Analýza částí prezidentského volebního systému v USA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza částí prezidentského volebního systému v USA"

Transkript

1 APLIKOVANÉ PRÁVO 1/2007 IGOR VEČEŘ Analýza částí prezidentského volebního systému v USA Vývoj volebních kampaní Pod pojmem volební kampaň se rozumí organizovaná snaha přesvědčit voliče, aby upřednostnili jednoho kandidáta před ostatními, kteří se ucházejí o tutéž funkci. Pro konání efektivní volební kampaně je v současnosti zapotřebí získat informace o zájmech voličů a rozvinout strategie a taktiky, které na tyto zájmy mohou působit. Dříve hrály v USA hlavní úlohu ve všech stadiích volebního procesu volební strany, dnes se kandidáti o zájmech voličů dozvídají z průzkumů veřejného mínění, které si sami organizují a platí. Kandidáti se nespoléhají jen na své politické strany, úloha politických stran se tak postupem času přeměnila z výkonné na podpůrnou. Kandidáti si také sami najímají politické konzultanty, kteří jim vymýšlí tzv. sound bites, 1) což jsou krátké, vtipné a poutavé fráze, kterými mohou upoutat voliče. Tato poselství kandidáti prezentují prostřednictvím volebních kampaní v médiích. 2) Zřejmě nejdůležitější změnou týkající se volebních kampaní je skutečnost, že kandidáti nevedou volební kampaň pouze za účelem, aby byli zvoleni, ale musí vést zároveň kampaň za nominaci. Tuto volební kampaň dříve zabezpečovala stranická organizace. Do nejdůležitějších funkcí dnes již nejsou kandidáti nominováni v rámci stranické organizace, nýbrž v rámci politické strany. Tento stav znamená, že představitelé strany sami vybírají kandidáty dnes již velmi výjimečně. Kandidáty proto vybírají straničtí voliči. Představitelé strany pouze organizují a dohlížejí na průběh těchto voleb v rámci politické strany. Vzhledem k tomu, že většina kandidátů, kteří usilují o to být kandidátem strany na významnou funkci (včetně funkce prezidenta USA), musí nejprve zvítězit ve volbách o nominace, každý kandidát předtím, než vstoupí do volební kampaně, musí nejprve projít kampaní nominační. 3) 1) Janda, K. Berry, J. Goldman, J. Huff, E.: Výzva demokracie. Systém vlády v USA. Praha: Sociologické nakladatelství, 1998, s ) Tamtéž, s. 175n. 3) Tamtéž, s APLIKOVANÉ PRÁVO 1/

2 Nominace na úřad prezidenta USA Nejdůležitější části procesu nominace v americké stranické politice jsou volby uskutečňované stranickými voliči. Způsob, na základě kterého Demokraté i Republikáni nominují svého kandidáta na úřad prezidenta, se v jednotlivých státech liší, neboť každý stát má právo samostatně přijímat zákony upravující nominační proces. Zajímavostí je, že metoda výběru kandidátů je tedy závislá na zákonné úpravě nominačního procesu v konkrétním státě. Pro politickou stranu je tak zákonem upraven způsob výběru kandidáta, což je ve světě velmi vzácný jev. 4) Kandidáti na prezidenta jsou nominováni delegáty na celonárodních sjezdech. Celonárodní sjezdy se konají v létě před prezidentskými volbami, které jsou uskutečňovány v listopadu (vždy první úterý po prvním listopadovém pondělí). Dříve se o nominaci rozhodovalo přímo na celonárodním sjezdu. V případě, že se tříštily hlasy a žádný kandidát nezískal většinu hlasů, konala se opakovaná volba. Podobná situace nastala naposledy v roce 1952, kdy o nominaci prezidentského kandidáta Adlaie E. Stevensona museli Demokraté hlasovat celkem třikrát. 5) Změna nastala v roce 1968, odkdy nominační sjezdy pouze formálně potvrzují výsledky předchozích složitých procesů, které nastávají v rámci procesu výběru delegátů sjezdu. 6) Výběr delegátů sjezdu: Neexistuje žádná celonárodně platná legislativa, která by upravovala, jakým způsobem mají stranické organizace jednotlivých států vybírat delegáty na svůj sjezd. Proto zákony jednotlivých států zavedly značné množství různých procedur (v jednom státě jsou tyto procedury dokonce odlišné pro Demokraty a Republikány). Největší rozdíl ve výběru delegátů lze nalézt mezi místními caucusy (= schůzemi) a prezidentskými primárními volbami (= primárkami). Prezidentské primární volby: Jedná se o zvláštní druh primárek, při kterých jsou vybíráni delegáti na celonárodní nominační sjezd strany. Rozlišují se dva druhy primárních voleb: a) preferenční prezidentské primárky, při kterých příznivci strany volí přímo osobu, kterou by rádi nominovali na post stranického kandidáta na úřad prezidenta. Při tomto typu primárek delegáti vyhrávají podle několika typů různých vzorců. b) Při primárkách pro výběr delegátů jsou voleni přímo delegáti pomocí stranických voličů. Delegáti se pak mohou, ale nemusí vyslovit pro jednoho z kandidátů na úřad prezidenta. Místní caucus: Tento pojem znamená metodu výběru delegátů, která se skládá z několika fází. Začíná caucusem, což je místní schůze příznivců politické strany, na které jsou vybíráni delegáti na schůzi pro následující vyšší úroveň, nejčastěji okresní. Převážná část delegátů vybíraných na místní úrovni otevřeně podporuje některého z prezidentských kandidátů. Proces pak pokračuje na vyšší okresní úrovni, kde jsou vybíráni delegáti na schůzi pro další vyšší úroveň 4) Tamtéž, s ) 6) Tamtéž, s APLIKOVANÉ PRÁVO 1/2007

3 atd. Tento proces vrcholí státním konventem (sjezdem), na kterém jsou vybíráni delegáti na konvent celonárodní. 7) Postupu pomocí caucusů bylo využito např. v roce 1992 přibližně v 15 státech, přičemž ho použili spíše Demokraté než Republikáni. Některé státy použily nejen caucus, ale také primární volby. Primární volby byly pro výběr delegátů na nominační sjezdy použity poprvé v roce Systém prezidentských primárních voleb dnes převažuje, spoléhají na něj téměř ve 40 státech a vychází z nich více než 80 % kandidátů na úřad prezidenta USA. 8) Nominační kampaň Nominační proces stranických kandidátů na úřad funkce prezidenta Spojených států je složitý a náročný. Ve stranické politice jiných zemí světa nemá svým obsahem obdoby. Uchazeči o křeslo prezidenta oznamují svou kandidaturu mnoho měsíců předtím, než jsou vybíráni delegáti sjezdů. V roce 1992 začal proces výběru kandidátů na úřad prezidenta již na počátku února v caucusech (= schůzích) ve státě Iowa a nedlouho poté následovaly primární volby ve státě New Hampshire. Tyto dva státy se tak jednou za 4 roky těší z přízně sdělovacích prostředků, protože představují první test možné úspěšnosti kandidátů na prezidentský úřad. 9) Pro souboj v Iowě platí, že proseje prezidentské kandidáty a ve hře ponechá pouze ty, které věrní členové strany neodmítli. Naproti tomu primární volby konané o týden později v New Hampshire otestují, jakým způsobem se prezidentští kandidáti zamlouvají řadovým politickým voličům. Tento test naznačí, jakým způsobem si kandidáti pravděpodobně povedou ve všeobecných volbách. 10) Pro zajímavost lze uvést, že v roce 1992 volilo v prezidentských primárních volbách v obou politických stranách zhruba 35 milionů voličů a zhruba voličů se účastnilo caucusů. Z toho je patrné, že prezidentští kandidáti musejí vést kampaň před velkým počtem voličů ještě dříve, než dojde ke všeobecným volbám. Z této skutečnosti lze vysledovat několik závěrů: Šance na úspěch přiláká obvykle zhruba 6 kandidátů, pokud strana nemá prezidenta, který se uchází o znovuzvolení. Kandidáti nevyhrají nominaci, pokud se netěší všeobecné podpoře většiny stoupenců politické strany. Kandidáti, kteří vyhrají, se o své vítězství z velké části zaslouží sami, protože celonárodní stranická organizace kandidáty nepropaguje. 11) Kandidáti si sami vedou svou vlastní volební kampaň. Charakteristika nominovaných kandidátů Kandidáti, kteří jsou nominováni na úřad prezidenta USA, jsou z hlediska svých dosahovaných úspěchů a politických zkušeností zajímavým statistickým 7) 8) Tamtéž. 9) Tamtéž, s. 179n. 10) 11) Tamtéž, s APLIKOVANÉ PRÁVO 1/

