EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ"

Transkript

1 VEŘEJNÁ EKONOMIKA EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/

2 Ekonomika bloku odvětví rozvoje člověka Obsah přednášky ÚVOD ZÁKLADNÍ POJMY HISTORICKÉ KOŘENY POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB NA ČESKÉM ÚZEMÍ STRUKTURA A ŘÍZENÍ ODVĚTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ ROZPOČTOVÁNÍ A FINANCOVÁNÍ V ODVĚTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ SYSTÉM ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB V ČR ZÁKLADNÍ PROBLÉMY POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V ČR ZÁVĚR

3 EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ ÚVOD

4 Ekonomika bloku odvětví rozvoje člověka Úvod Cílem tohoto tématu je popis řízení a ekonomiky těch odvětví národního hospodářství, které uspokojují individuální potřeby. Z pohledu hodnocení významnosti těchto odvětví, cílem je ukázat na jejich tzv. zdrojový charakter, který souvisí se schopností kultivace lidského potenciálu, který se pak následně stává jednak předpokladem a zároveň zdrojem ekonomického růstu a rozvoje. Akcent je tedy kladen na multiplikativní charakter odvětví, jako je školství, tělesná výchova a sport, zdravotnictví, kultura, církve a náboženské společnosti.

5 Ekonomika bloku odvětví rozvoje člověka Úvod Dílčí cíle této přednášky je možné spatřovat v: vymezení objektu a předmětu zkoumání ekonomiky obrany a bezpečnosti státu, zdůraznění trvající nutnosti ekonomického zkoumání oblasti obrany a bezpečnosti, vymezení současné i minulé prospěšnosti existence ekonomiky obrany státu a popsání základních vývojových etap vojenskoekonomického myšlení.

6 EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY

7 Ekonomika bloku odvětví rozvoje člověka Základní pojmy Zdraví Zdravotnictví Zdravotnické služby Ekonomie zdravotnictví Faktory ovlivňující výši výdajů na zdravotnictví Vztah potřeby zdravotní péče a její finanční nákladnosti

8 EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ HISTORICKÉ KOŘENY POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB NA ČESKÉM ÚZEMÍ

9 Ekonomika bloku odvětví rozvoje člověka Historické kořeny poskytování zdravotních služeb na českém území Významné milníky vývoje založení pražské univerzity, přednášení oboru lékařství první veřejná pitva, Jan Jessenius český nemocniční zákon útlum v období 2. světové války sjednocování nemocenského a zdravotního pojištění do jednoho povinného systému pro všechny občany, fáze centralizace 90. léta minulého století 1990 základní dokument pro transformaci zdravotnictví, 1993 povinné zdravotní pojištění současnost potřeba reformy zdravotnictví problémy ve financování a kvalitě poskytovaných služeb

10 Ekonomika bloku odvětví rozvoje člověka Historické kořeny poskytování zdravotních služeb na českém území

11 EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ STRUKTURA A ŘÍZENÍ ODVĚTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ

12 Ekonomika bloku odvětví rozvoje člověka - Ekonomika zdravotnictví Struktura a řízení odvětví zdravotnictví Struktura a řízení odvětví zdravotnictví před rokem 1989 Charakteristiky systému do roku 1989 byly následující: centralizace zdravotnictví státní monopol na poskytování zdravotních služeb jednotná zdravotnická soustava omezená možnost svobodné volby lékaře bezplatné poskytování zdravotních služeb a léků kvantitativní rozvoj zdravotnické soustavy

13 Ekonomika bloku odvětví rozvoje člověka - Ekonomika zdravotnictví Struktura a řízení odvětví zdravotnictví Struktura a řízení odvětví zdravotnictví před rokem 1989

14 Ekonomika bloku odvětví rozvoje člověka - Ekonomika zdravotnictví Struktura a řízení odvětví zdravotnictví Struktura a řízení odvětví zdravotnictví před rokem 1989 Charakteristiky systému po roce 1989 byly následující: decentralizace zdravotní soustavy deetatizace a privatizace zdravotní soustavy vícezdrojové financování svobodná volba lékaře a garanta zdravotních služeb spoluúčast občanů na úhradě zdravotnických služeb rozvoj zdravotnické soustavy s ohledem na kvalitu a efektivitu Převod nemocnic na kraje financování (investiční výdaje) financování provozu nemocnic VZP, MZdr. ČR

15 Ekonomika bloku odvětví rozvoje člověka - Ekonomika zdravotnictví Struktura a řízení odvětví zdravotnictví Struktura a řízení odvětví zdravotnictví po rokem 1989

