VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011"

Transkript

1

2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Název školy dle ZL: Základní škola a Mateřská škola Havířov Bludovice Frýdecká, příspěvková organizace Sídlo školy dle ZL : Havířov Bludovice, ul. Frýdecká 37/452, PSČ Ředitelka: Mgr. Jiřina Sivá Statutární zástupce: Mgr. Naděžda Wierzgońová Zařazení do sítě škol: IČ: poslední změna IZO: Součásti školy: Mateřská škola, Základní škola, Školní družina, Školní jídelna, Školní jídelna - výdejna Odloučená pracoviště: Havířov-Bludovice, Frýdecká 39/ Havířov-Dolní Datyně, Občanská 11/76 Kapacita školy: Mateřská škola 50 dětí (Frýdecká 25 dětí, Občanská 25 dětí) (dle druhu zařízení př. MŠ, ZŠ, ŠD,ŠJ) Základní škola 330 žáků Školní družina 90 žáků Školní jídelna 50 jídel Školní jídelna výdejna 280 jídel Adresa www stránek: www. zsfrydecka.cz Zřizovatel školy: Statutární město Havířov, okres Karviná Školská rada: V prosinci 2008 zvoleni noví zástupci. Tvoří ji 3 členové - 1 zástupce rodičů, 1 zástupce pedagogů, 1 zástupce zřizovatele

3 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY str. 1 Úvod... 3 Charakteristika školy - celá organizace Zaměstnanci celé organizace.. 5 Školská rada, dětský parlament, občanská sdružení, SRBŠ Základní údaje o škole Vybavení školy Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje, v souladu se zápisem ve škol.rejstříku Školní vzdělávací program, výchovně vzdělávací projekty Přehled o počtu tříd, počtu dětí a žáků ZŠ Ostatní údaje o výuce, třídách a žácích. Integrace dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Další údaje o plnění školní docházky Dojíždějící děti a žáci Lyžařský výcvikový kurs a plavání Dopravní výchova Úrazovost... Kroužky Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 3.1 Věková struktura zaměstnanců Odborná a pedagogická způsobilost Zajištění výuky cizích jazyků Aprobovanost výuky 13 4 Vzdělávání pedagogických pracovníků Další vzdělávání pedagogických pracovníků, údaje o zapojení školy do dalšího 14 vzdělávání v rámci celoživotního učení. 5 Údaje o přijímacím řízení, o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí Údaje o přijímacím řízení a zařazování žáků.. Údaje o umístění žáků po dokončení povinné školní docházky.. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Klasifikace chování Docházka žáků Prospěch žáků Údaje o prevenci sociálně patologických jevů a výchovném poradenství Údaje o výsledcích kontrol 19 9 Základní údaje o hospodaření školy Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Akce školy a prezentace na veřejnosti Úspěchy v soutěžích Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Rozvojové programy MŠMT. Realizace ostatních programů na ZŠ Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů.. Závěr

4 1. ÚVOD Tato Výroční zpráva o činnosti školy je zpracována za období školního roku 2010/2011. Zahrnuje informace ze Základní školy Havířov-Bludovice Frýdecká 37 okres Karviná a jejích součástí. Součásti školy: - mateřská škola - školní družina - školní jídelna - školní jídelna - výdejna stravy Odloučená pracoviště: - Frýdecká 39/451, Havířov-Bludovice, sídlo mateřské školy - Občanská 11/76, Havířov-Dolní Datyně, sídlo mateřské školy,. jedné třídy se spojeným 1., 2., 3. postupným ročníkem ZŠ a školní družiny. Zdrojem uvedených informací jsou výroční zprávy o činnosti obou uvedených mateřských škol, zprávy třídních učitelů, výchovného poradce, metodika prevence, speciálního pedagoga, koordinátora ŠVP, dlouhodobé a krátkodobé plány školy, zprávy předmětových komisí a metodického sdružení působících na škole, vyhodnocení práce školy v rámci programů Profesní příprava, Environmentální výchova, Dopravní výchova, Ochrana člověka za mimořádných situací, vyhodnocení celostátních srovnávacích testů SCIO. Kapitola 2 obsahuje souhrnné informace ze všech tří subjektů (ZŠ Frýdecká, MŠ Frýdecká, MŠ Občanská). Ostatní kapitoly jsou kvůli přehlednosti zpracovány samostatně jen pro ZŠ Frýdeckou, zprávy obou mateřských škol jsou přiloženy zvlášť. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY CELÁ ORGANIZACE MŠ Frýdecká Mateřská škola Frýdecká je jednotřídní a zajišťuje celodenní provoz v době od 6,30 do 16,30 hodin. Je umístěna v klidné, okrajové části města a působí dojmem rodinné školičky. Také atmosféra, kterou společně s dětmi a rodiči vytváří, má tento charakter. Preferuje individuální přístup k dítěti, respektuje jeho přání a potřeby. Klade důraz na samostatnou, zdravě sebevědomou a harmonicky rozvinutou dětskou osobnost. Edukační proces je realizován v návaznosti a v součinnosti s rodinnou výchovou s respektem k osobnosti dítěte a k jeho vývojovým specifikům. Prvořadou každodenní snahou všech zaměstnanců je spokojené a šťastné dítě. Škola má svou tradici, byla otevřena v roce Na ni navazuje a rozvíjí ji v duchu nových trendů v předškolním vzdělávání. Koncepce předškolního vzdělávání na mateřské škole je založena na týchž zásadách, jako ostatní obory a úrovně vzdělávání. Řídí se společnými cíli: orientuje se k tomu, aby si dítě od útlého věku osvojovalo základy klíčových kompetencí a získávalo tak předpoklady pro své celoživotní vzdělání, umožňující mu snáze a spolehlivěji se uplatnit ve společnosti znalostí. Klíčové kompetence reprezentují v současném vzdělávání cílovou kategorii, vyjádřenou v podobě výstupů. Jsou to soubory předpokládaných vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot, které jsou pro vzdělávání dětí v předškolním věku formulovány v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání. Z toho vychází kurikulární tvorba na naší mateřské škole. Pro edukační proces byl zvolen přístup orientovaný na dítě - osobnostně orientovaný model předškolní výchovy a vzdělávání. Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech během dne. Vyváženě se zařazují spontánní aktivity a hry dle volby dítěte s řízenou činností, jenž je plánována s ohledem na všestranný rozvoj dítěte.