4 vzorkem. Zatímco v Evropě budoucí prezidenti většinou vykonávají před svým zvolením často povolání, ve kterých mohou získávat zkušenosti s fungováním vlády, v USA je nezbytným předpokladem pro zvolení do úřadu prezidenta správné vedení volební kampaně. I v USA je ovšem vítaným bonusem zkušenost kandidáta z úřadů, neboť na základě svých předchozích výsledků může snáz přesvědčit voliče o svých osobních kvalitách. Příležitostně se však stává, že v rámci nominací ve své politické straně uspějí i kandidáti, kteří předtím nepracovali dlouho ve státních službách (např. Jimmy Carter nebo Ronald Reagan). Další rozdíl mezi Evropou a USA lze spatřit v různých kariérních postupech týkajících se funkce prezidenta. V Evropě aspiranti na křeslo ministerského předsedy musí získat nejprve podporu své strany, např. ve Velké Británii musí kandidát na funkci premiéra strávit průměrně 12 let v čele nějakého ministerstva. Naproti tomu v USA nemají kandidáti na prezidenta většinou zkušenosti z vládního kabinetu, ale někteří z nich mají již předchozí zkušenost s výkonem funkce guvernéra. 12) Prezidentská volební kampaň Poté, co prezidentský kandidát úspěšně projde procesem nominace, nastává období, kdy je zapotřebí vést volební kampaň za účelem zvolení politickou stranou nominovaného kandidáta na úřad prezidenta USA. Každá volební kampaň má určité zákonitosti, které se pokusím objasnit. Z hlediska politického kontextu je nutné rozlišit, zda je kandidát na úřad prezidenta již jeho držitelem, vyzyvatelem, nebo jedná-li se o tzv. otevřené volby, 13) kdy jsou vyzyvateli oba. Obecně lze říci, že v určité výhodě jsou zpravidla držitelé. Je třeba se také zabývat charakteristikou volebních oblastí. Ty se často liší svým voličským zázemím z hlediska lidnatosti, sociálního složení voličů a také velikostí území. Lze říci, že čím je elektorát rozmanitější, větší a lidnatější, tím nákladnější a složitější je vést účinnou volební kampaň. Dalším podstatným faktorem, který ovlivňuje volební kampaň, jsou politické tendence samotných voličů. Pro prezidentského kandidáta je mnohem snazší být zvolen ve státě, kde voliči dávají přednost politické straně, za kterou na tento post kandiduje. Zároveň je pro takového kandidáta jednodušší získat finanční prostředky sloužící pro vedení úspěšné kampaně. Prezidentská kampaň je poměrně izolovaná od jiných typů volebních kampaní v USA, neboť finanční prostředky, které slouží k prezidentské volební kampani, náleží do dispozice přímo prezidentského kandidáta, nikoliv strany. Financování prezidentské volební kampaně Pro vedení řádné volební kampaně je mimo kvalitního kandidáta zapotřebí také určité finanční zázemí. Díky peněžním prostředkům lze najmout nejlepší organizátory pro vedení kampaně, poradce, získávat potřebné vybavení a přesné 12) Tamtéž, s ) Tamtéž, s APLIKOVANÉ PRÁVO 1/2007

5 průzkumy volebního mínění. Financování volebních kampaní v USA je dnes regulováno celonárodní vládou i vládami jednotlivých států. K této změně došlo roku 1971, kdy Kongres přijal Federální zákon o volebních kampaních (FECA), 14) který zpřísnil pravidla, jež nově požadují přiznávání výše příspěvků na kampaň včetně výdajů na ni. Novela tohoto zákona z roku 1974 vytvořila Federální volební komisi (FEC), 15) jejímž úkolem je zákon provádět. V rámci prezidentských voleb je od roku 1976 pod její správou také financování prezidentské volební kampaně. 16) Prezidentské kampaně byly a jsou vždy velice nákladné. Před účinností Federálního zákona o volebních kampaních nebyly metody získávání finančních prostředků na prezidentské kampaně vždy plně transparentní. Proto je od roku 1974 možné, aby prezidentský kandidát, při splnění určitých podmínek, získal finanční příspěvek z veřejných finančních zdrojů za účelem financování prezidentských primárních voleb a všeobecných voleb. 17) Uchazeči o nominaci na funkci prezidenta mohou obdržet finanční podporu z federálních zdrojů, pokud alespoň ve dvaceti státech získají dolarů ze soukromých darů, které musí být jednotlivě nižší než 250 dolarů. FEC pak tyto příspěvky doplní, maximálně však do výše jedné poloviny výdajového limitu. Původně tento limit pro výdaje na prezidentské primární volby podle zákona z roku 1974 činil 10 milionů dolarů. Ustanovení o životních nákladech však umožňovalo postupné zvyšování těchto výdajů. Proto v primárních prezidentských volbách např. v roce 1992 tento limit činil již 27,6 milionů dolarů (+ 5,5 milionů dolarů na náklady spojené se získáváním těchto financí). Pokud se jedná o kampaň před všeobecnými volbami, mohou prezidentští kandidáti za Demokratickou i Republikánskou stranu obdržet z veřejných prostředků dvojnásobek limitu určeného pro primární volby (např. v roce 1992 tedy 55,2 milionů dolarů). Tato možnost však platí pouze za předpokladu, že prezidentští kandidáti použijí výhradně veřejné finanční prostředky. Obě majoritní politické strany obdrží také finanční podporu na své nominační sjezdy (v roce 1992 tato podpora činila 11 milionů dolarů). 18) V roce 1996 činil grant Federální volební komise již 61,82 milionů dolarů na kandidáta pro kampaň před všeobecnými volbami. Prezidentský kandidát třetí politické strany může získat veřejné prostředky až po proběhlých prezidentských volbách, pokud obdrží alespoň 5 % hlasů ve všeobecných volbách. 19) Obě hlavní politické strany také obdržely v roce 1996 z veřejných fondů každá částku 12,36 milionů dolarů na uhrazení výloh vzniklých v souvislosti s konáním Národních konventů. Ostatní politické strany získávají nárok na veřejné financování jejich Konventů, pokud jejich nominovaní kandidáti obdrželi alespoň 5 % hlasů při předchozích všeobecných volbách. 20) Veřejné finanční prostředky obdrží přímo štáb, který vede kandidátovu prezidentskou kampaň, nikoliv národní rada strany. FEC zároveň omezuje také výši nákladů, které národní rady smí vynaložit za své nominované kandidáty. (V roce 14) 16) Tamtéž, s ) Tamtéž, s. 181n. 18) Tamtéž, s ) 20) Guide to Election 2000, Issues of Democracy. Electronic Journals of the U. S. Department of State, October APLIKOVANÉ PRÁVO 1/

6 1992 činil tento limit 10,3 milionů dolarů). FEC zároveň omezuje i výši příspěvků, které mohou jednotliví občané (max dolarů) a organizace (max dolarů) věnovat jednotlivým kandidátům v jedněch prezidentských volbách. V 80. letech 20. století došlo ke zvýšení vlivu celonárodních i stranických organizací v rámci prezidentských kampaní, protože podle zákona nebyly finančně omezeny příspěvky od jednotlivých občanů či organizací, pokud se týkaly nákladů na poštovní zásilky strany, registraci voličů a kampaní za získání více hlasů pro celou kandidátku. 21) Domnívám se, že důležitým faktorem v rámci prezidentských voleb může být i to, že FEC neomezuje výši nákladů, které vzniknou jednotlivým občanům nebo organizacím v souvislosti s tím, že sami propagují vybraného kandidáta. 22) Volební strategie a taktika Pojem strategie v rámci volební kampaně znamená celkový přístup používaný k přesvědčování voličů, aby volili určitého kandidáta, zatímco pojem taktika znamená obsah poselství a způsob jejich sdělování. Existují tři základní strategie, které se v kampaních dají různým způsobem kombinovat: 23) Strategie zaměřená na politickou stranu. Počítá se při ní s tím, že je voličská obec identifikována s určitou politickou stranou. Strategie zaměřená na otázky. Při ní existuje snaha získat podporu obyvatelstva v rámci řešení určité politické otázky. Strategie zaměřená na image. Tato strategie zdůrazňuje kandidátovy osobní kvality, např. důvěryhodnost, nezávislost, bezúhonnost, zkušenosti apod. Strategie kampaně by měla být připravována přesně na míru každému kandidátovi a její složky by měly být vzájemně vyvážené v rámci celého volebního konceptu. Pro každou kampaň je důležité, aby jí byla věnována dostatečná pozornost ze strany sdělovacích prostředků. Projevuje se zde i aspekt psychologický, protože zpravodajství je považováno mnohými čtenáři a posluchači za objektivní. Zároveň je prezentace v médiích zdarma. Politické strany se snaží upoutat reportéry různými způsoby, nejčastěji pořádáním tiskových konferencí nebo spojováním výroků kandidátů s aktuálními událostmi. Držitel prezidentského úřadu je díky tomu v určité výhodě, protože pozornost médií může přilákat i pouhým ohlášením politického rozhodnutí. 24) V USA existuje značné množství funkcí, které vycházejí z voleb. Proto je americký volič každé dva roky zván k volbám, neboť každé dva roky jsou voleni členové Sněmovny reprezentantů, část Senátu, část guvernérů (tzv. dvouletá kadence). Každé čtyři roky je volen prezident, guvernéři se čtyřletou periodou apod. 25) 21) 22) Janda, K. Berry, J. Goldman, J. Huff, E.: Výzva demokracie. Systém vlády v USA. Praha: Sociologické nakladatelství, 1998, s ) 24) Tamtéž, s ) Blahož, J. Balaš, V. Klíma, K.: Srovnávací ústavní právo. Praha: ASPI, 2003, s APLIKOVANÉ PRÁVO 1/2007

