VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011"

Transkript

1

2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Název školy dle ZL: Základní škola a Mateřská škola Havířov Bludovice Frýdecká, příspěvková organizace Sídlo školy dle ZL : Havířov Bludovice, ul. Frýdecká 37/452, PSČ Ředitelka: Mgr. Jiřina Sivá Statutární zástupce: Mgr. Naděžda Wierzgońová Zařazení do sítě škol: IČ: poslední změna IZO: Součásti školy: Mateřská škola, Základní škola, Školní družina, Školní jídelna, Školní jídelna - výdejna Odloučená pracoviště: Havířov-Bludovice, Frýdecká 39/ Havířov-Dolní Datyně, Občanská 11/76 Kapacita školy: Mateřská škola 50 dětí (Frýdecká 25 dětí, Občanská 25 dětí) (dle druhu zařízení př. MŠ, ZŠ, ŠD,ŠJ) Základní škola 330 žáků Školní družina 90 žáků Školní jídelna 50 jídel Školní jídelna výdejna 280 jídel Adresa www stránek: www. zsfrydecka.cz Zřizovatel školy: Statutární město Havířov, okres Karviná Školská rada: V prosinci 2008 zvoleni noví zástupci. Tvoří ji 3 členové - 1 zástupce rodičů, 1 zástupce pedagogů, 1 zástupce zřizovatele

3 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY str. 1 Úvod... 3 Charakteristika školy - celá organizace Zaměstnanci celé organizace.. 5 Školská rada, dětský parlament, občanská sdružení, SRBŠ Základní údaje o škole Vybavení školy Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje, v souladu se zápisem ve škol.rejstříku Školní vzdělávací program, výchovně vzdělávací projekty Přehled o počtu tříd, počtu dětí a žáků ZŠ Ostatní údaje o výuce, třídách a žácích. Integrace dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Další údaje o plnění školní docházky Dojíždějící děti a žáci Lyžařský výcvikový kurs a plavání Dopravní výchova Úrazovost... Kroužky Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 3.1 Věková struktura zaměstnanců Odborná a pedagogická způsobilost Zajištění výuky cizích jazyků Aprobovanost výuky 13 4 Vzdělávání pedagogických pracovníků Další vzdělávání pedagogických pracovníků, údaje o zapojení školy do dalšího 14 vzdělávání v rámci celoživotního učení. 5 Údaje o přijímacím řízení, o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí Údaje o přijímacím řízení a zařazování žáků.. Údaje o umístění žáků po dokončení povinné školní docházky.. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Klasifikace chování Docházka žáků Prospěch žáků Údaje o prevenci sociálně patologických jevů a výchovném poradenství Údaje o výsledcích kontrol 19 9 Základní údaje o hospodaření školy Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Akce školy a prezentace na veřejnosti Úspěchy v soutěžích Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Rozvojové programy MŠMT. Realizace ostatních programů na ZŠ Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů.. Závěr

4 1. ÚVOD Tato Výroční zpráva o činnosti školy je zpracována za období školního roku 2010/2011. Zahrnuje informace ze Základní školy Havířov-Bludovice Frýdecká 37 okres Karviná a jejích součástí. Součásti školy: - mateřská škola - školní družina - školní jídelna - školní jídelna - výdejna stravy Odloučená pracoviště: - Frýdecká 39/451, Havířov-Bludovice, sídlo mateřské školy - Občanská 11/76, Havířov-Dolní Datyně, sídlo mateřské školy,. jedné třídy se spojeným 1., 2., 3. postupným ročníkem ZŠ a školní družiny. Zdrojem uvedených informací jsou výroční zprávy o činnosti obou uvedených mateřských škol, zprávy třídních učitelů, výchovného poradce, metodika prevence, speciálního pedagoga, koordinátora ŠVP, dlouhodobé a krátkodobé plány školy, zprávy předmětových komisí a metodického sdružení působících na škole, vyhodnocení práce školy v rámci programů Profesní příprava, Environmentální výchova, Dopravní výchova, Ochrana člověka za mimořádných situací, vyhodnocení celostátních srovnávacích testů SCIO. Kapitola 2 obsahuje souhrnné informace ze všech tří subjektů (ZŠ Frýdecká, MŠ Frýdecká, MŠ Občanská). Ostatní kapitoly jsou kvůli přehlednosti zpracovány samostatně jen pro ZŠ Frýdeckou, zprávy obou mateřských škol jsou přiloženy zvlášť. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY CELÁ ORGANIZACE MŠ Frýdecká Mateřská škola Frýdecká je jednotřídní a zajišťuje celodenní provoz v době od 6,30 do 16,30 hodin. Je umístěna v klidné, okrajové části města a působí dojmem rodinné školičky. Také atmosféra, kterou společně s dětmi a rodiči vytváří, má tento charakter. Preferuje individuální přístup k dítěti, respektuje jeho přání a potřeby. Klade důraz na samostatnou, zdravě sebevědomou a harmonicky rozvinutou dětskou osobnost. Edukační proces je realizován v návaznosti a v součinnosti s rodinnou výchovou s respektem k osobnosti dítěte a k jeho vývojovým specifikům. Prvořadou každodenní snahou všech zaměstnanců je spokojené a šťastné dítě. Škola má svou tradici, byla otevřena v roce Na ni navazuje a rozvíjí ji v duchu nových trendů v předškolním vzdělávání. Koncepce předškolního vzdělávání na mateřské škole je založena na týchž zásadách, jako ostatní obory a úrovně vzdělávání. Řídí se společnými cíli: orientuje se k tomu, aby si dítě od útlého věku osvojovalo základy klíčových kompetencí a získávalo tak předpoklady pro své celoživotní vzdělání, umožňující mu snáze a spolehlivěji se uplatnit ve společnosti znalostí. Klíčové kompetence reprezentují v současném vzdělávání cílovou kategorii, vyjádřenou v podobě výstupů. Jsou to soubory předpokládaných vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot, které jsou pro vzdělávání dětí v předškolním věku formulovány v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání. Z toho vychází kurikulární tvorba na naší mateřské škole. Pro edukační proces byl zvolen přístup orientovaný na dítě - osobnostně orientovaný model předškolní výchovy a vzdělávání. Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech během dne. Vyváženě se zařazují spontánní aktivity a hry dle volby dítěte s řízenou činností, jenž je plánována s ohledem na všestranný rozvoj dítěte.