5 Rámcové cíle MŠ: 1. Podporovat zvídavost, iniciativu dětí, rozvíjet jejich tvořivost a fantazii 2. Podporovat zájem a vztah dětí o svět, který je obklopuje k přírodě, ke druhým lidem, k obecně lidským, společenským a kulturním hodnotám. 3. Učit dítě žít mezi lidmi, rozvíjet jeho sociální cítění, prosociální jednání a komunikační schopnosti. 4. Zajistit příležitosti a možnosti k seberozvíjení a učení dítěte, probouzet a rozvíjet jeho možnosti a aspirace. 5. Rozvíjet základní dětskou představu o základních lidských hodnotách a normách a jeho snahu se podle toho chovat. MŠ Občanská Mateřská škola Občanská se nachází na okraji Havířova, v části Dolní Datyně, kde je jedinou MŠ. Je jednotřídní. Byla otevřena Zaměřuje se na výuku spojenou s naplňováním zásad programu podpory zdraví. Školní vzdělávací program je postaven na filozofických základech modelového programu Kurikulum podpory zdraví v mateřské škole. Úzce spolupracuje se střediskem ekologické výchovy VITA v Ostravě. Formou pracovních dílen si děti doplňují výchovu ke zdravému způsobu života, ke zdravému životnímu stylu a ochraně životního prostředí. MŠ se zapojuje do ekologických programů a akcí spojených s ochranou životního prostředí. Je zařazena do sítě mateřských škol se zájmem o environmentální výchovu Mrkvička. Mateřská škola se snaží vytvářet prostředí s možností pozitivního přijetí, respektu, seberealizace pro všechny zúčastněné (děti, zaměstnance, rodiče), takové prostředí, v němž všichni budou mít pocit sounáležitosti s životem MŠ. Vzájemná spolupráce je postavena na důvěře, ochotě pomoci a snaze poskytnout dětem radostné, plnohodnotné a inspirující dětství. V budově je umístěna jedna třída ZŠ se spojenými ročníky. Seskupení MŠ a ZŠ je pro plynulý, nestresující přechod dítěte do základní školy ideálním předpokladem. Pohoda prvňáčků je rovněž jedním z významných kritérií programu podpory zdraví. ZŠ Frýdecká Základní škola na ul. Frýdecké patří mezi nejstarší školy na území města byla zřízena jako Česká státní menšinová měšťanská škola v Dolních Bludovicích a současná školní budova byla postavena a slavnostně otevřena Škola si zakládá na individuálním přístupu ke každému dítěti a budování pozitivních vztahů mezi žáky, učiteli a rodiči. Zaměřuje se na výuku estetické výchovy (především hudební a výtvarné) s podporou činností zajišťujících všestranný rozvoj osobnosti žáka (jazyková připravenost, počítačová gramotnost, sportovní zdatnost). To zajišťuje soulad vývoje dětí po stránce jazykové, estetické i sportovní. Předností školy je umístění v krásném a klidném prostředí i snadná dostupnost z centra města i z okolí autobusovými linkami, ve dnech vyučování rozšířenými o školní spoje. Školu navštěvují děti z celého města i z okolí (Datyně, Životice, Horní Bludovice, Soběšovice). V současné době má 11 tříd, z toho 1 třídu na odloučeném pracovišti v Havířově-Dolních Datyních se spojeným 1., 2. a 3. ročníkem. Dlouhá historie existence této budovy přináší specifickou výhodu této školy možnost navázat na dřívější dlouholeté tradice a formovat během let postupně další a další generace obyvatel této části města. Vnější reliéfní výzdoba portálu a zajímavé vnitřní uspořádání budovy pozitivně ovlivňují život dětí i dospělých, kteří se zde učí a pracují. Příjemná atmosféra a spojitost s přírodou, která školu bezprostředně obklopuje, vytváří výborné pracovní podmínky pro žáky i učitele.

6 Školní družina Přímo v budově školy se nachází také školní družina. Je určena pro žáky 1. stupně, přednostně však pro žáky 1. a 2. třídy. Tvoří ji dvě oddělení. Od bylo otevřeno třetí oddělení školní družiny na odloučeném pracovišti v Havířově Dolních Datyních. Celkem školní družinu navštěvovalo 78 žáků. Družina během roku pro děti připravuje bohatý program, např. mikulášskou nadílku, vánoční besídku, drakiádu, soutěže, karneval, školní výlet na konci roku, návštěvy výstav a další zajímavé akce. Pro rozvoj sportovních a výtvarných aktivit družina zřizuje zájmové kroužky. Družina spolupracuje také s Mateřskou školou na ul. Frýdecké a Mateřskou školou na ul. Občanské. Obě mateřské školy jsou součástmi školy. Školní jídelna a školní jídelna-výdejna V Mateřské škole na ul. Občanské v Havířově-Dolních Datyních se nachází školní jídelna, která připravuje stravu pro děti mateřské školy, žáky jedné třídy odloučeného pracoviště ZŠ a pro cizí strávníky. V Mateřské škole a Základní škole na ul. Frýdecké v Havířově-Bludovicích se nachází výdejny stravy. Výdejna stravy v základní škole byla rekonstruována a plně vyhovuje všem hygienickým předpisům. Strava se dovážela ze ŠJ při ZŠ Moravské. Přehled o škole a školském zařízení ve školním roce 2010/2011 Druh školy a školského zařízení Počet škol a zařízení MŠ 2 Základní škola 1 Školní družina součást ZŠ 1 Školní jídelna (pro ZŠ a MŠ Občanskou) 1 Výdejna stravy (ZŠ Frýdecká, MŠ Frýdecká) 2 ZAMĚSTNANCI CELÉ ORGANIZACE Počet fyzických zaměstnanců na MŠ, ZŠ, ŠD, ŠJ výd. ve školním roce 2010/2011 Zaměstnanci celkem ŽENY MUŽI fyzický počet % fyzický počet % fyzický počet % MŠ 7 16, ,00 0,00 ŠJ+výd.MŠ 3 6, ,00 0,00 Celkem MŠ 10 23, ,00 0,00 ZŠ 28 65, , ,29 ŠJ-výd.ZŠ 2 4, ,00 0,00 ŠD 3 6, ,00 0,00 Celkem ZŠ 33 76, , ,12 CELKEM , ,70 4 9,30 MŠ Celkem MŠ ZŠ ŠJvýd.MŠ ŠJvýd.ZŠ ŠD Celkem ZŠ Přepočtený počet zaměst. 5,8 1,51 7,31 23,84 1,1 2,5 27,44 34,75 CELKEM zaměst.

