Dal¹í aplikace. Nokia N92-1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dal¹í aplikace. Nokia N92-1"

Transkript

1 Dal¹í aplikace Nokia N92-1

2 DOPLÒKOVÉ APLIKACE K PØÍSTROJI NOKIA N92 V pamìti pøístroje a na disku CD-ROM dodaném s pøístrojem najdete dal¹í aplikace od spoleènosti Nokia i jiných výrobcù. Obsah a dostupnost aplikací a slu¾eb se mù¾e mìnit podle zemì, prodejce èi operátora sítì. Aplikace a dal¹í informace o práci s nimi jsou na serveru k dispozici pouze v nìkterých jazycích. Nìkteré funkce závisejí na SIM kartì èi síti, slu¾bì MMS nebo kompatibilitì pøístrojù a podporovaných formátech obsahu. Nìkteré slu¾by jsou zpoplatnìny zvlá¹tním poplatkem. NOKIA CORPORATION NOKIA MULTIMEDIA MARKETING P.O. BOX 100, FIN NOKIA GROUP, FINLAND TEL.: TELEFAX: BEZ ZÁRUKY Aplikace tøetích stran poskytované v pøístroji mohly být vytvoøeny a mohou být vlastnìny osobami nebo entitami, které nejsou spøíznìnými osobami a nemají ani jiný vztah ke spoleènosti Nokia. Nokia nemá autorská práva èi práva du¹evního vlastnictví k tìmto aplikacím tøetích stran. Nokia nepøebírá ¾ádnou odpovìdnost za jakoukoli podporu koncového u¾ivatele nebo funkènost aplikací, ani za informace uvádìné v aplikacích nebo tìchto materiálech. Nokia neposkytuje ¾ádnou záruku za aplikace tøetích stran. POU ÍVÁNÍM APLIKACÍ BERETE NA VÌDOMÍ, E APLIKACE JSOU POSKYTOVÁNY VE STAVU TAK JAK JSOU, BEZ JAKÉKOLI VÝSLOVNÌ UVEDENÉ NEBO MLÈKY POSKYTNUTÉ ZÁRUKY V MAXIMÁLNÍ MÍØE POVOLENÉ PRÁVNÍMI PØEDPISY. DÁLE BERETE NA VÌDOMÍ, E SPOLEÈNOST NOKIA ANI JEJÍ SPØÍZNÌNÉ SPOLEÈNOSTI NEPOSKYTUJÍ ÁDNÉ VÝSLOVNÌ UVEDENÉ NEBO MLÈKY POSKYTNUTÉ ZÁRUKY, VÈETNÌ, ALE NE VÝHRADNÌ, ZÁRUK NA VLASTNICKÁ PRÁVA, OBCHODOVATELNOST NEBO VHODNOST K JEDNOTLIVÝM ÚÈELÙM, JAKO ANI NA TO, E POU ITÍ APLIKACÍ NENARU Í PATENTY, AUTORSKÁ PRÁVA, OCHRANNÉ ZNÁMKY ÈI JAKÁKOLI JINÁ PRÁVA TØETÍCH STRAN Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N92, Pop-Port a Visual Radio jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Nokia tune je zvuková znaèka spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky a názvy spoleèností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníkù. Nokia se øídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádìt zmìny a vylep¹ení u v¹ech výrobkù popsaných v tomto dokumentu bez pøedchozího oznámení. 2. VYDÁNÍ CS,

3 Obsah Úvod...4 Sí»ové slu¾by... 4 Podpora... 4 Pro tento pøístroj...5 Bezdrátová klávesnice Nokia... 5 F-Secure Mobile Anti-Virus... 6 Pro vá¹ poèítaè...8 Nokia PC Suite... 8 Adobe Photoshop Album Starter Edition... 9 Home Media Server...13

4 Úvod Úvod Èíslo modelu: Nokia N92-1 Dále jen Nokia N92. Nokia N92 je výkonný a inteligentní multimediální pøístroj. K co nejlep¹ímu vyu¾ití pøístroje Nokia N92 pomáhají rùzné aplikace spoleènosti Nokia i jiných výrobcù. Nìkteré aplikace jsou ulo¾eny v pamìti pøístroje nebo na pamì»ové kartì a nìkteré na disku CD-ROM dodaném s pøístrojem. Dostupnost aplikací se mù¾e li¹it podle jednotlivých zemí a obchodních oblastí. Pøed pou¾itím nìkterých aplikací musíte pøijmout platné licenèní podmínky. Podle ikon uvádìných v tomto dokumentu poznáte, zda je aplikace ulo¾ena na dodané pamì»ové kartì ( ) nebo na disku CD-ROM ( ). Aplikace ulo¾ené na disku CD-ROM musíte pøed prvním pou¾itím nainstalovat do kompatibilního poèítaèe. Sí»ové slu¾by Abyste mohli pou¾ívat telefon, musíte mít od provozovatele bezdrátových slu¾eb zaji¹tìnu odpovídající slu¾bu. Mnoho funkcí vy¾aduje speciální sí»ové slu¾by. Tyto funkce nejsou dostupné ve v¹ech sítích; jiné sítì mohou vy¾adovat, abyste pøed pou¾itím sí»ových slu¾eb uzavøeli zvlá¹tní dohody se svým provozovatelem slu¾eb. Vá¹ provozovatel slu¾eb vám poskytne pokyny a vysvìtlí zpùsob zpoplatnìní. Nìkteré sítì mohou mít omezení, která ovlivní zpùsob pou¾ití sí»ových slu¾eb. Nìkteré sítì napøíklad nemusí podporovat v¹echny znaky a slu¾by závislé na urèitém jazyku. Podpora K aplikacím vytvoøeným jinými výrobci poskytují podporu tito výrobci. Pokud dojde k potí¾ím s nìkterou aplikací, najdete podporu na pøíslu¹ném webovém serveru. Pøíslu¹né odkazy jsou uvedeny na koncích kapitol vìnovaných jednotlivým aplikacím. 4