5 Rámcové cíle MŠ: 1. Podporovat zvídavost, iniciativu dětí, rozvíjet jejich tvořivost a fantazii 2. Podporovat zájem a vztah dětí o svět, který je obklopuje k přírodě, ke druhým lidem, k obecně lidským, společenským a kulturním hodnotám. 3. Učit dítě žít mezi lidmi, rozvíjet jeho sociální cítění, prosociální jednání a komunikační schopnosti. 4. Zajistit příležitosti a možnosti k seberozvíjení a učení dítěte, probouzet a rozvíjet jeho možnosti a aspirace. 5. Rozvíjet základní dětskou představu o základních lidských hodnotách a normách a jeho snahu se podle toho chovat. MŠ Občanská Mateřská škola Občanská se nachází na okraji Havířova, v části Dolní Datyně, kde je jedinou MŠ. Je jednotřídní. Byla otevřena Zaměřuje se na výuku spojenou s naplňováním zásad programu podpory zdraví. Školní vzdělávací program je postaven na filozofických základech modelového programu Kurikulum podpory zdraví v mateřské škole. Úzce spolupracuje se střediskem ekologické výchovy VITA v Ostravě. Formou pracovních dílen si děti doplňují výchovu ke zdravému způsobu života, ke zdravému životnímu stylu a ochraně životního prostředí. MŠ se zapojuje do ekologických programů a akcí spojených s ochranou životního prostředí. Je zařazena do sítě mateřských škol se zájmem o environmentální výchovu Mrkvička. Mateřská škola se snaží vytvářet prostředí s možností pozitivního přijetí, respektu, seberealizace pro všechny zúčastněné (děti, zaměstnance, rodiče), takové prostředí, v němž všichni budou mít pocit sounáležitosti s životem MŠ. Vzájemná spolupráce je postavena na důvěře, ochotě pomoci a snaze poskytnout dětem radostné, plnohodnotné a inspirující dětství. V budově je umístěna jedna třída ZŠ se spojenými ročníky. Seskupení MŠ a ZŠ je pro plynulý, nestresující přechod dítěte do základní školy ideálním předpokladem. Pohoda prvňáčků je rovněž jedním z významných kritérií programu podpory zdraví. ZŠ Frýdecká Základní škola na ul. Frýdecké patří mezi nejstarší školy na území města byla zřízena jako Česká státní menšinová měšťanská škola v Dolních Bludovicích a současná školní budova byla postavena a slavnostně otevřena Škola si zakládá na individuálním přístupu ke každému dítěti a budování pozitivních vztahů mezi žáky, učiteli a rodiči. Zaměřuje se na výuku estetické výchovy (především hudební a výtvarné) s podporou činností zajišťujících všestranný rozvoj osobnosti žáka (jazyková připravenost, počítačová gramotnost, sportovní zdatnost). To zajišťuje soulad vývoje dětí po stránce jazykové, estetické i sportovní. Předností školy je umístění v krásném a klidném prostředí i snadná dostupnost z centra města i z okolí autobusovými linkami, ve dnech vyučování rozšířenými o školní spoje. Školu navštěvují děti z celého města i z okolí (Datyně, Životice, Horní Bludovice, Soběšovice). V současné době má 11 tříd, z toho 1 třídu na odloučeném pracovišti v Havířově-Dolních Datyních se spojeným 1., 2. a 3. ročníkem. Dlouhá historie existence této budovy přináší specifickou výhodu této školy možnost navázat na dřívější dlouholeté tradice a formovat během let postupně další a další generace obyvatel této části města. Vnější reliéfní výzdoba portálu a zajímavé vnitřní uspořádání budovy pozitivně ovlivňují život dětí i dospělých, kteří se zde učí a pracují. Příjemná atmosféra a spojitost s přírodou, která školu bezprostředně obklopuje, vytváří výborné pracovní podmínky pro žáky i učitele.

6 Školní družina Přímo v budově školy se nachází také školní družina. Je určena pro žáky 1. stupně, přednostně však pro žáky 1. a 2. třídy. Tvoří ji dvě oddělení. Od bylo otevřeno třetí oddělení školní družiny na odloučeném pracovišti v Havířově Dolních Datyních. Celkem školní družinu navštěvovalo 78 žáků. Družina během roku pro děti připravuje bohatý program, např. mikulášskou nadílku, vánoční besídku, drakiádu, soutěže, karneval, školní výlet na konci roku, návštěvy výstav a další zajímavé akce. Pro rozvoj sportovních a výtvarných aktivit družina zřizuje zájmové kroužky. Družina spolupracuje také s Mateřskou školou na ul. Frýdecké a Mateřskou školou na ul. Občanské. Obě mateřské školy jsou součástmi školy. Školní jídelna a školní jídelna-výdejna V Mateřské škole na ul. Občanské v Havířově-Dolních Datyních se nachází školní jídelna, která připravuje stravu pro děti mateřské školy, žáky jedné třídy odloučeného pracoviště ZŠ a pro cizí strávníky. V Mateřské škole a Základní škole na ul. Frýdecké v Havířově-Bludovicích se nachází výdejny stravy. Výdejna stravy v základní škole byla rekonstruována a plně vyhovuje všem hygienickým předpisům. Strava se dovážela ze ŠJ při ZŠ Moravské. Přehled o škole a školském zařízení ve školním roce 2010/2011 Druh školy a školského zařízení Počet škol a zařízení MŠ 2 Základní škola 1 Školní družina součást ZŠ 1 Školní jídelna (pro ZŠ a MŠ Občanskou) 1 Výdejna stravy (ZŠ Frýdecká, MŠ Frýdecká) 2 ZAMĚSTNANCI CELÉ ORGANIZACE Počet fyzických zaměstnanců na MŠ, ZŠ, ŠD, ŠJ výd. ve školním roce 2010/2011 Zaměstnanci celkem ŽENY MUŽI fyzický počet % fyzický počet % fyzický počet % MŠ 7 16, ,00 0,00 ŠJ+výd.MŠ 3 6, ,00 0,00 Celkem MŠ 10 23, ,00 0,00 ZŠ 28 65, , ,29 ŠJ-výd.ZŠ 2 4, ,00 0,00 ŠD 3 6, ,00 0,00 Celkem ZŠ 33 76, , ,12 CELKEM , ,70 4 9,30 MŠ Celkem MŠ ZŠ ŠJvýd.MŠ ŠJvýd.ZŠ ŠD Celkem ZŠ Přepočtený počet zaměst. 5,8 1,51 7,31 23,84 1,1 2,5 27,44 34,75 CELKEM zaměst.

