Zdravotnictví města Brna organizace a aktuální východiska

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zdravotnictví města Brna organizace a aktuální východiska"

Transkript

1 Zdravotnictví města Brna organizace a aktuální východiska

2 Poskytnutí základních informací o zdravotnickém systému České republiky a zdravotnictví města Brna by mělo sloužit jako východisko k dalším jednáním, která by se měla dotýkat problematiky zahajovacího modulu projektu Opening Profesionální pomoc obětem násilí, který je zaměřen na péči o ženy a děti jako oběti násilí.

3 Základní informace o zdravotnickém systému České republiky Zdravotnický systém v České republice je založen na povinném, solidárním systému zdravotního pojištění. Zdravotní pojištění je placeno formou odvodu fyzických a právnických osob do státního rozpočtu a má tedy spíše charakter daně. Zdravotní péče v rozsahu,daném zdravotním pojištěním je poskytována zdarma, případná spoluúčast občana je dána zákonem nebo podzákonnými normami. Připojištění nebo individuální rozsah pojištění není možný. Zdravotní péče je poskytována lůžkovými zařízeními státními (prakticky jen fakultní nemocnice a specializované ústavy) a nestátními (zřizovanými kraji nebo městy případně privátními subjekty) a ambulantními zařízeními, která jsou většinou privátní výjimečně obecní nebo městská (tato situace je konkrétně v městě Brně). Tato zařízení jsou smluvními partnery zdravotních pojišťoven, které s nimi nasmlouvávají rozsah a výši úhrady za poskytovanou péči. Mimo systém veřejného zdravotního pojištění stojí jen některá zdravotnická zařízení, která z hlediska zajištění zdravotní péče nehrají významnější roli.

4 Účastníky systému zdravotního pojištění jsou všichni občané České republiky, cizinci, kteřímajíčeské republice trvalý pobyt nebo jsou zaměstnanci české firmy. Mimo systém stojí nelegální přistěhovalci, bezdomovci a lidé stojící na okraji společnosti, kteří si neplatí zdravotní pojištění ani nejsou tzv. státními pojištěnci. Systém řízení zdravotní péče je komplikovaný. Garantem zajištění zdravotní péče je stát, reprezentovaný Ministerstvem zdravotnictví. Zdravotní pojišťovny, které určují s kterým zdravotnickým zařízením a v jakém objemu nasmlouvají zdravotní péči hrazenou ze zdravotního pojištění, určují fakticky podobu zdravotnických služeb. Na územní úrovni jsou garantem zdravotnických služeb kraje a obce, ovšem bez skutečné možnosti ovlivnit jak počet zdravotnických zařízení (kromě těch, která přímo zřizují), tak způsob a výšku úhrady zdravotní péče.

5 Město Brno základní demografická data Město Brno je druhé největší město České republiky. Je krajským městem Jihomoravského kraje. Podle statistických údajů jsou základní demografické údaje následující: Počet obyvatel celkem (stále bydlících) z celkem obyvatel JM kraje. Z toho ženy muži Přechodně ubytovaní cca Denně dojíždějící cca Věkové složení v % celkem muži ženy ,8 14,9 12, ,3 72,4 68, ,8 12,7 18,6

6 Zvěkového složení je patrný obecný jev, typický pro celou ČR rodí se více chlapců, avšak díky delšímu věku dožití je ve vyšších věkových kategoriích převaha žen. Předpoklad dožití: muži 72,4 ženy 78,4 živě narozených na 1000 obyvatel 9,2 zemřelí do 1 roku na 1000 živě narozených 4,4 zemřelí do 28 dnů na 1000 živě narozených 3,5 zemřelých na 1000 obyvatel 11,0 hlavní příčiny smrti novotvary nemoci oběhové soustavy poranění a otravy

7 Zdravotnické služby na území města Brna Statutární město Brno je přirozeným centrem Jihomoravského kraje v oblasti zdravotnických služeb. Na jeho území se nachází podle údajů regionálního pracoviště Ústavu zdravotnických informací a statistiky k : 12 nemocnic nebo specializovaných léčebných ústavů z 23 nemocnic Jihomoravského kraje, v nichž je poskytována lůžková péče na lůžkách z lůžek Jihomoravského kraje 1 léčebna dlouhodobě nemocných se 243 lůžky ze 3 léčeben Jihomoravského kraje se 423 lůžky počet lůžek na 10 tis. obyvatel: ČR 65,35 Brno 119,97

