Analýza částí prezidentského volebního systému v USA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza částí prezidentského volebního systému v USA"

Transkript

1 APLIKOVANÉ PRÁVO 1/2007 IGOR VEČEŘ Analýza částí prezidentského volebního systému v USA Vývoj volebních kampaní Pod pojmem volební kampaň se rozumí organizovaná snaha přesvědčit voliče, aby upřednostnili jednoho kandidáta před ostatními, kteří se ucházejí o tutéž funkci. Pro konání efektivní volební kampaně je v současnosti zapotřebí získat informace o zájmech voličů a rozvinout strategie a taktiky, které na tyto zájmy mohou působit. Dříve hrály v USA hlavní úlohu ve všech stadiích volebního procesu volební strany, dnes se kandidáti o zájmech voličů dozvídají z průzkumů veřejného mínění, které si sami organizují a platí. Kandidáti se nespoléhají jen na své politické strany, úloha politických stran se tak postupem času přeměnila z výkonné na podpůrnou. Kandidáti si také sami najímají politické konzultanty, kteří jim vymýšlí tzv. sound bites, 1) což jsou krátké, vtipné a poutavé fráze, kterými mohou upoutat voliče. Tato poselství kandidáti prezentují prostřednictvím volebních kampaní v médiích. 2) Zřejmě nejdůležitější změnou týkající se volebních kampaní je skutečnost, že kandidáti nevedou volební kampaň pouze za účelem, aby byli zvoleni, ale musí vést zároveň kampaň za nominaci. Tuto volební kampaň dříve zabezpečovala stranická organizace. Do nejdůležitějších funkcí dnes již nejsou kandidáti nominováni v rámci stranické organizace, nýbrž v rámci politické strany. Tento stav znamená, že představitelé strany sami vybírají kandidáty dnes již velmi výjimečně. Kandidáty proto vybírají straničtí voliči. Představitelé strany pouze organizují a dohlížejí na průběh těchto voleb v rámci politické strany. Vzhledem k tomu, že většina kandidátů, kteří usilují o to být kandidátem strany na významnou funkci (včetně funkce prezidenta USA), musí nejprve zvítězit ve volbách o nominace, každý kandidát předtím, než vstoupí do volební kampaně, musí nejprve projít kampaní nominační. 3) 1) Janda, K. Berry, J. Goldman, J. Huff, E.: Výzva demokracie. Systém vlády v USA. Praha: Sociologické nakladatelství, 1998, s ) Tamtéž, s. 175n. 3) Tamtéž, s APLIKOVANÉ PRÁVO 1/

2 Nominace na úřad prezidenta USA Nejdůležitější části procesu nominace v americké stranické politice jsou volby uskutečňované stranickými voliči. Způsob, na základě kterého Demokraté i Republikáni nominují svého kandidáta na úřad prezidenta, se v jednotlivých státech liší, neboť každý stát má právo samostatně přijímat zákony upravující nominační proces. Zajímavostí je, že metoda výběru kandidátů je tedy závislá na zákonné úpravě nominačního procesu v konkrétním státě. Pro politickou stranu je tak zákonem upraven způsob výběru kandidáta, což je ve světě velmi vzácný jev. 4) Kandidáti na prezidenta jsou nominováni delegáty na celonárodních sjezdech. Celonárodní sjezdy se konají v létě před prezidentskými volbami, které jsou uskutečňovány v listopadu (vždy první úterý po prvním listopadovém pondělí). Dříve se o nominaci rozhodovalo přímo na celonárodním sjezdu. V případě, že se tříštily hlasy a žádný kandidát nezískal většinu hlasů, konala se opakovaná volba. Podobná situace nastala naposledy v roce 1952, kdy o nominaci prezidentského kandidáta Adlaie E. Stevensona museli Demokraté hlasovat celkem třikrát. 5) Změna nastala v roce 1968, odkdy nominační sjezdy pouze formálně potvrzují výsledky předchozích složitých procesů, které nastávají v rámci procesu výběru delegátů sjezdu. 6) Výběr delegátů sjezdu: Neexistuje žádná celonárodně platná legislativa, která by upravovala, jakým způsobem mají stranické organizace jednotlivých států vybírat delegáty na svůj sjezd. Proto zákony jednotlivých států zavedly značné množství různých procedur (v jednom státě jsou tyto procedury dokonce odlišné pro Demokraty a Republikány). Největší rozdíl ve výběru delegátů lze nalézt mezi místními caucusy (= schůzemi) a prezidentskými primárními volbami (= primárkami). Prezidentské primární volby: Jedná se o zvláštní druh primárek, při kterých jsou vybíráni delegáti na celonárodní nominační sjezd strany. Rozlišují se dva druhy primárních voleb: a) preferenční prezidentské primárky, při kterých příznivci strany volí přímo osobu, kterou by rádi nominovali na post stranického kandidáta na úřad prezidenta. Při tomto typu primárek delegáti vyhrávají podle několika typů různých vzorců. b) Při primárkách pro výběr delegátů jsou voleni přímo delegáti pomocí stranických voličů. Delegáti se pak mohou, ale nemusí vyslovit pro jednoho z kandidátů na úřad prezidenta. Místní caucus: Tento pojem znamená metodu výběru delegátů, která se skládá z několika fází. Začíná caucusem, což je místní schůze příznivců politické strany, na které jsou vybíráni delegáti na schůzi pro následující vyšší úroveň, nejčastěji okresní. Převážná část delegátů vybíraných na místní úrovni otevřeně podporuje některého z prezidentských kandidátů. Proces pak pokračuje na vyšší okresní úrovni, kde jsou vybíráni delegáti na schůzi pro další vyšší úroveň 4) Tamtéž, s ) 6) Tamtéž, s APLIKOVANÉ PRÁVO 1/2007

3 atd. Tento proces vrcholí státním konventem (sjezdem), na kterém jsou vybíráni delegáti na konvent celonárodní. 7) Postupu pomocí caucusů bylo využito např. v roce 1992 přibližně v 15 státech, přičemž ho použili spíše Demokraté než Republikáni. Některé státy použily nejen caucus, ale také primární volby. Primární volby byly pro výběr delegátů na nominační sjezdy použity poprvé v roce Systém prezidentských primárních voleb dnes převažuje, spoléhají na něj téměř ve 40 státech a vychází z nich více než 80 % kandidátů na úřad prezidenta USA. 8) Nominační kampaň Nominační proces stranických kandidátů na úřad funkce prezidenta Spojených států je složitý a náročný. Ve stranické politice jiných zemí světa nemá svým obsahem obdoby. Uchazeči o křeslo prezidenta oznamují svou kandidaturu mnoho měsíců předtím, než jsou vybíráni delegáti sjezdů. V roce 1992 začal proces výběru kandidátů na úřad prezidenta již na počátku února v caucusech (= schůzích) ve státě Iowa a nedlouho poté následovaly primární volby ve státě New Hampshire. Tyto dva státy se tak jednou za 4 roky těší z přízně sdělovacích prostředků, protože představují první test možné úspěšnosti kandidátů na prezidentský úřad. 9) Pro souboj v Iowě platí, že proseje prezidentské kandidáty a ve hře ponechá pouze ty, které věrní členové strany neodmítli. Naproti tomu primární volby konané o týden později v New Hampshire otestují, jakým způsobem se prezidentští kandidáti zamlouvají řadovým politickým voličům. Tento test naznačí, jakým způsobem si kandidáti pravděpodobně povedou ve všeobecných volbách. 10) Pro zajímavost lze uvést, že v roce 1992 volilo v prezidentských primárních volbách v obou politických stranách zhruba 35 milionů voličů a zhruba voličů se účastnilo caucusů. Z toho je patrné, že prezidentští kandidáti musejí vést kampaň před velkým počtem voličů ještě dříve, než dojde ke všeobecným volbám. Z této skutečnosti lze vysledovat několik závěrů: Šance na úspěch přiláká obvykle zhruba 6 kandidátů, pokud strana nemá prezidenta, který se uchází o znovuzvolení. Kandidáti nevyhrají nominaci, pokud se netěší všeobecné podpoře většiny stoupenců politické strany. Kandidáti, kteří vyhrají, se o své vítězství z velké části zaslouží sami, protože celonárodní stranická organizace kandidáty nepropaguje. 11) Kandidáti si sami vedou svou vlastní volební kampaň. Charakteristika nominovaných kandidátů Kandidáti, kteří jsou nominováni na úřad prezidenta USA, jsou z hlediska svých dosahovaných úspěchů a politických zkušeností zajímavým statistickým 7) 8) Tamtéž. 9) Tamtéž, s. 179n. 10) 11) Tamtéž, s APLIKOVANÉ PRÁVO 1/