5 Pro tento pøístroj Bezdrátová klávesnice Nokia S tímto pøístrojem mù¾ete pou¾ívat Bezdrátovou klávesnici Nokia nebo jiné kompatibilní bezdrátové klávesnice podporující profil Bluetooth HID (Human Interface Devices). Kompatibilní bezdrátovou klávesnici mù¾ete zakoupit jako samostatné pøíslu¹enství. K nastavení Bezdrátové klávesnice Nokia nebo jiné kompatibilní bezdrátové klávesnice pou¾ijte aplikaci Bezdrát. kláv.. Klávesnice umo¾òuje pohodlné zadávání textu s plným rozlo¾ením kláves QWERTY, napøíklad pøi psaní textových zpráv, el. po¹ty i záznamù kalendáøe. Poznámka: Tato aplikace je k dispozici pouze v omezeném poètu jazykù. Ne¾ budete moci pou¾ívat aplikaci Bezdrát. kláv., musíte ji nainstalovat z pamì»ové karty. Vlo¾te pamì»ovou kartu. Stisknìte tlaèítko, zvolte Nástroje > Spr. aplik. a vyhledejte instalaèní soubor. Zvolte Volby > Instalovat. 1 Aktivujte pøipojení Bluetooth v pøístroji. 2 Zapnìte klávesnici. 3 Stisknìte tlaèítko a zvolte Mé vlastní > Bezdr. kláv.. 4 Zvolením Volby > Najít klávesnici spus»te hledání pøístrojù s pøipojením Bluetooth. 5 Vyberte v seznamu klávesnici. 6 Chcete-li klávesnici spárovat s pøístrojem, zadejte do pøístroje libovolné heslo (1 a¾ 9 èíslic), stejné heslo zadejte do 30 sekund do klávesnice a stisknìte klávesu Enter na klávesnici. Heslo si nemusíte zapisovat, proto¾e pøi pøípadném pøí¹tím párování klávesnice s pøístrojem mù¾ete pou¾ít jiné heslo. Pøed zadáváním hesla mo¾ná bude nutné nejprve stisknout tlaèítko Fn. 7 Pokud pøístroj zobrazí dotaz na rozlo¾ení kláves, vyberte ho ze seznamu v pøístroji. 8 Po zobrazení názvu klávesnice se její stav zmìní na hodnotu Klávesnice pøipojena, zelený indikátor na Bezdrátové klávesnici Nokia pomalu zabliká a klávesnice je pøipravena k pou¾ití. Podrobné informace o práci s klávesnicí a její údr¾bì najdete v u¾ivatelské pøíruèce. Pro tento pøístroj 5

6 Pro tento pøístroj F-Secure Mobile Anti-Virus Poznámka: Tato aplikace je k dispozici pouze v omezeném poètu jazykù. Software F-Secure Mobile Anti-Virus pro mobilní terminály poskytuje ochranu proti ¹kodlivému obsahu obsa¾enou v pøístroji v reálném èase s automatickou aktualizací antivirových databází prostøednictvím sítì. Aplikace Anti-Virus automaticky provìøuje v¹echny soubory, které v pøístroji otevíráte, na pøítomnost virù a oddìluje napadené soubory od ostatních souborù. Aktivace aplikace Anti-Virus Dùle¾ité: Vá¹ pøístroj podporuje pouze jednu antivirovou aplikaci. Pou¾ití více ne¾ jedné aplikace s funkcí antiviru mù¾e ovlivnit výkon a provoz nebo zpùsobit pøeru¹ení funkènosti pøístroje. Ne¾ budete moci pou¾ívat aplikaci Mobile Security, musíte ji nainstalovat z pamì»ové karty. Vlo¾te pamì»ovou kartu. Stisknìte tlaèítko, zvolte Nástroje > Spr. aplik. a vyhledejte instalaèní soubor. Zvolte Volby > Instalovat. Stisknìte tlaèítko a zvolte Mé vlastní > Mobile Security. Proveïte následující kroky: 1 V úvodním zobrazení zvolte OK. 2 Chcete-li zahájit zku¹ební období, zvolte Volby > Change, typ aktivace Free evaluation, a zvolte Done. 3 Zvolením Yes se pøipojte ke slu¾bì aktualizace a stáhnìte aktualizace. 4 Obdr¾íte potvrzovací zprávu o úspì¹né registraci. Pokraèujte zvolením OK. 5 Dokonèete aktivaci zvolením OK. Aplikace je 30denní zku¹ební verze a zku¹ební období zaène instalací aplikace Anti-Virus. Po uplynutí zku¹ebního období lze aplikaci Anti-Virus i nadále pou¾ívat, ale nelze stahovat aktualizovaný software, co¾ mù¾e pøedstavovat bezpeènostní riziko. Pokud budete chtít stáhnout aktualizovaný software po uplynutí zku¹ebního období, musíte si zakoupit dal¹í období pou¾ívání slu¾by. Provìøování pøístroje Mù¾ete provìøovat pøístroj na pøítomnost virù ruènì nebo mù¾ete nechat aplikaci Anti-Virus provìøovat pøístroj automaticky. Chcete-li definovat, zda se mají soubory provìøovat ruènì nebo automaticky, zvolte Volby > Settings > Mode > Real-time nebo Manual. Pokud zvolíte Real-time, aplikace Anti-Virus bude bìhem pou¾ívání pøístroje spu¹tìna na pozadí a bude automaticky provìøovat pou¾ívané soubory. 6