8 Z 12 nemocnic nebo specializovaných léčebných ústavů jsou: 2 fakultní nemocnice zřizované státem 1 nemocnice zřizovaná Jihomoravským krajem 1 nemocnice s léčebnou dlouhodobě nemocných zřizovaná městem Brnem 1 vojenská nemocnice 3 privátní nemocnice 2 specializované ústavy zřizované státem 1 kojenecký ústav zřizovaný městem Brnem 1 psychiatrická léčebna V ambulantní sféře je to 1118 samostatných ambulantních zařízení z celkového počtu 2495 samostatných ambulantních zařízení v celém Jihomoravském kraji, z toho na poliklinikách, jejichž zřizovatelem je město je cca 120 ambulancí pro děti i dospělé.

9 V městě Brně je umístěno 77 lékáren a 15 výdejen zdravotnických prostředků z celkového počtu 188 lékáren a 16 výdejen zdravotnických prostředků Jihomoravského kraje. Počet lékařů na 10 tis. obyvatel v ambulantní sféře v nemocnicích ČR 27,53 8,24 Brno 50,90 19,3 Sídlí zde také Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, která správním orgánem v oblasti ochrany veřejného zdraví a Zdravotní ústav Brno, který je zdravotnickým zařízením na úseku ochrany veřejného zdraví.

10 Protože je město Brno také universitním městem a je sídlem Lékařské fakulty Masarykovy university, je zde vytvořeno velmi silné zázemí v oblasti výchovy, ale i vědecká základna pro širokou škálu oborů zdravotní péče. Střední a vyšší zdravotnické školy vychovávají střední zdravotnické pracovníky ve všech stěžejních zdravotnických odbornostech. Za silnou stránku brněnského zdravotnictví je možné pokládat koncentraci lůžkových i ambulantních služeb od služeb základních po služby vysoce specializované a zároveň přítomnost výukové a vědecké základny pro zdravotnické služby. Slabou stránkou je nepoměr mezi velmi dobře zajištěnou tzv. akutní lůžkovou péčí, to je klasická péče na nemocničních lůžkách a péčí následnou, tedy péčí v léčebnách dlouhodobě nemocných, domácí ošetřovatelskou péčí a zajištění zdravotně sociální péče. Slabou stránkou je i nedostatečné zajištění veškerých typů péče o některé typy nemocných chronickými chorobami, zvláště o nemocné s chronickými duševními chorobami.

11 Zdravotnická zařízení zřizovaná městem Brnem Úkoly města Brna v oblasti zdravotnictví jsou dány nikoli přímo specializovanou zdravotnickou legislativou, ale potřebou zajistit přiměřený rozsah dostupné zdravotní péče o obyvatele města. Přímý vliv na rozsah zdravotnických služeb může město Brno uplatnit pouze u zařízení, která přímo zřizuje, tj. Nemocnice Milosrdných bratří 273 akutních lůžek 243 lůžek léčebny dlouhodobě nemocných Centrum dětských odborných zdravotnických služeb Dětská poliklinika cca 60 odborných ambulancí 3 stacionáře pro děti s chronickým zdravotním postižením 3 dětské jesle Sdružení zdravotnických zařízení poliklinika základní i specializované ambulantní služby ve více než 60 ordinacích Kojenecký ústav zařízení pro děti do 3 let o kapacitě 120 míst

12 Možnosti města Brna ovlivnit rozsah zdravotní péče Postavení města Brna je v oblasti vlivu na utváření, financování a rozvoj zdravotní péče, díky obecné legislativě a konkrétní situaci v městě Brně, poměrně problematické. Na straně jedné je zde odpovědnost vůči občanům, na straně druhé relativně malá pravomoc, plynoucí přímo ze zákona. Díky dobré neformální spolupráci se zdravotnickými zařízeními, zdravotními pojišťovnami i krajským úřadem se daří uplatnit potřeby občanů města Brna při jednáních o zabezpečení lůžkové i ambulantní péče. Konkrétně se město Brno při jednáních vyjadřuje kpočtu zdravotnických zařízení i k potřebě konkrétních odborností.