16 EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ ROZPOČTOVÁNÍ A FINANCOVÁNÍ V ODVĚTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ

17 Ekonomika bloku odvětví rozvoje člověka - Rozpočtování a financování v odvětví zdravotnictví Společné charakteristiky současných zdravotnických systémů vysoká dostupnost základní (standardní) péče bez závislosti na výši příjmů či majetku paralelní existence ziskových i neziskových institucí, jež se vzájemně doplňují primární péče je zajišťována především prostřednictvím soukromých lékařských praxí převaha plateb tzv. třetí stranou (podrobněji viz dále) cílevědomé snahy o omezování růstu výdajů na zdravotnictví vysoká míra regulace odvětví ze strany státu

18 Ekonomika bloku odvětví rozvoje člověka - Rozpočtování a financování v odvětví zdravotnictví Základní formy a modely financování zdravotní péče Formy financování zdravotní péče nepřímé financování přímé financování Modely financování zdravotní péče Soukromé pojištění Povinné veřejné pojištění Státní rozpočet

19 Ekonomika bloku odvětví rozvoje člověka - Rozpočtování a financování v odvětví zdravotnictví Základní formy plateb za poskytnutou zdravotní péči Platby za zaregistrované pacientynepřímé financování praktiční lékaři Platby za výkony stomatologové Specialisté Platby prostřednictvím globálního rozpočtu paušální platba DRG

20 Ekonomika bloku odvětví rozvoje člověka - Rozpočtování a financování v odvětví zdravotnictví Základní formy plateb za poskytnutou zdravotní péči Platby za zaregistrované pacienty Obr. č. 3 Ekonomická podstata kapitačních plateb z pohledu poskytovatele

21 Ekonomika bloku odvětví rozvoje člověka - Rozpočtování a financování v odvětví zdravotnictví Základní formy plateb za poskytnutou zdravotní péči Platby za výkony Obr. č. 3 Ekonomická podstata plateb za výkony z pohledu poskytovatele

22 EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ SYSTÉM ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB V ČR

23 Ekonomika bloku odvětví rozvoje člověka - Systém zdravotních služeb v ČR Základní vývojové etapy zdravotního systému ČR Charakteristika zdravotního systému v ČR před rokem 1993 Charakteristika zdravotního systému v ČR po roce 1993 Současný stav zdravotního systému v ČR

24 Ekonomika bloku odvětví rozvoje člověka - Systém zdravotních služeb v ČR Silné a slabé stránky zdravotnického systému ČR Silné stránky zdravotnického systému v ČR Slabé stránky zdravotnického systému v ČR

25 Ekonomika bloku odvětví rozvoje člověka - Systém zdravotních služeb v ČR Silné a slabé stránky zdravotnického systému ČR Silné stránky zdravotnického systému v ČR poměrně vysoká odborná úroveň zdravotnických pracovníků relativně dobrá vybavenost zdravotnických zařízení lůžkových i ambulantních, lékáren rozvoj nových léčebných technologických postupů (diagnostických, terapeutických) pozitivní výsledky transformace ambulantní péče (primární, specializované, zvláštní) realizace vybraných programů v oblasti podpory zdraví velmi nízká novorozenecká a kojenecká úmrtnost pokles celkové úmrtnosti na kardiovaskulární onemocnění vysoké procento proočkování občanů proti přenosným nemocem snižující se počet umělých přerušení těhotenství

26 Ekonomika bloku odvětví rozvoje člověka - Systém zdravotních služeb v ČR Silné a slabé stránky zdravotnického systému ČR Slabé stránky zdravotnického systému v ČR nedostatečné ekonomické řízení a kontrola zdravotnických zařízení i plátců zdravotnických služeb vysoká zadluženost zdravotnických zařízení nedostatek účinné kontroly kvality a hospodárnosti poskytované zdravotní péče nedostatečná participace všech subjektů ve zdravotnickém systému na ochraně a podpoře zdraví nerovnost v úhradách zdravotní péče problémy transformace zdravotní péče poskytované v lůžkových zařízeních spojené s optimalizací počtu akutních lůžek následné péče na regionální úrovni

27 EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ ZÁKLADNÍ PROBLÉMY POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V ČR

28 Ekonomika bloku odvětví rozvoje člověka - Základní problémy poskytování zdravotní péče v ČR Tři roviny problémů zdravotního systému ČR Makroekonomické problémy Mikroekonomické problémy Mimoekonomické problémy

29 Ekonomika bloku odvětví rozvoje člověka - Základní problémy poskytování zdravotní péče v ČR Tři roviny problémů zdravotního systému ČR Makroekonomické problémy Bude ekonomika schopna vytvořit zdroje pro pokrytí zdravotních potřeba?