7 MŠ Frýdecká - personální podmínky jsou dobré. Věkový průměr je 43 let. MŠ Občanská - pracují zde pouze ženy ve věkovém průměru 49 let - ve ŠJ pracují 2 pracovnice ve věkovém průměru 40,5 let Základní škola - personální podmínky jsou dobré. U pedagogických pracovníků je věkový průměr je 46 let. Mužů pedagogů je 18,2%. U nepedagogických pracovníků převládá věková skupina okolo 50 let, věkový průměr je 47 let. Muži žádní. ŠKOLSKÁ RADA, DĚTSKÝ PARLAMENT, OBČANSKÁ SDRUŽENÍ, SRPŠ MŠ Frýdecká MŠ Občanská ZŠ Frýdecká Rada školy ne ne ano Dětský parlament ne ne ne Občanské sdružení ne ne ano SRPŠ ano ano Klub rodičů ano Spolupráce se sponzory ano ano ano MŠ ul. Občanská: spolupráce s místními organizacemi - Český svaz žen - Jednota Český Těšín Školská rada ZŠ Frýdecké má 3 členy - 1 zástupce rodičů, 1 zástupce pedagogů, 1 zástupce zřizovatele. V prosinci 2008 byli zvoleni noví členové. Školská rada se schází zpravidla nejméně dvakrát do roka. Vyjadřuje se k ŠVP školy, k rozboru hospodaření, schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, školní řád, pravidla pro hodnocení výsledků ve vzdělávání, podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy, projednává návrh hospodaření školy, inspekční zprávy, podává podněty ředitelce školy. 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 2.1 VYBAVENÍ ŠKOLY ZŠ Frýdecká Škola sídlí v klasické školní budově postavené v roce 1926 s interiéry částečně přizpůsobenými požadavkům dnešní doby. Všechny učebny jsou vybaveny novým školním nábytkem, který plně vyhovuje hygienickým požadavkům. Škola ve školním roce 2008/2009 prošla celkovou rekonstrukcí financovanou MmH a norskými fondy (EU), zahrnující výměnu oken, opravu fasády a střechy. Nadstandardně je škola vybavena především v oblasti výtvarné výchovy. Je zde zřízena keramická dílna, včetně elektrické vypalovací pece a hrnčířského kruhu, grafická dílna s hlubotiskovým a litografickým lisem. V učebně hudební výchovy je speciální zařízení pro nahrávání i reprodukci zvuku a zpěvu, mikrofon, karaoke, možnost připojení na internet. Přírodovědné předměty se učí v moderní, stupňovité, dobře vybavené učebně fyziky a chemie s přívodem plynu, elektřiny, se zabudovanými žákovskými umyvadly a interaktivní tabulí. Výuce jazyka anglického slouží učebna s interaktivní tabulí, možností reprodukce hlasu a hudby, se sluchátky a U-uspořádáním uzpůsobeným pro nácvik komunikačních dovedností. Pro výuku výpočetní techniky slouží samostatná učebna s patnácti žákovskými počítači. Učebna je vybavena dataprojektorem a softwarem umožňujícím snímání zvuku i obrazu a tvorbu videoprogramů a filmů. Vyučující také hojně využívají novou učebnu s interaktivní tabulí, kterou používají v různých předmětech, zejména zeměpise, angličtině, dějepise apod. Všichni žáci mají učebnice, které odpovídají vzdělávacímu programu Základní škola a vlastnímu ŠVP.