4 vzorkem. Zatímco v Evropě budoucí prezidenti většinou vykonávají před svým zvolením často povolání, ve kterých mohou získávat zkušenosti s fungováním vlády, v USA je nezbytným předpokladem pro zvolení do úřadu prezidenta správné vedení volební kampaně. I v USA je ovšem vítaným bonusem zkušenost kandidáta z úřadů, neboť na základě svých předchozích výsledků může snáz přesvědčit voliče o svých osobních kvalitách. Příležitostně se však stává, že v rámci nominací ve své politické straně uspějí i kandidáti, kteří předtím nepracovali dlouho ve státních službách (např. Jimmy Carter nebo Ronald Reagan). Další rozdíl mezi Evropou a USA lze spatřit v různých kariérních postupech týkajících se funkce prezidenta. V Evropě aspiranti na křeslo ministerského předsedy musí získat nejprve podporu své strany, např. ve Velké Británii musí kandidát na funkci premiéra strávit průměrně 12 let v čele nějakého ministerstva. Naproti tomu v USA nemají kandidáti na prezidenta většinou zkušenosti z vládního kabinetu, ale někteří z nich mají již předchozí zkušenost s výkonem funkce guvernéra. 12) Prezidentská volební kampaň Poté, co prezidentský kandidát úspěšně projde procesem nominace, nastává období, kdy je zapotřebí vést volební kampaň za účelem zvolení politickou stranou nominovaného kandidáta na úřad prezidenta USA. Každá volební kampaň má určité zákonitosti, které se pokusím objasnit. Z hlediska politického kontextu je nutné rozlišit, zda je kandidát na úřad prezidenta již jeho držitelem, vyzyvatelem, nebo jedná-li se o tzv. otevřené volby, 13) kdy jsou vyzyvateli oba. Obecně lze říci, že v určité výhodě jsou zpravidla držitelé. Je třeba se také zabývat charakteristikou volebních oblastí. Ty se často liší svým voličským zázemím z hlediska lidnatosti, sociálního složení voličů a také velikostí území. Lze říci, že čím je elektorát rozmanitější, větší a lidnatější, tím nákladnější a složitější je vést účinnou volební kampaň. Dalším podstatným faktorem, který ovlivňuje volební kampaň, jsou politické tendence samotných voličů. Pro prezidentského kandidáta je mnohem snazší být zvolen ve státě, kde voliči dávají přednost politické straně, za kterou na tento post kandiduje. Zároveň je pro takového kandidáta jednodušší získat finanční prostředky sloužící pro vedení úspěšné kampaně. Prezidentská kampaň je poměrně izolovaná od jiných typů volebních kampaní v USA, neboť finanční prostředky, které slouží k prezidentské volební kampani, náleží do dispozice přímo prezidentského kandidáta, nikoliv strany. Financování prezidentské volební kampaně Pro vedení řádné volební kampaně je mimo kvalitního kandidáta zapotřebí také určité finanční zázemí. Díky peněžním prostředkům lze najmout nejlepší organizátory pro vedení kampaně, poradce, získávat potřebné vybavení a přesné 12) Tamtéž, s ) Tamtéž, s APLIKOVANÉ PRÁVO 1/2007

5 průzkumy volebního mínění. Financování volebních kampaní v USA je dnes regulováno celonárodní vládou i vládami jednotlivých států. K této změně došlo roku 1971, kdy Kongres přijal Federální zákon o volebních kampaních (FECA), 14) který zpřísnil pravidla, jež nově požadují přiznávání výše příspěvků na kampaň včetně výdajů na ni. Novela tohoto zákona z roku 1974 vytvořila Federální volební komisi (FEC), 15) jejímž úkolem je zákon provádět. V rámci prezidentských voleb je od roku 1976 pod její správou také financování prezidentské volební kampaně. 16) Prezidentské kampaně byly a jsou vždy velice nákladné. Před účinností Federálního zákona o volebních kampaních nebyly metody získávání finančních prostředků na prezidentské kampaně vždy plně transparentní. Proto je od roku 1974 možné, aby prezidentský kandidát, při splnění určitých podmínek, získal finanční příspěvek z veřejných finančních zdrojů za účelem financování prezidentských primárních voleb a všeobecných voleb. 17) Uchazeči o nominaci na funkci prezidenta mohou obdržet finanční podporu z federálních zdrojů, pokud alespoň ve dvaceti státech získají dolarů ze soukromých darů, které musí být jednotlivě nižší než 250 dolarů. FEC pak tyto příspěvky doplní, maximálně však do výše jedné poloviny výdajového limitu. Původně tento limit pro výdaje na prezidentské primární volby podle zákona z roku 1974 činil 10 milionů dolarů. Ustanovení o životních nákladech však umožňovalo postupné zvyšování těchto výdajů. Proto v primárních prezidentských volbách např. v roce 1992 tento limit činil již 27,6 milionů dolarů (+ 5,5 milionů dolarů na náklady spojené se získáváním těchto financí). Pokud se jedná o kampaň před všeobecnými volbami, mohou prezidentští kandidáti za Demokratickou i Republikánskou stranu obdržet z veřejných prostředků dvojnásobek limitu určeného pro primární volby (např. v roce 1992 tedy 55,2 milionů dolarů). Tato možnost však platí pouze za předpokladu, že prezidentští kandidáti použijí výhradně veřejné finanční prostředky. Obě majoritní politické strany obdrží také finanční podporu na své nominační sjezdy (v roce 1992 tato podpora činila 11 milionů dolarů). 18) V roce 1996 činil grant Federální volební komise již 61,82 milionů dolarů na kandidáta pro kampaň před všeobecnými volbami. Prezidentský kandidát třetí politické strany může získat veřejné prostředky až po proběhlých prezidentských volbách, pokud obdrží alespoň 5 % hlasů ve všeobecných volbách. 19) Obě hlavní politické strany také obdržely v roce 1996 z veřejných fondů každá částku 12,36 milionů dolarů na uhrazení výloh vzniklých v souvislosti s konáním Národních konventů. Ostatní politické strany získávají nárok na veřejné financování jejich Konventů, pokud jejich nominovaní kandidáti obdrželi alespoň 5 % hlasů při předchozích všeobecných volbách. 20) Veřejné finanční prostředky obdrží přímo štáb, který vede kandidátovu prezidentskou kampaň, nikoliv národní rada strany. FEC zároveň omezuje také výši nákladů, které národní rady smí vynaložit za své nominované kandidáty. (V roce 14) 16) Tamtéž, s ) Tamtéž, s. 181n. 18) Tamtéž, s ) 20) Guide to Election 2000, Issues of Democracy. Electronic Journals of the U. S. Department of State, October APLIKOVANÉ PRÁVO 1/