7 Pokud chcete provìøit soubory v pøístroji ruènì, zvolte v hlavním zobrazení aplikace Anti-Virus Volby > Scan all. Jestli¾e chcete oddìlit napadené soubory od ostatních souborù a ulo¾it je do karantény nebo je odstranit, pøejdìte po provedení provìøování doprava na kartu Infections, vyberte soubor a zvolte Volby > Process selected. V menu Select action zvolte Quarantine nebo Delete. Aktualizujte anitivirový software v pøístroji, aby zùstala aktuální databáze definic virù. Chcete-li naèíst aktualizace antivirového softwaru, musí být v pøístroji nakonfigurován pøístupový bod k Internetu. Dal¹í informace o pøístupových bodech naleznete v u¾ivatelské pøíruèce k pøístroji. Kdy¾ je na serveru k dispozici aktualizovaný antivirový software, budete upozornìni a mù¾ete si ze serveru aktualizaci stáhnout. Chcete-li aktualizovat aplikaci Anti-Virus ruènì, zvolte Volby > Update. Pokud chcete aplikaci F-Secure Mobile Anti-Virus odinstalovat, zvolte Volby > Uninstall. Dal¹í informace o aplikaci F-Secure Mobile Anti-Virus naleznete na webu mobile.f-secure.com nebo na stránce Pro tento pøístroj 7

8 Pro vá¹ poèítaè Pro vá¹ poèítaè Nokia PC Suite Nokia PC Suite je sada aplikací pro poèítaè urèená pro pou¾ití s pøístrojem Nokia N92. Chcete-li sadu Nokia PC Suite nainstalovat a pou¾ívat, potøebujete k tomu poèítaè s operaèním systémem Microsoft Windows 2000 nebo XP, kompatibilní s dodaným datovým kabelem USB nebo umo¾òující spojení Bluetooth. Pøed pou¾itím aplikace Nokia PC Suite ji musíte nainstalovat do kompatibilního poèítaèe. Dal¹í informace naleznete na disku CD-ROM dodaném s pøístrojem. Úplná elektronická u¾ivatelská pøíruèka k sadì Nokia PC Suite je ulo¾ena na disku CD-ROM. Dal¹í informace a nejnovìj¹í verzi sady Nokia PC Suite ke sta¾ení naleznete na adrese Sada Nokia PC Suite obsahuje napøíklad následující u¾iteèné aplikace: Pøipojení - Umo¾òuje poprvé pøipojit pøístroj ke kompatibilnímu poèítaèi. Nokia PC Sync - Umo¾òuje synchronizovat kontakty, polo¾ky kalendáøe, úkoly a poznámky mezi pøístrojem a kompatibilním správcem PIM (personal information manager) v poèítaèi, napøíklad Microsoft Outlook nebo Lotus Notes, a webové zálo¾ky mezi pøístrojem a kompatibilními prohlí¾eèi. Content Copier - Umo¾òuje zálohování dat z pøístroje a obnovování ulo¾ených dat z kompatibilního poèítaèe do pøístroje. Nokia Phone Browser - Umo¾òuje správu obsahu slo¾ek v pøístroji pomocí Prùzkumníka systému Windows. Nokia Music Manager - Umo¾òuje vytváøet a uspoøádávat digitální hudební soubory v kompatibilním poèítaèi a pøená¹et je do kompatibilního pøístroje. Image Store - Umo¾òuje ukládat obrázky a videoklipy z pøístroje do kompatibilního poèítaèe. One Touch Access - Umo¾òuje navázat sí»ové pøipojení pomocí pøístroje pou¾itého jako modem. Dal¹í informace Dal¹í informace a nejnovìj¹í verzi sady Nokia PC Suite ke sta¾ení naleznete na adrese 8