7 Některé principy volební strategie a taktiky lze tedy uplatnit nejen v rámci prezidentských voleb, ale také např. při volbách guvernérů. Mimo zpravodajskou složku je možné na voliče působit také pomocí placené reklamy. Zpravodajství totiž obvykle nesděluje mnoho informací týkající se otázek volební kampaně. Na základě studie analyzující televizní zprávy a placenou reklamu z roku 1984 bylo zjištěno, že voliči získali převážnou většinu informací o kampani z politických reklamních šotů, ne z televizního zpravodajství. 26) Mezi hlavní cíle placené reklamy patří, aby se jméno kandidáta stalo známým. Dalším cílem placené reklamy je vyzdvihování kandidátových předností. Reklama může být vymezena jak pozitivně (líčení kladů kandidáta), tak negativně (propagace kandidáta napadáním protikandidátů). Nejpodstatnější složkou placené reklamy je však skutečnost, aby se kandidátovo jméno stalo známým. Na základě této skutečnosti se zvyšuje šance na dosažení úspěšného výsledku v prezidentských volbách. V rámci kontextu současného vývoje prezidentských voleb musím rovněž reflektovat skutečnost, že stále častěji se prezidentské volební kampaně odehrávají na bázi negativní reklamy. Jejich účinnost se ukazuje jako vyšší než účinnost pouze pozitivně laděné reklamy. Obecně mohu také říci, že prezidentské volební kampaně jsou stále více a více profesionalizované, neboť většina mediálních kroků je prováděná po konzultaci s politickými konzultanty. Na prezidentských volebních kampaních se také podílejí profesionální reklamní agentury. Tak tomu zůstane zřejmě i nadále. Prostor pro případné prohloubení profesionalizace kampaně spatřuji prakticky pouze na úrovni nominačního procesu, kde si kandidát sám vede reklamní kampaň za nominaci. Zde je však pravděpodobnost úspěchu stát se kandidátem na prezidenta citelně menší, zejména vzhledem k vyššímu počtu možných kandidátů i v rámci jedné politické strany. Složení sboru volitelů dává výhodu větším a konkurenceschopnějším státům. V důsledku toho se většina kampaní odehrává právě tam. V těchto státech pak nutí kandidáty zaměřovat se na skupiny lépe organizované, geograficky koncentrované a soudržnější ve svém volebním chování. Jejich hlasy jsou maximalizovány tím, že vítěz získává všechny hlasy volitelů za daný členský stát a že tento stát má větší podíl na sboru volitelů. Právě kvůli této výhodě velkých států kandidáti věnují mnoho prostředků a času ve své kampani právě jim, i když někdy nejsou jejich naděje na vítězství v nich příliš velké. Vliv médií na volební proces Obecně lze říci, že většina občanů spoléhá při získávání informací o politice na hromadné sdělovací prostředky. I v této oblasti lze vysledovat určitý vývoj. Do počátku 60. let 20. století převažovaly jako hlavní zdroj informací noviny. Poté jako hlavní informační zdroj začala převažovat televize. Koncem 80. let 20. stol. jako hlavní zdroj informací označily televizi dvě třetiny Američanů, noviny necelá polovina Američanů a rozhlas jedna pětina Američanů. Důležité ale je, že televizní 26) Janda, K. Berry, J. Goldman, J. Huff, E.: Výzva demokracie. Systém vlády v USA. Praha: Sociologické nakladatelství, 1998, s APLIKOVANÉ PRÁVO 1/

8 zprávy jsou hodnoceny v poměru 2:1 jako důvěryhodnější zprávy než zprávy v novinách. 27) Velká část Američanů také věří, že sdělovací prostředky mají značný vliv na vládní instituce země a téměř 90 % amerických občanů je přesvědčeno, že sdělovací prostředky silně ovlivňují i veřejné mínění. 28) Míru vlivu sdělovacích prostředků na veřejné mínění však nelze jednoznačně změřit. Na základě studií bylo zjištěno, že televizní zpravodajství má systematický vliv pro utváření názorů obyvatel. Dotazovaným bylo kladeno na 80 otázek o různých záležitostech domácích i zahraničních. U téměř 50 % otázek byl zaznamenám posun názorů veřejnosti o cca 6 %. Změny názorů byly porovnány s postoji komentátorů televizních zpráv, prezidenta, členů různých politických stran a členů zájmových skupin. Jako názor s nejsilnějším vlivem byl vyhodnocen názor komentátorů televizního zpravodajství, neboť i jediný komentář může změnit názor populace až o 4 %. 29) Význam televize jakožto podstatného média majícího vliv na spoluvytváření veřejného mínění procházel určitým historickým vývojem. Po ukončení druhé světové války v době prezidentského funkčního období Harryho Trumana ( ) televize stále ještě nehrála podstatnou roli v politickém životě. Dominantním médiem tehdejší doby bylo zejména rádio a tisk. Počty prodejů televizorů během světového konfliktu stagnovaly a byly stále nízké. Ještě v roce 1951 bylo v USA pouhých 1,5 milionů televizorů. 30) Od této doby však prodeje televizorů začaly významně narůstat. Během prezidentského funkčního období Dwighta Eisenhowera ( ) novináři a politologové již začali rozpoznávat, že televizní médium ovlivňuje veškeré dění v politickém životě včetně prezidentského úřadu a volby prezidenta USA. Politici si uvědomili, že televize bude hrát v politickém dění zřejmě stále větší roli. 31) Prezident John F. Kennedy ( ), který nastoupil do úřadu po prezidentu Eisenhowerovi, prokázal své schopnosti mimo jiné tím, že správně vystihl narůstající vliv televizního média. Lze říci, že to byl první národní televizní prezident. 32) Z hlediska vizáže Kennedy splňoval předpoklady pro úspěšné vystupování před kamerou byl vitální, mladý a s dobrým vzhledem. 33) Kennedy byl také prvním americkým prezidentem, který dovolil živě vysílat zprávy z tiskových konferencí. Povolil také bez omezení nahrávat různá setkání a diskuze. Televize tak mohla bezprecedentně vysílat a publikovat informace a dění týkající se prezidentského úřadu zcela novým, dosud nepoznaným způsobem. Televizním kamerám také umožnil, aby do značné míry vstoupily i do jeho osobního života. Před Kennedym tak neučinil žádný z předcházejících prezidentů. Američtí občané poprvé spatřili svého prezidenta nikoliv pouze ve formální podobě, ale také např. jak řídí auto, plave v moři či hraje americký fotbal atd. Kennedy instinktivně tušil, že osobní a politická popularita spolu velmi úzce souvisí i v prezidentském 27) Tamtéž, s ) Janda, K. Berry, J. Goldman, J. Huff, E.: Výzva demokracie. Systém vlády v USA. Praha: Sociologické nakladatelství, 1998, s ) Tamtéž. 30) 33) Guide to Election 2000, Issues of Democracy. Electronic Journals of the U. S. Department of State, October APLIKOVANÉ PRÁVO 1/2007