7 MŠ Frýdecká - personální podmínky jsou dobré. Věkový průměr je 43 let. MŠ Občanská - pracují zde pouze ženy ve věkovém průměru 49 let - ve ŠJ pracují 2 pracovnice ve věkovém průměru 40,5 let Základní škola - personální podmínky jsou dobré. U pedagogických pracovníků je věkový průměr je 46 let. Mužů pedagogů je 18,2%. U nepedagogických pracovníků převládá věková skupina okolo 50 let, věkový průměr je 47 let. Muži žádní. ŠKOLSKÁ RADA, DĚTSKÝ PARLAMENT, OBČANSKÁ SDRUŽENÍ, SRPŠ MŠ Frýdecká MŠ Občanská ZŠ Frýdecká Rada školy ne ne ano Dětský parlament ne ne ne Občanské sdružení ne ne ano SRPŠ ano ano Klub rodičů ano Spolupráce se sponzory ano ano ano MŠ ul. Občanská: spolupráce s místními organizacemi - Český svaz žen - Jednota Český Těšín Školská rada ZŠ Frýdecké má 3 členy - 1 zástupce rodičů, 1 zástupce pedagogů, 1 zástupce zřizovatele. V prosinci 2008 byli zvoleni noví členové. Školská rada se schází zpravidla nejméně dvakrát do roka. Vyjadřuje se k ŠVP školy, k rozboru hospodaření, schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, školní řád, pravidla pro hodnocení výsledků ve vzdělávání, podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy, projednává návrh hospodaření školy, inspekční zprávy, podává podněty ředitelce školy. 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 2.1 VYBAVENÍ ŠKOLY ZŠ Frýdecká Škola sídlí v klasické školní budově postavené v roce 1926 s interiéry částečně přizpůsobenými požadavkům dnešní doby. Všechny učebny jsou vybaveny novým školním nábytkem, který plně vyhovuje hygienickým požadavkům. Škola ve školním roce 2008/2009 prošla celkovou rekonstrukcí financovanou MmH a norskými fondy (EU), zahrnující výměnu oken, opravu fasády a střechy. Nadstandardně je škola vybavena především v oblasti výtvarné výchovy. Je zde zřízena keramická dílna, včetně elektrické vypalovací pece a hrnčířského kruhu, grafická dílna s hlubotiskovým a litografickým lisem. V učebně hudební výchovy je speciální zařízení pro nahrávání i reprodukci zvuku a zpěvu, mikrofon, karaoke, možnost připojení na internet. Přírodovědné předměty se učí v moderní, stupňovité, dobře vybavené učebně fyziky a chemie s přívodem plynu, elektřiny, se zabudovanými žákovskými umyvadly a interaktivní tabulí. Výuce jazyka anglického slouží učebna s interaktivní tabulí, možností reprodukce hlasu a hudby, se sluchátky a U-uspořádáním uzpůsobeným pro nácvik komunikačních dovedností. Pro výuku výpočetní techniky slouží samostatná učebna s patnácti žákovskými počítači. Učebna je vybavena dataprojektorem a softwarem umožňujícím snímání zvuku i obrazu a tvorbu videoprogramů a filmů. Vyučující také hojně využívají novou učebnu s interaktivní tabulí, kterou používají v různých předmětech, zejména zeměpise, angličtině, dějepise apod. Všichni žáci mají učebnice, které odpovídají vzdělávacímu programu Základní škola a vlastnímu ŠVP.

