Dal¹í aplikace. Nokia N92-1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dal¹í aplikace. Nokia N92-1"

Transkript

1 Dal¹í aplikace Nokia N92-1

2 DOPLÒKOVÉ APLIKACE K PØÍSTROJI NOKIA N92 V pamìti pøístroje a na disku CD-ROM dodaném s pøístrojem najdete dal¹í aplikace od spoleènosti Nokia i jiných výrobcù. Obsah a dostupnost aplikací a slu¾eb se mù¾e mìnit podle zemì, prodejce èi operátora sítì. Aplikace a dal¹í informace o práci s nimi jsou na serveru k dispozici pouze v nìkterých jazycích. Nìkteré funkce závisejí na SIM kartì èi síti, slu¾bì MMS nebo kompatibilitì pøístrojù a podporovaných formátech obsahu. Nìkteré slu¾by jsou zpoplatnìny zvlá¹tním poplatkem. NOKIA CORPORATION NOKIA MULTIMEDIA MARKETING P.O. BOX 100, FIN NOKIA GROUP, FINLAND TEL.: TELEFAX: BEZ ZÁRUKY Aplikace tøetích stran poskytované v pøístroji mohly být vytvoøeny a mohou být vlastnìny osobami nebo entitami, které nejsou spøíznìnými osobami a nemají ani jiný vztah ke spoleènosti Nokia. Nokia nemá autorská práva èi práva du¹evního vlastnictví k tìmto aplikacím tøetích stran. Nokia nepøebírá ¾ádnou odpovìdnost za jakoukoli podporu koncového u¾ivatele nebo funkènost aplikací, ani za informace uvádìné v aplikacích nebo tìchto materiálech. Nokia neposkytuje ¾ádnou záruku za aplikace tøetích stran. POU ÍVÁNÍM APLIKACÍ BERETE NA VÌDOMÍ, E APLIKACE JSOU POSKYTOVÁNY VE STAVU TAK JAK JSOU, BEZ JAKÉKOLI VÝSLOVNÌ UVEDENÉ NEBO MLÈKY POSKYTNUTÉ ZÁRUKY V MAXIMÁLNÍ MÍØE POVOLENÉ PRÁVNÍMI PØEDPISY. DÁLE BERETE NA VÌDOMÍ, E SPOLEÈNOST NOKIA ANI JEJÍ SPØÍZNÌNÉ SPOLEÈNOSTI NEPOSKYTUJÍ ÁDNÉ VÝSLOVNÌ UVEDENÉ NEBO MLÈKY POSKYTNUTÉ ZÁRUKY, VÈETNÌ, ALE NE VÝHRADNÌ, ZÁRUK NA VLASTNICKÁ PRÁVA, OBCHODOVATELNOST NEBO VHODNOST K JEDNOTLIVÝM ÚÈELÙM, JAKO ANI NA TO, E POU ITÍ APLIKACÍ NENARU Í PATENTY, AUTORSKÁ PRÁVA, OCHRANNÉ ZNÁMKY ÈI JAKÁKOLI JINÁ PRÁVA TØETÍCH STRAN Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N92, Pop-Port a Visual Radio jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Nokia tune je zvuková znaèka spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky a názvy spoleèností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníkù. Nokia se øídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádìt zmìny a vylep¹ení u v¹ech výrobkù popsaných v tomto dokumentu bez pøedchozího oznámení. 2. VYDÁNÍ CS,

3 Obsah Úvod...4 Sí»ové slu¾by... 4 Podpora... 4 Pro tento pøístroj...5 Bezdrátová klávesnice Nokia... 5 F-Secure Mobile Anti-Virus... 6 Pro vá¹ poèítaè...8 Nokia PC Suite... 8 Adobe Photoshop Album Starter Edition... 9 Home Media Server...13

4 Úvod Úvod Èíslo modelu: Nokia N92-1 Dále jen Nokia N92. Nokia N92 je výkonný a inteligentní multimediální pøístroj. K co nejlep¹ímu vyu¾ití pøístroje Nokia N92 pomáhají rùzné aplikace spoleènosti Nokia i jiných výrobcù. Nìkteré aplikace jsou ulo¾eny v pamìti pøístroje nebo na pamì»ové kartì a nìkteré na disku CD-ROM dodaném s pøístrojem. Dostupnost aplikací se mù¾e li¹it podle jednotlivých zemí a obchodních oblastí. Pøed pou¾itím nìkterých aplikací musíte pøijmout platné licenèní podmínky. Podle ikon uvádìných v tomto dokumentu poznáte, zda je aplikace ulo¾ena na dodané pamì»ové kartì ( ) nebo na disku CD-ROM ( ). Aplikace ulo¾ené na disku CD-ROM musíte pøed prvním pou¾itím nainstalovat do kompatibilního poèítaèe. Sí»ové slu¾by Abyste mohli pou¾ívat telefon, musíte mít od provozovatele bezdrátových slu¾eb zaji¹tìnu odpovídající slu¾bu. Mnoho funkcí vy¾aduje speciální sí»ové slu¾by. Tyto funkce nejsou dostupné ve v¹ech sítích; jiné sítì mohou vy¾adovat, abyste pøed pou¾itím sí»ových slu¾eb uzavøeli zvlá¹tní dohody se svým provozovatelem slu¾eb. Vá¹ provozovatel slu¾eb vám poskytne pokyny a vysvìtlí zpùsob zpoplatnìní. Nìkteré sítì mohou mít omezení, která ovlivní zpùsob pou¾ití sí»ových slu¾eb. Nìkteré sítì napøíklad nemusí podporovat v¹echny znaky a slu¾by závislé na urèitém jazyku. Podpora K aplikacím vytvoøeným jinými výrobci poskytují podporu tito výrobci. Pokud dojde k potí¾ím s nìkterou aplikací, najdete podporu na pøíslu¹ném webovém serveru. Pøíslu¹né odkazy jsou uvedeny na koncích kapitol vìnovaných jednotlivým aplikacím. 4