9 Adobe Photoshop Album Starter Edition Aplikace Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 vám pomù¾e snadno hledat, upravovat a sdílet fotografie pomocí kompatibilního poèítaèe. Tato verze aplikace Adobe Photoshop Album Starter Edition umo¾òuje: pomocí znaèek uspoøádávat fotografie pro snadné hledání, pomocí zobrazení kalendáøe zobrazit v¹echny digitální fotografie na jednom místì, upravovat bì¾né chyby fotografií jediným klepnutím, sdílet fotografie nejrùznìj¹ím zpùsobem: posílat je el. po¹tou, tisknout na domácí tiskárnì nebo je posílat do kompatibilních mobilních pøístrojù. Poznámka: Tato aplikace je k dispozici pouze v omezeném poètu jazykù. Instalace Aplikaci Adobe Photoshop Album Starter Edition mù¾ete do kompatibilního poèítaèe nainstalovat z disku CD-ROM dodaného s pøístrojem. Verze Adobe Photoshop Album Starter Edition vy¾aduje operaèní systém Microsoft Windows 2000 nebo XP, sadu Nokia PC Suite 6.5 nebo novìj¹í pro pøipojení pøístroje k poèítaèi a aplikaci Apple QuickTime nebo novìj¹í pro zobrazování a úpravy videoklipù. Aplikaci Nokia PC Suite naleznete na disku CD-ROM dodaném s pøístrojem. Pokud v poèítaèi není nainstalována aplikace Apple QuickTime, mù¾ete ji nainstalovat ze serveru download. Postupujte podle pokynù k instalaci na obrazovce. Pøená¹ení fotografií a videoklipù z pøístroje Nokia N92 do poèítaèe Fotografie mù¾ete z pøístroje do aplikace Adobe Photoshop Album Starter Edition pøená¹et dvìma zpùsoby. Automatické pøená¹ení fotografií a videoklipù do kompatibilního poèítaèe: 1 Datovým kabelem USB dodaným s pøístrojem pøipojte pøístroj k poèítaèi. V poèítaèi se otevøe dialogové okno Adobe Photo Downloader a automaticky se vyberou nové obrázky a videosoubory poøízené od posledního pøenosu. 2 Pøenos zahájíte klepnutím na tlaèítko Get Photos. V¹echny vybrané soubory se naimportují do aplikace Adobe Photoshop Album Starter Edition. V¹echna alba vytvoøená v aplikaci Galerie v pøístroji budou automaticky pøenesena do aplikace Adobe Photoshop Album Starter Edition a oznaèena jako znaèky. Pro vá¹ poèítaè 9

10 Pro vá¹ poèítaè 3 Mù¾ete se rozhodnout, zda chcete soubory po pøenesení do aplikace Adobe Photoshop Album Starter Edition z pøístroje odstranit. Chcete-li zapnout nebo vypnout automatické zobrazení dialogového okna Adobe Photo Downloader, klepnìte pravým tlaèítkem my¹i na ikonu na hlavním panelu. Ruèní pøená¹ení fotografií do kompatibilního poèítaèe: 1 Datovým kabelem USB nebo pøes spojení Bluetooth pøipojte pøístroj ke kompatibilnímu poèítaèi. 2 Spus»te aplikaci Adobe Photoshop Album Starter Edition. 3 Na panelu zástupcù klepnìte na Get photos > From Camera, Mobile Phone or Card Reader. Otevøe se dialogové okno Adobe Photo Downloader. 4 Pøenos zahájíte klepnutím na tlaèítko Get Photos. V¹echny vybrané soubory se naimportují do aplikace Adobe Photoshop Album Starter Edition. V¹echna alba vytvoøená v aplikaci Galerie v pøístroji budou automaticky pøenesena do aplikace Adobe Photoshop Album Starter Edition a oznaèena jako znaèky. 5 Soubory mù¾ete po pøenesení do aplikace Adobe Photoshop Album Starter Edition z pøístroje odstranit. Pøená¹ení fotografií a videoklipù z poèítaèe do pøístroje Nokia N92 Pøená¹ení upravených fotografií a videoklipù zpìt do pøístroje: 1 Datovým kabelem USB nebo pøes spojení Bluetooth pøipojte pøístroj ke kompatibilnímu poèítaèi. 2 Spus»te aplikaci Adobe Photoshop Album Starter Edition. 3 Vyberte fotografie a videoklipy, které chcete pøenést do pøístroje. 4 Klepnìte na panelu zástupcù na Share a zvolte mo¾nost Send to Mobile Phone. 5 Klepnìte na tlaèítko OK. Uspoøádání a hledání fotografií podle data Aplikace Adobe Photoshop Album Starter Edition automaticky uspoøádává fotografie podle data, aby je bylo mo¾né snadno hledat. Fotografie mù¾ete podle data hledat dvìma zpùsoby: v zásobníku fotografií a v zobrazení kalendáøe. Hledání fotografií v zásobníku: 1 Na panelu zástupcù zvolte Photo Well. 10