8 Pro výuku tělesné výchovy a sportovní vyžití žáků má škola dobře vybavenou tělocvičnu a hřiště s umělým povrchem. Vedle hřiště je vybudováno doskočiště pro skok daleký s rozběhovou dráhou s umělým povrchem. Poblíž je u lesa v zahradě školy umístěna třída v přírodě pro venkovní výuku a kout s houpačkou a herní sestavou určenou především pro odpolední aktivity školní družiny. Vzhledem k téměř devadesátileté historii školy bezbariérovost zajištěna není. 2.2 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE V SOULADU SE ZÁPISEM VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU Obory vzdělávání (denní forma vzdělávání): 1) C/001 Základní škola (dobíhající obor) ve školním roce 2010/ ročník 2) C/01 Základní škola - ve školním roce 2010/ , 2., 3., 4., 6., 7., 8.a 9. ročník 2.3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM, VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROJEKTY Výuka probíhala ve školním roce 2010/2011 podle vzdělávacího programu: - Základní škola, schváleného MŠMT ČR pod č. j / Školního vzdělávacího programu pro zákl. vzdělávání Frýdecká Škola barev a pohody. Název ŠVP Frýdecká Škola barev a pohody se snaží zachytit specifika výchovy a vzdělávání školy, která usiluje o klidné přátelské prostředí s pěknými vztahy mezi dětmi, učiteli i rodiči, příjemnou atmosféru, vstřícný přístup učitelů k dětem i rodičům, respekt k individualitě každého dítěte a vedle výborných vzdělávacích výsledků považuje za stejně důležitý i rozvoj žáků po stránce duševní, citové a estetické. Škola posiluje zejména výuku jazyků (angličtina od 1. třídy, možnost zvolit druhý cizí jazyk, jazykové kroužky angličtina, němčina, francouzština, posílení hodin jazyka českého) a estetické výchovy (výuka dějin kultury, grafických a malířských technik, účast v mezinárodních soutěžích, výstavy přímo v budově školy ) Disponibilní dotace hodin jsou použity k posílení základních předmětů Jazyk český (3h) a Matematika (3h), kde umožní použití většího množství metod aktivního učení, rozvoj klíčových kompetencí, zejména komunikativních (prezentace, komunikace, mediální výchova), kompetencí k řešení problému a schopnost spolupráce, vytvoření předmětu Druhý cizí jazyk (6h jazyk ruský nebo německý) zařazeného do 7. až 9. ročníku, posílení předmětu Výpočetní technika (3h), aby byl zastoupen v každém ročníku 2. stupně, posílení předmětu Občanská výchova v 6. ročníku (1h), do kterého přicházejí noví žáci z jiných škol a je potřeba využít metod ke vzájemnému poznání a stmelení kolektivu, posílení předmětu Přírodopis a Zeměpis (3h) pro využití interaktivních metod a názorné výuky pomocí pokusů a experimentů, vytvoření časové dotace nového předmětu Dějiny kultury (1h), jehož součástí je komunikační výchova, rozvoj osobnostních a pracovních kompetencí, důraz na spolupráci, plánování činnosti žákem a vytvoření časové dotace pro volitelné předměty (4h) v ročníku. ZŠ pracovala ve školním roce 2010/2011 s těmito školními vzdělávacími programy: Název Počet zapojených žáků Základní škola / ŠVP pro ZV Frýdecká Škola barev a pohody 219 Přehled vybraných výchovně vzdělávacích projektů na ZŠ Název projektu Vyhlašovatel Počet zapojených žáků Vzorný žák - celoroční 22 Vzorný čtenář - celoroční 88

9 Básnické jiskření 88 Superstár 88 Branný den 88 Zdravé zuby 88 Den Země 88 Kulturně historické dědictví jako východisko pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností žáků ve vzdělávání pro udržitelný rozvoj místních Děti točí hrdiny 3. ročník projektu tvorby dokumentu o člověku pronásledovaném v době komunismu Zelený Klub, Praha Česká televize Ostrava PŘEHLED O POČTU TŘÍD A ŽÁKŮ ZŠ Základní škola ve školním roce 2010/2011 Počet tříd Počet žáků Průměrná naplněnost ve třídě ,45 Školní družina ve školním roce 2010/2011 (od oddělení) Počet oddělení Počet žáků Průměrná naplněnost ve třídě Školní jídelna - výdejna ZŠ - školní rok 2010/2011 Počet stravovaných žáků Počet nestravovaných žáků Počet žáků ZŠ celkem na ZŠ na ZŠ Z celkového počtu žáků ZŠ se stravovalo ve školním roce 2010/ ,47 % žáků. 2.5 OSTATNÍ ÚDAJE O VÝUCE, TŘÍDÁCH A ŽÁCÍCH Integrace dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Přehled individuálně integrovaných žáků se zdravotním postižením podle druhu postižení na ZŠ ve školním roce 2010/2011 Zdrav. znevýhodnění Sluchové postižení Zrakové postižení Vady řeči Tělesné postižení Více vad Ment ální posti žení Autis mus Vývoj.po ruchy učení a chování CELKEM žáků se zdrav. postižením Zabezpečení pedagogické asistence: ANO - u žáka 6. roč. autista - žáka 6. roč. porucha chování - žákyně 3. roč. zdravotní znevýhodnění Zabezpečení asistenční služby osobní asistence: NE Žáci nadaní a mimořádně nadaní na ZŠ: NE

10 2.5.2 Další údaje o plnění školní docházky Jiný způsob plnění povinné školní docházky individuální vzdělávání: NE Plnění povinné školní docházky v zahraničí nebo v zahraniční škole na území ČR: ANO, žákyně 3. třídy plní docházku na Islandu Dojíždějící děti a žáci ZŠ Frýdecká Žáci dojíždějící do ZŠ z jiných části města Žáci dojíždějící do ZŠ z jiných měst a obcí název části města počet žáků název města - obce počet žáků Havířov-Dolní Datyně 23 Horní Bludovice 45 Havířov-Město 45 Žermanice 2 Havířov-Podlesí 28 Šenov 1 Havířov-Životice 9 Těrlicko 2 Havířov-Suchá 2 Albrechtice 6 Havířov-Šumbark 11 Sedliště 2 Havířov-Bludovice 65 Soběšovice 2 Horní Suchá 1 Bruzovice 1 Frýdek-Místek 1 Celkem Island 1 žákyně 2.6 LYŽAŘSKÝ VÝCVIKOVÝ KURZ A PLAVÁNÍ Lyžařský kurz ve školním roce 2010/2011 Místo Termín Počet zúčastněných žáků Chata Kmínek - Makov Realizace předplaveckého a plaveckého výcviku ve školním roce 2010/2011 Výcvik Sjednaná dohoda s kým Termín Třída-ročník Počet dětí-žáků Plavecký SSRZ Havířov 1.pololetí 2010 ZŠ Frýdecká, 3.A 24 Plavecký SSRZ Havířov 2. pololetí 2011 ZŠ Frýdecká 21 Plavecký SSRZ Havířov 2. pololetí , 2., 3., Datyně DOPRAVNÍ VÝCHOVA Základní škola Počet tříd Počet žáků Odučené hodiny teorie praxe CELKEM Využívání dopravního hřiště na MŠ Místní 3: ANO Hodinový rozsah ve školním roce 2010/2011: 4 Počet žáků: 25