6 1992 činil tento limit 10,3 milionů dolarů). FEC zároveň omezuje i výši příspěvků, které mohou jednotliví občané (max dolarů) a organizace (max dolarů) věnovat jednotlivým kandidátům v jedněch prezidentských volbách. V 80. letech 20. století došlo ke zvýšení vlivu celonárodních i stranických organizací v rámci prezidentských kampaní, protože podle zákona nebyly finančně omezeny příspěvky od jednotlivých občanů či organizací, pokud se týkaly nákladů na poštovní zásilky strany, registraci voličů a kampaní za získání více hlasů pro celou kandidátku. 21) Domnívám se, že důležitým faktorem v rámci prezidentských voleb může být i to, že FEC neomezuje výši nákladů, které vzniknou jednotlivým občanům nebo organizacím v souvislosti s tím, že sami propagují vybraného kandidáta. 22) Volební strategie a taktika Pojem strategie v rámci volební kampaně znamená celkový přístup používaný k přesvědčování voličů, aby volili určitého kandidáta, zatímco pojem taktika znamená obsah poselství a způsob jejich sdělování. Existují tři základní strategie, které se v kampaních dají různým způsobem kombinovat: 23) Strategie zaměřená na politickou stranu. Počítá se při ní s tím, že je voličská obec identifikována s určitou politickou stranou. Strategie zaměřená na otázky. Při ní existuje snaha získat podporu obyvatelstva v rámci řešení určité politické otázky. Strategie zaměřená na image. Tato strategie zdůrazňuje kandidátovy osobní kvality, např. důvěryhodnost, nezávislost, bezúhonnost, zkušenosti apod. Strategie kampaně by měla být připravována přesně na míru každému kandidátovi a její složky by měly být vzájemně vyvážené v rámci celého volebního konceptu. Pro každou kampaň je důležité, aby jí byla věnována dostatečná pozornost ze strany sdělovacích prostředků. Projevuje se zde i aspekt psychologický, protože zpravodajství je považováno mnohými čtenáři a posluchači za objektivní. Zároveň je prezentace v médiích zdarma. Politické strany se snaží upoutat reportéry různými způsoby, nejčastěji pořádáním tiskových konferencí nebo spojováním výroků kandidátů s aktuálními událostmi. Držitel prezidentského úřadu je díky tomu v určité výhodě, protože pozornost médií může přilákat i pouhým ohlášením politického rozhodnutí. 24) V USA existuje značné množství funkcí, které vycházejí z voleb. Proto je americký volič každé dva roky zván k volbám, neboť každé dva roky jsou voleni členové Sněmovny reprezentantů, část Senátu, část guvernérů (tzv. dvouletá kadence). Každé čtyři roky je volen prezident, guvernéři se čtyřletou periodou apod. 25) 21) 22) Janda, K. Berry, J. Goldman, J. Huff, E.: Výzva demokracie. Systém vlády v USA. Praha: Sociologické nakladatelství, 1998, s ) 24) Tamtéž, s ) Blahož, J. Balaš, V. Klíma, K.: Srovnávací ústavní právo. Praha: ASPI, 2003, s APLIKOVANÉ PRÁVO 1/2007

7 Některé principy volební strategie a taktiky lze tedy uplatnit nejen v rámci prezidentských voleb, ale také např. při volbách guvernérů. Mimo zpravodajskou složku je možné na voliče působit také pomocí placené reklamy. Zpravodajství totiž obvykle nesděluje mnoho informací týkající se otázek volební kampaně. Na základě studie analyzující televizní zprávy a placenou reklamu z roku 1984 bylo zjištěno, že voliči získali převážnou většinu informací o kampani z politických reklamních šotů, ne z televizního zpravodajství. 26) Mezi hlavní cíle placené reklamy patří, aby se jméno kandidáta stalo známým. Dalším cílem placené reklamy je vyzdvihování kandidátových předností. Reklama může být vymezena jak pozitivně (líčení kladů kandidáta), tak negativně (propagace kandidáta napadáním protikandidátů). Nejpodstatnější složkou placené reklamy je však skutečnost, aby se kandidátovo jméno stalo známým. Na základě této skutečnosti se zvyšuje šance na dosažení úspěšného výsledku v prezidentských volbách. V rámci kontextu současného vývoje prezidentských voleb musím rovněž reflektovat skutečnost, že stále častěji se prezidentské volební kampaně odehrávají na bázi negativní reklamy. Jejich účinnost se ukazuje jako vyšší než účinnost pouze pozitivně laděné reklamy. Obecně mohu také říci, že prezidentské volební kampaně jsou stále více a více profesionalizované, neboť většina mediálních kroků je prováděná po konzultaci s politickými konzultanty. Na prezidentských volebních kampaních se také podílejí profesionální reklamní agentury. Tak tomu zůstane zřejmě i nadále. Prostor pro případné prohloubení profesionalizace kampaně spatřuji prakticky pouze na úrovni nominačního procesu, kde si kandidát sám vede reklamní kampaň za nominaci. Zde je však pravděpodobnost úspěchu stát se kandidátem na prezidenta citelně menší, zejména vzhledem k vyššímu počtu možných kandidátů i v rámci jedné politické strany. Složení sboru volitelů dává výhodu větším a konkurenceschopnějším státům. V důsledku toho se většina kampaní odehrává právě tam. V těchto státech pak nutí kandidáty zaměřovat se na skupiny lépe organizované, geograficky koncentrované a soudržnější ve svém volebním chování. Jejich hlasy jsou maximalizovány tím, že vítěz získává všechny hlasy volitelů za daný členský stát a že tento stát má větší podíl na sboru volitelů. Právě kvůli této výhodě velkých států kandidáti věnují mnoho prostředků a času ve své kampani právě jim, i když někdy nejsou jejich naděje na vítězství v nich příliš velké. Vliv médií na volební proces Obecně lze říci, že většina občanů spoléhá při získávání informací o politice na hromadné sdělovací prostředky. I v této oblasti lze vysledovat určitý vývoj. Do počátku 60. let 20. století převažovaly jako hlavní zdroj informací noviny. Poté jako hlavní informační zdroj začala převažovat televize. Koncem 80. let 20. stol. jako hlavní zdroj informací označily televizi dvě třetiny Američanů, noviny necelá polovina Američanů a rozhlas jedna pětina Američanů. Důležité ale je, že televizní 26) Janda, K. Berry, J. Goldman, J. Huff, E.: Výzva demokracie. Systém vlády v USA. Praha: Sociologické nakladatelství, 1998, s APLIKOVANÉ PRÁVO 1/