8 Pro výuku tělesné výchovy a sportovní vyžití žáků má škola dobře vybavenou tělocvičnu a hřiště s umělým povrchem. Vedle hřiště je vybudováno doskočiště pro skok daleký s rozběhovou dráhou s umělým povrchem. Poblíž je u lesa v zahradě školy umístěna třída v přírodě pro venkovní výuku a kout s houpačkou a herní sestavou určenou především pro odpolední aktivity školní družiny. Vzhledem k téměř devadesátileté historii školy bezbariérovost zajištěna není. 2.2 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE V SOULADU SE ZÁPISEM VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU Obory vzdělávání (denní forma vzdělávání): 1) C/001 Základní škola (dobíhající obor) ve školním roce 2010/ ročník 2) C/01 Základní škola - ve školním roce 2010/ , 2., 3., 4., 6., 7., 8.a 9. ročník 2.3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM, VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROJEKTY Výuka probíhala ve školním roce 2010/2011 podle vzdělávacího programu: - Základní škola, schváleného MŠMT ČR pod č. j / Školního vzdělávacího programu pro zákl. vzdělávání Frýdecká Škola barev a pohody. Název ŠVP Frýdecká Škola barev a pohody se snaží zachytit specifika výchovy a vzdělávání školy, která usiluje o klidné přátelské prostředí s pěknými vztahy mezi dětmi, učiteli i rodiči, příjemnou atmosféru, vstřícný přístup učitelů k dětem i rodičům, respekt k individualitě každého dítěte a vedle výborných vzdělávacích výsledků považuje za stejně důležitý i rozvoj žáků po stránce duševní, citové a estetické. Škola posiluje zejména výuku jazyků (angličtina od 1. třídy, možnost zvolit druhý cizí jazyk, jazykové kroužky angličtina, němčina, francouzština, posílení hodin jazyka českého) a estetické výchovy (výuka dějin kultury, grafických a malířských technik, účast v mezinárodních soutěžích, výstavy přímo v budově školy ) Disponibilní dotace hodin jsou použity k posílení základních předmětů Jazyk český (3h) a Matematika (3h), kde umožní použití většího množství metod aktivního učení, rozvoj klíčových kompetencí, zejména komunikativních (prezentace, komunikace, mediální výchova), kompetencí k řešení problému a schopnost spolupráce, vytvoření předmětu Druhý cizí jazyk (6h jazyk ruský nebo německý) zařazeného do 7. až 9. ročníku, posílení předmětu Výpočetní technika (3h), aby byl zastoupen v každém ročníku 2. stupně, posílení předmětu Občanská výchova v 6. ročníku (1h), do kterého přicházejí noví žáci z jiných škol a je potřeba využít metod ke vzájemnému poznání a stmelení kolektivu, posílení předmětu Přírodopis a Zeměpis (3h) pro využití interaktivních metod a názorné výuky pomocí pokusů a experimentů, vytvoření časové dotace nového předmětu Dějiny kultury (1h), jehož součástí je komunikační výchova, rozvoj osobnostních a pracovních kompetencí, důraz na spolupráci, plánování činnosti žákem a vytvoření časové dotace pro volitelné předměty (4h) v ročníku. ZŠ pracovala ve školním roce 2010/2011 s těmito školními vzdělávacími programy: Název Počet zapojených žáků Základní škola / ŠVP pro ZV Frýdecká Škola barev a pohody 219 Přehled vybraných výchovně vzdělávacích projektů na ZŠ Název projektu Vyhlašovatel Počet zapojených žáků Vzorný žák - celoroční 22 Vzorný čtenář - celoroční 88

9 Básnické jiskření 88 Superstár 88 Branný den 88 Zdravé zuby 88 Den Země 88 Kulturně historické dědictví jako východisko pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností žáků ve vzdělávání pro udržitelný rozvoj místních Děti točí hrdiny 3. ročník projektu tvorby dokumentu o člověku pronásledovaném v době komunismu Zelený Klub, Praha Česká televize Ostrava PŘEHLED O POČTU TŘÍD A ŽÁKŮ ZŠ Základní škola ve školním roce 2010/2011 Počet tříd Počet žáků Průměrná naplněnost ve třídě ,45 Školní družina ve školním roce 2010/2011 (od oddělení) Počet oddělení Počet žáků Průměrná naplněnost ve třídě Školní jídelna - výdejna ZŠ - školní rok 2010/2011 Počet stravovaných žáků Počet nestravovaných žáků Počet žáků ZŠ celkem na ZŠ na ZŠ Z celkového počtu žáků ZŠ se stravovalo ve školním roce 2010/ ,47 % žáků. 2.5 OSTATNÍ ÚDAJE O VÝUCE, TŘÍDÁCH A ŽÁCÍCH Integrace dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Přehled individuálně integrovaných žáků se zdravotním postižením podle druhu postižení na ZŠ ve školním roce 2010/2011 Zdrav. znevýhodnění Sluchové postižení Zrakové postižení Vady řeči Tělesné postižení Více vad Ment ální posti žení Autis mus Vývoj.po ruchy učení a chování CELKEM žáků se zdrav. postižením Zabezpečení pedagogické asistence: ANO - u žáka 6. roč. autista - žáka 6. roč. porucha chování - žákyně 3. roč. zdravotní znevýhodnění Zabezpečení asistenční služby osobní asistence: NE Žáci nadaní a mimořádně nadaní na ZŠ: NE

10 2.5.2 Další údaje o plnění školní docházky Jiný způsob plnění povinné školní docházky individuální vzdělávání: NE Plnění povinné školní docházky v zahraničí nebo v zahraniční škole na území ČR: ANO, žákyně 3. třídy plní docházku na Islandu Dojíždějící děti a žáci ZŠ Frýdecká Žáci dojíždějící do ZŠ z jiných části města Žáci dojíždějící do ZŠ z jiných měst a obcí název části města počet žáků název města - obce počet žáků Havířov-Dolní Datyně 23 Horní Bludovice 45 Havířov-Město 45 Žermanice 2 Havířov-Podlesí 28 Šenov 1 Havířov-Životice 9 Těrlicko 2 Havířov-Suchá 2 Albrechtice 6 Havířov-Šumbark 11 Sedliště 2 Havířov-Bludovice 65 Soběšovice 2 Horní Suchá 1 Bruzovice 1 Frýdek-Místek 1 Celkem Island 1 žákyně 2.6 LYŽAŘSKÝ VÝCVIKOVÝ KURZ A PLAVÁNÍ Lyžařský kurz ve školním roce 2010/2011 Místo Termín Počet zúčastněných žáků Chata Kmínek - Makov Realizace předplaveckého a plaveckého výcviku ve školním roce 2010/2011 Výcvik Sjednaná dohoda s kým Termín Třída-ročník Počet dětí-žáků Plavecký SSRZ Havířov 1.pololetí 2010 ZŠ Frýdecká, 3.A 24 Plavecký SSRZ Havířov 2. pololetí 2011 ZŠ Frýdecká 21 Plavecký SSRZ Havířov 2. pololetí , 2., 3., Datyně DOPRAVNÍ VÝCHOVA Základní škola Počet tříd Počet žáků Odučené hodiny teorie praxe CELKEM Využívání dopravního hřiště na MŠ Místní 3: ANO Hodinový rozsah ve školním roce 2010/2011: 4 Počet žáků: 25