11 2.8 ÚRAZOVOST Přehled počtu registrovaných úrazů ve školním roce 2010/2011 na ZŠ Počet registrovaných úrazů z toho ŠD Základní školy 6 0 Rozdělení úrazovosti podle činností, při kterých došlo ke školnímu úrazu (registrovanému) na MŠ, ZŠ, ŠD ve školním roce 2010/2011 Druh činnosti ZŠ ŠD ve třídě v době vyučování o přestávce 2 ve školní družině a klubu 1 ve školní jídelně v hodinách tělesné výchovy 3 při lyžařském výcviku při plaveckém výcviku při sportovních akcích při exkurzi při školním výletu při ostatních činnostech Celkem 5 1 Nejčastější příčiny vzniku úrazů: ZŠ: při hodinách tělesné výchovy nepozornost, kolizní situace mezi dětmi 2.9 KROUŽKY Pro žáky základní školy byly ve školním roce 2010/2011 pořádány kroužky: sportovní název kroužku počet zapojených žáků Atletický kroužek 24 Tělovýchovný kroužek 15 Zumba 26 Turistický kroužek 15 umělecky zaměřené název kroužku počet zapojených žáků Výtvarné činnosti 11 Výtvarné činnosti I 16 ostatní název kroužku počet zapojených žáků Křesťanská výchova 10 Včelařský kroužek 10 Počítačový kroužek 10 Zajímavá matematika 12 Šikovné ruce 7 Výtvarná tvorba a relaxace 8 Hudební tvorba a komunikace 9 Oddíl mladých ochránců 10 přírody Přehled počtu kroužků a žáků ve školním roce 2010/2011 na ZŠ

12 Počet sport. kroužků Počty žáků ve sport. kroužcích Počet mimosport. kroužků Počty žáků v mimosport. kroužcích Počet kroužků celkem Počty žáků celkem ZŠ RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČIN ŠKOLY 3.1 VĚKOVÁ STRUKTURA ZAMĚSTNANCŮ Věková struktura zaměstnanců základní školy a ŠJ-výd. fyzický počet ZŠ,ŠJ-výd. Pedagogičtí zaměst. Ostatní zaměst. Zaměstnanci celkem fyz. počet z toho muži fyz. počet z toho muži fyz. počet z toho muži do 20 let let let let nad 50 let Celkem Z počtu celkem: - pracující důchodci 2 2 Věková struktura zaměstnanců školní družiny fyzický počet ŠD Pedagogičtí zaměst. do 20 let let let let 1 nad 50 let 1 Celkem 3 Z počtu celkem: - pracující důchodci 0 -zaměst.-nárok na 0 důchod fyz. počet z toho muži 3.2 ODBORNÁ A PEDAGOGICKÁ ZPŮSOBILOST Základní škola dosažené vzdělání pedagogických zaměstnanců Pedagogičtí zaměstnanci Dosažené vzdělání na 1. stupni na 2. stupni přepočtený počet % přepočtený počet % Učitelství pro 1. stupeň ZŠ 5,23 59,50 1,77 17,52 Učitelství pro 2. stupeň ZŠ 1,04 11,83 5,60 55,45 Speciální pedagogika 0,4 4,55 VŠ pedagogické pro jiný typ škol 1,27 14,45 1,73 17,13 VŠ nepedagogické DPS bez DPS Středoškolské pedagogické 0,85 9,67 1,00 9,90 nepedagogické Celkem 8,79 100,00 10,10 100,00 Pedagogičtí zaměstnanci zahrnují učitele, speciálního pedagoga a asistentky pedagoga.

13 přepočtený počet přepočtený počet přepočtený počet přepočtený počet 3.3 ZAJIŠTĚNÍ VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ Vyučované cizí jazyky ve školním roce 2010/2011: anglický jazyk, ruský jazyk, německý jazyk Kvalifikační předpoklady pedagogických zaměstnanců zajišťujících výuku cizích jazyků: Na 1.a 2.st - Jednooborové bakalářské studium JA pro ZŠ Na 1.a 2.st. Rozšiřující studium anglického jazyka pro střední školy Na 2.st. Učitelství pro 1.st ZŠ státní zkouška JR Přehled o počtu úvazků a dosaženém vzdělání učitelů cizích jazyků na 1. stupni ZŠ Učitelé cizích jazyků na 1. stupni ZŠ JA JN Dosažené vzdělání přepočtený % přepočtený % počet počet VŠ s aprobací cizího jazyka 0,27 28,57 Bakalářské s aprobací cizího jazyka 0,55 57,14 státní jazyková zkouška Vysokoškolské pedagogické akreditovaný jazykový kurs bez cizojaz.vzdělání 0,14 14,29 Vysokoškolské nepedagogické státní jazyková zkouška akreditovaný jazykový kurs bez cizojaz.vzdělání státní jazyková zkouška Středoškolské akreditovaný jazykový kurs bez cizojaz.vzdělání CELKEM 0,96 100,00 Přehled o počtu úvazků a dosaženém vzdělání učitelů cizích jazyků na 2. stupni ZŠ Učitelé cizích jazyků na 2. stupni ZŠ JA JR JN Jiné Dosažené vzdělání % % % % VŠ s aprobací cizího jazyka 0,32 36,84 Bakalářské s aprobací cizího jazyka 0,55 63,16 Vysokoškolské pedagogické Vysokoškolské nepedagogické Středoškolské státní jazyková zkouška 0,36 100,0 akreditovaný jazykový kurs bez cizojaz.vzdělání 0,09 100,0 státní jazyková zkouška akreditovaný jazykový kurs bez cizojaz.vzdělání státní jazyková zkouška akreditovaný jazykový kurs bez cizojaz.vzdělání CELKEM 0,87 100,0 0,36 100,0 0,09 100,0