5 Pro tento pøístroj Bezdrátová klávesnice Nokia S tímto pøístrojem mù¾ete pou¾ívat Bezdrátovou klávesnici Nokia nebo jiné kompatibilní bezdrátové klávesnice podporující profil Bluetooth HID (Human Interface Devices). Kompatibilní bezdrátovou klávesnici mù¾ete zakoupit jako samostatné pøíslu¹enství. K nastavení Bezdrátové klávesnice Nokia nebo jiné kompatibilní bezdrátové klávesnice pou¾ijte aplikaci Bezdrát. kláv.. Klávesnice umo¾òuje pohodlné zadávání textu s plným rozlo¾ením kláves QWERTY, napøíklad pøi psaní textových zpráv, el. po¹ty i záznamù kalendáøe. Poznámka: Tato aplikace je k dispozici pouze v omezeném poètu jazykù. Ne¾ budete moci pou¾ívat aplikaci Bezdrát. kláv., musíte ji nainstalovat z pamì»ové karty. Vlo¾te pamì»ovou kartu. Stisknìte tlaèítko, zvolte Nástroje > Spr. aplik. a vyhledejte instalaèní soubor. Zvolte Volby > Instalovat. 1 Aktivujte pøipojení Bluetooth v pøístroji. 2 Zapnìte klávesnici. 3 Stisknìte tlaèítko a zvolte Mé vlastní > Bezdr. kláv.. 4 Zvolením Volby > Najít klávesnici spus»te hledání pøístrojù s pøipojením Bluetooth. 5 Vyberte v seznamu klávesnici. 6 Chcete-li klávesnici spárovat s pøístrojem, zadejte do pøístroje libovolné heslo (1 a¾ 9 èíslic), stejné heslo zadejte do 30 sekund do klávesnice a stisknìte klávesu Enter na klávesnici. Heslo si nemusíte zapisovat, proto¾e pøi pøípadném pøí¹tím párování klávesnice s pøístrojem mù¾ete pou¾ít jiné heslo. Pøed zadáváním hesla mo¾ná bude nutné nejprve stisknout tlaèítko Fn. 7 Pokud pøístroj zobrazí dotaz na rozlo¾ení kláves, vyberte ho ze seznamu v pøístroji. 8 Po zobrazení názvu klávesnice se její stav zmìní na hodnotu Klávesnice pøipojena, zelený indikátor na Bezdrátové klávesnici Nokia pomalu zabliká a klávesnice je pøipravena k pou¾ití. Podrobné informace o práci s klávesnicí a její údr¾bì najdete v u¾ivatelské pøíruèce. Pro tento pøístroj 5

6 Pro tento pøístroj F-Secure Mobile Anti-Virus Poznámka: Tato aplikace je k dispozici pouze v omezeném poètu jazykù. Software F-Secure Mobile Anti-Virus pro mobilní terminály poskytuje ochranu proti ¹kodlivému obsahu obsa¾enou v pøístroji v reálném èase s automatickou aktualizací antivirových databází prostøednictvím sítì. Aplikace Anti-Virus automaticky provìøuje v¹echny soubory, které v pøístroji otevíráte, na pøítomnost virù a oddìluje napadené soubory od ostatních souborù. Aktivace aplikace Anti-Virus Dùle¾ité: Vá¹ pøístroj podporuje pouze jednu antivirovou aplikaci. Pou¾ití více ne¾ jedné aplikace s funkcí antiviru mù¾e ovlivnit výkon a provoz nebo zpùsobit pøeru¹ení funkènosti pøístroje. Ne¾ budete moci pou¾ívat aplikaci Mobile Security, musíte ji nainstalovat z pamì»ové karty. Vlo¾te pamì»ovou kartu. Stisknìte tlaèítko, zvolte Nástroje > Spr. aplik. a vyhledejte instalaèní soubor. Zvolte Volby > Instalovat. Stisknìte tlaèítko a zvolte Mé vlastní > Mobile Security. Proveïte následující kroky: 1 V úvodním zobrazení zvolte OK. 2 Chcete-li zahájit zku¹ební období, zvolte Volby > Change, typ aktivace Free evaluation, a zvolte Done. 3 Zvolením Yes se pøipojte ke slu¾bì aktualizace a stáhnìte aktualizace. 4 Obdr¾íte potvrzovací zprávu o úspì¹né registraci. Pokraèujte zvolením OK. 5 Dokonèete aktivaci zvolením OK. Aplikace je 30denní zku¹ební verze a zku¹ební období zaène instalací aplikace Anti-Virus. Po uplynutí zku¹ebního období lze aplikaci Anti-Virus i nadále pou¾ívat, ale nelze stahovat aktualizovaný software, co¾ mù¾e pøedstavovat bezpeènostní riziko. Pokud budete chtít stáhnout aktualizovaný software po uplynutí zku¹ebního období, musíte si zakoupit dal¹í období pou¾ívání slu¾by. Provìøování pøístroje Mù¾ete provìøovat pøístroj na pøítomnost virù ruènì nebo mù¾ete nechat aplikaci Anti-Virus provìøovat pøístroj automaticky. Chcete-li definovat, zda se mají soubory provìøovat ruènì nebo automaticky, zvolte Volby > Settings > Mode > Real-time nebo Manual. Pokud zvolíte Real-time, aplikace Anti-Virus bude bìhem pou¾ívání pøístroje spu¹tìna na pozadí a bude automaticky provìøovat pou¾ívané soubory. 6

7 Pokud chcete provìøit soubory v pøístroji ruènì, zvolte v hlavním zobrazení aplikace Anti-Virus Volby > Scan all. Jestli¾e chcete oddìlit napadené soubory od ostatních souborù a ulo¾it je do karantény nebo je odstranit, pøejdìte po provedení provìøování doprava na kartu Infections, vyberte soubor a zvolte Volby > Process selected. V menu Select action zvolte Quarantine nebo Delete. Aktualizujte anitivirový software v pøístroji, aby zùstala aktuální databáze definic virù. Chcete-li naèíst aktualizace antivirového softwaru, musí být v pøístroji nakonfigurován pøístupový bod k Internetu. Dal¹í informace o pøístupových bodech naleznete v u¾ivatelské pøíruèce k pøístroji. Kdy¾ je na serveru k dispozici aktualizovaný antivirový software, budete upozornìni a mù¾ete si ze serveru aktualizaci stáhnout. Chcete-li aktualizovat aplikaci Anti-Virus ruènì, zvolte Volby > Update. Pokud chcete aplikaci F-Secure Mobile Anti-Virus odinstalovat, zvolte Volby > Uninstall. Dal¹í informace o aplikaci F-Secure Mobile Anti-Virus naleznete na webu mobile.f-secure.com nebo na stránce Pro tento pøístroj 7

8 Pro vá¹ poèítaè Pro vá¹ poèítaè Nokia PC Suite Nokia PC Suite je sada aplikací pro poèítaè urèená pro pou¾ití s pøístrojem Nokia N92. Chcete-li sadu Nokia PC Suite nainstalovat a pou¾ívat, potøebujete k tomu poèítaè s operaèním systémem Microsoft Windows 2000 nebo XP, kompatibilní s dodaným datovým kabelem USB nebo umo¾òující spojení Bluetooth. Pøed pou¾itím aplikace Nokia PC Suite ji musíte nainstalovat do kompatibilního poèítaèe. Dal¹í informace naleznete na disku CD-ROM dodaném s pøístrojem. Úplná elektronická u¾ivatelská pøíruèka k sadì Nokia PC Suite je ulo¾ena na disku CD-ROM. Dal¹í informace a nejnovìj¹í verzi sady Nokia PC Suite ke sta¾ení naleznete na adrese Sada Nokia PC Suite obsahuje napøíklad následující u¾iteèné aplikace: Pøipojení - Umo¾òuje poprvé pøipojit pøístroj ke kompatibilnímu poèítaèi. Nokia PC Sync - Umo¾òuje synchronizovat kontakty, polo¾ky kalendáøe, úkoly a poznámky mezi pøístrojem a kompatibilním správcem PIM (personal information manager) v poèítaèi, napøíklad Microsoft Outlook nebo Lotus Notes, a webové zálo¾ky mezi pøístrojem a kompatibilními prohlí¾eèi. Content Copier - Umo¾òuje zálohování dat z pøístroje a obnovování ulo¾ených dat z kompatibilního poèítaèe do pøístroje. Nokia Phone Browser - Umo¾òuje správu obsahu slo¾ek v pøístroji pomocí Prùzkumníka systému Windows. Nokia Music Manager - Umo¾òuje vytváøet a uspoøádávat digitální hudební soubory v kompatibilním poèítaèi a pøená¹et je do kompatibilního pøístroje. Image Store - Umo¾òuje ukládat obrázky a videoklipy z pøístroje do kompatibilního poèítaèe. One Touch Access - Umo¾òuje navázat sí»ové pøipojení pomocí pøístroje pou¾itého jako modem. Dal¹í informace Dal¹í informace a nejnovìj¹í verzi sady Nokia PC Suite ke sta¾ení naleznete na adrese 8