11 2.8 ÚRAZOVOST Přehled počtu registrovaných úrazů ve školním roce 2010/2011 na ZŠ Počet registrovaných úrazů z toho ŠD Základní školy 6 0 Rozdělení úrazovosti podle činností, při kterých došlo ke školnímu úrazu (registrovanému) na MŠ, ZŠ, ŠD ve školním roce 2010/2011 Druh činnosti ZŠ ŠD ve třídě v době vyučování o přestávce 2 ve školní družině a klubu 1 ve školní jídelně v hodinách tělesné výchovy 3 při lyžařském výcviku při plaveckém výcviku při sportovních akcích při exkurzi při školním výletu při ostatních činnostech Celkem 5 1 Nejčastější příčiny vzniku úrazů: ZŠ: při hodinách tělesné výchovy nepozornost, kolizní situace mezi dětmi 2.9 KROUŽKY Pro žáky základní školy byly ve školním roce 2010/2011 pořádány kroužky: sportovní název kroužku počet zapojených žáků Atletický kroužek 24 Tělovýchovný kroužek 15 Zumba 26 Turistický kroužek 15 umělecky zaměřené název kroužku počet zapojených žáků Výtvarné činnosti 11 Výtvarné činnosti I 16 ostatní název kroužku počet zapojených žáků Křesťanská výchova 10 Včelařský kroužek 10 Počítačový kroužek 10 Zajímavá matematika 12 Šikovné ruce 7 Výtvarná tvorba a relaxace 8 Hudební tvorba a komunikace 9 Oddíl mladých ochránců 10 přírody Přehled počtu kroužků a žáků ve školním roce 2010/2011 na ZŠ

12 Počet sport. kroužků Počty žáků ve sport. kroužcích Počet mimosport. kroužků Počty žáků v mimosport. kroužcích Počet kroužků celkem Počty žáků celkem ZŠ RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČIN ŠKOLY 3.1 VĚKOVÁ STRUKTURA ZAMĚSTNANCŮ Věková struktura zaměstnanců základní školy a ŠJ-výd. fyzický počet ZŠ,ŠJ-výd. Pedagogičtí zaměst. Ostatní zaměst. Zaměstnanci celkem fyz. počet z toho muži fyz. počet z toho muži fyz. počet z toho muži do 20 let let let let nad 50 let Celkem Z počtu celkem: - pracující důchodci 2 2 Věková struktura zaměstnanců školní družiny fyzický počet ŠD Pedagogičtí zaměst. do 20 let let let let 1 nad 50 let 1 Celkem 3 Z počtu celkem: - pracující důchodci 0 -zaměst.-nárok na 0 důchod fyz. počet z toho muži 3.2 ODBORNÁ A PEDAGOGICKÁ ZPŮSOBILOST Základní škola dosažené vzdělání pedagogických zaměstnanců Pedagogičtí zaměstnanci Dosažené vzdělání na 1. stupni na 2. stupni přepočtený počet % přepočtený počet % Učitelství pro 1. stupeň ZŠ 5,23 59,50 1,77 17,52 Učitelství pro 2. stupeň ZŠ 1,04 11,83 5,60 55,45 Speciální pedagogika 0,4 4,55 VŠ pedagogické pro jiný typ škol 1,27 14,45 1,73 17,13 VŠ nepedagogické DPS bez DPS Středoškolské pedagogické 0,85 9,67 1,00 9,90 nepedagogické Celkem 8,79 100,00 10,10 100,00 Pedagogičtí zaměstnanci zahrnují učitele, speciálního pedagoga a asistentky pedagoga.

13 přepočtený počet přepočtený počet přepočtený počet přepočtený počet 3.3 ZAJIŠTĚNÍ VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ Vyučované cizí jazyky ve školním roce 2010/2011: anglický jazyk, ruský jazyk, německý jazyk Kvalifikační předpoklady pedagogických zaměstnanců zajišťujících výuku cizích jazyků: Na 1.a 2.st - Jednooborové bakalářské studium JA pro ZŠ Na 1.a 2.st. Rozšiřující studium anglického jazyka pro střední školy Na 2.st. Učitelství pro 1.st ZŠ státní zkouška JR Přehled o počtu úvazků a dosaženém vzdělání učitelů cizích jazyků na 1. stupni ZŠ Učitelé cizích jazyků na 1. stupni ZŠ JA JN Dosažené vzdělání přepočtený % přepočtený % počet počet VŠ s aprobací cizího jazyka 0,27 28,57 Bakalářské s aprobací cizího jazyka 0,55 57,14 státní jazyková zkouška Vysokoškolské pedagogické akreditovaný jazykový kurs bez cizojaz.vzdělání 0,14 14,29 Vysokoškolské nepedagogické státní jazyková zkouška akreditovaný jazykový kurs bez cizojaz.vzdělání státní jazyková zkouška Středoškolské akreditovaný jazykový kurs bez cizojaz.vzdělání CELKEM 0,96 100,00 Přehled o počtu úvazků a dosaženém vzdělání učitelů cizích jazyků na 2. stupni ZŠ Učitelé cizích jazyků na 2. stupni ZŠ JA JR JN Jiné Dosažené vzdělání % % % % VŠ s aprobací cizího jazyka 0,32 36,84 Bakalářské s aprobací cizího jazyka 0,55 63,16 Vysokoškolské pedagogické Vysokoškolské nepedagogické Středoškolské státní jazyková zkouška 0,36 100,0 akreditovaný jazykový kurs bez cizojaz.vzdělání 0,09 100,0 státní jazyková zkouška akreditovaný jazykový kurs bez cizojaz.vzdělání státní jazyková zkouška akreditovaný jazykový kurs bez cizojaz.vzdělání CELKEM 0,87 100,0 0,36 100,0 0,09 100,0