14 3.4 APROBOVANOST VÝUKY Všichni pedagogičtí pracovníci mají pedagogickou a odbornou způsobilost. Ve školním roce 2010/2011 činila celková aprobovanost výuky 79,26%. Na 2. stupni byly odučeny plně aprobovaně tyto předměty: český jazyk, anglický jazyk, matematika, dějepis, chemie, výtvarná výchova, fyzika, dějiny kultury Nejnižší aprobovanost byla ve školním roce 2010/2011 u těchto předmětů: zeměpis, občanská výchova, tělesná výchova, výpočetní technika Aprobovanost výuky na: % vyjádření 1. stupni ZŠ 98,39 2. stupni ZŠ 65,71 4 VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 4.1 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ, ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Základní škola Škola má vypracovaný plán DVPP a plán práce na rok 2010/2011, ze kterých vyplývají priority školy v oblasti DVPP, jimiž je zejména zvládání krizových situací, jednání s problémovými žáky, nové metody a formy práce, realizace ŠVP - klíčové kompetence žáků, zlepšení práce s počítačem a s novou výukovou technikou (software, interaktivní tabule), jazykové znalosti. Další vzdělávání pedagogických pracovníků bylo zajišťováno ve školním roce 2010/2011 prostřednictvím: Škola v rámci vzdělávání pedagogů spolupracuje v rámci projektů a grantů spolufinancovaných z EU, jež zajišťují vysoce kvalitní vzdělávání bez finanční spoluúčasti školy. Je to mimořádná příležitost umožnit vzdělávání delšího charakteru, které je obvykle pro školu z finančních důvodů nedostupné. KVIC, MEC, EMA Efektivní management do škol - Investice do rozvoje vzdělávání, DVPP pro Havířov, Elektronická školička (Investice do rozvoje vzdělávání), Fraus. Škola se zapojila do projektů financovaných převážně EU: 1) Integrace na druhou - projekt Zkvalitnění systému péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v Moravskoslezském kraji, registrační číslo CZ.1.07/1.2.00/ Realizovány byly tyto aktivity: M.B.T.I. (Typologie MBTI a její využití ve škole) Sborovna Čtením a psaním ke kritickému myšlení Základy konstruktivní komunikace Techniky práce s výchovně náročnými žáky se zaměřením na relaxaci a výtvarnou tvorbu a komunikaci a hudební tvorbu 2) Vznik centra Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v Havířově v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost". Škola je do projektu Města Havířova zapojena jako partner. Dva pedagogové působí v rámci centra jako lektoři jazykových a sociálních dovedností, ostatní se budou zúčastňovat vzdělávacích aktivit

15 v následujícím školním roce. Cílem projektu je zvýšení kompetencí a dovedností pracovníků škol. Přehled všech vzdělávacích akcí pořádaných v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce 2010/2011: Čtením a psaním ke kritickému myšlení Základy konstruktivní komunikace Techniky práce s výchovně náročnými žáky se zaměřením na relaxaci a výtvarnou tvorbu a komunikaci a hudební tvorbu Odměny a tresty ve školní praxi Školení BOZP a PO pro vedoucí Metodická poradna odměňování PP ve zaměstnance školství od Aktivizační metody ve výuce Využití ICT ve výuce JČ Tabulkové kalkulátory jako nástroje pro podporu výuky (Excel) Anglická konference Efektivní management škol Kompetence Moderní strategické plánování komunikace Efektivní management škol Kompetence Efektivní management škol Kompetence řešení problémů a řízení změn organizování a plánování práce Jarní setkání s Optysem (prezentace výtvarných technik) Česká homeopatie pro zdraví učitele Evaluace Barvy života úvodní seminář EVVO pro 1. a 2.stupeň Sborovna Typologie M.B.T.I. Strategie zvládání konfliktů Zlobivé dítě Jazykový kurz (jazyk anglický) Vložte svoje DUMy do interaktivní učebnice Výcvik Biofeedback Finanční matematika Získání kvalifikace V rámci vzdělání k dosažení kvalifikace je stanovena potřeba školy dosáhnout plné odborné kvalifikace u následujících pedagogických pozic: - učitel všeobecně vzdělávacích předmětů (kvalifikace pro 2. stupeň) V uvedeném případě bude škola podporovat studium v rámci akreditovaných vzdělávacích programů vysokých škol (programy celoživotního vzdělávání) vedoucích k dosažení odpovídající kvalifikace podle zákona č. 563/2004 Sb. a ke způsobilosti vyučovat další předměty. 5 ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ, O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A NÁSLEDNÉM PŘIJETÍ DO ŠKOLY 5.1 ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ A ZAŘAZOVÁNÍ ŽÁKŮ Školní rok 2010/2011: Počet zapsaných Počet přijatých dětí do 1. tř. pro dětí do 1. tř. pro šk.r. 2010/11 šk.r. 2010/11 Počet dětí s odkladem povinné škol. docházky pro šk.r. 2010/11 Počet žáků, kteří ve šk.r. 2010/11 ukončili zákl. vzdělávání Ve školním roce 2010/2011 proběhl zápis dětí do 1. ročníků základní školy pro školní rok 2011/2012: Počet zapsaných dětí pro šk. r. 2011/12 Počet přijatých dětí pro šk. r. 2010/11 Počet dětí s odkladem povinné škol. docházky pro šk. r. 2011/

16 Počet žáků celkem velmi dobré uspokojivé neuspokojivé neklasifikováno celkem z počtu neklasifikovánožáci plnící povinnou škol.doch. v zahraničí zahr. škole na území ČR pochvaly a jiná ocenění napomenutí TU důtka TU důtka ŘŠ Odchod žáků na gymnázia z 5. ročníku (8-leté) ÚDAJE O UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ PO DOKONČENÍ POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY Škola Počet žáků Gymnázium (4-leté) 4 SOŠ 14 OA 3 SPŠ 4 Konzervatoř 2 Jazyková škola 0 Střední umělecká Š 1 Střední odborné učiliště 0 CELKEM 28 Z počtu celkem - státní školy 21 - církevní školy 1 - soukromé školy 6 6 ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 6.1 KLASIFIKACE CHOVÁNÍ Klasifikace chování žáků na konci školního roku 2010/2011 Počet žáků - klasifikace chování ZŠ stupeň stupeň ZŠ celkem % vyjádření za ZŠ celkem ,00 99,59 0,0 0,0 0,41 0,41 33,20 4,45 2,43 1, DOCHÁZKA ŽÁKŮ Docházka žáků ve školním roce 2010/2011 omluvené hodiny Počet - škola celkem Základní škola omluvené hodiny průměr na žáka 1. stupeň ,26 2. stupeň ,23 CELKEM ZŠ ,17 Docházka žáků ve školním roce 2009/2010 neomluvené hodiny