11 2 Na èasové ose pod panelem zástupcù vyberte po¾adovaný mìsíc. V zásobníku budou zobrazeny fotografie z daného mìsíce. Hledání fotografií v zobrazení kalendáøe: 1 Na panelu zástupcù zvolte Calendar View. 2 V zobrazení kalendáøe vyberte den s fotografií a systém zobrazí v¹echny fotografie poøízené v daný den. 3 Tlaèítky se ¹ipkami v horní èásti kalendáøe mù¾ete pøecházet mezi jednotlivými mìsíci. Uspoøádání a hledání fotografií podle znaèek Fotografie mù¾ete hledat podle znaèek z klíèových slov vytvoøených pomocí osoby, místa, události a jiných charakteristik fotografie. Pokud fotografie oznaèíte, nemusíte si pamatovat název souboru, datum ani slo¾ku. Klepnìte na panelu zástupcù na Organize a otevøete podokno Tag. Vytvoøení vlastní znaèky: 1 Klepnìte v podoknì Tag na tlaèítko New a zvolte New Tag. 2 V dialogovém oknì Create Tag vyberte pomocí nabídky Category, do které podkategorie chcete znaèku zaøadit. 3 Do textového pole Name zadejte název znaèky. 4 Do textového pole Note zadejte informace o znaèce. 5 Klepnìte na tlaèítko OK. Znaèka se zobrazí ve vybrané kategorii nebo podkategorii v podoknì Tag. Chcete-li znaèku pøiøadit k fotografii, pøetáhnìte ji z podokna Tag na fotografii v zásobníku. Pøi hledání fotografií poklepejte na znaèku v podoknì Tag. Funkce hledání najde v¹echny fotografie s vybranou znaèkou. Chcete-li zú¾it rozsah fotografií a pøejít na konkrétní mìsíc, klepnìte na pruh na èasové ose. Pokud v pøístroji vytvoøíte nové album, pøidáte do nìj fotografie a pøenesete je do aplikace Adobe Photoshop Album Starter Edition, bude album v seznamu Imported tags uvedeno jako nová znaèka. Úpravy fotografií Úpravy nejbì¾nìj¹ích problémù fotografií: 1 V zásobníku vyberte fotografii. 2 Na panelu zástupcù klepnìte na Fix photo. Aplikace Adobe Photoshop Album Starter Edition vytvoøí kopii pùvodního souboru fotografie pro úpravy. Chcete-li fotografii upravit automaticky, zvolte Auto Smart Fix. Pro vá¹ poèítaè 11

12 Pro vá¹ poèítaè Chcete-li fotografii upravit ruènì, zvolte mo¾nost Fix Photo Window... a poté vyberte jednu z následujících mo¾ností: General - Vybere automatickou úpravu barev, úrovní, kontrastu nebo doostøení. Crop - Oøíznutí fotografie vylep¹í kompozici nebo snímek zdùrazní. Red Eye - Opraví jev èervených oèí zpùsobený bleskem fotoaparátu. Pøehrávání a úpravy videoklipù Chcete-li pøehrát videoklip, poklepejte na videosoubor a klepnìte na tlaèítko Play pod oknem s videoklipem. Úpravy, zmìna uspoøádání a odstraòování scén v mobilních filmech: 1 Klepnìte pravým tlaèítkem my¹i na soubor s filmem a zvolte pøíkaz Edit Mobile Movie. V oknì bude zobrazen první snímek videoklipu. Prohlí¾ený snímek oznaèuje modrá znaèka na èasové ose pod oknem. 2 K pøehrávání, pozastavení, zastavení a pøechodu na zaèátek nebo na konec slou¾í ovládací tlaèítka pod oknem s videoklipem. Videoklipem mù¾ete procházet také pøeta¾ením modré znaèky po èasové ose. 3 Chcete-li vybrat èást videoklipu pro oøíznutí, zmìnu uspoøádání nebo odstranìní, pou¾ijte nìkterý z následujících postupù: Pøetáhnìte prvky umístìné na zaèátku a konci èasové osy. Zaèátek výbìru oznaète klepnutím na èasovou osu pøi stisknuté klávese Shift. Konec výbìru oznaète klepnutím na èasovou osu pøi stisknuté klávese Ctrl. Po nastavení výbìru mù¾ete vybraným pruhem pohybovat po èasové ose. 4 Chcete-li vybranou èást videoklipu odstranit, klepnìte na tlaèítko Delete Selection na panelu nástrojù. Chcete-li vybranou èást videoklipu oøíznout (odstranit èásti pøed ní a za ní), klepnìte na tlaèítko Trim Selection na panelu nástrojù. Chcete-li vybranou èást videoklipu zkopírovat a vlo¾it ji na jiné místo, klepnìte na tlaèítko Copy Selection na panelu nástrojù. Pøetáhnìte modrou znaèku na èasové ose na po¾adované místo a klepnìte na tlaèítko Paste. Dal¹í informace Chcete-li zobrazit dal¹í informace k funkcím programu, zvolte v hlavní nabídce Help > Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 Help... Dal¹í informace o aplikaci Adobe Photoshop Album Starter Edition naleznete na adrese 12