14 3.4 APROBOVANOST VÝUKY Všichni pedagogičtí pracovníci mají pedagogickou a odbornou způsobilost. Ve školním roce 2010/2011 činila celková aprobovanost výuky 79,26%. Na 2. stupni byly odučeny plně aprobovaně tyto předměty: český jazyk, anglický jazyk, matematika, dějepis, chemie, výtvarná výchova, fyzika, dějiny kultury Nejnižší aprobovanost byla ve školním roce 2010/2011 u těchto předmětů: zeměpis, občanská výchova, tělesná výchova, výpočetní technika Aprobovanost výuky na: % vyjádření 1. stupni ZŠ 98,39 2. stupni ZŠ 65,71 4 VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 4.1 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ, ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Základní škola Škola má vypracovaný plán DVPP a plán práce na rok 2010/2011, ze kterých vyplývají priority školy v oblasti DVPP, jimiž je zejména zvládání krizových situací, jednání s problémovými žáky, nové metody a formy práce, realizace ŠVP - klíčové kompetence žáků, zlepšení práce s počítačem a s novou výukovou technikou (software, interaktivní tabule), jazykové znalosti. Další vzdělávání pedagogických pracovníků bylo zajišťováno ve školním roce 2010/2011 prostřednictvím: Škola v rámci vzdělávání pedagogů spolupracuje v rámci projektů a grantů spolufinancovaných z EU, jež zajišťují vysoce kvalitní vzdělávání bez finanční spoluúčasti školy. Je to mimořádná příležitost umožnit vzdělávání delšího charakteru, které je obvykle pro školu z finančních důvodů nedostupné. KVIC, MEC, EMA Efektivní management do škol - Investice do rozvoje vzdělávání, DVPP pro Havířov, Elektronická školička (Investice do rozvoje vzdělávání), Fraus. Škola se zapojila do projektů financovaných převážně EU: 1) Integrace na druhou - projekt Zkvalitnění systému péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v Moravskoslezském kraji, registrační číslo CZ.1.07/1.2.00/ Realizovány byly tyto aktivity: M.B.T.I. (Typologie MBTI a její využití ve škole) Sborovna Čtením a psaním ke kritickému myšlení Základy konstruktivní komunikace Techniky práce s výchovně náročnými žáky se zaměřením na relaxaci a výtvarnou tvorbu a komunikaci a hudební tvorbu 2) Vznik centra Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v Havířově v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost". Škola je do projektu Města Havířova zapojena jako partner. Dva pedagogové působí v rámci centra jako lektoři jazykových a sociálních dovedností, ostatní se budou zúčastňovat vzdělávacích aktivit

15 v následujícím školním roce. Cílem projektu je zvýšení kompetencí a dovedností pracovníků škol. Přehled všech vzdělávacích akcí pořádaných v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce 2010/2011: Čtením a psaním ke kritickému myšlení Základy konstruktivní komunikace Techniky práce s výchovně náročnými žáky se zaměřením na relaxaci a výtvarnou tvorbu a komunikaci a hudební tvorbu Odměny a tresty ve školní praxi Školení BOZP a PO pro vedoucí Metodická poradna odměňování PP ve zaměstnance školství od Aktivizační metody ve výuce Využití ICT ve výuce JČ Tabulkové kalkulátory jako nástroje pro podporu výuky (Excel) Anglická konference Efektivní management škol Kompetence Moderní strategické plánování komunikace Efektivní management škol Kompetence Efektivní management škol Kompetence řešení problémů a řízení změn organizování a plánování práce Jarní setkání s Optysem (prezentace výtvarných technik) Česká homeopatie pro zdraví učitele Evaluace Barvy života úvodní seminář EVVO pro 1. a 2.stupeň Sborovna Typologie M.B.T.I. Strategie zvládání konfliktů Zlobivé dítě Jazykový kurz (jazyk anglický) Vložte svoje DUMy do interaktivní učebnice Výcvik Biofeedback Finanční matematika Získání kvalifikace V rámci vzdělání k dosažení kvalifikace je stanovena potřeba školy dosáhnout plné odborné kvalifikace u následujících pedagogických pozic: - učitel všeobecně vzdělávacích předmětů (kvalifikace pro 2. stupeň) V uvedeném případě bude škola podporovat studium v rámci akreditovaných vzdělávacích programů vysokých škol (programy celoživotního vzdělávání) vedoucích k dosažení odpovídající kvalifikace podle zákona č. 563/2004 Sb. a ke způsobilosti vyučovat další předměty. 5 ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ, O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A NÁSLEDNÉM PŘIJETÍ DO ŠKOLY 5.1 ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ A ZAŘAZOVÁNÍ ŽÁKŮ Školní rok 2010/2011: Počet zapsaných Počet přijatých dětí do 1. tř. pro dětí do 1. tř. pro šk.r. 2010/11 šk.r. 2010/11 Počet dětí s odkladem povinné škol. docházky pro šk.r. 2010/11 Počet žáků, kteří ve šk.r. 2010/11 ukončili zákl. vzdělávání Ve školním roce 2010/2011 proběhl zápis dětí do 1. ročníků základní školy pro školní rok 2011/2012: Počet zapsaných dětí pro šk. r. 2011/12 Počet přijatých dětí pro šk. r. 2010/11 Počet dětí s odkladem povinné škol. docházky pro šk. r. 2011/