9 úřadu. Pro upevnění obou druhů popularity v prezidentském úřadu poprvé použil mocné médium televizi. 34) Dalším prezidentem USA, který dokázal efektivně využít televizního média, byl Ronald Reagan ( ). Původní profesí byl filmový herec, proto se před televizními kamerami cítil velmi dobře. Někteří novináři ho dokonce nazvali the great communicator. 35) V prezidentské kampani probíhající mezi republikánským kandidátem Georgem W. Bushem a demokratickým kandidátem Al Gorem měli oba kandidáti ve svých televizních upoutávkách momenty jak úspěšné, tak i neúspěšné. Nejdůležitějším klíčem k úspěchu v prezidentské kampani je však míra úspěchu jednotlivých kandidátů na úřad prezidenta USA při jejich velice sledovaných vzájemných televizních debatách. Při konečných výsledcích prezidentských voleb proto hraje televize jako médium roli důležitou, ne-li přímo kritickou. 36) Právě televizní debaty mezi hlavními kandidáty na prezidentský úřad jsou klíčovým faktorem, který ovlivňuje veřejné mínění. Čas, ve kterém tyto debaty probíhají v televizi, je poskytován televizními společnostmi zdarma jako součást veřejné služby. Někteří analytici však soudí, že neméně důležitým faktorem, který ovlivňuje prezidentské volby, jsou placené reklamní spoty. Důvodem tohoto názoru je, že mnohem více Američanů častěji vidí 30sekundové nebo 60sekundové televizní reklamní spoty než televizní debaty prezidentských kandidátů a případné analýzy jejich volebních programů. 37) První televizní reklamní spot sloužící k propagaci prezidentského kandidáta byl odvysílán v roce Prezidentský republikánský kandidát Dwight Eisenhower v něm odpovídal na otázky průměrného občana. Tento reklamní spot se v originálu nazýval Eisenhower Answers America. 38) Vzhledem k faktu, že televizní přijímače nebyly v roce 1952 příliš rozšířené, byla cena reklamních spotů relativně nízká. Některé z reklamních spotů byly o mnoho delší než 30 či 60 sekund, jež jsou obvyklé dnes. Dosahovaly délky až 30 minut. 39) V roce prezidentských voleb1960, kdy se o prezidentský post utkali John F. Kennedy a Richard Nixon, nastalo období, kdy již nebylo pochyb o tom, že televizní část prezidentské kampaně nabývá na významu. Stala se důležitější než kampaň tradiční kampaň od dveří ke dveřím, 40) novinová či rádiová kampaň. Televizi v této době vlastnilo již 90 % domácností. Později Theodore White, který vytvářel kroniku prezidentské kampaně probíhající roku 1960, řekl: Television is the political process; it s the playing field of politics. Today, the action is in the studios, not in the backrooms. 41) Stává se, že prezidentská kampaň obsahuje komponenty, které jsou kontroverzní. Nejznámější ranný příklad pochází z roku 1964, kdy Demokraté nechali odvysílat reklamní spot, ve kterém upozorňovali na to, že republikánskému kandidátovi Barry Goldwaterovi nemohou voliči důvěřovat ohledně možného použití jaderné zbraně. Demokratický kandidát Lyndon Johnson měl v tomto reklamním spotu komentář: These are the stakes to make a world in which all of God s children can live. 42) Placená reklama v televizním vysílacím čase pro politické účely není v mnoha státech povolena, ale USA jako celek ji umožňují. Zastánci televizní reklamy pro 34) 42) Tamtéž. APLIKOVANÉ PRÁVO 1/

10 politické účely tvrdí, že je prakticky jedinou možností, jak se může méně známý prezidentský kandidát zviditelnit. Kritici namítají, že tento systém nutí politické strany k placení enormě vysokých peněžních částek, které stále narůstají. Během 90. let 20. stol. začali prezidentští kandidáti hledat nové příležitosti pro sdělování svých programů a cílů voličům, aniž by museli platit reklamní spoty. Například volební kampaň Billa Clintona v roce 1992 započala nový trend spočívající v navštěvování denních či jiných talk show včetně hudební stanice MTV prezidentským kandidátem. Kandidát třetí strany Ross Perot tehdy opakovaně navštěvoval Larry King Show na CNN. 43) Díky rostoucímu počtu kabelových a satelitních kanálů v USA vzrůstají i možnosti prezidentských kandidátů na důraznější a intenzivnější vedení své televizní kampaně v různých televizních společnostech. Nicméně efekt, který přináší prezidentským kandidátům tato aktivita, se rozptyluje mezi více než 500 kabelových televizí v USA. Vliv mnoha televizních stanic na politický systém USA je úměrný jejich počtu, tzn. s narůstajícím počtem stanic se zextenzivňuje. V nominační kampani pro volby v roce 2008 se objevily některé nové technické aspekty. Daly by se vyjádřit sloganem: Natočte se na mobil, kandidát vám odpoví. Voliči mohli svůj dotaz nahrát na běžný mobilní telefon a zaslat jej stanici CNN. Ta potom ze zaslaných nahraných dotazů některé vybrala a odvysílala. Kandidáti na tyto otázky odpovídali. V této souvislosti se začalo hovořit o alianci mezi televizí a internetem a o občanské žurnalistice. Očekává se, že tento způsob televizní komunikace se bude rozvíjet a že bude představovat významný mezník ve vztahu mezi voliči a prezidentskými kandidáty. Musím však zdůraznit, že televize není jediným médiem, které by mělo podstatný vliv na prezidentskou kampaň v USA. Dalšími nezbytnými složkami jsou tisk a rádio. Postupy televize, rádií a tisku při prezidentské kampani jsou upraveny v I. dodatku Ústavy: DODATEK I. Kongres nesmí vydávat zákony zavádějící nějaké náboženství, nebo zákony, které by zakazovaly svobodné vyznávání nějakého náboženství; právě tak nesmí vydávat zákony omezující svobodu slova nebo tisku, právo lidu pokojně se shromažďovat a právo podávat státním orgánům žádosti o nápravu křivd. 44) I. dodatek Ústavy tedy garantuje svobodu tisku, rádií a televizních stanic v USA, proto mohou veškerá média velkoryse propagovat některého z kandidátů. V souladu s výkladem expertů však zůstává jedno pravidlo, na základě kterého je určitá regulace možná. Toto pravidlo se nazývá Equal Time rule. 45) V překladu ho lze vyjádřit jako pravidlo stejného (vyrovnaného) času. Z opatření tzv. komunikačního zákona z roku 1934 vyplývá, že pokud rozhlasová stanice poskytne prostor 43) Tamtéž. 44) Janda, K. Berry, J. Goldman, J. Huff, E.: Výzva demokracie. Systém vlády v USA. Praha: Sociologické nakladatelství, 1998, s ) Guide to Election 2000, Issues of Democracy. Electronic Journals of the U. S. Department of State, October APLIKOVANÉ PRÁVO 1/2007

11 jednomu prezidentskému kandidátovi, musí poskytnout stejný prostor také jeho protikandidátům. Toto opatření oddíl 315 tohoto zákona je známo jako Equal time rule: If any licensee shall permit any person who is legally qualified candidate for any political office to use a broadcasting station, he shall afford equal opportunities to all other such candidates for that office in the use of such broadcasting station. 46) Koncepce pravidla Equal Time rule je poměrně jednoznačná, nicméně i v tomto případě je patrný určitý posun výkladu tohoto pravidla v souladu s rozvojem technologií a politiky, přičemž se stále rozvíjí. Oddíl 315 tohoto zákona se proto neaplikuje na běžné zpravodajství a příležitostné programy, pokud se v nich prezidentský kandidát objeví na základě dobré víry. V tomto případě stanicím nevyplývá závazek poskytnout stejný prostor pro jiné prezidentské kandidáty. Otázkou tak zůstává vysvětlení pojmu v dobré víře, ve vztahu pro tyto případy. V praxi vznikla nová kategorie pořadů obsahujících politickou prezentaci kombinovanou se zpravodajstvím, jejíž základ je častým tématem debat v mediálním průmyslu. 47) Od listopadu roku 1983 povolila FCC (Federal Communications Commission) debaty realizované na základě principu bona fide news events. 48) Na základě tradičního pravidla tak mohou i ostatní prezidentští kandidáti požadovat stejný časový prostor v probíhajících politických debatách. FCC také nabádala rozhlasové stanice, aby nefavorizovali žádného z prezidentských kandidátů. V minulosti byl princip Equal time rule zaměňován s Fairness Doctrine, která žádala po rozhlasových stanicích jednání ve veřejném zájmu a poskytování odůvodněných příležitostí pro diskutování konfliktů vyplývající z různých politických pohledů ve prospěch veřejného zájmu. Principy Fairness Doctrine byly zrušeny roku 1987, i když části elementů Fairness Doctrine přetrvávají i nadále. Kritici zrušení Fairness Doctrine poukazují na fakt, že od doby jejího zrušení se rozhlasové stanice staly méně odpovědnými za své postoje. Odpůrci Fairness Doctrine naopak namítají, že není nutné regulovat právě rozhlasové stanice, přičemž není zároveň regulován např. tisk. Od doby, kdy v USA existuje o mnoho více rozhlasových stanic než novin, vidí odpůrci Fairness Doctrine dostatek příležitostí pro pestrost politických názorů i bez zákonné regulace. Resumé V rámci analýzy částí prezidentského volebního procesu v USA lze vysledovat určité principy, které ovlivňují úspěšnost jednotlivých prezidentských kandidátů na vítězství při prezidentských volbách v USA. Dříve než prezidentský kandidát vstoupí do prezidentské volební kampaně, musí projít nejprve kampaní nominační. Samotné nominace kandidátů na úřad prezidenta probíhají formou prezidentských primárních voleb, případně místních caucusů. Prezidentské primární volby představují zvláštní druh primárek, při kterých jsou vybíráni delegáti na celonárodní nominační sjezd strany. Rozlišují se dva druhy primárních voleb: 46) 48) Tamtéž. APLIKOVANÉ PRÁVO 1/

