Album Starter Edition. 3 Na panelu zástupcù klepnìte na Get photos > From Camera, Mobile Phone or Card Reader. Otevøe se dialogové okno Adobe Photo Downloader. 4 Pøenos zahájíte klepnutím na tlaèítko Get Photos. V¹echny vybrané soubory se naimportují do aplikace Adobe Photoshop Album Starter Edition. V¹echna alba vytvoøená v aplikaci Galerie v pøístroji budou automaticky pøenesena do aplikace Adobe Photoshop Album Starter Edition a oznaèena jako znaèky. 5 Soubory mù¾ete po pøenesení do aplikace Adobe Photoshop Album Starter Edition z pøístroje odstranit. Pøená¹ení fotografií a videoklipù z poèítaèe do pøístroje Nokia N92 Pøená¹ení upravených fotografií a videoklipù zpìt do pøístroje: 1 Datovým kabelem USB nebo pøes spojení Bluetooth pøipojte pøístroj ke kompatibilnímu poèítaèi. 2 Spus»te aplikaci Adobe Photoshop Album Starter Edition. 3 Vyberte fotografie a videoklipy, které chcete pøenést do pøístroje. 4 Klepnìte na panelu zástupcù na Share a zvolte mo¾nost Send to Mobile Phone. 5 Klepnìte na tlaèítko OK. Uspoøádání a hledání fotografií podle data Aplikace Adobe Photoshop Album Starter Edition automaticky uspoøádává fotografie podle data, aby je bylo mo¾né snadno hledat. Fotografie mù¾ete podle data hledat dvìma zpùsoby: v zásobníku fotografií a v zobrazení kalendáøe. Hledání fotografií v zásobníku: 1 Na panelu zástupcù zvolte Photo Well. 10

11 2 Na èasové ose pod panelem zástupcù vyberte po¾adovaný mìsíc. V zásobníku budou zobrazeny fotografie z daného mìsíce. Hledání fotografií v zobrazení kalendáøe: 1 Na panelu zástupcù zvolte Calendar View. 2 V zobrazení kalendáøe vyberte den s fotografií a systém zobrazí v¹echny fotografie poøízené v daný den. 3 Tlaèítky se ¹ipkami v horní èásti kalendáøe mù¾ete pøecházet mezi jednotlivými mìsíci. Uspoøádání a hledání fotografií podle znaèek Fotografie mù¾ete hledat podle znaèek z klíèových slov vytvoøených pomocí osoby, místa, události a jiných charakteristik fotografie. Pokud fotografie oznaèíte, nemusíte si pamatovat název souboru, datum ani slo¾ku. Klepnìte na panelu zástupcù na Organize a otevøete podokno Tag. Vytvoøení vlastní znaèky: 1 Klepnìte v podoknì Tag na tlaèítko New a zvolte New Tag. 2 V dialogovém oknì Create Tag vyberte pomocí nabídky Category, do které podkategorie chcete znaèku zaøadit. 3 Do textového pole Name zadejte název znaèky. 4 Do textového pole Note zadejte informace o znaèce. 5 Klepnìte na tlaèítko OK. Znaèka se zobrazí ve vybrané kategorii nebo podkategorii v podoknì Tag. Chcete-li znaèku pøiøadit k fotografii, pøetáhnìte ji z podokna Tag na fotografii v zásobníku. Pøi hledání fotografií poklepejte na znaèku v podoknì Tag. Funkce hledání najde v¹echny fotografie s vybranou znaèkou. Chcete-li zú¾it rozsah fotografií a pøejít na konkrétní mìsíc, klepnìte na pruh na èasové ose. Pokud v pøístroji vytvoøíte nové album, pøidáte do nìj fotografie a pøenesete je do aplikace Adobe Photoshop Album Starter Edition, bude album v seznamu Imported tags uvedeno jako nová znaèka. Úpravy fotografií Úpravy nejbì¾nìj¹ích problémù fotografií: 1 V zásobníku vyberte fotografii. 2 Na panelu zástupcù klepnìte na Fix photo. Aplikace Adobe Photoshop Album Starter Edition vytvoøí kopii pùvodního souboru fotografie pro úpravy. Chcete-li fotografii upravit automaticky, zvolte Auto Smart Fix. Pro vá¹ poèítaè 11