8 zprávy jsou hodnoceny v poměru 2:1 jako důvěryhodnější zprávy než zprávy v novinách. 27) Velká část Američanů také věří, že sdělovací prostředky mají značný vliv na vládní instituce země a téměř 90 % amerických občanů je přesvědčeno, že sdělovací prostředky silně ovlivňují i veřejné mínění. 28) Míru vlivu sdělovacích prostředků na veřejné mínění však nelze jednoznačně změřit. Na základě studií bylo zjištěno, že televizní zpravodajství má systematický vliv pro utváření názorů obyvatel. Dotazovaným bylo kladeno na 80 otázek o různých záležitostech domácích i zahraničních. U téměř 50 % otázek byl zaznamenám posun názorů veřejnosti o cca 6 %. Změny názorů byly porovnány s postoji komentátorů televizních zpráv, prezidenta, členů různých politických stran a členů zájmových skupin. Jako názor s nejsilnějším vlivem byl vyhodnocen názor komentátorů televizního zpravodajství, neboť i jediný komentář může změnit názor populace až o 4 %. 29) Význam televize jakožto podstatného média majícího vliv na spoluvytváření veřejného mínění procházel určitým historickým vývojem. Po ukončení druhé světové války v době prezidentského funkčního období Harryho Trumana ( ) televize stále ještě nehrála podstatnou roli v politickém životě. Dominantním médiem tehdejší doby bylo zejména rádio a tisk. Počty prodejů televizorů během světového konfliktu stagnovaly a byly stále nízké. Ještě v roce 1951 bylo v USA pouhých 1,5 milionů televizorů. 30) Od této doby však prodeje televizorů začaly významně narůstat. Během prezidentského funkčního období Dwighta Eisenhowera ( ) novináři a politologové již začali rozpoznávat, že televizní médium ovlivňuje veškeré dění v politickém životě včetně prezidentského úřadu a volby prezidenta USA. Politici si uvědomili, že televize bude hrát v politickém dění zřejmě stále větší roli. 31) Prezident John F. Kennedy ( ), který nastoupil do úřadu po prezidentu Eisenhowerovi, prokázal své schopnosti mimo jiné tím, že správně vystihl narůstající vliv televizního média. Lze říci, že to byl první národní televizní prezident. 32) Z hlediska vizáže Kennedy splňoval předpoklady pro úspěšné vystupování před kamerou byl vitální, mladý a s dobrým vzhledem. 33) Kennedy byl také prvním americkým prezidentem, který dovolil živě vysílat zprávy z tiskových konferencí. Povolil také bez omezení nahrávat různá setkání a diskuze. Televize tak mohla bezprecedentně vysílat a publikovat informace a dění týkající se prezidentského úřadu zcela novým, dosud nepoznaným způsobem. Televizním kamerám také umožnil, aby do značné míry vstoupily i do jeho osobního života. Před Kennedym tak neučinil žádný z předcházejících prezidentů. Američtí občané poprvé spatřili svého prezidenta nikoliv pouze ve formální podobě, ale také např. jak řídí auto, plave v moři či hraje americký fotbal atd. Kennedy instinktivně tušil, že osobní a politická popularita spolu velmi úzce souvisí i v prezidentském 27) Tamtéž, s ) Janda, K. Berry, J. Goldman, J. Huff, E.: Výzva demokracie. Systém vlády v USA. Praha: Sociologické nakladatelství, 1998, s ) Tamtéž. 30) 33) Guide to Election 2000, Issues of Democracy. Electronic Journals of the U. S. Department of State, October APLIKOVANÉ PRÁVO 1/2007

9 úřadu. Pro upevnění obou druhů popularity v prezidentském úřadu poprvé použil mocné médium televizi. 34) Dalším prezidentem USA, který dokázal efektivně využít televizního média, byl Ronald Reagan ( ). Původní profesí byl filmový herec, proto se před televizními kamerami cítil velmi dobře. Někteří novináři ho dokonce nazvali the great communicator. 35) V prezidentské kampani probíhající mezi republikánským kandidátem Georgem W. Bushem a demokratickým kandidátem Al Gorem měli oba kandidáti ve svých televizních upoutávkách momenty jak úspěšné, tak i neúspěšné. Nejdůležitějším klíčem k úspěchu v prezidentské kampani je však míra úspěchu jednotlivých kandidátů na úřad prezidenta USA při jejich velice sledovaných vzájemných televizních debatách. Při konečných výsledcích prezidentských voleb proto hraje televize jako médium roli důležitou, ne-li přímo kritickou. 36) Právě televizní debaty mezi hlavními kandidáty na prezidentský úřad jsou klíčovým faktorem, který ovlivňuje veřejné mínění. Čas, ve kterém tyto debaty probíhají v televizi, je poskytován televizními společnostmi zdarma jako součást veřejné služby. Někteří analytici však soudí, že neméně důležitým faktorem, který ovlivňuje prezidentské volby, jsou placené reklamní spoty. Důvodem tohoto názoru je, že mnohem více Američanů častěji vidí 30sekundové nebo 60sekundové televizní reklamní spoty než televizní debaty prezidentských kandidátů a případné analýzy jejich volebních programů. 37) První televizní reklamní spot sloužící k propagaci prezidentského kandidáta byl odvysílán v roce Prezidentský republikánský kandidát Dwight Eisenhower v něm odpovídal na otázky průměrného občana. Tento reklamní spot se v originálu nazýval Eisenhower Answers America. 38) Vzhledem k faktu, že televizní přijímače nebyly v roce 1952 příliš rozšířené, byla cena reklamních spotů relativně nízká. Některé z reklamních spotů byly o mnoho delší než 30 či 60 sekund, jež jsou obvyklé dnes. Dosahovaly délky až 30 minut. 39) V roce prezidentských voleb1960, kdy se o prezidentský post utkali John F. Kennedy a Richard Nixon, nastalo období, kdy již nebylo pochyb o tom, že televizní část prezidentské kampaně nabývá na významu. Stala se důležitější než kampaň tradiční kampaň od dveří ke dveřím, 40) novinová či rádiová kampaň. Televizi v této době vlastnilo již 90 % domácností. Později Theodore White, který vytvářel kroniku prezidentské kampaně probíhající roku 1960, řekl: Television is the political process; it s the playing field of politics. Today, the action is in the studios, not in the backrooms. 41) Stává se, že prezidentská kampaň obsahuje komponenty, které jsou kontroverzní. Nejznámější ranný příklad pochází z roku 1964, kdy Demokraté nechali odvysílat reklamní spot, ve kterém upozorňovali na to, že republikánskému kandidátovi Barry Goldwaterovi nemohou voliči důvěřovat ohledně možného použití jaderné zbraně. Demokratický kandidát Lyndon Johnson měl v tomto reklamním spotu komentář: These are the stakes to make a world in which all of God s children can live. 42) Placená reklama v televizním vysílacím čase pro politické účely není v mnoha státech povolena, ale USA jako celek ji umožňují. Zastánci televizní reklamy pro 34) 42) Tamtéž. APLIKOVANÉ PRÁVO 1/

10 politické účely tvrdí, že je prakticky jedinou možností, jak se může méně známý prezidentský kandidát zviditelnit. Kritici namítají, že tento systém nutí politické strany k placení enormě vysokých peněžních částek, které stále narůstají. Během 90. let 20. stol. začali prezidentští kandidáti hledat nové příležitosti pro sdělování svých programů a cílů voličům, aniž by museli platit reklamní spoty. Například volební kampaň Billa Clintona v roce 1992 započala nový trend spočívající v navštěvování denních či jiných talk show včetně hudební stanice MTV prezidentským kandidátem. Kandidát třetí strany Ross Perot tehdy opakovaně navštěvoval Larry King Show na CNN. 43) Díky rostoucímu počtu kabelových a satelitních kanálů v USA vzrůstají i možnosti prezidentských kandidátů na důraznější a intenzivnější vedení své televizní kampaně v různých televizních společnostech. Nicméně efekt, který přináší prezidentským kandidátům tato aktivita, se rozptyluje mezi více než 500 kabelových televizí v USA. Vliv mnoha televizních stanic na politický systém USA je úměrný jejich počtu, tzn. s narůstajícím počtem stanic se zextenzivňuje. V nominační kampani pro volby v roce 2008 se objevily některé nové technické aspekty. Daly by se vyjádřit sloganem: Natočte se na mobil, kandidát vám odpoví. Voliči mohli svůj dotaz nahrát na běžný mobilní telefon a zaslat jej stanici CNN. Ta potom ze zaslaných nahraných dotazů některé vybrala a odvysílala. Kandidáti na tyto otázky odpovídali. V této souvislosti se začalo hovořit o alianci mezi televizí a internetem a o občanské žurnalistice. Očekává se, že tento způsob televizní komunikace se bude rozvíjet a že bude představovat významný mezník ve vztahu mezi voliči a prezidentskými kandidáty. Musím však zdůraznit, že televize není jediným médiem, které by mělo podstatný vliv na prezidentskou kampaň v USA. Dalšími nezbytnými složkami jsou tisk a rádio. Postupy televize, rádií a tisku při prezidentské kampani jsou upraveny v I. dodatku Ústavy: DODATEK I. Kongres nesmí vydávat zákony zavádějící nějaké náboženství, nebo zákony, které by zakazovaly svobodné vyznávání nějakého náboženství; právě tak nesmí vydávat zákony omezující svobodu slova nebo tisku, právo lidu pokojně se shromažďovat a právo podávat státním orgánům žádosti o nápravu křivd. 44) I. dodatek Ústavy tedy garantuje svobodu tisku, rádií a televizních stanic v USA, proto mohou veškerá média velkoryse propagovat některého z kandidátů. V souladu s výkladem expertů však zůstává jedno pravidlo, na základě kterého je určitá regulace možná. Toto pravidlo se nazývá Equal Time rule. 45) V překladu ho lze vyjádřit jako pravidlo stejného (vyrovnaného) času. Z opatření tzv. komunikačního zákona z roku 1934 vyplývá, že pokud rozhlasová stanice poskytne prostor 43) Tamtéž. 44) Janda, K. Berry, J. Goldman, J. Huff, E.: Výzva demokracie. Systém vlády v USA. Praha: Sociologické nakladatelství, 1998, s ) Guide to Election 2000, Issues of Democracy. Electronic Journals of the U. S. Department of State, October APLIKOVANÉ PRÁVO 1/2007