12 a) preferenční prezidentské primárky, při kterých příznivci strany volí přímo osobu, kterou by rádi nominovali na post stranického kandidáta na úřad prezidenta. Při tomto typu primárek delegáti vyhrávají podle několika typů různých vzorců, b) primárky pro výběr delegátů, při kterých jsou voleni přímo delegáti pomocí stranických voličů. Delegáti se pak mohou, ale nemusí vyslovit pro jednoho z kandidátů na úřad prezidenta. Caucus představuje metodu výběru delegátů, která se skládá z několika fází. Začíná caucusem, což je místní schůze příznivců politické strany, na které jsou vybíráni delegáti na schůzi pro následující vyšší úroveň, nejčastěji okresní. Převážná část delegátů vybíraných na místní úrovni otevřeně podporuje některého z prezidentských kandidátů. Proces pak pokračuje na vyšší okresní úrovni, kde jsou vybíráni delegáti na schůzi pro další vyšší úroveň atd. Tento proces vrcholí státním konventem (sjezdem), na kterém jsou vybíráni delegáti na konvent celonárodní. Postupu pomocí caucusů bylo využito např. v roce 1992 přibližně v 15 státech, přičemž ho použili spíše Demokraté než Republikáni. Některé státy použily nejen caucus, ale také primární volby. Následné prezidentské volební kampaně se účastní pouze úspěšný prezidentský kandidát, který uspěje v kampani nominační. Tato kampaň má mnohá specifika a její charakteristika, na rozdíl od samotného volebního systému, se stále mění a rozvíjí. Stále více v ní rozhoduje osobní charizma prezidentských kandidátů, schopnost přesvědčivě vystupovat v médiích a zejména stále větší potřeba silného finančního zázemí. Otázka financování prezidentských volebních kampaní byla právně upravena až roku 1971, kdy byl Kongresem přijat Federální zákon o volebních kampaních (FECA), který byl na základě novely z roku 1974 doplněn o Federální volební komisi (FEC). Domnívám se, že význam otázky financování prezidentských volebních kampaní dobudoucna nepochybně poroste. V této sféře prezidentských voleb v USA lze očekávat určitý právní vývoj na základě přijímání nových zákonů, případně ústavních dodatků, neboť náklady na prezidentskou kampaň spirálovitě rostou s každými dalšími prezidentskými volbami. Zabýval jsem se také otázkou významu úřadu prezidenta USA v kontextu prezidentského volebního procesu v USA. Aktivita prezidenta USA se promítá do možnosti jeho opětovného znovuzvolení, neboť prezident USA může být na konci svého prvního volebního období po 4 letech zvolen do stejného úřadu znovu. Z tohoto důvodu také úřad prezidenta USA podstatným způsobem ovlivňuje institut prezidentských voleb. V neposlední řadě jsem reflektoval skutečnost stále rostoucího vlivu médií na prezidentský volební proces. Zejména televizní média mají schopnost utvářet veřejné mínění a tím ovlivnit výsledek jednotlivých prezidentských kandidátů. V této souvislosti je nezbytné zmínit pravidlo vyrovnaného času Equal time rule, které vyplývá z oddílu 315 tzv. komunikačního zákona. Prezidentský volební proces v USA je tedy ovlivněn mnoha faktory, které mohou rozhodnout o úspěchu či neúspěchu jednotlivých kandidátů. Skládá se z kampaně nominační a z prezidentské volební kampaně, přičemž samotný postup v rámci kampaní je upraven zákony jednotlivých federálních států USA. 38 APLIKOVANÉ PRÁVO 1/2007

13 Seznam použité literatury / References Balík, S. Balík, S. ml.: Právní dějiny mimoevropských zemí (stručný nástin). Dobrá Voda: Aleš Čeněk, Blahož, J.: Soudní kontrola ústavnosti srovnávací výklad. Praha: ASPI, Blahož, J. Balaš, V. Klíma, K.: Srovnávací ústavní právo. Praha: ASPI, Guide to Election 2000, Issues of Democracy. Electronic Journals of the U. S. Department of State, October Janda, K. Berry, J. Goldman, J. Huff, E.: Výzva demokracie. Systém vlády v USA. Praha: Sociologické nakladatelství, Klíma, K.: Teorie veřejné moci (vládnutí). Praha: ASPI, Klíma, K.: Ústavní právo. Plzeň: Aleš Čeněk, Purvis, T. L.: Encyklopedie dějin USA. Praha: Ivo Železný, Sentenreich, R.: Ústavněprávní vývoj anglických kolonií v severní Americe. Právník č. 4/2005. Klíčová slova Prezidentský volební proces v USA, nominační kampaň, primární volby, caucusy, volební kampaň, financování prezidentské volební kampaně, volební strategie a taktika, vliv médií na volební proces. Keywords Presidential election process in the USA, nomination process, primary elections, caucuses, election campaigns, financing presidential election campaigns, election strategy and tactic, influence media on election process. Igor Večeř Analysis of Part of the Presidential Election Process in the USA The author expounds on the nomination process of candidates for presidency in the United States and the presidential election itself. He states that when analyzing part of the presidential election process in the US, it is possible to trace certain principles which influence the success of the presidential candidates. Before the presidential candidate enters the presidential election campaign, they first have to go through the nomination campaign. Candidates for presidency are nominated by means of presidential primary elections or local caucuses. Presidential primary election is a special sort of primaries where delegates are selected for the national convention of the party. There s two kinds of primary elections: A) Presidential preference primaries where the party adherents elect directly the person they would like to nominate as the party s candidate for presidency. In this type of primaries, there are several types of formulas based on which the delegates succeed. B) Primaries where delegates are selected delegates are elected directly by the party voters. The delegates then may or may not choose one of the candidates for APLIKOVANÉ PRÁVO 1/

14 presidency. Caucus is a method of selecting delegates which comprises of several phases. It starts with a caucus which is a local meeting of the political party supporters where delegates are selected for the next higher level meeting, usually district level. Most delegates selected on the local level openly support one of the candidates for presidency. The process then continues on a higher district level where delegates are selected for the next higher level meeting etc. This process culminates in a state convention where delegates are selected for the national convention. The caucus procedure was used for instance in 1992 in roughly 15 states, mostly by the Democrats rather than the Republicans. Some states used not only caucus but also primaries. Only the successful candidates for presidency who went through the nomination campaign participate in the following presidential election campaign. The nomination campaign has many specifics and its characteristics, as opposed to the electoral system itself, keep changing and developing. Personal charisma of the candidates, convincing media presentation skills and also the need for strong financial background become more and more important. The issue of financing presidential election campaigns was regulated legally as late as in 1971 when the Congress passed the Federal Election Campaign Act. Federal Election Commission was added based on an amendment from The author thinks the issue of financing presidential election campaigns will undoubtedly grow in importance in the future. Certain legal development may be expected in this area of presidential elections in the USA in terms of new laws or constitutional amendments since the costs of presidential campaigns are spiralling with every new presidential election. The author also tackles the issue of importance of the presidential post in the USA in context of the presidential election process. The activities of the US president influence the possibility of their being re-elected since the president of the USA may be re-elected after their first 4 years of office. Therefore the office of the President of the United States also significantly influences the presidential elections. The author also points out the increasing influence media have on the presidential election process. Especially the television media have the ability to shape public opinion and thereby influence the results of the individual presidential candidates. The Equal Time Rule which follows from Section 315 of the so called Communications Act must be mentioned in this context. The presidential election process in the United States is therefore influenced by many factors which may decide the success or failure of the individual candidates. It consists of the nomination campaign and the presidential election campaign, where the campaign procedures are regulated by laws of the individual federal states of the USA. 40 APLIKOVANÉ PRÁVO 1/2007

USTAVOVÁNÍ SOUDCŮ V ČLENSKÝCH STÁTECH USA SE ZAMĚŘENÍM NA "MISSOURIJSKÝ PLÁN"

USTAVOVÁNÍ SOUDCŮ V ČLENSKÝCH STÁTECH USA SE ZAMĚŘENÍM NA MISSOURIJSKÝ PLÁN U N I V E R Z I T A K A R L O V A V P R A Z E F A K U L T A S O C I Á L N Í C H V Ě D Seminární práce na téma: USTAVOVÁNÍ SOUDCŮ V ČLENSKÝCH STÁTECH USA SE ZAMĚŘENÍM NA "MISSOURIJSKÝ PLÁN" jméno Petr JUST

Více

Favoritem komunálních voleb je ČSSD, většinově však vítězí pravice

Favoritem komunálních voleb je ČSSD, většinově však vítězí pravice Favoritem komunálních voleb je ČSSD, většinově však vítězí pravice Z modelového exkluzivního průzkumu společnosti SANEP, který se zaměřil na politické nálady občanů ČR, Pražanů a obyvatel Brna a Ostravy