13 Zajištění péče ve zdravotnických zařízeních města Brna obecné principy poskytování péče Pokud se poskytované zdravotní péče týká, je základním článkem péče všeobecný lékař, který v podmínkách české republiky poskytuje péči o dospělé od 15 let věku. Vměstě Brně je v současné době 198 ordinací praktických lékařů. O děti od narození do 15 případně až do 19 let se starají dětští lékaři (což je základní obor, nikoli specializace). Dětských lékařů je v městě Brně (mimo ambulantních částí nemocnic) 77. Základním oborem, zabezpečujícím péči o ženy je gynekologie. Gynekologických ambulancí je v městě Brně -opět mimo ambulancí nemocnic Charakteristické je, že u výše uvedených lékařů jsou pacienti registrováni a tito lékaři mají povinnost zajistit svým registrovaným pacientům veškerou péči v daném oboru.

14 Vpřípadě potřeby je pacient poslán k příslušnému specialistovi nebo doporučen k hospitalizaci v některém lůžkovém zařízení. Všechna ambulantní zařízení mají povinnost provést v době svých ordinačních hodin akutní ošetření pacienta a všechny nemocnice na území města Brna mají stálou příjmovou službu. Aby byla územně zajištěna lůžková péče ve všech oborech, byla po dohodě mezi městem Brnem a nemocnicemi stanovena rajonizace lůžkové péče. V daném spádovém území musí nemocnice zajistit péči o pacienta vždy. Jinak není ovšem dotčena svobodná volba nemocnice a pacient si může nemocnici vybrat. Pokud však nespadá do jejího spádového území a nemocnice je v příslušném oboru přetížena, může pacienta odmítnout, pokud se nejedná o akutní ošetření.

15 Péče o obyvatele města, pojištěnce zdravotních pojišťoven je zajištěna v dostatečné míře a v plném spektru potřeb. Péče začíná již v těhotenství, kdy je žena pravidelně preventivně prohlížena v gynekologické ambulanci, v níž je zaregistrována. Kromě toho se podrobuje třikrát v průběhu těhotenství ultrazvukovému screeningu kvůli objevení případných vrozených vad. Porody probíhají v porodnicích v městě Brně jsou porodnice tři a poskytují veškeré spektrum péče od běžných porodů po vysoce speciální péči o novorozence i rodičky. V městě Brně je také několik center asistované reprodukce. Gynekologická péče je poskytována rovněž v nemocnicích a to v nemocnici městské a dvou fakultních nemocnicích. Opět se jedná o péči všestrannou od základní až po vysoce specializovanou.

16 Péči o děti se věnují dětští lékaři, kteří registrují své pacienty a zajišťují veškerou základní péči. Zvláštní důraz je kladen na prevenci. Preventivní program dětské populace je velmi dobře propracovaný a má dlouholetou tradici. Odbornou a specializovanou péči zajišťují specialisté nejrůznějších oborů se zaměřením na dětskou populaci. V městě Brně jsou většinou soustředění na Dětské poliklinice, která spadá pod organizaci, zřizovanou městem Brnem. Lůžková péče od základní po vysoce specializovanou je poskytována v dětské nemocnici, což je jedno z pracovišť Fakultní nemocnice Brno.

17 I v městě Brně jsou skupiny obyvatel, u nichž je zajištění zdravotní péče problematické. Jedná se bezdomovce, ilegální přistěhovalce a lidi na okraji společnosti. Hlavním problémem těchto skupin obyvatel je to, že nejsou zdravotně pojištěni a bohužel není z úrovně státu vytvořen systém, který by zajišťoval proplacení poskytnuté zdravotní péče. Z úrovně města jsou řešeny konkrétní případy potřeby zdravotní péče a to vzařízeních, jejichž zřizovatelem je město Brno. Děje se tak nejčastěji ve spolupráci se odbory sociální péče, které jsou jak na úrovni města tak na úrovni městských částí. Úzká spolupráce je v této oblasti také s celou řadou neziskových organizací, které poskytují těmto skupinám širokou škálu služeb od ubytování přes poskytování stravy a oblečení až k zajištění zdravotní péče ve spolupráci s odborem zdravotnictví Magistrátu města Brna a městskými zdravotnickými zařízeními. Město Brno podporuje činnost těchto organizací pravidelnými dotacemi ze svého rozpočtu. Je ale pravda, že systémové řešení problematiky lidí bez zdravotního pojištění vměstě Brně není. Hlavním důvodem je - kromě chybějící legislativy - zejména problém finanční.