30 Ekonomika bloku odvětví rozvoje člověka - Základní problémy poskytování zdravotní péče v ČR Tři roviny problémů zdravotního systému ČR

31 Ekonomika bloku odvětví rozvoje člověka - Základní problémy poskytování zdravotní péče v ČR Tři roviny problémů zdravotního systému ČR

32 Ekonomika bloku odvětví rozvoje člověka - Základní problémy poskytování zdravotní péče v ČR Tři roviny problémů zdravotního systému ČR Mikroekonomické problémy Jsme schopni vybudovat efektivní systém zdravotní péče z ekonomického hlediska?

33 Ekonomika bloku odvětví rozvoje člověka - Základní problémy poskytování zdravotní péče v ČR Tři roviny problémů zdravotního systému ČR

34 Ekonomika bloku odvětví rozvoje člověka - Základní problémy poskytování zdravotní péče v ČR Tři roviny problémů zdravotního systému ČR Mimoekonomické problémy V jakém stavu je životní prostředí? Indukovaný vliv na zdravotní systém dle zlepšujícího se nebo zhošujícího se životního prostředí (krátkodobě i dlouhodobě) Jak se vyvíjí demografie obyvatelstva? Dopad na sociálně-zdravotní oblast Dopad na ekonomickou stabilitu zdravotního systému

35 EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ ZÁVĚR

36 Ekonomika bloku odvětví rozvoje člověka - Souhrnně kvalitativní změny hodnot v systému vyšší náklady na zdravotní péči omezení nadměrné spotřeba zdravotních služeb tlaky na růst výdajů vzhledem k demografickému vývoji snižování přímé role státu v poskytování služeb zvýšení motivace pacientů k omezování potřeb zdravotní péče (do zavedení poplatků) Zjednodušení složitého a méně přehledného mechanismus financování zdravotních služeb zavedení standardů zdravotní péče (zavádění) Závěr

37 EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ ZDROJE KE STUDIU

38 Ekonomika bloku odvětví rozvoje člověka - Zdroje ke studiu REKTOŘÍK, J. Ekonomika a řízení odvětví veřejného sektoru. Brno: MU Brno, s. ISBN s ; REKTOŘÍK, J. Ekonomika a řízení odvětví veřejného sektoru (2002) str ; STIGLITZ, J. E.: Ekonomie veřejného sektoru str ; MUSGRAVE, R. A.: Veřejné finance str ; HERMAN, M.: Dr. Obama léčí Ameriku. Ekonom č. 5/2010. s ; SOSNOVÁ, M.: Financování nemocnic se zaměřením na systém DRG. Sborník Veřejné finance: Mýty a realita, 2008.

39 Ekonomika bloku odvětví rozvoje člověka - Zdroje ke studiu Elektronické zdroje: (Světová zdravotnická organizace); elektronický časopis Liberálního institutu Terra Libera: Legislativa: Zákon č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění + novely; zákon č. 550/1991 Sb. o zdravotním pojištění, Vyhláška č. 425/2011 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezení objemu poskytnuté zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro rok 2012.

40 DĚKUJI ZA POZORNOST V PŘÍPADĚ DOTAZŮ MNE MŮŽETE KONTAKTOVAT NA Ing. Aleš OLEJNÍČEK, Ph.D. Katedra EKONOMIE Skupina EKONOMIKY OBRANY STÁTU Kancelář K-65/100 (Bytovky) Tel.:

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA VZDĚLÁVÁNÍ

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA VZDĚLÁVÁNÍ VEŘEJNÁ EKONOMIKA EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA VZDĚLÁVÁNÍ Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA JUSTICE

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA JUSTICE VEŘEJNÁ EKONOMIKA EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA JUSTICE Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

Zdravotní politika v ČR a ve vybraných zemích

Zdravotní politika v ČR a ve vybraných zemích Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Zdravotní politika v ČR a ve vybraných zemích Bakalářská práce Autor: Simona Krejčová Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: Ing.