Více

PROJEKT PŘEDVOLEBNÍHO VYSÍLÁNÍ ČESKÉHO ROZHLASU PRO VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2014

PROJEKT PŘEDVOLEBNÍHO VYSÍLÁNÍ ČESKÉHO ROZHLASU PRO VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2014 PROJEKT PŘEDVOLEBNÍHO VYSÍLÁNÍ ČESKÉHO ROZHLASU PRO VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2014 (k datu 26.3.2014) Strana 1 ÚVOD Předvolební vysílání Českého rozhlasu zahrnuje 10 programových řad, a to na celoplošných

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

KRIZOVÁ LEGISLATIVA DE LEGE FERENDA (NĚKTERÉ ASPEKTY)

KRIZOVÁ LEGISLATIVA DE LEGE FERENDA (NĚKTERÉ ASPEKTY) KRIZOVÁ LEGISLATIVA DE LEGE FERENDA (NĚKTERÉ ASPEKTY) Plk. doc. JUDr. František Vavera, Ph.D. Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Fakulta právnická Západočeské univerzity

Více

Míra korupce v ČR vážně ohrožuje demokracii, míní většina Čechů

Míra korupce v ČR vážně ohrožuje demokracii, míní většina Čechů Míra korupce v ČR vážně ohrožuje demokracii, míní většina Čechů Češi za největší problém naší země jednoznačně považují korupci, a to zejména na úrovni ministerstev, policie a justice. Za druhý nepalčivější

Více

Povolební studie k evropským volbám v roce 2014 EVROPSKÉ VOLBY V ROCE 2014 SOCIODEMOGRAFICKÁ PŘÍLOHA

Povolební studie k evropským volbám v roce 2014 EVROPSKÉ VOLBY V ROCE 2014 SOCIODEMOGRAFICKÁ PŘÍLOHA Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Povolební studie k evropským volbám v roce 2014 EVROPSKÉ VOLBY V ROCE 2014 SOCIODEMOGRAFICKÁ PŘÍLOHA Rozsah:

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

Hodnocení zpravodajství

Hodnocení zpravodajství Hodnocení zpravodajství Připraveno exkluzivně pro Českou televizi Březen 2013 TNS Aisa 1 Pozadí výzkumu 2 Pozadí výzkumu Výzkum byl realizován prostřednictvím panelu domácností mymap, dotazování probíhalo

Více

FINANCOVÁNÍ PŘÍMÉ VOLBY PREZIDENTA VE VYBRANÝCH ZEMÍCH. Jan Němec, Klára Kabická, Pavla Tichá

FINANCOVÁNÍ PŘÍMÉ VOLBY PREZIDENTA VE VYBRANÝCH ZEMÍCH. Jan Němec, Klára Kabická, Pavla Tichá FINANCOVÁNÍ PŘÍMÉ VOLBY PREZIDENTA VE VYBRANÝCH ZEMÍCH Jan Němec, Klára Kabická, Pavla Tichá Studie č. 1.218 květen 2011 PI 1.218 2 Obsah: PŘÍMÁ VOLBA PREZIDENTA A REGULACE VOLEBNÍ KAMPANĚ... 3 BULHARSKO...

Více

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní 1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní Kritéria pro IV. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Volební preference v pěti největších krajích ČR

Volební preference v pěti největších krajích ČR Volební preference v pěti největších krajích ČR V Praze vítězí TOP 09, v Ústeckém kraji KSČM a v Moravskoslezském, Jihomoravském a Středočeském kraji ČSSD Před nadcházejícími volbami, kdy ještě nejsou

Více

Analýza mediální prezentace kandidátů na prezidenta ČR v televizním zpravodajství

Analýza mediální prezentace kandidátů na prezidenta ČR v televizním zpravodajství Analýza mediální prezentace kandidátů na prezidenta ČR v televizním zpravodajství 7. listopadu 0 5. ledna 0 ANALÝZA ZPRAVODAJSTVÍ ČESKÝCH TELEVIZÍ 0/Q Analýza zpravodajství českých televizí posuzované

Více

OBČANÉ STÁLE VÍCE PREFERUJÍ SOCIÁLNÍ POLITIKU

OBČANÉ STÁLE VÍCE PREFERUJÍ SOCIÁLNÍ POLITIKU INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 11/214 vydáno dne. 11. 214 OBČANÉ STÁLE VÍCE PREFERUJÍ SOCIÁLNÍ POLITIKU ZAMĚŘENOU NA ROZŠIŘOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, NIKOLI NA ZVYŠOVÁNÍ FINANČNÍCH DÁVEK Více než polovina

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh16 Vypracoval(a),

Více

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz připraveno 2. ledna 2009 základní informace Motto Fotbal každý den Koncept stanice 1. LIGA je nová televizní

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz K některým aspektům výběru piva českými konzumenty

Více

Statut poslanců Evropského parlamentu

Statut poslanců Evropského parlamentu Statut poslanců Evropského parlamentu JUDr. Jan Pulda, LL.M. Parlament České republiky Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentní institut Studie PI 1.200 srpen 2009 PI 1.200 2 Obsah: A) SOCIÁLNÍ A FINANČNÍ

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Znalost značky TV Barrandov je vyšší než 50% zaváděcí kampaň přivedla k obrazovce více než 25% populace

Znalost značky TV Barrandov je vyšší než 50% zaváděcí kampaň přivedla k obrazovce více než 25% populace Znalost značky TV Barrandov je vyšší než 50% zaváděcí kampaň přivedla k obrazovce více než 25% populace Zaváděcí kampaň TV Barrandov zaznamenala podle výzkumu společnosti Median výrazný úspěch. Výsledky

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Prezidentské volby v České republice analýza online médií a Facebooku

Prezidentské volby v České republice analýza online médií a Facebooku Prezidentské volby v České republice analýza online médií a Facebooku Shrnutí Situace v online médiích je velmi vyrovnaná, i když Miloš Zeman opticky získává převahu díky své extrémně negativní kampani.

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

ELEKTRONIZACE VEŘEJNÉ SPRÁVY

ELEKTRONIZACE VEŘEJNÉ SPRÁVY ELEKTRONIZACE VEŘEJNÉ SPRÁVY ANDREA SCHELLEOVÁ Právnická fakulta Masarykovy univerzity Abstract in original language Článek se zaobírá problematikou elektronizace veřejné správy s důrazem na elektronické

Více

Problém identity instancí asociačních tříd

Problém identity instancí asociačních tříd Problém identity instancí asociačních tříd Autor RNDr. Ilja Kraval Ve školeních a také následně po jejich ukončení se stále častěji objevují dotazy, které se týkají tzv. identity instancí asociační třídy.

Více

1. programový seminář pražských Mladých sociálních demokratů, Mladých lidovců a Mladých zelených

1. programový seminář pražských Mladých sociálních demokratů, Mladých lidovců a Mladých zelených OFICIÁLNÍ ZÁZNAM 1. programový seminář pražských Mladých sociálních demokratů, Mladých lidovců a Mladých zelených konaný v Lidovém domě (Steinerově sále), ulici Hybernská 1033/7, 110 00 Praha 1 dne 4.

Více

Demokracie, lidská práva a korupce mezi politiky

Demokracie, lidská práva a korupce mezi politiky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 02/86 84 0129, 0130 E-mail: cervenka@soc.cas.cz Demokracie, lidská práva a korupce mezi

Více

Hodnocení informací v médiích

Hodnocení informací v médiích TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: marketa.skodova@soc.cas.cz Hodnocení informací v médiích Technické parametry

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015 pd10312a TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 28 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Fungování demokracie a lidská práva v ČR

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

ANALÝZA VYUŢÍVÁNÍ SLUŢEB PRACOVNÍ REHABILITACE U OSOB S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM

ANALÝZA VYUŢÍVÁNÍ SLUŢEB PRACOVNÍ REHABILITACE U OSOB S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM ANALÝZA VYUŢÍVÁNÍ SLUŢEB PRACOVNÍ REHABILITACE U OSOB S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM THE ANALYSIS OF OCCUPATIONAL REHABILITATION SERVICES USAGE BY PEOPLE WITH MENTAL HEALTH DISORDERS RŮŽIČKOVÁ Pavlína Abstrakt

Více

ČSSD by si mohla vybírat

ČSSD by si mohla vybírat 4. dubna 2013 ČSSD by si mohla vybírat Vládu by ČSSD mohla vytvořit s účastí, podporou nebo tolerancí TOP 09 a Starostů (104 mandátů), KSČM (102 mandátů) nebo ODS (101 mandátů). Volební model, který ppm

Více

Stará a nová média, participace a česká společnost

Stará a nová média, participace a česká společnost MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta Fakulta sociálních studiísociálních studií Stará a nová média, participace a česká společnost Výzkumná zpráva, 2015 Alena Macková Jakub Macek Tato výzkumná

Více

TECHSTA 2000 ČVUT PRAHA FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA TECHNOLOGIE STAVEB

TECHSTA 2000 ČVUT PRAHA FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA TECHNOLOGIE STAVEB ČVUT PRAHA FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA TECHNOLOGIE STAVEB 1 SBORNÍK PŘEDNÁŠEK Z KONFERENCE Vydalo ČVUT Praha, Stavební fakulta, ČR ZÁŘÍ 2000 Tématické oblasti konference Příprava a modelování realizace staveb