9 Adobe Photoshop Album Starter Edition Aplikace Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 vám pomù¾e snadno hledat, upravovat a sdílet fotografie pomocí kompatibilního poèítaèe. Tato verze aplikace Adobe Photoshop Album Starter Edition umo¾òuje: pomocí znaèek uspoøádávat fotografie pro snadné hledání, pomocí zobrazení kalendáøe zobrazit v¹echny digitální fotografie na jednom místì, upravovat bì¾né chyby fotografií jediným klepnutím, sdílet fotografie nejrùznìj¹ím zpùsobem: posílat je el. po¹tou, tisknout na domácí tiskárnì nebo je posílat do kompatibilních mobilních pøístrojù. Poznámka: Tato aplikace je k dispozici pouze v omezeném poètu jazykù. Instalace Aplikaci Adobe Photoshop Album Starter Edition mù¾ete do kompatibilního poèítaèe nainstalovat z disku CD-ROM dodaného s pøístrojem. Verze Adobe Photoshop Album Starter Edition vy¾aduje operaèní systém Microsoft Windows 2000 nebo XP, sadu Nokia PC Suite 6.5 nebo novìj¹í pro pøipojení pøístroje k poèítaèi a aplikaci Apple QuickTime nebo novìj¹í pro zobrazování a úpravy videoklipù. Aplikaci Nokia PC Suite naleznete na disku CD-ROM dodaném s pøístrojem. Pokud v poèítaèi není nainstalována aplikace Apple QuickTime, mù¾ete ji nainstalovat ze serveru download. Postupujte podle pokynù k instalaci na obrazovce. Pøená¹ení fotografií a videoklipù z pøístroje Nokia N92 do poèítaèe Fotografie mù¾ete z pøístroje do aplikace Adobe Photoshop Album Starter Edition pøená¹et dvìma zpùsoby. Automatické pøená¹ení fotografií a videoklipù do kompatibilního poèítaèe: 1 Datovým kabelem USB dodaným s pøístrojem pøipojte pøístroj k poèítaèi. V poèítaèi se otevøe dialogové okno Adobe Photo Downloader a automaticky se vyberou nové obrázky a videosoubory poøízené od posledního pøenosu. 2 Pøenos zahájíte klepnutím na tlaèítko Get Photos. V¹echny vybrané soubory se naimportují do aplikace Adobe Photoshop Album Starter Edition. V¹echna alba vytvoøená v aplikaci Galerie v pøístroji budou automaticky pøenesena do aplikace Adobe Photoshop Album Starter Edition a oznaèena jako znaèky. Pro vá¹ poèítaè 9

10 Pro vá¹ poèítaè 3 Mù¾ete se rozhodnout, zda chcete soubory po pøenesení do aplikace Adobe Photoshop Album Starter Edition z pøístroje odstranit. Chcete-li zapnout nebo vypnout automatické zobrazení dialogového okna Adobe Photo Downloader, klepnìte pravým tlaèítkem my¹i na ikonu na hlavním panelu. Ruèní pøená¹ení fotografií do kompatibilního poèítaèe: 1 Datovým kabelem USB nebo pøes spojení Bluetooth pøipojte pøístroj ke kompatibilnímu poèítaèi. 2 Spus»te aplikaci Adobe Photoshop Album Starter Edition. 3 Na panelu zástupcù klepnìte na Get photos > From Camera, Mobile Phone or Card Reader. Otevøe se dialogové okno Adobe Photo Downloader. 4 Pøenos zahájíte klepnutím na tlaèítko Get Photos. V¹echny vybrané soubory se naimportují do aplikace Adobe Photoshop Album Starter Edition. V¹echna alba vytvoøená v aplikaci Galerie v pøístroji budou automaticky pøenesena do aplikace Adobe Photoshop Album Starter Edition a oznaèena jako znaèky. 5 Soubory mù¾ete po pøenesení do aplikace Adobe Photoshop Album Starter Edition z pøístroje odstranit. Pøená¹ení fotografií a videoklipù z poèítaèe do pøístroje Nokia N92 Pøená¹ení upravených fotografií a videoklipù zpìt do pøístroje: 1 Datovým kabelem USB nebo pøes spojení Bluetooth pøipojte pøístroj ke kompatibilnímu poèítaèi. 2 Spus»te aplikaci Adobe Photoshop Album Starter Edition. 3 Vyberte fotografie a videoklipy, které chcete pøenést do pøístroje. 4 Klepnìte na panelu zástupcù na Share a zvolte mo¾nost Send to Mobile Phone. 5 Klepnìte na tlaèítko OK. Uspoøádání a hledání fotografií podle data Aplikace Adobe Photoshop Album Starter Edition automaticky uspoøádává fotografie podle data, aby je bylo mo¾né snadno hledat. Fotografie mù¾ete podle data hledat dvìma zpùsoby: v zásobníku fotografií a v zobrazení kalendáøe. Hledání fotografií v zásobníku: 1 Na panelu zástupcù zvolte Photo Well. 10

11 2 Na èasové ose pod panelem zástupcù vyberte po¾adovaný mìsíc. V zásobníku budou zobrazeny fotografie z daného mìsíce. Hledání fotografií v zobrazení kalendáøe: 1 Na panelu zástupcù zvolte Calendar View. 2 V zobrazení kalendáøe vyberte den s fotografií a systém zobrazí v¹echny fotografie poøízené v daný den. 3 Tlaèítky se ¹ipkami v horní èásti kalendáøe mù¾ete pøecházet mezi jednotlivými mìsíci. Uspoøádání a hledání fotografií podle znaèek Fotografie mù¾ete hledat podle znaèek z klíèových slov vytvoøených pomocí osoby, místa, události a jiných charakteristik fotografie. Pokud fotografie oznaèíte, nemusíte si pamatovat název souboru, datum ani slo¾ku. Klepnìte na panelu zástupcù na Organize a otevøete podokno Tag. Vytvoøení vlastní znaèky: 1 Klepnìte v podoknì Tag na tlaèítko New a zvolte New Tag. 2 V dialogovém oknì Create Tag vyberte pomocí nabídky Category, do které podkategorie chcete znaèku zaøadit. 3 Do textového pole Name zadejte název znaèky. 4 Do textového pole Note zadejte informace o znaèce. 5 Klepnìte na tlaèítko OK. Znaèka se zobrazí ve vybrané kategorii nebo podkategorii v podoknì Tag. Chcete-li znaèku pøiøadit k fotografii, pøetáhnìte ji z podokna Tag na fotografii v zásobníku. Pøi hledání fotografií poklepejte na znaèku v podoknì Tag. Funkce hledání najde v¹echny fotografie s vybranou znaèkou. Chcete-li zú¾it rozsah fotografií a pøejít na konkrétní mìsíc, klepnìte na pruh na èasové ose. Pokud v pøístroji vytvoøíte nové album, pøidáte do nìj fotografie a pøenesete je do aplikace Adobe Photoshop Album Starter Edition, bude album v seznamu Imported tags uvedeno jako nová znaèka. Úpravy fotografií Úpravy nejbì¾nìj¹ích problémù fotografií: 1 V zásobníku vyberte fotografii. 2 Na panelu zástupcù klepnìte na Fix photo. Aplikace Adobe Photoshop Album Starter Edition vytvoøí kopii pùvodního souboru fotografie pro úpravy. Chcete-li fotografii upravit automaticky, zvolte Auto Smart Fix. Pro vá¹ poèítaè 11