Více

15.4 Problematika spojená s transformací nového systému zdravotní péãe v âr

15.4 Problematika spojená s transformací nového systému zdravotní péãe v âr závisí na specifikách systému zdravotní péče, socioekonomického systému a na historických souvislostech. Stejně tak se liší mezi jednotlivými zeměmi míra uplatnění komerčního, veřejného pojištění a přímého

Více

VEŘEJNÁ EKONOMIKA Poslání, struktura a příčiny existence veřejného sektoru I

VEŘEJNÁ EKONOMIKA Poslání, struktura a příčiny existence veřejného sektoru I VEŘEJNÁ EKONOMIKA Poslání, struktura a příčiny existence veřejného Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Více

Veřejný sektor řízení a financování

Veřejný sektor řízení a financování Veřejný sektor řízení a financování JITKA PEKOVÁ JAROSLAV PILNÝ MAREK JETMAR Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Vzor citace: PEKOVÁ, J., PILNÝ, J., JETMAR, M. Veřejný sektor řízení

Více

KONCEPCE KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

KONCEPCE KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ Č.j.: MZDR 3708 / 2007 Počet listů: 19 Příloha: 1/1 Schvaluji: MUDr. Tomáš Julínek, MBA ministr zdravotnictví KONCEPCE KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Dne:

Více

Vývoj zdravotního systému v ČR

Vývoj zdravotního systému v ČR Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra národního hospodářství DIPLOMOVÁ PRÁCE Vývoj zdravotního systému v ČR Josef Eim 2008 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracoval samostatně

Více

Politika ČSSD ve zdravotnictví. Jaroslav Duroň MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Katedra politologie

Politika ČSSD ve zdravotnictví. Jaroslav Duroň MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Katedra politologie Ústřední knihovna FSS MU Brno Ollllllllllllllllllllllllllllllllll! í4«m 4240737596 ' MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ Katedra politologie Politika ČSSD ve zdravotnictví Bakalářská

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Zdravotní pojištění v historii a v současné realitě BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: JUDr. Miroslava

Více

Návrh systémových změn veřejného zdravotního pojištění v ČR

Návrh systémových změn veřejného zdravotního pojištění v ČR Návrh systémových změn veřejného zdravotního pojištění v ČR Svaz zdravotních pojišťoven ČR 2005 Brno, 21.4.2005 1. Úvod 2. Opatření k finanční stabilizaci systému 3. Definice potřebného objemu nabídky

Více

SYSTÉMOVÝ POHLED NA ZDRAVOTNICTVÍ JAKO DŮLEŽITÉ VÝCHODISKO JEHO REFORMY

SYSTÉMOVÝ POHLED NA ZDRAVOTNICTVÍ JAKO DŮLEŽITÉ VÝCHODISKO JEHO REFORMY SYSTÉMOVÝ POHLED NA ZDRAVOTNICTVÍ JAKO DŮLEŽITÉ VÝCHODISKO JEHO REFORMY Jozef Kubinyi, Jiří Kofránek Anotace Autoři prezentují svůj pohled na základní prvky koncepce reformy zdravotnictví, která vychází

Více

PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA

PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA ZK-07-2011-xx, př. 1 Počet stran: 76 PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA Programová část SWOT analýza prosinec 2011 Zpracoval: KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA 2 OBSAH: Úvod... 5 Struktura programové části Programu

Více

Fond veřejného zdravotního pojištění v ČR Ivan Malý

Fond veřejného zdravotního pojištění v ČR Ivan Malý Fond veřejného zdravotního pojištění v ČR Ivan Malý Úvod Podíl výdajů na zdravotnictví na HDP se u nás v posledních letech pohybuje kolem 7% ( 2001 7,4%) a je od roku 1993, kdy došlo ke skokovému zvýšení

Více

Veřejné zdravotní pojištění Hospodaření zdravotnických subjektů Informační systémy ve zdravotnictví

Veřejné zdravotní pojištění Hospodaření zdravotnických subjektů Informační systémy ve zdravotnictví Hospodaření zdravotnických subjektů Informační systémy ve zdravotnictví Verze 1.2 Září 2009 Autor : ing. Petr Sláma 1 Obsah : 1. Zdravotnické systémy... 3 2. Základní principy veřejného zdravotního pojištění

Více

ZDRAVOTNÍ POLITIKA A EKONOMIKA

ZDRAVOTNÍ POLITIKA A EKONOMIKA 8 2003 ZDRAVOTNÍ POLITIKA A EKONOMIKA Financování českého zdravotnictví v kontextu úhrad 1. Souhrn teoretických poznatků a analytické koncepty v oblasti financování zdravotnictví. 2. Ekonomicko-právní

Více

Význam standardizace sociálních služeb v době jejich liberalizace. Renáta Halásková

Význam standardizace sociálních služeb v době jejich liberalizace. Renáta Halásková Význam standardizace sociálních služeb v době jejich liberalizace Renáta Halásková VÚPSV, v.v.i. Praha 2013 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou ve složení: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV,

Více

Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050

Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050 Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050 MUDr. Pavel Hroboň, M.S. - 28. dubna 2005 Tato studie vznikla za podpory Českého zdravotnického fóra při Nadačním fondu Elpida PROGRAM DNEŠNÍ

Více

Konkurence za veřejné peníze?