18 Základní informace o oblasti násilí na ženách a dětech, a organizacích, které tuto oblast řeší v městě Brně Jedná se oblast, která je poměrně málo zmapovaná, ale v zásadě lze u násilí na ženách rozlišit dvě hlavní kategorie postižených: - ženy, na nichž bylo spácháno nebo je pácháno násilí mimo rodinu oběti trestních činů a ženy zabývající se prostitucí - občanky České republiky, legální a ilegální přistěhovalkyně - - oběti tzv. domácího násilí ženy i děti Je nutné konstatovat, že otázky spojené s problematikou násilí na ženách a dětech a zvláště oblast domácího násilí nepatřily dlouhou dobu k problémům, jejichž řešení by bylo považováno za závažný celospolečenský problém. Z toho potom plyne i dnešní problematická situace kdy chybí legislativní úpravy, které by problém definovaly a na podkladě kterých by bylo možné situaci jednoznačněřešit. Z pohledu organizace: na řešení problematiky se podílí několik složek, které spolu neformálně spolupracují, ale na úrovni města není jednotné koordinační centrum.

19 Složky, které řeší problematiku násilí na ženách Státní policie v případě domácího násilí řeší problém pouze tehdy, je li konkrétně přivolána; v rámci preventivních činností je spíše mapována situace a existence problémových jevů a osob u prostituce (obecně, nucená prostituce a zapojení nelegálních imigrantek). Městská policie zasahuje pokud dochází k rušení nočního klidu, občanského soužití apod. u prostituce opět spíše mapuje situaci. Zdravotnická zařízení: Praktičtí lékaři jsou informováni o tom, jak postupovat, pokud při ošetření vzniká podezření z násilného činu ovšem v povědomí lékařů řešení těchto situací není, chybí konkrétní napojení na další složky. Dětští lékaři - jsou informováni o tom, jak postupovat, pokud nejen při ošetření, ale i v rámci pravidelných preventivních prohlídek vznikne podezření z týrání nebo jakéhokoli násilí - lékaři nahlašují tyto případy, ovšem opět zde chybí napojení na systém. Nemocnice vzhledem k příjmové povinnosti všech nemocnic na území města mají být všechny příjmové ambulance schopny zareagovat na případy násilí, v rámci nemocnic existuje i možnost vyžádání psychologické pomoci, u pracovníků na příjmových ambulancích chybí ale jasně vštípené schéma postupu a návazností.

20 Specializovaná zdravotnická zařízení, která by zajišťovala pomoc obětem násilí na území města Brna nejsou. Psychologická a poradenská pomoc obětem násilí v rámci zdravotnického zařízení linka naděje a krizové centrum Fakultní nemocnice Brno nonstop telefonická linka pro všechny formy psychologické a poradenské pomoci není zde ale specializace pouze na pomoc obětem násilí Jiný typ pomoci obětem násilí: nestátní organizace Bílý kruh bezpečí poradna pro oběti trestních činů pomoc psychologická, organizační, právní i morální Liga lidský práv, poradna pro ženy v tísni s nonstop telefonickou linkou, pomoc psychologická a právní Manželské a rodinné poradny v rámci obecného manželského poradenství poskytují pomoc i týraným ženám a zabývají se případy domácího násilí Občanské poradny občansko právního charakteru řeší otázky právní pomoci obětem násilí.

21 Sociální pomoc Odbor sociální péče Magistrátu města Brna a odbory sociální péče městských částí. V rámci zařízení, přímo zřizovaných městem Brnem, je možné ubytování pro matky s dětmi v domovech pro matky s dětmi (tři domovy) případně v ubytovně pro přechodný pobyt nejedná se ale o specializovaná zařízení. Specializované zařízení nestátní nezisková organizace sdružení Magdalenium azylový dům, možná je i forma skrytého ubytování

7 Sociální politika obce

7 Sociální politika obce ZÁKLADNÍ PRINCIPY FUNGOVÁNÍ SOCIÁLNÍ OBCE A JEJÍCH POLITIKA ORGÁNŮ OBCE Sociální politika obce PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D. Ing. Iva Červinková Mgr. Irena Sonntagová Domy, silnice, chodníky, vodovody,

Více

Komunitní plán sociálních služeb ve Šluknovském výběžku

Komunitní plán sociálních služeb ve Šluknovském výběžku Komunitní plán sociálních služeb - 1 - Obsah: strana Obecný úvod 2 Sociální služby ve světle legislativy 3 Sociálně demografická situace 7 Situace v oblasti nezaměstnanosti 10 Prognóza potřeb sociálních