12 Pro vá¹ poèítaè Chcete-li fotografii upravit ruènì, zvolte mo¾nost Fix Photo Window... a poté vyberte jednu z následujících mo¾ností: General - Vybere automatickou úpravu barev, úrovní, kontrastu nebo doostøení. Crop - Oøíznutí fotografie vylep¹í kompozici nebo snímek zdùrazní. Red Eye - Opraví jev èervených oèí zpùsobený bleskem fotoaparátu. Pøehrávání a úpravy videoklipù Chcete-li pøehrát videoklip, poklepejte na videosoubor a klepnìte na tlaèítko Play pod oknem s videoklipem. Úpravy, zmìna uspoøádání a odstraòování scén v mobilních filmech: 1 Klepnìte pravým tlaèítkem my¹i na soubor s filmem a zvolte pøíkaz Edit Mobile Movie. V oknì bude zobrazen první snímek videoklipu. Prohlí¾ený snímek oznaèuje modrá znaèka na èasové ose pod oknem. 2 K pøehrávání, pozastavení, zastavení a pøechodu na zaèátek nebo na konec slou¾í ovládací tlaèítka pod oknem s videoklipem. Videoklipem mù¾ete procházet také pøeta¾ením modré znaèky po èasové ose. 3 Chcete-li vybrat èást videoklipu pro oøíznutí, zmìnu uspoøádání nebo odstranìní, pou¾ijte nìkterý z následujících postupù: Pøetáhnìte prvky umístìné na zaèátku a konci èasové osy. Zaèátek výbìru oznaète klepnutím na èasovou osu pøi stisknuté klávese Shift. Konec výbìru oznaète klepnutím na èasovou osu pøi stisknuté klávese Ctrl. Po nastavení výbìru mù¾ete vybraným pruhem pohybovat po èasové ose. 4 Chcete-li vybranou èást videoklipu odstranit, klepnìte na tlaèítko Delete Selection na panelu nástrojù. Chcete-li vybranou èást videoklipu oøíznout (odstranit èásti pøed ní a za ní), klepnìte na tlaèítko Trim Selection na panelu nástrojù. Chcete-li vybranou èást videoklipu zkopírovat a vlo¾it ji na jiné místo, klepnìte na tlaèítko Copy Selection na panelu nástrojù. Pøetáhnìte modrou znaèku na èasové ose na po¾adované místo a klepnìte na tlaèítko Paste. Dal¹í informace Chcete-li zobrazit dal¹í informace k funkcím programu, zvolte v hlavní nabídce Help > Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 Help... Dal¹í informace o aplikaci Adobe Photoshop Album Starter Edition naleznete na adrese 12

13 Home Media Server Dùle¾ité: Pro zvý¹ení bezpeènosti va¹eho bezdrátového pøipojení k síti LAN v¾dy pou¾ijte nìkterou z dostupných metod kódování pøenosu. Pou¾ití kódování zmen¹uje riziko neoprávnìného pøístupu k va¹im datùm. Aplikace Home Media Server pou¾ívá pro pøipojení ke kompatibilním zaøízením prostøednictvím bezdrátové sítì LAN architekturu UPnP (Universal Plug and Play). Architektura UPnP pou¾ívá nastavení zabezpeèení pøipojení k bezdrátové síti LAN. Pomocí aplikace Home Media Server mù¾ete snadno katalogizovat hudbu, obrázky a videosoubory v kompatibilním poèítaèi. Mù¾ete vytváøet vlastní seznamy skladeb, alba fotografií a sbírky filmù. Mù¾ete pøená¹et kompatibilní mediální soubory do pøístroje a zálohovat soubory z pøístroje do poèítaèe. Mù¾ete pou¾ít pøístroj jako dálkový ovladaè a zobrazovat mediální soubory ulo¾ené v pøístroji nebo v poèítaèi pomocí domácího pøehrávaèe médií pøipojeného k síti kompatibilního s UPnP, napøíklad poèítaèe, televizoru nebo stereofonního systému. Poznámka: Tato aplikace je k dispozici pouze v omezeném poètu jazykù. Instalace aplikace Home Media Server do poèítaèe Aplikaci Home Media Server mù¾ete do kompatibilního poèítaèe nainstalovat z disku CD-ROM dodaného s pøístrojem. Aplikace Home Media Server vy¾aduje operaèní systém Microsoft Windows 2000 nebo Windows XP. Pokud chráníte svùj poèítaè bránou firewall, mo¾ná budete muset zmìnit nastavení, abyste povolili poèítaèi pracovat s pøístrojem Nokia N92. Postupujte podle pokynù k instalaci na obrazovce. Správa mediálních souborù Chcete-li mít pøehled o svých hudebních skladbách, digitálních fotografiích a videoklipech, vyhledejte soubory v kompatibilním poèítaèi a pøidejte soubory nebo celé slo¾ky do aplikace Home Media Server. Slo¾ky, ve kterých máte kompatibilní mediální soubory v poèítaèi, mù¾ete oznaèit jako sledované slo¾ky. Kdy¾ pøidáte do sledovaných slo¾ek nové mediální soubory, aplikace Home Media Server je pøidá do knihovny a bude je automaticky aktualizovat. Pro vá¹ poèítaè 13

14 Pro vá¹ poèítaè Pøenos souborù z poèítaèe do pøístroje Nokia N92 1 Pøipojte pøístroj Nokia N92 k aplikaci Home Media Server v kompatibilním poèítaèi. V kompatibilním poèítaèi vyberte pomocí aplikace Home Media Server pøístroj Nokia N92 v nabídce zaøízení. 2 Vyberte knihovnu mediálních souborù, kterou chcete pøenést. 3 Vyberte jeden mediální soubor. 4 Vyberte mo¾nost pøenosu souboru do pøístroje Nokia N92. Pøenos souborù z pøístroje Nokia N92 do poèítaèe 1 Pøipojte pøístroj Nokia N92 k aplikaci Home Media Server v kompatibilním poèítaèi. Nebo vyberte v kompatibilním poèítaèi pomocí aplikace Home Media Server pøístroj Nokia N92 vnabídce zaøízení. 2 Vyberte soubor, který chcete pøenést. 3 Vyberte mo¾nost pøenosu souboru do aplikace Home Media Server v kompatibilním poèítaèi. Zobrazení souborù z poèítaèe v jiných zaøízeních Pomocí aplikace Home Media Server mù¾ete pou¾ít pøístroj Nokia N92 jako dálkový ovladaè a zobrazovat kompatibilní mediální soubory ulo¾ené v kompatibilním poèítaèi nebo v jiných zaøízeních kompatibilních s UPnP pøipojených k domácí síti. Napøíklad mù¾ete pou¾ít pøístroj Nokia N92 k ovládání pøehrávání kompatibilních hudebních souborù ulo¾ených v poèítaèi prostøednictvím domácího audio systému kompatibilního s UPnP pomocí multimediálního pøijímaèe kompatibilního s UPnP. Ovládání mediálních souborù pomocí pøístroje Nokia N92 1 Pøipojte pøístroj Nokia N92 k aplikaci Home Media Server v kompatibilním poèítaèi. 2 Vyberte knihovnu médií obsahující soubor, který chcete ovládat. 3 Vyberte mediální soubor. 4 Vyberte kompatibilní zaøízení, ve kterém je soubor zobrazen. 14