16 Počet žáků celkem velmi dobré uspokojivé neuspokojivé neklasifikováno celkem z počtu neklasifikovánožáci plnící povinnou škol.doch. v zahraničí zahr. škole na území ČR pochvaly a jiná ocenění napomenutí TU důtka TU důtka ŘŠ Odchod žáků na gymnázia z 5. ročníku (8-leté) ÚDAJE O UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ PO DOKONČENÍ POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY Škola Počet žáků Gymnázium (4-leté) 4 SOŠ 14 OA 3 SPŠ 4 Konzervatoř 2 Jazyková škola 0 Střední umělecká Š 1 Střední odborné učiliště 0 CELKEM 28 Z počtu celkem - státní školy 21 - církevní školy 1 - soukromé školy 6 6 ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 6.1 KLASIFIKACE CHOVÁNÍ Klasifikace chování žáků na konci školního roku 2010/2011 Počet žáků - klasifikace chování ZŠ stupeň stupeň ZŠ celkem % vyjádření za ZŠ celkem ,00 99,59 0,0 0,0 0,41 0,41 33,20 4,45 2,43 1, DOCHÁZKA ŽÁKŮ Docházka žáků ve školním roce 2010/2011 omluvené hodiny Počet - škola celkem Základní škola omluvené hodiny průměr na žáka 1. stupeň ,26 2. stupeň ,23 CELKEM ZŠ ,17 Docházka žáků ve školním roce 2009/2010 neomluvené hodiny

17 Počet - škola celkem Základní škola neomluvené hodiny průměr na žáka 1.stupeň 0 0,00 2.stupeň 5 0,05 CELKEM ZŠ 5 0, PROSPĚCH ŽÁKŮ Prospěch žáků základní školy na konci školního roku 2010/2011 Základní škola Počet žáků celkem s vyznamenáním prospěli neprospěli neklasifikováno počet žáků % počet žáků % počet žáků % počet žáků % , ,03 3 1,21 1 0,41 Komisionální přezkoušení Počet žáků Ročník Předmět Opravné zkoušky Počet žáků Ročník Předmět Žáci, kteří budou opakovat ročník ve školním roce 2011/2012 Počet žáků Ročník Předmět 1 1. M, JČ 1* 2. JČ, JA 1** 9. D, F, Ch *Přechod na ZŠ speciální **Odchod na střední školu Průměrný prospěch žáků ve třídách 1. stupně ZŠ na konci školního roku 2010/2011 ZŠ 1.A 1.B 2.A 2.B 3.A 3.B 4.A 5.A 1,087 1,138 1,143 1,297 1,172 1,063 1,268 1,329 Průměrný prospěch žáků ve třídách 2. stupně ZŠ na konci školního roku 2010/ A 6.B 7.A 8.A 9.A ZŠ 1,991 2,066 1,830 1,691 1,922 7 ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ A VÝCHOVNÉM PORADENSTVÍ - počet výchovných poradců na základní škole: 1 - počet speciálních pedagogů: 1 - počet preventistů sociálně patologických jevů: 2

18 - dosažené vzdělání výchovného poradce: Specializační studium výchovného poradenství pro základní a střední školy na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity Ve školním roce 2007/2008 bylo vytvořeno Školní poradenské pracoviště (ŠPP) složené z metodika prevence, speciálního pedagoga a výchovného poradce, který koordinuje celou jeho činnost. Výchovná poradkyně spolu s vedením školy a školními preventisty systematicky věnovala pozornost prevenci sociálně patologických jevů, jako jsou projevy šikany a sexuálního obtěžování, užívání návykových látek, krádeže, záškoláctví, agresivní jednání, ohrožování fyzického a psychického zdraví apod. Metodici prevence spolupracovali s odpovídajícími institucemi - oddělením soc. právní ochrany dětí, Policií ČR, s třídními učiteli konzultovali situaci v jednotlivých třídách, zjišťovali v třídních kolektivech možné příčiny problémů mezi dětmi. Podle potřeby se aktivně účastnili zasedání výchovných komisí s rodiči problémových žáků ve spolupráci se školním poradním sborem, rovněž aktualizovali informační nástěnky pro žáky a učitele o nejnovější poznatky z oblasti prevence. Výchovná poradkyně také sledovala problémy v chování a prospěchu žáků, organizovala péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a nadanější žáky, naplánovala ucelený systém v oblasti profesní orientace žáků na 2. stupni. Závažnější případy ohrožování zdraví žáků ani jiných osob žáky či jinými osobami se neobjevily. Nejčastější výchovné problémy: Výchovných komisí a pohovorů s rodiči bylo v tomto školním roce méně. Zabývaly se těmito problémy: - Drobné projevy nevhodného chování, které by se již daly kvalifikovat jako drobná šikana (5., 6., 8. ročník) - Nevhodné chování žáka k učiteli (8. ročník) - Potíže žáků s chováním ve vyučování narušování práce ve výuce (6., 8. ročník) - Neomluvená absence (7., 8., 9. ročník) Problematika prevence byla mimo jiné rozmanitými formami zahrnuta do učebních plánů jednotlivých předmětů. Žáci absolvovali přednášky a semináře odborných zařízení (Centrum prevence, Policie ČR, Pedagogicko-psychologická poradna), besedy doprovázené videozáznamy zaměřující se na problémové životní situace a jejich řešení. Metodičkou prevence byly zajišťovány a zpracovávány výsledky, které by nasvědčovaly výskytu chování se sklonem k šikanování. Situace v jednotlivých kolektivech je sledována a případy nevhodných postojů mezi spolužáky se řeší individuálně. V rámci soustavného sledování a hodnocení individuálního vývoje žáka či hodnocení celé třídy řešili třídní učitelé problémy převážně výchovné drzé chování žáka k učiteli, používání vulgárních výrazů, odmlouvání učitelům, odmítání splnění úkolu, narušování celkové pracovní atmosféry v hodinách. Někteří jedinci, zejména na 2. stupni s obtížemi zvládali plnění svých školních povinností (domácí příprava, příprava pomůcek na hodinu, samostatná práce v hodině. Ve spolupráci s Pedagogiko-psychologickou poradnou v Havířově byly se žáky 6. ročníku probrány různé styly učení. Metodická pomoc školního poradenského pracoviště byla věnována učitelům, rodičům i žákům. Speciální pedagožka se zaměřila na integrované žáky, metodiku vedení k individuálním vzdělávacím plánům a reedukaci, prováděla depistáž, účastnila se komisí OSPOD. Spolupráce školy s odborem sociálních věcí Magistrátu města Havířova: ANO Tato spolupráce se uskutečňuje zejména v podobě vypracovaných zpráv o žácích, nad nimiž byl stanoven soudní dohled a v případě neomluvené absence.