Více

Operační program Praha - Adaptabilita

Operační program Praha - Adaptabilita Hlavní město Praha Magistrát hlavního města Prahy Operační program Praha - Adaptabilita 1 SHRNUTÍ představuje pro hl. m. Prahu v programovém období 2007 2013 nástroj pro čerpání podpory z Evropského sociálního

Více

PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2012 3. Kardiovaskulární choroby 41. Nádorová onemocnění 44. Diabetes mellitus 49

PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2012 3. Kardiovaskulární choroby 41. Nádorová onemocnění 44. Diabetes mellitus 49 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 2 PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2012 3 ZDRAVÝ START DO ŽIVOTA 4 ZDRAVÍ MLADÝCH 13 ZDRAVÉ STÁRNUTÍ 15 ZLEPŠENÍ DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ 21 PREVENCE INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ 30

Více

ZDRAVOTNÍ POLITIKA LIBERECKÉHO KRAJE 2005

ZDRAVOTNÍ POLITIKA LIBERECKÉHO KRAJE 2005 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 2 PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2005... 4 ZDRAVÝ START DO ŽIVOTA... 5 ZDRAVÍ MLADÝCH... 16 ZDRAVÉ STÁRNUTÍ... 18 ZLEPŠENÍ DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ... 24 PREVENCE INFEKČNÍCH

Více

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách 1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Obce mají základní povinnosti v oblasti sociální politiky vymezené zákonem o obcích, a to tak, že obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními

Více

Analýza kapacit a sítě poskytovatelů dlouhodobé péče

Analýza kapacit a sítě poskytovatelů dlouhodobé péče Analýza kapacit a sítě poskytovatelů dlouhodobé péče Datum: srpen-listopad 2011 Verze: 2.2 Zadavatel: Aktivita č. 12 Jakub Hrkal, Pavel Bareš, Šárka Daňková, Romana Malečková, Tomáš Roubal, Eva Prošková

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

Vybrané statistické údaje o financování sociálních služeb a příspěvku na péči

Vybrané statistické údaje o financování sociálních služeb a příspěvku na péči MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Vybrané statistické údaje o financování sociálních služeb a příspěvku na péči Informace obsažené v materiálu jsou vybraným souborem dat, kterými disponuje MPSV z vlastních

Více

Studijní materiál k vzdělávacímu kurzu Vymezení hranic a spolupráce mezi sociální službou a lékařkou pomocí v rámci plánování sociálních služeb.

Studijní materiál k vzdělávacímu kurzu Vymezení hranic a spolupráce mezi sociální službou a lékařkou pomocí v rámci plánování sociálních služeb. Studijní materiál k vzdělávacímu kurzu Vymezení hranic a spolupráce mezi sociální službou a lékařkou pomocí v rámci plánování sociálních služeb. Materiál vytvořil expertní tým společnosti: ACCENDO Centrum

Více

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II)

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) Zpracovaná v rámci projektu SROP 3.3 Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů

Více

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen?

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen? Otázky a odpovědi k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a k zákonu č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách Obecně k účelu zákona Co

Více

PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2011 3

PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2011 3 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 2 PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2011 3 ZDRAVÝ START DO ŽIVOTA 4 ZDRAVÍ MLADÝCH 13 ZDRAVÉ STÁRNUTÍ 15 ZLEPŠENÍ DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ 19 PREVENCE INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ 25

Více

Současný stav, východiska a perspektivy ústavní péče ve školských zařízeních PaedDr. Jiří Pilař pilar@cityofprague.cz

Současný stav, východiska a perspektivy ústavní péče ve školských zařízeních PaedDr. Jiří Pilař pilar@cityofprague.cz Současný stav, východiska a perspektivy ústavní péče ve školských zařízeních PaedDr. Jiří Pilař pilar@cityofprague.cz Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti David Farrington,

Více

ÚVODNÍ SLOVO 2 PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2013 3 ZDRAVÝ START DO ŽIVOTA 4 ZDRAVÍ MLADÝCH 13 ZDRAVÉ STÁRNUTÍ 15

ÚVODNÍ SLOVO 2 PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2013 3 ZDRAVÝ START DO ŽIVOTA 4 ZDRAVÍ MLADÝCH 13 ZDRAVÉ STÁRNUTÍ 15 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 2 PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2013 3 ZDRAVÝ START DO ŽIVOTA 4 ZDRAVÍ MLADÝCH 13 ZDRAVÉ STÁRNUTÍ 15 ZLEPŠENÍ DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ 21 PREVENCE INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ 35