15 Dal¹í informace Dal¹í informace o aplikaci Home Media Server naleznete na stránce nebo stisknìte v aplikaci Home Media Server tlaèítko F1 a otevøete nápovìdu. Pro vá¹ poèítaè 15

Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0

Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 BEZ ZÁRUKY Aplikace tøetích stran poskytované v pøístroji mohly být vytvoøeny a mohou být vlastnìny osobami nebo entitami, které nejsou spøíznìnými osobami a nemají

Více

Home Media Server. Instalace aplikace Home Media Server do poèítaèe. Správa mediálních souborù. Home Media Server

Home Media Server. Instalace aplikace Home Media Server do poèítaèe. Správa mediálních souborù. Home Media Server 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky a názvy spoleèností

Více

Publikování. Zaèínáme. Odesílání souborù. Publikování

Publikování. Zaèínáme. Odesílání souborù. Publikování Share Online 2.0 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky

Více

Okam¾ité zprávy. Nokia N76-1

Okam¾ité zprávy. Nokia N76-1 Okam¾ité zprávy Nokia N76-1 BEZ ZÁRUKY Aplikace tøetích stran poskytované v pøístroji mohly být vytvoøeny a mohou být vlastnìny osobami nebo entitami, které nejsou spøíznìnými osobami a nemají ani jiný

Více

Nokia Lifeblog 2.5. Nokia N76-1

Nokia Lifeblog 2.5. Nokia N76-1 Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries a N76 jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní

Více

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries a N77 jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries a N77 jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Lifeblog 2.5 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries a N77 jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované

Více

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky a názvy spoleèností

Více

Zaèínáme. Nokia N93i-1

Zaèínáme. Nokia N93i-1 Zaèínáme Nokia N93i-1 Tlaèítka a èásti pøístroje zavøený pøístroj 2. vydání CS, 9253945 Èíslo modelu: Nokia N93i-1. Dále jen Nokia N93i. 1 Hlavní fotoaparát a objektiv. Pøístroj obsahuje 3,2megapixelový

Více

Push to talk. Definice pøístupového bodu Push to talk. Nastavení funkce Push to talk. Push to talk

Push to talk. Definice pøístupového bodu Push to talk. Nastavení funkce Push to talk. Push to talk 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi a N77 jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky

Více

Nokia Nseries PC Suite 2.1. 1. vydání

Nokia Nseries PC Suite 2.1. 1. vydání Nokia Nseries PC Suite 2.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation.

Více

Urèování polohy Nokia N76-1

Urèování polohy Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries a N76 jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky

Více

Push to talk. Nokia N76-1

Push to talk. Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi a N76 jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované

Více

Instalaèní pøíruèka programu PC Suite. CS 9356477 Issue 1

Instalaèní pøíruèka programu PC Suite. CS 9356477 Issue 1 Instalaèní pøíruèka programu PC Suite CS 9356477 Issue 1 Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Reprodukce, pøenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho èásti v

Více

U¾ivatelská pøíruèka pro Hudební modul Nokia MD-1. 9312021 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka pro Hudební modul Nokia MD-1. 9312021 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka pro Hudební modul Nokia MD-1 9312021 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt MD-1 shoduje s ustanoveními

Více

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Push to talk 1.5 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky

Více

Dùle¾ité tipy. Spoleènì pro pøístroje N91 a N91 8GB. Nokia PC Suite (zvlá¹tì aplikace Nokia Audio Manager) Správa souborù

Dùle¾ité tipy. Spoleènì pro pøístroje N91 a N91 8GB. Nokia PC Suite (zvlá¹tì aplikace Nokia Audio Manager) Správa souborù Dùle¾ité tipy Spoleènì pro pøístroje N91 a N91 8GB Nokia PC Suite (zvlá¹tì aplikace Nokia Audio Manager) Nokia PC Suite je optimalizována pro správu dat v pamìti telefonu [C:]. Sada Nokia PC Suite je doporuèována

Více

Instalaèní pøíruèka programu PC Suite

Instalaèní pøíruèka programu PC Suite Instalaèní pøíruèka programu PC Suite Vydaná elektronická pøíruèka odpovídá "Podmínkám a ustanovením u¾ivatelských pøíruèek Nokia, 7. èerven 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June,

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA N93I-1 http://cs.yourpdfguides.com/dref/827743

Vaše uživatelský manuál NOKIA N93I-1 http://cs.yourpdfguides.com/dref/827743 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

9242900 Vydání 1 CS. Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation

9242900 Vydání 1 CS. Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation 9242900 Vydání 1 CS Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation Seznam zkratek Seznam zkratek Dále jsou uvedeny nìkteré klávesové zkratky, které jsou

Více

Instalaèní pøíruèka programu PC Suite

Instalaèní pøíruèka programu PC Suite Instalaèní pøíruèka programu PC Suite Vydaná elektronická pøíruèka odpovídá "Podmínkám a ustanovením u¾ivatelských pøíruèek Nokia, 7. èerven 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June,

Více

Nokia N76-1. Začínáme. 9254321, 2. vydání CS

Nokia N76-1. Začínáme. 9254321, 2. vydání CS Nokia N76-1 Začínáme 9254321, 2. vydání CS Tlaèítka a èásti pøístroje (na krytu a pøi otevøeném pøístroji) Dále jen Nokia N76. 1 Pravé tlaèítko na krytu 2 Støední tlaèítko 3 Levé tlaèítko na krytu 4 Druhý

Více

Zaèínáme Nokia N92-1

Zaèínáme Nokia N92-1 Zaèínáme Nokia N92-1 Re¾imy Zaèínáme Èíslo modelu: Nokia N92-1. Dále jen Nokia N92. Pøístroj mù¾e pracovat ve ètyøech re¾imech: Pøi zavøeném telefonu (1), Zobrazení (2), Pøi otevøeném telefonu (3) a Práce

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA N95-1 http://cs.yourpdfguides.com/dref/827847

Vaše uživatelský manuál NOKIA N95-1 http://cs.yourpdfguides.com/dref/827847 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Začínáme. Nokia N77-1 1. vydání CS