12 Pro vá¹ poèítaè Chcete-li fotografii upravit ruènì, zvolte mo¾nost Fix Photo Window... a poté vyberte jednu z následujících mo¾ností: General - Vybere automatickou úpravu barev, úrovní, kontrastu nebo doostøení. Crop - Oøíznutí fotografie vylep¹í kompozici nebo snímek zdùrazní. Red Eye - Opraví jev èervených oèí zpùsobený bleskem fotoaparátu. Pøehrávání a úpravy videoklipù Chcete-li pøehrát videoklip, poklepejte na videosoubor a klepnìte na tlaèítko Play pod oknem s videoklipem. Úpravy, zmìna uspoøádání a odstraòování scén v mobilních filmech: 1 Klepnìte pravým tlaèítkem my¹i na soubor s filmem a zvolte pøíkaz Edit Mobile Movie. V oknì bude zobrazen první snímek videoklipu. Prohlí¾ený snímek oznaèuje modrá znaèka na èasové ose pod oknem. 2 K pøehrávání, pozastavení, zastavení a pøechodu na zaèátek nebo na konec slou¾í ovládací tlaèítka pod oknem s videoklipem. Videoklipem mù¾ete procházet také pøeta¾ením modré znaèky po èasové ose. 3 Chcete-li vybrat èást videoklipu pro oøíznutí, zmìnu uspoøádání nebo odstranìní, pou¾ijte nìkterý z následujících postupù: Pøetáhnìte prvky umístìné na zaèátku a konci èasové osy. Zaèátek výbìru oznaète klepnutím na èasovou osu pøi stisknuté klávese Shift. Konec výbìru oznaète klepnutím na èasovou osu pøi stisknuté klávese Ctrl. Po nastavení výbìru mù¾ete vybraným pruhem pohybovat po èasové ose. 4 Chcete-li vybranou èást videoklipu odstranit, klepnìte na tlaèítko Delete Selection na panelu nástrojù. Chcete-li vybranou èást videoklipu oøíznout (odstranit èásti pøed ní a za ní), klepnìte na tlaèítko Trim Selection na panelu nástrojù. Chcete-li vybranou èást videoklipu zkopírovat a vlo¾it ji na jiné místo, klepnìte na tlaèítko Copy Selection na panelu nástrojù. Pøetáhnìte modrou znaèku na èasové ose na po¾adované místo a klepnìte na tlaèítko Paste. Dal¹í informace Chcete-li zobrazit dal¹í informace k funkcím programu, zvolte v hlavní nabídce Help > Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 Help... Dal¹í informace o aplikaci Adobe Photoshop Album Starter Edition naleznete na adrese 12

13 Home Media Server Dùle¾ité: Pro zvý¹ení bezpeènosti va¹eho bezdrátového pøipojení k síti LAN v¾dy pou¾ijte nìkterou z dostupných metod kódování pøenosu. Pou¾ití kódování zmen¹uje riziko neoprávnìného pøístupu k va¹im datùm. Aplikace Home Media Server pou¾ívá pro pøipojení ke kompatibilním zaøízením prostøednictvím bezdrátové sítì LAN architekturu UPnP (Universal Plug and Play). Architektura UPnP pou¾ívá nastavení zabezpeèení pøipojení k bezdrátové síti LAN. Pomocí aplikace Home Media Server mù¾ete snadno katalogizovat hudbu, obrázky a videosoubory v kompatibilním poèítaèi. Mù¾ete vytváøet vlastní seznamy skladeb, alba fotografií a sbírky filmù. Mù¾ete pøená¹et kompatibilní mediální soubory do pøístroje a zálohovat soubory z pøístroje do poèítaèe. Mù¾ete pou¾ít pøístroj jako dálkový ovladaè a zobrazovat mediální soubory ulo¾ené v pøístroji nebo v poèítaèi pomocí domácího pøehrávaèe médií pøipojeného k síti kompatibilního s UPnP, napøíklad poèítaèe, televizoru nebo stereofonního systému. Poznámka: Tato aplikace je k dispozici pouze v omezeném poètu jazykù. Instalace aplikace Home Media Server do poèítaèe Aplikaci Home Media Server mù¾ete do kompatibilního poèítaèe nainstalovat z disku CD-ROM dodaného s pøístrojem. Aplikace Home Media Server vy¾aduje operaèní systém Microsoft Windows 2000 nebo Windows XP. Pokud chráníte svùj poèítaè bránou firewall, mo¾ná budete muset zmìnit nastavení, abyste povolili poèítaèi pracovat s pøístrojem Nokia N92. Postupujte podle pokynù k instalaci na obrazovce. Správa mediálních souborù Chcete-li mít pøehled o svých hudebních skladbách, digitálních fotografiích a videoklipech, vyhledejte soubory v kompatibilním poèítaèi a pøidejte soubory nebo celé slo¾ky do aplikace Home Media Server. Slo¾ky, ve kterých máte kompatibilní mediální soubory v poèítaèi, mù¾ete oznaèit jako sledované slo¾ky. Kdy¾ pøidáte do sledovaných slo¾ek nové mediální soubory, aplikace Home Media Server je pøidá do knihovny a bude je automaticky aktualizovat. Pro vá¹ poèítaè 13