Více

KONCEPCE OBORU PSYCHIATRIE

KONCEPCE OBORU PSYCHIATRIE KONCEPCE OBORU PSYCHIATRIE 1. KLASIFIKACE A NÁPLŇ OBORU. 1.1. Číslo odbornosti dle vyhlášky MZd č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam výkonů s bodovými hodnotami. 305 psychiatrie 306 dětská psychiatrie

Více

Akční plán sociálních služeb města Brna pro rok 2014. Prováděcí dokument ke Komunitnímu plánu sociálních služeb města Brna pro období 2013-2015

Akční plán sociálních služeb města Brna pro rok 2014. Prováděcí dokument ke Komunitnímu plánu sociálních služeb města Brna pro období 2013-2015 Akční plán sociálních služeb města Brna pro rok 2014 Prováděcí dokument ke Komunitnímu plánu sociálních služeb města Brna pro období 2013-2015 Proces komunitního plánování je od počátku otevřen všem, kdo

Více

Poskytování sociální pomoci osobám s psychickým onemocněním. Bc. Michaela Paurová

Poskytování sociální pomoci osobám s psychickým onemocněním. Bc. Michaela Paurová Poskytování sociální pomoci osobám s psychickým onemocněním Bc. Michaela Paurová Diplomová práce 2011 ABSTRAKT Diplomová práce mapuje situaci v oblasti poskytování sociální pomoci duševně nemocným

Více

Sociální práce v Oblastní nemocnici Kolín, a. s., nemocnici Středočeského kraje

Sociální práce v Oblastní nemocnici Kolín, a. s., nemocnici Středočeského kraje Vyšší odborná škola, střední škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s. r. o. Čelákovice Sociální práce v Oblastní nemocnici Kolín, a. s., nemocnici Středočeského

Více

Příloha č. 4.1 Demografický vývoj, definice péče a statistická data zdravotních a sociálních služeb

Příloha č. 4.1 Demografický vývoj, definice péče a statistická data zdravotních a sociálních služeb Příloha č. 4.1 Demografický vývoj, definice péče a statistická data zdravotních a sociálních služeb Obsah: DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ... 1 DEFINICE PÉČE... 5 Oblast zdravotní péče... 5 Oblast sociálních služeb...

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE NA ROK 2015 Obsah 1. Úvod... 3 1.1. Popis aktuální situace a zdrojů pro plánování sociálních služeb... 4 1.2. Proces plánování sociálních služeb...

Více

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Praha, srpen 2013

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Praha, srpen 2013 Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020 Praha, srpen 2013 Obsah Úvod 1 1 Vymezení základních pojmů 3 2 Východiska Koncepce 6 2.1 Komplexní model práce s bezdomovci 6 2.2

Více

REALIZAČNÍ PLÁN PRO ROK 2015

REALIZAČNÍ PLÁN PRO ROK 2015 REALIZAČNÍ PLÁN PRO ROK 2015 Zpracoval: Odbor sociálních služeb Magistrát města Plzně Plzeň, červen 2014 Obsah: I. Cíle a opatření společné více oblastem... 4 I. 1 Seznam cílů a opatření aktuálních pro

Více

Zpracování podkladů pro tvorbu střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy

Zpracování podkladů pro tvorbu střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy Zpracování podkladů pro tvorbu střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy (závěrečná zpráva) Zpracovatelé: NEWTON Solutions Focused, a.s. Sídlo: Politických vězňů 912/10

Více

Projekt založení a fungování neziskového zařízení sociální péče. Bc. Zdeňka Marková, DiS.

Projekt založení a fungování neziskového zařízení sociální péče. Bc. Zdeňka Marková, DiS. Projekt založení a fungování neziskového zařízení sociální péče Bc. Zdeňka Marková, DiS. Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Abstrakt česky Cílem diplomové práce je založení neziskového zařízení poskytujícího

Více

Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska

Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska tento dokument vznikl jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě

Více

Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko. období 2015-2017

Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko. období 2015-2017 Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko období 2015-2017 Úvodní slovo Použitá terminologie a seznam zkratek Komunitní plánování (KP) 1 jde o metodu použitelnou při řešení a plánování celé řady

Více

Příloha Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na období 2013 2015

Příloha Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na období 2013 2015 Příloha Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na období 2013 2015 Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence MHMP dne 30.6.2012 Mgr. Pavel Bareš, Bc. David Pospíšil,

Více

Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko Tento dokument vznikl jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb v Libereckém kraji",

Více