13 Home Media Server Dùle¾ité: Pro zvý¹ení bezpeènosti va¹eho bezdrátového pøipojení k síti LAN v¾dy pou¾ijte nìkterou z dostupných metod kódování pøenosu. Pou¾ití kódování zmen¹uje riziko neoprávnìného pøístupu k va¹im datùm. Aplikace Home Media Server pou¾ívá pro pøipojení ke kompatibilním zaøízením prostøednictvím bezdrátové sítì LAN architekturu UPnP (Universal Plug and Play). Architektura UPnP pou¾ívá nastavení zabezpeèení pøipojení k bezdrátové síti LAN. Pomocí aplikace Home Media Server mù¾ete snadno katalogizovat hudbu, obrázky a videosoubory v kompatibilním poèítaèi. Mù¾ete vytváøet vlastní seznamy skladeb, alba fotografií a sbírky filmù. Mù¾ete pøená¹et kompatibilní mediální soubory do pøístroje a zálohovat soubory z pøístroje do poèítaèe. Mù¾ete pou¾ít pøístroj jako dálkový ovladaè a zobrazovat mediální soubory ulo¾ené v pøístroji nebo v poèítaèi pomocí domácího pøehrávaèe médií pøipojeného k síti kompatibilního s UPnP, napøíklad poèítaèe, televizoru nebo stereofonního systému. Poznámka: Tato aplikace je k dispozici pouze v omezeném poètu jazykù. Instalace aplikace Home Media Server do poèítaèe Aplikaci Home Media Server mù¾ete do kompatibilního poèítaèe nainstalovat z disku CD-ROM dodaného s pøístrojem. Aplikace Home Media Server vy¾aduje operaèní systém Microsoft Windows 2000 nebo Windows XP. Pokud chráníte svùj poèítaè bránou firewall, mo¾ná budete muset zmìnit nastavení, abyste povolili poèítaèi pracovat s pøístrojem Nokia N92. Postupujte podle pokynù k instalaci na obrazovce. Správa mediálních souborù Chcete-li mít pøehled o svých hudebních skladbách, digitálních fotografiích a videoklipech, vyhledejte soubory v kompatibilním poèítaèi a pøidejte soubory nebo celé slo¾ky do aplikace Home Media Server. Slo¾ky, ve kterých máte kompatibilní mediální soubory v poèítaèi, mù¾ete oznaèit jako sledované slo¾ky. Kdy¾ pøidáte do sledovaných slo¾ek nové mediální soubory, aplikace Home Media Server je pøidá do knihovny a bude je automaticky aktualizovat. Pro vá¹ poèítaè 13

14 Pro vá¹ poèítaè Pøenos souborù z poèítaèe do pøístroje Nokia N92 1 Pøipojte pøístroj Nokia N92 k aplikaci Home Media Server v kompatibilním poèítaèi. V kompatibilním poèítaèi vyberte pomocí aplikace Home Media Server pøístroj Nokia N92 v nabídce zaøízení. 2 Vyberte knihovnu mediálních souborù, kterou chcete pøenést. 3 Vyberte jeden mediální soubor. 4 Vyberte mo¾nost pøenosu souboru do pøístroje Nokia N92. Pøenos souborù z pøístroje Nokia N92 do poèítaèe 1 Pøipojte pøístroj Nokia N92 k aplikaci Home Media Server v kompatibilním poèítaèi. Nebo vyberte v kompatibilním poèítaèi pomocí aplikace Home Media Server pøístroj Nokia N92 vnabídce zaøízení. 2 Vyberte soubor, který chcete pøenést. 3 Vyberte mo¾nost pøenosu souboru do aplikace Home Media Server v kompatibilním poèítaèi. Zobrazení souborù z poèítaèe v jiných zaøízeních Pomocí aplikace Home Media Server mù¾ete pou¾ít pøístroj Nokia N92 jako dálkový ovladaè a zobrazovat kompatibilní mediální soubory ulo¾ené v kompatibilním poèítaèi nebo v jiných zaøízeních kompatibilních s UPnP pøipojených k domácí síti. Napøíklad mù¾ete pou¾ít pøístroj Nokia N92 k ovládání pøehrávání kompatibilních hudebních souborù ulo¾ených v poèítaèi prostøednictvím domácího audio systému kompatibilního s UPnP pomocí multimediálního pøijímaèe kompatibilního s UPnP. Ovládání mediálních souborù pomocí pøístroje Nokia N92 1 Pøipojte pøístroj Nokia N92 k aplikaci Home Media Server v kompatibilním poèítaèi. 2 Vyberte knihovnu médií obsahující soubor, který chcete ovládat. 3 Vyberte mediální soubor. 4 Vyberte kompatibilní zaøízení, ve kterém je soubor zobrazen. 14

15 Dal¹í informace Dal¹í informace o aplikaci Home Media Server naleznete na stránce nebo stisknìte v aplikaci Home Media Server tlaèítko F1 a otevøete nápovìdu. Pro vá¹ poèítaè 15

Ve¹keré zmìny nebo modifikace, které nejsou výslovnì schváleny spoleèností Nokia, mohou zpùsobit ztrátu oprávnìní k u¾ívání tohoto zaøízení.

Ve¹keré zmìny nebo modifikace, které nejsou výslovnì schváleny spoleèností Nokia, mohou zpùsobit ztrátu oprávnìní k u¾ívání tohoto zaøízení. Nokia N92-1 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-100 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými ustanoveními smìrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlá¹ení o

Více

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved.