17 Počet - škola celkem Základní škola neomluvené hodiny průměr na žáka 1.stupeň 0 0,00 2.stupeň 5 0,05 CELKEM ZŠ 5 0, PROSPĚCH ŽÁKŮ Prospěch žáků základní školy na konci školního roku 2010/2011 Základní škola Počet žáků celkem s vyznamenáním prospěli neprospěli neklasifikováno počet žáků % počet žáků % počet žáků % počet žáků % , ,03 3 1,21 1 0,41 Komisionální přezkoušení Počet žáků Ročník Předmět Opravné zkoušky Počet žáků Ročník Předmět Žáci, kteří budou opakovat ročník ve školním roce 2011/2012 Počet žáků Ročník Předmět 1 1. M, JČ 1* 2. JČ, JA 1** 9. D, F, Ch *Přechod na ZŠ speciální **Odchod na střední školu Průměrný prospěch žáků ve třídách 1. stupně ZŠ na konci školního roku 2010/2011 ZŠ 1.A 1.B 2.A 2.B 3.A 3.B 4.A 5.A 1,087 1,138 1,143 1,297 1,172 1,063 1,268 1,329 Průměrný prospěch žáků ve třídách 2. stupně ZŠ na konci školního roku 2010/ A 6.B 7.A 8.A 9.A ZŠ 1,991 2,066 1,830 1,691 1,922 7 ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ A VÝCHOVNÉM PORADENSTVÍ - počet výchovných poradců na základní škole: 1 - počet speciálních pedagogů: 1 - počet preventistů sociálně patologických jevů: 2

18 - dosažené vzdělání výchovného poradce: Specializační studium výchovného poradenství pro základní a střední školy na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity Ve školním roce 2007/2008 bylo vytvořeno Školní poradenské pracoviště (ŠPP) složené z metodika prevence, speciálního pedagoga a výchovného poradce, který koordinuje celou jeho činnost. Výchovná poradkyně spolu s vedením školy a školními preventisty systematicky věnovala pozornost prevenci sociálně patologických jevů, jako jsou projevy šikany a sexuálního obtěžování, užívání návykových látek, krádeže, záškoláctví, agresivní jednání, ohrožování fyzického a psychického zdraví apod. Metodici prevence spolupracovali s odpovídajícími institucemi - oddělením soc. právní ochrany dětí, Policií ČR, s třídními učiteli konzultovali situaci v jednotlivých třídách, zjišťovali v třídních kolektivech možné příčiny problémů mezi dětmi. Podle potřeby se aktivně účastnili zasedání výchovných komisí s rodiči problémových žáků ve spolupráci se školním poradním sborem, rovněž aktualizovali informační nástěnky pro žáky a učitele o nejnovější poznatky z oblasti prevence. Výchovná poradkyně také sledovala problémy v chování a prospěchu žáků, organizovala péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a nadanější žáky, naplánovala ucelený systém v oblasti profesní orientace žáků na 2. stupni. Závažnější případy ohrožování zdraví žáků ani jiných osob žáky či jinými osobami se neobjevily. Nejčastější výchovné problémy: Výchovných komisí a pohovorů s rodiči bylo v tomto školním roce méně. Zabývaly se těmito problémy: - Drobné projevy nevhodného chování, které by se již daly kvalifikovat jako drobná šikana (5., 6., 8. ročník) - Nevhodné chování žáka k učiteli (8. ročník) - Potíže žáků s chováním ve vyučování narušování práce ve výuce (6., 8. ročník) - Neomluvená absence (7., 8., 9. ročník) Problematika prevence byla mimo jiné rozmanitými formami zahrnuta do učebních plánů jednotlivých předmětů. Žáci absolvovali přednášky a semináře odborných zařízení (Centrum prevence, Policie ČR, Pedagogicko-psychologická poradna), besedy doprovázené videozáznamy zaměřující se na problémové životní situace a jejich řešení. Metodičkou prevence byly zajišťovány a zpracovávány výsledky, které by nasvědčovaly výskytu chování se sklonem k šikanování. Situace v jednotlivých kolektivech je sledována a případy nevhodných postojů mezi spolužáky se řeší individuálně. V rámci soustavného sledování a hodnocení individuálního vývoje žáka či hodnocení celé třídy řešili třídní učitelé problémy převážně výchovné drzé chování žáka k učiteli, používání vulgárních výrazů, odmlouvání učitelům, odmítání splnění úkolu, narušování celkové pracovní atmosféry v hodinách. Někteří jedinci, zejména na 2. stupni s obtížemi zvládali plnění svých školních povinností (domácí příprava, příprava pomůcek na hodinu, samostatná práce v hodině. Ve spolupráci s Pedagogiko-psychologickou poradnou v Havířově byly se žáky 6. ročníku probrány různé styly učení. Metodická pomoc školního poradenského pracoviště byla věnována učitelům, rodičům i žákům. Speciální pedagožka se zaměřila na integrované žáky, metodiku vedení k individuálním vzdělávacím plánům a reedukaci, prováděla depistáž, účastnila se komisí OSPOD. Spolupráce školy s odborem sociálních věcí Magistrátu města Havířova: ANO Tato spolupráce se uskutečňuje zejména v podobě vypracovaných zpráv o žácích, nad nimiž byl stanoven soudní dohled a v případě neomluvené absence.