Začínáme. Nokia N77-1 1. vydání CS Začínáme Nokia N77-1 1. vydání CS Tlaèítka a èásti (vpøedu a na stranì) Èíslo modelu: Nokia N77-1. Dále jen Nokia N77. 1 Svìtelné èidlo 2 Druhý fotoaparát s ni¾¹ím rozli¹ením 3 Výbìrová tlaèítka ( a )

Více

Doplňkové aplikace. Nokia N95-1

Doplňkové aplikace. Nokia N95-1 Doplňkové aplikace Nokia N95-1 DOPLÒKOVÉ APLIKACE K PØÍSTROJI NOKIA N95 V pamìti pøístroje a na disku DVD-ROM dodaném s pøístrojem najdete doplòkové aplikace od spoleènosti Nokia i jiných výrobcù. BEZ

Více

Doplňkové aplikace Nokia N93i-1

Doplňkové aplikace Nokia N93i-1 Doplňkové aplikace Nokia N93i-1 DOPLÒKOVÉ APLIKACE K PØÍSTROJI NOKIA N93i V pamìti pøístroje a na disku DVD-ROM dodaném s pøístrojem najdete dal¹í aplikace Nokia i aplikace jiných výrobcù. BEZ ZÁRUKY Aplikace

Více

Krok 1. Vlo¾ení SIM karty a baterie

Krok 1. Vlo¾ení SIM karty a baterie Krok 1 Vlo¾ení SIM karty a baterie Pou¾ívejte pouze pamì»ové karty microsdhc a microsd schválené spoleèností Nokia pro pou¾ití s tímto pøístrojem. Spoleènost Nokia pou¾ívá schválené odvìtvové standardy

Více

Share online 2.0 Nokia N76-1

Share online 2.0 Nokia N76-1 Share online 2.0 Nokia N76-1 BEZ ZÁRUKY Aplikace tøetích stran poskytované v pøístroji mohly být vytvoøeny a mohou být vlastnìny osobami nebo entitami, které nejsou spøíznìnými osobami a nemají ani jiný

Více

Začínáme Nokia N70-1

Začínáme Nokia N70-1 Začínáme Nokia N70-1 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Pop-Port jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované

Více

Share online 3.1. 1. vydání

Share online 3.1. 1. vydání Share online 3.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

Share online 3.1. 1. vydání

Share online 3.1. 1. vydání Share online 3.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

U¾ivatelská pøíruèka k videotelefonnímu. (pro telefony Nokia 6630) 9234167 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka k videotelefonnímu. (pro telefony Nokia 6630) 9234167 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka k videotelefonnímu modulu Nokia PT-8 (pro telefony Nokia 6630) 9234167 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme,

Více

Datový a nabíjecí kabel Nokia CA-126

Datový a nabíjecí kabel Nokia CA-126 Datový a nabíjecí kabel Nokia CA-126 ÈESKY Prostøednictvím tohoto kabelu mù¾ete pøená¹et a synchronizovat data mezi kompatibilním PC a pøístrojem Nokia. Kabel mù¾ete rovnì¾ pou¾ít pro souèasné nabíjení

Více

Music Headset Nokia HS-20/AD-41 9246133/1

Music Headset Nokia HS-20/AD-41 9246133/1 Music Headset Nokia HS-20/AD-41 9246133/1 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt HS-20 shoduje s ustanoveními následující smìrnice:

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA N81 8GB http://cs.yourpdfguides.com/dref/826747

Vaše uživatelský manuál NOKIA N81 8GB http://cs.yourpdfguides.com/dref/826747 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Nokia 500 Navigace do auta Struèná pøíruèka

Nokia 500 Navigace do auta Struèná pøíruèka Nokia 500 Navigace do auta Struèná pøíruèka 9205371 3. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek PD-14 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA N95-1 http://cs.yourpdfguides.com/dref/827896

Vaše uživatelský manuál NOKIA N95-1 http://cs.yourpdfguides.com/dref/827896 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Zaèínáme. Nokia N95-2. 1. vydání CS

Zaèínáme. Nokia N95-2. 1. vydání CS Zaèínáme Nokia N95-2 1. vydání CS Tlaèítka a èásti (zepøedu) Èíslo modelu: Nokia N95-2. Dále jen Nokia N95 8GB. 1 Vypínaè 2 Výbìrová tlaèítka pro volbu pøíkazù a pøístup kmo¾nostem Volby 3 Tlaèítko Menu

Více

Skener MUSTEK SCANEXPRESS 1200UB+

Skener MUSTEK SCANEXPRESS 1200UB+ Skener MUSTEK SCANEXPRESS 1200UB+ NÁVOD PRO INSTALACI SKENERU 1200UB+ Rozbalení skeneru Vybalte pøístroj z obalu a peèlivì zkontrolujte, zda nechybí nebo není poškozena žádná z položek. Balení by mìlo

Více

U¾ivatelská pøíruèka k headsetu s displejem Nokia HS-6. 9232427 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka k headsetu s displejem Nokia HS-6. 9232427 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka k headsetu s displejem Nokia HS-6 9232427 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt HS-6 shoduje s

Více

Zaèínáme. Nokia N81-3 1. vydání CS

Zaèínáme. Nokia N81-3 1. vydání CS Zaèínáme Nokia N81-3 1. vydání CS Tlaèítka a èásti (zepøedu) Èíslo modelu: Nokia N81-3. Dále jen Nokia N81. 1 Tlaèítka her a 2 Slot pamì»ové karty 3 Výbìrová tlaèítka 4 Tlaèítka médií: Tlaèítko Dal¹í Tlaèítko

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA N80 INTERNET EDITION http://cs.yourpdfguides.com/dref/2452047

Vaše uživatelský manuál NOKIA N80 INTERNET EDITION http://cs.yourpdfguides.com/dref/2452047 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NOKIA N80 INTERNET EDITION. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Struèný pøehled NOKIA OBSERVATION CAMERA UVEDENÍ KAMERY DO PROVOZU SEJMUTÍ OBRÁZKU POU ITÍ DETEKCE POHYBU POU ITÍ ÈASOVANÉHO SNÍMÁNÍ ZJI TÌNÍ TEPLOTY

Struèný pøehled NOKIA OBSERVATION CAMERA UVEDENÍ KAMERY DO PROVOZU SEJMUTÍ OBRÁZKU POU ITÍ DETEKCE POHYBU POU ITÍ ÈASOVANÉHO SNÍMÁNÍ ZJI TÌNÍ TEPLOTY Struèný pøehled NOKIA OBSERVATION CAMERA UVEDENÍ KAMERY DO PROVOZU SEJMUTÍ OBRÁZKU POU ITÍ DETEKCE POHYBU POU ITÍ ÈASOVANÉHO SNÍMÁNÍ ZJI TÌNÍ TEPLOTY 1. vydání CS 9311304 Pro va¹i bezpeènost Seznamte se

Více

Uživatelská příručka. Nokia N76-1

Uživatelská příručka. Nokia N76-1 Uživatelská příručka Nokia N76-1 0434 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-135 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými ustanoveními smìrnice 1999/5/ES.