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved. 0434 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ Spoleènost NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-133 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými ustanoveními smìrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlá¹ení

Více

Nokia 5320 XpressMusic U¾ivatelská pøíruèka

Nokia 5320 XpressMusic U¾ivatelská pøíruèka Nokia 5320 XpressMusic U¾ivatelská pøíruèka 9209315 2. vydání, CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-409 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými

Více

Nokia 6110 Navigator U¾ivatelská pøíruèka

Nokia 6110 Navigator U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6110 Navigator U¾ivatelská pøíruèka 4. vydání 0434 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-122 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými ustanoveními

Více

U¾ivatelská pøíruèka k pøístroji Nokia 6220 classic

U¾ivatelská pøíruèka k pøístroji Nokia 6220 classic U¾ivatelská pøíruèka k pøístroji Nokia 6220 classic 9207938 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌNOKIA NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-328 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 1600. 9239860 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 1600. 9239860 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 1600 9239860 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RH-64 shoduje s ustanoveními následující

Více

U¾ivatelská pøíruèka k bezdrátovému modulu GPS Nokia LD-3W 9246491/1

U¾ivatelská pøíruèka k bezdrátovému modulu GPS Nokia LD-3W 9246491/1 U¾ivatelská pøíruèka k bezdrátovému modulu GPS Nokia LD-3W 9246491/1 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt LD-3W shoduje s ustanoveními

Více

Internetová komunikace. Internetová komunikace. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky

Internetová komunikace. Internetová komunikace. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky Zaèínáme s poèítaèem Windows pro zaèáteèníky Windows pro pokroèilé Text pro zaèáteèníky Text pro pokroèilé Tabulka pro zaèáteèníky Tabulka pro pokroèilé Internetová komunikace Internet Internetová komunikace

Více

Notebook Acer TravelMate série 630

Notebook Acer TravelMate série 630 Notebook Acer TravelMate série 630 Uživatelská příručka Copyright 2002 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 630 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo

Více

Text pro pokroèilé. Text

Text pro pokroèilé. Text Zaèínáme s poèítaèem Windows pro zaèáteèníky Windows pro pokroèilé Text pro zaèáteèníky Text pro pokroèilé Tabulka pro zaèáteèníky Tabulka pro pokroèilé Internet Internetová komunikace Grafika pro zaèáteèníky

Více

Music Headset Nokia HS-20/AD-41 9246133/1

Music Headset Nokia HS-20/AD-41 9246133/1 Music Headset Nokia HS-20/AD-41 9246133/1 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt HS-20 shoduje s ustanoveními následující smìrnice:

Více

Tabulka pro zaèáteèníky. Tabulka. zaèáteèníky. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky

Tabulka pro zaèáteèníky. Tabulka. zaèáteèníky. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky Zaèínáme s poèítaèem Windows pro zaèáteèníky Windows pro pokroèilé Text pro zaèáteèníky Text pro pokroèilé Tabulka pro zaèáteèníky Tabulka pro pokroèilé Internet Internetová komunikace Grafika pro zaèáteèníky

Více

AirPlus DWL-520+ Bezdrátový 2,4 GHz PCI adaptér. Rev. 053102. Building Networks for People

AirPlus DWL-520+ Bezdrátový 2,4 GHz PCI adaptér. Rev. 053102. Building Networks for People AirPlus DWL-520+ Bezdrátový 2,4 GHz PCI adaptér Návod k použití Rev. 053102 Building Networks for People 1 Obsah 1. Obsah dodávky... 3 2. Úvod... 4 3. Základy bezdrátové komunikace... 6 4. Zaèínáme...

Více

Notebook Acer TravelMate série 730. Uživatelská pøíruèka

Notebook Acer TravelMate série 730. Uživatelská pøíruèka Notebook Acer TravelMate série 730 Uživatelská pøíruèka Copyright 2000 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 730 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo

Více

Notebook Acer TravelMate série 505. Uživatelská pøíruèka

Notebook Acer TravelMate série 505. Uživatelská pøíruèka Notebook Acer TravelMate série 505 Uživatelská pøíruèka Copyright 2000 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 505 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo

Více

Notebook Acer TravelMate 340. Uživatelská pøíruèka

Notebook Acer TravelMate 340. Uživatelská pøíruèka Notebook Acer TravelMate 340 Uživatelská pøíruèka Copyright 2000 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 340 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo na pøípadné

Více

KBD-SFTCFG Software pro digitální klávesnice øady IntuiKey. Návod k instalaci

KBD-SFTCFG Software pro digitální klávesnice øady IntuiKey. Návod k instalaci KBD-SFTCFG Software pro digitální klávesnice øady IntuiKey Návod k instalaci 2 1 ÚVOD... 5 2 POŽADAVKY... 5 3 MÍSTNÍ NASTAVENÍ KBD-SFTCFG... 5 4 SEZNAM POLOŽEK... 5 5 VOLITELNÉ PØÍSLUŠENSTVÍ... 5 6 INSTALACE...

Více

Pokud budete mít jakýkoliv problém s instalací, èi provozem ekonomického systému, kontaktujte naši technickou podporu:

Pokud budete mít jakýkoliv problém s instalací, èi provozem ekonomického systému, kontaktujte naši technickou podporu: Zaèínáme s Money S3 V pøípadì potíží: Pokud budete mít jakýkoliv problém s instalací, èi provozem ekonomického systému, kontaktujte naši technickou podporu: ON-Line zdroje informací: Rozcestník technické

Více

S COMFOREM budete první! Windows Vista je tady! Wow. První PC s Windows Vista v ÈR. Èeská verze

S COMFOREM budete první! Windows Vista je tady! Wow. První PC s Windows Vista v ÈR. Èeská verze PLATNOST OD 3. ÚNORA 2007 NA VAŠE POÈÍTAÈE, NOTEBOOKY, PROJEKTORY A DIGITÁLNÍ TECHNIKU Windows Vista je tady! Wow. Poèítaèe COMFOR 2. strana Notebooky, PDA 9. strana, 12. strana LCD panely, projektory