Konkurence za veřejné peníze? 1 2005 ZDRAVOTNÍ POLITIKA A EKONOMIKA Konkurence za veřejné peníze? Programy hrazené z fondu prevence v systému veřejného zdravotního pojištění ČR INSTITUT ZDRAVOTNÍ POLITIKY A EKONOMIKY Kostelec nad Černými

Více

OTÁZKY KE ZKOUŠCE Z VEŘEJNÝCH FINANCÍ

OTÁZKY KE ZKOUŠCE Z VEŘEJNÝCH FINANCÍ OTÁZKY KE ZKOUŠCE Z VEŘEJNÝCH FINANCÍ A1 Veřejné finance jako ekonomické realita, pedagogická a vědní disciplína. Výzkumný okruh problémů veřejných financí. Veřejné finance jako teoretické zázemí veřejných

Více

Studijní materiál k vzdělávacímu kurzu Vymezení hranic a spolupráce mezi sociální službou a lékařkou pomocí v rámci plánování sociálních služeb.

Studijní materiál k vzdělávacímu kurzu Vymezení hranic a spolupráce mezi sociální službou a lékařkou pomocí v rámci plánování sociálních služeb. Studijní materiál k vzdělávacímu kurzu Vymezení hranic a spolupráce mezi sociální službou a lékařkou pomocí v rámci plánování sociálních služeb. Materiál vytvořil expertní tým společnosti: ACCENDO Centrum

Více

Předběžná národní zpráva o zdravotní a dlouhodobé péči v České republice

Předběžná národní zpráva o zdravotní a dlouhodobé péči v České republice Předběžná národní zpráva o zdravotní a dlouhodobé péči v České republice Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky 2005 1 Problematiku zdravotní a dlouhodobé péče sledujeme z hlediska tří doporučených

Více

Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013

Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013 Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013 duben 2006 Obsah 2 1. Úvod 3 2. Výsledky realizace Koncepce podpory malého a středního 3 podnikání v letech 2005-2006 2.1 Výsledky realizace

Více

UNIVERZITA OBRANY V BRNĚ. Fakulta ekonomiky a managementu VEŘEJNÁ EKONOMIKA. Distanční studijní opora

UNIVERZITA OBRANY V BRNĚ. Fakulta ekonomiky a managementu VEŘEJNÁ EKONOMIKA. Distanční studijní opora UNIVERZITA OBRANY V BRNĚ Fakulta ekonomiky a managementu VEŘEJNÁ EKONOMIKA Distanční studijní opora Téma 11 EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA (Ekonomika vzdělávání) BRNO 2014 Operační program Vzdělávání

Více

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 Obsah 1 Úvod... 4 2 Koncepční východiska pro oblast sociálních služeb... 6 2.1 Sociální služby a oblast financování v kontextu procesů střednědobého

Více

Evaluační studie zapojení nestátního neziskového sektoru. do realizace programů financovaných ze strukturálních fondů v České republice

Evaluační studie zapojení nestátního neziskového sektoru. do realizace programů financovaných ze strukturálních fondů v České republice Evaluační studie zapojení nestátního neziskového sektoru do realizace programů financovaných ze strukturálních fondů v České republice ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Zpráva za období: 9. 1. 2012 25. 4. 2012 Datum předložení:

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Analýza financování zdravotní péče ve městě Luži Dagmar Voralová Bakalářská práce 2015 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala samostatně.

Více

ZDRAVOTNĚ POJISTNÝ PLÁN VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY PRO ROK 2011

ZDRAVOTNĚ POJISTNÝ PLÁN VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY PRO ROK 2011 ZDRAVOTNĚ POJISTNÝ PLÁN VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY PRO ROK 2011 Předkladatel: Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky kód pojišťovny: 111 Říjen 2010 OBSAH: strana 1. ÚVOD 4 2.

Více

ANALÝZA ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ VYBRANÉHO

ANALÝZA ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ VYBRANÉHO SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku ANALÝZA ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ VYBRANÉHO ŠKOLSKÉHO

Více