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA N73-1 http://cs.yourpdfguides.com/dref/825485

Vaše uživatelský manuál NOKIA N73-1 http://cs.yourpdfguides.com/dref/825485 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K SADĚ. Nokia PC Suite 6.81

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K SADĚ. Nokia PC Suite 6.81 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K SADĚ Nokia PC Suite 6.81 Obsah 1. Úvod...1 1.1 Aplikace Nokia PC Suite...1 1.2 Nutné podmínky...2 1.3 Další informace...3 2. Instalace sady Nokia PC Suite...5 2.1 Před začátkem instalace...5

Více

Web n walk NÁVOD PRO UŽIVATELE. Manager

Web n walk NÁVOD PRO UŽIVATELE. Manager Web n walk NÁVOD PRO UŽIVATELE Manager Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu 06 Nastavení možností

Více

Hudební reproduktory Nokia MD-3

Hudební reproduktory Nokia MD-3 Hudební reproduktory Nokia MD-3 ÈESKY Stereo reproduktory MD-3 nabízejí vysokou kvalitu poslechu hudby nebo rádia z va¹eho kompatibilního telefonu Nokia nebo audio zaøízení. Reproduktory mají 3,5 mm stereo

Více

Další aplikace. Nokia N70-1

Další aplikace. Nokia N70-1 Další aplikace Nokia N70-1 DOPLÒKOVÉ APLIKACE K PØÍSTROJI NOKIA N70 V balení najdete kartu RS-MMC (Reduced-Size Dual Voltage MultiMediaCard) s doplòkovými aplikacemi spoleènosti Nokia i jiných výrobcù.

Více

Nabíjecí zdroj Nokia DT-600. Vydání 1.2

Nabíjecí zdroj Nokia DT-600. Vydání 1.2 Nabíjecí zdroj Nokia DT-600 6 1 2 2 5 4 3 7 Vydání 1.2 8 9 10 11 2010 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Úvod Nabíjecí zdroj Nokia DT-600 slou¾í k souèasnému nabíjení baterií a¾ pìti kompatibilních zaøízení.

Více

Album snímkù. U¾ivatelská pøíruèka

Album snímkù. U¾ivatelská pøíruèka Album snímkù U¾ivatelská pøíruèka PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt PD-1 shoduje s ustanoveními následující smìrnice: 1999/5/EC.

Více

Nokia Music Pack 9245925/2

Nokia Music Pack 9245925/2 Nokia Music Pack 9245925/2 Symbol pøe¹krtnutého kontejneru znamená, ¾e na území Evropské unie musí být produkt po ukonèení jeho ¾ivotnosti ulo¾en do oddìleného sbìru. Neodhazujte tyto produkty do netøídìného

Více

Stereofonní headset Nokia WH-700 9206936/1

Stereofonní headset Nokia WH-700 9206936/1 Stereofonní headset Nokia WH-700 7 9206936/1 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní názvy výrobkù

Více

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9355538 Issue 1 Vydaná elektronická příručka odpovídá "Podmínkám a ustanovením uživatelských

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA N91-1 http://cs.yourpdfguides.com/dref/827576

Vaše uživatelský manuál NOKIA N91-1 http://cs.yourpdfguides.com/dref/827576 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NOKIA N91-1. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se NOKIA N91-1 v uživatelské příručce

Více

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd 1998-200(6). Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd 1998-200(6). Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd. 0434 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ Spoleènost NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-133 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými ustanoveními smìrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlá¹ení

Více

Online tisk 4.0. 1. vydání

Online tisk 4.0. 1. vydání Online tisk 4.0 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

TRUST SILVERLINE DIRECT ACCESS

TRUST SILVERLINE DIRECT ACCESS Návod k prvnímu použití zařízení Kapitola 1. Připojení (3.1) 2. Odinstalování starších ovladačů a zařízení (3.2) 3. Instalace v systému Windows (3.3) 4. Kontrola (3.4) 5. Testování (3.5)! 1 Úvod Tento

Více

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení.

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. OBSLUHA REGULACE 1. HLAVNÍ OBRAZOVKA Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. Aktuální èas a datum Venkovní teplota

Více

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved.

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved. 0434 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ Spoleènost NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-133 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými ustanoveními smìrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlá¹ení

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA LD-1W http://cs.yourpdfguides.com/dref/825063

Vaše uživatelský manuál NOKIA LD-1W http://cs.yourpdfguides.com/dref/825063 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NOKIA LD-1W. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se NOKIA LD-1W v uživatelské příručce

Více

Uživatelská příručka. Nokia N77-1

Uživatelská příručka. Nokia N77-1 Uživatelská příručka Nokia N77-1 0434 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-194 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými ustanoveními smìrnice 1999/5/ES.

Více

1. vydání CS, 9251974

1. vydání CS, 9251974 Nokia N95-1 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ Spoleènost NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-159 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými ustanoveními smìrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlá¹ení

Více

U¾ivatelská pøíruèka pro Bezdrátovou soupravu do vozu (CK-1W) 9355973 2. vydání

U¾ivatelská pøíruèka pro Bezdrátovou soupravu do vozu (CK-1W) 9355973 2. vydání U¾ivatelská pøíruèka pro Bezdrátovou soupravu do vozu (CK-1W) 9355973 2. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt CK-1W shoduje

Více

Bezdrátová klávesnice Nokia (SU-8W) U¾ivatelská pøíruèka

Bezdrátová klávesnice Nokia (SU-8W) U¾ivatelská pøíruèka Bezdrátová klávesnice Nokia (SU-8W) U¾ivatelská pøíruèka PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt SU-8W shoduje sustanoveními následující

Více

Zaèínáme Nokia N82 Model: N82-1 1. vydání CS

Zaèínáme Nokia N82 Model: N82-1 1. vydání CS Zaèínáme Model: N82-1 Nokia N82 1. vydání CS Tlaèítka a èásti (zepøedu) Èíslo modelu: Nokia N82-1. Dále jen Nokia N82. 1 Vypínaè 2 Audiovizuální konektor Nokia (3,5mm) pro kompatibilní headsety, sluchátka

Více

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman MP3 Manager Software for Sony Network Walkman Návod k obsluze NW-E55/75 2004 Sony Corporation WALKMAN je registrovaná ochranná známka společnosti Sony Corporation představující produkty skupiny Headphone

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K SADĚ. Nokia PC Suite 6.7

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K SADĚ. Nokia PC Suite 6.7 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K SADĚ Nokia PC Suite 6.7 Obsah 1. Úvod...1 1.1 Aplikace sady Nokia PC Suite...1 1.2 Modely telefonů, které lze používat se sadou PC Suite...2 1.3 Začínáme...2 1.4 Nutné podmínky...2

Více

Doplòkové aplikace pro pøístroj Nokia E50 9250659 1. VYDÁNÍ CS

Doplòkové aplikace pro pøístroj Nokia E50 9250659 1. VYDÁNÍ CS Nokia for Business Doplòkové aplikace pro pøístroj Nokia E50 9250659 1. VYDÁNÍ CS DOPLÒKOVÉ APLIKACE K PØÍSTROJI NOKIA V pamìti pøístroje, na disku CD-ROM nebo pamì»ové kartì dodané s pøístrojem a na internetu

Více

T-Mobile SpeedManager. Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook

T-Mobile SpeedManager. Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook T-Mobile SpeedManager Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook Obsah Na koho se mohu obrátit s žádostí o pomoc? 3 Instalace T-Mobile SpeedManager 4 Optimalizace provozu 4 Session Continuity

Více

Tuto pøíruèku si pøeètìte je¹tì pøed instalováním softwaru!