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

SUPERVIZE JAKO NÁSTROJ DUŠEVNÍ HYGIENY U STUDENTŮ SOCIÁLNÍ PRÁCE NA ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTĚ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

SUPERVIZE JAKO NÁSTROJ DUŠEVNÍ HYGIENY U STUDENTŮ SOCIÁLNÍ PRÁCE NA ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTĚ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH SUPERVIZE JAKO NÁSTROJ DUŠEVNÍ HYGIENY U STUDENTŮ SOCIÁLNÍ PRÁCE NA ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTĚ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH DVOŘÁČKOVÁ DAGMAR Zdravotně sociální fakulta, Jihočeská univerzita

Více

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight)

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight) POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Zora Smolková aj9-jes-smo-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans

Více

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC 21. března 2011, Praha Pravidla a podmínky účasti v projektech ARTEMIS a ENIAC v ČR Úvod k finančním pravidlům JTIs (ARTEMIS

Více

Směrnice Prague Bears

Směrnice Prague Bears Směrnice Prague Bears 1. Typy registrace a) Spolek provádí registrace uživatelů na webových stránkách. Existují dva typy registrace: členové Prague Bears příznivci spolku b) Typ registrace člen Prague

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 8. 2009 40 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví European

Více

Social Media a firemní komunikace

Social Media a firemní komunikace Social Media a firemní komunikace TYINTERNETY / FALANXIA YOUR WORLD ENGAGED UČTE SE OD STARTUPŮ ANALYSIS -> PARALYSIS POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE

Více

Postoje občanů ČR k NATO a USA

Postoje občanů ČR k NATO a USA Tisková konference pořádaná v rámci 15. výročí vstupu České republiky do NATO Postoje občanů ČR k NATO a USA CEVRO Institut, úterý 11. března 2014 Pozadí a cíle výzkumu V souvislosti s 15. výročím vstupu

Více

ALERGICI A ASTMATICI VE ŠKOLE 21. STOLETÍ

ALERGICI A ASTMATICI VE ŠKOLE 21. STOLETÍ Škola a zdraví 21, 2009, Obecné otázky výchovy ke zdraví ALERGICI A ASTMATICI VE ŠKOLE 21. STOLETÍ Marie HAVELKOVÁ, Petr KACHLÍK, Kamila SYNKOVÁ, Martina POKORNÁ Abstrakt: Práce prezentuje výsledky získané

Více

SLADĚNÍ RODINNÉHO A PROFESNÍHO ŽIVOTA ŽEN PŮSOBÍCÍCH VE VĚDĚ A VÝZKUMU

SLADĚNÍ RODINNÉHO A PROFESNÍHO ŽIVOTA ŽEN PŮSOBÍCÍCH VE VĚDĚ A VÝZKUMU SLADĚNÍ RODINNÉHO A PROFESNÍHO ŽIVOTA ŽEN PŮSOBÍCÍCH VE VĚDĚ A VÝZKUMU Citované výsledky vycházejí ze tří výzkumných akcí uskutečněných STEM v rámci projektu "Postavení žen ve vědě a výzkumu" spolufinancovaného

Více

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Důchodová reforma a odbory prosinec 2010 Praha 3. prosince 2010 Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2001 - člen ESOMAR www.scac.cz Metodologie

Více

Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY. Číslo Servisní Informace Mechanika: 5-2013

Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY. Číslo Servisní Informace Mechanika: 5-2013 Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY Servisní Informace Datum vydání: 20.2.2013 Určeno pro : AMS, registrované subj.pro montáž st.měř. Na základě SI VDO č./datum: Není Mechanika

Více

Co národní banka čeká od národní agentury?

Co národní banka čeká od národní agentury? Co národní banka čeká od národní agentury? Marek Petruš, ředitel komunikace Česká národní banka Seminář o ČTK Praha, 20. října 2011 Osnova Co jsou tiskové agentury? ČNB jako zdroj zpráv ČNB jako klient

Více

Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Spojené království Velké Británie a Severního Irska Spojené království Velké Británie a Severního Irska Britský politický systém VB je konstituční parlamentní monarchie, tento systém je považován za nejstarší demokracii světa. Jedná se o příklad země, která

Více

KE SPECIFICE KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ V OBLASTI VEŘEJNÉ SPRÁVY "CRISIS MANAGEMENT" IN THE STATE ADMINISTRATION

KE SPECIFICE KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ V OBLASTI VEŘEJNÉ SPRÁVY CRISIS MANAGEMENT IN THE STATE ADMINISTRATION KE SPECIFICE KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ V OBLASTI VEŘEJNÉ SPRÁVY "CRISIS MANAGEMENT" IN THE STATE ADMINISTRATION Vladimír ČECHÁK Dostupné na http://www.population-protection.eu/attachments/042_vol4special_cechak.pdf.

Více

Rozhlasové a televizní vysílání. Olga Pouperová

Rozhlasové a televizní vysílání. Olga Pouperová Rozhlasové a televizní vysílání Olga Pouperová Prameny pr. úpravy rozhl. a tel. vysílání Ústavněprávní a mezinárodněprávní: čl. 17 Listiny čl. 10 Úmluvy Evropská úmluva o přeshraniční televizi (č. 57/2004

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

Kdo jsme Čím se zabýváme Nabídka služeb pro veřejnou správu Ověřeno v praxi u tisíce uživatelů v podnikatelské a bankovní sféře Plně využitelné u

Kdo jsme Čím se zabýváme Nabídka služeb pro veřejnou správu Ověřeno v praxi u tisíce uživatelů v podnikatelské a bankovní sféře Plně využitelné u Kdo jsme Čím se zabýváme Nabídka služeb pro veřejnou správu Ověřeno v praxi u tisíce uživatelů v podnikatelské a bankovní sféře Plně využitelné u uživatelů ve veřejné správě Bez nutnosti nasazování dalšího

Více

Koncepce práce Republikové rady SZ v letech 2013-1014. 1. Republiková rada působnost RR, současný stav, návrh opatření

Koncepce práce Republikové rady SZ v letech 2013-1014. 1. Republiková rada působnost RR, současný stav, návrh opatření Koncepce práce Republikové rady SZ v letech 20131014 1. Republiková rada působnost RR, současný stav, návrh opatření Republiková rada je nejvyšším výkonným orgánem SZ mezi sjezdy a nejvyšším legislativním

Více

S e n á t n í n á v r h ZÁKON. ČÁST PRVNÍ Zrušení rozhlasových a televizních poplatků

S e n á t n í n á v r h ZÁKON. ČÁST PRVNÍ Zrušení rozhlasových a televizních poplatků S e n á t n í n á v r h ZÁKON ze dne o zrušení rozhlasových a televizních poplatků a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Zrušení rozhlasových a televizních

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.

Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14. Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium J.A.Komenského, Dubí 1 Politologie Etymologicky

Více

Masová média. 3 ročník učebních oborů / U3A, U3B Vytvořeno Srpen 2013 Autor materiálu. Ročník studia/třída

Masová média. 3 ročník učebních oborů / U3A, U3B Vytvořeno Srpen 2013 Autor materiálu. Ročník studia/třída Masová média Mediální výchova Masová média VY_32_INOVACE_02_02_01 Prezentace obsahuje vysvětlení pojmu masová média, stručnou historii televize, novin, rozhlasu a internetu. Žáci se zamyslí nad významem

Více

Globální finanční krize je u konce. Čeká nás hospodářský rozmach

Globální finanční krize je u konce. Čeká nás hospodářský rozmach Globální finanční krize je u konce. Čeká nás hospodářský rozmach Praha 14. února 2014 Globální finanční krize je nyní v podstatě u konce a víceletý hospodářský rozmach právě začíná. Tímto závěrem podtrhl

Více

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI Vladimír ŽÍTEK Katedra regionální ekonomie a správy, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova Univerzita, Lipová 41a, 602 00 Brno zitek@econ.muni.cz Abstrakt

Více

Zahraniční politika a role USA ve světě z pohledu veřejného mínění Jan Červenka

Zahraniční politika a role USA ve světě z pohledu veřejného mínění Jan Červenka Zahraniční politika a role USA ve světě z pohledu veřejného mínění Jan Červenka Témata z oblasti světové politiky se v sociologických šetřeních či průzkumech veřejného mínění neobjevují příliš často, ačkoli

Více

Jiřího Paroubka považuje za důvěryhodného po jeho odchodu do čela nové strany pouze pětina veřejnosti

Jiřího Paroubka považuje za důvěryhodného po jeho odchodu do čela nové strany pouze pětina veřejnosti Jiřího Paroubka považuje za důvěryhodného po jeho odchodu do čela nové strany pouze pětina veřejnosti Za důvěryhodného považuje bývalého premiéra Jiřího Paroubka, který po odchodu z ČSSD stanul v čele

Více

PODOBY DEMOKRACIE Přímá a nepřímá demokracie.