19 8 ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH KONTROL Základní škola Frýdecká Název úřadu, orgánu, který kontrolu provedl: Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR v Karviné Termín: Zaměření: dodržování oznamovací povinnosti stanovení vyměřovacích základů a výše pojistného dodržování termínů splatnosti pojistného oznamování pracovních úrazů Hodnocení: Při kontrole nebyly zjištěny nedostatky v platbách pojistného na veřejné zdravotní pojištění a nebyla uložena žádná opatření k nápravě. Oznamovací povinnost byla plněna v souladu se zákonem, pojistné bylo správně vypočteno a uhrazeno v termínech pro splatnost, žádné pracovní úrazy nebyly evidovány. Název úřadu, orgánu, který kontrolu provedl: Statutární město Havířov, oddělení kontroly Termín: Zaměření: Kontrola hospodaření se svěřeným majetkem a poskytnutými finančními prostředky Zjištěné nedostatky: V oblasti analytické evidence závazků a pohledávek, vedení účetnictví, účelnosti využití finančních prostředků, hospodaření s majetkem a účinnosti vnitřního kontrolního systému nedostatky nebyly zjištěny. Název úřadu, orgánu, který kontrolu provedl: Český odborový svaz Termín: Zaměření: Kontrola stavu BOZP Zjištěné nedostatky: V oblasti školení a poučení, personálního zajištění úkolů BOZP, roční prověrky BOZP, zákazu kouření, školních úrazů, pracovních úrazů, dodržování pracovních podmínek, závodní preventivní péče, provozních řádů nedostatky nebyly zjištěny. Škola má zajistit novou aktualizaci rizik a směrnice o poskytování OOPP, odstranit závadu elektroinstalace.

20 9 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY číslo řádku Přehled nákladů z hlavní a doplňkové činnosti ukazatel hlavní činnost rok pololetí 2011 doplňková činnost celkem hlavní činnost doplňková činnost celkem 1 Prodané zboží 0,00 0,00 2 Spotřeba materiálu 1779,85 26, , ,40 10, ,64 6 Spotřeba energie 914,95 9,19 924,14 604,08 3,55 607,63 7 Opravy a udržování 853,26 853,26 80,11 80,11 8 Cestovné 32,18 32,18 20,26 20,26 9 Služby 774,97 0,97 775,94 518,17 0,38 518,55 14 Mzdové náklady 9273,72 6, , ,56 4, ,6 Sociální, zdravotní pojištění a sociální 16 náklady 3329,84 0, , ,35 0, ,75 18 Daně a poplatky 19 Odpisy dl. nehmotného a hmotného majetku 320,44 320,44 20 Tvorba zákonných rezerv a opravných položek 21 Ostatní náklady 126,85 126,85 102,39 102,39 26 náklady celkem 17085,62 43, , ,76 18, ,37 Výsledek hospodaření z hlavní a doplňkové činnosti číslo řádku ukazatel hlavní činnost rok pololetí 2011 doplňková činnost celkem hlavní činnost doplňková činnost celkem 1 výsledek hospodaření (výnosy - náklady) 26,36 7,17 33,53 306,66 1,03 307,69 Dotace státního rozpočtu Dotace stát. rozpočtu za r celkem Vyčerpáno a) závazné ukazatele v tom - platy OON b) orientační ukazatele v tom - odvody na pojistné odvody na FKSP ONIV Celkem vyčerpáno Dotace stát. rozpočtu za 1. pololetí Vyčerpáno a) závazné ukazatele v tom - platy OON b) orientační ukazatele ,50 v tom - odvody na pojistné odvody na FKSP ONIV ,50 Celkem vyčerpáno ,50

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 27/28 MORAVSKÉ KNÍNICE Září 28 Zpracovala: Alena Matějíčková

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2011-2012 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2182/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2012-2013 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-425/11-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-425/11-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-425/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Dolní Moravice, okres Bruntál, příspěvková

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Lanškroun, Dolní Třešňovec, okres Ústí nad Orlicí školní rok 2012/2013 Obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy (viz 7 vyhlášky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Název školy dle ZL: Základní škola Kapitána Jasioka Havířov - Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 okres Karviná Sídlo školy dle ZL : 735 64 Havířov-Prostřední

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Pražský inspektorát. Mateřská škola Motýlek. Arabská 10/684 160 66 Praha 6. Identifikátor školy: 600 038 688

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Pražský inspektorát. Mateřská škola Motýlek. Arabská 10/684 160 66 Praha 6. Identifikátor školy: 600 038 688 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Motýlek Arabská 10/684 160 66 Praha 6 Identifikátor školy: 600 038 688 Termín konání inspekce: 14. prosince 2006 Čj: ČŠI 693/06-01

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice 1 Obsah 1. Identifikace ŠD 3 2. Charakteristika ŠD 4 3. Materiální, ekonomické a personální podmínky 4 1.

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-487/07-R14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-487/07-R14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-487/07-R14 Základní škola a Mateřská škola, Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí 7, příspěvková organizace Adresa: Náměstí

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2012/2013

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2012/2013 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1028/08-04. okres Tachov, příspěvková organizace Adresa:

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1028/08-04. okres Tachov, příspěvková organizace Adresa: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1028/08-04 Název školy: Základní škola a mateřská škola Chodová Planá, okres Tachov, příspěvková organizace Adresa: Pohraniční stráže

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

ŠVP Škola poznání a pohody

ŠVP Škola poznání a pohody ŠVP Škola poznání a pohody Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod Charakteristika školy Základní údaje o škole Adresa: Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Dana Petriková -1- Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o., Velehradská 625, Kroměříž 76701; IČ: 25319639 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy:

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2006 2007 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více