14 Pro vá¹ poèítaè Pøenos souborù z poèítaèe do pøístroje Nokia N92 1 Pøipojte pøístroj Nokia N92 k aplikaci Home Media Server v kompatibilním poèítaèi. V kompatibilním poèítaèi vyberte pomocí aplikace Home Media Server pøístroj Nokia N92 v nabídce zaøízení. 2 Vyberte knihovnu mediálních souborù, kterou chcete pøenést. 3 Vyberte jeden mediální soubor. 4 Vyberte mo¾nost pøenosu souboru do pøístroje Nokia N92. Pøenos souborù z pøístroje Nokia N92 do poèítaèe 1 Pøipojte pøístroj Nokia N92 k aplikaci Home Media Server v kompatibilním poèítaèi. Nebo vyberte v kompatibilním poèítaèi pomocí aplikace Home Media Server pøístroj Nokia N92 vnabídce zaøízení. 2 Vyberte soubor, který chcete pøenést. 3 Vyberte mo¾nost pøenosu souboru do aplikace Home Media Server v kompatibilním poèítaèi. Zobrazení souborù z poèítaèe v jiných zaøízeních Pomocí aplikace Home Media Server mù¾ete pou¾ít pøístroj Nokia N92 jako dálkový ovladaè a zobrazovat kompatibilní mediální soubory ulo¾ené v kompatibilním poèítaèi nebo v jiných zaøízeních kompatibilních s UPnP pøipojených k domácí síti. Napøíklad mù¾ete pou¾ít pøístroj Nokia N92 k ovládání pøehrávání kompatibilních hudebních souborù ulo¾ených v poèítaèi prostøednictvím domácího audio systému kompatibilního s UPnP pomocí multimediálního pøijímaèe kompatibilního s UPnP. Ovládání mediálních souborù pomocí pøístroje Nokia N92 1 Pøipojte pøístroj Nokia N92 k aplikaci Home Media Server v kompatibilním poèítaèi. 2 Vyberte knihovnu médií obsahující soubor, který chcete ovládat. 3 Vyberte mediální soubor. 4 Vyberte kompatibilní zaøízení, ve kterém je soubor zobrazen. 14

15 Dal¹í informace Dal¹í informace o aplikaci Home Media Server naleznete na stránce nebo stisknìte v aplikaci Home Media Server tlaèítko F1 a otevøete nápovìdu. Pro vá¹ poèítaè 15

Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0

Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 BEZ ZÁRUKY Aplikace tøetích stran poskytované v pøístroji mohly být vytvoøeny a mohou být vlastnìny osobami nebo entitami, které nejsou spøíznìnými osobami a nemají

Více

Publikování. Zaèínáme. Odesílání souborù. Publikování

Publikování. Zaèínáme. Odesílání souborù. Publikování Share Online 2.0 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky

Více

Okam¾ité zprávy. Nokia N76-1

Okam¾ité zprávy. Nokia N76-1 Okam¾ité zprávy Nokia N76-1 BEZ ZÁRUKY Aplikace tøetích stran poskytované v pøístroji mohly být vytvoøeny a mohou být vlastnìny osobami nebo entitami, které nejsou spøíznìnými osobami a nemají ani jiný

Více

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky a názvy spoleèností

Více

Instalaèní pøíruèka programu PC Suite. CS 9356477 Issue 1

Instalaèní pøíruèka programu PC Suite. CS 9356477 Issue 1 Instalaèní pøíruèka programu PC Suite CS 9356477 Issue 1 Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Reprodukce, pøenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho èásti v

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA N93I-1 http://cs.yourpdfguides.com/dref/827743

Vaše uživatelský manuál NOKIA N93I-1 http://cs.yourpdfguides.com/dref/827743 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Nokia N76-1. Začínáme. 9254321, 2. vydání CS

Nokia N76-1. Začínáme. 9254321, 2. vydání CS Nokia N76-1 Začínáme 9254321, 2. vydání CS Tlaèítka a èásti pøístroje (na krytu a pøi otevøeném pøístroji) Dále jen Nokia N76. 1 Pravé tlaèítko na krytu 2 Støední tlaèítko 3 Levé tlaèítko na krytu 4 Druhý

Více

9242900 Vydání 1 CS. Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation

9242900 Vydání 1 CS. Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation 9242900 Vydání 1 CS Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation Seznam zkratek Seznam zkratek Dále jsou uvedeny nìkteré klávesové zkratky, které jsou

Více

Music Headset Nokia HS-20/AD-41 9246133/1

Music Headset Nokia HS-20/AD-41 9246133/1 Music Headset Nokia HS-20/AD-41 9246133/1 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt HS-20 shoduje s ustanoveními následující smìrnice:

Více

Nokia 500 Navigace do auta Struèná pøíruèka

Nokia 500 Navigace do auta Struèná pøíruèka Nokia 500 Navigace do auta Struèná pøíruèka 9205371 3. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek PD-14 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA N81 8GB http://cs.yourpdfguides.com/dref/826747

Vaše uživatelský manuál NOKIA N81 8GB http://cs.yourpdfguides.com/dref/826747 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA N95-1 http://cs.yourpdfguides.com/dref/827896

Vaše uživatelský manuál NOKIA N95-1 http://cs.yourpdfguides.com/dref/827896 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Uživatelská příručka. Nokia N76-1

Uživatelská příručka. Nokia N76-1 Uživatelská příručka Nokia N76-1 0434 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-135 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými ustanoveními smìrnice 1999/5/ES.

Více

Share online 3.1. 1. vydání

Share online 3.1. 1. vydání Share online 3.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA N80 INTERNET EDITION http://cs.yourpdfguides.com/dref/2452047

Vaše uživatelský manuál NOKIA N80 INTERNET EDITION http://cs.yourpdfguides.com/dref/2452047 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NOKIA N80 INTERNET EDITION. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Stereofonní headset Nokia WH-700 9206936/1

Stereofonní headset Nokia WH-700 9206936/1 Stereofonní headset Nokia WH-700 7 9206936/1 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní názvy výrobkù

Více

Zaèínáme Nokia N82 Model: N82-1 1. vydání CS

Zaèínáme Nokia N82 Model: N82-1 1. vydání CS Zaèínáme Model: N82-1 Nokia N82 1. vydání CS Tlaèítka a èásti (zepøedu) Èíslo modelu: Nokia N82-1. Dále jen Nokia N82. 1 Vypínaè 2 Audiovizuální konektor Nokia (3,5mm) pro kompatibilní headsety, sluchátka

Více

Doplòkové aplikace pro pøístroj Nokia E50 9250659 1. VYDÁNÍ CS

Doplòkové aplikace pro pøístroj Nokia E50 9250659 1. VYDÁNÍ CS Nokia for Business Doplòkové aplikace pro pøístroj Nokia E50 9250659 1. VYDÁNÍ CS DOPLÒKOVÉ APLIKACE K PØÍSTROJI NOKIA V pamìti pøístroje, na disku CD-ROM nebo pamì»ové kartì dodané s pøístrojem a na internetu

Více

Uživatelská příručka. Nokia N77-1

Uživatelská příručka. Nokia N77-1 Uživatelská příručka Nokia N77-1 0434 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-194 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými ustanoveními smìrnice 1999/5/ES.

Více

1. vydání CS, 9251974

1. vydání CS, 9251974 Nokia N95-1 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ Spoleènost NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-159 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými ustanoveními smìrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlá¹ení

Více

Nabíjecí zdroj Nokia DT-600. Vydání 1.2

Nabíjecí zdroj Nokia DT-600. Vydání 1.2 Nabíjecí zdroj Nokia DT-600 6 1 2 2 5 4 3 7 Vydání 1.2 8 9 10 11 2010 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Úvod Nabíjecí zdroj Nokia DT-600 slou¾í k souèasnému nabíjení baterií a¾ pìti kompatibilních zaøízení.

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA 6212 CLASSIC http://cs.yourpdfguides.com/dref/822304

Vaše uživatelský manuál NOKIA 6212 CLASSIC http://cs.yourpdfguides.com/dref/822304 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení.

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. OBSLUHA REGULACE 1. HLAVNÍ OBRAZOVKA Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. Aktuální èas a datum Venkovní teplota

Více

T-Mobile SpeedManager. Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook

T-Mobile SpeedManager. Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook T-Mobile SpeedManager Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook Obsah Na koho se mohu obrátit s žádostí o pomoc? 3 Instalace T-Mobile SpeedManager 4 Optimalizace provozu 4 Session Continuity

Více

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved.

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved. 0434 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ Spoleènost NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-133 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými ustanoveními smìrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlá¹ení

Více

Indukèní smyèka pro nedoslýchavé LPS-4 U¾ivatelská pøíruèka. 9354812 3. vydání

Indukèní smyèka pro nedoslýchavé LPS-4 U¾ivatelská pøíruèka. 9354812 3. vydání Indukèní smyèka pro nedoslýchavé LPS-4 U¾ivatelská pøíruèka 9354812 3. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt LPS-4 shoduje

Více

Bezdrátová klávesnice Nokia (SU-8W) U¾ivatelská pøíruèka

Bezdrátová klávesnice Nokia (SU-8W) U¾ivatelská pøíruèka Bezdrátová klávesnice Nokia (SU-8W) U¾ivatelská pøíruèka PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt SU-8W shoduje sustanoveními následující

Více

Digitální fotoaparát Programová pøíruèka. Pøed instalací programu si pøeètìte tuto pøíruèku.