11 jednomu prezidentskému kandidátovi, musí poskytnout stejný prostor také jeho protikandidátům. Toto opatření oddíl 315 tohoto zákona je známo jako Equal time rule: If any licensee shall permit any person who is legally qualified candidate for any political office to use a broadcasting station, he shall afford equal opportunities to all other such candidates for that office in the use of such broadcasting station. 46) Koncepce pravidla Equal Time rule je poměrně jednoznačná, nicméně i v tomto případě je patrný určitý posun výkladu tohoto pravidla v souladu s rozvojem technologií a politiky, přičemž se stále rozvíjí. Oddíl 315 tohoto zákona se proto neaplikuje na běžné zpravodajství a příležitostné programy, pokud se v nich prezidentský kandidát objeví na základě dobré víry. V tomto případě stanicím nevyplývá závazek poskytnout stejný prostor pro jiné prezidentské kandidáty. Otázkou tak zůstává vysvětlení pojmu v dobré víře, ve vztahu pro tyto případy. V praxi vznikla nová kategorie pořadů obsahujících politickou prezentaci kombinovanou se zpravodajstvím, jejíž základ je častým tématem debat v mediálním průmyslu. 47) Od listopadu roku 1983 povolila FCC (Federal Communications Commission) debaty realizované na základě principu bona fide news events. 48) Na základě tradičního pravidla tak mohou i ostatní prezidentští kandidáti požadovat stejný časový prostor v probíhajících politických debatách. FCC také nabádala rozhlasové stanice, aby nefavorizovali žádného z prezidentských kandidátů. V minulosti byl princip Equal time rule zaměňován s Fairness Doctrine, která žádala po rozhlasových stanicích jednání ve veřejném zájmu a poskytování odůvodněných příležitostí pro diskutování konfliktů vyplývající z různých politických pohledů ve prospěch veřejného zájmu. Principy Fairness Doctrine byly zrušeny roku 1987, i když části elementů Fairness Doctrine přetrvávají i nadále. Kritici zrušení Fairness Doctrine poukazují na fakt, že od doby jejího zrušení se rozhlasové stanice staly méně odpovědnými za své postoje. Odpůrci Fairness Doctrine naopak namítají, že není nutné regulovat právě rozhlasové stanice, přičemž není zároveň regulován např. tisk. Od doby, kdy v USA existuje o mnoho více rozhlasových stanic než novin, vidí odpůrci Fairness Doctrine dostatek příležitostí pro pestrost politických názorů i bez zákonné regulace. Resumé V rámci analýzy částí prezidentského volebního procesu v USA lze vysledovat určité principy, které ovlivňují úspěšnost jednotlivých prezidentských kandidátů na vítězství při prezidentských volbách v USA. Dříve než prezidentský kandidát vstoupí do prezidentské volební kampaně, musí projít nejprve kampaní nominační. Samotné nominace kandidátů na úřad prezidenta probíhají formou prezidentských primárních voleb, případně místních caucusů. Prezidentské primární volby představují zvláštní druh primárek, při kterých jsou vybíráni delegáti na celonárodní nominační sjezd strany. Rozlišují se dva druhy primárních voleb: 46) 48) Tamtéž. APLIKOVANÉ PRÁVO 1/

12 a) preferenční prezidentské primárky, při kterých příznivci strany volí přímo osobu, kterou by rádi nominovali na post stranického kandidáta na úřad prezidenta. Při tomto typu primárek delegáti vyhrávají podle několika typů různých vzorců, b) primárky pro výběr delegátů, při kterých jsou voleni přímo delegáti pomocí stranických voličů. Delegáti se pak mohou, ale nemusí vyslovit pro jednoho z kandidátů na úřad prezidenta. Caucus představuje metodu výběru delegátů, která se skládá z několika fází. Začíná caucusem, což je místní schůze příznivců politické strany, na které jsou vybíráni delegáti na schůzi pro následující vyšší úroveň, nejčastěji okresní. Převážná část delegátů vybíraných na místní úrovni otevřeně podporuje některého z prezidentských kandidátů. Proces pak pokračuje na vyšší okresní úrovni, kde jsou vybíráni delegáti na schůzi pro další vyšší úroveň atd. Tento proces vrcholí státním konventem (sjezdem), na kterém jsou vybíráni delegáti na konvent celonárodní. Postupu pomocí caucusů bylo využito např. v roce 1992 přibližně v 15 státech, přičemž ho použili spíše Demokraté než Republikáni. Některé státy použily nejen caucus, ale také primární volby. Následné prezidentské volební kampaně se účastní pouze úspěšný prezidentský kandidát, který uspěje v kampani nominační. Tato kampaň má mnohá specifika a její charakteristika, na rozdíl od samotného volebního systému, se stále mění a rozvíjí. Stále více v ní rozhoduje osobní charizma prezidentských kandidátů, schopnost přesvědčivě vystupovat v médiích a zejména stále větší potřeba silného finančního zázemí. Otázka financování prezidentských volebních kampaní byla právně upravena až roku 1971, kdy byl Kongresem přijat Federální zákon o volebních kampaních (FECA), který byl na základě novely z roku 1974 doplněn o Federální volební komisi (FEC). Domnívám se, že význam otázky financování prezidentských volebních kampaní dobudoucna nepochybně poroste. V této sféře prezidentských voleb v USA lze očekávat určitý právní vývoj na základě přijímání nových zákonů, případně ústavních dodatků, neboť náklady na prezidentskou kampaň spirálovitě rostou s každými dalšími prezidentskými volbami. Zabýval jsem se také otázkou významu úřadu prezidenta USA v kontextu prezidentského volebního procesu v USA. Aktivita prezidenta USA se promítá do možnosti jeho opětovného znovuzvolení, neboť prezident USA může být na konci svého prvního volebního období po 4 letech zvolen do stejného úřadu znovu. Z tohoto důvodu také úřad prezidenta USA podstatným způsobem ovlivňuje institut prezidentských voleb. V neposlední řadě jsem reflektoval skutečnost stále rostoucího vlivu médií na prezidentský volební proces. Zejména televizní média mají schopnost utvářet veřejné mínění a tím ovlivnit výsledek jednotlivých prezidentských kandidátů. V této souvislosti je nezbytné zmínit pravidlo vyrovnaného času Equal time rule, které vyplývá z oddílu 315 tzv. komunikačního zákona. Prezidentský volební proces v USA je tedy ovlivněn mnoha faktory, které mohou rozhodnout o úspěchu či neúspěchu jednotlivých kandidátů. Skládá se z kampaně nominační a z prezidentské volební kampaně, přičemž samotný postup v rámci kampaní je upraven zákony jednotlivých federálních států USA. 38 APLIKOVANÉ PRÁVO 1/2007