Více

Notebook Acer TravelMate série 510

Notebook Acer TravelMate série 510 Notebook Acer TravelMate série 510 Uživatelská pøíruèka Copyright 1999 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate 510 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo na pøípadné

Více

Instalaèní pøíruèka. Zaèínáme Instalace aplikace DeskTopBinder V2 Lite Dodatek

Instalaèní pøíruèka. Zaèínáme Instalace aplikace DeskTopBinder V2 Lite Dodatek Instalaèní pøíruèka 1 2 3 Zaèínáme Instalace aplikace DeskTopBinder V2 Lite Dodatek Pøedmluva Aplikace DeskTopBinder V2 Lite dokáôe integrovat a spravovat rùznorodá data, napøíklad soubory vytvoøené rùznîmi

Více

Doplòující komerèní materiály vhodné pro výuku v základním kurzu vèetnì cvièného testu najdete napø. na http://vyuka.ceskaskola.cz

Doplòující komerèní materiály vhodné pro výuku v základním kurzu vèetnì cvièného testu najdete napø. na http://vyuka.ceskaskola.cz Copyright Ing. Pavel Roubal, Bratøice 67, 395 01 Pacov. Žádná èást této publikace nesmí být bez souhlasu autora kopírována, tištìna, reprodukována, uchovávána na elektronických médiích nebo rozesílána.

Více

Manufactured under the license from Hyundai Corporation, Seoul, Korea www.hyundaitechnologies.com MB-D125

Manufactured under the license from Hyundai Corporation, Seoul, Korea www.hyundaitechnologies.com MB-D125 Manufactured under the license from Hyundai Corporation, Seoul, Korea www.hyundaitechnologies.com MB-D125 Vítejte! TUTO INFORMACI SI P E T TE P ED POU ITÍM TELEFONU, ABYSTE MOHLI SV J TELEFON LÉPE VYU

Více

Nokia E71 - Uživatelská příručka. 4. vydání

Nokia E71 - Uživatelská příručka. 4. vydání Nokia E71 - Uživatelská příručka 4. vydání PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Společnost NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RM-346 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními

Více

Úvodní pøíruèka. ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví. Ježek software 2004

Úvodní pøíruèka. ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví. Ježek software 2004 ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví Úvodní pøíruèka Ježek software 2004 Podvojné úèetnictví STEREO - Úvodní pøíruèka 1 OBSAH ÚVOD...3 INSTALACE...4 Spuštìní instalace...

Více

SyncMaster T200HD/T220HD/T240HD/T260HD. Monitor LCD. U ivatelská př ručka

SyncMaster T200HD/T220HD/T240HD/T260HD. Monitor LCD. U ivatelská př ručka SyncMaster T200HD/T220HD/T240HD/T260HD Monitor LCD U ivatelská př ručka Bezpečnostn pokyny Značky Tyto bezpečnostn pokyny je nutn dodr ovat, abyste zajistili svou bezpečnost a zabránili po kozen majetku.

Více

Zálo¾ní zdroj Nokia DC-11/ DC-11K 9212429/2

Zálo¾ní zdroj Nokia DC-11/ DC-11K 9212429/2 Zálo¾ní zdroj Nokia DC-11/ DC-11K 5 2 4 3 9212429/2 2008-2010 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Úvod Se zálo¾ním zdrojem Nokia DC-11/ DC-11K (dále jen DC-11) mù¾ete souèasnì nabíjet baterie dvou kompatibilních

Více

Volání...13 Uskutečňování a přijímání hovorů...13 Kontakty...14 Rychlé vytáčení...17 Další funkce volání...17

Volání...13 Uskutečňování a přijímání hovorů...13 Kontakty...14 Rychlé vytáčení...17 Další funkce volání...17 Obsah Začínáme...3 Sestavení...3 Zapnutí telefonu...4 Nápověda...4 Nabíjení baterie...5 Přehled telefonu...6 Ikony na obrazovce...7 Přehled nabídek...8 Procházení nabídek...9 Paměť...10 Jazyk telefonu...11

Více

Obsah. 2 Obsah. Úvod 15 Software Maemo 15 Plocha 15 Menu aplikací 16 Oblast stavu a menu stavu 16 Ovládací panel 18 Dotyková obrazovka 18

Obsah. 2 Obsah. Úvod 15 Software Maemo 15 Plocha 15 Menu aplikací 16 Oblast stavu a menu stavu 16 Ovládací panel 18 Dotyková obrazovka 18 2 Obsah Obsah Bezpečnost 6 O vašem přístroji 6 Síťové služby 7 Sdílená paměť 7 Nastavení přístroje 8 Vložení karty SIM a baterie 8 Vložení paměťové karty 9 Nabíjení baterie 10 Klávesy a části 11 Klávesy

Více

Nokia E5-00 - Uživatelská příručka. 2.0. vydání

Nokia E5-00 - Uživatelská příručka. 2.0. vydání Nokia E5-00 - Uživatelská příručka 2.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 6 O vašem přístroji 6 Síťové služby 8 Správa digitálních práv 8 Vyjmutí baterie 9 Začínáme 10 Tlačítka a části 10 Vložení karty SIM

Více