Digitální fotoaparát Programová pøíruèka. Pøed instalací programu si pøeètìte tuto pøíruèku. Digitální fotoaparát Programová pøíruèka Pøed instalací programu si pøeètìte tuto pøíruèku. Všechna práva vyhrazena Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, uložena ve vyhledávacím systému nebo

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 8800 Arte

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 8800 Arte U¾ivatelská pøíruèka Nokia 8800 Arte 9205314 1. vydání CS 0434 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ Spoleènost NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e se výrobek RM-233 shoduje se základními po¾adavky a dal¹ími dùle¾itými

Více

Analogový terminál. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Analogový terminál. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Analogový terminál Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Jak pou½ívat tuto u½ivatelskou pøíruèku? +RZ Klávesnice Èíselná klávesnice. Specifické tlaèítko èíselné klávesnice. Další pou½ívané

Více

Obsah. Plocha... 31 Správa skupin...32

Obsah. Plocha... 31 Správa skupin...32 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM-12 shoduje s ustanoveními následující smìrnice: 1999/5/EC. Kopii Prohlá¹ení o shodì naleznete

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

Online tisk 4.0. 1. vydání

Online tisk 4.0. 1. vydání Online tisk 4.0 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6212 classic (NFC)

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6212 classic (NFC) U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6212 classic (NFC) 9208866 1. vydání CS 0434 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-396 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými

Více

Nokia 5320 XpressMusic U¾ivatelská pøíruèka

Nokia 5320 XpressMusic U¾ivatelská pøíruèka Nokia 5320 XpressMusic U¾ivatelská pøíruèka 9209315 2. vydání, CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-409 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými

Více

Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122

Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122 Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122 B 1 D C E A 2.0 vydání A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a logo Nokia

Více

Ve¹keré zmìny nebo modifikace, které nejsou výslovnì schváleny spoleèností Nokia, mohou zpùsobit ztrátu oprávnìní k u¾ívání tohoto zaøízení.

Ve¹keré zmìny nebo modifikace, které nejsou výslovnì schváleny spoleèností Nokia, mohou zpùsobit ztrátu oprávnìní k u¾ívání tohoto zaøízení. Nokia N92-1 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-100 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými ustanoveními smìrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlá¹ení o

Více

U¾ivatelská pøíruèka 9353967 Issue 2

U¾ivatelská pøíruèka 9353967 Issue 2 Vydaná elektronická pøíruèka odpovídá "Podmínkám a ustanovením u¾ivatelských pøíruèek Nokia, 7. èerven 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) U¾ivatelská pøíruèka 9353967 Issue

Více

Nokia 6120 classic Nokia 6121 classic U¾ivatelská pøíruèka

Nokia 6120 classic Nokia 6121 classic U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6120 classic Nokia 6121 classic U¾ivatelská pøíruèka 3. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-243 nebo RM-308 je ve shodì se základními po¾adavky a

Více

Začínáme. 9247675, 2. vydání CS. Nokia N73-1

Začínáme. 9247675, 2. vydání CS. Nokia N73-1 Začínáme 9247675, 2. vydání CS Nokia N73-1 Tlačítka a části (vpředu a na straně) Číslo modelu: Nokia N73-1. 2 Dále jen Nokia N73. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 Světelné čidlo Druhý fotoaparát s nižším rozlišením

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6103. 9245725 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6103. 9245725 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6103 9245725 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM- 161 shoduje s ustanoveními následující

Více

U¾ivatelská pøíruèka k pøístroji Nokia 6220 classic

U¾ivatelská pøíruèka k pøístroji Nokia 6220 classic U¾ivatelská pøíruèka k pøístroji Nokia 6220 classic 9207938 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌNOKIA NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-328 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými

Více

Nokia 6110 Navigator U¾ivatelská pøíruèka

Nokia 6110 Navigator U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6110 Navigator U¾ivatelská pøíruèka 4. vydání 0434 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-122 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými ustanoveními

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 7260. 9231783 3. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 7260. 9231783 3. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 7260 9231783 3. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM-17 shoduje s ustanoveními následující

Více

U¾ivatelská pøíruèka pro kryt Nokia Xpress-on GPS pro telefon Nokia 5140. 9231667 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka pro kryt Nokia Xpress-on GPS pro telefon Nokia 5140. 9231667 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka pro kryt Nokia Xpress-on GPS pro telefon Nokia 5140 9231667 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt

Více

U¾ivatelská pøíruèka. 9357312 Issue 4

U¾ivatelská pøíruèka. 9357312 Issue 4 9357312 Issue 4 U¾ivatelská pøíruèka Vydaná elektronická pøíruèka odpovídá "Podmínkám a ustanovením u¾ivatelských pøíruèek Nokia, 7. èerven 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.)