13 Seznam použité literatury / References Balík, S. Balík, S. ml.: Právní dějiny mimoevropských zemí (stručný nástin). Dobrá Voda: Aleš Čeněk, Blahož, J.: Soudní kontrola ústavnosti srovnávací výklad. Praha: ASPI, Blahož, J. Balaš, V. Klíma, K.: Srovnávací ústavní právo. Praha: ASPI, Guide to Election 2000, Issues of Democracy. Electronic Journals of the U. S. Department of State, October Janda, K. Berry, J. Goldman, J. Huff, E.: Výzva demokracie. Systém vlády v USA. Praha: Sociologické nakladatelství, Klíma, K.: Teorie veřejné moci (vládnutí). Praha: ASPI, Klíma, K.: Ústavní právo. Plzeň: Aleš Čeněk, Purvis, T. L.: Encyklopedie dějin USA. Praha: Ivo Železný, Sentenreich, R.: Ústavněprávní vývoj anglických kolonií v severní Americe. Právník č. 4/2005. Klíčová slova Prezidentský volební proces v USA, nominační kampaň, primární volby, caucusy, volební kampaň, financování prezidentské volební kampaně, volební strategie a taktika, vliv médií na volební proces. Keywords Presidential election process in the USA, nomination process, primary elections, caucuses, election campaigns, financing presidential election campaigns, election strategy and tactic, influence media on election process. Igor Večeř Analysis of Part of the Presidential Election Process in the USA The author expounds on the nomination process of candidates for presidency in the United States and the presidential election itself. He states that when analyzing part of the presidential election process in the US, it is possible to trace certain principles which influence the success of the presidential candidates. Before the presidential candidate enters the presidential election campaign, they first have to go through the nomination campaign. Candidates for presidency are nominated by means of presidential primary elections or local caucuses. Presidential primary election is a special sort of primaries where delegates are selected for the national convention of the party. There s two kinds of primary elections: A) Presidential preference primaries where the party adherents elect directly the person they would like to nominate as the party s candidate for presidency. In this type of primaries, there are several types of formulas based on which the delegates succeed. B) Primaries where delegates are selected delegates are elected directly by the party voters. The delegates then may or may not choose one of the candidates for APLIKOVANÉ PRÁVO 1/

14 presidency. Caucus is a method of selecting delegates which comprises of several phases. It starts with a caucus which is a local meeting of the political party supporters where delegates are selected for the next higher level meeting, usually district level. Most delegates selected on the local level openly support one of the candidates for presidency. The process then continues on a higher district level where delegates are selected for the next higher level meeting etc. This process culminates in a state convention where delegates are selected for the national convention. The caucus procedure was used for instance in 1992 in roughly 15 states, mostly by the Democrats rather than the Republicans. Some states used not only caucus but also primaries. Only the successful candidates for presidency who went through the nomination campaign participate in the following presidential election campaign. The nomination campaign has many specifics and its characteristics, as opposed to the electoral system itself, keep changing and developing. Personal charisma of the candidates, convincing media presentation skills and also the need for strong financial background become more and more important. The issue of financing presidential election campaigns was regulated legally as late as in 1971 when the Congress passed the Federal Election Campaign Act. Federal Election Commission was added based on an amendment from The author thinks the issue of financing presidential election campaigns will undoubtedly grow in importance in the future. Certain legal development may be expected in this area of presidential elections in the USA in terms of new laws or constitutional amendments since the costs of presidential campaigns are spiralling with every new presidential election. The author also tackles the issue of importance of the presidential post in the USA in context of the presidential election process. The activities of the US president influence the possibility of their being re-elected since the president of the USA may be re-elected after their first 4 years of office. Therefore the office of the President of the United States also significantly influences the presidential elections. The author also points out the increasing influence media have on the presidential election process. Especially the television media have the ability to shape public opinion and thereby influence the results of the individual presidential candidates. The Equal Time Rule which follows from Section 315 of the so called Communications Act must be mentioned in this context. The presidential election process in the United States is therefore influenced by many factors which may decide the success or failure of the individual candidates. It consists of the nomination campaign and the presidential election campaign, where the campaign procedures are regulated by laws of the individual federal states of the USA. 40 APLIKOVANÉ PRÁVO 1/2007

Povolební studie k evropským volbám v roce 2014 EVROPSKÉ VOLBY V ROCE 2014 SOCIODEMOGRAFICKÁ PŘÍLOHA

Povolební studie k evropským volbám v roce 2014 EVROPSKÉ VOLBY V ROCE 2014 SOCIODEMOGRAFICKÁ PŘÍLOHA Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Povolební studie k evropským volbám v roce 2014 EVROPSKÉ VOLBY V ROCE 2014 SOCIODEMOGRAFICKÁ PŘÍLOHA Rozsah:

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Co národní banka čeká od národní agentury?

Co národní banka čeká od národní agentury? Co národní banka čeká od národní agentury? Marek Petruš, ředitel komunikace Česká národní banka Seminář o ČTK Praha, 20. října 2011 Osnova Co jsou tiskové agentury? ČNB jako zdroj zpráv ČNB jako klient

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh16 Vypracoval(a),

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Volební preference v pěti největších krajích ČR

Volební preference v pěti největších krajích ČR Volební preference v pěti největších krajích ČR V Praze vítězí TOP 09, v Ústeckém kraji KSČM a v Moravskoslezském, Jihomoravském a Středočeském kraji ČSSD Před nadcházejícími volbami, kdy ještě nejsou

Více

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015 pd10312a TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 28 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Fungování demokracie a lidská práva v ČR

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

OBČANÉ STÁLE VÍCE PREFERUJÍ SOCIÁLNÍ POLITIKU

OBČANÉ STÁLE VÍCE PREFERUJÍ SOCIÁLNÍ POLITIKU INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 11/214 vydáno dne. 11. 214 OBČANÉ STÁLE VÍCE PREFERUJÍ SOCIÁLNÍ POLITIKU ZAMĚŘENOU NA ROZŠIŘOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, NIKOLI NA ZVYŠOVÁNÍ FINANČNÍCH DÁVEK Více než polovina

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 8. 2009 40 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví European

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

SSOS_AJ_3.18 British education

SSOS_AJ_3.18 British education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.18

Více

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav českého jazyka a literatury Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Autor: Michal Mulač Studijní program: B7202 Mediální a

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-psa-02 A letter from holiday My dearest Peter, I am finally here, in Reading. As I have told you, I am going to

Více

Komunitně vedený místní rozvoj příležitost pro projektové vzdělávání dospělých. Konference Od inspirace ke spolupráci 18. listopadu 2014 Praha

Komunitně vedený místní rozvoj příležitost pro projektové vzdělávání dospělých. Konference Od inspirace ke spolupráci 18. listopadu 2014 Praha Komunitně vedený místní rozvoj příležitost pro projektové vzdělávání dospělých Konference Od inspirace ke spolupráci 18. listopadu 2014 Praha Cíl Identifikace možností a bariér případného využití konceptu

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Parts of a computer IT English Ročník: Identifikace materiálu: Jméno

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Masová média. 3 ročník učebních oborů / U3A, U3B Vytvořeno Srpen 2013 Autor materiálu. Ročník studia/třída

Masová média. 3 ročník učebních oborů / U3A, U3B Vytvořeno Srpen 2013 Autor materiálu. Ročník studia/třída Masová média Mediální výchova Masová média VY_32_INOVACE_02_02_01 Prezentace obsahuje vysvětlení pojmu masová média, stručnou historii televize, novin, rozhlasu a internetu. Žáci se zamyslí nad významem

Více

Certifikace studentů dle standardu International Project Management Association příležitost nebo fikce?

Certifikace studentů dle standardu International Project Management Association příležitost nebo fikce? Certifikace studentů dle standardu International Project Management Association příležitost nebo fikce? Ing. Jaromír Pitaš vedoucí Certifikačního orgánu Společnosti pro projektové řízení o.s., Brno jaromir.pitas@unob.cz

Více

Zelená kniha ČR od informační politiky k strategii znalostní společnosti. PhDr. Pavel Dvořák, CSc.