Tuto pøíruèku si pøeètìte je¹tì pøed instalováním softwaru! Vydaná elektronická pøíruèka odpovídá "Podmínkám a ustanovením u¾ivatelských pøíruèek Nokia, 7. èerven 1998" Tuto pøíruèku si pøeètìte je¹tì pøed instalováním softwaru! Digitální hudební pøehrávaè, FM

Více

Minireproduktory Nokia MD-6 9205725/1

Minireproduktory Nokia MD-6 9205725/1 Minireproduktory Nokia MD-6 3 5 4 2 9205725/1 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Úvod Blahopøejeme k va¹í

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA 6212 CLASSIC http://cs.yourpdfguides.com/dref/822304

Vaše uživatelský manuál NOKIA 6212 CLASSIC http://cs.yourpdfguides.com/dref/822304 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Nastavení telefonu T-Mobile MDA Touch

Nastavení telefonu T-Mobile MDA Touch Nastavení telefonu T-Mobile MDA Touch Telefon s integrovaným kapesním počítačem T-Mobile MDA Touch, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití

Více

Indukèní smyèka pro nedoslýchavé LPS-4 U¾ivatelská pøíruèka. 9354812 3. vydání

Indukèní smyèka pro nedoslýchavé LPS-4 U¾ivatelská pøíruèka. 9354812 3. vydání Indukèní smyèka pro nedoslýchavé LPS-4 U¾ivatelská pøíruèka 9354812 3. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt LPS-4 shoduje

Více

Určeno k použití s aplikacemi podporujícími skener / čtečku kódů QR.

Určeno k použití s aplikacemi podporujícími skener / čtečku kódů QR. Aplikace Xerox QR Code Příručka pro rychlé spuštění 702P03999 Určeno k použití s aplikacemi podporujícími skener / čtečku kódů QR. Aplikaci QR (Quick Response) Code můžete použít s těmito aplikacemi: aplikace

Více

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries a N81 jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries a N81 jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Urèování polohy 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries a N81 jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované

Více

Sada do auta s displejem Nokia CK-600 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka

Sada do auta s displejem Nokia CK-600 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka Sada do auta s displejem Nokia CK-600 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka 9211132 2. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek HF-23 je ve shodì se základními po¾adavky

Více

ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS. Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9356501 Issue 1

ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS. Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9356501 Issue 1 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9356501 Issue 1 Obsah 1. ÚVOD...1 2. INSTALACE PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. PŘIPOJENÍ TELEFONU NOKIA 6600

Více

NOKIA PC SUITE 5.1 RYCHLÁ PŘÍRUČKA K SOFTWARU

NOKIA PC SUITE 5.1 RYCHLÁ PŘÍRUČKA K SOFTWARU RYCHLÁ PŘÍRUČKA K SOFTWARU NOKIA PC SUITE 5.1 Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Vydaná elektronická příručka odpovídá "Podmínkám a ustanovením uživatelských příruček Nokia, 7. červen 1998"

Více

Zabezpeèení. Uživatelská pøíruèka

Zabezpeèení. Uživatelská pøíruèka Zabezpeèení Uživatelská pøíruèka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené

Více

2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti

2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Chat 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune je zvuková

Více

Motorola Phone Tools. Začínáme

Motorola Phone Tools. Začínáme Motorola Phone Tools Začínáme Obsah Minimální požadavky... 2 Před instalací aplikace Motorola Phone Tools... 3 Instalace aplikace Motorola Phone Tools... 4 Instalace a konfigurace mobilního zařízení...

Více

Kamera Nokia s dálkovým ovládáním. U¾ivatelská pøíruèka

Kamera Nokia s dálkovým ovládáním. U¾ivatelská pøíruèka Kamera Nokia s dálkovým ovládáním U¾ivatelská pøíruèka PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt PT-6 shoduje s ustanoveními následující

Více

Digitální fotoaparát Programová pøíruèka. Pøed instalací programu si pøeètìte tuto pøíruèku.

Digitální fotoaparát Programová pøíruèka. Pøed instalací programu si pøeètìte tuto pøíruèku. Digitální fotoaparát Programová pøíruèka Pøed instalací programu si pøeètìte tuto pøíruèku. Všechna práva vyhrazena Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, uložena ve vyhledávacím systému nebo

Více

Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122

Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122 Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122 B 1 D C E A 2.0 vydání A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a logo Nokia

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 8800 Arte

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 8800 Arte U¾ivatelská pøíruèka Nokia 8800 Arte 9205314 1. vydání CS 0434 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ Spoleènost NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e se výrobek RM-233 shoduje se základními po¾adavky a dal¹ími dùle¾itými

Více

U¾ivatelská pøíruèka k zaøízení Nokia Image Frame SU-4. 9311076 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka k zaøízení Nokia Image Frame SU-4. 9311076 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka k zaøízení Nokia Image Frame SU-4 9311076 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt SU-4 shoduje s

Více

U¾ivatelská pøíruèka k pøístroji. Nokia N93i-1

U¾ivatelská pøíruèka k pøístroji. Nokia N93i-1 U¾ivatelská pøíruèka k pøístroji Nokia N93i-1 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-156 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými ustanoveními smìrnice

Více

Sada do auta Nokia CK-200 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka

Sada do auta Nokia CK-200 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka Sada do auta Nokia CK-200 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka 9220821 1. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ Spoleènost NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek CK-200 je ve shodì se základními po¾adavky

Více

U¾ivatelská pøíruèka. 9356087 2. vydání CS

U¾ivatelská pøíruèka. 9356087 2. vydání CS U¾ivatelská pøíruèka 9356087 2. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt NEM-1 shoduje s ustanoveními následující smìrnice:

Více

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved.

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved. PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM-92 shoduje s ustanoveními následující smìrnice: 1999/5/EC. Kopii Prohlá¹ení o shodì naleznete

Více

Školní knihovna pro Windows. Verze 2.0

Školní knihovna pro Windows. Verze 2.0 Školní knihovna pro Windows Verze 2.0 Uživatelská pøíruèka 1999 1 Copyright 1999 Ing. Radomír Kadlec 2 Školní knihovna pro Windows Obsah Úvod... 5 Instalace a spuštìní programu... 7 Požadavky na technické

Více

Analogový terminál. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Analogový terminál. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Analogový terminál Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Jak pou½ívat tuto u½ivatelskou pøíruèku? +RZ Klávesnice Èíselná klávesnice. Specifické tlaèítko èíselné klávesnice. Další pou½ívané

Více

Zabezpečení Uživatelská příručka

Zabezpečení Uživatelská příručka Zabezpečení Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené

Více

U¾ivatelská pøíruèka k telefonu Nokia 6030. 9239457 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka k telefonu Nokia 6030. 9239457 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka k telefonu Nokia 6030 9239457 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM-74 shoduje s ustanoveními

Více

Zabezpečení. Uživatelská příručka

Zabezpečení. Uživatelská příručka Zabezpečení Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více