Více

U IVATELSKÁ PØÍRUÈKA

U IVATELSKÁ PØÍRUÈKA U IVATELSKÁ PØÍRUÈKA My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e výrobek RH-29 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými ustanoveními smìrnice R&TTE

Více

Zálo¾ní zdroj Nokia DC-11/ DC-11K 9212429/2

Zálo¾ní zdroj Nokia DC-11/ DC-11K 9212429/2 Zálo¾ní zdroj Nokia DC-11/ DC-11K 5 2 4 3 9212429/2 2008-2010 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Úvod Se zálo¾ním zdrojem Nokia DC-11/ DC-11K (dále jen DC-11) mù¾ete souèasnì nabíjet baterie dvou kompatibilních

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6020. 9236482 3. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6020. 9236482 3. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6020 9236482 3. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM-30 shoduje s ustanoveními následující

Více

U¾ivatelská pøíruèka k zaøízení SU-2 Image Viewer. 9355896 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka k zaøízení SU-2 Image Viewer. 9355896 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka k zaøízení SU-2 Image Viewer 9355896 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt SU-2 shoduje s ustanoveními

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6021. 9237290 3. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6021. 9237290 3. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6021 9237290 3. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM-94 shoduje s ustanoveními následující

Více

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Instalace a aktivace Předchozí verze Instalace Aktivace Pokud máte nainstalovanou předchozí verzi aplikace F-Secure Mobile Security, je třeba ji ukončit.

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 3230. 9234642 1. vydání CS

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 3230. 9234642 1. vydání CS U¾ivatelská pøíruèka Nokia 3230 9234642 1. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM- 51 shoduje s ustanoveními následující

Více

Sada do vozu CK-7W U¾ivatelská pøíruèka Instalaèní pøíruèka

Sada do vozu CK-7W U¾ivatelská pøíruèka Instalaèní pøíruèka Sada do vozu CK-7W U¾ivatelská pøíruèka Instalaèní pøíruèka 9310693 5. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek HF-5 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími

Více

Øešení pøípadných problémù s pøipojením k internetu

Øešení pøípadných problémù s pøipojením k internetu Øešení pøípadných problémù s pøipojením k internetu Obecná doporuèení pro úspìšnou instalaci pøipojení k internetu pøes Internet 4G/EDGE/GPRS Níže uvedený seznam obsahuje nejèastìjší možné problémy se

Více

U¾ivatelská pøíruèka. 9237225 3. vydání CS

U¾ivatelská pøíruèka. 9237225 3. vydání CS U¾ivatelská pøíruèka 9237225 3. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM-13 shoduje s ustanoveními následující smìrnice:

Více

U¾ivatelská pøíruèka k telefonu Nokia 5500 Sport

U¾ivatelská pøíruèka k telefonu Nokia 5500 Sport U¾ivatelská pøíruèka k telefonu Nokia 5500 Sport 9248519 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ Spoleènost NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-86 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 1600. 9239860 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 1600. 9239860 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 1600 9239860 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RH-64 shoduje s ustanoveními následující

Více

U¾ivatelská pøíruèka k bezdrátovému modulu GPS Nokia LD-3W 9246491/1

U¾ivatelská pøíruèka k bezdrátovému modulu GPS Nokia LD-3W 9246491/1 U¾ivatelská pøíruèka k bezdrátovému modulu GPS Nokia LD-3W 9246491/1 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt LD-3W shoduje s ustanoveními

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 3220. 9233115 3. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 3220. 9233115 3. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 3220 9233115 3. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RH-37 shoduje s ustanoveními následující

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6021. CS 9237290 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6021. CS 9237290 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6021 CS 9237290 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM- 94 shoduje s ustanoveními následující

Více

1 2 3 4 5 6 7 8 1 4 2 3 5 1 3 1 4 2 2 3 5 5 6 4 2 1 5 3 4 6 1 6 4 3 5 2 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5A 5 5B Zru ení výbìru, výbìr celého obrázku, vymazání výbìru KG2R Tyto volby bývají

Více

U¾ivatelská pøíruèka. 9311998 1. vydání CS

U¾ivatelská pøíruèka. 9311998 1. vydání CS U¾ivatelská pøíruèka 9311998 1. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e výrobek RH-51 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími

Více

U¾ivatelská pøíruèka. 9355220 2. vydání

U¾ivatelská pøíruèka. 9355220 2. vydání U¾ivatelská pøíruèka 9355220 2. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RH-9 shoduje s ustanoveními následující smìrnice:

Více

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 1 2 Vážený zákazníku, gratulujeme vám k pořízení netbooku Lenovo IdeaPad S100. Manuál, který právě držíte v rukou, se může stát vaším užitečným poradcem. Poradí

Více

Multimediální sada do auta Nokia CK-20W U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka

Multimediální sada do auta Nokia CK-20W U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka Multimediální sada do auta Nokia CK-20W U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka 9245865 1. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek HF-20 je ve shodì se základními po¾adavky

Více

Instalaèní pøíruèka. Zaèínáme Instalace aplikace DeskTopBinder V2 Lite Dodatek

Instalaèní pøíruèka. Zaèínáme Instalace aplikace DeskTopBinder V2 Lite Dodatek Instalaèní pøíruèka 1 2 3 Zaèínáme Instalace aplikace DeskTopBinder V2 Lite Dodatek Pøedmluva Aplikace DeskTopBinder V2 Lite dokáôe integrovat a spravovat rùznorodá data, napøíklad soubory vytvoøené rùznîmi

Více

Nokia 500 Navigace do auta U¾ivatelská pøíruèka

Nokia 500 Navigace do auta U¾ivatelská pøíruèka Nokia 500 Navigace do auta U¾ivatelská pøíruèka 9206144 2. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek PD-14 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými

Více

Transpordéry pro pøístupové systémy RTS EM

Transpordéry pro pøístupové systémy RTS EM Transpordéry pro pøístupové systémy RTS EM Pøívìšky: P1 P2 vnìjší rozmìr 40 x15 x6mm 40 x31 x4mm barva èervená modro-bílá ètecí vzdálenost se snímaèi RTS-000 cca 4cm cca 7cm Prùmyslové identifikátory:

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 3250. 9244360 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 3250. 9244360 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 3250 9244360 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM-38 shoduje s ustanoveními následující

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Příručka Univerzálního tiskového ovladače

Příručka Univerzálního tiskového ovladače Příručka Univerzálního tiskového ovladače Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Verze B CZE 1 Souhrn 1 Brother

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6230i. 9236595 2. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6230i. 9236595 2. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6230i 9236595 2. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM-72 shoduje s ustanoveními následující

Více

Pøíruèka k softwaru na CD-ROMu

Pøíruèka k softwaru na CD-ROMu Issue 2 CS Pøíruèka k softwaru na CD-ROMu Vydaná elektronická pøíruèka odpovídá "Podmínkám a ustanovením u¾ivatelských pøíruèek Nokia, 7. èerven 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June,

Více

TM Pøíruèka uživatele

TM Pøíruèka uživatele TM Pøíruèka uživatele Autorské právo Autorské právo firmy Promise Technology, Inc. (dále jen firma Promise), 2000. Žádná èást této pøíruèky nemùže být jakýmkoliv zpùsobem kopírována ani pøedána dál bez

Více

Seznámení s produktem

Seznámení s produktem Seznámení s produktem Nokia, Nokia Connecting People a Navi Bars jsou registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Ostatní zmiňované produkty a názvy společností mohou být ochrannými známkami

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

U¾ivatelská pøíruèka pro Mobilní TV pøijímaè Nokia

U¾ivatelská pøíruèka pro Mobilní TV pøijímaè Nokia U¾ivatelská pøíruèka pro Mobilní TV pøijímaè Nokia 9207220 1. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek SU-33W je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými

Více

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA Novell Messenger 1.0 STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA www.novell.com Novell Messenger je produkt, který nezávisle na platformě slouží k rychlému zasílání zpráv v podnicích pomocí adresáře Novell e-directory

Více

1 Informace o kameře Česky

1 Informace o kameře Česky WC NX Ultra Cz.fm Page 72 Friday, September 5, 2003 8:42 AM 1 Informace o kameře Česky Pohled zepředu Pohled zboku 1 2 3 4 1. Spoušt Stisknutím tohoto tlačítka spustíte aplikaci PC-CAM Center nebo pořídíte

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Tento instalační průvodce slouží pro rychlé nainstalování ovladačů pro EasyGate UMTS Data a zprovoznění internetového připojení pomocí HSDPA/GPRS. Vložené screenshoty

Více

LaserJet *C4224-90919* *C4224-90919* C4224-90919. Copyright 1998 Hewlett-Packard Co. Vytištìno v Nìmecku. recyklovan ém papíru C4224-90919