Zelená kniha ČR od informační politiky k strategii znalostní společnosti. PhDr. Pavel Dvořák, CSc. Zelená kniha ČR od informační politiky k strategii znalostní společnosti PhDr. Pavel Dvořák, CSc. Státní informační politika CESTA K INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI Základní vyjádření politické vůle vlády k uplatnění

Více

Database systems. Normal forms

Database systems. Normal forms Database systems Normal forms An example of a bad model SSN Surnam OfficeNo City Street No ZIP Region President_of_ Region 1001 Novák 238 Liteň Hlavní 10 26727 Středočeský Rath 1001 Novák 238 Bystřice

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

PODOBY DEMOKRACIE Přímá a nepřímá demokracie.

PODOBY DEMOKRACIE Přímá a nepřímá demokracie. PODOBY DEMOKRACIE Přímá a nepřímá demokracie. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. PODOBY DEMOKRACIE PŘÍMÁ DEMOKRACIE = možnost občanů bezprostředně rozhodovat

Více

CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1

CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1 ANNEX A CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1 Ministerstvo dopravy Ministerstvo financí Ministerstvo kultury Ministerstvo obrany Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo

Více

Kvalita stravování zpráva Výzkumné služby Kongresu

Kvalita stravování zpráva Výzkumné služby Kongresu Kvalita stravování zpráva Výzkumné služby Kongresu Luboš Plamitzer 1. Úvod Během posledních několika let zažívají všechny státy USA prudký nárůst počtu obyvatel, kteří svou tělesnou hmotností přesahují

Více

MOŽNOSTI VÍCEZDROJOVÉHO FINANCOVÁNÍ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR S VYUŽITÍM POUKÁZKOVÉHO SYSTÉMU

MOŽNOSTI VÍCEZDROJOVÉHO FINANCOVÁNÍ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR S VYUŽITÍM POUKÁZKOVÉHO SYSTÉMU MOŽNOSTI VÍCEZDROJOVÉHO FINANCOVÁNÍ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR S VYUŽITÍM POUKÁZKOVÉHO SYSTÉMU Possibilities of Multiple-Source Financing of Lifelong Learning in the Czech Republic Using a Voucher System

Více

ÚLOHY, SAMOSTATNÉ PRÁCE V HODINĚ práce s Atlasem prezidentských voleb USA, školním atlasem světa, učebnicí, internetem ZÁKLADNÍ

ÚLOHY, SAMOSTATNÉ PRÁCE V HODINĚ práce s Atlasem prezidentských voleb USA, školním atlasem světa, učebnicí, internetem ZÁKLADNÍ ÚLOHY, SAMOSTATNÉ PRÁCE V HODINĚ práce s Atlasem prezidentských voleb USA, školním atlasem světa, učebnicí, internetem ZÁKLADNÍ 1 Jak se nazývá parlament USA, z jakých částí/komor se skládá? 2 Jaký je

Více

ANGLICKÝ JAZYK Advertising

ANGLICKÝ JAZYK Advertising ANGLICKÝ JAZYK Advertising www.ssgbrno.cz Vytvořila: Mgr. Jana Macenauerová Adverstising Strana: 1 Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace na SŠG

Více

20/ Řeč přímá a nepřímá

20/ Řeč přímá a nepřímá Úroveň jazyka Pre-Intermediate ( 1. 2. ročník ANJ jako první jazyk, středně pokročilí studen&) 2.sada (nebo 3. - 4. ročník - ANJ jako druhý jazyk, středně pokročilí studen&) 20/ Řeč přímá a nepřímá Citace

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

aneb Will Smith nebo Will Scarlet?

aneb Will Smith nebo Will Scarlet? aneb Will Smith nebo Will Scarlet? 2013 Angličtina nemá žádný gramatický budoucí čas, tak jak ho známe z jiných jazyků. Pomáhá si tedy různými gramatickými konstrukcemi, které mají budoucí význam. Každou

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011 Hana Poštulková V období od 1. října 2010 do 31. listopadu 2010 probíhal na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava výzkum zaměřený na měření spokojenosti uživatelů s Learning

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013 1 2 3 SPECIAL CASES: 1. After Let s... the question tag is... shall we? 2. After the imperative (Do.../Don t... the tag is usually... will you? 3. Note that we say... aren t I? (=am I not?) instead of

Více

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Mgr. Stanislava Makovcová Základní informace Úmluva o právech osob se zdravotním postižením a její Opční protokol byla přijata Valným shromážděním OSN

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá analýzou marketingové komunikace firmy GOTECH s.r.o. Rozbor probíhá

Více

POPIS TUN TAP. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky. (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi.

POPIS TUN TAP. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky. (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky POPIS TUN TAP (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi.) VAS MODEL OpenVPN MUJ MODEL funkce virtuálního sítového rozhrani

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL otestuj základní znalost modálních sloves, opakování učiva ze základní školy: http://www.helpforenglish.cz/article/2006062301-modalni-slovesa-test-1

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz K některým aspektům výběru piva českými konzumenty

Více

Seznam použité literatury. Zdroje z internetu

Seznam použité literatury. Zdroje z internetu Seznam použité literatury [1] Interní dokumenty KODIS [2] MILETÍN, J. Autodoprava. PRAHA: Verlag Dashöfer, 2001. [3] HÓTOVÁ, R a kol. Účetnictví. OSTRAVA: VŠB-TU, 2005. ISBN 80-248-0837-4. [4] Úplné znění

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

ZÁJMENA SOME, ANY, NO SOME Je to neurčité zájmeno, které můžeme použít jako podstatné jméno, přídavné jméno nebo zájmeno. Má stejný tvar pro jednotné i množné číslo. Překládáme ho jako NĚJAKÝ, NĚJACÍ,

Více

VOLEBNÍ ŘÁD. ZÁKLADNÍ ORGANIZACE OS KOVO ArcelorMittal Česká republika

VOLEBNÍ ŘÁD. ZÁKLADNÍ ORGANIZACE OS KOVO ArcelorMittal Česká republika VOLEBNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ORGANIZACE OS KOVO ArcelorMittal Česká republika Článek 1 Základní a obecná ustanovení str. 2 Článek 2 Volební obvody, počet mandátů str. 3 Článek 3 Volební komise str. 3 Článek 4

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

product placement a jeho vliv při umístění v audiovizuálních pořadech

product placement a jeho vliv při umístění v audiovizuálních pořadech product placement a jeho vliv při umístění v audiovizuálních pořadech Martin Kalista KEY Publishing s.r.o. Ostrava 2011 1 Publikace byla vydána ve spolupráci s vysokou školou B.I.B.S., a.s. Martin Kalista

Více

Koncept Run-Up : www.run-up.cz

Koncept Run-Up : www.run-up.cz Run-Up 2013 Koncept Run-Up : Již od roku 2007 reklamní agentura ChrisFromParis pořádá úžasný závod v běhu Run-Up hned v několika městech po celé České Republice. Účastnící závodu zdolávají nejvyšší věže

Více

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité?