PODOBY DEMOKRACIE Přímá a nepřímá demokracie. PODOBY DEMOKRACIE Přímá a nepřímá demokracie. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. PODOBY DEMOKRACIE PŘÍMÁ DEMOKRACIE = možnost občanů bezprostředně rozhodovat

Více

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá analýzou marketingové komunikace firmy GOTECH s.r.o. Rozbor probíhá

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Výběr kandidátů na finanční pozice (dotazníkové šetření)

Výběr kandidátů na finanční pozice (dotazníkové šetření) Výběr kandidátů na finanční pozice (dotazníkové šetření) Vytvořil: Distribuce dokumentu: Česká asociace pro finanční řízení elektronicky na členy asociace a vybrané manažery Datum: 7. 12. 2012 31. 1. 2013

Více

Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015

Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015 www.sanek.cz Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015 (zkrácená verze) Tradičního, již devátého ročníku dotazníkového průzkumu v oblasti vedení a řízení nestátních

Více

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315 Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5 Compotech Cup v lodních třídách / in classes D-One, 7P CTL 161315 Datum / date: 04.06.2016 05.06.2016 místo konání : Kemp Jestřábí 1, Lipno Černá v Pošumaví

Více

Postoj české veřejnosti k reklamě

Postoj české veřejnosti k reklamě TISKOVÁ ZPRÁVA 26. února 2013 Postoj české veřejnosti k reklamě Češi nejlépe hodnotí reklamu v místě prodeje, 8% populace tvrdí, že si jí všimne a 31% podle ní nakupuje. Třetina zákazníků by dokonce uvítala

Více

CHOVÁNÍ SPOTŘEBITELŮ NA TRHU VÍNA V ČR

CHOVÁNÍ SPOTŘEBITELŮ NA TRHU VÍNA V ČR ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LII 15 Číslo 6, 2004 CHOVÁNÍ SPOTŘEBITELŮ NA TRHU VÍNA V ČR H. Chládková

Více

Komunitně vedený místní rozvoj příležitost pro projektové vzdělávání dospělých. Konference Od inspirace ke spolupráci 18. listopadu 2014 Praha

Komunitně vedený místní rozvoj příležitost pro projektové vzdělávání dospělých. Konference Od inspirace ke spolupráci 18. listopadu 2014 Praha Komunitně vedený místní rozvoj příležitost pro projektové vzdělávání dospělých Konference Od inspirace ke spolupráci 18. listopadu 2014 Praha Cíl Identifikace možností a bariér případného využití konceptu

Více

Samovysvětlující pozemní komunikace

Samovysvětlující pozemní komunikace Samovysvětlující pozemní komunikace Ing. Petr Pokorný, Centrum dopravního výzkumu, v.v.i, duben 2013 Abstrakt Dopravní inženýři v ČR se stále častěji, ve shodě s vývojem v zahraničí, setkávají s termínem

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK Reklama 1. Cíl: Seznámit s posláním reklamy v rámci integrované marketingové komunikace.

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK Reklama 1. Cíl: Seznámit s posláním reklamy v rámci integrované marketingové komunikace. Reklama - ZS 2011 Bakalářské studium Garant předmětu: prof. PhDr. D. Pavlů, CSc. Vyučující:.. prof. PhDr. D. Pavlů, CSc. PhDr. Ladislav Lašek Ing. Petr Indra Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:..

Více

Sekundární analýza k tématu zavedení eura v České republice. Ministerstvo financí České republiky. 31. října 2007. Fakta na dosah

Sekundární analýza k tématu zavedení eura v České republice. Ministerstvo financí České republiky. 31. října 2007. Fakta na dosah Sekundární analýza k tématu zavedení eura v České republice Ministerstvo financí České republiky 31. října 2007 Fakta na dosah 1 Obsah Obsah...2 Hlavní zjištění...3 Detailní analýza...4 1. Postoje k zavedení

Více

Škola Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110 4. ročník (SOŠ, SOU)

Škola Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110 4. ročník (SOŠ, SOU) Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace na ISŠP Číslo projektu Číslo a název šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Autor

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Důvěra některým institucím veřejného života v březnu 2015

Důvěra některým institucím veřejného života v březnu 2015 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 8 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Důvěra některým institucím veřejného života v březnu

Více

LOGOMANUÁL / LOGOMANUAL

LOGOMANUÁL / LOGOMANUAL LOGOMANUÁL / LOGOMANUAL OBSAH / CONTENTS 1 LOGOTYP 1.1 základní provedení logotypu s claimem 1.2 základní provedení logotypu bez claimu 1.3 zjednodušené provedení logotypu 1.4 jednobarevné a inverzní provedení

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Index tělesné hmotnosti, fyzická aktivita, spotřeba ovoce a zeleniny

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Index tělesné hmotnosti, fyzická aktivita, spotřeba ovoce a zeleniny Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 22. 12. 2010 70 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Index tělesné hmotnosti, fyzická aktivita,

Více

Socrates / Comenius Czech rep. 2006/2007

Socrates / Comenius Czech rep. 2006/2007 zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek Restartujte počítač a o zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek Restartujte počítač a o zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek

Více

Pravidelné aktivity na internetu I. ZÁKLAD: Respondenti 10+ využívající internet, n=6536 (fáze 1), n=6594 (fáze 2), n=2153 (fáze 3), n=2237 (fáze 4)

Pravidelné aktivity na internetu I. ZÁKLAD: Respondenti 10+ využívající internet, n=6536 (fáze 1), n=6594 (fáze 2), n=2153 (fáze 3), n=2237 (fáze 4) Tisková zpráva PRAHA, 4/12/2009 Multimediální trendy na internetu sílí Na internetu nejvýznamněji roste podíl uživatelů, kteří se pravidelně věnují multimediálním aktivitám. Největší nárůsty byly pozorovány

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

Lidové bytové družstvo v Plzni V O L E B N Í Ř Á D

Lidové bytové družstvo v Plzni V O L E B N Í Ř Á D Lidové bytové družstvo v Plzni V O L E B N Í Ř Á D I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Tento volební řád je vnitřním předpisem Lidového bytového družstva v Plzni, IČO: 00055891, se sídlem Plzeň, Prokopova 13/15,

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1

CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1 ANNEX A CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1 Ministerstvo dopravy Ministerstvo financí Ministerstvo kultury Ministerstvo obrany Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo

Více

PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm.

PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm. PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm.cz www.strukturovanydialog.cz CO JE STRUKTUROVANÝ DIALOG S

Více

ACOUSTIC EMISSION SIGNAL USED FOR EVALUATION OF FAILURES FROM SCRATCH INDENTATION

ACOUSTIC EMISSION SIGNAL USED FOR EVALUATION OF FAILURES FROM SCRATCH INDENTATION AKUSTICKÁ EMISE VYUŽÍVANÁ PŘI HODNOCENÍ PORUŠENÍ Z VRYPOVÉ INDENTACE ACOUSTIC EMISSION SIGNAL USED FOR EVALUATION OF FAILURES FROM SCRATCH INDENTATION Petr Jiřík, Ivo Štěpánek Západočeská univerzita v

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav pv9 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 26 29, 3 6 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o volbách do Evropského parlamentu květen 4

Více

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription DŮLEŽITÉ: Pro objednání MAPS musíte být členem Microsoft Partner Programu na úrovni Registered Member. Postup registrace do Partnerského programu naleznete

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH A PARTICIPACI NA SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH. ( Rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH A PARTICIPACI NA SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH. ( Rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ SMLOUVA O PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH A PARTICIPACI NA SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH ( Rámcová smlouva ) uzavřená mezi Different money s.r.o., se sídlem Praha 6, Dejvice, Evropská 2690/17, PSČ 160 00, IČO:

Více

Občané o přijetí eura a dopadech vstupu ČR do EU duben 2014

Občané o přijetí eura a dopadech vstupu ČR do EU duben 2014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o přijetí eura a dopadech vstupu ČR do EU duben

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

Blok expertů Průzkum znalostí o šedé literatuře v rámci přednášky Národní úložiště šedé literatury

Blok expertů Průzkum znalostí o šedé literatuře v rámci přednášky Národní úložiště šedé literatury Blok expertů Průzkum znalostí o šedé literatuře v rámci přednášky Národní úložiště šedé literatury V rámci stáže v NTK zpracovala: Gabriela Nováková Březen 2011 Praha V rámci vzdělávání budoucích knihovníků

Více

Prezidentské volby v České republice analýza online médií a Facebooku: 1.10.2012 1.1.2013

Prezidentské volby v České republice analýza online médií a Facebooku: 1.10.2012 1.1.2013 Prezidentské volby v České republice analýza online médií a Facebooku: 1.1.212 1.1.213 Shrnutí Automatická analýza velkého množství dat z Internetu ukazuje velmi odlišný obraz, než jaký veřejnosti prezentují

Více