LaserJet *C4224-90919* *C4224-90919* C4224-90919. Copyright 1998 Hewlett-Packard Co. Vytištìno v Nìmecku. recyklovan ém papíru C4224-90919 HP LaserJet Copyright 1998 Hewlett-Packard Co. Vytištìno v Nìmecku È. èásti manuálu C4224-90919 Vytištìno na recyklovan ém papíru *C4224-90919* *C4224-90919* C4224-90919 2 1 3 4 5 6 7 8 Configuration Settings

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

Sada do auta Nokia CK-200 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka

Sada do auta Nokia CK-200 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka Sada do auta Nokia CK-200 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka 2.0. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ Spoleènost NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek CK-200 je ve shodì se základními po¾adavky

Více

Bezdrátové připojení (pouze u vybraných modelů)

Bezdrátové připojení (pouze u vybraných modelů) Bezdrátové připojení (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

OLYMPUS ÈTEÈKA/ZAPISOVAÈ PRO MINIATURNÍ KARTY. Pøed použitím výrobku si prosím pozornì pøeètìte tento návod.

OLYMPUS ÈTEÈKA/ZAPISOVAÈ PRO MINIATURNÍ KARTY. Pøed použitím výrobku si prosím pozornì pøeètìte tento návod. OLYMPUS ÈTEÈKA/ZAPISOVAÈ PRO MINIATURNÍ KARTY Návod k použití Pøed použitím výrobku si prosím pozornì pøeètìte tento návod. ctecka.p65 1 DÙLEŽITÉ PRO BEZPEÈNÉ A SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ VÝROBKU Dìkujeme vám za

Více

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka.

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Uživatelská příručka Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec odstranila z tohoto návodu obálku, aby snížla dopad svých produktů

Více

Tabulka pro zaèáteèníky. Tabulka. zaèáteèníky. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky

Tabulka pro zaèáteèníky. Tabulka. zaèáteèníky. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky Zaèínáme s poèítaèem Windows pro zaèáteèníky Windows pro pokroèilé Text pro zaèáteèníky Text pro pokroèilé Tabulka pro zaèáteèníky Tabulka pro pokroèilé Internet Internetová komunikace Grafika pro zaèáteèníky

Více

F-Secure Mobile Security for S60

F-Secure Mobile Security for S60 F-Secure Mobile Security for S60 1. Instalace a aktivace Předchozí Instalace Předchozí verzi aplikace F-Secure Mobile Anti-Virus není třeba odinstalovat. Po instalaci nové zkontrolujte nastavení aplikace

Více

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2.

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Popisy uvedené v této příručce jsou založeny na operačních systémech Windows 7 a Mac OS X Mountain Lion. Přečtěte

Více

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Autorská práva a licence 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného

Více

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL TUV

Více

IP kamery DIGITUS Plug&View

IP kamery DIGITUS Plug&View IP kamery DIGITUS Plug&View Stručný průvodce instalací Obsah balení 1 IP kamera Plug&View 1 napájecí zdroj s kabelem 1 kabel s ethernetem 1 stručný průvodce instalací 1 disk CD s nástroji 1 odnímatelná

Více

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK902 II Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK902 II MK902 II je revoluční TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým procesorem RK3288 a grafikou Mali T764. S

Více

JabloSuite - návod k obsluze

JabloSuite - návod k obsluze Verze 2.2 JABLOSUITE NÁVOD K OBSLUZE Strana 1 z 14 JabloSuite - návod k obsluze Úvod...2 Seznam funkcí JabloSuite...2 Instalace...3 Minimální softwarové a hardwarové po adavky...3 Podporované opera ní

Více

Návod pro aktualizaci map a navigačního softwaru pro přístroje ZENEC E>GO (ZE-NC2010, ZE-NC2040, ZE-NC3810, ZE-NC5010) pomocí Toolbox a Synctool

Návod pro aktualizaci map a navigačního softwaru pro přístroje ZENEC E>GO (ZE-NC2010, ZE-NC2040, ZE-NC3810, ZE-NC5010) pomocí Toolbox a Synctool Návod pro aktualizaci map a navigačního softwaru pro přístroje ZENEC E>GO (ZE-NC2010, ZE-NC2040, ZE-NC3810, ZE-NC5010) pomocí Toolbox a Synctool Obsah 1.1... Příprava na aktualizaci 1.2... SyncTool software

Více

prírucka Fax Hlasitý telefon Záznamník

prírucka Fax Hlasitý telefon Záznamník e W in P hon Uživatelská prírucka Fax Hlasitý telefon Záznamník Instalace aplikace WinPhone - stavový øádek INSTALACE APLIKACE WINPHONE Spuštìní instalace: 1. Spus te systém Windows (pokud již nebìží).

Více