19 8 ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH KONTROL Základní škola Frýdecká Název úřadu, orgánu, který kontrolu provedl: Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR v Karviné Termín: Zaměření: dodržování oznamovací povinnosti stanovení vyměřovacích základů a výše pojistného dodržování termínů splatnosti pojistného oznamování pracovních úrazů Hodnocení: Při kontrole nebyly zjištěny nedostatky v platbách pojistného na veřejné zdravotní pojištění a nebyla uložena žádná opatření k nápravě. Oznamovací povinnost byla plněna v souladu se zákonem, pojistné bylo správně vypočteno a uhrazeno v termínech pro splatnost, žádné pracovní úrazy nebyly evidovány. Název úřadu, orgánu, který kontrolu provedl: Statutární město Havířov, oddělení kontroly Termín: Zaměření: Kontrola hospodaření se svěřeným majetkem a poskytnutými finančními prostředky Zjištěné nedostatky: V oblasti analytické evidence závazků a pohledávek, vedení účetnictví, účelnosti využití finančních prostředků, hospodaření s majetkem a účinnosti vnitřního kontrolního systému nedostatky nebyly zjištěny. Název úřadu, orgánu, který kontrolu provedl: Český odborový svaz Termín: Zaměření: Kontrola stavu BOZP Zjištěné nedostatky: V oblasti školení a poučení, personálního zajištění úkolů BOZP, roční prověrky BOZP, zákazu kouření, školních úrazů, pracovních úrazů, dodržování pracovních podmínek, závodní preventivní péče, provozních řádů nedostatky nebyly zjištěny. Škola má zajistit novou aktualizaci rizik a směrnice o poskytování OOPP, odstranit závadu elektroinstalace.

20 9 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY číslo řádku Přehled nákladů z hlavní a doplňkové činnosti ukazatel hlavní činnost rok pololetí 2011 doplňková činnost celkem hlavní činnost doplňková činnost celkem 1 Prodané zboží 0,00 0,00 2 Spotřeba materiálu 1779,85 26, , ,40 10, ,64 6 Spotřeba energie 914,95 9,19 924,14 604,08 3,55 607,63 7 Opravy a udržování 853,26 853,26 80,11 80,11 8 Cestovné 32,18 32,18 20,26 20,26 9 Služby 774,97 0,97 775,94 518,17 0,38 518,55 14 Mzdové náklady 9273,72 6, , ,56 4, ,6 Sociální, zdravotní pojištění a sociální 16 náklady 3329,84 0, , ,35 0, ,75 18 Daně a poplatky 19 Odpisy dl. nehmotného a hmotného majetku 320,44 320,44 20 Tvorba zákonných rezerv a opravných položek 21 Ostatní náklady 126,85 126,85 102,39 102,39 26 náklady celkem 17085,62 43, , ,76 18, ,37 Výsledek hospodaření z hlavní a doplňkové činnosti číslo řádku ukazatel hlavní činnost rok pololetí 2011 doplňková činnost celkem hlavní činnost doplňková činnost celkem 1 výsledek hospodaření (výnosy - náklady) 26,36 7,17 33,53 306,66 1,03 307,69 Dotace státního rozpočtu Dotace stát. rozpočtu za r celkem Vyčerpáno a) závazné ukazatele v tom - platy OON b) orientační ukazatele v tom - odvody na pojistné odvody na FKSP ONIV Celkem vyčerpáno Dotace stát. rozpočtu za 1. pololetí Vyčerpáno a) závazné ukazatele v tom - platy OON b) orientační ukazatele ,50 v tom - odvody na pojistné odvody na FKSP ONIV ,50 Celkem vyčerpáno ,50

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014-1 -

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014-1 - V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014-1 - V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014-2 - V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014-3

Více

Základní škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 FRÝDECKÁ - ŠKOLA BAREV A POHODY CO O NÁS ŘEKLI JINÍ: akad. mal. Gabriel Filcík, ilustrátor dětských knížek V jubilejním roce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Název školy dle ZL: Základní škola a Mateřská škola Havířov Životice Zelená, příspěvková organizace Sídlo školy dle ZL : Zelená 2/112, Havířov Životice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Název školy dle ZL: Základní škola Kapitána Jasioka Havířov - Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 okres Karviná Sídlo školy dle ZL : 735 64 Havířov-Prostřední

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Název školy dle ZL: Základní škola Kapitána Jasioka Havířov - Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 okres Karviná Sídlo školy dle ZL : 735 64 Havířov-Prostřední

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1 Obsah: Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ...

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ

Více

Výroční zpráva Základní školy Šenov za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva Základní školy Šenov za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva Základní škola Šenov, Radniční náměstí 1040 Za školní rok 2009/2010 V Šenově 30..záříí 2010 Mgr.. Naděžda Pavlliisková řediitellka ZŠ - 1 - Ossnovaa 1 Charakteristika školy... 4 1.1 Obecná

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011 / 2012 Základní škola a mateřská škola Český Těšín Kontešinec, příspěvková organizace 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání...7

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Výroční zpráva o činnosti. školní rok 2013-2014. Mgr. Jan Pavelka ředitel školy

Výroční zpráva o činnosti. školní rok 2013-2014. Mgr. Jan Pavelka ředitel školy Výroční zpráva o činnosti školní rok 2013-2014 Mgr. Jan Pavelka ředitel školy OBSAH Charakteristika školy... 2 Vzdělávací program... 2 Informace o vzdělávání... 2 Identifikace školy... 2 Vedení školy...

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2008-09 Pedagogická rada schválila dne 1.9.2009 Školská rada schválila dne 14.10.2009 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole ( název,

Více

Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace 2011/2012 OBSAH Chyba! Záložka není definována. Chyba! Záložka není definována.

Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace 2011/2012 OBSAH Chyba! Záložka není definována. Chyba! Záložka není definována. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2011/2012 OBSAH A. Základní údaje o škole... 2 B. Přehled oborů vzdělání... 6 C. Personální zabezpečení činnosti školy... 8 D. Údaje o zápisu k povinné školní

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Zpracoval: Mgr. Pavel Hartman, zástupce

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-201/14-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-201/14-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-201/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola, Pilníkov,

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2007 Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ Vsetín, Trávníky 1217 za školní rok 2006/2007 1) Základní údaje o škole zpracována dle 7, odst.

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více