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? infis Institut für integrative Studien Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? Závěrečná konference česko-německého projektu Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární

Více

Postoje občanů ČR k NATO a USA

Postoje občanů ČR k NATO a USA Tisková konference pořádaná v rámci 15. výročí vstupu České republiky do NATO Postoje občanů ČR k NATO a USA CEVRO Institut, úterý 11. března 2014 Pozadí a cíle výzkumu V souvislosti s 15. výročím vstupu

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Volitelný předmět Společensko-vědní seminář tvoří neoddělitelnou součást všeobecného vzdělání a je základem rozvoje klíčových dovedností

Více

Lidové bytové družstvo v Plzni V O L E B N Í Ř Á D

Lidové bytové družstvo v Plzni V O L E B N Í Ř Á D Lidové bytové družstvo v Plzni V O L E B N Í Ř Á D I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Tento volební řád je vnitřním předpisem Lidového bytového družstva v Plzni, IČO: 00055891, se sídlem Plzeň, Prokopova 13/15,

Více

konkurence, motivací, názorů a rozhodování voličů. Budování politických značek (stran i jednotlivců). Umísťování (positioning) a

konkurence, motivací, názorů a rozhodování voličů. Budování politických značek (stran i jednotlivců). Umísťování (positioning) a a management Ing.Marek Buchta, M.B.A. Liberálně-konzervativní akademie CEVRO 2006/07 Marketing Marketing jsou veškeré aktivity, zaměřené na identifikaci a uspokojení potřeb zákazníka (s cílem dosáhnout

Více

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní 1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní Kritéria pro IV. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Více

Manažerský GIS. Martina Dohnalova 1. Smilkov 46, 2789, Heřmaničky, ČR MartinaDohnalova@seznam.cz

Manažerský GIS. Martina Dohnalova 1. Smilkov 46, 2789, Heřmaničky, ČR MartinaDohnalova@seznam.cz Manažerský GIS Martina Dohnalova 1 1 VŠB TU Ostrava, HGF, GIS, Smilkov 46, 2789, Heřmaničky, ČR MartinaDohnalova@seznam.cz Abstrakt. Téma této práce je manažerský GIS, jehož cílem je vytvořit prostředek,

Více

S rozhlasem na věčné časy. Radio Eternity. Werner Fritsch. Czech Radio ORIGINAL TITLE: TITLE IN ENGLISH: AUTHOR: PRODUCED BY:

S rozhlasem na věčné časy. Radio Eternity. Werner Fritsch. Czech Radio ORIGINAL TITLE: TITLE IN ENGLISH: AUTHOR: PRODUCED BY: ORIGINAL TITLE: S rozhlasem na věčné časy TITLE IN ENGLISH: Radio Eternity AUTHOR: Werner Fritsch PRODUCED BY: Czech Radio Czech Radio Vinohradská 12, 120 99 Prague 2 Czech Republic phone: +420 221 551

Více

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group The Castle Trust Group Government of Gibraltar Financial Services Conference Prague, Tuesday 18 November 2008 Steven Knight Managing Director accompanied by Libor Nečas Investment Manager The Castle Trust

Více

1) Práva, povinnosti a odpovědnost občana v demokratické společnosti. občané se podílejí na politickém rozhodování

1) Práva, povinnosti a odpovědnost občana v demokratické společnosti. občané se podílejí na politickém rozhodování Otázka: Občan v demokratické společnosti Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): LucieK 1) Práva, povinnosti a odpovědnost občana v demokratické společnosti občané se podílejí na politickém rozhodování

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

SSOS_AJ_3.17 Czech education

SSOS_AJ_3.17 Czech education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.17

Více

Výsledky průzkumu o vedoucích pracovnících: zahraniční regionální ředitelé

Výsledky průzkumu o vedoucích pracovnících: zahraniční regionální ředitelé Výsledky průzkumu o vedoucích pracovnících: zahraniční regionální ředitelé 1. Odkud pochází Vaši zahraniční generální ředitelé/regionální ředitelé? 42% zahraničních regionálních ředitelů pochází ze západní

Více

DOTAZNÍK KVALITY ŽIVOTA THE WORLD HEALTH ORGANIZATION QUALITY OF LIFE (WHOQOL) -BREF

DOTAZNÍK KVALITY ŽIVOTA THE WORLD HEALTH ORGANIZATION QUALITY OF LIFE (WHOQOL) -BREF DOTAZNÍK KVALITY ŽIVOTA THE WORLD HEALTH ORGANIZATION QUALITY OF LIFE (WHOQOL) -BREF The World Health Organization Quality of Life (WHOQOL)-BREF World Health Organization 2004 All rights reserved. Publications

Více

Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi?

Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi? Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi? Výsledky nejrozsáhlejšího průzkumu generace Y Financial Times a Telefónica Praha, 20. června 2013 Metodologie Region / Země Severní Amerika Latinská Amerika Západní

Více

Průvodce. PX Bonusové certifikáty

Průvodce. PX Bonusové certifikáty Průvodce PX Jiná dimenze investování RDX Bonus Certificate 2 Příležitosti Rizika Atraktivní zisky na trzích, které nemají trend, nebo lehce klesají Částečná ochrana kapitálu Neomezené příležitosti zisku

Více

Parlamentní institut

Parlamentní institut Parlament České republiky Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentní institut VLIV PŘÍMÉ VOLBY PREZIDENTA NA POLITICKÝ SYSTÉM (ZÁKLADNÍ TEZE) Informační podklad: č. 1.143 Mgr. Štěpán Pecháček březen 2003

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

EURO přeshraniční platba

EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba je platební příkaz splňující následující kriteria: Je předložen elektronicky Je požadováno standardní provedení (tj. nikoliv urgentní nebo expresní) Částka

Více

Výběr kandidátů na finanční pozice (dotazníkové šetření)

Výběr kandidátů na finanční pozice (dotazníkové šetření) Výběr kandidátů na finanční pozice (dotazníkové šetření) Vytvořil: Distribuce dokumentu: Česká asociace pro finanční řízení elektronicky na členy asociace a vybrané manažery Datum: 7. 12. 2012 31. 1. 2013

Více

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz připraveno 2. ledna 2009 základní informace Motto Fotbal každý den Koncept stanice 1. LIGA je nová televizní

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková aj5-usk-hej-pos-02 Z á k l a d o v ý t e x t : The Browns are on their holiday in Italy. They arrived to the Four Gardens

Více

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o.

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Ateliér pro komunikaci a reklamu SPECIALIZACE firemní časopisy PŘEDSTAVENÍ Na reklamním trhu působíme od roku 1995, nejprve jako agentura Monte Cristo s.r.o, kterou spolumajitelé

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD CVIČENÍ K VIDEU 5 DVD PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD Na DVD si můžeš prohlédnout 4 ukázky správných a 4 ukázky nesprávných odpovědí těchto částí ústní maturitní zkoušky z angličtiny: 1) Interakce

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-08 Z á k l a d o v ý t e x t : Helen: Hey Mike. What a surprise. Where are you going? To the airport?

Více

Jak Vám partnerské programy pomohou v rozvoji podnikání. Víte, že můžete získat software v hodnotě tisíců USD za zlomek ceny?

Jak Vám partnerské programy pomohou v rozvoji podnikání. Víte, že můžete získat software v hodnotě tisíců USD za zlomek ceny? Jak Vám partnerské programy pomohou v rozvoji podnikání. Víte, že můžete získat software v hodnotě tisíců USD za zlomek ceny? Robert Havránek Channel Audience Manager Microsoft Partner Network a jeho výhody

Více

*** Podle mého názoru jsou základními podmínkami pro začlenění se do nové společnosti přístup

*** Podle mého názoru jsou základními podmínkami pro začlenění se do nové společnosti přístup říjen 2008 Základními podmínkami pro integraci do nové společnosti je přístup k dobrému vzdělání a k pracovnímu trhu. Rozhovor s Barbarou John, bývalou komisařkou pro integraci a migraci v Berlíně Abstrakt:

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture.

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Zpracovala: Ing. Lucie Gerlach, DiS. pro: KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE seminář 8. třída/ říjen DO THE SHOPPING DO THE DISHES DO THE LAUNDRY MAKE

Více

PSANÍ. I am interested in applying for the post of full-time secretary in TUMI Enterprises.

PSANÍ. I am interested in applying for the post of full-time secretary in TUMI Enterprises. PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-psa-03 Formal letter - Applying for a job Mr. Gordon TUMI Enterprises 25 Blue Road Reading BT5 8PK Mrs. Wilson

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) žáky 8. a 9. ročníků

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek Novell Professional Services ČR, s.r.o. mrehorek@novell.com Agenda CzechPOINT@office Lokální administrátor Autorizovaná konverze na žádost Autorizovaná

Více